Revija Varčujem z energijo - št. 40

Page 1

Letnik 8, {t. 40/ julij - avgust 2014 30.000 brezpla~nih izvodov


www.veto.si

ogrevanje vodovod OreYraĺevanje kopalniški program -ͱHEͱLG>ÁƴJH:ED>Á ÁABƈGBÁHJ>RJ:ƴ>N:EGBÁKBKL>FBÁ ÁDͱLEBÁG:ÁE>KGͱÁ;BͱF:KͱÁ ÁHEBGKDBÁBGÁͱECGBÁDͱLEBÁ ÁKͱE:JGBÁKBKL>FBÁ ÁAJ:GBEGBDBÁBGÁ@J>EGBDBÁNͱ=>Á ÁJ:=B:LͱJCBÁ ÁJ>@ME:<BCKD:ÁL>AGBD:Á Á<>NGBÁBGÁR:LBKDͱN:EGBÁKBKL>FBÁ ÁBGƈL:E:<BCKDBÁF:L>JB:EÁ ÁABƈG:ÁD:G:EBR:<BC:Á Á@ͱJBEGBDBÁ Á=BFGBDBÁ ÁƴJH:ED>Á ÁͱF:JB<>ÁBGÁJ:R=>EBE<BÁ ÁL:EGͱÁͱ@J>N:GC>Á ÁJ>@ME:<BC>ÁBGÁL>JFͱKL:LBÁ ÁJ:RL>RG>ÁHͱKͱ=>Á Á?BELJBÁBGÁG:HJ:N>ÁR:ÁF>Aƴ:GC>ÁNͱ=>Á ÁͱJͱ=C:ÁBGÁHJB;ͱJÁR:ÁFͱGL>JC>Á Á=JM@BÁ=Jͱ;GBÁF:L>JB:EÁ $>J:FBƴG>ÁHEͱƈƴB<>Á ÁK:GBL:JG:ÁD>J:FBD:Á ÁDͱH:EGBƈDͱÁHͱABƈLNͱÁ ÁLMƈÁD:;BG>Á ÁDͱH:EGBƈD>ÁBGÁDMABGCKD>Á:JF:LMJ>Á ÁDͱH:EGBƈDBÁ=ͱ=:LDB ą,!.) VETO 3+50).E 02O$!*.! -E3T!

LJUBLJANA www.veto.si

KRANJ www.eltron.si

RADOMLJE www.vodoterm.si

NOVA GORICA, POSTOJNA, KOPER www.megaterm.si

CELJE www.slada.si

RADOVLJICA www.ȯver.si

R

VETO Veletrgovina d.o.o. | !QMĴHĴDU@© © ©+ITAKI@M@©| t. © © © ©| e.©HMEN UDSN RH©| www.veto.si | .&1$5 -)$ ©5.#.5.# ©/1$91 ij$5 -)$ ©*./ +-(Ă*(©/1.&1 ,


080 18 22 ytonghisa.si

YTONG® in XELLA® sta registrirani blagovni znamki podjetja Xella.

Svojo sanjsko hišo zgradite s pomočjo najboljših strokovnjakov.

Z Ytongom je gradnja hiše hitrejša in enostavnejša. Odločite se za eno izmed 52 Ytong hiš iz naše ponudbe ali ustvarite hišo po vaših načrtih. Hišo lahko zgradite tudi sami, v vsaki fazi gradnje pa vam bodo na voljo naši visoko usposobljeni strokovnjaki. Za pridobitev ponudbe ali povpraševanje nas kontaktirajte preko spletne strani ali brezplačne številke.


4

UVODNIK

Strupen energetski nateg

L

eta 1953 je v japonskem kraju Minamata izbruhnila ~udna bolezen centralnega `iv~nega sistema, ob kateri so ma~ke izvajale ~udne gibe, kot da ple{ejo, nato so se podobno kr~evito za~eli gibati tudi ljudje.

Pi{e: Simon Tihec

Ugotovili so, da gre za kroni~no zastrupitev z `ivim srebrom, ki vpliva na centralni `iv~ni sistem. V naslednjih letih pa se je na tem podro~ju rodilo {e veliko otrok z okvarami. Vzrok so bile odpadne vode s te`kimi kovinami in `ivim srebrom, ki jih je bli`nji kovinarski koncern nepre~i{~ene spu{~al v morje, ljudje pa so se hranili z ribami. V naslednjih letih so se na raznih koncih sveta pojavljale podobne omejene zastrupitve in vedno je bil vzrok enak, zastrupitev z `ivim srebrom. V svetovnem merilu so Zdru`eni Narodi {ele leta 2009 odlo~ili, da je `ivo srebro prenevarno, zato so dr`avam predlagali ukrepanje. Za~elo se je umikanje nevarnih izdelkov iz gospodinjstev, od termometra do `ivosrebrnih elektri~nih stikal. Naredili so samo eno izjemo, var~ne `arnice, te lahko ostanejo, kljub temu, da vsebujejo `ivo srebro. Nato se je za~el razmah proizvodnje in prodaje var~nih `arnic. Proizvajalci so trdili, da bomo s tem re{ili planet, zmanj{ali svetovno porabo elektrike, pa {e ra~un v vsakem gospodinjstvu bo manj{i. Ekonomisti so govorili o trikratni zmagovalni situaciji, kljub temu pa so se kmalu za~eli ogla{ati dvomljivci in kritiki, ki so prepoznali slabe strani novega izdelka. V bivalnem okolju smo izpostavljeni {tevilnim slabim vplivom, izparinam, premazom, te`kim kovinam, plesnim ali topilom, zato mnogi tarnajo o slabem po~utju in ne morejo ugotoviti, zakaj so bolni. ^lovekov DNA je sposoben do neke mere telo obnavljati in popravljati po{kodbe, ~e pa se v kombinaciji pojavi {e `ivo srebro, pa lahko postanejo po{kodbe nepovratne. V prodaji je tudi re{evalna {katla, ki jo uporabimo v primeru, ~e doma razbijemo var~no sijalko. V njej so {kornji, maska in obla~ilo, ki pokrije celotno telo, absorbirni pra{ek, krta~a za zbiranje in krpe za zajemanje ostankov, vse skupaj pa moramo po uporabi zavre~i. Torej po tem kar je v {katli lahko sklepamo, da je `ivo srebro v stanovanju resna gro`nja. Toksikolo{ki poskusi s podganami so {e bolj dramati~ni. Skupino podgan so obremenili s koli~ino svinca, za katero vedo, da bo pomoril 1% podgan. Drugi skupini so dali `ivo srebro, v enaki, zmanj{ani dozi, in res jih 1% ni pre`ivelo. Ko pa so tretji skupini dali enako dozo obeh strupov naenkrat, je pomrlo 100% podgan. Kar pomeni, da je v toksikologiji ena in ena lahko sto. Vsak atom `ivega srebra lahko na `iv~nem vlaknu povzro~i po{kodbo, najnevarnej{e pa so `ivosrebrne pare, ki jih z vdihom vnesemo v telo. @ivo srebro se iz telesa po naravni poti izplavlja ve~ desetletij, kopi~i pa v ledvicah, `lezah in predvsem v mo`ganih ter nas dela vedno bolj butaste. Proizvajalci in lobisti, ki so hoteli na trg spraviti sijalke, so seveda vedeli, kaj pripravljajo. Pred tem so s prikritim dogovorom namerno skraj{ali `ivljenjsko dobo obi~ajnih `arnic, tako da ta ni presegla 1000 ur in onemogo~ili vse druge, ki so si drznili ta dogovor prekr{iti. Nato so si izmislili svoj sistem preverjanja strupenosti novih sijalk. Merijo samo koli~ino uteko~injenega `ivega srebra in ne uparjenega v njih. To je podobno, kot ~e bi balon s strupenim plinom po~il, skupno koli~ino strupa v prostoru pa bi

dolo~ali samo s sledovi na ostankih gume balona. Proizvajalci {e trdijo, da je v sijalki najve~ 5 mg `ivega srebra, to pa je koli~ina, ki napravi 5.000 litrov vode neu`itne. Nato so dolo~ili {e na~in merjenja `ivljenjske dobe novih sijalk, za katere vsi `e dolgo vemo, da je 10.000 ur na {katlici, navadna {ala, saj bi to morala biti najni`ja zagotovljena `ivljenjska doba. Kubanci so edina dr`ava, kjer so morali ljudje prav vse `arnice zamenjati s sijalkami, pri nas pa so se oblasti na zelo podoben, vendar bolj prikrit na~in, vme{ale v to, s ~im si razsvetljujem svojo kuhinjo. Prepoved proizvodnje navadnih `arnic nima primerjave v sodobnem svetu, pri tem pa vsi pametni vedo, da je poraba elektrike za doma~o razsvetljavo zanemarljiva. Multinacionalke so spet prelisi~ile politike, ki so z ukrepom neposredno pomagali dolo~enim proizvajalcem do velikih zaslu`kov. Pa {e prihranek CO2, ki ga po izra~unih omogo~ajo sijalke, in je vedno uporabljen kot okoljski argument, zna{a v EU sme{nih 0,4%. Sijalke oddajajo neprijazno svetlobo, brez rumenih tonov, ves ~as delovanja v resnici utripajo, oddajajo piskajo~ zvok, zagonska elektronika se pregreva in oddaja strupene vonjave ter emitira ve~ kot 10 V/meter elektrosmoga. Ob nakupu so ve~ kot desetkrat dra`je kot obi~ajna `arnica, zaradi strupenosti so poseben odpadek, 80% pa jih ni pravilno odlo`enih. V vseh posodah in tovornjakih v katerih se valja zavr`ena po~ena sijalka so ostanki `ivega srebra, ki se prena{ajo naprej, podobno kot bakterijska oku`ba. Dnevno v EU zavr`emo 1 milijon var~nih sijalk. Dnevno! S tem je razmerje korist – {koda za uporabnika dokon~no poru{eno. V son~ni svetlobi smo rojeni, `arnica pa je z medicinskega stali{~a najbolj naraven vir svetlobe. V pasivni hi{i postane navadna `arnica grelni element, ki ogreje vso stavbo, in zaradi tega dose`e izjemen izkoristek. Tudi zato je potrebno ponovno preveriti resni~no korist var~nih sijalk, saj vemo, da zanemarljiv prihranek pla~ujemo s po~asnim zastrupljanjem okolja in ljudi. •


V @ARI[^U

5

Cene nepremi~nin padajo Nova stanovanja v zadnjem letu zgubila 13,4 odstotka vrednosti

Revija VAR^UJEM ^ Z ENERGIJO je v celoti brezpla~na. Izhaja 5 krat letno. Naslednja, 41. {tevilka revije izide septembra 2014. Izdajatelj ~asopisa: Ekart marketing, Andrej Ekart s.p. Naklada: 30.000 brezpla~nih izvodov Avtorji: Simon Tihec, Jo`ica Ekart, Luka Gubo, Marjan Poto~an, Vili Zabret, Jurij Hrovat, Damjan Nemec, Yasin Jodeh, Matja` Valen~i~, Jure Rusjan, Ivica ^re{nar, Matej K. Kokot, Miha Jensterle, Igor Godec, Tadej Vehovec, Borut [vajger Glavni in odgovorni urednik: Jo`ica Ekart

Od najvi{jih vrednosti na za~etku leta 2008 so cene nepremi~nin v povpre~ju upadle za skoraj 20 odstotkov. Bolj zanimivo je dogajanje znotraj trga novih stanovanjskih nepremi~nin, kjer so cene upadle dosti ve~. V tretjem ~etrtletju so nove nepremi~nine izgubile 12,5 % vrednosti oz. 13,4 % glede na isto ~etrtletje leta 2012. SURS kot glavni razlog padcev cen navaja Âťprodajo stanovanj iz ste~ajne mase v Ljubljani (Celov{ki dvori in drugo); iz tega vira je bilo kar 60 stanovanj od vseh 165 prodanih stanovanj, upo{tevanih pri izra~unu indeksa. Padec cen v 3. ~etrtletju 2013 je bil {e izrazitej{i tudi zato, ker so se cene novih stanovanj, potem ko so se vse leto 2012 postopno zni`evale, v prvih dveh ~etrtletjih leta 2013 nepri~akovano zvi{ale, in sicer glede na zadnje ~etrtletje 2012 skupno za 11,3 %ÂŤ.

Padec cen novih stanovanj od leta 2008 je tako skoraj 30-odstoten ^e primerjamo z drugimi dr`avami, kjer je po~il nepremi~ninski balon~ek, lahko ugotovimo, da obstaja mo`nost {e ve~jih padcev cen. Na

Japonskem so cene upadle za kar 50 odstotkov, Gr~ija in [panija pa ka`eta potencialni 30-odstotni padec. Da bi nepremi~ninski trg o`ivel, mora ban~ni sistem za`iveti in pove~ati posojilno aktivnost. Glede na dokapitalizacije in prenos slabih terjatev na DUTB bi lahko pri~akovali, da se bo to zgodilo relativno hitro (upajmo, da v 2014). Da bi cene nepremi~nin dobile nov zagon za dolgoro~no rast, se bodo morali ti temeljni faktorji, ki imajo najve~ji vpliv na dolgoro~no rast cen, izbolj{ati. • Povzeto po www.siol.net, besedilo: Luka Gubo

Lektoriranje: Maja Tihec Tr`enje: Anja Mithans (031 350 461) Distribucija: tel.: 041 971 324 Grafi~na priprava, tisk: LEYKAM TISKARNA d.o.o. Naslov uredni{tva: EKART MARKETING Andrej Ekart s.p. Prepolje 101, 2206 Marjeta

Tel.: 02 686 10 81 Trans. ra~un: 9067 2000 0577 502 Dav~na {tevilka: SI20960166 E mail: energetski.svetovalec@siol.net Spletni energetski portal:

www.varcevanje-energije.si - Ponatis ~lankov dovoljen le s soglasjem uredni{tva. - Vse pravice pridr`ane. - Avtorji ~lankov izra`ajo lastna stali{~a in ne stali{~a uredni{tva revije. - Dolo~enih promocijskih ~lankov v reviji, na `eljo naro~nikov, ne lektoriramo. Distribucija revije poteka v trgovskih velecentrih MERCATOR TEHNIKA in GRADNJA, enotah AMZS, specializiranih tehni~nih in gradbenih trgovinah, ter aktualnih sejemskih prireditvah - sejmu Dom, Megra, MOS in sejmu AMBIENT.

V 40. {tevilki revije Var~ujem z energijo se predstavljajo: str. 1 Knut str. 2 Veto str. 3 Xella Slovenija str. 9 Teraflam str. 10 Ellatron str. 11 Bio planet str. 13 Sonnenkraft str. 14 Armex armature str. 15 Zago`en str. 17 Airabela str. 19 Vitanest

str. 21 Henkel Slovenija str. 23 Ream str. 24 Plinarna Maribor str. 25 Prealpi str. 26 Agni str. 27 Prof. el str. 27 E-netsi str. 28 Pe~arstvo Hrovat str. 29 Kamini Kozlar str. 30 Energetika Ljubljana str. 31 Mercator tehnika

str. 34 THS str. 35 Caleffi str. 36 Tersus str. 37 Termotehnika str. 40 Seltron str. 41 Koop str. 42 Knut str. 43 Dines str. 44 CER str. 45 Klimateh str. 46 Titan

str. 47 AMZS str. 50 Inovateh str. 51 Energija plus str. 52 KWB str. 55 Nix str. 57 Herz str. 59 [tern str. 61 Xella str. 62 Kalcer str. 63 Fibran str. 64 Atlas Trading


POSVET REVIJE: Obnovljivi viri {ir{a dru`bena korist Zakaj obnovljivi viri v Sloveniji niso prepoznani kot {ir{a dru`bena korist? POSVET: Obnovljivi viri - {ir{a dru`bena korist smo v uredni{tvu revije VAR^UJEM Z ENERGIJO v maju 2014, ob bienalnem sejmu Energetike v Celju, organizirali z namenom odprave ovir in hitrej{ega vklju~evanja zelenih tehnologij, saj je vsem znano, da OVE ne izkori{~amo dovolj. Gospodarska in strokovna sfera tehnologij OVE je v zadnjih letih mo~no utrdila svoj polo`aj. Kar jo ovira pri izvajanju je zdru`evanje in argumentirana razprava o pospe{evanju razvoja zelenih tehnologij, ki ne bo predmet birokratskih ali politi~nih ovir. Nevarnostim podnebnih sprememb se lahko izognemo le z opustitvijo fosilnih goriv in z drznim vlaganjem v OVE. Toplotne ~rpalke, kotli na lesno biomaso, vetrne, son~ne, biomasne, hidro ter bioplinske elektrarne morajo biti stalno in hkrati dovolj intenzivno dele`ne razprav in podpore strokovnih in gospodarskih krogov. Brez zdru`evanja mo~i argumentov ne moremo pri~akovati, da bodo dr`avne spodbude dovolj visoke in uvr{~ene med prioritetne razvojne programe v dr`avi. Obstaja bojazen, da bo zaradi gospodarske krize in trajne politi~ne zmede, razvoj OVE obstal. Medvladna skupina za podnebne spremembe je v Berlinu nedavno opozorila na nujnost re{itev z OVE. V Sloveniji ~utimo intenzivnej{e su{e in poplave. ^e ne bomo zajezili toplogrednih plinov, nam zaradi bli`ine Sredozemlja grozijo huj{e posledice. Dvig temperature bo precej vi{ji od svetovnega povpre~ja, ve~ji bo upad padavin. Slovenija ve~ kot 75% vse energije uvozi. Le slabo petino pridobivamo iz obnovljivih virov, predvsem iz hidroelektrarn, vetrna in son~no energija ostaja neizkori{~ena. Imamo le eno samo vetrno elektrarno, drugo so letos na Nanosu postavili zasebni vlagatelji. Da bi se izognili apokalipti~nemu segrevanju ozra~ja, moramo spremeniti na~in razmi{ljanja, omejiti porabo energije in pove~ati u~inkovitost. Korist OVE je nesporno ve~kratna, dru`ba kot celota pridobi; znatno privar~ujemo, pridelamo ~istej{i

zrak, zagotovimo energetsko stabilnost, zmanj{amo odvisnost od uvoza energije in kar je v krizi najpomembej{e, odpremo lahko nova delovna mesta.

Moderator posveta, Matja` Va~en~i~

Zamujamo razvojne prilo`nosti Sonce, veter, voda, biomasa in geotermalna energija so doma~i viri energije, ki lahko omogo~ijo na{o energetsko neodvisnost na podro~ju ogrevanja, pridobivanja elektrike in e mobilnosti. Z vizijami smo glasni, vendar zaostanemo, ko gre za prakso. Nov energetski zakon, ki je za~el veljati marca letos, je preme{al karte na podro~ju energetike in posledi~no OVE. Son~na energija je poleg energije vode in vetra v nasprotju s splo{nim javnim prepri~anjem med najcenej{imi obnovljivimi viri energije. Na podro~ju lesne biomase je letos pridal {e `led, posledice bodo vidne ob koncu poletja. �Bistvo je, da izkoristimo OVE, tako vodo kot sonce, bioplin, biomaso, veterno in geotermalno energijo,� je na okrogli mizi izpostavil Matja` Valen~i~, samostojni energetski svetovalec. V prerezu trenutnega stanja je izpostavil te`ave z dokon~anjem verige hidroelektrarn na srednji Savi, ter na velike ovire pri mikro hidroelektrarnah. Fotovoltaika se sre~uje z upadom subvencij in posledi~no s padcem nalo`b, pri bioplinu je veliko javnega nasprotovanja, podobna te`ava je pri kori{~enju vetra, na podro~ju geotermalne energije premalo spoznavamo tehnologije. Kar se ti~e lesa, pogre{a lesno predelovalno verigo, od surovine do serije izdelkov. Med drugim je {e dejal, da premalo koristimo toplotne sprejemnike son~ne energije.

Zamujeno za slovenske solarne elektrarne Da se fotovoltaika prikazuje kot de`urni krivec za vse te`ave v slovenski energetiki in za cene energije, je povedal predsednik Zdru`enja slovenske fotovoltai~ne industrije Robert Otorepec in dodal, da je fotovoltaika v treh letih ustvarila 2.300 novih delovnih mest. Takole pravi o prihodnosti slovenske fotovol-

Dr. Nike Krajnc in mag. Robert Otorepec

Mag. Mojca Vendramin in dr. Romana Jordan

Dejan Savi}, dr. Romana Jordan

Dr. Romana Jordan in Bojan @nidar{i~

taike: �Smo na razpotju, ko se je treba odlo~iti, kako naprej. ^e ne bomo takoj obudili izgradnje son~nih elektarn v Sloveniji, seveda po zmernji stopnji rasti, bomo leta 2018 ugotovili, da smo {e vedno zelo dale~ od izpolnitve okoljskih zavez do leta 2020. Takrat bomo tudi ugotovili, da je edina mo`nost za vsaj pribli`anje tem zavezam pospe{ena izgradnja son~nih elektrarn. Toda do takrat bodo vsa


DOGODKI slovenska podjetja, ki bi se lahko ukvarjala z izgradnjo elektrarn in izdelavo sestavnih delov zanje, `e dolgo mrtva. Te elektrarne bodo gradili tujci po verjetno precej vi{jih cenah, kot bi to naredila na{a podjetja.” Otorepec je poudaril {e, da je sonce poleg veterne in hidro energije med najcenej{imi OVE.

Spremembe so nujne Mojca Vendramin iz Direktorata za energijo MZIP ori{e vidike politik na tem podro~ju. Nov energetski zakon vna{a v pravni red 10 evropskih direktiv, na ministrstvu pa pripravljajo nacionalno energetsko strategijo, 10 let star energetski program nadome{~a energetski koncept. Kot pravi, so spremembe namenjene tudi trgu elektri~ne energije in zagotavljanju njene konkuren~nosti, kar bo vplivalo na gospodarstvo. Julija pri~akujejo akcijski na~rt za nizkoenergijske hi{e, delajo na dolgoro~ni strategiji prenove stavbnega fonda, za~ele so se razprave o OVE na nivoju EU. ”Stali{~e Slovenije je, da podpiramo OVE, da se cilji dolo~ijo na nacionalni ravni. Zavedamo se koristi OVE, a moramo biti previdni, skoraj 40 % povr{in je uvr{~eno na za{~iteno obmo~je Nature 2000,” pravi Vendraminova. Hidroelektrarne in lesna biomasa imata danes 96 % med OVE. Drugi obnovljivi viri bodo do leta 2030 dosegli 35 % dele` med OVE. Struktura OVE se mora spremeniti, to bo pomenilo tudi 60 % rast alternativnih virov. V novem kohezijskem skladu je na podro~ju trajnostne energije za energetsko sanacijo stavb namenjenih 214 milijonov evrov, za spodbujanje OVE 28 milijonov, prav toliko jih je tudi za pametna omre`ja. V okvi-

ru energetske sanacije stavb je denar namenjen tudi za re{evanje energetske rev{~ine, ter obnovo stavb javnega sektorja.

Zapostavljamo veter in sonce Zastopnik za energetsko politiko Greenpeace v Sloveniji Dejan Savi} je izpostavil predvsem vira kot sta veter in sonce, ki sta po njegovih besedah primer, kako spregledani so OVE v pripravah na{ih programov in ciljev. ”Slovenija brez vsake ambicije razmi{lja o razvoju veterne energije. Smo na zadnjem mestu v EU po izkori{~anju vetrne energije. Zanemarjena je tudi son~na energija. Cene fotovoltai~ne tehnologije so padle za 70 odstotkov v zadnjih petih letih, kar pomeni, da danes potrebujemo bistveno ni`je podpore, da to tehnologijo razvijamo,” pove Savi~ in poudari {e, da s tak{nim delom zapostavljamo na{e potenciale.

Problemi z lesom Stanje na podro~ju lesne biomase je predstavila Nike Krajnc iz Gozdarskega in{tituta Slovenije. Ve~ kot milijon kubi~nih metrov lesa vklju~no z odpadnim lesom, letno uporabimo pri nas. Ve~inoma gre za uporabo v gospodinjstvih, kjer se z njim ogrevajo. Zaskrbljujo~e je dejstvo, da Slovenija kljub temu da je gozdnata dr`ava, pelete uva`a. ”Zaznali smo veliko porast povpra{evanja za pelete v gospodinjstvih, v letu 2011 so se pojavili kot najbolj atraktiven energent,” je povedala Krajn~eva. Okoli devet milijonov kubikov slovenskega lesa pa je po{kodoval leto{nji `ledolom. To bo mo~no vplivalo na trg z lesnimi

7

gorivi. Krajn~eva pri~akuje ve~jo ponudbo po{kodovanega lesa listavcev, ve~jo samooskrbo gospodinjstev, trg z lesom slab{e kakovosti v Evropi pa je trenutno zasi~en. ”Mila minula zima je povzro~ila ve~je zaloge pelet, sekancev in drv. Trenutno cene lesnih goriv {e ne odra`ajo teh problemov, padec cene je relativno majhen in je podvr`en normalnim letnim nihanjem. Ve~je probleme pri~akujemo ob koncu poletja,” je {e dejala.

Obeti evropskih energetskih politik Poslanka v Evropskem parlamentu Romana Jordan je pojasnila, da Evropa na tem podro~ju sledi dvema ciljema: oblikovanju skupnega evropskega trga za energijo in izvajanju okoljskih energetskih politik. Evropski prora~un v perspektivi 2014 - 2020 namenja bistveno ve~ finan~ne podpore t.i. dru`benim izzivom, med katerimi je eden pomembnej{ih varna, ~ista in u~inkovita energija. V novem, 7 letnem programu energiji evropski prora~un namenja skoraj 6 milijard EUR sredstev, pred energetiko sta, po velikosti prora~una, samo zdravje in promet.

Parcela obnovljiv vir Energetski svetovalec Ensvet Bojan @nidar{i~ pa kar celo parcelo, na kateri postavimo hi{e, vidi kot obnovljiv vir. Nekoliko provokativno je postavil to trditev, saj pravi, da bi parcelo morali tako tudi na~rtovati, preden postavimo na njej stavbo. OVE pa se po njegovem mnenju za~nejo pri ovoju stavbe. • Jo`ica EKART, Celjski sejem, foto: Nata{a Muller za Celjski sejem

Podpore Eko sklada se spreminjajo

H

i{o ali kotlovnico lahko {e vedno energetsko obnovimo s pomo~jo Eko sklada, graditi v pasivnem ali ni~energijskem standardu pa bomo morali brez teh finan~nih podpor. Eko sklad v letu 2014 uvaja dolo~ene spremembe pri dodeljevanju podpor in kreditov za namene energetskih obnov objektov in vgradnje sodobnih kurilnih naprav. Lani so nepovratne finan~ne podpore za zamenjavo ogrevalnih sistemov `e pred jesenjo po{le, zato je smotrno z vlogo pohiteti. V okviru leto{njih javnih pozivov za nepovratne finan~ne spodbude so trenutno sredstva {e na voljo za vse ukrepe, razen za novogradnje pasivnih, oz. skoraj ni~ energijskih stanovanjskih stavb in nakup stanovanj v novih pasivnih oz. skoraj ni~ energijskih ve~stanovanjskih stavbah. O aktualnih razpisih Eko sklada smo se pogovarjali z g. Vesno Vidi~, sekretarko Eko sklada.

Kako ocenjujete leto{nje stanje investicij v ogrevalne naprave z obnovljivimi viri energije, kako je z razpolo`ljivimi sredstvi Eko sklada za leto 2014? V letu 2014 Eko sklad dodeljuje nepovratne finan~ne spodbude ob~anom za nalo`be u~inkovite rabe energije (URE) in rabe obnovljivih virov energije (OVE) v eno in dvostanovanjskih stavbah in posameznih stanovanjih po javnem pozivu 24SUB-Ob14 (razpisanih 15 mio EUR nepovratnih sredstev) in za nalo`be URE in OVE v ve~stanovanjskih stavbah po javnem pozivu 25SUB-Ob14 (razpisanih 6 mio EUR nepovratnih sredstev). V okviru obeh javnih pozivov so spodbude na voljo med drugim tudi za ogrevalne naprave na obnovljive vire energije (toplotne ~rpalke, kotle na lesno biomaso, solarne ogrevalne sisteme za pripravo sanitarne tople vode).

Kako je letos z dodeljevanjem kreditov? Poleg nepovratnih sredstev so ob~anom za omenjene nalo`be na voljo tudi ugodni krediti Eko sklada. Do 30.4.2014 je veljal {e lanski javni poziv za kreditiranje okoljskih nalo`b 49OB13 (razpisanih 12 mio EUR kreditnih sredstev), od 1.5.2014 pa je v veljavi nov javni


AKTUALNE SPODBUDE, KREDITI

8

Izpla~ane nepovratne spodbude za obnovljive vire energije po letih 2012

Kolektorji

Kotli za centralno ogrevanje stavb

Toplotne ~rpake za ogrevanje stavb

Sanitarne T^

Izpla~ana kreditna sredstva za obnovljive vire energije po letih

2013

koli~ina

Enota

2012

koli~ina

Enota

2013

koli~ina

Enota

koli~ina

178

m2

Enota

11

72

m2

63

m2

6

26

m2

241

m2

17

98

m2

plo{~ati

1.584

10.180

m2

944

6.092

m2

vakuumski

527

2.759

m2

346

1.672

m2

2.111

12.939

m2

1.290

7.764

m2

kotli na polena

1.214

30.277

kW

976

24.293

kW

kotli na polena

41

881

kW

36

929

kW

na sekance

35

1.369

kW

33

1.519

kW

na sekance

7

137

kW

5

116

kW

na pelete

1.763

45.164

kW

2.526

64.971

kW

na pelete

4

93

kW

6

144

kW

kamini na pelete za centralno ogrevanje

178

2.426

kW

143

1.849

kW

kamini na pelete za centralno ogrevanje

15

383

kW

10

239

kW

3.190

79.236

kW

3.678

92.632

kW

67

1.494

kW

57

1.428

kW

zemlja/voda

14

122

kW

17

191

kW

voda/voda

13

207

kW

10

108

kW

zrak/voda

66

731

kW

150

1.580

kW

93

1.060

kW

177

1.879

kW

Sanitarne T^

21

21

kom

19

19

kom

Fotovoltai~ne elektrarne

2

25

kW

5

128

kW

zemlja/voda

272

3.026

kW

205

2.311

kW

voda/voda

100

1.340

kW

112

1.581

kW

zrak/voda

1.288

13.889

kW

2.101

20.874

kW

1.660

18.255

kW

2.418

24.766

kW

2.984

2.984

kom

2.706

2.706

kom

poziv za kreditiranje okoljskih nalo`b ob~anov 51OB14, v okviru katerega je razpisanih za 8 mio EUR ugodnih kreditov za nalo`be na vseh podro~jih varstva okolja, tudi za ogrevalne naprave, ki izkori{~ajo obnovljive vire energije. Eko sklad ob~anom ponuja kredite po obrestni meri trimese~ni EURIBOR + 1,5 % in odpla~ilno dobo do 10 let. Kredit se lahko odobri do vi{ine priznanih stro{kov nalo`be, vendar do najve~ 20 tiso~ evrov in ne manj kot 1.500 evrov. Pri finan~no zahtevnej{ih nalo`bah, kot so gradnja nizkoenergijske ali pasivne hi{e, namestitev sodobnih naprav za pridobivanje elektri~ne energije, obse`nej{a obnova stanovanjskih stavb z izvedbo najmanj treh ukrepov in nakup okolju prijaznih vozil je posami~ni kredit lahko vi{ji, in sicer 40 tiso~ evrov, vendar ne more prese~i priznanih stro{kov kreditirane nalo`be.

V letu 2014 uvajate kar nekaj ob~utnih sprememb za podpore toplotnim ~rpalkam in kotlom na lesno biomaso na t.i. degradiranih obmo~jih po Sloveniji. Zakaj je do tega pri{lo in za katera mesta konkretno veljajo nove omejitve? Kredit ali nepovratna finan~na spodbuda za nalo`bo vgradnje toplotne ~rpalke ali kurilne naprave na lesno biomaso na degradiranem obmo~ju Mestne ob~ine Ljubljana, Mestne ob~ine Maribor, Mestne ob~ine Kranj, Mestne ob~ine Celje, Mestne ob~ine Novo mesto, Mestne ob~ine Murska Sobota ter ob~in Zasavja: Ob~ine Zagorje, Ob~ine Trbovlje in Ob~ine Hrastnik, za katerega je sprejet

plo{~ati Kolektorji

vakuumski

23 9 32

Kotli za centralno ogrevanje stavb

Toplotne ~rpake za ogrevanje stavb

Odlok o na~rtu za kakovost zraka, ne more biti dodeljen, v kolikor ob~inski akt ali lokalni energetski koncept dolo~a na tem obmo~ju drugi prednostni na~in ogrevanja.

Ali je hkrati mo`no pridobiti kredit in nepovratno finan~no spodbudo Eko sklada? V primeru, da vlagatelj na posamezni stanovanjski stavbi izvaja nalo`bo, ki je predmet javnega poziva za kreditiranje, in so tudi predmet dodeljevanja nepovratnih finan~nih spodbud, je za izvedbo te nalo`be upravi~en pridobiti tako kredit Eko sklada, kot tudi nepovratno finan~no spodbudo. Pri tem mora nalo`ba izpolnjevati pogoje obeh javnih pozivov. Vsota izpla~ane nepovratne finan~ne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stro{kov kreditirane nalo`be. V primeru, ko je vi{ina odobrenega kredita enaka vi{ini priznanih stro{kov nalo`be, se dodeljena nepovratna finan~na spodbuda obvezno izpla~a izklju~no za delno popla~ilo predhodno odobrenega kredita Eko sklada.

Kako so letos kori{~eni krediti Eko sklada in kako bo do konca leta 2014 s spodbudami za celotno energetsko obnovo hi{e - zamenjavo fasade, oken, kritine, sistema prezra~evanja, ...? Eko sklad si prizadeva, da so ugodni krediti za financiranje okoljskih nalo`b potencialnim investitorjem ves ~as na voljo. Pri kreditiranju ob~anov ugotavljamo porast, saj je bilo prejetih bistveno ve~ vlog ob~anov. Ob~ani se ve~inoma odlo~ajo za hkratni najem kredita in nepovratnih sredstev, ki ju omogo~ata oba predmetna javna poziva. V okviru leto{njih javnih pozivov za nepovratne finan~ne spodbude so trenutno sredstva {e na voljo za vse ukrepe, razen za novogradnje pasivnih, oz. skoraj ni~ energijskih stanovanjskih stavb in nakup stanovanj v novih pasivnih oz. skoraj ni~ energijskih ve~stanovanjskih stavbah. Delno je tudi `e zaprt javni poziv 25SUB-OB14, in sicer v delu, ki se nana{a na vi{je nepovratne finan~ne spodbude za nalo`be ob~anov v ve~stanovanjskih stavbah na degradiranih obmo~jih. • Jo`ica EKART


SOLARNE TEHNOLOGIJE

9

Dobre napovedi za koncentrirane son~ne elektrarne V Evropi je na prvem mestu po izrabi tovrstne energije [panija, tehnologija pa se vse bolj {iri tudi na arabske in severnoafri{ke dr`ave.

tovrstni objekti omogo~ajo tudi delno shranjevanje pridobljene toplotne energije ter njeno uporabo zunaj konic in manj ugodnih vremenskih pogojih.

Sode~ po nekaterih na~rtih in dosedanjem razvoju koncentriranih son~nih elektrarn se tej panogi obeta svetla prihodnost. Koncentrirane son~ne elektrarne, ki zajemajo velike povr{ine in ujeto son~no energijo pretvarjajo v toploto z visokimi temperaturami, se uporabljajo za proizvodnjo elektri~ne energije v prilagojenih termo objektih ali pa neposredno za napajanje industrije, ki v svojih procesih potrebuje visoke temperature (do 250 stopinj C).

Po navedbah Eurobserverja naj bi bilo trenutno na svetu zgrajenih `e za 3,7 GW tovrstnih zmogljivosti, pribli`no za 2 GW pa naj bi jih bilo {e v gradnji. Precej tovrstnih novih zmogljivosti tudi na~rtujejo, doslej pa se je s to tehnologijo sre~alo `e 19 dr`av, pri ~emer je na tem podro~ju bila doslej vodilna [panija, s skupno 2.303,9 MW zmogljivosti.

Poglavitna prednost tovrstnih elektrarn je, namre~ ravno ta, da v vmesnem procesu do proizvodnje elektri~ne energije zagotavljajo visoko temperaturno toploto, ki jo je mogo~e s pridom izrabiti tudi za kombinirano proizvodnjo z drugimi obnovljivimi viri energije, denimo biomaso ali energijo iz odpadkov, pa tudi v kombinaciji s klasi~nimi viri, kot sta plin in premog. Poleg tega pa

Po {tevilu in name{~enih MW ji sledijo Zdru`ene dr`ave Amerike (765,3 MW), vse bolj pa se zanimanje za tovrstno tehnologijo {iri tudi v Indiji, na Kitajskem, v Maroku, Al`iriji, Egiptu, Zdru`enih arabskih emiratih, Omanu, Iranu, Mehiki, ^ilu in drugih s son~no energijo bogato obsevanih dr`avah. Poleg [panije pa to tehnologijo pridobivanja toplotne oziroma elektri~ne energije na stari celini za~enjajo uvajati

tudi Italija, Francija in Nem~ija. ^eprav so dose`ene zmogljivosti {e vedno precej pod pri~akovanimi napovedmi, pa strokovnjaki tovrstnim objektom z nadaljnjim razvojem tehnologij napovedujejo bolj{e ~ase. Tako naj bi po nekaterih ocenah do leta 2050 zmogljivost koncentriranih son~nih elektrarn dosegla `e 250 GW, s ~imer naj bi pokrili `e dobrih sedem odstotkov svetovne proizvodnje elektri~ne energije. • (bj), vir: www.nas-stik.si


10

SOLARNE TEHNOLOGIJE

Sonaravno ogrevanje vode

S

on~ne kolektorje poznamo okrog sto let, v preteklih dvajsetih letih pa so izbolj{ave absorbcijskih premazov in vakuumska izvedba izjemno povi{ale u~inkovitost teh naprav. Toplo vodo potrebujemo vse leto in vsak dan, zato se vgradnja zagotovo spla~a, posebej ~e je poraba tople vode velika. Razlika v izkoristku med avtomatiziranim sistemom z obto~no ~rpalko in takim, ki deluje na gravitacijo, zna{a do 5%, kar je zanemarljivo. Zato bo toplota sonca skoraj zastonj, ~e razmere dopu{~ajo postavitev razvoda, ki deluje samodejno in gravitacijsko, saj imajo vakuumski kolektorji na vodni strani majhen upor.

Vakuumski solarni kolektorji vodijo Ta vrsta kolektorja ima najvi{ji izkoristek od vseh tipov, zlasti v hladnej{ih dneh. To je posledica izjemne izolativnosti vakuumskih cevi, saj bi izkoristek mo~no padel, ~e bi se prestre`ena toplota izgubljala v okolico. Tudi masa kolektorja mora biti ~im manj{a, saj zaradi tega hitreje reagira in odda prestre`eno toploto vodi. Tudi na tem podro~ju so vakuumski sistemi v prednosti. V to skupino spadajo Thermomax son~ni kolektorji, ki so vzdr`ljivi, odporni proti to~i, za{~iteni pred pregrevanjem, izdelani so v Evropi, predvidena `ivljenjska doba pa zna{a 25 let. Izdelek spada med najkvalitetnej{e na tem podro~ju, je prilagojen evropskim klimatskim razmeram, ima oznako kvalitete Solar Keymark, ter nagrado za dobro obliko in izvedbo. Kolektor lahko namestimo na streho ali v navpi~nem polo`aju, na steno.

Ena od mo`nih postavitev, ki omogo~a uspe{no zajemanje toplote sonca

Pomemben element – solarni grelnik Prostornino izberemo z ozirom na {tevilo ~lanov gospodinjstva, na vsakega okrog 80 litrov. Za {tiri~lansko dru`ino vgradimo 300 litrski grelnik, s ~imer ves sistem dose`e vi{ji izkoristek, omogo~a zalogo tople vode za obla~ne dni in prepre~i poletno pregrevanje. Notranjost mora biti emajlirana, obi~ajno je opremljen z dvema spiralnima grelnikoma ter dodatnim elektri~nim. Pojav korozije zaradi mikro razpok v emajlu prepre~i vgrajena magnezijeva anoda, toplotna izolacija debeline okrog 50 mm pa prepre~uje toplotne izgube. Grelnik je potrebno ob~asno o~istiti, saj se v pitni vodi vedno nahaja pesek in mulj, ter vsebino ob~asno ogreti na 60°C da prepre~imo morebiten razvoj bakterij. • UR


SOLARNE TEHNOLOGIJE

11

Majhni termosolarni sistemi so najbolj{i Strokovnjaki nem{kega Fraunhofer in{tituta so merili in analizirali delovanje velikega {tevila termosolarnih sistemov. Do sedaj je veljalo, da so najbolj{i veliki sistemi, ki poleg toplote proizvajajo {e elektriko, izkazalo pa se je, da so dragi in neprakti~ni, pri tem pa so mislili predvsem na na~rtovanje in izvedbo.

Majhno je lepo Poleg preglednosti, dostopne cene in hitre namestitve manj{ega sodobnega termosolarnega sistema sta pomembni {e njegova u~inkovitost in prilagodljivost. Zato so majhni in srednje veliki samostojni sistemi vedno v prednosti, saj z njimi z lahkoto ogrejemo sanitarno vodo, podpiramo ogrevanje stavbe in prostore celo hladimo, ~e vgradimo dodatno opremo. Na planetu letno prodajo preko 40 milijonov novih klimatskih enot, ki so v glavnem namenjene hlajenju prostorov, zato je potencial, ki se skriva v napravah za solarno hlajenje, ogromen. Za ta namen potrebujemo ~im vi{jo temperaturo ogrevalnega medija, kar lahko zagotovijo samo vakuumski kolektorji.

Vakuumski in Heat pipe imajo najve~ji izkoristek V kolektorju proizvajalca Greenland Systems sta zdru`eni dve odli~ni tehnolo{ki re{itvi. Vakuumska cev prepre~uje izgubo toplote in ohlajanje kolektorja, izdelana pa je iz visokoprosojnega in odpornega stekla. Zaradi posebnega na~ina stika vakuumske cevi in kovinskega pokrova spoj ne potrebuje tesnila, zato je visoka stopnja vakuuma zagotovljena za dolga leta delovanja. Toplotna cev Heat pipe pa je element z najvi{jim izkoristkom delovanja pri pretvarjanju son~nega sevanja v toploto. V zataljeni bakreni cevi se

Prehod heat pipe cevi skozi zaklju~ek vakuumske cevi Greenland kolektorja

nahaja kapljevina z nizkim vreli{~em, ki se med segrevanjem uparja, toploto pa skozi vrhnji odebeljen del odda kro`e~i vodi. Kolektor ima nizko toplotno vztrajnost, kar pomeni, da za~ne s polno zmogljivostjo delovati `e ob nekajminutnem direktnem son~nem sevanju, u~inkovit pa je tudi v obla~nem vremenu. Sodobni vakuumski kolektorji so energetsko naju~inkovitej{e naprave za pretvarjanje son~nega sevanja v toploto, saj po energetskem izplenu in dolgoro~nem nezmanj{anem izkoristku mo~no preka{ajo podobne naprave, med njimi tudi fotovoltaiko. • UR


14

RAVNANJE Z VODO

Pozor, imam novo ~istilno Dnevna poraba pitne vode zna{a na osebo 150 litrov, ki nato onesna`ena odte~e v kanalizacijo. Industrializacija in kemi~ni pripomo~ki onesna`enje {e pove~ujeta, saj pada tudi kvaliteta pitne vode. Zato moramo odpadne vode brezpogojno o~istiti, preden jih vrnemo v naravni tokokrog.

Ni~ odplak brez ~i{~enja Vseh stavb, tudi v naseljenih podro~jih, ni mo`no priklju~iti na kanalizacijo, zato neo~i{~enih odplak ni dovoljeno spu{~ati v potok ali ponikalnico. To najbolje opravi biolo{ka ~istilna naprava, ki jo izberemo glede na {tevilo oseb in vkopljemo v oddaljenosti do 20 m od stavbe. Prava velikost je pomembna, saj prevelika ali premajhna ne bo dobro delovala. Pomemben je zadr`evalni ~as, ki omogo~a ~i{~enje in ravno pravo razmerje med odplakami in vodo. V preveliki napravi vsebina razvodeni, zato bakterije odplak ne morejo predelati. V pomivalno korito ne spada preve~ gospodinjskega olja, uporaba ~istil za odtoke pa je strogo odsvetovana, saj bo kemikalija pobila koristne bakterije. Posledica bo gnitje in neprijeten vonj, kar je jasen znak, da smo podrli biolo{ko ravnote`je in onemogo~ili ~i{~enje.

Biolo{ka ~istilna One2Clean nima v potopljenem delu nobenih pokvarljivih delov

japonske ~rpalke in nem{ka elektronika, zagotavljajo dolgoletno delovanje, podobni izdelki kitajskega proizvajalca pa samo okrog 13 mesecev. Evropski izdelek One2Clean je potrebno ~istiti na 3 leta, podoben izdelek iz ^e{ke pa vsako leto.

