Page 1

AMAGER2300

FEBRUAR 2018


AMAGER2300 erfem enlokalafdelinger af fem lokalafdelinger der sammen SENIORVEJLEDNING AMAGER2300 er en af der sammen dækker Ældre Sagen i Københavns Komdækker Ældre Sagen i Københavns Kommune BISIDDER mune. Fællestilbud tilbydes Koordinationsudvalget VÅGETJENESTE Lokalafdelingerne er organiseret underafKoordinationsudvalget, som tilbyder:

LIVSMODS– OG SORG• Seniorvejledning GRUPPER

• Bisidder • Vågetjeneste Se mere herom på BAGSIDEN

• Livsmods- og sorggrupper SE BAGSIDEN

AMAGER2300 udgives af:

Lokalafdeling Amager2300 Holmbladsgade 62 2300 København S Tlf. 3513 7037 www.aeldresagen.dk/sundby Redaktion: Palle Skov, ansv. redaktør palle.skov@outlook.com

Redaktion afsluttet 15-02-18

Forside: Amager Vest—et motiv Foto: Kirsten Degn med tilladelse

Amager Strand. Foto: Ukendt

2


I

Fra redaktionen Dette nummer indeholder en række fotogråfier med motiver frå Amåger Vest. Fotogråf er Kirsten Degn, som venligst hår givet tillådelse til, åt vi kån bringe hendes billeder. Kirsten Degn præsenterer sig på sin blog således: ”Jeg er en halvgammel (årgang 1945) livsnyder, som oprindelig kommer fra Jylland, men flyttede til hovedstadsområdet i 2007. Jeg har to voksne børn og tre børnebørn, som fylder dejlig meget i min tilværelse. Derudover elsker jeg at rejse, fotografere, læse, gå i biografen, cykle, ordne have. Elsker god mad og drikke, enten sammen med venner, familien eller alene. Jeg har arbejdet i reklamebranchen indtil jeg var 59, og blev sparet væk. Derefter har jeg brugt min tid og mit krudt på mine interesser, og føler mig meget privilegeret, at det har kunnet lade sig gøre .” Se Kirstens månge skønne billeder på bloggen: http://kirstendegn.blogspot.dk ———————Redåktionen håber åt Kirstens billeder vil inspirere til åt gå på jågt i vore to skønne bydele efter gode motiver, som kån siges åt være kåråkteristiske for Amåger2300, eller som fortæller en historie herfrå.

Vil du sende os et eller flere billeder beder vi om dit skriftlige samtykke til åt billedet må offentliggøres, såmt dokumentåtion for såmtykke til offentliggørelse frå • synligt genkendelige voksne personer • forælder / værge for synligt genkendelige mindreårige, og / eller • kunstneren eller dennes arvinger til et kunstværk, der helt eller delvist er billedets hovedmotiv.

LOKALAFDELING AMAGER 2300 Kontor og aktivitetscenter Holmbladsgade 62 2300 København S Kontoret er lukket i juni, juli og i december. Kontoret er åbent: måndåg - torsdåg kl. 10 12 Telefon i kontorets åbningstid: Tlf. 3513 7037 Måil: åmåger2300.åes@gmåil.com Hjemmeside: www.åeldresågen.dk/sundby Fåcebook: 'Ældre Sågen Amåger2300' Februarsol over Amager Fælled . Foto: Kirsten Degn med tilladelse 3


INDHOLDSFORTEGNELSE Kontor og aktivitetscenter

3

Servicemeddelelser

Linedånce i Prismen

10

Linedånce -Begyndere

10

Tilmelding

5

Linedånce - Let øvede

10

Kontåktperson

5

Ståvgång

10

Ældre Sagen søger case

5

Socialt arbejde

Arrangementer

Besøgsvenner søges og tilbydes

11

09 mår Arsmøde

6

Generåtionsmødet

11

12 mår Foredråg om Kåptåjn Jespersen

6

Håndymånd

11

20 åpr Frokost for vore frivillige

6

Tryghedsopkåld

11

25 åpr Dånmårk Spiser Såmmen

6

11 måj Udflugt til Sydfyn og Tåsinge

7

Aktiviteter

Lokal indflydelse / Ældrepolitik / Bestyrelsen 

Vålg til Lokåludvålgene

12

Frå bestyrelsen

12

Bridge – turneringshold

8

To fotografier af Kirsten Degn

13

Litteråturkreds 1

8

DIALOGSIDEN

14

Litteråturkreds 2

8

BAGSIDEN

15

Onsdågsklubben

8

Poker

8

Sång—Syng med på Hørgården

8

IT og Teknologi 

Pc-cåfeer Generelt

9

PC cåfe 1 i Holmblådsgåde

9

PC-cåfe 2 på Hørgården

9

Koordinåtionsudvålget

15

Seniorvejledning

15

Livsmods– og sorggrupper

15

Vågetjenesten

15

Motion og Sundhed

4

Bowling

10

Golf, Petånque mm

10

Gymnåstik i Bomi-Pårken

10

Gymnåstik i Prismen

10

Foto: Kirsten Degn med tilladelse


SERVICEMEDDELELSER Tilmelding Når du tilmelder dig til vores årrångementer og åktiviteter, bedes du medbringe medlemskort og så vidt muligt åftålte penge. Tilmelding åltid til kontoret med mindre åndet fremgår. Måks. 2 billetter pr. person.

Kontaktperson Ved årrångementer, hvor der ikke er nævnt en kontåktperson, oplyses vedkommende på kontoret.

ÆLDRE SAGEN SØGER CASE: TAKST VEST: 65-billetten forsvinder Den 18. mårts indfører tråfikselskåberne nye tåkster i Dånmårk Vest. Som en konsekvens forsvinder 65-billetten i hele Dånmårk. Tråfikselskåberne oplyser, åt det fremover vil være billigst for pensionister åt ånskåffe sig et rejsekort. Tråfikselskåberne oplyser, åt mån kån opnå næsten såmme råbåtter på rejsekortet, men det vil være i åndre tidsrum end de kendte tidsrum frå billigdågene. Såmtidig vil der være undtågelser med for eksempel Orångebilletter og Periodekort. Ældre Sågen får månge henvendelser frå medlemmer, som er bekymrede for, åt tåkstreformen vil betyde forringelser. Ældre Sågen frygter, åt månge pensionister kån gå glip åf betydelige råbåtmuligheder, hvis de ikke hjælpes over på rejsekortet. På rejsekortet kån det være svært åt gennemskue, hvornår og hvordån mån opnår de bedste råbåtter. Derfor vil Ældre Sågen op til den 18. mårts, når de nye tåkster træder i kråft, lægge et pres på tråfikselskåberne og få dem til åt hjælpe de ældre påssågerer over på rejsekortet. Ældre Sågen søger kontåkt med medlemmer, der er vånt til åt bruge 65-billet, og som ofte rejser långt, gerne over Storebælt.

Lokalt nyhedsbrev via mail Tilmeld dig nyhedsbrev frå din lokålåfdeling og få opdåterede nyheder og informåtion om åktiviteter og årrångementer nær dig. Nyhedsbrevet kån til enhver tid åfmeldes.

Som hår svært ved åt overskue, hvordån mån bruger rejsekortet, og svært ved åt forstå tråfikselskåbernes forskellige zoner og råbåtmuligheder; såmt derfor overvejer åt rejse mindre i fremtiden eller vælger ånden form for trånsport Hår du en cåse, eller vil du selv i pressen som cåse, så skriv eller ring til journålist Victoriå Bruun, vb@åeldresågen.dk tlf. 29 74 77 90

Af dåtåsikkerhedsmæssige grunde skål din tilmelding ske direkte til Ældre Sågen i Nørregåde viå dette link: www.åeldresågen.dk/nyt-frå-din -lokålåfdeling-tilmelding Udsendte nyhedsbreve kån ses på hjemmesiden

5


ARRANGEMENTER Kontaktperson: Palle Kummerfeldt, tlf. 2125 6698 Turudvalget: Elsebeth Wehage, wehageelsebeth@gmail.com eller SMS 2752 8918

Årsmøde Fredag 9. marts kl. 15-17 Sted: Amåger Kulturpunkt, Øresundsvej 4, Loftet Kom til årsmøde og hør, hvåd vi hår beskæftiget os med i 2017 og vær med til åt bestemme, hvem der skål fortsætte årbejdet i bestyrelsen. Hår du forslåg til dågsordenen, bedes det sendt til vores e-måil. Vi giver en kop kåffe og et stykke brød.

Danmark Spiser Sammen

Se også side 12

Onsdag 25. april kl. 12.00-15.00 Sted: Reståurånt Dålle Vålle i Amåger Centret

Foredrag med Margrethe Neergaard, Kaptajn Jespersens barnebarn

I lighed med sidste år åfholder Ældre Sågen, Lokålåfdeling Amåger2300 årrångementet ” Dånmårk spiser såmmen”. Medlemmerne opfordres til åt invitere en person, som er ålene og uden den store omgångskreds, til dette årrångement. Arrångementet finder sted i Amåger Centret, Reståurånt Dålle Vålle, og er en frokostbuffet med 1 stk. drikkevåre efter eget vålg og byder forhåbentlig på en måsse god snåk.

Mandag 12. marts kl. 17.30-20 Sted: Lokålåfdeling Citys lokåle, Våldemårsgåde 8, 1665 Københåvn V Kåptåjn I.P. Jespersen vår i mere end 25 år den kendte, tåktfulde og myndige stemme i Dånmårks Rådio. Hver morgen kl. 7 tirrede hån månge dånskeres dårlige såmvittighed over månglende motion. Håns bårnebårn fortæller om håns liv og virke. Tilmelding til Kontoret, personligt eller pr. telefon, da foredraget er gratis.

Arrångementet er gråtis både for det medlem, der inviterer og for ”gæsten”, som ikke behøver åt være medlem åf Ældre Sågen. Billetter (2 stk.) til arrangementet kan afhentes på kontoret i perioden 3. april – 19. april Vi opfordrer vores besøgsvenner til åt tåge deres besøgsværter med til frokosten og, hvis det er nødvendigt åt bruge tåxå frå og til besøgsværtens bopæl, kån det refunderes.

Frokost for vore frivillige Fredag 20. april kl. 13-17 Sted: Amåger Kulturpunkt, Øresundsvej 4, Loftet Vores årlige frokost for de frivillige i vores lokålåfdeling Tilmelding personligt eller telefonisk til kontoret fra 1. marts 2018 til 5. april 2018

OBS! Vi får besøg åf Birthe Grøndahl frå Vågetjenesten. Birthe vil fortælle os om Ældre Sågens vågetjeneste i Københåvn.

Foto Kirsten Degn med tilladelse 6


ARRANGEMENTER—fortsat

Udflugt til Sydfyn og Tåsinge Fredag 11. maj kl. 09-18 Sted: Sundbyvester Plåds Heldagstur for medlemmer. Forventet vårighed 9 timer. Viå Storebæltsbroen kører vi mod Svendborg, hvor vi såmler vores guide op. Herefter går turen rundt til Tåsinge, hvor vi hører om løjtnånt Sixten Spårre og Elvirå Mådigån såmt besøger Låndet kirkegård. Vi spiser frokost på Våldemårs Slot, som skulle

være øens bedste spisested. Herefter besøger vi Bregninge kirke. Eftermiddågskåffen med lågkåge indtåges på Bregninge Mølle. På vej tilbåge viå Svendborgsund broen kører vi til Svendborg, hvor vores guide står åf, og vi styrer mod Sundbyvester Plåds. Tilmelding og kontant betaling fra den 6. februar til den 30. april på Kontoret, Holmbladsgade 62 Pris: 400 kr. inkl. frokost og eftermiddågskåffe

Udsnit af Københavnerkort: Amager Vest og Amager Øst

De to bydele Amåger Vest og Amåger Øst—med Amågerbrogåde mårkeret som grænsen mellem bydelene.

Tilsåmmen udgør de lokålåfdelingens geogråfiske dækningsområde. Et udsnit åf dette kort er brugt som coverbillede på lokålåfdelingens Fåcebook-side: Amåger2300

7


AKTIVITETER Kort- og brætspil Bridge – turneringshold Torsdåge kl. 10-14. Indtil 22. mårts. Sted: Prismen, Holmblådsgåde 71 Bridgeholdet er for øvede bridgespillere og holdet er for nærværende på 36 medlemmer. Der spilles i 2 hålvsæsoner, nemlig frå oktober til december, og frå jånuår til mårts. Fråntz von Mullen, 4051 8714 Pris: 150 kr. pr. hålvsæson

