Catàleg "Metròpolis Barcelona" 2

Page 9

1.1. AUTOPISTES I TÚNELS, DELS ANYS 60 ALS 90 AUTOPISTAS Y TÚNELES DE LOS AÑOS 60 A LOS 90 MOTORWAYS AND TUNNELS, FROM THE SIXTIES TO THE NINETIES

1.5. LA GRAN VIA CONTINUA DELTA ENLLÀ

1.3. CAP A UNA VIALITAT URBANA MÉS AMABLE 1.2. RONDES DE BARCELONA, VIES RÀPIDES PER A LA CIUTAT COMPACTA RONDAS DE BARCELONA, VÍAS RÁPIDAS PARA LA CIUDAD COMPACTA

HACIA UNA VIALIDAD URBANA MÁS AMABLE MAKING THE ROAD NETWORK MORE USER-FRIENDLY

1.4. VARIANTS RAONABLES I NUSOS SALVATGES VARIANTES RAZONABLES Y NUDOS SALVAJES REASONABLE DIVERSIONS AND WILD JUNCTIONS

LA GRAN VIA SIGUE MÁS ALLÁ DEL DELTA THE GRAN VIA CONTINUES BEYOND THE DELTA

1.7. METRO, EXTENSIÓ AL RALENTÍ 1.6. TRENS I ESTACIONS, EL COR DE LA MOBILITAT

METRO, EXTENSIÓN AL RALENTÍ METRO, EXTENSION GOES SLOWLY

1.8. NOVES FORMES DE MOBILITAT

TRENES Y ESTACIONES, EL CORAZÓN DE LA MOVILIDAD

NUEVAS FORMAS DE MOVILIDAD

TRAINS AND STATIONS, THE HEART OF MOBILITY

NEW FORMS OF MOBILITY

BARCELONA RING ROADS, FAST ROUTES FOR A COMPACT CITY

q

ATLÆS 15.1

16

17


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.