Page 8

rozhovor

florence 4/17

konzervativní obor, který inovace přijímá postupně. Ale připravujeme se na to a věříme tomu. První vlaštovky v tomto směru už můžeme najít u vašeho nového lůžka Eleganza 5, které jste nedávno představili i na veletrhu Arab Health. Zabudované to je už v lůžku Multi­ care, které je určené pro JIP a ARO, ale Eleganza 5 je na to už také při­ pravena. Jaké další vaše produkty byly na Arab Health k vidění? Kromě Eleganzy 5 jsme předsta­ vovali i porodní lůžko AVE2, které je nejen designově krásné, ale sto­ jí na úplné špičce tohoto našeho portfolia i co do konkurenceschop­ nosti. Tato část světa je populačně hodně silná a lidé tu mají k rodině a dětem velmi silný vztah. Zatím­ co v Evropě je normální mít jedno, maximálně dvě děti, tam je normál­ ní mít dětí pět a více. Takže i jejich postoj k těmto produktům je trochu jiný než jinde. Představovali jsme i novou postýlku TOM a bylo vidět,

že i u lidí, které to přímo nezajímá, vzbuzovala emoce. Kromě toho jsme vystavovali i lůžko Multicare s designem delfínů, které je navr­ ženo přímo pro dětské oddělení. Tato lůžka jsou unikátní v tom, že jsou vyráběná na zakázku vždy pro konkrétního zákazníka, který k lůž­ ku dostane navíc certifikát, že už ho nikdo jiný mít nebude. Je to poměr­ ně drahá záležitost, neboť design je vyrobený na zakázku a ta lůžka se malují ručně, což z nich dělá unikát­ ní produkty. Designy pro nás tvoří Pavel Šťastný, což je mimo jiné i au­ tor loga Občanského fóra. Na malo­ vání se pak používá stejná techno­ logie, jakou se malují třeba motorky. Není to však jen o lůžku. Designér dokáže vytvořit celý koncept poko­ je včetně například nábytku, záclon a podobně. Jaký je o tato lůžka zájem? V arabském světě dost. Arabové si přejí určitou exkluzivitu, chtějí mít něco, co nikdo jiný nemá. Takže když přijdete do Dubaje, tak uvidíte exotická, na zakázku vyrobená auta, exotické, na zakázku vyrobené šper­

ky za nesmyslné peníze – a toto je také něco exkluzivního. Našli bychom takové lůžko i někde v ČR? Možná jsme ho někam umístili, ale nikdo si ho rozhodně nekoupil, pro­ tože jak říkám, české zdravotnictví je poznamenané tím – nakoupit, ale hlavně levně. A tyto produkty roz­ hodně nejsou levné. Jsou krásné a věřím, že i dětem pomáhají, ale takové lůžko vyjde na milion, mi­ lion a půl korun, a za takovou částku jsou u nás dnes nemocnice schop­ ny vybavit půl pavilonu. Jaké novinky chystáte pro letošní rok? Lůžko Eleganza 5 a její klony, dále porodní lůžko AVE2, které budeme uvádět na trh, novou skupinu stret­ cherů, což jsou transportní vozíky, a nové antidekubitní matrace – je toho zkrátka hodně.

události

3. LF UK vychovala již téměř tisíc sester

U

příležitosti 25. výročí ošetřovatelských studií pořádá Ústav ošetřovatel­ ství 3. LF UK v Praze slavnostní konferenci spojenou se setkáním absolventů těchto studií. Konfe­ rence se koná 11. května ve Vel­ ké aule Karolina a srdečně zváni jsou na ni všichni absolventi. Na akci konanou pod záštitou rektora Univerzity Karlovy, děka­ na 3. LF UK, Ministerstva zdravot­ nictví ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Čes­ ké asociace sester jsou srdečně zváni všichni absolventi i vyuču­ jící, kteří se na výuce sester po­ díleli a podílejí. Pozvány jsou i vý­ znamné osobnosti českého oše­ třovatelství, zástupci zdravotnic­ kých zařízení i hosté ze zahrani­ čí. Slavnostní konference se koná den před Mezinárodním dnem sester a vystoupí na ní mj. i pě­

6

Zdroj: tz

vecký sbor AkorD Motol z Fakult­ ní nemocnice v Motole. V závěru bude i čas na setkání s bývalými spolužáky, kolegy a vyučujícími v historických prostorách Karo­ lina u sklenky vína. 3. LF UK vychovala za 25 let již téměř tisícovku sester, kte­ rým poskytla vzdělání v  obo­ rech Zdravotní vědy a Všeobec­ ná zdravotní sestra v prezenční i kombinované formě. Absolven­ ti se mohou přihlásit na webu https://25letsester.lf3.cuni.cz/. Zde také uvidíte již přihlášené spolužáky.

Tábor bude hostit jedinečný festival zdravotníků KAMBA

O

bnovte v sobě zdravot­ níka, relaxujte a pečujte o  sebe nejen po fyzic­ ké, ale i po psychické stránce! To je hlavní motto jedinečného třídenního celonárodního fes­ tivalu KAMBA, který bude stej­ nojmenná nezisková organiza­ ce pořádat v Táboře ve dnech 2.–4. června 2017. Během tohoto jedinečné­ ho setkání zdravotníků se bu­ dou moci zájemci zúčastnit workshopů, vyslechnout si zají­ mavé přednášky nejlepších od­ borníků z ČR, ale také se inspi­ rovat při rozhovorech se zají­ mavými lidmi. Z přednášejících se mohou těšit například na MUDr. Radkina Honzáka, CSc., prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych., MUDr. Ire­

nu Závadovou či prof. PhDr. Jana Sokola, Ph.D., CSc. Festi­ val však nebude jen o informa­ cích, ale i o aktivním odpočinku. Hlavní program doplní divadlo, hudba a relaxace. Akce se koná ve spolkovém domě Střelnice v Táboře, workshopy pak bu­ dou probíhat na různých mís­ tech v historickém centru měs­ ta. Více informací naleznou zá­ jemci na www.kamba.cz. Mediální partner:

Florence 4-17  

Odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky