Page 1

EK‹M 2009 • YIL: 4 • SAYI: 50

1yafl›nda Finansal kriz

Ons

?

3.500 dolara ç›kabilir mi

“Güçlü markan›n yolu güçlü tan›t›mdan geçiyor” Ekonomik krizi f›rsata çeviren markalardan biri olan Damat&Tween’in marka yolculu¤unda izledi¤i stratejileri ve güçlü bir marka yaratman›n püf noktalar›n› Orka Group Yönetim Kurulu Baflkan› Süleyman Orakç›o¤lu anlatt›. ➔ 18

Türk Kuyumculuk Vakf› kuruluyor Sektörün önde gelen 100 firmasının bir araya gelerek oluşturduğu Yeni Oluşum Grubu, Sektörün pek çok sorununa çözüm getirmek amacıyla Türkiye Kuyumculuk Vakfı’nı kuracak. Önümüzdeki dönemde ilk olarak vakıf çalışmalarına zemin hazırlamak amacıyla öncelikle İstanbul Kuyumcular ve Mücevherciler Derneği kurulacak ve ardından sektörde bir ilk gerçekleştirilerek kuyumculuk sektörünün sesi olacak bir vakıf hayata geçirilecek. ➔ 8

Saliha Ascensio

Burhan Gezgin

Mehmet Çelik

➔ 24

➔ 53

➔ 31

TÜRK ‹fiADAMLARI GÜNEY AFR‹KA’YA G‹D‹YOR Ç‹N, DÜNYANIN ‹K‹NC‹ ELMAS PAZARI OLMA YOLUNDA ‹AR’DAN ALTINDA DE⁄‹fi‹M ZAMANI SAAT SEKTÖRÜNDE NELER OLUYOR?

10 12 16 28


Kapal›çarfl› ilk kez bir diziye ev sahipli¤i yapacak Dev bütçeli Hollywood prodüksiyonlar›na bile s›n›rl› çal›flma izni verilen Kapal›çarfl› ilk kez bir diziye ev sahipli¤i yapacak. ‹smi “Kapal›çarfl›" olan dizi film, atv’de ekrana gelecek.

Bugüne kadar yerli yabanc› birçok filmin çekildi¤i ‹stanbul’daki tarihi Kapal›çarfl›, ilk kez kendi ad›n› tafl›yan uzun soluklu bir televizyon dizisi için mekân olarak kap›lar›n› açt›. "Uluslararas›" ve "Alt›n Yumruk ‹stanbul’da" gibi yabanc› yap›mlara bir kaç günlük çal›flma izni veren; çekimler konusunda hayli seçici olan Kapal›çarfl› yönetimi ilk kez plato olarak uzun soluklu bir dizi projesini kabul etti. TMC’nin yap›mc›l›¤›n› üstlendi¤i, sponsorlu¤unu Gülaylar Alt›n’›n yapt›¤›, ismi de "Kapal›çarfl›" olacak komedi ve dram›n iç içe geçti¤i dizide Nejat ‹fller, Olgun fiimflek, Asl› Tan Do¤an, Erkan Can ve Selen Seyven rol al›yor. Birbirinden hiç ayr›lmayan üç adamla, yazg›s›na boyun e¤mektense mücadele etmeyi tercih eden kasabal› genç k›z›n aflk, dostluk ve dayan›flma hikâyesini anlatan dizi atv’de ekrana gelecek. Yeni yay›n döneminin iddial› yap›mlar›ndan biri olan dizinin oyuncular›, senaryonun izleyicilere çok s›cak gelece¤ini düflünüyor.

Alt›n Dünyas›’ndan... Altın Dünyası 50. sayısı ile sizlerle birlikte… Yaklaşık 5 yıldır sektörle birlikte her geçen gün büyüyen Altın Dünyası, kaliteli çizgisinden ödün vermeden sektörde bilgi akışını sağlama, sektörü bilgilendirme ve geleceğe taşıma misyonlarını sürdürmeye devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanından gazetemizi takdir eden, destekleyen herkese ekip olarak bir kez daha teşekkür ederken, Altın Dünyası’nın her geçen gün farklı ve faydalı hizmetleriyle yanınızda olacağını belirtmek istiyoruz. Yenilenen internet sitemiz, sektörümüzün özellikle yurtdışına açılmasını sağlamada önemli araç niteliği taşıyan sektör kataloglarımız, bültenlerimiz ve bunların yanında gerçekleştireceğimiz pek çok çalışmamız mücevherat sektörünün geleceğe taşınmasında rol oynamayı hedefliyor. Altın Dünyası’nın Ekim sayısında tüm dünyayı sarsan ve birinci yılını dolduran ekonomik krizi ele alan dosyamız yer alıyor. Ekonomik krizin başladığı günden bu yana etkileri neler oldu, bugün geldiği nokta ve bundan sonra neler getireceği ile ilgili sektör temsilcilerimizin, uzmanların değerlendirmeleri ve önümüzdeki dönem tahminleri sayfa 22’de… Bu ayki konuklarımız arasında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve JTR Başkanı İmam Altınbaş var. Sektördeki Yeni Oluşum hareketi ve kurulacak Türk Kuyumculuk Vakfı ile düzenlenecek alternatif fuar konusunda Altınbaş merak edilenleri yanıtladı. Bir diğer konuğumuz ise, Orka Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu. Marka olmanın püf noktalarını anlatan Orakçıoğlu, yarattıkları Damat & Tween markasından hareketle firmaların marka gücü oluşturmada izlemeleri gereken stratejileri Altın Dünyası okurları için anlattı. Ayrıca Airport AVM Genel Müdürü Burçin Bendegül ile kriz döneminde izledikleri stateji ve tüketici tercihleri üzerine gerçekleştirdiğimiz söyleşi, saat sektörünün önde gelen firmalarının saat sektöründe son durum hakkındaki değerlendirmeleri, sektörden haberler, açılışlar, yeni koleksiyonlar ve daha pek çok konu Altın Dünyası’nda… Değerli yazarlarımız Altın Dünyası’nın yeni saAlt›n Dünyas› ekibi olarak yısında da önemli konuları kaleme alarak bizgeçti¤imiz günlerde annesi leri bilgi ve deneyimlerinden faydalandırmaya Zekine F›rat’› kaybeden devam ediyorlar.Yazarlarımızdan Saliha AscenKapal›çarfl› Esnaflar› Derne¤i sio, FED Başkanı Ben Bernanke’nin bir konfeBaflkan› Hasan F›rat’a ransta yaptığı konuşmada resesyonun sonuna baflsa¤l›¤› diliyoruz. gelindiğine ancak zayıf ekonominin etkilerinin bir süre daha devam edeceğine dair açıklamalarını değerlendirdi. Yazarımız aynı zamanda Hong Kong fuarından izlenimlerini de Altın Dünyası okurlarıyla paylaştı.Vergi dünyasındaki gelişmeleri bizlerle paylaşan Burhan Gezgin ise birleşen şirketler için kurumsal vergisi oranları ile ilgili bilgi verdi. Remzi Çelen içinde bulunduğumuz dönemde sektörle ilgili iç piyasa, ihracat gibi başlıklar altında genel bir değerlendirme yaparken, Mehmet Çelik, hayata dair düşündüren yazısıyla bir kez daha Altın Dünyası okurlarıyla buluştu.

Cihan Encan cihanencan@yayindunyasi.com

Yay›n Dünyas› Gazetecilik Yay›nc›l›k ve Da¤›t›m A.fi. Ad›na,

Sahibi ve Genel Yönetmen:

Ekim 2009 • Y›l: 4 • Say›: 50

Alt›n Dünyas›’na

www.altindunyasi.org adresinden ulaflabilirsiniz.

Yönetim Yeri: Küçükayasofya Mah. Aksakal Sk. No: 31 Eminönü/Fatih/‹stanbul • Tel: 0212 518 84 01 (pbx) Fax: 0212 518 84 02 • info@yayindunyasi.com

www.altindunyasi.org Alt›n Dünyas› Gazetesi yerel süreli bir yay›nd›r. Alt›n Dünyas› Gazetesi’nde yay›nlanan haber, yaz›, resim ve foto¤raflar›n FSEK ve Bas›n Kanunu’ndan kaynaklanan her türlü haklar› Yay›n Dünyas› A.fi.’ne aittir. ‹zin al›nmaks›z›n kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Alt›n Dünyas› Gazetesi Bas›n Meslek ‹lkelerine uymay› taahhüt eder. Bas›m Yeri:

ÖZLEM Matbaac›l›k Litros Yolu 2. Matbaac›lar Sitesi B Blok 2BB4 Topkap›/‹stanbul Tel: 0212.612 06 62

TAMER COfiKUN SORUMLU MÜDÜR

C‹HAN ENCAN HABER MERKEZ‹

ZEHRA KAfiIKO⁄LU GRAF‹K & TASARIM

‹SMA‹L BATI MAL‹ VE ‹DAR‹ ‹fiLER MÜDÜRÜ

CELAL TALANT‹MUR KATKIDA BULUNANLAR

ERDO⁄AN ALK‹N MEHMET ÇEL‹K BURHAN GEZG‹N ABDURRAHMAN ARIMAN SAL‹HA ASCENS‹O

Alt›n Dünyas› 3


alt›n haber

Türk mücevhercileri Hong Kong’tan memnun döndü Hong Kong Mücevher ve De¤erli Tafllar 2009 Eylül Fuar› krize ra¤men dünyadaki di¤er mücevher fuarlar›na göre baflar›l› geçti. Türkiye’den 38 firman›n kat›ld›¤› fuar esnas›nda ‹stanbul De¤erli Maden ve Mücevherat ‹hracatç›lar› Birli¤i taraf›ndan 2010 Mart’›ndaki yeni Hong Kong fuar›na dair önemli temaslar ve görüflmeler yap›ld›.

ürkiye, Asya’n›n ve dünyan›n en büyük mücevher fuarlar›ndan olan 23-27 Eylül 2009 tarihleri aras›nda düzenlenen Hong Kong Mücevher ve De¤erli Tafllar 2009 Eylül Fuar›’nda 38 firma ve 9 bireysel kat›l›mla yer ald›. Dört gün süren ve sektörel ticari ba¤lant›lar›n gerçeklefltirildi¤i fuarda, dünyan›n birçok ülkesinden mücevher sektörü profesyonelleri bir araya geldi. Milli kat›l›m organizasyonunu ‹stanbul Maden ve Metaller ‹hracatç› Birlikleri’nin yapt›¤› fuara ziyaretçi kat›l›m› global ekonomik kriz nedeniyle önceki y›llara nazaran düflüktü. Ancak yine de dünyan›n di¤er fuarlar›na göre daha canl› ve hareketli bir ortamda gerçekleflen Hong Kong Fuar›, Türk kat›l›mc›lar› memnun etti. Özellikle organizasyon, servisler ve tan›t›m gibi konularda eksiksiz yürütülen Türkiye Pavillion’u fuar› ziyaret eden birçok kifliyi kendine hayran b›rakt›. Hong Kong Convention & Exhibition Center 3.Holde bulunan Türk Pavilyonu’nda “Alt›nbas, Ara Collection, Arifl, Ba¤ Kuyumculuk, Belbak Mounting Jewellery, BMA Rings, Damra Kuyumculuk, Dimardi Design Jewellery, Innova Kuyumculuk, Favori Gold, FMB

T

4 Alt›n Dünyas›

Jewelry, Franco Fontana, Gez Kuyumculuk, Garni Mounting,Alt›n Böcek Kuyumculuk, Golden Line, Goldmar, Guner Gold, Gusto, Hemera Kuyumculuk, Herca Mounting, Ideal Kuyumculuk, Ishakoglu Gold, Istor Kuyumculuk, Italgold Kuyumculuk, Kaya Gold, Kosun Kuyumculuk, Kurtulan Kuyumculuk, Midas, Mioro Hediyelik Eflya, On Kuyumculuk, Özcan Gümüfl, Raffi Kuyumculuk, Regold Kuyumculuk, S&B Charms/ Suha Bedestenci, Somoro Jewelry, Tamflan, Y›ld›r›m Kuyumculuk” firmalar› yer ald›. JTR Baflkan› ‹mam Alt›nbafl: “Hong Kong 2009 Eylül Fuar› krize ra¤men baflar›l› geçti.” Hong Kong Mücevher ve De¤erli Tafllar 2009 Eylül Fuar› Fuar’›n›n ard›ndan Türk Mücevherciler Birli¤i Baflkan› ‹mam Alt›nbafl organizasyona dair izlenimlerini flöyle dile getirdi: “Dünyadaki di¤er tüm mücevher fuarlar›na kat›l›m›n azald›¤›, ekonomik krizinin küresel anlamda hala etkilerini yaflad›¤›m›z bu günlerde Hong Kong Mücevher ve De¤erli Tafllar 2009 Eylül Fuar›’na kat›l›m›n›n artarak gerçekleflmesi hem dünya

hem de ülkemiz mücevher sektörleri aç›s›ndan memnuniyet vericidir. Hong Kong Mücevher ve De¤erli Tafllar 2009 Eylül Fuar› s›ras›nda organizasyon, tan›t›m çal›flmalar› ve kat›l›mc›lara yönelik ayr›nt›l› servis hizmetleri kusursuz bir flekilde gerçeklefltirilmifltir. Daha önceki y›llara göre sektör aç›s›ndan çok daha zor bir dönemde oldu¤umuz aç›kt›r. Yine de Hong Kong Mücevher ve De¤erli Tafllar 2009 Eylül Fuar›’na kat›lan firmalar›m›z genel anlamda organizasyondan memnun ayr›lm›fllard›r. Ancak elbette ilerleyen dönemlerde hem kat›l›m anlam›nda hem de di¤er yönlerden daha büyük hedeflere do¤ru ilerlemek de ihmal edilmemelidir. Bu do¤rultuda Türk Mücevherciler Birli¤i önümüzdeki süreçte gereken her türlü ad›m› atacakt›r. Firmalar›m›z›n ve sektörümüzün tüm kurulufllar›n›n da bu amaçla gönülden hareket edeceklerine dair inanc›m sonsuzdur. Hong Kong Mücevher ve De¤erli Tafllar 2009 Eylül Fuar›’n›n ülkemiz ve firmalar›m›z aç›s›ndan kriz kaynakl› tüm olumsuz etkenlere ra¤men baflar›yla geçmesinde eme¤i geçen herkese teflekkür ediyorum.“

Baflkonsolos Mehmet Raif Karaca’dan kusursuz a¤›rlama Hong Kong Mücevher ve De¤erli Tafllar 2009 Eylül Fuar› nedeniyle Hong Kong’da bulunan ‹stanbul De¤erli Maden ve Mücevherat ‹hracatç›lar› Birli¤i Yönetim Kurulu üyeleri ve çal›flanlar› Türkiye’yi gerek sosyal, gerek bürokratik anlamda ülkemizden binlerce kilometre uzaktaki Hong Kong’da 2007 y›l›ndan bu yana baflar›yla temsil eden Baflkonsolos Mehmet Raif Karaca taraf›ndan evinde a¤›rland›. Örnek bir Baflkonsolos olarak ‹DDM‹B Yönetim Kurulu üyeleri ve çal›flanlar›n› son derece s›cak ve misafirperver bir flekilde a¤›rlayan Mehmet Raif Karaca’n›n evindeki yeme¤e 14 kifli kat›l›m gösterdi. Yemek s›ras›nda Hong Kong Ticaret Gelifltirme Konseyi üyeleri Hong Kong’da Mart ay›nda yap›lacak olan fuara yönelik teklifler görüflüldü. Mart ay›nda gerçeklefltirilecek fuar için Türk firmalar›na ne gibi kolayl›klar ve faydalar›n sa¤lanabilece¤inin de görüflüldü¤ü yemekte dünyan›n en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Hong Kong ile Türk mücevher sektörü aras›ndaki iliflkiler bir ad›m daha öteye tafl›nm›fl oldu. ■


2010 katalo¤undaki yerinizi al›n!


alt›n haber

Fuarlar, JTR’nin iftar yeme¤inde masaya yat›r›ld›

JTR taraf›ndan düzenlenen iftar yeme¤inde, son zamanlarda en çok tart›fl›lan ‹stanbul fuarlar› konusu gündeme geldi. 2010 y›l›nda gerçeklefltirilecek projeler hakk›nda bilgi veren ‹DMM‹B Baflkan› ‹mam Alt›nbafl’›n yan› s›ra, Gold‹stanbul’un düzenlenmesi planlanan Tüyap cephesinden Tüyap ‹cra Kurulu Serdar Yalç›n sektörü konuyla ilgili bilgilendirdi. ürk Mücevhercileri Birli¤i – JTR, 17 Eylül’de Sheraton Otel’de kuyumculuk sektörü temsilcilerine iftar yeme¤i verdi. P›rlanta, alt›n, makine ve gümüfl sektörü temsilcilerinin yer ald›¤› genifl kat›l›m gerçeklefltirilen iftar yeme¤inde “Yeni Oluflum Grubu”nun 2010 y›l›nda gerçeklefltirmeyi planlad›¤› Gold‹stanbul fuar›, kurulmas› planlanan ‹stanbul Kuyumcular ve Mücevherciler Derne¤i ile Türkiye Kuyumculuk Vakf› ile ilgili bilgilendirici konuflmalar yap›ld›. ‹DMM‹B Yönetim Kurulu Baflkan› ‹mam Alt›nbafl iftar yeme¤inde yapt›¤› konuflmada, 2009 y›l›nda kriz ortam›na ra¤men birlik olarak gerçeklefltirdikleri baflar›lardan ve önemli projelerinden bahsederken, sektörün sorunlar›na çözüm üretmek üzere çal›flmalar›na devam edeceklerinin mesaj›n› verdi.

T

6 Alt›n Dünyas›

100’den fazla firma, Yeni Oluflum Grubu’nun düzenleyece¤i fuara kat›laca¤›n› aç›klad› Fuar konusunda bugün için ortaya konan en somut projenin Yeni Oluflum Grubu’na ait oldu¤una dikkat çeken Alt›nbafl, “‹hracatç›lar Birli¤i yönetimi olarak üstlendi¤imiz sorumlulu¤un yan› s›ra, fahri ya da orta¤› oldu¤umuz flirketlerin temsilcisi olarak da buraday›z. Yeni Oluflum Grubu, Türk Kuyumculuk Vakf›’n›n kurulmas› ve alternatif fuar düzenlenmesi konusunda öncülük edecektir. Sektörün mesleki ve sosyal anlamda geliflmesi için çal›flmak üzere bir Vak›f kurulmas› fikri daha önce yap›lan arama toplant›lar›nda tart›fl›lm›fl ve benimsenmiflti. Kurulacak dernek esas olarak, Vak›f çal›flmalar›n›n zaman almas› nedeniyle sadece zorunlu bir geçifl formülüdür. Vak›f kuruluflu çal›flmalarla efl zamanl› olarak bafllayacakt›r. 2011 y›l›ndan itibaren sektör fuarlar› vak›f sahipli¤inde düzenlenecektir. Tüyap taraf›ndan 2010 y›l›nda düzenlenecek alternatif fuar için, dernek ve Tüyap aras›nda detayl› bir anlaflma yap›lm›flt›r” fleklinde konufltu. Önümüzdeki dönemde, Yeni Oluflum Grubu’na kat›lan 100’ü aflk›n firman›n Tüyap’›n düzenleyece¤i fuara kat›l›m gösterece¤inin alt›n› çizen Alt›nbafl, Yeni Oluflum Grubu taraf›ndan düzenlenecek olan fuar›n sektörün fuar› olaca¤›na, baflar›y› yakalayaca¤›na inand›klar›na vurgu yapt›. ■

Tan›t›m en önemli hedefimiz... ‹yi fuarlar yapabilmek ad›na, uzman kiflileri kadrolar›na dahil ettiklerini aktaran Tüyap ‹cra Kurulu Baflkan› Serdar Yalç›n, 90’a yak›n oda, birlik, vak›f gibi kurumlarla çal›flt›klar›n› anlatt›. 4 y›l önce kuyumculuk sektörüne yönelik bir fuar düzenlediklerini hat›rlatan Yalç›n, o zaman daha k›s›tl› imkanlarla, daha az bir kadroyla çal›flt›klar›n›, flimdi ise, fuar alanlar›n›n büyüdü¤ünü, toplam 10 salonda, 95 bin m2’de hizmet verdiklerini ifade etti. Gold‹stanbul fuar› ile ilgili konuflan Yalç›n, “Biz bu sürece kadar sektörü huzursuz edecek, sektörün kendi içindeki disiplinlerine zarar verecek, ticari iliflkilerini tedirgin edecek bir rekabet içerisinde bir ifl alma heyecan› içerisinde olmad›k. Ama daha önce yapt›¤›m›z bir ifl oldu¤u için sektörle ilgili geliflmeleri takip ediyorduk. Dünyada son zamanlarda radikal bir de¤iflim var. Kavgalar›n ortadan kalkt›¤›, komflular aras›nda yak›n iliflkilerin oldu¤u, geçmifl dönemde hep çizgilerin çizildi¤i, yak›n temas kurulamayan ülkelerle aram›zdaki de¤iflimin oldu¤u bir süreç yaflan›yor. Bu noktada geçmiflte kalan, yenili¤e uyum sa¤layamayan firmalar›n yaflam flans›n›n olmad›¤›n› düflünüyorum” dedi. Kuyumculuk sektörünün güçlü bir pazar oldu¤unu dile getiren Yalç›n, iç pazarda aç›k bir kap› b›rak›lmas›n istendi¤ini belirtirken, d›fl dünyadaki sert rekabete uyum sa¤lanabilecek bir fuar olmas› istendi¤ine dikkat çekti. ‹ç pazar ve d›fl pazarda hiçbir ayr›ma gitmeksizin tan›t›m çal›flmalar›n› yapma karar› ald›klar›n› bildiren Yalç›n, Türkiye’nin komflusu pek çok ülkede Tüyap’›n kendi ofisleri bulundu¤unu, bu ülkelerle birebir fuar›n tan›tlamas› için, ürünleri satacak olan zincir ma¤aza sahiplerinin, toptanc›lar›n, perakendecilerin bu fuara gelmesi için onlar›n adres bilgilerinde tekrar revizyona gittiklerini sözlerine ekledi. ‹kinci halka olarak gördükleri Balkanlar, Avrupa, Karadeniz havzas›, Orta Do¤u, Afrika’n›n bir k›sm› ve alt›na merak› olan, Türkiye ile ekonomik anlamda iliflkileri bulunan ülkeleri ikinci dilime yerlefltirdiklerini aç›klayan Yalç›n, bunun d›fl›nda daha uzak yerlerde bulunan Amerika, Kanada, Avustralya gibi, bir flekilde bu sektörle ilgisi olan, bu sektöre kaynak ay›ran, yaflam standartlar› yüksek olan ülkeleri 3’üncü halka içerisine yerlefltirdiklerini söyledi. Tüm stratejilerini gerek merkez teflkilatlar›, gerekse çevre ofisleri, gerekse 57 ülkede bulunan temsilcilikleri kanal›yla bu ülkelerde bulunan ülkelerdeki hedef ziyaretçileri getirmek üzere planlar yapt›klar›n› aç›klamalar›na ekledi.


alt›n konuk

Dünya liginde yar›flan sektörümüz gücüne yak›fl›r fuarlar› hakediyor

S

ektörde son günlerde en çok konuflulan konular›n bafl›nda, 100 büyük kuyumcu firmas›n›n biraraya gelerek oluflturdu¤u Yeni Oluflum Grubu’nun önderli¤inde kurulacak Türk Kuyumculuk Vakf› ve Vak›f bünyesinde sektörün kendi fuar›n› düzenlemesi geliyor. Vak›f ve fuarlarla ilgili merak edilenleri ‹stanbul De¤erli Maden ve Mücevherat ‹hracatç›lar› Birli¤i Baflkan› ve Alt›nbafl Holding Yönetim Kurulu Baflkan› ‹mam Alt›nbafl’a sorduk.

Türk Mücevherat sektörünün son y›llarda katetti¤i mesafe tart›fl›lmaz. Her geçen gün büyüyen sektörde fuarlar›n önemi nedir? Ülkemizin alt›n ve mücevher üretimindeki gerçek potansiyelini dünyaya göstermek ad›na fuarlar›m›z büyük önem tafl›maktad›r. Türk Mücevherat Sektörü, kayna¤›n› binlerce y›ll›k Anadolu medeniyetlerinden alan kuyum ve tak› zanaatkarl›¤›ndan bugün binlerce iflletmenin yüzbinlerce kifliye do¤rudan istihdam sa¤lad›¤› ve milyar dolarlar seviyesinde ihracat›n yap›ld›¤› dev bir ifl koluna dönüflmüfltür. Sektörümüz, dünya mücevher pazar›nda hem çok güçlü bir üretici ve ihracatç› hem de çok cazip bir al›c› ve tüketici konumundad›r. Türkiye dünyan›n en fazla alt›n talep eden ülkelerinden biridir. Bunun yan› s›ra ifllenebilen ve ifllenemeyen alt›n madenleri potansiyeli de vard›r. Türkiye önümüzdeki 10 y›l 8 Alt›n Dünyas›

içinde dünya de¤erli madenler sektörünün tart›flmas›z lideri olacakt›r. Dolay›s›yla bu noktaya gelen sektörümüzün fuar organizasyonlar›n›n gerek tek tek kat›l›mc›lar›n ve gerekse sektörün toplam beklentilerine yan›t verecek bir düzeyde gerçeklefltirilmesi esast›r. Bugün dünyan›n her taraf›nda fuara kat›lan firmalar›m›z ve al›c›lar art›k fuar hizmetleri konusunda da geçmifle göre çok daha seçici ve elefltirel olmufllard›r. Bu bek-

lentilere yan›t vermek fuarlar›n uluslararas› standartlarda hizmet üretecek flekilde düzenlenmesi flartt›r. Dünya liderli¤ini hedefleyen sektörümüzün, mevcut potansiyelini tüm unsurlar›yla, özellikle de fuarlar›yla hedefine yak›fl›r flekilde dünyaya gösterece¤ine inan›yorum.

Uluslararas› olma özelli¤i tafl›yan fuarlar sektöre neler kazand›r›yor? Fuarlar›, mücevheratta dünya liginde yar›flt›¤›m›z› göstermek, ‘biz var›z’ demek için en büyük f›rsatlar olarak de¤erlendiriyorum. Bugüne kadar düzenlenen tüm fuarlar›m›zda dünyan›n farkl› ülkelerinden gelen profesyonellere kendimizi anlatma f›rsat› bulduk. Bunun yan›nda fuarlar›m›za gelen al›c›lara ve medya mensuplar›na fuardaki yüzlerce firman›n yan› s›ra, onlar›n arkas›ndaki dev kayna¤› yani modern üretim tesislerimizi, tasar›m

stüdyolar›m›z›, binlerce KOB‹’nin dinamizmini ve nihayet ‹stanbul’umuzu ve Kapal›çarfl›’y› tan›tma f›rsat› buluyoruz. Bunun sektöre ve ülkemize kazand›rd›klar› tart›fl›lmaz.

Sektörün büyümesinde ve bugüne gelmesinde fuarlar›n önemli yer tuttu¤unu söylediniz. Geliflen dünya ile birlikte pazarlama anlay›fl› da de¤ifliyor. Günümüz fuarc›l›¤›ndan beklentileriniz nedir? Fuar organizasyonlar› da günümüzde reklâm, halkla iliflkiler gibi ça¤dafl iletiflim olanaklar›ndan biri haline gelmifl ve hedef kitleye firma ve firman›n pazarlama bileflimi hakk›nda bilgi verme, tan›t›m› sa¤lama ve imaj› güçlendirme konusunda önemli aflamalar kaydettiler. Bence fuarlar ürünlerin sergilendi¤i, firmalar›n bir araya geldi¤i ve ticaret ba¤lant›la-


lan tek tarafl› uygulamalar ve yüksek maliyetlerdir. S›k›nt›larla ilgili olarak baz› önemli somut ilerlemeler sa¤lanmakla beraber, ne önceki ne de sonraki ‹DMM‹B yönetimi olarak yap›lan tüm özverili çal›flmalara ra¤men hepimizin arzulad›¤› sonucu elde edemedi¤imizi üzülerek belirtmek istiyorum. Buna ra¤men ‹DMM‹B olarak sözleflmemizin arkas›nda duruyor ve Ekim 2009 fuar›na deste¤imizi sürdürüyoruz. Ancak bugün geldi¤imiz noktada sektörün önde gelen bir firmas›n›n ortak karar›, yaflan›lan s›k›nt›lar› çözmenin en iyi yolunun alternatif fuar ortaya koymak oldu¤u yönünde.

r› yapt›klar› yerlerin ötesinde iflleve sahip olmal›d›rlar. Ben olay›n bütününe bak›yorum. Fuarlar, gerçek anlamda sektörlerimizin d›fla aç›lan pencereleri olmal›lar. Sadece sektörlerin de¤il, ülkenin tan›t›m›nda büyük rol oynamal›lar. Fuar flirketleri y›l›n her an›nda bir ticari atefle gibi çal›flmal›, her girdikleri ortamda ülkenin ve çal›flt›klar› sektörlerin lobilerini yapmal›d›r.

Sektörde ‹stanbul fuarlar›na alternatif oluflturmak üzere ilk kez bu kadar genifl kat›l›mla yepyeni bir oluflum gerçekleflti. ‘Yeni Oluflum Grubu’nu nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Asl›nda son y›llarda ‹stanbul Fuarlar› konusunda kat›l›mc›lardan gelen flikayetler artmaya bafllam›flt›. 2009 Mart fuar› sonras›nda ‹DMM‹B’nin düzenledi¤i bir dizi sektör de¤erlendirme toplant›lar›nda bu flikayetlerin had safhaya ulaflt›¤› gözlendi. Öyle ki, tekel olarak tan›mlanabilecek bir fuarc›l›k yap›s›n›n sadece fuar organizatörünün ifline yarad›¤› sektör mensuplar›m›zca dile getirildi. Bu toplant›larda kat›l›mc›lar, firma sahibi ya da firma orta¤› kimlikleri ile yaflad›klar› s›k›nt›lar› ortaya koydular. Oldukça genifl kat›l›mla gerçekleflen bu toplant›larda ortaya at›lan çözüm önerileri, sektörün kendisinin organize edece¤i bir fuar noktas›nda birleflti ve bu noktaya gelindi.

Sizce alternatif fuarla yarat›lacak olan rekabet ortam› sektöre neler kazand›r›r, ne kaybettirir? Bugün küresel rekabet karfl›s›nda, sektörümüzün önünde tamamlanmas› gereken çok önemli ödevler vard›r. Bugünlere kadar gelirken kulland›¤›m›z baz› avantajlar›n günümüzde art›k sürdürülebilir olmad›¤› ve rekabet edebilmek için yeni ve kal›c› baflka avantajlar edinmemiz gerçe¤i ve zorunlulu¤u ile karfl› karfl›yay›z. Baflka bir deyiflle sektörümüz dünya liginde kalmak ve bafla güreflmek için büyük bir dönüflüm projesini en k›sa sürede yaflama geçirmek zorunda… Bu anlamda sektör her unsuruyla ki fuarlar da buna dahil, geliflmek, iyiye, ileriye gitmek durumunda. Dolay›s›yla dünya ile rekabet eden bir sektörün temsilisi olarak, rekabet ortam›n›n gereklili¤ine

Geçmifle bakt›¤›m›zda sektörün birlikte hareket etme ve ortak karar alma yönünde s›k›nt›lar yafl›yordu. Oysa yeni oluflumun çok genifl bir tabana yay›lmas› söz konusu bunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Alt›nbafl: “Fuarlar›, mücevherat sektörümüzün dünya liginde yar›flt›¤›m›z› göstermek, ‘biz var›z’ demek için en büyük f›rsatlar olarak de¤erlendiriyorum. Ülkemizin alt›n ve mücevher üretimindeki gerçek potansiyelini dünyaya göstermek ad›na fuarlar›m›z büyük önem tafl›maktad›r.” inan›yorum. Rekabet kaliteyi getirir ve bu kalite de sektörün menfaatinedir.

Bakt›¤›m›zda bugüne kadar talepler ve flikayetler fuarc›l›k flirketinin denetlenmesi üzerineydi. Ancak bugüne gelindi¤inde art›k yeni bir oluflumdan ve yeni bir fuardan söz ediliyor. ‹fllerin bu aflamaya gelmesini nas›l de¤erlendiriyorsunuz. 1980 y›l›ndan önce Türkiye, üretim konusunda son derece baflar›s›z bir ülkeydi. Nedeni ise, gümrük duvarlar›n›n çok

yüksek olmas› sebebiyle, firmalar›n kendi içlerinde rekabet etmeden üretim yapmaya çal›flmas›, kendi kendilerini gelifltirmek zorunda kalmamalar› idi. 1980 y›l›ndan sonra gümrük duvarlar›n›n ortadan kalkmas›yla birlikte Türkiye’de üretilen ürün bugün Avrupa’dan kaliteli hale geldi. Bu baflar› rekabet ortam›n›n oluflmas›n›n bir sonucudur. Liberal ekonomilerde önemli olan fley denetim mekanizmas›n›n varl›¤› de¤il otokontrol mekanizamas›n›n ifllerli¤idir. Otokontrol mekanizmas›n›n sa¤l›kl› bir flekilde ifllemesini sa¤layan faktör ise rekabet ortam›n›n oluflturulmas›d›r. Ben ayn› zamanda Türkiye Mücevher ‹hracatç›lar› Birli¤i Baflkan› kimli¤ine de sahibim. Birlik olarak, sektörümüzün fuarlarla ilgili flikayet, öneri ve beklentilerinin resmi muhatab› durumunday›z. Kuflkusuz Rotaforte düzenledi¤i fuarlarla kuyumcular›m›za uzun y›llar hizmet vermifl sayg›n bir kurulufltur. Y›llar içerisinde sektörümüzün büyümesi düzenlenen fuarlara aynen yans›m›fl, fuarlar›n da sektörümüze katk›lar› olmufltur. Ancak özellikle son y›llarda düzenlenilen fuarlar, kat›l›mc›lar taraf›ndan giderek artan dozda elefltiriyle karfl›laflmaktad›r. Bu elefltirilerdeki ortak nokta, fuar›n yeterince tan›t›lmamas›, yerli ve yabanc› al›c›lar›n yetersizli¤i, fuar yerleflimi ve organizasyonu ile ilgili olarak yap›-

Sektör kurumlar›n›n, sektör sorunlar› konusunda bir araya gelerek sa¤l›kl› çözümler üretebiliyor olmas› son derece sevindiricidir. Kurumlar aras›ndaki iletiflim bu flekilde sa¤l›kl› sürdü¤ü sürece Türk Kuyumculuk ve Mücevherat Sektörü hedefledi¤i dünya liderli¤i noktas›na k›sa sürede ulaflacakt›r.

Yeni Oluflum, alternatif fuar konusuyla özdeflleflse de asl›nda sektör için uzun vadede çok önemli bir ad›m da atarak Türk Kuyumculuk Vakf›’n›n kurulmas›na da öncülük ediyor. Sizce kurulacak bir vak›f sektöre neler kazand›r›r? Türk Kuyumculuk Vakf›, uzun zamand›r hayata geçmesini arzu etti¤imiz, sektörümüze pek çok konuda fayda sa¤layacak bir yap›d›r. Sektörümüz yüzlerce y›ll›k geçmifli olmas›na karfl›n, yeni yeni bir araya geliyor ve her geçen gün gelifliyor. Tabii ki ihtiyaçlar› da art›yor. Sektörün mesleki ve sosyal anlamda geliflmesi için çal›flmak üzere bir Vak›f kurulmas› fikri daha önce yap›lan arama toplant›lar›nda tart›fl›lm›fl ve benimsenmiflti. Kurulacak Vak›f sektörün e¤itimden, araflt›rmaya, istihdamdan sosyal dayan›flmaya kadar bir çok alandaki sorunlar›na çözüm bulacak bir çok konuda sektörün önündeki engelleri kald›racak ve önünü açacakt›r.

Önümüzdeki dönemde düzenlenecek fuarlara kat›l›m konusunda kar›fl›kl›klar yaflanabilir mi? Türkiye Mücevher ‹hracatç›lar› Birli¤i Baflkan› s›fat› ile diyorum ki; herkes istedi¤i fuara kat›lmakta özgürdür. Buna da her firma kendisi karar verecektir. ‹steyen firmalar Rotaforte’nin düzenledi¤i, isteyen firmalar da Yeni Oluflum’un öncülük etti¤i fuara kat›labilir. Sözkonusu olan sektöre hizmet yar›fl›d›r. fiüphesiz ki sektöre en uygun flartlarda hizmet veren organizasyon baflar›l› olacakt›r. Sonuçta Türk Kuyumculuk ve Mücevherat Sektörü kazançl› ç›kacakt›r. ■ Alt›n Dünyas› 9


alt›n haber

Güney Afrika’ya ticaret heyeti gidiyor

DTM, T‹M, TUSKON ve ‹stanbul ‹hracatç› Birlikleri Genel Sekreterli¤i Güney Afrika Cumhuriyeti’ne Ticaret Heyeti Program› düzenleyecek. Program, Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan baflkanl›¤›nda 31 Ekim-4 Kas›m tarihleri aras›nda gerçekleflecek. ürkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti aras›ndaki ticari ve ekonomik iflbirli¤i imkanlar›n›n art›r›lmas› ve ihracatç› firmalar›m›z›n d›fl pazar paylar›nda art›fl sa¤lanmas› amac›yla, 31 Ekim- 4 Kas›m 2009 tarihleri aras›nda Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan baflkanl›-

T

¤›nda Güney Afrika Cumhuriyeti’ne bir Ticaret Heyeti Program› düzenlenecek. Program, D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› koordinatörlü¤ü, Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) organizasyonu ve Türkiye ‹fladamlar› ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) iflbirli¤i ile ‹stanbul ‹hracatç›

Birlikleri (‹‹B) Genel Sekreterli¤i taraf›ndan gerçeklefltirilecek. Giriflimcilere potansiyel ifl f›rsatlar› sunan Güney Afrika Cumhuriyeti’nde, pazar pay›m›z›n artt›r›lmas› ve bölgeye yönelik yeni ihracat imkanlar›n›n oluflturulmas› amac›yla düzenlenecek Ticaret Heyeti Program›na; müteahhitlik, inflaat malzemeleri, ifllenmifl g›da ürünleri, do¤altafl ve seramik, mücevherat, mobilya, otomotiv ve yan sanayi, makine ve aksamlar›, ifllenmifl petrol ürünleri, tekstil, haz›rgiyim ve elektrik-elektronik (özellikle kablo, jeneratör ve transformatör) sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararas› standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden tüm firmalar kat›labilecek. Güney Afrika Cumhuriyeti Ticaret Heyetine kat›lmak

isteyen firmalar, 14 Ekim 2009 Çarflamba günü mesai bitimine kadar ‹stanbul ‹hracatç› Birlikleri Genel Sekreterli¤i’ne baflvurabilecekler.

Türk ifladamlar› Cezayir’de iflbirli¤i f›rsatlar›n› de¤erlendirecek Türk ifladamlar› Cezayir’e gidiyor. Yaklafl›k 10 y›ld›r önemli geliflmeler kaydeden CezayirTürkiye ticari iliflkilerinin, Ekim ay›nda çeflitli sektörlerden ifladamlar›n›n kat›laca¤› ticari heyetin ziyaretiyle güçlendirilmesi hedefleniyor. 10 Alt›n Dünyas›

Cezayir’e, Türkiye’nin ihraç ürünlerinin tan›t›m›, ihracatç› firmalar›n d›fl pazardaki paylar›nda art›fl sa¤lanmas›, iki ülke ifl çevreleri aras›ndaki yat›r›m ve iflbirli¤i imkanlar›n›n artt›r›labilmesi amac›yla, D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› koordinatörlü¤ü, Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi organizasyonu ile IMMIB Genel Sekreterli¤ince, 20-22 Ekim 2009 tarihlerinde, ifladamlar›n›n kat›l›myla Ticaret Heyeti organizasyonu gerçeklefltirilecek. Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan baflkanl›¤›ndaki heyete, müteahhitlik, demir-çelik ürünleri, inflaat malzemeleri, tafl›t araçlar›, otomotiv yedek parça, tekstil ve haz›r giyim ürünleri, ev tekstili, plastik ve plastikten mamul eflya, temizlik ve kiflisel bak›m ürünleri, mineral yak›t ve ya¤lar, makine ve aksamlar›, elektrikli cihazlar, gübreler, tar›m makineleri, mutfak eflyalar› ve züccaciye, baklagiller, ilaç ve medikal, telekomünikasyon ürünleri gibi ifl alanlar› ve sektörlerde uluslararas› standartlara uygun ürün imal ve ihraç eden tüm firmalar kat›labilecek. Heyet kapsam›nda, Cezayir’in “Cezayir” flehrinde; Türk ve Cezayirli ifl adamlar› aras›nda ikili ifl görüflmelerinin gerçeklefltirilmesi; ayr›ca ilgili ülkenin ifl çevrelerinin de kat›l›m›yla Türk ihracat potansiyelinin tan›t›m›n›n yap›laca¤› ve iki ülke aras› iflbirli¤i olanaklar›n›n de¤erlendirilece¤i “Türkiye-Cezayir ‹fl Forumu”nun düzenlenmesi planlan›yor. Türkiye ile Cezayir aras›ndaki ikili iliflkiler 2000 y›l›ndan bugüne önemli geliflmeler kaydetti. ‹ki ülke aras›nda 2000 y›l›nda 1,6 milyar dolar olan d›fl ticaret hacmi, 2008 y›l› itibariy-

le 4,9 milyar dolara ulaflt›r. Türkiye’nin Cezayir’e ihracat› 2000 y›l›ndan 2008 y›l›na yüzde 321 oran›nda art›fl kaydetmifl ve 1,6 milyar dolara yükseldi. 2009 y›l›n›n ilk alt› ay›nda ise ekonomik krize ra¤men, Cezayir’e 953 milyon dolarl›k ihracat kaydedildi.

