__MAIN_TEXT__

Page 1

Letnik 8, {t. 38/ marec - alril 2014 30.000 brezpla~nih izvodov


UVODNIK

4

Odgovornost, kaj je `e to?

O

dgovor na to vpra{anje ni enostaven, tudi filozofi imajo s tem te`ave. Kaj je torej odgovornost, na kaj pri tem mislimo, ali jo ima vsak sam po sebi ali pa mu jo pripi{ejo drugi.

V besedi odgovornost se skriva koren ÂťodgovorÂŤ, kar pomeni, da je potrebno dati odgovor, ko bo postavljeno vpra{anje. Gre za socialni odnos med dvema stranema, prvo, ki postavlja vpra{anje in drugo, ki je prisiljena, da nanj odgovori. Vedno pa mora obstajati tudi podro~je, na katero se odgovornost druge osebe nana{a, saj vsi ne moremo biti odgovorni za vse. Torej mora druga stran odgovoriti na vsa vpra{anja, ki bodo zadevala temelje, vzroke in motive njenega delovanja za dolo~eno podro~je. Odgovornost se tudi vedno nana{a na stvari, ki smo jih `e naredili, spra{evalec pa mora vedno imeti mo~ in polo`aj, da lahko zahteva odgovornost druge strani. Odgovornost je tudi vedno povezana z dol`nostjo, kar spet pomeni, da bom dol`an odgovoriti, ~e bom vpra{an. Vpra{anje pa se bo nana{alo na razloge, vzroke in motive za moja pretekla dejanja. Tako bom prisiljen odgovarjati za odlo~itev, ki sem jo sprejel, poklican bom na odgovornost, torej bom dol`an nekomu polagati ra~une. Tisti ki je odgovoren, je odgovoren osebam, ki imajo nad njim dolo~eno mo~, njim mora odgovarjati. ^e pa prevzamem odgovornost za nekoga drugega, to pomeni, da sem dobil nad njim mo~, saj sedaj jaz odgovarjam za njega. Tak{en polo`aj pa je vedno me{anica odgovornosti in skrbi za nekoga ali za nekaj. Za primer lahko vzamemo kombinacijo odgovornosti in morale na enem od najpomembnej{ih podro~jih danes, okoljskem. Na primer vo`njo z avtomobilom. Tukaj kot posameznik ne ~utim velike odgovornosti, saj avtomobile vozijo milijoni. ^e razmi{ljam racionalno in samo jaz omejim svoje vo`nje, s tem ne bom ni~ spremenil. Lahko pa razmi{ljam moralno, in se vpra{am, ali s takim obna{anjem lahko pomirim svojo moralno odgovornost. Sedaj se smisel delovanja spremeni, saj se jaz odlo~im, da bom ~im manj uporabljal avto, s tem dajem zgled in vplivam na svoje otroke, njihove prijatelje in star{e, ki mi bodo morda sledili. S tem morda ne bom dosegel velikega u~inka, vendar sem z odrekanjem nepotrebnim vo`njam ali z nakupom majhnega in var~nega avtomobila, jaz rekel ne, jaz sedaj delujem v skladu s svojim moralnim prepri~anjem, s tem pa postane obna{anje drugih zame nepomembno. Vo`njo z avtom lahko zamenjamo z nepotreb-

Pi{e: Simon Tihec

nimi letalskimi poleti ali z u`ivanjem nepotrebno velikih koli~in mesa, dobrodejen u~inek na okolje bo {e veliko ve~ji. V zraku pa ves ~as visi veliko vpra{anje odgovornosti, ko nas bodo otroci ali vnuki vpra{ali, kako smo lahko planetu storili, kar smo. ^isto lahko se zgodi, da bomo na to vpra{aje morali odgovoriti `e v ~asu na{ega `ivljenja in ne {ele v daljni prihodnosti. S tem se vedno dotaknemo tudi uporabe atomske energije, ki s sabo nosi na desettiso~e let posledic za naslednje rodove. Trenutno so na{e koristi tako velike, da zavestno zapiramo o~i pred posledicami, ~eprav smo v manj kot 25 letih do`iveli dve veliki nuklearni nesre~i. Tudi ~e se v bodo~e ne ni~ zgodilo, kar pa je malo verjetno, bodo vsi problemi z razgradnjo in varovanjem radioaktivnih odpadkov ostali tukaj. S tem pa smo intenzivno posegli v `ivljenje prihodnjih generacij. ^eprav ljudje nenehno govorimo o prihodnosti, zidamo tovarne prihodnosti, izumljamo tehnologije prihodnosti, gradimo univerze prihodnosti, v resnici delujemo samo v sedanjosti. Zanima nas samo kaj bo jutri ali pojutri{njem, prihodnost nas v resnici sploh ne zanima. Kam pa se skrije odgovornost v velikih sistemih, ki odgovarjajo za gospodarstvo, politiko ali klimo. Filozofija govori o razpr{eni odgovornosti, zato nikoli ne izvemo kdo je za kaj odgovoren. V tem primeru je odgovornost kolektivna, v njej posameznik ne dela ni~ posebnega, kljub temu pa je u~inek skupnih dejanj lahko dober, {e ve~krat pa izjemno slab. Pravi umetniki v odvra~anju odgovornosti pa so na{i in svetovni akterji na politi~ni ali finan~ni sceni. Tudi za svoje osebne prestopke, ki nimajo nobene povezave s funkcijo, najdejo vedno desetine izgovorov, govorijo o razmerah, pritiskih, razlagajo da njihova dejanja niso kazniva, ~eprav so morda nemoralna. Pozivajo nas celo, da jim predpi{emo moralne kodekse obna{anja, kar logi~no pomeni, da imamo opravka z ljudmi brez morale. ^e so se bralcu tega teksta med branjem utrinjale misli v povezavi z ban~niki, politiki, finan~niki, gospodarstveniki ali z znancem, ki je nekaj obljubil in nikoli izpolnil, potem je razumel, o ~em govorimo. •


V @ARI[^U

5

Letos 21,5 milijonov EUR nepovratnih sredstev Eko sklad 2014: novost so predvsem nove tehni~ne zahteve pri kotlih na lesno biomaso

Revija VAR^UJEM ^ Z ENERGIJO je v celoti brezpla~na. Izhaja 5 - krat letno. Naslednja, 39. {tevilka revije izide maja 2014. Izdajatelj ~asopisa: Ekart marketing, Andrej Ekart s.p. Naklada: 30.000 brezpla~nih izvodov Avtorji: Simon Tihec, Jo`ica Ekart, Franci Mithans, Marjan Poto~an, Jure Rusjan, Dario Rob, Vili Zabret, Jurij Hrovat, Damjan Nemec, Nu{ka Marn, Maja Gal, Tadej Mrak, Yasin Jodeh, Matja` Valen~i~, Miha Jensterle, Gregor Filipi~, Franko Troha, Franc Pesjak, Matija [mid, Aljo{a Lov{in, Matej Majcan, Ivica ^re{nar, Jure Rusjan, Glavni in odgovorni urednik: Jo`ica Ekart Lektoriranje: Maja Tihec Tr`enje: Anja Mithans (031 350 461) Distribucija: tel.: 041 971 324 Grafi~na priprava, tisk: LEYKAM TISKARNA d.o.o. Naslov uredni{tva: EKART MARKETING Andrej Ekart s.p. Prepolje 101, 2206 Marjeta

Tel.: 02 686 10 81

Eko sklad letos razpisuje 21 milijonov EUR za nove nalo`be v ukrepe u~inkovite rabe energije in rabe OVE v stanovanjskih stavbah ter pol milijona EUR za elektri~na vozila. Od tega do 7,5 milijona EUR iz sredstev Sklada za podnebne spremembe za dolo~ene nalo`be v stanovanjskih stavbah na degradiranih obmo~jih - v ob~inah, ki so sprejele odlok o na~rtu za kakovost zraka zaradi prekomerne obremenjenosti s pra{nimi delci. Spodbude so namenjene za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema, vgradnjo kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso, vgradnjo toplotne ~rpalke, priklju~itev starej{e stavbe na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, vgradnjo lesenih oken in vrat, toplotno izolacijo fasade in strehe, vgradnjo prezra~evanja z vra~anjem toplote odpadnega zraka, gradnjo ali nakup pasivne oz. skoraj ni~ energijske stanovanjske stavbe in celovito obnovo starej{e stanovanjske stavbe, nakup stanovanja v tri in ve~stanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj ni~ energijskem razredu ter vgradnjo termostatskih ventilov in hidravli~no uravnote`enje ve~stanovanjske stavbe. Vi{ina spodbude je pri ve~ini ukrepov, omejena na 25 % stro{kov.

Pi{e: Jo`ica Ekart obnove starej{ih staurednica revije novanjskih stavb bodo VAR^UJEM Z ENERGIJO vi{je spodbude za ta ukrep, nepovratne finan~ne spodbude za gradnjo novih stanovanjskih stavb pa bodo na voljo samo za tiste stavbe, ki bodo grajene v pasivnem oz. skoraj ni~ energijskem standardu. Hkrati bodo letos dodeljene ni`je spodbude za vgradnjo centralnega sistema prezra~evanja ali lokalnih naprav za prezra~evanje z vra~anjem toplote odpadnega zraka z rekuperacijo, pa tudi za nakup stanovanja v tri in ve~stanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem oz. skoraj ni~ energijskem razredu.

Ekolo{ki kredit in nepovratna sredstva hkrati Eko sklad ob~anom tudi v leto{njem letu omogo~a najem ugodnega kredita ob hkratni pridobitvi nepovratnih sredstev. Obrestna mera kreditov je trimese~ni EURIBOR + 1,5 %, efektivne obrestne mere pa so objavljene v besedilu javnega poziva 49OB13, ki bo veljal do konca aprila, razpisana sredstva so povi{ana za dva milijona EUR. • Vir: www.ekosklad.si

Pri kotlih na lesno biomaso so dolo~ene spremembe v skladu z veljavno uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav; za naprave z ro~nim polnjenjem goriva (npr. s poleni) je zahtevana obvezna vgradnja lambda sonde, za kurilne naprave, ki pa omogo~ajo uporabo ve~ vrst goriv (npr. polena in hkrati peleti), pa bodo preverjene specifi~ne toplotno-tehni~ne karakteristike za vse vrste goriv. Z namenom spodbujanja energijsko u~inkovite

Trans. ra~un: 9067 2000 0577 502 Dav~na {tevilka: SI20960166 E mail: energetski.svetovalec@siol.net Spletni energetski portal:

www.varcevanje-energije.si - Ponatis ~lankov dovoljen le s soglasjem uredni{tva. - Vse pravice pridr`ane. - Avtorji ~lankov izra`ajo lastna stali{~a in ne stali{~a uredni{tva revije. - Dolo~enih promocijskih ~lankov v reviji, na `eljo naro~nikov, ne lektoriramo. Distribucija revije poteka v trgovskih velecentrih MERCATOR TEHNIKA in GRADNJA, enotah AMZS, specializiranih tehni~nih in gradbenih trgovinah, ter aktualnih sejemskih prireditvah - sejmu Dom, Megra, MOS in sejmu AMBIENT.

V 38. {tevilki revije Var~ujem z energijo se predstavljajo: str. 1 Ream str. 2 Airabela str. 3 Xella porobeton SI str. 4 Pegas str. 6 Sejem Dom str. 7 Nuvision str. 7 Ko~evar & sinovi str. 8 Mercator tehnika str. 10 Grundfos str. 11 Sonnenkraft str. 12 Ellatron str. 13 Dulc str. 14 Bio planet

str. 15 THS str. 16 Fir{t str. 17 Zago`en str. 18 Energetika Ljubljana str. 19 E-netsi str. 20 Armex armature str. 21 Ekom str. 22 Henrik Hom{ak str. 23 AMZS str. 24 Tovarna meril Kovine str. 25 Henkel Slovenija str. 26 Plinarna Maribor str. 27 Roto

str. 28 e2e str. 29 Ream str. 32 Tersus str. 34 KOOP str. 35 [tern str. 36 Termo-tehnika str. 37 Kamini Kozlar str. 39 Veto str. 41 Viessmann str. 43 Dines str. 44 Eragon str. 45 Ogrevanje hlajenje str. 46 Vaillant

str. 47 Seltron str. 49 Vitanest str. 50 Inovateh str. 51 Prealpi str. 52 Energija plus str. 53 KWB str. 54 Caleffi Hidrotermika str. 55 NIX str. 57 Herz str. 58 Valher str. 59 Agni str. 61 Titan str. 63 Butan plin

str. 64 Pe~i keramika str. 65 Mesec str. 67 Miele str. 68 Pe~arstvo Hrovat str. 69 Knut str. 70 Center energ. re{itev str. 71 Tehnobiro str. 73 Internorm str. 75 Klimateh str. 76 Kalcer str. 77 Velux str. 79 Fibran str. 80 Atlas Trading


6

DOGODKI

Klju~ne re{itve za var~en, varen in trajnosten dom 53. mednarodni sejem Dom (11.–16. 3. 2014), Gospodarsko razstavi{~e Gradite, prenavljate? Na~rtujete prenovo? Morate iz tak{nih ali druga~nih razlogov sanirati svoje zasebne ali poslovne stavbe? Ste lastnik nepremi~nine in jo `elite prodati ali oddati? Pa vas zato {e toliko bolj zanimajo podrobnosti v zvezi z energetsko izkaznico, ki jo uveljavlja nov energetski zakon? So naravne nesre~e – `ledolom, poplave ali plazovi – prizadele tudi va{e objekte? @elite prakti~en in strokoven nasvet iz prve roke? Obi{~ite 53. mednarodni sejem Dom, ki bo od torka, 11., do nedelje, 16. marca, na Gospodarskem razstavi{~u.

Vse za va{ dom na sejmu Dom Na sejmu Dom, najve~ji specializirani mednarodni sejemski prireditvi s podro~ja graditeljstva v Sloveniji in njeni okolici, najdete vse za gradnjo. Svojo storitve in izdelke za dom, gradbeni{tvo in stavbno pohi{tvo, ogrevalno in hladilno tehniko, notranjo opremo, varovanje ter urejanje okolice predstavlja tokrat 585 podjetij iz 33 dr`av. Prireditev tako kot vsako leto predstavlja novosti v panogi. Vsak obiskovalec prejme ob nakupu vstopnice katalog. Kot vodnik vas popelje po sejmu, ki se razteza na 24.000 kvadratnih metrih razstavnih povr{in v vseh dvoranah, {e dveh monta`nih, in zunanjih povr{inah Gospodarskega razstavi{~a glede na razstavne programe. Katalog pa je tudi priro~nik, v katerem najdete vrsto poljudnih ~lankov s podro~ja graditeljstva, program svetovanj ter seznam razstavljavcev z njihovimi opisi in kontakti.

Razstavni program 53. mednarodnega sejma Dom Stavbno pohi{tvo, gara`na vrata, sen~ila, tehni~no varovanje, programske re{itve, monta`ne hi{e, klimatizacija in ogrevalna tehnika, kopalnice in sanitarna oprema, hladilna in ogrevalna tehnika, energijsko u~inkovita razsvetljava, pe~i, kamini, ~istilne naprave, orodje, stre{ne kritine, zidaki, gradnja in prenova, fasade, barve, laki, ograjni sistemi, u~inkovita raba energije v stavbah in gospodinjstvih, obnovljivi viri energije, pametne hi{e, kovinska galanterija, stopnice, talne in stenske obloge, parketi, laminati, dimniki, cementni izdelki, bazeni in bazenska tehnika, oprema in pripomo~ki za vrt in okolico doma, hidroizolacijski in toplotno izolacijski materiali, gradbeni izdelki in materiali idr.

Brezpla~no in neodvisno svetovanje za ob~ane Za strokovno in pa za kar naj{ir{o javnost se vse dni sejma odvija izjemno bogat in aktualen obsejemski program. Vabljeni vsak dan na brezpla~na in neodvisna strokovna predavanja, delavnice in svetovanja v organizaciji Gradbenega in{tituta ZRMK in njegovih partnerjev. I{~ete prakti~ne, povsem konkretne klju~ne re{itve pri prenovi starej{ih stavb, hidroizolaciji in toplotni za{~iti streh in fasad, pri nakupu oken in vrat, pri vpra{anjih glede vlage in plesni, glede trajnostne gra-

Pravi brezpla~ni neodvisni svetovalni maraton vse dni sejma

dnje oziroma zelenih javnih naro~il, energetske izkaznice stavb oziroma raznih projektov, ki spodbujajo energetsko u~inkovitost in u~inkovito rabo energije v stavbah in gospodinjstvih, glede sistemov ogrevanja in izbire naprav za hlajenje stanovanj, toplotnih mostov idr.? Vas zanima, kako ~im bolj in ve~ privar~evati na dolgi rok, pri tem pa kakovostno vlagati v svoje zasebne ali poslovne bivalne prostore? Predavatelji so energetski svetovalci mre`e ENSVET in strokovnjaki Gradbenega in{tituta ZRMK, ki delujejo

Vse za gradnjo na enem mestu v `ivo

na podro~ju bivalnega okolja, gradbene fizike in energije v zgradbah, materialov in konstrukcij, prometnic in infrastrukture ter geotehnike in geologije. Predstavljene so tudi aktivnosti Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, namenjene kreditiranju in sofinanciranju okolju prijaznih nalo`b fizi~nih in pravnih oseb. Poi{~ite re{itve za varno, var~no in trajno/-stno gradnjo. Brezpla~na svetovanja potekajo vsak dan od 10.00 do 18.00 ure. Svetovalci vse dni sejma brezpla~no svetujejo – tudi vam! Gl. program svetovanja idr.: www.sejemdom.si •

Z Znakom kakovosti v graditeljstvu spodbujamo razvoj Na slovesnem odprtju sejma bodo podeljena tudi priznanja Znak kakovosti v graditeljstvu. Zakaj si ga velja zapomniti? Ker ozna~uje izdelke, naprave, tehnologije in storitve s podro~ja graditeljstva v Sloveniji, ki izpolnjujejo visoke, strokovno pripravljene in mednarodno primerljive zahteve glede kakovosti. Ker je njegovo poslanstvo promovirati prizadevanja za odli~nost in dvigniti kakovost in konkuren~nost proizvodov, naprav, tehnologij in storitev s podro~ja graditeljstva v Sloveniji. Kon~ni cilj je uveljaviti tega neobveznega certifikata kot orodja obve{~anja in varovanja potro{nikov je izbolj{ati kakovost izdelkov, naprav, tehnologij in storitev ter spodbujati raziskave in razvoj novih produktov. Sledite mu tudi vi!


7

BI SE OGREVALI ZA POL CENE?

Edinstveno, najbolj zdravo in var~no ogrevanje z infra paneli VITALHEIZUNG! Najvar~nej{i infra paneli Vitalheizung EKO TERMODYNAMIC7+. V prodaji so najvar~nej{i infrapaneli na trgu Eko Termodynamic 7+, ki imajo vgrajen posebni termodinami~ni regulator. Ta neodvisno od delovanja termostata prilagaja temperaturo panela in ~as delovanja, kar tudi za 40 odstotkov zmanj{a porabo elektri~ne energije. Smo vodilno podjetje, ki se ukvarja s prodajo in monta`o elektri~nih infrapanelov v Sloveniji avstrijskega proizvajalca Vitalheizung in generalni uvoznik za Slovenijo, Hrva{ko, Srbijo in Italijo. Paneli na{ega proizvajalca so naprodaj v 56 dr`avah po svetu, v Avstriji `e 23 let, to pa dokazuje, da so ti paneli vrhunske kakovosti. Garancija zanje je sedem let, njihova `ivljenjska doba pa ve~ kot petdeset let, in to brez vzdr`evanja in servisiranja. Paneli so hkrati lahko tudi dekoracija prostora, saj jih je mogo~e poslikati. Ogrevanje z infrapaneli Vitalheizung je edino ogrevanje, pri katerem se ne ogreva zraka, temve~ stene, stropove, tla, pohi{tvo in stvari v prostoru. Vse, kar je v prostoru, segrejejo na `eleno

temperaturo (na primer 22 stopinj celzija), to pa potem oddaja toploto, podobno kot kru{na pe~. Ogrevanje z infrapaneli je tudi edini in najhitrej{i sistem za izsu{evanje vlage v zidu, ki prepre~uje nastajanje plesni, saj neposredno ogreva zidove in su{i zid. Zidovi so zato vedno topli in suhi. Klasi~no talno ogrevanje akumulira toploto samo pri tleh, medtem ko infrapaneli akumulirajo toploto {e v stenah ter predmetih po prostoru, kar zagotavlja enakomerno temperaturo po celotnem prostoru. Infraogrevanje se uporablja tudi v medicini, kjer z njim ogrevajo nedono{en~ke v inkubatorjih, splo{no je znano, da infrasavne koristijo zdravju, infratehnologija pa se

uporablja tudi za zdravljenje nekaterih po{kodb ali obolenj. Vse to dokazuje, da je tehnologija ogrevanja varna in koristna za zdravje in po~utje ljudi. Investicija je lahko postopna, saj lahko vsak prostor opremimo posebej, pri novogradnjah pa tudi ne potrebujemo projektne dokumentacije za centralno napeljavo. Monta`a je hitra in preprosta ter ne zahteva ve~jih posegov. Ker ne potrebujemo dodatnih napeljav, je ta sistem ogrevanja primeren za prav vse vrste stanovanj. Poraba elektri~ne energije je praviloma dovoljena le za dopolnilno ogrevanje, v skladu s 23. ~lenom pravilnika o racionalni rabi pri gretju in prezra~evanju ter pripravi tople vode (Uradni list SRS, {t. 31/1984). Ve~ o sistemu ogrevanja si preberite na www.zastonj-ogrva nje.si ali pa nam pi{ite na info@zastonj-ogrevanje.si. Poraba elektri~ne energije je praviloma dovoljena le za dopolnilno ogrevanje subjektov v skladu s 23. ~lenom pravilnika o racionalni rabi pri gretju in prezra~evanju ter pripravi tople vode (Uradni list SRS {t. 31/1984). Promocijsko besedilo


TALNO OGREVANJE

9

Aktivno talno ogrevanje – topla tla `e v 10 minutah!

N

ovi sistem talnega ogrevanja ACTIFLOOR je ustvarjen za izpolnjevanje sodobnih zahtev bivanja. Zdru`uje najbolj{o u~inkovitost s kratkimi ~asi segrevanja in elegantno obliko. ACTIFLOOR je rezultat znanstvenih {tudij in intenzivnih opazovanj navad uporabnikov in odziv na spremembe v sodobnih bivalnih prostorih. Prijetno toplo bo `e po 10 minutah delovanja.

Toploto dovaja voda, zato je vir ogrevanja lahko katera koli vrsta energenta. ACTIFLOOR je primeren tudi za sanacije. Sistemske plo{~e se lahko pritrdijo neposredno na obstoje~o talno oblogo. Za kisik nepropustne polibutanske (PB) cevi za toplo vodo se polo`ijo v sistemske plo{~e, preko katerih se lahko namesti kakr{no koli klasi~no talno oblogo. Pri odlo~anju za sistem ogrevanja ima veliko vlogo tudi ekonomski vidik. Zato po~asni sistemi ogrevanja povr{ine (z ve~urnimi ~asi zagrevanja) ne sodijo ve~ v sodoben dom! Zaradi dobre izolacije in velikih steklenih povr{in lahko veliko son~ne energije sprejemamo tudi pozimi. A na temperaturne spremembe se moramo odzivati. ^e je v klasi~nem sistemu talnega gretja {e

vedno toplota, se kljub son~nemu sevanju ta prosta energija ne more izkoristiti. ^e postane obla~no ali sonce izgine za obzorjem, se steklene povr{ine takoj odzovejo na pove~ano izgubo toplote. ACTIFLOOR vna{a toploto hitro in prostor ohranja na idealni temperaturi udobja. Novo talno ogrevanje zdru`uje prednosti tradicionalnih radiatorjev in tradicionalnih sistemov talnega ogrevanja. Aktivno talno ogrevanje ima sposobnost hitre regulacije radiatorjev in pozitivne lastnosti talnega gretja. Temperaturo v prostoru je mo`no prednastaviti s sobnim senzorjem in za razliko od obi~ajnih sistemov nanjo ne vplivajo zunanje temperature. Logi~no lahko sklepamo, da do pregrevanja ne more priti. Zaradi zmo`nosti hitre regulacije in nizkih obratovalnih temperatur je idealna kombinacija s sodobnimi ogrevalnimi napravami, kot so npr. kondenzacijska tehnika, toplotne ~rpalke, lon~ene pe~i ali kamini za centralno ogrevanje ali solarna tehnika.

Tako pridobljena dragocena energija se u~inkovito in natan~no dopolnjuje s talnim gretjem. Nizka vstopna vrednost temperature vode prav tako pove~a u~inkovitost in delovanje alternativnih virov energije, kot so npr. toplotne ~rpalke. Vsa energija je dragocena! Zato smo razvili cevovodni sistem, ki je name{~en v izolaciji pod tlaki. To zmanj{uje energetske izgube v ceveh. Natan~nost pri dovajanju potrebne koli~ine toplotne energije pomeni velike prihranki pri stro{kih ogrevanja. ACTIFLOOR je vreden vseh stro{kov nakupa in vgradnje! •

Ve~ o sistemu ACTIFLOOR: http://www.agni.si/page/prodajni_program/talno-ogrevanje-actifloor

Promocijsko sporo~ilo

^as za monta`o je zmanj{an na minimum, sistem se po va{i `elji prilagodi razli~nim talnim podlagam: estrihu, lesu, kamnu, plo{~icam ali drugim materialom – z izjemno nizko instalacijsko vi{ino 12 mm je ACTIFLOOR najbolj{a re{itev za vse na~ine uporabe.

ACTIFLOOR – idealna re{itev za talno ogrevanje: • hiter reakcijski ~as • nizka konstrukcijska vi{ina (le 12mm!) • prihranki pri stro{kih ogrevanja • dobro zasnovan cevovodni sistem • primerno za vsak vir energije • enostavno prilagajanje • preprosto upravljanje • delovanje na vodo


10

SOLARNE TEHNOLOGIJE

22% solarno izbolj{anje Mednarodno sodelovanje med londonskim Imperial College ter raziskovalci iz Belgije, Kitajske in Japonske je prineslo zanimivo odkritje. ^e povr{ino solarne celice na mikro ravni opremimo z majhnimi stebri~ki s premerom nekaj nanometrov, izdelanimi iz aluminija, se bo njena u~inkovitost pove~ala za 22%. Pod mikroskopom povr{ina izgleda kot lego kocka. Pred tem so stebri~ke izdelali iz zlata in srebra, vendar so s tem u~inek solar-

ne celice {e zmanj{ali, saj ta dva metala svetlobo absorbirata in je ne odbijata. Stebri~ki iz alumnija pa delujejo kot svetlobna past, so cenej{i, pot svetlobe podalj{ajo in jo dodatno lomijo, posledica pa je vi{ji izkoristek. Enak u~inek lahko dose`ejo na trdih silicijevih in tankoslojnih fleksibilnih modulih, zato bo nova tehnologija uporabnost solarnih modulov {e pove~ala. • Tiihec Nano stebri~ki iz aluminija izjemno pove~ajo u~inkovitost fotovoltai~ne celice

Velika pomladna akcija Voda in Grundfos – Moderno udobje za va{o dru`ino Pred nami so `e prvi dnevi pomladi, ki v nas zbudijo razmislek o tem na kak{en na~in se bomo v leto{njem letu lotili vodooskrbe na{ih vrtov. Pri Grundfosu smo v pomlad zakorakali s pri~etkom vsakoletne pomladne akcije ~rpalk, ki se uporabljajo v hi{i in na vrtu. V pomladni akciji sta v leto{njem letu posebej izpostavljeni ~rpalki: SQ v paketu s PM2 ali SQE sistem. Kon~nemu uporabniku ob nakupu podarimo ZABOJ PIVA! SQ 3“ je potopna ~rpalka za oskrbo z vodo, manj{e vodovode in namakanje. Grundfos Pressure Manager (PM) je inteligentna tla~na kontrola, ki krmili ~rpalko in jo {~iti proti suhemu teku. PM pokriva potrebe v enostavnih in zahtevnih aplikacijah. SQE set pa vzdr`uje konstantni tlak.

V pomladni akciji se predstavljajo tudi naslednji izdelki:

JP ~rpalka JP ~rpalka je samosesalna centrifugalna ~rpalka za oskrbo z vodo. Ta ~rpalka se lahko uporablja kot prenosna ali vgrajena v instalacijo. Enostavno in ekonomi~no vzdr`evanje. Priporo~ljivo za vrtne aplikacije.

^rpalka SB ^rpalka SB je potopna ~rpalka za dvig tlaka ~iste vode, posebej primerna za de`evnico. Ima ohi{je iz umetnih mas. Na voljo je v dveh glavnih razli~icah: - z integriranim sesalnim sitom (1 mm mre`o), - s stranskim vstopnim priklju~kom, ki vklju~uje fleksibilno sesalno cev s plavajo~im sesalnim sitom (1 mm mre`o).

Za ve~ informacij obi{~ite http://si.grundfos.com ali pokli~ite 01/568 06 10. Za nakup izdelkov se obrnite na na{e poobla{~ene prodajalce, ki sodelujejo v akciji. Lokacije poslovalnic poobla{~enih prodajalcev najdete na na{i spletni strani.

Grundfos MQ Grundfos MQ je kompaktna samosesalna ve~stopenjska ~rpalka z vgrajeno vklopno avtomatiko. Primerna je za vodooskrbo v eno dru`inskih hi{ah. ^rpalka ima vgrajeno malo tla~no posodo, ki zagotavlja, da je voda takoj na voljo.

Unilift KP/AP/CC Unilift KP/AP/CC je prenosna potopna ~rpalka za neagresivne, manj onesna`ene vode. Uporablja se lahko kot prenosna ali vgrajena ~rpalka. • Maja Gal, univ. dipl. kom

Voda in Grundfos

äbq[bƒbNšŽxbqƒœA[b

ĤŽuQAZ[QƒnbZqnTQĂùA[[šbq[ nTbx÷äϚTAĂù»uAu~ZnqNZ~Ĥ¢°ëÚ ÷ÏĘ¢Π Ξ¢QANunqA[ϘͲZqA[~qNbqšnqbNšTb8Ͳ


SOLARNE TEHNOLOGIJE

11

Sistemska re{itev Sol+ tudi za hlajenje Ogrevanje objektov z energijo sonca, kot tudi z energijo iz okolice je postalo standard vsake moderne, nizkoenergijske gradnje. V zadnjem ~asu pa proizvajalci i{~ejo re{itev, ki bi ta dva koncepta tehni~no in ekonomsko naju~inkoviteje povezala v sistemsko re{itev. Eden prvih, ki mu je to uspelo je bilo podjetje SONNENKRAFT s kombinacijo toplotne ~rpalke zrak/voda in solarnega sistema. V leto{njem letu so naredili korak naprej s sistemsko re{itvijo imenovano SOL+, ki omogo~a tudi hlajenje. Sistem zdru`uje najnaprednej{o solarno tehnologijo in verzibilno toplotno ~rpalko, katere regulacija je prirejena tudi za kori{~enje son~ne energije. Nadgradnja `e poznanega sistema je bila narejena na toplotni ~rpalki, ki nosi komercialno ime HP10 MR M. Doti~na toplotna ~rpalka spada v sam vrh po kvaliteti in zmogljivostih v segmentu kompaktnih toplotnih ~rpalk zrak/voda. Nekaj najpomembnej{ih lastnosti, ki jo lo~i od svojih tekmic je: Invertersko vodena kompresor in ventilator

Inverterska tehnologija omogo~a prilagajanje mo~i toplotne ~rpalke vsem situacijam. Invertersko sta vodena tako kompresor kot tudi ventilator, ki prilagajata obrate motorjev trenutnim potrebam. S tem zagotavljamo permanentno delovanje toplotne ~rpalke in bistveno zmanj{amo {tevilo vklopov in izklopov, s katerimi je pogojena `ivljenjska doba kompresorja. Visokou~inkoviti motorji v kombinaciji z inverterjem vidno zmanj{ujejo porabo elektri~ne energije in omogo~ajo doseganje nadpovpre~nih grelnih {tevil.

Podhladilnik

Toplotna ~rpalka HP12M je opremljena z dodatnim prenosnikom toplote, ki se nahaja za kondenzatorjem. Njegova zasnova je prilagojena prenosu toplote med kapljevinama. Prenos toplote je tu u~inkovitej{i kot v samem kondenzatorju in pripomore k zni`anju temperature v nizkotla~nem krogu, kar pomeni bolj{o in u~inkovitej{o rabo energije okolice. Kori{~enje odpadne energije za odtaljevanje zunanje enote

Lamele uparjalnika so zasnovane tako, da omogo~ajo idealno razmerje med prenosom toplote in prepre~evanjem prepogostega nabiranja ledu na prenosniku. Za odtaljevanje uparjalnika toplotna ~rpalka izkori{~a energijo iz spodnjega dela solarnega hranilnika. S tem ne samo zmanj{ujemo rabo energije toplotne ~rpalke temve~ tudi pove~amo izkoristek solarnega sistema, saj ta deluje zaradi nizkih temperatur `e ob ni`jih intenzitetah son~nega obsevanja. Hlajenje

Toplotna ~rpalka HP10 MR je verzibilna, tako da lahko z njo v poletnih mesecih hladite va{e prostore. Ima senzor za nadzor konden~ne to~ke, ki prepre~uje kondenzacijo na hladilnih elementih (stensko in stropno hlajenje).

Elektronsko krmiljen du{ilni ventil

Du{ilni ventil je ena bistvenih komponent toplotne ~rpalke. HP12M krmili du{ilni ventil na podlagi PID koncepta. Odzivnost in natan~nost du{ilnega ventila se bistveno pove~ata, kar vodi k optimalnim tla~nim in temperaturnim razmeram v hladilnem krogu.

Vse na{tete lastnosti pripomorejo k odli~nim delovnim rezultatom sistemske re{itve SOL+ in opravi~ujejo investicijo v kombinaciji toplotna ~rpalka-solarni sistem. • Tadej Mrak


12

SOLARNE TEHNOLOGIJE

Solarni grelniki sanitarne vode

S

olarni grelnik ima obi~ajno vgrajena dva izmenjevalnika, spodnji za solarno, zgornji za ogrevanje s kotlom centralnega ogrevanja. Ponavadi je opremljen {e z elektri~nim grelnikom, s katerim ob~asno pregrejemo vsebino ali ogrejemo vodo ob izpadu drugih sistemov. Izberemo pravo velikost Obi~ajno prostornino dolo~imo s {tevilom oseb gospodinjstva, na vsakega od 60 do 80 litrov. Obi~ajni grelnik za {tiri~lansko dru`ino ima volumen vsaj 300 litrov. S tem dose`emo bolj{i izkoristek solarnega ogrevanja vode, manj{e nihanje temperatur, manj{o mo`nost poletnega pregrevanja in {e zalogo tople vode za obla~ne dni. Grelnik je lahko tudi ve~ji, ~e ho~emo da zaloga tople vode traja dalj ~asa. Iz njega lahko ogreto vodo vodimo v pralni in pomivalni stroj s ~imer zmanj{amo porabo elektrike.

Lastnosti kvalitetnega grelnika Dober solarni grelnik je znotraj emajliran, kar je ena najbolj{ih izvedb za take naprave in ima tudi odprtino za ~i{~enje. Zaradi tega bo zdravstveno neopore~en, mehansko odporen, gladka povr{ina pa onemogo~a oprijem ne~isto~am, vodnemu kamnu in bakterijam. Kr~enje in raztezanje zaradi temperature ter pritiska povzro~a mikrorazpoke emajla, zato imajo kvalitetni grelniki vgrajeno magnezijevo anodo, ki jih {~iti pred rjavenjem. Izdelani so lahko tudi iz nerjavnega jekla, obi~ajno so to zalogovniki z vgrajenim preto~nim grelnikom sanitarne vode. Velika povr{ina izmenjevalnikov omogo~a

Grelnik Galmet ima dva izmenjevalnika in dobro toplotno izolacijo

hitro ogrevanje vode, dobra toplotna izolacija, debela najmanj 4 cm, pa prepre~uje izgubo toplote.

Obratovanje in vzdr`evanje Primerna temperatura sanitarne vode zna{a med 45 in 60°C. Pri vi{jih temperaturah se pove~a izlo~anje vodnega kamna in izgube zaradi ohlajanja. Vodo je potrebno ob~asno ogreti vsaj do 60°C, da uni~imo bakterije, zlasti ~e grelnika dalj ~asa nismo uporabljali. Ker se v sanitarni vodi vedno nahaja tudi pesek in mulj ter na grelniku izlo~a vodni kamen, je grelnik potrebno ob~asno o~istiti, preveriti stanje magnezijeve anode in jo po potrebi zamenjati. Ob~asno preverimo {e tlak v raztezni posodi in delovanje varnostnega ventila. • Gregor Filipi~, Ellatron


Na~in odvzema toplote omogo~a fotovoltaiki visok izkoristek in vi{jo `ivljenjsko dobo

SOLARNE TEHNOLOGIJE

Elektrika in toplota iz vakuumske cevi

B

ritansko podjetje Naked Energy je patentiralo in za~elo s proizvodnjo svojega Virtu Technology son~nega kolektorja, ki proizvaja elektriko in toploto hkrati. Proizvajalci trdijo, da modul odda na kvadratni meter ve~ elektrike, kot obi~ajni plo{~ati modul, zajeta toplota pa {e dodatno pove~uje njegovo u~inkovitost.

Bistvo je vakuumska cev Pri tem izdelku so pome{ali dve tehnologiji, ki sta bili do sedaj lo~eni. Fotovoltai~ni moduli se nahajajo v vakumirani stekleni cevi, cevni sistem pa jim odvzema toploto, ki nastaja med delovanjem. Zaradi tega imajo moduli ves ~as najprimernej{o delovno temperaturo, zaradi

~esar je tudi fotovoltai~ni izplen odli~en. Z odvedeno toploto lahko ogrevamo stavbo, vodo, razsoljujemo ali hladimo prostore. Kombinirani modul zavzame manj kot polovico povr{ine, kot ~e bi hoteli enak u~inek dose~i z lo~eno fotovoltaiko in termosolarnimi kolektorji. Poenostavljena je instalacija, toplotne izgube so zelo majhne, zato enako dobro delujejo v hladnem ali toplem podnebju. Tak{en son~ni sistem deluje neodvisno od napajanja iz omre`ja, zato je tudi zelo zanesljiv, doba vra~anja vlo`enega denarja pa je neprimerno kraj{a.

Tak solarni sistem tudi prilagodijo potrebam kupca, ki se lahko odlo~i, kaj je zanj bolj pomembno, toplota ali elektrika. Proizvajalec je patentiral sistem vakumiranja, namestitve fotovoltai~nih elementov in cevni sistem za odvzem toplote ter uporabil samo~istilne odporne cevi iz borosilikatnega stekla. Posebnost je {e izbira naklona fotovoltai~nih elementov, saj ga lahko spreminjamo glede na naklon strehe.

13

Cevi na ope~nati strehi so na prvi pogled podobne vakuumskemu termosolarnemu sistemu

Monta`a kjerkoli Solarni modul nima omejitev glede na polo`aj, saj lahko stoji navpi~no, vodoravno ali pod katerikolim naklonom. Strehe so lahko ravne, lomljene ali izvedene v loku, z obliko je mo`na popolna prilagoditev. Zaradi tega je manj ob~utljiv na vremenske vplive in tudi z arhitekturnega stali{~a manj mote~. Zaradi u~inkovitosti, ki jo trenutno ugotavlja londonski Imperial College je izdelek prejel tudi ve~ nagrad zaradi inovativne konstrukcije. Stalno hlajena fotovoltaika ima zaradi

Novi zbiralnik energije lahko namestimo v vsakem polo`aju na razli~ne podlage

tega dalj{o `ivljenjsko dobo in ohranja visok u~inek dolga leta delovanja, zato je skupna proizvodnja energije iz takega panela ve~krat vi{ja kot iz obi~ajnih modulov ali termosolarnih sprejemnikov. • Tihec


14

SOLARNE TEHNOLOGIJE

Zgodnje spomladansko obdobje je idealno za uporabo son~nih kolektorjev Uporabimo vse mo~nej{e spomladansko sonce, ki ne izstavlja ra~una. V hladnih zimah veliko premi{ljujemo o tem, kako zni`ati stro{ke ogrevanja. Velikokrat smo brali o tem, da bi lahko s kvalitetnim vakuumskim kolektorjem precej{en del son~ne energije uporabili za ogrevanje stanovanj. Koliko toplote bomo s kolektorjem lahko pridobili, je odvisno od kvalitete kolektorja, kvalitetne izvedbe sistema in od tega, koliko svetlobe je na razpolago. V obla~nih in de`evnih dneh je seveda svetlobe, ki je kolektorju na razpolago manj, kot takrat, ko sije sonce. Ob tem je zunanja temperatura pri kvalitetnih vakuumskih kolektorjih nepomembna. Ko se odlo~amo o tem ali investirati v kolektorje ali ne, ali {e malo po~akati se moramo zavedati, da vam kolektorji pri~nejo vra~ati vlo`eni denar `e prvi dan po instalaciji. Medtem, ko ~akamo pa pla~ujemo drage energente in v resnici ni~esar ne pridobimo. Klju~no pa je, da se odlo~imo za ~im kvalitetnej{e in ne ~im cenej{e kolektorje, kajti samo kvalitetni kolektorji imajo dovolj dolgo `ivljenjsko dobo, da bodo uspeli zbrati dovolj energije in vam bodo za~etno investicijo ve~kratno povrnili. Klju~ni podatki pri odlo~itvi za znamko son~nih kolektorjev so: koliko energije pridobijo, iz kako trajnih materialov so sestavljeni, kak{no garancijsko dobo z nakupom dobimo, kak{na je njihova `ivljenjska doba, kako dolgo so dolo~eni kolektorji `e na trgu, kak{ne teste v certificiranih in{titutih so opravili.

- sanitarna voda - dogrevanje stanovanja - ogrevanje bazenov - industrijske instalacije - pokliÄ?ite za svetovanje

Manj kot je razpolo`ljive energije na voljo, bolj pomembno postane dejstvo, da imamo kolektor, ki je sposoben izkoristiti tudi difuzno svetlobo, da dobro deluje tudi v megli in obla~nem ter hladnem vremenu, kajti takrat, ko kolektor ne pridobiva toplote je na{a investicija v kompleten sistem mrtva. Kolektorji GreenLand Systems vam zagotavljajo dolgo `ivljenjsko dobo in 10 letno garancijo. Imajo vse aktivne dele z absorberjem v vakuumu, na udarce odporno steklo. Narejeni so iz trajnih materialov kot so baker, aluminij in nerjave~e jeklo in ne iz materialov, ki bi bili manj odporni na ekstremne vremenske pogoje, katerim so kolektorji na strehi izpostavljeni. Nenazadnje pa so GreenLand Systems kolektorji s slovenskim poreklom, saj jih je zasnoval in jih {e naprej stalno razvija ter izpopolnjuje Slovenec, ki `e preko 30 let dela in `ivi v Avstraliji. •

- debelina stekla 2,7 mm - steklo zelo odporno na udarce - moÄ? ene vakuumske cevi 144 W - celotna notranjost cevi v vakuumu - absorber s TINOX prevleko - absorbira 95% vpadne svetlobe


IZOBRA@EVANJE

15

Izobra`evanje za prakso Akademija [tern Zamisel o aktivnem izobra`evanju za uspe{nej{e in bolj kakovostno delo v praksi, se je v dru`bi [tern d.o.o. Iz Gori~ pri Golniku rojevala `e dalj ~asa. Podjetje, ki je zaznamovalo svojo razvojno pot od poznih {estdesetih let pa vse do danes, prav po instalacijah iz bakra, je namre~ {e ob izteku lanskega leta v [en~urju pri Kranju, v poslovni coni A-18, odprlo svojo akademijo znanja. Skozi desetletja svojega delovanja so namre~ od bakrenih fitingov pre{li {e na ponudbo izdelkov za povr{insko ogrevanje in hlajenje, solarno tehniko, izolacijske materiale, ki so jo dopolnjevali {e s sistemi za hladno stiskanje, sanitarno tehniko, vodovodnimi in{talacijami, opremo za kotlovnice, odto~no tehniko, orodji, radiatorskimi ventili, konvektorji in lotnim materialom. Razen organiziranja lastne proizvodnje so se pri izbiri dopolnilne ponudbe naslonili na uveljavljene mednarodne dru`be kot so Viega, Armacell, KME, Rothenberger, Oventrop, Umicore in {e nekaterimi drugimi. Tako {irok izbor izdelkov v programu tr`enja zahteva tudi veliko znanja pri vgradnji v razli~ne ogrevalne in druge sisteme. Brezpla~na dnevna izobra`evanja so se sicer izkazala kot dobra. Prav ta so vodila k ustanovitvi takoimenovane [tern akademije, ki je zasebni sodobni program neformalnega in na prakti~nih prikazih podprtega usmerjenega usposabljanja za projektante, trgovce, izvajalce in navsezadnje tudi za kon~ne uporabnike. Delovali bodo po na~elih, ki bodo teoreti~na dognanja programa usmerila na tista nujno potrebna znanja, ki bodo slu{ateljem pomagala pri delu. Vsa preostala vsebina programske usmeritve akademije bo usmerjena v prakti~ne prikaze, vaje in tudi prakti~ne predstavitve strokovnjakov pri sestavljanju posameznih komponent. Znanje in poznavanje tehnolo{kih re{itev za pravilno in dolgoro~no delovanje naprav so poglavitne vsebine novega izobra`evalnega sredi{~a.

Znanje je nuja dana{njega ~asa Mnenja udele`encev: Klemen [tern – lastnik podjetja [tern d.o.o. ˝Razvoj tehnologije je hiter, zato se je potrebno spremembam sproti prilagajati. Na trgu obstaja kar nekaj tehnik spajanja, pri katerih je potrebno upo{tevati dolo~ene zahteve. Ve~ina izvajalcev sproti spremlja vse spremembe, nekateri pa tega ne po~no. Zaredi tega se dogajajo napake, ki jih `elimo z na{o ponudbo izobra`evanja zmanj{ati, ~e `e ne povsem odpraviti. Pomembno je namre~, da je izvedba na~rtovana in izvedena v skladu z vsemi predpisi in standardi. Seznanjanje z novostmi v na{i akademiji bo potekalo v posameznih manj{ih skupinah, kjer bomo tematiko izobra`evanja prilagodili posameznemu problemu ali projektu. Prav pa je, da pridobljene informacije o spremembah in novostih delimo z drugimi.˝ Tomislav Nik{i~ – predstavnik Viege za zah. Balkan ˝Pri nas na Hrva{kem `e v strokovnih {olah veliko pozornost namenjamo povezanosti stroke in teorije. Strokovnjaki obiskujemo razli~ne {ole in predstavljamo v praksi novosti, ki jih prina{a tehnolo{ki razvoj. Tudi instalaterji se kar dobro odzivajo na{im pobudam za pridobivanje znanj. Lani smo tak{no sre~anje organizirali v Samoboru in od 1250 vabljenih se je 450 odzvalo na{emu vabilu. Prav zato tudi v Sloveniji podpiram tak{ne projekte, kot jih izvaja podjetje [tern. Njihova akademija znanja je korak v prihodnost, zato jo je potrebno podpreti.˝ Uro{ Klemen~i~ s.p. - iz Zvir~ pri Tr`i~u ˝@e kar nekaj let se ukvarjam z dejavnostjo samostojnega podjetnika in ugotavljam, da gredo stvari hitro naprej. Novostim se je potrebno sproti prilagajati, zato se rad odzovem vabilom za pridobitev dodatnih znanj. Odzval sem se na povabilo KWB in {e nekaterim, danes sem pri{el na pobudo [terna. Njihov namen je dobrodo{el, saj se je potrebno sproti seznanjati s spremembami, ki jih prina{a razvoj. ^e tega ne po~ne{ prihaja do te`av in napak pri izvedbi. Poznam kar nekaj instalaterjev, ki se udele`ujejo izobra`evanj, kot jih ponuja tudi akademija [tern. So pa tudi tak{ni, ki menijo, da `e vse vedo, kar zagotovo ni dobro.˝ Gregor Jenko – Instalaterstvo Jenko iz Kranja ˝[ternova pot je pravilna, saj je izobra`evanje potrebno. Morebiti bi morali v tej smeri delovati {e trgovci in dobavitelji, da se izka`e uporabnost ponujenih izdelkov. Dogaja se, da pripravijo projektanti projekt z najcenej{imi materiali. Mnenja sem, da bi morali projektanti, investitor in izvajalec skupno pripraviti povzetek izvedbe in bi bilo zato potem te`av manj. Spoznavanje s spremembami zaradi hitrih tehnolo{kih sprememb je nujno. [e posebej v teh ~asih, ko je na trgu dosti novosti. Zato se izobra`evanj, kot jih bo ponujala akademija [tern, rad udele`ujem. Zato si je pa~ treba vzeti ~as. Vabilu novega izobra`evalnega centra se bomo radi odzvali.˝ • F. Mithans


V rubriki Strokovnjaki odgovarjajo objavljamo odgovore strokovnjakov na prejeta vpra{anja bralcev. Nakup toplotne ~rpalke Stanko: Odlo~am se za nakup toplotne ~rpalke za ogrevanje stanovanjske hi{e in pripravo sanitarne vode. Toplotna ~rpalka je sistem inverter. Ogrevala bo stasnovanjsko hi{o ki ima dva lo~ena ogrevalna kroga (vsak ima svojo ~rpalko in vsak svoj sobni termostat). Zanima me za kak{en sistem se odlo~iti ali za zalogovnik obto~ne vode (300l predlog izvajalca ) ali za kretnico. Kak{ne so prednosti in kak{ne slabosti ~e se vgradi zalogovnik glede na to da je ~rpalka inverterska. Kateri sistem porabi v praksi manj energije. V vsakem primeru bi rad ohranil dva ogrevalna kroga. Odgovor: Najprej naj razlo`im osnovni princip delovanja toplotne ~rpalke: manj{a, kot je razlika med temperaturama na hladni in topli strani, vi{ji je izkoristek – zato mora regulacija temeljiti na odvisnosti od zunanje temperature. Natan~neje, kot regulacija sledi spremembam zunanje temperature in potrebam v prostoru, ve~ji je lahko prihranek pri ogrevanju. Regulacija dveh lo~enih krogov s sobnimi termostati negativno vpliva na u~inkovitost vremensko vodene regulacije, saj mora zaradi ~asovnih prekinitev v sistem dovajati v povpre~ju vi{jo temperaturo pri vi{ji mo~i, da nadoknadi energijo izgubljeno v ~asu njegovega mirovanja. Vkolikor mo~ toplotne ~rpalke po vklopu ogrevalnega kroga ne zadostuje, lahko pri~akujemo vklop pomo`nega vira (el. grelec, kotel). V praksi je energijsko najbolj u~inkovita

re{itev z enotno regulacijo ogrevanja in sobnim tipalom (korektorjem) v konstantno ogrevanem prostoru (dnevna soba), ustrezno temperaturo v posameznih prostorih pa regulirajo termostatski ventili na radiatorjih. Sodobna toplotna ~rpalka mora vsebovati variabilno obto~no ~rpalko, vodeno na osnovi razlike v temperaturi dovoda in povratka ogrevanja, torej se bo le-ta prilagajala potrebam v sistemu in hidravli~na kretnica praviloma ni potrebna. Vgradnja hranilnika toplote je pri radiatorskih sistemih vsekakor priporo~ljiva, saj z njim zagotavljamo minimalno koli~ino vode v obtoku (cca. 10L/kW) ter zadostno zalogo energije za odtajanje v zimskem ~asu. Hranilnik se v tem primeru vgradi zaporedno na dovodni vod ogrevanja. Za eno- in dvostanovanjske hi{e navadno priporo~amo preprost sistem z enim ogrevalnim krogom, saj s tem zagotovimo vi{je letno grelno {tevilo (SPF) celotnega sistema na podlagi ni`je povpre~ne temperature dovoda. Vi{je, kot je letno grelno {tevilo, ve~ji je prihranek stro{kov, in po na{ih izku{njah je klasi~nih, srednje izoliranih objektih z radiatorskim ogrevanjem SPF med 3,0 in 3,2. @al pa so {e vedno prisotni ponudniki toplotnih ~rpalk, ki investitorju izvedejo regulacijo po sistemu, kot ga vi predlagate, toplotno ~rpalko pa preprosto nastavijo na vi{jo temperaturo, pri kateri deluje skozi celo leto – letno grelno {tevilo pa ja lahko v teh primerih ni`je za vsaj 20-30%. Yasin Jodeh

Dimnik in kurjenje s peleti Andrej: Na zunanji strani dimnika na ometu - v obmo~ju hladnega-neogrevanega podstre{ja - se delajo beli made`i (kot neka sol), omet se lu{~i, drobi, skratka dimnik ÂťpropadaÂŤ. Zanimivo, da tega pojava na delu dimnika, ki sega nad streho, ni. Dimnik nad streho ni ometan, vidnafasadna opeka. Dimnik je po celotni vi{ini zidan s polno opeko, notranji presek odprtine je cca. 14/14cm. V tak dimnik sem po celotni vi{ini vstavil RF dimni{ko tuljavo, enoslojno, neizolirano. Dokler sem kuril na pe~ na kurilno olje zgoraj opisanega pojava nisem zaznal, ko sem montiral pe~ na pelete (nominalna mo~ ca 25 kW-ogrevam ca 100 m2) so se pri~eli pojavljati opisani problemi. Sklepam, da je problem v segrevanju - ohlajanju zidanega dela dimnika (opeke, ometa) in posledi~no kondenza, ki nastaja v opeki. Svetovali so mi, naj medprostor med RF cevjo in ope~nim dimnikom izoliram z granulatom (negorljiv ÂťstiroporÂŤ, ekspandirana glina ali podobno). Zanima me ali menite, da je to re{itev problema (odprava vzroka) oz kaj je po va{em mnenju vzrok pojavu in kako ga odpraviti. Pojavlja se mi tudi vpra{anje - ali je medprostor med cevjo in dimnikom sploh dovolj velik za ustrezno-zadostno toplotno izoliranje RF cevi (odprtina 14/14 cm, cev fi 13cm) in kako po celotni vi{ini (ali vsaj zgornje 4-5m) v dimnik vnesiti - vsipati ustrezno izolacijo. Povedati moram, da se mi pojavlja tudi

     

        

 !"

#$$! #%" &!'%(%! $$$! ) % !%

*!%!% #%" $$%! +%! !%

!%! #%$!! $$%! %! #%$!! )+(!$ !$% #& !"

$ !% (!$!%! #&%! '!$!

         ! " # $%  %& '('  )& '(' 


drug problem v pe~i na pelete in sicer obloge katrana (prenizka temp., kondenz), pa tudi dimnik je bil po eni sezoni povsem ÂťzabitÂŤ s sajami. Ne vem ali je problematika Âťmade`ev na dimniku v podstre{juÂŤ povezana s tem problemom. Odgovor: Pravi naslov za dimnik je dimnikar. Dimnikar bi moral opraviti 2 krat letno ~i{~enje kotla in dimnika. Hkrati bi

vam moral predlagati pravilen na~in kurjenja. Vedeti bi bilo dobro ali je RF dimnik tesen na vlago in je primeren za kurjenje peletov? V dimnih plinih peletov je veliko ve~ vlage kot v dimnih plinih kurilnega olja. Lise na ometanem dimniku v hladni podstrehi so verjetno posledica vlage. Gibanje vode skozi konstrukcijo povzro~a izcvetanje. Nenavadno je, da tega ne opazite tudi na delu dimnika v stanovanju. Obloge katrana v kotlu in saje v dimniku so znak nepravilnega zgorevanja. Temperatura v kuri{~u je prenizka, verjetno je to posledica premo~ne kurilne naprave in neprimerne vezave vodnega dela. Zgorevanje nekoliko izbolj{ate, ~e dogradite hranilnik toplote (naj bi imel prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne mo~i naprave oz. vsaj 500 l za 25 kW kotel).

Naknadna toplotna izolacija vmesnega prostora dimnika je mo`na. Sipka negorljiva toplotna izolacija je perlit, vendar je ob~utljiva na vlago, zato najprej odpravite problem z vlago.

Vlaga v 4 sobnem stanovanju Lara: Imam 4 sobno stanovanje in po novi fasadi in novi strehi me je napadla vlaga, z njo pa povezan smrad in mrzlota. Stanje zadnjo zimo je bilo obupno. Imeli smo 19/20 stopinj, ve~ ne. Stanovanje je kotno in najvi{je, vendar pa pred novo fasado in novo streho nismo imeli problema ne z mrazom in ne z vlago. Upravitelj kljub ve~im prito`bam ne naredi ni~ in se dela neumnega, zato smo prisiljeni stvar re{evati sami na lastne stro{ke. S partnerjem sva

Ko kupujete ~istilno napravo, zahtevajte ODLI^NOST! I{~ete trajno, zanesljivo in var~no re{itev za odpadne vode iz gospodinjstva? Potem je ~istilna naprava AQUAmaxŽ, ki smo jo razvili v sodelovanju z enim vodilnih nem{kih podjetij na podro~ju ~istilnih sistemov za biolo{ke ~istilne naprave – s podjetjem ATB, odli~na re{itev za vas. Popolnoma biolo{ka ~istilna naprava AQUAmaxŽ, ki deluje na principu reguliranega dovajanja kisika (aeracije), je primerna za vsa gospodinjstva, saj lahko u~inkovito in na naravi prijazen na~in `e v samo enem dnevu povsem o~isti tudi ve~ kot 150 litrov odpadnih voda iz gospodinjstva na osebo – brez dodajanja kemi~nih in biolo{kih preparatov, in to do tak{ne stopnje, da so parametri o~i{~ene vode na izpustu tudi do polovice manj{i od zakonsko zahtevanih.

+ PREVERJENA RE[ITEV – vrhunski nem{ki ~istilni tehnologiji zaupa ve~ kot 60.000 zadovoljnih kupcev po vsem svetu, 35 let tradicije podjetja Zago`en na podro~ju izdelkov za vodovod in kanalizacijo s poobla{~enim servisom pa je zagotovilo za to, da bodo za vgradnjo, priklop in redno vzdr`evanje va{e ~istilne naprave AQUAmaxŽ dolgoro~no poskrbeli zanesljivi in odzivni slovenski strokovnjaki.

5+ za AQUAmaxŽ + ZNATEN PRIHRANEK – zaradi cenej{ega prevoza, vgradnje, vzdr`evanja, praznjenja in porabe elektri~ne energije tudi do 1000 evrov prihranka v prvih treh letih od nakupa.

+ DELUJE TUDI V VA[I ODSOTNOSTI – pono~i in ko ste v slu`bi ali na dopustu, ~istilna naprava AQUAmaxŽ samodejno preklopi na var~evalni na~in delovanja in se ob pove~anem dotoku avtomatsko vrne v normalno delovanje. + ZAJAM^ENA KAKOVOST in VARNOST NAKUPA – 50 let zahtevane `ivljenjske dobe ohi{ja, 2 leti garancije za vse tehni~ne dele, ~istilna naprava je uvr{~ena na seznam Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije, vsi potrebni mednarodni certifikati in oznaka CE, ISO 9001:2008. Zahtevajte kakovost, preverjeno re{itev in odli~nost! Izberite AQUAmaxŽ in izkoristite ugodne sejemske cene na sejmu DOM 2014 v Ljubljani od 11. do 16.03.2014. Obi{~ite nas in si zagotovite sejemsko ponudbo po izjemnih cenah in subvencije ob~in.

+ ZANESLJIVO DELOVANJE – nesli{no in povsem avtomatizirano, brez dodatnega praznjenja prekatov, nastavljanja ventilov ali dodajanja biolo{kih in kemi~nih preparatov – njeno delovanje lahko opcijsko nadzorujete prek svojega mobilnega telefona.

Zago`en, d.o.o., Cesta na Lavo 2 a, 3310 @alec T: +386 (0)3 713 14 49, M: +386 (0)51 388 390 cistilne.naprave@zagozen.si, www.zagozen.si, www.cnaquamax.si/sl/

9 =)& A </-2- /&9+ =- A A)&=+' /)9 9<& (+)5&+-1 9 =)& 49 A =#2+'- A&2)+&( A B=+&- &+ /-+&(-=)+& -/2-5+& 9(4 A &5+' /=&+4(&$ =-1

(!"$$ ( ""  &)      

    

% $ $!

  

 '< @*<  # ,@@@ -/$"/)&  

  

 )7<),. .25@ 70 ?@58 . . 7 D.05.) +0-?.,. & &072057<@ ,0@ .)*

'$&+16$  t 1&

t 1& t 1& t 1& t 1& t 1& t 1&

 -0E.07< 7?@ .)* 7 7<5.) 0). <?) 0 13FFF ). @  @ +0< :F3FFF D0@0,*.)' +?2 @ @ 1F3 , <)' 25@) D&0. 4 )D05E @.* @+,*? .0 @ .0

FDUH .,)D)*7+) *8+) 20.)+,.) AC 2 7+0,0@) ,0@),) 0,* ). -80 0), @) D @00@0 ). +.,)D)*0 ,)<0E , D.) ). 2,7<).) 20+50@) -0E.07< 5 D2,. 07<@

,0@ .7+) 250)D@*,  7< . @0 > ==1F , 

< F= 91= 1%%/ &7- F$1 =!! =/F D&0D .7)0,3. < AAA3D&0D .37) ,3 7 93FF " 1$3FF 0 20. ,*+ 0 2 <+


Nepovratna sredstva tudi za u~inkovito rabo energije Z u~inkovito rabo energije privar~ujete in hkrati skrbite za okolje

razmi{ljala o mo`ni notranji izolaciji stene. Bila sva `e v trgovini in resno razmi{ljala o knaufu in volni, s katero bi vse zunanje stene (ob oknu) prekrila, vendar nama je prodajalec rekel, da nama lahko `e ~ez pol leta preko knaufa pokuka plesen, ki se bo nabirala med betonsko steno in najino izolacijo. Kaj je re{itev? Odgovor: Opisujete poslab{anje kakovosti bivanja kot posledico obnove fasade in strehe. Iz opisa ni razvidno, kdaj je bila stavba obnovljena, niti kako stanovanje uporabljate. Domnevam, da je pojav vlage posledica nepravilne rabe stanovanja. Zra~na vlaga kondenzira na stenah, ki so hladnej{e od temperature kondenzacije, ta pa je odvisna od temperature in relativne vla`nosti zraka. Iz opisa sklepam, da je v va{em stanovanju prevelika relativna vlaga zraka. Kako zni`ati relativno vlago pod 60%? Trajno zmanj{ajte izvore vlage in na par ur prezra~ite celotno stanovanje na prepih za pet minut. Po dveh, treh mesecih so bo stanovanje posu{ilo. Predlagam, da vpra{anje dopolnite tako, da napi{ete: kak{ni so zunanji zidovi in koliko toplotne izolacije je bilo vgrajene pri obnovi fasade oz. strehe; so bili pri obnovi sanirani tudi topotni mostovi; kak{na in kako stara so okna; kako zra~ite in ogrevate; ali imate termostatske ventile in radiatorske delilnike; ali je ogrevalni sistem hidravli~no uravnote`en; kak{na je temperatura in relativna vlaga zraka v prostorih; kak{na je temperatura obodnih sten; se pojavlja vlaga tudi v drugih stanovanjih… ^e je vlaga v stanovanju posledica nepravilne rabe stanovanja, svetujem, da spremenite bivalne navade. ^e pa so drugi vzroki, je najprej potrebno narediti podroben pregled stanovanja. Ukrepi na pamet (npr. notranja toplotna izolacija) praviloma zadeve {e poslab{ajo. • Matja` Valen~i~, energetski svetovalec

Ohranjanje okolja in zanesljivost oskrbe z energijo ob vedno ve~jih potrebah po energiji postajata klju~na dejavnika razvoja dru`be. Zato se s pojmoma »u~inkovita raba energije (URE)« in »obnovljivi viri energije (OVE)« danes sre~ujemo vsi. Tudi zakonodaja, okoljska problematika in cene energentov vedno bolj pritiskajo na kon~ne uporabnike, ki se bodo morali s temi vpra{anji prej ali slej soo~iti. Pravilna uporaba energije se vedno obrestuje: prihranek energije pomeni tudi prihranek stro{kov. Z upo{tevanjem pravil URE

in OVE se viri energije uporabljajo na racionalen na~in, pri tem pa se uporabnikom ni potrebno odpovedati udobju, ki so ga vajeni. Energetika Ljubljana je prvo slovensko energetsko podjetje, ki ponuja nepovratne finan~ne spodbude gospodinjstvom, ~e investirajo v okolju bolj prijazne energetske sisteme za oskrbo z zemeljskim plinom ali toploto. Finan~ne spodbude so namenjene tudi javnemu sektorju, pravnim osebam in podjetnikom. •


ZANIMIVOSTI

19

Kako priklju~iti generator

Osnovni principi pravilnega prezra~evanja

Re{ilna naprava ob te`kih vremenskih pogojih

V sodobnih stavbah, ki zaradi energetske u~inkovitosti zagotavljajo visoko zrakotesnost, se uporabniki ne morejo ve~ zana{ati na naravno prezra~evanje prek netesnosti v stavbnem ovoju. Za ustrezno izmenjavo zraka je potrebno poskrbeti s takim ali druga~nim sistemom prisilnega prezra~evanja. Ne glede na to, kak{en konkreten sistem izberemo, mora ta zagotavljati osnovne higienske pogoje, ki jih zahteva tudi Pravilnik o prezra~evanju: dovod sve`ega zraka v vse bivalne prostore (dnevna soba, spalnica, otro{ke sobe, kabinet, vsaj 15 m3/h zraka na uro na osebo), in odvod izrabljenega zraka iz vseh servisnih prostorov (kuhinja, kopalnica, WC, utiliti …). V vseh bivalnih prostorih je tako potreben dovod zraka, v vseh servisnih pa odvod.

V ~asu `ledoloma smo po radiu, TV in ~asopisih dobivali podatke o {kodi in rasti cen generatorjev in izjemnih naporih elektri~arjev ter gasilcev, ampak niti besede o `ivljenjsko pomembnem vpra{anju, kako varno priklju~iti generator. Vsi nismo elektri~arji, kljub temu pa zaradi elektri~nega udara v doma~em okolju na sre~o ni bilo nobene `rtve.

