Page 1

LOGO CENTRE

INFORME INDIVIDUAL DE L’ALUMNE/A AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU ASSOCIADES A DEA, IT O CP/HE PER AL CURS 2010-2011. 1. Necessitats específiques de suport educatiu associades a:

Data: ____________

¨ Dificultats específiques d'aprenentatge (DEA) ¨ Incorporació tardana al sistema educatiu (IT) ¨ Condicions personals o història escolar (CP/HE) 2. Dades de l’alumne/a Nom i llinatges: _________________________________________________________________________________________ Data de naixement:______________________ Nivell: __________ Tutor/a:____________________________Altres professionals implicats_________________________________

3. Avaluació de la competència curricular de les àrees NIVELL DE COMPETÈNCIA CURRICULAR

ÀREES O MATÈRIES

Observacions:________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ 4.

Estil d’aprenentatge (marcau una X on calgui)

Actua de forma impulsiva, no planifica

Actua de forma reflexiva

Intenta memoritzar sense comprendre

Intenta comprendre abans de memoritzar

Necessita moltes instruccions per a realitzar les feines

S’organitza bé el treball després de rebre directrius bàsiques

Passatge de Guillem de Torrella, 1, 1r. 07002 Palma Tel.: 971 17 75 01 Fax: 971 17 75 28 Web: http://dginnova.caib.es


Comença les activitats, però es rendeix i no les acaba Demana ajuda quan no entén les explicacions o no sap fer les activitats

Es constant, persevera a pesar de les dificultats No demana ajuda quan no entén les explicacions o no sap fer les activitats

5. Síntesi de valoració: especifiqueu les dificultats i necessitats que presenta l’alumne/a.

6. Mesures de suport que rep l'alumne/a

7. Adaptacions curriculars 7.1 Adaptacions no significatives i d’accés Mesures organitzatives

En les activitats d’aprenentatge

En les activitats d’avaluació

7.2 Adaptacions significatives De les àrees de: Passatge de Guillem de Torrella, 1, 1r. 07002 Palma Tel.: 971 17 75 01 Fax: 971 17 75 28 Web: http://dginnova.caib.es

2


Signatura del tutor/a

Signatura de l’orientador1

Vist i plau del director/a Data i segell del centre legal1

Treballador Social o PTSC2

Signatura del pare/mare/representant

1. En cas d’adaptació curricular significativa (ACS). 2. En cas d’intervenció d'aquest professional.

8. Revisió de les mesures adoptades Data: Tutor: Altres professionals implicats: 1r trimestre 2n trimestre

Passatge de Guillem de Torrella, 1, 1r. 07002 Palma Tel.: 971 17 75 01 Fax: 971 17 75 28 Web: http://dginnova.caib.es

3r trimestre

3


9. Documentaci贸 que s'adjunta: Entrevista Inicial (AIT) ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

Passatge de Guillem de Torrella, 1, 1r. 07002 Palma Tel.: 971 17 75 01 Fax: 971 17 75 28 Web: http://dginnova.caib.es

4


ORIENTACIONS PER EMPLENAR L'INFORME INDIVIDUAL PER A L'ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU ASSOCIADES A DEA, IT o CP/HE. Es condició indispensable, segons el punt 5.2 de Les Instruccions per a l'organització i funcionament de centres públics de segon cicle d'educació infantil i primària i dels IES per al curs 2010-2011, que tot l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associades a DEA, IT o CP/HE introduït al GestIB compti amb l'informe individual, d'acord amb aquest model. Revisió Els informes que s'elaboraran a partir del curs 2010-2011 s'emplenaran segons aquest model. Els informes elaborats fins al moment amb un model diferent d’aquest seguiran vigents, encara que s'haurà d'adjuntar l'apartat corresponent a la revisió de les mesures adoptades (punt 8 del nou model). Les mesures adoptades es revisaran cada trimestre i s'anotaran els canvis a l'apartat 8. La informació dels diferents apartats s'anirà emplenant i actualitzant a mida que es coneguin les noves dades i es modificarà sempre que hi hagi canvis. Responsables El responsable de l'elaboració del l'informe és el tutor o tutora de l'alumne o alumna, amb la col·laboració dels membres de l'equip de suport i de l'equip educatiu que hi treballa. A l'etapa de l'educació primària el Professor tècnic de Serveis a la Comunitat (PTSC) de l'EOEP, i a l'etapa de secundària, els membres del DO, col·laboraran en l’elaboració dels informes de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associades a condicions personals o història escolar. En el cas que es duguin a terme adaptacions curriculars significatives haurà de constar la signatura del responsable del Servei d'Orientació educativa del centre i també la signatura dels pares/mares o tutors legals. Documentació que s'adjunta En aquest apartat s'anotarà tota aquella documentació que s'adjunta a l'informe que es consideri necessari per facilitar la intervenció educativa a l'alumne. En el cas de l'alumnat d'incorporació tardana és obligatori adjuntar l'entrevista inicial (vegeu model d'entrevista a la dginnova.caib.es).

Traspàs d'informació Passatge de Guillem de Torrella, 1, 1r. 07002 Palma Tel.: 971 17 75 01 Fax: 971 17 75 28 Web: http://dginnova.caib.es

5


Aquest informe s'inclourà dins l'Expedient acadèmic de l'alumne o alumna, introduint la informació dins els apartats corresponents o bé adjuntant una còpia del mateix. També s'adjuntarà una còpia a l'informe personal per trasllat sempre que hi hagi un canvi de centre .

Passatge de Guillem de Torrella, 1, 1r. 07002 Palma Tel.: 971 17 75 01 Fax: 971 17 75 28 Web: http://dginnova.caib.es

6

Informe NESE  

Informe alumnat NESE

Informe NESE  

Informe alumnat NESE

Advertisement