Kat›lmak ‹steyenler: Cezayir Ticaret Heyeti program›na kat›lmak isteyen firmalar›n, www.immib.org.tr internet adresinde yer alan baflvuru formunu eksiksiz doldurarak elektronik ortamda en geç 7 Ekim 2009 Çarflamba günü mesai bitimine kadar baflvuru yapabilecekler. Firmalar›n, kat›l›m bedeli olan 1.000 EURO’yu (‹stanbul’dan tarifeli uçak ile gidifl-dönüfl, Cezayir’de 5 y›ld›zl› otelde konaklama, alan vergisi, tercümanl›k hizmetleri, transferler ve ikili ifl görüflmeleri için gerekli olan bütün hizmetler dahil olup, yurtd›fl› ç›k›fl harc› ile ‹stanbul d›fl›ndan kat›lacak üyelerin iç hat uçufllar› ile yurtd›fl›ndaki ekstra oda harcamalar ve di¤er ekstra harcamalar hariçtir.) ‹stanbul Demir ve Demir D›fl› Metaller ‹hracatç›lar› Birli¤i’nin Vak›fbank Güneflli fiubesi (fiube Kodu: 383) 4003371 numaral› hesab›na yat›rarak ilgili dekontu ‹MM‹B Ar-Ge fiubesi’nin 212-454 03 93 numaral› faks›na veya ozdikish@immib.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerekiyor.


alt›n haber

Çin, dünyan›n ikinci büyük elmas pazar› olma yolunda Elmas›n cazibesinin giderek artt›¤› Çin, sat›fllar itibariyle ABD’den sonra dünyan›n ikinci büyük elmas pazar› olma yolunda ilerliyor. Uzmanlar, 2009 y›l›n›n ilk yar›s›nda sat›fllar›n çift haneli artt›¤› Çin’in, elmas pazar›nda Japonya’n›n ikincilik ünvan›n› elinden alaca¤›n› belirtiyor. in, dünyan›n en h›zl› büyüyen elmas pazar› olma özelli¤i kazand›. Antwerp Dünya Elmas Merkezi’nin CEO’su Freddy Hanard, Çin’de elmas›n cazibesinin giderek artt›¤›n› ve

Ç

Çin’in sat›fllar itibariyle ABD’den sonra dünyan›n ikinci büyük pazar› olan Japonya’n›n ünvan›n› alaca¤›n› söyledi. Y›l›n ilk alt› ay›nda bu ülkede elmas sat›fllar›n›n çift haneli büyüme gösterdi¤ini

Çin’de tüketici profili nas›l? • Kapal› bir toplum halinde yaflaman›n getirdi¤i tekdüzeli¤in ard›ndan Bat› tarz›, fl›k ve modern kiflisel zevklerin oluflmas› ve çok çal›flman›n sonucu olarak harcama iste¤i, • Duygusal tüketimin ön planda olmas›,

belirten Hanard, y›l›n ikinci yar›s›nda bu art›fl›n sürece¤ini, hatta önümüzdeki y›l ikiye katlanabilece¤ini ifade etti. Dünyada elmas sat›fllar›n›n y›ll›k cirosu 65 milyar dolar dolay›nda iken bunun yaklafl›k yar›s› Amerika’da gerçeklefliyor. Çin ve Japonya pazar› ise sat›fllar›n yüzde 1213’ünü karfl›l›yor. Birçok geliflmifl ülkede talep düflerken Hong Kong dahil Çin’de elmas ve mücevher talebindeki art›fl›n, ülkeyi bu y›l dünyan›n ikinci büyük elmas tüketicisi konumuna ç›karmas› bekleniyor.

• Kiflisel stil oluflturma çabas›, • E¤ilimlere hassasiyet, • Yeni ürünlere ve yarat›c› fikirlere ilgi, • Karar almadaki bireysellik, • Kiflisel bütçe yönetimi ve ödeyebilirlik oran›nda harcama iste¤i, • Denenmifl marka ve ürünü tercih etmedeki isteklilik, • Sa¤l›kl› ürünleri tercihine verilen önem, • Bilinçli tüketici, • Genç nüfus yo¤unlu¤u…

Çin’deki büyümeden elmas da pay›n› al›yor Çin’de zenginli¤in geleneksel simgesi olma özelli¤ini sürdüren alt›n›n yan› s›ra özellikle dü¤ünlerde elmas da giderek yayg›nlafl›yor. fianghay merkezli Çin Piyasa Araflt›rma Grubu’nun Genel Müdürü fiaun Rein, Çin’de insanlar›n art›k evlenirken ev, araban›n yan› s›ra elmas da istediklerini belirtiyor. Geliflmifl ülkeler kriz nedeniyle küçülürken Çin bu y›l›n

ikinci çeyre¤inde büyüme oran›n› yüzde 7.9’a kadar yükseltti. Ülkenin bu h›zla büyümesinden elmas sat›fllar› da pay›n› al›yor. Resmi Xinhua ajans›na göre y›l›n ilk yar›s›nda geçen y›l›n ayn› dönemine oranla Çin’e ithal edilen parlat›lm›fl elmas›n toplam de¤eri yüzde 12.7 artarak 300 milyon dolara ç›kt›. Japonya’da düflüfl ‹kinci çeyrekte yüzde 0.6 büyüyen Japonya’da ise International Demand Exchange’in verilerine göre, elmas talebi de¤er bak›m›ndan yüzde 25.6 oran›nda düfltü. Haziran ay›nda Amerika’da parlat›lm›fl ithal elmaslar›n toplam de¤eri yüzde 38.7 oran›nda azald›. Böylece Amerika’da y›l›n ilk yar›s›nda toplam kay›p yüzde 71.6’ya kadar ç›km›fl oldu. Hanard, “Eskiden ifller Amerika’da yavafllad›¤›nda, ayn› zamanda dünyan›n geri kalan›nda da yavafllard›. Amerika’da ifllerin yavafllad›¤›n› görüyoruz ama Uzakdo¤u’da ve Hint alt k›tas›nda ifller çok daha iyi durumda” fleklinde konufltu.

Kuyumculuk sektörüne modelleme teknikleri e¤itimi ‹MM‹B Genel Sekreterli¤i bünyesinde, JTR-Türk Mücevhercileri Birli¤i’nin organizasyonunda, 5 Ekim-10 Kas›m 2009 tarihleri aras›nda “Kuyumculuk Sektörüne Yönelik Bilgisayar Ortam›nda Modelleme Teknikleri” konulu e¤itim program› düzenlenecek. Kuyumcukent-‹MM‹B E¤itim S›n›f›”nda bafllayacak olan, her hafta Pazartesi ve Sal› günleri 09:00-12:00 saatleri aras›nda verilecek e¤itime kat›l›m bedeli kifli bafl› 500-TL olacak.

12 Alt›n Dünyas›


alt›n haber

Mimar Sinan ö¤rencilerine

“Cevhere Yolculuk”

Jival, Geliflim Akademisi bünyesinde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasar›m› Bölümü ile gerçeklefltirdi¤i “Cevhere Yolculuk” adl› e¤itim ve sosyal sorumluluk projesiyle Türkiye’de bir ilke imza att›. uyumculuk sektörüne nitelikli tasar›mc›lar yetifltirilmesinde ciddi bir katk› sa¤layacak olan “Cevhere Yolculuk” adl› e¤itim projesi üniversitenin tekstil ve moda tasar›m› bölümü 3 ve 4’üncü s›n›f ö¤rencilerine yönelik tak› tasar›m› dersi olarak uygulamaya al›nd›. Gücü, ülkemizin tarihine dayanan Anadolu’nun köklü sanatlar›ndan biri olan kuyumculuk alan›nda son y›llarda gerçeklefltirilen çal›flmalar, Türk kuyumculuk sektörünü dünya çap›nda lider konuma tafl›ma yolunda ilerliyor. Mücevher dünyas›n›n önde gelen kuruluflu Jival, Geliflim Akademisi Projeleri kapsam›nda sektördeki geliflime ve yenili¤e en iyi katk›y› e¤itimin sa¤layaca¤› bilinciyle, kuruldu¤u günden bugüne kadar gerçeklefltirdi¤i e¤itim projelerine, M.S.G.S.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi

K

14 Alt›n Dünyas›

Tekstil ve Moda Tasar›m› Bölümü iflbirli¤i ile uygulamaya bafllanan “Cevhere Yolculuk” ile devam ediyor. 17 Kas›m’da tasar›mlar Mimar Sinan sergi salonunda sergilenecek Jival’in sektöre katk› sa¤lamak ve nitelikli tasar›mc›lar yetifltirmek üzere gerçeklefltirdi¤i “Cevhere Yolculuk” Projesi’nin ilk dersi, M.S.G.S.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasar›m› Bölümü ö¤rencilerine, Jival Yönetim Kurulu Üyesi Hakk› Sezer taraf›ndan verildi. 2009’un fiubat ay›nda ders program›na dâhil edilerek uygulamaya al›nan tak› tasar›m› ders program›nda; Dünya’da ve Türkiye’de kuyumculuk ve tak›da tasar›m›n geliflimi, kuyumculuk sanat›n› daha yak›ndan tan›ma, üretim tekniklerine vak›f olma ve kuyumculukta tasar›ma yeni bak›fl aç›lar› getirme gi-

bi teorik bilgilerin yan› s›ra; üretim tesislerindeki pratik dersler ve üniversite d›fl›ndaki di¤er mekânlardaki e¤itimler yer al›yor. E¤itimin son etab› olarak baflar›l› tasar›mlar›n 17 Kas›m’da M.S.G.S.Ü Mimar Sinan sergi salonunda yap›lacak olan sergiyle tan›t›lmas› planlan›yor.

Bölüm ö¤rencilerine yeni ifl alan› yarat›ld›! Uygulama çal›flmalar›nda baflar› sa¤layan ö¤rencilere sektörde tasar›mc› olarak ifl bulma f›rsat› sunan Jival, Geliflim Akademisi’nin “Cevhere Yolculuk” adl› projesi ile ö¤rencilere yeni bir ifl alan› yaratarak ülke ekonomisine katk› sa¤layacak!


alt›n haber

Alt›nda de¤iflim zaman› ‹AR – Kuveyt Türk iflbirli¤i alt›nda yeni bir aç›l›m yaratt›. Yat›r›mc› ‹stanbul Alt›n Rafinerisi’nin üretti¤i ‘Gramalt›n’ markal› külçe alt›nlar› Kuveyt Türk flubelerine yat›rarak alt›n olarak kar pay› kazanma f›rsat›na sahip olacak. y›llar önce hedefledi¤i ve temellerini att›¤› tescilli GRAMALTIN’lar›n bankalarda kabul görmesi, bankalar›n alt›n hesab› açarak hesaptaki alt›nlar›n gelir kazand›rmas› ve yast›k alt›nda yatan milyarlarca Dolar, Euro veya Türk Liras› de¤erindeki alt›nlar›n Türk ekonomisine kazand›r›lmas› projesi hayata geçmektedir.” fleklinde konufltu.