Dve mo`nosti Prva je najenostavnej{a in najvarnej{a. Podalj{ek od generatorja, ki mora stati na prostem, privedemo v hi{o in na razdelilec priklju~imo svetilko, TV, radio in morda celo pralni stroj. Vsi drugi porabniki so obi~ajno priklju~eni v steno, brez vti~nice, zato s toplo vodo ali zagonom centralnega ogrevanja zaenkrat ne bo ni~. Elektri~no instalacijo pustimo pri miru in upamo, da bo elektrika ~im prej na razpolago. Druga mo`nost je malo bolj komplicirana, vendar z njo elektriko spravimo v hi{no omre`je, kar pomeni, da bo delovalo vse, ~e generatorja ne bomo preobremenili. Najprej je potrebno izklju~iti FID stikalo, s ~imer hi{ni razvod popolnoma lo~imo od omre`ja. ^e bi med delovanjem generatorja omre`je

dobilo elektriko, bi to lahko povzro~ilo po{kodbo napeljave, aparatov ali generatorja. ^e je napeljava starej{a in FID stikalo ni vgrajeno, je potrebno odviti in odstraniti vse varovalke iz priklju~ne omarice na stavbi ali v stanovanju. Ker imajo klju~ elektri~arji, ki so zasedeni drugje, bomo omarico pa~ na silo odprli, ker druga~e ne gre. Sedaj bomo potrebovali malo elektri~arske spretnosti, saj je potrebno podalj{ek od generatorja priklju~iti v eno od vti~nic v hi{i. Sedaj moramo prav zadeti, v katero luknjo vti~nice moramo potisniti fazo in v katero nulo. Pred tem izklju~imo vse porabnike in odvijemo eno od `arnic, ki ima grlo lahko dostopno. Sedaj vklju~imo generator in s faznim preizku{evalcem v grlu potipamo srednji kontakt. ^e je lu~ka v preizku{evalcu zagorela, to pomeni, da smo zadeli, saj mora biti ta kontakt vedno faza. V nasprotnem primeru je potrebno polo`aj dveh vodnikov v dovodni vti~nici zamenjati. Sedaj bodo delovale ve naprave, tudi gorilnik in obto~na ~rpalka, vendar moramo ostati previdni, saj za{~itno FID stikalo ne deluje, zato se vsak stik z golim vodnikom lahko slabo kon~a. •

V ~asu `ledoloma je generator najbolje prikleniti z verigo

Tihec

Zrak bo vedno potoval od lokacij dovoda do lokacija odvoda, zato je le-te edino smiselno postaviti tako, da »pokrijejo« celoten prostor, oz. zagotovijo t.i. izpodrivno prezra~evanje. V praksi to pomeni, da naj bodo lokacije dovodov v bivalnih prostorih ~im bolj nasproti mesta, kjer bo zrak zapustil prostor (obi~ajno je to pod vrati). Nato bo potoval prek hodnika ali stopni{~a do servisnega prostora, v katerem naj bo lokacija zajema spet ~im dlje od mesta, kjer zrak vstopa v

prostor. Namestitev tako dovoda kot odvoda v istem prostoru ni smiselna, saj nam to podvoji izmenjavo zraka v objektu in s tem toplotne izgube. Uveljavljena sta dva sistema, ki ustrezata tem pogojem. Pri prvem so dovodu zraka namenjene higrosenzibilne rozete, name{~ene na okenskih okvirjih, odvod pa zagotavljajo posebej tihi in var~ni ventilatorji v kuhinji in kopalnicah. Rozete se odprejo, ko zaznajo povi{ano vsebnost vlage v prostoru, ki je posledica dihanja in drugih aktivnosti, in omogo~ijo vstop sve`ega zraka v bivalne prostore, ta pa nato potuje do servisnih prostorov, kjer ga zajame ventilator. Pri drugem sistemu centralna prezra~evalna naprava in razvod prezra~evalnih cevi zagotavljata dovod zraka do vseh bivalnih prostorov in odvod iz vseh servisnih, vklju~no s kuhinjo, zato napa ni ve~ potrebna. Tak sistem poleg bolj{ih higienskih razmer zagotavlja tudi rekuperacijo odpadne toplote in vlage in s tem denarne prihranke, filtrira zrak ter prepre~uje vstop mr~esu in hrupu iz zunanjosti. • Miha Jensterle, u.d.i.s.


20

RAVNANJE Z VODO

Ponikanje zagotavlja pitno vodo Milijone let se okrog nas in skozi nas pretakajo iste molekule vode, saj je na{ planet, podobno kot vesoljska ladja, zaprt sistem. V vesolju astronavti dobesedno pijejo svoj filtriran urin, na Zemlji pa to opravijo tla pod nami, ki med ponikanjem pre~istijo padavine, ki jih nato ~rpamo iz studencev kot kristalno ~isto pitno vodo. S cestami, parkiri{~i, hi{ami in mesti smo neprehodno zatesnili velike

povr{ine zemlji{~ in onemogo~ili ponikanje ter filtriranje. Zato je ta izjemno pomemben naravni krogotok potrebno ~im prej vrniti v prej{nje stanje.

Vsa oprema je pripravljena Tehniki so hitro na{li dobre re{itve in izdelali ponikalno ter zadr`evalno opremo, ki jo vkopljemo in s tem re{imo problem, ki smo ga sami povzro~ili.

Za manj{e koli~ine padavin zadostuje vgradnja ponikalnih ko{ar. Kadar so koli~ine zbranih padavin ve~je, jih zemlja ne bo mogla vpiti v kratkem ~asu, zato vgradimo zadr`evalna polja, ki so podzemni rezervoarji, kjer se voda lahko zbira in nato po~asi ponikne. Tak{nih polj pri nas {e nimamo, pa bi jih nujno potrebovali. Za velike sisteme imajo projektanti na razpolago geolo{ke raziskave in izra~une, zato lahko proizvajalec opreme Armex potrebno velikost izra~una do litra natan~no.

Moja lastna ponikalnica

Postopek ugotavljanja vpojnosti zemlji{~a

Izkopa in vgradnje ponikalnih blokov se lahko lotimo sami, vendar moramo prej narediti preizkus vpojnosti zemlji{~a. Izkopljemo kvadratno jamo 0,5 x 0,5 m, globoko 50 cm in opravimo postopek, opisan v tabeli. Ta podatek in kvadraturo strehe po{ljemo

Ponikalne ko{are in tuneli onogo~ajo ponikanje in zadr`evanje padavinskih vod

na info.armex@siol.net, njihovi strokovnjaki pa nam bodo predlagali, kak{no ponikalnico potrebujemo. Oprema za 1m3 veliko ponikalnico stane okrog 150 â&#x201A;Ź, potrebovali pa bomo {e pre{it najmanj 200 gramski geotekstil, v katerega ovijemo ponikalnico in ga graditelji obi~ajno kupujejo v gradbenih firmah v svoji bli`ini. â&#x20AC;˘ Tihec


RAVNANJE Z VODO Prizmamag namestimo na cev in samo narahlo pritrdimo z vijakom

Patentirana Microban srebrna re{itev

Ohi{je SANIC in vlo`ki MICROBAN vsebujejo majhne delce srebra vpletenega v filterski filament in povzro~a odmiranje bakterij.

Z magneti in filtri do neopore~ne vode Z magneti nad vodni kamen Podtalnica se pretaka med plastmi kamenin, jih raztaplja in nosi s seboj. Izhlapela kapljica vode na steklu pusti ne{kodljivo sled kalcija in magnezija, ki pa v hi{nih napeljavah in aparatih lahko povzro~ita razli~ne nev{e~nosti.

Efekt Postojnske jame Pretakanje, zastajanje ter ogrevanje vode v ceveh ali drugih hi{nih instalacijah povzro~a podobne u~inke, kot pretakajo~a voda v na{i znameniti jami. V obeh primerih pa je potrebno za ta naravni pojav pla~ati, v jami vstopnino za ogled, doma pa za popravilo naprav. Odlaganje vodnega kamna na stene cevi, v rezervoarje ali na povr{ino grelcev povzro~a po{kodbe, zmanj{uje grelni u~inek in s tem pove~uje porabo energije. ^im debelej{a je plast, tem ve~ji bodo stro{ki, ki pa jih je mo`no prepre~iti.

Delovanje naprave Prizmamag Pod vplivom magnetnega polja, skozi katerega se pretaka voda, se struktura kristalov trdih snovi spremeni tako, da se nanje za~nejo vezati molekule vode, kot priveski. Prive{ene delce nosi voda s seboj po ceveh in

po vsem vodnem sistemu. Pod pritiskom v zaprtem sistemu se ti delci za~nejo izlo~ati, vendar se veliko manj lepijo ali odlagajo na podlago. Voda ostane popolnoma ~ista in brez kemijskih dodatkov, cevi in naprave pa so zato manj obremenjene z ostanki vodnega kamna. Magnetni nevtralizator lahko namestimo na vstopno vodovodno cev takoj za vodomerom ali neposredno pred bojlerjem, pralnim ali pomivalnim strojem, kotlom za centralno kurjavo, kavnim aparatom in podobno.

Razli~ni modeli in vgradnja Monta`a je enostavna in jo lahko opravi vsak sam. Magnetno napravo polo`imo na cev in jo s spodnje strani rahlo privija~imo. Da bi izbolj{ali delovanje proizvajalec priporo~a vgradnjo vodnega filtra pred nevtralizatorjem. Deluje samodejno, brez elektrike in brez kemi~nih sredstev, odlaganje vodnega kamna pa bo do 70% zmanj{ano. Enak u~inek dose`emo z vgradnjo nevtralizatorja, ki pa ga je potrebno vgraditi v cev, zato ga izdelujejo v ve~ dimenzijah. Poseben izdelek je {e nevtralizator, vgrajen v perlator za pipo, ki zmanj{uje pretok, s ~imer bomo za polovico zmanj{ali tudi porabo vode.

Bakteriostati~ni filtri za vodo Na izhodu iz ~rpali{~a je pitna voda ~ista in nadzorovana, nato pa po dolgih cevovodih prite~e do na{ih pip. Na tej Levo brez uporabe, desno z uporabo nevtalizatorja

21

poti lahko zajame {e ne~isto~e, ki se nahajajo v cevovodih, zato ji lahko s filtriranjem pri uporabniku povrnemo prvotno ~istost in kakovost.

Filter je drobno sito Na razpolago je veliko razli~nih tipov in principov za prestrezanje ve~jih in bolj drobnih delcev. Bolj grobi filtri imajo ~istilno mre`ico, ki jo lahko ob~asno operemo, bolj fine, globinske filtre pa moramo po dolo~enem ~asu zamenjati z novimi, saj jih s ~i{~enjem ni mo`no povrniti v prvotno stanje. Med pretakanjem vode se delci ne~isto~ zataknejo v mikroskopsko ozkih kanalih filtrirnih filamentov, tam zastajajo in lahko s~asoma postanejo goji{~e bakterij, ~esar pa med uporabo ne moremo nadzirati. Vendar za ta problem obstaja odli~na re{itev.

@e dolgo je znano, da ima srebro odli~ne antibakterijske lastnosti. Ko pride bakterija v stik z molekulami srebra slednje prekinejo njeno biolo{ko delovanje in bakterija odmre. Izumitelji so drobne delce srebra vpletli v filtrski filament, s ~imer je postal filter poleg zapreke za prehod drobnih delcev {e antimikrobna bariera. Laboratorijski preizkusi so pokazali, da je rast bakterij E. coli za 99,99% manj{a, kot bi bila v filtru brez dodatka srebra. Vendar se izumitelji niso zaustavili na tej to~ki, temve~ so delce srebra vgradili tudi v ohi{je filtra. Med normalnim delovanjem in vodnim pretokom, borbo z bakterijami prevzame filtrski vlo`ek, saj deluje antibakterijsko po vsej svoji vlaknasti povr{ini. V ~asu mirovanja brez pretoka vode pa za~nejo antibakterijsko delovati notranje ploskve ohi{ja in s tem dodatno pove~ujejo bakteriostati~ne lastnosti naprave. Patentirana Sanic ohi{ja lahko vgradimo kot enojni filter, za ve~je pretoke in pri~akovane ne~isto~e pa lahko v serijo pove`emo do tri taka ohi{ja. Trenutno so filtrni vlo`ki Microban v kombinaciji s Sanic ohi{ji najbolj{i izdelek za filtriranje pitne vode v gospodinjstvih in industriji. â&#x20AC;˘ Tihec


22

NOVOSTI ZA STROKOVNJAKE

Pi{e: Simon Tihec

Izolacijska folija za okna U~inek dodatne folije na enostekelnem oknu je izjemen. Toplotna prevodnost zraka (0,024 W/mK) je veliko ni`ja kot stekla (0,96 W/mK), zato je prestop toplote za 97,5% manj{i. Name{~anje folije je enostavno, lahko pa se kaj zaplete, zato je potrebno dobro prebrati navodila na {katli. Po ~i{~enju stekla in okvirja, namestimo najprej dvostransko lepljivi robni trak in nanj nalepimo folijo. Po 30 minutah izravnamo gube na foliji s toplim zrakom iz su{ilca z lase, da se valovi in gube izravnajo ter folija Tesamoll napne. Ujet zrak med {ipo in folijo deluje podobno, kot da bi vgradili termopan zasteklitev, pri ~emer se zmanj{a tudi kondenzacija vlage na oknu. V dveh velikostih – 1,7 x 1,5 m in 4m x 1,5 m, Tesamoll insulating film, cena okrog 12 €, www.tesa.co.uk •

Mini termokamera

Re{itev za golfiste

Firma Flir je eden vodilnih proizvajalcev kamer za toplotno snemanje. Njihov najnovej{i, samo 8 mm modul je tako majhen, do ga bodo lahko vgrajevali v mobilne telefone in drugo uporabno elektroniko, s ~imer bo lahko vsak sam odkril, kje mu iz stavbe uhaja toplota. Infrarde~a kamera vsebuje vso potrebno elektroniko, ki kompenzira vplive ozadja, odpravi opti~ne motnje ter deluje stabilno v vsakem okolju. Napajanje 2,8 V za kamero in 1,2 V za elektroniko je prilagojeno napetostim v mobilniku, ker je napajanje neposredno je tudi nastanek slike ob vklopu takoj{en. Kamera je uporabna {e za prepoznavanje gibanja, no~no opazovanje, vgradnjo v avtomobile, aparate za diagnozo in druge. Izdelek Lepton Longwawe Infrared Module (LWIR), temp. okolja od -10 do + 56°C, proizvajalec Flir, www.flir.com •

Na prvi pogled izdelek ne spada v to revijo, vendar je zanimiv, ker re{uje ve~ te`av naenkrat. Starajo~emu mo{kemu delu prebivalstva omogo~i nemoteno ukvarjanje z golfom, ki je v resnici gibanje na prostem. Z njim lahko urin, ki je bakteriolo{ko bolj obremenjen kot blato, odvedemo tja kamor spada, v kanalizacijo. Izumil ga je ameri{ki zdravnik urolog, ki so ga pacienti spra{evali, kako naj opravijo potrebo na odprtem travniku. Ro~aj la`ne palice ima volumen preko pol litra, kar je ve~ kot dvakratno odvajanje vode, pokrov odli~no tesni, posebna brisa~a s kavelj~ki za pas in zanko za oprijem palice, pa zakrije celoten postopek, tudi v mo~nem vetru. Zaradi tega ortopedskega pripomo~ka lahko golfisti med igro brez strahu pijejo ko so `ejni, izdelek UroClub, cena okrog 20 €, www.uroclub.com •


NOVOSTI ZA STROKOVNJAKE

Nova talna obloga

Keep â&#x20AC;&#x201C; Nut vlo`ek

Ima skupno oznako Nadura ter je tako odporna, da ima v javnih prostorih 10 letno, v zasebnih pa do`ivljenjsko garancijo. Izdelana je s tehnologijo Wood Powder iz lesnih vlaken, mineralnih snovi in barvnih pigmentov ter stisnjena pod tlakom in temperaturo ter okoljsko neopore~na. Izdelana kot laminatni pod ali stenska obloga, ki jo polagamo po ÂťklikÂŤ istemu, povr{ina pa je na otip rahlo reliefna in topla. Na razpolago je vrsta barv in vzorcev, v mat in sijo~i izvedbi, od imitacije lesa do kamna. Vse izvedbe so vodoodporne, neob~utljive na drsno obrabo (stopnja 34 !) in na udarce, na otip pa trde kot kamen in tople kot les. Padec telovadne ute`i, ki obi~ajno keramiko razbije, tukaj ne pusti niti praske. Format 395x853 mm, proizvajalec MeisterWerke, www.meisterwerke.com â&#x20AC;˘

Izdelek je novost, namenjena nevidni in enostavni mehani~ni pritrditvi plo{~ iz marmorja, keramike, umetnih kamnov, klinkerja, pe{~enca in plo{~ iz trdih laminatov HPL. Posebno ozobljeno matico vstavljamo ro~no, brez namenskega orodja v cilindri~no izvrtino v izbranem materialu. Sistem je tako enostaven, da lahko matice vstavljamo kjerkoli, v delavnici ali med gradnjo ter pritrjevanjem. Razvit je za monta`o na prezra~evane fasade, stenske obloge ter notranjo opremo kuhinj in sanitarnih prostorov. Pritrditev je trajna in brez uporabe lepila, sila iztrga ene matice pa zna{a 500 kg v granitu, 350 kg v marmorju in 450 kg v HPL plo{~ah, izdelek Keep â&#x20AC;&#x201C; Nut, proizvajalec Specialinsert, www.specialinsert.it â&#x20AC;˘

Enostaven talni brusilec Namenjen za povr{insko odstranjevanje barve, lepil in drugih talnih premazov. Opremljen s primernim polirnim orodjem je uporaben tudi kot gladilnik manj{ih betonskih povr{in. Zaradi primerne oblike z njim delamo stoje, brez pripogibanja, ro~ica pa omogo~a stalno vi{insko prilagajanje rezila. Za dobro vidnost ima LED reflektor, v vseh smereh vrtljiva kolesca pa omogo~ajo dostop v vse kote in vogale. Priklju~ek na sesalec omogo~a ~isto delo, skoraj brez prahu, nanj pa lahko pritrdimo vse velikosti obi~ajnih kotnih brusilnikov. Konstrukcija je dovolj inovativna in enostavna, da omogo~a tudi samogradnjo, proizvajalec General Equipment, www. generalequip.com â&#x20AC;˘

V poslovnih enotah AMZS bomo na enem mestu poskrbeli, da bo vaĹĄe vozilo pripravljeno na voĹžnjo: - tehniÄ?ni pregledi, - pregledi predelav in homologacije, - zavarovanja in registracije vozil, - servis in vzdrĹževanje vozil. Preden se odloÄ?ite za nakup rabljenega vozila, vam ga lahko strokovno pregledamo. www.amzs.si amzs.si

9DUQLYR]QLN ĂŁW $YWRPRWRGUXĂŁWYR 9HOMDGR A I T

Ä&#x152;lanska kartica Membership Card

23

Ekipa AMZS je leta 2012 osvojila prvo mesto na tekmovanju klubskih mehanikov za cestno pomoÄ? FIA Road Patrol.


24

VZDR@EVANJE

Henkel Slovenija nagrajuje

Tesnilna vrvica Loctite

Sre~ni nagrajenec prihaja iz podjetja Termo shop Oddelek tehnologij (Loctite) v podjetju Henkel `e vrsto let organizira aktivnosti za ve~jo prepoznavnost v slovenskem prostoru. V letu 2013 so izvedli nagradno akcijo ob nakupu kompleta Loctite 55, v katerega so brezpla~no prilo`ili {e cevne kle{~e. V setu je bil prilo`en {e vpra{alnik, ki je iz`rebancu prinesel glavno nagrado: 28 delni set ro~nega orodja podjetja Unior. Namen teh marketin{kih aktivnosti, ki jih organizirajo dvakrat letno, je poleg ve~je prepoznavnosti in pospe{evanje prodaje, usmerjen {e v potrditev zanesljivosti in dobre uporabnosti izdelkov iz njihove ponudbe. Odzivnost akcije je bila uspe{na, saj so prejeli precej izpolnjenih vpra{alnikov, zato so 5.12.2013 izvedli `rebanje. Sre~ni dobitnik kompleta je postal g. Franjo Vr{i~ iz podjetja Termo shop, ki se ukvarja s prodajo in monta`o toplotnih ~rpalk. Ob tej prilo`nosti je g. Vr{i~ odgovoril na nekaj vpra{anj.

Zagotovo `e dalj ~asa poznate izdelke iz programa Loctite. ˝Da. Pri vsakdanjem opravilu, kot je monta`a ogrevalnih in hladilnih naprav, se z njimi sre~ujem `e {esto leto. Iz izku{enj lahko povem, da so uporabni in tudi zelo kakovostni izdelki. Blagovna znamka Loctite se je doslej izkazala tudi pri prihranku ~asa, saj lahko delo opravi{ hitreje in se lahko zanese{ na kvaliteto spoja.˝ Poznate morebiti {ir{i izbor izdelkov iz Henklovega prodajnega programa? ˝Moram priznati, da ne preve~. Najve~krat uporabljam tesnilno vrvico Loctite, ki je dober izdelek. Z drugo ponudbo pa nisem najbolje seznanjen, ~eprav sem za nekatere produkte `e sli{al od sodelavcev. Vsekakor bom sku{al svoje znanje o njih {e raz{iriti, saj sem s kakovostjo in storitvami podjetja Henkel zelo zadovoljen.˝ Izdelke blagovne znamke Loctite je mogo~e nabaviti v razli~nih trgovinah po Sloveniji. Kje izdelke nabavljate vi? ˝Razvejanost ponudbe je res {iroka. Vrvico nabavljamo pri razli~nih dobaviteljih. Najve~krat nam jo dobavlja kar trgovina MAVI M iz Maribora. Dostava poteka usklajeno in v zahtevanih dobavnih rokih, zato smo z njimi zadovoljni. Zaradi vrste prednosti, ki nam jih ta izdelek ponuja, bomo tudi v prihodnje zvesti izdelkom in storitvam, ki jih ponuja podjetje Henkel.˝ Ste glede na va{e dosedanje izku{nje z uporabnostjo izdelkov blagovne znamke Loctite, pripravljeni tudi ostalim svetovati uporabo teh izdelkov? ˝Vsekakor. To priporo~am vsem tistim, ki doslej {e niso uporabljali tesnilne vrvice Loctite. Predlagam, da jo za~nejo koristiti ~imprej, saj je to izvrsten izdelek, z vrsto prednosti. Poleg tega bi se rad tudi sam seznanil z drugimi izdelki iz njihovega programa tr`enja. Rad bi jih preizkusil, da ugotovim prednosti, ki jih omogo~ajo. Razvoj tehnologije namre~ zahteva nove sodobne izdelke, ki omogo~ajo kakovostno in u~inkovitej{o obratovanje novih naprav.˝ • F. Mithans


4

Loctite 55 速

Tesnilna Tesnil lna vrvica vrvica 1500 m

+ gratis rokavice

Henkel Slovenija d.o.o., Industrijska ulica 23, SI 2000 Maribor

tel: 02 22 22 288

www.loctite.si


26

OGREVANJE - HLAJENJE

U~inkovito ogrevanje industrijskih prostorov Kratek odzivni čas

Prihranek energije do 50%

Inteligentna sevalna toplota

Neposredni učinek Min. trans. izgube

Prijetna toplota

Natančno usmerjena toplota Ni distribucijskih izgub

Ogrevanje kadar in kjer je potrebno – parcialno ogrevanje prostorov oz. ogrevanje le dolo~enega delovnega mesta

~asu za ogretje prostora pred pri~etkom dela, delno ogrevanje proizvodnega ali skladi{~nega tlorisa, ogrevanje izklju~no delovnega mesta ter nastavitvi ter vzdr`evanju varovalne temperature izven delovnega ~asa (no~, dela prosti dnevi).

Ogrevanje s toplotnim sevanjem Infrarde~e ogrevanje je naraven, zdrav in var~en na~in ogrevanja. To je princip ogrevanja, s katerim nas narava (sonce) greje

Hitra odzivnost – kratki zagrevalni ~asi

`e od nekdaj. Ob~utek toplote, ki ga oddaja sonce je pravzaprav posledica infrarde~ega sevanja (elektromagnetno valovanje), ki je del son~ne svetlobe. Gre za popolnoma naravno in ~loveku prijazno energijo. •

U~inkovit na~in ogrevanja prostorov velikih volumnov S programom plinske sevalne tehnike `elimo ponuditi energetsko u~inkovite re{itve ogrevanja prostorov velikih volumnov, ki omogo~ajo mo`nost izkori{~anja prihrankov energije skritih v na~inu generiranja ogrevne toplote, ogrevalni temperaturi, ogrevalni tehniki, potrebnem

Aplikacije primerne za: Industrijski prostori • • • • •

proizvodne, delovne hale, skladi{~ni prostori, logisti~ni centri, servisne hale, tople grede, `ivinorejski prostori.

Javni prostori • {portni objekti (stadioni), • saloni, razstavni prostori, • gostinski obrati (odprte terase), • `elezni{ke, avtobusne postaje, • verski objekti.

Vir: German Federal Association of Energy and Water Economics [BDEW], 2010

www.schwank.si


ZANIMIVOSTI

Sindrom bolne stavbe – SBS Kratica je v sloven{~ini in angle{~ini enaka (Sick Building Syndrome). Oznaka pomeni nespecifi~ne simptome, ki lahko za~asno prizadenejo nekatere stanovalce, medtem ko se zadr`ujejo v stavbi. Motnje pa se zmanj{ajo ali izginejo, ko stanovalci stavbo zapustijo.

Koncept zaprtih prostorov in razvoj Selitev ljudi v strnjena naselja je posledica industrijske revolucije, pri ~emer je bilo dobro po~utje stanovalcev nepomembno. Cena energentov in zmanj{anje pritiskov na okolje sta povzro~ila zatesnjevanje stavb, ki omogo~a visoke prihranke, brez zadostnega in kontroliranega prezra~evanja pa lahko povzro~i SBS. V zatesnjenih prostorih se pojavijo neprijetne vonjave, razli~ni plini in izparine ki izstopajo iz vseh predmetov, ki smo jih postavili v stanovanje ter kon~no {e pojav plesni. V raziskavah so ugotovili, da je glavni vzrok nezadovoljstvo, saj stanovalci, zlasti ve~stanovanjskih objektov,

27

slovenski proizvod

ne morejo vplivati na obliko prostorov, na~in ogrevanja in akusti~ne razmere. Problem je zato zrak, s katerim prostore prezra~imo, lahko pa {e ogrejemo ali hladimo, za kar pa spet potrebujemo energijo za delovanje. Zadnja desetletja se pojavlja oznaka »zdrava stavba«, pri ~emer poudarjajo zlasti kemi~no sestavo snovi iz katerih je zgrajena. Proizvajalci materialov se trudijo, da bi {kodljive sestavine izlo~ili in zamenjali z manj nevarnimi. V razvoju bivalne kulture pa je najnovej{a ideja »bioklimatska hi{a«, katere konstrukcija je izdelana iz ekolo{ko neopore~nih materialov, izvedba vseh drugih elementov pa je poenostavljena. Stavba omogo~a ~im bolj{o komunikacijo med notranjostjo in okoljem, ter neenakomerno svetlobno in termi~no obremenitev stanovalcev, s ~imer se spet pribli`ujemo na~inu bivanja v naravnem okolju. • Tihec

ϰϬ >d

www.roto.si tel.: 080 22 52

YRGɈȳɏΆʖʆʙȳʑʜȳɏ

čistilne naprave

zbiralniki deževnice obiščite nas na sejmu Dom 11. - 16.3.2014 Vpliv koncentracije CO2 na ~loveka


28

PREZRA^EVANJE

Lokalno prezra~evanje z rekuperacijo – re{itev za slab zrak in odve~no vlago! Prava re{itev za slab zrak, kondenz in plesen Sodobne hi{e so narejene iz materialov, ki dobro tesnijo in hkrati zelo slabo prepu{~ajo vlago. Zato se celo v novih hi{ah pri tak{ni gradnji pojavljajo te`ave z odve~nim kondenzom, ki se ve~inoma nabira na notranji strani okenskih stekel, na zidovih pa se pojavijo temni, vla`ni made`i. Enake te`ave nastopijo tudi takrat, ko v stari hi{i zamenjamo okna ali hi{o zapremo z novo energijsko u~inkovito fasado. Vse to lahko prepre~imo z eno samo lokalno prezra~evalno napravo. Vlaga namre~ po zraku zelo hitro potuje. ^e `elimo imeti ob tem {e sve`, ogret in filtriran zrak, potrebujemo seveda po eno lokalno napravo v vsaki sobi.

Kaj so lokalne prezra~evalne naprave z rekuperatorjem? To so naprave, ki nam z minimalno izgubo energije omogo~ajo prezra~evanje ene sobe, oz. enega prostora. Z njimi iz prostora iz~rpamo slab zrak in ga nadomestimo s sve`im. Njihovo name{~anje je zelo enostavno, saj ne potrebujemo cevnega razvoda. Za vgradnjo tak{ne naprave potrebujemo le okroglo ali kvadratno odprtino, ter elektri~ni priklju~ek. Bolj{e lokalne

Odpravite plesen v prostoru!

S subvencijo Eko sklada

25%

prezra~evalne naprave najdemo tudi na listi Eko Sklada, ki kupcem povrne do 25 % celotne investicije. Ve~inoma vse tak{ne naprave za svoje delovanje uporabljajo var~ne EC motorje. Nekatere od njih so opremljene s senzorji vla`nosti in fotocelicami za no~no avtomatsko tiho delovanje. Lokalne naprave lahko v spomladanskih in jesenskih mesecih tudi izklopimo, kar ne velja za centralne naprave, kjer se, ne glede na letni ~as, zaradi cevnega sistema priporo~a nenehno delovanje.

Naravno ali prisilno prezra~evanje? Za kvalitetno bivanje je nujno potrebno, da vse bivalne prostore redno in u~inkovito prezra~ujemo. S tem prepre~ujemo kopi~enje zdravju {kodljivih plinov in zmanj{ujemo koli~ino ogljikovega dioksida v zraku. Naravno prezra~evanje ali prezra~evanje z odpiranjem oken je zamudno in predvsem energijsko zelo potratno. Prisilno prezra~evanje ali prezra~evanje s prezra~evalnimi napravami, ki vsebujejo rekuperator, je energijsko zelo u~inkovito. Prisilno prezra~evanje poteka enakomerno in nam nenehno zagotavlja sve` zrak. Vse prezra~evalne naprave so opremljene s filtri, ki onemogo~ajo vdor `u`elk in mr~esa, kamor spadajo tudi nadle`ni komarji.

Predinstalacija za nove objekte in prenove

Se soočate s težavami z odvečnim kondenzom, ki se pojavlja na stenah v obliki temnih madežev? Vse to lahko preprečimo z lokalnimi prezračevalnimi napravami Blauberg. To so naprave, ki z minimalno izgubo energije iz prostora izčrpajo slab zrak in ga nadomestijo s svežim. Odlikuje jih izjemna kakovost, ugodna cena in enostavna montaža. Za več informacij se obrnite na zastopnika Blauberg. Uvoznik in distributer: 02 620 98 06 040 120 022

info@e2e.si www.e2e.si

Dejstvo je, da v vsaki novi hi{i potrebujemo prisilno prezra~evanje, saj so zaradi uporabe novih materialov hi{e zaprte in »ne dihajo«. Tisti, ki v svoji hi{i ne `elijo centralnega prezra~evalnega razvoda ali vgradnja tak{nega razvoda ni mo`na, si lahko v svojo hi{o namestijo ustrezno elektri~no povezavo in plasti~ne cevi, ki omogo~ajo kasnej{o enostavno vgradnjo brez dodatnega vrtanja sten. Pri nem{kem podjetju Blauberg, ki ga v Sloveniji zastopa E2E d.o.o., so tak{ne cevi za eno napravo na voljo `e za manj kot 20 EUR. Cevi so primerne tudi za tiste, ki se trenutno ne morejo odlo~iti ali bodo vgradili prezra~evalni sistem, hkrati pa jim tak{na vgradnja omogo~a, da svojo hi{o kadarkoli kasneje brez ve~jega posega opremijo s prezra~evalnimi napravami. Odprtine lahko za~asno zapremo z mav~no plo{~o ali stiroporjem. Ob kasnej{i monta`i tako le odstranimo mav~ne plo{~e, cev o~istimo, napravo priklopimo na elektri~no omre`je in jo potisnemo v `e pripravljeno odprtino. Za ve~ informacij ali brezpla~no informativno ponudbo pokli~ite uvoznika blagovne znamke Blauberg, podjetje E2E d.o.o., na telefonsko {tevilko 02 620 98 06 ali obi{~ite spletno stran www.e2e.si. K sodelovanju vabimo monterje iz celotne Slovenije. Nudimo izobra`evanje, pomo~ pri monta`i, izra~une in kredite za kon~ne stranke. •


OGREVANJE - HLAJENJE

29

Izkoristite prednosti blagovne znamke Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric kot vodilni proizvajalec klimatskih naprav in toplotnih ~rpalk z invertersko tehnologijo, nadaljuje razvoj v smeri u~inkovite rabe energije in okoljevarstva. Kakovostni proizvodi za hlajenje in ogrevanje dokazujejo, da je Mitsubishi Electric zaupanja vredna znamka, ki zagotovi uporabniku najvi{jo vrednost.

Ecodan toplotne ~rpalke zrak - voda Toplotne ~rpalke so na voljo v kombinaciji z dvema tipoma notranjih enot â&#x20AC;&#x201C; kompaktna notranjo enota (hranilnik sanitarne vode ni integriran) in kompaktna notranja enota z bojlerjem (integriran 200 litrski hranilnik sanitarne vode). Glede na odzive trga smo v podjetju REAM d.o.o. usmerjeni na prodajo toplotnih ~rpalk lo~ene izvedbe oziroma toplotnih ~rpalk s plinsko povezavo. Prednost tak{nih sistemov pred sistemi z integriranim izmenjevalcem v zunanji enoti, je predvsem varnost pred zmrzaljo. Tak{na prednost je bila {e posebej v ospredju med zadnjo vremensko katastrofo in posledi~nimi dalj{imi izpadi elektri~ne energije.

Preverjena tehnologija zunanjih enot Zubadan ali Power inverter z ustrezno notranjo enoto Ecodan, zagotavlja var~no in u~inkovito ogrevanje sanitarne in ogrevalne vode va{ega doma.

s tedenskim ~asovnikom in nastavljiv izpih zraka. Odlike delovanja in var~nosti zagotavljajo zadovoljstvo uporabnika na dolgi rok. Novost 2014 je talna enota MFZ-KJ in oblikovni popravek stenske enote MSZ-EF v beli, ~rni in srebrni barvi.

Klimatske naprave Klimatske naprave v najvi{jih energetskih razredih so namenjene var~nemu hlajenju in ogrevanju va{ega doma, pisarni{kih prostorov, ordinacij, {ol... Zna~ilne karakteristike, ki odlikujejo klimatske naprave Mitsubishi Electric so tiho delovanje, visoko kakovostni filtri za ~i{~enje zraka v prostorih, ogrevanje tudi do -25°C (VEHZ modeli), enostaven upravljalnik

Lokalni toplotni izmenjevalec Lossnay - VL-100EU5-E Novost 2014 je tudi toplotni izmenjevalec LOOSNAY v stenski izvedbi, ki je odli~en za namestitev v prostorih, kjer potrebujejo lokalno prezra~evanje. Sve` zunanji zrak v prostor dovaja elegantna naprava z integrirano rekuperacijsko kocko. â&#x20AC;˘ Za vse informacije, svetovanje in ogled, nas pokli~ite na brezpla~no telefonsko {tevilko 080 98 98 ali nam pi{ite na e-naslov: info@ream.si. Z veseljem vam bomo odgovorili.


30

OGREVAMO SE ZA 1.000 EUR

Kupujete toplotno ~rpalko? Ne zadovoljite se z obljubami!

V

se od predstavitve prvih toplotnih ~rpalk za ogrevanje stanovanjskih objektov v za~etku sedemdesetih let prej{njega stoletja, je tovrsten na~in ogrevanja postajal vse bolj priljubljen, sprva v skandinavskih dr`avah, nato v celotni Evropi. Danes je evropski trg nasi~en s proizvajalci, potro{niki pa pogosto niso zmo`ni prepoznati razlik med proizvajalci in razli~nimi modeli toplotnih ~rpalk; zato je potrebno dolo~iti merila za vrednotenje in primerjavo. Kaj je pomembno pri primerjavi toplotnih ~rpalk? V izobilju ponudbe toplotnih ~rpalk na trgu se mora kupec odlo~iti, na osnovi katerih karakteristik naj temelji primerjava, ki ga bo pripeljala do ustrezne izbire. Odvisno od zahtev in specifik objekta, so lahko pomembne karakteristike bodisi doseganje dovolj visoke temperature pri ogrevanju, sposobnost priprave tople sanitarne vode, temperatura le-te ali hitrost ponovnega ogretja po porabi, zagotavljanje stabilne mo~i pri razli~nih pogojih delovanja. Nekomu je pomembno, da toplotna ~rpalka zavzema ~im manj prostora, ali pa da je izredno tiha, saj bo name{~ena blizu bivalnih prostorov. Dejavnik pri izbiri je lahko, da je toplotna ~rpalka preprosta za vgradnjo, da je prehod hiter in mo`nost zapletov minimalna. Prav vsakemu investitorju pa je pomembno, kako je toplotna ~rpalka u~inkovita, zato se najprej posvetimo temu.

Primerjava u~inkovitosti Pomembno je, da ste pri primerjanju u~inkovitosti pozorni na pogoje merjenja. Podatki o grelnem {tevilu (COP), ki ne vklju~ujejo vseh dejavnikov in porabnikov (obto~ne ~rpalke, ventilator, odtajanje), lahko prikazujejo na videz zelo dobre vrednosti. Tako ima lahko npr. ista toplotna ~rpalka odvisno od standarda ali pa merilnih pogojev razli~ne podatke o u~inkovitosti.

Pazljivo pri primerjavi COP Po vsej verjetnosti boste izbrali napravo, za katero boste lahko pridobili subvencijo Eko sklada. Torej je ta naprava uvr{~ena na uradni seznam ustreznih naprav, kjer je opredeljeno tudi grelno {tevilo naprave. ^e govorimo o toplotni ~rpalki za pripravo tople sanitarne vode, se najprej pojavi problem dveh standardov, starega EN 255/3 in novega, EN 16147. @e pri EN 255/3 sta mo`na dva rezultata, in sicer pri temperaturi zraka 15°C ali pa 20°C. @e tu nastane pribli`no 15% razlike v COP. Nekateri proizvajalci torej {e vedno navajajo podatke pri starem standardu EN 255/3, kjer so vrednosti bistveno vi{je, kot po novem standardu EN 16147. Slednji pa daje dosti bolj realno oceno o u~inkovitosti toplotne ~rpalke. Tako ima dolo~en model toplotne ~rpalke po starem standardu pri A20W45 (zrak 20°C, voda 45°C) vrednost COP 4,1, pri A15W45 je COP 3,6, po novem standardu EN 16147 in pogojih A15W55 pa je COP 3,0. Povsem jasno je, da toplotna ~rpalka za sanitarno vodo v realnem okolju ne bo dosegla u~inkovitosti nad 4 (EN 255/3), medtem ko je faktor 3 dosti bolj realen (EN 16147), zato predlagamo, da zahtevate dokazilo o grelnem {tevilu po novem standardu. U~inkovita toplotna ~rpalka naj bi imela COP 3,0 ali vi{je po standardu EN 16147.

Posebej previdno pri ogrevalnih T^ zrak / voda Na podro~ju ogrevalnih toplotnih ~rpalk zrak/voda so lahko odstopanja med izmerjenimi rezultati in dejanskimi rezultati v praksi najve~ja, kar za uporabnika pogosto pomeni vi{je stro{ke ogrevanja od pri~akovanih. Predvsem je potrebno biti pozoren pri inverterskih napravah, kjer pogosto, z namenom izpolnjevanja visokega COP za uvrstitev na seznam Eko sklada, prihaja do razli~nih interpretacij merilnega standarda EN 14511, kot je na primer izklju~itev odtajanja iz meritve, ali pa zmanj{evanje mo~i pri inverterskih napravah. ^eprav Eko sklad zahteva merjenje pri 100% obremenitvi, so COP ve~ine inverterskih naprav na seznamu dejansko izmerjeni pri 50-60% mo~i, kar ne daje merodajnih rezultatov za primerjavo. Navsezadnje boste izbrali in pla~ali npr. 11 kW napravo ne tak{no s 6 kW toplotne mo~i. Nekateri proizvajalci toplotnih ~rpalk zrak/voda

ogla{ujejo visoke vrednosti COP nad 4,5 pri visokih zunanjih temperaturah (+7°C), kar nikakor ne odra`a povpre~ne zime v na{em delu Evrope. Zato je primernej{i prikaz u~inkovitosti pri npr. +2°C, merjen v standardu EN 14511. Kakovostna toplotna ~rpalka naj bi v teh pogojih dosegala COP vsaj 3,4 (A2W35), tiste bolj u~inkovite pa nad 3,7. Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi primerjavi rezultatov toplotnih ~rpalk doma~ih proizvajalcev. Z ozirom na to, da Slovenija nima akreditiranega tehni~nega in{tituta za merjenje u~inkovitosti toplotnih ~rpalk, so rezultati o u~inkovitosti naprav doma~ih proizvajalcev pogosto pridobljeni ra~unsko. Kadar so opravljene dejanske meritve, so navadno opravljene v lastnih hladilnih komorah pri proizvajalcu in nato ra~unsko preverjene pri Fakulteti za strojni{tvo. Od tujih proizvajalcev se za uvrstitev na seznam Eko sklada navadno zahteva uradno merilno poro~ilo akreditiranega in{tituta.

Realno merilo u~inkovitosti – SPF ali letno grelno {tevilo Merjenje u~inkovitosti naj ne bi bilo izvedeno tako, da podpira le dobro prodajo izdelka. Investitorju naj bi prikazalo realno sliko o u~inkovitosti toplotne ~rpalke skozi dalj{e obdobje. Resni~na u~inkovitost toplotne ~rpalke je povsem realno prikazana z letnim faktorjem u~inkovitosti “SPF”. Ta vklju~uje delovanje skozi celo leto, vklju~no s toplimi in tudi najhladnej{imi obdobji, kot tudi pripravo tople sanitarne vode skozi celo leto. Drugi dejavniki, ki vplivajo na rezultat, so npr. velikost objekta, geografska lokacija, pravilnost dimenzioniranja toplotne ~rpalke, {tevilo stanovalcev in njihove bivanjske navade. Letno grelno {tevilo pove ve~ kot COP – kot uporabnika vas ne zanima, kaj toplotna ~rpalka zmore v dolo~enih laboratorijskih pogojih – zagotovo vas bolj zanima, kaj zmore na va{em objektu.

Letno grelno {tevilo SPF vi{je od 3 Da bi sistem s toplotno ~rpalko ozna~ili kot u~inkovit, mora imeti SPF vi{ji od 3. Medtem, ko je pri toplotnih ~rpalkah zemlja/voda in voda/voda tak rezultat skoraj samoumeven, je pri sistemih zrak/ voda to za nekatere proizvajalce velik izziv. Ve~ina sistemov, predvsem azijskih znamk


OGREVAMO SE ZA 1.000 EUR vsak od ponudnikov `eli predstaviti svojo re{itev v najbolj{i lu~i. Naloga kupca je, da izmed mnogih karakteristik, ki jih ponudniki navajajo, izbere tiste, ki so zanj relevantne in jih, kar se da realno primerja. Kupec mora znati razlikovati, pod kak{nimi pogoji so podatki izmerjeni, kje in kdo jih je izmeril. Najbolj{i dokaz je vsekakor merilno poro~ilo pridobljeno pri akreditiranemu neodvisnemu tehni~nemu in{titutu.

Velik pomen uporabni{ke izku{nje Podatki o u~inkovitosti (COP) pa seveda {e niso zagotovilo, da bo toplotna ~rpalka na va{em objektu opravljala svojo nalogo po va{ih pri~akovanjih. Eden izmed na~inov, da si investitor ustvari realno sliko o predlagani re{itvi, so dosedanji izmerjeni rezultati v realnem okolju – na podobnih objektih v podobnih klimatskih pogojih. Predlagamo, da pozovrno preverite reference ponudnika in se poskusite dogovoriti za obisk objektov, podobnih va{im – to naj bo prvi korak pri spoznavanju dolo~enega tipa toplotne ~rpalke – izku{nje uporabnika {tejejo ve~, kot obljube v letakih. Poleg primerjave stro{kov in samega zadovoljstva, boste od uporabnikov izvedeli tudi kaj o sami izvedbi, zanesljivosti servisa, poprodajnih storitvah.

Izberite zanesljivega partnerja

ter nekatere toplotne ~rpalke doma~e proizvodnje, dosegajo SPF okrog 2,5. Izku{nje z drugimi, predvsem zahodnoevropskimi in skandinavskimi toplotnimi ~rpalkami, pa dajejo rezultate SPF med 3,0 in 3,3 v radiatorsko ogrevanih objektih ter okoli 3,5 v primeru talnega ogrevanja. Razlika v letnem izkoristku sistema med eno in drugo toplotno ~rpalko je lahko ve~ja od 25%, pa ~eprav imata v dokumentaciji prikazan podoben COP. SPF je namre~ v veliki meri odvisen od odzivanja toplotne ~rpalke na spremembe delovnih pogojev ter seveda od njene regulacije – slednja lahko pomeni bistveno razliko, tako v udobju bivanja, kot v u~inkovitosti.

Kako do realnih podatkov? Kupec toplotne ~rpalke se mora zavedati, da pri njemu vgrajen sistem ne bo deloval v laboratorijskih pogojih, temve~ v realnosti, kjer se tako zunanji pogoji, kot notranje zahteve neprestano spreminjajo. Investitor se tako pogosto znajde v nehvale`nem polo`aju. Pri iskanju ustrezne re{itve pridobi ve~ konkuren~nih ponudb, pri kateri mu

Pred izbiro toplotne ~rpalke je torej potrebno preudarno premisliti, saj poti nazaj ve~ ni – nepravilno izbrana re{itev ali napa~en izvajalec lahko prinese veliko slabe volje, hladen dom v zimskih dneh ali pa visoke stro{ke ogrevanja. V {iroki ponudbi toplotnih ~rpalk, na majhnem trgu, kot je na{, se najdejo ponudniki vseh vrst. Manj{i lokalni proizvajalec ali trgovec, ki nudi blagovno znamko brez ozadja, torej tak{no, ki obstoja zgolj v Sloveniji, zagotovo ni dovolj zanesljiva izbira na dolgi rok. Pogosto sre~amo uvoznike, ki so s prodajo za~eli zaradi trenda rasti povpra{evanja in obilne ponudbe na tujem, najve~krat azijskem trgu. Zgodilo se je `e, da je kateri izmed njih iz dolo~enih razlogov opustil program, ali pa celo prenehal obstojati, kupci pa tako ostali brez podpore, v slednjem primeru celo brez garancije. Zato predlagamo, da izberete podjetje z dolgoletno tradicijo in ustrezno podporo s strani proizvajalca.

Najdalj{o tradicijo imajo Skandinavci Kadar izbirate med priznanimi in stabilnimi Evropskimi proizvajalci, izbirate med podjetji, ki predstavljajo jedro razvoja

31

v panogi. Mnogo je tak{nih, ki so na trgu prisotni `e ve~ desetletij – nekateri {vedski in danski proizvajalci se ukvarjajo z razvojem tehnologije in izdelavo toplotnih ~rpalk `e preko {tirideset let. Z izbiro naprave tak{nega proizvajalca ste lahko brez skrbi, da ste kupili kakovostno, preverjeno in zanesljivo re{itev ogrevanja, ki vam bo slu`ila dolga leta. Dobili boste zanesljivo tehni~no podporo, veliki proizvajalci namre~ podpirajo lokalne distributerje, z njimi delijo svoje znanje in izku{nje ter skrbijo, da ima njihov lokalni predstavnik ustrezen in primerno usposobljen kader. Vse to so osnovni pogoji za zagotavljanje pozitivne uporabni{ke izku{nje, ki ne pozabimo, mora trajati vsaj 15 do 20 let, ~e bo vse tako, kot mora biti, pa {e nekoliko dlje. Toplotna ~rpalka namre~ ni avtomobil, ki ga po nekaj letih zamenjate staro za novo – toplotna ~rpalka je zadol`ena za udobje va{ega doma dan za dnem, leto za letom, brez da bi se morali z njo kaj dosti ukvarjati.

Deljena (split) ali kompaktna izvedba T^ zrak/voda? Na trgu je vse ve~ ponudbe toplotnih ~rpalk v deljeni (split) izvedbi, kjer je del toplotne ~rpalke zunaj, na prostem, drugi del pa znotraj objekta. Povezava med obema sklopoma je hladilni{ka, vakuumiranje in polnjenje sistema pa izvede in{talater ob vgradnji. Tak{ne naprave prihajajo najpogosteje z daljnega vzhoda in so na videz podobne klimatskim napravam. Pri tovrstnih napravah obstaja mo`nost nestrokovne izvedbe hladilni{kega dela instalacije ali pu{~anja plina po zaklju~eni monta`i, kar lahko pripelje do zmanj{ane u~inkovitosti ali okvare. Toplotne ~rpalke evropskega porekla pa so v ve~ini kompaktne izvedbe, napolnjene in preizku{ene v tovarni. Zanesljivost, da je uporabnik kupil in dobil sistem z ustreznimi karakteristikami je v tako v celoti zagotovljena. Z leto{njim razpisom je med kompaktno in deljeno izvedbo T^ za~el lo~evati tudi Eko sklad, ki za deljeno izvedbo zahteva, da je naprava vgrajena s strani monterja, usposobljenega za delo s hladilnimi plini, v nasprotnem primeru vloga za subvencijo ne bo odobrena. Naprave v deljeni izvedbi, z ve~ kot 3kg hladiva je potrebno registrirati pri Agenciji Republike Slovenije za Okolje in jih vsaj enkrat letno ustrezno pregledati, opraviti preverjanje uhajanja plina ter oddati poro~ilo ARSO, tako uporabnik, kot izvajalec. • Yasin Jodeh


32

OGREVAMO SE ZA 1.000 EUR

Izziv je zni`ati stro{ke ogrevanja vsaj za polovico

Z

ni`ati stro{ke ogrevanja z izbiro ekolo{kega ogrevalnega vira je izziv {tevilnih lastnikov objektov. V podjetju Tersus d.o.o. zagotavljamo v praksi preizku{ene izdelke za trajno re{itev ogrevanja tako za manj{e stanovanje, hi{o, poslovni prostor ali po~itni{ki objekt. Atlantic toplotne ~rpalke Z uporabo toplotne ~rpalke lahko stro{ke ogrevanja, v primerjavi s kurilnim oljem ali UNP plinom, zni`ate tudi do 70%. Na{a ponudba toplotnih ~rpalk ATLANTIC obsega {tevilne re{itve za priklop na obstoje~e ogrevalne sisteme ali pa izvedbe za vgradnjo v novogradnje. V na{em programu so na voljo sistemi, ki prestrezajo energijo zunanjega zraka (toplotne ~rpalke zrak â&#x20AC;&#x201C; voda), letos kot novost predstavljamo novo generacijo geotermalne toplotne ~rpalke voda - voda in zemlja - voda, s prestrezanjem energije podtalnih voda ali zemlje. Vse toplotne ~rpalke dosegajo odli~ne izkoristke in imajo visoka grelna {tevila (COP do 5,7; model Geolia 13). Vgrajena napredna Simens regulacija v integraciji z ogrevalnimi sistemi podpira {tevilne mo`ne re{itve. Poleg ogrevanja objektov toplotne ~rpalke ATLANTIC omogo~ajo pripravo tople sanitarne vode z minimalnimi stro{ki za porabljeno energijo. Pri povpre~ni {tiri~lanski dru`ini je mese~ni stro{ek priprave tople vode manj{i od 10 â&#x201A;Ź. Za vse tipe ogrevalnih toplotnih ~rpalk ATLANTIC se uporablja ekolo{ko hladivo R410a..

Napredna Panasonic ETHEREA V kolikor se odlo~ate za nakup klimatske naprave, vam v podjetju Tersus d.o.o. nudimo vrhunske izdelke japonskega podjetja Panasonic. Klima

naprave Panasonic ETHEREA so opremljene s naprednim ECONAVI inteligentnim senzorjem prisotnosti in intenzivnosti son~nega sevanja. S pomo~jo ECONAVI senzorja klima naprava prilagaja mo~ in temperaturo prostora glede na prisotnost ljudi v prostoru in pribitkov energije s strani son~nega obsevanja. Na ta na~in dodatno privar~ujemo pri porabi energije. Model klimatske naprave ETHEREA je opremljen tudi z sistemom za ~i{~enja zraka Nanoe-G, za odstranjevanje prahu in vonjav. Vsi modeli klima naprav za doma~o uporabo imajo vgrajene najnovej{o generacijo rotacijskih kompresorjev, z oznako R2. Da govorimo resni~no o kvalitetnem izdelku, pri~a tudi 5 letna garancija na kompresorje Panasonic vgrajene v klimatske naprave za doma~o uporabo.

BEHA elektri~ni radiatorji povsem opravi~ijo investicijo Var~ni elektri~ni norve{ki radiatorji BEHA so namenjeni tako za stensko vgradnjo, kakor tudi za vgradnjo na podstavke (novo). Povsod tam, kjer ni mo`na pritrditev na zid, imamo na voljo set dveh podstavkov, katera se enostavno pritrdita na radiator brez vija~enja. Elektri~ne radiatorje BEHA je mo`no upravljati tudi preko GSM omre`ja, kar je odli~na re{itev za ogrevanje vseh prostorov, ki jih le ob~asno uporabljamo (po~itni{ki objekti in apartmaji). â&#x20AC;˘ Sre~o Arta~


OGREVAMO SE ZA 1.000 EUR

33

Udobno in stro{kovno u~inkovito ogrevanje

K

ljub vse vi{jim cenam fosilnih energentov, so ti {e vedno primarni vir ogrevalne energije v veliki ve~ini gospodinjstev. Njihov vpliv na okolje je `e dolgo vsem dobro znan, tako kot tudi to, da je njihova zaloga omejena. To pomeni, da je dolgoro~na rast cen neizogibna. Torej, zakaj ne bi v va{ dom vgradili ogrevalnega sistema na obnovljive vire? Zakaj ne bi pomislili na prihranek in na hitro povrnjeno investicijo? Zakaj ne bi pomislili na toplotno ~rpalko Daikin Altherma zrak - voda?

V nekaj letih do povra~ila investicije Toplotna ~rpalka Daikin Altherma zrak - voda je ogrevalni sistem na obnovljive vire, saj pribli`no dve tretjini toplote zajame iz zunanjega zraka. Ta energija je obnovljiva ter brezpla~na, kar postavlja to toplotno ~rpalko med najbolj u~inkovite sisteme ogrevanja. Daikin Altherma je tako pravilna izbira za dru`inski prora~un, kot tudi za ohranjanje okolja. Zato se vedno ve~ ljudi odlo~a za vgradnjo toplotne ~rpalke v novogradnjo ali kot zamenjavo za potratno obstoje~o pe~.

Daikin Altherma - najbolj prodajana toplotna ~rpalka v Evropi

najbolje prodajana ~rpalka v Sloveniji in tudi v Evropi.

Zakaj Daikin? Daikin je svetovno priznano podjetje, ki se ukvarja izklju~no s sistemi za klimatizacijo zraka za industrijsko, komercialno in stanovanjsko uporabo ter `e 55 let vodilni v tehnologiji toplotnih ~rpalk. Daikin-ova najbolj zavidljiva kakovost izvira iz pozornosti namenjene obliki, proizvodnji in preizku{anju, kakor tudi poprodajni podpori. S tem ciljem je vsaka komponenta skrbno izbrana in strogo preizku{ena, da bi kar najbolje prispevala h kakovosti izdelka in njegovi zanesljivosti. To so uporabniki prepoznali, zato je postala Daikinova toplotna ~rpalka

Toplotne ~rpalke Daikin Altherma zrak-voda delimo v dve skupini. Nizkotemperaturna toplotna ~rpalka je prava izbira za novogradnje z nizkotemperaturnim ogrevanjem (talno, konvektorsko, nizkotemperaturni radiatorji). Za ogrevanje s klasi~nimi, visokotemperaturnimi radiatorji, ki zahtevajo vi{je temperature ogrevalne vode, kot so jih nizkotemperaturne toplotne ~rpalke zmo`ne zagotavljati, pa je primerna visokotemperaturna toplotna ~rpalka Daikin Altherma HT. Ta ~rpalka lahko dose`e temperaturo izhodne vode do 80°C, zato nudi pri tipi~nih temperaturah ogrevalne vode v

radiatorjih (50°C – 65°C) bistveno ve~jo u~inkovitost in manj{o obrabo sistema, kot jo nudijo nizkotemperaturno ~rpalke.

Kam po dodatne informacije? Airabela d.o.o. je Daikinov partner, ki skrbi za uvoz in distribucijo Daikinovih proizvodov v Sloveniji. Sede` imamo v Ljubljani, na [martinski cesti 58A, kjer imamo Daikinove toplotne ~rpalke razstavljene, tako da si jih lahko stranke ogledajo v `ivo. Strankam nudimo strokovno svetovanje, izra~une toplotnih izgub in kvalitetno tehni~no podporo ter priporo~imo usposobljenega monterja, ki bo poskrbel za primerno vgradnjo sistema. • Franko Troha


34

OGREVANJE

Elektri~ni sistemi ogrevanja Za vse, ki niste pripravljeni investirati v ogrevalne sisteme celega premo`enja Stereotip, da je elektri~no ogrevanje drago, danes vse bolj izginja. Ekonomi~nost se zelo izrazito poka`e pri dobro izoliranih objektih, vendar to {e zdale~ ni edini kriterij. Ogrevalni sistemi, bodisi var~ni konvektorski radiatorji bodisi talno ogrevanje z grelnimi kabli, zagotavljajo velik u~inek, kar pomeni, da z relativno majhno mo~jo lahko ogrevate velike povr{ine. Kupci, ki se odlo~ijo za vgradnjo elektri~nega ogrevanja, ob~utijo takoj{en prihranek `e v fazi gradnje, saj ni potrebno na~rtovati posebnega prostora za kurilnico, tudi dimnika ne potrebujete. Ker ima vsak elektri~ni radiator lo~eno krmiljenje, ekonomi~nost pride {e posebej do izraza v prehodnih obdobjih, saj nam ni potrebno ogrevati vseh bivalnih prostorov.

Stenski radiatorji Stenski radiatorji predstavljajo obvezni del bivalnih in poslovnih prostorov, vendar klasi~ni toplovodni radiatorji s svojim videzom in obliko ne navdu{ujejo arhitektov, ki skrbijo za interier. Novost na tem podro~ju predstavljajo razred zase radi-

atorji {panskega proizvajalca Climastar, ki so na dale~ prepoznavni `e po obliki oziroma videzu, razen tega pa so tudi po u~inkovitosti in ekonomi~nosti na najvi{jem nivoju. V osnovi gre za aluminijaste konvektorje, ki imajo ~elno stran prekrito s plo{~o, imenovano Dual-Kherr. Narejena je po posebnem postopku iz me{anice mineralov, imenovanih termominerali. Specifi~na lastnost plo{~e Dual-Kherr je zmo`nost akumuliranja velike koli~ine toplote v ~asu delovanja konvektorja. [e dolgo po izklopu radiatorja toploto s sevanjem enakomerno oddaja v prostor, kar daje zelo prijeten ob~utek toplote. Radiatorji zagotavljajo u~inkovitost in ekonomi~nost s kombiniranim sistemom gretja: konvekcija, akumulacija in sevanje toplote. S takim na~inom ogrevanja so Climastar radiatorji za pribli`no 25 odstotkov bolj u~inkoviti (porabijo manj energije), kot ~e bi ogrevali samo konvektorsko. Plo{~e Dual-Kherr, ki imajo videz marmorja, granita ali skrilavca, so lahko gladke, ~esane ali kot lomljeni kamen.

Talno ogrevanje Odlo~itev, o kateri ne sme biti dileme, je vgradnja talnega ogrevanja kot dopolnilno ogrevanje ali v kombinaciji z var~nimi elektri~nimi radiatorji. Ker mraz najprej ~utimo v nogah, bodo ogrevana tla pripomogla pri dobrem po~utju `e pri 2 -3 stopinjam ni`ji temperaturi kot sicer, ne da bi pri tem trpelo ugodje. Ker topla tla ogrevajo tudi zrak v prostoru, se potreba po dodatnem ogrevanju bistveno zmanj{a ali pa dodatno ogrevanje sploh ni potrebno.

Na voljo sta dva sistema: â&#x20AC;˘ Grelni kabli za ogrevanje tal v kopalnicah, hodnikih, bivalnih prostorih, povsod, kjer `elimo ugodje toplih tal. Polagamo jih na~eloma na estrihe, finalni tlak pa je lahko keramika, granit, laminat, PVC obloga ali parket. Grelni kabli so pritrjeni na nosilno mre`o iz steklenih vlaken, kar omogo~a enostavno polaganje in pri tem zmanj{a mo`nost napak. â&#x20AC;˘ Grelne folije za talno ogrevanje bivalnih povr{in, ~e je polo`en laminat, saj je grelna folija zelo tanka (0,2 mm). â&#x20AC;˘ Vir: KOOP TRGOVINA d.o.o.


OGREVAMO SE ZA 1.000 EUR

36

Toplotne ~rpalke zrak - voda

P

ri izbiri toplotne ~rpalke so na voljo trije toplotni viri. Podtalna voda, energija zemlje in energija zraka. Marsikje prva dva vira nista na voljo ali zaradi naravnih danosti ali prostorskih omejitev. Energija zraka pa je na voljo povsod, kjer povpre~ne letne temperature niso ekstremno nizke. Zato je tudi toplotna ~rpalka zrak - voda najpogostej{a izbira pri nakupu. V tem ~lanku se bomo ravno zaradi tega posvetili toplotnim ~rpalkam zrak/voda.

Na kaj morajo biti kupci pozorni pri izbiri kvalitetne in u~inkovite toplotne ~rpalke zrak - voda ? Podro~je prodaje toplotnih ~rpalk zrak - voda je danes tisto, ki se najhitreje {iri. Hkrati pa je prav na tem podro~ju tudi najve~ razlik med posameznimi izvedbami le-teh in v povezavi s tem tudi najve~ zavajanj kon~nih kupcev. Pri razli~nih ponudnikih so sicer na voljo bolj ali manj podrobni tehni~ni podatki, za katere pa ni nujno da so dejansko resni~ni. Deloma zato, ker jih prilagajajo doma~i uvozniki, deloma pa tudi zato, ker le-ti v osnovi nimajo pravilnih tehni~nih podatkov. Vse ve~ je namre~ naprav iz npr. Kitajske ali podobnih dr`av,

kjer so podatki lahko `e v osnovi zlagani in za to uvozniki velikokrat niti ne vedo, saj jih premami nizka cena. Zato je dobro vedeti katere podatke lahko kupec preveri sam, brez pomo~i strokovnjaka. Pa poglejmo nekatere to~ke, ki jih lahko sami preverimo: 1. Tehni~ni podatki Pri tehni~nih podatkih najprej preverimo dejansko grelno mo~ in pri katerih pogojih je le-ta podana. Velikokrat same modelne oznake T^ `e vsebujejo nek podatek o grelni mo~i T^, vendar je lahko ta podatek tudi zavajajo~. ^e govorimo o centralni Sloveniji potem nas vsekakor zanima podatek pri pogojih A2/ W35 (pri talnem ogrevanju) oz. A2/W55 (pri radiatorskem ogrevanju). Pri ~emer pomeni A2 temperatura zunanjega zraka (+2°C) in W55 temperatura predtoka ogrevalne vode. Seveda imajo bolj{i proizvajalci diagrame ogrevalnih mo~i za celo delovno obmo~je. Naslednji zanimiv podatek o u~inkovitosti T^ je grelno {tevilo. Tudi tu se pojavlja veliko

Toplotna ~rpalka zrak - voda Kronoterm

na~inov navajanja le-teh, ki so v osnovi lahko vsa pravilna. Zopet je tu najpomembnej{e, da je navedeno pri katerih temperaturah je grelno {tevilo navedeno. V kolikor le-tega ni potem ta podatek ni uporaben. Nadalje se grelno {tevilo lahko navaja po standardu EN 255 ali EN 14511. Oba standarda predpisujeta natan~en postopek merjenja grelnega {tevila T^. Pri obeh standardih pa se poleg elektri~ne mo~i kompresorja upo{teva {e el.

VAŠ PARTNER PRI VARČEVANJU Z ENERGIJO ŽE 24 LET !

TOPLOTNE ČRPALKE IN HLADILNI SISTEMI ZA STANOVANJSKO, POSLOVNO IN INDUSTRIJSKO RABO.

m Vabimo vas, da se oglasite na naše razstavišču na sejmu DOM od 11.3. do 16.3. v dvorani B v gospodarskem razstavišču.

ZAKAJ TOPLOTNE ČRPALKE KRONOTERM ? razvite in izdelane v Sloveniji - z odločitvijo za domač izdelek podpirate rast slovenskih delovnih mest odlična tehnična podpora in odziven servis 24 let izkušenj pri izdelavi toplotnih črpalk in hladilnih sistemov TOPLOTNE TOPLOT OTNE NE ČRPALKE ČRP ZA SANITARNO VODO

TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK/VODA

TOPLOTNE ČRPALKE Č VODA/VODA IN ZEMLJA/VODA WWW.KRONOTERM.COM

Sanitarna voda za vso družino - že za 95€/leto, pa še hladno klet ali shrambo dobite zraven

Za vas izkoristimo toploto zraka, da vam bo tudi v najhladnejših dneh prijetno toplo

Če imate na voljo podtalnico ali prosto zemeljsko površino, potem vam lahko zagotovimo najcenejše ogrevanje

Termo-tehnika d. o. o., Orla vas 27, 3314 Braslovče, T: 03 703 16 20, F: 03 703 16 33, info@kronoterm.com


OGREVAMO SE ZA 1.000 EUR

37

energija ventilatorja in sorazmerna el. mo~ obto~ne ~rpalke za premagovanje uporov skozi kondenzator, kot tudi energija potrebna za odtaljevanje. Pri zadnjem standardu pa je dovoljeno max. 5°C temperaturne razlike med predtokom in povratkom ogrevalne vode. Tako imajo enake T^, ki so merjenje po zadnjem veljavnem standardu EN 14511, za ca. 7 % slab{o grelno {tevilo v primerjavi z meritvami po predhodnem standardu (vir: www.wpz.ch ) 2. Velikost uparjalnika in razmaki med lamelami Velikost uparjalnika sicer ne moremo kar tako oceniti, okvirno dejstvo pa je, da ve~ji, ko je uparjalnik za dolo~eno mo~ ve~ja je u~inkovitost T^. [e bolj pomemben pa je razmak med lamelami uparjalnika. ^e `elimo, da bo T^ u~inkovito delovala v na{ih pogojih (torej takrat, ko so temperature med +5 in -5°C ter visoka zunanja vlaga) mora zna{ati razmak med lamelami uparjalnika min. 4 mm – to pa `e lahko preverimo. V nasprotnem primeru bo T^ sicer lahko delovala, vendar bo odtaljevanje (mrtvi ~as in poraba energije) precej pogostej{e, kar na koncu pomeni precej slab{e letno grelno {tevilo T^. Ravno zaradi velikosti uparjalnika so toplotne ~rpalke Kronoterm podjetja Termo-tehnike fizi~no malo ve~je, zato pa imajo lahko vgrajen ve~ji uparjalnik. S tem bo toplotna ~rpalka posledi~no manjkrat v programu odtaljevanja in posledi~no bolj ekonomi~na.

lahko zvo~na mo~ in/ali zvo~ni tlak T^, pri ~emer mora zadnji podatek obvezno vsebovati razdaljo na kateri je le-ta izmerjen. ^e je ta razdalja npr. 10 m, sosed pa je od T^ oddaljen samo 5 m, potem obvezno potrebujemo {e podatek ki je izmerjen na kraj{i razdalji. Seveda pa je na koncu pomembna tudi postavitev T^ v dejansko okolje in pri tem {iritev zvoka navzven in pa seveda tudi odboj le-tega nazaj. Toplotne ~rpalke Kronoterm so zaradi ve~jega ventilatorja in posebej oblikovanih elis ventilatorja, posebej tihe. Velikokrat pri zmanj{anju hrupa pomagajo tudi preusmeritvene maske vstopnega in izstopnega zraka, ki pa `al tudi nekoliko zmanj{ajo pretok zraka in s tem tudi u~inkovitost T^. Ker je ta {tevil~ni podatek za nas v ve~ini nepredstavljiv, je najbolj{a re{itev, da poslu{amo vgrajeno T^ in se o glasnosti le-te konkretno prepri~amo.

3. Glasnost toplotne ~rpalke Glasnost T^ je prav tako v ve~ini primerov zelo pomemben podatek. Navedena je

4. Kompresor toplotne ~rpalke Eden vodilnih svetovnih proizvajalcev kompresorjev je zagotovo – Copeland, ki

Aplikacija cloud.Kronoterm na tabli~nem ra~unalniku

je razvil spiralni (scroll) kompresor in med njimi {e posebno verzijo optimirano prav za toplotne ~rpalke (modeli ZH…). Toplotne ~rpalke z vgrajenimi tovrstnimi kompresorji zagotovo dosegajo najve~je energetske u~inkovitosti (seveda ob opu{tevanju vseh ostalih tehni~nih zahtev). 5. Ostali elementi Seveda so poleg navedenih elementov, za kvalitetno in u~inkovito T^, pomembni {e {tevilni drugi elementi, o katerih pa kon~ni potro{nik te`ko presodi. Zato so tu zelo pomembne reference proizvajalca, kot tudi njegova podpora od za~etka do konca tr`ne poti. Tu so v prednosti toplotne ~rpalke podjetja Termo-tehnika, saj imajo stalno podporo strokovne svetovalne ekipe in tehni~ne pomo~i. Prav tako pa se lahko z novo storitvijo cloud.Kronoterm pove`ejo z va{o toplotno ~rpalko in na daljavo od~itajo parametre in svetujejo optimalno ravnanje s toplotno ~rpalko. • mag. Franc Pesjak


38

OGREVAMO SE ZA 1.000 EUR

Pozitivni odzivi uporabnikov De Dietrich ogrevalnih sistemov

V

e~ kot 10 letne izku{nje s priznanim evropskim proizvajalcem ogrevalne tehnike De Dietrich ter ve~ kot 15.000 njihovih vgrajenih ogrevalnih sistemov v Sloveniji, so prinesle tudi odzive njihovih uporabnikov. Ti so zelo pozitivni, ne glede na to kateri ogrevalni sistem imajo vgrajen. Predstavljamo konkreten primer uporabnika ogrevalne toplotne ~rpalke Alezio, tipa zrak/voda, ter odzive uporabnikov stenskega kondenzacijskega plinskega kotla Naneo. Obe napravi sodita v segment De Dietrich Easylife. Odlikujejo ju dobre tehni~ne karakteristike, izredno sprejemljiva cena ter hitro povrnjena investicija.

Dru`ina iz [kofljice je s toplotno ~rpalko Alezio zni`ala stro{ke ogrevanja z 2.068 evrov na 501 evro/leto* [tiri ~lanska dru`ina iz [kofljice se je v preteklosti ogrevala s kombiniranim kotlom na kurilno olje/polena, pri ~emer je bila povpre~na letna poraba za ogrevanje prostorov in pripravo tople sanitarne vode 2.050 litrov kurilnega olja. V letu 2011 so investirali v vgradnjo 8 kW ogrevalne toplotne ~rpalke Alezio, tipa zrak/voda in zamenjavo starega kotla z novim oljnim kotlom De Dietrich. Investicija vredna nekaj ~ez 8.000 eur se hitro vra~a, saj so samo v enem letu pri ogrevanju prihranili preko 1.500,00 EUR* oz. preko Lastnik je z De Dietrich toplotno ~rpalko izredno zadovoljen, saj deluje brezhibno in presega vsa njegova pri~akovanja. Poleg kar 75% prihranka pri ogrevanju, ga navdu{ujejo tudi izredno tiho delovanje toplotne ~rpalke, njeno enostavno upravljanje ter kakovost bivanja preko celega leta. Pred omenjeno investicijo so v prehodnem obdobju kurili na polena, kar jim ni ustrezalo. Sedaj enostavno preko upravljalne enote nastavijo `eleno temperaturo v prostorih, kar omogo~a konstantno temperaturo tudi v tem letnem obdobju. Re{ili so se tudi skrbi z nabavo in skladi{~enjem kuriva, vzdr`evanjem starega kotla, nalaganjem polen, predvsem pa kurilnica ostaja ~ista, brez vonja in prahu. Presene~en je bil tudi nad minimalnim prostorom, ki ga zavzame notranja kompaktna enota Alezio, saj je le ta majhnih in priro~nih dimenzij (67×40×39cm). S toplotno ~rpalko je zelo zadovoljen in bi se {e enkrat odlo~il enako, saj je bivanje v hi{i sedaj prijetnej{e, varno in udobno v vseh vremenskih pogojih.

Dru`ina iz [kofljice je z investicijo v De Dietrich toplotno ~rpalko zrak / voda v enem letu pri stro{kih ogrevanja prihranila preko 1.500 EUR

75%! Drugih posegov v energetsko sanacijo hi{e ni bilo. Lastnik, gospod Martin, je v enoletnem obdobju (september 2012/2013) za ogrevanje prostorov ter pripravo tople sanitarne vode pla~al 451 EUR elektrike ter porabil 50 l kurilnega olja (50,45 EUR*). V ~asu ogrevalne sezone je bila v prostorih hi{e v dnevnem re`imu nastavljena temperatura 21˚C, v no~nem pa 20 ˚C. V hi{i se je z radiatorji ogrevalo 120 m² povr{ine, pri ~emer temperatura dovoda ni presegla 55˚C.

Stenski plinski kondenzacijski kotel Naneo navdu{uje s kompaktnostjo, enostavno monta`o ter zanesljivostjo delovanja Visoka u~inkovitost in zanesljivost delovanja kotla ter dejstvo, da je Naneo najbolj kompakten na trgu, obenem pa ga je zaradi estetsko oblikovanega ohi{ja lahko namestiti v skoraj vsak prostor v domu, je verjetno prisostvovalo k temu, da je kotel po`el veliko uspeha tudi v Angliji in na Nizozemskem. Izdelan je iz zelo kvalitetnih sestavnih delov, na ~elu Prve izku{nje uporabnikov najnovej{ega stenskega plinskega kotla De Dietrich so predvsem njegovo tiho delovanje, prihranki pri stro{kih ogrevanja v primerjavi s klasi~nimi kotli ter majhne dimenzije, kar jim je omogo~ilo la`jo adaptacijo prostorov. Poleg ugodne cene so zadovoljni tudi z njegovim enostavnim upravljanjem. Obrtnikom, ki so plinski kotel vgrajevali, je najbolj po godu enostavna monta`a zahvaljujo~ njegovim majhnim dimenzijam (vi{ina 56, {irina 37, globina 36 cm), minimalna te`a (le 25 kg) ter dejstvo, da je kotel polno opremljen z vsemi elementi (ventili) za takoj{njo vgradnjo oz. priklop na obstoje~o hi{no in{talacijo. Komponente najvi{je kvalitete zagotavljajo njegovo zanesljivost delovanja, obenem pa dobra izolacija kotla pripomore k dodatnim prihrankom energije ter tihemu delovanju.

Naneo je kompakten in u~inkovit plinski kondenzacijski kotel

s hitro odzivnim toplotnim prenosnikom iz litine silicij – aluminij, ki omogo~a odli~en prenos toplote ter moduliranim gorilnikom, ki deluje v razponu od 24 do 100% mo~i kotla. Obenem kondenzacijska tehnologija z izkori{~anjem toplote vodne pare zagotavlja najvi{je izkoristke delovanja (do 109%) kotla. Zaradi tega so prihranki veliki, emisije pa nizke. Ve~ informacij o ogrevalnih sistemih De Dietrich pridobite na www.veto.si, preko elektronske po{te info@veto.si ali po telefonu 040 744 436 oz. 01 580 91 00. • * Pri izra~unu je bila upo{tevana cena kurilnega olja iz dne 26.8.2013

A KC I JA : Do konca leta 2014 ob nakupu kotla Naneo BREZPLA^NO PREJMETE inovativni SOBNI UPRAVLJALNIK v slovenskem jeziku.


OBIĂijITE NAS NA SEJMU DOM ¨̬¨¨-!2%# GOSPODARSKO RA9STAVIĂijE DVORANA B

www.veto.si

ogrevanje vodovod OreYraĺevanje kopalniški program -ͱHEͱLG>ÁƴJH:ED>Á ÁABƈGBÁHJ>RJ:ƴ>N:EGBÁKBKL>FBÁ ÁDͱLEBÁG:ÁE>KGͱÁ;BͱF:KͱÁ ÁHEBGKDBÁBGÁͱECGBÁDͱLEBÁ ÁKͱE:JGBÁKBKL>FBÁ ÁAJ:GBEGBDBÁBGÁ@J>EGBDBÁNͱ=>Á ÁJ:=B:LͱJCBÁ ÁJ>@ME:<BCKD:ÁL>AGBD:Á Á<>NGBÁBGÁR:LBKDͱN:EGBÁKBKL>FBÁ ÁBGƈL:E:<BCKDBÁF:L>JB:EÁ ÁABƈG:ÁD:G:EBR:<BC:Á Á@ͱJBEGBDBÁ Á=BFGBDBÁ ÁƴJH:ED>Á ÁͱF:JB<>ÁBGÁJ:R=>EBE<BÁ ÁL:EGͱÁͱ@J>N:GC>Á ÁJ>@ME:<BC>ÁBGÁL>JFͱKL:LBÁ ÁJ:RL>RG>ÁHͱKͱ=>Á Á?BELJBÁBGÁG:HJ:N>ÁR:ÁF>Aƴ:GC>ÁNͱ=>Á ÁͱJͱ=C:ÁBGÁHJB;ͱJÁR:ÁFͱGL>JC>Á Á=JM@BÁ=Jͱ;GBÁF:L>JB:EÁ $>J:FBƴG>ÁHEͱƈƴB<>Á ÁK:GBL:JG:ÁD>J:FBD:Á ÁDͱH:EGBƈDͱÁHͱABƈLNͱÁ ÁLMƈÁD:;BG>Á ÁDͱH:EGBƈD>ÁBGÁDMABGCKD>Á:JF:LMJ>Á ÁDͱH:EGBƈDBÁ=ͱ=:LDB

ą,!.)¨6%4/¨3+50).%¨ ¨02/$!*.!¨-%34!

LJUBLJANA www.veto.si

KRANJ www.eltron.si

RADOMLJE www.vodoterm.si

NOVA GORICA, POSTOJNA, KOPER www.megaterm.si

CELJE www.slada.si

RADOVLJICA www.ȯver.si

R

VETO Veletrgovina d.o.o. | !QMĴHĴDU@© ©©+ITAKI@M@©| t. ©©© | e.©HMENUDSN RH | www.veto.si | .&1$5 -)$ ©5.#.5.# ©/1$91 ij$5 -)$ ©*./ +-(Ă*(©/1.&1 ,


OGREVAMO SE ZA 1.000 EUR

40

Plinski kondenzacijski kotel v kombinaciji s solarnim sistemom Najbolj{i odgovor na navisoke visokecene ceneenergentov energentov

P

linska kondenzacijska tehnika v kombinaciji s solarnim sistemom nudi tako pri novogradnji, kot tudi pri posodabljanju starej{ih ogrevalnih sistemov mnogo prednosti.

Kondenzacijska tehnika je eden najvar~nej{ih in okolju najbolj prijaznih na~inov proizvajanja toplote. Kondenzacijski kotli porabijo v primerjavi s starej{imi kotli precej manj plina. Te prednosti se {e stopnjujejo, ~e se vgradi tudi solarni sistem, bodidsi samo za ogrevanje sanitarne vode ali dodatno {e za podporo ogrevanja prostorov. So~asno kori{~enje son~ne energije tudi zmanj{uje odvisnost od fosilnih energentov.

Var~ne in za prihodnost varne naprave Tudi v prihodnjih desetletjih bo plin pomemben steber na{e energetske oskrbe. ^etudi naj bi se leta 2020 petina energijske potrebe pokrivala z obnovljivimi viri energije, bo plin {e vedno moral dajati velik dele` celotne potrebne energije. Za lastnike stanovanjskih hi{, ki razmi{ljajo kako bodo kljub manj{im zalogam fosilnih goriv tudi v prihodnosti varno ogrevali in so~asno tudi obvladovali rasto~e cene energentov, je u~inkovita kondenzacijska tehnika dobra re{itev. Z izkoristki do 98% je dale~ naju~inkovitej{a tehnika proizvajanja toplote s fosilnimi gorivi. Kondenzacijski kotli skorajda v celoti izkoristijo vsebnost energije v gori-

vu in tako so v primerjavi s starej{imi kotli mo`ni prihranki energije do 30%. Kondenzacijska tehnika se lahko uporabi skorajda povsod. V starih ali novih zgradbah, enodru`inskih hi{ah ali ve~stanovanjskih poslopjih, obrtnih ali poslovnih objektih â&#x20AC;&#x201C; kondenzacijska tehnika nudi za vsako potrebo ustrezno re{itev.

Zato je dobro, da se, tako pri novogradnji kot pri prenovi stare zgradbe, vedno preveri, ali se lahko vgradi solarni sistem za ogrevanje sanitarne vode in, ~e ogrevalni sistem to omogo~a, tudi za podporo ogrevanja prostorov.

Plinska kondenzacijska tehnika in solarni sistem â&#x20AC;&#x201C; u~inkovita kombinacija V povpre~nem {tiri~lanskem gospodinjstvu odpade okoli 90 odstotkov porabe energije na ogrevanje prostorov in sanitarne vode. Pa vendar `e v mnogih primerih majhen solarni sistem s 5m2 kolektorske povr{ine zadostuje, da se letno pokrije 60% energije za ogrevanje sanitarne vode. Poleti lahko son~ni kolektorji skorajda v celoti prevzamejo ogrevanje sanitarne vode. Kotel lahko ve~ mesecev ostane izklopljen. Z ve~jim solarnim sistemom za podporo ogrevanja prostorov pa se lahko to obdobje {e podalj{a. V kombinaciji z u~inkovitim plinskim kondenzacijskim kotlom se lahko celotna poraba energije za ogrevanje zni`a celo do 40%. V prehodnem ~asu in pozimi kolektorji s son~no energijo predogrejejo ogrevalno vodo, ki jo potem kondenzacijski kotel le {e dogreje na `eljeno temperaturo vtoka v ogrevalni sistem.

Najpomembnej{i sestavni del solarnega sistema so son~ni kolektorji. Ti ujamejo son~no sevanje in ga pretvorijo v uporabno toploto. Najpogosteje uporabljena izvedba kolektorjev so ravni kolektorji. So cenovno ugodnej{i in zmogljivi ter primerni tako za ogrevanje sanitarne vode, kot tudi za podporo ogrevanja prostorov. Vakuumski cevni kolektorji imajo nekoliko bolj{i izkoristek kot ravni kolektorji, ker vakuum u~inkovito zmanj{uje toplotne izgube. Da dobimo enak solarni donos, potrebujemo pri vakuumskih cevnih kolektorjih manj{o povr{ino, sicer pa enake pogoje za prigraditev (mesto monta`e, usmerjenost, itd.) Vendar dajejo vakuumski cevni kolektorji pri razpr{enem sevanju, kot pogosto nastopa spomladi in jeseni, nekoliko vi{ji donos. V letnem povpre~ju se lahko na m2 povr{ine dobi pribl. 30% vi{ji solarni donos. â&#x20AC;˘

Podrobnej{e informacije o proizvodih dobite na www.viessmann.si, kjer najdete tudi obrazec, s katerim lahko naro~ite brezpla~no svetovanje in okvirno ponudbo. Izkoristki do 98 %: s svojo energetsko u~inkovitostjo je stenski plinski kondenzacijski kotel Vitodens 200-W primeren tako za stanovanjske enote kot tudi za posodobitev obstoje~ega ogrevalnega sistema v hi{i

Zni`anje stro{kov energije: Solarni sistem za ogrevanje sanitarne vode na enodru`inski hi{i


ZANIMIVOSTI

Toplotno udobje na najvišji ravni: Plinski kondezacijski kotel s solarnim sistemom in prezračevanjem Učinkovita kombinacija: Vitodens 200-W nudi energetsko varčno kondenzacijsko tehniko in v kombinaciji z zmogljivimi sončnimi

41

Odli~en gozdni pripomo~ek Lastniki ve~jih gozdov so obi~ajno `e opremljeni s te`ko mehanizacijo, s katero spravljajo podrta drevesa iz gozda. Zelo dober pripomo~ek, ki je ve~stransko uporaben pa je gozdarski vitel, ki ga poganja obi~ajna motorna `aga, ki smo ji odstranili rezilo in jo v nekaj minutah pritrdili na vitel. Postal je zanimiv zlasti sedaj, ko bo treba iz gozdov odstraniti posledice `ledoloma, les pa nato uporabiti za izdelke, drva, sekance ali pelete.

kolektorji Vitosol 200-F solarno ogrevanje sanitarne vode. Za udobno in zdravo prostorsko klimo pa skrbi prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote, ki se lahko izvede za celotno zgradbo s prezračevalnim sistemom Vitovent 300 in 300-W ali po posameznih prostorih s prezračevalno pripravo Vitovent 200-D. Podrobne informacije najdete pod www.viessmann.si

Iz vitla KBF in motorne `age z demontiranim rezilom sestavimo nov gozdni stroj

Viessmann d.o.o. · C. XIV. divizije 116a · 2000 Maribor tel.: 02 480 55 50 · faks: 02 480 55 60 · viessmann@viessmann.si

Zanimiva zgodovina in uporabnost Pred pribli`no dvema desetletjema je tak{en vitel patentiral avstrijski izumitelj. Izdelek je na sejmih inovacij dobival zlata priznanja, kljub temu ni bilo kupcev in izumitelj je skoraj propadel, re{ila pa ga je proizvodnja sestavljivih pogradov za vojsko. Danes pa podoben proizvod izdelujejo pri nas. Vitel tehta okrog 35 kg, in ga lahko preva`amo v vsakem osebnem avtomobilu. Vle~na sila zna{a 10 kN, po doma~e okrog ene tone, vle~na hitrost pa kar 30 m/min. Najprej je namenjen gozdarjem, za izvlek debel in nakladanje lesa. Koristen pa bo tudi na gradbi{~ih, elektrogospodarstvu in splo{ni energetiki, za ~i{~enje elektro ali plinovodnih tras, postavljanje drogov, napenjanje kablov ter za pripravo `i~nic. Civilna za{~ita in gasilci ga lahko uporabijo za podobne namene, med drugim tudi za vleko vozil iz prepadov na nedostopnih krajih. Silo vleka lahko pove~amo {e z uporabo dodatnega {kripca na vle~enem predmetu, s ~imer jo podvojimo. Vitel ali {kripce z mehko vrvno zanko pritrjujemo na debla primernih dreves, zato jih ne bomo po{kodovali. Vitovent 300-W Prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote do 95 %

Vitovent 200-D Prezračevalna priprava za posamezne prostore

Prednosti vitla Deluje v vseh pogojih in je pravzaprav dodatek za motorno `ago z visoko zmogljivostjo. Naprava je varna in preizku{ena, ima dolgo `ivljenjsko dobo, stro{ki vzdr`evanja pa so zanemarljivi. Uporabljajo ga tudi v kombinaciji s traktorskim vitlom in z njim vra~ajo traktorsko vle~no vrv nazaj na mesto, kjer se nahajajo debla za izvlek. Vitel bo dobro deloval z motorji mo~i od 3 do 4,8 kW, prenos mo~i pa je izveden z jermenom in planetnim reduktorjem. Standardna vle~na vrv ima 6 mm premera ter dol`ino 80 m, mo`na je izvedba s 5 mm vrvjo v dol`ini 120 m. Te`a vitla z vrvjo zna{a 41 kg, mere pa 580 x 400 x 350 mm. Uporabniki trdijo, da stvar odli~no deluje, proizvajalec Viig iz Podbo~ja pa izdeluje {e vrsto podobnih pripomo~kov za razli~ne namene. • Tihec


42

OGREVAMO SE ZA 1.000 EUR

Toplotne ~rpalke, klimatske naprave, prezra~evalni sistemi na enem mestu

P

odjetje Dines je bilo ustanovljeno leta 1989 in uspe{no deluje `e ve~ kot 25 let. @e od samega za~etka jih zaznamuje sodelovanje s korporacijo FUJITSU. Zaradi uspe{nega poslovanja in zaupanja kupcev so prodajni program sproti dopolnjevali in izoblikovali zanimivo ponudbo tako za ve~je investitorje, kot tudi za in{talaterje in male kon~ne kupce. Tako lahko pri njih dobite toplotne ~rpalke, klimatske naprave, hi{ne prezra~evalne sisteme z rekuperacijo in {e mnogo drugega. Odlikuje jih predvsem strokovnost, konkuren~nost ter zagotavljanje vzdr`evanja in servisiranja z lastno servisno ekipo.

Toplotne ~rpalke zrak - voda Toplotne ~rpalke zrak - voda so se dodobra uveljavile v slovenskem prostoru za ogrevanje novo zgrajenih hi{, adaptacij, pasivnih objektov ter so se izkazale tudi kot dodaten ali samostojen vir pri ogrevanju v `e obstoje~ih sistemih. Toplotne ~rpalke FUJITSU Waterstage lahko ogrevajo in hladijo vse zgoraj na{tete tipe gradenj. Odlikuje jih odli~en Siemensov krmilnik, ki je osnova za delovanje. Med drugim omogo~a priklju~itev dveh neodvisnih ogrevalnih krogov, brez`i~nega termostata in zunanjega tipala, povezavo z drugim virom ogrevanja, nadzor preko interneta, itd. Toplotne ~rpalke FUJITSU Waterstage serijo HIGH-POWER odlikujejo predvsem najvi{ja kvaliteta in najve~ja zmogljivost. To dokazuje z izredno zmogljivim gretjem, ki obdr`i nazivno mo~ tudi pri -15 ˚C

(A-15/W35) (Model W0YK112LCT) in visoko temperaturo vode 60˚C (pri zunanji temp. -20˚C). Visok COP 4.3 (A+07/W35, model W0YK112LCT) ter {iroko obmo~je delovanja (od -25 ˚C do 35 ˚C). Primerne so tudi za radiatorsko gretje dobro izoliranih hi{. Za dodatne informacije obi{~ite spletno stran www.dines.si/toplotne-crpalke-zrak-vodawaterstage.

Klimatske naprave Podjetje FUJITSU je eden izmed vodilnih svetovnih proizvajalcev klimatske opreme tako za hi{no kot tudi za poslovno uporabo. Visoka stopnja udobja povezana z energetsko u~inkovitostjo je sinonim za klimatske naprave FUJITSU. Z uporabo najnovej{e inverterske tehnologije zagotavljajo prijetno okolje pri delu in vsakdanjih opravilih. Klimatski napravi tipa LT in LU (na sliki) sta dobili vrsto dizajnerskih nagrad, kot so: • Good design award 2011 • iF product design award 2012 • Reddot design award winner 2012

sistemov Dantherm. Dantherm je pri razvoju svojih hi{nih rekuperacijskih naprav uporabilo znanje in izku{nje iz 50 letne tradicije razvoja ter proizvodnje prezra~evalnih naprav za poslovne uporabnike. S tem so razvili inteligentne re{itve, preproste za monta`o in uporabo. Seveda ob tem niso pozabili na u~inkovitost in visok izkoristek elektri~ne energije. Vse to dokazujejo s pridobljenimi certifikati, {e posebej so ponosni na certifikat pridobljen pri ugledni mednarodni in{tituciji Passivhaus Institut. Prav tako izpolnjujejo vse zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev s strani Ekosklada. Rekuperatorji Dantherm predstavljajo odli~en kompromis med izkoristkom prenosnika toplote in porabo elektri~ne energije. Prav tako nudijo mo`nost razli~nih na~inov vgradnje in enostavno, uporabniku prijazno upravljanje ter vzdr`evanje. Horizontalni izvedbi omogo~ata vgradnjo tudi v neogrevane dele stanovanja.

Oba tipa klim sta oblikovalsko dovr{ena saj {e nobeni od klimatskih naprav ni uspelo osvojiti vseh treh nagrad za dizajn skupaj. Tudi dimenzijsko sta zelo prijazni do uporabnika in monterja saj so mere notranje enote le Vx[xG=282x870x185mm ne glede na mo~ posamezne enote. Kljub ’’skromnim’’ meram imata klimi visoko zmogljiv toplotni izmenjevalnik in izredno mo~an ventilator.

Hi{ni prezra~evalni sistemi Dantherm V leto{njem letu smo postali poobla{~eni prodajalec danskih hi{nih prezra~evalnih

• • • • • •

Klju~ne prednosti Danthermovih rekuperatorjev so: Avtomatsko delovanje preko vgrajenega senzorja vlage. Visok izkoristek vra~anja toplote – do 95%. Certifikat za vgradnjo v pasivne hi{e. EC motorji z ekstremno majhno porabo ventilatorjev. Enostaven zagon naprave z nastavitvijo pretoka zraka direktno na enoti. Modeli HCV se lahko vgradijo v omaro dimenzije 60x60 cm. Aluminijasti protito~ni prenosnik toplote z visokim izkoristkom in nizkim padcem tlaka.

Ostale tehni~ne podatke si oglejte na na{i spletni strani www.dines.si/hisno-prezracevanje/rekuperatorji. • Matija [mid


OGREVAMO SE ZA 1.000 EUR

45

Toplotna ~rpalka za radiatorsko ogrevanje Toplotna ~rpalka Hitachi Yutaki S80 za radiatorsko ogrevanje in maksimalni prihranek

Prihranek do 60% Z inovativnim sistemom krmiljenja so pri Hitachiju dosegli visoko sezonsko u~inkovitost naprave, ki uvr{~a toplotno ~rpalko v energijski razred A+. Izkoristek COP = 4,36 omogo~a prihranke do 60% v primerjavi z ogrevanjem na olje. Tako bi v primeru porabe 2.000 â&#x201A;Ź za ogrevanje z oljem, s toplotno ~rpalko Yutaki S80 porabili le {e 800 â&#x201A;Ź letno.

Brezpla~ni izra~un

R

azmi{ljate o zamenjavi ogrevalnega sistema in ne veste, kateri sistem izbrati v primeru slab{e izolirane hi{e in radiatorskega ogrevanja?

nim 185l ali 250l hranilnikom tople sanitarne vode (bojlerjem) in zunanjo lo~eno (split) enoto.

Za ogled, brezpla~ni informativni izra~un in ponudbo smo vam na razpolago. Pokli~ite podjetje Ogrevanje in hlajenje d.o.o. Vsakega objekta se lotimo individualno, saj lahko le tako zagotovimo pravilno re{itev in maksimalni prihranek. â&#x20AC;˘ Matej Majcan, 051 805 815 info@heatandcool.si www.heatandcool.si

www.heatandcool.si Starej{i objekti z malo ali ni~ izolacije in dotrajano staro pe~jo postajajo vedno ve~ji energijski stro{ek. Ker je ve~ina tak{nih objektov ogrevanih z radiatorji in brez izolacije, je temperatura dvi`nega voda vi{ja - lahko tudi 70°C ali ve~. Pri ogrevanju na olje se tako letni stro{ek 2.000 â&#x201A;Ź hitro prese`e. Zamenjava dotrajanega sistema postaja vse bolj nujna. Nizkotemperaturna toplotna ~rpalka zaradi slabih izkoristkov ogrevanja z radiatorji ne pride v po{tev. Za ogrevanje z radiatorji je potrebno izbrati visokotemperaturno toplotno ~rpalko.

Kako deluje Hitachi Yutaki S80 Predstavljamo vam visokotemperaturno toplotno ~rpalko Hitachi Yutaki S80. V primerjavi z ve~ino toplotnih ~rpalk z enojnim kompresorjem, deluje

toplotna ~rpalka Yutaki S80 z dvema inverterskima kompresorjema s hladilnima sredstvoma R410A in R134A. Prvi kompresorski krog se nahaja v zunanji enoti (plin R410A), drugi kompresor se nahaja v notranji enoti (plin R134A). Inteligentni sistem omogo~a delovanje enega kompresorja (s vsemi prednostmi enokompresorskih toplotnih ~rpalk) in, ob potrebi, {e drugega kompresorskega kroga, ki v kaskadnem delovanju omogo~a pripravo vode do 80°C pri zunanjih temperaturah -20°C brez pomo~i elektri~nih grelcev. Z mo`nostjo priprave vode do 80°C tako omogo~a zamenjavo dotrajanega sistema ogrevanja s sodobnim sistemom toplotne ~rpalke. Toplotna ~rpalka Yutaki S80 je sestavljena iz kompaktne notranje enote z integrira-

Prava izbira za radiatorsko ogrevanje

COP 4,36

'YRVWRSHQMVNDWRSORWQDĂžUSDONDHITACHI Yutaki S80 MHQDPHQMHQD]DPHQMDYLVWDUHJDRJUHYDOQHJDVLVWHPD QD]HPHOMVNLSOLQDOLNXULOQRROMHWHUMHSULPHUQD]D SULNOMXĂžLWHYQDradiatorski ogrevalni sistem'RVHJD WHPSHUDWXURRJUHYQHYRGHGRÂ&#x192;&WXGLSUL]XQDQMLK UD]PHUDKGRÂ&#x192;&,]ELUDWDNĂŁQHWRSORWQHĂžUSDONH YDPYNRPELQDFLML]UDGLDWRUMLRPRJRĂžDvelik prihranek.

051 805 815

info@heatandcool.si


46

OGREVAMO SE ZA 1.000 EUR

Vaillant 140 let tradicije, kakovosti in izku{enj naprav »Made in Germany« Leto 2014 je prineslo za podjetje Vaillantu nov mejnik, ki je povezan z visokim jubilejem podjetja. Vaillant letos praznuje 140 let, odkar je g. Johann Vaillant za~el svojo obrt na severu Nem~ije v mestu Remscheid. Vaillant lahko svojim potencialnim kupcem ponudi naprave za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode na plin, olje, elektriko ter vse vrste obnovljivih virov. Na voljo so tako toplotne ~rpalke, ki kot vir energije uporabljajo zrak, zemljo ali podtalno vodo, kot tudi paleta solarnih sistemov, ki so prilagojeni vsakemu objektu in vsem `eljam kupcev.

»Best of gas« ecoTEC /5 – tradicija se nadaljuje ob tem pa postavlja merila prihodnosti V leto{njem letu je Vaillant na slovensko tr`i{~e poslal novo stensko plinsko kondenzacijsko napravo ecoTEC – model /5 do 35 kW, ki se v precej{nji meri razlikuje od predhodnika, modela /3. Poleg novega izgleda, je tu prisotna tudi tehni~na sprememba. Novi model ecoTEC plus se lahko pohvali z izbolj{ano, pove~ano modulacijo mo~i, vgrajeno visokou~inkovito obto~no ~rpalko in izbolj{ano kontrolo zgorevanja (ELGA).

Premium toplotne črpalke zrak/voda, zemlja/voda, zrak/voda,

Toplotne ~rpalke Vaillant – Made in Germany za vsak dom S ponosom lahko trdimo, da so vse Vaillant toplotne ~rpalke geoTHERM in aroTHERM, plod znanja in izku{enj Vaillant in`enirjev. Narejene so v EU ter prilagojene evropskim predpisom in certificirane pri EHPA (Zdru`enje proizvajalcev toplotnih ~rpalk).

»Best value« toplotna ~rpalka aroTHERM - najbolj prilagodljiva re{itev za va{ prihranek Toplotna ~rpalka aroTHERM VWL je zrak - voda kompaktna toplotna ~rpalka za ogrevanje in hlajenje objektov. Toplotna ~rpalka aroTHERM je kompaktna, kar pomeni, da se hladilni krog toplotne ~rpalke, skupaj s toplo-

Samostojno delovanje

geoTHERM „Best in class“ rešitev

tnim izmenjevalcem hladivo/slanica, nahaja v zunanji enoti, medtem ko so elementi znotraj odvisni od `elja kupca oz. zahtev objekta. Predvsem je aroTHERM odli~na re{itev za nadgradnjo obstoje~ih sistemov ogrevanja, kjer `e obstaja vir ogrevanja. Za {e bolj{o izrabo aroTHERM-a je na voljo regulacija calorMATIC 470, ki preko vgrajene triVAI funkcije omogo~a samodejni preklop ogrevanja z energenta na energent, ki je v tistem trenutku za uporabnika cenovno najbolj ugoden. Za podrobne informacije o Vaillant ogrevalnih sistemih smo vam na voljo vsak delavnik od 8h do 16h na zastopstvu Vaillant, Dolenjska cesta 242b, 1000 Ljubljana ob predhodni najavi na telefon 01/280-93-40 oz. na email info@vaillant.si. •

partnerjiji na sejmu DOM DOM: Remih inženiring d.o.o. Prodaja in montaža Salon: Stegne 31, 1000 Ljubljana Mob. 041/464-644, email: info@remih-i.si Hala B, razstavni prostor 10

Loren Line d.o.o.

Kompaktne toplotne črpalke

Štajerska cesta 66, 1231 Ljubljana Mob 041/786-350, email: info@loren-line.si Marmorna palača, razstavni prostor 5

aroTHERM VWL „Best value” rešitev

Tošnjak d.o.o.

Hibrid toplotna črpalka geoTHERM ecoTEC plinsko ogrevanje

Popolni hibrid

Galičeva ulica 28, 1000 Ljubljana Mob 041/641-044, email: info@tosnjak.si Infomobil pred halo B, razst. prostor 9

Ekovit d.o.o.

“Best of two Worlds“ rešitev

Najboljše na tržišču plinska kondenzacijska tehnika „Best of gas“ rešitev

Na Gmajni 17A, 1234 Mengeš Mob 041/460-380, email: info@ekovit.si Dvorana B (klet), razstavni prostor 2

Ogrevanje na plin

Team Storitve d.o.o. Knezov štradon 17, 1000 Ljubljana Mob 041/615-878 Hala B, klet


47 udobno in u~inkovito re{itev. V obeh eta`ah se namesti sobna enota za uravnavanje ogrevanja, regulator pa vedno upo{teva obe oziroma tisto, ki zahteva ogrevanje ali vi{jo nastavitev temperature. Enako velja tudi za ogrevanje sanitarne vode.

Ali v sistemu ogrevanja potrebujemo regulator ogrevanja in termostatske ventile?

Ogrevanje in dve dru`ini, stari in mladi, v eni hi{i

V

edno pogosteje se dogaja, da mlade dru`ine prenovijo del hi{e in skupaj s star{i bivajo, v dveh lo~enih stanovanjih. Te`ave se pojavljajo pri ogrevanju, starej{i in mladi imajo razli~ne zahteve in potrebe.

eno in drugo eta`o, priprava sanitarne vode pa je praviloma skupna. Nekoliko te`je ali manj ugodno je pri starej{ih gradnjah, kjer je ves objekt ogrevan z enim ogrevalnim krogom. Tudi v tem primeru dolo~eni regulatorji omogo~ajo

^e gre za objekt, ki ima hidravli~ni sistem lo~en za obe eta`i, ta problem re{imo dokaj preprosto. Vgradimo raz{iritveni regulator za dodatni ogrevalni krog ali nov regulator, ki je primeren za dvodru`insko hi{o. Tak regulator uravnava ogrevanje neodvisno za

Regulatorji ogrevanja so, ~e se izrazimo malo druga~e, glavni mened`er v sistemu ogrevanja objekta. Skrbijo, da se dovaja ravno prava koli~ina toplote, uravnavajo delovanje kotla in ogrevanje sanitarne vode. Hkrati pa skrbijo tudi za za{~ito ogrevalnega sistema pred nepravilnim, delovanjem, ki bi ga lahko po{kodovalo. Termostatski ventili pa so koristni za uravnavanje temperaturnih razlik in razli~nih potreb v posameznih prostorih, na primer v spalnici, kopalnici, shrambi... Sodobnej{i elektronski termostatski ventili omogo~ajo {e dodatno ~asovno programiranje temperature v posameznih prostorih. Iz tega sledi, da imajo tako regulatorji ogrevanja kot termostatski ventili v pravilnem in var~nem delovanju ogrevanja svojo funkcijo in je sistem brez enega ali drugega pomanjkljiv. • Ivica ^re{nar

CENTER

varčnega ogrevanja

Specialni kotel na pelete OPTIMA PKO

3.721,00 721 00 € *

3.339,75 3 339 75 € **

t Omogoča kurjenje z ekološko in cenovno ugodnim energentom - peleti. t Namenjen je za ogrevanje objektov z različnimi toplotnimi potrebami in ogrevalnimi sistemi. t Dosega visok do 91,3 % izkoristek. t Skupaj z integriranim zalogovnikom za 135 kg pelet, zasede le 0,9 m2. t Kotel OPTIMA PKO je edini v svojem rangu, ki je opremljen z regulatorjem z možnostjo reguliranja enega ogrevalnega kroga.

3.460,53 € 3.105,97 €

416,02 € *

386,90 €

* z obračunanim 22 % DDV, ** z obračunanim 9,5 % DDV

BREZOBRESTNI KREDIT !

Regulacija ogrevanja PROMATIC WDC10B

373,40 € **

t Namenjena je za reguliranje ogrevanja prostorov in sanitarne vode s kotlom na tekoče ali trdo kurivo. t Zagotavlja maksimalno varčevanje z energijo in najvišje udobje bivanja. t Velik grafični prikazovalnik zagotavlja jasen in celovit pregled nad delovanjem sistema. t Enostavno upravljanje s pomočjo grafičnih ikon in sistemom pomoči. t Komplet vključuje: regulator, sobno enoto, motorni pogon in tipala.

347,26 €

* z obračunanim 22 % DDV, ** z obračunanim 9,5 % DDV

Za nasvet obiščite CENTER varčnega ogrevanja na Tržaški c. 85A v Mariboru. Več informacij za pridobitev brezobrestnega kredita najdete na www.seltron.si !

T: 02 / 671 96 00 E: info@seltron.si S: www.seltron.si


48

OGREVAMO SE ZA 1.000 EUR

Toplotne ~rpalke zrak - voda za u~inkovito rabo energije v stavbah

T

rajnostna gradnja ali obnova objektov temelji na pravilih u~inkovite rabe energije v stavbah, kar spodbuja var~evanje z energetskimi viri, uporabniku pa nudi udobno in zdravo bivanje ter prilagoditev naravnemu, dru`benemu in kulturnemu okolju. Trajnostne gradnje ne more biti brez celostnega pristopa. Ravno tako ni dovolj, da se pri gradnji ali obnovi upo{teva le teoreti~na pravila posami~nih podro~ij gradnje, potrebno je uskladiti vsa podro~ja in prakti~ne izku{nje razli~nih strokovnjakov, ki sodelujejo pri gradnji z namenom doseganja ~im ve~jega udobja in zadovoljstva uporabnikov. Za doseganje udobja in zadovoljstva je torej potrebna sinergija strokovnjakov in posameznih sklopov gradnje ali obnove. Vsak del objekta ali stavbe je dovolj kvalitetno izveden le, ~e je v sinergiji z ostalimi deli. Prakti~ne izku{nje vseh sodelujo~ih je potrebno izkoristiti z namenom napredka, pri vsem pa slediti smernicam gospodarnosti in spo{tovati standarde kakovosti proizvodnje, materialov, procesov vodenja in na~rtovanja. Tako je tudi pri smernicah za toplotne ~rpalke. Na{e najbolje prodajane toplotne ~rpalke so nizkotemperaturne toplotne ~rpalke zrak - voda v deljeni izvedbi (split sistem) pri katerih se energijska u~inkovitost zanesljivo ohranja do zelo nizkih zunanjih temperatur.

Poleg tega so varne in enostavne za namestitev, vzdr`evanje in upravljanje. Na~rtujejo se predvsem v novih energetsko var~nih objektih s sistemi talnega gretja. Sistem MITSUBISHI ELECTRIC Ecodan je invertersko krmiljen, frekven~ni inverterski pretvornik delovanje prilagaja glede na potrebe, zato je u~inkovit in var~en ter enostaven za upravljanje. Naprave so kompaktne, notranje enote lahko namestimo v kuhinjo ali kopalnico, saj so varne za uporabo in imajo nevtralen dizajn, zunanje enote postavimo na prostem ob objektu. Na izbiro sta dve seriji kompaktnih notranjih enot. Notranja vodna enota z vgrajenim 200 l rezervoarjem sanitarne tople vode je visoka le 1,6 metra, Hydro box enota pa ne vsebuje rezervoarja, meri 800x530x360 (Vx[xG) mm. Novost leta 2013 je hibridni sistem MITSUBISHI ELECTRIC ÂťMr. Slim+ÂŤ, ki v en sistem zdru`uje prednosti neposredne eks-

panzije toplote prek toplotnih ~rpalk zrakzrak (gretje, hlajenje in razvla`evanje prostorov) ter prednosti toplotne ~rpalke zrakvoda (gretje prostorov in sanitarne vode). Na zunanjo napravo-toplotno ~rpalko je mogo~e priklopiti notranjo vodno enoto za ogrevanje tople sanitarne vode in pripravo ogrevalne vode za sistem talnega gretja + enoto za neposredno ekspanzijo (kanalski ali stenski izpih zraka), ki poskrbi za posebej var~no ogrevanje v prehodnih obdobjih in hlajenje poleti. Toplota, ki jo enota poleti odvzame iz prostora se izkoristi za gretje sanitarne vode, kar predstavlja dodaten plus pri izkori{~anju odpadne toplote. Vabimo Vas, da se o delovanju in prednostih toplotnih ~rpalk zrak - voda pozanimate brezpla~no prek telefona 080 1959, spletne strani www.vitanest.si ali kar na na{em razstavnem prostoru na sejmu DOM v marmorni dvorani-hala B od 11. do 16. marca 2014. â&#x20AC;˘ Vir: Vitanest d.o.o.


®

Ecodan: ogrevanje s pogledom v prihodnost Nova toplotna èrpalka zrak-voda Ecodan s pomoèjo tehnologije »Flash injection« uèinkovito proizvaja toploto za ogrevanje prostora in sanitarne vode s èrpanjem toplote iz zunanjega okolja, poleti pa toploto odvzema iz notranjih prostorov in tako ustvarja prijetno klimo za bivanje in delo. Visoki energijski izkoristki in udobje so kljuène prednosti sistema. Inovativnosti in uporabne domišljije zagnanim razvojnim strokovnjakom ne manjka, kljuè prihodnosti ogrevanja so našli v naravi in dolgoroèni vizija èloveštva. EKO SKLAD je dodatno olajšal v prihodnost naravnano vizijo saj nabavo toplotnih èrpalk zrak-voda podpira s subvencijami za uporabnike.

Obišèite nas na razstavnem prostoru v marmorni dvorani-hala B na sejmu DOM v Ljubljani od 11. do 16. marca 2014.

Uvoz in distribucija klimatskih naprav in toplotnih èrpalk VITANEST d.o.o., NOVA GORICA | tel.: 05/338 49 99 | e-pošta: vitanest@vitanest.si

www.vitanest.si


50

OGREVAMO SE ZA 1.000 EUR

Pestra paleta re{itev za prehod na ogrevanje z lesnimi peleti Lesni peleti so {e vedno eden od najbolj zanimivih energentov za ogrevanje enostanovanjskih hi{. V primerjavi s kurilnim oljem so {e vedno vsaj 40% cenej{i, obenem pa zagotavljajo podobno raven avtomatike ogrevanja. Opcij za prehod na ogrevanje s peleti je veliko. Najhitreje in najceneje je, ~e obstoje~o pe~ enostavno predelate z namestitvijo gorilnika na pelete. Najprimernej{e za to so sicer pe~i na trda goriva (oziroma kombinirane drva/olje), ki so `e v osnovi namenjene, da shajate s pepelom, ki nastaja pri kurjenju biomase. Z gorilnikom Fenix pa lahko, zahvaljujo~ njegovi inovativno zasnovani gorilni komori, predelate tudi marsikatero specialno pe~ na kurilno olje. Nekaj primerov tak{nih predelav obstoje~ih pe~i je prikazano v spodnjih slikcah. ^e se vseeno izka`e, da va{a obstoje~a pe~ ni primerna za predelavo, pa imate mo`nost kupiti povsem nov sistem za ogrevanje na

Za peletni sistem Fenix (7-28 kW) lahko pridobite subvencijo Eko sklada

pelete, sestavljen iz namenske pe~i, ki je opremljena z gorilnikom, transportnim sistemom in zalogovnikom za pelete. Peletni sistem Fenix vam omogo~a visoke izkoristke in nizke emisije dimnih plinov v celotnem razponu obratovalne mo~i, zato lahko zanj uveljavljate subvencijo Eko sklada in to brez potrebne dodatne vgradnje vodnega zalogovnika toplote! â&#x20AC;˘

Primeri predelave specialnih pe~i na kurilno olje

Buderus Logano G115

KIV NTK

Seltron Optima

De Dietrich GTU

Viadrus G50

CTC 380/Wirbex

Intercal Euroline

Unical Recal

Primeri predelave klasi~nih kombiniranih pe~i drva/olje

Viadrus U22

Viadrus VHU26

Ferrotherm FF32

TAM Stadler

Ferrotherm Megal

Buderus Logano G211

Vre~ek

CTC 267/280


OGREVAMO SE ZA 1.000 EUR

51

Izberimo ustrezno toplotno ~rpalko Na trgu toplotnih ~rpalk najdemo enostopenjske ali tako imenovane nizkotemperaturne toplotne ~rpalke, ki lahko vodo segrejejo do 55°C oz. 60° C (z elektri~nimi grelci do 65°C) in dvostopenjske ali visokotemperaturne toplotne ~rpalke, ki vodo segrejejo do 80°C.

Kako do pravilne odlo~itve? Pri starej{ih gradnjah, s slabo izolacijo pro~elja in zastarelimi sistemi ogrevanja, znese stro{ek ogrevanja tudi do 3 tiso~ eurov. Ve~ina pred zamenjavo ogrevalnega sistema tehta med kotli na pelete in toplotno ~rpalko. Ker jih ve~ina uporablja radiatorski na~in ogrevanja, je seveda pomembno kak{no temperaturo lahko dose`emo v ogrevalnem sistemu. Temperaturni re`im v radiatorjih se giblje med 60 in 70°C, zato je treba to upo{tevati tudi pri izbiri toplotne ~rpalke. Za slab{e izolirane starej{e objekte je pravilna izbira le dvostopenjska, oziroma visokotemperaturna toplotna ~rpalka, ki zagotavlja temperaturo ogrevalne vode tudi do 80°C, brez pomo~i elektri~nih grelcev.

Delovanje visokotemperaturne T^ Visokotemperaturne toplotne ~rpalke Hitachi delujejo z dvema kompresorjema in z dvemi razli~nimi hladivi. Naprava je sestavljena iz prvega kompresorskega kroga (zunanja enota – freon R410A), ki hladivo segreje do maksimalno 55°C oz. 60 °C, ter drugega kompresorskega tokokroga – (notranja enota –freon R134A), ki temperaturo hladiva dvigne do maksimalno 80°C in to energijo preda vodi v ogrevalnem sistemu.

Ena poglavitnih prednosti Hitachijeve visokotemperaturne toplotne ~rpalke YUTAKI S80 je zagotovo inovativen sistem imenovan ˝SMART CASCADE˝ ki omogo~a delovanje le enega kompresorja, kar zagotavlja manj{o porabo elektri~ne energije. Z enim kompresorjem deluje do pribli`no 47°C. [ele, ko se pojavi potreba po vi{ji temperaturi ogrevalne vode, zaradi ni`jih temperatur v okolju, se vklopi drugi kompresor, kar zagotavlja tudi precej vi{ji COP.

Da bi pove~ali sezonsko u~inkovitost naprave, (SCOP) nam drugi krog (kompresor) deluje le kot oja~evalnik, v kolikor je zahtevana visoka temperatura vode. V nasprotnem primeru deluje le en krog. Krmilnik glede na zunanjo temperaturo in potrebe po vi{ini temperature ogrevalne vode, odlo~a o delovanju enega ali dvojnega hladilnega tokokroga in s tem optimizira porabo elektri~ne energije. Tak{en sistem je manj ob~utljiv na ohlajevanje ozra~ja, saj padec zmogljivosti pokrije notranji kompresorski krog. Zahvaljujo~ inovativni tehnologiji, so pri HITACHI-ju dosegli visok sezonski izkoristek naprave (SCOP), kar uvr{~a toplotno ~rpalko v energijski razred A+! Sistem je zasnovan tako, da lahko ustrezno zamenja dotrajani oljni ali plinski kotel, brez kakr{nekoli podpore z elektri~nimi grelci. • Jure Rusjan


Ob sklenitvi pogodbe za zemeljski plin, vsakega novega gospodinjskega kupca nagradimo s

POPUSTOM V VIŠINI 20 € in praktično nagrado.

www.energijaplus.si 080 21 15 Popust bo upoštevan dvakrat v višini 10 € (z DDV). Energija plus bo izbrala mesečna računa za dobavljen zemeljski plin, na katerih bo obračunala popust v roku 12 mesecev od začetka dobave zemeljskega plina.


OGREVAMO SE ZA 1.000 EUR

53

Zakaj ogrevati z biomaso?

P

ogosto zastavljeno vpra{anje zahteva natan~ne odgovore, klju~ne informacije ter kompetentnega partnerja. Pri odlo~itvi za nov ogrevalni sistem namre~ ni dovolj zgolj ugodna cena, vendar je pri dolgoro~ni investiciji potrebno paziti na kakovost sistemov, kompetentnost in{talaterjev, svetovanje ter potrebe posameznega objekta ali posameznega gospodinjstva. Podjetje KWB `e 20 let proizvaja inovativne re{itve za ogrevanje va{ega doma. Dru`bena odgovornost, skrb in profesionalnost so lastnosti, ki so do danes prepri~ali `e ve~ kot 70.000 strank. Zmanj{anje stro{kov obratovanja, okoljska prijaznost in dosegljivost energenta, pa so glavni razlogi za nakup pe~i na lesno biomaso. Kon~na bilanca oddanega CO2 v ozra~je je ni~na, saj kotli na biomaso oddajajo natan~no toliko toplogrednega CO2, kot ga les potrebuje za svojo rast. S {iroko paleto pe~i, tako za gospodarsko kot tudi za osebno rabo ter preverjenim sistemom svetovanja, vas pri podjetju KWB skozi celoten proces nakupa, in{talacije in servisiranja spremljajo strokovno izobra`eni in{talaterji. Lasten izobra`evalni program KWB akademija je osnova za sodelovanje z vodilnim proizvajalcem pe~i na lesno biomaso v tem delu Evrope. Vsa KWB izobra`evanja se izvajajo v lastnem izobra`evalnem centru na sede`u podjetja, na avstrijskem [tajerskem. Poleg teoreti~nega znanja, so na voljo tudi prakti~ne vaje, v dobro opremljenih izobra`evalnih prostorih. V Sloveniji tako v tem trenutku deluje v

povpre~ju 180 certificiranih KWB partnerjev, ki natan~no razumejo potrebe in `elje posameznikov, dru`in, podjetij in gospodinjstev. Prav kombinacija internega izobra`evanja in nadpovpre~nih vlaganj v razvoj so aduti podjetja KWB. Podjetje KWB na letni ravni v sam razvoj in raziskave nameni pribli`no 10 % celotnega prometa, kar je nedvomno edinstven poslovni koncept ter mo~no nad povpre~jem stroke. Vsak kotel je sledljiv od kon~nih odjemalcev, vse do procesa proizvodnje in tako na{im strankam zagotavlja 100% varnost in podporo. 6-letna garancija govori zase in pod~rtuje strokovnost znamke KWB, kot tudi visoko raven znanja KWB partner in{talaterjev. In ~eprav se vedno ve~ kon~nih strank odlo~a za nakup toplotnih ~rpalk je subjektiven ob~utek toplote pridobljene s pomo~jo biomase, lesnih sekancev in peletov nekaj povsem druga~nega. Iz izku{enj lahko potrdimo, da se zna~aj pridobljene

toplote razlikuje od sistema do sistema ter da je na~in ogrevanja s pomo~jo lesa ukoreninjen v ~love{ki razvoj in nas spremlja `e tiso~e let. Dru`ina izdelkov KWB obsega sodobne kotle na pelete KWB Easyfire 8-35kW ter KWB Pelletfire+ 45-135kW, sekance in pelete KWB Multifire 20-120kW, ve~je mo~i KWB Powerfire 150-300 kW, polena KWB Classicfire 20-50kW ter solarne sisteme KWB EasySun in KWB MultiSun za toplotno oskrbo vse od individualnih hi{, ve~jih zgradb, do manj{ih daljinskih omre`ij. •

Vabljeni na svetovanje in ogled prodajnega programa in predstavitve svetovne novosti, na sejmu DOM, od 11. – 16. marca 2014. Pri~akujemo vas!

Vodilno ogrevanje na biomaso

as Obiščitjemnu na se

Ogrevanje na pelete, sekance in polena 2,4 – 300 kW www.kwb.si

Tel.: +386 3 839 30 80, E-pošta: info@kwb.si

ljana DOM Ljub 014 2 11. – 16. 03.


54

IN[TALACIJE

Zagotovimo si termi~no udobje

T

ermi~no udobje je klju~no za dobro po~utje v bivalnih in delovnih prostorih. Vsakr{no odstopanje od optimalnih termi~nih pogojev vpliva na telesno po~utje ter fizi~ne in psihi~ne sposobnosti. Ustrezen ambient in primerno termi~no po~utje pozimi zagotavljamo z gretjem, poleti pa s hlajenjem prostorov.

Najprimernej{a temperatura v bivalnih in pisarni{kih prostorih je pribli`no 20 stopinj Celzija, v proizvodnih prostorih pa dve stopinji ni`ja. Vsak odmik od optimalnih termi~nih pogojev zmanj{a raven termi~nega udobja. Storilnost je zaradi slabega zraka in previsoke temperature ni`ja tudi do tretjine. Pri 24 stopinjah Celzija se storilnost zni`a za desetino, nevarnost delovnih nesre~ pa pove~a domala za ~etrtino. Ker smo ljudje razli~ni, je tudi temperatura v prostoru, ki zagotavlja termi~no udobje, lahko nekoliko druga~na. Za racionalno porabo energije je bistveno, da si v prostoru zagotovimo najni`jo temperaturo, ki zagotavlja dobro po~utje.

stora za lastno termi~no udobje. Ko jo dose`emo, vrednost na termostatski glavi ÂťzaklenemoÂŤ, saj bi bilo vsako zvi{evanje toplote energetska potrata. Stopinjo vi{ja temperatura namre~ pomeni tri odstotke vi{je stro{ke ogrevanja.

To lahko natan~no zagotovimo s termostatskimi glavami na ventilih radiatorjev, ki omogo~ajo pretok tople vode. Prvi ogrevalni dan temperaturo na termostatski glavi namestimo na 17 stopinj Celzija. Vsak naslednji dan nastavitev temperature zvi{ujemo za eno stopinjo Celzija, dokler ne dose`emo ustrezne temperature pro-

Sodobne termostatske glave z digitalnim prikazom nastavitev in enostavnim upravljanjem je mogo~e namestiti tako na nove kot na obstoje~e radiatorje. â&#x20AC;˘ Aljo{a Lov{in

;6506)0Ç&#x2022;(1,5=,5;03 ;61,*(3,--0 VENTILI, TERMOSTATSKE GLAVE IN PROGRAMLJIVE TERMOSTATSKE GLAVE. NIäJI STROâKI, NIäJA PORA%A Ă˝ISTEJâE OKOLJE.

Oglejte si video tudi na

XXXDBMFGmTJ

Â&#x2021;

Zelo enostavna namestitev, hitra in eNonomiĂžna reĂŁitev ]a tiste, Ni se ne ĂĽeliMo oGreĂži XGoEMX, Ni Ja nXGi FonsNo oJrevanMe.

Â&#x2021;

Z ]aĂŁĂžito SreG neGovolMenimi SoseJi.

Â&#x2021;

Z EloNaGo nastavlMene temSeratXre.


56

OGREVANJE

Kotel Firematic

Kotel Firematic

proces je kon~no krmiljen tudi z lambda sondo, ki zaradi izdatne regulacije zgorevanja lahko skrbi za minimalni prese`ek kisika v izpu{nih plinih. Izpu{ni plini so nadalje speljani skozi izmenjevalnik toplote, kjer zaradi ni`jih masnih pretokov v procesu izgorevanja pripomorejo k bolj{emu prenosu toplote na ogrevalni medij. Zrak skozi kotel je krmiljen tudi z ventilatorjem za odsesavanje na izpu{nem priklju~ku, vsi kotli HERZ delujejo na principu prisilnega vleka skozi kotel. Odpadek procesa izgorevanja – pepel, se iz celotnega kotla ~isti samodejno v eno ali dve posodi na sprednji steni kotla, glede na velikost in mo~ naprave. Samodejno ~i{~enje izmenjevalnika toplote je urejeno s turbulatorji, nadalje je pepel transportiran s pomo~jo avtomatsko krmiljenega pol`a v eno od posod za pepel. ^i{~enje izgorevalne komore je po izmetu pepela iz izgorevalne re{etke prav tako transportirano s pomo~jo avtomatsko krmiljenega pol`a v isto ali drugo posodo za pepel, glede na velikost kotla. Kotlu je mogo~e dodatno prigraditi tudi nadaljnji avtomatski sistem odpepeljevanja, ki nam `e

Izgorevalna re{etka Firematic

Postavitev kotlarne HERZ s sistemom Firematic

Shematski prerez kotla Firematic

Oddaljeni dostop preko VCN pregledovalnika

tako veliko avtonomijo pri zbiranju pepela iz 14 dni do 1 meseca {e dodatno podalj{a in omogo~i bolj brezskrbno upravljanje kotla. Polnilni sistem energenta je lahko posebej namenjen dobavi pelet ali pa optimiran za dobavo sekancev in pelet hkrati, kar nam omogo~a uporabo enega ali drugega energenta BREZ kakr{nekoli predelave kotla, zgolj s preklopom nastavitve v elektroniki. Silos za spravilo energenta je lahko na poljubni koti, ni`je, vi{je ali na koti terena kotlarne, saj je z raznolikimi dobavnimi sistemi mogo~e premagovanje razlik v vi{ini. Na kotel je lahko speljano upravljanje poljubne konfiguracije ogrevnega omre`ja preko CAN-BUS sistema, saj kotel omogo~a priklop in upravljanje do 55 razli~nih potro{nikov – ogrevalnih krogov, hranilnikov, bojlerjev za pripravo sanitarne vode, ki srbijo tudi za upravljanje cirkulacijske ~rpalke in poljubnega {tevila omre`nih ~rpalk. Preko kotla lahko upravljamo tudi dodatni vir ogrevanja ali pa za ogrevanje sistema predvidimo ve~ enakovrednih kotlov postavljenih v kaskadi. Elektronika, ki vse to za vas upravlja – T-Control, lahko dovoljuje dostop do upravljanja tudi z oddaljene lokacije, saj je enota pripravljena z lastnim IP naslovom in omogo~a uporabniku kar najbolj enostavno in prijazno izku{njo. Uporabnik ima na voljo vse podatke o delovanju in nastavitvah sistema ogrevanja, kot tudi morebitna redna obvestila o delovanju in napakah delovanja. Obvestila o delovanju kotla je mogo~e posredovati na poljubno {tevilo elektronskih naslovov, kar omogo~a, da so o delovanju kotla obve{~eni tako uporabnik, vzdr`evalec, kot tudi serviser in celo tovarni{ka podpora. •

Promocijsko sporo~ilo

Kotel Firematic je sistem ogrevanja na sekance in pelete. Njegovo delovanje je popolnoma avtomatsko in zaradi svoje zasnove se odlikuje z mno`ico prednosti, ki mu dajejo pe~at odli~nosti. Njegove glavne prednosti so var~na pogonska tehnologija, ki skrbi za majhno porabo elektrike in energenta za kurjenje, enostavno upravljanje kotla z elektroniko T-Control ali BioControl, konstantno visok izkoristek v delovanju ob nominalni ali le delni mo~i, sprotnemu prilagajanju potrebi po toplotnem odjemu objekta, kompakten prostor za namestitev, saj je kotel Firematic najkompaktnej{i kotel do 300 kW v svojem kvalitativnem razredu, uporaba kakovostnih in tehnolo{ko dovr{enih materialov in konstrukcij. Kotel je zasnovan okrog izgorevalne komore iz termi~ne keramike, ki je trajno odporna na visoke temperature tudi ~ez 1000°C, kar omogo~a visokotemperaturno izgorevanje in ni`je masne pretoke v izgorevalni komori. Ni`ji masni pretoki omogo~ajo temeljito izgorevanje in posledi~no minimalni odpadek neizkori{~enega energenta v obliki prahu. Izgorevanje se za~ne pri zasnovi izgorevalne re{etke, ki je stopni~asta, gnana z motornim pogonom in omogo~a sprotno su{enje energenta, ki ga dobavni sistem kotla pripelje vanjo. Na stopni~asti re{etki se proces zgorevanja nastavi tako, da je na eni strani sve` dobavljen material v izgorevalno komoro, na drugi pa izgorel pepel, ki ga stopni~asta re{etka avtomatsko izvr`e na koncu izgorevanja. Izgorevalna komora je regulirana z dovodom primarnega zraka na nivoju re{etke izgorevalne komore. Izgorevanje energenta je v izgorevalni komori bolj u~inkovito tudi zaradi dvojnega dovoda sekundarnega zraka za izgorevanje, ki se nastavi ob zagonu in ga dodatno krmili elektronika kotla. Izgorevalni


Ponudnik CELOVITIH REŠITEV za obnovljive vire energije

www.herz.si

• • • •

Uplinjevalni kotli 10 do 40kW Kotli na pelete 4 do 1000kW Kotli na sekance 7 do 1000kW Sistemi za shranjevanje toplote

Podjetje HERZ ima na slovenskem trgu dobro servisno mrežo. Prodajo kotlov HERZ vršimo preko pooblaščenih distributerjev, ki poskrbijo za svetovanje in zasnovo vaše kotlovnice ter vgradnjo. Herz d.d. Grmaška c. 3 • 1275 Šmartno pri Litiji • info@herz.si • tel.: 01/ 89 62 165 • www.herz.si


OGREVANJE

59

^istost oblike Novi kaminski vlo`ek ne osvaja samo s funkcionalnostjo, brez~asna oblika se bo odli~no prilegala vsaki dnevni sobi.

Insert - novi kaminski vlo`ek na pelete iz Rike

I

nsert je Rikina novost, ki svoj prihod na trg napoveduje za leto 2015. Polnjenje spredaj

Velik zalogovnik se polni od spredaj - enostavno in uporabniku prijazno. Dodajanje pelet tudi med delovanjem kaminskega vlo`ka omogo~a mehanizem odpiranja dozirne posode.

Zaslon na dotik Preko vgrajenega zaslona na dotik boste s kaminskih vlo`kom zlahka upravljali. Poleg ostalih mo`nosti nastavitev je na voljo tudi programiranje posameznih ~asov ogrevanja, med katerimi bo kaminski vlo`ek deloval z `elenimi nastavitvami.

Optimalnost delovanja Zaradi tehnolo{ko dovr{ene konstrukcije, vklju~no z drsnim mehanizmom za demonta`o vlo`ka, so vsakoletna vzdr`evalna opravila zmanj{ana na minimum. â&#x20AC;˘

Tehni~ni podatki: Nazivna mo~ ogrevanja: 2,5 - 8 kW Prostorska zmogljivost: 60 - 210 mÂł Zmogljivost zalogovnika pelet: >22 kg Dimenzije (v x { x g): 55 x 68 x 50 cm


60

IN[TALACIJE

Izkori{~anje stenskih in stropnih povr{in U~inkovito ogrevanje in hlajenje z Uponorjevim sistemom ometa

Z

a doseganje zahtev po maksimalnem udobju z minimalnimi investicijskimi in obratovalnimi stro{ki, se za ogrevanje in hlajenje vedno bolj uporabljajo povr{ine v prostoru, kot so to tla, stene in stropovi. Prenos energije med uporabniki in termi~no aktiviranimi povr{inami je v prete`ni meri s pomo~jo sevanja, ki posnema naravna razmerja pri uravnavanju ogrevalnega ravnote`ja za ve~ino `ivih bitij. To pomeni, da se ljudje v prostorih, ki so ogrevani ali hlajeni s pomo~jo povr{inskih sistemov, po~utijo dokazljivo dobro, njihova motivacija in uspe{nost se pove~a.

Dvojna prednost z Uponorjevim sistemom ometa Ko imamo v mislih udobje in stro{ke, je Uponorjev sistem ometa resni~no ve~namenski, saj se lahko uporablja na stenah ali stropovih kot ogrevanje in/ ali hlajenje za uravnavanje temperature v prostoru. ^e je zahteva po prete`nem hlajenju, potem stropovi v prostoru slu`ijo kot povr{ina za prenos toplote. Zahvaljujo~ visokemu koeficientu prenosa toplote v na~inu hlajenja je mogo~e dose~i izredno veliko hladilno mo~. ^e je osnovna zahteva ogrevanje, potem so najbolj primerne stenske povr{ine (~e ne upo{tevamo talnega ogrevanja). Tanek prekrivni sloj ometa naredi Uponorjev sistem ometa zelo obvladljivega. Seveda pa se lahko stene in stropovi skupaj uporabljajo v kateri koli kombinaciji.

Popolna prostorska svoboda z Uponorjevim sistemom ometa

Uponorjev sistem ometa tako nudi dvojno prednost: vzdr`evanje prijetno hladnih prostorov poleti, prijetno toplih pozimi in fleksibilnost, da se odzove na hitre temperaturne spremembe spomladi in jeseni.

Kako pridobite/prihranite • Minimalna vgradna vi{ina. • Univerzalni sistem za monta`o na steno in strop. • Zelo malo, optimalno izbranih sistemskih elementov. • Izbira `e desetletja poznanih Uponor PE-Xa cevi 9,9 x 1,1 mm. • Q&E sistem fitingov za hitro, ekonomi~no vgradnjo. • Hiter odzivni ~as zahvaljujo~ tankemu nanosu ometa/prekritja. • Prihranek pri energiji zaradi optimalnih obratovalnih temperatur.

Sistemski elementi Uponorjev sistem ometa sestavlja zelo malo, optimalno prilegajo~ih sistemskih elementov, ki se lahko uporabljajo tako za vgradnjo na strop kot tudi za na steno. Sistem dopolnjujejo razvodni/distribucijski elementi ter regulacijski elementi iz standardnega Uponorjevega asortimana. To omogo~a izdelavo kompleksnega sistema, ki je proizveden pri istem proizvajalcu.

Hidravli~ni priklju~ek na omre`je V odvisnosti od posameznega koncepta sistema in regulacije obstajajo razli~ni na~ini za integriranje/vklju~itev ogrevalnih/ hladilnih povr{in z Uponorjevim sistemom ometa na omre`je. Povezovalne linije posameznih ogrevalnih/hladilnih povr{in so povezane/priklju~ene na Uponor razdelilec bodisi direktno ali preko zbiralnih vodov (Tichelmann sistem).

Priklop na razdelilec

Uponorjev sistem ometa, stena

Uponorjev sistem ometa, strop

V primeru priklopa na razdelilec se PE-Xa cevi 9,9 mm posameznih ogrevalnih/hladilnih zank priklju~ijo direktno na razdelilec z uporabo Q&E priklju~nih spojk s 3/4ʺ euro konusom. Tak{en na~in pride v po{tev takrat, ko se sobna temperatura ve~ih manj{ih con in/ali prostorov `eli regulirati lo~eno s pomo~jo termopogonov na razdelilcu in Uponorjevo prostorsko regulacijo.


Stropna in stenska uporaba Primer uporabe Uponorjevega sistema ometa na stropu

IN[TALACIJE

Primer uporabe Uponorjevega sistema ometa na steni

61

izvajanje hidravli~nega balansiranja skrbijo conski regulacijski ventili na dovodu. ^e so posamezne Tichelmannove zanke uporabljene namesto Uponorjevih razdelilcev, se lahko z uporabljeno prostorsko regulacijo regulira/nadzira conske in/ali sobne temperature. 1. 2. 3. 4. 5.

Uponor nudi gradbenim profesionalcem brezkompromisno kakovost, najbolj{e strokovno znanje in dolgoro~no partnerstvo. Za dodatne informacije se lahko obrnete na podjetje TITAN d.d., ki je uradni zastopnik dru`be Uponor v Sloveniji. •

Toplotna izolacija v skladu z zahtevami Betonska plo{~a (debelina v skladu s statiko) Uponor dr`ala cevi 9,9 mm Uponor PE-Xa cev 9,9 x 1,1 mm Mav~ni omet (npr. Knauf MP75 G/F-Light) 1. 2. 3. 4. 5.

Toplotna izolacija v skladu z zahtevami Ope~nat zid Uponor dr`ala cevi 9,9 mm Uponor PE-Xa cev 9,9 x 1,1 mm Mav~ni omet (npr. Knauf MP75 Diamant)

Vili Zabret, TITAN d.d.

Priklop na Tichelmannovo zanko Uponorjev sistem ometa vklju~uje fitinge in cevi s pomo~jo katerih je mo`no hitro in enostavno izdelati Tichelmannove dovodne linije za posami~ne ogrevalne/hladilne povr{ine z uporabo Q&E priklju~kov. Tak{en na~in pride v po{tev, ko se priklaplja ve~je cone in/ali prostore z ogrevalnimi/hladilnimi zankami, ki so ve~je in pribli`no enakih dol`in. Za regulacijo temperature v prostoru in za

Priklop PE-Xa cevi dimenzije 9,9 mm na PE-Xa Tichelmannovo zanko z uporabo Q&E priklju~kov.

Priklop sistemskih PE-Xa cevi dimenzije 9,9 mm ali conskih PE-Xa cevi dimenzije 20 mm na Uponorjev plasti~ni razdelilec.

Že več kot 20 let smo uspešni z našimi edinstvenimi in inovativnimi rešitvami na področju vodovodnih in ogrevalnih instalacij!

1990

1993

2001

2007

2009

2009

2011

Prva prekrivno varjena večplastna cev

Prvi instalaterju prijazen zatisni fiting s fiksno vstavljeno zatisno pušo

Prvi zatisni fiting za večplastne cevi z vgrajeno varnostjo pri tlačnem preizkusu

Prvi fiting z barvnimi oznakami in prikazom zatisnjenosti

Prvi modularni sistem zatisnih fitingov za dimenzije od 63 do 110 mm

Pozabite na posnetje. Samo zatisnite! Do 30% prihranka pri času vgradnje za dimenzije 14 – 32 mm

MLCP fitingi dimenzije 40 in 50 z vgrajeno varnostjo pri tlačnem preizkusu

TITAN d.d. Tel.: (01) 8309 170 prodaja, (01) 8309 168 tehnična služba · Fax.: (01) 8309 171 · pc5@titan.si · www.titan.si · www.uponor.si


62

OGREVANJE

S hibridnimi re{itvami do ni`jih stro{kov ogrevanja

C

ene fosilnih goriv nara{~ajo, gospodinjstev, v katerih stro{ki ogrevanja predstavljajo kar velik del dohodka, pa je vedno ve~, zato je razmislek o mo`nih spremembah ali obnovi ogrevalnih sistemov v na{ih domovih `e skorajda nujen. Stro{ki velikih energetskih sanacij so navadno visoki, zato lahko veliko ve~ pridobimo, ~e obstoje~emu viru ogrevanja dodamo nov energent. S tem lahko na letni ravni prihranimo tudi ve~ kot 45 % stro{kov ogrevanja. Prav s kombinacijo dveh razli~nih virov lahko kar najbolje izkoristimo prednosti slehernega ter si ob relativno nizki investiciji zagotovimo precej{nje prihranke. Govorimo o hibridnih paketnih re{itvah, ki so jih v dru`bi Butan plin strnili pod skupnim imenovalcem Udobni prihranki. Hibridna re{itev zdru`uje dva energetska vira, obstoje~emu ogrevanju na uteko~injen naftni plin (UNP) pa tako lahko dodamo novo kondenzacijsko pe~, toplotno ~rpalko zrak â&#x20AC;&#x201C; voda, sanitarno toplotno ~rpalko ali kamin na pelete. Katera izmed re{itev je najustreznej{a, je odvisno od obstoje~ega energetskega stanja objekta, na{ih `elja, potreb in navad, kakor tudi od vi{ine vlo`ka, ki smo ga pripravljeni nameniti novi investiciji. Kombinacija tovrstnih virov

ter na~inov ogrevanja na plin je na{a vozovnica do cenej{ega, u~inkovitej{ega in okolju prijaznega ogrevanja.

Visoka energetska u~inkovitost kondenzacijskih plinskih kotlov Stro{ke ogrevanja lahko v prvi vrsti pomembno zni`amo z zamenjavo starega in dotrajanega plinskega kotla z novej{im, kondenzacijskim. Za slednje velja, da se temperatura dimnih plinov giba pod temperaturo rosi{~a (47 stopinj Celzija), zato se dimni plini v kotlu in dimnih tuljavah kondenzirajo in maksimalno izkoristijo. Energetska u~inkovitost takih kotlov je zaradi izkori{~anja sicer odpadne toplotne energije v dimnih plinih ve~ kot 107 %, kar omogo~a do 35 % ni`je stro{ke delovanja kot pri obi~ajnih kotlih, kar pa prina{a znatne prihranke energije.

Do ni`jih stro{kov s kombinacijo toplotne ~rpalke in plina Kombinacija plinske pe~i in toplotne ~rpalke nam omogo~a, da izkoristimo prednosti obeh na~inov ogrevanja, izbira najbolj optimalne re{itve pa je odvisna od na~ina in vrste gradnje na{ega doma. Toplotna ~rpalka za svoje delovanje potrebuje samo elektri~no energijo za pogon ~rpalke in kompresorja, za vsak 1 kWh porabljene elektri~ne energije iz omre`ja pa je lahko proizvede kar do 4.5 kWh. Plinski kotel kot primarni ogrevalni sistem poskrbi za ogrevanje v ~asu ni`jih temperatur, ko delovanje toplotnih ~rpalk postane manj rentabilno in takrat, ko je v objektu potrebno zagotoviti ve~je koli~ine energije. Z njim poskrbimo, da s ~im manj{o investicijo v toplotno ~rpalko dose`emo visoke vrednosti COP (grelnega {tevila) in velike prihranke. V obdobju, ko toplotne ~rpalke ne dosegajo visokih COP in ve~ji del toplotne energije proizvaja energija elektri~nega grelca, sistem preprosto preklopimo na klasi~no ogrevanje. Umestitev plinskega kotla na UNP predstavlja eno najcenej{ih investicij glede na toplotno mo~, ki jo dosega in ob tem omogo~a ohranjanje visoke stopnje ugodja. Cene hibridnih paketov dru`be Butan plin, ki vklju~ujejo zamenjavo starega kotla s kondenzacijskim ter namestitev toplotne ~rpalke, se trenutno gibajo med 6.000 in 7.000 evri, razlikujejo pa se glede na tip pe~i ter velikost akumulacijskega bojlerja. Investicija v toplotno ~rpalko se povrne v odvisnosti od mo~i, ~asa delovanja in geografskega obmo~ja.

Poceni in enostavno do tople vode Sanitarna toplotna ~rpalka, ki je energetsko med najcenej{imi na~ini segrevanja sanitarne vode, deluje tako, da odvzema toploto zraku iz okolice ter z dodano elektri~no energijo segreva sanitarno vodo. Name{~ena je na hranilnik za vodo, njena dodatna prednost pa je v mo`nosti, da se uporablja za hlajenje manj{ih kleti ali shramb, pri ~emer moramo upo{tevati, da iz zraka odstranjuje tudi vlago. Za delovanje tovrstne ~rpalke je potrebna elektri~na energija za pogon agregata, ki ga sestavljata kompresor in ventilator. Razmerje med pla~ano elektri~no energijo in brezpla~no energijo, pridobljeno iz okolice, je obi~ajno najmanj 1:3, kar pomeni, da pri 3 kWh pridobljene toplotne energije pla~amo 1 kWh, najmanj 2 kWh pa dobimo brezpla~no. Investicija v toplotno ~rpalko za sanitarno vodo se povrne v odvisnosti od porabe sanitarne vode, zna{a pa se okoli 1.500 Dru`ba Butan plin s hibridnim paketom toplotne ~rpalke in kondenzacijskega plinskega kotla prina{a tudi do 45 % ni`je letne stro{ke ogrevanja.


OGREVANJE

63

Plinu lahko dodamo kamin na pelete

Obstoje~e ogrevanje na UNP lahko dopolnimo tudi s kaminom na pelete. Ponudbo dru`be Butan plin lahko odslej preverite tudi v njihovi spletni trgovini.

evrov. Zgolj sanitarna toplotna ~rpalka nam lahko prinese do 75 % prihranke pri ogrevanju sanitarne vode. ^e sanitarno toplotno ~rpalko uporabimo kot dopolnitev ogrevanju na UNP, ponovno izkoristimo prednosti obeh sistemov in tako pove~amo kon~ni u~inek z zmanj{anjem stro{kov ter izpustov {kodljivih plinov.

Ogrevanje na plin lahko enostavno dopolnimo tudi s kaminom na pelete, ki je cenovno ena najugodnej{ih re{itev. Kamini na pelete, ki jih ponuja dru`ba Butan plin, se polnijo samodejno in omogo~ajo ~asovno reguliran v`ig peletov. Dobra stran kvalitetnih peletov je, da so zelo gosti in imajo zelo nizko vsebnost vlage (pod 10 %), kar omogo~a visoke izkoristke pri izgorevanju. Vi{ina prihrankov ob sami uporabi je odvisna od velikosti ogrevanega prostora. V povpre~ju velja, da lahko z uporabo kamina nadomestimo pribli`no 30 % energije iz glavnega ogrevalnega vira. V ponudbi dru`be Butan plin najdemo razli~ne modele kaminov na pelete, od 7 do 11 kW mo~i, ki jih odlikuje tiho delovanje ter nizka poraba. Vgrajen imajo avtomatizem, ki omogo~a popolnoma samodejno delovanje kamina in to povsem varno. Naloga uporabnika je le ta, da pripravi pelete v zalogovnik in pritisne gumb vklop/izklop na termostatu, ki omogo~a dnevno ali tedensko programiranje. Cene kaminov na pelete se na trgu gibajo med 1.000 in 5.000 evri, razlikujejo pa se glede na velikost in kvaliteto. Ponudbo lahko enostavno in hitro preverite kar v spletni trgovini na www.butanplin.si/trgovina. Pri odlo~itvi za nov sistem ogrevanja je seveda vedno izjemno pomembno vpra{anje vi{ina stro{kov, ki jih tak posodobljen sistem ogrevanja prina{a. Primeri ka`ejo, da se z umestitvijo novih re{itev stro{ki gospodinjstva za ogrevanje lahko tudi prepolovijo. Glede izbire najprimernej{e energetske re{itve vam bodo z veseljem prisko~ili na pomo~ strokovnjaki dru`be Butan plin, ki bodo kasneje poskrbeli tudi za izvedbo vseh del v objektu. Velja omeniti, da so pri Butan plinu na voljo tudi ugodni potro{ni{ki krediti, s katerimi bo pot do sodobnega, udobnega in ugodnej{ega ogrevanja tudi bistveno la`ja.â&#x20AC;˘ www.butanplin.si


64

OGREVANJE

Notranji odprti kamini Kako jih spremeniti v kurilno napravo za ogrevanje

N

otranji odprti kamin je kurilna naprava, namenjena ustvarjanju ugodja neposrednega stika z ognjem. Njegove ogrevalne sposobnosti so zelo omejene, saj oddaja toploto s sevanjem samo skozi prosto kurilno odprtino, konvekcijskega oddajanja toplote pa prakti~no ni ali je tako majhno, da ni omembe vredno. Toplotni izkoristki so samo okoli 15 do 20 %, kar nam `e pove, da ta izvedba ni primerna za ogrevanje prostorov. Odprti kamini imajo poleg minimalnega izkoristka {e nekaj pomanjkljivosti, ki odlo~ilno vplivajo na uporabo. Odra`ajo se predvsem v tem, da odprtih kaminov ni mogo~e kuriti brez nenehne prisotnosti in nadzora (nevarnost po`ara), treba je uporabljati drva, ki pri izgorevanju ne prasketajo (breza), uporabljati je treba za{~itne stene ali mre`e in ni se mogo~e izogniti vonju po

Dimenzije kaset SUPRA

dimu tudi takrat, ko kamina ne uporabljamo. Ob neugodnih vremenskih razmerah ponavadi kadijo in se vonj po dimu raz{iri po celem stanovanju. Zaradi njegovih pomanjkljivosti ga zelo redko uporabljamo in ga imamo samo za okras. Seveda se nam ob vseh na{tetih pomanjkljivostih zastavlja vpra{anje, ali lahko odprti kamin brez velikih gradbenih posegov

MODEL

634 -6 kW

644-7 kW

654-9 kW

Hâ&#x20AC;&#x2122;

530 mm

600 mm

690 mm

H

500 mm

580 mm

670 mm

Bâ&#x20AC;&#x2122;

650 mm

720 mm

720 mm

B

630 mm

700 mm

700 mm

T

415 mm

470 mm

470 mm

Na~in delovanja kasete SUPRA

SUPRA kaseta

spremenimo v kurilno napravo, ki bo imela primerne ogrevalne sposobnosti, pri tem pa odpravila na{tete pomanjkljivosti? Obstajajo re{itve, s katerimi spremenimo odprto kuri{~e brez nadzorovanega gorenja z minimalnimi ogrevalnimi sposobnostmi v zaprto kuri{~e z nadzorovanim gorenjem z ogrevalno sposobnostjo in izkoristkom okoli


OGREVANJE

65

Skice 1 do 4: Postopek vgradnje kuri{~a - kasete v odprti kamin

1. korak

3. korak

2. korak

75 %, pri tem pa zunanjo oblogo in obliko pustimo nedotaknjeno. Naj opozorimo, da samo vgraditev vrat v odprtino kamina ne zagotavlja teh lastnosti. Na slovenskem trgu je mo`no dobiti kuri{~a, ki so namenjena sanaciji odprtih kaminov, priznanega proizvajalca SUPRA iz Francije. Kuri{~a imajo vgrajeno regulacijo dotoka zgorevalnega zraka in ventilatorje s toplotnimi senzorji. SUPRA Francija izdeluje »kasete« s tremi razli~nimi merami in mo~mi: »Inserts Turbo« 634 mo~i kW, 644 mo~i 7 kW in 654 mo~i 9 kW. Podrobne dimenzije so v preglednici. Glede na dimenzijo odprtine na{ega odprtega kamina ({irina x vi{ina x globina) izberemo najprimernej{o kaseto in jo vgradimo po postopku, prikazanem na skicah od 1 do 4. Za delovanje ventilatorjev in toplotnih senzorjev je treba v oddaljenosti okoli metra

4. korak

od kuri{~a zagotoviti elektri~ni priklju~ek napetosti 220V. Med vgrajenim kuri{~em in obstoje~o oblogo je v ve~ini primerov treba vgraditi dodatno oblogo v izvedbi in z materiali, ki so lahko enaki uporabljenim materialom ali z druga~nimi. Za sanacijo odprtih kaminov je mo`no vgraditi po merah izdelane kaminske kasete firme SCHMID iz Nem~ije, ki segrevajo prostor z naravnim kro`enjem zraka, torej brez ventilatorjev in toplotnih senzorjev, zato je pri vgraditvi teh kaset regulacija ogrevanja nekoliko omejena, za svoje delovanje pa ne potrebujejo elektri~ne energije. Vgraditev kaset oziroma kuri{~ za sanacijo odprtih kaminov prepustite strokovnjakom. Strokovno vam bodo svetovali glede mo`nosti izbire in vgraditve primerne kasete

Hišni sistemi za filtriranje in mehčanje vode

Primer sanacije odprtega kamina

z ozirom na kamin, ki ga je treba sanirati, primerno preuredili in dimenzionirali dotok izgorevalnega zraka in seveda dobavili in vgradili kurilno napravo skladno z dolo~ili EN standarda. Poobla{~eni prodajalec, monta`er in serviser za podro~je Slovenije za oba proizvajalca je dru`ba Pe~i-Keramika, d.o.o. iz Novega mesta. • PE^I-KERAMIKA d.o.o.

Vodni filtri za toplotne črpalke voda-voda

FIP termoplastični materiali za tlačne sisteme UV dezinfekcija vode

Portal za naše poslovne partnerje

b2b.mesec.si 9 dostop do cenikov, 9 dostop do tehnične

Sistemi za učinkovito rabo deževnice

dokumentacije

EVERBLUE profesionalna industrijska filtracija

.dwg datotek (za projektante)

9 dostop do katalogov 9 dostop do tehničnih in

Naprave in sredstva za polnjenje, čiščenje in zaščito ogrevalnih sistemov

MESEC d.o.o., Stegne 7, SI-1000 Ljubljana 059.077.090 A 041.403.432 info@mesec.si

9 dostop do 2D in 3D

izobraževalnih vsebin

t’‡•„ O—ˆ™ŒŽ„

ꪨªê£¥ê£©

www.mesec.si


66

GOSPODINJSKI APARATI

@elite porabiti manj energije in vode in imeti sijo~e perilo?

P

ri podjetju Miele so predstavili novo linijo pralnih strojev serije W1, ki uporabnika o~ara z vsemi novostmi, ki jih ponuja. Resni~no lahko govorijo o revoluciji v negi perila.

Z dvofaznim sistemom TwinDos do popolnih rezultatov pranja Miele predstavlja revolucijo v negi perila: noben drug sistem za teko~e pralno sredstvo ne opere belega in barvnega perila tako temeljito, kot to stori dvofazni sistem podjetja Miele, kar dokazujejo obse`ni testi.

Miele pralni stroj z oznako WKR 770 PWash in TDos XL

Vsi pralni stroji Miele so generalno var~ni in okolju prijazni, zato brez te`av dosegajo najvi{ji razred energijske u~inkovitosti A+++. Z novimi pralnimi stroji Miele lahko var~ujete z elektri~no energijo in vodo kot {e nikoli doslej. Kapaciteta polnjenja bobna je do 9 kg. Mo`nosti {tevila vrtljajev centrifuge med o`emanjem pa vse tja do 1600 vrtlj./min. Z Mielejevo novo generacijo aparatov W1 je pranje perila ~istej{e, priro~nej{e, var~nej{e in bolje prilagojeno posameznim vrstam perila. Za to revolucionarno ~istost pri pranju imajo zasluge kar tri svetovne novosti: Mielejev sistem PowerWash, funkcija dvofaznega doziranja TwinDos ter CapDosing sistem kapsul. Tri svetovne novosti, zna~ilne samo za nove pralne stroje Miele, iz serije W1:

Sistem PowerWash Predstavlja revolucijo v pranju perila in dokazano izbolj{a u~inkovitost pranja. [e ~istej{e, hitrej{e in var~nej{e pranje z mo~no prho za va{e perilo. Perilo opere tako u~inkovito in hitro, kot to ni bilo mogo~e {e nikoli doslej v negi perila. Obsega dve zna~ilnosti vrhunske u~inkovitosti: »intenzivno pr{enje luga« in program »QuickPowerWash«. Inteligentni princip intenzivnega pr{enja luga zagotavlja izjemen rezultat pranja pri aparatih Miele. Optimalno kro`enje luga omogo~a, da je u~inkovitost pralnega sredstva polno izkori{~ena, u~inek pranja pa se izbolj{a za 10 %. S programom QuickPowerWash se perilo opere v manj kot 1 uri, rezultati pranja pa so enaki, kar je potrdil tudi priznani in{titut za uporabne raziskave WfK v Krefeldu, Nem~ija.

Skrivnost odli~nega u~inka pranja je v dveh komponentah teko~ega pralnega sredstva, UltraPhase 1 in UltraPhase 2, ki ju stroj sprosti iz lo~enih kartu{ v idealnem trenutku med procesom pranja – povsem avtomatsko. Kartu{i pa sta varno spravljeni v notranjost pralnega stroja.

avtomatsko sprosti vsebino kapsul v ravno pravem trenutku med procesom pranja. Vse tri zgornje lastnosti odlikujejo najbolj{i Miele pralni stroj z oznako WKR 770 PWash in TDos XL. Vgrajen je izredno mo~an motor ProfiEco, ki je tudi var~en in tih. Satasta struktura bobna v tem pralnem stroju je imenovana SoftSteam s pripravo za likanje, kjer v pralnem stroju program »Glajenje« zgladi va{e perilo, {e preden ga vzamete iz bobna.

Velika prednost tak{nega na~ina doziranja je, da lahko zdaj prvi~ popolno operete tako barvno kot belo perilo s teko~im pralnim sredstvom. To je revolucija v negi perila, saj obi~ajna teko~a pralna sredstva ne vsebujejo belil.

Preprosto doziranje z Mielejevim sistemom CapDosing Obla~ila, ki zahtevajo posebno nego in ste jih doslej morali nositi v ~istilnico, lahko zdaj popolno operete tudi s kapsulami Miele. Tako boste prihranili ~as in denar. V ta namen vam Miele ponuja posebne kapsule. Te preprosto polo`ite v prekat za meh~alec. Pralni stroj nato povsem

Poleg tega programa omenjeni pralni stroj ponuja edinstveni Upravljalnik programov, ki omogo~a, da s klikom na tipko prilagodite program svojim zahtevam. Miele ponuja poleg vrhunskih pralnih strojev tudi nove su{ilne stroje linije T1 in tudi svoja pralna sredstva linije CareCollection, ki so popolnoma prilagojena strojem Miele. Govorimo o popolnem dopolnjevanju aparatov, pestri izbiri programov in pralnih sredstvih. To nam zagotavlja, da je perilo obdelano natanko tako, kot je potrebno. Rezultati pranja pa so najbolj{i. Obi{~ite Miele center, ki je odprt tudi ob sobotah. • Ve~ na www.miele.si


CapDosing

PowerWash

TwinDos

- REVOLUCIJA

V NEGI PERILA!

www.miele.si


OGREVANJE

Lon~ene pe~i Hrovat ko se sre~ata tradicija in tehnologija

L

on~ene pe~i so z leti postale vrhunske ogrevalne naprave z dobrimi izkoristki in izjemno ugodnim vplivom na toplotno in bivalno ugodje ~loveka. Predvsem pa so zaradi blagega na~ina oddaje toplote izredno primerne za nizkoenergijske objekte. V Pe~arstvu Hrovat smo na podlagi 60 letnih izku{enj na podro~ju pe~arstva in izdelave lon~enih pe~i pod svojo lastno znamko Hrovat razvili novo linijo tipskih masivnih lon~enih pe~i. Rezultat so vrhunski izdelki, ki so plod razvoja, testiranj, uporabe najnovej{ih znanj in materialov na podro~ju pe~arstva ter dolgih let obrtni{kih izku{enj na{ih mojstrov Jedro vsake lon~ene pe~i Hrovat predstavlja masivno {amotno kuri{~e, ki je sesta-

vljeno iz kompaktnih {amotnih elementov. Vse lon~ene pe~i

Spodnji graf prikazuje toplotno mo~ pe~i v odvisnosti od ~asa. Opazimo, da masivne lon~ene pe~i Hrovat oddajajo toploto v prostor {e 8-12 h po nalaganju drv.

Hrovat imajo oblikovno moderna in tehni~no dovr{ena vrata

Zakaj so lon~ene pe~i Hrovat primerne zame in za moj dom? • ker v prostor oddajajo prijetno sevalno toploto, ki ugodno vpliva na po~utje in zdravje ljudi, • ker pomeni ogrevanje z lesom odgovoren odnos do okolja in narave, • ker je les cenovno ugoden in lokalno dostopen energent, • ker so izdelane strokovno iz najkvalitetnej{ih materialov, • ker z masivnim {amotnim jedrom zelo dobro akumulirajo toploto, • ker so tehnolo{ko dovr{ene in imajo dobre izkoristke in ~isto gorenje, • ker se izgled pe~i lahko popolnoma prilagodi Va{im `eljam, • Ker je podjetje Hrovat `e leta sinonim za lon~ene pe~i najvi{je kvalitete.

kuri{~a z velikim steklom, ki omogo~a pogled na ogenj iz prostora. Prek okvirja vrat je urejen tudi dovod zunanjega zgorevalnega zraka v kuri{~e, ki omogo~a optimalno gorenje in ohranja steklo na vratih ~isto. Vro~i dimni plini, ki nastajajo ob gorenju potujejo iz kuri{~a v sistem masivno grajenih {amotnih akumulacijskih kanalov, kjer na svoji poti oddajajo toploto in na koncu izstopijo iz pe~i v dimovodno napravo. Akumulacijski {amotni kanali, ki maso 500 kg, sprejeto toploto vro~ih dimnih plinov akumulirajo in jo po~asi prena{ajo na povr{insko obzidavo pe~i iz kerami~nih pe~nic ali ometanih {amotnih plo{~, ki se ne`no segrevajo ter v prostor sevajo prijetno sevalno toploto. • HROVAT JURIJ, in`.stroj., pe~arski mojster

Promocijsko sporo~ilo

68


Bioklimatske hi{e se na pogled ne razlikujejo od obi~ajnih ali pasivnih stavb

ENERGETSKA U^INKOVITOST ZGRADB

Moj bioklimatski

pripomb, ne glede na to, da temeljijo na znanju in razumu. Cilj bioklimatskega na~rtovanja je oblikovanje tak{nega grajenega bivalnega okolja, ki omogo~a ~im ve~ji vstop dnevne svetlobe v vse koti~ke stavbe, ~im vi{jo kakovost zraka in vizualno ter zvo~no udobje v stiku z okoljem okrog stavbe. Kljub temu pa na~in gradnje omogo~a visoko stopnjo var~evanja energije za osvetljevanje, ogrevanje in hlajenje.

Tiso~letni na~ini delovanja

Bioklimatski dom je stavba, ki je lahko eno ali ve~dru`inska, ter je na~rtovana in zgrajena v skladu s klimatskimi razmerami kraja kjer stoji, pri tem pa so na~rtovalci upo{tevali {e energetske in materialne vire s tega podro~ja. Tak{na hi{a v najve~ji mo`ni meri prestreza ter uporablja toploto in svetlobo sonca, zgradba je izdelana iz naravnih materialov, kamna, lesa in zemlje, pri ~emer se graditelji izogibajo uporabi aluminija in betona, saj je za njuno proizvodnjo potrebno porabiti preve~ energije.

Principi delovanja bioklimatskih stavb so stari tiso~letja, saj so se ljudje vedno prilagajali naravnemu okolju. Eskimi so v iglu kle~e vstopali po sne`nem tunelu, ki je bil zatesnjen z dvema, meter oddaljenima vise~ima ko`ama, ki sta delovali kot zra~na zapora in prepre~evali neposreden vdor hladnega zraka. V vro~ih predelih Afrike so ljudstva gradila zaobljene ko~e iz blata, katerih stena je bila ravno dovolj debela, da je dnevna vro~ina pri~ela vstopati v notranjost {ele pono~i, ko je postalo zunaj neprijetno hladno. In`enirji pa danes ponovno odkrivajo delovanje samodejnih prezra~evalnih sistemov v termitnjakih, prekopirane principe delovanja pa prena{ajo na prezra~evalne in hladilne sisteme najsodobnej{ih stolpnic.

Stik z naravo in var~no bivanje

Samodejno in poenostavljeno

Bioklimatski dom obdr`i povezavo notranjosti z zunanjim svetom, omogo~a naravno prezra~evanje, neposreden nadzor stanovalcev nad razmerami v posameznem prostoru, pri ~emer pa hi{a ohrani visoko stopnjo energetske var~nosti. Take stavbe so odgovor na pasivno gradnjo, ki je postala neke vrste religiozno gibanje, ki ne dopu{~a

Zato bioklimatske stavbe delujejo ~im bolj samodejno, mehanski sistemi pa so vgrajeni samo kot podpora za ohranjanje ~im ugodnej{ih razmer. Zato ni potrebno vgraditi zahtevnih in dragih sistemov, ker bodo njihovo vlogo prevzeli deli stavbe. Pri tem je pomembno aktivno in pasivno zajemanje son~ne svetlobe in toplote, ki

dom

69

VABLJENI

Bioklimatske hi{e se na pogled ne razlikujejo od obi~ajnih ali pasivnih stavb

bo delovalo samodejno, brez tipal in elektromotornih pogonov, saj bo prilagojeno tiso~letja znani poletni ali zimski trajektoriji sonca. Stavbe se ve~ ne bodo »obla~ile po modi« in z gra{~inam podobnim oblikovanjem slu`ile kot statusni simbol lastnika, temve~ bo njihova oblika in barva v skladu s pravimi potrebami stanovalcev. Stavb, ki so pozimi pregrete in poleti podhlajene ne potrebujemo, ~eprav nam politiki vbijajo v glavo, da bomo samo s pove~anjem porabe spravili ekonomski sistem spet na noge. ^eprav vsi vidimo, da model ne deluje, saj cene energentov ves ~as rastejo, kupna mo~ prebivalstva pa vztrajno pada. Po~asi, vendar vztrajno se pojavljajo novi glasniki, arhitekti in razgledani kupci, ki zase zahtevajo nove bivalne standarde. Bioklimatska gradnja stanovalcem omogo~a vse, kar so imeli do sedaj, pri tem pa poenostavlja `ivljenje, ohranja naravne vire in zmanj{uje {kodljiv vpliv na okolje. • Tihec

Švedske toplotne črpalke

NA SEJEM DOM V LJUBLJANO Mali Osolnik 17, 1311 Turjak 01 / 788 99 16 www.knut.si info@knut.si Švedski kamini ura.si www.contura.si

11.-16. MAREC, STEBRNA DVORANA Kotli na pelete NIBE PELLUX 100

N OVO Toplotna črpalka zrak/voda NIBE TM F2040 in VVM310

Subvencija EKO SKLADA za vgradnjo kotlov na pelete in toplotnih črpalk za ogrevanje

1.000 - 2.500 EUR


70

ENERGETSKA U^INKOVITOST ZGRADB

Neprimerno var~evanje z energijo vpliva na zdravje

E

nergijska var~nost, zdravo in udobno bivanje, skrb za okolje in kakovostna ponudba na klju~ so bila izhodi{~a za postavitev Centera energetskih re{itev (CER), prvega tovrstnega v Sloveniji, kjer podjetja Jelovica, Petrol, JUB, Knauf Insulation in Zelene energije na enem mestu ponujajo komplementarne izdelke in storitve za celosten pristop pri odpravljanju energijske neu~inkovitosti.

Pi{e: Matja` Valen~i~

Poleg tega, CER s svojimi vsebinami postaja svetovalno in izobra`evalno sredi{~e, kjer energetsko u~inkovite re{itve ponuja tudi neodvisni svetovalec. Tako smo stopili {e korak bli`je potro{niku, saj smo na enem mestu poskrbeli za neodvisnega svetovalca ob hkratni raznoliki ponudbi in tehni~ni pomo~i pri odlo~itvah. Ve~ o svetovanju Matja`a Valen~i~a, energetskega svetovalca, ki vam je brezpla~no na voljo v CER-u in o odnosu ljudi do u~inkovite rabe energije preberite v spodnjem pogovoru.

Kak{en je pomen energetskega svetovalca? Najpomembnej{e je osve{~anje. Ob~ani so izpostavljeni mno`ici informacij, zato je pomembno, da dobijo celovit, strokoven in nevtralen nasvet. Sku{am podajati celovite re{itve, ne posameznega nasveta za odpravo te`ave. Primer: ob~an, ki ima te`avo s plesnijo v bivalnih prostorih, spra{uje, s kak{nim premazom naj jo odstrani. Moj odgovor je povsem druga~en, kot ga pri~akuje, vendar ob~an spozna, da je iskal ravno to: poleg tega, da odstrani plesen, mora prepre~iti, da ne bi ponovno nastala. Ukrepi so odvisni od lastnosti stavbe in na~ina rabe.

Kdo so ve~inoma tisti, ki pridejo k vam po nasvet? Ni tipi~nega obiskovalca. Pridejo vsi, od mladih, ki si prvi~ re{ujejo stanovanjsko vpra{anje, do starej{ih, ki obi~ajno i{~ejo nasvete za izbolj{anje bivanja. [e posebej sem vesel arhitektov, izvajalcev ali upravnikov ve~stanovanjskih stavb, prepri~an sem, da bodo nasvete uporabili ve~krat.

SREDIŠČE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI svetovanje I rešitve I dogodki Center energetskih rešitev

www.cer-slo.si

MAREC,

MAREC,

APRIL

MAJ,

20. 3. 2014 Strokovni posvet za izvajalce gradnje individualnih hiš

17. 4. 2014

22. 5. 2014

URE v javnih ustanovah; energetske izkaznice, pogodbeništvo, knjigovodstvo, pregledi

Energetske sanacije po (naravnih) nesrečah skladno z zavarovalniškimi zahtevami

JUNIJ,

JULIJ,

Organizator dogodkov:

12. 6. 2014

AVGUST,

1. 7. 2014

26. 8. 2014

Energetika.NET d.o.o. www.energetika.net, www.energijadoma.si, urednistvo@energetika.net

14. 3. 2014 Energetsko karierno srečanje

Trajnostna energija včeraj, danes, jutri s primeri iz prakse

Učinkovite rešitve za ohranjanje temperature doma in na delovnem mestu

info@cer-slo.si

Alternativna mobilnost v praksi

031 757 910


ENERGETSKA U^INKOVITOST ZGRADB Kaj jih najve~krat zanima? Vpra{anja sledijo razvoju kulture bivanja, ki pa je slaba. Pogosto so direktno povezana z dr`avnimi ukrepi na podro~ju u~inkovite rabe energije. Neprimerno var~evanje z energijo dokazano vpliva na zdravje celotne populacije.

Ali se ljudje zavedajo pomena energetske sanacije objektov in kak{ne prihranke jim lahko ponudi? Vpra{anje bi postavil druga~e: ali se zavedajo pomena energetske sanacije objektov in kako jim to omogo~i bolj{o kakovost bivanja? Ne, ne zavedajo se. Pomembna je kakovost bivanja, dalje pa pristavim: ob u~inkoviti rabi energije in majhnem obremenjevanju okolja. ^e stavimo vse na energetske prihranke, stavimo na napa~nega konja.

Kak{en je trend energetske prenove? Celovita ali delna? Dandana{nji je trend pre`ivetje. Vedno pogosteje se sre~ujemo z energetsko rev{~ino. Energetska rev{~ina pomeni, da so stro{ki primernega ogrevanja stanovanjskih prostorov tako veliki, da povzro~ajo

71

uporabnikom te`avo. Da ne zabredemo {e globlje, je potrebno zmanj{ati rabo energije in izbolj{ati energetsko u~inkovitost stavb. To lahko dose`emo s spremembo bivalnih navad in z ukrepi v pove~anje energetske u~inkovitosti. Potrebno je pregledati stavbo, pripraviti plan celovite energetske prenove in izbrati ukrepe, ki jih je potrebno izvesti najprej. Najve~krat ni dovolj sredstev za celovito prenovo v eni potezi.

Kaj kot neodvisni energetski svetovalec menite o CER-u? Kje vidite njegovo nadgradnjo? Stavbni fond v Sloveniji je dovolj obse`en, vendar zastarel. Zato bo poudarek tudi na celoviti prenovi obstoje~ih stavb. Vidim odli~no povezavo Centra energetskih re{itev in neodvisnega svetovanja. Svetovanje izvedb pravilnih ukrepov (vgradnja okna, prepre~evanje toplotnega mosta, vgradnja toplotne izolacije, vgradnja mehanskega prezra~evanja â&#x20AC;Ś) je v CER-u prikazano z vzorci. Poleg tega je predstavljena mno`ica premalo znanih re{itev. CER nudi prakti~ne prikaze primerov dobre prakse in je v tem smislu nadomestilo za `e zdavnaj zaprt Gradbeni center Slovenije. Poleg nasvetov neodvisnega energetskega svetovalca dobijo obiskovalci tudi prakti~en nasvet. S pove~anjem {tevila sodelujo~ih podjetij v CER-u bodo ob~ani dobili {e ve~ kakovostnih, prakti~nih informacij. Ob mno`i~nej{em obisku pa bo CER motiviran za {e bolj{o ponudbo. Pozitivna spirala. â&#x20AC;˘ Obi{~ite CER v Ljubljani. Aktualno akcijsko ponudbo si oglejte na www.cer-slo.si @elite brezpla~en nasvet energetskega svetovalca Matja`a Valen~i~a? Dogovorite se za termin na info@cer-slo.si .

ÂŽ


72

ENERGETSKA U^INKOVITOST ZGRADB

Preizkus za doma~e mojstre Ali veste kak{na je va{a hi{a? Ob prenovi hi{e lahko z razmeroma majhnim vlo`kom zmanj{amo porabo energije za pribli`no 60%, kolikor zna{ajo izgube skozi zidove in streho. Naslednji pomembnej{i sklop prenove stavbe so vrata in okna, ki lahko omogo~ijo do 25% zmanj{anje porabe energije. Najte`je pa je prenoviti stavbo, v kateri `elimo zmanj{ati izgubo energije skozi tla, saj se le redki odlo~ijo, da bi v celoti odstranili talno konstrukcijo. V starej{i stavbi lahko z manj denarja dose`emo velike prihranke `e z vgradnjo sodobnih oken in vrat, ter vgradnjo toplotne izolacije. ^e se odlo~imo {e za zamenjavo zastarelega kotla centralne kurjave, bodo lahko stro{ki ob~utno vi{ji od tistih za novo stavbno pohi{tvo, energetska korist pa manj{a, kot smo jo dosegli z vgradnjo stavbnega pohi{tva in izolacije. Da bi lahko s ~im manj{imi stro{ki dosegli `eleni cilj, je dobro upo{tevati naslednja priporo~ila. 1. Toplotna izolacija podstre{ja v debelini 25 do 30 cm ali ve~ (izolacijski material z lambda 0,04 W/mK), prihranek energije zna{a pribli`no 25 %, stro{ek je sorazmerno majhen, mo`na je lastna izvedba. 2. Toplotna izolacija fasade v debelini 15 - 30 cm ali ve~ (ope~ni zid d = 20 cm + izolacijski material z lambda 0,040 W/mK) prihranek energije je pribli`no 35 %, stro{ek je vi{ji, saj dela najpogosteje izvede poklicno usposobljena ekipa, pri tem pa je potrebno upo{tevati stro{ek odrov. Najve~krat se v povezavi s prenovo fasade odlo~imo tudi za zamenjavo oken, okenskih polic ter vrat. 3. Toplotna izolacija proti tlem 8 cm ali ve~, polagamo v ve~ plasteh s prekrivanjem

stikov, polagamo jo na hidroizolacijo, preko nje pa obi~ajno dve plasti PVC folije, mo`na samogradnja. 4. Zamenjava vrat na fasadi (toplotna prehodnost vrat U = 1,3 W/m2K), prihranek energije je pribli`no 15 %, vgradnjo obi~ajno izvede poobla{~en izvajalec, saj je povezana z garancijo proizvajalca. 5. Zamenjava oken na fasadi (toplotna prehodnost U = 1,1 W/m2K), prihranek energije zna{a pribli`no 10 %, vgradnjo obi~ajno izvede poobla{~en izvajalec, saj je povezana z garancijo proizvajalca. Naslednji pomemben korak je kontrola zrakotesnosti stavbe, ki jo lahko preverimo na ve~ na~inov.

Princip izvedbe preizkusa tesnosti stavbe z BlowerDoor testom

16 cm stiropora, pretanka izolacija {palet, {pranja v ovoju in premalo potopljena sidra

Ventilator, termokamera, dim in okno Test z ventilatorjem in termografski posnetek stavbe sta postala standardna postopka za ugotavljanje zrakotesnosti in odkrivanje slabo toplotno izoliranih podro~ij. Tretja mo`nost je uporaba ventilatorja in dimne naprave, pri ~emer so metode vsaka zase dobre, najbolj{a pa je kombinacija dveh ali vseh treh.

Hi{a pod tlakom Pri tem predvidevamo, da je hi{a toplotno izolirana po predpisih, kar je danes skoraj samoumevno. Za test z ventilatorjem je potrebno stavbo pripraviti, zapreti vse odprtine, dovod zraka za kamin, kanalizacijske odduhe, ter seveda zunanja vrata in okna. Notranja vrata odpremo, vhodna vrata pa zapremo s prilagodljivo nepropustno ponjavo z ventilatorjem, ki ga vodi majhen ra~unalnik. Naprava bo

Podtlak 50 Pa, termokamera in vdor hladnega zraka skozi {pranje na podstrehi

v stavbi najprej povzro~ila nadtlak 50 Pa, nato podtlak enake velikosti, rezultat testov pa je vsota netesnosti. Odkrivanje to~k, kjer stavba pu{~a lahko opravimo z natan~nim merilcem hitrosti zraka, ki ga pribli`amo mestom, za katera sumimo, da so netesna. Test z ventilatorjem nas bo stal od 300 do 500 â&#x201A;Ź, ~e bo rezultat dober lahko pridobimo subvencijo Eko sklada, ~e bo slab, pa se lahko lotimo odprave napak, ki smo jih z njim odkrili.

Tudi termografija ima meje Z njo postane vidno infrarde~e toplotno sevanje valovnih dol`in 1 do 100 mikrometrov, ki ga z drugimi metodami ne moremo zaznati, ~eprav ga oddajamo mi sami in vsi predmeti okrog nas. Na IR posnetku so svetlej{e ploskve toplej{e, vendar se ne smemo zanesti samo na barvno lestvico. Barvni spekter se lahko premakne v eno ali drugo smer, odvisno od temperaturnih razmer okolice in stavbe, ocenjene in resni~ne temperature se lahko razlikujejo do 10 K. Zato je prava ocena stanja mo`na samo, ~e je IR kamera sposobna izmeriti temperaturo posameznih to~k na opazovani ploskvi. Zato lahko termografske posnetke utemeljeno razlagajo samo strokovnjaki. Z IR kamero ne moremo ugotoviti vseh pomanjkljivosti, dala pa bo odli~ne odgovore na ve~ino gradbeno â&#x20AC;&#x201C; fizikalnih vpra{anj.


73 Kombinacija dveh metod ^e preizkus zrakotesnosti in termografijo stavbe izvedemo hkrati lahko dobimo zelo natan~ne informacije. Test starej{e, delno izolirane stavbe je bil izveden pozimi, ko je bilo zunaj -2°C, znotraj pa 20°C, kar je dovolj velika razlika za termografijo. S prvim IR snemanjem zunanjosti in notranjosti so dokumentirali za~etno stanje. Z ventilatorjem so nato v stavbi povzro~ili podtlak, posnetek notranjosti pa je to~no pokazal, kje vdira hladen zrak, ~esar na prvi seriji posnetkov ni bilo videti. Stiki lesnih in mav~nih plo{~ v podstre{nem delu so se obarvali vijoli~no modro. Skozi te re`e vso zimo uhaja topel zrak, ki se dviguje do podstre{nega dela, poleti pa se pretok obrne in v stavbo vdira vro~ zunanji zrak. Ker je notranji hladen zrak te`ji ga topli po~asi izrine, da izstopi na prosto skozi odprtine v spodnjem delu stavbe. Zaradi tega je hi{a vse poletje bolj pregreta, kot bi bilo potrebno. Brez kombinacije obeh metod, bi netesna mesta odkrili {ele, ~e bi se na njih pojavila plesen.

stropom in tlemi, prodori kablov in napeljav skozi stene in {e posebej elektri~ni razvod. Z majhno napravo ki oddaja ne{kodljivo gledali{ko meglo pa lahko odkrijemo netesna mesta, ko hi{o opazujemo od zunaj in v njej z ventilatorjem ustvarimo nadtlak. Oba dimna testa lahko opravimo v vseh letnih ~asih ter uporabimo tudi ob popravilu lastne ali ob nakupu `e zgrajene stavbe.

Tesnjenje stavbnega pohi{tva Ventilator, zra~no nepropustno blago vpeto v okvir vrat in merilec razlike tlakov

prezra~evalne odprtine, da se bodo pokazale tudi manj{e netesnosti. ^e v stavbi ustvarimo podtlak, lahko s kade~o indijsko pali~ico hitro ugotovimo, kje vdira zunanji zrak. ^e je hi{a monta`na so to lahko stiki sten s

Dimni signali netesnih mest Tak{en preizkus lahko opravijo tudi doma~i mojstri sami, brez pomo~i strokovnjakov. Zadostuje zmogljiv ventilator, vgrajen v kos iverice, ki se prilega odprtini vrat. Pred testom je potrebno najprej zatesniti ve~je

Tla~ni test z dimno zaveso lahko poka`e netesna podro~ja na podstrehi

Vsa okna in vrata v eni hi{i imajo na desetine metrov pripir s tesnili, ki morajo v zaprtem polo`aju prepre~iti strujanje zraka tudi ob mo~nej{em pritisku vetra. Sodobna obi~ajna in stre{na okna so se v tem pogledu vedno dobro izkazala, saj so tudi tesnila v kotih varjena in nalegajo na obod brez prekinitve. Vse zra~ne netesnosti, ki so se pokazale med preizkusi, so se nahajale vedno ob zunanjem okviru, na stiku s steno ali notranjo parno pregrado z okvirjem, na kar pa proizvajalec okna nima vpliva. Na teh mestih in vseh drugih stikih je potrebno uporabiti posebne lepilne trakove za ta namen in skrbno zalepiti tudi vse stike, kjer elektri~ni vodi, dimnik ali prezra~evalne cevi prebadajo to pregrado. Ko smo hi{o dobro zatesnili pa je zadnji ~as, da za~nemo misliti na prezra~evanje, najbolje tak{no, z vra~anjem toplote. â&#x20AC;˘ Tihec


74

ENERGETSKA U^INKOVITOST ZGRADB

Prostoren in topel dom za 5-~lansko dru`ino

I

Za gradnjo konstrukcije sta izbrala 40 cm debele bloke Ytong iz porobetona, za {e bolj{o toplotno izolacijo pa sta na zunanji obod hi{e namestila 12,5 cm debelo izolacijo Multipor. Za Multipor sta se odlo~ila zaradi njegove masivnosti ali, kot pravita sama: »Ko potrkamo nanj, ne odmeva, poleg tega je oblikovno stabilen in kompakten. @elela sva si estetsko fasado, ki ne bo valovita, kot je ve~ina ostalih vrst fasad.« Poleg tega se lahko Multipor pohvali {e z odli~no toplotno prevodnostjo, paroprepustnostjo, po`arno odpornostjo, tla~no trdnostjo, enostavnim rokovanjem in obdelovanjem ter dobro zvo~no izolativnostjo. Ker je trajen material, odporen na mikroor-

Prostorna Ytong hi{a z dvori{~em

ganizme in insekte, biolo{ko neopore~en in ga je mo~ reciklirati, je tudi prejel oznako »okolju prijazen gradbeni material«. Potem ko so pri ^ujovi~evih zdru`ili oba sistema – sistem Ytong za nosilne zunanje zidove in sistem Multipor, ki predstavlja toplotno-izolacijski material –, so dobili kakovostne nosilne zunanje zidove z izredno nizko vrednostjo toplotne prehodnosti. Pri odlo~itvi za gradnjo hi{e, ki je potekala pribli`no leto in pol, je Ireno in Mateja vodila tudi `elja, da otrokom v kletnih prostorih zgradita ve~jo igralnico. Kot se spominjata sama: »Otroci so se zelo

veselili nove hi{e in svojih sobic ter velike igralnice. Vsaki~ ko smo pri{li pogledat hi{o, so za~eli skakati in plesati, fanta, ki sta zaenkrat odlo~ena spati v sobi skupaj, sta se prijela za roke in zavrtela, najmlaj{a Liza pa se je v svoji sobici ulegla na betonska tla in tako pokazala, da bo tam spala.« Tudi sedaj, ko je dru`ina `e vseljena v hi{o, so otroci navdu{eni nad hi{o in o tem pripovedujejo vsepovsod, v svojih sobicah pa se z veseljem igrajo. ^eprav zaenkrat velika igralnica zanje {e ni uporabna, saj so v njej {e vedno {katle od nedavne selitve, imajo otroci na voljo {e eno prazno sobo, kamor se bo kasneje preselil Matej. In `e zdaj vlada kdaj v hi{i pravi otro{ki direndaj, v~asih pa seveda tudi kaos. Kako pa odgovarjata na vpra{anje, ali bi ponovno izbrala bloke Ytong in izolacijo Multipor? »Da, zagotovo bi se ponovno odlo~ila za tak na~in gradnje in za izolacijo Multipor, saj sva z rezultatom zelo zadovoljna, ker ustreza najinim pri~akovanjem. Izolacija Multipor je bila pika na i dobre izolacije hi{e, ki je po najinem mnenju eden klju~nih elementov kvalitetne hi{e. Poleg tega je Multipor logi~no nadaljevanje gradnje z Ytongom, saj se morajo materiali po najinem mnenju skladati, da hi{a (p)ostane sozvo~je dobrih energij.« Ireni in Mateju se je tako izpolnila dolgoletna `elja po energijsko u~inkovitem in prostornem domu, v katerem je bivanje vedno pestro in obenem zdravo. •

Ogromen bivalni prostor v pritli~ju odlikuje veliko svetlobe

Promocijsko sporo~ilo

rena Ile{i~ ^ujovi~ in njen mo` Matej ^ujovi~ sta se odlo~ila, da bosta sebi in trem otrokom, za katere skrbita, 5-letnima Marku in Mateju ter 2-letni Lizi, zgradila varen in zdrav dom, v katerem bodo otroci imeli lo~ene sobe in veliko igralnico. »Pri na~rtovanju hi{e naju je vodila `elja po prostornosti, zato sva se tudi odlo~ila za gradnjo nekoliko ve~je hi{e.«


ENERGETSKA U^INKOVITOST ZGRADB

75

Trajnostna gradnja in arhitektura Prvo izobra`evanje strokovnjakov trajnostne gradnje po sistemu DGNB je v organizaciji Slovenskega zdru`enja za trajnostno gradnjo â&#x20AC;&#x201C; GBC Slovenija potekalo v Ljubljani januarja 2014.

Trajnostna arhitektura DGNB je kratica za Die Deutsche Gesellschaft fĂźr Nachhaltiges Bauen, Nem{ko zdru`enje trajnostne gradnje. Trajnostna arhitektura sku{a dose~i estetsko kakovost stavbe ob ~im manj{i porabi virov in energije, ter upo{tevanju njenih vse`ivljenjskih stro{kov. Ob tem upo{teva vidike trajnostne gradnje in vklju~uje globalne izzive trajnostnega na~rtovanja kot tudi ekonomske izvedljivosti. Med glavne elemente trajnostne gradnje - zgradbe {tejemo: vrednost, bivalno ugodje, kakovost notranjega zraka, osvetlitev, akustika prostora, energetsko u~inkovit stavbni ovoj, {kodljive snovi, optimizirana gradbena tehnologija in u~inkovito na~rtovanje, raba virov, energetsko modeliranje in kon~no, cena in vrednotenje v vse`ivljenskem krogu. Le medsebojno primerljivi gradniki omogo~ajo izdelavo celostne ocene. S kriteriji trajnostne gradnje vse ukrepe

ovrednotite in jih medsebojno primerjate. Na ta na~in zgradite bolj{o stavbo in to z manj denarja.

Prvi slovenski strokovnjaki trajnostne gradnje 30 udele`encev je `e uspe{no opravilo izobra`evanje. Marca 2014 na svetovalnem prostoru Gradbenega in{tituta ZRMK v okviru sejma DOM v Ljubljani poteka podelitev potrdil opravljenega izpita DGNB Registrirani profesionalec prvim slovenskim strokovnjakom, ki so uspe{no opravili usposabljanje za trajnostno na~rtovanje po tem sistemu. Listine bo podelil predsednik Slovenskega zdru`enja za trajnostno gradnjo Slovenija, Robert

Smodi{. DGNB je sodoben sistem certificiranja trajnostnih stavb, ki temelji na vrednotenju okoljske, ekonomske in dru`bene kakovosti stavb. Danes je po sistemu DGNB certificiranih oziroma v postopku certificiranja preko 800 stavb po vsej Evropi, v uporabi pa je `e v ve~ dr`avah po svetu. Certificirane stavbe se med drugim odlikujejo po gospodarnosti in ekonomski u~inkovitosti v celotni `ivljenjski dobi ter, zaradi uporabe okolju ter uporabnikom ne{kodljivih gradbenih proizvodov, po izjemni bivalni kakovosti. Sedaj je omogo~eno, da tudi pri nas certificiramo trajnostne stavbe. â&#x20AC;˘ Matja` Valen~i~, neodvisni energetski strokovnjak

Udele`enci prvega izobra`evanja strokovnjakov trajnostne gradnje po sistemu DGNB. foto: Slovensko zdru`enje za trajnostno gradnjo


76

ENERGETSKA U^INKOVITOST ZGRADB

Premalo prostora za toplotno izolacijo? Pravilniki, subvencije Eko sklada ali lastna preudarnost zahtevajo dolo~eno debelino toplotne izolacije. Zgodi pa se, da za zahtevano debelino izolacije nimamo dovolj prostora. [e posebej pogosto se to dogaja pri adaptacijah starej{ih zgradb, ne redko pa tudi pri novogradnjah. V~asih pa predebela izolacija skazi videz stavbe. Kako si lahko pomagamo?

1. primer: Izolacija balkona – zimskega vrta Recimo, da nameravate zastekliti balkon in v njem urediti podalj{ek dnevnega prostora. Toplotna izolacija tal je seveda potrebna. ^e `ivite v hi{i in ste tudi lastnik spodnje eta`e, potem vse skupaj ni tako te`ko, saj lahko izolirate balkonsko plo{~o s spodnje strani. V blokih in stolpnicah pa je to obi~ajno te`je. Tako nam preostane le {e toplotna izolacija tal. ^e odstranimo kerami~ne plo{~ice in izravnamo podlago, nam ostane obi~ajno {e 7-8 cm prostora. Namesto obi~ajne izolacije lahko uporabimo izolacijo iz PUR/PIR trde pene puren FAL, (D = 0.022 W/(m•K). S tem izdelkom lahko dose`emo 30-40% bolj{o toplotno izolativnost kot z ostalimi izolacijskimi materiali. Plo{~e puren FAL so dovolj trdne,

1. primer: Izolacija balkona – zimskega vrta

da lahko nanje polagamo masivne talne obloge ali suhe estrihe.

2.primer: Izolacija {katle za roleto Kadar izoliramo fasado lahko toplotno nam dela te`ave {katla za rolete. Na tem mestu se je te`ko izogniti toplotnemu mostu. Ker med zidom in {katlo za roleto ni prav veliko prostora za toplotno izolacijo, je smiselno, da izberemo naju~inkovitej{o izolacijo, na primer puren MV. Izolacija je difuzijsko odprta, na zid pa se lahko lepi ali pa pritrjuje z mehanskimi sidri. Ker so plo{~e iz PUR/ PIR trde pene dovolj trdne, lahko {katlo za rolete pritrjujemo skozi plo{~e. Toplotni most bo tako zmanj{an, s tem pa tudi mo`nost nastanka kondenza in posledi~no plesni na notranjem vogalu pod stropom.

3. primer: Izolacija strehe z zgornje strani Dodatno toplotno izolacijo strehe lahko naredimo tudi z zunanje strani. Po navadi se za to odlo~imo takrat, kadar je podstre{je v uporabi. Izolacija samo med {pirovci pa ne zado{~a. V primeru, da je med {pirovci 12 do 15 cm izolacije, kolikor se je je pred leti vgrajevalo, bi potrebovali vsaj {e 15 do 18 cm dodatne obi~ajne izolacije. To pomeni

2. primer: Izolacija {katle za roleto

3. primer: Izolacija strehe z zgornje strani

dodatne stro{ke z masivno podkonstrukcijo za kritino, tako odebeljena streha pa ni ravno estetski prese`ek. Z uporabo toplotne izolacije iz PUR/PIR trde pene lahko enako u~inkovito toplotno izolacijo dobimo `e s 5 do 7 cm debelimi plo{~ami puren Protect (D = 0.022 W/(m•K). Do te`av, ki jih lahko re{i u~inkovitej{a izolacija, prihaja kar pogosto. ^e imate tudi sami primer, ki ga {e niste uspeli re{iti s pomo~jo obi~ajnih izolacijskih materialov, poskusite z izolacijskimi elementi podjetja puren gmbh! •


Nova

Generacija

Strešnih oken VELUX

Nova generacija strešnih oken VELUX postavlja popolnoma nove standarde v energijski učinkovitosti. Inovativne rešitve zasteklitev in ThermoTechnology TM zagotavljata toplotno izolacijo in toplotno zaščito za čim manjšo porabo energije. K temu dodajamo še upravljalno tablico za udoben nadzor odpiranja in zračenja ter večjo stekleno površino. To je nova generacija strešnih oken VELUX.

VELUX Slovenija d.o.o. Ljubljanska 51 A, Trzin www.velux.si velux@velux.si 01 724 68 68

Več

svetlobe

Več

udobja

Manjša

poraba energije © 2014 VELUX GROUP ® IME IN ZNAK VELUX STA ZAŠČITENI BLAGOVNI ZNAMKI


78

ENERGETSKA U^INKOVITOST ZGRADB

Inovativna temeljna blazina za novograditelje Novograditeljem predstavljamo optimalno re{itev temeljenja na potresno ogro`enih podro~jih.

P

oleg energijske u~inkovitosti obstoje~ih in novo grajenih stavb, ki iz leta v leto dobiva ve~ji pomen, je dol`nost vseh udele`encev gradnje, da temeljito razmislijo o spremenjenih pogojih gradnje in posledi~no morebitnih vplivih na stavbo. Temeljenje na izolacijski podlagi je prav gotovo eno izmed tovrstnih novih na~inov gradbene prakse. Ob nekajletnih raziskavah vpliva potresa na stavbe, ki so grajene na temeljni plo{~i s podlo`eno toplotno izolacijo, se je razvila inovativna re{itev temeljne blazine za potresno varno gradnjo nizkoenergijskih ali pasivnih stavb in ne le to.

Za la`je, nizke in gabaritno stabilne stavbe se v temeljno blazino zaradi dodatne, v~asih tudi ekscentri~ne potresne obremenitve vgradi toplotna izolacija tla~ne trdnosti najmanj 400 kPa, pri te`jih, vitkej{ih in vi{jih stavbah uporabimo trdnej{o FIBRANxps izolacijo 500 ali 700 kPa tla~ne trdnosti.

Gradnja temeljne blazine Temeljna plo{~a, vgrajena na toplotni izolaciji iz ekstrudiranega polistirena, je `e dalj ~asa spoznana kot ustrezna re{itev temeljenja energijsko u~inkovitih stavb. Zaradi enostavne, mnogo hitrej{e, pa tudi cenej{e izvedbe temeljenja v primerjavi s klasi~nimi pasovnimi temelji, se je temeljna plo{~a tudi v Sloveniji zelo hitro uveljavila. Za razliko od dr`av severneje od nas ima Slovenija bolj ali manj potresno ogro`ena podro~ja, zato je inovacija temeljne blazine, ki ne dovoljuje zdrsov med posameznimi sloji konstrukcijskega sklopa za zdaj najustreznej{a re{itev za novograjene objekte na ogro`enih lokacijah.

Pri temeljnih blazinah poznamo ve~ razli~nih sestav; ustrezno pa izberemo glede na lokacijo objekta in njeno potresno ogro`enost, prisotnost podtalnice in seveda `eleno energijsko u~inkovitost stavbe. Prikazana je najpogostej{a in najbolj optimalna re{itev temeljne blazine na potresno bolj ogro`enem obmo~ju.

Inovacija temeljne blazine, ki temelji na varnosti energijsko u~inkovitih stavb na potresno ogro`enih obmo~jih, je nov pristop gradnje na temeljni plo{~i v svetu, zato smo za pomo~ pri na~rtovanju in izvedbi na spletni strani pripravili podrobnej{a pojasnila in re{itve za kombinacijo zgoraj omenjenih situacij.

Detajl izvedbe • finalni sloj • estrih • FIBRANxpe izolacija udarnega zvoka • AB temeljna plo{~a • FIBRANxps SEISMIC 400-L (500-L, 700-L) • dvostransko samolepilna hidroizolacija • FIBRANxps 400-L (500-L, 700-L) • podlo`ni beton • tampon • zemlja

Temeljna blazina Seismic TEMELJNA BLAZINA SEISMIC je nadgradnja dosedanjega na~ina izvedbe toplotno izolirane temeljne plo{~e. Obvezni sestavni del blazine je XPS toplotna izolacija imenovana SEISMIC, in v primeru ve~slojne izolacije tudi dvostransko lepilna hidroizolacija. Temeljna blazina, kot se imenuje novi konstrukcijski sklop, je kompozit temeljne plo{~e, toplotne in hidro izolacije, ki ob potresnih sunkih deluje sovpre`no in zaradi njene pro`nosti tudi kot du{ilec potresnih sil.

Dvostransko lepilna hidroizolacija, ki povezuje dva sloja FIBRANxps toplotne izolacije, je `e ob monta`i mehansko za{~itena pred po{kodbami. Zgornja FIBRANxps SEISMIC izolacija se spoji z betonom temeljne plo{~e, tako da celotna temeljna blazina deluje sovpre`no, s ~imer so kontrolirani pomiki spodnjega dela stavbe tudi v primeru intenzivnej{ega potresa.

Detajl izvedbe

V Fibran-u organiziramo brezpla~na izobra`evanja za uporabo gradbene fizike ArchiMAID, kot tudi novih na~inov gradnje, ki so objavljeni na spletu. Tehni~na slu`ba nudi dodatna pojasnila ob pripravi na gradnjo vsakega posameznega objekta. Kontaktirajte nas preko spletne po{te nasvet@fibran.si ali po telefonu 07 39 39 525. Informacije o toplotni za{~iti celotnega objekta ob novogradnji ali sanaciji dobite na spletni strani www.fibran.si.


ENERGETSKA U^INKOVITOST ZGRADB Protipotresna temeljna blazina v praksi Prvi sloj plo{~ FIBRANxps 400-L polagamo na utrjeno zravnano pe{~eno podlago, ali pa na predhodno izveden podlo`ni beton. Pomembna je natan~na zasnova prve linije, da pri nadaljnem polaganju ne bi imeli te`av. Pazljivo izre`emo vse preboje toplotne izolacije za kanalizacijske cevi in drugo potrebno in{talacijo. Dol`ino toplotno izolacijskih plo{~ po potrebi prilagajamo.

Hidroizolacijski sloj predstavlja obojestransko samolepilna hidroizolacija, ki jo polagamo pre~no na linijo polaganaja toplotne izolacije, da jo medsebojno pove`emo. Zgornjo za{~itno folijo dvostransko samolepilne hidroizolacije ohranimo, da {~iti lepljivo povr{ino pred prahom. Pazljivo spojimo preklope hidroizolacijskih trakov. Dodatno zavarimo hidroizolacijo na prebojih, ki jo namestimo po ceveh navzgor.

Na nalepljeno hidroizolacijo postavimo opa` temeljne plo{~e, v katerega pozneje polagamo drugi sloj toplotne izolacije, v tem primeru FIBRANxps SEISMIC 400-L. Ob notranjem robu opa`a pazljivo odstranimo za{~itno folijo hidroizolacije in FIBRANxps SEISMIC 400-L polagamo z zamikom ope~ne vezave. Po potrebi plo{~e razre`emo. Pri polaganju plo{~ FIBRANxps SEISMIC 400-L na lepljivo povr{ino hidroizolacije, za{~itno folijo obojestransko samolepilne hidroizolacije postopoma odstranjujemo.

Sloj toplotne izolacije za{~itimo pred vro~im soncem in morebitne {pranje na stikih plo{~ zatesnimo. Tesnilne folije ne smemo uporabiti, da se sloj toplotne izolacije SEISMIC preko reliefno oblikovane povr{ine spoji z betonom temeljne plo{~e. Sledi name{~anje armature in betoniranje.

79


OGREVANJE VAĹ EGA DOMA zaupajte Skandinavcem! i z de

ske m

za ogrevanje prostorov

o na Ĺ v ed

Toplotna Ä?rpalka

lan

www.thermia.si

HH Thermia Atec najboljĹĄa reĹĄitev ogrevanja za vaĹĄ dom? Ă?Kakovostna in uÄ?inkovita toplotna Ä?rpalka Ă?HL Ă?HHKH [ Ăž radiatorsko ogrevane hiĹĄe Ă?2 II KLI LI[K Ă? IĂť0Ă&#x203A;)Ăźizmerjeno Ă? HL IIĂ?0HL LHĂ? ĂžIKK Ă?0IĂ? L Ă?ÂŤĂ? I Ă?HH 40-letnimi izkuĹĄnjami Ă?0KIIĂ?LHĂ? HLH Lzanesljiv servis

Izkoristite ugodnosti!

5

Ă?b ILI LHL HL do 10 let Ă?0Ă&#x153;Ă? L H(IHHÄ&#x20AC;IÄ&#x20AC;%"(b/

let

garancije

PokliÄ?ite za brezplaÄ?ni ogled strokovnjaka!

www.vesttherm.si

ela

n o na D

s ke m an

Toplotna Ä?rpalka za sanitarno vodo

080 20 65 izd

iska Veselimo se VaĹĄega ob i na sejmu Dom v Ljubljan Ä&#x20AC;ÿåÄ&#x20AC;!Ä&#x20AC;ĂžĂ?Ă?IHL Ă&#x2122;

Ă?HL Ă?H L Ă? LHskandinavska kakovost Ă?Ă&#x161;HL I Ă?HH 40-letnimi izkuĹĄnjami Ă?2 I I K Ăžpoceni priprava tople vode Ă?1 K HLHLH LHL [Ă? H L[K KKNĂ&#x203A;

3

leta garancije

Ă?Izkoristite ugodnosti! Ă?Ă&#x2122; IĂ&#x153; KLI LHL HL na 12 mesecev Ă?0Ă&#x153;Ă? L H(IHH "IÄ&#x20AC;!(b/

Cena z vgradnjo LâÞ"Ä&#x201C;Ă&#x161;Ă&#x161;2

1.890 EUR

ĂżĂ&#x153;Ă? L H(IHH

Cena vsebuje dostavo toplotne Ä?rpalke na objekt in standardno vgradnjo: priklop tople in hladne sanitarne vode do razdalje 3m, elektriÄ?ni priklop na pripravljeno vtiÄ?nico.

Zastopnik in distributer toplotnih Ä?rpalk Thermia in Vesttherm: Atlas trading d.o.o.ĂŽ H KHø"Ăž! 2IL tel.: 03 425 54 00 | e-poĹĄta: info@atlas-trading.si

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 38  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 38  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement