Maak kennis met de academie - infobrochure 2024-2025

Page 1

Aanbod 2024-2025 Deeltds Kunstonderws in Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Hoogstraten,
www.amwn.be
Merksplas, Ravels en Rkevorsel

NIEUW!! TRAVERSO

Kinderacademie Dans

Dans 2e graad

en Woord

2e graad < 12 jaar

2e graad > 12 jaar

3e graad - optie Klassiek Muziek 3e graad - optie Jazz-Pop-Rock

Muziek 4e graad - optie Vertolkend

Muziek 4e graad - optie Creërend

Woord 2e graad

Woord 3e graad Woord 4e

Inschrvingen:

Ontdek welke vakken je kan volgenenwaarjeopwelkedag kan starten met een opleiding Muziek,WoordofDans.

Surf naar www.amwn.be of scandeQR-code:

Muziek & Woord

KinderacademieMuziek&Woord1u/wk Instrument/zang 1u/wk (optioneel*)

Kinderacademie Dans 1u/wk Muziek MuziekATELIER 2u/wk

1u/wk

TheaterATELIER 1u/wk Muziek MuziekATELIER 2u/wk Instrument 1u/wk Woord WoordLAB 2u/wk

* op basis van beschikbaarheid Dans DansATELIER 2u/wk

van23meit/m30septemberviawww.amwn.be

Proeflessen:beginjunitot23september

Schooljaar:1septembert/m30juni

Inschrvingstarief*2024-2025: <18jaar€103;18-25j€181;>25j€399

Je bent 6 of 7 jaar Je bent tussen 8 en 11 jaar Je bent 12 jaar of ouder
DEONLINECURSUSWZER
Wat kan
je volgen?
Muziek
Muziek
Kinderacademie Muziek
Muziek
graad Waar kan je terecht? .......................................................... 2 ..................................................... 4 ................................................................... 4 .............................. 5 .............................................. 6 ...............................................7 ................................. 8 .................... 9 .......................... 10 ............................. 11 ............................................................. 12 ............................................................. 13 ............................................................. 14 ..................................................... 16 Nieuwe leerling?
Instrument
Dans
Woord
*Volledigoverzichtopwww.amwn.be

Kinderacademie Dans Kinderacademie Dans

Kinderen 6 / 7 jaar

Kinderen 6 7 jaar

Kinderen 8 / / / 11 DansATELIER DansATELIER

NIEUW!!

Kinderen 8 / 9 / 10 / 11 jaar

WAT IS HET?

Je leert met plezier dansen.

Je werkt aan lichaamshouding, coördinatie, ritmegevoel, expressie en beweging.

Je danst meerdere keren per jaar mee in een optreden voor publiek.

GOED OM TE WETEN!

Je volgt b Kinderacademie Dans: 1u per week les in Merksplas of Weelde.

Je volgt b DansATELIER: 2u per week les in Merksplas of Weelde, waarvan 1u Klassieke Dans en 1u Hedendaagse Dans.

Kinderacademie Kinderacademie

Muziek en Woord Muziek en Woord

Kinderen 6 / 7 jaar /

WAT IS HET?

Je volgt elke week samen les met kinderen die van muziek of theater houden. Je proeft van allebei.

Je zet de eerste stappen in de wereld van muziek en theater.

Je zingt, speelt muziek of toneel, bedenkt verhalen en ontdekt allerlei muziekinstrumenten.

GOED OM TE WETEN!

Je volgt 1u per week les in Baarle of Hoogstraten.

Ben je 8 jaar? Dan start je in het eerste jaar Muziek- en/of TheaterATELIER.

Muziek 2e graad

Kinderen vanaf 8 jaar (of 3e leerjaar - groep 5 NL)

Lars:

“Alsikdrum,wordik rustiginmnhoofd.”

WAT IS HET?

Je leert muziek lezen en schrven door veel samen muziek te maken en te zingen.

Je kiest meteen een instrument om te leren spelen.

Blazen, tokkelen, zingen en strken: er is zoveel keuze aan muziekinstrumenten (zie overzicht op pagina 2).

GOED OM TE WETEN!

Je volgt 1u per week instrument of zang.

Je volgt 2u per week MuziekATELIER, te volgen in elke vestigingsplaats.

Muziek 2e graad

Jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen

WAT IS HET?

Je leert in een aparte volwassenenklas alle muzikale vaardigheden die je nodig hebt.

Je leert muziek maken, samen zingen, noten lezen en schrven.

Je start meteen met een instrument naar keuze (zie overzicht op pagina 2).

GOED OM TE WETEN!

Je volgt 1u per week instrument of zang.

Je volgt 2u per week MuziekATELIER, op woensdagavond in Merksplas.

Annemiek: “Cellolerenspelen verrktmn muziekervaring.”

Muziek 3e graad Klassiek

Jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen (na beëindigen 2e graad)

WAT IS HET?

Je maakt meer uitdagende muziek en vergroot je spanningsboog.

Je leert samenspelen of begeleiden.

Je treedt regelmatig op, in groep of solo.

Je volgt MuziekLAB waarin je kiest voor een traject in je eigen gemeente of volgens je eigen smaak.

Samara: “Nainspanningom hetteleren,volgtde ontspanningdoorde muziek.”

GOEDOMTEWETEN!

Jevolgt1uperweekinstrumentofzang. Jevolgt1uperweekMuziekLAB.

Je volgt 1u per week Samenspel, Koor, Begeleidingspraktk (BP) of Alternatieve Leercontextinjeeigenmuziekvereniging(ALC).

Muziek 3e graad

Jazz-Pop-Rock (JPR)

Jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen

(na beëindigen 2e graad)

WAT IS HET?

Je leert, naast je instrumentles, hoe jouw instrument of stem klinkt in een band of combo, aangepast aan jouw niveau.

Je leert improviseren.

Je bent erb tdens jamsessies gedurende het schooljaar en je kan mee naar concerten.

Je volgt MuziekLAB waarb je kiest voor een

traject in je eigen gemeente of volgens je eigen smaak.

GOEDOMTEWETEN!

Jevolgt1uperweekinstrumentofzang. Jevolgt1uperweekMuziekLAB.

Jevolgt1uperweekComboofKoor.

Marc: “Telaatvoorde academie?Neehoor, gewoonDOEN! Hetisergleuken verrkend.”

Lauren:

“Alsikdwarsfluit speel,stapikeven deechtewerelduit.”

Muziek 4e graad

Jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen

VERTOLKEND

B vertolkend ga je op zoek naar de podiumkunstenaarinjezelf.

Je streeft naar vakmanschap en leert je muzikaalteuitenopjeinstrument,voorjezelf envooranderen.

Jevormtjezelfalskunstenaarenleertaande handvanmuziekuitverschillendestlperiodes jeinstrumentbeheersen.Zoleerjejeeigen muzikaleverhaaltevertellen.

GOEDOMTEWETEN!

Klassiek+JPR: 1uperweekinstrumentofzang.

Klassiek: Of 1u per week Samenspel, Koor, Begeleidingspraktk(BP)of OfwekelksAlternatieveLeercontextinje eigenmuziekvereniging(ALC).

JPR: 1uperweekComboofKoor.

Klassiek & JPR

(na beëindigen 3e graad)

CREËREND

B creërend kk je verder dan het louter uitvoerende: de muziek bedenk je zelf.

Je leert anders om te gaan met je instrument, je verwerft meer inzicht in de taal van de muziek en je leert op een vrere manier je instrument bespelen.

Je leert 'out of the box' denken: je creativiteit wordt verder gestimuleerd.

GOED OM TE WETEN!

Klassiek + JPR:

1u per week instrument of zang.

Klassiek: 1u per week Arrangeren of Muziekschrven Klassiek. JPR: 1u per week Muziekschrven JPR.

Lode:

“Ikvindhet fantastischhoe verbindendsamen muziekmaken werkt.”

Woord 2e graad

Kinderen vanaf 8 jaar (of 3e leerjaar - groep 5 NL)

Kobe:

“Optredeniscool, jegenietvanhet publiek”

WAT IS HET?

Je staat graag op een podium of je speelt graag toneel.

Je houdt van verhalen vertellen of je verzint gedichten.

Je werkt aan duidelk verstaanbaar spreken, kalm voor publiek staan, concentratie en inleving.

Je treedt minstens twee keer per jaar op in een voorstelling voor publiek.

GOED OM TE WETEN!

Je volgt 1u per week TheaterATELIER, te volgen in Baarle, Hoogstraten, Merksplas of Rkevorsel.

Woord 3e graad

Jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen (na beëindigen 2e graad of zonder vooropleiding)

WOORD3EGRAADJONGEREN?

Jeproeftvanallevakkenwaaruitjeinde4e graadWoordkankiezen:Toneel,Verteltheater ofSprekenvoorPubliek.

WOORD3EGRAADVOLWASSENEN?

Jeproeftvaneenmixvanvakkenwaaruitjein de 4e graad Woord kan kiezen: Toneel, Verteltheater, Kleinkunst/Cabaret of Spreken voorPubliek.

Jekrgteendosisspreektechniek:dejuiste ademhaling,eenstevigestem,eenbewuste lichaamshoudingeneenduidelkeexpressie.

GOEDOMTEWETEN!

Jongeren: 2uWoordLABperweek, inHoogstraten,MerksplasofRkevorsel. Volwassenen: 2uWoordLABperweek, inHoogstratenopzaterdagvoormiddag.

Camille: “DeWoordlesiseen momentommezelfuit tedagenentegelk pleziertehebben.”

Lieke: “Indeacademie kanikhelemaal mezelfzn.”

Jongeren vanaf (na beëindigen

OPTIEVAK1:TONEEL

Jeleertallesoveracteren:jevertrektvanuit tekst,spelofimprovisatie.

Je steekt als groep een toonmoment of afgewerktevoorstellinginelkaar.

OPTIEVAK2:VERTELTHEATER

Je leert alles over vertellen, over boeiend spreken,alleenofingroep.

Jewerktmetallerleimateriaal:poëzie,proza, eigenverhalen,etc.

OPTIEVAK3:SPREKENVOORPUBLIEK

Je leert presenteren, discussiëren, argumenteren,etc.

Jemaaktjeeigenpresentatiediejetoontop scènevoorpubliek.

Woord

4e graad

15 jaar en volwassenen 3e graad)

OPTIEVAK4:KLEINKUNST/CABARET(18+)

Jebedenktofschrftjouweigenmateriaal,in groepofalleen.

Watjespeeltkantheatraal,humoristischzn, maarevengoedontroerend.

KCLAB(KUNSTENCULTUURLAB)

Jevolgtdeelsopvastetdenperweekles.

Jekiestdeelsvooreenmixvanuitstappen:

een museum- of theaterbezoek, of een workshopmeteengastdocent.

GOEDOMTEWETEN!

Jevolgtles1uperweekeenoptievak

Jevolgt1uperweekKcLAB,tevolgenin Hoogstraten,MerksplasofRkevorsel

Liliane: “Ikhoudvande academieende academie houdtvanm!

Datiseenfantastische belevenis…”

NIEUWVANAF DITSCHOOLJAAR: TRAVERSO!! Scan de QR-code of surf naar
voor de actuele uurroosters. www.amwn.be
www.amwn.be/uurroosters

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.