^istilna ni srajca Ko enkrat potegnemo odtoke in ~istilno naravo vkopljemo, pri~akujemo, da bo brez okvar delovala dolga desetletja. Zato je potreben dober premislek, ali prihranek nekaj evrov odtehta te`ave, pogosto ~i{~enje ali zamenjavo in ponoven izkop. Zagotovo so najkvalitetnej{i izdelki severnoevropskih proizvajalcev, saj so ravno Nemci dolga leta opravljali preizkuse in drago pla~evali analize in certifikate strogih in{titutov, ter s tem dokazali dobro delovanje in ~istilno sposobnost. Sestavni deli,

Najcenej{a bo najdra`ja Na{a komunalna zbornica ima na seznamu ve~ kot 40 proizvajalcev biolo{kih ~istilnih naprav, v EU pa imajo dr`ave na tem mestu okrog 10 izdelkov. Toliko je resnih proizvajalcev v EU, ostali se nahajajo ju`neje ali na drugi strani globusa. Zato bo tudi nekaj `upanov, ki so kupovali najcenej{e izdelke ~ez ~as ugotovilo, da so denar ob~anov porabili za slab nakup. • Tihec


RAVNANJE Z VODO

Nova najtanj{a pipa Pred kratkim je izdelek dobil dve presti`ni oblikovalski nagradi. Utemeljili so jih s tem, da noben del pipe ni debelej{i kot 5 mm, zato je bilo potrebno uporabiti ve~ patentiranih re{itev. Posebej zaradi me{alnih ro~ic in mehanizma v njih, ki je tudi izjemno tanek. Reddot design nagrado je izdelek dobil zaradi okoljske prijaznosti, izjemne elegance in pove~anja kvalitete `ivljenja uporabnikov. V seriji so stenska in stoje~a pipa, baterija za kopalni{ko kad ter stenski tu{, ki omogo~a tu{iranje s kapljicami ali plo{~atim curkom. Kolekcija pip je tudi izjemno var~na, saj omogo~a prihranek materiala, majhno {tevilo orodij za izdelavo ter omogo~a natan~no nastavljanje koli~ine in temperature vode, izdelek 5MM, www.rubinetterie3m.it • Tihec

15


(Promocijsko sporo~ilo)

Daikin klimatske naprave – lepota je v zraku

Z

unanje temperature se `e dvigajo do vro~ih 30°C, dnevi so dolgi in son~ni, bli`a se ~as poletja in to je razlog, da razmislimo kako se bomo letos za{~itili pred hudo vro~ino in si ustvarili prijetno temperaturno udobje v prostorih v katerih bivamo in delamo. Najbolj{a re{itev so klimatske naprave. Proizvajalcev klimatskih naprav je na trgu ogromno, zato se porajajo vpra{anja: katero napravo naj izberem? Kaj mi lahko nudi? Je u~inkovita, kvalitetna? Odgovor vam ponujamo mi: podjetje Daikin Vam nudi klimatske naprave z visoko u~inkovitostjo, oblikovno dovr{enostjo in funkcionalnostjo, ki se prilagajajo potrebam in `eljam vseh, tudi zelo zahtevnih kupcev. Daikinove naprave odlikujejo med drugim tudi izbrani materiali, izredno tiho delovanje, napredni filtri za kvalitetnej{i zrak v prostoru, ter veliko

ostalih naprednih funkcij, ki pove~ajo udobje bivanja. Ker so naprave proizvedene v dr`avah evropske unije sta kakovost izdelave, inovativnost ter poprodajna podpora nesporna prednost klimatskih naprav Daikin. Izpostaviti velja novo Daikin Emuro, ki je prejela nagrado za oblikovanje »Red dot design award«. Z zna~ilno elegantno obliko in s tehnolo{ko dovr{enostjo, dviguje standarde udobja. Njena visoka u~inkovitost (A+++), izjemno tiho delovanje, tedenski ~asovnik, senzor gibanja ter upravljanje preko pametnega telefona, tablice ali ra~unalnika so samo nekatere izmed lastnosti, ki to klimatsko napravo uvr{~ajo med najbolj{e modele na tr`i{~u. Zavedamo se, da je konkretna predstava o izgledu modelov, njihovi obliki in dimenzijah, glasnosti delovanja ter o vseh pomembnej{ih funkcijah za uporabnika zelo pomembna, zato smo v na{em

razstavnem salonu na [martinski cesti 58a v Ljubljani veseli vsakega obiska, da vam lahko enote predstavimo v `ivo ter vam odgovorimo na zastavljena vpra{anja. Vabljeni! •18

KLIMATIZACIJA

Klimatski sistem s toplotno ~rpalko Udobje bivanja skozi celo leto z nizkimi obratovalnimi stro{ki

H

laden zrak v prostoru ogrevamo, topel zrak pa hladimo in razvla`ujemo. Vse to zmore ena sama naprava, to je klimatska naprava s toplotno ~rpalko v deljeni izvedbi. Zunanja enota je z in{talacijo povezana na eno ali ve~ notranjih enot, ki v skladu z nastavitvami in potrebami obdelujejo zrak v prostoru. Za maksimalno udobje lahko v vsak prostor posebej namestimo svojo enoto klimatske naprave, in sicer na eno zunanjo enoto do osem notranjih enot razli~nih modelov: stensko, talno, stropno, vgradno, kanalsko in kasetno in sistem pa povrhu pove`emo {e z napravo za prezra~evanje in rekuperacijo toplote. Upravljamo ga prek daljinskega upravljalnika. Klimatski sistem s toplotno ~rpalko omogo~a idealno udobje 12 mesecev na leto, saj ve~ji del energije za ogrevanje in

hlajenje naprava ~rpa iz okolja, manj{i pa iz elektri~nega omre`ja. Dober monter klimatskih naprav mora pri ponudbi, dimenzioniranju in namestitvi klimatske naprave pomisliti na vse potrebe in zahteve prostora, kot tudi na navade in `elje uporabnika. Namestitev klimatske naprave lahko opravi le strokovnjak za vgradnjo klimatskih naprav. To je tudi predpostavka in hkrati garancija za optimizirano delovanje, prihranek energije in zadovoljstvo uporabnika. Ogrevanje in hlajenje s klimatsko napravo je ekonomi~no. Obe vrednosti, “Razmerje sezonske energetske u~inkovitosti (SEER)” pri hlajenju in “Sezonski koeficient u~inkovitosti (SCOP)”

pri ogrevanju, ka`eta resni~no porabo energije klimatskih naprav s toplotno ~rpalko. Izdelki Mitsubishi Electric so zasnovani tako, da maksimirajo sezonsko u~inkovitost. Z izbiro izdelkov z vi{jo vrednostjo SEER/SCOP, potro{niki prispevajo k zmanj{anju izpustov CO2 in koli~ine porabljene energije, kar prav tako privar~uje denar. Novo ozna~evanje energetske u~inkovitosti ka`e razrede sezonske u~inkovitosti in pripadajo~e koeficiente. Pri izbiri klimatske naprave za klimatizacijo skozi vse leto je energetski razred z vidika pri~akovane porabe energije pomemben pokazatelj kvalitete. • Vitanest, junij 2014, www.vitanest.si


$IHAJTEÒāISTÒZRAKÒZAÒBOLJÒZDRAVOÒINÒUDOBNOÒBIVANJEÒ ÒMESECEVÒNAÒLETOÒ

za bolj zeleno prihodnost

NOVA klimatska naprava serija

MSZ-FH VEHZ

- uèinkovita in varèna, sezonska energetska uèinkovitost A+++ - ogrevanje pri nizkih zimskih temperaturah, tudi do -25°C Ò EKONOMIāNOÒHLAJENJEÒINÒRAZVLAÞEVANJE Ò DOVRÛENAÒµÒLTRACIJAÒZRAKA - usmerjeno delovanje s pomoèjo senzorja prisotnosti v prostoru omogoèa nastavitev posrednega ali neposrednega zraènega toka - enostavno upravljanje s tedenskim tajmerjem

www.vitanest.si 5VOZÒINÒDISTRIBUCIJAÒKLIMATSKIHÒNAPRAVÒINÒTOPLOTNIHÒāRPALKÒ VITANEST d.o.o., NOVA GORICA | tel.: 05/338 49 99 | e-pošta: vitanest@vitanest.si


20

KLIMATIZACIJA

Klimatizacija prostorov in ~i{~enje klimatskih sistemov Avtor: mag. Marjan Poto~an

D

ober dan se po jutru pozna in vsi vemo, da se dan ne za~ne dobro, ~e nismo dobro spali. Ker spimo v pregretih prostorih, se zjutraj zbudimo utrujeni in nejevoljni. Najve~krat se utrujenost zaradi vro~ine vle~e ~ez cel dan, tako v slu`bi, kot doma. ^love{ko telo se proti vro~ini bori z znojenjem, razmerje znojenja pa je odvisno od vla`nosti okolja. ^e je atmosfera vla`na, se znojenje upo~asni, zmanj{a se naravni u~inek hlajenja. Ravnovesje se lahko zopet vzpostavi {ele, ko okolica vsrka zadostno koli~ino vlage in toplote. Idealna temperatura v bivalnih in pisarni{kih prostorih se giblje okrog 20°C, v proizvodnih prostorih pa okrog 18°C. Zaradi slabega zraka in vro~ine se splo{na storilnost zmanj{a za cca. 30%, produktivnost se pri 24°C zmanj{a `e za 10%, nevarnost nesre~ pri delu pa se pove~a za cca. 23%. Tako kot je za doseganje idealnih termi~nih pogojev pozimi neobhodno gretje prostorov, postaja poleti nujno hlajenje. Vsako odstopanje od idealnih termi~nih pogojev pomeni poslab{anje termi~nega udobja, kar vpliva na splo{no telesno po~utje in zmanj{anje telesnih in psihi~nih sposobnosti. Termi~no udobje je posebno pomembno za pisarni{ke delavce, delavce v proizvodnji, {olarje, dijake, bolnike in starej{e ljudi. Tehnolo{ki napredek je omogo~il razvoj poseb-nih sredstev in klimatskih naprav, ki absorbirajo toploto in vlago, tako da termi~no udobje ni ve~ nedosegljiva `elja. Klimatske naprave postajajo nepogre{ljiv del vsakega prostora, ravno zaradi `elje po napredku in doseganju vedno bolj{ih `ivljenjskih pogojev in rezultatov.

S klimatsko napravo lahko {e: • ogrevamo prostore - ekonomi~no ogrevanje prostorov za prehodno obdobje, (dva do trikratna manj{a poraba energije kot elektri~ni grelniki enake mo~i), • zmanj{ujemo vla`nost zraka (prepre~evanje soparnosti, zidne plesni, rjavenje kovin), • pre~istimo zrak (cvetni prah, cigaretni dim, onesna`en zrak, pr{ice in bakterije, odstranjevanje neprijetnih vonjav, odprava elektrostati~nih nabojev). O Ob vseh ugodnostih klimatskih naprav in sistem mov, ne smemo pozabiti na ~i{~enje in vzdr`evanje kklimatskih naprav. Vzdr`evanje klimatske naprave p prepustimo strokovnjakom, o~istimo pa jo lahko ssami. Pri tem je mi{ljeno ~i{~enje sobnega dela kklimatske naprave. V ~asu mirovanja klimatskih na naprav, kar je obi~ajno pozimi, ko naprave mirujejo dlje ~asa, se v uparjalniku klimatske naprave zaradi vlage, temperature v prostoru in prahu, pri~nejo razvijati {tevilne bakterije, mikroorganizmi in virusi. Posledica tega je, da se iz klimatske naprave pri ponovnem zagonu po dalj{em mirovanju, pri~ne spro{~ati precej neprijeten vonj, ki se {iri po prostoru. To se zgodi pri vseh vrstah klimatskih naprav, tako v zaprtih prostorih, kot tudi pri klimatskih napravah v avtomobilih in drugih vozilih.

Pozimi topel, poleti hladen dom, je prijeten dom.

ov v Klimatske naprave so osnovni del opreme prostorov krajih z dolgimi in vro~imi poletnimi sezonami in milimi zimami. Nujna je njihova uporaba v prostorih, kjer se zbira veliko ljudi in v prostorih z opremo, ki lahko obratuje le pod idealnimi termi~nimi pogoji (ra~unalni{ki centri, laboratoriji, operacijske sobe).

Podjetje Henkel Slovenija d.o.o., oddelek Loctite, je za ta namen ~i{~enja klimatskih naprav, razvilo dezinfekcijsko pr{ilo, ki je tudi atestirano za odstranjevanje dolo~enih bakterij, mikroorganizmov in virusov. Uporaba izdelka je mo`na za vse vrste klimatskih naprav v poslovnih prostorih, avtomobilih in stanovanjih. Izdelek se lahko uporablja tudi kot osve`ilec prostorov, saj ima dve razli~ni stopnji delovanja. In sicer trenutno delovanje za ve~kratno osve`itev prostorov ali kontinuirno delovanje, kjer se plo~evinka popolnoma izprazni v enem ciklusu. Izdelek ima vonj po mentolu in evkaliptusu. Plo~evinka zadostuje pri ~i{~enju klimatskih naprav za volumen prostora do 50 m3. •


4

Loctite速 55 Tesnilna Tesnil lna vvrvica rvica 1150 50 m

+ gratis hladilna torba

55

Henkel Slovenija d.o.o., Industrijska ulica 23, SI 2000 Maribor

tel: 02 22 22 288

www.loctite.si


22

KLIMATIZACIJA

@e veste, kako prijetno je `ivljenje s klimatsko napravo Mitsubishi Electric? Korporacija Mitsubishi Electric sodi med pionirje v zagotavljanju udobja v stanovanjskih, trgovskih in poslovnih prostorih. Prizadevanje, da bi postalo `ivljenje v zgradbah modernega sveta udobno, se je za~elo `e davnega leta 1921 s predstavitvijo prvih elektri~nih ventilatorjev. Zaradi velikega povpra{evanja po ventilatorjih, ki so na Japonskem postali pravi hit, se je v roku 10 let evolucijsko pri~ela proizvodnja klimatskih naprav. V pri~etku 21. stoletja je blagovna znamka Mitsubishi Electric postala vodilna v svetu kot inovator, proizvajalec in sinonim za tehnolo{ko in energijsko dovr{ene klimatske naprave. Mitsubishi Electric skozi vsa svoja razvojna obdobja klimatskih naprav in sistemov na prvo mesto postavlja potrebe ljudi. Razvoj stremi k razumevanju po~utja in ustvarjanju udobnega ter zdravega `ivljenjskega okolja. Mitsubishi Electric kot ponudnik vrhunskih produktov ponuja zadnja leta le klimatske naprave in sisteme z invertersko tehnologijo, ki je v skladu z zadnjo evropsko direktivo. Trend proizvodnje klimatskih naprav za individualne objekte je predvsem nizka poraba energije, tiho delovanje in dovr{ena filtracija za doseganje ~istega zraka v prostorih, v katerih se zadr`ujemo. Ve~inoma se kupci odlo~ajo za bolj{e, ~e ne najbolj{e izvedenke klima naprav Mitsubishi Electric, saj gre pri vrhunski klima napravi za dolgoro~no investicijo, cenovne razlike med posameznimi modeli pa so dolgoro~no gledano zanemarljive.

Model MSZ-SF

Stenski model klimatske naprave MSZ-SF ZA SKLADNOST Z VSAKIM PROSTOROM Stenska klimatska naprava STANDARD MSZ-SF je odli~en prodajni model, ki nikoli ne razo~ara. Notranja enota ima dve dimenziji. Manj{a (le 250x760x168 mm) od mo~i hlajenja 1.5 do 2.5 kW je namenjena namestitvi v manj{e prostore va{ega doma in ve~ja za namestitev v dnevne prostore ve~jih kvadratur od mo~i 3.5 kW do 5.0 kW. Tudi ta klima, tako kot vse ostale iz programa Mitsubishi Electric, deluje izjemno tiho, zato je zelo primerna tudi za spalne prostore. Naprava ima vgrajen nano platinasti filter za ~i{~enje zraka, ki je sestavljen iz majhnih nano platino kerami~nih delcev, ki nevtralizirajo bakterije, viruse, alergene in neprijetne vonjave. Filter ima dolgo `ivljenjsko dobo, le vsake toliko ga snamete iz naprave, oplaknete z mla~no vodo, osu{ite in namestite nazaj v napravo. Delovanje klimatske naprave nastavimo po `eljah z enostavnim daljinskim upravljalnikom, ki ima vgrajeno funkcijo tedenske ~asovne nastavitve delovanja. Z nastavitvami `elenih temperatur dodatno var~ujemo z energijo. Notranja enota je izredno prakti~na za namestitev na multi zunanjo enoto, na katero lahko namestimo tudi do 8 notranjih enot. Dovod zraka iz naprave v prostor poteka preko zgornje in spodnje vetrnice, ki sta opremljeni z dvema lo~enima motorjema za dvojni u~inek izpiha zraka. Izpih iz naprave je prilagojen glede na funkcijo

delovanja. Pri hlajenju sta lameli name{~eni horizontalno, da hladen zrak ne piha direktno v ljudi, pri gretju pa vetrnici delujeta izmeni~no v nizkih intervalnih premikih tako, da se pove~a dovajanje toplega zraka v prostor proti tlom. Poleg hlajenja lahko naprava tudi var~no ogreva va{e prostore in razli~ica zunanje enote z oznako VEH, vam zagotavlja ogrevanje tudi do -20°C zunanje temperature.

KIRIGAMINE ZEN MSZ-EF_VE2(H)- DESIGN stenski model Naj izpostavimo tudi DESIGN stensko enoto Mitsubishi Electric imenovano Kirigamine ZEN, ki je na voljo v beli, srebrni ali ~rni barvi. Odli~no se poda v prostore moderne arhitekture ali povsod tam, kjer si `elimo druga~nosti. Oblikovno minimalisti~na naprava se med delovanjem dimenzijsko ne spreminja in tako ohranja svojo tanko in elegantno obliko. Tudi te klimatske naprave imajo vgrajeno funkcijo tedenske ~asovne nastavitve delovanja. Odlikuje jih tiho delovanje, nizka poraba energije in nano platinasti filter, ki nevtralizira bakterije, viruse, alergene in neprijetne vonjave. Poleg hlajenja omogo~a tudi ogrevanje do -20°C zunanje temperature.

Kdaj kupiti klimatsko napravo? Glede na vremenske razmere, danes razmi{ljamo o klimatski napravi kot o nepogre{ljivi opremi v stanovanju ali v prostorih kjer pre`ivimo ve~ino svojega ~asa. Pribli`uje se sezona vi{jih temperatur in s tem vi{je povpra{evanje po klimatskih napravah za hlajenje. [e vedno je najve~je povpra{evanje takrat, ko se temperature izredno dvignejo, vendar pa izku{nje preteklih let narekujejo, da se za nakup klimatske naprave odlo~amo `e prej, preden pride vro~ina in vedno ve~krat tudi zato, ker se z njo lahko ogrejemo. Ne pozabimo namre~, da klimatske naprave Mitsubishi Electric niso namenjene le hlajenju ampak tudi izredno var~nemu ogrevanju v zimskem ali prehodnem obdobju (pomladi in jeseni). • Team REAM d.o.o.

@elite pomo~ pri izbiri? Obi{~ite nas v Trzinu IOC, [pruha 19 in z veseljem vam v na{i DEMO sobi predstavimo `eleno klimatsko napravo. Ponujamo svetovanje, opravimo neobvezen ogled, na{i poobla{~eni in izku{eni monterji pa vam bodo strokovno izvedli monta`o ob dogovorjeni uri in na dogovorjeni dan. Strokovnjaki s tehni~no-servisnega oddelka pa vam bodo v pomo~ pri morebitnih vpra{anjih in servisiranju klimatske naprave Mitsubishi Electric. Oglejte si na{o ponudbo na www.ream.si, pi{ite nam na info@ream.si ali pa nas pokli~ite na brezpla~no {tevilko 080 98 98, klimo pros´m!


Več kot samo dobavitelj!

Pokličite brezplačno številko!

MSZ FH

KLIMATSKE NAPRAVE t *[KFNOP VARČNE LMJNBUTLF OBQSBWF WSIVOTLF LBLPWPTUJ t /BKWJÝKB FOFSHFUTLB VŘJOLPWJUPTU OB USäJÝŘV .4; ')

t &OFSHFUTLJ SB[SFE A+++ t )JUSP WBSŘOP JO VŘJOLPWJUP GRETJE DO -25°C [VOBOKF UFNQFSBUVSF t PLASMA QUAD GJMUSJSOJ TJTUFN [B PETUSBOKFWBOKF CBLUFSJK WJSVTPW BMFSHFOPW JO QSBIV t 5JIP EFMPWBOKF JO PCŘVUFL OBSBWOFHB J[QJIB [SBLB t 3D I-SEE SENZOR [B FOBLPNFSOP UFNQFSBUVSP W QSPTUPSV t 5FEFOTLJ ŘBTPWOJL

TOPLOTNE ČRPALKE

ECODAN ZUBADAN TČ

t ZUBADAN UFIOPMPHJKB [B OFPWJSBOP EFMPWBOKF TJTUFNB QSJ [VOBOKJ UFNQFSBUVSJ -25°C t /PUSBOKB KOMPAKTNA ENOTA Z 200L BOJLERJEM [B TBOJUBSOP PHSFWBMOP WPEP t ,PNQBLUOB HYDROBOX OPUSBOKB FOPUB [B TBOJUBSOP WPEP PHSFWBOKF JO IMBKFOKF t *OUFMJHFOUOJ SFHVMBDJKTLJ TJTUFN [B OBE[PS EWFI PHSFWBMOJI DPO JO PCTUPKFŘFHB PHSFWBMOFHB WJSB t ;VCBEBO UFIOPMPHJKB [B VŘJOLPWJUP QSJQSBWP 55°C TBOJUBSOF PHSFWBMOF WPEF CSF[ VQPSBCF FMFLUSP HSFMDB QSJ [VOBOKJ UFNQFSBUVSJ -15°C

J9D7?:! K6GèCDHI! HK: >C6! I> >C6 D9ADè>I: H: O6 @6@DKDHI REAM d.o.o. | Špruha 19, 1236 Trzin | tel: 01 563 70 57 | info@ream.si | www.ream.siKLIMATIZACIJA

25

Klimatska naprava Hitachi AKEBONO Visoka u~inkovitost in modern dizajn

Kljub temu se {e vedno najve~ klimatskih naprav proda prav v vro~ih poletnih mesecih. ^e si `elimo udobnega po~utja v svojem domu, bomo v poletnih mesecih primorani zni`evati tako temperaturo kot tudi vla`nost na{ega bivalnega okolja! V letu 2014 je HITACHI raz{iril svojo paleto klimatskih naprav z novo serijo PXB – AKEBONO, ki jo zaznamuje napredna inverterska tehnologija, z visokimi sezonskimi izkoristki ter nova elegantna oblika ~istih linij. Poleg tega je naprava opremljena tudi z novim Eco – senzorjem, ki omogo~a odkrivanje prisotnosti ljudi v prostoru, zato v primeru odsotnosti zmanj{uje delovanje v primerjavi z nastavljeno temperaturo, kar tudi prispeva k bistvenemu zmanj{anju porabe elektri~ne energije! Da si z novo generacijo klimatske naprave resni~no zagotovimo ~ist zrak v prostoru in se s tem izognemo raznim bakterijam in glivam, so elementi notranje enote, ki so v stiku z izpihanim zrakom in predfiltri, iz nerjave~ega jekla. Zahvaljujo~ temu materialu klimatska naprava ostane ~ista ve~ let.

Akebono RAK-PXB Klimatska naprava DC Inverter Split

Hitachi Akebono RAK-PXB klimatske naprave s svojo obliko pa tudi tihim delovanjem so neopazne

Nova serija klimatskih naprav HITACHI: Serija PXB - AKEBONO - moderna in elegantna oblika izdelana iz visoko kvalitetnih materialov. - visok razred sezonske energetske u~inkovitosti je razred A+++ (SEER pri hlajenju = 8,5) ter energijski razred A++ ( SCOP pri gretju=4,7) tako za model RAC-25WXB kot tudi RAC-35WXB. - Eco senzor - senzor gibanja oziroma aktivnosti v prostoru nam omogo~i prijetno bivanje ter velik prihranek. - TIPKA INFO - naprava ima mo`nost prikaza porabe elektri~ne energije ter sobne temperature na daljinskem upravljalniku, prav tako se lahko izpi{e tudi zgodovina alarmov (v kolikor do tega pride). - TIHO DELOVANJE - samo 20 db zvo~ne mo~i nam zagotavlja mirno spanje. - LEAVE HOME - funkcija pri kateri naprava poskrbi da temperatura v prostoru ne pade pod 10°C ,tako ste lahko brez skrbi na po~itnicah. Mo`nost nastavitve do 99 dni. - FUNKCIJA CLEAN - Naprava samodejno posu{i izmenjevalec in s tem prepre~i nastanek bakterij (gliv).

Tedenski ~asovnik Tako kot tudi drugi modeli blagovne znamke HITACHI je naprava opremljena s tedenskim ~asovnikom in {estimi dnevnimi nastavitvami. Ta bo poskrbel, da bo bivanje v va{em prostoru prijetno v vsakem trenutku! Prav tako je naprava opremljena s funkcijo (SLEEP – SPANJE). Od{tevalnik ~asa, se lahko nastavi za ~as trajanja do 7 ur, nato se naprava izklopi. Sposobnost uravnavanja temperature (± 2 ° C) na najni`ji hitrosti ventilatorja, zagotavlja udobno spanje in znatne prihranke energije. Nakup znane blagovne znam-

ke je v ve~ini primerov povezan z vi{jo u~inkovitostjo. Te klimatske naprave se bistveno manj kvarijo in nudijo tudi bolj kvaliteten izpih. Priporo~amo nakup novej{ih naprav priznanih blagovnih znamk. Klimatske naprave blagovne znamke HITACHI so zagotovo garancija za u~inkovito rabo energije in dolgo `ivljenjsko dobo brez okvar. • Jure Rusjan

(Promocijsko sporo~ilo)

Z

aradi vse bolj spremenljivega vremena se je sezona hlajenja podalj{ala in tako traja od maja do septembra. Ker v zadnjem ~asu ve~ina imetnikov klimatskih naprav izkori{~a tudi njihovo izjemno u~inkovitost pri ogrevanju, so klimatske naprave pravzaprav aktualne ~ez celo leto.


26

KAMINI

Kako izbrati pravi kamin

V

zadnjih letih se vse ve~ ljudi odlo~a za nakup kamina ali kaminske pe~i, ki pa prehitro odlo~itev sprejmejo na podlagi ec cene kamina. Tak{en pristop pogosto pomeni, da se kupec odlo~i za napa~en kamin, ki je ponavadi hrupen, manj “Klasi~ni vgradni kamiekonomi~en, ne akumulira toplote in prehitro “pregori”. Da bi se izognili nakupu napa~nega kamina smo v podjetju AGNI za vas pripravili “hitri vodi~” za la`jo izbiro primernega kamina, ki bo ustrezal vsem va{im potrebam in zahtevam. Izbira pravega kamina ni lahka naloga in upamo, da vam bo ta vodi~ pri tem v dejansko pomo~ (www.kamini-ogrevanje. si/vze1).

ni zlahka pri~arajo

v vam na dolgi rok lahko v hi{i. Predvsem je pri izbiri romanti~no vzdu{je, o omogo~a velike prihranke. ogrevanja s peleti pomembP bodite na hrupnost no udobje, ~e `elite dom sodobne kaminske pe~i Pozorni pa pri tem ni~ ve~ ne ob obratovanja. Nekateri kamini brezskrbno ogrevati tudi ko zaostajajo.” nam namre~ znajo biti zelo hruvas ni doma. Ogrevanje naa pni, to pa lahko hitro pokvari drva vam onemogo~a, da ste nevno, pri~akova pri~akovano vzdu{je, ki ga sicer odsotni ve~ kot par ur dnevno, kamin na pelete pa vam ~asovno neomejeno lahko pri~ara le primerno tih kamin. nudi samodejno toplo hi{o.

Kaminska pe~ ali vgradni kamin? Oba tipa imata svoje prednosti in slabosti, spodnji tabeli pa vam bosta v pomo~ pri odlo~itvi, kateri tip je pravi za vas. Preden za~nete z iskanjem idealnega kamina za va{e potrebe, se je dobro seznaniti z primernostjo vgradnega kamina ali kaminske pe~i.

Drva ali peleti? Drva gotovo pri~arajo ob~utek doma~nosti, marsikdo jih koristi iz lastnega gozda in dilemo re{i `e v {tartu. Peleti omogo~ajo veliko ve~ udobja in ni~ nesnage

Saje na vratcih in zrakotesnost kamina

Velikost in var~nost ogrevane stavbe Pomembno je kako velik prostor `elite ogrevati in kako var~na je va{a hi{a, da ne bo kamin predimezioniran in boste morali prostor ohlajati. ^e boste izbrali »pre{ibak« kamin, va{i ogrevani prostori ne bodo dosegli `elene temperature.

U~inkovitost in hrupnost kamina Poleg tega niso vsi kamini enako u~inkoviti, zato je izbira pravega zelo pomembna, saj

Vgradni kamin

Kaminska pe~

prednosti

slabosti

prednosti

slabosti

klasi~en izgled, ki pri~ara romanti~no vzdu{je

postavitev kamina je potrebno na~rtovati `e med samo gradnjo

prostor ogreva z vseh 5 strani, pri tem pa pomaga tudi dimnik

nekaj manj{a toplotna akumulacija, ki pa jo nekateri bolj{i modeli `e odli~no opravljajo

mo`nost po meri vgradnje v izbran prostor

zahteva svoj prostor

preprosta monta`a in la`ja demonta`a

te`je vzdr`evanje in servis

manj komplikacij pri vgradnji

vi{ja investicija kot kaminska pe~

la`je vzdr`evanje in servis

Nepopravljivo {kodo vam lahko povzro~ijo prehitro, od saj umazana vrata kamina. Nekateri kamini namre~ niso opremljeni s sistemom, ki po{ilja predgret zrak mimo stekla, da le ta ne spro{~a saj. Bodite pozorni tudi na varnost. Nekateri kamini, pri katerih proizvajalci var~ujejo z materiali, ne dosegajo ustrezne zrakotesnosti, to pa pomeni, da lahko pride do izpusta strupenega ogljikovega monoksida v va{ prostor. Da bi vam olaj{ali izbiro in pomagali prepre~iti napa~no odlo~itev, smo za vas pripravili obse`nej{i vodi~, ki ga lahko dobite na www.kamini-ogrevanje.si/vze1. Predlagamo, da si vodi~ natisnete, ko boste izbirali med o`je izbranimi in nas pred dokon~no odlo~itvijo pokli~ete za brezpla~no svetovanje na 051 206 692 ali pi{ete na info@agni.si. • Andrej Gruden


27

Regulator Dialog EQ ima vse kar imajo veliki

Nivo vla`nosti pri prezra~evanju z rekuperacijo

V prej{nji {tevilki smo napovedali prihod novega izdelka regulatorja Dialog EQ, ki je plod razvoja doma~ih raziskovalcev s podro~ja ogrevanja in avtomatizacije. NASTAVITVE in NADZOR delovanja (monitoring) sistema NA DALJAVO ponujajo uporabnikom regulatorja VAR^EVANJE na enostaven na~in. Zato ne odla{ajte ter pokli~ite ali napi{ite povpra{evanje na info@profel. si, kjer vam bodo zraven ugodne cene za prve kupce, postregli {e z ostalimi podatki, ki bi vas utegnili zanimati.

Ve~ina ljudi pozna problem prenizke vla`nosti zraka v svojem domu v zimskem ~asu, ki ni`a bivalno udobje, pa tudi laj{a vstop virusom skozi sluznico v organizem. Nizka vla`nost v stavbi je posledica za dihanje nujne izmenjave vla`nej{ega notranjega zraka s suhim zunanjim, pri ~emer se vlaga neprestano izgublja. Po drugi strani pa ~lovekova aktivnost – dihanje, potenje, kuhanje, pranje perila itd. – deloma nadome{~a to izgubljeno vlago. Gradbeni materiali v precej{ni meri uravnavajo dnevna nihanja nivoja vla`nosti s tem, da nase ve`ejo vlago, ko je te ve~ v zraku, in jo spro{~ajo, ko njen nivo pade. Zato je pri izra~unu nivoja vla`nosti pomembno predvsem razmerje med proizvedeno in v okolico izgubljeno vlago.

Pove~anje udobja in isto~asno zmanj{evanje stro{kov za ogrevanje/hlajenje sta nalogi, v kateri Dialog EQ najbolj u`iva. In ~e vemo, da je u`ivanje nalezljivo, je samo {e vpra{anje ~asa, kdaj si boste za`eleli svoj regulator Dialog EQ. Test delovanja regulatorja v `ivo, bo {e nekaj ~asa mogo~ na www.profel.si . •

(Promocijsko sporo~ilo)

mag. Igor GODEC

Izra~un Za izra~un smo vzeli tipi~no enodru`insko hi{o, v kateri bivajo {tirje ~lani, ki skupaj proizvedejo 14 litrov vode na dan. V skladu s Pravilnikom o prezra~evanju ra~unamo s polovi~no izmenjavo zraka na uro v celotnem objektu. Ra~unamo za zimski dan (poleti problema s prenizko vlago ni, ker je je ve~ dovolj tudi v zunanjem zraku), ko ima zunanji zrak 0 stopinj Celzija in relativno vla`nost 90 %, notranji zrak pa 20 stopinj Celzija. Pri prezra~evanju brez vra~anja vlage (kar je mo`no pri sistemih z ali brez rekuperacije) se nivo vla`nosti v zraku ustali pri 27 % relativne vla`nosti. Pri sistemu z rekuperacijo toplote in 60 % vra~anjem vlage se nivo vla`nosti ustali pri 45 % povpre~ne vla`nosti. Razlika med stopnjama vla`nosti se pove~uje, ~im manj vlage se proizvede, torej ~e v hi{i `ivi manj ljudi. Vsak uporabnik, ki meri relativno vla`nost v svojem domu, bo zatrdil, da se nivoja bivalnega udobja pri 27 ali 45 odstotkih relativne vla`nosti ne moreta primerjati. Sistem z vra~anjem vlage poskrbi tudi, da v objektu ni potreben dodaten vla`ilec zraka, ki je energetsko potraten. Povrhu vsega pa ima rekuperacija vi{ji izkoristek, kadar poleg toplote vra~a tudi vlago, saj ima ta visoko specifi~no izparilno energijo. • Miha Jensterle, u.d.i.s.

(Promocijsko sporo~ilo)

Zanimivosti: • Regulator Dialog EQ nima gumbov, tipk in zaslona, ker jih ne potrebuje! Tehnologija izdelkov v »oblaku« namre~ omogo~a, da regulator samo priklju~ite v internetno omre`je in `e lahko va{ ogrevalno/hladilni sistem s pomo~jo ra~unalnika, prenosnika, tablice ali telefona nadzirate in upravljate, kot da bi bili zraven njega. • Uporabni{ki vmesnik zagotavlja prijazno uporabni{ko izku{njo (za bolj, kot tudi tiste nekoliko manj podkovane). • Z nakupom regulatorja boste dobili tudi »osebnega skrbnika«, ki bo (~e boste seveda `eleli) na daljavo namesto vas spremljal in optimiziral delovanje va{ega sistema. • Cena regulatorja je primerna za vsak `ep; upo{tevaje dejstvo, da bo va{e bivalno udobje ve~je, stro{ek energenta manj{i in `ivljenjska doba sistema dalj{a.


28

KAMINI

Kamin s kombiniranim na~inom oddaje toplote V mansardnem stanovanju je bila 30 let name{~ena stara lon~ena pe~ in sicer v kombinaciji z odprtim ognji{~em (slika 1). Investitor se je odlo~il za prenovo stanovanja in ob tem `elel med drugim prenoviti in posodobiti pe~. Ker je bila potrebna temeljite obnove in hkrati ni popolnoma ustrezala posodobljenem stilu ambienta, se je odlo~il za novo izvedbo. V stari izvedbi sta bili dve kuri{~i, in sicer lon~ena pe~ kot odli~en ogrevalni element in odprto ognji{~e, ki je slu`ilo namenu bolj za prijetno vzdu{je.

Slika 1 – Stara lon~ena pe~ in odprto ognji{~e

Kaminski vlo`ek SPARTHERM tip Varia 2LRh

Obzidava z akumulacijsko zavoro iz magnezita

Kon~an kamin

Projekt novega kamina

mehansko zra~no loputo preko magnetne sklopke. V primeru izpada elektri~ne napetosti se sklopka sprosti in proces uravnavanja zgorevalnega zraka lahko vr{imo ro~no. Pot dimnih plinov je iz kuri{~a speljana preko akumulacijskih kanalov KMS240 s skupno akumulacijsko maso cca. 450kg (htpp// www.otrtner-cc.at/). KMS kanali so tehnolo{ko vrhunski izdelek, razvit izklju~no za uporabo v pe~arski stroki. Sestava iz aluminijevih oksidov in silicijevega karbida omogo~a optimalno kombinacijo za uporabo v pe~arstvu. Material omogo~a visoko stopnjo vpojnosti, izvrsten prehod toplote ter veliko sposobnost akumulacije. Zdru`uje bistvene lastnosti, ki so pomembne za dobro lon~eno pe~. V notranjosti kamina je name{~ena opeka iz magnezitne kamnine, ki ima zaradi velike gostote - cca 2.600 kg/m³ in hkrati sestave zelo dobro sposobnost akumulacije toplote. Obzidava je izvedena iz kerami~nih pe~nic avstrijskega proizvajalca WOK (htpp//www.ofenkachel.at/ in kaminbau plo{~ (Ortner), ki omogo~ajo enakomeren, rahlo pridu{en prehod toplote, kar povzro~i ne`no sevalno oddajo povr{in kamina v prostor. Po`arno za{~ito smo izvedli s kalcij silikatnimi plo{~ami Promat - Promasil 950-KS, ki nudijo odli~no toplotno za{~ito, obenem pa slu`ijo tudi kot konstrukcijski element. • Ve~ na www.pecarstvo-hrovat.si, Jurij Hrovat, pe~arski mojster

Promocijsko sporo~ilo

Kot osnovo smo uporabili kaminski vlo`ek nem{kega proizvajalca SPARTHERM tip Varia 2LRh z dodano elektronsko regulacijo zgorevanja S-Thermatik Pro (www.spartherm.com). Naprava omogo~a avtomati~no doziranje optimalne koli~ine zraka za zgorevanje. V komori, kjer nastajajo dimni plini je name{~en termoelement (NiCr-Ni TypK), ki meri njihovo temperaturo. Nato mikroprocesor na osnovi teh podatkov preko motornega pogona uravnava zra~no loputo. Motorni pogon je povezan z Kaminski vlo`ek priklju~en na KMS knale


KAMINI

29

Akumulacijske kaminske pe~i TONWERK Kateri kamin ali kaminsko pe~ v nizkoenergijske hi{e?

S

odoben standard gradnje (NEH in pasivne hi{e) velikokrat ote`uje vgradnjo standardnih kaminov in kaminskih pe~i, saj na eni strani majhna potreba energije po ogrevanju in na drugi strani velika trenutna odjemna mo~ kaminov, ustvarjata neugodno bivalno klimo.

T-SKY v prostoru

Tako velikokrat nepravilna izbira kamina ali pe~i pripelje do tega, da je kamin le okras, namesto, da bi ob njem u`ivali ob ognju v hladnih jesenskih in zimskih dnevih.

Edinstveno re{itev ponuja {vicarsko podjetje TONWERK, z dolgoletno tradicijo izdelave {amotov in drugih akumulacijskih materialov, s svojo {iroko paleto akumulacijskih kaminskih pe~i.

Graf: Oddajanje toplote T-LINE (6 kg polen)

Poleg vrhunskega designa je srce vseh akumulacijskih kaminskih pe~i napredna tehnologija izgorevanja in hranjenja energije. Gorenje polen po principu od zgoraj navzdol, zagotavlja po~asno izgorevanje le-teh, kar omogo~a, da se toplota akumulira v posebnem materialu v pe~i. Tako z enkratnim nalaganjem (cca. 6 kg) polen, zagotovimo oddajanje toplote tudi do 16 ur. Najve~ja prednost teh pe~i je, da maksimalna mo~ ne presega 3 kW trenutnega oddajanja toplote, kar zagotavlja odli~no bivalno klimo v prostoru. Akumulacijske pe~i imajo lo~en dovod sve`ega zraka za izgorevanje in jih je mo`no uporabljati v prostorih s kontroliranim prezra~evanjem in delovanjem v podtlaku (Dibt standard). Barvo pe~i lahko prilagodite va{emu prostoru in okusu, saj je oblogo mo`no izbrati med raznobarvnimi umetnimi in naravnimi kamni. Model T-SKY je prejemnik priznane +x Award nagrade. •


30

VAR^EVANJE ENERGIJE

Nepovratna sredstva tudi za u~inkovito rabo energije Z u~inkovito rabo energije privar~ujete in hkrati skrbite za okolje Ohranjanje okolja in zanesljivost oskrbe z energijo ob vedno ve~jih potrebah po energiji postajata klju~na dejavnika razvoja dru`be. Zato se s pojmoma u~inkovita raba energije (URE) in obnovljivi viri energije (OVE) danes sre~ujemo vsi. Tudi zakonodaja, okoljska problematika in cene energentov vedno bolj pritiskajo na kon~ne uporabnike, ki se bodo morali s temi vpra{anji prej ali slej soo~iti. Pravilna uporaba energije se vedno obrestuje: prihranek energije pomeni tudi prihranek stro{kov. Z upo{tevanjem pravil URE in OVE se viri energije uporabljajo na racionalen na~in, pri tem pa se uporabnikom ni potrebno odpovedati udobju, ki so ga vajeni. Energetika Ljubljana je prvo slovensko energetsko podjetje, ki ponuja nepovratne finan~ne spodbude gospodinjstvom, ~e investirajo v okolju bolj prijazne energetske sisteme za oskrbo z zemeljskim plinom ali toploto. Finan~ne spodbude so namenjene tudi javnemu sektorju. •

NAJCENEJĹ I PAKET za ogrevanje na zemeljski plin

Paket za ogrevanje Qa kOMXĂ? Äťe RG

â‚Ź*

1950

080 2882 | www.energetika-lj.si &HQD YNOMXĂžXMH QHSRYUDWQR ÂżQDQĂžQR VSRGEXGR ]D XNUHS Y YHĂžMR HQHUJHWVNR XĂžLQNRYLWRVW Y YLĂŁLQL (85 GR NDWHUH VR XSRUDEQLNL XSUDYLĂžHQL Y SULPHUX GD LPD QMLKRY REVWRMHĂžL NRWHO QD]LYQR PRĂž N: LQ XSRUDEOMDMR GR NDWH DWHUH VR XS SRUDE R QLNL XSU XSUDYLĂž D HQL Y SULPHUX GD LPD QMLKRY REVWRMH WRMHĂžL ĂžL NRWHO QD] D]LLYQR PRĂž RĂž N: NXULOQR ROMH DOL SUHPRJ WHU ]DGRVWLMR UD]SLVQLP SRJRMHP -DYQL UD]SLV ]D VSRGEXGH MH REMDYLOR SRGMHWMH (1(5*(7,.$ /-8%/-$1$ G R R 3DNHW LQ QHSRYUDWQH ÂżQDQĂžQH VSRGEXGH YHOMDMR ]D QRYH ĂŁH QHL]YHGHQH QDORĂĽEH (7,.$ /$ /-8%/-$1$ $1$ G R R 3DNHW DNHW LQ LQ QHSRYUDWQH ÂżQDQĂžQH V H VSRG SRGEXGH YHOMMDMR DMR ]D QRYH YH ĂŁH QH Y JRVSRGLQMVWYLK LQ MDYQHP VHNWRUMX NL ]DJRWDYOMDMR SULKUDQNH HQHUJLMH SUL NRQĂžQLK RGMHPDOFLK QD REPRĂžMLK NMHU MH (1(5*(7,.$ /-8%/-$1$ G R R RSHUDWHU GLVWULEXFLMVNHJD VLVWHPD &HQD QH YHOMD Y SULPHUX NRULĂŁĂžHQMD (1(5*(7, *( .$ /-8%/ -8%/-$1$ G R R RSHUDWHU W GLVW GL WULEXFLMVNHJD VLVWHP L VWHPD &HQD D Q QH YHOMD ÂżQDQĂžQLK XJRGQRVWL (1(5*(7,.( /-8%/-$1$ G R R NUHGLW ÂżQDQĂžQL QDMHP32

OGREVAMO DO 1.000 EUR

Kupujete toplotno ~rpalko? Ne zadovoljite se z obljubami!

V

se od predstavitve prvih toplotnih ~rpalk za ogrevanje stanovanjskih objektov v za~etku sedemdesetih let prej{njega stoletja, je tovrsten na~in ogrevanja postajal vse bolj priljubljen, sprva v skandinavskih dr`avah, nato v celotni Evropi. Danes je evropski trg nasi~en s proizvajalci, potro{niki pa pogosto niso zmo`ni prepoznati razlik med proizvajalci in razli~nimi modeli toplotnih ~rpalk; zato je potrebno dolo~iti merila za vrednotenje in primerjavo. Kaj je pomembno pri primerjavi toplotnih ~rpalk? V izobilju ponudbe toplotnih ~rpalk na trgu se mora kupec odlo~iti, na osnovi katerih karakteristik naj temelji primerjava, ki ga bo pripeljala do ustrezne izbire. Odvisno od zahtev in specifik objekta, so lahko pomembne karakteristike bodisi doseganje dovolj visoke temperature pri ogrevanju, sposobnost priprave tople sanitarne vode, temperatura le-te ali hitrost ponovnega ogretja po porabi, zagotavljanje stabilne mo~i pri razli~nih pogojih delovanja. Nekomu je pomembno, da toplotna ~rpalka zavzema ~im manj prostora, ali pa da je izredno tiha, saj bo name{~ena blizu bivalnih prostorov. Dejavnik pri izbiri je lahko, da je toplotna ~rpalka preprosta za vgradnjo, da je prehod hiter in mo`nost zapletov minimalna. Prav vsakemu investitorju pa je pomembno, kako je toplotna ~rpalka u~inkovita, zato se najprej posvetimo temu.

Primerjava u~inkovitosti Pomembno je, da ste pri primerjanju u~inkovitosti pozorni na pogoje merjenja. Podatki o grelnem {tevilu (COP), ki ne vklju~ujejo vseh dejavnikov in porabnikov (obto~ne ~rpalke, ventilator, odtajanje), lahko prikazujejo na videz zelo dobre vrednosti. Tako ima lahko npr. ista toplotna ~rpalka odvisno od standarda ali pa merilnih pogojev razli~ne podatke o u~inkovitosti.

Pazljivo pri primerjavi COP Po vsej verjetnosti boste izbrali napravo, za katero boste lahko pridobili subvencijo Eko sklada. Torej je ta naprava uvr{~ena na uradni seznam ustreznih naprav, kjer je opredeljeno tudi grelno {tevilo naprave. ^e govorimo o toplotni ~rpalki za pripravo tople sanitarne vode, se najprej pojavi problem dveh standardov, starega EN 255/3 in novega, EN 16147. @e pri EN 255/3 sta mo`na dva rezultata, in sicer pri tempera-

turi zraka 15°C ali pa 20°C. @e tu nastane pribli`no 15% razlike v COP. Nekateri proizvajalci torej {e vedno navajajo podatke pri starem standardu EN 255/3, kjer so vrednosti bistveno vi{je, kot po novem standardu EN 16147. Slednji pa daje dosti bolj realno oceno o u~inkovitosti toplotne ~rpalke. Tako ima dolo~en model toplotne ~rpalke po starem standardu pri A20W45 (zrak 20°C, voda 45°C) vrednost COP 4,1, pri A15W45 je COP 3,6, po novem standardu EN 16147 in pogojih A15W55 pa je COP 3,0. Povsem jasno je, da toplotna ~rpalka za sanitarno vodo v realnem okolju ne bo dosegla u~inkovitosti nad 4 (EN 255/3), medtem ko je faktor 3 dosti bolj realen (EN 16147), zato predlagamo, da zahtevate dokazilo o grelnem {tevilu po novem standardu. U~inkovita toplotna ~rpalka naj bi imela COP 3,0 ali vi{je po standardu EN 16147.

Posebej previdno pri ogrevalnih T^ zrak - voda Na podro~ju ogrevalnih toplotnih ~rpalk zrak/voda so lahko odstopanja med izmerjenimi rezultati in dejanskimi rezultati v praksi najve~ja, kar za uporabnika pogosto pomeni vi{je stro{ke ogrevanja od pri~akovanih. Predvsem je potrebno biti pozoren pri inverterskih napravah, kjer pogosto, z namenom izpolnjevanja visokega COP za uvrstitev na seznam Eko sklada, prihaja do razli~nih interpretacij merilnega standarda EN 14511, kot je na primer izklju~itev odtajanja iz meritve, ali pa zmanj{evanje mo~i pri inverterskih napravah. ^eprav Eko sklad zahteva merjenje pri 100% obremenitvi, so COP ve~ine inverterskih naprav na seznamu dejansko izmerjeni pri 50-60% mo~i, kar ne daje merodajnih rezultatov za primerjavo. Navsezadnje boste izbrali in pla~ali npr. 11 kW napravo ne tak{no s 6 kW toplotne mo~i. Nekateri proizvajalci toplotnih ~rpalk zrak/voda ogla{ujejo visoke vrednosti COP nad 4,5 pri

visokih zunanjih temperaturah (+7°C), kar nikakor ne odra`a povpre~ne zime v na{em delu Evrope. Zato je primernej{i prikaz u~inkovitosti pri npr. +2°C, merjen v standardu EN 14511. Kakovostna toplotna ~rpalka naj bi v teh pogojih dosegala COP vsaj 3,4 (A2W35), tiste bolj u~inkovite pa nad 3,7. Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi primerjavi rezultatov toplotnih ~rpalk doma~ih proizvajalcev. Z ozirom na to, da Slovenija nima akreditiranega tehni~nega in{tituta za merjenje u~inkovitosti toplotnih ~rpalk, so rezultati o u~inkovitosti naprav doma~ih proizvajalcev pogosto pridobljeni ra~unsko. Kadar so opravljene dejanske meritve, so navadno opravljene v lastnih hladilnih komorah pri proizvajalcu in nato ra~unsko preverjene pri Fakulteti za strojni{tvo. Od tujih proizvajalcev se za uvrstitev na seznam


OGREVAMO DO 1.000 EUR Eko sklada navadno zahteva uradno merilno poro~ilo akreditiranega in{tituta.

Realno merilo u~inkovitosti – SPF ali letno grelno {tevilo Merjenje u~inkovitosti naj ne bi bilo izvedeno tako, da podpira le dobro prodajo izdelka. Investitorju naj bi prikazalo realno sliko o u~inkovitosti toplotne ~rpalke skozi dalj{e obdobje. Resni~na u~inkovitost toplotne ~rpalke je povsem realno prikazana z letnim faktorjem u~inkovitosti “SPF”. Ta vklju~uje delovanje skozi celo leto, vklju~no s toplimi in tudi najhladnej{imi obdobji, kot tudi pripravo tople sanitarne vode skozi celo leto. Drugi dejavniki, ki vplivajo na rezultat, so npr. velikost objekta, geografska lokacija, pravilnost dimenzioniranja toplotne ~rpalke, {tevilo stanovalcev in njihove bivanjske navade. Letno grelno {tevilo pove ve~ kot COP – kot uporabnika vas ne zanima, kaj toplotna ~rpalka zmore v dolo~enih laboratorijskih pogojih – zagotovo vas bolj zanima, kaj zmore na va{em objektu.

Letno grelno {tevilo SPF vi{je od 3 Da bi sistem s toplotno ~rpalko ozna~ili kot u~inkovit, mora imeti SPF vi{ji od 3. Medtem, ko je pri toplotnih ~rpalkah zemlja/voda in voda/voda tak rezultat skoraj samoumeven, je pri sistemih zrak/ voda to za nekatere proizvajalce velik izziv. Ve~ina sistemov, predvsem azijskih znamk ter nekatere toplotne ~rpalke doma~e proizvodnje, dosegajo SPF okrog 2,5. Izku{nje z drugimi, predvsem zahodnoevropskimi in skandinavskimi toplotnimi ~rpalkami, pa dajejo rezultate SPF med 3,0 in 3,3 v radiatorsko ogrevanih objektih ter okoli 3,5 v primeru talnega ogrevanja. Razlika v letnem izkoristku sistema med eno in drugo toplotno ~rpalko je lahko ve~ja od 25%, pa ~eprav imata v dokumentaciji prikazan podoben COP. SPF je namre~ v veliki meri odvisen od odzivanja toplotne ~rpalke na spremembe delovnih pogojev ter seveda od njene regulacije – slednja lahko pomeni bistveno razliko, tako v udobju bivanja, kot v u~inkovitosti.

Kako do realnih podatkov? Kupec toplotne ~rpalke se mora zavedati, da pri njemu vgrajen sistem ne bo deloval v laboratorijskih pogojih, temve~ v realnosti, kjer se tako zunanji pogoji, kot notranje zahteve neprestano spreminjajo. Investitor se tako pogosto znajde v nehvale`nem polo`aju. Pri iskanju ustrezne re{itve pridobi ve~ konkuren~nih ponudb, pri kateri mu vsak od ponudnikov `eli predstaviti svojo

re{itev v najbolj{i lu~i. Naloga kupca je, da izmed mnogih karakteristik, ki jih ponudniki navajajo, izbere tiste, ki so zanj relevantne in jih, kar se da realno primerja. Kupec mora znati razlikovati, pod kak{nimi pogoji so podatki izmerjeni, kje in kdo jih je izmeril. Najbolj{i dokaz je vsekakor merilno poro~ilo pridobljeno pri akreditiranemu neodvisnemu tehni~nemu in{titutu.

Velik pomen uporabni{ke izku{nje Podatki o u~inkovitosti (COP) pa seveda {e niso zagotovilo, da bo toplotna ~rpalka na va{em objektu opravljala svojo nalogo po va{ih pri~akovanjih. Eden izmed na~inov, da si investitor ustvari realno sliko o predlagani re{itvi, so dosedanji izmerjeni rezultati v realnem okolju – na podobnih objektih v podobnih klimatskih pogojih. Predlagamo, da pozovrno preverite reference ponudnika in se poskusite dogovoriti za obisk objektov, podobnih va{im – to naj bo prvi korak pri spoznavanju dolo~enega tipa toplotne ~rpalke – izku{nje uporabnika {tejejo ve~, kot obljube v letakih. Poleg primerjave stro{kov in samega zadovoljstva, boste od uporabnikov izvedeli tudi kaj o sami izvedbi, zanesljivosti servisa, poprodajnih storitvah.

Izberite zanesljivega partnerja Pred izbiro toplotne ~rpalke je torej potrebno preudarno premisliti, saj poti nazaj ve~ ni – nepravilno izbrana re{itev ali napa~en izvajalec lahko prinese veliko slabe volje, hladen dom v zimskih dneh ali pa visoke stro{ke ogrevanja. V {iroki ponudbi toplotnih ~rpalk, na majhnem trgu, kot je na{, se najdejo ponudniki vseh vrst. Manj{i lokalni proizvajalec ali trgovec, ki nudi blagovno znamko brez ozadja, torej tak{no, ki obstoja zgolj v Sloveniji, zagotovo ni dovolj zanesljiva izbira na dolgi rok. Pogosto sre~amo uvoznike, ki so s prodajo za~eli zaradi trenda rasti povpra{evanja in obilne ponudbe na tujem, najve~krat azijskem trgu. Zgodilo se je `e, da je kateri izmed njih iz dolo~enih razlogov opustil program, ali pa celo prenehal obstojati, kupci pa tako ostali brez podpore, v slednjem primeru celo brez garancije. Zato predlagamo, da izberete podjetje z dolgoletno tradicijo in ustrezno podporo s strani proizvajalca.

Najdalj{o tradicijo imajo Skandinavci Kadar izbirate med priznanimi in stabilnimi Evropskimi proizvajalci, izbirate med podjetji, ki predstavljajo jedro razvoja v panogi. Mnogo je tak{nih, ki so na

33

trgu prisotni `e ve~ desetletij – nekateri {vedski in danski proizvajalci se ukvarjajo z razvojem tehnologije in izdelavo toplotnih ~rpalk `e preko {tirideset let. Z izbiro naprave tak{nega proizvajalca ste lahko brez skrbi, da ste kupili kakovostno, preverjeno in zanesljivo re{itev ogrevanja, ki vam bo slu`ila dolga leta. Dobili boste zanesljivo tehni~no podporo, veliki proizvajalci namre~ podpirajo lokalne distributerje, z njimi delijo svoje znanje in izku{nje ter skrbijo, da ima njihov lokalni predstavnik ustrezen in primerno usposobljen kader. Vse to so osnovni pogoji za zagotavljanje pozitivne uporabni{ke izku{nje, ki ne pozabimo, mora trajati vsaj 15 do 20 let, ~e bo vse tako, kot mora biti, pa {e nekoliko dlje. Toplotna ~rpalka namre~ ni avtomobil, ki ga po nekaj letih zamenjate staro za novo – toplotna ~rpalka je zadol`ena za udobje va{ega doma dan za dnem, leto za letom, brez da bi se morali z njo kaj dosti ukvarjati.

Deljena (split) ali kompaktna izvedba T^ zrak - voda? Na trgu je vse ve~ ponudbe toplotnih ~rpalk v deljeni (split) izvedbi, kjer je del toplotne ~rpalke zunaj, na prostem, drugi del pa znotraj objekta. Povezava med obema sklopoma je hladilni{ka, vakuumiranje in polnjenje sistema pa izvede in{talater ob vgradnji. Tak{ne naprave prihajajo najpogosteje z daljnega vzhoda in so na videz podobne klimatskim napravam. Pri tovrstnih napravah obstaja mo`nost nestrokovne izvedbe hladilni{kega dela instalacije ali pu{~anja plina po zaklju~eni monta`i, kar lahko pripelje do zmanj{ane u~inkovitosti ali okvare. Toplotne ~rpalke evropskega porekla pa so v ve~ini kompaktne izvedbe, napolnjene in preizku{ene v tovarni. Zanesljivost, da je uporabnik kupil in dobil sistem z ustreznimi karakteristikami je v tako v celoti zagotovljena. Z leto{njim razpisom je med kompaktno in deljeno izvedbo T^ za~el lo~evati tudi Eko sklad, ki za deljeno izvedbo zahteva, da je naprava vgrajena s strani monterja, usposobljenega za delo s hladilnimi plini, v nasprotnem primeru vloga za subvencijo ne bo odobrena. Naprave v deljeni izvedbi, z ve~ kot 3kg hladiva je potrebno registrirati pri Agenciji Republike Slovenije za Okolje in jih vsaj enkrat letno ustrezno pregledati, opraviti preverjanje uhajanja plina ter oddati poro~ilo ARSO, tako uporabnik, kot izvajalec. • Yasin Jodeh


34

NOVOSTI ZA STROKOVNJAKE

Pi{e: Simon Tihec

Spet starinska stikala

Radiator Aria

[e danes jih bomo sre~ali v starej{ih stavbah, saj so bila tako kvalitetna, da delujejo po ve~ desetletjih. Najnovej{a retro serija je izdelana na enak na~in kot v starih ~asih, iz porcelana, bakelita ali stekla. Notranji deli preklopnikov so spet kerami~ni s pritrjenimi kovinskimi kontakti, ki sklenejo ali prekinejo krogotok z resni~nim rotacijskim gibanjem, kar ~utimo in sli{imo med pretikanjem. Sinteti~na smola bakelit je dober izolator, stabilne oblike in temperaturno odporen. Okrog leta 1960 so ga nadomestili cenej{i sinteti~ni materiali. In to kljub temu, da je bolj trden, odporen na praske, prijetnej{i na otip, ter barvno stabilen. V seriji sta tudi sodobna telefonska in internetna vti~nica, www.produktgesellschaft.de •

Proizvajalec trdi, da je novi radiator sodoben in futuristi~en hkrati, pri tem pa {e ogreje ali ohladi prostor. Enako u~inkovit bo doma ali v javnih prostorih, saj naj bi z njim prihranili veliko energije. Aksialni ventilator pove~a u~inkovitost radiatorja, pri tem pa ne zmanj{a bivalnega ugodja. Pod gladko prednjo plo{~o se skriva preplet aluminijastih cevi, med katerimi struja zrak ter odvzema toploto kro`e~i vodi. V zgornjem delu se za ventilatorjem nahaja {e neviden vendar u~inkovit lamelni izmenjevalec toplote. V poletnem ~asu z ventilatorjem pospe{imo obtok zraka, ~e pa v obtok po{ljemo {e rahlo ohlajeno vodo, bomo prostoru lahko zni`ali temperaturo. Priklop izvedemo lahko na spodnjem robu ali od zadaj, izdelek Aria, proizvajalec Scirocco, www.sciroccoh.it •

Menotti Compass Italijanski proizvajalec parketov je pred kratkim predstavil pet novih idej. Odlo~ili so se za me{an industrijsko- obrtni{ki pristop, za kar potrebujejo tudi spretne rokodelce, ki izbirajo les, sestavljajo plasti, opravijo razrez in povr{insko obdelavo. Od idej {e posebej izstopa nov parket, ki daje vtis tridimenzionalnosti, ~eprav je povr{ina skoraj popolnoma ravna. Romboidni kosi so na pogled nesimetri~ni, kljub temu se stranice popolnoma prilegajo, gornji robovi so rahlo zaobljeni, na vseh straneh pa se nahaja spoj pero – utor. Plo{~e o trislojne, dolge 600, {iroke 220 mm, gornja hrastova povr{ina pa je lahko gladko ali mat lakirana, peskana, krta~ena ali ro~no bru{ena, izdelek Compass, proizvajalec Menotti Lab, www.menottispecchia.it •36

OGREVAMO DO 1.000 EUR

Toplotni ~rpalki za vodo, hi{o ali stanovanje

P

riprava tople sanitarne vode in ogrevanje prostorov sta dva stalna stro{ka, za katere uporabniki pla~amo najve~.

Zmanj{anje ra~unov lahko dose`emo z uporabo toplotnih ~rpalk, prihranjen denar pa porabimo za kaj bolj prijetnega. Pri tem uporabimo toploto zraka in za vsak vlo`en kilovat elektrike dobimo skoraj {tiri kilovate toplote.

Hi{o ogreje toplotna ~rpalka Alfea Excellia Duo Toplotno ~rpalko Alfea Excellia Duo so izdelali Francozi, pri tem pa so uporabili sestavne dele vrhunskih proizvajalcev, Siemens, Fujitsu in Wilo. Toploto zraka prestreza zunanja ventilatorska enota, in jo po{ilja notranji grelni napravi, vse skupaj pa krmili vremensko vodena regulacija, ki jo lahko nadziramo z mobilnim telefonom. V ceveh je manj kot tri litre hladiva, zato vsakoletni in{pekcijski pregled odpade. Alfea ima mo~ 11,2 ali 14 kW, kar popolnoma zadostuje za ogrevanje veliki stanovanj ali sodobno grajenih hi{. Ker lahko vodo v predtoku ogreje do 60°C, lahko prostore ogrevamo z radiatorskim ali talnim ogrevanjem, tudi ~e je zunaj -20°C. Visoko grelno {tevilo 4,3 omogo~ata na~in vbrizga hladiva v kompresor ter u~inkovit izmenjevalnik

toplote, izdelan po na~inu »cev v cevi«. Toplotna deluje od -25 do + 35°C zunanje temperature, pri {e ni`jih temperaturah pa se avtomatsko vklju~i pomo`ni elektri~ni grelec. Subvencijo bomo prejeli za obe toplotni ~rpalki, saj se nahajata na seznamu EKO sklada. Podrobne podatke najdemo na spletni strani www.tersus.si.

Toplotna ~rpalka Explorer ogreje sanitarno vodo Toplotna ~rpalka Explorer je izdelana v dveh velikostih in ogreje 200 ali 270 litrov vode, kar je dovolj za pet~lansko dru`ino, pri ~emer porabi od 6 do 10 € elektrike na mesec. Deluje do 0°C, ima visok COP 3,8 ter jo lahko nadziramo na daljavo. Izmenjevalna komora na vrhu naprave je opremljena z dvema vrtljivima priklju~koma, ki omogo~ata usmerjeno zajemanje toplega in izpihovanje ohlajenega zraka v sosednji prostor ali okolico stavbe. Vse povr{ine, ki so v stiku z vodo, so emajlirane, rotacijski kompresor ki deluje izjemno tiho omogo~a postavitev v bivalni prostor. Avtomatika omogo~a ve~ nastavitev, (po~itnice, ECO, Auto, Boost, Solar in Boiler), zato bodo prihranki zelo visoki. • UR

Visok COP Excellie omogo~a izmenjevalec cev v cevi

Explorer s toploto zraka ogreje do 270 l vode


VAŠ PARTNER PRI VARČEVANJU Z ENERGIJO ŽE 23 LET !

TOPLOTNE ČRPALKE IN HLADILNI SISTEMI ZA STANOVANJSKO, POSLOVNO IN INDUSTRIJSKO RABO. NOVO !

NOVO ! TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK/VODA V POVEZAVI S HIDRAVLIČNIM MODULOM ZMANJŠA KONČNI STROŠEK INVESTICIJE POENOSTAVI MONTAŽO VARČNA OBTOČNA ČRPALKA ENOSTAVNA STENSKA MONTAŽA

KOREKCIJSKI TERMOSTAT KRONOTERM KT–1 MERJENJE IN PRIKAZOVANJE PROSTORSKE TEMPERATURE PRIKAZ STATUSA DELOVANJA OGREVNEGA KROGA PRILAGAJANJE TEMPERATURE OGREVALNE VODE, TEMPERATURI PROSTORA NADOMETNA ALI PODOMETNA MONTAŽA

DALJINSKO VODENJE

DOBITNIK ZLATEGA PRIZNANJA CELJSKEGA SEJMA, MAJ 2014

Cloud.

NAJVEČJI SLOVENSKI PROIZVAJALEC TOPLOTNIH ČRPALK

TOPLOTNE ČRPALKE VODA/VODA IN ZEMLJA/VODA

TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK/VODA

TOPLOTNE ČRPALKE ZA SANITARNO VODO

Termo-tehnika d. o. o., Orla vas 27, 3314 Braslovče, T: 03 703 16 20, F: 03 703 16 33, info@kronoterm.com

WWW.KRONOTERM.COM


38

OGREVAMO DO 1.000 EUR

Izbirajte med najbolj{imi ogrevalnimi napravami Ob poplavi ponudnikov ogrevalne tehnike in mnogih zelo razli~nih sistemov ogrevanja, izbira ni enostavna. Pomembni dejavniki pri odlo~itvi so energijska u~inkovitost stavbe, bli`ina samih virov, pri~akovanja lastnika in dru`ine, ter njihov na~in `ivljenja. Sodobno in stro{kovno u~inkovito ogrevanje je prav gotovo ogrevanje z obnovljivimi viri energije, katerega z nepovratnimi finan~nimi subvencijami spodbuja tudi Eko sklad. V nadaljevanju predstavljamo ogrevalne naprave, ki omogo~ajo kakovostne re{itve ogrevanja, katerim je skupno: evropsko priznani in uveljavljeni proizvajalci, izjemna zanesljivost, visoka u~inkovitost, tehnolo{ka dovr{enost, enostavna uporaba naprav, ter visoke subvencije Eko sklada.

Toplotna ~rpalka zrak - voda Stiebel Eltron WPL 15/25: ZMAGOVALKA Z NAJVI[JIM COP! Toplotna ~rpalka dosega COP 4,2 pri temp. A2/W35 (standard EN14511), njena glasnost je le 35 DB na oddaljenosti 5 metrov, ima ekskluziven inverterski Scroll kompresor s posebno Inverter 3.0 tehnologijo, sodi v energijski razred A+++ in jo odlikuje prefinjen dizajn,… - je naprava, ki predstavlja generacijo toplotnih ~rpalk prihodnosti, saj so njene lastnosti v marsi~em nedosegljive trenutni ponudbi na trgu. WPL 15/25 dosega visoke temp. dvi`nega voda (do 65 ˚C) in s tem predstavlja idealno re{itev za vgradnjo v starej{e objekte z radiatorskim sistemom. Izjemna prilagodljivost

naprave glede na dejanske potrebe po ogrevanju objekta, omogo~a tudi {tevilne druge mo`nosti vgradnje. Primerna je za ogrevanje novogradenj, manj{ih in ve~jih objektov, eno ali ve~ dru`inskih hi{. Toplotna ~rpalka zrak - voda Stiebel Eltron WPL ima zaprt hladilni krog, name{~ena je zunaj in zavzame zelo malo prostora. Skratka je naprava, ki s svojo celotno zasnovo omogo~a najvi{je udobje z izjemno nizko porabo energije in nizkimi stro{ki obratovanja.

Toplotna ~rpalka HP Inverter u~inkovito ogreje in hladi prostore ter pripravi toplo sanitarno vodo

Kompaktna T^ zrak - voda s centralnim prezra~evalnim sistemom Stiebel Eltron LWZ 304 / 404 SOL:

Toplotna ~rpalka zrak - voda De Dietrich HP Inverter:

DO 3.750,00 EUR SUBVENCIJE EKO SKLADA!

IZJEMNA PRILAGODLJIVOST NAPRAVE!

Je edinstvena kompaktna naprava s funkcijami ogrevanja, prezra~evanja, hlajenja prostorov in pripravo tople sanitarne vode – edini tovrstni izdelek na trgu, ki ima pridobljen certifikat Passivhaus! Vrhunska izvedba kompaktnega multitalenta navdu{uje z visokimi izkoristki delovanja 4 funkcij. Naprava LWZ 304/404 je primerna za nizkoenergijske in pasivne objekte do 250 m², ter nizkotemperaturnim ogrevanjem (35 ˚C). LWZ je name{~ena v notranjosti hi{e in je brez zunanje enote. LWZ 304/404 je opremljena z 230 l emajliranim grelnikom za sanitarno vodo. V kombinaciji s prezra~evanjem dosega letne izkoristke pri temp. A2/W35 tudi COP 4,0. Naprava tovarni{ko omogo~a nadgradnjo s solarnim sistemom (LWZ 304/404 SOL Set) za izkori{~anje solarne energije za pripravo sanitarne vode, in hkrati podporo ogrevanju. Na ta na~in se stro{ki porabe objekta {e dodatno zni`ajo.

Invertersko toplotno ~rpalko je mogo~e enostavno vgraditi tako reko~ v vsak sistem ogrevanja. Primerna je tako za novogradnje, kot prenove kotlovnic. Naprava na stro{kovno u~inkovit na~in ogreva in hladi prostore, ter pripravi toplo sanitarno vodo. Kot drugi vir lahko uporabi kotel na plin/ olje ali vgrajen el. grelec. Francoski proizvajalec je toplotno ~rpalko zasnoval evropskemu trgu primerno in upo{teval vse mogo~e situacije ogrevanja na{ih domov. Toplotna ~rpalka ima poleg zunanje enote, notranji stenski modul, ki ga krmili najsodobnej{a avtomatika Diematic iSystem; z ukazi v sloven{~ini. Z njo lahko krmilimo ve~ ogrevalnih krogov ter delovanje v kombinaciji z vsemi vrstami kotlov in solarnih sistemov. Inverterski na~in delovanja omogo~a stalno in natan~no prilagajanje toplotnim potrebam, vremensko vodena regulacija sistema pa {e dodatno povi{a energetsko u~inkovitost sistema.

Sanitarna toplotna ~rpalka De Dietrich Kaliko: NAJVI[JI COP PO STANDARDU EN 16147! Kaliko z emajliranim grelnikom prostornine 270 litrov poskrbi za toplo sanitarno vodo tudi za ve~jo dru`ino. Kompaktna dimenzija in enostavna vgradnja omogo~ata vgradnjo De Dietrichove sanitarne toplotne ~rpalke prakti~no v vsak prostor (dimenzije 80 × 80 cm) v domu. U~inkovito tehnologijo ogrevanja sanitarne vode dokazuje njen visok izkoristek (COP 3,4 v skladu z EN 16147), kar omogo~ata tudi kakovoStiebel Eltron WPL 15/25 predstavlja generacijo toplotnih ~rpalk prihodnosti

Ogrevalno – prezra~evalni sistem Stiebel Eltron LWZ 304/404: najbolj{a naprava za nizkoenergijsko ali pasivno hi{o s 4 funkcijami v eni


OGREVAMO DO 1.000 EUR

Uplinjevalni kotel na polena Windhager LogWIN Klassik:

dolgo `ivljenjsko dobo in nizke vzdr`evalne stro{ke. XXL odprtina polnilne komore omogo~a preprosto nalaganje 1/2 ali 1/3 metrskih polen. Obenem velik polnilni prostor prostornine 145 l omogo~a dolgo ohranjanje `erjavice in preprosto nalaganje brez potrebe po ponovnem kurjenju. V zimskih dneh, ~e le hi{a ni potratna, zadostuje polnjenje komore le enkrat dnevno. Z avtomatskim v`igalnim sistemom (opcijsko) kotel poskrbi za v`ig popolnoma sam – bodisi takoj, bodisi kasneje, ko se po dalj{em nedelovanju kotla ponovno pojavi potreba po ogrevanju bivalnih prostorov. LogWIN Klassik odlikuje novo upravljanje izgorevanja LambdaTherm (Lambdasonda + Thermocontrol), ki omogo~a trajno in ~isto izgorevanje, izbolj{ano gorenje, ter zagotavlja stalen nadzor nad temperaturo zgorevalne komore. Preostanek pepela, ki vseeno ostane po dokon~anem izgorevanju, pa je mo`no preprosto odstraniti s pomo~jo posebne prilagodljive posode za pepel. Nekatere od {tevilnih prednosti, ki jih ima kotel, so tudi mo`nost prilagajanja smeri odpiranja vrat kotla (levo/desno), prilagodljiv priklju~ek cevi dimnih plinov ter kompaktne dimenzije, ki omogo~ajo lahek transport kotla skozi vsaka vrata z odprtino 70cm…

99 NEULOVLJIVIH PREDNOSTI PRED KONKURENCO!

Kotel na pelete Windhager BioWIN:

Vrhunska sanitarna toplotna ~rpalka Kaliko pripravi toplo sanitarno vodo tudi za ve~jo dru`ino

sten rotacijski kompresor in trajna titanova anoda, ki {~iti emajlirano notranjost grelnika. Za prepre~evanje nastajanja vodnega kamna je vgrajen aluminijasti kondenzator velike povr{ine speljan po zunanji strani grelnika, obenem pa emajliran jeklen grelnik poskrbi za popolnoma neopore~no toplo vodo. Kaliko ima {iroko obmo~je delovanja, saj deluje med -5 ˚C in +35 ˚C vstopnega zraka, odlikuje pa jo tudi izredno tiho delovanje (39 db).

Windhager z novo izvedbo kotla LogWIN Klassik postavlja najvi{je standarde sodobnega ogrevanja, ki je zelo u~inkovito, zanesljivo in udobno. Odlikujejo ga tudi izredna prakti~nost, ter enostavno upravljanje z enoto v slovenskem jeziku. Njegova robustna zasnova, z vrhunskimi komponentami, zagotavlja

39

ko vgrajeno posodo za pepel, zato je kotel potrebno ~istiti le 1 do 3 × letno! BioWIN ima vgrajen patentiran avtomatski sistem za dovajanje pelet s 3 odvzemnimi sondami, ki zagotavljajo avtomatsko dovajanje goriva v skladu s toplotnimi potrebami, obenem pa ima velik zalogovnik ( za cca. 150 kg pelet), ki omogo~a dolgotrajno obratovanje brez prekinitev. Torej ko kotel BioWIN enkrat vklopite, ste svoje opravili, saj za vse drugo poskrbi inovativen avtomatski sistem kotla. Preverjena in `e ve~krat nagrajena tehnologija ogrevanja na pelete zagotavlja visoko zanesljivost in hkrati var~nost kotla. Njegova kompaktnost ter kakovostni materiali zagotavljajo varnost in brezhibno delovanje kotla. Masiven, moduliran gorilnik iz legiranega jekla omogo~a u~inkovito izgorevanje v vseh pogojih delovanja, trajno visok izkoristek, ter manj{o porabo pelet. Na obrabo neob~utljiva termosonda skrbi za natan~no uravnavanje izgorevanja s Termocontrol nadzorom. Neposredno na kotel name{~ena sodobna upravljalna enota InfoWIN pa s ~itljivimi in jasnimi sporo~ili v slovenskem jeziku nadzira obratovanje.

OGREVALNA TEHNOLOGIJA PRIHODNOSTI

Mo`nosti in na~inov ogrevanja je res mnogo, zato pred odlo~itvijo svetujemo posvet s strokovnjakom, ki bo predstavil prednosti razli~nih vrst sistemov ogrevanja in na osnovi stanja ter v skladu z va{imi pri~akovanji, predlagal optimalno re{itev za va{ objekt. •

Nepremagljiv v udobju, izjemno var~en, varen in zanesljiv kotel na pelete BioWIN. Uporabnika razvaja s popolnoma avtomatskim ~i{~enjem kurilnih povr{in, ter inovativnim avtomatskim odstranjevanjem pepela z veli-

Ve~ informacij o vrhunskih ogrevalnih sistemih ter na~inu sodelovanja pridobite po telefonu 040 744 436 oz. 01 580 91 00. Lahko tudi pi{ete na info@veto.si ali obi{~ete www.veto.si.

Izredno prakti~en in tehnolo{ko napreden uplinjevalni kotel na polena LogWIN Klassik – najbolj{a izbira za sanacije kotlovnic

Nepremagljiv v udobju, izjemno var~en, zanesljiv in varen kotel na pelete BioWIN


40

OGREVAMO DO 1.000 EUR

Na pohodu so kombinirane toplotne ~rpalke

K

akovostne komponente v sodobnih toplotnih ~rpalkah pove~ujejo njihov u~inek. Kombinirane izvedbe toplotnih ~rpalk vklju~ujejo dodatni vir, najpogosteje kotel za plin. Na trgu so danes vse bolj prisotne t.i. bivalentne toplotne ~rpalke, ki imajo integriran dopolnilni toplotni vir, ki je lahko elektro grelec, kotel na plin ali teko~e gorivo. Ta pomaga pri ogrevanju prostorov, ko pri ni`jih zunanjih temperaturah toplotna ~rpalka ne zagotovi dovolj toplote. Rotex hibridna toplotna ~rpalka HPU samodejno skrbi za najbolj ekonomi~no ogrevanje tako, da glede na temperaturne pogoje in cene obeh energentov izbere tistega, ki zagotavlja bolj ekonomi~no delovanje sistema. Toplotna ~rpalka Rotex HPU hybrid zrak - voda zdru`uje notranjo enoto toplotne ~rpalke in plinski kondenzacijski kotel. Prednost tak{ne hibridne oziroma kombinirane toplotne ~rpalke je predvsem v tem, da lahko z minimalnimi stro{ki zamenjamo obstoje~ plinski kotel. Z HPU hybrid lahko ogrevamo objekte z nizkotemperaturnim, kakor tudi z visokotemperaturnim na~inom ogrevanja, skozi vso sezono. V poletnem ~asu je mo`no tudi hlajenje. Tak ogrevalni sistem odlikujejo nizki stro{ki nalo`be, maksimalni prihranki pri ogrevanju in popolnoma zanesljivo delovanje, ne glede na vrsto ogrevalnega sistema in vremenske pogoje.

Za toplotno ~rpalko ROTEX HPU hybrid je mo`no pridobiti subvencijo Eko sklada in Seltron brezobrestni kredit do 5 let. • Zastopa in prodaja: SELTRON d.o.o., Tr`a{ka c. 85A, 2000 Maribor

CENTER

varčnega ogrevanja

Kotel na pelete OPTIMA PKO z regulatorjem t Omogoča kurjenje z ekološko in cenovno ugodnim energentom - peleti. t Namenjen je za ogrevanje objektov z različnimi toplotnimi potrebami in ogrevalnimi sistemi. t Dosega visok do 91,7 % izkoristek. t Skupaj z integriranim zalogovnikom za 135 kg pelet, zasede le 0,9 m2. t Kotel OPTIMA PKO je edini v svojem rangu, ki je opremljen z regulatorjem z možnostjo reguliranja enega ogrevalnega kroga.

BREZOBRESTNI KREDIT !

Izjemna rešitev na področju toplotnih črpalk t Kombinacija kot je še ni bilo - toplotna črpalka in plinski kondenzacijski kotel v eni napravi. Rotex HPU hybrid je odlična rešitev za nizkotemperaturne ogrevalne sisteme s talnim ogrevanjem ali visokotemperaturne ogrevalne sisteme z radiatorji. t Samodejno izbiranje med energentoma, glede na potrebe objekta in ekonomičnost delovanja. t Do 30 % večji izkoristek pri segrevanju sanitarne vode, kot pri klasični plinski kondenzacijski tehniki.

Za nasvet obiščite CENTER varčnega ogrevanja na Tržaški c. 85A v Mariboru. Več informacij za pridobitev brezobrestnega kredita najdete na www.seltron.si !

T: 02 / 671 96 00 E: info@seltron.si S: www.seltron.si42

OGREVAMO DO 1.000 EUR

[vedske toplotne ~rpalke NIBE

[

vedsko podjetje NIBE, ki ga v Sloveniji zastopa podjetje KNUT d.o.o., je v lanskem letu na trgu ponudilo dve novi seriji toplotnih ~rpalk F2040 ter F2030. 65% prihranek je realno pri~akovati F2030 je dopolnjen asortiman pri nas `e dobro uveljavljene serije visoko temperaturnih toplotnih ~rpalk F2300. F2300/F2030 je serija on-off toplotnih ~rpalk v monoblok izvedbi, ki je primerna predvsem za zamenjave ogrevalnih naprav v ve~jih in energijsko potratnej{ih objektih. Izredno visoke COP vrednosti vam omogo~ajo ob~utne prihranke. Z zamenjavo ogrevalnega sistema na olje s toplotno ~rpalko smete realno pri~akovati prihranke do 65%. Toplotne ~rpalke NIBE F2300/2030, so dobavljive v 7, 9, 14 in 20 kW izvedbi. V kaskadni sistem je lahko prigrajenih do 9 toplotnih ~rpalk.

T^ lahko kombinirate s plinom, drvmi, oljem, solarnimi kolektorji Kompaktna notranja enota VVM 310/320/500 nam v kombinaciji s toplotno ~rpalko F2030/2040/2300 tvori celovit sistem ogrevanja z veliko mo`nostmi dodatne opreme. Osnovna izvedba notranje enote VVM 310/320/500 omogo~a poleg priklopa solarnih kolektorjev tudi priklop obstoje~ega ogrevalnega sistema na plin, drva ali olje ter krmiljenje do {tirih temperaturnih re`imov. V bojlerju je tovarni{ko vgrajen stopenjski elektri~ni grelnik za morebitno dodatno ogrevanje, me{alni ventil, regulacija ter frekven~no krmiljeni obto~ni ~rpalki. Regulacija v notranjih enotah omogo~a krmiljenje tako preko SMS modula kot tudi preko spletne aplikacije UPLINK, ki jo lahko v demo verziji

preizkusite na www.nibeuplink.com Omeniti velja tudi povsem novo serijo toplotnih ~rpalk zemlja - voda F1255 s frekven~no krmiljenim kompresorjem, ki je s predhodnjim modelom F1240 predstavljala novost na slovenskem trgu. Toplotna ~rpalka se lahko pohvali z izredno visokim COP in zelo tihim delovanjem. Obmo~je delovanje 4-16 kW. Odli~na kvaliteta, zanesljivo delovanje, pet letna garancija, ter odziven servis so le nekatere prednosti, ki jih boste dobili z vgradnjo toplotne ~rpalke Nibe. Za svetovanje o vgradnji primerne opreme kot tudi za pripravo vseh potrebnih dokumentov za Eko sklad se obrnite na KNUT d.o.o. ali obi{~ite spletno stran www.knut.si ali www.nibe.si •

Najvi{je subvencije potrjujo kvaliteto Nibe F2040 F2040 pa je nova serija frekven~no krmiljenih toplotnih ~rpalk v monoblok izvedbi. Prednosti vgradnje te serije toplotnih ~rpalk zrak - voda so: enostavna vgradnja, frekven~no krmiljenje kompresorja in ventilatorja, mo`nost aktivnega hlajenja, ter izredno tiho delovanje. Visok COP celotni seriji zagotavlja najvi{jo subvencijo Eko sklada - 1.500 do 1.810 â‚Ź. Toplotne ~rpalke NIBE F2040, so dobavljive v 8, 12 ali 16 kW izvedbi.

F2040 in VVM320

F2030 in VVM 31044

ENERGETSKA U^INKOVITOST ZGRADB

Celovit pristop energetske obnove stavbe Na kaj bodite pozorni pri energetski obnovi stavbe Razmi{ljate, ali se vam spla~a energetsko potratno stavbo, v kateri `ivite, spremeniti v energetsko u~inkovito? Ne razmi{ljajte predolgo. Zgolj z izolacijo energetsko zelo potratne enodru`inske hi{e lahko zmanj{ate porabo energije za ogrevanje do 40 odstotkov, pri ve~stanovanjskih stavbah pa do 35 odstotkov. Kdaj in zakaj se odlo~iti za energetsko sanacijo stavbe, smo vpra{ali energetske svetovalce Centra energetskih re{itev (CER). »K energetski prenovi objektov nas vodijo na~ela ekonomi~nosti, ki nam narekujejo, da ob vse vi{jih stro{kih energentov uporabljamo u~inkovite sisteme ogrevanja, hlajenja, prezra~evanja in razsvetljave,« pojasnjujejo svetovalci Tako v podjetju JUB kot v podjetju Knauf Insulation, partnerjev CER-a, poudarjajo, da najve~je prihranke dose`emo z izolacijo objekta, da pa je smiselno hkrati zamenjati tudi dotrajano stavbno pohi{tvo in prilagoditi ogrevalni sistem. Za vse ukrepe lahko dobite tudi nepovratna sredstva Eko sklada ali ugodna posojila.

Pomemben je celovit pristop »Pri energetski sanaciji je pomemben predvsem celovit pristop, ki zajema pregled energetskih sistemov, gradbene fizike gradbene konstrukcije, testiranja ter pripravo predloga tehnologije vgradnje,« opozarjajo v JUB-u. Poudarjajo, da so pri tem pomembni dobro sodelovanje med investitorjem, upravljavcem in izvajalcem, strokovna vgradnja ter nadzor nad vgradnjo in uporabo predpisanih materialov. ^e kateri od navedenih elementov procesa izostane, je lahko izvedba pomanjkljiva ali tehni~no nepravilna in prihranki energije niso optimalni. Zato je zelo pomembna tudi izbira izvajalca, opozarjajo. Koliko izolacije potrebujete, kak{na okna izbrati in kako posodobiti ogrevalni sistem, je odvisno od ve~ dejavnikov, zato se pred za~etkom projekta posvetujte s strokovnjaki, ki bodo svoje nasvete prilagodili va{emu primeru. Za ogrevalni sistem energetski svetovalci Petrola svetujejo, da se menjavi ogrevalnega sistema pristopi preudarno in preveri ve~ ponujenih opcij. Tr`i{~e ponuja celovite re{itve razli~nih sistemov, od vse bolj popularnih toplotnih ~rpalk, kotlov na lesno biomaso, termo solarnih sistemov do prihajajo~ih hibridnih sistemov. Prav tako moramo biti pozorni na celovitost ponudbe, kar pomeni, da je znan postopek dobave, dostave, monta`e in zagona `elenega ogrevalnega sistema. In {e nekaj je pomembno, da pri izbiri pogledamo tudi na obrat investicije – ta naj ne bo predolg. Energetski svetovalci partnerjev Centra energetskih re{itev vam bodo dali tudi natan~en odgovor na vpra{anji, kako debel naj bo sloj izolacije in za kak{en material se odlo~iti. Zagotovo pa velja, da mora debelina izolacije ustrezati vsaj veljavnemu tehni~nemu predpisu in pripadajo~i tehni~ni smernici (PURES 2 in TSG-01-004-2010). Ta dolo~ata, da mora biti toplotna prehodnost zunanje stene po prenovi najve~ 0,28 W/m2K. Morda vam ta {tevilka ne pove veliko, a z njeno pomo~jo lahko izra~unate, kako debel mora biti toplotni ovoj iz posameznega materiala. Knauf Insulation na primer pri uporabi svojega materiala priporo~a, da na zunanjo steno namestite od 16 do 20 centimetrov toplotne izolacije ali ve~, pod po{evno streho do 40 centimetrov ali ve~ in na tla proti terenu od 12 do 20 centime-

Energetske re{itve na klju~ U~inkovita energetska prenova doma ob {tevilnih informacijah na trgu danes spro`a mnogo vpra{anj in dilem. Investitor pa potrebuje enostavno in celovito re{itev za izvedbo projekta z optimalnimi rezultati in hitim povratkom investicije. V specializiranem Centru energetskih re{itev (CER-u) v ljubljanskem BTC-ju je pet partnerjev, Jelovica, Petrol, JUB, Knauf Insulation in Zelene energije, zdru`ilo znanje in izku{nje na podro~ju energetskih re{itev za gospodinjstva in podjetja. Poglavitna prednost centra je, da kupec na enem mestu najde vse od izolacijskih materialov (fasade, strehe, tal), energijsko var~na okna in vhodna vrata, ogrevalnih in hladilnih sistemov in energentov, do energijsko var~ne gradnje nove hi{e. Skupni imenovalec celovite ponudbe partnerjev je energijska var~nost doma, prihranek energije ter zdravo in kakovostno bivanje. CER je z aktualnimi vsebinami tudi svetovalno in izobra`evalno sredi{~e, kjer energetsko u~inkovite re{itve iz prakse predstavljajo razli~nih strokovnjaki . Obi{~ite CER-ovo spletno stran www.cer-slo.si, kjer najdete koledar dogodkov in najnovej{i Energetski vodnik Centra energetskih re{itev. V njem dobite odgovore na {tevilna vpra{anja za energijsko u~inkovitost gradnje in kupone ugodnosti za sanacijo doma.


45

Eko sklad objavil delni zaklju~ek Javnega poziva 24SUB-OB14

trov ali ve~ toplotne izolacije, odvisno od `elenih u~inkov. Pri drugih materialih so debeline lahko druga~ne.

Gradnja in obnova: Ukrep l. 1 in ukrep J 16. maja 2014 je Eko sklad zaprl finan~ne spodbude za gradnjo pasivne hi{e, ter nakup stanovanja v ve~stanovanjski stavbi, ki je zgrajen ali obnovljen v pasivnem, oziroma ni~ energijskem razredu, ker so razpisana sredstva `e po{la.

Zamenjajte tudi okna ^e hkrati z izolacijo fasade zamenjate tudi dotrajana in energetsko neu~inkovita okna, se ne le izognete poznej{im po{kodbam fasade, ampak tudi bolje in la`je na~rtujete priklju~itev sloja toplotne izolacije na okvir stavbnega pohi{tva. S tem se izognete nastanku toplotnih mostov. Sama vgradnja stavbnega pohi{tva je torej izrednega pomena, zato jo prepustite strokovnjakom. Ti vam bodo izra~unali tudi, ali boste morali potem, ko boste objekt toplotno izolirali in s tem zmanj{ali potrebo po toploti, prilagoditi ogrevalni sistem. Strokovnjak bo preveril, ali va{ stari kotel ustreza novim razmeram, in vam svetoval, ali ga je treba zamenjati ali posodobiti. V nekaterih primerih je namre~ lahko predimenzioniran, kar skozi druga~en re`im delovanja vpliva tudi na njegov izkoristek, intervale vzdr`evanja in tehni~no trajnost, opozarjajo energetski svetovalci. Za dodatna vpra{anja vas vabimo na obisk Centra energetskih re{itev v Ljubljani. Odgovore o energijski u~inkovitosti vam ponujamo tudi na spletni strani www.cer-slo.si, kjer lahko prelistate tudi Energetski vodnik Centra energetskih re{itev z mnogimi uporabnimi nasveti. •

Nepovratne finan~ne spodbude ob~anom za nove nalo`be rabe obnovljivih virov energije in ve~je energijske u~inkovitosti stanovanjskih stavb (Uradni list RS, {t. 15/14) v delu, ki se nana{a na ukrep I.a - gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj ni~ energijske stanovanjske stavbe in na ukrep J - nakup stanovanja v tri- in ve~stanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj ni~ energijskem razredu, je zaklju~en, ker so zapro{ene nepovratne finan~ne spodbude vlagateljev `e presegle vsa sredstva, razpisana za navedena ukrepa. • JE

KLIMATEH montaža in vzdrževanje klimatskih in prezračevalnih sistemov, d.o.o. Tržaška cesta 122, SI-1000 Ljubljana klimateh.si info@klimateh.si toplotnacrpalka.com info@toplotnacrpalka.com

080 13 43


46

OGREVANJE - HLAJENJE

Termi~no aktivni sistemi v zgradbah Stro{kovno in energijsko u~inkovito ogrevanje in hlajenje za poslovne zgradbe Napredna kombinacija sistema ogrevanja in hlajenja za ve~nadstropne zgradbe ^e na~rtujete projektiranje zgradbe s pisarnami ali poslovno zgradbo, boste morali v projekt vklju~iti prezra~evanje, klimatske naprave in ogrevanje. Za vgradnjo vsakega od teh sistemov je potrebno veliko dela, vsak od njih pa predstavlja samostojno investicijo. Zaradi tega je vredno razmisliti: zakaj ne bi integrirali sisteme za notranjo klimatizacijo `e na za~etku? Uponorjev TAB sistem uporablja betonsko termi~no maso preko vgrajenih in zalitih cevi, v katerih kro`i voda za ogrevanje in hlajenje betonske konstrukcije. Na ta na~in stropi, tla ali stene prvenstveno pripomorejo k senzibilnemu hlajenju in drugotno k osnovnemu ogrevanju zgradbe. Vstavljene cevi aktivirajo betonsko jedro mase zgradbe za shranjevanje in oddajo toplotnih obremenitev. Medtem, ko Uponor TAB sistem ni klimatska naprava in ni zamenjava za prezra~evalne sisteme, je naloga konvencionalnih tehnologij zmanj{ana na minimum – kar pripomore k zagotovitvi najbolj{ega mo`nega notranjega okolja. Sistemi so nevi-

^ez dan

^ez no~

^ez dan ohlajena stropna konstrukcija akumulira toplotne dobitke iz prostora ali direktnega son~nega obsevanja.

^ez no~ se betonsko jedro ohlaja s pomo~jo hladilne naprave ali drugega vira hladu.

dni, nesli{ni in ne ustvarjajo prepiha. To je inovativnost jedra.

projektih – z varno prekritimi toplotnimi izmenjevalci v gradbenih konstrukcijah. Majhna poraba energije je dose`ena s srednjo obratovalno temperaturo vode (18-28°C), ki je zelo blizu obdajujo~e okolice (temperature notranjega ambienta). Slednji pove~a u~inkovitost vira toplote in omogo~a uporabo obnovljivih in brezpla~nih hladilnih virov v skladu s principom nizkoenergijskega dizajna. Nenazadnje: Uponor TAB sistem je stro{kovno u~inkovit. Za~ne se `e v fazi gradnje in traja skozi celotno `ivljenjsko dobo zgradbe.

Kratkoro~ne in dolgoro~ne prednosti Udobje je zagotovljeno z optimalnimi temperaturami, ki jih omogo~a nesli{ni sistem in kateri ne povzro~a kro`enja zraka: brez prahu, brez prepiha – zagotavljujo~ zdravo notranje okolje. Ta nevidni sistem omogo~a svobodo prostora in fleksibilnost pri notranjem dizajnu. Zanesljivost Uponor TAB sistema je bila, od leta 1997, potrjena v ve~ kot 1.000-ih

Termično aktivni sistemi v zgradbah Stroškovno in energijsko učinkovito ogrevanje in hlajenje za pisarniške in poslovne zgradbe Delovanje pri temperaturah, ki so blizu temperaturi okolice. Idealno za uporabo obnovljivih virov energije in prostih hladilnih površin – to je dokazljivo odlična kombinacija! V skladu z ustreznimi gradbenimi certifikati, kot so LEED, BREEAM in DGNB. Enostavna kombinacija s konvencionalnimi sistemi ogrevanja, hlajenja in prezračevanja. Uponor nudi tehnično podporo, od idejne faze vašega projekta naprej

Za več informacij: TITAN d.d. T (01) 8309 170 prodaja (01) 8309 168 tehnična služba F (01) 8309 171 E pc5@titan.si W www.titan.si www.uponor.si


OGREVANJE - HLAJENJE

Zaklju~ek Uponor nudi gradbenim profesionalcem brezkompromisno kakovost, najbolj{e strokovno znanje in dolgoro~no partnerstvo. Za dodatne tehni~ne informacije se lahko obrnete na podjetje TITAN d.d., ki je uradni zastopnik dru`be Uponor v Sloveniji. • Vili Zabret, TITAN d.d.

1.

TAB sistem Contec – visoko u~inkovit energijski koncept za perfektno notranjo klimo

2.

Contec ON – TAB sistem, ki je blizu povr{ine: koncept hitrega odzivnega ~asa in visoke u~inkovitosti

3.

Talno hlajenje in ogrevanje – zagotavlja perfektno notranjo klimo poleti in pozimi

4.

Contec TS – TAB sistem s termi~nimi dozami: koncept za nadaljnjo priklju~itev dodatnih hladilnih panelov

• Nizki stro{ki vgradnje: 30-50% prihranka zaradi manj{ih hladilnih agregatov, manj{ih ogrevalnih enot in manj{ih dimenzij prezra~evalnih kanalov (bolj higieni~no). • Nizki stro{ki vzdr`evanja in obratovanja: do 50% prihranka v primerjavi s konvencionalnimi prezra~evalnimi sistemi! • Hitra vgradnja in izbolj{ana kontrola kvalitete zaradi tehnike predfabriciranih elementov. • Odli~no za integriranje obnovljivih virov energije. • Idealno za sodobno zasnovane zgradbe, v katerih je upo{tevana u~inkovita izolacija in sen~ila. • Zmanj{anje vi{ine zgradbe in manj{a poraba materiala zaradi neuporabe vise~ih stropov. • Nevidni sistem, ki daje maksimalno svobodo arhitekturnemu in notranjemu dizajnu. • Izognite se sindromu bolne zgradbe: Uponor TAB sistem ne ustvarja nobenega {uma, prepiha ali prahu.

Kdo bo med dopustom skrbel za vaĹĄega ljubljenÄ?ka?

Dovolite, da za vaĹĄe vozilo ĹĄe pred dopustom poskrbimo mi. - Preventivni tehniÄ?ni pregled (za Ä?lane brezplaÄ?no) - Servis in vzdrĹževanje - TehniÄ?ni pregledi - Zavarovanja in registracije - Pregledi predelav in homologacije

Pravi prijatelj.

9DUQL YR]QLN ĂŁW $YWR PRWR GUXĂŁWYR 9HOMD GR A I T

ÄŒlanska kartica Membership Card

47


48

OGREVAMO DO 1.000 EUR

Toplotne ~rpalke najbolj inovativnega in hkrati vodilnega proizvajalca na slovenskem ogrevalnem trgu, podjetja Daikin Daikin je v svetovnem merilu znan kot vodilni proizvajalec energetsko u~inkovitih re{itev za ogrevanje, hlajenje, prezra~evanje in klimatizacijo. Inovativnost, trajnostni razvoj in energetska u~inkovitost predstavljajo na~ela, katerim daje Daikin absolutno prioriteto tako v svetovnem merilu, kot tudi v Evropi . To je vsekakor razvidno pri razvoju inovativnih izdelkov in sistemov, ki so bili izdelani posebej za evropske trge. Ti sistemi ravnajo bolj u~inkovito z energijo, sprostijo manj CO2 in omogo~ajo Daikinu, da se hitro odziva na nove zahteve trga.

mo~jo, ampak lahko delujejo v optimalnem obmo~ju, kar zagotavlja visoko u~inkovitost in zanesljivo delovanje v celotni ogrevalni sezoni. Skrivnost je v tem, da vedno oba kompresorja delujeta ter si delita obremenitve, zato lahko vsak od njiju dela v ni`ji delni obremenitvi. Tak{no delovanje v povezavi z inverterskim krmiljenjem omogo~a bistveno ve~jo u~inkovitost, kot jo nudijo toplotne ~rpalke s samo 1 kompresorjem.

Daikin je razvil {tiri modele toplotnih ~rpalk – nizkotemperaturni ~rpalki zrak-voda in zemlja-voda, ki sta primerni za nizkotemperaturne ogrevalne sisteme (talno ogrevanje, konvektorji) ter hibridno toplotno ~rpalko in visokotemperaturno toplotno ~rpalko zrak-voda, ki sta primerni za ogrevanje z radiatorji. V Sloveniji ima koristi od inovativnih, stro{kovno in emisijsko var~nih Daikinovih ~rpalk `e ve~ kot 10.000 oseb. Zaradi zavzetosti, zagnanosti in strokovnosti na{ih slovenskih distributerjev, projektantov in monterjev ter tudi zahvaljujo~ tako velikemu {tevilu slovenskih uporabnikov, ki so zaupali Daikinu in se odlo~ili za njihove toplotne ~rpalke Daikin Altherma, je Daikin dale~ najmo~nej{i dobavitelj toplotnih ~rpalk v Sloveniji. Posebno ~ast so podjetju Daikin izkazali pri reviji Forbes, ko so jih nedavno uvrstili na seznam 100 najbolj inovativnih podjetij v svetovnem merilu. (Za ve~ informacij: www.daikin-ce.com/news/recent/2013/most-innovative-companies.jsp ter www.forbes.com/innovative-companies/list)

Visokotemperaturna toplotna ~rpalka Daikin Altherma predstavlja idealno re{itev za hi{e z radiatorji Daikin je prvo podjetje, ki je na podro~ju toplotnih ~rpalk uvedlo patentirano re{itev z dvema zaporedno vezanima kompresorjema, zaradi katerih lahko njihova toplotna ~rpalka dvigne temperaturo vode do 80°C izklju~no s termodinami~nim delovanjem. Visokotemperaturna ~rpalka je tako idealna za zamenjavo tradicionalnih ogrevalnih sistemov (pe~i na kurilno olje, plin ali biomaso) v starej{ih objektih z radiatorji, saj nudi uporabnikom popolno udobje topline tudi pri najni`jih zunanjih temperaturah, brez dodatne pomo~i elektri~nih grelcev. S tem konceptom je proces ustvarjanja potrebne zmogljivosti za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode razdeljeno na 2 kompresorja, namesto samo na enega, tako da vsak kompresor ne potrebuje delovati s polno

Toplotna ~rpalka naravni tok prehajanja toplote iz vi{jega temperaturnega obmo~ja na ni`je temperaturno obmo~je obrne in s toploto, ki jo prenese iz zunanjega zraka segreva sanitarno vodo oz. vodo za ogrevanje prostorov. Izmenjevalec toplote v zunanji enoti (1) jemlje toploto iz zunanjega zraka s pomo~jo hladiva R410A. Kompresor v zunanji enoti temu hladivu dvigne tlak in posledi~no tudi temperaturo, ki se nato preko prvega izmenjevalca v notranji enoti (2) prenese na hladivo R134a. Drugi kompresor ponovi enak proces, ki se zaklju~i s prenosom toplote na vodo v ogrevalnem sistemu (3).

Na podlagi dosedanjih izku{enj lahko visokotemperaturna toplotna ~rpalka Daikin Altherma zmanj{a stro{ke ogrevanja do 3 krat v primerjavi s kurilnim oljem, do 4 krat v primerjavi z uteko~injenim naftnim plinom in do 2-krat v primerjavi s toplotno ~rpalko z le enim kompresorjem.


OGREVAMO DO 1.000 EUR

49

Inovativni koncept invertersko krmiljenih dveh zaporedno vezanih kompresorjev zagotavlja visokotemperaturni toplotni ~rpalki Daikin Altherma zadostno kapaciteto mo~i skozi celotno ogrevalno sezono. Tako lahko na primer 11kW Daikin Altherma pri temperaturi -15°C zunanjega zraku proizvede 65°C izhodne vode z mo~jo 9,1 kW, kar je {e vedno ve~ kot 90 % kapacitete, ki jo ~rpalka zagotavlja pri 2°C zunanjega zraku (10 kW).

Invertersko krmiljene visokotemperaturne Daikin kin Altherme zvezno prilagajajo delovanje obeh kom-presorjev tako, da z minimalno potrebno mo~jo zadostijo dejanskim potrebam po ogrevanju objektov. Pri vi{jih zunanjih temperaturah kompresorja delata z manj{o mo~jo, pri ni`jih pa z ve~jo mo~jo, da dose`eta nastavljeno notranjo temperaturo objekta. Kaj tak{na regulacija delovanja kompresorjev pomenii za uporabnika in za samo toplotno ~rpalko? 1. V primerjavi s toplotnimi ~rpalkami, ki {e vedno delujejo po principu Vklop-Izklop (t. i. On-Off kompresor deluje izklju~no ali z 0% mo~i ali pa s 100% mo~jo), lahko toplotna ~rpalka z inverterskim delovanjem prihrani do 30 % energije; 2. Manj{e {tevilo vklopov in izklopov kompresorjev podalj{uje `ivljenjsko dobo toplotne ~rpalke in zmanj{ajo mo`nosti nastanka okvar; 3. Invertersko krmiljenje omogo~a uporabniku popolno temperaturno udobje, saj vzdr`uje nastavljene temperature prostorov brez nihanja, ne glede na razli~ne spremenljivke (npr. spremenjena koli~ina son~ne svetlobe ali {tevilo oseb v prostoru). Invertersko krmiljenje ne omogo~a toplotni ~rpalki samo prilagajanja mo~i delovanja, ampak tudi prilagajanje proizvodnje razli~nih temperatur ogrevalne vode. To pomeni, da za razliko od tradicionalnih ogrevalnih sistemov, kjer moramo nastaviti fiksno temperaturo izhodne vode (npr. 70°C), lahko z Daikin Althermo nastavimo vremensko odvisno krivuljo temperature izhodne vode – pri vi{jih zunanjih temperaturah zraka lahko objekt u~inkovito ogrejemo tudi z ni`jimi temperaturami izhodne vode, ki jih potem ~rpalka samodejno dviguje z ni`anjem zunanje temperature zraka. Prednost je ponovno v manj{i mo~i delovanja kompresorjev in posledi~no v prihranku energije. Za razliko od inverterskih, On-Off ~rpalke te prednosti ne morejo izkori{~ati. Za zagotavljanje ni`je temperature izhodne vode bi morali njihovi kompresorji {e ve~ delati na manj u~inkoviti na~in s konstantnim vklapljanjem in izklapljanjem. Glede na vse na{tete prednosti inverterske tehnologije, ne presene~a dejstvo, da skoraj ni ve~ proizvajalcev, ki ponujajo toplotne ~rpalke z zastarelo tehnologijo On-Off delovanja kompresorjev. Zelo kmalu tudi ne bo ve~ mogo~e s tak{no tehnologijo izpolnjevati kriterijev o minimalni sezonski u~inkovitosti, ki jih bo narekovala zakonodaja EU.

Kadar se boste odlo~ali za re{evanje svojih ogreKa valnih valn potreb s toplotno ~rpalko v kombinaciji z radiatorji, ki za delovanje potrebujejo vhodno temradiato peraturo vvode 50°C ali ve~, se je smiselno se vpra{ati: • Je izbrana toplotna ~rpalka zasnovana za delovanje pri vi{jih temperaturah (do 80°C)? Je toplotna ~rpalka zmo`na samodejnega prilagajanja toplotnim potrebam hi{e in uporabnikov ali morda deluje na na~in nizke u~inkovitosti s konstantno kapaciteto in izhodno temperaturo vode? Lahko toplotna ~rpalka dose`e zahtevano vrednost izhodne temperature vode tudi pri temperaturi zunanjega zraka -20°C brez pomo~i dodatnih elektri~nih grelcev? Lahko toplotna ~rpalka dose`e zahtevano vrednost izhodne temperature vode tudi pri temperaturi zunanjega zraka -20°C brez, da bi koeficient u~inkovitosti COP padel pod 2? Lahko toplotna ~rpalka zagotavlja enako grelno kapaciteto pri temperaturi zunanjega zraka +2°C in -15°C? Ali je mogo~e, da pri -15°C izgubi 30% ali celo 50% svoje toplotne mo~i, kar jo prisili, da izgubljeno toplotno mo~ nadome{~a z elektri~nimi grelci? Ali toplotna ~rpalka obratuje z visoko u~inkovitim sistemom z dvema kompresorjema, ali obratuje z enim samim kompresorjem, z bistveno ni`jo u~inkovitostjo in vi{jimi obratovalnimi stro{ki na letnem nivoju? Se kompresor krmili z invertersko tehnologijo, kar zagotavlja optimalno obremenitev naprave in visoko u~inkovitost, ali je krmiljena z zastarelo On-Off tehnologijo? Je toplotna ~rpalka zasnovana na osnovi aktualnih in u~inkovitih hladilnih plinov, kot npr. R410A, R134A, R32 (oz. kombinacije le-teh), ali uporablja zastarele in neu~inkovite hladilne pline, kot so R407C in R404a? V primeru nadaljnjih vpra{anj se lahko obrnete na nas preko na{e spletne strani www.daikin-ce.com ali pa z nami nave`ete stik preko enega od na{ih distribucijskih partnerjev v Sloveniji. Seznam na{ih partnerjev lahko najdete na www. daikin-ce.com/country-selection/ slovenia.jsp. •

(Promocijsko sporo~ilo)

Opomba: Realni podatki lahko nekoliko odstopajo zaradi razli~nih lokalnih podnebnih razmer, posebnih okoli{~in vgradnje in uporabe ter zaradi gibanja cen energentov.

Pri nekaterih drugih toplotnih ~rpalkah - {e posebej tistih, ki uporabljajo samo On-Off kompresorje in morda tudi nizko u~inkovito hladilno sredstvo, kot je plin R407C - lahko vidimo, da jim grelna mo~ pade med 30% ali celo 50% pri zni`anju zunanje temperature zraku iz 2°C na -15°C. To avtomati~no pomeni, da ~e potrebujete dolo~eno ogrevalno mo~ pri -15°C zunanje temperature, dolo~en da zzagotovite prijetno toplino v va{em domu, morate nabaviti toplotno ~rpalko, ki ima veliko ve~jo nnazivno kapaciteto (nazivna kapaciteta obi~ajno ttemelji na +7°C zunanje temperature zraka). Ve~ja kapaciteta toplotne ~rpalke pa pomeni ve~je investicijske stro{ke, ve~jo velikost enote in ve~je emisije hrupa. v


50

OGREVAMO DO 1.000 EUR

Ogrevajte delovne prostore enostavno in poceni

O

grevanje {e vedno predstavlja enega glavnih stro{kov tako v doma~i hi{i kot v delovnih prostorih, sploh ~e se zana{ate na neobnovljive vire energije, kot sta kurilno olje ali plin. Biomasa je cenovno precej bolj sprejemljiv vir, vendar je pri tem potrebno paziti, da osnovna investicija v spremembo energenta ne postane previsoka. Prednosti pelet za ogrevanje objektov so marsikomu `e dobro poznane. Kot lesna biomaso so za polovico cenej{i kot kurilno olje, obenem pa {e vedno ohranjajo precej{njo raven avtomatike, ki so jo uporabniki navajeni pri kurilnem olju ali plinu (za razliko od kurjenja drv). Re{itev za prehod na ogrevanje z lesnimi peleti je precej in nekatere so cenovno zelo ugodne. V mnogih primerih pravzaprav niti ni potrebe po zamenjavi obstoje~ega kotla. Potrebno je le dodatno namestiti sistem za kurjenje pelet, katerega glavni del predstavlja gorilnik na pelete. Gorilniki Fenix™ so se `e dodobra uveljavili na trgu v ta namen. ^e imate delavnico ali kak{en drug prostor, ki ni opremljen s centralnim sistemom ogrevanja, je zanimiva re{itev toplozra~no ogrevanje. [e posebno je na~in priporo~ljiv za ogrevanje prostorov z visokimi stropi, kot so delavnice, skladi{~a, rastlinjaki in razni {otori. Z vpihovanjem toplega zraka namre~ poskr-

bite za me{anje zraka in tako prepre~ite razslojevanje zra~nih plasti (toplo zgoraj in hladno spodaj), kot se pogosto dogaja pri radiatorskem na~inu prenosa toplote. Posledica so manj{e toplotne izgube, ter prijetnej{i ob~utek v prostoru. Na tr`i{~u se je pojavila nova toplozra~na pe~ na pelete Fenix™. Njena glavna prednost je, da se jo lahko zelo hitro in enostavno postavi v kateri koli prostor. Pe~ se dobavi v enem delu in je kompaktnih dimenzij. Zalogovnik za pelete prostornine 100 litrov zadovolji vsaj dnevno potrebo po peletih. Transporter (pol`), ki poskrbi za prenos pelet iz zalogovnika v gorilnik, je tudi priro~no vgrajen v pe~ in ne posega v prostor ter niti ne moti ~i{~enja pepela

iz pe~i. Vgrajen je gorilnik na pelete Fenix™ Basic, ki ga odlikujejo napredna regulacija, samodejen v`ig, visoki izkoristki in enostavna uporaba. Pe~ uporablja u~inkovit cevni sistem za izmenjavo toplote med zrakom in dimnimi plini, tako da celoten sistem omogo~a izkoristek preko 90%. Pe~ ne potrebuje nobenih dodatnih in{talacij za monta`o. Vse kar potrebujete je enostaven odvod za dimne pline, kar se da po navadi re{iti brez ve~jih problemov. Pe~i so serijsko na voljo za mo~i do 25 kW, kar je dovolj za delovne prostore do 200 m², po naro~ilu pa bodo dobavljive tudi pe~i ve~jih mo~i (do 100 kW). •

Da bi bila vse ta pestra ponudba {e dostopnej{a, imate mo`nost nakupa na obroke z ugodnimi krediti Hranilnice LON. Kredit omogo~a pla~ilo na do 36 obrokov do vrednosti 4.000 EUR.

Damjan Nemec


PAKET DVOJNI PLUS Električna energija in zemeljski plin združena v enem paketu. Nižja cena obeh energentov do konca leta 2015. Ponudba ne vključuje 20 eur popusta in praktične nagrade ob sklenitvi pogodbe za zemeljski plin.

080 21 15 www.energijaplus.si


52

INTERVJU Intervju z Daniellom Porsche na temo KWB ogrevanje na biomaso

Kakovost se povezuje Porsche ogreva s kotli KWB

Vodilno ogrevanje na biomaso

P

ravnuk znamenitega vizionarja in o~eta najbolj prodanega avtomobila na svetu – VW Hro{~a, pri ogrevanju stavi na kakovost in varnost. Daniell Porsche je zadovoljen in ponosen lastnik skupno sedmih kotlov na biomaso KWB. G. Porsche, kaj za vas pomeni toplota? Sam toploto ena~im s toplino. Prispeti domov, biti doma. Toplota zame pomeni tudi varnost in `ivljenje.

Kako in zakaj se je pravnuk tako poznane dru`inske dinastije odlo~il za ogrevalni sistem KWB?

Ogrevanje na pelete KWB Easyfire Na voljo od 2,4 kW z -tehnologijo.

PREPROSTO IN ČISTO OGREVANJE

Tel.: +386 3 839 30 80 E-pošta: info@kwb.si

www.kwb.si

© Foto: KWB | Toni Muhr

Več kot 60.000 zadovoljnih strank zaupa KWB in s tem stavijo na varčno in obnovljivo toploto.

Pri tako velikem projektu je seveda predpriprava in natan~na analiza vseh mo`nosti klju~nega pomena. Tako je bilo tudi pri meni. Zbiral sem ogromno informacij o razli~nih vrstah ogrevalnih sistemov. Od kotlov na kurilno olje, plin in ostalih sistemov. Sam sem balonar ter sem zaradi tega imel tudi dostop do teko~ega plina, vendar so me pogoste napake s plinski tlakom, te`ave z v`igi ter ob~asne te`ave s posameznimi komponentami odvrnile od nakupa plinske pe~i. Ko smo ob procesu selitve na{ dom v mestu zamenjali s hi{o na pode`elju smo se odlo~ili, da je najbolje za ogrevanje uporabiti surovino, ki nam je blizu in dostopna. Ogrevanje s pomo~jo kamina je sicer nekaj kar me je veselilo `e od nekdaj, vendar zahteva tak{en na~in ogrevanja neizmerno ve~ji ~asovni vlo`ek ter skrb uporabnika. Ko smo premleli vse faktorje je bil kotel na biomaso resni~no optimalna re{itev. Ob za~etnem razmisleku ali se odlo~iti za kotel na sekance ali na pelete, smo se zaradi ve~jega izkoristka, optimizacije ter bolj kakovostnega energenta odlo~ili za kotel na pelete. Potrebujem kotel, ki deluje brez te`av saj je zanesljivost kupljenega produkta zame klju~nega pomena. Pomemben del odlo~itve je predstavljala tudi kompetentnost, strokovnost in odzivnost servisne slu`be. Po dolgem razmisleku je odlo~itev kon~no padla na ogrevalne sisteme KWB.

Kaj ste pri sistemih KWB prvo opazili? Kaj vas je prepri~alo? Smejali se boste: bile so barve podjetja KWB! Rumena in zelena sta me spomnila

na sonce in naravo. Zame je bil to prvi odraz filozofije podjetja. V nadaljevanju je mojo odlo~itev podkrepila {e mo`nost 24-urne servisne podpore, ter odli~na dodana vrednost produkta.

Kateri ogrevalni sistem ste namestili ter zakaj ste se odlo~ili za dolo~en model iz KWB produktne dru`ine? Na lastnem, stanovanjskem objektu sem namestil kotel Easyfire s transportnim pol`em, primeren za ogrevanje s peleti. Ob nakupu sem stavil na enostavno in pregledno tehnologijo, ki jo lahko razumem tudi jaz. Pri podjetju KWB sem dobil ob~utek, da so vpleteni ljudje, sodelavci, tehniki izredno dobro ozave{~eni o produktu. Strokovnost, profesionalnost ter ~as, ki so mi ga namenili so potrdili mojo odlo~itev. V mestu SalzburgLangwied imamo samostoje~o kotlovnico,


ENERGETSKA U^INKOVITOST ZGRADB Daniell Porsche je lastnik kotlov:

53

218 let stara skeletna hi{a ohranja enak videz ~eprav je nizkoenergetska

• 2 x KWB Powerfire, 150 kW na lesne pelete. • 1 x KWB Powerfire 240 kW in 1 x KWB Multufire 80 kW, na lesne pelete. • 2 x KWB Easyfire 15kW. • 1 x KWB Multifire. ki je opremljena z dvema kotloma KWB Powerfire. Zalogovnik s skupno 12.000 litrov prostornine ima prostor za vsega 30 ton materiala. Izjemno dobra izku{nja ter u~inkovito delovanje naprav sta v nadaljevanju prepri~ala tudi mojega o~eta, ki je konkuren~ne kotle zamenjal s kotli KWB. Tako je tudi moj o~e sedaj ponosen lastnik kotla KWB Powerfire ter KWB Multifire.

Ogledali ste si tudi sede` podjetja ter proizvodnjo KWB na avstrijskem [tajerskem. Kak{ni so va{i vtisi? Tako je. Ob pogovoru z direktorjem podjetja KWB, Erwinom Stubenschrottom sva odkrila ogromno vzporednic poslovanja in izpostavila podobne vizije podjetij. Oba `eliva soustvarjati okolje, v katerem lahko dostojno `ivimo ter na{im otrokom delujemo kot vzor. @eliva ustvariti pozitivno delovno okolje ter na{im zaposlenim ponuditi dobre in dostojne delovne pogoje. Glavni cilj podjetni{tva v 21. stoletju mora biti vzajemno in odgovorno ravnanje do zaposlenih ter do okolja. Odgovornost pa moramo prenesti na otroke, saj so najpomembnej{i kapital ~love{tva.

Obnova stare skeletne hi{e

N

emci `e danes pla~ujejo najvi{jo ceno elektrike v EU, pri ~emer jim grozi, da bodo tudi cene drugih energentov {e narasle. Izra~unali so, da povpre~en Nemec 34% svoje pla~e porabi za pla~evanje najemnine in ogrevanja, odstotki pa se vsako leto pove~ujejo. Pri tem se revnej{emu sloju prebivalstva dogaja enako kot pri nas, saj svojih ra~unov za energijo ne morejo ve~ pla~ati, ~emur danes strokovno pravimo energetska rev{~ina. Zato je logi~no, da vsak ki to zmore, vlaga v energetsko obnovo svoje stavbe.

In kaj na~rtujete v prihodnosti? V prihodnosti bomo {e naprej posku{ali okolje spremeniti na bolje, soustvarjati nova delovna mesta ter s tem prispevati k vzajemnem razvoju podjetja. Podjetju KWB `elim veliko poslovnih uspehov, uspe{no nadaljevanje za~rtanih smernic ter ogromno zadovoljnih in nasmejanih strank. • Ve~ si lahko preberete na www.kwb.si Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na tel. {tevilki +386 (0)3 839 3080, info@kwb.si

Problem so stare in za{~itene Arhitekti `e dolgo bijejo plat zvona, saj raz~lenjene fasade starih mestnih hi{ izginjajo pod debelo plastjo izolacije. Prej raznolike in zanimive stavbe, ki so bile zna~ilnost starih mestnih sredi{~, postajajo podobne sodobnim enoli~nim stanovanjskim {katlam. Ker v izolirane stavbe obi~ajno ne vgrajujejo tudi prezra~evalnih sistemov, se v njih pojavlja plesen in to na fasadi in na notranjih zidovih. Postalo je o~itno, da debela plast stiropora in tanek armiran omet nista dobra re{itev za vse primere. Zato je potrebno skrbno na~rtovanje izolacijskih posegov, natan~na izvedba vseh podrobnosti ter ohranjanje neokrnjenega zunanjega videza.

Skeletna hi{a v Sickenhofnu Zgrajena je bila leta 1796, energetsko obnovo pa so zaklju~ili pred {tirimi leti. Danes spada v skupino 5,5 litrskih hi{, na~rt obnove pa je lastnik hi{e razdelal v okviru svoje diplomske naloge z naslovom

»Predelava stare skeletne stavbe v nizkoenergijski objekt«. Za tak{no na~rtovanje je potrebna obilica znanja, poznavanje obna{anja razli~nih izolacijskih materialov ter njihovih morebitnih medsebojnih vplivov. Posebna naloga je bila odprava toplotnih mostov, ki jih ima tak{na stavba zelo veliko. Talno plo{~o, ki le`i na zemlji, so izdelali na novo ter jo izolirali podobno, kot to izvajajo pri pasivnih hi{ah. Izolacija na tleh ni nikjer prekinjena, izvedli pa so tudi parno zaporo. Zaradi posebnosti gradnje so zidovi stavbe izolirani od znotraj, ta plast izolacije pa se brez prekinitve stika s tisto, ki se nahaja pod talno plo{~o. Notranje stene so tudi obnovljene, vsi stiki z zunanjimi stenami pa so prav tako prekinjeni s plastjo toplotne izolacije.

Toplotna izolacija strehe Vgradili so 30 cm debelo plast izolacije, pred tem pa so stare tramove zaradi


54

ENERGETSKA U^INKOVITOST ZGRADB

Izolacija pod talno plo{~o se stika s stensko in ni nikjer prekinjena

stati~nih pomislekov oja~ili z 22 cm visokimi mostnicami, ki so jih z obeh strani privili na tramove. Na tramove so polo`ili 4 cm debelo plast mehke, lesene ter vlaknene izolacije, pod tramove pa parno pregrado, ki je skrbno zatesnjena na vseh stikih z zidovi ali tramovi. Na to plast so polo`ili {e 50 mm debelo plast lesnih izolacijskih plo{~, temu pa sledi vmesni prostor, namenjen polaganju vseh vrst instalacij. Na notranji strani so steno zaklju~ili z OSB plo{~ami na kate-

Vsi stiki parne pregrade so skrbno zatesnjeni z lepilnimi trakovi

Skeletni del zapirajo lesne izolacijske plo{~e prekrite s tankoslojnim ometom

re so pritrjene mav~ne plo{~e, v vmesni prostor pa so nazadnje vpihali izolacijo iz papirnih kosmi~ev.

