Page 80

Jernej in Ne`a z Nu{o (2 leti), Lovrom (4 leta) in komaj nekaj tednov staro Nadjo.

Hi{a ima dve eta`i in klet, kjer so shramba, kurilnica, garderoba, {portna soba in gara`a za {portne rekvizite. V prvi eta`i so kuhinja, jedilnica, velika dnevna soba s kru{no pe~jo, kopalnica in spalnica, ki jo trenutno uporabljajo kot igralnico. Spalnice in otro{ke sobe so v zgornji eta`i in ponujajo dovolj prostora za vse ~lane dru`ine, brez te`av pa bi se na{el prostor {e za kak{nega, pravijo Rodetovi.

Grajena s sistemom YTONG

Nizkoenergijska hi{a dru`ine Rode

N

e`a in Jernej Rode sta ljubitelja narave in rekreativnega kolesarjenja, ki sta `elela svoj dinami~ni `ivljenjski slog prenesti tudi v svoj skupni dom. Ko sta ste odlo~ala za gradnjo, sta izbrala hi{o, ki od njiju ne bo zahtevala dodatnega ~asa za vzdr`evanje, dru`ini pa bo nudila varen, udoben in energijsko u~inkovit dom. »Za gradbeni sistem Ytong sva se odlo~ila na podlagi referenc in izku{enj drugih graditeljev,« je povedal Jernej Rode. »Obiskala sva Xello na sejmu in se udele`ila dni odprtih vrat, kjer sva dobila nasvete in izku{nje zasebnih investitorjev iz prve roke. Material me je prepri~al predvsem s svojimi odli~nimi izolativnimi karakteristikami.« Hi{a dru`ine Rode, ki jo je projektiral biro Ingra, gradila pa dva izvajalca, je zgrajena s termobloki Ytong, debeline 40 cm, ter dodatno izolirana s toplotnoizolacijskimi plo{~ami Ytong Multipor, debeline 14 cm. »Tesni stavbni ovoj, ki smo ga dosegli z bloki Ytong in plo{~ami Ytong Multipor, se je v praksi odli~no izkazal. V prostorih imamo ob~utek udobja. Tudi ko so se

zunanje temperature spustile krepko pod ni~lo, smo imeli v hi{i toplo, prijetno klimo, na{a 15-kilovatna pe~ na zemeljski plin je takrat obratovala komaj 15-odstotno. Zdaj, ko so dnevi toplej{i, pe~ skoraj miruje, saj nam prostore ogreva sonce, ki prehaja skozi okna, hi{a pa ne izgublja toplote skozi stene.«

Toplotnoizolacijske plo{~e Ytong Multipor je Jernej Rode ocenil kot najbolj kompatibilne z bloki Ytong. Dodal je, da se je zanje odlo~il tudi zato, ker se z leti ne posedejo, to pa je z vidika trajnostne gradnje klju~nega pomena. »Pa {e ena dobra lastnost je,« dodaja Jernej, »zaradi ravnih in kompaktnih plo{~ je tudi fasada hi{e povsem ravna in gladka.« Dru`ina Rode se je v hi{o vselila nekaj dni pred bo`i~em 2011. Troslojna okna iz aluminija in lesa so na notranji strani v barvi smreke, tak{na je tudi kuhinja. Videz naravnega lesa je Rodetovim najbolj blizu in bodo v tem slogu postopoma opremili svoj dom. Trenutno ima pred opremljanjem prednost najmlaj{a ~lanica dru`ine, komaj nekaj tednov stara Nadja. Pomembno je, pravijo, da se je njihova prostorna in funkcionalna hi{a izkazala za tako, kakr{no so pri~akovali. Bivanje v njej je zelo prijetno, nudi jim ob~utek varnosti in udobja ne glede na zunanje vremenske razmere. Zelo zadovoljni so, da obstaja gradbeni sistem, ki jim je to omogo~il. Za to, da je v hi{i dovolj smeha in dobre volje, pa znajo poskrbeti sami. •

V interierju prevladujejo barva smreke in naravni odtenki keramike. Ta je tako kot talno gretje polo`ena po vsej hi{i.

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement