Page 1

Passió per l’arquitectura

MAT Pasión por la arquitectura


Autora i editora | autora y editora Ariadna Alvarez Garreta Disseny gràfic | diseño gráfico Núria Sordé Orpinell Edició de texts | Edición de textos Carlos de Diego Traducció de texts | Traducción de textos A. Alvarez Garreta Publicat per Altrim Publishers Passeig de Manuel Girona, 55 baixos 2ª 08034 Barcelona publishers@altrim.cat www.altrim.cat DL B 16146-2015 ISBN 978-84-942342-1-7 Imprès a | impreso en Barcelona © de l’edició | de la edición ALTRIM PUBLISHERS (2015) © Ariadna Alvarez Garreta (2015) © dels texts, els seus autors | de los textos, sus autores © dibuixos, de les fotografies, els seus autors i plànols | dibujos, de las fotografías, sus autores y planos ALTRIM S.A.

Reservats tots els drets. No es permet la reproducció total o parcial d’aquesta obra, ni la seva incorporació a un sistema informàtic, ni la seva transmissió en qualsevol forma o per qualsevol mitjà (electrònic, mecànic, fotocòpia, gravació o altres) sense autorització prèvia i per escrit del titular del copyright. La infracció d’aquests drets pot constituir un delicte contra la propietat intel·lectual. Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito del titular del copyright. La infracción de estos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.


Índex | Índice

Presentació | Presentación .................................................................................................................................................................................. 6 pròleg | Prólogo................................................................................................................................................................................................... 10 Capítol 1: 60s | Capítulo 1: 60s Introducció | Introducción ................................................................................................................................................................................ Alvarez Trincado a partir d’un realisme crític | Alvarez Trincado a partir de un realismo crítico............................................................ La formació de l’arquitecte | La formación del arquitecto............................................................................................................................ Colmado Alvarez | Colmado Alvarez................................................................................................................................................................ L’estat de l’arquitectura als inicis professionals de la generació del 65 El estado de la arquitectura en los inicios profesionales de la generación del 65...................................................................................... 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

20 32 34 36 38

Habitatges a Castelldefels, els inicis | Viviendas en Castelldefels, los inicios..................................................................................... 42 Cap a una arquitectura realista I | Hacia una arquitectura realista I ................................................................................................. 48 F. Ll. Wright i els xalets de Valldoreix | F. Ll. Wright y los chalets de Valldoreix................................................................................. 74 Cap a una arquitectura realista II | Hacia una arquitectura realista II............................................................................................... 92 L’arquitectura del totxo | La arquitectura del ladrillo......................................................................................................................... 108

Arquitectura i societat, Barcelona anys 60 | Arquitectura y sociedad, Barcelona años 60 ..................................................................... 132 Els diumenges al Flash | Los domingos en el Flash...................................................................................................................................... 136 Capítol 2: 70s | Capítulo 2: 70s Introducció | Introducción .............................................................................................................................................................................. 140 Els nous temps estaven arribant: l’Estudi MAT | Los nuevos tiempos estaban en camino: el estudio MAT........................................... 148 L’arquitectura de Miquel Alvarez Trincado | La arquitectura de Miquel Alvarez Trincado...................................................................... 152 Imatge de l’home a través d’una visió del disseny | La imagen del hombre a través de una visión del diseño.................................... 154 Ceplastica 2000................................................................................................................................................................................................. 156 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

L’arquitectura del color I | La arquitectura del color I......................................................................................................................... L’arquitectura del color II | La arquitectura del color II ...................................................................................................................... El llenguatge dels materials I: xapes i plafons | El lenguaje de los materiales I: chapas y paneles............................................... El llenguatge dels materials II: el bloc de formigó | El lenguaje de los materiales II: el bloque de hormigón............................... El llenguatge dels materials III: el mur cortina | El lenguaje de los materiales III: el muro cortina.............................................. Habitatges a Barcelona III | Viviendas en Barcelona III.......................................................................................................................

164 200 216 236 248 260

Capítol 3: 80s-2000s | Capítulo 3: 80s-2000s Introducció | Introducción .............................................................................................................................................................................. Sobre/vivències d’un arquitecte | Sobre/vivencias de un arquitecto......................................................................................................... Tres concursos | Tres concursos .................................................................................................................................................................... 3.1 Habitatges en filera | Viviendas en hilera ............................................................................................................................................. 3.2 Conjunts residencials | Conjuntos residenciales ................................................................................................................................. 3.3 Habitatges plurifamiliars I (anys 80 i 90) | Viviendas plurifamiliares I (años 80 y 90) ..................................................................... 3.4 Equipaments sociosanitaris | Equipamientos sociosanitarios............................................................................................................

280 288 290 296 314 332 386

Pepperland?...................................................................................................................................................................................................... 396 Miquel Alvarez Trincado, un arquitecte amb ofici | Miquel Alvarez Trincado, un arquitecto con oficio................................................ 400 Converses amb Miquel Alvarez Trincado | Conversaciones con Miquel Alvarez Trincado ..................................................................... 404 Epíleg | Epílogo................................................................................................................................................................................................... 408 col·laboradors | Colaboradores 1968-2000.................................................................................................................................................... 411 Bibliografia | Bibliografía MAT......................................................................................................................................................................... 412 Obra construida | Obra construida................................................................................................................................................................. 413


pròleg Miquel Alvarez Trincado: Observar el context més i millor J. Acebillo

Un context de crisi tan fort com el que estem vivint hauria d’induir-nos a repensar el nostre posicionament disciplinar i, sens dubte, hauria de pesar a l’hora de reflexionar sobre l’obra d’un arquitecte contemporani que desapareix. Em sembla oportú recordar-ho a l’inici del pròleg d’un llibre sobre l’obra de l’arquitecte Miquel Alvarez Trincado per dues raons: perquè no es possible entendre la seva obra —ni la de ningú— fora del context en el que es produeix i, també, perquè la obra de MAT (Miquel Alvarez Trincado) no és homogènia ni lineal, sinó que oscil·la i varia en la mesura en la que van variar les circumstàncies sociopolítiques del seu voltant. Sobre aquesta qüestió, la necessitat de canviar el rumb professional quan varien les circumstàncies contextuals, podríem discutir molt. De moment, m’interessa assenyalar-ho com un apriorisme positiu, sobretot si penso en els arquitectes més joves que, per la seva força i el seu tarannà, haurien d’optar per filtrar molt més les ensenyances que han rebut i ser capaços de donar un nou rumb a la seva incipient carrera pensant en les potencialitats que poden ser generades des d’una situació crítica i no en els avantatges que suposa la inèrcia de mantenir l’estatus anterior. Deixem la nostàlgia pels més madurs. Podríem titllar de camaleònica aquesta actitud d’adaptar la nostra iniciativa professional a les circumstàncies que ens envolten, però la qüestió no és tan simple. Una cosa és acomodar-se per sobreviure, una altra és canviar seguint els dictàmens de certes modes i una molt diferent és actuar amb criteris disruptius, és a dir, actuar sota la idea de fer propostes capaces de trencar la sostenibilitat del sistema perquè sense ruptura no s’afavoreixen les transformacions innovadores. 10

Aquest discurs professional evolutiu i no sostingut és quelcom que hem de valorar per a la seva incitació al canvi i, sens dubte, un símptoma a l’obra de MAT que a mi m’ha interessat. En els 45 anys en els que transcorre la seva obra, podem apreciar diferents registres i evidents alts i baixos però, sobretot, una inquietud constant, no tant per acomodar-se a noves circumstàncies, sinó més aviat per incidir, des de la seva arquitectura, en la consolidació de nous formats. Als anys setanta, la situació a Barcelona evidenciava una tensa espera. Jo era, en aquell temps, un observador no qualificat acabat d’arribar d’Aragó. Des d’una perspectiva personal, recordo aquella atmosfera caracteritzada per la superposició entrellaçada entre el temps polític i el professional. No era tan evident que un arquitecte que treballés com a professional liberal ho fes sense voler i sense poder abstreure’s de l’atmosfera política que l’envoltava. Però el cert és que, en aquells anys, la realitat del país va induir a pensar i a actuar de forma que l’arquitectura, amb la seva gran capacitat expressiva i calat social, fos un mitjà molt idoni per a auscultar i posar en evidència una realitat que havia de canviar a curt termini. Després de la precisió teòrica del Grup R, un grup d’arquitectes de Barcelona sota la batuta crítica d’Oriol Bohigas i destil·lant el Realisme Crític teoritzat a Itàlia per Gregotti, pensen i treballen al voltant del que es va conèixer comunament com Escola de Barcelona. Simplificadament, es tractava d’establir, des de la professió, un espai crític comú que havia d’emergir de la intersecció entre noves experiències disciplinars i un context sociopolític esgotat i extemporani. Tal com diu l’Helio Piñón en el seu fantàstic treball Nacionalisme i modernitat en l’arquitectura catalana contemporània, “a l’obra

d’arquitectura ja no li es exigida només la coherència sistemàtica i la racionalitat que poden assegurar les regles de la disciplina; hom li demana, a més, que parli, que denunciï les irracionalitats del medi en que pren cos [...]”. En realitat, MAT no formava part del nucli que composava l’Escola de Barcelona però, como molt bé assenyala en Lluís Domènech, estava alineat amb aquest grup. Seguia des de molt a prop l’evolució de l’arquitectura local i, efectivament, s’alineava amb l’Escola en el reconeixement de la seva especificitat disciplinar i en la denuncia de la situació. La seva alineació amb el grup també es devia a la seva adscripció al realisme, que a Barcelona propiciava a més una clara actitud professional pragmàtica. El Miquel tampoc s’alineava socialment amb l’Escola, sinó que actuava en solitari. Els seus projectes no es van gestar des de l’evocació, com la Casa Penina de Clotet/ Tusquets, sinó bàsicament des de la contundència d’un llenguatge vernacular expressiu i de fàcil comprensió col·lectiva capaç d’intuir el valor d’un nou sistema immobiliari. Potser aquesta va ser la clau del seu èxit professional, que contrastava amb l’escassetat d’encàrrecs de molts dels seus col·legues. La seva arquitectura, fins als setanta, s’assenta sobre el suport d’un discurs estètic contundent que tendeix a convertir els edificis en singularitats exemplars, com volent demostrar que alguns arquitectes tenen molt a dir sobre la construcció, especialment per la seva capacitat per a que siguin percebuts com objectes significatius. A l’arquitectura de MAT, la construcció com a instrument generador de llenguatge era la seva eina principal per a reinterpretar, en clau local, el realisme crític procedent d’Itàlia, així com per començar a introduir la nova


complexitat que els Venturi preconitzaven des d’Amèrica. Això sí, la seva arquitectura es produïa clarament al marge de la ortodòxia moderna, fins i tot de les incipients tecnologies de la construcció, fent servir bàsicament el totxo, material i llenguatge que havia defensat calorosament l’Oriol Bohigas. L’estudi de MAT, al 1967, estava situat al número 22 del carrer Dr. Ferran i era molt reduït. Dos delineants (un d’ells, per cert, era en Julio Cunill, que després va treballar com a fotògraf per a alguns dels millors arquitectes de Barcelona); un estudiant d’arquitectura (jo, als inicis de la meva carrera); la Tere, que estava a punt de ser mare i apareixia molt esporàdicament per l’estudi, i en Miquel, que pràcticament es passava el dia dirigint obres, conduint i tractant amb els clients. Arribava a l’estudi a última hora de la tarda per posar tot al dia. Els delineants se n’anaven a l’hora convinguda i gairebé sempre ens quedàvem els dos sols. I quan jo marxava, ell encara seguia treballant. A l’endemà, tots els plànols que hi havia a les taules estaven més o menys corregits per ell i amb moltes anotacions. Algunes nits jo anava al Bocaccio i al dia següent comentàvem les meves observacions. Ell m’escoltava però no feia gaires comentaris. Somreia i quasi sense parlar, feia el seu moviment amb el cap tan característic. El seu aspecte d’home solitari, pensarós, embadalit i un pèl taciturn era real. Eren els anys de la gestació del fort desenvolupament immobiliari que hem experimentat després. Fou aleshores quan es va consolidar el fenomen extensiu de la segona residència, així com l’accés de les classes mitjanes més privilegiades a un habitatge unifamiliar aïllat, tot i que fos a una parcel·la minúscula d’una urbanització precària. En aquestes circumstàncies, es pot entendre que els pressupostos eren

més aviat limitats i que les tècniques de construcció no podien apartar-se gaire del més habitual. Les arquitectures resultants eren molt similars, doncs les ordenances tampoc deixaven molt de marge. De vegades, en aquell paisatge monòton es podia descobrir un edifici més especial que la resta. Podia ser un edifici modern, potser de l’escola de Coderch, de Sostres, de Mitjans, de Barba Corsini..., o potser una nova proposta tecnològica de Tous i Fargas. També es podria trobar algun edifici amb una singularitat basada en la expressivitat del seu sistema constructiu, en la profusió i l’originalitat dels seus detalls, en la riquesa i la varietat de les textures dels seus murs, en la profunditat dels clarobscurs i en l’elegància d’unes façanes que no podien contenir cap element disparatadament discordant més enllà, en ocasions, d’una intensitat cromàtica inusual. Aquesta descripció podria correspondre a un edifici d’en Bofill, d’en Donato, d’en Miquel Alvarez Tricado o d’algun component de l’Escola de Barcelona, amb registres molt diferents, naturalment. Un aspecte que val la pena comentar de la producció de MAT d’aquells anys és la seva gran confiança en la capacitat qualificadora de la direcció de les obres. Del projecte emanaven tot just les directrius necessàries per a la construcció de l’edifici. Els plànols es dibuixaven a escala 1:50, i algun detall, per prescripció legal o per l’especificitat del projecte, a escala 1:20. En aquest sentit, la direcció d’obra i la sinergia amb la petita empresa constructora es convertien en el complement necessari a les directrius de disseny d’un projecte molt sintètic i fruit d’uns honoraris molt ajustats. En Miquel tenia una habilitat enorme per plantejar el projecte. Bastava una reunió inicial amb el client i poc més

d’unes notes en una quartilla per clarificar les línies generals del programa i les característiques de la urbanització i la parcel·la. Una primera visita al solar havia de revelar si existia alguna especificitat. Normalment es feia taula rasa del solar però, si hi havia alguna cosa mínimament significativa, per exemple un arbre, la volumetria s’adaptaria al manteniment d’aquest. La necessitat d’agafar-se com fos al solar era una prioritat ja que les plantes gairebé no enunciarien diferències i els programes i la geometria bàsica dels solars eren molt similars. Donades aquestes circumstàncies, bona part del feeling del projecte es generaria durant el procés de construcció. En Miquel era un director d’obres extraordinari. Mimava el procés de construcció, especialment els murs, i, al meu entendre, era un expert en textures muràries especialment realitzades amb totxo. Sardinells, rajoles, peces ceràmiques, tractament de juntes, relleixos i petits voladissos feien del mur quelcom semblant a un baix relleu. No havia de ser fàcil convèncer al constructor de que aquest detallisme no podia afectar a l’economia de l’obra. En aquestes circumstàncies, el resultat final d’una obra d’en Miquel Alvarez Trincado destacava sobre altres edificacions de la urbanització tot i que el programa, el pressupost i les condicions inicials fossin molt semblants. I això el client ho apreciava molt, ja que rebia molt més pel mateix preu. Possiblement, aquesta bona relació cost/benefici sigui la clau que explica la gran quantitat de projectes que en Miquel tenia en relació a molts dels seus col·legues. L’arquitectura de MAT, a més de resoldre el programa, hauria d’assumir també una forta intencionalitat lingüística i icònica. Crec que allà resideix l’altra clau de per 11


què un arquitecte que no provenia d’un cercle privilegiat va ser capaç d’assumir una certa posició preeminent en unes circumstàncies professionals tan dures i en un context sociocultural tan especial. És precisament aquesta evident extrafuncionalitat dels petits edificis, molts d’ells unifamiliars, dissenyats pel Miquel amb pressuposts inicials tan ajustats i amb clares tendències expressionistes sense perdre, però, la domesticitat que el programa i el context exigien, el que li dóna un interès especial a la seva obra. Els apartaments del Passeig de la Marina de Castelldefels i Ríos Rosas de Barcelona, les cases Belda a Valldoreix, Garreta-Mill a Altafulla o Castro a Mallorca, són bons exemples d’aquesta actitud. A l’arquitectura produïda pel Miquel Alvarez Trincado en els anys 60 i principis dels 70, el seu funcionalisme era l’expressió de la racionalitat tècnico-constructiva, i la seva expressivitat s’assentava en imatges impactants capaces d’induir una comunicació col·lectiva, pel que era necessari que aquesta expressivitat fos tan complexa com per sostenir una calculada ambigüitat entre allò fals i allò verdader, entre allò racional i allò ornamental i, fins i tot, entre allò necessari i allò superflu. L’arquitectura d’Alvarez Trincado d’aquests anys dissol i cancel·la la convencional contradicció: realisme tecnològic versus formalisme lingüístic. Amb poquíssims mitjans, ell estableix una visió unitària de la seva arquitectura rere la qual es pot observar una realitat molt específica, a vegades ancorada en la realitat convencional però amb indicis clars de voler superar-la. Per això es possible dir que l’arquitectura de MAT d’aquells primers anys és, al mateix temps, aquella que en un període de clara transició s’autoproposa com icònica, fins i tot quan les seves 12

condicions de partida són objectivament molt modestes, buscant sempre un nou espai professional i explotant al màxim els gaps que deixaven les noves opcions immobiliàries. Però aquesta calculada ambigüitat i iconicitat s’han d’administrar amb prudència. L’Hospital Evangèlic del carrer Camèlies, construït només en part, l’edifici d’oficines de la Plaça Sant Roc de Sabadell o l’edifici d’habitatges de Gavà, són símptomes d’un camí que s’esgota i que donarà lloc, a mitjans dels setanta, a noves vies d’expressió. A mesura que ens apropàvem als vuitanta, al mateix temps que a Catalunya dirigíem la transició política, fora es visualitzava dia a dia la presència d’una nova cultura econòmica —postfordisme— que evidenciava el declivi de l’economia industrial en favor d’una nova economia neoterciària. Assistíem a l’inici del protagonisme de les tecnologies informàtiques i, a la vegada, començàvem a entendre el significat pràctic d’un nou ordre transnacional que ens encaminava cap a la Unió Europea. Tants canvis no podien deixar indiferent a ningú. Així, una minoria d’arquitectes, des de la seva reflexió professional, intentava evidenciar les contradiccions del sistema i la seva necessitat de canvi. Fora del nostre país, inicialment als Estats Units, les noves coordenades tecnològiques i socioeconòmiques produeixen una sacsejada reactiva davant de la modernitat que dóna lloc a una arquitectura postmodern que incomprensiblement reposicionarà allò clàssic, fins i tot el gòtic, i generarà una forta tendència historicista. Al meu entendre, aquest vendaval contramodern va causar estralls entre la majoria d’arquitectes barcelonins significatius dels vuitanta, encara que no va ser el cas d’en Miquel Alvarez Trincado. Això resulta significatiu perquè van ser

molts els arquitectes moderns que van sucumbir, en major o menor mesura, a aquest nou historicisme. Els arquitectes que no van ser tocats pel estil postmodern van canviar també el seu rumb professional per ocupar-se de les demandes de la nova economia i de la globalització i van propiciar una nova atmosfera tecnològica que introduïa paulatinament la informàtica als artesanals estudis d’arquitectura. MAT també va canviar el seu rumb, però no es va deixar seduir per la postmodernitat històrica. Més aviat al contrari. Al 1974 dissenya un edifici d’habitatges al carrer Déu i Mata 86-94 de Barcelona que trenca radicalment amb el seu llenguatge anterior. El volum prismàtic no deixa lloc per reculades ni canvis d’alineacions. Desapareix el totxo vist. L’horitzontalitat dels buits i la simplicitat de les formes no tenen res a veure amb el virtuosisme epidèrmic ni amb les exuberàncies formals dels seixanta. Es tracta d’una trobada amb una modernitat més ortodoxa? Potser. En qualsevol cas, no obstant, al llarg dels anys posteriors, la seva arquitectura va perdent l’expressionisme de la construcció que el caracteritzava. En alguns casos, com es el cas de l’edifici d’apartaments del carrer de La Granada 14 de Barcelona, manté el totxo vist però gairebé el converteix en un pla únic, recorrent a un únic esglaonament per generar el voladís principal. Aquest procés de recerca del pla únic i de renuncia a les exuberàncies del període anterior provoca un ajust i un rigor en les composicions que li permet retrobar-se també amb el solar com a espai urbà, tal com s’observa a la residència geriàtrica del carrer Mallorca 459: un edifici resolt amb una esplèndida planta molt simple, igual que la façana que es limita a respectar un xamfrà articulat en tres plans.


Ara les traces urbanístiques compten molt més que abans. Poc a poc, l’arquitectura de MAT, ara estudi Altrim, busca la façana de pla únic amb volums simples, gairebé sense rugositats ni plecs. Fins i tot a la seva planta, com a la Via Augusta, es proposen estructures amb pulcritud i es renuncia a les reculades i les ziga-zagues. Mentre alguns dels seus admirats col· legues divaguen entre capitells i motllures, en Miquel perd la por a la modernitat, torna la seva mirada cap a Coderch i Mitjans i centra la seva atenció en reinterpretar la modernitat per tal de que aquesta no es perdi en retòriques formals innecessàries. Estem canviant de segle, ens trobem en un moment en el que la globalització, les noves tecnologies i la nova economia no només estan implantades, sinó que comencen a oferir senyals de que les coses poden anar prou malament si no canviem els nostres paradigmes territorials i urbans. En aquest període, MAT afina encara més la seva predisposició vers una nova modernitat. Tres projectes a Barcelona, als carrers Sepúlveda 160, Viladomat 310 i Vilamarí 110 són ben eloqüents d’aquesta creativa evolució. La prematura mort d’en Miquel als 68 anys no ens permet saber si, efectivament, s’hagués produït un gir en la seva trajectòria professional. La seva intensitat habitual fa pensar que segur que s’hagués atrevit a repensar el seu sistema projectual per tal de superar la crisi. La resposta és que sí, especialment si observem la seva trajectòria maratoniana i els seus grans recursos per canviar quan ell pensava que les circumstàncies ho requerien. A més a més, si com va dir Bateson “el context és comunicació” i “ampliar els contexts significa observar més i millor”, hem de reconèixer que en Miquel Alvarez Trincado va ser un arquitecte que sempre

va saber “observar fidedignament tot el que succeïa al seu voltant”. L’evolució de la seva obra, amb les seves variants i les seves puntes, és clara en aquest sentit.

13


Prólogo Miquel Alvarez Trincado: Observar más y mejor el contexto J. Acebillo

Un contexto de crisis tan fuerte como el que estamos viviendo debería inducirnos a repensar nuestro posicionamiento disciplinar y, desde luego, debería pesar a la hora de reflexionar sobre la obra de un arquitecto contemporáneo que desaparece. Me parece oportuno recordarlo al inicio del prólogo de un libro sobre la obra del arquitecto Miquel Alvarez Trincado por dos razones: porque no es posible entender su obra —ni la de nadie— fuera del contexto en que se produce y, también, porque la obra de MAT no es homogénea ni lineal, sino que oscila y varia tanto cuanto variaron las circunstancias sociopolíticas de su entorno. Sobre esta cuestión, la necesidad de cambiar el rumbo profesional cuando las circunstancias contextuales varían, podríamos discutir mucho. Por el momento, a mí me interesa señalarlo como un apriorismo positivo, sobre todo si pienso en los arquitectos más jóvenes que, por su fuerza y talante, deberían optar por filtrar mucho más las enseñanzas que han recibido y ser capaces de dar un nuevo rumbo a su incipiente carrera pensando en las potencialidades que pueden ser generadas desde una situación crítica y no en las ventajas que supone la inercia de mantener el estatus anterior. Dejemos la nostalgia para los más maduros. Podríamos tildar de camaleónica esta actitud de adaptar nuestra iniciativa profesional a las circunstancias que nos envuelven, pero la cuestión no es tan simple. Una cosa es acomodarse para sobrevivir, otra es cambiar siguiendo los dictados de ciertas modas, y otra muy distinta actuar con criterios disruptivos, es decir, actuar bajo la idea de hacer propuestas capaces de romper la sostenibilidad del sistema porque sin ruptura no se favorecen las transformaciones innovadoras. Este discurso profesional 14

evolutivo, y no sostenido, es algo que debemos valorar por su incitación al cambio y, sin duda, es un síntoma en la obra de MAT que a mí me ha interesado. En los 45 años que trascurre su obra, podemos apreciar distintos registros y altibajos evidentes pero, sobre todo, podemos apreciar una inquietud constante, no tanto por acomodarse a nuevas circunstancias, sino por incidir desde su arquitectura en la consolidación de nuevos formatos. En los sesenta, la situación en Barcelona evidenciaba una tensa espera. Yo era entonces un observador no cualificado recién llegado de Aragón. Desde mi perspectiva personal, recuerdo aquella atmósfera caracterizada por la superposición que entrelazaba el tiempo político y el tiempo profesional. No era tan evidente que un arquitecto que trabajase como profesional liberal lo hiciese sin querer y sin poder abstraerse de la atmósfera política que lo envolvía. Pero lo cierto es que, en aquellos años, la realidad del país indujo a pensar y a actuar de forma que la arquitectura, por su gran capacidad expresiva y calado social, fuera un medio muy idóneo para auscultar y poner en evidencia una realidad que debía cambiar a corto plazo. Tras la precisión teórica del Grup R, un grupo de arquitectos de Barcelona, bajo la batuta crítica de Oriol Bohigas y destilando el Realismo Crítico teorizado en Italia por Gregotti, piensan y trabajan en torno a lo que se conoció comúnmente como Escuela de Barcelona. Simplificadamente, se trataba de establecer, desde la profesión, un espacio critico común que debía emerger de la intersección entre nuevas experiencias disciplinares y un contexto sociopolítico agotado y extemporáneo. Tal como dice Helio Piñón, en su estupendo trabajo Nacionalisme i modernitat

en l´arquitectura catalana contemporánea: “A la obra de arquitectura no solo se le exige la coherencia sistemática y la racionalidad que pueden asegurar las reglas de la disciplina; todos le piden, además, que hable, que denuncie las irracionalidades del medio en el que toma forma [...]”. En realidad, MAT no formaba parte del núcleo que componía la Escuela de Barcelona. Como muy bien señala Lluís Domènech, él estaba alineado con dicho grupo. Seguía muy de cerca la evolución de la arquitectura local y, efectivamente, se alineaba con la Escuela en el reconocimiento de su especificidad disciplinar y en la denuncia de la situación. También se alineaba con dicho grupo por su adscripción al realismo, que en Barcelona propiciaba además una clara actitud profesional pragmática. MAT tampoco se alineaba socialmente con la Escuela sino que actuaba en solitario. Sus proyectos no se gestaron desde la evocación, como la Casa Penina de Clotet / Tusquets, sino básicamente desde la contundencia de un lenguaje vernáculo expresivo y de fácil comprensión colectiva capaz de intuir el valor de un nuevo sistema inmobiliario. Tal vez esta fuera la clave de su éxito profesional, que contrastaba con la escasez de encargos de muchos de sus colegas. Su arquitectura, hasta los setenta, se asienta sobre el soporte de un discurso estético contundente que tiende a convertir los edificios en singularidades ejemplares, como queriendo demostrar que algunos arquitectos tienen mucho que decir en lo referente a la construcción, especialmente por su capacidad para que sean percibidos como objetos significativos. En la arquitectura de MAT, la construcción como instrumento generador de lenguaje era su principal


herramienta para reinterpretar, en clave local, el realismo crítico procedente de Italia, así como para empezar a introducir la nueva complejidad que los Venturi preconizaban desde América. Eso sí, su arquitectura se producía claramente al margen de la ortodoxia moderna, incluso de las incipientes tecnologías de la construcción, utilizando básicamente el ladrillo, material y lenguaje que había defendido calurosamente Oriol Bohigas. El estudio de MAT, en 1967, estaba situado en el número 22 de la calle Dr. Ferran y era muy reducido. Dos delineantes (uno de ellos, por cierto, era Julio Cunill, que después trabajó como fotógrafo para algunos de los mejores arquitectos de Barcelona), un estudiante de arquitectura (yo, en los inicios de mi carrera), Tere, que estaba a punto de ser madre y aparecía muy esporádicamente por el estudio, y Miquel, que prácticamente se pasaba el día dirigiendo las obras, conduciendo y tratando con los clientes. Llegaba al estudio a última hora de la tarde para poner las cosas al día. Los delineantes se iban a la hora convenida y casi siempre nos quedábamos los dos. Y cuando yo me marchaba, él aún continuaba trabajando. A la mañana siguiente, todos los planos que había en las mesas estaban más o menos corregidos por Miquel y con muchas notas. Algunas noches yo iba a Bocaccio y al día siguiente comentábamos mis observaciones. Él me escuchaba pero no hacía muchos comentarios. Sonreía y hacia su característico movimiento de cabeza sin apenas hablar. Su aspecto de hombre solitario, embelesado y algo taciturno era real. Eran los años de la gestación del fuerte desarrollo inmobiliario que después hemos experimentado. Entonces, se consolidó el fenómeno extensivo de la segunda residencia y el acceso de las clases

medias más privilegiadas a una vivienda unifamiliar aislada, aunque fuese en una parcela minúscula de una urbanización precaria. En estas circunstancias, se puede entender que los presupuestos eran más bien limitados y que las técnicas de construcción no podían apartarse mucho de lo más habitual. Las arquitecturas resultantes eran muy similares, pues las ordenanzas tampoco dejaban mucho margen. A veces, en ese paisaje monótono se podía descubrir un edificio más especial que el resto. Podía ser un edificio moderno, tal vez de la Escuela de Coderch, de Sostres, de Mitjans, de Barba Corsini..., o quizá una nueva propuesta tecnológica de Tous y Fargas. También se podría encontrar algún edificio cuya singularidad estaba en la expresividad de su sistema constructivo, en la profusión y la originalidad de sus detalles, en la riqueza y la variedad de las texturas de sus muros, en la profundidad de los claroscuros y en la elegancia de unas fachadas que no podían contener ningún elemento disparatadamente discordante mas allá, en ocasiones, de una intensidad cromática inusual. Esta descripción podría corresponder a un edificio de Bofill, de Donato, de Miquel Alvarez Trincado o de algún componente de la Escuela de Barcelona, naturalmente con registros muy distintos. Un aspecto que merece ser comentado de la producción de MAT de aquellos años es su gran confianza en la capacidad calificadora de la dirección de las obras. Del proyecto emanaban justo las directrices necesarias para la construcción del edificio. Los planos se dibujaban a escala 1:50, y algún detalle, por prescripción legal o por la especificidad del proyecto, a escala 1:20. En este sentido, la dirección de obra y la sinergia con la pequeña empresa constructora se

convertían en el complemento necesario a las directrices de diseño de un proyecto muy sintético y fruto de unos honorarios muy ajustados. Miquel tenía una enorme habilidad para plantear el proyecto. Bastaba una reunión inicial con el cliente y unas notas en una cuartilla para clarificar las líneas generales del programa y las características de la urbanización y de la parcela. Una primera visita al solar debía revelar si existía alguna especificidad. Normalmente se hacía tabla rasa del solar pero, si había algo mínimamente significativo, por ejemplo un árbol, la volumetría se adaptaría al mantenimiento de este. La necesidad de agarrarse como fuese al solar era una prioridad ya que las plantas apenas enunciarían diferencias y los programas y la geometría básica de los solares eran muy similares. Dadas estas circunstancias, una buena parte del feeling del proyecto se generaría durante el proceso de construcción. Miquel era un director de obras extraordinario. Mimaba el proceso de construcción, especialmente de los muros. Creo que era un experto en texturas murarias especialmente realizadas con ladrillo. Sardineles, rasillas, piezas cerámicas, tratamientos de juntas, resaltes y pequeños voladizos hacían del muro algo así como un bajorrelieve. No debía ser fácil convencer al constructor de que este detallismo no podía afectar a la economía de la obra. En estas circunstancias, el resultado final de una obra de Miquel Alvarez Trincado destacaba sobre otras edificaciones de la urbanización aunque el programa, el presupuesto y las condiciones iniciales fueran muy semejantes, y esto era algo que el cliente apreciaba mucho. Es como si por el mismo precio, recibiera mucho más. Posiblemente, esta buena relación costo/beneficio sea 15


la clave que explica la gran cantidad de proyectos que Miquel tenía en relación a muchos de sus colegas. La arquitectura de MAT, además de resolver el programa, debería asumir también una fuerte intencionalidad lingüística e icónica. Creo que ahí está la otra clave de por qué un arquitecto que no provenía de un círculo privilegiado fue capaz de asumir una cierta posición preeminente en unas circunstancias profesionales tan duras y en un contexto sociocultural tan especial. Es precisamente esta evidente extrafuncionalidad de los pequeños edificios, muchos de ellos unifamiliares, diseñados por MAT con presupuestos iniciales tan ajustados y con claras tendencias expresionistas pero sin perder la domesticidad que el programa y el contexto exigían, lo que da un interés especial a su obra. Los apartamentos del Paseo de la Marina en Castelldefels y Ríos Rosas en Barcelona, las casas Belda en Valldoreix, GarretaMill en Altafulla o Castro en Mallorca, son buenos ejemplos de esta actitud. En la arquitectura producida por Miquel Alvarez Trincado en los años 60 y principios de los 70, su funcionalismo era la expresión de la racionalidad técnico-constructiva, y su expresividad se asentaba en imágenes impactantes capaces de inducir una comunicación colectiva, para lo cual era necesario que dicha expresividad fuera tan compleja como para sostener una calculada ambigüedad entre lo falso y lo verdadero, entre lo racional y lo ornamental, e incluso entre lo necesario y lo superfluo. La arquitectura de Miguel Álvarez de estos años disuelve y cancela la convencional contradicción: realismo tecnológico versus formalismo lingüístico. Con poquísimos medios, él establece una visión unitaria de su arquitectura detrás 16

de la cual se puede observar una realidad muy específica, a veces anclada en la realidad convencional pero con claros indicios de querer superarla. Por esto es posible decir que la arquitectura de MAT de esos primeros años es, a la vez, una arquitectura que en un periodo de clara transición, se autopropone como icónica, incluso cuando sus condiciones de partida son objetivamente muy modestas, buscando siempre un nuevo espacio profesional y explotando al máximo los gaps que dejaban las nuevas opciones inmobiliarias. Pero esta calculada ambigüedad e iconicidad se deben administrar con prudencia. El Hospital Evangélico de la calle Camèlies, construido solo en parte, el edificio de oficinas de la Plaça Sant Roc de Sabadell o el edificio de viviendas de Gavà, son síntomas de un camino que se agota y que dará lugar, a mediados de los setenta, a nuevas vías de expresión. A medida que nos acercábamos a los ochenta, a la vez que en Catalunya estábamos digiriendo la transición política, fuera se visualizaba día a día la presencia de una nueva cultura económica —postfordismo— que evidenciaba el declive de la economía industrial en favor de una nueva economía neoterciaria. Asistíamos al inicio del protagonismo de las tecnologías informáticas y, a la vez, comenzábamos a entender el significado práctico de un nuevo orden transnacional que nos encaminaba hacia la Unión Europea. Tantos cambios no podían dejar indiferente a nadie. Así, una minoría de arquitectos, desde su reflexión profesional, intentaba evidenciar las contradicciones del sistema y su necesidad de cambio. Fuera de nuestro país, inicialmente en Estados Unidos, las nuevas coordenadas tecnológicas y socioeconómicas producen una sacudida reactiva frente

a la modernidad y aparece la arquitectura postmodern que incomprensiblemente reposiciona lo clásico, e incluso el gótico, y genera una fuerte tendencia historicista. A mi juicio, este vendaval contramoderno causó estragos entre la mayoría de arquitectos barceloneses significativos de los ochenta, aunque no fue el caso de Miquel Alvarez Trincado. Esto es significativo porque fueron muchos los arquitectos modernos que sucumbieron, en mayor o menor medida, ante este nuevo historicismo. Los arquitectos que no fueron tocados por el estilo postmodern cambiaron también su rumbo profesional para atender las demandas de la nueva economía y de la globalización, propiciando una nueva atmósfera tecnológica que introducía paulatinamente la informática en los artesanales estudios de arquitectura. MAT también cambió su rumbo pero no se dejó seducir por la posmodernidad histórica. Más bien al contrario. En 1974 diseña un edificio de viviendas en la calle Déu i Mata 86-94 de Barcelona que rompe radicalmente con su lenguaje anterior. El volumen prismático no deja lugar a retranqueos ni quiebros. Desaparece el ladrillo visto. La horizontalidad de los huecos y la simplicidad de las formas nada tienen que ver con el virtuosismo epidérmico ni con las exuberancias formales de los sesenta. ¿Se trata de un reencuentro con una modernidad más ortodoxa? Tal vez. En cualquier caso, no obstante, su arquitectura va perdiendo el expresionismo de la construcción que lo caracterizaba en los años posteriores. En algunos casos, como en el edificio de apartamentos de la calle La Granada 14 de Barcelona, mantiene el ladrillo visto pero casi lo convierte en un plano único, recurriendo a un único escalonamiento para generar el voladizo principal.


Este proceso de búsqueda del plano único y de renuncia a las exuberancias del periodo anterior provoca un ajuste y una rigurosidad en las composiciones que le permite reencontrarse también con el solar como espacio urbano, tal como se ve en la residencia geriátrica de la calle Mallorca 459: un edificio resuelto con una espléndida planta muy simple, al igual que la fachada que se limita a respetar un chaflán articulado en tres planos. Ahora las trazas urbanísticas cuentan mucho más que antes. Poco a poco, la arquitectura de MAT, ahora estudio Altrim, busca la fachada de plano único con volúmenes simples, sin apenas rugosidades ni pliegues. Incluso en su planta, como en la Vía Augusta, se proponen estructuras con pulcritud y se renuncia a retranqueos y zigzags. Mientras algunos de sus admirados colegas divagan entre capiteles y molduras, Miquel pierde el miedo a la modernidad, vuelve su mirada hacia Coderch y Mitjans y centra su atención en reinterpretar la modernidad para que esta no se pierda en retóricas formales innecesarias. Estamos cambiando de siglo, cuando la globalización, la nueva tecnología y la nueva economía no solo están implantadas, sino que empiezan a ofrecer señales de lo mal que pueden ir las cosas si no cambiamos nuestros paradigmas territoriales y urbanos. En este periodo, MAT afina todavía más su predisposición hacia una nueva modernidad. Tres proyectos en Barcelona, en las calles Sepúlveda 160, Viladomat 310 y Vilamarí 110, son bien elocuentes de esta creativa evolución. La prematura muerte de Miquel a los 68 años no nos permite saber si, efectivamente, se hubiese producido un quiebro en su trayectoria profesional. Siendo tan intenso como él acostumbraba, seguro que se hubiese atrevido a repensar su sistema

proyectual pensando en superar la crisis. La respuesta es que sí, especialmente si observamos su trayectoria maratoniana y sus grandes recursos para cambiar cuando él pensaba que las circunstancias lo requerían. Además, si como dijo Bateson, “el contexto es comunicación” y “ampliar los contextos significa observar más y mejor”, debemos reconocer que Miquel Alvarez Trincado fue un arquitecto que siempre supo “observar fidedignamente todo cuanto acontecía a su alrededor”. La evolución de su obra, con sus variantes y sus picos, es clara en este sentido.

17


0.1. CapĂ­tol CAPĂ?TULO

60s

Miquel Alvarez Trincado al despatx del carrer Doctor Ferran (Barcelona).

Miquel Alvarez Trincado en el despacho de la calle Doctor Ferran (Barcelona). 18


19


Casa Castro | Casa Castro emplaçament | emplazamiento Urbanización Costa de la Calma, Calvià (Mallorca) promotor | promotor client particular | privat particular col·laboradors | colaboradores J. Vidal Berga aparellador | aparejador superfície | superficie 225,33 m2 text | texto M. Alvarez Trincado (Cuadernos de Arquitectura núm. 68-69, 1967) 1966-1967

El solar és el número 100 de la urbanització Costa de la Calma, que va ser brillantment iniciada per un conegut grup d’arquitectes catalans. Les edificacions que van realitzar responen a un rigorós plantejament d’adaptació al terreny, integració al paisatge circumdant, colors, textures i un estudiat disseny. Actualment, la urbanització ha estat continuada i destruïda per altres tècnics. Ha entrat de ple, com gairebé totes les que es troben repartides pel nostre litoral mediterrani, en l’anarquia més absoluta, que en aquest cas va des de l’eivissenc, molt de moda a l’illa, fins al casalot decimonònic, passant per l’extensa gamma de resultats, producte del gust més divers, no sempre encertat. En aquesta edificació, a més de resoldre les necessitats funcionals, constructives i econòmiques que planteja tota obra d’arquitectura, s’ha orientat el disseny per aconseguir una adaptació fidel al terreny, una integració al paisatge, tant formal com en color i una ambientació espacial. El solar està situat a 3,50 metres per sota de la rasant del carrer i presenta una forta pendent cap al mar en sentit longitudinal i una altra en sentit transversal més suau. El pendent longitudinal va portar a definir els dos plànols horitzontals principals: un de superior que correspon a l’accés i zona de estar, i un altre d’inferior, als dormitoris. El pendent transversal va portar a desfasar cadascun d’aquests dos plànols. Aquest ha estat en síntesi l’esquema que ha portat a una adaptació al terreny: la combinació de pendents complementada amb l’orientació i les vistes. La integració amb el paisatge es realitza formalment per mitjà de volums retranquejats tant en plànols horitzontals como verticals, i pel tractament del color a la gamma de granat terra, en tots els murs exteriors: taronja butà a tota la fusteria i lila als elements metàl·lics exteriors (barret de la xemeneia, guies a les persianes corredisses, perfil de ferro i cadenes que sostenen un suport per a testos sobre un estanc a l’accés a la casa). A la planta superior, el vestíbul, l’escala d’accés al nivell inferior, el menjador i la sala d’estar formen una seguit d’ambients definits (per alçària de sostre, nivell de planta o separacions de murs baixos o murs corbats) però connectats espacialment. En el seu desenvolupament s’han establert amb l’exterior un seguit de transparències, les quals, segons els sentits de circulació, donen una connexió entre l’espai exterior i l’interior.

54

El solar es el número 100 de la urbanización Costa de la Calma. Dicha urbanización fue brillantemente iniciada por un conocido grupo de arquitectos catalanes. Las edificaciones por ellos realizadas responden a un riguroso planteamiento de adaptación al terreno, integración al paisaje circundante, colores, texturas y un estudiado diseño. Actualmente, la urbanización ha sido continuada y destruida por otros técnicos. Ha entrado de lleno, como casi todas las que se encuentran repartidas por nuestro litoral mediterráneo, en la anarquía más absoluta, que en este caso va desde el ibicenco, muy de moda en la isla, hasta el caserón decimonónico, pasando por la extensa gama de resultados, producto del más diverso gusto, no siempre acertado. En la presente edificación, además de resolver las necesidades funcionales, constructivas y económicas que plantea toda obra de arquitectura, se ha orientado el diseño para lograr una adaptación fiel al terreno, una integración al paisaje, tanto formal como en color, y una ambientación espacial. El solar está situado a 3,50 metros por debajo de la rasante de la calle y presenta una fuerte pendiente hacia el mar en sentido longitudinal y otra en sentido transversal más suave. La pendiente longitudinal llevó a definir los dos planos horizontales principales: uno superior que corresponde al acceso y zona de estar y otro inferior, a los dormitorios. La pendiente transversal llevó a desfasar cada uno de estos dos planos. Éste ha sido en síntesis el esquema que ha llevado a una adaptación al terreno: la combinación de pendientes complementada con la orientación y las vistas. La integración al paisaje ha sido realizada formalmente mediante volúmenes retranqueados tanto en planos horizontales como verticales, y por el tratamiento del color en la gama de granate tierra, en todos los muros exteriores: naranja butano en toda la carpintería y lila en los elementos metálicos exteriores (sombrero de la chimenea, guías en las persianas correderas, perfil de hierro y cadenas que sostienen un macetero sobre un estanque en el acceso a la casa). En la planta superior, el vestíbulo, la escalera de acceso al piso inferior, el comedor y la sala de estar forman una serie de ambientes en sí definidos (por altura de techo, nivel de piso o separaciones de muros bajos o muros curvos) pero conectados entre ellos espacialmente. En el desarrollo espacial de estos ambientes se han establecido con el exterior una serie de transparencias las cuales, según los sentidos de circulación, dan una conexión entre el espacio externo y el espacio interno.


01-02 Alรงats sud-est i nord-est. 03-04 Seccions transversal i longitudinal. 01-02 Alzados sureste y noreste. 03-04 Secciones transversal y longitudinal.

01

02

03

04

56


05 planta primera. 06 planta baixa. 05 planta primera. 06 planta baja.

07-08 plànols de detall: barana de l’escala, xemeneia i mobles d’obra (sofàs) i d’ebenisteria (bufet i prestatgeria). 07-08 planos de detalle: barandilla escalera, chimenea y muebles de obra (sofás) y de ebanistería (buffet y estantería).

05

06

07

08

57


“Aquest projecte és premonitori dels apartaments de La Marina de Castelldefels (construïts aquell mateix any), on hi ha molts elements formals que hi arriben després de transitar per la casa Castro: gàrgoles, balcons massissos, voladissos, renúncia de l’obra vista i introducció del color als paraments de façana. La casa Castro està influenciada per Magistretti, ja que poc abans de projectar-la havia estat a Itàlia, visitant una urbanització creada per aquest mestre a Pineta di Arezano (Gènova), i aquell projecte em va enlluernar totalment. Aquesta casa transporta als seus volums tota aquella època, però, a més a més, personalment va constituir un repte ja que em va servir per introduir i assajar nous elements del meu llenguatge arquitectònic. D’alguna manera inauguro una sèrie d’edificis que transporten alegria i, fins i tot, humor a la seva epidermis”. (M. Alvarez Trincado, Converses, 2002).

“Este proyecto es premonitorio de los apartamentos de La Marina de Castelldefels (construidos ese mismo año), donde hay muchos elementos formales que llegan a los apartamentos después de transitar por la casa Castro: gárgolas, balcones macizos, voladizos, abandono de la obra vista e introducción del color en los paramentos de fachada. La casa Castro está influenciada por Magistretti, ya que poco antes de proyectarla había estado en Italia, visitando una urbanización creada por ese maestro en Pineta di Arezano (Génova), y ese proyecto me deslumbró totalmente. Esta casa transporta en sus volúmenes toda aquella época, pero además, para mí personalmente constituyó un reto pues me sirvió para introducir y ensayar nuevos elementos de mi lenguaje arquitectónico. De alguna manera inauguro una serie de edificios que transportan alegría e incluso humor en sus epidermis”. (M. Alvarez Trincado, Conversaciones, 2002).

58


59


APARTAMENTS LA MARINA | APARTAMENTOS LA MARINA emplaçament | emplazamiento Passeig de la Marina, Castelldefels (Barcelona) promotor | promotor comunitat de propietaris | comunidad de propietarios col·laboradors | colaboradores J. Llorens arquitecte | arquitecto, A. Rofes Vidal aparellador | aparejador superfície | superficie 861 m2 text | texto M. Alvarez Trincado (Temas de Arquitectura y Urbanismo núm. 133, 1971) 1966-1968

Un grup d’amics pertanyents a la classe burgesa es va reunir per construir un edifici d’apartaments per a ús propi. La majoria del grup eren advocats i companys d’estudis a la facultat, existint entre algunes relacions professionals. La impressió que donava el grup era que el nivell cultural semblava oportú per intentar un projecte que actués sobre una base més operativa amb un major control de dades i proposar solucions arquitectòniques més viables. Va quedar clarament definit que encara que la pre-imatge que tenien de l’edifici era tan convencional i avorrida com les tipologies tradicionals de l’entorn, tanmateix admetrien un disseny no convencional sempre que no s’excedís el reduït pressupost que havien fixat i que oscil·lava al voltant de les 400.000 pessetes per apartament, inclòs el valor del solar.

Un grupo de amigos pertenecientes a la clase burguesa se reunió para construir un edificio de apartamentos para uso propio. La mayoría eran abogados y compañeros de la facultad, existiendo entre algunos relaciones profesionales. La impresión que daba el grupo era la de que el nivel cultural parecía oportuno para intentar un proyecto que actuara sobre una base más operativa con un mayor control de datos y proponer soluciones arquitectónicas más viables. Quedó claramente definido que aunque la preimagen que tenían del edificio era tan convencional como aburrida, sin embargo admitirían un diseño no convencional siempre y cuando no se rebasara el reducido presupuesto que habían fijado y que oscilaba sobre las 400.000 pesetas por apartamento, incluido el valor del solar.

Procés d’actuació. Aquest tipus d’apartaments, situats en una popular platja barcelonina i a només 15 kilòmetres de la ciutat, resolen, com gran part dels situats en aquesta zon a, el fet de passar els caps de setmana o desplaçar la família tot l’estiu, i poder anar a la ciutat cada dia, matí o tarda, a estudiar, treballar o anar de compres. Plantegen, doncs, la necessitat de desenvolupar situacions diferents de l’entorn habitat per l’individu durant la major part de l’any. Encara que es van establir certes limitacions al programa, no n’hi va haver, en canvi, sobre la manera de desenvolupar-lo, i es va poder establir en el seu desenvolupament una intensitat suficient com per definir, mitjançant una forta càrrega formal, situacions i solucions més desitjables. Operant a través d’aquestes tipologies i amb el desenvolupament metodològic emprat, va ser possible incidir obertament sobre tractaments visuals, espais ambientals i relacions espacials concretes.

Proceso de actuación. Este tipo de apartamentos, situados en una popular playa barcelonesa y a sólo 15 kilómetros de la ciudad, resuelven, como gran parte de los situados en esta zona, el pasar los fines de semana o desplazar a la familia todo el verano, pudiendo venir a la ciudad todos los días, mañana o tarde, a estudiar, trabajar o hacer compras. Plantean, pues, la necesidad de desarrollar situaciones distintas del entorno habitado por el individuo durante la mayor parte del año. Aunque se establecieron ciertas limitaciones al programa, no las hubo en cambio sobre la manera de desarrollarlo, pudiendo establecerse en el desarrollo de éste una intensidad suficiente como para definir a través de una fuerte carga formal situaciones y soluciones más apetecibles. Operando a través de estas tipologías y con el desarrollo metodológico empleado fue posible incidir abiertamente sobre tratamientos visuales, espacios ambientales y relaciones espaciales concretas.

Nivells de relació i comunicació. L’accés als apartaments —quatre per planta— es realitza per la part posterior de l’edifici a través d’una sola escala, oberta espacialment, que connecta amb unes galeries, també obertes, que es desenvolupen fins a les portes d’entrada de cadascun dels apartaments en planta. En estar l’edifici retranquejat, les galeries segueixen els retranquejos però amb unes trajectòries diferents al moviment de la façana posterior i només tenen contacte amb aquesta en els punts d’accés, al costat dels quals està situat un safareig-dutxa-estenedor per netejar-se quan es torna de la platja, abans d’entrar a l’apartament. Aquestes galeries inicien el seu recorregut des de l’escala, situada sobre el centre de gravetat de la façana posterior i són exemptes de l’edifici formant amb la façana patis oberts, creant espais externs en connexió i aconseguint una millor comprensió

Niveles de relación y comunicación. El acceso a los apartamentos —cuatro por planta— se realiza por la parte posterior del edificio a través de una sola escalera, abierta espacialmente, que conecta con unas galerías, también abiertas, que se desarrollan hasta las puertas de entrada de cada uno de los apartamentos en planta. Al ir el edificio retranqueado, las galerías siguen los retranqueos pero con unas trayectorias diferentes al movimiento de la fachada posterior y sólo tienen contacto con ésta en los puntos de acceso, al lado de los cuales está situado un lavadero-ducha-tendedero para limpiarse al venir de la playa, antes de entrar al apartamento. Estas galerías inician su recorrido desde la escalera, situada sobre el centro de gravedad de la fachada posterior, y están exentas del edificio, formando con la fachada patios abiertos, creando espacios externos en

64


visual del conjunt. Aquest desenvolupament dels accessos permet establir nivells més interessants de relació entre veïns i possibilita altres més apropiats de comunicació. Les galeries s’organitzen com a carrers de vianants en alçària i potencien més possibilitats visuals i d’espai a través de la façana posterior. La imatge proposada. Es va poder establir compensació de volums i penjar l’edifici en planta baixa, la qual es va resoldre com a aparcament. En aquesta planta s’han projectat uns murs articulats entre pilars per compartimentar els espais destinats als vehicles. Aquests murs són prou baixos com per no impedir la transparència de la planta, cosa que era fonamental per poder suprimir així l’espectacle freqüent d’un amuntegament desendreçat de cotxes. Com a resultat de la disposició retranquejada en planta de l’edifici, situar les profundes terrasses en punta i organitzar les galeries posteriors d’accés exemptes s’ha obtingut el tractament, ansiosament desitjat, del clarobscur, que embolica l’edifici i trenca la imatge compacta del bloc amb una clara i coherent semàntica. El disseny de totes les parts que componen l’obra i la clara definició d’un llenguatge, obtingut ja no solament com una metodologia estrictament funcional, convergeixen en una tipologia que proposa una imatge més lliure —o més alliberada— i suggestiva que la sempre avorrida, desastrosa i lamentable tipologia tradicional de l’entorn, mostrant a més a més i enfront d’aquesta la seva actitud de crítica. Un procés de readaptació. Enfront de la condició convencional de la major part de la societat, els processos de revisió realitzats a través de solucions contundents plantegen el problema de la readaptació de l’individu, en carregar sobre ell els processos revisionistes. No obstant això, el camí de les solucions contundents ofereix l’avantatge de la rapidesa i resta el risc de la seguretat, la qual cosa no és un problema si aquestes solucions es realitzen amb grups minoritaris de capacitat econòmica i alhora intel·lectual suficient. Així resta bastant garantit el procés readaptatiu de l’individu. Pel fet que la seguretat del procés readaptatiu no és total, encara en aquests grups escollits, existeix la possibilitat d’un rebuig. El nou problema ocasionat queda resolt pel mateix individu que és el que aporta la solució, ja que normalment es segrega del grup escollint el camí més convencional —com a reacció negativa— i s’integra de nou, més feliç, més avorrit, més idiotitzat que mai en el sistema.

66

conexión y logrando una mejor comprensión visual del conjunto. Este desarrollo de los accesos permite establecer niveles más interesantes de relación entre vecinos y posibilita otros más apropiados de comunicación. Las galerías se organizan como calles peatonales en altura, potenciando unas mayores posibilidades visuales y de espacio a través de la fachada posterior. La imagen propuesta. Pudo establecerse una compensación de volúmenes y colgar el edificio en planta baja, la cual se resolvió como aparcamiento. En esta planta se han proyectado unos muros articulados entre pilares para compartimentar los espacios destinados a los vehículos. Estos muros son lo suficientemente bajos como para no impedir la transparencia de esta planta, que era fundamental, para así suprimir el frecuente espectáculo de un amontonamiento desordenado de vehículos. Como resultado de la disposición retranqueada en planta del edificio, situando las profundas terrazas en punta y organizando las galerías posteriores de acceso exentas, se ha obtenido el tratamiento, afanosamente deseado, del claroscuro, envolviendo el edificio y rompiendo la imagen compacta del bloque con una clara y coherente semántica. El diseño de todas las partes que componen la obra y la clara definición de un lenguaje, obtenido ya no solamente con una metodología estrictamente funcional, convergen en una tipología que propone una imagen más libre —o más liberada— y sugestiva que la siempre aburrida, desastrosa y lamentable tipología tradicional del entorno, mostrando además y frente a ella su actitud de crítica. Un proceso de readaptación. Ante la condición convencional de la mayor parte de la sociedad, los procesos de revisión realizados a través de soluciones contundentes plantean el problema de la readaptación del individuo, al cargar sobre él los procesos revisionistas. No obstante, el camino de las soluciones contundentes ofrece la ventaja de la rapidez, quedando el riesgo de la seguridad, lo cual no es un problema si estas soluciones se realizan con grupos minoritarios de capacidad económica y, a la vez, intelectual suficiente. Así queda bastante asegurado el proceso readaptativo del individuo. Como la seguridad del proceso readaptativo no es total, aun en estos grupos escogidos, existe la posibilidad de un rechazo. El nuevo problema ocasionado queda resuelto por el propio individuo, que es el que da la solución, pues normalmente se segrega del grupo escogiendo el camino más convencional —como reacción negativa— y se integra nuevamente, más feliz, más aburrido, más idiotizado que nunca en el sistema.


“Aquest encàrrec em va arribar a través d’un advocat que va organitzar una comunitat de propietaris de dotze amics. Els apartaments són pràcticament idèntics, i es garanteix la seva independència i intimitat mitjançant la macla i esglaonat de volums, i també perquè les circulacions comunes estan separades de l’edifici. Vaig tenir la oportunitat d’experimentar solucions estructurals molt delicades com són els voladissos de quatre metres que vaig anar pensant sobre la marxa, en diàleg amb l’empresa constructora. Em vaig inspirar en la construcció dels cotxes, a base de pletines sobreposades. Vaig poder incorporar detalls pràctics com va ser posar una dutxa abans de l’entrada de cada apartament, per a poder-la usar al venir de la platja”. (M.Alvarez Trincado, Converses, 2002).

“Este encargo, que me llegó a través de un abogado que montó una comunidad de propietarios para doce amigos copropietarios. Los apartamentos son casi idénticos, y se asegura su independencia e intimidad mediante la macla y escalonado de volúmenes, y también porque las circulaciones comunes están separadas del edificio. Tuve la ocasión de experimentar soluciones estructurales muy delicadas como son los voladizos de cuatro metros que fui pensando yo mismo sobre la marcha, en diálogo con la empresa constructora. Me inspiré fijándome en cómo están construidos los coches, a base de pletinas superpuestas. También cabe decir que pudimos cuidar detalles prácticos, como era el poner una pequeña ducha antes de la entrada de cada apartamento, para poder usarla antes de entrar, viniendo de la playa”. (M. Alvarez Trincado, Conversaciones, 2002).

67


01 planta tipus primera a tercera. 02 planta àtic (versió preliminar). Es van dibuixar diferents variants: aquesta versió amb dues plantes de quatre apartaments i un àtic amb dos apartaments i coberta plana; i la versió final, de tres plantes de quatre apartaments per replà i coberta inclinada.

01

02

68

01 planta tipo primera a tercera. 02 planta ático (versión preliminar). Se dibujaron diferentes variantes: esta versión con dos plantas de cuatro apartamentos y un ático de dos apartamentos y cubierta plana; y la versión final, de tres plantas de cuatro apartamentos por rellano y cubierta inclinada.


03 alçats nord i est (versió preliminar) 04 alçat nord i secció transversal, d’una versió preliminar però que ja serà l’embrió de la que finalment es va construir, on es va substituir la coberta plana per una de teula inclinada, a petició de la propietat. La planta àtic desapareixerà i l’edifici serà de tres plantes elevades sobre el nivell d’aparcament de la planta baixa porxada.

03 alzados norte y este (versión preliminar). 04 alzado norte y sección transversal, de una versión preliminar pero que ya será el embrión de la que finalmente se construyó, donde se substituyó la cubierta plana por una de teja inclinada. La planta ático desaparecerá y el edificio será de tres plantas elevadas sobre pilotis, el nivel de la planta baja será un aparcamiento abierto.

03

04

69


1.5. L’arquitectura del totxo La arquitectura del ladrillo

HOSPITAL EVANGÈLIC | HOSPITAL EVANGÉLICO emplaçament | emplazamiento c/ Camèlies 13-17, Barcelona promotor | promotor Patronato de la Infermería Evangélica de Barcelona col·laboradors | colaboradores J. Acebillo (ETSAB); F. Forns Bardají aparellador | aparejador superfície | superficie 1.545,55 m2 text | texto M. Alvarez Trincado (Temas de Arquitectura y Urbanismo núm. 169-70, 1973) 1969-1971

Primer encàrrec 1969, només de la planta soterrani, semi soterrani i baixa. Vaig fer un projecte molt complicat. Es va complicar perquè van començar a parlar de sòcols corbats —perquè no s’acumulés pols als racons— supressió d’arestes a les habitacions i sales —sostres, terres, cantonades— i tot va començar a corbar-se. Voltes als sostres, parets corbes a les cantonades, sòcols corbats, corbes en façana i tot va començar a donar voltes.

Primer encargo 1969, sólo de las plantas sótanos, semisótanos y baja. Hice un proyecto muy complicado. Se complicó porque empezaron a hablar de zócalos curvos —para que no se acumulara polvo en los rincones—, de supresión de aristas en las habitaciones y salas —techos, suelos, esquinas—, y todo empezó a ser curvo. Bóvedas en los techos, paredes curvas en las esquinas, zócalos curvos, curvas en fachada y todo empezó a dar vueltas.

Ampliació Posteriorment i ja abans d’iniciar la obra, es va decidir pujar dues plantes d’habitacions. Aquesta va ser l’oportunitat de refer tot el projecte tenint molts més detalls dels que necessitaven en realitat. En línies generals aquest nou projecte és el que s’ha construït. Això succeïa el 1970; la construcció s’ha realitzat entre 1970 i 1971. Estan per decidir les noves ampliacions en alçada i després en extensió a mesura que les vagin necessitant i tinguin disponibilitats econòmiques per realitzar-les.

Ampliación Posteriormente y ya antes de iniciar la obra, se decidió subir dos plantas de habitaciones. Esta fue la oportunidad de rehacer todo el proyecto, teniendo en este momento muchísimos más detalles sobre lo que necesitaban en realidad. En líneas generales este nuevo proyecto es el que se ha construido. Esto sucedía en 1970; la construcción se ha realizado entre 1970 y 1971. Están por decidir las nuevas ampliaciones en altura y luego en extensión a medida que las vayan necesitando y tengan disponibilidades económicas para realizarlas.

Un material imposat Entre els materials imposats per la propietat, hi ha el paviment que és de terrazo, encara que va poder ser bastant fosc, quasi negre, ja que al principi imposaven el “terra mortadela”, com un plat d’entremesos. Divagacions Posats a posar títols, que és bastant divertit, jo diria que això en pot tenir varis i potser el millor seria el d’una arquitectura de l’ansietat. També podria ser el d’una arquitectura de la desesperació. Però no tot en aquesta obra —com en quasi totes— ha estat una tragèdia. He procurat divertir-me sempre que n’he tingut l’oportunitat. Que no han estat moltes, però sí en aquest cas bastants. L’obra me l’he presa, de vegades, massa seriosament. Ja vaig veure que això em perjudicaria però havia de ser seriós si no volia que acabessin acomiadant-me. M’he controlat molt i m’he portat com un bon xicot. En el moment que travessem, sobretot en una crisi com la d’arquitectura, ja no serveixen actituds transcendentals. I aquest edifici, que va començar pel camí de la posada en crisi d’unes actituds i l’intent de recuperar una mica el passat, m’ha sortit massa transcendent. Mai no m’he atrevit a posar una finestra fora d’escala i aquí en tenia l’ocasió. Tampoc no m’he atrevit a fer una finestra i buidar-la —Miquel Àngel, biblioteca Laurenziana— i aquí en tenia l’ocasió. Perquè mirant l’edifici de vegades tinc la sensació que tot està molt clar. 108

Un material impuesto Entre los materiales impuestos por la propiedad está el suelo, que es de terrazo, aunque pudo ser bastante oscuro, casi negro, pues al principio imponían el “suelo mortadela”, como un plato de entremeses. Divagaciones Puestos a poner títulos, que es bastante divertido, yo diría que esto puede tener varios y quizás el mejor sería el de una arquitectura de la ansiedad. También podría ser el de una arquitectura de la desesperación. Pero no todo en esta obra —como en casi todas— ha sido una tragedia. He procurado divertirme siempre que he tenido oportunidad. Que no han sido muchas, pero sí en este caso bastantes. La obra me la he tomado, a veces, demasiado en serio. Ya vi que esto me iba a perjudicar pero tenía que ser serio si no quería que acabaran echándome. Me he controlado mucho y me he portado como un buen chico. En el momento que atravesamos, sobre todo en una crisis como la de arquitectura, ya no valen actitudes trascendentales. Y este edificio que empezó por el camino de la puesta en crisis de unas actitudes y el intento de recuperar un poco del pasado me ha salido demasiado trascendente. Nunca me he atrevido a poner una ventana fuera de escala y aquí tenía una ocasión. Tampoco me he atrevido a hacer una ventana y vaciarla —Miguel Ángel, Biblioteca Laurenziana—


Posteriorment he tingut la sort —o la desgràcia— de superar aquesta seriositat que tenia en el moment de realitzar l’edifici. Posar finestres fora d’escala, trencar un ordre compositiu i provar tota mena d’alteracions formals i funcionals. I un passat Ara em sembla que Camèlies és com una obra de massa arquitectura. Les tipologies del totxo són abundants i ben resoltes, l’estudi de buits i plens molt elaborat, semànticament —exteriorment— no té contradiccions, els remats i cornises, els retalls i jocs d’ombres estan molt controlats. Això és el resultat d’una manera de viure l’arquitectura amb majúscules, com molt intensa que acaba produint una tensió excessiva que repercuteix en diversos aspectes de tipus personal-professional produint lògicament, i al final, una crisi, la qual origina una sortida amb nous plantejaments i formes d’actuar diferents a les utilitzades fins ara. (Gran respecte amb el passat, fins i tot llunyà i una certa adoració per la forma expressiva). Però estic content d’haver arribat fins aquí. Perquè estic convençut que valia la pena fer aquest exercici. Tinc la sensació d’haver agafat un tren que m’ha portat a un bon lloc del qual sempre tindré bons records. Per les altres obres que he realitzat, Camèlies és el resultat de l’assaig de tipologia-metodologia i a mig camí entre les dues experiències formals expressives. Certs resultats de la realització de Camèlies els he continuat en altres obres en les quals l’experiència metodològica intervé més directament enriquint el mitjà. La clínica de Camèlies és irrepetible per a mi, però té molt d’assimilable. Per això l’he deixada allà, sola, per respectar com una fase àlgida en què potser per casualitat hauria de veure unes coses molt clares.

110

y aquí tenía la ocasión. Porque mirando el edificio a veces tengo la sensación de que todo está muy claro. Posteriormente he tenido la suerte —o la desgracia— de superar esta seriedad que en el momento de realizar el edificio tenía. Poner ventanas fuera de escala, romper un orden compositivo y probar toda clase de alteraciones formales y funcionales. Y un pasado Ahora creo que la calle Camelias es como una obra de demasiada arquitectura. Las tipologías del ladrillo son abundantes y bien resueltas, el estudio de huecos y macizos muy elaborado, semánticamente —exteriormente— no tiene contradicciones, los remates y cornisas, los recortes y juegos de sombras, están muy controlados. Esto es resultado de una manera de vivir la arquitectura con mayúsculas, como muy intensa, que acaba produciendo una tensión excesiva que repercute en varios aspectos de tipo personal-profesional, produciendo lógicamente, y al final, una crisis, la cual origina una salida con nuevos planteamientos y formas de actuar distintas a las utilizadas hasta ahora. (Gran respeto por el pasado, incluso lejano y una cierta adoración por la forma expresiva.) Pero estoy contento de haber llegado hasta aquí. Porque estoy convencido de que merecía la pena hacer este ejercicio. Tengo la sensación de haber tomado un tren que me ha llevado a un buen lugar del cual siempre tendré buenos recuerdos. Por las otras obras que he realizado, Camelias es el resultado del ensayo de tipología-metodología y a medio camino entre las dos experiencias formales expresivas. De la realización de Camelias, ciertos resultados los he continuado en otras obras en las que la experiencia metodológica interviene más directamente enriqueciendo el medio. La clínica de Camelias es irrepetible para mí, pero tiene mucho de asimilable. Por ello la he dejado ahí, sola, para respetar como una fase álgida en la que quizás por casualidad debía ver unas cosas muy claras.


“Aquest projecte va marcar una etapa de la meva carrera professional, per a desenvolupar-lo vaig tenir que establir un doble diàleg amb els responsables del Patronat i amb els metges, la qual cosa va ser bastant complicada. L’edifici que es pot veure actualment va ser projectat i construït en dos actes, ja que el volum corresponent al porxo d’accés me’l van encarregar uns anys més tard. Aquest projecte de 1968, em va venir a través dels meus pares, que eren evangelistes. Durant la seva construcció vaig conèixer al prestigiós crític d’art Daniel Giralt Miracle; recordo encara amb afecte com va defensar el meu projecte enfront de la crítica d’alguns metges, que no veien a l’obra el reflex de la imatge estereotipada que ells tenien d’una clínica moderna. Contràriament, jo vaig gaudir molt amb aquell projecte, ja que incloïa en el seu llenguatge de façanes tot el que m’agradava en aquella època: obra vista de totxo massís, motllures realitzades per veritables paletes, amb un savoir faire que avui en dia gairebé ha desaparegut. En definitiva, una arquitectura de veritat, no de paper”. (M. Alvarez Trincado, Converses, 2002).

“Este proyecto marcó una etapa en mi carrera profesional. Para desarrollar el proyecto tuve que establecer un doble diálogo con los responsables del Patronato y con los médicos, lo cual fue bastante complicado. El edificio que se puede ver actualmente fue proyectado y construido en dos actos, ya que el volumen correspondiente al porche de acceso me lo encargaron unos años más tarde. Este proyecto de 1968 me llegó a través de mis padres, que eran evangelistas. Durante la construcción de este edificio conocí al prestigioso crítico de arte Daniel Giralt Miracle; recuerdo aún con cariño como este entendido crítico defendió mi proyecto frente a la crítica de algunos médicos, que no veían en la obra el reflejo de la imagen estereotipada que ellos tenían de una clínica moderna; por el contrario, yo disfruté muchísimo con aquel proyecto ya que incluía en su lenguaje de fachadas todo lo que me gustaba en aquella época: obra vista de ladrillo macizo, molduras realizadas por verdaderos albañiles, con un savoir faire que hoy día a casi desaparecido, en definitiva, una arquitectura de verdad, no de papel”. (M. Alvarez Trincado, Conversaciones, 2002).

111


PROJECTE INICIAL | PROYECTO INICIAL 01-02 façanes principal (al c/Camèlies) i posterior o nord; amb un llenguatge molt proper a les arquitectures utopistes d’aquells anys. 03-04 plantes baixa i pis.

01-02 fachadas principal (a la c/Camèlies) y posterior o norte; con un lenguaje muy cercano a las arquitecturas utopistas de aquellos años. 03-04 plantas baja y piso.

01

02

03

04

112


PROJECTE FINAL | PROYECTO FINAL 05 alçat principal (al c/Camèlies). Respecte a la versió inicial pel que fa a la composició de les plantes no hi ha pràcticament cap variació.

05 Alzado principal (a la calle Camèlies). Respecto a la primera versión inicial, y por lo que atañe a la distribución en planta, no hay prácticamente ninguna variación.

06-07-08 plantes coberta, baixa i pis. El Patronat va preveure que amb el temps podrien ampliar la edificabilitat no esgotada, i els pilars es van prolongar parcialment a la planta coberta. L’accés principal pel carrer Camèlies va ser modificat anys més tard amb projecte del mateix Alvarez Trincado del solar contigu a l’adquirir la propietat del solar contigu que feia cantonada amb el carrer Alegre de Dalt.

05

06

07

08

06-07-08 plantas cubierta, baja y piso. El Patronato previno que con el tiempo podrían ampliar la edificabilidad no agotada, y los pilares se prolongaron parcialmente en la planta cubierta. El acceso principal de Camèlies fue modificado años más tarde con un proyecto del mismo Alvarez Trincado, al adquirir la propiedad del solar contiguo que hacía esquina con la calle Alegre de Dalt.

113


0.2. Capítol CAPÍTULO

70s

Miquel Alvarez Trincado al despatx del carrer Capità Arenas (Barcelona).

Miquel Alvarez Trincado en el despacho de la calle Capitán Arenas (Barcelona). 138


139


EQUIPAMENT PÚBLIC “PEPPERLAND HOUSE” | EQUIPAMIENTO PÚBLICO “PEPPERLAND HOUSE” emplaçament | emplazamiento Travessia del Sindicat 8, Soses (Lleida) promotor | promotor Ajuntament de Soses col·laboradors | colaboradores J. Acebillo (ETSAB), F. Argilés aparellador | aparejador superfície | superficie 149,55 m2 text | texto M. Alvarez Trincado (Hogares Modernos núm. 71, 1972) 1970-1971

Hi havia una vegada en un país ple d’arbres fruiters i camps d’horts, un poblet de color gris que amb prou feines es distingia en el paisatge. Quedava una mica apartat de la carretera i els seus habitants eren quasi ignorats pels altres pobles més importants. Però eren molt treballadors i diligents, ja que els homes plantaven llavors, llauraven la terra i recollien fruita, i les dones tenien cura dels nens, arreglaven les cases, criaven gallines i conills, feien el menjar i en sabien molt de fer conserves, que eren molt bones i se les menjaven després a l’hivern quan feia molt de fred. El poble estava organitzat i era governat per un Consell que escollien cada any entre ells mateixos. El Consell es reunia periòdicament per tractar els assumptes del poble, les seves necessitats i els seus problemes. Un dia es va reunir per tractar un assumpte que a tots els preocupava molt: al poble tenien un metge, però aquest no tenia una casa adequada on pogués atendre degudament els malalts i poder viure amb la seva família. Aquell dia, després de moltes deliberacions, es va prendre la decisió de construir una nova casa al metge. La notícia va ser molt ben acollida pel poble i tots volien col·laborar en la mesura de les seves possibilitats. Però necessitaven un mestre d’obres que els dirigís la construcció, i al poble no en tenien cap. Van recórrer els pobles veïns a la recerca d’un mestre d’obres i així va córrer la veu pel país que en aquell poblet buscaven un mestre d’obres per fer una casa per al metge. Segons expliquen, els mestres d’obres estaven molt ocupats amb les seves grans construccions que s’havien convertit en bons negocis i no tenien temps per dirigir una obra de tan poca importància. Però un bon dia, quan ja desesperaven que algú s’ocupes d’ells, va aparèixer al poble un jove mestre d’obres que venia de terres llunyanes per dirigir la construcció. A una bona part del poble no els acabava d’agradar perquè aquell jove tenia un aspecte extravagant; anava tocat amb un barret medieval de color verd amb una ploma d’estruç i portava botes molt altes, fins als genolls. El seu vestit era arlequinat i de molts colors, contrastant amb el seu rostre blanquinós i la mirada una mica absent. Tocava la guitarra i sempre cantava cançons dels Beatles, però el que més repetia era Love, aquella cançó de John Lennon que diu així: All you need is love, all you need is love All you need is love... love, love, love... Love is all you need. La gent del poble continuava una mica desconcertada i sorpresa, ja que s’havien imaginat un mestre d’obres ja gran, amb més experiència i que portés una carrossa molt engalanada amb un tir d’almenys setze cavalls, a més d’una infinitat de servents 186

Había una vez en un país lleno de árboles frutales y campos de huertos, un pueblecito de color gris que apenas se distinguía en el paisaje. Quedaba algo apartado de la carretera y sus habitantes eran casi ignorados por los otros pueblos más importantes. Pero eran muy trabajadores y hacendosos, pues los hombres plantaban semillas, labraban la tierra y recogían frutos, y las mujeres cuidaban de los niños, arreglaban las casas, criaban gallinas y conejos, hacían la comida y sabían mucho de hacer conservas, que eran muy ricas y se las comían luego en el invierno cuando hacía mucho frío. El pueblo estaba organizado y era gobernado por un Consejo que elegía cada año entre ellos mismos. El Consejo se reunía periódicamente para tratar de los asuntos del pueblo, de sus necesidades y sus problemas. Un día se reunió para tratar de un asunto que a todos les preocupaba mucho. Y era que en el pueblo tenían un médico, pero éste no tenía una casa adecuada donde atender debidamente a los enfermos y poder vivir con su familia. Aquel día, después de muchas deliberaciones, se tomó la decisión de construirle una nueva casa al médico. La noticia fue muy bien acogida por el pueblo y todos querían colaborar en la medida de sus posibilidades. Pero necesitaban un maestro de obras que les dirigiera la construcción, y en el pueblo no tenían ninguno. Recorrieron los pueblos vecinos en busca de uno y así corrió la voz por el país de que en aquel pueblecito buscaban un maestro de obras para hacer una casa para el médico. Según cuentan, los maestros de obras de por allí estaban muy ocupados con sus grandes construcciones, que se habían convertido en buenos negocios, y no tenían tiempo para dirigir una obra de tan poca importancia. Pero un buen día, cuando ya desesperaban de que alguien se ocupara de ellos, apareció en el pueblo un joven maestro de obras que venía de tierras lejanas para dirigirles la construcción. A una buena parte del pueblo no acababa de gustarle porque aquel joven tenía un aspecto extravagante; iba tocado con un sombrero medieval de color verde con una pluma de avestruz y llevaba botas muy altas, hasta las rodillas. Su vestido era arlequinado y de muchos colores, contrastando con su rostro blanquecino y la mirada un tanto ausente. Tocaba la guitarra y siempre cantaba canciones de los Beatles, pero la que más repetía era Love, aquella canción de John Lennon que dice así: All you need is love, all you need is love All you need is love... love, love, love... Love is all you need. La gente del pueblo seguía un tanto desconcertada y sorprendida, pues se habían imaginado un maestro de obras ya mayor, con más experiencia y que llevase una carroza muy engalanada con un tiro de al menos dieciséis caballos, además de un sinfín


i lacais. En vista d’això, el Consell del poble va decidir anar amb peus de plom en aquell assumpte, i el més vell d’ells, que entenia alguna cosa de l’ofici, en representació dels altres, va explicar al jove mestre com havia de fer la casa. Però aquest es va negar a seguir els consells de l’ancià i va dir que els faria una casa com no n’havien vist mai cap d’altra, una casa meravellosa amb la qual tots serien molt feliços. Després de diverses deliberacions, el Consell va decidir confiar en allò que el jove els prometia. Aquest se’n va anar dient-los que tornaria al cap de poc temps amb els dibuixos de la casa. Va passar un temps i a la fi va tornar amb uns rotllos sota el braç i es va reunir de nou amb el Consell. Va desenrotllar els papers que portava i els va ensenyar els dibuixos. Es van quedar tots molt parats, ja que no entenien res. Els papers estaven plens de ratlles i dibuixos, però no entenien el seu significat i ni tan sols el més vell els acabava de comprendre. El jove mestre els va explicar els dibuixos i com seria la casa. Espais meravellosos, llum, colors i música. Una cosa diferent, meravellosa. Però els més vells no hi estaven d’acord. Deien que aquella casa seria una extravagància, una bogeria, que vindrien dels pobles veïns a riure’s d’ells i que volien una casa com les altres, grisa amb totxos grisos, pintures grises, llums grises. El jove mestre es va posar a cantar: All the lonely people Where do they come from? All the lonely people Where do they all belong? (John Lennon. Eleanor Rigby; Revolver.) Durant aquell dia el Consell va estar reunit molt de temps seguit. Estaven indecisos i desconcertats. Els més joves defensaven la casa, mentre que els més grans protestaven i demanaven que s’expulsés el mestre del poble. Després de moltes deliberacions van decidir que de moment no tenien una altra alternativa i que li encarregarien la construcció confiant que, finalment, tot s’arreglaria. I va començar la construcció sota la mirada atenta i vigilant de tot el poble que havia decidit confiar en l’amor i amistat que aquell jove els oferia. I de mica en mica les obres van anar avançant i la construcció va començar a prendre una forma estranya, encara que suggestiva. I un bon dia, en aquell poble d’enlloc, de color gris i totxos grisos, va sorgir com per encant una casa plena de colors i de llum que s’albirava des de tots els racons del poble, i des de cadascun d’aquests racons es veia de colors i formes diferents. I tenia els colors més bonics i més preciosos. Hi havia el groc, el vermell, el verd, el blau, el taronja i, fins i tot, el violeta. I la casa per dins 188

de siervos y lacayos. En vista de lo cual el Consejo del pueblo decidió andar con pies de plomo en este asunto, y el más anciano de ellos, que entendía algo del oficio, en representación de los demás le explicó al joven maestro cómo debía hacer la casa. Pero éste se negó a seguir los consejos del anciano y dijo que les haría una casa como no habían visto nunca ninguna otra, una casa maravillosa con la que todos serían muy felices. Después de varias deliberaciones, el Consejo decidió confiar en lo que el joven les prometía. Éste se marchó diciéndoles que volvería al cabo de un tiempo con los dibujos de la casa. Pasó un tiempo y al fin volvió con unos rollos bajo el brazo y se reunió de nuevo con el Consejo. Desenrolló los papeles que traía y les enseñó los dibujos. Se quedaron todos muy asombrados, pues no entendían nada. Los papeles estaban llenos de rayas y dibujos, pero no entendían su significado y ni siquiera el más anciano los acababa de comprender. El joven maestro les explicó los dibujos y cómo sería la casa. Espacios maravillosos, luz, colores y música. Algo distinto, maravilloso. Pero los más ancianos no estaban de acuerdo. Decían que aquella casa sería una extravagancia, una locura, que vendrían de los pueblos vecinos a reírse de ellos y que querían una casa como las otras, gris con ladrillos grises, pinturas grises, luces grises. El joven maestro se puso a cantar: All the lonely people, Where do they come from? All the lonely people, Where do they all belong? (John Lennon. Eleanor Rigby; Revolver.) Durante aquel día el Consejo estuvo reunido mucho tiempo seguido. Estaban indecisos y desconcertados. Los más jóvenes defendían la casa, mientras que los más ancianos protestaban y pedían que se echara al maestro del pueblo. Después de muchas deliberaciones decidieron que no tenían otra alternativa por el momento que encargarle la construcción confiando en que todo se arreglaría finalmente. Y empezó la construcción bajo la mirada atenta y vigilante de todo el pueblo, que había decidido confiar en el amor y amistad que aquel joven les ofrecía. Y poco a poco las obras fueron avanzando y la construcción empezó a tomar una forma extraña, aunque sugestiva. Y un buen día, en aquel pueblo de ninguna parte, de color gris y ladrillos grises, surgió como por encanto una casa llena de colores y de luz que se divisaba desde todos los rincones del pueblo, y desde cada uno se la veía de colores y formas diferentes. Y tenía los colores más bonitos y más bellos. Estaba el amarillo, el rojo, el verde, el azul, el naranja y hasta el violeta. Y la casa


“Aquest edifici, un habitatge-consultori era conegut com a Pepperland House, ja que en aquells època tot allò que era anglès ho havien posat molt de moda els Beatles. M’agrada la seva organització en planta, al voltant d’una escala central, que va servint espais del programa a mesura que puja, i deixant un ull coronat per una finestra zenital...”. (M. Alvarez Trincado, Converses, 2002)

“Este edificio, una vivienda-consultorio, era conocido como Pepperland House, ya que en aquella época todo aquello que era inglés lo habían puesto muy de moda los Beatles. Me gustaba su organización en planta, alrededor de una escalera central, que va sirviendo espacios del programa a medida que asciende, dejando el ojo de la escalera coronado por una ventana cenital...”. (M. Alvarez Trincado, Conversaciones, 2002)

189


era també meravellosa perquè estava plena de llum i sempre es veia el cel. Era fantàstica perquè totes les dependències quedaven entrellaçades unes amb les altres a través d’escales i s’anava pujant i pujant i donant voltes i semblava que mai no s’acabava. La casa estava comunicada amb una altra de més petita que donava al carrer i que era per atendre els malalts. Estava també plena de llum i de colors. Es van quedar tots absorts i meravellats. I per celebrar el feliç esdeveniment es va fer una gran festa que va durar diversos dies i vàries nits. De terres llunyanes va venir gent a veure la casa i es quedaven meravellats en contemplar-la. I la festa va ser de les millors que es recorden, amb molta música i xivarri. De l’altra banda dels mars havia vingut la Sergeant Pepper´s Lonely Hearts Club Band per tocar molt bones vibracions. Els colors, les flors, la música i l’amor havien alliberat aquell poblet que mai més tornaria a ser gris. I hi havia moltes flors i molta música i la gent cantava, el sol brillava, i tots eren feliços i estaven contents cantant: All you need is love All you need is love All you need is love love, love, love love is all you need. (John Lennon. All your neded is love; Love.) I com a record de les molt bones vibracions del Sergeant Pepper i la Lonely Hearts Club Band van posar a la casa el nom de Pepperland House. I quan després de molts dies van acabar les festes, el jove mestre es va acomiadar de tots els amics del poble. Tots estaven emocionats i li demanaven amb llàgrimes als ulls que es quedés per sempre amb ells. Però el jove els va dir que estaria sempre amb ells als seus cors, però volia anar a fer noves Pepperland Houses a d’altres llocs, a d’altres terres. I el van veure allunyar-se cap a un nou camí, amb el seu barret medieval de color verd amb una ploma d’estruç, les botes molt altes, fins als genolls, el seu vestit arlequinat i de molts colors. El seu rostre blanquinós, la mirada absent i als llavis una cançó: And in the end the love you take is equal to the love you make (John Lennon. The End; Abbey Road.)

190

por dentro era también maravillosa porque estaba llena de luz y siempre se veía el cielo. Era fantástica porque todas las dependencias de la casa quedaban entrelazadas unas con otras a través de escaleras y se iba subiendo y subiendo y dando vueltas y parecía que nunca se iba a terminar. La casa estaba comunicada con otra más pequeña que daba a la calle y que era para atender a los enfermos. Estaba también llena de luz y de colores. Se quedaron todos absortos y maravillados. Y para celebrar el feliz acontecimiento se hizo una gran fiesta que duró varios días y varias noches. De tierras lejanas vinieron gentes a ver la casa y se quedaban maravilladas al contemplarla. Y la fiesta fue de las mejores que se recuerdan, con mucha música y algarabía. De allende los mares había venido la Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band para tocar buenísimas vibraciones. Los colores, las flores, la música y el amor habían liberado a aquel pueblecito, que nunca más volvería a ser gris. Y había muchas flores y mucha música y la gente cantaba, el sol brillaba, y todos eran felices y estaban contentos cantando: All you need is love, All you need is love, All you need is love. Love, Love, Love, Love is all you need. (John Lennon. All your neded is love; Love.) Y como recuerdo de las buenísimas vibraciones del Sergeant Pepper y la Lonely Hearts Club Band le pusieron a la casa el nombre de Pepperland House. Y cuando después de muchos días terminaron las fiestas, el joven maestro se despidió de todos sus amigos del pueblo. Todos estaban emocionados y le pedían con lágrimas en los ojos que se quedara para siempre junto a ellos. Pero el joven les dijo que él estaría siempre con ellos en el corazón, pero quería ir a hacer nuevas Pepperland Houses a otros lugares, a otras tierras. Y le vieron alejarse hacia un nuevo camino, con su sombrero medieval de color verde con una pluma de avestruz, las botas muy altas, hasta las rodillas, su vestido arlequinado y de muchos colores. En su rostro blanquecino la mirada ausente y en los labios una canción: And in the end The love you take Is equal to the love You make (John Lennon. The End; Abbey Road.)


191


01 planta coberta, proposta inicial. 02 diagrama del programa funcional. 03 planta baixa, proposta inicial. L’edifici es descomposa en unitats segons les funcions a través d’un eix longitudinal que actua com espina dorsal. A una banda es disposa el consultori i a l’altra, l’habitatge. El projecte evoluciona cap a un edifici més compacte que es desenvolupa al voltant d’un centre, mantenint la idea de la descomposició volumètrica. 04 planta baixa, nova versió de l’avantprojecte.

01 planta cubierta, propuesta inicial. 02 diagrama del programa funcional. 03 planta baja, propuesta inicial. El edificio se descompone en unidades según sus funciones a través de un eje longitudinal que actúa como una espina dorsal. A un lado se dispone el consultorio y en el otro, la vivienda. El proyecto evoluciona hacia un edificio más compacto que se desarrolla alrededor de un centro, manteniendo la idea de la descomposición volumétrica. 04 planta baja, nueva versión del anteproyecto.

01

02

03

04

192


05-06 alçats nord i oest (façana al carrer). 07 planta habitatge, nivell baix i pis del projecte final. El consultori ocupa el mòdul dret de la planta baixa. És un edifici independent de la resta de l’habitatge, té un accés al carrer i una connexió amb l’habitatge. 08 planta semisoterrani i baixa, projecte final. Porxo i garatge.

05-06 alzados norte y oeste (fachada a la calle). 07 planta de la vivienda, niveles bajo y piso del proyecto final. El consultorio ocupa el módulo derecho de la planta baja. Es un edificio independiente del resto de la vivienda, tiene un acceso a la calle y una conexión interior con la vivienda. 08 planta semisótano y baja, proyecto final. Porche y garaje.

05

06

07

08

193


2.6. Habitatges a Barcelona III: arquitectura a l’Eixample I1 Viviendas en Barcelona III: arquitectura en el Eixample I1 Jordi Rogent i Albiol

En una trajectòria tan àmplia en nombre d’edificis i dilatada en el temps com la de Miquel Alvarez Trincado no podien faltar obres a l’Eixample de Barcelona. Des de la meva visió com a secretari de l’actual Comissió Tècnica de Manteniment i Millora de l’Eixample intentaré reflexionar sobre les característiques i evolució de l’obra del Miquel des dels anys setanta fins ara en aquest àmbit tan significatiu de la nostra ciutat. Evolució que reflecteix en tot moment la voluntat de donar una resposta pròpia al que se li demana, tant des del promotor com per respondre a les exigències de l’Administració de cada moment, reflectides en normatives i ordenances. I no només a les façanes, la part més pública de l’edifici, sinó en les plantes amb tipologies i distribucions que, obtenint sempre el màxim aprofitament, reflecteixen l’evolució del concepte habitatge i les seves dimensions. En efecte, trobem edificis anteriors al Pla General Metropolità (1976) i també del període previ a la seva aprovació (amb la vigència de la quasi oblidada Transitòria Setena2), i del 1986 (aparició de l’Ordenança de Manteniment i Millora de l’Eixample i de la creació de la Comissió del mateix nom), i altres dels primers vint anys de l’aplicació de l’Ordenança i de les seves successives modificacions. D’entre els molts edificis que apareixen documentats o esmentats en els diferents articles que formen aquest llibre he escollit aquells que m’han semblat més significatius dels períodes citats intentant seguir un criteri cronològic. Així, del primer període, he escollit quatre obres projectades a partir de les ordenances del Pla Comarcal de 1953, dues d’aquestes en el que coneixem com a Eixample tradicional, anomenat posteriorment Sector de Conservació i dues fora d’aquest, en el que, des del 1986, es coneix com a Conjunt Especial. Dos edificis destinats majoritàriament a habitatges, al passeig de Sant Joan 91 i al carrer del Consell de Cent 254, a les tradicionals dreta i esquerra respectivament, i altres dos situats als carrers de la Indústria 89-91 i de Còrsega 95, pràcticament als extrems de l’àrea que identifiquem amb l’ordenació de Cerdà. Els dos primers, amb la planta baixa desdoblada, per obtenir una planta altell que arribi a façana, més 7 i 6 plantes pis (una més al passeig de Sant Joan a causa de la seva amplada superior), més àtic i sobreàtic, sobresortint de les edificacions veïnes i deixant importants paraments de mitgeres al descobert. En ambdós casos trobem la preocupació per la línia de cornisa definida per l’alçària de les edificacions adjacents, ja que fa coincidir-hi un forjat, més marcat en el cas del passeig de Sant Joan en col·locar dos balcons correguts. Un intent, crec que reeixit, de recordar aquella línia tan important en la configuració 260

En una trayectoria tan amplia en número de edificios y dilatada en el tiempo como la de Miquel Alvarez Trincado no podían faltar obras en el Eixample (Distrito del Ensanche) de Barcelona. Será desde mi visión en tanto secretario de la actual Comisión Técnica de Mantenimiento y Mejora del Ensanche como intentaré reflexionar sobre las características y evolución de la obra de Miquel desde los años setenta hasta la actualidad en este ámbito tan significativo de nuestra ciudad. Evolución que refleja en todo momento la voluntad de dar una respuesta propia a lo que se le pide tanto desde el promotor como para responder a las exigencias de la Administración de cada momento, reflejadas en normativas y ordenanzas. Y no tan solo en las fachadas, la parte más pública del edificio, sino en las plantas con tipologías y distribuciones que, obteniendo siempre el máximo aprovechamiento, reflejan la evolución del concepto de vivienda y sus dimensiones. En efecto, encontramos edificios anteriores al Plan General Metropolitano (1976) y también del período previo a su aprobación (con la vigencia de la casi olvidada Transitoria Séptima2), y del año 1986 (aparición de la Ordenanza de Mantenimiento y Mejora del Eixample y creación de la comisión del mismo nombre), y otros de los primeros veinte años de la aplicación de la Ordenanza y de sus sucesivas modificaciones. Entre los muchos edificios que aparecen documentados o mencionados en los diferentes artículos que forman este libro he escogido aquellos que me han parecido más significativos de los períodos citados, intentando seguir un criterio cronológico. Así, del primer período he escogido cuatro obras proyectadas a partir de las ordenanzas del Plan Comarcal de 1953, dos de ellas en lo que conocemos como Eixample tradicional, llamado posteriormente Sector de Conservación y dos fuera de este, en lo que desde 1986 se conoce como el Conjunto Especial. Dos edificios destinados mayoritariamente a viviendas, en el paseo Sant Joan 91 y en la calle Consell de Cent 254, en las tradicionales derecha e izquierda respectivamente, y otros dos situados en las calles Indústria 89-91 y Còrsega 95, prácticamente en los extremos del área que identificamos con la ordenación de Cerdà. Los dos primeros, con la planta baja desdoblada, para obtener una planta altillo que llegue a la fachada, más 7 y 6 plantas piso (una más en el paseo Sant Joan debido a su mayor anchura), más ático y sobreático, sobresaliendo de las edificaciones vecinas y dejando importantes paramentos de medianeras al descubierto. En ambos casos encontramos la preocupación por la línea de cornisa, definida por la altura de las edificaciones


de l’Eixample històric. Una reflexió que pot semblar tímida i que passa desapercebuda per a molts però que fa que l’edifici s’identifiqui com “del Miquel”. Malgrat l’aparent desordre dels volums de façana (estem en l’època de les façanes mogudes en contraposició a les façanes ordenades que seguien una composició més estricta segons eixos verticals, tal com es pot veure a les façanes veïnes, derivada de l’ús de nous materials i solucions constructives) és manté l’eix principal, més clar al carrer Consell de Cent, reforçat pel pilar central de planta baixa. Aquí sí que, aprofitant les noves possibilitats estructurals, es fan àmplies obertures però anant en compte per tal que, pel nombre de pilars o per les seves dimensions, l’edifici arribi a terra de forma clara. Les solucions constructives (expressió de les noves possibilitats tecnològiques) i els materials (les peces de formigó prefabricades esmentades a l’article de l’Albert Costa en aquest mateix llibre) sí ques’aparten de les solucions tradicionals. Es busca, però, un cert nou llenguatge, amb materials que es volen duradors i coloracions molt diferents de les usades habitualment pel Miquel en aquella època, amb una decidida voluntat d’integrar-se al conjunt preexistent. Pel que fa a les plantes, hem de dir que hi trobem unes llargues fondàries edificables i unes dimensions dels habitatges que el mercat de l’època demanava i que portaven a unes tipologies que, posteriorment, han canviat molt. El gran edifici d’habitatges del carrer de la Indústria 89-91 (cantonada amb el carrer Sardenya) i el petit edifici del carrer de Còrsega 95 també m’han semblat molt significatius. Situats en dos contextos molt diferents i en dues situacions també molt diferents (xamfrà de grans dimensions en el primer cas i parcel· la molt estreta entre mitgeres a l’altre), en els dos casos es dóna una solució amb segell propi. L’edifici en cantonada reuneix molts dels elements i solucions dels edificis abans esmentats: la contundència de la planta baixa desdoblada i remarcada per la línia horitzontal contínua que defineixen els cossos volats, la varietat de solucions en els elements volats, l’intent de donar simetria al xamfrà, etc. Però, conscient que es troba en un Eixample format en una segona etapa i en el qual fa temps que s’apliquen altres normes compositives, combina més materials i colors, remarca la importància del tram de façana de la cantonada i lliga l’edifici de forma contundent amb la barana de l’àtic. Usa sense por el color blanc ja que, excepte en l’element superior, aquest queda compensat pel color més fosc de la façana interior i les ombres provocades pels elements volats. És l’ampliació i aplicació, ara continguda, dels recursos que hem vist a les façanes analitzades anteriorment 262

adyacentes, ya que ahí hace coincidir un forjado, más marcado en el caso del paseo de Sant Joan al colocar dos balcones corridos. Un intento, creo que logrado, de recordar aquella línea tan importante en la configuración del Eixample histórico. Una reflexión que puede parecer tímida y que a muchos les pasa desapercibida pero que hace que el edificio se identifique como “de Miquel”. A pesar del aparente desorden de los volúmenes de fachada (estamos en la época de las fachadas movidas en contraposición a las fachadas ordenadas, que seguían una composición más estricta según ejes verticales, tal y como se puede ver en las fachadas vecinas, derivada del uso de nuevos materiales y soluciones constructivas), se mantiene el eje principal, más claro en Consell de Cent, reforzado por el pilar central de planta baja. Aquí sí que, aprovechando las nuevas posibilidades estructurales, se hacen amplias aberturas pero poniendo atención en que, por el número de pilares o por sus dimensiones, el edificio llegue al suelo de forma clara. Las soluciones constructivas (expresión de las nuevas posibilidades tecnológicas) y los materiales (las piezas de hormigón prefabricadas mencionadas en el artículo de Albert Costa en este mismo libro) sí que se apartan de las soluciones tradicionales. Se busca no obstante un cierto nuevo lenguaje, con materiales que se desean duraderos y coloraciones muy diferentes de las usadas habitualmente por Miquel en aquella época, con una decidida voluntad de integrarlos al conjunto preexistente. Por lo que se refiere a las plantas, hemos de decir que encontramos unas largas profundidades edificables y unas dimensiones de las viviendas que el mercado de la época requería y que llevaban a unas tipologías que posteriormente han cambiado mucho. El gran edificio de viviendas de la calle Indústria 89-91 (esquina con Sardenya) y el pequeño edificio de la calle Còrsega 95 también me han parecido muy significativos. Situados en dos contextos muy diferentes y en dos situaciones también muy diferentes (chaflán de grandes dimensiones en el primer caso, y parcela muy estrecha entre medianeras en el otro), en los dos casos se da una solución con sello propio. El edificio en esquina reúne muchos de los elementos y soluciones de los edificios antes mencionados: la contundencia de la planta baja desdoblada y remarcada por la línea horizontal continua que definen los cuerpos volados, la variedad de soluciones en los elementos volados, el intento de dar simetría al chaflán, etc. Pero, consciente de que se encuentra en un Eixample formado en una segunda etapa y en el que hace tiempo que se aplican otras normas compositivas, combina más materiales y colores,


Edifici Sant Joan | EdificiO Sant Joan 35 habitatges, locals comercials i 4 plantes soterrani-aparcament 35 viviendas, locales comerciales y 4 sótanos-aparcamiento emplaçament | emplazamiento Passeig de Sant Joan 91, Barcelona promotor | promotor INFIESA col·laboradors | colaboradores S. González Herrera aparellador | aparejador superfície | superficie 5.906,45 m2 1973-1975

“Encara que l’alçària reguladora d’aquella època permetia aixecar dues plantes més (sense comptar els àtics, sobreàtics, etc.) respecte als edificis adjacents, a la façana hi ha un intent de composició amb cornises dels edificis veïns (que eren clàssiques construccions del segle xix de l’Eixample), emfatitzant els volums inferiors i alleugerant els superiors a les alçàries dels dos veïns, tot i que jo no podia fer res més que seguir la normativa existent quan vaig rebre l’encàrrec”. (M. Alvarez Trincado, Converses, 2002)

“Aunque la altura reguladora de aquella época permitía levantar dos plantas más (sin contar los áticos, sobre áticos, etc.) respecto a los edificios adyacentes, en la fachada hay un intento de composición con cornisas de los edificios vecinos (que eran clásicas construcciones del siglo XIX del Eixample), enfatizando los volúmenes inferiores y aligerando los superiores a las alturas de los dos vecinos, yo no podía hacer nada más que seguir la normativa existente cuando recibí el encargo”. (M. Alvarez Trincado, Conversaciones, 2002)

263


i que no són sinó les de l’arquitectura clàssica (base-fust-entaulament, volums i jocs d’ombres, etc.). Les plantes, molt triturades però que ordenen perfectament els programes demanats i aprofiten, també aquí, la superfície al màxim. A l’edifici d’oficines del carrer de Còrsega hi ha un canvi total respecte dels analitzats anteriorment. Molt més sobri, tant per l’ús d’un sol material (el maó vist), com pel volum (un sol cos volat recolzat en mènsules); vol recuperar el llenguatge del que, anys abans, s’havia definit com a Escola de Barcelona. Tanmateix, la col·locació dels tancaments, metàl·lics, a la part més externa de la façana dóna més contundència al volum volat i una voluntat de modernitat en usar simultàniament llenguatges de dos moments arquitectònics diferents. Contenció facilitada, potser, per l’ús, que s’expressa també en la solució de la planta lliure i, especialment, una posada en obra molt acurada facilitada pels recursos arquitectònics emprats. Quina diferència amb els dos edificis que hi ha al costat! En resum, un edifici de petites dimensions i aparentment sense pretensions que ens porta, però, al Miquel dels primers anys.

remarca la importancia del tramo de fachada de la esquina y liga el edificio de forma contundente con la barandilla del ático. Usa sin miedo el color blanco, ya que, excepto en el elemento superior, este queda compensado por el color más oscuro de la fachada interior y las sombras provocadas por los elementos volados. Es la ampliación y aplicación, ahora contenida, de los recursos que hemos visto en las fachadas analizadas anteriormente y que no son sino las de la arquitectura clásica (basefuste-entablamento, volúmenes y juegos de sombras, etc.). Las plantas, muy trituradas pero ordenando perfectamente los programas requeridos y aprovechando, también aquí, la superficie al máximo. En el edificio de oficinas de la calle Còrsega hay un cambio total respecto a los analizados anteriormente. Mucho más sobrio, tanto por lo que respecta al uso de un solo material (el ladrillo visto) como por el volumen (un solo cuerpo volado apoyado en ménsulas); quiere recuperar el lenguaje de lo que, años antes, se había definido como Escuela de Barcelona. Sin duda la colocación de los cerramientos, metálicos, en la parte más externa de la fachada da más contundencia al volumen volado y una voluntad de modernidad al usar simultáneamente lenguajes de dos momentos arquitectónicos diferentes. Contención facilitada quizás por el uso, que se expresa también en la solución de la planta libre y, especialmente, en una puesta en obra muy cuidada, facilitada por los recursos arquitectónicos utilizados. ¡Qué diferencia con los dos edificios que lo flanquean! En resumen, un edificio de pequeñas dimensiones y aparentemente sin pretensiones que nos remite al Miquel de los primeros años.

(1) La segona part d’aquest article —Arquitectura a l’Eixample II— continua a la pàgina 352. (2) Al final de les normes del Pla General Metropolità hi apareixen unes disposicions transitòries que fan referència a com tractar els documents administratius en tràmit (que passa amb els edificis en obra al moment d’aprovar-se el Pla, etc.). L’anomenada Setena permet que les llicències concedides, i també les presentades als registres dels ajuntaments abans de la publicació del PGM al Butlletí Oficial de la Província (i per tant seguint les normes del Pla de 1953) poden continuar o iniciar les obres sempre que l’edifici quedi cobert d’aigües en el termini de dos anys des de l’aprovació del PGM. Això va provocar que fins el 1978/79 es continuessin construint edificis segons les normes antigues.

(1) La segunda parte de este artículo —Arquitectura en el Eixample II— continúa en la página 352. (2) Al final de las normas del Plan General Metropolitano aparecen unas disposiciones transitorias que hacen referencia a como tratar los documentos administrativos en trámite (qué pasa con los edificios en obra en el momento de aprobarse el Plan, etc.). La llamada séptima permite que las licencias concedidas, y también las presentadas en los registros de los ayuntamientos antes de la publicación del PGM en el Boletín Oficial de la Provincia (y por tanto siguiendo las normas del Plan de 1953) pueden continuar o iniciar las obras siempre que el edificio quede cubierto de aguas en el periodo de dos años desde la aprobación del PGM. Esto provocó que hasta el 1978/79 se continuaran construyendo edificios según las normas antiguas.

264


Edifici Consell de Cent | EdificiO Consell de Cent 16 apartaments, 16 despatxos i 2 locals comercials 16 apartamentos, 16 despachos y 2 locales comerciales emplaçament | emplazamiento c/ Consell de Cent 254, Barcelona promotor | promotor Bezinco S.A. col·laboradors | colaboradores F. Egea aparellador | aparejador superfície | superficie 2.358,56 m2 1975-1977

“Aquest era un edifici mixt on vaig buscar una solució tant en planta com en alçat que permetés els dos programes, i una lectura exterior aliena a l’ús de l’edifici. Pel que fa al tradicional balcó dels edificis d’habitatges de l’Eixample, vaig aconseguir una façana molt plana i unes obertures amb un ritme i una volada el més semblant possible a la trama existent; tot i que l’obligat aprofitament de l’edificabilitat i la normativa d’aquell moment permetien un augment de l’alçada respecte dels edificis veïns”. (M. Alvarez Trincado, Converses, 2002)

“Este era un edificio mixto de viviendas y oficinas donde busqué una solución tanto en planta como en alzado que permitiera los dos programas, y una lectura exterior aliena al uso del edificio. Para el tradicional balcón de los edificios de viviendas del Eixample, conseguí una fachada muy plana y unas oberturas con un ritmo y un vuelo lo más parecido posible a la trama existente; aunque el obligado aprovechamiento de la edificabilidad y la ordenanza de aquel momento permitían un aumento de la altura respecto a los edificios vecinos”. (M. Alvarez Trincado, Conversaciones, 2002)

265


Edifici Indústria | EdificiO Indústria 87 habitatges, locals comercials i 3 soterrani-aparcament 87 viviendas, locales comerciales y 3 sótanos-aparcamiento emplaçament | emplazamiento c/ Indústria 89-91, Barcelona promotor | promotor Ibusa col·laboradors | colaboradores A. Costa arquitecte | arquitecto; I. Assens, F. Fonts Bardají aparelladors | aparejadores superfície | area 12.106,80 m2 1972-1980

“L’interès d’aquest projecte radica en l’aprofitament que vam fer de la geometria del solar i en la seva estructura. Els gestos formals són el resultat d’una reflexió per intentar aprofitar al màxim les possibilitats que permetien les ordenances. Vaig utilitzar una estructura mixta de forjats ceràmics recolzats sobre bigues mixtes que transmetien la càrrega sobre pilars metàl·lics. Aquesta solució va permetre augmentar la llum entre pilars i, a més a més, les bigues no sobrepassen el cantell del forjat i queden totalment embegudes en aquest”. (M. Alvarez Trincado, Converses, 2002)

“El interés de este proyecto radica en el aprovechamiento que hicimos de la geometría del solar y en su estructura. Los gestos formales son el resultado de una reflexión para intentar aprovechar al máximo las posibilidades que permitían las ordenanzas. Utilicé una estructura mixta de forjados cerámicos apoyados sobre vigas mixtas que transmitían la carga sobre pilares metálicos. Esta solución permitió aumentar la luz entre pilares y, además, las vigas no sobrepasan el canto del forjado y quedan totalmente embebidas en éste”. (M. Alvarez Trincado, Conversaciones, 2002)

266


edifici Còrsega | edificiO Còrsega 8 oficines i locals comercials | 8 oficinas y locales comerciales emplaçament | emplazamiento c/ Còrsega 95, Barcelona promotor | promotor Inmobiliaria Catharsis S.A. col·laboradors | colaboradores A. Martínez García aparellador | aparejador superfície | superficie 1.320 m2 1976-1979

“Aquest edifici entre mitgeres és un mur cortina mixte, composat amb pilastres de totxo massís, encara que l’ajust del pressupost va impedir poder fer el desplegament d’elements que tenien altres edificis anteriors d’obra vista. De tota manera, em sembla que aquesta simplificació forçada no és necessàriament negativa per al resultat final”. (M. Alvarez Trincado, Converses, 2002)

“Este edificio entre medianeras es un muro cortina mixto, compuesto con pilastras de ladrillo macizo, aunque el ajuste del presupuesto impidió poder hacer el despliegue de elementos que tenían otros edificios anteriores de obra vista. De todas formas, me parece que esta simplificación forzada no es necesariamente negativa para el resultado final”. (M. Alvarez Trincado, Conversaciones, 2002)

267


0.3. Capítol CAPÍTULO

80s-2000s

Miquel Alvarez Trincado al despatx del passeig Manuel Girona amb un client, M. Martínez Calderón; amb T. Garreta Mill i els seus fills, Miquelàngel i Ariadna (superior d’esquerra a dreta). Amb els directors de projectes d’Altrim, els arquitectes I. Riera, J.A. Boguñá i T. Garreta Mill (inferior esquerra).

Miquel Alvarez Trincado en el despacho del paseo Manuel Girona con un cliente, M. Martínez Calderón; con T. Garreta Mill y sus hijos, Miquelàngel y Ariadna (superior de izquierda a derecha). Con los directores de proyectos de Altrim, los arquitectos I. Riera, J.A. Boguñá y T. Garreta Mill (inferior izquierda). 278


279


CASES OLABARRÍA | CASAS OLABARRÍA conjunt de 4 habitatges unifamiliars | conjunto de 4 viviendas unifamiliares coautor | coautor I. Riera Mas arquitecte | arquitecto emplaçament | emplazamiento passeig Olabarría 36-44, Sant Cugat del Vallès (Barcelona) promotor | promotor Serlimex S.A. col·laboradors | colaboradores J. M. Estivill aparellador | aparejador superfície | superficie 1.668,68 m2 text | texto A. Alvarez Garreta 1993-1997

Amb aquest encàrrec de quatre habitatges per als germans d’una família benestant, Alvarez Trincado reprèn l’arquitectura domèstica d’inspiració wrightiana que havia iniciat a finals dels anys seixanta a Valldoreix. Amb una carrera professional consolidada, la confiança del client i un pressupost ampli, podrà executar íntegrament el projecte fins a la seva execució final desplegant la riquesa del llenguatge wrightià en la seva totalitat, des dels detalls ornamentals fins a la concepció volumètrica. L’orientació dels edificis es correspon amb l’alineació al carrer, una elecció que es deu en gran part a la geometria irregular del solar, i a la concepció unitària de l’ordenació general. A partir d’aquesta decisió, s’organitzen els quatre habitatges que es despleguen sobre una diagonal, convergint en el front horitzontal de façana al carrer creant la lectura d’un edifici. Els habitatges es descomponen en un complex joc de volums d’obra vista, rematats per cobertes de teula amb importants voladissos (que es superposen amb els de les terrasses), i per les jardineres en cantonada que l’emfatitzen i reforcen la rotunditat de la geometria. La planta dels habitatges s’organitza a partir de la figura del quadrat que es desplaça en tres volums sobre una diagonal, d’aquesta manera s’aconsegueix el màxim de superfície en planta en un mateix nivell. El cos central té una planta més i és on es situa el centre de gravetat de l’habitatge, on l’escala es desplega en un moviment ascendent fins al nivell de la coberta que, com una cúpula, aporta llum natural zenital a l’interior de l’habitatge a través de l’espai central a triple alçada. A la planta baixa se situa la zona de dia, estar i cuina, que és el centre de la vida familiar i que culmina amb els espais exteriors de terrasses, porxos i el jardí comunitari. El jardí era a Crescent (un projecte de 1988), l’element espaial generador d’un conjunt de set habitatges en filera que es disposaven en una geometria circular, com un crescent anglès. Alvarez Trincado havia adquirit aquest solar per a realitzar una promoció residencial i, encara que no la va arribar a construir, va ser el germen de la creació aquell mateix any d’una empresa, Crescent, amb la qual va portar a la pràctica una modesta però ininterrompuda activitat des del seu estudi Altrim, amb l’objectiu de realitzar la seva arquitectura sense les restriccions comercials que imposa la promoció residencial privada.

320

Con este encargo de cuatro viviendas para los hermanos de una familia acomodada, Alvarez Trincado retoma la arquitectura doméstica de inspiración wrightiana que había iniciado a finales de los años sesenta en Valldoreix. Tras una carrera profesional consolidada, la plena confianza del cliente y un presupuesto holgado, podrá ejecutar integralmente el proyecto hasta su ejecución desplegando la riqueza del lenguaje wrightiano en su totalidad, des de los detalles ornamentales hasta la concepción volumétrica. La orientación de los edificios se corresponde con la alineación a la calle, una elección que se debe en gran parte a la geometría irregular del solar, y a la concepción unitaria de la ordenación general. A partir de decisión, se organizan las cuatro viviendas que sedespliegan sobre una diagonal y convergen en el frente horizontal de la fachada a la calle creando la lectura de un edificio. Las viviendas se descomponen en un complejo juego de volúmenes de obra vista y están rematadas por cubiertas de teja con importantes voladizos (que se superponen a los de las terrazas) y por las jardineras en esquina que refuerzan la rotundidad de la geometría. La planta de las viviendas se organiza como un cuadrado que se desplaza en tres volúmenes sobre una diagonal consiguiendo proyectar en planta sobre el terreno el máximo de superficie al mismo nivel. El cuerpo central tiene una planta más y es donde se sitúa el centro de gravedad de la vivienda, donde la escalera se despliega en un movimiento ascendente hasta el nivel de la cubierta que, como una cúpula, aporta luz natural cenital al interior de la vivienda a través del espacio central a triple altura. En la planta baja se sitúa la zona de día, estar y cocina, que es el centro de la vida familiar y que culmina con los espacios exteriores de terrazas, porches y el jardín comunitario. El jardín era en el proyecto Crescent (un proyecto de 1988), el elemento espacial generador de un conjunto de siete viviendas en hilera que se ordenaban siguiendo una forma circular, como un crescent inglés. Alvarez Trincado había adquirido este solar para realizar una promoción residencial y, aunque no la llegó a construir, fue el germen de la creación ese mismo año de una empresa, Crescent, con la cual desarrolló una modesta pero ininterrumpida actividad inmobiliaria desde su estudio Altrim, con la voluntad de poder llevar a la práctica su arquitectura sin las restricciones comerciales que impone la promoción residencial privada.


“Amb aquest encàrrec ens ho vam passar molt bé; és un projecte Miquel-Ignasi amb tots els nostres tics junts però força ben col·locats, on vam coincidir plenament. Jo venia d’un viatge pels Estats Units on havia recorregut gran part de l’obra de Wright (el ‘gran mestre’ del Miquel), i aquella emocionant experiència es va fusionar amb les seves neures wrightianes, i va haver-hi unanimitat absoluta durant tot el procés. El projecte és bàsicament una qüestió de quadrats. l’edifici es genera a través de tres quadrats col· locats sobre una diagonal que es van desplaçant i es van col·locant en vertical, amb uns voladissos molt importants i amb unes jardineres a la cantonada que eren uns volums molt wrightians. Es podria dir que és la Prairie house de luxe, on l’únic aspecte que no vam poder controlar va ser l’interiorisme. de fet, no he arribat mai a veure els interiors acabats.” (I. Riera i Mas)

“Con este encargo nos lo pasamos muy bien; es un proyecto Miquel-Ignasi con todos nuestros tics juntos pero bastante bien colocados, donde coincidimos plenamente. Yo volvía de un viaje por los Estados Unidos donde había recorrido gran parte de la obra de Wright (el ‘gran maestro’ de Miquel), y aquella emocionante experiencia se fusionó con sus neuras wrightianas, y hubo unanimidad absoluta durante todo el proceso. El proyecto es básicamente una cuestión de cuadrados. el edificio se genera a través de tres cuadrados colocados sobre una diagonal que se va desplazando y se van colocando en vertical, con unos voladizos muy importantes y con unas jardineras en la esquina que eran unos volúmenes muy wrightianos. Se podría decir que es la Prairie House de lujo, donde el único aspecto que no pudimos controlar fue el interiorismo. y de hecho, no he llegado nunca a ver los interiores terminados”. (I. Riera i Mas)

322


323


CASES OLABARRÍA 01 planta baixa del conjunt. 02 secció transversal. 03 plantes habitatge tipus: soterrani, baixa, primera i sotacoberta.

CASAS OLABARRÍA 01 planta baja del conjunto. 02 secciónn transversal. 03 plantas vivienda tipo: sótano, baja, primera y bajo cubierta.

01

03

324

02


PROJECTE CRESCENT 01 axonomètrica d’un dels habitatges. 02 planta baixa del conjunt. 03 alçat al jardí.

PROYECTO CRESCENT

El projecte que va plantejar Alvarez Trincado el 1988 situava les cases en forma semicircular, creant un crescent a l’anglesa en una interessant formació de buits i plens, defugint del típic projecte d’habitages en filera. S’aconsegueix una separació entre les cases amb pèrgoles i el conjunt té una imatge compacta. Aquesta idea es va traslladar al projecte final, tot i que malauradament no es va arribar a construir.

01 axonometría de una de las viviendas. 02 planta baja del conjunto. 03 alzado al jardín.

01

El proyecto que planteó Alvarez Trincado en 1988, situa las viviendas en forma semicircular, creando un crescent a la inglesa en una interesante formación de llenos y vacíos, huyendo de la típico proyecto de viviendas en hilera. Se consigue una separación entra las casas con pérgolas, y a la vez se dota al conjunto de una volumetría compacta. Esta idea se mantuvo en el proyecto final, aunque desgraciadamente no se llegó a construir.

02

03

325


PARC DE MAR 215 habitatges, jardí i soterrani-aparcament | 215 viviendas, jardín y sótano-aparcamiento coautor | coautores J. M. Fargas (Fargas Associats Arquitectes), M. Alonso arquitectes | arquitectos emplaçament | emplazamiento urbanització | urbanización Parc de Mar, Sitges (Barcelona) promotor | promotor Edificio Córcega S. A., Mestava S.A. col·laboradors | colaboradores A. Consegal, J. A. Boguñá arquitectes | arquitectos J. M. Lladó, J. R. Vergara, A. Jové arquitectes tècnics | arquitectos técnicos conultors | conultores A. Torres (Ingeniería y Arquitectura Europea S.A.) superfície | superficie 8.508 m2 text | texto A. Alvarez Garreta 1992-1998 A principi dels anys noranta encara hi havia a Sitges una franja de terreny sense edificar davant del mar, entre la riera de Ribes i els jardins de l’hotel Terramar. L’extens club de golf de l’est del municipi ocupava una gran extensió entre la ciutat i el parc natural del Garraf; el planejament d’una part d’aquells terrenys ja en preveia la urbanització, amb una elevada edificabilitat per construir-hi un conjunt residencial i un hotel. Encara no s’havien construït els túnels del Garraf però ja estaven en projecte, i una part de la població flotant de Sitges estava a punt de donar el salt cap a la primera residència, fruit de l’impuls de projectes d’infraestructures que han permès una ràpida connexió amb Barcelona, desplaçant població de la capital a la primera corona metropolitana (amb l’exemple paradigmàtic de Sant Cugat i els túnels de Vallvidrera). Parc de Mar és el resultat de la feina en equip on dues grans promotores (Habitat amb Núñez y Navarro) hi faran confluir dos grans estudis d’arquitectura a través d’un concurs d’idees i que, finalment, van compartir un mateix projecte. Altrim i Fargas & Associats, o Miquel Alvarez Trincado i Josep M. Fargas, eren dos arquitectes amb una gran personalitat, al capdavant de dos despatxos amb diferents concepcions de l’arquitectura encara que amb similars nivells d’exigència i professionalitat. Fargas, que procedia de l’escola racionalista, tenia la creença en la industrialització dels processos constructius i dels materials. A Alvarez Trincado, que venia de l’Escola de Barcelona i de la influència americana de F. Ll. Wright, li agradava anar més enllà, la qual cosa el portava molt sovint a experimentar amb els materials, i en aquesta visió va confluir amb les idees de J. M. Fargas. Tot i que sovint es disputessin l’hegemonia del projecte, eren dos arquitectes que es respectaven, i tot i la diferència d’edat entre ells, els unia una gran amistat. A Parc de Mar l’arquitectura té un paper determinant. L’arquitecte se situa al capdavant del procés: del plantejament general a la tipologia dels habitatges, passant pel disseny dels espais exteriors i la vegetació. Hi ha uns principis generals ordenadors: la forma que adopta la planta del conjunt, la secció (amb la façana verda) i la concepció de les circulacions, així com la geometria com l’eina del projecte. Tot i l’aparent caràcter conservador de l’encàrrec, un conjunt residencial tancat —un condomini a l’estil americà amb apartaments de grans dimensions destinats a la segona residència Fargas i Alvarez Trincado donaran resposta a aquests requeriments amb una proposta innovadora.

326

A principios de los años noventa, en Sitges todavía quedaba una franja de terreno sin edificar frente al mar, entre la riera de Ribes y los jardines del hotel Terramar. El extenso club de golf del este del municipio ocupaba una gran extensión entre la ciudad y el parque natural del Garraf; la urbanización de parte de aquellos terrenos ya estaba prevista, y existía un plan de elevada edificabilidad: iban a construirse ahí un conjunto residencial y un hotel. Las obras de los túneles del Garraf todavía no estaban terminadas, pero se esperaba que en pocos años una parte de la población flotante de Sitges se afincara definitivamente en la ciudad; eso se debía al impulso de los proyectos de infraestructuras que han permitido una rápida conexión con Barcelona y han desplazado población de la capital a la primera corona metropolitana (con el paradigma de Sant Cugat y los túneles de Vallvidrera). Parc de Mar es el resultado del trabajo en equipo de dos grandes promotoras (Habitat con Núñez y Navarro) que hicieron confluir dos grandes estudios de arquitectura en un concurso de ideas, y que finalmente compartieron un mismo proyecto. Altrim y Fargas & Associats, o Miquel Alvarez Trincado y Josep M. Fargas eran dos grandes arquitectos con una gran personalidad, al frente de dos despachos con diferentes concepciones de la arquitectura aunque con similares niveles de exigencia y profesionalidad. Fargas, que procedía de la escuela racionalista, creía en la industrialización de los procesos constructivos y de los materiales. Alvarez Trincado, que venía de la Escuela de Barcelona y de la influencia americana de F. Ll. Wright, gustaba de ir más allá, lo que le llevaba a menudo a experimentar con nuevos materiales, y en esta visión confluyó con las ideas de J. M. Fargas. Aunque a menudo se disputaran la hegemonía del proyecto, se respetaban como arquitectos, ya que a pesar de todo les unía una gran amistad. En Parc de Mar la arquitectura tiene un papel determinante. el arquitecto se situará al frente del proceso: desde el planteamiento general a la tipología de las viviendas, pasando por el diseño de los espacios exteriores y la vegetación. El proyecto tiene unos principios generales ordenadores: la forma que adopta la planta del conjunto, la sección (con la fachada verde) y la concepción de las circulaciones, así como la geometría como la herramienta de trabajo. A pesar del aparente carácter conservador del encargo —un condominio al estilo americano con apartamentos de grandes dimensiones destinados a la segunda residencia— Fargas y Alvarez Trincado darán respuesta a estos requerimientos con una propuesta innovadora.


Un concepte basic del projecte és la façana verda. Es volia generar una doble façana i un jardí vertical, i es va dissenyar una jardinera amb la doble funció afegida de protecció i façana. És en realitat la façana dels edificis, ja que al darrere hi ha unes grans balconeres corredisses de vidre que no es veuen (com tampoc als habitants, que queden protegits) degut als grans voladís de les terrasses i a la vegetació. Es podria dir que en realitat no hi ha una façana pròpiament dita, o un mur de façana com s’entén normalment. El projecte introduïa conceptes ecològics, que en realitat són de pur sentit comú. (A. Consegal) Un concepto básico del proyecto es la fachada verde. Se quería generar una doble fachada y un jardín vertical, y se diseñó una jardinera con la doble función añadida de protección y fachada. Es en realidad la fachada de los edificios, ya que detrás hay unas grandes balconeras correderas de cristal que no se ven (como tampoco a los habitantes, que quedan protegidos) debido a los grandes voladizos de las terrazas y a la vegetación. Se podría decir que en realidad no hay una fachada propiamente dicha, o un muro de fachada como se entiende normalmente. El proyecto introducía conceptos ecológicos, que en realidad son de puro sentido común. (A. Consegal)

328


329


Arquitectura a l’Eixample II 1 Arquitectura en el Eixample II 1 Jordi Rogent i Albiol

Aquests quatre exemples responen a edificacions recents, del 2000 cap aquí, tot aplicant l’Ordenança del 1986 i, per tant, seguint els criteris definits per la Comissió2. El primer, al carrer de Girona 172, es troba dins del que l’Ordenança defineix com a Sector de Conservació, mentre que els altres tres es localitzen a la tradicional esquerra de l’Eixample: un a Sepúlveda 156-160 (encara en el mateix sector de conservació) i els altres dos en el Sector Especial a Viladomat 310-314 i a Vilamarí 110-112. Aquests exemples els he escollit perquè són representatius de les intervencions que s’han donat a l’Eixample durant els darrers deu anys: les remuntes (esgotar l’alçada de planta baixa i cinc plantes pis que permet el planejament) i l’edificació de nova planta que agrupa parcel·les resultants d’antigues edificacions. L’edifici del carrer Girona és una intervenció en un edifici construït abans de 1932 i la seva façana no es podia enderrocar encara que tingués una alçària de planta baixa i tres pisos, inferior a la permesa. Mantenir la façana, sacrificar la planta altell, canviar la porta d’entrada per poder fer una nova escala que ventilés a través d’un celobert que s’adossava al de la casa veïna, obtenir dos habitatges on abans n’hi havia un i, sobretot, aixecar dues plantes noves. Aquests eren els principals temes que s’havien de resoldre en un projecte de petites dimensions que, entenc, en Miquel va resoldre amb professionalitat. Sort que, degut a l’estretor de la parcel·la, no li van exigir que fes un aparcament soterrani! L’augment de dues plantes sobre una façana de planta baixa i tres pisos feta amb elements de pedra i estucat que imita maons no era gens fàcil i, per això, en Miquel va escollir el que coneixem com a façana mimètica. Per la Comissió no és la solució ideal (tant per una postura intel·lectual com per la dificultat d’usar actualment materials i tècniques pròpies d’altres èpoques), penso que la solució final és en aquest cas, l’acord va ser unànime i penso que la solució final és plenament encertada. La substitució dels llibrets dels balcons i la pedra artificial dels elements nous no es noten; el nou estucat a les parts massisses i l’enrassat de la barana amb el terrat veí són un encert. Només han passat pocs anys i la integració dels nous materials ha estat òptima, fet que no ha passat en altres edificis on s’ha pres la mateixa decisió, el que demostra el bon saber fer del seu autor. Cal remarcar que, des del primer moment, el Miquel va entendre el valor de l’arquitectura de reblert amb la qual ens trobàvem i va posar el valor d’aquesta arquitectura davant del seu possible protagonisme. Una renúncia que no tots els arquitectes volen fer!

352

Estos cuatro ejemplos responden a edificaciones más recientes, del 2000 hacia aquí, aplicando la Ordenanza de 1986 y, por tanto, siguiendo los criterios definidos por la Comisión2. El primero, en la calle Girona 172 se encuentra dentro de lo que la Ordenanza define como Sector de Conservación, mientras que los otros tres se localizan en la tradicional izquierda del Eixample: uno en Sepúlveda 156-160 (todavía en el mismo sector de conservación) y los otros dos en el Sector Especial en Viladomat 310-314 y en Vilamarí 110-112. Estos ejemplos los he escogido por representativos de las intervenciones que se han dado en el Eixample durante los últimos diez años: las remontas (agotar la altura de planta baja y 5 plantas piso que permite el planeamiento) y la edificación de nueva planta agrupando parcelas resultantes de antiguas edificaciones. El edificio de la calle Girona es una intervención en un edificio construido antes de 1932 y su fachada no se podía derribar a pesar de que tuviera una altura de planta baja y 3 pisos, inferior a la permitida. Mantener la fachada, sacrificar la planta altillo, cambiar la puerta de entrada para poder hacer una nueva escalera que ventilara por un patio de luces que se adosaba al de la casa vecina, conseguir dos viviendas donde antes había una y, sobre todo, levantar dos nuevas plantas. Estos eran los principales temas a resolver en un proyecto de pequeñas dimensiones que, entiendo, Miquel resolvió con profesionalidad. ¡Suerte que, debido a la estrechez de la parcela, no le exigieron que hiciera un sótano-aparcamiento! El aumento de dos plantas sobre una fachada de planta baja y tres pisos hecha con elementos de piedra y estucado que imita ladrillos no era nada fácil y, por ello, Miquel escogió lo que conocemos como fachada mimética. Para la Comisión no es la solución ideal (tanto por una postura intelectual como por la dificultad de usar actualmente materiales y técnicas propias de otras épocas), pero en este caso el acuerdo fue unánime y creo que la solución final es plenamente acertada. La sustitución de los librillos de los balcones y la piedra artificial de los elementos nuevos no se notan; el nuevo estucado en las partes macizas y el enrasado de la barandilla con el terrado vecino son un acierto. Tan solo han pasado pocos años y la integración de los nuevos materiales ha sido óptima, hecho que no ha pasado en otros edificios donde se ha tomado la misma decisión, lo que demuestra el buen saber hacer del autor. Cabe remarcar que, desde el primer momento, Miquel entendió el valor de la arquitectura de relleno con la que nos encontrábamos y puso el valor de esta arquitectura por delante de su posible protagonismo. ¡Una renuncia que no todos los arquitectos quieren hacer!


Els altres tres exemples tenen en comú la seva situació en illes formades per edificacions que poden semblar poc representatives de l’Eixample, però de les quals n’hi ha moltes més de les que sembla, amb edificis resultants de transformacions anteriors al Pla General Metropolità i a l’Ordenança. Els projectes analitzats van ser edificats en els últims moments quan encara hi havien forats a l’Eixample, i són el resultat de l’agrupació d’almenys dues parcel·les amb edificacions que no arribaven a les cinc plantes pis. I dues d’aquestes tenen sis plantes, una més de les regulades, obtinguda mitjançant la compra d’edificabilitat amb la intenció d’igualar l’alçària del seu coronament amb el de les edificacions veïnes. Unes operacions que milloraven el paisatge urbà, permetien l’Ajuntament actuar en alguns interiors d’illa i compensaven els promotors en uns moments frenètics en la venda d’habitatges. Així al carrer de Sepúlveda 156-160 trobem una edifici de gran longitud de façana, més d’un terç del total edificat de l’illa; amb 8 habitatges per planta, servits per un sol nucli d’accessos verticals i un gran aparcament soterrani de 4 plantes (tot i una previsió inicial de cinc). La façana, simètrica, està formada per un gran pla amb obertures rectangulars sense balcó (per accentuar la condició de pla), del qual sobresurten dos volums de planta triangular que formen part de la sala d’estar-menjador. El contrast entre la pedra clara de l’aplacat i el color fosc de les persianes corredisses dóna una gran contundència i personalitat a la façana, que vol recordar els dos edificis existents anteriorment. Contundència que queda remarcada pel gran forat, una visual que es forma a planta baixa i que, tot i així, permet que l’edifici s’entregui a terra de forma clara. La barana del terrat enllaça perfectament amb les dels edificis veïns, un edifici clàssic amb una clara remunta i un edifici dels anys setanta, denoten l’illa com a no tradicional, tal com s’ha dit abans. A l’edifici de Viladomat 310-314, construït per al mateix promotor que l’anterior, es repeteixen molts dels conceptes que ja hem esmentat: la façana ocupa quasi un terç de la longitud de l’illa, s’aconsegueix una alçada de sis plantes pis, es vol remarcar la planta baixa que té el gran forat d’accés a l’aparcament de cinc plantes soterrades, dels sis habitatges per planta tres donen a la façana principal, etc. Les característiques dels edificis veïns i, per tant, de la imatge de l’illa de cases, també són similars a les del cas anterior. La façana, però, es planteja d’una manera totalment diferent amb un gran element paral·lelepipèdic que vola 1,5 m des de l’alineació del carrer. Els elements metàl·lics que formen aquesta gran caixa, tancada exteriorment per una gran persiana corredissa que només ocupa la meitat de la superfície, donen 354

Los otros tres ejemplos tienen en común su situación en manzanas formadas por edificaciones que pueden parecer poco representativas del Eixample, pero de las que hay muchas más de las que parece, con edificios resultantes de transformaciones anteriores al Plan General Metropolitano y a la Ordenanza. Los proyectos analizados fueron edificados en los últimos momentos en que todavía había huecos en el Eixample, y son el resultado de la agrupación de al menos dos parcelas con edificaciones que no llegaban a las 5 plantas piso. Y dos de ellas tienen 6 plantas, una más de las reguladas, obtenida mediante la compra de edificabilidad con la intención de igualar la altura de su coronamiento con el de las edificaciones vecinas. Unas operaciones que mejoraban el paisaje urbano, permitían al Ayuntamiento actuar en algunos interiores de manzana y compensaban a los promotores en unos momentos frenéticos en la venda de viviendas. Así en la calle Sepúlveda 156-160 encontramos un edificio de gran longitud de fachada, más de un tercio del total edificado de la manzana, con 8 viviendas por planta servidos y un gran aparcamiento subterráneo de 4 plantas (aunque con una previsión inicial de cinco). La fachada, simétrica, está formada por un gran plano con aberturas rectangulares sin balcón, del que sobresalen dos volúmenes de planta triangular que forman parte del estarcomedor. El contraste entre la piedra clara del aplacado y el color oscuro de las persianas correderas da una gran contundencia y personalidad a la fachada, que quiere recordar los dos edificios existentes anteriormente. Contundencia que queda remarcada por el gran hueco, visual que se forma en planta baja y que, aún y así permite que el edificio se entregue al suelo de forma clara. La barandilla del terrado enlaza perfectamente con las de los edificios vecinos, un edificio clásico con una clara remonta y un edificio de los años 70, denotan la manzana como no tradicional, según se ha dicho antes. En el edificio de Viladomat 310-314 se repiten muchos de los conceptos que ya hemos mencionado: la fachada ocupa casi un tercio de la longitud de la manzana, se consigue una altura de 6 plantas piso, se quiere remarcar la planta baja que tiene el gran hueco de acceso al aparcamiento, de las 6 viviendas por planta 3 dan a la fachada principal, etc. Las características de los edificios vecinos y, por tanto, de la imagen de la manzana, también son similares a les del caso anterior. La fachada, pero, se plantea de otra manera totalmente diferente con un gran elemento paralelepípedo que vuela 1,5 m desde la alineación de la calle. Los elementos metálicos que formen esta gran caja, cerrada exteriormente por una gran persiana corredera que solo ocupa


una gran sensació de lleugeresa a les terrasses i permeten un joc de buits i plens que remarca els tres habitatges existents per planta. La col·locació de dues corredisses més en el pla de tancament de dormitoris i estars-menjadors asseguren l’enfosquiment dels habitatges. L’aplacat blanc del pla de façana actua com un passe-partout del volum metàl·lic de color platejat fent que aquest es noti però no contrasti excessivament. He deixat pel final dels comentaris l’edifici del carrer de Vilamarí 110-112, ja que és un resum de l’evolució tant de la planta com de la façana dels habitatges construïts darrerament a l’Eixample i que s’han anat comentant. L’edifici de dimensions més usuals a l’Eixample, amb cinc habitatges per planta de superfícies molt desiguals (quatre, tres i un dormitori) i un nucli de comunicacions verticals central separant dos celoberts, adopta una tipologia que en els darrers temps s’ha anat imposant. Està situat en una illa de cases amb una parcel·lació més pròpia de l’Eixample clàssic, entre un edifici tradicional i un altre propi dels anys setanta. En el cas que analitzem, la façana adopta la solució del passe-partout de color clar, que emmarca un potent volum paral·lelepipèdic tancat que sobresurt 45 cm de l’alineació de façana. La cara exterior d’aquest volum està modulada en 20 espais i en ell s’alternen els buits (un mòdul als dormitoris i tres als estars-menjadors) amb dos mòduls opacs. Aquests, pintats de color vermell, contrasten fortament amb el gris fosc dels perfils metàl·lics que conformen el volum, i amb el de les corredisses exteriors que passen per davant tant dels mòduls opacs com dels transparents, aconseguint un interessant joc de colors, i de buits i plens. Dues façanes, aquestes darreres, amb un tractament aparentment igual, però amb uns resultats molt diferents, i que volen evitar la fàcil repetició de les mateixes solucions en situacions similars. Els edificis3 que Alvarez Trincado construí a l’Eixample al llarg de 30 anys, que són representatius de l’evolució de la construcció en aquesta part tan pròpia de la nostra ciutat, i que demostren la facilitat d’adaptació d’un estil propi a les exigències de cada moment.

la mitad de la superficie, dan una gran sensación de ligereza en las terrazas y permiten un juego de llenos y vacíos que remarca las 3 viviendas existentes por planta. La colocación de dos correderas más en el plano de cerramiento de dormitorios y estar-comedores garantiza el oscurecimiento de las viviendas. El aplacado blanco del plano de fachada actúa a modo de passepertout del volumen metálico de color plateado haciendo que este se note pero que no contraste excesivamente. He dejado para el final de los comentarios el edificio de la calle Vilamarí 110-112, ya que es un resumen de la evolución tanto de la planta como de la fachada de las viviendas construidas recientemente en el Eixample y que se han ido comentando. El edificio de dimensiones más usuales en el Eixample, y con 5 viviendas por planta de superficies muy desiguales, adopta una tipología que en los últimos años se ha ido imponiendo. Está situado en una manzana con una parcelación más propia del Eixample clásico, entre un edificio tradicional y otro propio de los años 70. En el caso que analizamos la fachada adopta la solución del passe-pertout de color claro, que enmarca un potente volumen paralelepípedico cerrado que sobresale 45 cm de la alineación de fachada. La cara exterior de este volumen está modulada en 20 espacios y en él se alternan los vacíos con dos módulos opacos. Estos, pintados de color rojo, contrastan fuertemente con el gris oscuro de los perfiles metálicos que conforman el volumen, y con el de las correderas exteriores que pasan por delante tanto de los módulos opacos como de los transparentes, consiguiendo un interesante juego de colores, y de llenos y vacíos. Dos fachadas, estas últimas, con un tratamiento aparentemente igual, pero con unos resultados muy diferentes, y que quieren evitar la fácil repetición de las mismas soluciones en situaciones similares. Los edificios3 que Alvarez Trincado construyó en el Eixample a lo largo de 30 años, que son representativos de la evolución de la construcción en esta parte tan propia de nuestra ciudad, y que demuestran la facilidad de adaptación de un estilo propio a les exigencias de cada momento.

(1) La primera part d’aquest article –Arquitectura a l’Eixample I– es troba a la pàgina 260 del capítol 2. (2) Comissió Tècnica de Manteniment i Millora de l’Eixample (3) Els edificis als que fa referència l’autor són els que descriu en aquest article i a la seva primera part, al capítol 2 (página 260).

(1) La primera parte de este artículo —Arquitectura en el Eixample I— se encuentra en la página 260 del capítulo 2. (2) Comisión Técnica de Mantenimiento y Mejora del Eixample. (3) Los edificios a los que se hace referencia el autor son los que describe en este artículo y en su la primera parte, en el capítulo 2 (página 260).

355


EDIFICI SEPÚLVEDA | EDIFICIO SEPÚLVEDA 46 habitatges, local comercial, 4 soterranis-aparcament 46 viviendas, local comercial, 4 sótanos-aparcamiento coautor | coautor I. Riera Mas arquitecte | arquitecto emplaçament | emplazamiento c/ Sepúlveda 156-160, Barcelona promotor | promotor Ràfols Raventós S.L. col·laboradors | colaboradores A. Sanson arquitecte | arquitecto; R. Corominas arquitecte tècnic | arquitecto técnico consultors | consultores J. Lacambra (Nolac Enginyers S.L.) enginyer industrial | ingeniero industrial superfície | superficie 11.108,67 m2 2000-2005 L’edifici, amb una important longitud de façana, busca la integració amb la trama de l’Eixample a través de tres dels seus elements característics: el pla de façana, la tribuna i el tractament vertical de les obertures. S’estableix un eix de simetria central, la jerarquia vertical i el predomini del massís sobre el buit. Per tal d’afavorir la claredat d’aquesta lectura s’utilitzen només dos materials: l’alumini a la tribuna i finestres i un aplacat de pedra calissa. L’edifici es remata amb una línia de cornisa formada per una barana de pedra i xapa plegada. La planta baixa (que incorpora un altell) s’ha tractat amb vidre independitzant l’edifici del nivell del carrer a través d’un element tècnic horitzontal, una reixa de ventilació de la planta baixa i els aparcaments dels soterranis. El edificio, con una importante longitud de fachada, busca la integración con la trama del Eixample a través de tres de sus elementos característicos: el plano de fachada, la tribuna y el tratamiento vertical de las aberturas. Se establece un eje de simetría central, la jerarquía vertical y el predominio del macizo sobre el hueco. Para favorecer la claridad de esta lectura se utilizan solo dos materiales: el aluminio en la tribuna y las ventanas y un aplacado de piedra caliza. El edificio se remata con una línea de cornisa formada por una barandilla de piedra y chapa plegada. La planta baja (que incorpora un altillo) se ha tratado con cristal, independizando el edificio del nivel de la calle a través de un elemento técnico horizontal, una reja de ventilación de la planta baja y el aparcamiento de los sótanos.

358


EDIFICI VILADOMAT | EDIFICIO VILADOMAT 36 habitatges, oficina, local comercial, 5 plantes soterranis-aparcament 36 viviendas, oficina, local comercial, 5 sótanos-aparcamiento coautor | coautor I. Riera Mas arquitecte | arquitecto emplaçament | emplazamiento c/ de Viladomat 310-314, Barcelona promotor | promotor Ràfols Raventós S.L. col·laboradors | colaboradores A. Sanson arquitecte | arquitecto; R. Corominas arquitecte tècnic | arquitecto técnico superfície | superficie 10.163,64 m2 2002-2006

La composició exterior de l’edifici parteix de la voluntat d’integració amb la trama de l’Eixample (un aspecte també tractat en planta). El pla de façana principal, al carrer Viladomat, està format per un cos sortint central, una gran tribuna que agrupa els balcons amb una doble façana: la interior, que és la pell de l’edifici, i l’exterior, formada per una estructura metàl·lica de balcons i un parament de lamel·les d’alumini corredisses. Aquest cos s’emmarca pel pla de façana que queda endarrerit; la planta baixa és un cos autònom amb una composició pròpia, bàsicament de vidre i alumini on destaca l’accés als habitatges situat al centre de simetria de l’edifici. La composición exterior del edificio parte de la voluntad de integración con la trama del Eixample (un aspecto también tratado en planta). El plano de fachada principal, a la calle Viladomat, está formado por un cuerpo saliente central, una gran tribuna que agrupa los balcones con una doble fachada: la interior, que es la piel del propio edificio, y la exterior, formada por una estructura metálica de balcones y un paramento de lamas de aluminio correderas. Este cuerpo se enmarca por el plano de fachada que queda retrasado; la planta baja es un cuerpo autónomo con una composición propia, básicamente de cristal y aluminio, en la que destaca el acceso a las viviendas situado en el centro de simetría del edificio.

359


EDIFICI VILAMARÍ | EDIFICIO VILAMARÍ 25 habitatges, 4 locals comercials, 4 soterranis-aparcament 25 viviendas, 4 locales comerciales, 4 sótanos-aparcamiento coautor | coautor I. Riera Mas, S. Casanova Navarro arquitectes | arquitectos emplaçament | emplazamiento c/ Vilamarí 110-112, Barcelona promotor | promotor Núñez i Navarro col·laboradors | colaboradores J. A. Boguñá arquitecte | arquitecto, V. Prado project manager; A. Jové, J. L. Navarro arquitectes tècnics | arquitectos técnicos superfície | superficie 6.659,57 m2 2002-2006 La composició exterior de l’edifici parteix de la voluntat d’integració amb l’Eixample amb tècniques i materials contemporanis, com són la façana ventilada revestida amb panells de fusta, la gelosia de lamel·les corredisses d’alumini i l’estructura metàl·lica de suport. Amb aquests elements es composa un gran cos volat de 45 cm respecte del pla de façana que se separa un metre de les façanes veïnes, formant un marc a tot el pla de façana de pedra natural. Tot i la aparent disposició de franges horitzontals d’aquesta façana, l’agrupació de les obertures en eixos verticals, juntament amb l’envidrament del forat i la finestra corredissa d’alumini converteixen la verticalitat en una clara jerarquia. La composición exterior del edificio parte de la voluntad de integración con el Eixample con técnicas y materiales contemporáneos, como son la fachada ventilada revestida con paneles de madera, la celosía de lamas correderas de aluminio y la estructura metálica de soporte. Con estos elementos se compone un gran cuerpo volado de 45 cm respecto al plano de fachada que se separa un metro de las fachadas vecinas, formando un marco en todo el plano de fachada de piedra natural. A pesar del aparente carácter horizontal de esta fachada, la agrupación de las aberturas en ejes verticales, junto con el acristalamiento de todo el hueco y la corredera de aluminio, convierten la verticalidad en una clara jerarquía.

360


EDIFICI LEPANT | EDIFICIO LEPANT 30 habitatges, locals comercial, 4 oficines, 3 soterranis-aparcament 30 viviendas, locales comerciales, 4 oficinas, 3 sótanos-aparcamiento coautor | coautor I. Riera Mas arquitecte | arquitecto emplaçament | emplazamiento c/ de Lepant 255, Barcelona promotor | promotor Landscape Europrojectes S.L., Europrojectes Immobiliaris S.L. col·laboradors | colaboradores A. Sanson arquitecte | arquitecto; A. Picañol, M. Masip arquitectes tècnics | arquitectos técnicos conultors | consultores Ll. Navarro (Teyle S.L.) enginyer industrial | ingeniero industrial superfície | superficie 5.789 m2 2003-2006 Aquest edifici és una evolució del projecte del carrer de Vilamarí, on es substitueix l’aplacat de fusta de la façana per xapa de color gris. És una façana plana que s’emmarca en pedra i deixa per al parament a l’interior de l’illa (amb vistes a la sagrada Família) els cossos en voladís del balcó corregut. La primera idea d’aquesta façana posterior era de fer-la amb vidres de colors o vinils, donant una visió contemporània de les galeries de l’Eixample, però no es va poder tirar endavant. Este edificio es una evolución del proyecto de la calle Vilamarí, donde se sustituye el aplacado de madera de la fachada por chapa de color gris. Es una fachada plana que se enmarca en piedra y deja los cuerpos en voladizo del balcón corrido para el alzado al interior de manzana (con vistas a la Sagrada Família). La primera idea de esta fachada posterior era hacerla con vidrios de colores o vinilos, para dar una versión contemporánea de las galerías del Eixample, pero no se pudo llevar a cabo.

361


Mollet estació 180 habitatges (4 edificis plurifamiliars), 31 locals comercials, 2 soterranis-aparcament 180 viviendas (4 edificios plurifamiliares), 31 locales comerciales, 2 sótanos-aparcamiento coautor | coautor N. Cinnamond (Cinnamond-Torrentó-Sala arquitectes) arquitecte | arquitecto emplaçament | emplazamiento ronda de Can Fàbregas 18 a 30, rambla Balmes 45 a 49, Mollet del Vallès (Barcelona) promotor | promotor Vallehermoso S.A. col·laboradors | colaboradores T. Garreta Mill arquitecte | arquitecta; X. Reig aparellador | aparejador consultors | consultores F. Anguita de Caralt (AGV Consultors d’Esctructures S.C.P) enginyer industrial | ingeniero industrial superfície | superficie 40.308 m2 2002-2005

Vaig conèixer el Miquel a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona (a l’antiga Escola, a la Universitat Central de la plaça Universitat). Com que érem pocs alumnes, ens coneixíem pràcticament tots. El Miquel era un estudiant molt espavilat; sabia molta geometria descriptiva i es guanyava uns calerons donant classes particulars. Jo vaig ser un dels seus alumnes (ell anava un curs més endavant). Donava les lliçons a la rebotiga dels seus pares a Gràcia; vaig aconseguir aprovar l’assignatura gràcies a aquestes classes. Molts anys més tard vam viatjar als Estats Units amb una colla d’arquitectes i la seva dona en aquella època, la Tere Garreta (que havia estat alumna meva a l’Escola d’Arquitectura), i vam anar a Califòrnia. Durant el viatge ens vam desviar de la resta del grup per anar a visitar Taliesin West1 (Phoenix, Arizona). Creuant el desert de Nevada, el Miquel conduïa molt ràpid i ens va parar una patrulla de policia, i, com passa a les pel·lícules, ens van obligar a estirar-nos sobre el capó del cotxe i ens van escorcollar; en ensenyar el carnet de conduir espanyol no van entendre res i ens van perdonar la multa (érem a principi dels anys setanta, eren altres temps…). En arribar a Phoenix ens va costar molt trobar Taliesin, però finalment ho vam aconseguir. Al principi, com que no teníem cita prèvia no ens ho volien ensenyar, però gràcies a la tenacitat del Miquel vam poder entrar. És difícil explicar la fascinació que vam sentir. Jo encara conservo una pedra, una vulgar pedra del terra del desert com a record d’aquella visita. Anys més tard, a principi del 2000, la immobiliària Vallehermoso ens va proposar una col·laboració conjunta a Mollet del Vallès (Barcelona), la promoció Mollet Estació. El projecte consistia en un conjunt de 180 habitatges, locals comercials i aparcaments. La importància de la intervenció a la trama urbana de la ciutat va suposar una gran quantitat de reunions amb l’ajuntament abans de decidir la proposta definitiva. Va ser una col·laboració perfecta, on cadascú va assumir el seu paper sense que hi hagués una sola interferència. Pocs anys més tard va passar el que va passar. Estimat Miquel, tant si Déu existeix com si no, segur que la continues embolicant i els teus amics estimant-te.

Conocí a Miquel en la Escuela de Arquitectura de Barcelona (en la antigua Escuela, en la Universitat Central de la plaza Universitat). Como éramos pocos alumnos, nos conocíamos prácticamente todos. Miquel era un estudiante muy espabilado; sabía mucha geometría descriptiva y se ganaba un dinero dando clases particulares. Yo fui uno de sus alumnos (él me adelantaba en un curso). Las lecciones se impartían en la trastienda de un colmado que tenían sus padres en Gràcia; conseguí aprobar la asignatura gracias a esas clases. Años más tarde viajamos a los Estados Unidos con un grupo de arquitectos y con su entonces esposa, Tere Garreta (que había sido alumna mía en la Escuela de Arquitectura), y fuimos a California. Algunos nos desviamos para ir a visitar Taliesin West1 (Phoenix, Arizona). Cruzando el desierto de Nevada, Miquel conducía muy rápido y nos paró una patrulla de policía, y, como sucede en las películas, nos obligaron a echarnos sobre el capó del coche y nos cachearon; al ver el carnet de conducir español no entendieron nada y nos perdonaron la multa (estábamos a principios de los años setenta, eran otros tiempos...). Al llegar a Phoenix nos costó una barbaridad encontrar Taliesin, pero finalmente lo conseguimos. Al principio, como no teníamos cita previa no nos lo querían enseñar, pero gracias a la tenacidad de Miquel pudimos entrar. Es difícil explicar la fascinación que sentimos. Yo aún conservo una piedra, una vulgar piedra del suelo del desierto como recuerdo de aquella visita. Años más tarde, a principios del 2000, la inmobiliaria Vallehermoso nos propuso una colaboración conjunta en Mollet del Vallès (Barcelona), la promoción Mollet Estació. El proyecto consistía en un conjunto de 180 viviendas, locales comerciales y aparcamientos. La importancia de la intervención dentro de la trama urbana de la ciudad provocó una gran cantidad de reuniones con el ayuntamiento antes de decidir la propuesta definitiva. Fue una colaboración perfecta, donde cada uno asumió su papel sin que hubiera una sola interferencia. Pocos años más tarde pasó lo que pasó. Querido Miquel, tanto si Dios existe como si no, seguro que la sigues armando y tus amigos queriéndote.

(1) Taliesin West va ser construït i projectat per l’arquitecte nord-americà F.Ll. Wright. Va ser el seu estudi i residència d’estiu des de 1937 fins a la seva mort, el 1959. Des de llavors ha continuat funcionant com un estudi d’arquitectura amb l’esperit de continuar el seu llegat (N de T).

(1) Taliesin West fue construido y proyectado por el arquitecto norteamericano F. Ll. Wright. Fue su estudio y residencia estival entre 1937 y 1959, año de su muerte. Desde entonces ha seguido en funcionamiento como despacho de arquitectura y (N. del T.)

372


La disposició final dels edificis recull, d’una banda, la continuació de la rambla de Balmes, una via molt utilitzada que uneix el centre urbà amb l’estació de tren. Es va proposar un edifici format per una torre de planta baixa i nou plantes pis, situada en capçalera i que funciona com a element de referència del conjunt, mentre que la resta del volum és de planta baixa i quatre plantes pis. A la zona de la ronda d’Orient es va situar la gran superfície comercial, evitant així orientar els habitatges cap a l’autovia C-17 i la via del tren. Les petites torres de planta baixa i cinc plantes que s’hi uneixen creen tres espais d’accés als locals comercials. (N. Cinnamond) La disposición final de los edificios recoge, por un lado, la continuación de la rambla de Balmes, una vía muy utilizada que une el centro urbano con la estación de tren. Se propuso un edificio formado por una torre de planta baja y nueve plantas piso, situada en cabecera y que funciona como elemento de referencia del conjunto, mientras que volumen restante es de planta baja y cuatro plantas piso. En la zona de la ronda d’Orient se situó la gran superficie comercial, evitando así orientar las viviendas hacia la autovía C-17 y la vía del tren. Las pequeñas torres de planta baja y cinco plantas que se les unen crean tres espacios de acceso a los locales comerciales. (N. Cinnamond)

374


L’edifici de la ronda de Can Fàbregas recupera l’alçària de planta baixa i quatre plantes amb un sòcol comercial que s’estén més enllà de la seva planta, per acabar de tancar un espai públic central recolzat per un equipament construït per l’ajuntament. A la composició de la façana predomina la línia horitzontal, unint els forats de finestres amb alumini aplacat i tractant els balcons com a elements lleugers superposats. La qualitat final ve donada per l’elecció del totxo blanc vitrificat i l’aplacat de pedra natural a la planta baixa i a la torre. (N. Cinnamond) El edificio de la ronda de Can Fàbregas recupera la altura de planta baja y cuatro plantas con un zócalo comercial que se extiende más allá de su planta, para terminar de cerrar un espacio público central apoyado por un equipamiento construido por el ayuntamiento. En la composición de la fachada predomina la línea horizontal, uniendo los huecos de ventanas con aluminio aplacado y tratando los balcones como elementos ligeros superpuestos. El toque de calidad final viene dado por la elección del ladrillo blanco vitrificado y el aplacado de piedra natural en la planta baja y en la torre. (N. Cinnamond)

375


01-02 plantes tipus dels edificis a la rambla Balmes. 03 habitatges tipus. 01-02 plantas tipo de los edificios a la rambla Balmes. 03 viviendas tipo.

01

02

03

376


04 planta baixa de l’edifici de la ronda de Can Fàbregas on es situen espais comercials. 05 Seccions. 04 planta baja del edificio de la ronda de Can Fàbregas donde se sitúan espacios comerciales 05 Secciones.

04

05

377


3.5. Equipaments sociosanitaris equipamentos sociosanitarios Ariadna Alvarez Garreta

El desenvolupament de projectes sanitaris ha estat relativament recent a l’estudi Altrim. Tot i que Alvarez Trincado ja havia projectat l’Hospital Evangèlic a final dels anys seixanta, no va ser fins tres dècades després quan aquests programes es van consolidar al seu despatx. Es produeix una primera intervenció parcial a l’edifici de l’Institut Guttman de la Sagrera (1998), la Corachan III a Sarrià (1998) i, finalment, van arribar els encàrrecs de dues noves residències geriàtriques al districte de Gràcia (Regina el 1996 i La Salut1 el 2000) també a Barcelona. L’edifici de serveis Corachan III, que acull els consultoris externs de la Clínica Corachan, conclou la urbanització de l’entorn de la plaça del Doctor Manuel Corachan, perllongant el carrer Farmacèutic Carbonell amb el passeig de Sant Joan Bosco (un projecte també d’Alvarez Trincado). És un edifici que s’insereix i dialoga amb una trama diversa que gira al voltant dels edificis de la Clínica Corachan, de manera que la façana principal es projecta cap a la plaça —encara que aquesta sigui realment un tester— amb una composició neutra i elegant de pedra blanca que es remata amb una cornisa que recull l’skyline de l’entorn. Ja a l’any 2000 trobem tres noves residències geriàtriques a Barcelona que representen tres maneres de resoldre des del projecte el programa funcional i l’encaix amb la trama urbana. L’equipament de les Corts (dues residències, un centre de dia i un local municipal) està format per dos edificis paral·lels amb un pati interior, la residència del carrer Mallorca es troba en un xamfrà i la de Consell de Cent és un edifici amb alineació a vial. En tots aquests projectes la tipologia de la residència geriàtrica es planteja com una resposta a un programa complex, on s’han de conjugar els aspectes més tècnics amb la voluntat de projectar espais que enriqueixin la vida dels seus usuaris; és en els espais comuns on l’arquitectura dóna la seva màxima resposta. Són espais que normalment s’ubiquen a la planta baixa, la qual concentra la major part de les funcions comunes, és la gran zona de dia. La planta tipus s’organitza generalment a partir de la ubicació dels nuclis de comunicacions, distribuint les habitacions a banda i banda i deixant un pas central. En aquells casos en què les condicions del solar ho fan possible (Les Corts, Regina o la Salut), el programa funcional es complementa amb espais exteriors (jardins, patis o terrasses) que es converteixen en el centre de gravetat d’uns edificis ubicats a la trama urbana i, per tant, seran espais necessaris per als usuaris.

El desarrollo de proyectos sanitarios ha sido relativamente reciente en el estudio Altrim, y aunque Alvarez Trincado ya había proyectado el Hospital Evangélico a finales de los años sesenta, no será hasta tres décadas más tarde cuando se consolidarán estos programas en su despacho. Se produce una primera intervención parcial en el edificio del Institut Guttman de la Sagrera (1998) y en la Corachan III en Sarrià (1998) y, finalmente, llegarán los encargos para dos nuevas residencias geriátricas en el distrito de Gràcia (Regina en 1996 y La Salut1 en 2000), también en Barcelona. El edificio de servicios Corachan III, que alberga los consultorios externos de la Clínica Corachan, finalizará la urbanización del entorno de la plaza del Doctor Manuel Corachan, prolongando la calle de Farmacèutic Carbonell con el paseo de Sant Joan Bosco (un proyecto del mismo Alvarez Trincado). Es un edificio que se inserta y dialoga con una trama diversa que pivota con los edificios de la Clínica Corachan, de modo que la fachada principal se proyecta hacia la plaza —aunque esta sea realmente un testero— con una composición neutra y elegante de piedra blanca, rematada por una cornisa que recoge el skyline del entorno. En el año 2000 encontramos tres nuevas residencias geriátricas en Barcelona que representaran tres modos de resolver desde el proyecto el programa funcional y el encaje con la trama urbana. El equipamiento de Les Corts (dos residencias, un centro de día y un local municipal) está formado por dos edificios con un patio interior, la residencia de la calle Mallorca se emplaza en un chaflán y la de Consell de Cent es un edificio con alineación a vial. En todos estos proyectos la tipología de la residencia geriátrica se plantea como la respuesta a un programa complejo, donde se deben conjugar los aspectos más técnicos con la voluntad de proyectar espacios que enriquezcan la vida de sus usuarios, y es en los espacios comunes donde la arquitectura da su máxima respuesta. En los espacios de la planta baja es donde suelen concentrarse la mayor parte de las funciones comunes, es la gran zona de día. La planta tipo se organiza generalmente a partir de la ubicación de los núcleos de comunicaciones, distribuyendo las habitaciones en fachada y dejando un paso central. En aquellos casos en que la posición respecto al sol lo permite (Les Corts, Regina o La Salut), el programa funcional se complementa con espacios exteriores (jardines, patios o terrazas) que se convertirán en el centro de gravedad de unos edificios ubicados en la trama urbana y, por lo tanto, serán espacios necesarios para sus usuarios.

(1) Residència SARquavitae La Salut Josep Servat al c/ Antequera 8, a la fotografia de la pàgina 387.

(1) Residencia SARquavitae La Salut Josep Servat en la c/ Antequera 8, en la fotografía de la página 387.

386


EDIFICIO CORACHAN III | EDIFICI CORACHAN III Consultoris externs clínica corachan | consultorios externos clínica corachan emplaçament | emplazamiento c/ Gironella 6-8, Barcelona promotor | promotor Immosol Projectes Immobiliaris S.L. col·laboradors | colaboradores J. A. Boguñá arquitecte | arquitecto, I. Assens aparelladora | aparejadora consultors | consultores A. Massagué (Area 5) enginyer industrial | ingeniero industrial superfície | superficie 15.320,25 m2 1996-1998

La construcció d’aquest edifici va facilitar l’abertura del carrer Gironella. El solar era estret i allargat, i des del punt de vista de la composició de la façana té dues lectures; la de més longitud forma una envolvent de lamel·les (és el resultat de combinar els ritmes verticals i horitzontals de la gelosia Llambí) que recobreixen el cos principal de l’edifici, que forma una tribuna, creant una doble façana. L’altra, que configura un dels alçats de la plaça, és un pla autònom, una pell de pedra. La planta baixa es resol com un element independent on predomina el buit sobre el ple. En planta, els espais es distribueixen segons un eix perpendicular en el qual es situa el nucli de comunicacions verticals, de manera que a una banda es disposen els consultoris individuals i, a l’altre, les grans consultes amb espais de sala d’espera. La construcción de este edificio facilitó la abertura de la calle Gironella. El solar era estrecho y alargado, y desde el punto de vista de la composición de fachada tiene dos lecturas; la de mayor longitud forma una envolvente de lamas (es el resultado de combinar los ritmos verticales y horizontales de la celosía Llambí) que recubren el cuerpo principal del edificio, que forma una tribuna, creando una doble fachada. La otra, que configura uno de los alzados a la plaza, es un plano autónomo, una piel de piedra. La planta baja se resuelve como un elemento independiente donde predomina el vacío sobre el lleno. En planta, los espacios se distribuyen según un eje perpendicular en el cual se sitúa el núcleo de comunicaciones verticales, de modo que a un lado se disponen los consultorios individuales y, en el otro, les grandes consultas con espacios de sala de espera.

388


EURORESIDENCIAS LES CORTS coautora | coautora T. Garreta Mill arquitecte | arquitecta emplaçament | emplazamiento c/ Evarist Arnús 32, c/ Caballero 9-29, Barcelona promotor | promotor Testa Inmuebles en Renta S.A., Vallehermoso S.A., Euroresidencias Gestión S.A. col·laboradors | colaboradores A. Atoche aparelladora | aparejadora consultors | consultores A. Massagué (Area 5) enginyer industrial | ingeniero industrial Ibering Projectes d’Enginyeria S.A. instal·lacions | instalaciones superfície | superficie 15.320,25 m2 2001-2004

Complex d’equipaments geriàtrics format per dues residències, centre de dia, i centre cívic municipal, que es distribueixen en dos edificis alineats a cada carrer deixant un espai comú enjardinat entre ells. Cada edifici és autònom amb el seu propi programa, accessos per a vianants (comparteixen la rampa funcional de vehicles a les plantes soterrani de serveis auxiliars i aparcament) i disseny de façana a carrer, amb una composició unitària a la façana que dóna al pati exterior, que està construït parcialment en planta baixa per zones de serveis (menjador i sales, piscina, sales polivalents i capella) tancant els laterals. Complejo de equipamientos geriátricos formado por dos residencias, centro de día privado y centro cívico municipal, que se distribuyen en dos edificios alineados a cada calle, dejando un espacio común ajardinado entre ellos. Cada edificio es autónomo con su propio programa funcional, accesos peatonales (comparten la rampa de vehículos en las plantas sótano de servicios auxiliares y aparcamiento) y diseño de fachada a la calle, con una composición unitaria en la fachada que da al patio exterior, que está construido parcialmente en planta baja por zonas de servicios (comedor y salas, piscina, salas polivalentes y capilla) cerrando los laterales.

389


EURORESIDENCIA SAGRADA FAMÍLIA emplaçament | emplazamiento c/ Mallorca 459-463, Barcelona promotor | promotor Euroresidencias Gestión S.A., Testa Inmuebles en Renta S.A. col·laboradors | colaboradores T. Garreta, arquitecte | arquitecta; D. López, arquitecte tècnic | arquitecto técnico consultors | consultores A. Massagué (Area 5 ) enginyer industrial | ingeniero industrial; J. Codina (Nadico) instal·lacions | instalaciones superfície | superficie 8.259,50 m2 2002-2005

Residència situada en un solar en xamfrà seguint una ordenació segons alineacions de vial. Des del punt de vista de la composició, l’edifici opta per la recuperació del llenguatge de l’Eixample en clau contemporània. La façana es caracteritza per la seva simplicitat i elegància: una pell de pedra natural blanca que conforma un embolcall establint una continuïtat amb les façanes laterals. La part central és plana, sense voladissos, i estableix un eix de simetria amb les laterals, on els balcons creen un ritme de franges verticals i de materials. L’alumini gris granit contrasta amb la pedra blanca de fons, i una volumetria característica contrasta amb els petits balcons cúbics. La planta baixa s’endarrereix respecte a tot el cos de l’edifici, i crea un porxo que resguarda l’accés; tota aquesta planta es tracta amb un tancament de vidre per crear una planta baixa permeable en contacte amb el carrer, potenciant alhora l’efecte de massa del volum creat per les plantes superiors. Residencia situada en un solar en chaflán, con una ordenación según alineaciones de vial. Desde el punto de vista de la composición, el edificio opta por la recuperación del lenguaje del Eixample en clave contemporánea. La fachada se caracteriza por su simplicidad y contundencia: una piel de piedra natural blanca que conforma una envolvente estableciendo continuidad con las fachadas laterales. La parte central es plana, sin voladizos, y establece un eje de simetría con las laterales, donde los balcones crean un ritmo de franjas verticales y de materiales. El aluminio gris granito contrasta con la piedra blanca de fondo, y la característica volumetría contrasta con los balcones. La planta baja se retrasa respecto al cuerpo central del edificio, y crea un porche que resguarda el acceso; toda esta planta se trata con un cerramiento de cristal para crear una planta baja permeable en contacto con la calle, potenciando a la vez, el efecto de masa del volumen creado por las plantas superiores.

390


SANITAS RESIDENCIAL CONSELL DE CENT emplaçament | emplazamiento c/ Consell de Cent 210-212, Barcelona promotor | promotor Testa Inmuebles en Renta S.A. col·laboradors | colaboradores T. Garreta, J. A. Boguñá, E. León, G. Vegas arquitectes | arquitectos; D. López arquitecte tècnic | arquitecto técnico consultors | consultores A. Massagué (Area 5 ) enginyer industrial | ingeniero industrial; J. Codina (Nadico) instal·lacions | instalaciones superfície | superficie 7.613,67m2 2004-2007

Residència situada a l’Eixample amb una situació peculiar d’una illa oberta per una cantonada. El solar formava part d’un equipament religiós (convent, església i col·legi) amb accés pel xamfrà. Aquesta configuració determina un seguit de condicionants que es van haver de seguir al projecte, així com la cessió de part de la planta baixa al col·legi i la impossibilitat de poder ubicar cap servei al pati interior de l’illa. La implantació de l’edifici i la seva adaptació a l’entorn (que forma part del patrimoni arquitectònic de la ciutat), formen part dels aspectes que definiran la seva volumetria (secció perpendicular al carrer i alçat) i composició arquitectònica, que busca la simplicitat. Tot l’edifici està aplacat amb pedra natural i forma una façana plana amb un ritme pautat per les obertures i l’escala, situada en una posició central, que discorre paral·lelament al pla de façana. Residencia situada en el Eixample con una situación peculiar: una manzana con abertura por la esquina. El solar formaba parte de un equipamiento religioso (convento, iglesia y colegio) con acceso por el chaflán. Esta configuración determina una serie de condicionantes que se tuvieron que seguir en el proyecto, así como la cesión de parte de la planta baja al colegio existente y la imposibilidad de poder ubicar ningún servicio en el patio interior de manzana. La implantación del edificio y su adaptación al entorno (que es patrimonio arquitectónico de la ciudad), forman parte de los aspectos que definirán su volumetría (sección perpendicular a la calle y alzado) y composición arquitectónica, que busca la simplicidad. Todo el edificio está aplacado con piedra natural formando una fachada plana con un ritmo pautado por las aberturas y la escalera, situada en una posición central, que discurre paralela al plano de fachada.

391


Converses amb miquel Alvarez trincado Pancho Ayguavives

Des que el mes de maig vam decidir amb el Miquel embarcar-nos en l’aventura de fer un llibre sobre ell i la seva obra com a arquitecte, hem mantingut una infinitat de reunions, trucades, e-mails... He descobert que Alvarez Trincado no era el que jo sospitava, sinó molt més. La primera conversa va tenir lloc l’assolellada tarda del dissabte 3 de novembre del 2001, en ple pont de Tots Sants, en una Barcelona deserta i tranquil·la. Som a casa del Miquel. Viu en un àtic que ell mateix ha projectat a Sarrià, a tocar de Las Cocheras de J. A. Coderch, i on el Miquel té el seu despatx, a la planta baixa d’un dels últims blocs que es van construir, i que —encara que projectat per Coderch— el Miquel en va codirigir les obres per encàrrec de la promotora. L’edifici on viu compon un xamfrà del passeig de Sant Joan Bosco, circumstància que el Miquel va aprofitar per crear una intel·ligent i atípica distribució. En realitat ja des del rebedor el visitant té la sensació de trobar-se a la sala d’estar, ja que aquesta no està localitzada en un espai determinat, sinó que recorre i articula totes les dependències de la casa, descomponent-se a la vegada en varis espais o racons amb usos ben determinats: biblioteca (formada a la vegada per vàries capelles, facilitant l’accés als llibres), menjador (taula i cadires de F.Ll. Wright), racó de música i tele, etc. D’aquesta manera, a base de descompondre les peces tradicionals en petits espais soluciona el típic problema —inherent a tot edifici en xamfrà— dels angles.

404

Totes les dependències estan plenes d’objectes d’art, records, llibres, escultures, etc. Som al regne de l’horror vacui, i com a teló de fons el color blau impera per tot arreu... Està clar que el blau és el seu color. Aquest espaiós pis es complementa amb una gran terrassa privada que ocupa tota la superfície del sostre, i on hi ha una petita piscina. Aquesta primera visita a casa del Miquel em confirma que és una persona extremadament detallista i exageradament endreçada (un tret que ja vaig percebre fa trenta anys, quan en visitar el seu primer despatx em vaig esgarrifar davant del seu particular arxiu de quaderns de projectes). Jo diria que per a ell l’ordre és gairebé una religió: no cal profunditzar gaire per adonar-se que absolutament tots els objectes, des de llibres fins a les cassettes que ha gravat als seus viatges, tot és al seu lloc precís i perfectament localitzat per ell. Per començar a conversar davant la gravadora, el Miquel m’instal·la en un extrem de la taula del menjador, que òbviament ha perdut la seva funció primera des de fa temps, ja que està totalment plena de dossiers i carpetes, endreçades en petits munts que controla totalment.

Entrevista Miquel, per començar et faré una sèrie de preguntes curtes, com un qüestionari Proust, que Arantxu Zabalbeascoa va adaptar per als arquitectes. M’agradaria que contestessis breument: Quin és el tret principal del teu caràcter? Suposo que la perseverança... i potser també la voluntat. Una barreja de les dues. Un defecte que no puguis dominar? Jo —que sempre vaig en moto— arribo sempre a les cites un quart d’hora tard, i no hi ha manera de corregir-me... em sembla que la impuntualitat és un dels meus defectes principals. Et consideres una bona persona? Sí, em considero força bona persona, tot i que podria ser encara millor... Per qui et canviaries? Per Fidias! Quin és el teu preu? No tinc preu! Què et fa enveja? Potser els arquitectes que tenen encàrrecs més importants que els meus... i no és una enveja sana, és puta enveja (riures). Quin és el teu ideal de felicitat? Per a mi ser feliç és no ser feliç, és a dir, crec que la felicitat és una cosa que molts busquen, però que no és el meu cas... per a mi estar bé és el millor que hi ha, i ser feliç és una exageració...


Planta de l’habitatge d’Alvarez Trincado. A sota, imatges del pas cap a la sala d’estar amb les pintures de l’artista portugués i amic R. Wolfson. L’art era una de les seves grans passions, i sempre va mantenir relacions d’amistat amb alguns artistes, com Arranz Bravo i A. Alfaro als 70; i els darrers anys amb A. Gabino o M. Valdés.

Planta de la vivienda de Alvarez Trincado. Imágenes del paso hacia a la sala de estar con las pinturas del artista portugués y amigo Wolfson. El arte era una de sus grandes pasiones, y siempre mantuvo amistad con artistas, como Arranz Bravo i A. Alfaro en los 70; y en los últimos años con A. Gabino o M. Valdés.

Amb quins errors humans ets més indulgent? La veritat és que sóc força poc indulgent amb els errors, perquè crec que —sobretot en la vida professional, que és la que m’ocupa la major part del temps— no s’ha de tolerar la incompetència, el no saber fer... Què desperta la teva ira? És una mica més del mateix... la incompetència, la falta de saber fer les coses ben fetes... Per què mataries? Per res! M’estimaria més que em matessin a mi abans que matar... Quina qualitat t’estimes més de les persones? La intel·ligència barrejada amb la claredat. Una intel·ligència barrejada amb una sensibilitat, una intel·ligència creativa... Quina és la teva paraula preferida? Sensibilitat. Cita’m una obra contemporània que et sembli un bluf N’hi ha bastants, però no penso dir noms. Si no et vols mullar pots anomenar obres estrangeres... No sé... has vist els últims hotels que s’estan construint a Las Vegas? És la ciutat del món que està creixent més en aquest moment, és tot bluf, però un bluf tan assumit que s’assimila a Disneylandia. Quin arquitecte et mereix més respecte? Frank Lloyd Wright, sense dubtar-ho un instant, seguit a mitja distància per Louis Khan. De quina obra t’hagués agradat ser l’autor? De qualsevol obra de Wright.

Existeix algun edifici que et sembli insuperable? N’hi ha bastants: molts de Wright, començant pel Guggenheim de Nova York i acabant per la boutique d’Union Square a San Francisco. Quina altra professió t’hagués agradat ser? De petit havia volgut ser enginyer aeronàutic. Avui m’agradaria ser escultor o pintor. Quin és el teu eslògan de treball? Potser l’eficiència, fer-ho el millor possible. Què creus que aportes professionalment? Sempre m’ha interessat abans que res l’usuari final. M’agrada molt tornar passat un temps a les cases que he construït, parlar amb els que hi viuen, veure si han sorgit problemes posteriors a l’obra. Quina obra d’art t’ha impressionat? Si he de dir-ne una de sola, potser el que m’ha impressionat més últimament és un temple a l’Índia. Coneixes algun disseny perfecte? El vas per beure. On t’agradaria viure? A Itàlia. He recorregut mig món i he arribat a la conclusió que no hi ha un país més bonic que Itàlia. Quin seria per tu el lloc ideal per viure a Barcelona? El primer lloc, el meu lloc ideal per viure en aquesta ciutat és aquí, on visc. Si n’he d’escollir un altre seria a Ciutat Vella, en un edifici com els rehabilitats per Norbert Cinnamond al Poble Nou i reconvertits en lofts. Com t’agradaria morir? Dret i als dos-cents anys! 405


Conversaciones con Miquel Alvarez Trincado Pancho Ayguavives

Desde que el mes de mayo decidimos con Miquel embarcarnos en la aventura de fabricar un libro sobre él mismo y su obra como arquitecto, hemos tenido un sinfín de reuniones, llamadas, e-mails... He descubierto que Alvarez Trincado no era el que yo sospechaba, sino mucho más. La primera charla la realizamos en la soleada tarde del sábado 3 de noviembre del 2001, en pleno puente de Todos los Santos, con una Barcelona desierta y tranquila. Estamos en casa de Miquel. Vive en un ático que él mismo ha proyectado en Sarrià, a tiro de piedra de Las Cocheras de J. A. Coderch, y donde Miquel tiene su despacho, en la planta baja de uno de los últimos bloques que se realizaron, y cuyas obras —aunque proyectado por Coderch— Miquel codirigió por encargo de la promotora. El edificio donde vive compone un chaflán del paseo Sant Joan Bosco, circunstancia que Miquel aprovechó para crear una inteligente y atípica distribución. En realidad ya desde el recibidor el visitante tiene la sensación de encontrarse en la sala de estar, pues esta no está localizada en un espacio determinado, sino que recorre y articula todas las dependencias de la casa, descomponiéndose a su vez en varios espacios o rincones con usos bien determinados: biblioteca (a su vez formada por varias capillas, para facilitar el acceso a los libros), comedor (mesa y sillas de F. Ll. Wright), rincón de música y tele, etc. De esta manera, a base de descomponer las piezas tradicionales en pequeños espacios, soluciona el típico problema —inherente a todo edificio en chaflán— de los ángulos. Todas las dependencias están abigarradas de objetos de arte, recuerdos, libros, esculturas, etc. Estamos en el reino del horror vacui, y como telón de fondo el color azul impera 406

por doquier... Está claro que el azul es su color. Este amplio piso se complementa con una gran terraza privada que ocupa toda la superficie del techo, y en la que se ubica una pequeña piscina. Esta primera visita a la casa de Miquel me confirma que es una persona extremadamente detallista y exageradamente ordenada (un rasgo que percibí hace ya treinta años, cuando visitando su primer despacho me estremecí ante aquel particular archivo de cuadernos de proyectos). Yo diría que para él el orden es casi una religión: no es necesario profundizar mucho para darse cuenta de que absolutamente todos los objetos, desde libros hasta las casetes que ha grabado en sus viajes, todo está en su sitio preciso, y perfectamente localizado por él. Para empezar a charlar delante de la grabadora Miquel me instala en un extremo de su mesa del comedor, que desde luego ha perdido su función primera desde hace no sé cuánto tiempo, pues está totalmente abigarrada de dosieres y carpetas, ordenados en pequeñas pilas que controla totalmente.

Entrevista Miquel, para empezar te voy a hacer una serie de preguntas cortas, algo así como un cuestionario Proust, pero que adaptó para los arquitectos Arantxu Zabalbeascoa. Me gustaría que contestases con brevedad. ¿Cuál es el rasgo principal de tu carácter? Supongo que la perseverancia... y quizá también la voluntad..., una mezcla de las dos. ¿Un defecto que no puedas dominar? Yo —que siempre voy en moto— llego siempre a las citas un cuarto de hora tarde, y no hay manera de corregirme... En efecto, creo que la impuntualidad es uno de mis defectos principales. ¿Te consideras una buena persona? Sí, me considero bastante buena persona, aunque creo que podría ser aún mejor... ¿Por quién te cambiarías? ¡Por Fidias! ¿Cuál es tu precio? ¡No tengo precio! ¿Qué te da envidia? Quizá los arquitectos que tienen encargos más importantes que los míos... Y es una envidia no sana, es puta envidia (risas). ¿Cuál es tu ideal de felicidad? Para mí ser feliz es no ser feliz, es decir, creo que la felicidad es algo que muchos buscan, pero no es mi caso... Para mí estar bien es lo mejor que hay, y ser feliz es una exageración...


¿Con qué errores humanos te muestras más indulgente? La verdad es que soy bastante poco indulgente con los errores, porque creo que —sobre todo en la vida profesional, que es la que me ocupa la mayor parte de mi tiempo— no debe tolerarse la incompetencia, el no saber hacer... ¿Qué despierta tu ira? Es un poco más de lo mismo... La incompetencia, la falta de saber hacer las cosas bien hechas... ¿Por qué matarías? ¡Por nada! Preferiría que me mataran a mí antes que matar... ¿Qué calidad prefieres en las personas? La inteligencia mezclada con la claridad. Una inteligencia mezclada con sensibilidad, una inteligencia creativa... ¿Cuál es tu palabra favorita? Sensibilidad. Cítame una obra contemporánea que te parezca un bluf. Hay bastantes, pero no pienso decir nombres... Si no quieres mojarte puedes nombrar obras extranjeras... Bueno, no sé... ¿Has visto los últimos hoteles que se están construyendo en Las Vegas? Es la ciudad del mundo que está creciendo más en este momento, y es todo bluf, pero un bluf tan asumido que se asimila a Disneylandia... ¿Qué arquitecto te merece más respeto? Frank Lloyd Wright, sin dudarlo un instante, seguido a media distancia por Louis Khan.

¿De qué obra te hubiera gustado ser el autor? De cualquier obra de Wright. ¿Existe algún edificio que te parezca insuperable? Hay bastantes: muchos de Wright, empezando por el Gugengheim de Nueva York y acabando por la boutique de Union Square de San Francisco.

¿Cuál sería para ti el sitio ideal para vivir en Barcelona? El primer sitio, mi sitio ideal para vivir en esta ciudad es aquí, donde vivo. Si tengo que escoger otro sería en Ciutat Vella, en un edificio como esos rehabilitados por Norbert Cinnamond en el Poble Nou reconvertidos en lofts. ¿Cómo te gustaría morir? ¡De pie y a los doscientos años!

¿Qué otra profesión te hubiera gustado ejercer? De pequeño yo quería ser ingeniero aeronáutico. Hoy me gustaría ser escultor o pintor. ¿Cuál es tu eslogan de trabajo? Quizá la eficiencia, hacerlo lo mejor posible. ¿Qué crees que aportas profesionalmente? A mí siempre me ha interesado ante todo el usuario final. Me gusta mucho volver al cabo de un tiempo a las casas que he construido, hablar con los que viven, ver si han surgido problemas posteriores a la obra. ¿Qué obra de arte te ha impresionado? Si he de decir una sola, pues quizá lo último que me ha impresionado es un templo en la India. ¿Conoces algún diseño perfecto? El vaso para beber. ¿Dónde te gustaría vivir? En Italia. He recorrido medio mundo y he concluido que no hay un país más bello que Italia.

407


Miquel Alvarez Trincado

MAT Ariadna Alvarez Garreta

Amb els articles de | con los artículos de Acebillo, Josep Alvarez Trincado, Miquel Arranz-Bravo Ayguavives, Pancho Bohigas, Oriol Bonell, Esteve Cinnamond, Norman Cirici, Cristian Costa Amat, Albert Domènech i Girbau, Lluís Duran Loriga, Miguel Gallego, Moisés

Garcés, Jordi Garreta Mill, Teresa Giralt-Miracle, Daniel Marquina, Rafel Muntañola Thornberg, J. Pericó, Toni Pulido, Manel Querol i Piera, Jordi Riera i Mas, Ignasi Rogent i Albiol, Jordi Solans i Huguet, Joan A. Trías de Bes, Juan

MAT passió per l'arquitectura / pasión por la arquitectura  

Published for the first time is the complete work of Miquel Alvarez Trincado, the great Catalan architect who has left much of his legacy in...