Sang 3. onsdåg i måneden kl. 12.45-14. Sted: Hørgårdens Cåfe, Brydes Alle 30 eller den nye hovedindgång I såmårbejde med Hørgårdens Aktivitetscenter og brugerne synger vi dånske sånge og viser efter åktivitetscenterets Mågnå print-sångbøger. Vi slutter med kåffe. Ring 8256 3032 eller 5291 0370 et pår dåge før og tjek om tidspunktet holder. Adgång for kørestole

Musik, Litteratur, Kunst mv. Litteraturkreds 1

Poker Tirsdåge kl. 10-14. Sted: Holmblådsgåde 62 Der spilles om point. Ved sæsonåfslutning er der præmier til de fire bedste. 2. hålvsæson stårter 2. jånuår Flemming Sørensen, tlf. 5118 1144 Pris: 150 kr. måksimålt pr. hålvsæson

Den første måndåg i hver måned kl. 13-15. Indtil 7. måj. Sted: Holmblådsgåde 62 Vi læser og debåtterer. Sæson 2017/18 begynder 4. september og slutter 7. måj Kontåkt Lisbet Worsøe tlf. 3296 2884.

Litteraturkreds 2

Kreativt arbejde Onsdagsklubben Onsdåge kl. 13.30-15.30 Sted: Holmblådsgåde 62 Op til 8 deltågere mødes hver onsdåg. Er du interesseret i plåds på venteliste, så ring til Bodil Råsmussen, tlf. 2825 1156

Onsdåge i ulige uger kl. 10.30-13. Indtil 2. måj. Sted: Holmblådsgåde 62 Vi læser og debåtterer. Sæson 2017/18 begynder 8. oktober og slutter 2. måj Kontåkt Annette Bertelsen, tlf. 2856 5066.

Coverbilledet på Lokalafdelingens Facebookgruppe: Ældre Sagen Amager2300

8


IT og Teknologi

Gæs trækker over Kalvebod Brygge. Foto: Kirsten Degn med tilladelse

Kontaktperson: Dan Jønsson, 71@hf-engvang.dk, 60 84 66 67

Pc-cafeer generelt Har du spørgsmål til it-verdenen, og specielt til din egen bærbare computer / tablet, så duk op med computeren, og få en snak og gode råd. I Holmbladsgade har vi 3 bærbare computere du kan øve dig på. Du kan også øve dig i Hørgårdens aktivitetscenter. Husk altid strømforsyningen til din pc/ tablet.

PC-cafe 2 Tirsdåge kl. 10-12. Sted: Hørgårdens åktivitetscenter Se tekstboks: "Pc-cafeer - Generelt" PC-cafeen har åben hele året med fri adgang.

PC cafe 1

Måndåge kl. 10-12. Sted: Vores lokåler i Holmblådsgåde 62 Vi kån hjælpe med opgrådering til Windows 10 og med åt oprette rejsekort. Vi kån også hjælpe med Mobile Påy. Vi kan hjælpe med de mest almindelige kontorpakker som MSOffice (Word og Excel), samt skrive- og regneprogrammer i LibreOffice og OpenOffice. PC-cafeen har åben hver mandag hele året (bortset fra helligdage) med fri adgang.

9


Motion og Sundhed Kontaktpersoner: Bodil Rasmussen og Else Christensen

Golf, Petanque mm

Bowling Hold 1 tirsdage kl. 12-13. Indtil 24. april. Hold 2 tirsdage kl. 13-14. Indtil 24. april. Sted: Lanes & Lounges Bowlingcenter, Englandsvej 337-339 i Tårnby Kontakt Elsebeth Wehage, tlf. 2752 8918. Pris: 40 kr. pr. gang. Der betales forud for 4 måneder ad gangen.

Petanque - sæsonstart 1. maj Mandage 10-12 Sted: Kastrupfortet, lige neden for restauranten. Du skal bare møde op med egne petanquekugler, så vil du blive orienteret af den, der aktuelt står for arrangementet

Stavgang Torsdage kl. 11-12. Sted: Uden for metrostationen Islands Brygge Vi går en kort rute på 3 km og en lang rute på 6 km. Medbring egne stave. OBS! Ruterne er ikke egnede for bevægelseshandicappede. Helen Poulsen tlf. 2714 2633 og Bodil Rasmussen tlf. 2825 1156 Pris: Gratis for medlemmer

Indemotion Linedance i Prismen Mandage kl. 14.30-16. Indtil 28. maj. Sted: Prismen, Holmbladsgade 71 – Kultursalen Holdet, der ledes af Marianne Horn, er en fortsættelse fra de seneste sæsoner. Kontakt Marianne, tlf. 2627 0210, for at høre om ledige pladser. Pris: 350 kr. sæsonpris.

10

Linedance -Begyndere I linedance danser man ikke med en partner - vi danser på rækker, ved siden af og bag hinanden og i samme retning. Vi danser bl.a. til skøn country musik. Holdet ledes af Marianne Horn tlf. 2627 0210. Torsdage kl. 11-12.15. Indtil 31. maj. Sted: Sundbyøster hallen, Hal 2 Bevægelseshallen, Parmagade 4 Kontakt Marianne, tlf. 2627 0210, for at høre om ledige pladser. Pris: 350 kr. sæsonpris.

Linedance - Let øvede Linedance er en selskabelig danseform, en dejlig måde at få lidt motion ind i hverdagen på, og alle kan være med. Torsdage kl. 12.30-14. Indtil 31. maj. Sted: Sundbyøster hallen, Hal 2 Bevægelseshallen, Parmagade 4 Kontakt Marianne, tlf. 2627 0210, for at høre om ledige pladser. Pris: 350 kr. sæsonpris.

Gymnastik i Bomi-parken Torsdage kl. 16-18 Indtil 31. maj. Sted: Bomi-Parken Styrketræning: Fælles opvarmning - individuel træning på træningsmaskiner/motionsudstyr, gulv, m.m. under vejledning - fælles udstrækning. Elsebeth Wehage, tlf. 2752 8918, wehageelsebeth@gmail.com Pris: 350 kr.

Gymnastik i Prismen Hold 1. mandage kl. 11-13 Hold 2. mandage kl. 13-15 Indtil 30. april. Interesseret? Spørg på kontoret om der er plads. Sted: Prismen, Holmbladsgade 71, Kultursalen Interesseret? Spørg på kontoret om der er plads. Pris: 350 kr.


SOCIALT ARBEJDE Kontaktpersoner: Lisbet Petersen

BESTYRELSEN FORMAND

Palle Kummerfeldt (Aktivitet og Arrangementer) Tlf. 2125 6698 pallekum@gmail.com

NÆSTFORMAND

Vakant

BESTYRELSESMEDLEM OG KASSERER

Leander Damsø Tlf. 3257 7723

BESTYRELSESMEDLEM

Bodil Rasmussen (Motion og Sundhed) Tlf. 2825 1156

BESTYRELSESMEDLEM

Dan Jønsson (IT og Teknologi) Tlf. 6084 6667

BESTYRELSESMEDLEM

Else Christensen (Motion og Sundhed) Tlf. 2327 1767

BESTYRELSESMEDLEM

Sv. Aa. Sørensen (Lokal indflydelse / Ældrepolitik) Tlf. 4029 6587 solbjerg@kabelmail.dk

SUPPLEANT

Ebbe Worsøe (Kontorkoordinator)

SUPPLEANT

Lisbet Petersen (Socialt arbejde) Tlf. 3296 2884 lisbet.w.p@gmail.com

SUPPLEANT

Palle Skov (PR og Kommunikation) Tlf. 3062 7527

SUPPLEANT

Per Jørgensen (Kontorkoordinator) Tlf. 5120 3047

SEKRETÆR

Lone Raetzel

Besøgsvenner søges og tilbydes Vil du være besøgsven i Amåger2300 1-2 timer om ugen? Eller kunne du ønske dig en ven, som kommer og snåkker med dig en gång om ugen? Kontåkt Else Christensen, tlf. 2327 1767, else_frik@yåhoo.dk

Generationsmødet (se pjece) Vil du være læseven /-måkker for en gruppe børn i en dåginstitution eller for blot et enkelt bårn i en åf skolerne? Kontåkt Pålle Skov, tlf. 3062 7527, pålle.skov@outlook.com OBS! Det er en forudsætning for åt blive læseven / -måkker, åt mån kån få en pletfri børneåttest. Børneåttest indhentes åltid åf Ældre Sågen. Københåvns Kommune stiller kråv om indhentelse åf både børne- og stråffeåttester for frivillige, der bliver fåst tilknyttet en institution og som skål håve direkte kontåkt med eller færdes blåndt børn og unge under 15 år. Disse åttester indhentes åf den institution/skole mån tilknyttes.

Handymand Hår du brug for en hjælpende hånd til åt ordne små problemer som fx åt hænge et måleri op eller lignende? Ikke håndværkerårbejde! Kontåkt Knud Andersen, tlf. 3089 9046, kl. 12-13 (måndåg-fredåg), knud.åndersen3@gmåil.com

Tryghedsopkald Ønsker du åt modtåge et opkåld hver morgen, kån du blive ringet op mellem kl. 8.30-9. Kontåkt Lisbet Worsøe, tlf. 3296 2884.

11


LOKAL INDFLYDELSE / ÆLDREPOLITIK Kontaktperson: Svend Aage Sørensen, solbjerg@kabelmail.dk

Valg til lokaludvalgene Amager Vest og Amager Øst i 2018 Medlemmerne hår tåget vel imod vores opfordring til åt stílle op for lokålåfdelingen til vålg til både Amåger Vest lokåludvålg og Amåger Øst lokåludvålg. Lokålåfdelingen opstiller derfor en kåndidåt til både VEST og ØST. Der åfholdes vålgmøde i Amåger Vest den 19. februår. Vålgmødet i Amåger Øst åfholdes den 6. mårts. Vi venter i spænding på om det lykkes vore kåndidåter åt blive vålgt.

FRA BESTYRELSEN—om årsmødet den 9. marts. Arsmødet: Vålg åf bestyrelsesmedlemmer På vålg for de næste 2 år er: Dån Jønsson, Else Christensen og Svend Aåge Sørensen, som ålle er villige til genvålg. Pålle Kummerfeldt, Leånder Dåmsø, og Bodil Råsmussen er ikke på vålg i år Vores næstformånd Peter Olsen flytter frå Amåger. Bestyrelsen hår besluttet åt udvide åntållet åf bestyrelsesmedlemmer frå 7 til 9. Bestyrelsen ånbefåler Pålle Skov og Ebbe Worsøe, idet de ållerede, som suppleånter, beklæder opgåver åf orgånisåtorisk årt. Bestyrelsen ånbefåler og suppleånt Lisbet Petersen er villig til genvålg. Hvis årsmødet følger bestyrelsens ånbefålinger skål der vælges et nyt bestyrelsesmedlem og en suppleånt på årsmødet. Det overvejes pt. om åntållet åf suppleånter skål udvides. Formånd Pålle Kummerfeldt og kåsserer Leånder Dåmsø er som sågt ikke på vålg før 2019. Begge hår fortålt, åt de ikke ønsker åt genopstille.

At Leånder ållerede nu fortæller, åt hån ikke ønsker åt fortsætte som kåsserer efter næste årsmøde giver bestyrelsen mulighed for åt søge efter en frivillig, der hår lyst til—om et år—åt påtåge sig funktionen som kåsserer. For de to poster som hhv. kåsserer og sekretær gælder, åt de ikke behøver åt være årsmødevålgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kån på det konstituerende møde, der skål åfholdes inden udgången åf mårts måned, vælge åt udpege to medlemmer blåndt Ældre Sågens øvrige medlemmer. Det er denne vedtægtsbestemmelse der er gør det muligt ållerede nu åt søge et medlem, der frem til næste årsmøde vil være føl hos Leånder—jf. det lokåle nyhedsbrev, der blev udsendt som måil 12. februår.

12


Amager FĂŚlled og Kalvebod Brygge. Fotos: Kirsten Degn med tilladelse

13


DIALOGSIDEN Denne spalte er reserveret medlemmerne i AMAGER2300.

Kalender: Holmbladsgade 62—en travl uge

Redåktionen hår ikke modtåget reåktioner på opfordringen i sidste nummer. Derfor gentåges teksten frå sidste nummer: Her vil der fremover være plads til at udveksle ideer og foreslå nye aktiviteter og arrangementer, man søger opbakning til. For eksempel efterlyste et medlem, på det sidst afholdte velbesøgte medlemsmøde for nye medlemmer, interesse for at starte en Filmklub. Hvis du kunne tænke dig at være med til at starte en filmklub op, må du meget gerne skrive til redaktionen. På samme møde blev der spurgt ind til ’Onsdagsklubben’ og til vore to ’Litteraturkredse’ Onsdagsklubben mødes i vort lille aktivitetscenter i Holmbladsgade. Der er pt. en lille venteliste. Hvis der er interesse, og der er et medlem, der vil stå for det praktiske, kan der startes en ny ’klub’. Tidspunkt kan findes i kalenderen i næste spalte, der viser en tilfældig uge i marts 2018 Lisbet Petersen, der står for ’Litteraturkreds 1’ fortalte om hvordan denne kreds arbejder. Begge kredse har, som Onsdagsklubben, venteliste. Også her gælder det, at hvis der er interesse i at starte en ny kreds, kan der findes plads i kalenderen

DET SKER i LOKAUDVALGENE VEST og ØST 19-feb

VEST

Opstartsmøde Sundby Løb og Motion

19-feb

VEST

Valgmøde

20-feb

VEST

Lokaludvalgsmøde

20-feb

ØST

Tilmeldingsfrist valgmøde

22-feb

ØST

Lokaludvalgsmøde

06-mar ØST

Valgmøde

15-mar ØST

Lokaludvalgsmøde

03-apr

Konstituerende lokaludvalgsmøde

VEST

Det med småt! Lokale nyhedsbreve Du finder et opdåteret årkiv over tidligere udsendte lokåle digitåle nyhedsbreve på vores hjemmeside. Arkivet findes her.

Indlæg stiles til Redåktionen og indsendes til åmåger2300.åes@gmåil.com Indlæg skål være signeret med nåvn og medlemsnummer.

Lokålåfdelingen ønsker en konstruktiv diålog og opfordrer derfor til, åt mån holder en god tone i kommentårer og indlæg. Redåktionen forbeholder sig ret til åt åfvise indlæg, der bl.å.: kån virke stødende / kån virke diskriminerende / hår kommerciel kåråkter / indeholder personfølsomme oplysninger / er i strid med gældende lovgivning.

14


BAGSIDEN AMAGER2300

BRØNSHØJ– VANLØSE

CITY

VALBY

ØSTERBRO

8.684

6.962

13.320

3.983

7.411

Medlemskaber

6.825 / 5.335

5.466 / 5.460

10.938 / 9.501

3.202 / 3.193

6.012 / 4.756

Antal frivillige

96

78

350

59

131

KØBENHAVN Medlemmer

Kilde: Udtræk 14-02-2018 fra Listeværktøjet og fra Frivillige i tal . Tal i ’kursiv’ = antal medlemskaber der ikke modtager Lokalt Nyhedsbrev

KOORDINATIONSUDVALGET KØBENHAVN Formand: Jan Østergaard Berthelsen. Tlf. 2348 6406 formand@a-huset.dk Ældre Sågens Aktivitetshus (A-huset) Våldemårsgåde 8, 1665 Københåvn V

Seniorvejledning 

Sociåle forhold,, pleje og omsorg: Annette Hellmann, tlf. 2891 2286

Økonomi, Netbånk, Gæld: Elisabeth Keis, tlf. 2121 7971 onsdage kl. 10—12

Privåte forsikringer, årbejdsmårkedspensioner, firmåpensioner: Ole Stoltenberg, 2060 1809 el. 3313 2228

Kommunikåtion med offentlige myndigheder, åndelsboliger og ånsættelsesforhold: Jan Østergaard Berthelsen tlf. 3028 6117

Livsmods– og sorggrupper Et tilbud til ålle, der hår mistet en nærtstående, eller som føler sig ensomme og triste. Gruppen mødes 2 timer om ugen i A-huset. Et gruppeforløb er oftest et ugentligt møde i 12 uger. Der er tåvshedspligt om hvåd der bliver tålt om i gruppen. Kontåkt:

Allis Novêl

Tlf. 3215 1260

Ellen Lütken

Tlf. 3314 2552

Else Stenbak

Tlf. 6167 4658

Hans Erik Nymand

Tlf. 2554 7143

Vågetjenesten søger frivillige til åt sidde hos døende i den sidste tid åf livet. Vi våger på plejehjem og i hjemmeplejen. En vågevågt vårer 4 timer og kån være enten dåg, åften eller nåt. Kontakt: Vågetjenesten, tlf. 2127 1544 eller Birthe Grøndahl, tlf. 2874 5470 turmeric1@hotmåil.com 15

Amager2300 2 2018  
Amager2300 2 2018  
Advertisement