Zapolnjevanje skeletnega dela Iz prostorov med tramovi so odstranili vzidani del in na zunanji strani najprej vgradili 60 mm debele lesne izolacijske plo{~e, ki so se tesno prilegale v raster tramov. Te plo{~e nosijo tudi zunanji tankoslojni omet, ki je porozen in omogo~a izhajanje vlage, enako kot barva zaklju~nega sloja. Na notranji strani pa

so plasti izolacije nadaljevali enako kot v stre{nem delu. Stavba je nekaj let v uporabi, zato lahko trdimo, da je izolacijski poseg uspel. Na nobenem mestu se ne pojavlja plesen ali kak drug znanilec nepravilno izvedenega popravila. Podoben pristop bi bilo potrebno uporabiti tudi pri energetski posodobitvi za{~itenih objektov pri nas, saj je zaradi neokrnjenega izgleda stavbe potrebno vse plati toplotne izolacije namestiti na notranji strani stavbe. •

Stare stre{ne tramove so oja~ili z mostnicami in prekrili z izolacijo

Tihec56

SANITARNE IN[TALACIJE

Nova dru`ina sanitarnih armatur

U

NITAS `e ve~ kot 80 let proizvaja sanitarne armature vrhunske kvalitete. Tako dolgo prisotnost na trgu omogo~a neprestan razvoj in sledenje oblikovnim smernicam, ki zadovoljujejo potrebe in pri~akovanja uporabnikov. Nova linija INFINITY Nova dru`ina sanitarnih armatur INFINITY je nov mejnik v ponudbi UNITAS-a. Oblikovno je zasnovana tako, da dovolj izstopa od ostalih dru`in v ponudbi, vendar pa ne toliko, da bi lahko trdili, da je oblikovalski ekstrem. Osnovna ideja pri razvoju oblike je bila, kako kombinirati ravne gornje povr{ine z obliko valja tako, da bo pritegnila kupce vseh generacij. Nastale linije armature so dovolj moderne, da pritegnejo mlaj{o generacijo uporabnikov in hkrati klasi~ne, da bo svoj prostor na{la tudi med uporabniki, ki prisegajo na bolj klasi~ne oblike. Ker pa pri sanitarni armaturi ni pomembna samo oblika, ampak tudi materiali iz katerih je narejena, smo posebno skrbno in ekolo{ko izbrali tudi te. Uporabnikom `elimo omogo~iti, da bodo varovali svoje zdravje in okolje v katerem `ivijo. Sestava medenine, kot osnovnega materiala telesa armature, mora biti tak{na, da v pitno vodo ne izlo~a te`kih kovin, oziroma jih lahko samo v s standardi predpisanih minimalnih koli~inah. Tudi ostale komponente so iz ekolo{ko certificiranih materialov, ki ne vplivajo na kvaliteto pitne vode.

ECO aerator za var~evanje vode

Ker se na aeratorju nabirajo usedline iz cevne mre`e in posledi~no lahko pride do nastanka bakterij, skupaj z slovenskim inovatorjem na~rtujemo tudi poseben samo~istilen aerator, ki bo omogo~al enostavno izpiranje le tega brez demonta`e. • Borut [vajger, Herz d.d.

(Promocijsko sporo~ilo)

V skrbi za ~isto okolje in ker je ~ista pitna voda vedno bolj pomembna smo se odlo~ili, da bo dru`ina sanitarnih armatur INFINITY `e v osnovi izdelek, ki bo var~eval s pitno vodo. V ta namen smo vgradili ECO aeratorje, ki omogo~ajo umivalni{ki armaturi pretok vode samo 6 l/min (standard aerator 13 l/min), armature za kad in prho pa bodo imele dodan regulator pretoka, ki se vgradi pred pr{no ro~ko in pri prhanju omogo~a do 50% prihranek vode.


5XGĝG. /NCFQUVPQ. +ITKXQ.

NOVO 5XGĜC ONCFQUVPC KP KITKXC &TWĝKPCO UCPKVCTPKJ CTOCVWT 7PKVCU UG LG RTKFTWĝKNC PQXC NKPKLC RQKOGPQXCPC +0(+0+6; 1FTCĝCLQ LQ RTGHKPLGPG NKPKLG XKUQMC MCMQXQUV OCVGTKCNQX RTGFXUGO RC WRQTCDPQUV KP UMNCFPQUV MK FQRQNPLWLGVC EGNQXKV CODKGPV XCēG MQRCNPKEG 0GUMQPìPQ RTGHKPLGPQ +PHKPKV[

*'4< F F )TOCēMC EGUVC ĒOCTVPQ RTK .KVKLK 6 ' KPHQ"JGT\ UK YYY WPKVCU UK


58

SANITARNE IN[TALACIJE

Kopalni{ka in sanitarna oprema Pomen kopalnice v stanovanju ali hi{i se v zadnjih letih {e naprej pove~uje. Prostor, ki smo ga v preteklosti ve~inoma uporabljali le kot strani{~e oz. prostor za osebno higieno, je s ~asom spremenil svoj namen – z njo si pove~ujemo zadovoljstvo, veselje in ponos. V sedanjem ~asu si ne moremo ve~ zami{ljati `ivljenja brez moderne in dobro na~rtovane kopalnice, kjer niso va`ne zgolj prostorske omejitve, temve~ je potrebno upo{tevati tudi tehni~ne mo`nosti za pravilnost izvedbe in{talacij. Kljub temu, da je in{talacijski sistem »skrit« za steno, lahko mo~no vpliva na na{e zdravje, zato priporo~amo strokoven pristop. Zlato pravilo projektiranja je, da mora biti pitna voda na vsakem priklju~ku v zadostni koli~ini in primerne kakovosti.

Uporabnikovo zadovoljstvo pa pove~uje tudi bogati izbor VIEGA aktivirnih tipk za splakovanje. VIEGA aktivirne tipke zagotavljajo svobodo pri usklajevanju va{e kopalnice z lastnimi zamislimi. Pri tem se ni ve~ potrebno ozirati na material, barvo ali obliko, saj s tehnolo{kega vidika lahko zadosti vsem va{im `eljam.

Ob tem ne smemo zanemariti izvajalca vodovodnih instalacij, ki mora biti strokovno usposobljen, poznati predpise in materiale ter izvajati dela tako, kot jih je predvidel in opredelil projektant. Spremembe materialov zaradi cenovnega u~inka niso dopustne, saj je {e kako pomembno, da se v instalacijah ne uporabljajo razli~ni materiali. Tak{no ravnanje predpostavlja korozijo, prekomerno nabiranje vodnega kamna, nenadzorovano zastajanje vode, razmno`evanje bakterij kot tudi neustrezne pretoke v instalaciji. Glede zunanjega izgleda kopalnice na ~loveka najbolj vpliva prvi vtis, ki je tudi v programu VIEGA Visign nepogre{ljiv. Z uporabo kopalni{ke opreme VIEGA boste lahko ugotovili, da je bil prvi vtis pravilen. Aktivirne tipke, elementi za dotok vode v kopalno kad, sifoni ali tu{ kanalete so namenski proizvodi sanitarne opreme, ki jih dnevno uporabljamo in se jim ne moremo odre~i.

VIEGA Visign v svojem asortimanu ponuja kvalitetne re{itve tudi v programu kopalni{kih garnitur za dotok vode v kopalne kadi. Sodobna tehnologija in individualnost nastavitev pove~a zadovoljstvo uporabnika z izdelki Multiplex. Tudi odtoki in sifoni so v izvedbi VIEGA zgolj majhen in eleganten detajl, ki presene~a z enostavno tehnologijo. Razli~ice univerzalnega ventila in pokrova ventila so dostopne v okrogli ali pravokotni izvedbi. V izboru je ponujena inovativna tehnologija. Nadomestek odtoka in tu{ kadi predstavlja VIEGA kanaleta za tu{, ki je odraz kvalitete in ponuja novo dimenzijo oblikovanja sodobne kopalnice. Gre za vizualni poudarek, ki zagotavlja zanesljivost tudi v primerih priliva ve~jih koli~in vode in ni zgolj lo~nica med mokro in suho stranjo. • Tadej Vehovec

Prav tako se no~emo odre~i udobju. Da so na{teti proizvodi kopalni{ke opreme lahko ve~ kot zgolj namenski, dokazuje linija izdelkov VIEGA Visign, ki predstavlja preizku{eno tehnologijo vzporedno s prijetno obliko posameznega izdelka. Viega v svojih izdelkih zagotavlja preizku{eno tehnologijo, u~inkovito monta`o in inteligentne re{itve podrobnosti. Enako velja za WC kotli~ek VIEGA Eco Plus. Predstavlja pragmati~ni sistem katere koli vrste namestitve na steno in velja za eno od prednostnih re{itev.60

INOVACIJE

Ohranjanje energijske vrednosti

E

nergijska po`re{nost razvitega dela sveta se {e vedno pove~uje, ~eprav lahko opazimo tudi redke znake popu{~anja. Okoljske posledice zgorevanja fosilnih goriv sedaj priznavajo tudi pla~ani skeptiki, zato je prehod na obnovljive vire nujen. Les je obnovljiv ter izjemno uporaben material, zato smemo za spreminjanje v toploto uporabiti samo lesne ostanke, ki za kaj drugega niso primerni.

Postopek O.B.E.Y. Pri delu v gozdu ali po vremenskih ujmah ostajajo velike koli~ine lesa, ki bi ga lahko uporabili kot kurivo, med drugim veje in neuporabna debla. Kadar so koli~ine prevelike, kot se pri nas dogaja danes, je potrebno prepre~iti, da bi se les dodatno navla`il, izgubil energetsko vrednost in za~el razpadati. Trenutno vsega lesa ne moremo zadostno za{~itili pred vremenskimi vplivi, ~e pa tega ne storimo, bomo izgubili veliko energije, ki se skriva v njem, kar pomeni, da bomo izgubili denar. Bogati Finci ve~ kot pet let uporabljajo za{~ito O.B.E.Y., ÂťOptimising Bio Energy YieldÂŤ (Optimiziranje donosa bio energije), ki je ideja podjetja Walki Group. Koncern je med drugim tudi vodilni proizvajalec tehni~nih laminatov in za{~itnih pakiranj, v tem projektu pa so sodelovali z gozdarji. Ti so potrebovali izdelek s katerim bi lahko za{~itili manjvreden les in veje, ki jih do uporabe skladi{~ijo kar v gozdu ali v bli`ini, preden ga razre`ejo na polena ali zmeljejo v sekance. Firma Walki je to~no za ta namen izdelala vremensko in mehani~no odporen prekrivni material v {irokih zvitkih, ki je izdelan iz vlaknastega papirja. Sestava izdelka je tak{na, da ga lahko brez pomislekov zmeljemo in skurimo skupaj s sekanci.

Prevoz vode odpade ^e skladovnico lesa ali vej za{~itimo pred padavinami, bo narava les sama posu{ila do take stopnje, da bo takoj uporaben kot kurivo. Najprej drevesa podrejo, pore`ejo veje in pustijo vse skupaj tri do {tiri tedne le`ati kar tam. Energetsko nezanimivo listje ter iglice v tem ~asu odpadejo in obogatijo gozdna tla s hranili. Nato debla in veje

Papir po prekrivanju obte`ijo z vejami ali hlodi da ga ne odnese veter

Prekrivanje hlodovine in vej mo~no pove~a njihovo energijsko vrednost

odvle~ejo ter zlo`ijo na primerno son~no in vetrovno mesto. Sedaj je nakopi~en les potrebno samo za{~ititi pred de`jem in snegom. Dodatna vrednost tega postopka so kratke transportne poti ter zmanj{ana te`a in volumen lesnih ostankov. ^e bi sve`e podrt les takoj odpeljali, bi z njim preva`ali tudi na tone vode, ki se nahaja v njem. Ve~ino leta je navla`evanje ve~je kot hlapenje, zato je taka za{~ita tako pomembna. Izmerili so, da se vsebnost vlage v lesu v za{~itenih skladovnica zni`a do 18 %, ter da je les, odvisno od vremena, po dolo~enem ~asu primeren za pretvarjanje v energijo. Rola papirja je {iroka 4 m, polagajo pa jo z dvigalom, ki se vedno nahaja v strojnem parku gozdarjev. V kratkem bodo izdelovali {e 6 m {irok papir, prednjo in zadnjo stran skladovnice pa je potrebno vedno pustiti neza{~iteno, da je omogo~eno strujanje zraka in izhajanje vlage. • Tihec

Prekrivanje hlodovine in vej mo~no pove~a njihovo energijsko vrednost


Na malo ali veliko uYJ[NQT _FUQJYT[ QFMPT UT_FGNYJ §J PTUFQSNHT LWFINYJ _ >YTSLTR

Izgradnja ali prenova kopalnice z Ytongom >YTSL OJ SJUTLWJuQON[ UTRT§SNP UWN N_LWFISON FQN UWJST[N [FuJ PTUFQSNHJ /J QFMJP NS YWIJS RFYJWNFQ LWFISOF UF UT[XJR JSTXYF[SF NS TRTLT§F UTUTQST UWNQFLFOFSOJ [FuNR wJQOFR NS UTYWJGFR PTUFQSNuPJLF UWTXYTWF 0FW OJ SFOGTQOuJ r _RTWJYJ XFRN

Širok spekter uporabnosti Ytonga Ytong je uporaben gradbeni material za vse, kar potrebujete v kopalnici: oblogo za kopalno kad in tuš kabino, kopalniško pohištvo, obzidavo XYWFSNu§SJLF PTYQN§PF NS N_IJQF[T polic.

Kar potrebujete je: r >YTSL UQTu§J NS HR YJW IT HR TI[NXST TI SFRJSF T_ SF§WYT[FSJ PTSXYWZPHNOJ PTUFQSNuPJLF UTMNuY[F r >YTSL GJQT QJUNQST RFQYT r >YTSL TWTIOJ – vodoodbojni premaz. Z vodoodbojnim premazom je UWNUTWT§JST _Fu§NYNYN XFRT RJXYF kjer bo postavljena kad ali tuš kabina, IF XN _FLTYT[NYJ TUYNRFQST _Fu§NYT r UWJUWJ§NYJ PFUNQFWST [UNOFSOJ NS UWJPTRJWST [QFwJSOJ XYJSJ 5WN izgradnji tuš kabine lahko Ytong

uporabite tudi za dograditev manjše klopi v notranjosti, ki jo nato JSTXYF[ST TGQTwNYJ X UQTu§NHFRN 0JWFRNPF XJ SFRWJ§ JSTXYF[ST UTQFLF SJUTXWJIST SF >YTSL UQTu§J brez predhodne obdelave. Elementi Ytong so prava rešitev tudi za izgradnjo dodatkov, kot so police in druge odlagalne površine. J wJQNYJ uJ [J§ NSKTWRFHNO NS SFX[JYT[ TGNu§NYJ www.ytong-prenova.si in SFWT§NYJ X[TO GWJ_UQF§JS N_[TI ;TIN§F _F UWJST[T ITRF FQN UTPQN§NYJ SFuJLF mojstra Silva na 080 18 22, saj z znanjem in dolgoletnimi izkušnjami vselej najde pravo rešitev. Tudi za vas.

(Promocijsko sporo~ilo)

,WFISOF _ >YTSLTR [FR SJ TRTLT§F samo izdelave unikatne sanitarne TUWJRJ YJR[J§ XJ N_TLSJYJ tudi nepotrebnim odprtinam, ki lahko nastanejo pri neustreznosti standardnih mer. Takšne odprtine XT PTY SFQFu§ _F ZRF_FSNOT NS [TISN PFRJS PN XN OZ _FLTYT[T SJ wJQNYJ


62

ENERGETSKA U^INKOVITOST ZGRADB

Brunarica + kamin = po`ar? Ne! Nekatere novica o po`aru v brunarici zbudi, druge pa ne, ker so prepri~ani, da se pri njih to ne more zgoditi. Dokler res ne zagori. Po`ar ali vsaj {irjenje po`ara pa lahko prepre~imo z nekaj preventivnimi ukrepi. V Sloveniji so se v sedemdesetih letih mno`i~no gradili vikendi, zdaj pa se pojavlja nov trend – vikendi se preurejajo v stalna bivali{~a. Ker je denarja za nakup manj, je prenova vikenda racionalna odlo~itev, v pomo~ pa je tudi to, da so ceste zdaj bolje urejene in avtomobilov {e ve~, tako da odro~nost ni ve~ tak problem. In ne nazadnje, veliko ljudi vse bolj ceni mirno okolje, ki postaja po~asi `e privilegij. Lokacija, tradicija in cena so botrovale velikemu {tevilu lesenih hi{, ob prenovi pa `elimo les ohraniti preprosto zato, ker se dobro obnese in ker je lep. Tako se obi~ajno zamenjajo okna in hi{o dodatno izolira, da se zmanj{ajo stro{ki ogrevanja. Prilagoditi je potrebno tudi ogrevanje, da je primerno za stalno bivanje. Kamin ali pe~ na trdo gorivo obi~ajno ostanejo. Neustrezno vzdr`evanje kurilnih naprav in gorljivi materiali vseokrog pa so velika potencialna nevarnost.

Kako prepre~imo {irjenje po`ara? V prvi meri s pravilnim in rednim vzdr`evanjem kurilnih naprav. Enako pomemben ukrep pa je gradnja ~im bolj

ognjevarnih hi{. Les sicer lahko po~asi in dolgo gori, ~e so to masivni leseni elementi – debela bruna in tramovi. Lesen opa`, iverne ali OSB plo{~e pa se slab{e obnesejo. Zato je smiselno, da stene in strope oblo`imo z negorljivimi oblogami in s tem prepre~imo {irjenje ognja. Primer takih po`arno varnih oblog so Fermacell plo{~e, ki spadajo v po`arni razred A1 ali A2. Za primer: z 10 do 15 mm debelo oblogo iz Fermacell plo{~ se po`arna odpornost lesene stene pove~a na 60 do 90 ali celo 120 minut – odvisno od tega, kako je stena zgrajena. Poleg tega Fermacell obloga pri izpostavljenosti plamenu ne spro{~a dima in {kodljivih plinov, kar je posebej pomembno, saj so zastrupitve najpogostej{i vzrok po{kodbe ob po`aru. Tudi ~e bomo obdr`ali lesene notranje obloge v hi{i, je treba po`arno za{~ititi vsaj steno ob kuri{~u, dimni{ke cevi in preboje dimnika skozi lesen strop in skozi leseno streho. Obloge ob kuri{~u in ob dimniku naj bodo iz negorljivih materialov po`arnega razreda A1, obloge stropov in strehe pa vsaj A2. Iz istega razloga je potrebno na teh mestih uporabiti negorljive izolacijske materiale (kamena ali steklena volna, perlit ali podobne. V Sloveniji je na leto nekaj tiso~ po`arov z ve~ sto po{kodovanimi in `al

Star na~in gradnje z lesenimi oblogami

Obloge z negorljivimi Fermacell plo{~ami

tudi s smrtnimi `rtvami. Seveda tudi z materialno {kodo. Pribli`no za polovico po`arov je vzrok »~love{ki faktor«. Torej lahko sklepamo, da bi jih s pozornim in pravilnim ravnanjem lahko prepre~ili. ^e vemo, kje gre lahko narobe, je prav, da to prepre~imo. Za pomo~ pri re{itvi konkretnega primera se lahko obrnete na: info@kalcer.si. •


ENERGETSKA U^INKOVITOST ZGRADB

63

Ugodje v podstre{nem stanovanju

M

ansardna stanovanja so ena najlep{ih, `al pa v vro~ih poletnih ali hladnih zimskih dneh ob slabi toplotni izolaciji, ne nujno tudi najprijetnej{a. Vro~e poletje ali hladna zima, sta prav{nje za oceno kvalitete izvedene toplotne izolacije bivalnega podstre{ja. Dru`ina, ki `e vrsto let te`ko prena{a ekstremno poletno vro~ino in pozimi velik hlad sten mansardnega stanovanja, se je odlo~ila za dodatno notranjo izolacijo. Ker je lastnik ljubiteljski »sam svoj mojster«, so se dela lotili sami, postopno, prostor za prostorom. Dva prostora jim je uspelo sanirati pred vro~imi poletnimi dnevi. Prijetna klima v njih ~ez poletje jih je samo {e dodatno prepri~ala o pravilni odlo~itvi. Z zimo pa se je ob ekstremnih zunanjih temperaturah in vetrovnem vremenu temperatura zraka v nesaniranih podstre{nih prostorih kar hitro spreminjala, medtem ko je bilo bivanje v prostorih z obnovljenim stropom prijetno.

• S toplotno izolacijsko oblogo natan~no za{~itimo tudi {palete stre{nih oken, kjer je navadno na razpolago le malo prostora za namestitev toplotne izolacije v ve~jih debelinah. • Kot mehansko trdno oblogo izvedemo omet z utopljeno mre`ico po sistemu ETICS- toplotno izolacijskih ometanih fasad. S tankim nanosom izravnalnega kita je povr{ina pripravljena za nanos bele`a.

Nekaj dodatnih napotkov: • Ker PU lepilo ne zlepi v trenutku, pa~ pa v 10 minutah, za ta ~as izolacijske plo{~e podpremo s fleksibilnimi letvami. • Po pravilu stroke se izvede dodatno sidranje plo{~. • Originalni robovi FIBRANxps ETICS GF plo{~ so izvedeni stopni~asto (L-rob), zato na spojih ni toplotnih mostov. Manj{e linijske toplotne mostove, ki nastanejo na spojih naknadno rezanih plo{~ dobro zatesnimo z nizko ekspanzijskim PU lepilom. • Plo{~e FIBRANxps ETICS GF so izdelane z visoko toleranco (T3), s ~imer je zagotovljena ravnost izolirane povr{ine in je mo`en tanj{i nanos malte in zaklju~nih slojev. • PRIMER DOBRO TOPLOTNO IZOLIRANEGA PODSTRE[JA Detajl 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Tesnitev spojev z nizko ekspanzijskim PU lepilom.

betonska plo{~a FIBRANxps 300 estrih parket FIBRANxpe notranji omet zunanji zid fasadno lepilo z armaturno mre`ico FIBRANxps ETICS parna zapora ali ovira mineralna volna FIBRANxps MAESTRO paroprepustna sekundarna kritina zra~ni kanal zaklju~ni sloj

TOPLOTNA SANACIJA PO[EVNE STREHE Z NOTRANJE STRANI Detajl 2

Name{~anje FIBRANxps ETICS GF izolacije.

Izvedba dodatne toplotne izolacije strehe z notranje strani po naslednjem postopku: • V vse kote in spoje med stre{ino in fasadno ter notranjo steno nalepimo tanek, penast in samolepilni tesnilni trak. • Na obstoje~o leseno oblogo z nizko ekspanzijskim PU lepilom nalepimo toplotno izolacijske plo{~e FIBRANxps ETICS GF. Pri rezanju si pomagamo z vro~o `ico in skalpelom ali pa tudi z `ago (lisi~ji rep) z drobnimi zobci.

1. 2. 3.

fasadno lepilo z armaturno mre`ico FIBRANxps ETICS nizko ekspanzijsko PU lepilo illbruck PU 010 za lepljenje izolacijskih plo{~ 4. lesena obloga 5. parna zapora ali ovira 6. mineralna volna 7. paroprepustna sekundarna kritina 8. kontra letev 9. stre{na letev 10. stre{nik

Z dograditvijo XPS toplotne izolacije z notranje strani ob~utno izbolj{amo ugodje bivanja tako poleti kot pozimi. Ko se odlo~imo za menjavo stre{ne kritine ali sanacijo fasade, odpravimo {e pomanjkljivosti toplotne za{~ite z zunanje strani, kar lepo predstavlja detajl 1, kot primer dobro toplotno izoliranega podstre{ja. Za svetovanja smo na voljo na tel. {t. 07 39 39 525 in 07 39 39 515 ali el. po{ti nasvet@fibran.si . Ve~ informacij pa si lahko preberete na www.fibran.si


OGREVANJE VAĹ EGA DOMA

sk e m

za ogrevanje prostorov

o na Ĺ v lan

ed

Toplotna Ä?rpalka

izd e

zaupajte Skandinavcem!

90 0 le et izkuĹĄenj v nordijski klimi 40 lett razvoja toplotnih Ä?rpalk

5 let

garancije

www.thermia.si

Zakaj je Thermia Atec najboljĹĄa reĹĄitev ogrevanja za vaĹĄ dom? Ă? Kakovostna in uÄ?inkovita toplotna Ä?rpalka Ă? Zanesljiva za starejĹĄe, radiatorsko ogrevane hiĹĄe Ă? Visoko letno grelno ĹĄtevilo (SPF) izmerjeno v realnem okolju v Skandinaviji, kot tudi v Sloveniji Ă? ÂŤĂ? I Ă?H H 40-letnimi izkuĹĄnjami v razvoju in proizvodnji toplotnih Ä?rpalk Ă? 0K I IĂ?LH Ă? H L H L zanesljiv servis Ă? Ponudba na kljuÄ? na osnovi ogleda

PokliÄ?ite za brezplaÄ?ni ogled strokovnjaka!

080 20 65 Zastopnik in distributer toplotnih Ä?rpalk Thermia: Atlas trading d.o.o. | Celjska cesta 45, 3212 Vojnik tel.: 03 425 54 00 | e-poĹĄta: info@atlas-trading.si

Izkoristite ugodnosti! Ă? Subvencija Eko sklada 1.000 do 1.850 EUR Ă? Ugodno financiranje do 10 let + GRATIS: Modul za nadzor preko spleta


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.