Page 1

เรีเปยนนไม เ ก ง เจานาย เรียนแทบตาย เปนไดแคลูกจาง

WHY “A” STUDENTS WORK FOR

“C” STUDENTS

แนวทางการสอนเร�อง เงินๆ ทองๆ ใหกับบุตรหลาน ของคุณในแบบของพอรวย เพื1อใหพวกเขาเริ่มตนชีวิตทางการเงินไดอยางถูกตอง และมีอิสรภาพทางการเงินในแบบที่ตองการ

Robert T. Kiyosaki ผูเขียนหนังสือขายดี “พอรวยสอนลูก”

จักรพงษ เมษพันธุ ธนกร นำรับพร อมรเทพ ผันสิน ผูเรียบเรียง


เรียนไมเกง เปนเจานาย เรียนแทบตาย เปนไดแคลูกจาง เรียบเรียงจาก

WHY “A” STUDENTS WORK FOR “C ” STUDENTS โดย

Robert T. Kiyosaki เรียบเรียงโดย

จักรพงษ เมษพันธุ ธนกร นำรับพร อมรเทพ ผันสิน


•• ในกรณีที่ตองการซื้อเปนจ�ำนวนมาก เพื่อใชในการสอน การฝกอบรม การสงเสริมการขาย หรือเปนของขวัญพิเศษ

เปนตน กรุณาติดตอสอบถามราคาพิเศษไดที่ ฝายขาย บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) อาคารทีซไี อเอฟ ทาวเวอร ชัน้ 19 เลขที่ 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 0-2739-8222 โทรสาร 0-2739-8356-9 •• หากมีค�ำแนะน�ำหรือติชม สามารถติดตอไดที่ comment@se–ed.com

เรียนไม่เก่งเป็นเจ้านาย เรียนแทบตายเป็นได้แค่ลกู จ้าง เรียบเรียงจาก Why “A” Students Work for “C” Students โดย Robert T. Kiyosaki เรียบเรียงโดย จักรพงษ์ เมษพันธ์ุ, ธนกร น�ำรับพร และ อมรเทพ ผันสิน First Thai Edition : October 2014

ราคา 320 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ ฉบับภาษาอังกฤษ © พ.ศ. 2556 โดย โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ ฉบับแปลภาษาไทย © พ.ศ. 2557 โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ภายใต้ข้อตกลงกับ บริษัท ริชแดด โอเปอร์เรตติง คอมเพนี จ�ำกัด ห้ามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ท�ำซ�้ำ จัดพิมพ์ หรือกระท�ำอื่นใด โดยวิธีการใดๆ ในรูปแบบ‌ ‌‌‌‌ ใดๆ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ เพื่อเผย‌แพร่ในสื่อทุก‌ประเภท หรือเพื่อ‌วัตถุประสงค์ใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาต Copyright © 2013 by Robert T. Kiyosaki. This edition published by arrangement with Rich Dad Operating Company, LLC. Thai translation © 2014 SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED This edition published by arrangement with Rich Dad Operating Company, LLC. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior permission in writing of the publisher or as expressly permitted by law, or under terms agreed with the appropriate copyright clearance organization. You must not circulate this book in any other binding or cover and you must impose this same condition on any acquirer. 4 ​ 1 0 - 4 7 6 - 5 3 6 0 7 5 5 4 4 3 2 1 0 9 8 7

ขอมูล​ทาง​บรรณานุกรม​ของหอสมุด​แหง​ชาติ​ คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที. เรียนไม่เก่งเป็นเจ้านาย เรียนแทบตายเป็นได้แค่ลูกจ้าง. -- กรุงเทพฯ : ซีเ​อ็ดย​ เู​ค​ชั่น, 2557. 536 หนา. 1. การเงินส่วนบุคคล. 2. ประหยัดและอดออม. I. จักรพงษ์ เมษพันธุ์, I I. ธนกร น�ำรับพร, I I I. อมรเทพ ผันสิน, ผู้แปล. I V. ชื่อเรื่อง. 332.024

ISBN : 978-616-08-2180-8 จัดพิมพ​และ​จัดจ�ำหนาย​โดย

อาคารทีซีไอเอฟ ​ทา​วเวอร ชั้น​19 เลข​ที่ 1858/87-90 ถนน​บางนา-ตราด แขวง​บางนา เขต​บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 0-2739-8000 พิมพที่ บริษัท วี.พริ้นท์ (1991) จ�ำกัด เลขที่ 23/71-72 หมู่ 1 ซอยเทียนทะเล 10 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ 0-2451-3010 นายวิชัย กาญจนพัฒนา ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา พ.ศ. 2557


“ คนเราเกิดมาพร้อมกับอัจฉริยภาพ

แต่กระบวนการต่างๆ ในชีวิตนั่นแหละ ที่ท�ำให้คนโง่เขลาลง

- บัคมินสเตอร์ ฟูลเลอร์


ค�ำอุทิศ

แด่พ่อแม่ทุกคน... ที่เป็นครูคนแรก และเป็นครูคนส�ำคัญที่สุดของลูก


“ตอนผมอายุ 5 ขวบ แม่สอนผมเสมอว่า ความสุขคือสิ่งส�ำคัญที่สุดในชีวิต. “เมื่อผมไปโรงเรียน คุณครูถามผมว่า โตขึ้นผมอยากเป็นอะไร. “ผมตอบกลับไปว่า ‘อยากเติบโตเป็นคนมีความสุข’. “คุณครูต่อว่าผมว่า ไม่เข้าใจค�ำถาม ผมเลยตอบ กลับครูไปว่า ครูนั่นแหละที่ ไม่เข้าใจชีวิต” – จอห์น เลนนอน


ค�ำน�ำผู้เรียบเรียง

ในยุคยี่สิบถึงสามสิบปีก่อน การจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นน�ำ ถือได้ว่าเป็นสิ่งส�ำคัญ และเปรียบได้กับจุดเริ่มต้นของการประสบความส�ำเร็จ ในชีวิต คนทีเ่ รียนเก่งเรียนดี ก็มกั จะได้รบั โอกาสดีๆ และมีความได้เปรียบในการ มุ่งสู่ความส�ำเร็จทางการงานและการเงินในอนาคต มากกว่าคนที่เรียนไม่เก่ง หรือเรียนไม่ดี และนัน่ จึงเป็นทีม่ าของการทุม่ เทพลังกาย พลังใจ พลังสติปญ ั ญา และสู้ท�ำทุกวิถีทางของนักเรียนชั้นมัธยมปลายเพื่ออย่างไรก็ ได้ ขอให้สอบเข้า มหาวิทยาลัยให้ได้ก็พอ เพราะถ้าสอบเข้าได้ก็หมายถึง การได้ก้าวผ่านประตู ที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จ หรืออาจเรียกได้ว่าประสบความส�ำเร็จในชีวิตไปแล้วอีก ขั้นหนึ่งเลยทีเดียว แต่ถึงวันนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว… การประสบความส�ำเร็จทางการเรียนเพียงอย่างเดียว ไม่ได้เป็นเครื่อง ยืนยันหรือรับประกันว่า คุณจะประสบความส�ำเร็จในชีวิตตามไปด้วย คาถา เดิมๆ ที่เคยใช้กันในคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ อย่าง “ตั้งใจเรียน จะได้หางานดีๆ เงิน เดือนสูงๆ ท�ำ แล้วค่อยๆ ไต่เต้าระดับความส�ำเร็จในองค์กร”

ค�ำน�ำผู้เรียบเรียง 7


กลายเป็นคาถาที่เสื่อมมนตร์ขลังไปแล้ว... เด็กเรียนเก่งที่เคยชนะ ทุกอย่าง มีโอกาสกลายเป็นผู้แพ้ได้ ถ้าเขาขาดความรู้สำ� คัญบางอย่างไป “ความรู้ทางการเงิน” กลายเป็นองค์ความรู้สำ� คัญประการหนึ่งที่มีผล ต่อการประสบความส�ำเร็จในชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะตั้งแต่เกิดจน ตาย ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า มีเงินเข้าไปเกี่ยวข้องและเป็นปัจจัยในการด�ำรงชีวิต อยู่ทุกช่วงทุกตอน แต่น่าเสียดายที่องค์ความรู้ดังกล่าว ไม่ถูกบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของ “หลักสูตร” การศึกษา หรือหากมีก็เป็นแค่เศษข้อมูลที่หยิบยื่นส่งต่อกันมา ที่ไม่ใช่แก่นของความรู้ทางการเงินที่แท้จริง ถึงวันนี้แม้ว่า “การเรียนในโรงเรียน” ยังคงส�ำคัญ แต่มันจะไม่ใช่สิ่งที่ ชี้วัดความส�ำเร็จในชีวิตอีกต่อไป เพราะหลังจากสมัครงานแล้ว จะไม่มีใคร สนใจทรานสคริปต์คุณอีกเลย และนี่คือ ยุคทองของคนเรียนไม่เก่ง หากพวก เขาได้เรียนรู้ ในสิ่งที่เด็กเรียนเก่งไม่มีโอกาสได้เรียน เรียนไม่เก่งเป็นเจ้านาย เรียนแทบตายเป็นได้แค่ลกู จ้าง หรือ Why “A” Students Work for “C” Student เป็นหนังสือที่ โรเบิร์ต คิโยซากิ เขียน ถึงวิธีการสอนลูกหลานของเราให้ ได้เรียนรู้เรื่องเงินตั้งแต่ยังเด็ก โดยใช้ พ่อแม่เป็นครู ใช้บ้านเป็นห้องเรียน และใช้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับ ลูกเป็นกุญแจส�ำคัญในการเรียนรู้ สิ่งที่โรเบิร์ตพยายามชี้ให้เห็นก็คือ โลกในวันข้างหน้าจะมีความผันผวน ทางการเงินมากกว่าในยุคปัจจุบัน อันเป็นผลมาจากทั้งระบบการเมืองและ ระบบการศึกษา และคนที่ยึดติดกับความเชื่อเดิมๆ จะกลายเป็นคนหลงยุค หลงทางความส�ำเร็จ และถูกทิ้งไว้ข้างหลัง แต่เด็กที่ได้รับการสอนเรื่องเงิน อย่างถูกต้องจากพ่อแม่ตั้งแต่ยังเล็ก จะมีความพร้อมที่จะรับมือกับโลกแห่ง ความเป็นจริงมากขึ้น 8 เรียนไม่เก่งเป็นเจ้านาย เรียนแทบตายเป็นได้แค่ลูกจ้าง


แม้เรื่องราวหลายๆ อย่างจะพูดถึงเด็ก แต่ก็สามารถน�ำมาประยุกต์ ใช้ กับผู้ ใหญ่หลายท่าน ที่ยังไม่ได้ศึกษาเรื่องการเงินอย่างจริงจังมาก่อนได้ด้วย เช่นกัน หวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้คนไทยเริม่ เห็นความส�ำคัญ ของการศึกษาหาความรู้ทางการเงิน และเราคงหวังพึ่งใครไม่ได้ โดยเฉพาะ ผู้มีอำ� นาจที่ดูแลเรื่องการศึกษา หน้าที่ของพวกเราก็คือ ดูแลตัวเองให้อยู่รอด ปลอดภัย และสอนลูกหลานให้พร้อมรับมือกับโลกการเงินที่โหดร้าย แต่เป็น ของจริง ขอให้ความรู้ทางการเงินคุ้มครองพวกเราทุกคนครับ

จักรพงษ์ เมษพันธุ์ ธนกร น�ำรับพร อมรเทพ ผันสิน

www.facebook.com/richdadthai

ค�ำน�ำผู้เรียบเรียง 9


สารบัญ

บทน�ำ ปลุกอัจฉริยภาพทางการเงิน ให้ลูกหลานของคุณ...................................................................13

1

โรงเรียนเตรียมความพร้อมให้ลูกหลานของเรา ได้ดีแค่ ไหน บทที่ 1 วิกฤติการณ์การศึกษา...................33 บทที่ 2 อวสานของเทพนิยาย...................53 บทที่ 3 ฝึกฝนลูกให้เตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องร้ายๆ...................75 บทที่ 4 หน้าต่างแห่งการเรียนรู้...................113 บทที่ 5 ท�ำไมเด็กเรียนเก่งถึงล้มเหลว...................157 บทที่ 6 รวยได้ ก็จนได้...................169 บทที่ 7 ท�ำไมอัจฉริยะถึงใจดี...................211 บทที่ 8 สิทธิ์ที่พึงจะได้รับ...................243

สารบัญ 11


2

อีกด้านหนึ่ง บทที่ 9 อีกมุมหนึ่งของความปราดเปรื่อง...................293 บทที่ 10 อีกมุมของสมุดพกหนึ่ง...................303 บทที่ 11 อีกมุมหนึ่งของความโลภ...................325 บทที่ 12 อีกมุมหนึ่งของหนี้สิน...................349 บทที่ 13 อีกมุมหนึ่งของภาษี...................369 บทที่ 14 อีกมุมหนึ่งของถ้อยค�ำ...................387 บทที่ 15 อีกมุมหนึ่งของพระเจ้าและเงินตรา...................419

3 4

สร้างความได้เปรียบทางการเงินให้กับบุตรหลาน บทที่ 16 ความได้เปรียบทางการเงิน 10 ประการ...................445

โรงเรียนการเงินของนักทุนนิยม บทที่ 17 พิมพ์เงินใช้เอง...................485 บทที่ 18 วิธีสร้างแท่นพิมพ์เงิน...................493

บทสรุป.............................513 บันทึกท้ายเล่ม.............................525 รู้จักกับครอบครัว “เลนนอน”.............................527 รู้จักกับครอบครัว “แม็คอิลรอย”.............................531 12 เรียนไม่เก่งเป็นเจ้านาย เรียนแทบตายเป็นได้แค่ลูกจ้าง


ภาคที่ 1

โรงเรียนเตรียมความพร้อม ให้ลูกหลานของเรา ได้ดีแค่ไหน โลกแห่งความเป็นจริง นักเรียนเกรด A : เก่งวิชาการ (Academic)

นักเรียนเกรด B : ข้าราชการ (Bureaucrats) นักเรียนเกรด C : นักทุนนิยม (Capitalist)

การผจญภัยของ ทอม ซอว์เยอร์ ยุคใหม่ – มาร์ก ทเวน, 1876


จงให้ความรู้ ทางการเงิน แก่ลูกหลาน… แทนที่จะให้เงิน แต่เพียงอย่างเดียว


ภาคที่ 1 บทที่ 2

บทเรียน # 2 :

อวสานของเทพนิยาย

มีเหตุผลมากมายทีม่ ารองรับและอธิบายให้เราเข้าใจได้วา่ ท�ำไมบทบาท ของผู้ปกครองที่มีต่อชีวิตในวัยเด็ก ถึงได้ส่งผลกระทบกับชีวิตของคนเรา อย่างมีนัยส�ำคัญ บางคนอาจแย้งว่าโลกเปลี่ยนไปแล้ว แต่ก็นั่นแหละ ความ เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชีวิตคนเรามาโดยตลอด ในหลายครั้งเราพบว่า แม้ โลกจะเปลี่ยนไป แต่คนส่วนใหญ่ก็ ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงตามไปเลย ค�ำแนะน�ำทางการเงินที่เราได้รับจากผู้ปกครองก็ยังคงเป็นแบบเดิม ซึ่งมัน เป็นค�ำแนะน�ำที่ทั้งเก่าและล้าสมัยในโลกยุคปัจจุบัน

ที่มาที่ ไป จุดจบของเทพนิยาย กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว สิ่งที่ทุกคนต้องท�ำเหมือนๆ กัน ก็คือ ไปโรงเรียน หางานดีๆ ท�ำ ท�ำงานหนักจนถึงวันเกษียณ และเมื่อคุณเกษียณ บริษัทที่คุณท�ำงาน รับใช้มายาวนานก็จะตอบแทนคุณ ด้วยการจ่ายเงินบ�ำนาญและสวัสดิการรักษา พยาบาลให้กับคุณไปตลอดชีวิต แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันเทพนิยายดังกล่าวถึง กาลอวสานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บทที่ 2 อวสานของเทพนิยาย 53


เมื่อการศึกษามีราคาแพง ในขณะทีร่ าคาของสิง่ ต่างๆ ถูกลง ท�ำไมราคาของการศึกษากลับแพงขึน้ •• ในปี 2006 ราคาบ้านในสหรัฐฯ เฉลี่ยอยู่ที่ 230,000 เหรียญ ในปี

2011 ราคาบ้านตกต�ำ่ ลงถึง 26 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียงเฉลี่ยหลังละ 170,000 เหรียญ

ในช่วงที่ราคาบ้านตกต�่ำนี้ ราคาของการศึกษาในมหาวิทยาลัย กลับแพงขึ้น 4.60 เปอร์เซ็นต์ หรือเฉลี่ยราว 22,218 เหรียญ ใน ช่วงระหว่างปี 2006-2007 •• วันที่ 9 ตุลาคม 2007 ดัชนีดาวโจนส์พงุ่ แตะจุดสูงสุดทีร่ ะดับ 14,164

จุด หลังจากนัน้ ในเดือนมีนาคม ปี 2009 ดัชนีดงั กล่าวตกลงเกินกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับ 6,469 จุด

หลังตลาดหุ้นล่มในช่วงระหว่างปี 2007-2008 ค่าธรรมเนียม การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 5.9 เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็น เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 23,712 เหรียญ •• ในเดือนกรกฎาคม ปี 2008 น�ำ้ มันท�ำสถิติราคาสูงสุดที่ 147 เหรียญ

ต่อบาร์เรล จากนั้นก็ราคาตกแบบกราวรูดลงไปถึงระดับ 40 เหรียญ ต่อบาร์เรล ในช่วงระหว่างปี 2008-2009 ในขณะที่ค่าธรรมเนียม การศึกษาเพิ่มขึ้น 6.20 เปอร์เซ็นต์ ไปอยู่ที่ระดับ 25,177 เหรียญ ในช่วงเวลาเดียวกัน

ในปี 2011 หนีก้ ยู้ มื การศึกษาในระดับอุดมศึกษาแซงหน้ายอดหนี้ บัตรเครดิตเป็นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ เฉพาะในสหรัฐฯ หนีด้ งั กล่าว ก็มีมูลค่าสูงถึง 1 ล้านล้านเหรียญเข้าให้แล้ว

บทที่ 2 อวสานของเทพนิยาย 55


ความได้เปรียบที่ ไม่เป็นธรรม การศึกษาในโรงเรียนมีความส�ำคัญกับพ่อทั้งสองคน ทั้งพ่อรวยและ พ่อจนต่างคาดหวังให้ลกู ของท่านเรียนให้จบ และเราทัง้ สองคนก็ท�ำตามทีท่ า่ น ทั้งสองต้องการได้ ไมค์ลูกชายของพ่อรวยเรียนจบมหาวิทยาลัยฮาวาย และ ช่วยธุรกิจของพ่อรวยไปด้วยขณะเรียน พ่อของผมไม่มเี งินมากพอทีจ่ ะจ่ายให้ผมเรียนมหาวิทยาลัยได้ หลังจาก ผมเรียนจบชั้นมัธยม ผมมีแรงบันดาลใจอยากที่อยากจะเป็นทหาร แม้คะแนน ของผมจะห่วยไปสักหน่อย แต่ด้วยมีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล ผมจึง ได้รับเลือกให้เข้าเรียนวิทยาลัยทหารสองแห่ง หนึ่งคือ โรงเรียนทหารเรือ ที่ แอนนาโพลิส รัฐแมรีแลนด์ และอีกแห่งคือ โรงเรียนพาณิชย์นาวี ทีค่ งิ ส์พอยต์ รัฐนิวยอร์ก สุดท้ายผมเลือกเรียนที่คิงส์พอยต์ และเรียนจบปริญญาตรีสาขา วิทยาศาสตร์ ในปี 1969 เมื่อมองย้อนกลับไปในวัยเด็ก มันท�ำให้ผมเห็นถึงความได้เปรียบที่ไม่เป็น ธรรมที่พ่อรวยได้สอนให้กับผม โดยเฉพาะเรื่องของเงินๆ ทองๆ ตั้งแต่อายุ 9 ขวบจนถึง 18 ปี จนกระทั่งเรียนจบจากนิวยอร์ก ผมจะใช้เวลาหนึ่งหรือสองวัน ต่อสัปดาห์หลังเลิกเรียน และสองวันเสาร์ ในทุกเดือนท�ำงานให้กบั พ่อรวยฟรีๆ ถ้า คุณได้อา่ น พ่อรวยสอนลูก คุณคงรูว้ า่ พ่อจนของผมโกรธแค่ไหนทีร่ วู้ า่ ผมท�ำงาน ฟรีให้พ่อรวย ด้วยความที่เป็นพ่อจนเป็นสมาชิกของสหภาพครู ผมจึงไ่ม่แปลก ใจเท่าไหร่ เมื่อได้ยินพ่อจนพูดถึงสิ่งที่พ่อรวยท�ำว่าเป็น “การใช้แรงงานเด็ก” พ่อรวยไม่เคยจ่ายค่าจ้างให้ทงั้ ผมและ ลูกของท่าน เพราะท่านต้องการสอนให้ผมเป็น นักทุนนิยม ท่านไม่จา่ ยให้เราสองคน เพราะไม่ อยากฝึกให้เราเป็นลูกจ้างทีท่ ำ� งานเพื่อเงิน ท่าน สอนให้เราเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผูป้ ระกอบการ

บทเรียนของพ่อรวย “เกมเป็นครูที่ยอดเยี่ยม ยิ่งกว่าครูจริงๆ”

บทที่ 2 อวสานของเทพนิยาย 67


เป็นนักทุนนิยม ที่รู้จักใช้ความสามารถของคนอื่น (Other People’s Talent – OPT) และเงินของคนอื่น (Other People’s Money – OPM) ท�ำงานให้กับเรา อย่างไรก็ดี แนวคิดพ่อรวยที่ว่า “ท�ำงานเพื่อเรียนรู้ ไม่ท�ำงานเพื่อเงิน” ท�ำให้พ่อจนผู้ซึ่งมีความคิดเป็นนักสังคมนิยมมากกว่าทุนนิยม รู้สึกโกรธกับ แนวคิดนี้มาก

กรวยแห่งการเรียนรู้ การจดจ�ำหลัง การเรียน 2 สัปดาห์

ลักษณะการมีส่วนร่วม ขณะเรียน

ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง

90% ของสิ่งที่ เราพูดและท�ำ 70% ของสิ่งที่เราพูด

ฝึกปฏิบัติด้วยสถานะการจ�ำลอง

น�ำเสนอด้วยรูปแบบที่ตื่นตาตื่นใจ เปิดโอกาสให้พูด แสดงความคิดเห็น อธิปรายกลุ่มย่อย

วิธีสอนของพ่อรวย การเรียนแบบเชิงรุก /มีส่วนร่วม

ไปดูสถานที่จริง ทัศนศึกษา 50% ของสิ่งที่เรา ได้ยินและเห็น

ดูการสาธิต ดูนิทรรศการ

การเรียนแบบเชิงรับ

ชมภาพยนตร์ 30% ของสิ่งที่เราเห็น

มองดูรูปภาพ

20% ของสิ่งที่เราได้ยิน

ได้ยินค�ำพูด

10% ของสิ่งที่เราอ่าน

อ่าน

วิธีสอนของพ่อจน

ที่มา : Cone of Learning form Dale. 1969. อนุญาตให้พิมพ์ซ�้ำได้ ภาพข้างต้นเกิดจากการดัดแปลงและแก้ไขต้นฉบับมาแล้ว

68 เรียนไม่เก่งเป็นเจ้านาย เรียนแทบตายเป็นได้แค่ลูกจ้าง


รูปแสดงในหน้า 68 เป็นรูปของ กรวยแห่งการเรียนรู้ (Cone of Learning) ซึ่งพัฒนาขึ้นในปี 1969 โดย ดร. เอ็ดการ์ เดลล์ (1900-1985) ศาสตราจารย์ ด้านการศึกษา ดร. เดลล์ จบการศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชิคาโก และสอนอยู่หลายปีที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต จากกรวยการเรียนรู้ของ ดร. เดลล์ พ่อรวยใช้ เกมเศรษฐี เป็นเครื่อง มือในการสอน จากนั้นก็ให้พวกเราไปเก็บค่าเช่าให้ ซึ่งถือเป็นวิธีการสอนเรื่อง เงินที่มีประสิทธิผลสูงสุด ค�ำถาม : นั่นหมายความว่า การอ่านและการฟังบรรยาย เป็นการ เรียนรู้ที่ไม่มีประสิทธิผลอย่างนั้นหรือ ค�ำตอบ : ไม่ใช่ เกมเศรษฐี ช่วยให้ผมอยากที่จะเรียนรู้มากขึ้น ทุกวัน นี้ผมอ่านมากขึ้น เรียนมากขึ้น และเข้าห้องสัมมนามากขึ้น ก็เพราะเกมทีช่ ว่ ยจ�ำลองสถานการณ์จริง และช่วยสร้างแรง บันดาลใจให้อยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น แม้วา่ ผมจะอ่านไม่คอ่ ยได้เรื่องและอ่านได้ชา้ ผมก็ยงั สามารถอ่านหนังสือ การเงินและธุรกิจที่มีความซับซ้อนได้ ทั้งหมดผมยกความดีให้กับ เกมเศรษฐี ที่ช่วยปูพื้นฐานให้กับการเรียนรู้ ในโลกแห่งความเป็นจริง ที่ส�ำคัญไปกว่านั้นก็คือ ทุกวันนี้ผมเรียนรู้เพิ่มขึ้น และ ยังต้องการที่จะ เรียนรู้เพิ่มขึ้นอีก ทั้งหมดเป็นเพราะประสบการณ์จาก เกมเศรษฐี และการ ประยุกต์สงิ่ ที่ได้รบั จากการเก็บเงินค่าเช่าให้กบั พ่อรวย มันเหมือนบทเรียนนีต้ รึง อยู่ในสมองของผมไปตลอด ผมจ�ำมันได้มากกว่าสิง่ ทีเ่ รียนรูส้ ปี่ ใี นวิทยาลัยทีผ่ ม เรียนเสียด้วยซ�้ำ ยกตัวอย่างง่ายๆ ก็ ได้ ผมจ�ำได้ว่าผมเรียนวิชาแคลคูลัสตอน ปี 3 แต่ทุกวันนี้ผมไม่สามารถใช้มันแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้แล้ว มันคง เหมือนกับค�ำที่ใครบางคนบอกไว้ว่า “ความรู้นั้น ถ้าไม่ใช้ ก็ลืม” ผมเองคงจะ ได้ ใช้แคลคูลัส หากผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ แต่สำ� หรับความร�่ำรวย แคลคูลัส ไม่ใช่สิ่งจ�ำเป็นเลย แค่บวกลบคูณหารตัวเลขได้ ก็รวยได้แล้ว บทที่ 2 อวสานของเทพนิยาย 69


ในปี 1984 คิม (ภรรยาของผม) และผม ก่อตั้งบริษัทที่ให้ความรู้ทางการ เงิ น โดยมี ส� ำ นั ก งานตั้ ง อยู ่ ที่ ส หรั ฐ ฯ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ แคนาดา และมาเลเซีย เราสอนเรื่องการลงทุนและ การสร้างผูป้ ระกอบการ โดยใช้เกมและการ จ�ำลองสถานการณ์ เพื่อท�ำให้การเรียนรู้ สนุกและตื่นเต้น

การเป็นผู้ประกอบการ ในหนังสือ What American’s Really Want ของ ดร. ลูนซ์ ระบุ ผลส�ำรวจไว้ว่า • 81 เปอร์ เ ซ็ น ต์ กล่ า วว่ า มหาวิทยาลัยและโรงเรียน ควร มีส่วนส�ำคัญในการพัฒนาทักษะ ความเป็ น ผู ้ ป ระกอบการให้ กั บ นักเรียนและนักศึกษา • 77 เปอร์เซ็นต์ กล่าวว่า รัฐควร มีนโยบายสิ่งเสริมและสนับสนุน ให้คนเป็นผู้ประกอบการ • 70 เปอร์เซ็นต์ กล่าวว่า ความ ส� ำ เร็ จ และความแข็ ง แกร่ ง ทาง เศรษฐกิจของประเทศ ขึ้นอยู่กับ ความส�ำเร็จและความแข็งแกร่ง ของผู้ประกอบการ

ในปี 1994 ผมเกษียณจากการ ท�ำงาน ตอนนั้นคิมอายุ 37 ปี ส่วนผม 47 ปี เราเกษียณได้เพราะรายได้จาก ทรัพย์สิน เรามีกระแสเงินสดที่ได้รับเป็น ประจ�ำจากการลงทุน เหมือนกับทีพ่ อ่ รวย สอน เราเล่น เกมเศรษฐี ในชีวติ จริง และ เราก็ยังคงเล่นมันจนถึงปัจจุบัน ในช่วง ปี 2007 ที่เกิดวิกฤติทางการเงิน รายได้ (กระแสเงินสด) จากทรัพย์สนิ ของเราเพิม่ ขึ้น แม้ว่าราคาของตัวทรัพย์สินจะตกลงก็ตาม การเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดได้ แม้ ในสถาวะวิกฤติิหรือช่วงที่ตลาดผันผวน ช่างเป็นประสบการณ์และความรู้ ทางการเงินที่ทรงคุณค่าจริงๆ ในปี 1996 คิมและผมก่อตั้งบริษัทริชแดด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสื่อการ เรียนรู้ทางการเงิน อาทิ เกมกระแสเงินสด 101, เกมกระแสเงินสด 202 และ เกมกระแสเงินสดส�ำหรับเด็ก* เพราะเราเชื่อว่าเกมกระดานคือสื่อการสอนทีท่ กุ คนรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี * สนใจเล่น เกมกระแสเงินสด หรือ CASHFLOW Game กับ ชมรมพ่อรวยสอนลูกแห่ง ประเทศไทย องค์กรที่ได้รบั การรับรองจาก โรเบิรต์ คิโยซากิ ติดตามรายละเอียดได้ที่ www. facebook.com/richdadthai – ผู้เรียบเรียง

70 เรียนไม่เก่งเป็นเจ้านาย เรียนแทบตายเป็นได้แค่ลูกจ้าง


นอกจากเกมกระดาน เรายังพัฒนาเกมออนไลน์ซงึ่ เหมาะส�ำหรับโทรศัพท์ และแทบเลตด้วย ด้วยเราเชื่อว่าเกมออนไลน์สามารถท�ำให้คนฝึกฝนและเรียน รู้เรื่องเงินได้ แม้ว่าจะอยู่คนเดียวก็ตาม ในปี 1956 ตอนนั้นผมและไมค์อายุเพียง 9 ขวบ พ่อรวยเริ่มต้นสอน เราเรื่องการเงินและทักษะของการเป็นผูป้ ระกอบการโดยใช้เกมและการจ�ำลอง สถานการณ์ ถึงวันนี้เราเข้าใจแล้วว่า พ่อรวยต้องการให้เรามีความได้เปรียบ ทางการเงินเหนือกว่าเพื่อนคนอื่นๆ ในห้องเรียน

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ปกครอง ให้เวลากับการพูดคุยกับลูกๆ เรื่องเงินและบทบาทของเงินกับชีวิต น่าเสียดายที่หลายบ้านหลายครอบครัว ให้เวลากับการพูดคุยและสอน เด็กๆ เรื่องเงินน้อยเกินไป และมีหลายครั้งที่การพูดคุยเรื่องเงินในบ้าน จบลง ด้วยการมีปากเสียง ตอนยังเป็นเด็ก ผมมีความทรงจ�ำที่เจ็บปวดกับการพูดคุยเรื่องเงินในบ้าน ระหว่างพ่อกับแม่ เพราะไม่ว่าพ่อจะหาเงินได้มากแค่ไหน มันก็ไม่เคยพอใช้จ่ายเลย แต่แทนที่ทั้งสองจะนั่งลงพูดคุยกันดีๆ ทั้งสองกลับต้องทะเลาะกันทุกครั้งที่คุยกัน ถึงเรื่องนี้ ในขณะที่บ้านของพ่อรวยนั้นตรงกันข้าม ครอบครัวของพ่อรวยให้เวลา กับการพูดคุยเรื่องปัญหาเงินทองในบ้านอย่างจริงจัง ทุกวันนี้ผมเลือกที่จะท�ำแบบ พ่อรวยในครอบครัวของตัวเอง แทนที่จะทะเลาะกันเรื่องเงิน คิมกับผมเปิดใจ คุยกันเรื่องดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมา

บทที่ 2 อวสานของเทพนิยาย 71


“ถาคุณไมสามารถอธิบายสิ่งที่คุณรูใหกับเด็ก 6 ขวบ เขาใจได แสดงวาคุณยังไมเขาใจในสิ่งนั้นอยางแทจริง” - อัลเบิรต ไอนสไตน

84 เปอรเซ็นตของนักเรียนตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา พวกเขาตองการเรียนรูเรื่องเงิน มีครูเพียง 20 เปอรเซ็นตเทานั้น ที่รูสึก สบายใจเวลาสอนเรื่องเงินใหกับเด็กๆ

91 เปอรเซ็นตของผูปกครองกลาววา พวกเขามีความมุงมั่นที่จะ ปลูกฝงเรื่องความรับผิดชอบทางการเงินใหกับลูกๆ ของพวกเขา 

ผมมักจะถามคุณครูของผมอยูเสมอวา “ทําไมคุณครูไมสอนเรื่องเงินใหกับพวกเราบางละครับ” แตคุณครูก็ไมเคยตอบคําถามงายๆ นี้ของผมเลย วิกฤติการณทางการเงินในทุกวันนี้ ที่จริงแลวมันเริ่มตนจากวิกฤติการณการศึกษา โดยเฉพาะการขาดหายไปของ ความรูทางการเงินในโรงเรียน และนั่นคือสาเหตุสําคัญที่พวกเราทุกคนในฐานะผูปกครองของเด็กๆ จะตองเริ่มสอน เรื่องเงินใหกับพวกเขาตั้งแตที่บาน ในป 1997 หนังสือ พอรวยสอนลูก วางจําหนายเปนครั้งแรก “โรงเรียนสอนอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงิน จากนั้นเปนตนมาก็ติดอันดับขายดีไปทั่วโลก และยังติดอันดับขาย ดีของ New York Times ติดตอกันเกินกวา 6 ป และกลายเปน ใหกับพวกเธอบางหรือเปลา” หนังสือดานการเงินสวนบุคคลอันดับ 1 ตลอดกาล โลกกําลังเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หนังสือเลมนี้เขียนขึ้นเพื่อเปนแนวทางสําหรับพอแมในการสอน และใหคําแนะนําดานการเงินกับบุตรหลาน ในแบบ ที่โรงเรียนไมเคยใหกับพวกเขา เพื่อเตรียม ความพรอมใหลูกหลานของเรากาวสูโลกการ เงินที่แทจริงไดอยางปลอดภัย - โรเบิรต คิโยซากิ

www.richdad.com

บริหารธุรกิจ-การลงทุนสวนบุคคล

เรียนไม่เก่งเป็นเจ้านาย เรียนแทบตายเป็นได้แค่ลูกจ้าง (ทดลองอ่าน)  

Why Grade "A" Student Work For "C" Student บทสรุปแนวคิดทางการเงินทั้งหมดที่โรเบิร์ตพร่ำสอนให้เป็นคนที่มีความฉลาดทางการเงิน ซึ่งเป็นสิ่งที่จ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you