Page 20

20

Napredne storitve Energije plus

Z Energijo plus do popolnega nadzora porabe energentov

Z

aradi vse ve~je zavesti kupcev, da je energija dragocena dobrina in je z njo potrebno smotrno ravnanje, potro{niki krepijo lasten nadzor nad porabo. Vendar ob tem potrebujejo orodja, s katerimi je nadzor stalen in omogo~a primerjavo mese~nih ra~unov.

V Energiji plus vam od marca 2017 naprej, kot prvi dobavitelj elektri~ne energije in zemeljskega plina v Sloveniji, omogo~amo popolni nadzor z zgodovino porabe energentov. Nova re{itev odpravlja te`ave in nesporazume z dobavitelji in sistemskim operaterjem, {e preden prejmete ra~un za energente. Kupcem individualno svetujemo in omogo~amo ugodne prihranke, odprti pa smo pri razvoju storitev, ki prina{ajo ve~jo varnost in udobje. Rezultat tega je nabor izdelkov in aplikacija, ki v prvi fazi kupcem omogo~a stalen in zanesljiv nadzor ter primerjavo nad stro{ki mese~nega ra~una, bodisi iz trenutnega ali preteklih obra~unskih obdobij, v prihodnje pa tudi daljinsko upravljanje.

Nadzor je klju~nega pomena Le redki kupci so doslej lahko spremljali porabo v 15 minutnih intervalih, nekoliko bolj{a je situacija pri kupcih z mese~nim od~itavanjem. [e posebej te`ko je bilo pomagati kupcem z letnim od~itavanjem {tevca, ki so zaradi nekontrolirane porabe, recimo dolo~enega elektri~nega aparata ali drugega elektri~nega pripomo~ka, prejeli {okantno visok ra~un, bodisi za plin ali elektriko. Z nakupom re{itve za nadzor porabe ve~ ne boste v skrbeh ali je pri{lo do izlitja vode, ali ste izklopili likalnik oziroma plinski {tedilnik, ko vas ne bo doma. Na preprost na~in boste lahko ugotovili, ali so v va{ih prostorih izklju~eni vsi porabniki,

oz. ~e je poraba v pri~akovanih mejah. V primeru prekora~itve `elenih vrednosti vas bo aplikacija opozorila in posredovala informacijo na va{ ra~unalnik ali pametni telefon. Omenjena re{itev vklju~uje tudi energetsko svetovanje, kar vam dodatno pripomoglo zni`evati stro{ke, ko ni potrebe po porabi energije.

Uporaba prilagojena tudi manj izku{enim spletnim uporabnikom Spletna aplikacija je v slovenskem jeziku, je pregledna in hitra, tudi na manj zmogljivih pametnih telefonih in tablicah. Tudi manj izku{enim internetnim uporabnikom je dovolj priro~na. V vsakem trenutku vam omogo~a pregled stro{kov

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo št. 53  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in kj...

Revija Varčujem z energijo št. 53  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in kj...

Advertisement