EuroPride 2016 Nederlands

Page 1

Gay Rights are Human Rights "To those who are gay, lesbian, bisexual or transgender, let me say, you are not alone. Your struggle for an end to violence and discrimination is a shared struggle. Any attack on you, is an attack on the universal values of the United Nations.” Ban Ki-moon, Secretaris-Generaal VN

Mensenrechten hoeksteen buitenlands beleid Nederland Het Nederlandse mensenrechtenbeleid is vastgelegd in de mensenrechtenbrief ‘respect en recht voor ieder mens’ van 14 juni 2013. Mensenrechten leven in ons land. En het is zichtbaar in de aandacht die binnen Nederland leeft voor de thema’s waarvoor het kabinet zich hard wil maken in het buitenland: mensenrechtenactivisten, gelijke rechten voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT), en gelijke rechten voor vrouwen. Deze inzet wordt in Nederland breed gedragen. Niet alleen omdat het onze morele plicht is en een rechtsplicht is, maar ook omdat de naleving van mensenrechten leidt tot de stabielere en welvarendere wereld waar Nederland baat bij heeft. Nederland was het eerste land ter wereld waar mensen van hetzelfde geslacht met elkaar in het huwelijk konden treden (2001). Al zijn we er ook in Nederland nog niet helemaal wat betreft de realisatie van gelijke rechten voor LHBT, toch staat het belang hiervan bij de Nederlander duidelijk op het netvlies. Een ieder moet kunnen uitkomen voor wie hij is en van wie hij houdt. Maar op veel plaatsen in de wereld is de strijd voor gelijke rechten voor LHBT nog een new frontier. Daarom is dit thema een van de centrale prioriteiten van het Nederlands mensenrechtenbeleid in het buitenland. Homoseksualiteit is in 76 landen strafbaar. Gevangenisstraffen komen het meest voor, maar ook lijfstraffen zijn geen uitzondering. In vijf landen (Iran, Jemen, Mauritanië, Saudi-Arabie en Sudan) staat op homoseksualiteit de doodstraf. Geweld tegen LHBT’s is een wereldwijd fenomeen. LHBT’s kloppen vaak niet bij de politie aan uit angst voor geweld en om als LHBT te worden herkend. Jaarlijks worden meer dan 200 moorden van transgenders geregistreerd. Het daadwerkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog veel hoger. Naast vervolging en geweld blijven ook discriminatie en gelijke economische en sociale kansen een groot probleem, op het werk, op school, of binnen de gezondheidszorg. Veel landen hebben geen anti-discriminatiewetgeving die specifiek LHBT’s beschermt. De vrijheid tot vergadering en vereniging wordt in dit verband ook vaak geschonden. Nederland wil: afschaffing van de strafbaarstelling van homoseksualiteit; discriminatie op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit tegengaan; inzetten op sociale acceptatie van LHBT’s.

Voorzitterschap Europese Unie 2016

Nederland bekleedt in de eerste helft van 2016 voor de twaalfde keer het voorzitterschap van de Europese Unie. De vorige keer was in 2004. In Nederland zullen de vergaderingen van het voorzitterschap plaatsvinden op één locatie: het Marine Etablissement in Amsterdam. Nederland werkt actief mee aan de ontwikkeling van EU-richtsnoeren voor de bevordering van gelijke rechten voor LHBT’s ten behoeve van EU-delegaties en ambassades. Het enige normstellende instrument voor gelijke rechten van LHBT’s is de LHBT-aanbeveling van het Comité van Ministers van de Raad van Europa uit 2010. Dit is met name van belang voor de bevordering van deze rechten in landen die wel lid zijn van de Raad, maar niet van de EU. Nederland wil het toezicht op deze aanbeveling institutionaliseren. De Raad van Europa start binnenkort met de monitoring van hate speech en van geweld tegen LHBT’s. Het Grondrechtenagentschap van de Europese Unie heeft als hoofdtaak onderzoek naar naleving van de grondrechten binnen de EU. Nederland zet in op een actieve rol van het agentschap, onder andere door de detachering van een LHBT-expert in de organisatie. Het agentschap heeft een groot onderzoek uitgebracht naar discriminatie van LHBT.

“Nederland zal thema’s die binnen de EU nog niet overal even vanzelfsprekend zijn, zoals gelijke rechten voor LHBT’s, onder de aandacht van partners brengen. Zo nodig zal Nederland zijn EU-partners aanspreken op de mensenrechten situatie waar die voor verbetering vatbaar is, en staat Nederland open voor kritiek en aanbevelingen van partners.” Bert Koenders, minister van Buitenlandse Zaken

Amsterdam 2016 - EuroPride en Roze Zaterdag In September 2013 deed Amsterdam een bid om de EuroPride in 2016 naar haar stad te halen. Het voorstel werd gesteund door D66, VVD, Groenlinks en de PvdA. De organisatoren van de Amsterdam Gay Pride vlogen naar Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, om Amsterdam te vertegenwoordigen en het bid te presenteren. De leden van EPOA (European Pride Organizers Association) kozen unaniem Amsterdam om de EuroPride in 2016 te organiseren. Stichting Roze Zaterdag heeft toen besloten dat de hoofdstad in dat jaar ook de Roze Zaterdag mocht hosten. De laatste keer dat Amsterdam de EuroPride heeft gehost was in 1994, overigens ook de laatste keer dat Roze Zaterdag in de hoofdstad plaatsvond, en vindt dit jaar voor het eerst plaats in een stad van de voormalige Sovjet Unie , Riga in Letland, zusterstad van Amsterdam. Als lid van EPOA zijn wij daar zeer trots op en hebben veel respect voor onze collega’s ter plaatste die de moed hebben om uit de kast te komen en openlijk voor hun rechten te strijden in een regiem dat lijnrecht tegenover hen staat. Met het hosten van deze twee belangrijke LHBT evenementen sluit Amsterdam een half jaar Nederlandse voorzitterschap van de EU af, waar LHBT rechten hoog op de agenda zullen staan. Hiermee laat Amsterdam internationaal zien nog steeds voorloper te (willen) zijn in de strijd voor gelijke rechten en vrijheid voor iedereen, waar ook ter wereld.

“Each summer we celebrate gay pride, a successful event which contributes to a tolerant and gay friendly atmosphere. Our aim is to extend this powerful event on a bigger scale; EuroPride 2016 would be the prefect possibility. The City of Amsterdam will give full support to make EuroPride 2016 In Amsterdam a festive event of great importance”. Eberhard van der Laan, Burgemeester van Amsterdam

EuroPride 2016 – JOIN OUR FREEDOM Onder het motto JOIN OUR FREEDOM roepen wij in 2016 iedereen op zijn trots te tonen dat wij in vrijheid leven en het recht hebben onszelf te kunnen zijn en kunnen houden van wie we willen. We zullen die vrijheid vieren maar tegelijkertijd de strijd voortzetten voor gelijke rechten binnen de EU, totdat we uiteindelijk met vol vertrouwen kunnen zeggen dat we echt de vrijheid hebben om te kunnen zijn wie we zijn, onze eigen soort gezinnen mogen stichten, een volwaardig leven na mogen streven en aan carrières kunnen bouwen die we verdienen. Zodat we worden geaccepteerd en met waardigheid worden omarmd door onze families, buren en collega’s overal binnen de Unie. EuroPride 2016 zal twee weken duren, van 23 juli t/m 7 augustus, met Roze Zaterdag en haar Gay Parade op 30 juli, een Europees LHBT televisie concert op de Dam op zondag 31 juli en de straatfeesten en de wereldberoemde Botenparade met Europese twist in het laatste weekend. Ten opzichte van een reguliere Amsterdam Gay Pride zal de EuroPride zich ook onderscheiden door de vele belangrijke internationale LHBT conferenties, sport en andere evenementen die zullen plaatsvinden, waaronder The World Conference for LGBT law enforcement and criminal justice professionals, The European Bisexual Conference, International Workplace Pride Conference, Smashing Pink European Tennis Tounament en het Internationale LHBT Korenfestival in het Koninklijk Concertgebouw. Tevens zullen veel Amsterdamse Musea speciale LHBT gerelateerde collecties tonen en daarmee deelnemen aan een unieke EuroPride Art route welke ook uit objecten in de openbare ruime zal bestaan. In 2015 viert de Amsterdam Gay Pride haar 20ste editie en besteden we aandacht aan wat er de afgelopen 20 jaar is gebeurd en waar wij als LHBT community staan. We hebben heel veel bereikt maar helaas constateren wij ook dat tijdens het vieren van 200 jaar Koninkrijk de wetgeving in onze landen in het Caribisch Gebied nog achterloopt en dient te worden gemoderniseerd. Daarnaast zien wij dat het percentage zelfmoord pogingen van LHBT jongeren nog steeds vijf keer hoger ligt dan bij hetero jongeren en kunnen in ons land veel LHBT’s met een religieuze of andere culturele achtergrond nog steeds niet veilig uit de kast komen. Ook in het Koninkrijk der Nederlanden is de strijd dus nog niet gestreden en is onze vrijheid helaas nog niet vanzelfsprekend. We hopen dan ook dat in aanloop naar 2016 de politiek, het bedrijfsleven, de sportwereld en de kerken hun verantwoordelijkheid nemen en gezamenlijk zullen werken aan meer sociale acceptatie van LHBT’s zodat wij tijdens EuroPride met recht een voorbeeld kunnen zijn voor de rest van Europa. Lucien Spee, Algemeen Directeur stichting Amsterdam Gay Pride

AMSTERDAM GAY PRIDE PROUD PARTNERS 2014 -­‐ STAAT UW LOGO ER BIJ IN 2016?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.