Ampol-Merol Katalog Wiosna 2022

Page 1

Wiosna

2022

Tabele odmian | Preparaty i programy ochrony | Programy nawożenia


Szanowni Państwo, wspólnie rozpoczynamy kolejny sezon rolny. Od kilku lat tradycyjnie prezentujemy Państwu nasz katalog, w którym eksperci Ampol-Merol doradzają w obszarze doboru najplenniejszych odmian oraz wskazują na sprawdzone technologie uprawy i ochrony roślin. Biorąc pod uwagę założenia Zielonego Ładu oraz rosnące trendy konsumenckie postanowiliśmy zaproponować Państwu nowe kierunki rozwoju. Dlatego szczególnej uwadze polecamy materiały poświęcone produktom biologicznym takim jak Organic Booster® czy Nitraza. Ponadto do naszej oferty wprowadzamy słonecznik - roślinę zdobywającą coraz większą popularność wśród rolników na całym świecie, zarówno ze względów ekonomicznych jak i środowiskowych. Przed nami nowy sezon współpracy z producentami rolnymi w ramach projektu Demo Farma. Nasi klienci wraz z doradcami Ampol-Merol na plantacjach doświadczalnych sprawdzają odmiany i technologie nawożenia i ochrony. Wśród wielu wyróżnień otrzymanych w zeszłym roku przez naszą firmę najbliższa jest nam statuetka Izydora w kategorii Uprawa/Dystrybucja. To dzięki Państwa głosom Ampol-Merol został doceniony przez kapitułę plebiscytu. Dlatego w tym miejscu składam wyrazy podziękowania za okazane nam zaufanie. Ponadto mam nadzieję, że wraz z całą firmą zasłużymy na Państwa wsparcie również podczas tegorocznej edycji Izydorów. Rok 2022 rozpoczęliśmy od otwarcia biura AmpolMerol w Lublinie. Dlatego z poszerzonym zespołem liczę, iż ten rok będzie kolejnym, w którym nasza współpraca z Państwem, oparta na zaufaniu oraz wymianie wiedzy i doświadczeń, będzie owocować jak najwyższymi plonami w całym kraju. Do zobaczenia na plantacjach!

Joanna Biczyńska Prezes Zarządu


Spis treści ZBOŻA Aktualne oblicze integrowanej ochrony roślin, czyli o interakcjach w agroekosytemie, dr hab. Marta Damszel..... 4 Rozwiązania hybrydowe w ochronie roślin. Moda czy konieczność? Andrzej Żmijewski............................ 9 Gleba Twoim partnerem, mgr inż. Grzegorz Kopeć............... 10 Słonecznik - wykorzystanie i korzyści z uprawy, dr inż. Aleksandra Wieremczuk............................................. 14 Nitraza - żywe bakterie brodawkowe, mgr inż. Grzegorz Kopeć........................................................ 16 Lucerna i mieszanki z lucerną, Wojciech Lewandowski....... 18 Nielegalne środki ochrony roślin..........................................20 Odmiany zbóż jarych.........................................................22-25 Ochrona zbóż.....................................................................26-38 Jak skutecznie ograniczać nasilenie chorób zbóż? dr hab. Marta Damszel............................................................42 Drogi azot - cenny azot - ważny azot, mgr inż. Grzegorz Kopeć........................................................46 Nawożenie zbóż................................................................52-55 Nawożenie dolistne zbóż.......................................................56

KUKURYDZA Odmiany kukurydzy..........................................................60-68 Ochrona kukurydzy...........................................................70-72 Nawożenie kukurydzy........................................................... 77 Nawożenie dolistne kukurydzy.............................................78

RZEPAK Odmiany rzepaku..............................................................80-83 Ochrona rzepaku...............................................................84-86 Nawożenie rzepaku................................................................88 Nawożenie dolistne rzepaku.................................................90

BURAK CUKROWY Ochrona buraka.................................................................92-93 Nawożenie buraka..................................................................95 Nawożenie dolistne buraka...................................................96

ZIEMNIAK Ochrona ziemniaka.......................................................100-101 Genkotsu chroni bulwy ziemniaka, mgr inż. Grzegorz Kopeć......................................................102 Nawożenie ziemniaka..........................................................106 Nawożenie dolistne ziemniaka...........................................108 Potas, magnez i siarka dla skutecznego wykorzystania azotu! Jakub Lis...........................................126 Demo Farma..........................................................................144 Skup płodów rolnych Ampol-Merol.....................................146 Oddziały handlowe Ampol-Merol.........................................147


Aktualne oblicze integrowanej ochrony roślin, czyli o interakcjach w agroekosytemie Rozmowa z dr hab. Martą Damszel, prof. UWM Obserwujemy ostatnio tendencje do ograniczania liczby dostępnych rozwiązań opartych na chemicznym zwalczaniu patogenów i wskazywaniu na inne rozwiązania w tym biologiczne. Co Pani o tym sądzi? Już w 2019 roku odczuwaliśmy na krajowym rynku pierwsze decyzje rozporządzeń wykonawczych KE w zakresie wycofywania substancji aktywnych z obrotu. Kolejny rok - 2020 - był jeszcze większym wyzwaniem, ponieważ z listy dopuszczonych do stosowania substancji aktywnych skreślano kolejne substancje o bardzo szerokim spektrum stosowania w uprawach zbóż, rzepaku czy roślin sadowniczych. Spośród 222 zarejestrowanych w 2019 roku produktów opartych na triazolach, powszechnie stosowanych w ochronie zbóż przed patogenami, w latach 2022-24 zostanie już tylko 41. Dodatkowo świadomość i dowody na zmiany klimatyczne w postaci ekstremów pogodowych wymuszają inne spojrzenie na ochronę roślin. Zainteresowanie biologicznymi środkami ochrony roślin wynika z jednej strony z konieczności uzupełnienia puli narzędzi ochrony roślin czy spełnienia wytycznych Wspólnej Polityki Rolnej, a z drugiej - z rosnącej świadomości i chęci ograniczenia presji chemicznych środków ochrony roślin na środowisko.

Czy Pani zdaniem ten kierunek jest dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia producenta-rolnika? W mojej ocenie skutkiem ograniczenia puli chemicznych środków ochrony roślin będzie konieczność świadomej i precyzyjnej ochrony roślin projektowanej na miarę konkretnego stanowiska z uwzględnieniem lokalnych warunków pogodowych, doboru odmiany, prawidłowo skonstruowanego płodozmianu czy syste4

Aktualne oblicze integrowanej ochrony roślin

mu uprawy. Rolnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na mechanizm działania fungicydów z preferencją ich odmiennych mechanizmów w stosunku do sprawców chorób. Grzyby, jako chorobotwórcze mikroorganizmy dominujące w zbiorowisku patogenów, wykazują plastyczność oraz zdolność do adaptacji w różnorodnych warunkach środowiska, a zarazem łatwość uodparniania się na substancje chemiczne. Redukcja liczby dostępnych środków chemicznych, podobnie jak ich zbyt intensywne stosowanie, może sprzyjać zjawisku uodparniania i nieprzestrzegania w praktyce strategii antyodpornościowej. Z drugiej strony wiemy, że biologiczne środki ochrony roślin są bezpieczne dla środowiska i rzadko notuje się zjawisko uodpornienia agrofagów czy zjawisko fitotoksyczności roślin po ich aplikacji. Zaletami są także brak pozostałości w plonach oraz brak okresu prewencji i karencji. Wady wynikają głównie z biologii zastosowanych mikroorganizmów i wymagają terminowości zastosowania np. wczesny etap rozwoju roślin, wczesne stadia poinfekcyjne, często konieczność wielokrotnych zabiegów. Rolnicy powinni także zaakceptować brak natychmiastowego efektu, konieczność stałego monitoringu upraw oraz niższą w stosunku do środków chemicznych skuteczność powiązaną z warunkami rozkładu temperatury i wilgotności. Z punktu widzenia producenta może to być proces wymagający wiedzy i umiejętności, zdolności i chęci adaptacji, jednak dający poczucie satysfakcji ze zmian.

Czy wiemy ile wynosi przeciętna liczba grzybów żyjących w otoczeniu - środowisku naszych upraw, które mogą mieć wpływ na kondycję roślin i ich potencjał plonowania? Według danych literaturowych aktualnie rozpoznano 148 tysięcy spośród 2,2-3,8 miliona gatunków grzybów, które według przypuszczeń naukowców ogółem wy-


stępują na Ziemi. Biomasa grzybów wynosi od 500 do 5000 kg na hektar, a w 1 gramie gleby istnieje około 105 kultur. Znamy więc jedynie nieznaczny odsetek zbiorowiska grzybów. Warto podkreślić, że to bakterie i grzyby odpowiadają za rozkład ok. 95% biomasy w postaci martwych roślin i ich fragmentów. Wszystkie grzyby towarzyszące uprawie roślin, niezależnie od ich roli ekologicznej, mają wpływ na plonowanie i kształtują zarówno strukturę ilościową jak i jakościową plonu. Część związana jest ze strefą systemu korzeniowego, aparatem asymilacyjnym i tworzy biofilm na albo w organach roślinnych, poprawiając chłonność czy odporność na niekorzystne warunki. Inne zasiedlają tkanki będąc pasożytami.

Czy wszystkie grzyby i bakterie są szkodliwe i zagrażają naszym plantacjom? Dominującą pulę w zbiorowisku mikroorganizmów tworzą saprotrofy, które żywią się martwą materią organiczną i decydują o obiegu materii i energii w agrocenozach. To one decydują o szybkim rozkładzie resztek pożniwnych i procesie mineralizacji. W tej grupie można wydzielić najmniej liczną populację mikroorganizmów antagonistycznych (około 5-10%) względem patogenów, które konkurują szybkim wzrostem lub wydzielanymi substancjami z patogenami lub mogą być ich nadpasożytami. Szkodliwe, czyli patogeniczne, stanowią około 10-20% całego zbiorowiska. Należy jednak podkreślić, że potencjał infekcyjny niektórych grzybów czy bakterii jest na tyle silny, że brak kontroli w postaci zabiegów ochrony roślin może skutkować stratami plonu średnio od 15 do 40%, co często decyduje o wysokości dochodu gospodarstwa. Dlatego w integrowanej produkcji roślin mówimy o zrównoważonym gospodarowaniu, w tym o ochronie roślin, aby utrzymać populacje szkodliwych mikroorganizmów poniżej ekonomicznego progu szkodliwości, a promować aktywność saprotrofów.

Czy powszechnie stosowane rozwiązania chemiczne np. triazole, morfoliny itd. mogą mieć wpływ na ogólne ograniczanie ilości mikroorganizmów np. glebowych i czy może to w jakiś sposób oddziaływać na jakość i wielkość plonu? Wszystkie dopuszczone do stosowania środki ochrony roślin, także chemiczne, podlegają ścisłym, powtarzalnym i niezależnym od organu rejestrującego badaniom. Dotyczą one nie tylko skuteczności względem patogenów, ale także fitotoksyczności, wpływu na plon, aktywności fotosyntetycznej roślin i oddziaływania na środowisko. Kolejnym krokiem jest także badanie pozostałości środków ochrony roślin w glebie, płodach rolnych czy wodzie. Mimo przyjętego protokołu postępowania należy z pewnością przyjąć, że fungicydy o szerokim spektrum aktywności mają wpływ na zarówno na agrofagi, jak i te mikroorganizmy, które towarzyszą roślinom uprawnym i są zdeponowane w glebie, czy stanowią naturalny i integralny składnik biofilmu roślin. Kluczowe w zachowaniu dynamicznej równowagi w zbiorowisku mikroorganizmów jest przestrzeganie dobrej praktyki - poczynając od techniki wykonywania zabiegów i kończąc na zalecanych dawkach cieczy roboczej. Ważnym kryterium jest stały monitoring i diagnostyka agrofagów, a nie prewencyjne stosowanie fungicydów względem patogenów. Gospodarstwa ekologiczne, bazujące na ograniczonej puli środków ochrony roślin i konstrukcji płodozmianu jako fitosanitarnym narzędziu kontroli agrofagów, nie osiągają produkcyjności zapewniającej bezpieczeństwo żywnościowe. Wydaje się, że w przypadku gospodarstw z integrowanym systemem produkcji stosowanie środków chemicznych może być konieczne i jest uzasadnione. Wymaga jednak przestrzegania zasad dobrej praktyki rolniczej. Aktualne oblicze integrowanej ochrony roślin

5


Co może Pani powiedzieć na temat mykoryzy i jej znaczenia dla zdrowotności i potencjału plonotwórczego roślin?

Jak ocenia Pani możliwości i zadania naukowców w zakresie edukacji i wdrażania integrowanych metod ochrony?

Mykoryza jest symbiozą grzybów i pośrednio bakterii z korzeniami roślin. Korzyści płynące z tej troficznej zależności mają oba komponenty. Natomiast z punktu widzenia plonotwórczej roli tego oddziaływania trzeba uwypuklić rolę fizjologiczno-żywieniową. Jest ona związana z dostępnością i lepszym wykorzystaniem wody oraz makro- i mikroelementów. Ma to szczególne znaczenie w lata suche czy w regionach z deficytem wody. Mykoryza pełni również rolę ochronną. Ta ostatnia funkcja wyraża się tworzeniem przez grzyby bariery mechanicznej w strefie korzeniowej roślin, której nie są w stanie pokonać patogeny, a nierzadko szkodniki, oraz bariery biochemicznej - dzięki wydzielanym enzymom i antybiotycznej (antybiotyki, inhibitory). Nawiązanie układu mykoryzowego jest zatem stymulujące względem kondycji roślin i podnosi ich potencjał plonotwórczy. Przykładowo w efekcie sztucznej mykoryzacji pszenicy można uzyskać wyższe parametry biomasy roślin, wyższy plon oraz zawartość azotu i fosforu.

Podkreślić należy, że integrowany system produkcji i ochrony roślin to już osiem lat praktyki. Jako kadra akademicka od wielu lat uczestniczymy w procesie edukacyjnym i popularyzatorskim w ramach konferencji, szkoleń, warsztatów i paneli dyskusyjnych kierowanych do rolników oraz kadry jednostek administracyjnych. Ponadto bezpośredni kontakt z producentami rolnymi stanowi pomost i transfer wiedzy między nauką a praktyką i istotnie wpływa na promowanie wiedzy w zakresie integrowanych metod ochrony roślin. Należy pamiętać, że produkcja roślinna to praca w laboratorium pod gołym niebem. Zatem niemal w każdym sezonie należy uaktualniać i poszerzać swoje kompetencje. Dotyczy to obu stron dialogu: kadry Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, jak i samych rolników. Tylko dzięki takiemu podejściu komunikacja jest skuteczna.

Porównanie korzeni bez mykoryzy i mykoryzowanych fot. Marta Damszel

korzeń autotroficzny

Jak zachowują się grzyby mykoryzowe w kontakcie z fungicydami? W zależności od gatunku, wieku rośliny oraz taksonów grzybów wchodzących w oddziaływanie, „grzybokorzeń” może przybierać różne morfotypy. Kształt ektomykoryzy może być koralowaty, dychotomicznie rozgałęziony oraz prosty. W przypadku endomykoryz wewnątrz komórek rośliny-gospodarza obserwujemy pęcherzyki lub drzewkowato rozgałęziające się struktury. Stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, nie tylko fungicydów, ale także herbicydów, może upraszczać morfotyp, przez co wydajność układu mykoryzowego maleje. Skrajnie mykoryza obumiera, a autonomiczny korzeń pozbawiony jest symbiotycznych korzyści. 6

Aktualne oblicze integrowanej ochrony roślin

korzenie w układzie mykoryzowym

Czy w Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej prowadzone są prace badawcze, które w przyszłości mogą wpłynąć na zwiększenie efektywności metod integrowanych z zastosowaniem żywych organizmów? Zespół Fitopatologii pracuje nad szerokim zakresem badań obejmujących: zagrożenia chorobami wybranych gatunków roślin uprawnych i możliwości stosowania integrowanej ochrony, analizę udziału związków fenolowych w mechanizmie odporności roślin na patogeny, ocenę zawartości związków bioaktywnych w roślinie, analizę biologii patogenów: Alternaria spp., Rhizoctonia spp., Oculimacula spp., Zymoseptoria tritici, Fusarium spp.


Czy i w jakim stopniu edukacja studentów UWM - przyszłych doradców z zakresu ochrony roślin obejmuje tematykę integrowanej ochrony?

Konkurencja i antybioza Alternaria i Penicillium fot. Marta Damszel oraz antagonistycznych drożdży: Aureobasium pullulans i Debaryomyces hansenii. Badania prowadzone przez zespół fitopatologów obejmują także molekularne metody identyfikacji patogenów roślin uprawnych i leśnych technikami PCR i qPCR, wykrywanie punktowych mutacji genów odpowiedzialnych za odporność grzybów na fungicydy strobilurynowe, identyfikację genów związanych z wirulencją patogenów, genów odpowiedzialnych za proces adhezji bakterii, genów kodujących alergenne białka grzybów oraz identyfikację chemotypów grzybów rodzaju Fusarium, badania ekspresji genów szlaku Tri F. graminearum i genów pszenicy związanych z mechanizmami obronnymi, analizę zbiorowisk grzybów metodą mikroskopową i sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Realizowane aktualnie projekty służą podniesieniu wydajności integrowanych metod ochrony roślin z wykorzystaniem hybrydowego stosowana chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin.

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prowadzi kształcenie na kierunku rolnictwo, leśnictwo, architektura krajobrazu, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii i chemia. Kierunek Rolnictwo realizowany jest zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu kształcenia, a także w szkole doktorskiej w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Proces dydaktyczny, w tym programy kształcenia, podlega zmianom i jest odpowiedzią zarówno na bieżące potrzeby pracodawców, jak i zmieniające się uwarunkowania produkcji roślinnej. Wiele przedmiotów jest bezwzględnie aktualizowanych w każdym cyklu kształcenia i wynika to z dostosowania kompetencji absolwentów do aktualnych przepisów. Dodatkowo w Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej prowadzone są kursy i szkolenia w zakresie diagnostyki agrofagów roślin rolniczych z elementami ochrony roślin oraz studia podyplomowe: Integrowana produkcja i ochrona roślin. W ocenie dydaktyki realizowanej na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę wyróżniającą dla kierunku Rolnictwo na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Jest to najwyższa możliwa ocena oraz wyraz uznania dla wysokiej jakości kształcenia na tym kierunku. Oprócz bazy laboratoryjnej poligonem pod gołym niebem są 3 stacje doświadczalne, łącznie w areale około 5000 ha, co gwarantuje praktyczną naukę zawodu. Prężnie działają koła naukowe z sukcesami w krajowych rankingach. W zakresie ewaluacji nauki Wydział otrzymał najwyższą ocenę: kategorię A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co dowodzi aktywności i wysokiemu poziomowi działalności naukowej (projektów, publikacji) pracowników wydziału. Dziękuję za rozmowę. Andrzej Żmijewski Dział Innowacji Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ten i inne artykuły naszych Ekspertów znajdziesz na: www.ampol-merol.pl/blog Strefa inhibicji - hamowania wzrostu grzybni Fusarium przez kolonie bakterii, fot. Marta Damszel Aktualne oblicze integrowanej ochrony roślin

7


Western - zwalcza lub wspomaga zwalczanie szkodników Zwiększa skuteczność i długość działania tradycyjnych środków ochrony roślin Zwalcza szkodniki żerujące na zbożach, rzepaku, buraku cukrowym, ziemniaku, kukurydzy i warzywach. Zwalcza szkodniki w sposób fizyczny, tworząc na ich powierzchni lepką powłokę polimerową. Znacząco poprawia właściwości fizykochemiczne mieszanin zbiornikowych oraz preparatów o słabszej formulacji. Nie posiada okresu karencji - bezpieczny dla konsumenta. Przy wielokrotnym stosowaniu nie stwarza ryzyka uodpornień. Środek stosować zawsze zgodnie z etykietą i instrukcją stosowania zamieszczoną na opakowaniu.

Producent Wyłączny dystrybutor:

Więcej o produkcie na stronie www.ampol-merol.pl


Rozwiązania hybrydowe w ochronie roślin. Moda czy konieczność?

Przykład rozwiązania hybrydowego w motoryzacji

Andrzej Żmijewski Dział Innowacji Ampol-Merol Sp. z o.o.

Coraz częściej spotykamy się z pojęciem hybrydy. Jest to połączenie dwóch elementów, które, pomimo różnic strukturalnych, mają współpracować ze sobą, choć z pozoru nie mają ze sobą wiele wspólnego. Pojęcie to funkcjonuje m.in. w biologii, filozofii czy mechanice. Przeciętnemu Kowalskiemu hybryda kojarzy się z samochodami. Zwiększająca się liczba aut o tradycyjnym napędzie opartym na ropie naftowej przyczynia się do ogromnej emisji trujących gazów zagrażających zarówno naszemu zdrowiu jak i pogorszenia stanu całego środowiska. Celem ograniczenia emisji trujących gazów do atmosfery wprowadza się ograniczenia w sprzedaży aut starego typu i wprowadza rozwiązania. Łączą one stare – tanie, efektywne, ale szkodliwe (spalanie ropy lub benzyny) z nowym – ekologicznym, często droższym i, póki co, mniej wydajnym (ale zdrowszym) sposobem napędzania aut, np. prądem czy gazem (np. wodorem). W rezultacie na naszych drogach pojawia się coraz więcej aut z założenia bardziej przyjaznych dla planety Ziemia. Stają się one coraz efektywniejsze, choć niewątpliwie wymagają dalszej pracy inżynierskiej. Podobną tendencję obserwujemy w ochronie roślin. Od kilkudziesięciu lat nauczyliśmy się walczyć z patogenami za pomocą skutecznych i stosunkowo tanich rozwiązań chemicznych. Łatwość w ich stosowaniu sprawiła, że w praktyce oparliśmy się wyłącznie na tej metodzie. Pociągnęło to za sobą również negatywne skutki. Obserwuje się powszechne zatrucie środowiska oraz, co gorsza, pozostawanie w produkowanej i spożywanej przez nas żywności pozostałości pestycydów. Nasila się uodparnianie patogenów na szereg substancji, co wymusza konieczność stosowania coraz wyższych dawek i bardziej agresywnych rozwiązań. Odpowiedzią na szkodliwość metody chemicznej stały się coraz większe restrykcje dotyczące zarówno dopuszczonych do stosowania substancji aktywnych jak i ograniczanie wielkości dawek możliwych do zastosowania w sezonie. Aby zabezpieczyć produktywność naszych pól oraz ich rentowność wprowadza się stopniowo nowe rozwiązania. Dąży się do wprowadzenia zrównoważenia w ochronie, przywracając dawny stan środowiska. Pojawiło się na rynku mnóstwo produktów pochodzenia biologicznego zawierających, np. żywe bądź przetrwalnikowe formy bakterii oraz grzybów. Większość z nich wymaga jeszcze wielu prac badawczych

celem dopracowania kompleksowej, nowoczesnej technologii ochrony upraw. Stosunkowo dobre efekty już widać na plantacjach, gdzie stosowane są biologiczne metody mineralizacji resztek pożniwnych. Jednak dopóki mamy dostęp do pewnej puli środków chemicznych, warto pokusić się o stosowanie ich w wariancie hybrydowym. Western - to produkt na sezon 2022, który ma na celu polepszenie efektywności zwalczania szkodników w wielu uprawach. Produkt zawiera w swoim składzie substancję chemiczną niezaliczaną do pestycydów. To forma znanych i powszechnie stosowanych silikonów. Western zawiera w swoim składzie między innymi krzem. Działanie produktu oparte jest o niestosowany do tej pory powszechnie sposób ograniczania (eliminowania) szkodników metodą fizykomechaniczną. Po aplikacji produktu Western na powierzchni szkodnika tworzy się sieć polimerowa blokująca na pewien okres (zależnie od dawki) jego procesy ruchowe i oddechowe. Po pewnym okresie następuje naturalna degradacja zaaplikowanego produktu. Western można stosować samodzielnie. Zalecana dawka to 0,3 l/ha przy wydatku 200 l/ha lub w połączeniu z insektycydem jako rozwiązanie hybrydowe. Wówczas rekomendujemy dawkę 0,15 l/ha łącznie z zalecanym insektycydem. Ze względu na konieczność kontaktu owadów z produktem, aplikacji należy dokonywać w momencie intensywnego nalotu szkodników, gdyż od tego w dużej mierze zależy skuteczność Westernu. Pomimo bezpieczeństwa produktu dla środowiska nie zalecamy stosowania go w momencie kwitnienia oraz na plantacjach gdzie np. kwitną chwasty, aby nie narażać owadów zapylających. Zatem hybrydy mają również miejsce w ochronie roślin. Trochę z konieczności, ale być może gdyby nie ograniczenia w dostępności „twardej” chemii część z nas nie zwróciłaby się w stronę łagodniejszych dla środowiska metod. Zachęcamy do skorzystania z tego rozwiązania. Rozwiązania hybrydowe w ochronie roślin

9


Gleba Twoim partnerem

mgr inż. Grzegorz Kopeć Dyrektor ds. Innowacji Ampol-Merol Sp. z o.o.

Już od dłuższego czasu w Polsce notuje się niepokojący spadek zawartości próchnicy w glebach uprawnych. Przeciętna jej zawartość w naszych glebach waha się w przedziale od 0,5% (gleby bielicowe) do 4,8 % (rędziny, czarnoziemy, mady rzeczne). Średnio 56% areału w Polsce zawiera poniżej 2% próchnicy, co jest bardzo niepokojące. Z kolejnych danych wynika, że według międzynarodowych konwencji aż 89% gleb w naszym kraju obejmuje stepowienie z wyraźnymi skutkami suszy. Zatem nasuwa się niepokojący wniosek:

WIĘKSZOŚĆ GLEB W POLSCE ULEGA CIĄGŁEJ DEGRADACJI. Przede wszystkim stanowi to wynik ujemnego bilansu substancji organicznych na polu, co jest bezpośrednio uzależnione od sposobu zarządzania w danym gospodarstwie oraz od ograniczonych lub nadmiernych opadów deszczów. Te zaś w znacznym stopniu ograniczają proces mineralizacji i humifikacji. Wprowadzanie materii organicznej do gleby np. w postaci nawozów organicznych czy resztek pożniwnych znacznie podwyższa żyzność gleby, która w konsekwencji decyduje o jej produktywności. W glebie złożona masa roślinna występuje na różnym etapie rozkładu, który finalnie powinien zakończyć się powstawaniem humusu, lecz często nieodpowiednie warunki glebowe blokują powyższy proces powstawania próchnicy.

10

Gleba Twoim partnerem

Na blokowanie i ograniczanie powstawania cennej próchnicy wpływa: • bardzo niski poziom nawożenia organicznego, co wiąże się ze spadkiem pogłowia zwierząt lub jego brakiem w gospodarstwie, rejonie; • ograniczony udział nawozów zielonych (międzyplonów, które często jak są obecne w zmianowaniu, to tworzą bardzo małą biomasę – nieumiejętny dobór gatunków roślin poplonowych, technika siewu); • zbyt częste wywożenie i sprzedaż słomy z pola bez uzupełnienia nawozami organicznymi; • uproszczona uprawa roli tzn. płytka, słabo mieszająca glebę z resztkami, mało napowietrzająca; • intensywna i niezrównoważona produkcja roślinna – duży udział roślin degradujących – zbożowych, okopowych; • niski udział w płodozmianie roślin strukturotwórczych i użyźniających np. motylkowych. • narastająca erozja wietrzna – wywiewanie części ilastych i próchnicznych z wierzchniej warstwy gleby poprzez niwelowanie zadrzewień śródpolnych, brak roślin okrywowych, międzyplonów lub ścierniska; • niskie pH gleby - czyli konieczność wapnowania, które sprzyja rozwojowi edafonu glebowego odpowiedzialnego za intensywność rozkład substancji organicznej.


Gleby zawierające większe ilości próchnicy (pow. 3%) są to gleby stosunkowo żyzne, urodzajne i łatwe w uprawie. To na nich producenci rolni mogą osiągać zdecydowanie większe plony o wysokiej jakości. Zatem korzystnie jest podnosić zawartość substancji organicznych w glebie, gdyż powstała z niej próchnica bezpośrednio wpływa na:

Dlatego proponuję możliwie łatwe, bezpieczne, szybkie i efektywne podwyższenie żyzności Waszych gleb oraz podłoży w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych, szkółkarskich, kwiaciarskich i domowych poprzez zastosowanie granulowanego nawozu organicznego o nazwie Organic Booster®.

• większe zdolności gleb do zatrzymywania wody, co przeciwdziała efektom długotrwałej suszy;

Organic Booster® wyraźnie inicjuje życie biologiczne w podłożu, dzięki czemu jest wysoce aktywny w tworzeniu się próchnicy glebowej. To elitarny produkt, który wnosi do gleby znaczne ilości suchej masy (60%) z dużą ilością kwasów humusowych i fulwowych (do 20%), które bezpośrednio uczestniczą w tworzeniu się próchnicy. Jednocześnie nawóz Organic Booster® wprowadza kompleks makro- i mikroskładników, które są niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju każdej rośliny uprawnej. Uwalniane są one do gleby przez dłuższy okres czasu, co jest bezpieczne dla roślin i środowiska.

• efektywniejsze magazynowanie składników pokarmowych w glebie, chroniące je przed nadmiernym wymywaniem; • tworzenie struktury gruzełkowatej, która w glebie warunkuje odpowiedni stosunek wody do powietrza; • rozluźnienie gleb ciężkich i ich łatwość w uprawie – mniejsze opory; natomiast na glebach lekkich, piaszczystych ich silniejsze wiązanie; • nadawanie glebie ciemniejszego koloru i przyspieszenie jej szybszego ogrzewania, co ma szczególne znaczenie w okresie wczesnej wiosny; • bogatszy oraz intensywniejszy rozwój fauny i flory glebowej, która to aktywniej mineralizuje masę organiczną;

Organic Booster® wyróżnia się tym, że jest : • produkowany w Holandii przez doświadczonych specjalistów w dziedzinie technologii, produkcji i agrotechniki roślin uprawnych, warzywniczych, sadowniczych itp.;

• większą buforowość gleb zabezpieczając je przed nagłym zakwaszeniem np. przez wysokie nawożenie azotowe.

• w 100% pochodzenia organicznego (zwierzęcego);

Niewłaściwe gospodarowanie glebami to zubożenie i spadek jej wartości plonotwórczej. Tylko właściwy płodozmian, agrotechnika, a w szczególności nawożenie organiczne może skutecznie utrzymać i poprawiać sprawność gleb w Polsce. Wysoki poziom nawożenia mineralnego nie zawsze w pełni przekłada się na wysokość i jakość plonu, gdyż nie zastąpi tak ważnego znaczenia jakie daje nam w glebie próchnica.

• bezpieczny dla zdrowia, ludzi, zwierząt i roślin;

Natura N Bezpieczeństwo N Produktywność to Organic

Booster

®

• objęty ciągłą kontrolą służb weterynaryjnych; • wolny od patogenów roślinnych i czysty od nasion chwastów; • uniwersalny w stosowaniu; • występuje w postaci idealnych, równych, trwałych i niepylących się granul, co gwarantuje precyzyjny wysiew nawozu.

Polecam Organic Booster® - dawki, sposób aplikacji, normy wysiewu na stronie producenta.- firmy Caldena

www.caldena.com

Gleba Twoim partnerem

11


Najwyższej jakości granulowany nawóz organiczny

Organic Booster® Aktywuje glebę do większej produktywności

Zawiera co najmniej 60% materii organicznej

100% pochodzenia organicznego w formie granulatu

Bogate źródło kwasów humusowych oraz makroi mikroskładników

Wolny od patogenów i nasion chwastów

Łatwy w stosowaniu przy użyciu rozsiewaczy do nawozów

Zalecany w gospodarstwach ekologicznych dzięki certyfikacji ECOCERT

Linia Smart Organic Farming® to przełom na polskim rynku. Troska o ochronę środowiska i właściwy stan gleb to misja nie tylko produktowa, ale również informacyjna. Bądźcie z nami! Zapraszamy na stronę internetową SOF®: www.smartorganicfarming.com


Skład ≥60% s.m.

Sód (Na)

3310 mg/kg s.m.

Kwasy humusowe

≥20% s.m.

Bor (B)

28,2 mg/kg s.m.

Azot całkowity (N)

5,5 m/m% s.m.

Kobalt (Co)

<5 mg/kg s.m.

0,25 m/m% s.m.

Miedź (Cu)

98,1 mg/kg s.m.

Fosfor (P2O5)

2,6 m/m% s.m.

Żelazo (Fe)

899 mg/kg s.m.

Potas (K2O)

2,9 m/m% s.m.

Mangan (Mn)

458 mg/kg s.m.

Wapń (CaO)

6,1 m/m% s.m.

Molibden (Mo)

Magnez (MgO)

1,0 m/m% s.m.

Cynk (Zn)

Materia organiczna

Azot amonowy (N-NH4)

Siarka (SO3)

<5 mg/kg s.m. 391 mg/kg s.m.

2453 mg/kg s.m.

Organic Booster® Urodzajna gleba daje urodzajny plon Zalecenia stosowania Roślina uprawna

Dawka [kg/ha]*

Dawka [kg/100 m2]*

Roślina uprawna

Dawka [kg/ha]*

Dawka [kg/100 m2]*

Zboża

800-1000

8-10

Warzywa liściowe

500-1000

5-10

Rzepak

800-1000

8-10

Warzywa cebulowe

1000-1500

10-15

Kukurydza

800-1000

8-10

Warzywa psiankowate

500-1000

5-10

Ziemniak

1000-3000

10-30

Warzywa dyniowate

500-1000

5-10

Burak cukrowy

1200-1500

12-15

Truskawka

2000-3000

20-30

Rośliny bobowate (strączkowe)

600-700

6-7

Kwiaty gruntowe

20-30

Tytoń

1250-1500

12,5-15

Trawniki/pola golfowe

1000-1500

10-15

Słonecznik

400-750

4-7,5

Drzewa owocowe

2-5 kg/ drzewo/rok

Warzywa korzeniowe

1500

15

Winorośl

0,3-0,5 kg/ drzewko/rok

* W celu precyzyjnego ustalenia dawek nawozu należy wykonać chemiczne oznaczenia zawartości składników w glebie i roślinie. Dawkowanie: siew rzutowy: 0,5-1,5 kg/10 m3 (tzn. 500–1500 kg/ha) – wymieszać z glebą; gniazdowo lub rzędowo pod nasiona lub rozsadę, zachowując 5-10 cm odstępu od korzeni roślin; doskonale nadaje się do przygotowania podłoża pod produkcję rozsady w proporcji 0,5-1,0 l obornika na 10 l kompostu. W celu przywrócenia produktywności tzw. pól lub miejsc wyjałowionych o słabo rozwiniętym życiu biologicznym, nawozimy je w dawce 1,5-2 t/ha – placowo.

Infolinia 800 100 000 www.caldena.com


Słonecznik – wykorzystanie i korzyści z uprawy

dr inż. Aleksandra Wieremczuk sekretarz redakcji Agro Profil

Powierzchnia zasiewów słonecznika zarówno na świecie, jak i w Europie, wzrasta. W 2001 roku na świecie uprawiano ponad 17 mln ha, zaś w Europie 9,74 mln ha tej rośliny. W 2019 roku na świecie obsiewano prawie 27,37 mln ha, a w Europie ponad 19,3 mln ha. W Polsce w 2001 roku słonecznik był uprawiany na 764 ha, a w 2021 roku na 19251 ha. Najwięcej produkowaliśmy go jednak w 2018 roku, gdyż na powierzchni 5670 ha. Założenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz zmiany klimatu i trendów konsumenckich sprawiają, że słonecznik staje się rośliną, której znaczenie w naszym kraju może wzrastać. Słonecznik to roślina, która może być wykorzystywana wielokierunkowo, a jej uprawa może przynieść wymierne korzyści nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia, ale także z powodu pozytywnego wpływu na środowisko.

Słonecznik - korzyści z uprawy Słonecznik zwyczajny (Heliantus annus L.) należy do rodziny astrowatych (Asteraceae), dzięki czemu będzie ciekawą alternatywą dla monokultury zbożowej lub popularnego w naszym kraju płodozmianu zbożowo-rzepaczanego. Pamiętać należy jednak o tym, że słonecznik i rzepak atakowane są przed podobne choroby, dlatego nie powinno się uprawiać słonecznika po rzepaku i odwrotnie. Niemniej jednak jako roślina oleista jara może zastąpić rzepak na stanowiskach, na których występuje kiła. Słonecznik to roślina jara o relatywnie krótkim okresie wegetacji. Najwcześniejsze odmiany są gotowe do zbioru nawet 90–120 dni po siewie, późniejsze po 120–160 dniach. Z tego też powodu słonecznik sprawdzi się również na polach, gdzie niemożliwe jest zasianie zbóż ozimych bądź doszło na nich do wymarznięć. Dużą zaletą słonecznika jest także jego rozbudowany system korzeniowy, dzięki czemu pobiera on składniki pokarmowe oraz wodę z głębszych warstw gleby. Z tego powodu uważa się, że roślina ta jest bardziej odporna suszę w porównaniu do innych roślin uprawnych. Jednak należy pamiętać o tym, że plon ogólny i zawartość oleju może być mniejszy, gdy susza wystąpi w krytycznych fazach rozwoju słonecznika, a szczególnie w okresie kwitnienia. Uważa się, że średni plon słonecznika można uzyskać przy opadach w ilości 300 mm w ciągu sezonu, natomiast opady na po14

Słonecznik – wykorzystanie i korzyści z uprawy

ziomie 500–750 mm wymagane są do tego, by uzyskać jego wyższe plony. Zaletą słonecznika jest również to, że można uprawiać go na różnego rodzaju glebach, niemniej jednak wyższe plony uzyskuje się na glebach przeznaczonych pod uprawę pszenicy i kukurydzy. Ciekawą cechą słonecznika jest to, że wydziela on substancje allelopatyczne o właściwościach fitotoksycznych. Uważa się, że mogą one ograniczać wzrost siewek takich chwastów jak zaślaz pospolity, bieluń dziędzierzawa, powój, gorczyca polna oraz innych. Niepodważalną zaletą uprawy słonecznika są jego walory krajobrazowe. Dodatkowo jest on także rośliną miododajną, zapylaną przez owady z rodziny błonkówek, czyli m.in. przez pszczołę miodną. Decydując się na uprawę tego gatunku, wspieramy ochronę zapylaczy. Możemy również postawić pasiekę lub zacząć współpracę z pobliskim pszczelarzem.

Słonecznik – wykorzystanie Słonecznik to roślina, która ma wiele zastosowań. Dwoma głównymi kierunkami produkcji jest uprawa na nasiona do bezpośredniego spożycia lub do przetwórstwa, np. na olej. Słonecznik jest czwartą spośród roślin oleistych co do wielkości uprawy. Nasiona przeznaczane są do produkcji żywności i pasz, natomiast wysuszone łodygi oraz olej mogą posłużyć do produkcji biopaliw.


Warto również wiedzieć o tym, że słonecznik wykorzystywany jest do produkcji lekarstw, szczególnie w leczeniu schorzeń płuc. Niektóre części rośliny mogą być wykorzystywane do produkcji barwników w przemyśle odzieżowym, bodypaintingu (czyli malowania ciała), farb czy w innych gałęziach przemysłu. Z powodzeniem wykorzystywany jest również do produkcji kosmetyków. Z racji swoich walorów ozdobnych słonecznik uprawiany jest także na kwiaty cięte. Ciekawym wykorzystaniem łodyg słonecznika jest produkcja papieru. Jadalne są również płatki kwiatowe słonecznika, stąd może on być ciekawym produktem dla lokalnych restauracji. Jednym z kierunków produkcji słonecznika jest pozyskiwanie oleju. Olej słonecznikowy jest drugim z najczęściej wybieranych olejów spożywczych. Jest on bogaty w wielonienasycone kwasy tłuszczowe (bogaty w kwasy omega-6, ale ubogi w omega-3) oraz witaminę E. Ze względu na zawartość kwasów wielonienasyconych nie jest zalecany do smażenia, ale można używać go do dressingów, pieczenia, sałatek oraz produkcji margaryny. Olej znajduje szerokie zastosowanie w produkcji kremów i olejków eterycznych. Wytłoki po oddzieleniu oleju stanowią źródło wartościowej paszy. Nasiona słonecznika mogą być wykorzystywane do produkcji żywności dla ludzi i paszy dla zwierząt. Są one źródłem aminokwasów, białek, błonnika, witamin: A, E, B1, B6, kwasu foliowego i niacyny oraz takich składników pokarmowych, jak selen, miedź, cynk i żelazo. Łuskane nasiona słonecznika są natomiast bogate w metioninę i cysteinę, co czyni je pożądanym składnikiem w diecie ludzi i zwierząt. W kuchni nasiona wykorzystywane są jako dodatek do sałatek, pieczywa, ciast, jogurtów, płatków śniadaniowych, granoli, owsianki, a także przekąsek. Można je podawać w postaci prażonej, surowej oraz pieczonej. Z powodzeniem sprawdzą się również do produkcji kiełków, chałwy i masła roślinnego, które w porównaniu do masła orzechowego nie jest alergizujące. Z nasion słonecznika można produkować również mąkę, która może być ciekawą alternatywą dla osób z nietolerancją glutenu. Natomiast w żywieniu zwierząt słonecznik może być wykorzystywany jako makuch, kiszonka oraz nasiona. Te ostatnie znajdują zastosowanie w produkcji karm dla ptaków i ryb. Słonecznik to nie tylko roślina o wartości żywieniowej czy energetycznej, ale również roślina ceniona za swe właściwości fitoremediacyjne. Słonecznik ma zdolność do akumulacji w korzeniach oraz liściach takich metali ciężkich, jak ołów, kadm, miedź, cynk, kobalt, a także szkodliwych związków chemicznych, np. policyklicznych węglowodorów aromatycznych czy polichlorowanych bifenyli. Roślina ta wykorzystywana była przy renowacji gleb po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu.


NITRAZA - żywe bakterie brodawkowe

mgr inż. Grzegorz Kopeć Dyrektor ds. Innowacji Ampol-Merol Sp. z o.o.

NITRAZA to linia preparatów zawierających wyselekcjonowane szczepy żywych bakterii brodawkowych, przeznaczonych do szczepienia materiału siewnego lub gleby w formie oprysku w uprawie roślin strączkowych (łubin, groch, peluszka, soja, bób, bobik, fasola, koniczyna, lucerna, nostrzyk, seradela). Bakterie te u roślin bobowatych tworzą brodawki korzeniowe, w których przekształcają azot atmosferyczny do formy organicznej, łatwo przyswajalnej przez rośliny. Wszystkie preparaty z rodziny NITRAZA zawierają żywe i wysoce aktywne bakterii brodawkowych z rodzaju Rhizobium oraz Bradyrhizobium. Bakterie zostały wyizolowane w laboratorium producenta z brodawek korzeniowych polskich odmian różnych gatunków roślin bobowatych znanych jako motylkowe. W jednym mililitrze jest nie mniej niż 2 miliardy żywych bakterii. Natomiast porcja 400 ml wystarcza do szczepienia 1 ha upraw.

Dlaczego NITRAZA?

3. Szczepy bakterii są odpowiednio dobrane do rodzaju uprawy, co zapewnia efekt modulacyjny – narastanie brodawek oraz pełną symbiozę bakterii i rośliny uprawnej. 4. Szczepionka ma formę płynu i może być stosowana na cztery różne sposoby: zaprawianie nasion, natryskiwanie w siewniku, oprysk na glebę przed lub w trakcie siewu, oprysk na rośliny po wschodach.

Liczba brodawek korzeniowych na roślinę 50 40 30 20 10 0

1. Preparat zawiera żywe bakterie, przez co w glebie działa natychmiast po aplikacji.

Legenda:

2. Szczepy bakterii pochodzą z polskich odmian roślin uprawnych i są naturalnie występującymi mikroorganizmami w glebach naszego kraju.

sowania bakterii

A

B

C

A - na stanowisku bez wcześniejszej uprawy motylkowych i bez stoB - na stanowisku po uprawie motylkowych i bez stosowania bakterii C - na stanowisku, gdzie zastosowano szczepionkę Nitraza

Zalety stosowania preparatów bakteryjnych NITRAZA 1. pozwalają na ograniczenie stosowania sztucznych nawozów azotowych 2. podnoszą plony roślin motylkowych średnio o 10-25% z 600 kg / N2 / ha / 1 rok 3. zwiększają zawartość białka w plonie 4. wzmacniają odporność roślin na stres środowiska

16

NITRAZA - żywe bakterie brodawkowe

5. podnoszą zawartość przyswajalnego azotu w glebie 6. rośliny dużo lepiej radzą sobie z patogenami 7. wpływają korzystnie na strukturę gleby 8. redukują zanieczyszczenia wód gruntowych 9. rośliny następcze lepiej wykorzystują azot 10. polecane do upraw ekologicznych


Rośliny bobowate – strączkowe – pastewne uprawiane są głównie na nasiona. Jednak coraz częściej ich siew w gospodarstwie ma na celu pozyskiwanie własnych nasion do realizacji tzw. zazielenienia z przeznaczeniem na zielony nawóz. Duże i grube nasiona wykorzystywane są głównie w celach paszowych jako bogate źródło białka, ale również w rozwijającym się przemyśle spożywczym i kosmetycznym. Do roślin strączkowych powszechnie uprawianych w naszym kraju zaliczamy: łubin wąskolistny, żółty i biały, groch siewny ogólnoużytkowy i pastewny (peluszka), bobik i wykę. Ostatnio coraz większą popularnością „medialną” cieszy się soja, która w ciągu 3-4 lat uprawy w danym gospodarstwie staje się rośliną coraz wierniej plonującą, co wiąże się z pozyskaniem przez rolnika większego doświadczenia w jej uprawie.


Lucerna i mieszanki z lucerną. Wysoki poziom białka w trudnych latach

Wojciech Lewandowski doradca agrotechniczny Sowul & Sowul

Zmiany klimatyczne zachodzące w ostatnich latach w całej Europie charakteryzujące się długotrwałymi suszami, wysokie ceny zbóż oraz zawirowania na rynku nawozowym, a także represje związane ze stosowaniem pasz treściwych genetycznie modyfikowanych zmusiły wielu hodowców do zmian żywieniowych w swoich oborach. Model żywieniowy w hodowli wysokowydajnych krów mlecznych, oparty wyłącznie na kiszonce z kukurydzy oraz wysokobiałkowej paszy treściwej wzbogacanej dodatkami żywieniowymi, dla wielu gospodarstw stał zupełnie nieekonomiczny. Zmiany te wymusiły na hodowcach poszukiwania rozwiązań mających na celu poprawę zdrowotności zwierząt, przy jednoczesnym zachowaniu ekonomicznie opłacalnej wydajności stada.

Lucerna - białko i minerały W ostatnich trzech latach struktura zasiewów lucerny i mieszanek traw o znacznym udziale tej pierwszej wzrosła niemal dwukrotnie. Lucerna buduje bardzo głęboki system korzeniowy, dzięki któremu jest odporna na przedłużające się susze. Dobrze zebrana pasza, tj. w fazie pąkowania, stanowi gwarancję wysokiej zawartości białka. Ponadto warto zwrócić uwagę na inny walor wysokobiałkowych pasz z lucerny. Zawierają one korzystny skład mineralny o dużej zawartości aminokwasów egzogennych, soli mineralnych, mikroelementów i witamin - przede wszystkim alfa-tokoferoli i beta-karotenu.

18

Lucerna i mieszanki z lucerną

Mrozoodporna Dymitra Cechami kluczowymi dla wysiewanych lucern jest nie tylko ich plonowanie czy zawartość białka. Warto także znać ich liczbę spoczynku oraz zimotrwałość.

Firma Sowul & Sowul pragnie poinformować, że w październiku 2020 roku zakończyła trwające 4 lata badania porównawcze nad najpopularniejszymi odmianami lucerny. Badania prowadzone były w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie. Partnerem badań była Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa z Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie. Spośród badanych lucern najwyższe parametry białkowe przy najniższym popiole surowym otrzymała Lucerna Dymitra.


Ponadto Dymitrę cechował najwyższy plon z hektara podczas każdego pokosu oraz najszybsza regeneracja po ścięciu. Dymitra charakteryzuje się również najwyższą mrozoodpornością ze wszystkich badanych odmian. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku mroźnych zim czy okresowych przymrozków po siewie.

Przygotowanie paszy z lucerny Przygotowanie wysokobiałkowej paszy z lucerny nie jest procesem łatwym. Wymaga dużej precyzji oraz dobrej pogody. Na przestrzeni lat powstało kilkanaście modeli prawidłowej uprawy tej rośliny. Jednym z nich jest wysiew lucerny w zboża takie jak jęczmień czy pszenica. W wyniku prowadzonych doświadczeń nie zaleca się dodatku owsa do nasion lucerny. Owies mocno się krzewi i wyciąga ze stanowiska wodę, która jest kluczowa przy wschodach lucerny. Bardzo dobre parametry paszy objętościowej z lucerny daje dodatek wysokich traw m.in. życic czy festulolium, a także kupkówki na glebach mniej zasobnych. Wysokie trawy dostarczają cukrów ułatwiających zakiszanie lucerny.

Ponadto minimalizują uszkodzenia folii w przypadku, kiedy lucerna nie została zebrana w terminie i nastąpił szybki wzrost włókna, który powoduje drewnienie jej łodyg. Dodatek traw do lucerny ma również niebagatelny wpływ w latach mokrych oraz na stanowiskach o nieuregulowanych stosunkach wodnych. Lucerna jako roślina tworząca system korzeniowy sięgający 3 m w głąb ziemi lepiej radzi sobie w latach suchych pobierając wodę z głębokich partii ziemi, aniżeli w latach bardzo mokrych, w których plonuje słabiej. Dodatek traw, a zwłaszcza tymotki, wspiera lepsze wykorzystanie wody przez lucernę. A za tym idzie bardzo bogaty objętościowy pokos energetyczno-białkowy. Wysiew lucerny z trawami to gwarancja dobrego zbilansowanego pod względem białka i energii pokosu. To połączenie idealnie łączące w sobie cechy wysokowydajnej mieszanki kośnej ze wszystkimi zaletami lucerny, dzięki czemu możemy ograniczyć udział w dawce pokarmowej pasz treściwych.

Produkty dostępne w ofercie Ampol-Merol Dowiedz się więcej na:

www.ampol.merol.pl

Lucerna i mieszanki z lucerną

19


Nielegalne środki ochrony roślin

Europejski Urząd Policji (EUROPOL) wskazuje, że skala stosowania podrabianych pestycydów w Europie sięga około 10%. Natomiast w niektórych państwach, szczególnie w tych, które leżą na skrajach Unii, poziom dochodzi nawet do 25%. Organy ścigania z 8 krajów (w tym z Polski) w akcji Silver Axe w 2020 r. skontrolowały około 3000 ton towaru. W rezultacie skonfiskowały łącznie 1346 t nielegalnych pestycydów. W ramach powyższej akcji polskie służby ujawniły obecność 92 ton nielegalnych środków, z czego 86 ton przejęły bezpośrednio na granicy. Na teren naszego kraju trafiały głównie w ramach tzw. mrówczego przemytu. Następnie były sprzedawane na targowiskach lub wysyłkowo na zamówienie.

BEZPIECZNE UPRAWY AMPOL-MEROL AMBASADOREM STOSOWANIA ORYGINALNYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Nielegalne pestycydy:

• uszkadzają, a w wielu potwierdzonych przypadkach nieodwracalnie niszczą całe plantacje • stanowią zagrożenie dla zdrowia oraz życia ludzi i innych organizmów żywych 20

• degradują środowisko • pociągają do odpowiedzialności prawnej producentów rolnych (Kodeks Karny: Art. 270 kk par. 1 i 3, Art. 165 kk par. 1, Art. 182 kk par. 1, Art. 306 kk)


AMPOL-MEROL ZAPEWNIA DOSTĘP TYLKO DO ORYGINALNYCH, ZAREJESTROWANYCH I SPRAWDZONYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

PODRABIANE ŚRODKI OCHRONY: • Przyciągają podejrzanie niską ceną, ale... • Ich zakup naraża producentów rolnych na poważną odpowiedzialność karną • W ich przypadku każda seria środka o tej samej nazwie może być zupełnie inną mieszaniną chemiczną • Stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz bezpieczeństwa upraw • Stosowanie nielegalnych środków ochrony roślin to brak jakiejkolwiek możliwości reklamacji towaru w przypadku, gdy środek nie zadziałał lub zniszczył uprawę. Pamiętajmy, że wówczas również producent rolny ponosi odpowiedzialność karną • Ich źródłem pochodzenia są głównie kraje azjatyckie, jak: Chiny, Indie, Malezja i Indonezja • Niebezpieczeństwo tkwi w ich łatwym dostępie poprzez Internet, punkty obrotu, bezpośrednie dostawy do gospodarstw • Jest to wprowadzanie na rynek produktów niewiadomego pochodzenia i nieprzebadanych, wątpliwej jakości i skuteczności • Nie spełniają wymogów rejestracyjnych: niezgodność zawartości z opisem na opakowaniu

DLACZEGO ORYGINALNE ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN? • Użyte zgodnie z etykietą, w odpowiednim terminie, w zarejestrowanej uprawie i w zalecanej dawce to skuteczna, pewna i bezpieczna ochrona plantacji przed agrofagami • Działają efektywnie i jednocześnie bezpiecznie dla ludzi, innych organizmów żywych oraz środowiska • Są pewne, ponieważ wymagają milionowych nakładów finansowych na lata badań chemicznych, biologicznych, toksykologicznych, ekotoksykologicznych • Zapewniają możliwość reklamacji wadliwego produktu u sprawdzonych producentów lub importerów - zakup objęty prawem handlowym • Gwarantują wysoką skuteczność połączoną z: • tolerancją dla organizmów żywych, w tym owadów pożytecznych, • pozytywnym profilem toksykologicznym, • szybkim rozkładem substancji czynnej, • bezpieczną i pożyteczną dla użytkownika formą

NASZE RADY: • Kupujemy tylko ze sprawdzonego źródła • • • • •

– od zaufanych i certyfikowanych dostawców Etykiety muszą być przytwierdzone do opakowania w sposób stały Informacje na opakowaniu muszą być w języku polskim Należy wystrzegać się produktów o zaniżonej cenie, z niepełną nazwą produktu, z etykietą i opakowaniem słabej jakości Na opakowaniu musi być data produkcji, nr serii czy nr zezwolenia na wprowadzenie do obrotu lub pozwolenie na handel równoległy Przy zakupie zawsze proś o fakturę lub dowód zakupu, gdzie umieszczona jest nazwa produktu

WALKA Z PODRABIANYMI PRODUKTAMI LEŻY W INTERESIE NAS WSZYSTKICH – PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!

21


Tabela odmian zbóż jarych

Odmiana

TYBALT

KWS OLOF

KWS VERMONT

pszenica jara

jęczmień jary

jęczmień jary

A

pastewny

pastewny

Wiersum Plantbreeding

KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

Termin kłoszenia

średni

średni

średnio wczesny

Wysokość roślin

średnia

średnia

niska do średniej

MTZ

średnia

duża do bardzo dużej

średnia

Liczba opadania

-

-

Odporność na porastanie

-

-

Gatunek Typ odmiany Hodowca/Dystrybutor

Odporność na wyleganie Mączniak prawdziwy Rdza brunatna/Rdza jęczmienia Brunatna plamistość liści/ Plamistość siatkowa jęczmienia Septorioza liści/Rynchosporioza (jęczmień)

-

Septorioza plew/Czarna plamistość jęczmienia

-

-

Fuzarioza kłosów/ Helmintosporioza (owies)

-

-

Choroby podstawy źdźbła/Rdza źdźbłowa (owies)

-

-

średnie

średnie

średnie

mąka/pasza

pasza

pasza

Obsada ziaren (szt./m2)

360-400

280-330

280-330

ilość wysiewu (kg/ha)

170-200

140-160

130-150

Wybitne cechy przewódki. Bardzo dobra zdrowotność i sztywna słoma. Duży potencjał plonowania. Wykorzystywana też do mieszanek.

Wysoko plonująca odmiana dla wymagających rolników. Piękne, grube i zdrowe nasiona. Odmiana przydatna do mieszanek.

Bardzo stabilnie i wysoko plonująca odmiana (na LOZ aż w 10 województwach). Parametry ziarna najlepsze w grupie (9 pkt). Świetnie plonuje na słabszych glebach o uregulowanym pH.

Wymagania glebowe Przydatność

Cechy

22

Legenda:

Ocena zimotrwałości [skala 9°]: 4,5-6,5 3,5-4,0 2,5-3,0

Cecha:

wybitna bardzo dobra dobra średnia


LG ANDANTE

MARIOLA

BINGO

jęczmień jary

jęczmień jary

owies

pastewny

pastewny

pastewny, konsumpcyjny

Limagrain Polska Sp. z o.o.

IGP Polska Sp. z o.o.

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.

średnio wczesny

wczesny/średnio wczesny

wczesny

średnia

średnia/niska

średnia do wysokiej

bardzo duża

bardzo duża

bardzo duża

-

-

-

-

-

-

-

-

-

niskie i średnie

niskie i średnie

średnie

pasza

pasza/kasza

mąka/pasza

300-320

280-330

400-450

130-150

130-150

160-180

Nr 1 COBORU 2021. Nic więcej nie trzeba dodawać. Wg COBORU najplenniejsza odmiana jęczmienia jarego w Polsce!

Bardzo dobrze plonująca odmiana. Idealna na średnie i słabsze gleby. Na lepszych stanowiskach wykazuje bardzo dobrą odporność na wyleganie. Odmiana o wybitnej odporności na mączniaka prawdziwego i rynchosporiozę.

Jedna z najlepiej plonujących odmian o małym udziale łuski, przydatna do mieszanek w wysiewie czystym.

Legenda:

Ocena zimotrwałości [skala 9°]: 4,5-6,5 3,5-4,0 2,5-3,0

Cecha:

wybitna bardzo dobra dobra średnia

23


NOWOŚĆ!

JĘCZMIEŃ

MARIOLA

O KOCIM SPOJRZENIU

Re

tr jes

C

acj

O OB

a

RU

202

0

IDEALNA NA SŁABE GLEBY

Charakterystyka • Wysoki plon - 103% wzorca wg badań COBORU (2020) • Odmiana pastewna • Odporna na wyleganie - 7,3/9 • Wysoka MTZ - ok. 50 g

24

Odmiany zbóż jarych

Odporność na choroby (1-9) • Mączniak prawdziwy - 8,5 • Plamistość siatkowa - 7 • Rdza jęczmienia - 7,6 • Rynchosporioza - 7,5


LG

NOWOŚĆ

Andante JĘCZMIEŃ JARY

Nr 1

w badaniach

COBORU 2021

LIDER PLONOWANIA 110% WZORCA! Charakterystyka • Pierwsza rejestracja: Niemcy 2020

• Wysokość 70 cm

• Odmiana pastewna

• Odporność na wyleganie - dobra

• Idealna na średnie i słabsze gleby

• Plonowanie bardzo wysokie

• Wysoka MTZ - 47,5 g

• Wysoka masa hektolitra ziarna

• Bardzo dobra odporność na choroby

• Bardzo dobre wyrównanie ziarna

• Odmiana średniowczesna

• Wymagania glebowe - średnie

Wyłączny dystrybutor:

Więcej o produkcie na stronie Odmiany zbóż jarych www.ampol-merol.pl

25


Legenda do programów ochrony roślin fungicydy insektycydy herbicydy regulator wzrostu sklejacz

Więcej informacji nt. produktów uzyskasz: Dział środków ochrony roślin Ampol-Merol Comment +48 56 688 48 72 envelope sor@ampol-merol.pl

26

Pole tekstowe zawiera: • nazwę preparatu lub mieszaninę preparatów • dawkę na 1 ha Położenie pola tekstowego w schemacie wskazuje na fazę - termin stosowania oznaczony na dolnej części schematu


Ochrona zbóż Nazwa

Substancja aktywna Dawka/ha

Zwalczane agrofagi

Stosowanie

CHWASTY - HERBICYDY

Atlantis 12 OD

Camaro 306 SE

jodosulfuron metylosodowy, mezosulfuron metylowy

florasulam, 2,4-D

0,45-1,2 l

miotła zbożowa, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, owies głuchy, stokłosa żytnia, wyczyniec polny, tobołki polne

pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto

0,4-0,6 l

chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna do fazy 7-8 okółków, rdest plamisty, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna do fazy 7-8 okółków, rdest plamisty, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne

pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, jęczmień jary

pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto, pszenica jara, pszenżyto jare, jęczmień jary, owies

Gold 450 EC

2,4-D, fluroksypyr

1-1,25 l

bniec biały, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowaty, rumian polny, stulicha psia, tobołki polne, samosiewy rzepaku

Naxel 75 WG

tribenuron metylowy

20 g

gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, niezapominajka polna

pszenica ozima, jęczmień jary

fenoksapropP-etylu

0,8-1,2 l

chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, wyczyniec polny

pszenica ozima, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary

0,6-0,8 l

bodziszek drobny, chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne

pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary

Rumba 069 EW

Tomigan S 250 EC

fluroksypyr

CHOROBY - FUNGICYDY

Thesorus 460 EC

Celsivo 750 EC

protiokonazol, spiroksamina

fenpropidyna

0,75-1 l

0,75 l

mączniak prawdziwy, łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy korzeni, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza karłowa, plamistość siatkowa, rynchosporioza

pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary, jęczmień ozimy

mączniak prawdziwy zbóż i traw

pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary, żyto jare

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Ochrona zbóż

27


Ochrona zbóż Nazwa

Substancja aktywna Dawka/ha

Zwalczane agrofagi

Stosowanie

CHOROBY - FUNGICYDY Pakiet Elatus Plus Zboża (Elatus Plus Sakura 274 EC)

solatenol + bromukonazol + tebukonazol

pakiet na 8,33 ha

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, fuzarioza kłosów, czerń zbóż, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew

pszenica ozima, pszenica jara

Soleil 274 EC / Sakura 274EC

bromukonazol, tebukonazol

1,2 l

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

pszenica ozima, pszenica jara

Orius Extra 250 EW

tebukonazol

1l

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary

Plexeo 60 EC

metkonazol

1,2-1,5 l

septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów

pszenica ozima, pszenica jara

0,33-0,65 l

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, plamistość siatkowa, rynchosporioza, septorioza liści

pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary

0,8-1 l

mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów, rdza brunatna, rynchosporioza

pszenica ozima, pszenica jara, żyto ozime, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary

Poleposition 300 EC

protiokonazol

Dobromir Top 250 SC

azoksystrobina

Artemis 450 EC

prochloraz, tebukonazol, fenpropidyna

2,0 l

mączniak prawdziwy, rdza żółta, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rynchosporioza, plamistość siatkowa

Unix 75 WG

cyprodynil

0,7-1,0 kg

łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, septorioza liści, brunatna plamistość liści

pszenica ozima, jęczmień ozimy

Mondatak 450 EC

prochloraz

1l

łamliwość źdźbła, septorioza paskowana liści, plamistość siatkowa

pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime

Mirage 450 EC

prochloraz

1l

mączniak prawdziwy, łamliwość podstawy źdźbła, septorioza plew, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, plamistość siatkowa, rynchosporioza

pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

28

Ochrona zbóż


Nazwa

Substancja aktywna

Dawka/ha

Zwalczane agrofagi

Stosowanie

SZKODNIKI - INSEKTYCYDY

Nexide 60 CS

gamma-cyhalotryna

50-80 ml

mszyce, skrzypionki

pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime

Cimex 500 EC

cypermetryna

50 ml

mszyce, skrzypionki

pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary

REGULATORY WZROSTU

Antek 725 SL

chloromekwatu chlorek

1,7-2,1 l

zapobieganie wyleganiu

pszenica ozima, pszenica jara, żyto ozime, pszenżyto ozime, owies

Moddus 250 EC

trineksapak etylu

0,3-0,6 l

zapobieganie wyleganiu

pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto, owies siewny, pszenica jara

Meros 250 EC

trineksapak etylu

0,4-0,6 l

zapobieganie wyleganiu

pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies

Cerone 480 SL

etefon

0,75-1 l

zapobieganie wyleganiu

pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, jęczmień jary, jęczmień ozimy, żyto ozime

SPECJALISTYCZNE Koyote 360 SL

Magnus

Applico

glifosat

3-4 l

niszczenie chwastów - desykacja

pszenica ozima, jęczmień ozimy

karboksylowany kopolimer butadienowostyrenowy

0,3-0,5 l

ograniczenie porostu ziarniaków przed zbiorem

pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto

0,075 l na 100 l cieczy roboczej

obniżenie napięcia i zapobieganie znoszenia cieczy użytkowej, zwiększenie aktywności preparatów systemicznych i kontaktowych, zmniejszenie zmywalności ŚOR oraz umożliwienie obniżenia ilości wody na hektar

wszystkie rośliny uprawne

0,15 l na 100 l cieczy roboczej

zwalcza szkodniki w sposób mechaniczny, tworząc na powierzchni roślin lepką powłokę polimerową

wszystkie rośliny uprawne

1-1,5 l

obniża napięcie powierzchniowe, zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej, zwiększa aktywność preparatów systemicznych i kontaktowych, zmniejsza zmywalność środków ochrony roślin przez deszcz i rosę

wszystkie rośliny uprawne

etoksylowane alkohole tłuszczowe

Western

Just-Oil 95EC

olej mineralny

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Ochrona zbóż

29


Elatus™ Plus ZBOŻA Twoje pole bez septoriozy i rdzy Pakiet Elatus™ Plus ZBOŻA gwarantuje długie profilaktyczne zabezpieczenie roślin przed chorobami. Wykazuje działanie lecznicze oraz wyniszczające w przypadku już zainfekowanych przez chorobotwórcze grzyby roślin.

Skuteczna ochrona fungicydowa! To mieszanina trzech substancji czynnych o różnym mechanizmie działania: solatenol,

bromukonazol i tebukonazol

Najskuteczniej chroni zboża przed rdzą oraz septoriozami Posiada szeroki zakres terminu stosowania BBCH 31-59 Rozwiązanie kompleksowe do zwalczania i ochrony roślin zbożowych Szybkie i wyniszczające działanie Bezpieczny dla roślin Technologia godna XXI wieku Opryski grzybobójcze Elatus™ Plus ZBOŻA to skuteczna walka z zagrożeniami

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie. www.rolnictwoodpowiedzialne.pl

Wyłączny dystrybutor:

Więcej o produkcie na stronie www.ampol-merol.pl


T2 Pakiet Elatus Plus Zboża + Applico 0,15 l/ha

Nexide 60 CS 0,06 l/ha + Western 0,15 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Magnus 0,3-0,5 l/ha

dojrzewanie BBCH 80

Cimex 500 EC 0,05 l/ha + Applico 0,15 l/ha

kłoszenie BBCH 51-59

Western 0,3 l/ha

liść flagowy

Koyote 360 SL 2,0-3,0 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Meros 250 EC lub Moddus 250 EC 0,2-0,3 l/ha

BBCH 33-39

T3 Plexeo 60 EC 0,8 l/ha + Applico 0,15 l/ha

PEŁNA KONTROLA PLANTACJI

3. kolanko

Nutripack Zboża Plus – nawożenie dolistne

Program ochrony pszenicy ozimej

T1 Thesorus 460 EC 1,0 l/ha + Celsivo 750 EC 0,4 l/ha + Applico 0,15 l/ha*

Meros 250 EC lub Moddus 250 EC 0,3 l/ha + Antek 725 SL 1,0-1,5 l/ha

Tomigan S 250 EC 0,6 l/ha + Naxel 75 WG 20 g/ha

Atlantis 12 OD 0,45-1,2 l/ha + Camaro 306 SE 0,4-0,6 l/ha

1. kolanko

Camaro 306 SE 0,4-0,6 l/ha

BBCH 29-31

Rumba 069 EW 1,0 l/ha + Just Oil 1,0 l/ha

krzewienie

Notatki:

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

* Zastosować przy dużej presji mączniaka prawdziwego.

..............................................................................................

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


BBCH 29-31

1. kolanko

3. kolanko

BBCH 33-39

Nexide 60 CS 0,06 l/ha + Western 0,15 l/ha + Applico 0,15 l/ha

T3 Orius Extra 250 EW 0,5 l/ha + Plexeo 60 EC 0,6 l/ha + Applico 0,15 l/ha

liść flagowy

Western 0,3 l/ha

kłoszenie BBCH 51-59

Cimex 500 EC 0,05 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Meros 250 EC lub Moddus 250 EC 0,2-0,3 l/ha

T2 Pakiet Elatus Plus Zboża + Applico 0,15 l/ha

dojrzewanie BBCH 80

Koyote 360 SL 2,0-3,0 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Magnus 0,3-0,5 l/ha

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Notatki:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

krzewienie

Rumba 069 EW 1,0 l/ha + Just Oil 1,0 l/ha

Camaro 306 SE 0,4-0,6 l/ha

Atlantis 12 OD 0,45-1,2 l/ha + Camaro 306 SE 0,4-0,6 l/ha

Tomigan S 250 EC 0,6 l/ha + Naxel 75 WG 20 g/ha

Meros 250 EC lub Moddus 250 EC 0,3 l/ha + Antek 725 SL 1,0-1,5 l/ha

T1 Unix 75 WG 0,6 kg/ha + Celsivo 750 EC 0,4 l/ha + Mondatak 450 EC 0,6 l/ha + Applico 0,15 l/ha

PROFESJONALNIE OD POCZĄTKU

Nutripack Zboża Plus – nawożenie dolistne

Program ochrony pszenicy ozimej


Program ochrony pszenicy jarej

NAJLEPSZA PROFILAKTYKA

BBCH 33-39

Western 0,3 l/ha

kłoszenie BBCH 51-59

Cimex 500 EC 0,05 l/ha + Western 0,15 l/ha + Applico 0,15 l/ha

T2-T3 Pakiet Elatus Plus Zboża + Applico 0,15 l/ha

Nutripack Zboża Plus – nawożenie dolistne

T1 Thesorus 460 EC 0,6-0,7 l/ha + Orius Extra 250 EW 0,5 l/ha + Applico 0,15 l/ha

1. kolanko

Meros 250 EC lub Moddus 250 EC 0,3 l/ha

Rumba 069 EW 1,0 l/ha + Just Oil 1,0 l/ha

Camaro 306 SE 0,6 l/ha

krzewienie

BBCH 29-31

Magnus 0,3-0,5 l/ha

dojrzewanie BBCH 80

Notatki:

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


Grzyby? Nie przejdą!

SKUTECZNIE ZAPOBIEGA I SZYBKO INTERWENIUJE, GDY POJAWIAJĄ SIĘ GRZYBY.

Do stosowania prewencyjnego i przy pierwszych objawach chorób takich jak: • łamliwość podstawy źdźbła

• septorioza plew

• fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni

• brunatna plamistość liści

• mączniak prawdziwy zbóż i traw

• rdza karłowa

• rdza brunatna

• plamistość siatkowa

• septorioza paskowana liści

• rynchosporioza zbóż

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej Stosowanie: pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary Dawka: 1 l/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Wyłączny dystrybutor:

Więcej o produkcie na stronie www.ampol-merol.plBBCH 29-31

1. kolanko

BBCH 33-39

Western 0,3 l/ha

Moddus 250 EC 0,2-0,4 l/ha + Applico 0,15 l/ha

kłoszenie BBCH 51-59

Cimex 500 EC 0,05 l/ha + Western 0,15 l/ha + Applico 0,15 l/ha

dojrzewanie BBCH 80

Magnus 0,3-0,5 l/ha

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Notatki:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

krzewienie

Gold 450 EC 1,0-1,25 l/ha

Camaro 306 SE 0,4-0,6 l/ha

Rumba 069 EW 1,0 l/ha + Naxel 75 WG 20 g/ha + Just Oil 1,0 l/ha

T1 Thesorus 460 EC 0,75 l/ha + Applico 0,15 l/ha

T2-T3 Dobromir Top 250 SC 0,5 l/ha + Orius Extra 250 EW 0,6 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Nutripack Zboża Plus – nawożenie dolistne

Program ochrony jęczmienia jarego


Program ochrony jęczmienia ozimego

Western 0,3 l/ha

Meros 250 EC lub Moddus 250 EC 0,4-0,6 l/ha

BBCH 33-39

kłoszenie BBCH 51-59

dojrzewanie BBCH 80

Notatki:

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Koyote 360 SL .............................................................................................. 3,0 l/ha + Applico 0,15 l/ha .............................................................................................. ..............................................................................................

Magnus 0,3-0,5 l/ha

Cimex 500 EC 0,05 l/ha + Western 0,15 l/ha + Applico 0,15 l/ha

T2-T3 Dobromir Top 250 SC 0,6 l/ha + Orius Extra 250 EW 0,5 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Nutripack Zboża Plus – nawożenie dolistne

T1 Thesorus 460 EC 0,75 l/ha + Celsivo 750 EC 0,35 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Gold 450 EC 1,0-1,25 l/ha

1. kolanko

Camaro 306 SE 0,4-0,6 l/ha

Rumba 069 EW 1,0 l/ha + Naxel 75 WG 20 g/ha + Just Oil 1,0 l/ha

krzewienie

BBCH 29-31

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


BBCH 29-31

1. kolanko

BBCH 33-39

Western 0,3 l/ha

kłoszenie BBCH 51-59

dojrzewanie BBCH 80

Magnus 0,3-0,5 l/ha

Nexide 60 CS 0,06 l/ha + Western 0,15 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Dobromir Top 250 SC 0,5 l/ha + Poleposition 300 EC 0,35 l/ha + Applico 0,15 l/ha

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Notatki:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

krzewienie

Gold 450 EC 1,0-1,25 l/ha

Atlantis 12 OD 0,45-1,2 l/ha + Camaro 306 SE 0,6 l/ha

Camaro 306 SE 0,4-0,6 l/ha

Meros 250 EC lub Moddus 250 EC 0,3 l/ha + Antek 725 SL 0,8-1,0 l/ha

Artemis 450 EC 1,8-2,0 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Nutripack Zboża Plus – nawożenie dolistne

Program ochrony pszenżyta ozimego i żyta hybrydowego


Rumba 069 EW PORYWA DO TAŃCA ZBOŻA OZIME I JARE Z PRZYTUPEM ZWALCZA CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE Skład: fenoksaprop-P - 69 g/l (6,69%) Uprawy: pszenica ozima pszenica jara pszenżyto ozime jęczmień jary Zwalczanie: miotła zbożowa owies głuchy chwastnica jednostronna Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Producent:

Wyłączny dystrybutor:

Więcej o produkcie na stronie www.ampol-merol.pl
Jak skutecznie ograniczać nasilenie chorób zbóż? dr hab. Marta Damszel, prof. UWM Uwzględniając oddziaływanie kompleksu czynników na kondycję zbóż oraz ich wpływ na ilość i jakość plonu w każdym sezonie wegetacyjnym dostosowujemy projekt ochrony przed patogenami do przebiegu warunków pogodowych, postępu faz rozwojowych uprawianej odmiany i aktualnej presji mikroorganizmów chorobotwórczych. Analiza danych monitoringu i diagnostyki chorób zbóż wskazuje na konieczność uwzględniania w planowaniu ochrony skutków zmian klimatycznych, które przejawiają się wydłużeniem okresu wegetacyjnego, ze skróceniem aktywnego wzrostu roślin o 7 do 10 dni, przy czym kłoszenie i dojrzałość woskowa są osiągane o 8 do 13 dni wcześniej, co przyspiesza zbiór. Szereg zmian pośrednio lub bezpośrednio wpływających na praktykę ochrony roślin dotyczy również procesów fizjologicznych roślin uprawnych, w tym procesu fotosyntezy, co koreluje z koniecznością ochrony aparatu asymilacyjnego przed gwałtownym nasileniem objawów chorób. W minionym sezonie wegetacyjnym doświadczyliśmy takich zjawisk kiedy to po długim, zimnym przedwiośniu działającym hamująco na postęp faz rozwojowych roślin i spowalniającym rozwój grzybów, nastąpił dynamiczny wzrost zbóż z gwałtownym nasilaniem symptomów chorób liści. Innymi przykładami zależności ochrony roślin od zmieniających się warunków środowiskowych jest wzrost podatności zbóż na infekcje patogenami odglebowymi, zwłaszcza tymi które tworzą przetrwalniki ułatwiające mikroorganizmom chorobotwórczym przetrwanie suszy. Dotyczy to zarówno sprawców objawów chorób korzeni, podstawy źdźbła, liści jak i kłosów.

Pleśń śniegowa

42

Jak skutecznie ograniczać nasilenie chorób zbóż?

Należy pamiętać, że zdeponowane w glebie lub występujące w lub na materiale nasiennym grzyby rodzaju Ustilago – sprawcy głowni, Fusarium spp. – powodujące zgorzel siewek, fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła, fuzariozę liści i kłosów, Parastagonospora nodorum – septoriozy plew, Blumeria graminis – mączniaka prawdziwego zbóż, Alternaria alternata – czernienia kłosów, Puccinia – rdze, Tilletia controversa, Tilletia indica – śnieć karłowa, indyjska, Fusarium spp. oraz Tilletia caries – śnieć cuchnącą, a infekujące jeszcze w okresie wegetacji możemy ograniczać zaprawianiem ziarna. Zabieg ten ma charakter plonochronny, a nie plonotwórczy, czyli nie gwarantuje wzrostu plonowania, ale istotnie ogranicza jego straty.

Septorioza jesienią

Ważnym aspektem wiosennego monitoringu uprawy jest weryfikacja kondycji roślin, zarówno aparatu asymilacyjnego, pochew liściowych, jak i korzeni, ponieważ już jesienią może dojść do infekcji roślin grzybami, co wiosną skutkuje wzrostem nasilenia objawów: mączniaka prawdziwego zbóż i traw, septorioz, fuzarioz, łamliwości źdźbła zbóż. Dlatego też, wkrótce po ruszeniu wegetacji, należy zaplanować zabieg ochrony kształtującej się podstawy źdźbła i aparatu asymilacyjnego. Trzeba jednak pamiętać o plastycznej roli grzybów


w agroekostystemie i stałym lustrowaniu zdrowotności roślin. Warunki pogodowe panujące jesienią mogą redukować odsetek skutecznych infekcji, jednak czynniki chorobotwórcze pozostają w środowisku uprawnym roślin i wiosną, w optymalnych warunkach rozwoju patogenów, będą nasilały swoją szkodliwość. Taki przebieg procesu chorobowego obliguje do wykonania zabiegu ochrony w terminie T1 i nadaje mu rangę obligatoryjnego.

Brunatna plamistość liści

Kompleks chorób podsuszkowych

Specyficzne objawy chorób podsuszkowych: łamliwości źdźbła, fuzaryjnej zgorzeli, ostrej plamistości oczkowej czy zgorzeli podstawy źdźbła diagnozujemy dopiero przed zbiorem jednak ochrona roślin przed patogenami musi być zrealizowana właśnie wiosną w fazie 28-33 BBCH. Fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła powodują liczne gatunki rodzaju Fusarium i niezależnie od przebiegu pogody grzyby te w każdym sezonie stanowią zagrożenie zdrowotności zbóż, natomiast grzyby rodzaju Oculimacula powodujące łamliwość źdźbła zbóż i traw skutkują często wyleganiem i istotnymi stratami plonu. W ubiegłym sezonie wegetacyjnym to właśnie objawy łamliwości źdźbła zbóż i traw były dominującymi spośród diagnozowanych podsuszek. Sprawca ostrej plamistości oczkowej, Ceratobasidium cereale, dotychczas miał najmniejsze gospodarcze znaczenie i nasilenie objawów tej choroby notowano na niskim poziomie.

Zabieg T1 należy ukończyć z fazą strzelania w źdźbło pamiętając, że część patogenów inkubuje się bardzo długo w roślinie i nie dostrzegamy objawów nawet do trzech tygodni wegetacji np. łamliwości źdźbła zbóż czy septoriozy paskowanej lub pierwsze objawy pojawiają się szybko po infekcji i grzyb dynamicznie opanowuje wyższe partie łanu. W ostatnich dwóch sezonach wegetacyjnych utrudnieniem realizacji zabiegu była niska temperatura i utrzymujące się późnowiosenne przymrozki. Dlatego też wybór środków ochrony roślin powinien opierać się na wykorzystaniu wieloskładnikowych produktów zapewniających skuteczność w szerokim zakresie czynników ekologicznych.

Nasilenie fuzarioz Jak skutecznie ograniczać nasilenie chorób zbóż?

43


Rdza brunatna

Kryterium doboru substancji aktywnych oraz intensywność programu ochrony należy zatem określić po lustracji pola z uwzględnieniem sprawców chorób i orientacyjnych progów szkodliwości. W ocenie aktualnej presji patogenów zbóż warto w wiosennych zabiegach celować w ograniczenie łamliwości, septorioz, mączniaka i brunatnej plamistości liści, zaś w uprawie jęczmienia: rdzy, rynchosporiozy i plamistości siatkowej. Substancjami aktywnymi rekomendowanymi w zabiegu T1 i wpisującymi się w zakres skuteczności hamowania sprawców tych chorób są: protiokonazol, triazol zapewniający systemiczną ochronę przed patogenami, spiroksyamina, która dodatkowo mobilizuje wchłanianie i dystrybucję triazoli. W przypadku silnej presji kompleksu chorób podsuszkowych uzasadnione jest stosowanie cyprodynilu skutecznego względem patogenów podstawy źdźbła, w tym obu sprawców łamliwości źdźbła zbóż. Korzystnym rozwiązaniem ze względu na mechanizm działania karboksyamidów może być zastosowanie biksafenu w połączeniu z triazolem: protiokonazolem, które według HGCA mają najwyższą aktywność w stosunku do sprawców podsuszek i patogenów liści. Udział fenpropidyny w mieszaninie substancji aktywnych ogranicza sprawców chorób liści np. mączniaka w niskich temperaturach. Substancja ta reprezentuje morfoliny, które są skuteczne już od 4ºC, czyli podczas typowej wiosennej aury.

Rdza żółta

44

Wzrost temperatury towarzyszący fazie strzelania w źdźbło, która trwa od trzech do czterech tygodni często uwypukla nasilanie objawów mączniaka prawdziwego, brunatnej plamistości liści, septorioz czy rdzy, dlatego też w cyklu wegetacyjnym zbóż kluczowym zabiegiem jest ochrona liścia flagowego i podflagowego. Liście najwyższego piętra decydują o gromadzeniu około 60-70% plonu. Dobór środka ochrony roślin w zabiegu T2 powinien uwzględnić ochronę przed patogenami powodującymi mączniaka prawdziwego, septoriozy: paskowaną i plew, fuzariozy liści, askochytozę, brunatną plamistość, rdze: brunatną, żółtą oraz poprawić wydajność aparatu asymilacyjnego, np. wydłużając okres zieloności liścia i efektywne gromadzenie plonu.

Mączniak prawdziwy objawy na kłosach

Optymalnym terminem prowadzenia zabiegu T2 będzie etap wykształcenia liścia flagowego do początku kłoszenia. Podaje się fazy rozwojowe zbóż od 39 do 51 BBCH, jednak w praktyce ważne jest terminowe (zwykle jest to zakres 8 dni) działanie w zakresie ochrony roślin skorelowane z postępem rozwoju roślin w bieżących warunkach pogodowych, ponieważ opóźnienie zabiegu T2 może stworzyć długą ekspozycję roślin niechronionych na czynniki chorobotwórcze. Dobór środka ochrony roślin powinien być sprzężony z nasileniem objawów chorób i zawierać substancje aktywne o różnych mechanizmach fungistatycznego działania. Dobrą praktyką w zabiegu T2 jest zapobieganie, a nie działanie interwencyjne. Wiadomo, że SDHI, strobiluryny, triazole są skuteczne do ograniczenia septorioz, fenpropidyna, metrafenon, strobiluryny, spiroksamina są efektywne względem mączniaka prawdziwego, rdze ograniczymy

Septorioza plew Jak skutecznie ograniczać nasilenie chorób zbóż?


morfolinami, SDHI, strobiluryną, spiroksaminą, biksafenem z triazolami. Wysoką skutecznością ograniczania rdzy oraz utrzymaniem zieloności liścia wyróżnia się hamujący dehydrogenazę bursztynianową komórek grzybów solatenol (benzowindyflupyr), który wraz z triazolami np. tebukonazolem czy bromukonazolem, inhibitorem ergosterolu, działa zapobiegawczo w szerokim spektrum ograniczania patogenów liści. W uprawie zbóż jakościowych warto pamiętać, że fungicydy pośrednio kształtują parametry plonu, np. część substancji aktywnych przedłuża zieloność liścia i gwarantuje wzrost zawartości białka i glutenu w ziarnie.

zbóż (polecane mieszaniny substancji czynnych metkonazol, tebukonazol, bromukonazol, propikonazol) jest szczególnie ważny w warunkach wysokiej wilgotności, ponieważ stymulują one rozwój grzybów oraz ich zdolności do produkcji szkodliwych mykotoksyn. W sezonach z wysoką wilgotnością kłosy są zasiedlane przez grzyby czerniowe – Cladosporium, Alternaria, co dodatkowo pogarsza jakość ziarna w okresie przechowywania.

Grzyby czerniowe

Fuzarioza ziarna zbóż

Zabieg ochrony kłosa, optymalny w fazie 51- 59 BBCH – T3 jest ważny w produkcji nastawionej nie tylko na ilość, ale także na jakość plonu. Część wymienionych grzybów przerasta rośliny w górę łanu, a inne z wiatrem, na ciele owadów czy podczas prac agrotechnicznych w postaci zarodników dostaje się na bezpośrednio na kłos. Przykładem mogą być toksynotwórcze grzyby Fusarium powodujące fuzariozę kłosów, Parastagonspora nodorum - sprawca septoriozy plew czy Puccinia stiiformis rdza żółta objawiająca się na plewach. Ostatni zabieg ochrony fungicydowej

W zabiegu T3, oprócz oceny poziomu nasilenia objawów chorób, należy pamiętać o strategii antyodpornościowej tzn. dobrać substancje aktywne skuteczne, ale o innym mechanizmie działania w ograniczaniu rozwoju grzybów niż stosowane wcześniej. Zachowanie tej reguły jest coraz trudniejsze wraz z ubożeniem listy dopuszczonych do stosowania substancji chemicznych i brakiem alternatywnych rozwiązań np. fungicydów biologicznych dedykowanych ochronie zbóż. Dlatego też świadoma i skuteczna ochrona zbóż przed patogenami powinna wykorzystywać narzędzia dobrej praktyki rolnej związanej z agrotechniką i prawidłową konstrukcją płodozmianu, doborem odmiany w dostosowaniu do warunków regionu uprawy oraz terminową i projektowaną stałym monitoringiem nasilenia chorób ochronę chemiczną.

Preparaty w ofercie Ampol–Merol sp. z o.o. z polecanymi substancjami czynnymi Nazwa produktu

Substancja czynna (sc)

Termin stosowania BBCH

Thesorus 460 EC

protiokonazol, spiroksamina

30-59

fenpropidyna

31-59

Unix 75 WG

cyprodynil

30-51

Elatus Plus*

solatenol (benzowidyflupyr)

31-69

tebukonazol, bromukonazol

30-65

azoksystrobina

30-59

Orius Extra 250 EW

tebukonazol

30-69

Plexeo 60 EC

metkonazol

30-59

protiokonazol

29-69

Celsivo 750 EC

Sakura 274 EC* lub Soleil 274 EC Dobromir Top 250 SC

Poleposition 300 EC

* W sprzedaży występuje jako pakiet Elatus Plus Zboża (Elatus Plus i Sakura 274 EC). Jak skutecznie ograniczać nasilenie chorób zbóż?

45


Drogi azot - cenny azot - ważny azot

mgr inż. Grzegorz Kopeć Dyrektor ds. Innowacji Ampol-Merol Sp. z o.o.

W warunkach pogodowo niesprzyjających i przy bardzo wysokich cenach nawozów mineralnych nawożenie jest jednym z czynników, który plasuje się w czołówce wśród elementów kształtujących wielkość i jakość plonu. To ono obecnie staje się najwyższym kosztem w produkcji roślinnej, nad którym należy się głęboko zastanowić i wykorzystać całą fachową wiedzę w celu jego efektywniejszego plonotwórczego działania. W aspekcie stopnia wykorzystania nawozów przez rośliny dodatkowo decydują niewłaściwie rozłożone opady deszczu, które spowalniają ich rozpuszczanie oraz dalsze przemieszczanie się w głąb strefy korzeniowej. W konsekwencji ogranicza to pobieranie pierwiastków i zmniejsza efektywność nawożenia. Ten proces odbija się na zbyt powolnym budowaniu biomasy decydującej o finalnym plonie. Szczególnie dotyczy to nawozów azotowych, które wysiewane są na plantacjach w terminie pogłównym. Występują one w postaci różnorodnych granul, w których występują odmienne formy chemiczne azotu, co w konsekwencji decyduje o szybkości ich rozpuszczania i pobierania przez rośliny. Przygotowując się do kolejnego sezonu wiosennego, warto wspomnieć o kilku ważnych aspektach nawożenia w celu najefektywniejszego wykorzystania drogiego azotu przez rośliny uprawne na przykładzie pszenicy ozimej. Pszenica ozima ma stosunkowo wysokie wymagania pokarmowe, szczególnie kiedy uprawiamy ją na konsumpcję sięgając po najwyższe plony. Jednocześnie pamiętamy, że w ziarnie wymagany jest odpowiedni poziom: białka – pow. 12,5%, glutenu – pow. 26% i liczby opadania – pow. 250. Do wyprodukowania 1 tony ziarna wraz ze słomą pszenica wykorzystuje około: 25-27 kg azotu, 10 kg fosforu, 15 kg potasu, 5 kg magnezu i 4,5 kg siarki. Zatem przy zadowalającym plonie 8 ton pobiera ona 200 kg azotu, 78 kg fosforu, 120 kg potasu, 40 kg magnezu i 36 kg siarki. Przy określaniu poziomu nawożenia na stanowiskach po roślinach zbożowych do gleby powraca około 20% pobranego azotu, 16% fosforu i aż 65% potasu oraz kilka ton substancji organicznej. Zatem rozdrobniona i wymieszana z glebą słoma zbóż jest szczególnie bogatym źródłem potasu dla rośliny następczej i składnikiem do powstawania próchnicy. 46

Drogi azot - cenny azot - ważny azot

W tym miejscu chciałbym zauważyć, że wartość nawozowa słomy jest znacznie wyższa od cen rynkowych związanych z jej bezpośrednią sprzedażą, nie uwzględniając już wspomnianej roli w budowaniu humusu-próchnicy. Zatem dużym błędem jest jej wywożenie z pola bez wprowadzenia uzupełniającego nawożenia organicznego np. w postaci naturalnego obornika lub produktów typu Organic Booster® (obornik granulowany) . W myśl zrównoważonego nawożenia istotą wyprodukowania pszenicy jakościowej jest nie tylko wielkość dawki azotu i jego konkretne porcjowanie, ale również wprowadzenie dodatkowo do nawożenia doglebowego magnezu i siarki. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie produktów o najwyższym stężeniu magnezu i siarki w formie siarczanowej, które są w 100% rozpuszczalne w wodzie. Takim produktem jest kizeryt, typ nawozu określany jako D4 – o nazwie handlowej MacroSpeed® Green. To doskonale znany nawóz, który jest wysokoskoncentrowanym siarczanem magnezu. Wiele wcześniejszych doświadczeń, obserwacji ścisłych oraz polowych wskazuje, że dostarczając roślinom magnez i siarkę znacznie podnosimy stopień wykorzystania azotu. Zatem nawożenie azotowe staje się bardziej efektywne. W skutek tego osiągamy pierwszy wariant - wyższy plon lub drugi wariant: przy ograniczeniu nawożenia azotem nie tracimy jego dotychczasowego poziomu.

MacroSpeed® Green w nawożeniu roślin uprawnych to wiele korzyści 1. szybki wiosenny start i mocna regeneracja roślin; 2. bardziej rozbudowany system korzeniowy o większej powierzchni chłonnej: • większa odporność na suszę; • lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z gleby;


3. wysoki udział chlorofilu w liściach – intensywniejsza fotosynteza;

Na poziom nawożenia azotowego przede wszystkim wpływa:

4. większa odporność na choroby;

1. wielkość zakładanego plonu;

5. sprawniejsze przewodzenie metabolitów – wyższa MTN;

2. wartości stanowiska:

6. zwiększona odporność roślin na promieniowanie UV

3. rodzaj przedplonu (rośliny strączkowe pozostawiają około 60-70 kg/ha azotu dla rośliny następczej, co należy przyjąć przy określaniu wielkości drugiej dawki N2, a szczególnie trzeciej N3);

– mniej przypalonych, uszkodzonych liści (szczególnie w ziemniakach, burakach, w warzywach szerokolistnych); 7. niższy poziom nawożenie azotowego (oszczędności w nawożeniu); 8. sprawniejsze działanie azotu przy opóźnionych terminach wysiewu nawozów azotowych (od 1 marca) - efektywniejsze rozłożenie prac polowych – możliwy, wcześniejszy termin wysiewu nawozu MacroSpeed® GREEN listopad-luty; 9. ograniczenie stosowania nawozów azotowych – fizjologicznie kwaśnych – niższe dawki nawozów wapniowych; 10. wyższy plon i wysoka jakość płodów rolnych – wyższe ceny.

Poziom i porcjowanie azotu przy jednoczesnym nawożeniu nawozem MacroSpeed® Green I Nawożenie zbóż ozimych (rzepaku ozimego) nawozem Macrospeed® Green 1. Termin: • jesienno-zimowy (od listopada do końca lutego) – na glebach ciężkich; • zimowo-wiosenny (od lutego do końca marca) – na glebach średnich i lekkich oraz na plantacjach pszenicy mocno rozkrzewionych – początek kwietnia (w fazie BBCH 30); 2. Dawka w zbożach od 120 do 150 kg nawozu na 1 hektar (rzepak 150-200 kg/ha).

II Nawożenie azotem zbóż ozimych Nawożenie azotowe wykonujemy w trzech terminach oznaczając jako: N1, N2 i N3.

4. typ gleby (np. lessy to około 60 kg/ha azotu mineralnego, gleby lekkie piaszczysto-gliniaste – tylko 20-30 kg azotu); 5.

kierunek produkcji – konsumpcja (należy dodać około 10% ogólnej dawki do porcji na kłos N3).

Przykładowo dla pszenicy ozimej przy założeniu wysokości plonu 8 t/ha możemy zastosować następujące dawkowanie:

Pierwsza dawka N1 – NAJWAŻNIEJSZA (jak najszybciej) – na ruszenie wegetacji To pierwszy dostarczony azot przy wzmocnionym działaniu przez magnez i siarkę w nawozie MacroSpeed® Green. Taki duet najintensywniej wznawia wegetację wiosenną tzn.: • dokarmia rośliny wygłodzone po długim spoczynku zimowym; • regeneruje i odbudowuje rośliny uszkodzone przez mróz, zalegającą wodę, śnieg; • sprawniej dokrzewia rzadkie plantacje zbóż; • zwiększa odporność roślin na infekcje chorób grzybowych.

Wielkość dawki N1 na tzw ruszenie wegetacji to od 50 do 80 kg N/ha. Na tak znaczną rozpiętość dawki wpływa wczesnowiosenna ocena gęstości i kondycja łanu. Koniecznie należy ją określić na podstawie lustracji polowej, w wyniku której dokonujemy kwalifikacji na tzw. łan optymalny, łan rzadki czy łan gęsty. Należy jednocześnie pamiętać, że ilość azotu mineralnego glebowego ma szczególne znaczenie w określaniu wielkości dawki N2 i N3 po jego uwolnieniu przy wyższych temperaturach gleby. Drogi azot - cenny azot - ważny azot

47


Rodzaje łanów Łan optymalny to taki, którego gęstość pędów wynosi 700-1100 szt./m2. Taka obsada gwarantuje, że po późniejszych nieuniknionych redukcjach osiągniemy optymalną ilość kłosów do zbioru 600-700 szt. z 1 m2.

W tym przypadku należy zwiększyć nawożenie azotowe do poziomu 70-80 kg N/ha. Dzięki temu zainicjujemy intensywniejsze krzewienie w celu osiągnięcia większej obsady kłosów do zbioru oraz znacząco wzmocnimy udział pędów głównych. Przy łanach rzadkich najlepiej na pierwszą dawkę zastosować nawozy azotowe o wysokiej zawartości formy azotanowej – saletrzanej, która jest najszybciej pobierana przez rośliny uprawne. Stymuluje ona wydzielanie się hormonu jakim jest cytokinina. To ona bezpośrednio pobudza rośliny do wznowienia wegetacji wiosennej oraz w przypadku zbóż odpowiada za intensywność wiosennego dokrzewiania. Na rzadkich plantacjach najlepiej zastosować takie nawozy azotowe jak: Zaksan® 33,5%, Pulan, Saletrę amonową, czy YaraBela™ Nitromag. Łan gęsty to taki, którego gęstość pędów wynosi powyżej 1300 szt./m2.

Wielkość dawki N1 przy jednoczesnym nawożeniu magnezem i siarką możemy ograniczyć do 50-60 kg N/ha. Powyższa ilość azotu będzie dalej podtrzymywać właściwą obsadę pędów oraz kształtować proces tworzenia się zawiązków kłosa. Polecam nawozy saletrzane zawierające formę azotanową o bardzo wysokiej rozpuszczalności takie jak Zaksan® 33,5 %, YaraBela™ Nitromag 27%, Pulan®, Saletrę amonową oraz RSM® z trzema formami azotu. Łan rzadki - cechuje go gęstość pędów na poziomie 300-600 szt./m2.

W tym przypadku należy zmniejszyć pierwszą dawkę nawozu azotowego do poziomu około 50 kg N/ha oraz opóźnić jej wysiew o 7-14 dni, w zależności od warunków pogodowych w stosunku do terminu dla pszenic w łanie optymalnym. Na plantacjach gęstych należy również przełożyć nawożenie nawozem MacroSpeed® Green na fazę BBCH 30, czyli początek strzelania w źdźbło. Powyższe wskazania mają za zadanie jak najszybciej „zagłodzić“ nadmiernie rozkrzewione rośliny. Dzięki temu szybciej będą redukować słabe pędy boczne, które w dalszej wegetacji stanowią wysoką konkurencję dla pędów kłosonośnych. To one znacznie ograniczają dostęp do składników pokarmowych, przestrzeni życiowej oraz przyczyniają się do zwiększenia ryzyka występowania infekcji grzybowych. 48

Drogi azot - cenny azot - ważny azot


EKSPERT POLECA W tym przypadku polecam nawozy o niższym udziale w składzie ogólnym formy saletrzanejazotanowej jak np RSM®. Ale i tu można zastosować takie nawozy jak Zaksan® 33,5%, YaraBela™ Nitromag 27% czy Pulan®. Ma to szczególne uzasadnienie kiedy w tym terminie mamy do czynienia z prognozami ograniczonej ilości opadów oraz niskich temperatur powietrza.

Pamiętajmy o zasadzie „azot czeka na roślinę, a nie roślina na azot“. Dlatego należy wyprzedzać zapotrzebowanie roślin na dany składnik wcześniejszym terminem nawożenia. Miejmy na uwadze, że nawet najlepiej rozpuszczalne nawozy muszą się w pierwszym etapie rozpuścić, ale ważne jest ich dalsze przemieszczenie się w głąb gleby. To wszystko wymaga czasu oraz, co istotne, większej ilości opadów. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych redukcji pędów kłosonośnych związanych z brakiem składnika w obrębie systemu korzeniowego.

Dawka N2 ma na celu dalsze utrzymanie pędów produktywnych.

W technologii nawożenia z wykorzystaniem nawozu MacroSpeed® Green, wielkość drugiej dawki ustalamy na poziomie od 50 kg do 65 kg azotu na hektar. Używając powyższej kwalifikacji niższe dawki kierujemy na plantacje rzadkie, zaś wyższe na plantacje optymalne i bardziej gęste, w których wystąpił efekt „głodu“ po obniżonym i opóźnionym poziomie nawożenia azotowego N1 .Termin zastosowania to początek strzelania w źdźbło - BBCH 30. Powyższa faza rozpoczyna okres największego zapotrzebowania zbóż na azot i fosfor. Trwa ona około 45 dni i kończy się po pełnym rozwinięciu liścia flagowego BBCH 39. W tym okresie pszenica ozima pobiera na dobę od 2-3 kg N/ha. A to oznacza, że wchłania od 90 do 140 kg azotu z 1 hektara, co stanowi aż 75 % ogólnego jej zapotrzebowania na ten składnik.

EKSPERT POLECA W tym terminie polecam szybko dostępne dla roślin nawozy saletrzane takie jak Zaksan® 33,5%, YaraBela™ Extran 33,5%, Pulan®, Saletrę amonową oraz RSM® o dłuższym działaniu.

Drogi azot - cenny azot - ważny azot

49


Dawka N3 ma na celu dalsze utrzymanie maksymalnej obsady pędów kłosowych, podniesienie płodności kwiatków, inicjowanie zawiązywania się ziarna, zwiększenie MTN i zawartości białka oraz glutenu. Wielkość dawki to średnio od 40 kg N/ha do 60 kg N/ha. Niższe dawki należy stosować na stanowiska po roślinach strączkowych i na gleby bogate w azot mineralny (w drugiej połowie maja i w czerwcu zachodzi wysoka mineralizacja azotu z resztek pożniwnych) oraz dodatkowo na tzw. łany rzadkie. Natomiast wyższe dawki rozsiewamy na plantacje gęste (600-700 kłosów/m2) oraz na stanowiska, gdzie jest uprawiane zboże po zbożu. Ze względu na coraz częściej występujące w tym okresie susze, termin nawożenia należy najlepiej przyspieszyć na koniec strzelania w źdźbło. W tej fazie dobrze jest wykorzystać nawozy azotowe z formą amidową (mocznik, Pulrea®, Pulgran®). Forma amidowa powoli i długo dokarmia rośliny w okresie tworzenia się oraz wypełniania ziarna, co korzystnie przekłada się na wyższą zawartość białka. Jednocześnie wczesnowiosenne nawożenie nawozem MacroSpeed® Green to dodatkowe wprowadzenie siarki i magnezu, które z azotem znacząco poprawiają wielkość i jakość ziarna . Warunkiem wysokiego wykorzystanie azotu w formie amidowej są w miarę regularne opady i stała wilgotność gleby. W przypadku ograniczonych i mało obfitych opadów w terminie nawożenia N3 skuteczniejsze są nawozy zawierające azot w formie saletrzanej – szybko działającej. 50

Drogi azot - cenny azot - ważny azot

Dla uzyskania najwyższej efektywności nawożenia azotem w każdym terminie i w przypadku wszystkich roślin uprawnych koniecznie należy wprowadzić nawożenie magnezem z siarką w formie siarczanowej. W tym celu ponownie polecam sprawdzony, doglebowy, uniwersalny i wysoce rozpuszczalny nawóz MacroSpeed® Green. Efektywność nawożenia azotowego przy niedoborze opadów staje się już od jakiegoś czasu dużym problemem w osiąganiu zadowalających plonów. Dodatkowo w tym czasie wysokie ceny nawozów wymuszają na nas podejmowanie właściwego doboru nawozów azotowych z uwzględnieniem form chemicznych, wielkości dawkowania i terminu stosowania, czyli to, co potocznie nazywamy szanowaniem produktu. Podstawą efektywnego wykorzystania składników pokarmowych jest nawożenie zrównoważone, które powinno być oparte na kompleksowym dostarczaniu składników pokarmowych i uzależnione od aktualnych zasobności gleb z uwzględnieniem ich odczynu. Wówczas „grubo“ wydane pieniądze zostaną odpowiednio ulokowane w plon o lepszej jakości, co przełoży się na wyższe ceny płodów rolnych i korzystną kalkulację finansową.

Ten i inne artykuły naszych Ekspertów znajdziesz na: www.ampol-merol.pl/blog


Sprawdzony w osiąganiu wyższych plonów

MacroSpeed® Green Najwyższej jakości granulowany nawóz magnezowo-siarkowy D.4 Kizeryt

Co wyróżnia nawóz mineralny MacroSpeed® Green?

Najwyższa jakość

Wyrównana granulacja (2-5 mm) i optymalna gęstość nasypowa – 1280 kg/m3

Szybka i całkowita rozpuszczalność w wodzie

Uniwersalność zastosowania – typ gleby, gatunek roślin, termin

Równomierny wysiew do szerokości 40 m

Skład MgO 25%, SO3 50% Tlenek magnezu (MgO) całkowicie rozpuszczalny w wodzie

25,0% m/m

Trójtlenek siarki (SO3) całkowicie rozpuszczalny w wodzie

50,0% m/m

Infolinia 800 100 000 www.caldena.com


Wykaz i skład chemiczny nawozów wykorzystanych w wiosennych programach nawożenia doglebowego roślin uprawnych Składniki pokarmowe

Produkty specjalistyczne

Nawozy potasowe i magnezowo-siarkowe

Nawozy wieloskładnikowe

Nawozy azotowe

Nazwa

Producent N

P2O5

K2O

MgO

SO3

CaO

Na2O Mikro

Pulrea + INu Mocznik + inhibitor

Grupa Azoty SA

46

-

-

-

-

-

-

-

Pulan

Grupa Azoty SA

34

-

-

-

-

-

-

-

Pulan MACRO

Grupa Azoty SA

32

-

-

-

-

-

-

-

RSM

Grupa Azoty SA

32

-

-

-

-

-

-

-

Salmag z borem

Grupa Azoty SA

27

-

-

-

-

0,2 B

ZAKsan

Grupa Azoty SA

33,5

-

-

-

-

-

Saletrzak

Grupa Azoty SA

27

-

-

-

-

-

Saletrosan 26

Grupa Azoty SA

26

-

-

-

32,5

-

-

-

YaraBela Sulfan

Yara Poland Sp. z o.o.

24

-

-

-

15

12

-

-

YaraBela Nitromag (CAN 27)

Yara Poland Sp. z o.o.

27

-

-

4

-

7

-

-

Saletra amonowa

Anwil SA

34

-

-

-

-

-

-

-

Canwil

Anwil SA

27

-

-

4

-

-

-

MacroSpeed Power

Caldena sp. z o.o. sp. k

12

15

21

-

20

-

-

-

MacroSpeed Optima Plus

Caldena sp. z o.o. sp. k

-

16

32

-

8

11,8

-

0,2 Zn

MacroSpeed Tiger

Caldena sp. z o.o. sp. k

4

12

32

-

5

-

-

0,02 Zn

Polifoska 6

Grupa Azoty SA

6

20

30

-

7

-

-

-

Polifoska 8

Grupa Azoty SA

8

24

24

-

9

-

-

-

Polifoska Krzem

Grupa Azoty SA

6

12

34

-

10

-

-

Si

POLIDAP

Grupa Azoty SA

18

46

-

-

5

-

-

-

Amofoska

GA Fosfory Sp. z o.o.

5

10

25

-

14

4

-

MacroSpeed Green

Caldena sp. z o.o. sp. k

-

-

-

25

50

-

-

-

MacroSpeed Potas Plus

Caldena sp. z o.o. sp. k

-

-

37

2,8

23

8

-

-

Korn-Kali

K+S Kali GmbH

-

-

40

6

12

-

4

-

Patentkali

K+S Kali GmbH

-

-

30

10

42

-

-

-

KALISOP

K+S Kali GmbH

-

-

50

-

45

-

-

-

Nazwa

NovaTec One

Legenda: 52

Przeznaczenie

Dawkowanie

Opakowanie

inhibitor nitryfikacji DMPP - 24,9% - do stosowania łącznie z nawozem RSM

1,5-3,0 l NovaTec One / 100 kg azotu z RSM 100 kg RSM 32% N = 0,72 l NovaTec One 100 l RSM 32% N = 0,95 l NovaTec

20 l

Producent wskazuje na występowanie składnika w nawozie bez określenia jego procentowej ilości.

Wykaz i skład chemiczny nawozów


1

2

3

4

0,25 t/ha

YaraBela™ Nitromag

Pulan MACRO

YaraBela™ Sulfan

0,25 t/ha

ZAKsan®

ZAKsan®

ZAKsan®

0,25 t/ha

YaraBela™ Nitromag

0,15 t/ha

0,15 t/ha

MacroSpeed® Green*

liść flagowy początek kłoszenia BBCH 39-54

ZAKsan®

1-2 kolanko BBCH 31-32

0,2 t/ha

0,2 t/ha

0,15 t/ha

MacroSpeed® Green* ZAKsan®

MacroSpeed® Green* Pulan® 34

0,25 t/ha

MacroSpeed® Green* MacroSpeed® Power

0,2 t/ha YaraBela™ Nitromag

0,25 t/ha

RSM® 32 0,2 t/ha + NovaTec One

0,2 t/ha

0,2 t/ha

Program wiosennego nawożenia doglebowego pszenicy ozimej z przeznaczeniem na konsumpcję Ilość dostarczanych składników [kg/ha]

N - 182 Mg - 37 + S - 45

N - 200 Mg - 37 + S - 56

N - 208 + P - 30 + K - 42 Mg - 37 + S - 46

N - 198 Mg - 37 + S - 30

*MacroSpeed® Green

STOSOWANY W TERMINIE ZIMOWYM LUB WCZESNOWIOSENNYM

0,12-0,15 t/ha

ruszenie wegetacji BBCH 21-29 Skład chemiczny nawozów wykorzystywanych w programach nawożenia - str. 52

Notatki:

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

2 – program zalecany pod zboża słabo rozkrzewione jesienią.

3 – program zalecany dla szybszego wznowienia wegetacji wiosennej (dodatkowe wczesnowiosenne wprowadzenie N, P, K i S).

4 – program zalecany przy zbyt mocno rozkrzewionych zbożach z jesieni i wysokiej obsadzie pędów żywych wiosną.


MacroSpeed® Green* RSM® 32 0,2 t/ha + NovaTec One

0,2 t/ha

YaraBela™ Nitromag

0,15 t/ha

MacroSpeed® Power

0,2 t/ha

MacroSpeed Green* Pulan® 34

®

0,2 t/ha

MacroSpeed® Green* ZAKsan®

*MacroSpeed® Green

4

3

2

1

Skład chemiczny nawozów wykorzystywanych w programach nawożenia - str. 52

ruszenie wegetacji BBCH 21-29

0,12 t/ha

STOSOWANY W TERMINIE ZIMOWYM LUB WCZESNOWIOSENNYM

N - 172 Mg - 30 + S - 24

N - 172 + P - 23 + K - 32 Mg - 30 + S - 12

N - 172 Mg - 30 + S - 24

N - 174 Mg - 30 + S - 24

Ilość dostarczanych składników [kg/ha]

liść flagowy początek kłoszenia BBCH 39-54

0,15 t/ha

1-2 kolanko BBCH 31-32

YaraBela™ Nitromag

ZAKsan®

0,15 t/ha

0,15 t/ha

0,2 t/ha

ZAKsan®

ZAKsan®

ZAKsan®

0,15 t/ha

Canwil

0,15 t/ha

0,2 t/ha

0,2 t/ha

YaraBela™ Sulfan

ZAKsan®

Program wiosennego nawożenia doglebowego pszenżyta ozimego i żyta hybrydowego

4 – program zalecany przy zbyt mocno rozkrzewionych zbożach z jesieni i wysokiej obsadzie pędów żywych wiosną.

3 – program zalecany dla szybszego wznowienia wegetacji wiosennej (dodatkowe wczesnowiosenne wprowadzenie N, P, K i S).

2 – program zalecany pod zboża słabo rozkrzewione jesienią.

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Notatki:


1

2

3

MacroSpeed® Power

0,5 t/ha

MacroSpeed® Optima Plus 0,4 t/ha + RSM® 32 0,2 t/ha + NovaTec One

MacroSpeed® Power

0,5 t/ha

0,1 t/ha

ZAKsan®

0,2 t/ha

BBCH 21-30

0,2 t/ha

YaraBela™ Nitromag

MacroSpeed® Green

0,2 t/ha

ZAKsan®

0,1 t/ha

MacroSpeed® Green

liść flagowy BBCH 37-39

0,15 t/ha

Canwil - saletrzak

Program wiosennego nawożenia doglebowego zbóż jarych

P2O5 - 60 S - 40

P2O5 - 64 Mg - 25 +Zn

P2O5 - 75 Mg - 25

Ilość dostarczonych składników [kg/ha]

N - 167 K2O - 105 S - 65

N - 131 K2O - 128 S - 38

N - 114 K2O - 105

przed siewem Skład chemiczny nawozów wykorzystywanych w programach nawożenia - str. 52

kłoszenie BBCH 55-59

Notatki:

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

3 – program nawożenia zalecany pod jeczmień browarniany.


Postaw na sprawdzony pakiet nawozów

Co wyróżnia pakiet nawozów dolistnych Nutripack® Zboże Plus?

Kompleksowe rozwiązanie w nawożeniu dolistnym zbóż

Pakiet na 10 ha & 2 zabiegi

Siła synergii – połączenie nawozów o działaniu stymulującym i mikroskładnikowych

Wielokierunkowe działanie

Potwierdzona skuteczność

Nutripack® Zboże Plus – program nawożenia dolistnego Agravita® Aktiv 48 0,5 kg/ha

Agravita® Aktiv 70 0,5 kg/ha

Agravita® Cu EDTA Plus 0,3 kg/ha Agravita® Mn EDTA Plus 0,5 kg/ha

SUCHY SZPILKOWANIE FAZA ZIARNIAK 2-3 LIŚCI

KRZEWIENIE

POCZĄTEK STRZELANIA W ŹDŹBŁO

LIŚĆ FLAGOWY

KŁOSZENIE

KWITNIENIE

DOJRZAŁOŚĆ MLECZNA

Zabiegi opryskowe nawozami Agravita® należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Do każdego zabiegu zaleca się dodać Agravita® Siarczan Magnezu Siedmiowodny.

DOJRZEWANIE


Agravita® Aktiv 48 Nawóz o działaniu stymulującym NPK 8-20-20 + B, Cu*, Fe*, Mn*, Zn* * mikroskładniki schelatowane przez • reguluje wzrost wegetatywny • stymuluje rozwój systemu korzeniowego i krzewienie zbóż • wspomaga regenerację uszkodzeń pozimowych i szybko poprawia kondycję roślin • zwiększa powierzchnię blaszki liściowej i efektywność fotosyntezy

Agravita® Aktiv 70 Nawóz o działaniu stymulującym NPK 10-52-8 + B, Cu*, Fe*, Mn*, Zn* * mikroskładniki schelatowane przez • • • •

reguluje rozwój generatywny • zwiększa liczbę ziaren w kłosie podtrzymuje zieloność liści i wydłuża okres nalewania ziarniaków aktywizuje transport węglowodanów do ziaren – większa MTZ poprawia parametry technologiczne ziarna

Agravita® Cu EDTA Plus Nawóz wyprodukowany w technologii aktywizującej pobieranie składników pokarmowych Miedź (Cu) 8% schelatowana przez + N – 5%, MgO – 2,5%, Mn – 2%, Zn – 3% • wspiera zawiązywanie kłosków w kłosie • usztywnia ściany komórkowe i zmniejsza podatność zbóż na wyleganie • ogranicza redukcję źdżbeł kłosonośnych • zwiększa odporność zbóż na patogeny grzybowe • reguluje gospodarkę wodną roślin • poprawia efektywność nawożenia azotem • kontroluje przemieszczanie się azotu z liści i źdźbła do ziarniaków – większa zawartość białka i glutenu

Agravita® Mn EDTA Plus Nawóz wyprodukowany w technologii aktywizującej pobieranie składników pokarmowych Mangan (Mn) 8% schelatowany przez + N – 5%, MgO – 4%, Zn – 2% • zwiększa syntezę chlorofilu i wydajność fotosyntezy • poprawia efektywność pobierania fosforu i żelaza z gleby • wzmaga zabiegi regulacji pokroju zbóż • wspomaga produkcję flawonoidów – większa odporność zbóż na choroby grzybowe • wpływa toksycznie na patogeny występujące na powierzchni korzeni

Infolinia 800 100 000 www.caldena.com


Poznaj plonotwórczą siłę płynnych nawozów

Co wyróżnia płynne nawozy dolistne MicroSpeed® i Agravita®?

Łatwa w użyciu płynna formulacja

Wysoka koncentracja składników

Doskonała mieszalność

Łatwa przyswajalność i szybkie działanie

Efektywne współdziałanie składników

MicroSpeed® i Agravita® – program nawożenia dolistnego MicroSpeed® Smart 1-3 l/ha MicroSpeed® Action 1-2,5 l/ha Agravita® Galaxy 3 l/ha Agravita® Micro 0,75-1 l/ha

SUCHY SZPILKOWANIE FAZA ZIARNIAK 2-3 LIŚCI

KRZEWIENIE

POCZĄTEK STRZELANIA W ŹDŹBŁO

LIŚĆ FLAGOWY

Agravita® Galaxy 2 l/ha Agravita® Mo 4,4 0,25 l/ha

KŁOSZENIE

KWITNIENIE

DOJRZAŁOŚĆ MLECZNA

DOJRZEWANIE

Zabiegi opryskowe nawozami MicroSpeed® i Agravita® należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Do każdego zabiegu zaleca się dodać Agravita® Mag S.


MicroSpeed® Smart Nawóz organiczno-mineralny Ekstrakt z alg brunatnych (Ascophyllum nodosum) 18,7% oraz fosfor i potas • działa antystresowo i biostymulująco • pobudza rozwój systemu korzeniowego • aktywizuje metabolizm roślin w sytuacjach stresowych • ułatwia roślinom przezwyciężenie stresów (wywołanych przez suszę, niską i wysoką temperaturę, intensywne promieniowanie słoneczne, silne wiatry) i łagodzi skutki ich działania • poprawia przyswajalność oraz transport składników pokarmowych w roślinie

MicroSpeed® Action Nawóz organiczno-mineralny Aminokwasy oraz azot, fosfor, potas i mikroskładniki pokarmowe • usprawnia procesy metaboliczne zachodzące w roślinie • dostarcza roślinom dużą ilość energii i przyspiesza proces ich regeneracji • łagodzi skutki stresów biotycznych i abiotycznych • ułatwia roślinom przezwyciężenie czynników stresowych – susza lub nadmiar wody, przymrozki, zasolenie, metale ciężkie, pestycydy • zwiększa głębokość systemu korzeniowego i liczbę korzeni włośnikowych • poprawia przyswajalność agrochemikaliów przez rośliny

Agravita® Galaxy Nawóz zawierający siarkę w formie tiosiarczanowej, o właściwościach antyseptycznych NK (SO3) 6,6-19,9 (33,2) + Mn*, Zn* * mikroskładniki schelatowane przez • wspomaga zdrowotność roślin poprzez udział w budowaniu naturalnej ich odporności na patogeny • stymuluje rozkład substancji aktywnych herbicydów • zwiększa efektywność nawożenia azotowego • podnosi tolerancję roślin na suszę • poprawia syntezę aminokwasów białkowych (metionina, cysteina, cystyna) – większa zawartość białka w ziarnie

Agravita® Micro Kompleksowy nawóz mikroelementowy Azot całkowity (N) 3,8%, bor (B) 0,3%, miedź (Cu) 1,28%, mangan (Mn) 5,7%, cynk (Zn) 3,2% • reguluje procesy metaboliczne i fizjologiczne roślin • optymalizuje wykorzystanie makroskładników • stymuluje syntezę chlorofilu i proces fotosyntezy • zwiększa odporność roślin na choroby grzybowe, suszę i niską temperaturę • wpływa na stymulację krzewienia zbóż

Agravita® Mo 4,4 Nawóz zawierający molibden w formie molibdenianu sodu Molibden (Mo) 4,4% • zwiększa zawartość azotu białkowego • wpływa na skład aminokwasowy białek • podnosi odporność roślin na suszę i choroby

Infolinia 800 100 000 www.caldena.com


Tabela odmian kukurydzy STRATEG

STRATEG

STRATEG

HENLEY

JUSTY

ARMILLA

Limagrain Polska Sp. z o.o.

IGP Polska Sp. z o.o.

IGP Polska Sp. z o.o.

FAO

230

250

230

Typ odmiany

SC

SC

TC

flint/dent

flint-dent/dent

flint flint/dent

ziarno/kiszonka

ziarno/kiszonka

ziarno/kiszonka

Wigor wiosenny

bardzo dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

Wysokość roślin

wysokie

wysokie

średnie

toleruje mozaiki glebowe

wszystkie typy gleb

średnie i słabsze

75-85

75-85

80-90

50

50

50

Doskonale sprawdza się zwłaszcza na ziarno. Odmiana posiada bardzo dobry wigor wiosenny. Osiąga rekordowy plon ziarna w grupie odmian wczesnych. Idealnie nadaje się do każdych warunków glebowych.

Doskonała odmiana z przeznaczeniem przede wszystkim na ziarno, ale i na strawną kiszonkę. JUSTY to młodsza siostra kukurydzy MOROCK (kolba też jest spłaszczona w części wierzchołkowej). Odmiana bardzo stabilna z uwagi na to, że jest mieszańcem SC. Osadka smukła - odmiana bardziej ziarnowa niż MOROCK.

Bardzo dobrze adaptuje się do zmiennych warunków glebowych. Równomiernie plonuje nawet w warunkach suszy, dzięki w pełni zaziarnionej kolbie.

Odmiana Hodowca/dystrybutor

Typ ziarna Kierunek użytkowania

Wymagania glebowe Zalecana obsada (tys. szt./ha) Pojemność opakowania (tys. ziaren)

Cechy szczególne

Legenda: 60

SC - mieszaniec pojedynczy, TC - mieszaniec trójliniowy

Tabela odmian kukurydzy


STRATEG

STRATEG

STRATEG

AMELLO

SY WELAS

SL MAGELLO

Saatbau Polska Sp. z o.o.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Saatbau Polska Sp. z o.o.

230

230-240

250

SC

SC

SC

flint flint/dent

flint/dent

semi dent

ziarno

ziarno/kiszonka

ziarno/kiszonka

doskonały

bardzo dobry

dobry

średnie

wysokie

wysokie

średnie

wszystkie typy gleb

średnie, dobre

80-85

75-90

70-95

50

50

50

Odmiana o wybitnej odporności na łamanie się. Ziarno cechuje się niską wilgotnością w trakcie zbioru, a wysoki plon uzyskuje się dzięki dużej powtarzalności kolb. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Najnowsza odmiana kukurydzy z firmy Syngenta. Okrzyknięta hitem wśród niemieckich rolników. Rewelacyjne wyniki w użytkowaniu na ziarno, jak i kiszonkę. W badaniach COBORU 2016 uzyskała najlepsze wyniki w swojej grupie wczesności.

Odmiana uniwersalna do uprawy na ziarno i kiszonkę. Roślina wysoka, o bardzo dobrym ulistnieniu, dobra zdrowotność, dobry wigor wiosenny i stabilny poziom plonowania.

Tabela odmian kukurydzy

61


Tabela odmian kukurydzy STRATEG

STRATEG

STRATEG

MOROCK

FANTOSO

GALACTUS

Saatbau Polska Sp. z o.o.

Saatbau Polska Sp. z o.o.

Saaten-Union Polska Sp. z o.o.

FAO

230

240-250

230-240

Typ odmiany

TC

TC

SC

flint

flint/dent

flint

ziarno/kiszonka

ziarno/kiszonka

ziarno/kiszonka

Wigor wiosenny

bardzo dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

Wysokość roślin

wysokie

średnie do wysokich

wysokie

słabe, średnie

wszystkie typy gleb

wszystkie typy gleb

70-80

80-90

80-90

50

50

50

Jedna z naszych najnowszych odmian tzw. do zadań specjalnych i na wszystkie typy gleb. Duża odporność na stres oraz bardzo duży potencjał plonowania w połączeniu z szybkim oddawaniem wody.

Bardzo duży plon ziarna i wysoka zawartość skrobi w ziarnie - 9 wg badań BSA, Niemcy. Kolba fix w pełni zaziarniona, rewelacyjna zdrowotność i odporność na fuzariozę kolb i głownię guzowatą. Odmiana o podwójnym użytkowaniu na ziarno i kiszonkę.

Odmiana Hodowca/dystrybutor

Typ ziarna Kierunek użytkowania

Wymagania glebowe Zalecana obsada (tys. szt./ha) Pojemność opakowania (tys. ziaren)

Cechy szczególne

Legenda: 62

Odmiana uniwersalna na ziarno i kiszonkę, wysoki plon ziarna, wysoka energetyczność kiszonki, bardzo dobry wigor wiosenny, wysoka odporność na głownię guzowatą.

SC - mieszaniec pojedynczy, TC - mieszaniec trójliniowy

Tabela odmian kukurydzy


STRATEG

STRATEG

STRATEG

CODIGIP

ABELARDO

RGT BERNAXX

IGP Polska Sp. z o.o.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

RAGT Semences Polska Sp. z o.o.

260

220-230

230

SC

SC

SC

flint flint/dent

flint

flint-dent/dent

ziarno

ziarno/kiszonka

ziarno

wybitny

bardzo dobry

bardzo dobry

średnie do wysokich

wysokie

średnia

słabe gleby

średnie

niskie do dobrych

83-93

80-85

80-90

50

50

50

Lider plonowania na słabych glebach (w suchych latach o tonę ziarna/ha więcej od innych odmian z tej samej grupy wczesności). Imponujące kolby do 22 rzędów, a ilość ziaren w rzędzie - do 44. Bardzo dobra tolerancja na suszę, potwierdzona w latach 2018 i 2019.

Doskonała odmiana ziarnowa o wysokiej MTZ i drobnej osadce. Wykazuje bardzo dużą odporność na fuzariozę kolb. Kolby typu FIX łatwe w omłocie i zawsze w pełni zaziarnione niezależnie od warunków.

Plonuje wysoko i stabilnie. III miejsce w plonie w grupie wczesnej (104% wzorca COBORU 2020). Odmiana posiada certyfikat STRESSLESS - doskonale radzi sobie w suszy. Jesienią szybko oddaje wodę. Rośliny są zdrowe i odporne na łamanie się.

Tabela odmian kukurydzy

63


NOWOŚĆ!

Tylko w Ampol-Merol

Potwierdzone: Badania BSA / Niemcy

Producent:

• Najlepiej rokująca odmiana 2019 r. • Znakomite ziarno w typie flint • Wysoka tolerancja na chłody wiosenne • Bardzo dobra odporność na Fusarium • Bardzo duży plon ziarna • Kolba fix w pełni wypełniona • Odmiana o podwójnym użytkowaniu na ziarno i kiszonkę • Roślina kompaktowa - bardzo dobra wymłacalność • Odporność na fuzariozę kolb i głownię guzowatą • Potwierdzona tolerancja na złe warunki pogodowe w suche lata Wyłączny dystrybutor: 64

Odmiany kukurydzy

Więcej o produkcie na stronie www.ampol-merol.pl


Morock PRZYCIĄGA WZROK

MOROCK [FAO 230] KUKURYDZA NA ZIARNO I KISZONKĘ DOSKONALE SPRAWDZA SIĘ NA SŁABSZYCH STANOWISKACH

• Bardzo dobry wigor wiosenny

HODOWCA:

• Rewelacyjny plon ziarna • Wysoka energetyczność kiszonki • Odporność na głownię guzowatą

ODMIANA Z TURBODOŁADOWANIEM! Nasiona zaprawione nawozem donasiennym Agravita® Aktiv 48.

Odmiany kukurydzy

65


Armilla kukurydza

ARMILLA [FAO: 230] TC, ZIARNO SEMI FLINT, WSZYSTKIE TYPY GLEB Charakterystyka • dobry wigor wschodów • bardzo dobra odporność na wyleganie

• stabilne plony ziarna również na słabszych stanowiskach • kierunek uprawy: ziarno, kiszonka

Wyłączny dystrybutor: 66

Odmiany kukurydzy

Więcej o produkcie na stronie www.ampol-merol.pl


DKC 3169 kukurydza

DKC 3169 [FAO: 220-230] ZIARNO DENT, KOLBA FLEX, EFEKT STAY GREEN Charakterystyka • wysoki plon ziarna

• bardzo dobra odporność na wyleganie

• dosyć dobry wigor początkowy

• dosyć dobry efekt Stay Green

• dobra zdrowotność

• kierunek uprawy: ziarno, kiszonka, bioetanol

Wyłączny dystrybutor:

Więcej o produkcie na stronie Odmiany kukurydzy www.ampol-merol.pl

67


Kardona

ZONKA

WYDAJNA KIS

WYDAJNY UDÓJ

kukurydza

KARDONA [FAO: 250-280] SC, ZIARNO FLINT, KOLBA FIX Charakterystyka • wysoki potencjał plonowania na kiszonkę

• bardzo dobra zdrowotność całych roślin

• szybki wzrost początkowy

• wysokie i stabilne plony ziarna

• rośliny wysokie, silnie ulistnione

• kierunek uprawy: kiszonka, biogaz, ziarno

Wyłączny dystrybutor: 68

Odmiany kukurydzy

Więcej o produkcie na stronie www.ampol-merol.plFiołek polny

Włośnice

Perz właściwy

Chwastnica jednostronna

Dawka na 1 ha

Preparat/ mieszanki

Substancja aktywna

Ilość substancji aktywnych ml/g/%

Ochrona kukurydzy

HERBICYDY PRZEDWSCHODOWE Lumax 537,5 SE

terbutyloazyna + mezotrion + S-metolachlor

185,5 + 37,5 + 312,5

3,5-4 l

1

mezotrion

40

0,75-1,5 l

foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy + tienkarbazon metylu

31,5 + 1 + 10

1,25-1,5 l

tritosulfuron + dikamba

500 + 250

0,2 kg

Barracuda

Maister Power 42,5 OD

Preparat

Substancja aktywna

Mocarz 75 WG

OCHRONA INSEKTYCYDOWA

Karate Zeon 050 CS

Legenda: 70

lambdacyhalotryna

0,1-0,2 l/ha

średnio wrażliwe

Ochrona kukurydzy

wrażliwe

Dawka na 1 ha

500

Preparat

terbutyloazyna

Mszyce

Tezosar 500 SC

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa

0,5-0,7 l

Omacnica prosowianka

60

Ploniarka zbożówka

nikosulfuron

Dawka na 1 ha

Nikosar 060 OD

Substancja aktywna

HERBICYDY POWSCHODOWE

SPECJALISTYCZNE Inger

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

0,5 l/ha

Western

zwalcza szkodniki w sposób mechaniczny, tworząc na powierzchni roślin lepką powłokę polimerową

0,15 l na 100 l cieczy roboczej


Ostrożeń polny

Samosiewy rzepaku

Tobołki polne

Tasznik pospolity

Szarłat szorstki

Rumianowate

Rdest

Przytulia czepna

Przetacznik

Komosa biała

Jasnota

Gwiazdnica pospolita

HERBICYDY PRZEDWSCHODOWE

HERBICYDY POWSCHODOWE

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Ochrona kukurydzy

71


1 liść

2 liście

Maister Power 42,5 OD 0,75 l/ha

3 liście

6 liści

Maister Power 42,5 OD 0,75 l/ha

Maister Power 42,5 OD 1,25-1,5 l/ha

7 liści

8 liści

wyrzucanie wiechy

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Notatki:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

siew

Nikosar 60 OD OD 0,6 l/ha + Barracuda 0,75-1,0 l/ha

2. Nikosar 60 OD 0,6 l/ha

Western 0,3 l/ha

Karate Zeon 050 CS 0,1-0,2 l/ha + Western 0,15 l/ha

Nutripack Kukurydza Plus – nawożenie dolistne

Nikosar 60 OD 0,6 l/ha + Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha

Lumax 537,5 SE 3,0-4,0 l/ha + Inger 0,5 l/ha

1. Tezosar 500 SC 1,0 l/ha + Inger 0,5 l/ha

Program ochrony kukurydzy


ZWIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ HERBICYDU NOWOCZESNY ADIUWANT DOGLEBOWY poprawia skuteczność chwastobójczą herbicydów, zwięszając koncentrację herbicydu w wierzchniej warstwie gleby obniża ryzyko fitotoksyczności herbicydów doglebowych zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej w trakcie wykonywania zabiegów opryskiwania obniża napięcie powierzchniowe i kąt przylegania cieczy opryskowej umożliwia obniżenie wydatku cieczy opryskowej (mniejsza ilość wody na hektar)

Stosowanie: kukurydza, rzepak, ziemniak, zboża, rośliny motylkowe grubonasienne (strączkowe), warzywa

Dawka:

0,5 l/ha

Środek stosować zawsze zgodnie z etykietą, instrukcją stosowania zamieszczoną na opakowaniu.

Producent Wyłączny dystrybutor:

Więcej o produkcie na stronie www.ampol-merol.pl

4

3

2

1

Nawozy wapniowe przedsiewne i pogłówne (granulowane)

0,35 t/ha MacroSpeed® Optima Plus

Pulrea® + INu

0,15 t/ha

MacroSpeed® Green

RSM® 0,3 t/ha + NovaTec One

Pulgran® + INu

0,1 t/ha

MacroSpeed® Green

0,25 t/ha

Polidap®

0,2 t/ha

MacroSpeed® Green

RSM® 0,25 t/ha + NovaTec One

0,15 t/ha

0,3 t/ha

MacroSpeed® Tiger 4:12:32

0,5 t/ha 0,3 t/ha

Saletrosan® 26

Korn-Kali® 0,4 t/ha ZAKsan® 0,25 t/ha

0,5-0,6 t/ha

Polifoska® Krzem

0,25 t/ha

4-5 liści

0,15 t/ha

0,25 t/ha

2-3 liście

YaraBela™ Nitromag (Extran 27)

siew współrzędny

kiełkowanie

Pulan®

MacroSpeed® Optima Plus

Program wiosennego nawożenia doglebowego kukurydzy Ilość dostarczonych składników [kg/ha]

N - 194 P - 75 K - 150 S - 52 Mg - 38 +Zn

N - 198 P - 69 K - 160 S - 40-50 +Zn

N - 196 P - 92 K - 160 S - 36 Mg - 49

N - 212-218 P - 60-72 K - 170-204 S - 50 Mg - 48 +Zn

przedsiewny

Skład chemiczny nawozów wykorzystywanych w programach nawożenia - str. 52

Notatki:

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................


Postaw na sprawdzony pakiet nawozów

Co wyróżnia pakiet nawozów dolistnych Nutripack® Kukurydza Plus?

Kompleksowe rozwiązanie w nawożeniu dolistnym kukurydzy

Pakiet na 10 ha & 2 zabiegi

Siła synergii – połączenie nawozów o działaniu stymulującym i mikroskładnikowych

Wielokierunkowe działanie

Potwierdzona skuteczność

Nutripack® Kukurydza Plus – program nawożenia dolistnego Agravita® Aktiv 48 0,5 kg/ha

Agravita® Aktiv 70 0,5 kg/ha

Agravita® Zn EDTA Plus 0,5 kg/ha

Agravita® Zn EDTA Plus 0,5 kg/ha Agravita® Bor 15* 1 l/ha

SUCHY ZIARNIAK

00

DOJRZEWANIE

12

14

15

16

18

30

53

83-89

Zabiegi opryskowe nawozami Agravita® należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Do każdego zabiegu zaleca się dodać Agravita® Siarczan Magnezu Siedmiowodny. * Nie wchodzi w skład pakietu Nutripack® Kukurydza Plus.


Agravita® Aktiv 48 Nawóz o działaniu stymulującym NPK 8-20-20 + B, Cu*, Fe*, Mn*, Zn* * mikroskładniki schelatowane przez • stymuluje rozwój systemu korzeniowego i liści oraz wydłużanie pędu kukurydzy • poprawia zdolność pobierania wody i składników pokarmowych z gleby • zwiększa wydajność fotosyntezy • przyspiesza regenerację roślin po uszkodzeniach herbicydowych i przymrozkowych • zwiększa odporność kukurydzy na niedobór wody i niskie temperatury • wspiera prawidłowe formowanie zawiązków kolb

Agravita® Aktiv 70 Nawóz o działaniu stymulującym NPK 10-52-8 + B, Cu*, Fe*, Mn*, Zn* * mikroskładniki schelatowane przez • reguluje tempo podziałów komórkowych • wspomaga zawiązywanie ziaren – lepsze zaziarnienie kolb • poprawia kondycję i wigor kukurydzy • podtrzymuje zieloność liści – dłuższy okres nalewania ziarna i wzrost MTZ • zwiększa odporność roślin na niekorzystne warunki pogodowe • wpływa na wzrost zawartości białka w ziarnie kukurydzy

Agravita® Zn EDTA Plus Nawóz wyprodukowany w technologii aktywizującej pobieranie składników pokarmowych Cynk (Zn) 10% schelatowany przez + N – 5%, MgO – 3%, B – 1% • wpływa na efektywniejsze wykorzystanie azotu nawozowego • zwiększa liczbę zawiązków kwiatowych w kolbie • poprawia żywotność ziaren pyłku – lepsza efektywność zapylenia i większa liczba ziaren w kolbie • zwiększa odporność roślin na suszę i niskie temperatury • kształtuje strukturę plonu kukurydzy – wpływa na długość kolby, liczbę okółków oraz ilości rzędów ziarna w kolbie • poprawia efektywność wiązania dwutlenku węgla, co zwiększa ilość węglowodanów w ziarniakach – wzrost masy tysiąca ziaren

Agravita® Bor 15 Nawóz zawierający bor w formie boroetanoloaminy Bor (B) 15% • wpływa na kiełkowanie pyłku i wzrost łagiewki pyłkowej – lepsze zaziarnienie kolby • poprawia zdrowotność kukurydzy (pośrednio zabezpiecza przed głownią kukurydzy) • zwiększa odporność roślin na wyleganie, ponieważ jest niezbędny do włączania wapnia w struktury ścian komórkowych • usprawnia transport asymilatów w roślinie • reguluje gospodarkę wodną roślin i zwiększa odporność na suszę

Infolinia 800 100 000 www.caldena.com


TERMINATOR PLONOWANIA

80

Odmiany rzepaku

116

LE 18/406

106 LE 18/406

• •

wzorzec

• •

(badania rejestrowe COBORU 2019-2020) odporność na wirusa żółtaczki rzepy TuYV odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach podczas zbioru szybka regeneracja wiosną bardzo duża liczba odgałęzień bocznych

Plon nasion (% wzorca) wg COBORU 2019 Średni plon (dt/ha): 45,7 Zawartość tłuszczu: 46,1% 112 111

LE 18/406

• Nr 1 w COBORU

Wyniki plonowania:

LE 18/406

Charakterystyka:

rejon I

rejon II

rejon III

rejon VI


RAGNAR F1 rzepak ozimy

• MAX PLON • MAX ZIMOTRWAŁOŚĆ • • MAX BEZPIECZEŃSTWO •

Plon nasion (% wzorca) wg COBORU * rejon VI

124

Ragnar

122

Ragnar

121

Ragnar

• odmiana silnie budująca rozgałęzienia boczne z bardzo dużą liczbą łuszczyn • wyjątkowa odmiana dająca rekordowy plon • charakteryzuje się doskonałą zimotrwałością • średnio wczesny termin kwitnienia • bardzo dobra tolerancja na wyleganie • bardzo dobra tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych (Rlm7) • średni termin dojrzewania • odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju • odporność na wirusa żółtaczki rzepy TuYV

Wyniki plonowania:

wzorzec

Charakterystyka:

2017

2018

2019*

Odmiany rzepaku

81


MISTRZ PLONOWANIA

łuszczyny odporne na pękanie obfite plonowanie wysoka zawartość tłuszczu bardzo dobra zimotrwałość

Plon nasion (% wzorca) wg COBORU (doświadczenia rozpoznawcze "CCA" 2019-2020, rejon III)

112

wzorzec

• • • •

Wyniki plonowania:

Invigor Dazzler

Charakterystyka:

2020

82

Odmiany rzepaku


Harvey rzepak ozimy

EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE

105

Plon nasion (% wzorca). Doświadczenia hodowcy, Starowice Dolne (woj. opolskie) 2018

Harvey

• bardzo niski koszt kwalifikowanego materiału siewnego na 1 ha • regularnie i wysoko plonuje również na słabszych glebach • średnio późne kwitnienie • znakomita zimotrwałość

Wyniki plonowania:

wzorzec

Charakterystyka:

Doświadczenia własne: 44,7 t/ha (źródło: AGES 2017-2018, badania urzędowe Austria, n=16)

Odmiany rzepaku

83


Ochrona rzepaku Nazwa

Substancja aktywna

Dawka/ha

Zwalczane agrofagi CHWASTY - HERBICYDY

Stosowanie

Agil-S 100 EC

propachizafop

0,5-1,5l

chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, życica trwała

rzepak ozimy

Wizjer 50 EC

chizalofop-Petylowy

0,75-2 l

chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnice, życica trwała jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica zielona, włośnica sina, wiechlina zwyczajna, perz właściwy

rzepak ozimy

CHOROBY - FUNGICYDY Orius Extra 250 EW

tebukonazol

1l

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

rzepak ozimy

Dobromir Top 250 SC

azoksystrobina

0,8 l

czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

rzepak ozimy

Propulse 250 SE

fluopyram, protiokonazol

1l

zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń

rzepak ozimy, rzepak jary

Toprex 375 SC

difenokonazol, paklobutrazol

0,3-0,5 l

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń

rzepak ozimy

Plexeo 60 EC

metkonazol

0,7-1 l

sucha zgnilizna, czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza

rzepak ozimy

Zamir 400 EW

prochloraz, tebukonazol

1,5 l

czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

rzepak ozimy

Pictor 400 SC

dimoksystrobina, boskalid

0,5l

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń

rzepak ozimy

Caryx 240 SL

chlorek mepikwatu, metkonazol

1-1,4 l

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń

rzepak ozimy

prochloraz

1l

czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa

rzepak ozimy

Mondatak 450 EC

SZKODNIKI - INSEKTYCYDY Nexide 60 CS

gamma-cyhalotryna

50-80 ml

chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy

rzepak ozimy

Cimex 500 EC

cypermetryna

50 ml

słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik

rzepak ozimy

Sekil 20 SP

acetamipryd

0,08-0,25 kg

słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik, chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny

rzepak ozimy

Inazuma 130 WG

acetamipryd, lambda-cyhalotryna

0,16-0,3 kg

chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, słodyszek rzepakowy, pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik, tantniś krzyżowiaczek, pchełka rzepakowa, śmietka kapuściana, mszyce, mączliki

rzepak ozimy

Gradient 50 WG

Fosmet

1-1,5 kg

chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, słodyszek rzepakowy

rzepak ozimy

tau-fluwalinat

0,2 l

chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

rzepak ozimy, rzepak jary

Mavrik Vita 240 EW

SPECJALISTYCZNE Koyote 360 SL

glifosat

3-4 l

desykacja

rzepak ozimy

Magnus

karboksylowany kopolimer butadienowostyrenowy

0,5-1 l

zapobiega pękaniu łuszczyn i osypywaniu się nasion przed zbiorem i podczas zbioru

rzepak ozimy, rzepak jary

Applico

etoksylowane alkohole tłuszczowe

0,075 l na 100 l cieczy roboczej

obniżenie napięcia i zapobieganie znoszenia cieczy użytkowej, zwiększenie aktywności preparatów systemicznych i kontaktowych, zmniejszenie zmywalności ŚOR oraz umożliwienie obniżenia ilości wody na hektar

wszystkie rośliny uprawne

0,15 l na 100 l cieczy roboczej

zwalcza szkodniki w sposób mechaniczny, tworząc na powierzchni roślin lepką powłokę polimerową

wszystkie rośliny uprawne

Western

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

84

Ochrona rzepaku


Program ochrony rzepaku ozimego Nutripack Rzepak Plus – nawożenie dolistne

Toprex 375 SC 0,35 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Zamir 400 EW 1,0 l/ha + Applico 0,15 l/ha

PROGRAM INTENSYWNY

Propulse 250 SE 0,8-1,0 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Pictor 400 SC 0,4-0,5 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Magnus 0,3-0,5 l/ha

wypełnianie łuszczyn

dojrzewanie

Applico 0,15 l/ha

Koyote 360 SL 2,0-4,0

Inazuma 130 WG 0,16-0,2 kg/ha + Applico 0,15 l/ha

opadanie płatków BBCH 67-69

Mavrik Vita 240 EW 0,2 l/ha + Applico 0,15 l/ha

początek kwitnienia BBCH 61-63

Nexide 60 CS 60 g/ha + Applico 0,15 l/ha

Caryx 240 SL 0,6 l/ha + Plexeo 60 EC 0,5 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Gradient 50 WG 1-1,5 kg/ha + Applico 0,15 l/ha

Western 0,3 l/ha

powstawanie pędów

Sekil 20 SP 0,2 kg/ha + Applico 0,15 l/ha

Wizjer 50 EC 0,75 -2,0 l/ha + Just Oil 1,0 l/ha

Agil-S 100 EC 0,5-1,5 l/ha

ruszenie wegetacji

Notatki:

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


powstawanie pędów

początek kwitnienia BBCH 61-63

opadanie płatków BBCH 67-69

dojrzewanie

Koyote 360 SL 2,0-3,0 l/ha + Applico 0,15 l/ha

wypełnianie łuszczyn

Mavrik Vita 240 EW 0,2 l/ha + Applico 0,15 l/ha

T3 Mondatak 450 EC 0,8 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Inazuma 130 WG 0,16 kg/ha + Applico 0,15 l/ha

Nexide 60 CS 0,06 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Dobromir Top 250 SC 0,5 l/ha + Orius Extra 250 EW 0,6 l/ha + Applico 0,15 l/ha

PROGRAM STANDARD

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Notatki:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

ruszenie wegetacji

Wizjer 50 EC 0,75 -2,0 l/ha + Just Oil 1,0 l/ha

Agil-S 100 EC 0,5-1,5 l/ha

Western 0,3 l/ha

Sekil 20 SP 0,15 kg/ha + Cimex 500 EC 0,05 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Plexeo 60 EC 0,7-1,0 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Nutripack Rzepak Plus – nawożenie dolistne

Program ochrony rzepaku ozimego0,35 t/ha

YaraBela™ Nitromag

0,15 t/ha

Korn-Kali®

MacroSpeed® Green* RSM® 32 0,35 t/ha + NovaTec One

0,25 t/ha

MacroSpeed® Green* MacroSpeed® Power

0,3 t/ha

ZAKsan®

0,2 t/ha

MacroSpeed® Green*

0,12 t/ha

ruszenie wegetacji

STOSOWANY W TERMINIE ZIMOWYM LUB WCZESNOWIOSENNYM

*MacroSpeed® Green

4

3

2

1

Skład chemiczny nawozów wykorzystywanych w programach nawożenia - str. 52

N - 211 K - 56 S - 52

N - 214 S - 40 Mg - 50

N - 203 (P - 30 + K - 42) S - 56 MgO - 50

N - 213 MgO - 50 S - 61

Ilość dostarczanych składników [kg/ha]

0,3 t/ha

0,2 t/ha

0,3 t/ha

2 tygodnie później

Saletrosan® 26

0,3 t/ha

Saletra amonowa Anwil

Saletrosan® 26

0,3 t/ha

ZAKsan®

ZAKsan

0,15 t/ha

YaraBela™ Nitromag ®

luźny pąk

Program wiosennego nawożenia doglebowego rzepaku ozimego

4 – technologia nawożenia zalecana na gleby lżejsze przy uzupełnieniu potasu (w terminie styczeń-luty).

2 – technologia nawożenia zalecana dla szybszego wznowienia wegetacji wiosennej (dodatkowe wczesnowiosenne wprowadzenie dostępnego P, K i S).

1 – technologia nawożenia „MacroSpeed® Green“.

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Notatki:


Fundament maksymalnego plonu

MacroSpeed® Tiger Najwyższej jakości granulowany nawóz NPK z siarką i cynkiem

Co wyróżnia nawóz mineralny MacroSpeed® Tiger?

Kompleksowe zaopatrzenie roślin w azot, fosfor, potas, siarkę, cynk

Azot amonowy – nie ulega wymywaniu z gleby i doskonale działa w niskich temperaturach

Bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie

Doskonałe parametry fizyczne - wyrównane granule - gęstość nasypowa 950-1050 kg/m3

Równomierny wysiew do szerokości 32 m

Skład NPK (SO3) 4-12-32 (5) z cynkiem (Zn) Azot całkowity (N)

4,0% m/m

Azot amonowy (N-NH4)

4,0% m/m

Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

12,0% m/m

Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie

10,0% m/m

Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie

32,0% m/m

Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie

5,0% m/m

Cynk (Zn) całkowity

0,02% m/m

Infolinia 800 100 000 www.caldena.com


Postaw na sprawdzony pakiet nawozów

Co wyróżnia pakiet nawozów dolistnych Nutripack® Rzepak Plus?

Kompleksowe rozwiązanie w nawożeniu dolistnym rzepaku

Pakiet na 10 ha & 2 zabiegi

Siła synergii – połączenie nawozów o działaniu stymulującym i mikroskładnikowych

Wielokierunkowe działanie

Potwierdzona skuteczność

Nutripack® Rzepak Plus – program nawożenia dolistnego

Agravita® Aktiv 48 0,5 kg/ha

Agravita® Aktiv 70 0,5 kg/ha

Agravita® Mn EDTA Plus 0,5 kg/ha

Agravita® Fe EDTA Plus 0,5 kg/ha

Agravita® Bor 15* 1,5 l/ha

Agravita® Bor 15* 1,5 l/ha

Zabiegi opryskowe nawozami Agravita® należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Do każdego zabiegu zaleca się dodać Agravita® Siarczan Magnezu Siedmiowodny. * Nie wchodzi w skład pakietu Nutripack® Rzepak Plus.


Agravita® Aktiv 48 Nawóz o działaniu stymulującym NPK 8-20-20 + B, Cu*, Fe*, Mn*, Zn* * mikroskładniki schelatowane przez • reguluje wzrost wegetatywny • stymuluje rozwój systemu korzeniowego i pędów bocznych rzepaku • przyspiesza regenerację uszkodzeń pozimowych i herbicydowych • osłabia dominację pędu wierzchołkowego na rzecz bocznych • zwiększa odporność rzepaku na stresy środowiskowe i uprawowe

Agravita® Aktiv 70 Nawóz o działaniu stymulującym NPK 10-52-8 + B, Cu*, Fe*, Mn*, Zn* * mikroskładniki schelatowane przez • reguluje rozwój generatywny • intensyfikuje kwitnienie i wspomaga zawiązywanie łuszczyn rzepaku • opóźnia proces starzenia się roślin • usprawnia transport asymilatów z liści do łuszczyn • zwiększa liczbę nasion i MTN • wpływa na wzrost zawartości tłuszczu w nasionach • wyrównuje dojrzewanie rzepaku

Agravita® Mn EDTA Plus Nawóz wyprodukowany w technologii aktywizującej pobieranie składników pokarmowych Mangan (Mn) 8% schelatowany przez + N – 5%, MgO – 4%, Zn – 2% • odpowiada za trwałość chlorofilu i intensyfikuje proces fotosyntezy • poprawia efektywność pobierania fosforu i żelaza z gleby • reguluje gospodarkę azotową rzepaku – zwiększa wbudowywanie pobranego przez rośliny azotu w związki białkowe • zwiększa odporność rzepaku na czerń krzyżowych • szczególnie zalecany na glebach świeżo zwapnowanych i o pH > 6,0

Agravita® Fe EDTA Plus Nawóz wyprodukowany w technologii aktywizującej pobieranie składników pokarmowych Żelazo (Fe) 8% schelatowane przez + N – 5%, MgO – 3%, Mn – 2% • zwiększa efektywność procesu fotosyntezy poprzez stymulowanie powstawania chlorofilu • wpływa na syntezę lignin, biorących udział w budowie ściany komórkowej – większa odporność roślin na wyleganie i ataki patogenów • ogranicza odrzucanie najmłodszych łuszczyn i pędów bocznych rzepaku • bierze udział w transporcie składników pokarmowych i asymilatów

Agravita® Bor 15 Nawóz zawierający bor w formie boroetanoloaminy Bor (B) 15% • wpływa na podział i wzrost komórek w merystemach łodyg oraz korzeni • odpowiada za prawidłową budowę ścian komórkowych i redukuje pękanie łodyg rzepaku • reguluje gospodarkę wodną roślin • poprawia zdrowotność rzepaku – synteza związków obronnych wytwarzanych przez roślinę w miejscu zakażenia • poprawia kwitnienie rzepaku oraz warunkuje prawidłowe zawiązywanie i wykształcanie nasion • zwiększa efektywność nawożenia roślin makroskładnikami (NPK i Mg) • reguluje gospodarkę wapniem

Infolinia 800 100 000 www.caldena.com


Ochrona buraka cukrowego Nazwa

Substancja aktywna Dawka/ha

Zwalczane agrofagi

Stosowanie

CHWASTY - HERBICYDY Agil-S 100 EC

propachizafop

0,5-1,5 l

chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, życica trwała

burak cukrowy

Wizjer 50 EC

chizalofop-Petylowy

0,75-2 l

chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnice, życica trwała jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica zielona, włośnica sina, wiechlina zwyczajna, perz właściwy

burak cukrowy

Safari 50 WG

triflusulfuron metylowy

0,03 kg

jednoroczne i dwuletnie chwasty dwuliścienne

burak cukrowy, burak pastewny

Goltix S 700 SC

metamitron

1-2 l

fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, żółtlica drobnokwiatowa

burak cukrowy

Goltix Titan 565 SC

metamitron, chinomerak

2l

gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, komosa biała, łoboda rozłożysta, przytulia czepna, psianka czarna, rumianowate, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne

burak cukrowy

Burakomitron 700 SC

metamitron

1-2 l

chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne

burak cukrowy

burak cukrowy

burak cukrowy

Venzar 500 SC

lenacyl

0,5-1 l

dymnica pospolita, fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przetacznik perski, rdest powojowy (rdestówka powojowata), rdest ptasi, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, żółtlica drobnokwiatowa

Faworyt 300 SL

chlopyralid

0,3-0,55 l

chaber bławatek, dymnica pospolita, maruna bezwonna, ostrożeń polny, psianka czarna, rdest plamisty, rumian polny, starzec zwyczajny

CHOROBY - FUNGICYDY Amistar Gold Max

azoksystrobina, difenokonazol

1l

chwościk, rdza, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści

burak cukrowy

Spyrale 475 EC

fenpropidyna, difenokonazol

1l

chwościk, rdza, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści

burak cukrowy

SZKODNIKI - INSEKTYCYDY Karate Zeon 050 CS Cimex 500 EC

lambda-cyhalotryna

0,2 l

szarek komośnik

burak cukrowy

cypermetryna

50 ml

szarek komośnik, tarczyk mgławy, tarczyk złotosmugi

burak cukrowy

SPECJALISTYCZNE 0,15 l na 100 l cieczy roboczej

zwalcza szkodniki w sposób mechaniczny, tworząc na powierzchni roślin lepką powłokę polimerową

wszystkie rośliny uprawne

etoksylowane alkohole tłuszczowe

0,15 l

obniżenie napięcia i zapobieganie znoszenia cieczy użytkowej, zwiększenie aktywności preparatów systemicznych i kontaktowych, zmniejszenie zmywalności ŚOR oraz umożliwienie obniżenia ilości wody na hektar

wszystkie rośliny uprawne

Inger

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

0,5 l

ograniczenie przemieszczania się substancji w głąb profilu glebowego

burak cukrowy

Insert

cypermetryna

0,2 l

obniża napięcie powierzchniowe, zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej, zwiększa aktywność preparatów systemicznych i kontaktowych, zmniejsza zmywalność środków ochrony roślin przez deszcz i rosę

burak cukrowy

Western

Applico

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

92

Ochrona buraka cukrowego


Program ochrony buraka cukrowego Nutripack Burak Plus – nawożenie dolistne

Powertwin 400 SC 1,0 l/ha + Insert 0,2 l/ha

Powertwin 400 SC 1,0 l/ha + Insert 0,2 l/ha

Powertwin 400 SC 1,0 l/ha + Insert 0,2 l/ha

Spyrale 475 EC 1,0 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Goltix Titan 565 SC 2 l/ha

Safari 50 WG 15-30 g/ha + Trend 0,05%

Goltix Titan 565 SC 2 l/ha

Faworyt 300SL 0,15-0,3 l/ha Venzar 500SC 0,25-1 l/ha

2 liście właściwe

4 liście właściwe

Western 0,3 l/ha

6-8 liści właściwych

zakrywanie rzędów

Cimex 500 EC 0,05 l/ha + Western 0,15 l/ha

Agil-S 100 EC 0,5-1,5 l/ha

Wizjer 50 EC 0,75-2,0 l/ha + Just Oil 1 l/ha

Kemiron Koncentrat 500SC 0,2-0,66 l/ha

liścienie

Karate Zeon 050 CS 0,2 l/ha

Amistar Gold Max 1,0 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Goltix Titan 565 SC 2 l/ha

Burakomitron 700 SC 1,0-2,0 l/ha lub Goltix S 700 SC 1,0 l/ha

wschody

Notatki:

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


Optymalizowanie nawożenia

MacroSpeed® Optima Plus Najwyższej jakości granulowany nawóz PK z wapniem, siarką i cynkiem

Co wyróżnia nawóz mineralny MacroSpeed® Optima Plus?

Połączenie potasu i polihalitu – naturalnej kopaliny zawierającej potas, wapń, magnez i siarkę

Zawartość 5 składników pokarmowych w jednej granuli

Bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie

Doskonałe parametry fizyczne - wyrównane granule - gęstość nasypowa 1000-1200 kg/m3

Równomierny wysiew do szerokości 36 m

Skład PK (CaO, SO3) 16-32 (11,8-8) z cynkiem (Zn) Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w kwasach mineralnych

16,8% m/m

Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie

15,4% m/m

Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie

32,0% m/m

Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie

11,8% m/m

Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie

8,0% m/m

Cynk (Zn) całkowity

0,2% m/m

Infolinia 800 100 000 www.caldena.com


1

2

3

4

5

MacroSpeed® Optima Plus 0,6 t/ha + MacroSpeed® Green

0,2 t/ha

Salmag®

0,25 t/ha

YaraBela™ Nitromag

Pulan®

0,3 t/ha

ZAKsan® 33,5

0,2 t/ha

Canwil

0,25 t/ha

MacroSpeed® Green

0,25 t/ha

ZAKsan® 33,5

0,3 t/ha

0,2 t/ha

Canwil

MacroSpeed® Green

Saletrosan® 26

0,3 t/ha

0,3 t/ha

Korn-Kali®

0,3 t/ha

tuż przed siewem

0,2 t/ha

MacroSpeed® Power

0,2 t/ha

0,2 t/ha

MacroSpeed® Tiger 0,6 t/ha + MacroSpeed® Green

siew

Notatki:

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

4-5 – programy zalecane na gleby o lżejszym składzie mechanicznym przy dawkach dzielonych: jesień i wiosna.

3 – program zalecany przy pełnym nawożeniu jesiennym P i K.

1-2 – programy zalecane przy braku nawożenia jesiennego PK na glebach o lżejszym składzie mechanicznym.

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

0,2 t/ha

faza 3-5 liści

Saletra amonowa 34%

Program wiosennego nawożenia doglebowego buraka cukrowego

P - 45 MgO - 50

S - 40

P2O5 - 96 MgO - 50 +Zn

P2O5 - 96 MgO - 50 +Zn

Ilość dostarczonych składników [kg/ha]

N - 146 K2O - 192 S - 58

N - 152 K2O - 192 S - 58

N - 149 MgO - 50

N - 120 K - 63 S - 40

N - 159 MgO - 12

3-4 tygodnie przed siewem Skład chemiczny nawozów wykorzystywanych w programach nawożenia - str. 52


Postaw na sprawdzony pakiet nawozów

Co wyróżnia pakiet nawozów dolistnych Nutripack® Burak Plus?

Kompleksowe rozwiązanie w nawożeniu dolistnym buraka cukrowego

Pakiet na 10 ha & 2 zabiegi

Siła synergii – połączenie nawozów o działaniu stymulującym i mikroskładnikowych

Wielokierunkowe działanie

Potwierdzona skuteczność

Nutripack® Burak Plus – program nawożenia dolistnego

SUCHE KŁĘBKI

WSCHODY

FAZA 2 LIŚCI

Agravita® Aktiv 48 0,5 kg/ha

Agravita® Aktiv 70 0,5 kg/ha

Agravita® Mn EDTA Plus 0,5 kg/ha

Agravita® Zn EDTA Plus 0,5 kg/ha

Agravita® Bor 15* 2 l/ha

Agravita® Bor 15* 2 l/ha

FAZA 4-6 LIŚCI

FAZA 9 LIŚCI LUB WIĘCEJ

ZAKRYWANIE MIĘDZYRZĘDZI

INTENSYWNY WZROST KORZENIA

Zabiegi opryskowe nawozami Agravita® należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Do każdego zabiegu zaleca się dodać Agravita® Siarczan Magnezu Siedmiowodny. * Nie wchodzi w skład pakietu Nutripack® Burak Plus.


Agravita® Aktiv 48 Nawóz o działaniu stymulującym NPK 8-20-20 + B, Cu*, Fe*, Mn*, Zn* * mikroskładniki schelatowane przez • stymuluje wzrost rozety liściowej i korzeni • zwiększa powierzchnię liści i wydajność fotosyntezy • poprawia zdolność pobierania składników pokarmowych i wody z gleby • zwiększa odporność roślin na stres wywołany przez herbicydy oraz niskie temperatury • szybko poprawia wigor i kondycję roślin • intensyfikuje proces fotosyntezy

Agravita® Aktiv 70 Nawóz o działaniu stymulującym NPK 10-52-8 + B, Cu*, Fe*, Mn*, Zn* * mikroskładniki schelatowane przez • zwiększa odporność buraka na warunki stresowe • podtrzymuje zieloność liści – dłuższa aktywność fotosyntetyczna roślin • aktywizuje transport cukru do korzenia spichrzowego – wyższa polaryzacja • zwiększa plon korzeni buraka cukrowego • poprawia jakość technologiczną plonu użytkowego

Agravita® Mn EDTA Plus Nawóz wyprodukowany w technologii aktywizującej pobieranie składników pokarmowych Mangan (Mn) 8% schelatowany przez + N – 5%, MgO – 4%, Zn – 2% • aktywuje enzymy biorące udział w metabolizmie azotowym • zwiększa wydajność fotosyntezy – większa zawartość cukru w korzeniach • podwyższa odporność roślin na chwościk buraka • zmniejsza stres herbicydowy – wspomaga rozpad substancji aktywnych • szczególnie zalecany na glebach świeżo zwapnowanych i o pH > 6,0

Agravita® Zn EDTA Plus Nawóz wyprodukowany w technologii aktywizującej pobieranie składników pokarmowych Cynk (Zn) 10% schelatowany przez + N – 5%, MgO – 3%, B – 1% • reguluje pobieranie i wykorzystanie azotu – zmniejsza zawartość melasotwórczych związków azotu • bierze udział w przemianach węglowodanów i białek • przedłuża aktywność fotosyntetyczną liści buraka, która warunkuje wielkość plonu • zwiększa odporność roślin na niskie temperatury, suszę oraz patogeny grzybowe

Agravita® Bor 15 Nawóz zawierający bor w formie boroetanoloaminy Bor (B) 15% • odpowiada za podziały i wzrost elongacyjny komórek w merystemach wierzchołkowych • bierze udział w syntezie i lignifikacji ścian komórkowych • poprawia gospodarkę wodną roślin • zmniejsza podatność buraka na choroby – zgorzel liści sercowych i suchą zgniliznę korzeni • wykazuje działanie antyoksydacyjne • kontroluje gospodarkę węglowodanową • bierze udział w transporcie cukru z liści do korzenia spichrzowego • wpływa na czystość soku

Infolinia 800 100 000 www.caldena.com
Ochrona ziemniaka Nazwa

Substancja aktywna

Dawka/ha

Zwalczane agrofagi

Stosowanie

CHWASTY - HERBICYDY Agil-S 100 EC

propachizafop

0,5-1,5 l

chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, życica trwała

ziemniak

Wizjer 50 EC

chizalofop-P-etylowy

0,75-2 l

chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnice, życica trwała jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica zielona, włośnica sina, wiechlina zwyczajna, perz właściwy

ziemniak

Boxer 800 EC

prosulfokarb

3-5 l

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna

ziemniak

Aurelit 70 WG

metrybuzyna

0,5-0,75 kg

chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, komosa biała, przetacznik perski, rdest powojowaty, żółtlica drobnokwiatowa

ziemniak

2l

dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, łobody, mak polny, miotła zbożowa, maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku

ziemniak

Racer 250 EC

flurochloridon

CHOROBY - FUNGICYDY Electis CX

cymoksanil, zoksamid

0,45 kg

zaraza ziemniaka

ziemniak

Genkotsu

amisulbrom

0,5 l

zaraza ziemniaka

ziemniak

Dobromir Top 250 SC

azoksystrobina

0,5-3 l

rizoktonioza, alternarioza

ziemniak

Carial Star 500 SC

mandipropamid, difenokonazol

0,6 l

alternarioza, zaraza ziemniaka

ziemniak

Infinito 687,5 SC

propamokarb, fluopikolid

1,2-1,6 l

zaraza ziemniaka

ziemniak

SZKODNIKI - INSEKTYCYDY Sekil 20 SP

acetamipryd

0,08 kg

stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)

ziemniak

Cimex 500 EC

cypermetryna

60 ml

stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)

ziemniak

1l

desykacja, niszczenie naci

ziemniak

0,15 l na 100l cieczy roboczej

zwalcza szkodniki w sposób mechaniczny, tworząc na powierzchni roślin lepką powłokę polimerową

wszystkie rośliny uprawne

INNE Spotlight Plus 060 EO

karfentrazon etylowy

Western

Inger

etoksylowane kwasy tłuszczowe, rafinowany olej rzepakowy

0,5 l

ograniczenie przemieszczania się substancji w głąb profilu glebowego

ziemniak

Applico

etoksylowane alkohole tłuszczowe

0,15 l

obniżenie napięcia i zapobieganie znoszenia cieczy użytkowej, zwiększenie aktywności preparatów systemicznych i kontaktowych, zmniejszenie zmywalności ŚOR oraz umożliwienie obniżenia ilości wody na hektar

wszystkie rośliny uprawne

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

100

Ochrona ziemniaka


Program ochrony ziemniaka

Racer 250 EC 2,0-3,0 l/ha + Inger 0,5 l/ha

Nutripack Ziemniak Plus – nawożenie dolistne Electis CX 0,45 l/ha (max. 6 zabiegów) + Applico 0,15 l/ha

Infinito 687,5 SC 1,2-1,6 l/ha (max. 4 zabiegi) + Applico 0,15 l/ha Western 0,3 l/ha + Applico 0,15 l/ha (co 10-14 dni)

formowanie stolonów tuberyzacja

kwitnienie

Sekil 20 SP 0,08 kg/ha

Cimex 500 EC 0,06 l/ha + Western 0,15 l/ha + Applico 0,15 l/ha (dwukrotnie)

zakrywanie międzyrzędzi

dojrzewanie

Spotlight PLUS 060 EO 1,0 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Carial Star 500 SC 0,6 l/ha (max. 3 zabiegi) + Applico 0,15 l/ha

Genkotsu 0,5 l/ha (max. 6 zabiegów) ) + Applico 0,15 l/ha lub Genkotsu 0,3 l/ha + Dobromir Top 250 SC 0,5 l/ha + Applico 0,15 l/ha

Wizjer 05 EC 0,75-2,0 l/ha + Just Oil 1,0 l/ha

Agil-S 100 EC 0,5-1,5 l/ha

Aurelit 70 WG 0,5-0,75 kg/ha Boxer 800 EC 4,0 l/ha + Inger 0,5 l/ha

wschody

Notatki:

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


Genkotsu chroni bulwy ziemniaka

mgr inż. Grzegorz Kopeć Dyrektor ds. Innowacji Ampol-Merol Sp. z o.o.

Zaraza ziemniaka to najczęściej występująca i najgroźniejsza choroba w ziemniaku. Prowadzi ona do znacznej redukcji powierzchni asymilacji. Straty ilościowe w plonie mogą sięgać 60% i więcej. Jej szkodliwość przechodzi również na bulwy, które są bardziej narażone na atak chorób przechowalniczych w wyniku czego powstają dodatkowe straty podczas ich składowania. Zaraza ziemniaka pogarsza jakość konsumpcyjną bulw i obniża ich wartość handlową. Jak się przed tym skutecznie zabezpieczyć? Proponujemy zastosować fungicyd Genkotsu (amisulbrom), który chroni liście i łodygi oraz jest mistrzem w ochronie bulw ziemniaka.

Dwukierunkowe działanie Genkotsu to świadomy wybór skutecznej profilaktyki w okresie najwyższej presji zarazy ziemniaczanej w warunkach wysokiej wilgotności powietrza. Preparat Genkotsu posiada wysoką koncentrację substancji czynnej - amisulbromu (200 g/l). Według doświadczeń przeprowadzonych przez EuroBlight w maju 2017 roku amisulbrom uzyskał bardzo wysoką ocenę w ochronie liści - 4,5 pkt. (max: 5 pkt.) oraz 3,7 w ochronie bulw. Wysoka koncentracja substancji czynnej w preparacie Genkotsu warunkuje stosowanie niskich dawek na hektar rzędu 0,3 l-0,5 l przy zachowaniu bardzo wysokiej skuteczności. Działa on zarówno: powierzchniowo: najskuteczniej ogranicza rozwój zarodników na powierzchni liści i łodyg, ograniczając kolejne źródło infekcji, np. bulw oraz translaminarnym: przenika do wnętrza tkanek rośliny i długo je zabezpiecza przed rozwojem pasożytniczego grzyba.

Bezpieczeństwo dla rośliny Genkotsu jest bezpieczny dla rośliny, gdyż wnikanie i stabilizacja substancji czynnej (amisulbromu) nie stwarza ryzyka poparzeń brzegów liści. Taka sytuacja może się zdarzyć przy zbyt częstym stosowaniu substancji układowych kumulujących się w ich obrębach. Dzięki zastosowaniu nowej substancji aktywnej rzadko 102

stosowanej w naszym kraju (częściej np. w Anglii) jaką jest amisulbrom, zmniejszamy ryzyko uodpornień patogenu na preparat Genkotsu.

Stosowanie Genkotsu Genkotsu to długa i perspektywiczna ochrona - rejestracja preparatu jest aktualna aż do końca 2026 roku. Można go stosować sześć razy w całym okresie wegetacyjnym, w terminie od pierwszych pędów bocznych BBCH 21 do fazy początku żółknięcia liści BBCH 91. Mieszanina Genkotsu z preparatem Amistar 250 SC lub Dobromir Top 250 SC w pierwszych zabiegach dodatkowo zabezpiecza rośliny ziemniaka przed alternariozą: Genkotsu 0,3 l/ha + Amistar 250 SC lub Dobromir Top 250 SC 0,5 l/ha + Applico 0,15 l/ha Preparat Genkotsu doskonale wbudowuje się w specjalistyczne programy ochrony ziemniaka w naprzemiennym stosowaniu z preparatami zawierającymi substancje czynne o działaniu systemicznym. Genkotsu to bezpieczeństwo dla konsumenta, które związane jest krótką karencją 7 dni (liczba dni od zastosowania preparatu do zbioru – bezpiecznego spożycia).

Schemat stosowania Genkotsu na plantacji ziemniaka

0,5 l/ha (max. 6 zabiegów) Genkotsu 0,3 l/ha + Dobromir Top 250 SC 0,5 l/ha + Applico 0,075 l/100 l wody

zakrywanie międzyrzędzi

formowanie stolonów tuberyzacja

kwitnienie

dojrzewanie


Genkotsu

®

Mistrz w ochronie liści, łodyg i bulw ziemniaka

zawiera niepowtarzalną substancję czynną: amisulbrom 200 g/l o działaniu:

powierzchniowym •

najskuteczniej ogranicza rozwój zarodników na powierzchni liści i łodyg, ograniczając kolejne źródło infekcji, np. bulw

translaminarnym •

przenika do wnętrza tkanek rośliny i długo je zabezpiecza przed rozwojem pasożytniczego grzyba

to wysokoskoncentrowany produkt, którego dawka na 1 hektar wynosi 0,5 l

to świadomy wybór w skutecznej profilaktyce w okresie najwyższej presji zarazy ziemniaczanej w warunkach wysokiej wilgotności powietrza

to unikatowy fungicyd w zabezpieczeniu liści, łodyg i bulw ziemniaka przed zarazą ziemniaka (4,5 pkt w skali 5-punktowej)

PRODUCENT:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dystrybutor:

Więcej o produkcie na stronie www.ampol-merol.pl


Konieczne ogniwo w skutecznej ochronie ziemniaka

połączenie 2 niezawodnych substancji czynnych:

1. zoksamid o działaniu kontaktowym - powierzchniowym: •

zabezpiecza powierzchnię liści i łodyg przed kolejnymi infekcjami

niszczy chorobotwórcze zarodniki, które już zaczynają kiełkować na blaszce liściowej

2. cymoksanil o działaniu wgłębnym: •

wnika do wnętrza tkanek i skutecznie je zabezpiecza przed rozwojem pasożytniczego grzyba

w porażonych częściach rośliny działa wyniszczająco

wysokoskoncentrowany fungicyd (dawka: 0,45 kg/ha)

doskonały produkt w zwalczaniu zarazy ziemniaka PRODUCENT:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dystrybutor:

Więcej o produkcie na stronie www.ampol-merol.pl


WZMACNIA DZIAŁANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ADIUWANT DO STOSOWANIA ZE ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN zmniejsza zmywalność środków ochrony roślin obniża napięcie powierzchniowe i kąt przylegania cieczy opryskowej zwiększa aktywność preparatów systemicznych i kontaktowych zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej umożliwia obniżenie wydatku cieczy opryskowej (mniejsza ilość wody na hektar) Dawka:

75 ml/100 l wody 150 ml/ha

Środek stosować zawsze zgodnie z etykietą, instrukcją stosowania zamieszczoną na opakowaniu.

Producent

Wyłączny dystrybutor:

Więcej o produkcie na stronie www.ampol-merol.pl


P2O5 - 90 S - 98

P2O5 - 75 S - 76

4

3

2

1

3-5 tygodni przed sadzeniem

0,5 t/ha

MacroSpeed® Power

tuż przed sadzeniem

0,2 t/ha

KALISOP®

0,4 t/ha

0,2 t/ha

0,2 t/ha

Saletrzak

0,2 t/ha

MacroSpeed® Green

0,5-0,8 t/ha

Patentkali®

0,2 t/ha

0,6 t/ha

ZAKsan®

MacroSpeed® Green

MacroSpeed® Power

Polidap®

0,2 t/ha

MacroSpeed Potas Plus

0,15 t/ha

0,6-0,7 t/ha

®

MacroSpeed® Green

MacroSpeed® Power

Skład chemiczny nawozów wykorzystywanych w programach nawożenia - str. 52

N - 141 K2O - 226 Mg - 50

N - 134 P2O5 - 92 K2O - 150-240 S - 85-136 Mg - 50-80

N - 153 K2O - 246 Mg - 40

N - 72-84 P2O5 - 90-105 K2O - 126-147 Mg - 30 S - 85

Ilość dostarczonych składników w kg/ha w zależności od kierunku użytkowania i wczesności

0,3 t/ha

Canwil

Program wiosennego nawożenia doglebowego ziemniaka

3-4 – propozycja nawożenia odmian: jadalnych oraz z przeznaczeniem na frytki lub chipsy.

2 – zalecany program nawożenia odmian skrobiowych.

1 – polecany do produkcji sadzeniaka.

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Notatki:


Moc uderzenia składników

MacroSpeed® Power Najwyższej jakości granulowany nawóz NPK z siarką

Co wyróżnia nawóz mineralny MacroSpeed® Power?

Azot w formie amonowej – nie ulega wymywaniu z gleby i doskonale działa w niskich temperaturach

Fosfor szybko dostępny dla roślin – w ponad 97% rozpuszczalny w wodzie

Wysoka koncentracja łatwo przyswajalnej siarki

Doskonałe parametry fizyczne - wyrównane granule - gęstość nasypowa 980-1050 kg/m3

Równomierny wysiew do szerokości 32 m

Skład NPK (SO3) 12-15-21 (20) Azot całkowity (N)

12,0% m/m

Azot amonowy (N-NH4)

12,0% m/m

Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

15,3% m/m

Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie

14,9% m/m

Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie

21,0% m/m

Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie

20,0% m/m

Infolinia 800 100 000 www.caldena.com


Postaw na sprawdzony pakiet nawozów

Co wyróżnia pakiet nawozów dolistnych Nutripack® Ziemniak Plus?

Kompleksowe rozwiązanie w nawożeniu dolistnym ziemniaka

Pakiet na 10 ha & 2 zabiegi

Siła synergii – połączenie nawozów o działaniu stymulującym i mikroskładnikowych

Wielokierunkowe działanie

Potwierdzona skuteczność

Nutripack® Ziemniak Plus – program nawożenia dolistnego Agravita® Aktiv 48 0,5 kg/ha

Agravita® Aktiv 70 0,5 kg/ha

Agravita® Mn EDTA Plus 0,5 kg/ha

Agravita® Mn EDTA Plus 0,5 kg/ha

Agravita® Bor 15* 1 l/ha

SADZENIE BULW

WSCHODY

TWORZENIE FORMOWANIE ZAWIĄZYWANIE LIŚCI I ŁODYG PĘDÓW BOCZNYCH BULW

Agravita® Bor 15* 1 l/ha

TWORZENIE PĄKÓW KWIATOWYCH

KWITNIENIE

ROZWÓJ BULW

ZASYCHANIE NACI

Zabiegi opryskowe nawozami Agravita® należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Do każdego zabiegu zaleca się dodać Agravita® Siarczan Magnezu Siedmiowodny. * Nie wchodzi w skład pakietu Nutripack® Ziemniak Plus.


Agravita® Aktiv 48 Nawóz o działaniu stymulującym NPK 8-20-20 + B, Cu*, Fe*, Mn*, Zn* * mikroskładniki schelatowane przez stymuluje przyrost biomasy ziemniaka • zwiększa powierzchnię blaszek liściowych i efektywność fotosyntezy • wpływ na lepsze wykorzystanie składników nawozowych • wspomaga regenerację uszkodzeń herbicydowych i przymrozkowych • szybko poprawia kondycję i wigor roślin • zwiększa odporność na stresy wodne i termiczne

Agravita® Aktiv 70 Nawóz o działaniu stymulującym NPK 10-52-8 + B, Cu*, Fe*, Mn*, Zn* * mikroskładniki schelatowane przez • wpływa na rozwój stolonów i pobudza zawiązanie bulw • wspomaga tworzenie pąków kwiatowych • stymuluje rozrost bulw • podtrzymuje zieloność liści • usprawnia transport asymilatów do bulw i poprawia ich skład chemiczny • wpływa korzystnie na strukturę plonu bulw • poprawia wartość konsumpcyjną i technologiczną bulw • zwiększa odporność skórki na uszkodzenia mechaniczne i poprawia zdolność przechowalniczą bulw

Agravita® Mn EDTA Plus Nawóz wyprodukowany w technologii aktywizującej pobieranie składników pokarmowych Mangan (Mn) 8% schelatowany przez + N – 5%, MgO – 4%, Zn – 2% • reguluje procesy przemiany materii w ziemniaku • intensyfikuje fotosyntezę • wpływa na wcześniejsze kwitnienie roślin • zwiększa odporność roślin na choroby fizjologiczne i grzybowe, w tym między innymi zarazę ziemniaka, parcha zwykłego czy rizoktoniozę • zmniejsza tendencję do ciemnienia i pouderzeniowej plamistości miąższu • zwiększa zawartość witaminy C i skrobi w bulwach • ogranicza nagromadzanie azotanów

Agravita® Bor 15 Nawóz zawierający bor w formie boroetanoloaminy Bor (B) 15% • wpływa na lepsze zawiązywanie bulw • reguluje syntezę i transport węglowodanów – większa zawartość skrobi w bulwach • poprawia jakość skórki – zapobiega rogowaceniu i pękaniu • wpływa na ograniczenie występowania rdzawej plamistości miąższu • zwiększa odporność na parcha zwykłego ziemniaka, co podnosi wartość handlową i przechowalniczą bulw

Infolinia 800 100 000 www.caldena.com


Plonotwórcza siła fosforu

MacroSpeed® Fosfor Plus Najwyższej jakości granulowany nawóz fosforowy z wapniem

Co wyróżnia nawóz mineralny MacroSpeed® Fosfor Plus?

P

Bardzo wysoka zawartość fosforu w formie dwuwodorofosforanu, łatwo przyswajalnego dla roślin

Fosfor szybko dostępny dla roślin – w ponad 90% rozpuszczalny w wodzie

Wysoka koncentracja wapnia

Doskonałe parametry fizyczne - wyrównane granule - gęstość nasypowa 1000-1200 kg/m3

Skład P2O5 (CaO) 47 (24) Pięciotlenek fosforu (P2O5)

46,9% m/m

Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu

45,0% m/m

Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie

41,9% m/m

Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie

24,0% m/m

Równomierny wysiew do szerokości 36 m


Zbilansowane połączenie zawsze na Plus

MacroSpeed® Potas Plus Najwyższej jakości granulowany nawóz potasowy z wapniem, magnezem i siarką

Co wyróżnia nawóz mineralny MacroSpeed® Potas Plus?

Połączenie potasu i polihalitu – naturalnej kopaliny zawierającej potas, wapń, magnez i siarkę

Zawartość 4 składników pokarmowych w jednej granuli

Bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie

Siarka o wydłużonym uwalnianiu – mniejsze straty na skutek wymywania

Doskonałe parametry fizyczne - wyrównane granule - gęstość nasypowa 1200 kg/m3

Skład K2O (CaO, MgO, SO3) 37 (8-3-23) Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie

37,0% m/m

Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie

8,0% m/m

Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie

2,8% m/m

Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie

23,0% m/m

Infolinia 800 100 000 www.caldena.com


Potencjał tkwiący w algach brunatnych

MicroSpeed® Smart Nawóz zawierający ekstrakt z alg brunatnych (Ascophyllum nodosum) oraz fosfor i potas

Co wyróżnia nawóz dolistny MicroSpeed® Smart?

Płynna formulacja

Delikatny proces ekstrakcji ręcznie zbieranych alg brunatnych

Wysoka koncentracja ekstraktu z Ascophyllum nodosum

Bogate źródło substancji bioaktywnych

Synergia alg brunatnych i składników pokarmowych

Skład Ekstrakt z alg brunatnych (Ascophyllum nodosum) oraz fosfor i potas Ekstrakt z alg brunatnych (Ascophyllum nodosum) Pięciotlenek fosforu (P2O5) Tlenek potasu (K2O)

MicroSpeed® Smart

15,0% m/m

|

18,7% m/v

|

187 g/l

6,0% m/m

|

7,5% m/v

|

75 g/l

12,0% m/m

|

15,0% m/v

|

150 g/l

wzrost bez stresu

wzrost plonowania


Źródło aminokwasów pochodzenia roślinnego

MicroSpeed® Action Nawóz zawierający aminokwasy oraz azot, fosfor, potas i mikroskładniki pokarmowe

Co wyróżnia nawóz dolistny MicroSpeed® Action?

Płynna formulacja

Unikalna technologia hydrolizy enzymatycznej

Zawartość najwyższej jakości L-aminokwasów pochodzenia roślinnego

Wysoka zawartość wolnych aminokwasów (biologicznie aktywnych) 61,9 g/l

Synergia aminokwasów i składników pokarmowych

Skład Aminokwasy oraz azot, fosfor, potas i mikroskładniki pokarmowe Materia organiczna Wolne aminokwasy Azot całkowity (N) Pięciotlenek fosforu (P2O5) Tlenek potasu (K2O) Bor (B) całkowity Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie w tym schelatowana przez EDTA Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie w tym schelatowany przez EDTA Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie w tym schelatowany przez EDTA

25,42% m/m 4,66% m/m 3,07% m/m 3,27% m/m 9,59% m/m 0,07% m/m 1,59% m/m 1,24% m/m 0,83% m/m <0,05% m/m 0,19% m/m <0,05% m/m

| | | | | | | | | | | |

33,80% m/v 6,19% m/v 4,08% m/v 4,35% m/v 12,75% m/v 0,09% m/v 2,11% m/v 1,65% m/v 1,10% m/v <0,06% m/v 0,26% m/v <0,06% m/v

| | | | | | | | | | | |

338 g/l 61,9 g/l 40,8 g/l 43,5 g/l 127,5 g/l 0,9 g/l 21,1 g/l 16,5 g/l 11,0 g/l <0,6 g/l 2,6 g/l <0,6 g/l

Infolinia 800 100 000 www.caldena.comW Grupie Azoty wciąż poszerzamy ofertę, tworzymy produkty nowoczesne, które mają praktyczne zastosowanie w różnych warunkach i dla różnorodnych upraw. Warto to wykorzystać.

www.grupaazoty.com www.nawozy.eu agro@grupaazoty.com


ZACZYNAMY OD ZIEMI Żyzna i urodzajna gleba to podstawowy warunek rozwoju rolnictwa. W wyniku zmian klimatu i działalności człowieka gleba ulega degradacji. Obniża się jej potencjał plonotwórczy. Nawozy Grupy Azoty przywracają jej równowagę i odpowiednie wartości odżywcze. Grupa Azoty zaleca regularne przeprowadzanie badań gleby.

www.grupaazoty.com www.nawozy.eu agro@grupaazoty.com


WODA JEST ŻYCIEM To element niezbędny do produkcji rolnej. W ostatnich latach stała się zasobem niezwykle cennym. Grupa Azoty, kładąc nacisk na staranny dobór składników oraz form aplikacji swoich nawozów, pomaga rolnikom ograniczać negatywne skutki niedoboru wody.

www.grupaazoty.com www.nawozy.eu agro@grupaazoty.com


ODPOWIEDZIALNI ZA PLON W rolnictwie istotna jest wysokość plonu, ale i jego jakość. Musimy pamiętać o zachowaniu równowagi pomiędzy działalnością człowieka a przyrodą. Technologie proponowane przez Grupę Azoty są efektywne i przyjazne dla środowiska.

www.grupaazoty.com www.nawozy.eu agro@grupaazoty.com


NIEZBĘDNI NA POLACH Nie istnieją uniwersalne zasady uprawy ziemi. Metodę powinno się dostosować do warunków panujących na polach. Grupa Azoty wspiera dobre praktyki rolnicze oparte na racjonalnej gospodarce nawozami, ochronie wód i gleb, ochronie bioróżnorodności krajobrazu.

www.grupaazoty.com www.nawozy.eu agro@grupaazoty.com
WPŁYNIE NA URODZAJ

28% N, 30% N, 32% N

26% N + 3% S

Nowoczesne standardy nawożenia

www.grupaazoty.com

www.nawozy.eu

agro@grupaazoty.com

Potas, magnez i siarka dla skutecznego wykorzystania azotu!

Jakub Lis K+S Polska sp. z o.o. Poprzedni rok był pod wieloma względami wyjątkowy dla rolnictwa. Wiele wskazuje na to, że obecny może być podobny. Ceny środków do produkcji, przede wszystkim nawozów azotowych, wymagają racjonalnego planowania nawożenia. Azot, jako najbardziej plonotwórczy składnik pokarmowy, tradycyjnie budzi największe emocje i zainteresowanie. Zatem w obecnej sytuacji głównym celem powinno być skuteczne wykorzystanie każdego kilograma zastosowanego azotu. Dlatego warto zainteresować się pozostałymi składnikami pokarmowymi, takimi jak potas, magnez czy siarka. Odpowiedni bilans składników pokarmowych zapewnia skuteczne pobranie, wykorzystanie oraz przetworzenie ich w plon.

Przystępując do wiosennej korekty nawożenia, należy koniecznie uwzględnić potas, którego większość roślin pobiera w największych ilościach. Bez odpowiedniego zaopatrzenia w potas, roślina nie może pobierać efektywnie azotu. Korn-Kali®, oprócz dużych ilości potasu, dostarcza roślinom magnez i siarkę z kizerytu oraz sód, który w lata suche wspomaga działanie potasu. Magnez znacząco wpływa na rozwój systemu korzeniowego, dzięki czemu rośliny efektywniej pobierają składniki pokarmowe oraz wodę. Siarka natomiast wspomaga pobieranie azotu oraz umożliwia jego przetwarzanie w białko. Magnez i siarka w ESTA® Kieserit mają pochodzenie naturalne oraz są w 100% rozpuszczalne w wodzie. Dzięki temu rośliny pobierają je szybciej i efektywniej.

Wpływ potasu, magnezu i siarki na pobranie azotu

Pobranie azotu [kgN/ha]

200

dawka N - 185 kg/ha Korn-Kali® + EPSO® Top

180 160 140 120 100 80 60

0

50

100

150

150+Mg+S

150+Mg+S

Dawka potasu [kg K2O/ha]

Nawożenie nalistne – konieczne uzupełnienie Uzupełnieniem nawożenia doglebowego jest nawożenie nalistne. W praktyce stosuje się je w fazach krytycznych, łącznie ze środkami ochrony roślin. Z naszej palety polecamy produkty EPSO Top®, EPSO Microtop® oraz EPSO Combitop®, czyli naturalne siarczany magnezu z mikroelementami takimi jak bor, mangan i cynk. Użycie tych nawozów gwarantuje pokrycie zapotrzebo-

wania roślin na mikroelementy, uzupełniając również ewentualne niedobory siarki i magnezu. Dawka – 5 kg na każde 100 litrów cieczy roboczej. • EPSO Top®: 16% MgO, 32% SO3 • EPSO Microtop®: 15% MgO, 31% SO3, 0,9% B, 1% Mn • EPSO Combitop®: 13% MgO, 34% SO3, 4% Mn, 1% Zn


SKUTECZNIE ZAPAKOWANY PLON Dostarczony w każdej granuli i Big Bagu

40 % K₂O · 6 % MgO · 12,5 % SO₃ · 4 % Na₂O

www.ks-polska.com · K+S Polska sp. z o.o. A K+S Company

K+S Polskawww.nawozy.pl

ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń Wydział Handlu Nawozami: tel. 61 8900 200


KOPALNIA WAPIENIA „MORAWICA” S.A.

WAPNO NAWOZOWE WĘGLANOWE CaO 50-55%

NAJLEPSZY SPOSÓB NA WYSOKIE PLONY

Z A L E T Y

• powstaje w wyniku zmielenia wapienia jurajskiego • zwiększa przyrost plonów nawet o 25% • posiada świadectwo kwalifikacji do stosowania w rolnictwie ekologicznym IUNG Puławy • ma wysoką reaktywność • podnosi pH gleby

W A P N A

• jest doskonałe do stosowania na wszystkich rodzajach gleb i w każdym okresie agrotechnicznym • poprawia skład chemiczny i strukturę gleby • zwiększa przyswajalność nawozów NPK • nie zawiera metali ciężkichRazem tworzymy rozwojowe rolnictwo

Nawozy mineralne Nawozy dolistne Środki ochrony roślin Materiał siewny Pasze i koncentraty Oleje roślinne Pakowanie plonów Skup płodów rolnych

Nowy wymiar nawożenia

Ampol-Merol Sp.z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a, 87-200 Wąbrzeźno tel: +48 56 688 48 00, e-mail: info@ampol-merol.pl


Płynna formuła na

sukces

RSM® NA WSZYSTKIE RODZAJE GLEB • wysokoskoncentrowany nawóz azotowy w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego • zawiera nieszkodliwy dla środowiska inhibitor korozji

• nawóz dostosowany do różnych temperatur transportu i przechowywania • stosowany do nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych

ZALETY PRODUKTU • zawiera wszystkie dostępne formy azotu (azotanową, amonową, amidową) w korzystnych proporcjach • zapewnia roślinom stały dopływ azotu w okresie wegetacji • wykazuje szybkie i długotrwałe działanie • stosowany do nawożenia przedsiewnego i pogłównego

• płynna forma przyspiesza przyswajanie azotu • oprysk lub wylew nawozu umożliwia równomierne rozprowadzenie nawozu • wykazuje wysoką skuteczność nawozu w okresach suszy • zwyczajowo niższa cena czystego składnika (N) w stosunku do nawozów stałych

Autoryzowane bazy RSM® i RSM® S • Jesteśmy zawsze blisko naszych Klientów • Bazy RSM® to centra logistyczne nawozów płynnych i sypkich www.swimer.pl

Zapraszamy do współpracy Baza Wąbrzeźno

Baza Białogard

Baza Szczytniki

ul. Pszenna 1, Wałycz 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 48 10 kom. 692 460 095

ul. Połczyńska Boczna 1 78-200 Białogard tel. 94 312 62 48 kom. 664 765 850

Szczytniki Czerniejewskie 62-250 Czerniejewo tel. 61 427 41 37 kom. 664 765 825

www.ampol-merol.pl

rsm@ampol-merol.pl

+48 692 460 095, +48 696 041 329


Lemmy pszenica ozima

ODPORNA NA

LEMMY

YSZCZAR

EK

PR

PRYSZCZARKA ZBOŻOWEGO

ODPORN

TYP ODMIANY A (JAKOŚCIOWA) Charakterystyka • bardzo wysoki potencjał plonowania - nawet 126% wzorca (COBORU 2018)

• genetyczna odporność na pryszczarka zbożowego

• bardzo wysoka zawartość białka

• wysoka odporność na choroby podstawy źdźbła oraz wyleganie

Wyłączny dystrybutor:

Więcej o produkcie na stronie www.ampol-merol.pl

A


RGT Diplom Pszenica ozima

PSZENICA JAKOŚCIOWA B/A REJESTRACJA COBORU 2021 Charakterystyka • średnia wysokość (ok. 90 cm) • termin kwitnienia - średnio wczesny • termin dojrzewania - średnio wczesny • odporność na wyleganie - bardzo dobra • bardzo dobra zimotrwałość - 4,0

• bardzo dobra zdrowotność - szczególnie odporna na mączniaka prawdziwego i rdzę żółtą (i to na obu poziomach ochrony) • bardzo dobre parametry ziarna - super gęstość i wyrównanie • bardzo dobra i stabilna plenność - nawet w trudnych warunkach

Wyłączny dystrybutor:

Więcej o produkcie na stronie www.ampol-merol.pl
Wyłączny dystrybutor:

Więcej o produkcie na stronie www.ampol-merol.pl


Włóknina polipropylenowa Eliminuje pleśń, porosty i wietrzenie bel W zestawie 25 obciążników z taśmą mocującą Gwarantuje 3-6 lat ochrony Do przykrywania stogów słomy, siana, buraków cukrowych, kopców ziemniaków, wióru drzewnego, drewna opałowego Przyjazna dla środowiska

Gęstość: 130 g/m2

Wymiary: 12 x 19 m 10 x 12 m 12 x 25 m

Odporna na promienie UV, przebicia i rozdarcia Trwała nawet do 12 miesięcy od momentu zawinięcia beli

SIATKI i SZNURKI dla wszystkich modeli pras

idealne pokrycie siana

prosty transport

łatwość przechowywania i użycia

SZNUREK TamaTwine wytrzymały szerokość/średnica rolki 123 cm/24 cm

Wyłączny dystrybutor:

odporny na UV

o wysokiej jakości

szerokość/średnica rolki 123 cm/27 cm

Masz pytania? Odpowiedzą na nie Eksperci z Działu Pakowania Plonów

tel. 602 147 709


Wiosenne nawożenie, czyli Ogród Start! Nim rozpocznie się kalendarzowa wiosna, to już na przełomie lutego i marca widać jej pierwsze oznaki. Pęcznieją bazie kotki na wierzbie, pod drzewami pojawiają się przebiśniegi, a kolorowe krokusy zwiastują, że niebawem swoje kiełkowanie rozpoczną kolejne kwiaty cebulowe. To właśnie w tym okresie większość ogrodników skupia się na planowaniu nasadzeń, kupowaniu nasion i robieniu pierwszych wysiewów. Jednocześnie warto wykonać przegląd posiadanych nawozów i uzupełnić braki. Dlaczego? Otóż wiosenne nawożenie to najważniejszy proces pozwalający z przytupem rozpocząć sezon wegetacyjny.

Nawożenie warzyw O kondycję gleby większość ogrodników zadbała jesienią, stosując Obornik granulowany, i z zachowaniem czterotygodniowego odstępu - EKO KREDĘ. Z początkiem wiosny należy jednak zadbać o dostarczenie niezwykle cennego składnika, jakim jest azot. Najlepiej w zbilansowanej formie NPK dostosowanej do potrzeb poszczególnych grup warzyw. Dla początkujących ogrodników idealnie sprawdzi się Nawóz Uniwersalny GardenStart, a także nawozy ekologiczne, takie jak: Nawóz do Warzyw i Ziół czy Nawóz do Pomidorów i Papryki. Jeśli przygotowujemy ziemię do wysiewu, nawozy należy wymieszać z ziemią 3 tygodnie przed planowanym wysiewem.

Nawożenie roślin ozdobnych Najlepiej sprawdzą się nawozy dedykowane do poszczególnych grup roślin, takie jak: Nawóz do Iglaków, Nawóz do Róż, Nawóz do Roślin Kwaśnolubnych, Nawóz do Roślin Cebulowych, Nawóz do Kwiatów Ogrodowych, Nawóz do Bukszpanów. Pamiętajmy, aby nawozy rozsypać wokół roślin, delikatnie przemieszać z ziemią i na koniec podlać.


Nawożenie sadów i jagodników Teren wokół drzew owocowych najlepiej odchwaścić, a ziemię delikatnie spulchnić. Następnie możemy zastosować Nawóz do Drzew i Krzewów Owocowych. Granule rozsypujemy wokół korony drzewa i delikatnie mieszamy z wierzchnią warstwą gleby.

Nawożenie trawnika Wiosenne nawożenia trawnika to najbardziej czasochłonny etap prac. W pierwszej kolejności trawnik należy oczyścić z zimowych resztek. Następnie przeprowadzamy aerację i wertykulację - dzięki temu darń jest oczyszczona z filcu i odpowiednio napowietrzona. Po tych dwóch zabiegach warto wykonać również piaskowanie, a następnie można przystąpić do nawożenia.

HIT

Pierwsza dawka startowa powinna być bogata w azot, dlatego polecamy Nawóz na Trawnik MAX, który jest numerem jeden w polskich ogrodach. Efekty jego działania są widoczne w bardzo krótkim czasie. Trawnik zyskuje soczystą zieleń, darń się zagęszcza, a tym samym minimalizujemy ryzyko pojawienia się chwastów.

Nawożenie roślin domowych Po zimie szczególnej troski wymagają kwiaty domowe. Wiosna to doskonały moment na sprawdzenie, czy bryła korzeniowa mieści się w doniczce; Jeśli nie, należy roślinę przesadzić do większej. Podczas przesadzania roślin pamiętajmy nie tylko o drenażu - z kamyków lub keramzytu, które umieszczamy na dnie. Równie istotne jest użycie Hydrożelu, który mieszamy razem z ziemią. Jest to doskonały absorbent wody, dzięki, któremu minimalizujemy ryzyko przesuszenia roślin, zbrylania się ziemi. Dodatkowo rośliny domowe mają zapewnione doskonałe warunki powietrzne do rozwoju strefy korzeniowej. Już od wiosny każdy kwiat doniczkowy wymaga systematycznego nawożenia. Doskonale sprawdzą się nawozy dedykowane do poszczególnych grup roślin - dostępne w wygodnym butelkach. Są to takie nawozy płynne jak: Nawóz do Storczyków, Nawóz do Roślin Zielonych, Nawóz do Palm, Juk i Dracen, Nawóz Zamiokulkas.

Więcej informacji na temat produktów marki Ogród Start

www.nawozyogrodnicze.pl


Notatki: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................www.demo-farma.pl

Demo Farma Ampol-Merol to 8 lokalizacji polowych w całej Polsce, gdzie nasi Eksperci we współpracy z Rolnikami, na ich polach uprawnych, testują nasiona oraz programy nawożenia i ochrony opracowane wg technologii Ampol-Merol

Znajdziesz nas w: • • • • • • •

woj. kujawsko-pomorskim woj. pomorskim woj. wielkopolskim woj. warmińsko-mazurskim woj. zachodniopomorskim woj. lubuskim woj. opolskim

Masz pytania? Więcej informacji:

Krzysztof Lachutta  +48 608 395 757  krzysztof.lachutta@ampol-merol.pl


Nowa seria odcinków 2022

By być jak najbliżej Rolnika, działamy również w Social Mediach Facebook youtube TWITTER INSTAGRAM Wejdź, subskrybuj, udostępniaj! Na naszym kanale obejrzysz filmy prezentujące: • lustracje pól - czyli aktualny stan plantacji • rekomendowane programy nawożenia i ochrony • relacje z eventów Ampol-Merol

Wejdź, polub i zaproś do polubienia! Znajdziesz tu: • najciekawsze relacje z pola - filmy oraz zdjęcia przedstawiające obecny stan plantacji • informacje o nowościach produktowych • nowinki z życia firmy

Jest nas 5,8 tys.!


Skup płodów rolnych

Ampol-Merol Sp. z o.o. w kompleksowy sposób dba o swoich Klientów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie tylko wysoki plon, ale również jego odpowiednie przechowanie jest niezwykle istotne. Wsparcie naszych Klientów od momentu siewu, nawożenia i ochrony roślin, przez zbiór aż po skup, daje tak istotne poczucie bezpieczeństwa. Zajmujemy się zaopatrzeniem młynów, mieszalni pasz, olejarni i indywidualnych odbiorców w płody rolne oraz eksportem.

Powierzchnia naszych elewatorów pozwala zgromadzić ponad 80 tys. ton płodów rolnych.

Prowadzimy całoroczny skup: • • • • •

zbóż konsumpcyjnych i paszowych pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta rzepaku roślin strączkowych kukurydzy

Nasza działalność zgodna jest z europejskim systemem REDcert oraz GMP+, które są gwarancją wysokiej jakości.

Sprawdź, jakie to proste: • skup zbóż i rzepaku prowadzimy na terenie całego kraju • towar odbieramy od producentów we własnym zakresie • przez cały rok podpisujemy umowy kontraktacyjne i handlowe na odbiory płodów rolnych • terminy i płatności dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów

Wąbrzeźno

Pronie

Trępnowy

Ampol-Merol Karol Smoleński ul. Kętrzyńskiego 49 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 48 77

Oddział Handlowy Ampol-Merol 82-450 Stary Dzierzgoń tel. 55 276 91 33

Caldena Sp. z o.o. Sp. k. ul. Parkowa 2 82-230 Trępnowy tel. 660 549 556

Kornatowo Oddział Handlowy Ampol-Merol Pniewite 86 86-230 Lisewo tel. 56 676 77 80

Rywałd Oddział Handlowy Ampol-Merol 87-220 Radzyń Chełmiński tel. 56 674 68 27

Białogard Oddział Handlowy Ampol-Merol ul. Połczyńska Boczna 1 78-200 Białogard tel. 94 312 62 48

Łubianka k. Torunia

Ryńsk Oddział Handlowy Ampol-Merol ul. Kościelna 5 87-213 Ryńsk tel. 56 688 52 33

Rodar - Firma Zbożowa Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4 87-152 Łubianka tel. 56 674 80 51

Lidzbark Warmiński Oddział Handlowy Ampol-Merol ul. Olsztyńska 15f 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 608 294 342 146

Masz pytania? Odpowiedzą na nie eksperci z Działu Skupu

tel. 56 688 48 13, 56 688 48 43, 56 688 48 17


Oddziały handlowe Zapraszamy do kontaktu

Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 48 00

Kujawsko-Pomorskie Wąbrzeźno

ul. 1-go Maja 55 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 48 80

Jabłonowo Pomorskie ul. Kościelna 5 87-330 Jabłonowo Pomorskie tel. 662 280 645

Jądrowice

Jądrowice 6a 87-880 Brześć Kujawski tel. 54 252 21 04

Kornatowo

Pniewite 86 86-230 Lisewo tel. 56 676 77 80

Kwieciszewo

Kwieciszewo 37 88-321 Kwieciszewo tel. 52 315 83 25

Łubianka

PHU Agromix ul. Zbożowa 4 87-152 Łubianka tel. 56 674 80 51

Mełno

86-330 Mełno tel. 56 468 35 37

Ostaszewo

Odwiedź stronę www.ampol-merol.pl

Rywałd

87-220 Radzyń Chełmiński tel. 56 688 68 27

Świętosław

Świętosław 41 87-408 Ciechocin tel. 56 683 70 27

Twarda Góra

86-170 Nowe n/Wisłą tel. 52 332 88 90

Unisław

PHU Agromix ul. Dworcowa 3a 86-260 Unisław tel. 56 686 63 44

Lubelskie Lublin

ul. Diamentowa 5 20-447 Lublin tel. 508 929 273

Wielkopolskie Borzykowo

Pomorskie Pronie

82-450 Stary Dzierzgoń tel. 55 276 91 33

Sąborze

Sąborze 2b 76-231 Damnica tel. 59 846 50 14

Trępnowy

Caldena Sp. z o.o. Sp. k. ul. Parkowa 2 82-230 Trępnowy tel. 660 549 556

Warmińsko-Mazurskie Lidzbark Warmiński

ul. Olsztyńska 15f 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 608 294 342

Dominowo

Zachodniopomorskie

ul. Sportowa 10a 63-012 Dominowo tel. 61 285 92 40 tel. 608 369 390

Radomin

Słupca

ul. Kościelna 5 87-213 Ryńsk tel. 56 688 52 33

62-250 Czerniejewo tel. 61 427 41 37 tel. 664 765 825

Lubawa

Kłoda

Ryńsk

Szczytniki Czerniejewskie

ul. Wrzesińska 104 62-306 Kołaczkowo tel. 61 437 85 07 tel. 696 041 483

PHU Agromix Ostaszewo 1 87-152 Łysomice tel. 56 674 04 11 Radomin 10 87-404 Radomin tel. 56 682 70 90

Polub nas facebook.com/ampolmerol

ul. Kolejowa 7 64-130 Kłoda tel. 696 794 636 ul. Dworcowa 64 62-400 Słupca tel. 63 277 18 09 tel. 602 339 225

ul. Kupnera 68 14-260 Lubawa tel. 668 633 782

Białogard

ul. Połczyńska Boczna 1 78-200 Białogard tel. 94 312 62 48

Łęczyca

Łęczyca 13a 73-112 Stara Dąbrowa tel. 91 562 82 88 Wierzbnica Wierzbnica 69 74-300 Myślibórz tel. 95 747 01 28


Ampol-Merol Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28a 87-200 Wąbrzeźno tel. +48 56 688 48 00

www.ampol-merol.pl

 /ampolmerol


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.