‹stanbul Alt›n Rafinerisi A.fi.(‹AR) ve Kuveyt Türk Kat›l›m Bankas› iflbirli¤i finansal piyasalar› yepyeni bir ürüne kavuflturdu. ‹stanbul Alt›n Rafinerisi’nin üretti¤i GRAMALTIN markal› farkl› a¤›rl›klardaki külçe alt›nlar art›k Kuveyt Türk flubelerinde kat›l›m hesaplar›na TL, USD veya EURO gibi fiziki olarak yat›r›labilecek, karfl›l›¤›nda da fiziki olarak yani alt›n olarak kar pay› kazand›racak. Hesap sahibi istedi¤i zamanda hesab›ndan, istedi¤i miktarda alt›n› yine alt›n olarak çekebilecek. Ayr›ca bankada hesaba yat›r›lan alt›nlar her bir gerçek kifli hesab› için 50,000 TL ye kadar TMSF taraf›ndan sigortalanacak. Konuyla ilgili aç›klama yapan ‹stanbul Alt›n Rafinerisi Yönetim Kurulu Baflkan› Özcan Halaç, “Alt›n›n Türk milletinin ana yat›r›m araçlar›ndan biri olmas›nda daha güvenilir bir yat›r›m arac› olmas›, fiziki olmas›, enflasyona karfl› kendini korumas› ve geleneksel yat›r›m arac› olmas› gibi bir çok sebebi vard›r. Fakat ülkemiz ekonomisi için kötü olan ise alt›na yat›r›lan paralar›n ekonomiden ç›kmas›d›r. Gerçektende yat›r›m amaçl› al›nan alt›na ödenen paralar ekonomiden kaçan, yast›k alt›na giden parad›r. Bu da zaman içinde ekonomiyi zay›flatmaktad›r. Aksine e¤er bu paralar ve alt›n ekonominin içinde kalsa idi, gerçekten yast›k alt›nda duran miktar› da düflündü¤ümüz zaman çok kuvvetli bir ekonomimiz olacakt›. Bu düflünceler ile hareket eden, geçen sene talihsiz bir flekilde kaybetti¤imiz ‹stanbul Alt›n Rafinerisi Yönetim Kurulu Baflkan› Merhum Ömer Halaç’›n

Yat›r›mc›ya avantaj 1 – 2,5 – 5 – 10 – 20 – 50 – 100 – 1.000 graml›k tescilli ‹AR damgal› külçe alt›nlar en küçük yat›r›mc›lardan en büyük yat›r›mc›lara kadar herkese hitap edebilece¤ini belirten Halaç, bu yeni ürünün yat›r›mc›lara oldukça büyük avantaj sa¤layaca¤›n›n alt›n› çizdi. Global ekonomik krizin alt›n fiyatlar›n› yükseltti¤ini, alt›na yat›r›m yapan Türk halk›n›n da zenginleflti¤ini söyleyen Halaç, “Fakat alt›n konusundaki en büyük s›k›nt› fludur ki e¤er elimizde TL,USD veya EURO olsa idi onu bankaya yat›rabilir ve bundan gelir elde edilebilirdi, bugüne kadar alt›n yat›r›m› için böy-

le bir imkan yoktu. Bundan sonra Kuveyt Türk Kat›l›m Bankas›n›n özverili çal›flmalar›, cesareti ve iste¤i ile art›k dünya finans sektöründe böyle bir olanak var ve küçük yat›r›mc›da alt›nlar› ile gelir elde edebilecek. Alt›na yat›r›m yapmak isteyenler yat›r›m olarak Türkiye’nin heryerinden sarraf ve kuyumculardan ‹AR GRAMALTIN alabilir veya Kuveyt Türk flubelerinden Kuveyt Türk GRAMALTIN sat›n alabilir, geri satabilir, hesaba yat›rabilir ve gelir elde edebilirler. Ellerindeki daha önce sat›n alm›fl olduklar› alt›nlar› da sarraf ve kuyumcularda yine GRAMALTIN’a de¤ifltirerek GRAMALTIN’lar› Kuveyt Türk flubelerinde alt›n hesaplar›na yat›rabilir ve gelir elde edebilirler.” dedi. Bu projede en büyük kat›l›mc› olarak evdeki han›mlar›n› gördüklerini anlatan Halaç, “Genellikle alt›n›n sahibi olarak onlar, alt›nlar›n saklanmas› muhafazas› vb gibi konularda flikayet etmekte s›k›nt› yaflamaktad›rlar .Rahatl›kla alt›nlar›n› GRAMALTIN a de¤ifltirerek KUVEYTTURK flubelerine giderek kat›l›m hesab› açarak alt›nlar›n› muhafaza alt›na alarak gelir elde etmeye bafllayabilirler.Getiriden yoksun alt›nlar›n› bu yöntemle en güzel flekilde de¤erlendirebilirler. Hem alt›nlar›n› bozdurmam›fl olacaklar hemde kendi adlar›na açacaklar› hesap ile gelir elde etmeye bafllayacaklar.” fleklinde konufltu. Halaç, ayr›ca her sene yaklafl›k 200 ton( yaklafl›k 6 milyar USD) civar›nda alt›n ithalat› olan Türkiye’de bu projenin uygulamaya geçmesi ile ibrenin ihracata dönece¤ine , kuyumculuk sektörünün alt›n ihtiyac›n›n iç piyasa taraf›ndan karfl›lanaca¤›na inand›klar›n› belirtti. Projeyle ülke ekonomisinin kazanaca¤›n› vurgulayan Halaç, “ Bu böyle bir de¤iflim ki biz buna ALTINDA DE⁄‹fi‹M ZAMANI diyece¤iz. Öncelikle yat›r›mc›ya maksimum getiri sa¤layacak ama özellikle de yo¤un yaflanan kriz döneminde zor günleri atlat›lmas› için çok faydal› bir ekonomik faaliyet olacak ve ülkemiz ekonomisi de maksimum düzeyde kazanacakt›r.” dedi.

Gramalt›n yat›r›mc›n›n gözdesi ‹AR’›n piyasaya sundu¤u Gramalt›n, alt›n yat›r›mc›s›n›n gözdesi haline geldi. ‹AR Genel Müdür Yard›mc›s› Bora Tütüncüo¤lu, bu yönelimin, Gramalt›n’›n her kuyumcuda kolayl›kla bulunmas›na ve likiditesinin yüksek olmas›ndan kaynakland›¤›n› belirtti.

16 Alt›n Dünyas›

Sat›fl› en çok gerçeklefltirilen yat›r›m araçlar›ndan biri olan alt›nda, Gramalt›n sat›fllar› büyük art›fl gösterdi. ‹stanbul Alt›n Rafinerisi (‹AR) Genel Müdür Yard›mc›s› Bora Tütüncüo¤lu, yat›r›mc›lar›n art›k alt›n› eskiye göre daha yak›ndan takip etti¤ini söylerken, ekonomik krizin etkilerini hala gösteriyor olmas›n›n ihtiyaçlar sebebiyle alt›nlar›n sat›lmas›na neden oldu¤unu belirtti. Tütüncüo¤lu bu dönemde, yat›r›m amaçl› alt›n al›m sat›m›n›n ise a¤›rl›k olarak üretmifl olduklar› Gramalt›n’lar üzerinden gerçekleflti¤ini kaydetti. Gramalt›n’›n her kuyumcuda kolayl›kla bulunabilece¤ine dikkat çeken Tütüncüo¤lu, likiditesinin çok yüksek olmas› sebebiyle Gramalt›n’a olan ilginin oldukça yüksek oldu¤unu sözlerine ekledi. Tütüncüo¤lu, bu ilginin sonucunda beklentilerinin ise halk›n elinde bulunan alt›nlar›n zaman içinde Gramalt›n’a dönüflerek; ekonomiye daha kolay girebilecek bir yat›r›m arac›na dönmesi oldu¤una vurgu yapt›. Kuyumculuk sektörünün y›lbafl›ndan itibaren geçirmifl oldu¤u dönem ile ilgili de¤erlendirmelerde bulunan Tütüncüo¤lu, “‹lk 6 ay sektör aç›s›ndan aç›kças› çok iç aç›c› de¤ildi. Yurt içi-

yurt d›fl› siparifllerin oldukça azalm›fl olmas›, üretici fabrika ve atölyelerimizin ifl hacmini oldukça daraltt›. ‹lk 9 ayl›k sürecin sonuna yaklafl›l›rken, geçti¤imiz yaz aylar›nda beklenen yurt içi hareketlilik ise yine gerçekleflmedi diyebiliriz. Önümüzdeki dönem içerisinde talebin artmas›, dolay›s›yla üretimin artmas› sektör olarak en büyük beklentimiz” dedi. Yurt d›fl› çal›flmalar› a¤›rl›kta olacak Yaflanan ekonomik krizin ‹stanbul Alt›n Rafinerisi’ne olan etkisini ve bu dönemde krizden en az hasar ile kurtulma çal›flmalar›yla ilgili aç›klamalarda bulunan Bora Tütüncüo¤lu, modern yönetim anlay›fl›nda kriz yönetiminin, yönetim becerileri aras›nda önemli bir yer tuttu¤unu bildirdi. Krizlerin daha önceden kendini hissettirse de, ne boyutlarda olaca¤›n› kestirmenin güç oldu¤unu dile getiren Tütüncüo¤lu, yaflan›lan krizin de buna en iyi örneklerden birisi oldu¤unu ifade etti. Tütüncüo¤lu, ‹stanbul Alt›n Rafinerisi A.fi. olarak krizi minimum zararla atlatt›klar›n› kaydederken, krize karfl› al›nan önlemlerle birlikte, krizi nas›l daha avantajl› bir hale getirebilirizin yollar›n› arad›klar›n› ve

çal›flmalar›n a¤›rl›¤›n› bu yöne verdiklerini sözlerine ekledi. Tütüncüo¤lu, bu dönemde yap›lan yanl›fllarda en önemli etkenin ise, krizin etkilerinin sürekli olaca¤›n› düflünmek ve tüm sistemi buna göre yeniden kurgulay›p yeni yat›r›mlar yapman›n da olabilece¤ini söyledi. ‹AR olarak yurt d›fl› çal›flmalar›n› bu y›l tekrar gözden geçirip yeni bir yap›lanmaya gitmeyi planlad›klar›n› aktaran Tütüncüo¤lu, bu durumun k›sa bir sürede gerçekleflecek bir durum olmad›¤›n›, gereken pazar araflt›rmalar› yap›p, buna göre yurt d›fl› çal›flmalar›na a¤›rl›k vereceklerini dile getirdi. Tütüncüo¤lu, krizin yurtd›fl› piyasalarda da oldukça fazla etki gösterdi¤ini ve pazar›n dinamiklerinin oldukça de¤iflti¤ini söyledi.


alt›n firma

Orka Group Yönetim Kurulu Baflkan› Orakç›o¤lu;

“Marka gücü = PR ve reklam” Son y›llarda yurt içi ve yurt d›fl›nda yaflad›¤› h›zl› büyüme ve markalaflma yolunda att›klar› emin ad›mlarla yaflanan ekonomik krizi f›rsata çeviren markalardan biri olan Damat&Tween’in, marka olma yolunda izledikleri stratejileri ve markalaflma yolunda izlenmesi gereken önemli noktalar› Orka Group Yönetim Kurulu Baflkan› Süleyman Orakç›o¤lu’ndan dinledik.

urt içinde oldu¤u kadar yurt d›fl›nda da moda dünyas›n›n prestijli markalar› aras›nda yer almay› baflaran Damat&Tween, tasar›mlar› ve farkl›l›¤›yla, son y›llarda ald›¤› ödüllerin yan› s›ra, moda dünyas›na getirdi¤i aç›l›mlarla da tüm dikkatleri üzerine topluyor. Markalaflma yolunda yapt›klar› çal›flmalar, izlenmesi gereken stratejiler ve birbirini tamamlayan sektörler olan mücevher sektöründe de bu yolda izlenmesi gereken do¤ru ad›mlarla ilgili bilgiler veren Orka Group Yönetim Kurulu Baflkan› Süleyman Orakç›o¤lu, 2008 y›l›nda tüm dünyan›n krizi konufltu¤u dönemde, ‹HK‹B Yönetimi görevinin tamamlanmas›n›n ard›ndan iflleriyle daha çok ilgilenme f›rsat› bulduklar›n› söyledi. Kriz dönemlerinde ifllerin bafl›nda olman›n en zor günleri hasars›z atlatmada önemli rol oynad›¤›n› belirten Orakç›o¤lu, ekibin motivasyonu, y›llar›n getirdi¤i deneyim, bunlar›n uygulanma safhas›nda ortaya konan özgüven ve reflekslerin markalar› için olumlu geri dönüfller sa¤lad›¤›n› kaydetti. Yaflanan ekonomik krizde, tekstil sektöründe krizi en iyi yöneten firmalardan biri olduklar›n› ifade eden Orakç›o¤lu, “Bunu 2001 y›l›nda da “Krizi En ‹yi Yöneten Firma” ödülü alarak kan›tlad›k. Sadece o dönemde de¤il, sonras›nda da 2009 y›l›n› düflünerek de¤erlendirdi¤imizi söylemek isterim. Çünkü bu maliyetleri bir daha yakalamam›z mümkün de¤il. Bu dönem, gücü olan›n yat›r›m yapmas› gerekti¤i bir dönem. Aksi takdirde fiyat ve avantajlar› 2–3 y›l sonra yakalamak mümkün de¤il” dedi.

Y

18 Alt›n Dünyas›

“Toparlanma 2010’un ikinci yar›s›ndan sonra olacak” Krizin dip noktalar›n›n 2009 y›l›n›n fiubat ve Mart ay› ile Nisan ay›n›n ortalar› oldu¤unu vurgulayan Orakç›o¤lu, May›s ve Haziran aylar›nda piyasalarda toparlanma yafland›¤›n› aktar›rken, Temmuz ve A¤ustos aylar›nda tekrar bir dura¤anl›k yafland›¤›n›, bunun “kriz tekrar geri mi geliyor?” de¤erlendirmelerine neden oldu¤unu söyledi. Krizde grafi¤in direkt yukar› ç›kmas›n›n mümkün olmayaca¤›n› anlatan Orakç›o¤lu, toparlanma sürecinin de 2010 y›l›n›n 2’nci yar›s›nda olaca¤› konusunda görüfl bildirdi. Yaflanan ekonomik krizin sektörlere olan yans›malar›, hedefleri ve ç›k›fl noktalar›na iliflkin aç›klamalarda bulunan Orakç›o¤lu, bu dönemde hedeflerde karl›l›kla ilgili sapmalar oldu¤unu, karl›l›¤›n azal›rken, cirolar›n 2008 y›l› son çeyre¤inde düfltü¤ünü gözlemlediklerini bildirdi. Orakç›o¤lu, 2009 y›l›n›n son çeyre¤inde ise bir art›fl yaflanaca¤›n› gördüklerini söyledi. Markal› ürüne olan güven art›yor Yaklafl›k 23 y›ll›k marka yolculu¤unun son 15 y›l›nda pr, tan›t›m ve di¤er aktivitelere her y›l sat›fl cirolar›n›n yüzde 10’lar seviyesinde yat›r›m yapt›klar›n›n alt›n› çizen Orakç›o¤lu, “15-16 y›lda yaklafl›k 150 milyon dolardan fazla reklam, tan›t›m ve görsel aktivitelere yat›r›m ve harcama yapt›¤›m›z› görüyoruz. Bunlar görünmeyen de¤erler gibi alg›lan›yor ancak markan›n gücü bu flekilde oluflturuluyor” dedi. Art›k markal› ve markas›z iki ayn› ürün

yan yana ise tüketicinin kesinlikle markal› olan ürünü tercih etti¤ini ifade eden Orakç›o¤lu, bunun da markal› ürüne olan güven ve gücü gösterdi¤inin alt›n› çizdi. “Geç kald›k”, ya da “neden bafllamad›k?” diye düflünmek yerine, mutlaka bir yerlerden bafllamak gerekti¤ine dikkat çeken Orakç›o¤lu, “her fleyi yapaca¤›m” düflüncesiyle de¤il, bir nifl alan belirleyip, bu alanda yap›lanlar›n bir flekilde hakl›l›¤›n› ortaya koyarak, onu markayla birlefltirmenin önemli oldu¤unu dile getirdi. Tüm sektörlerde bir trend oluflturuldu¤unu ve bu trende göre birbirinin ayn› ürünlerin ortaya ç›kt›¤›n› ve firmalar›n kendi kimliklerini yaratamad›klar›n› aktaran Orakç›o¤lu, bu durumda kal›c› bir marka gücü yarat›lamad›¤›n› sözlerine ekledi. “Baflkas› gibi olmaya çal›flmay›n, kendiniz olun” Markalaflma sürecinde ilerlerken, “Markalaflmay› nas›l yapaca¤›z? Yapt›¤›m›z fleylerde nas›l bir fark›ndal›k yarataca¤›z?” sorular›n›n önemine vurgu yapan Orakç›o¤lu, bu nedenle kendilerinin marka olma konusunda yaklafl›k 7 y›l önce dünya profesyonelleriyle çal›flmaya karar verdiklerini dile getirdi. Yapt›klar› ifllerle ilgili kendilerini onlara anlatman›n oldukça zaman ald›¤›n› ifade eden Orakç›o¤lu, “Dünyan›n en ünlü markalar›yla çal›flm›fl olan moda profesyonellerinin ilk baflta söyledikleri fley; ‘Baflkas› gibi olmaya çal›flmay›n, kendiniz olun.’ Biz de çal›flmalar›m›z› bu yönde gerçeklefltirdik” diye konufltu. Tasar›m konusuna da de¤inen Orakç›o¤lu, geçmiflte yaflayan, büyük sayg› duyulan medeniyetlere çok önem verildi¤ini, bu medeniyetlerin figürlerinin de çok ön planda oldu¤unu aktard›. Kendilerinin de astar›n iç yüzünde figür olarak koçboynuzunu kulland›klar›n›, koçboynuzunun anlam›n›n da, milattan önce 4000 y›l›nda Anadolu’da erkekli¤in sembolü olarak kullan›ld›¤›n›, bunun da büyük ilgi gördü¤ünü ifade etti. Orakç›o¤lu, medeniyetlerin incelendi¤inde birçok figürle karfl›lafl›ld›¤›n›, binlerce y›ll›k yaflanm›fll›k, birçok zenginlik oldu¤unu aktard›. Kendilerinin de baflka bir markan›n kopyas›n› yapmalar› durumunda ürünle-

rinin bu kadar dikkat çekmesinin mümkün olmayaca¤›n› bildiren Orakç›o¤lu, kendilerine göre bir stil ve kimlik oluflturduklar›n›, böylece marka ruhunun ortaya ç›kt›¤›na dikkat çekti. Orakç›o¤lu, “Dünya çap›nda birkaç celebrity’nin bir Türk tasar›mc›n›n çok özel bir tak›s›n› boynunda, elinde, bile¤inde tafl›mas›, bu sektör için bir ça¤ atlatacakt›r. Kuyum sektöründe bunu yapan kifliler var. Önümüzdeki dönemlerde bu rakam daha da artacakt›r ancak önemli olan mesafeyi k›saltmak. Önemli olan, yapanlar›n da yapt›klar›n› taklit etmek de¤il, onlar gibi farkl›l›¤› ön plana ç›kartmak” fleklinde konufltu. Markalaflma çal›flmalar› sonucunda geldikleri nokta hakk›nda de¤erlendirmelerde bulunan Orakç›o¤lu, tüm dünyada moda takipçilerinin yak›ndan takip etti¤i, 1,5-2 y›l sonras›n›n trendleri ile ilgili ipuçlar›n›n verildi¤i Wgsn.com sitesinin kapa¤›nda kendi ürünlerinin 2011 k›fl sezonu için stil olarak tüm dünyaya önerildi¤ini belirtti. Ayr›ca dünyada pek çok ünlünün ürünlerini tercih etti¤ini aktaran Orakç›o¤lu, bu tür aktivitelerin zamanla oldu¤unu, tüm dünyada etkilerinin giderek artaca¤›n›, bunun da baflkas› gibi de¤il de, “kendimiz” gibi olarak baflar›laca¤›n›, bu noktada tasar›mc›lara çok büyük ifl düfltü¤ünü sözlerine ekledi. “Bakmak var, görmek var” Markalaflma konusunu, “bakmak var, görmek var” olarak tarif etti¤ini anlatan Orakç›o¤lu, markalaflmalaflmadaki ince detaylar hakk›nda flöyle konufltu; “Hayat›m›zda bize rutin olarak gelen fleylerin asl›nda ne f›rsatlar içerdi¤inin fark›nda de¤iliz. Genel olarak her fleyi ayn› anda yapmak istiyoruz, tez canl›y›z. Bu

Orakç›o¤lu: “Markalaflma sürecinde ürüne kimlik ve ruh katmak en önemli hedefimiz olmal›!”


durum bazen büyük handikaplar yarat›yor. Öncelikle alan›m›z› daralt›p, hangi alanda güçlü olmak istiyoruzu planlamal›y›z. Her fleyin ayn› anda yap›lmas› durumunda, inan›lmaz bir karmafla ve kargafla yaflan›yor. Daraltt›¤›m›z alanda kendimize ait seçti¤imiz hedef kitlelerin nas›l ilgisini çekeriz diye aray›fllar içerisine girmemiz gerekir. Yakalad›¤›m›z ilgi de fark›ndal›k yarat›yor. Bunu yaratt›ktan sonra, markan›n hedef kitle ile iletiflim kurmas› fleklinde bir süreç yaflan›yor. Bu süreçte de markan›n fark›ndal›k k›sm›n› tamamlam›fl oluyorsunuz ve herkes sizden farkl› fleyler bekliyor oluyor. O kitle ile iletifliminiz aras›nda inan›lmaz bir ba¤ oluflurken, markaya olan ilgi sürekli olarak art›yor. Bunun için de uzun ve sab›rl› bir süreç gerekiyor.” Dünyada inan›lmaz bir rekabet yafland›¤›n› anlatan Süleyman Orakç›o¤lu, tasar›m konusunun en büyük handikaplar›ndan biri

olan taklitçilik konusunda da de¤iflik düflünceler oldu¤unu, dünyada oluflan iklim ayn› oldu¤u zaman insanlar›n ilham›n›n da ayn› olabildi¤ini belirtti. Taklit gibi gözüken fleyin kimi zaman ayn› anda iki tasar›mc›n›n fikri olabilece¤ine dikkat çeken Orakç›o¤lu, “‹nsanlarda genellikle, “mutlaka benim düflündü¤üm fley yap›lm›flt›r” düflüncesi oluyor. Asl›nda bu do¤ru de¤il… Mutlaka yap›lmad›k, dikkat çekici bir fleyler vard›r. Mesela 3 bin y›l öncesinde bir kraliçenin yüzü¤ü… Tasar›m› güzeldir ancak sadece tasar›m› salt olarak yapmak önemli de¤il. O yüzü¤ü imparatorun, kraliçeye neden hediye etti¤i, yüzü¤ün ne anlam tafl›d›¤›, nas›l bir u¤ur getirdi¤i, ya da o dönemde ne kadar önemli oldu¤u gibi var olan hikayelerle anlat›lmal›” dedi. Burada da görsellik ve anlat›m›n ön planda olmas› gerekti¤ini savunan Orakç›o¤lu, yap›lan iflin çok iyi olabilece¤ini ancak sunumun çok daha önemli oldu¤una vurgu yapt›. Bu ayr›nt›lar›n özellikle kuyum sektöründe çok önemli oldu¤una dikkat çeken Orakç›o¤lu, koleksiyon haz›rlan›rken sadece ürünün foto¤raf›n›n çekilip yan›na kod numaras›n› koyman›n do¤ru olmad›¤›n›, onun hikayesini anlatman›n da çok önemli oldu¤unun mesaj›n› verdi. Stilin ve koleksiyonun beslendi¤i bir yer olmas› gerekti¤ini aktaran Orakç›o¤lu, araflt›rd›kça daha da güçlü olundu¤unu, güçlendikçe de daha iyi ifl yap›ld›¤›n› öne sürdü. “Neden als›n?, Niçin als›n?, Neden seçsin? sorular›na yan›t aranmal›” Markalaflma yolunda kimli¤e götürecek sürecin, ürüne kimlik ve ruh katarak olufltu¤una dikkat çeken Orakç›o¤lu, “Dünya da bir aray›fl içerisinde çünkü birçok fley tüketildi. Ayr›ca akademik anlamda da birtak›m

araflt›rmalar olmas› gerekiyor. Mesela dünyada paran›n kullan›ld›¤› ilk medeniyet olan Likya’y› örnek verirsek, paray› bir hikayesi ile yazarak bilezik ya da bir üründe kullanarak çok dikkat çekici bir uygulama yap›labilir. Tasar›mc›lara çok büyük ifl düflüyor. Tasar›mda her fleyi bildi¤inizi iddia etti¤iniz an, bitti¤iniz and›r. Bu konuda sürekli kendinizi gelifltirmeniz gerekiyor” fleklinde konufltu. Markalaflman›n organize perakendecilikte yayg›nlaflma olarak düflünüldü¤ünü dile getiren Orakç›o¤lu, bunun do¤ru bir tan›mlama olmad›¤›n›, bu durumu yurt içinde ve yurt d›fl›nda yapacak mali finansman› yeterli olan pek çok firman›n olabilece¤ini ancak bunu yapabilecek finansmana sahip olmad›¤›n› söyleyen firmalar›n havlu att›klar›n›, bu davran›fl›n da çok yanl›fl oldu¤unun alt›n› çizdi. “Hedef kitleyi daraltt›¤›n›z zaman, hedef kitleyle iletiflim kurma konusunda birtak›m aktiviteler ve organizasyonlar da yapabilirsiniz” diyen Orakç›o¤lu, bunlar›n hepsinin asl›nda bir proje gibi düflünülmesi gerekti¤ini, öncelikle tüketiciyi kendi yerinize koyup, “Neden als›n?”, “Niçin als›n?”, “Neden seçsin?” sorular›n›n soruldu¤u zaman ve içini doldurabilecek flekilde cevaplar verilebildi¤i zaman mutlaka baflar›l› olunabilece¤ini ifade etti. Kuyumculuk sektöründe 3-4 y›l öncesine oranla çok büyük bir geliflme gözlendi¤ini söyleyen Orakç›o¤lu, önümüzdeki dönemlerde Türkiye’nin bu konuda dünyada tasar›m merkezi olabilece¤ini düflündü¤ünü belirtti. Bu konuda liderli¤e oynanabilecek sektörlerden bir tanesinin de kuyumculuk sektörü oldu¤unu ifade eden Orakç›o¤lu, h›zl› büyümenin içinde mutlaka, sistem, altyap› ve bunlarla ilgili bir tak›m kurgular› ihmal edilmemesi gerekti¤ini sözlerine ekledi.■

Süleyman Orakç›o¤lu Hakk›nda: Ankara Üniversitesi ‹flletme Fakültesi mezunu olan Süleyman Orakç›o¤lu, 1986 y›l›nda Orka Tekstil San. ve Turizm Ticaret A.fi’yi kurdu. 1998 y›l›nda Anadolu Bas›n Birli¤i taraf›ndan “Y›l›n Sanayicisi ve ‹fladam›” ödülüne lay›k görülen Orakç›o¤lu’na 2000 y›l›nda Akdeniz Gazeteciler Derne¤i taraf›ndan da “Y›l›n ‹fladam›” ödülü verilmifltir. Dünya Gazetesi’nin 2000 y›l›nda 33 sektör, 99 flirket genelinde yapm›fl oldu¤u araflt›rmada ORKA Group markalar› Damat –Tween “2000 Y›l›na Damgas›n› Vuran Markalar” olarak seçilmifltir. Orakç›o¤lu’nun ald›¤› di¤er ödüller ise; 2001

Konfeksiyon sektöründe en baflar›l› flirket “Dünya Gazetesi”

2002

En baflar›l› marka “Dünya Gazetesi”

2002

2002 Y›l›n›n Giriflimcisi “Ekonomist Dergisi”

2003

Danimarka’n›n University of Aarhus ö¤rencileri taraf›ndan Avrupa’n›n en baflar›l› 30 giriflimcisinden biri olarak seçilmifltir.

2004

Y›l›n Giriflimcisi

2004

World Entrepreneur Of The Year birincili¤i.

baflyaz›

B

Tamer Coflkun tamercoskun@yayindunyasi.com

Eylül ay›ndaki Hong Konf fuar›n›n yorgunlu¤unu henüz üzerinden atamayan sektörü ekim ay›nda iç fuar haraketlili¤i bekliyor. Önce 2-4 Ekim tarihlerinde ay›nda Önce Trabzon’da GoldexpoKaradeniz, ard›ndan 9- Ekim tarihlerinde ‹stanbul’da düzenlenecek olan Jewellery Show II ‹stanbul fuar›n›n heyecan› sard›. Tabi herkes bu fuarlar›n nas›l geçece¤i, sektörün yaflad›¤› durgunlu¤a bir çözül olup almayaca¤›n› da merak ediyor. Merak edilen bir de¤er konu ise sektörden 100 ün üzerinde firman›n bir araya gelerek kurdu¤u yeni oluflum grubunun ve düzenlenecek olan alternatif fuar›n, mevcut fuar› nas›l etkileyece¤idir. Aç›k söylemek gerekirse bunu bizler de merak ediyoruz. Görünen o ki sektör 2010 y›l›nda fuar konusunda bir hayli hareketli günler yaflayacak… Sektörün ihracat› yine geriledi

Fuarlar konusunda yaflanan hareketlilik ne yaz›kki ihracat rakamlar›nda kendisini göstermiyor. Türkiye ihracatç›lar Meclisi (T‹M) Eylül ay› ihracat kay›t rakamlar›n› Uflak’ta aç›klad›. T‹M Baflkan› Mehmet Büyükekfli yapt›¤› aç›klamada. Eylül ay›nda ülke ihracat›m›z›n gerilemeye devam etti¤ini bildirdi. Rakamlara göre, eylül ay›nda ihracat geçen y›l›n ayn› ay›na göre yüzde 30,53 gerileyerek, 8 milyar 388 milyon dolar olarak gerçekleflti. ‹lk dokuz aydaki ihracat›m›z yüzde 32,67 azal›flla 68 milyar 397 milyon dolar, geriye dönük bir y›ll›k ihracat›m›z ise yüzde 28,89 gerileme ile 94 milyar 283 milyon dolar seviyesinde gerçekleflti. Sektörümüzü yak›ndan ilgilendiren De¤erli Maden ve Mücevherat ihracat›nda da gerilemenin devam etmesi moralleri bozuyor. 2008 y›l›n›n Eylül ay›nda 148.5 milyon dolar olan mücevherat ihracat›m›z yüzde 45.24 azalarak 81.3 milyon dolara geriledi. 9 ayl›k ihracat yüzde 39.84 azalmayla 689.1 milyon dolara, 12 ayl›k ihracat›m›z ise yüzde 34,02 gerilemeyle 1 milyar 50 milyon dolara indi. The Best Of Turkish Jewellery Hong Kong Fuar›’nda…

Alt›n Dünyas›’n›n Kuyumculuk ve mücevherat sektörü için s›radan bir gazete olmad›¤›n› bir kez daha ortaya koydu. Sektör içindeki geliflmeleri yak›ndan takip etmesi, haz›rlad›¤› dosyalar, kaliteli habercilik anlay›fl› ile sektörün sesi olmay› hedefleyen Alt›n Dünyas›’n›n bu y›l içinde haz›rlad›¤› ve ‹stanbul’da düzenlenen Dünya Mücevher Kongresi’nde büyük ilgi gören The Best Of Turkish Jewellery firmalar katalogu, Hong Kong fuar›nda da yerli ve yabanc› kat›l›mc›lar›n be¤enisine sunuldu. Y›l içinde milli kat›l›m›n oldu¤u tüm fuarlarda da¤›t›lacak olan Katalo¤umuzun 2010 versiyonu için çal›flmalara bafllad›k. fiimdiden firmalar›m›z yerini almak için talepte bulunmaya bafllad›lar… Bunun yan›nda sektörün tüm aktörlerini bir arada toplayacak olan Turkish Jewellery Sektor 2010 flirket katalo¤unun sayfalar› da birer birer dolmaya bafllad›. Ekim fuar›nda sektörümüz bu yeniliklerimiz ile yak›ndan tan›flacak ve inceleme imkan›na sahip olacaklar. Yaz›l› bas›n konusundaki çal›flmalar›m›z›n yan›nda elektronik ve görsel alanda da yan›n›zda olmay› sürdürece¤iz. www.altindunyasi.org ile haberlerinizi an›nda yay›nlamak yan›nda, genel ekonomi ve sektör haberlerini yak›ndan takip edece¤iniz mucevherattv ile sektörde çok önemli bir bofllu¤u dolduraca¤›z… Sa¤l›kl› ve bol kazançl› günler dile¤iyle… Alt›n Dünyas› 19


alt›n haber

‹stanbul Alt›n Borsas› Metal Piyasas› açmay› hedefliyor Türkiye’de simdiye kadar LME’den takip edilen metal fiyatlar›, ‹AB’nin açmay› planlad›¤› Baz Metal Piyasas› ile takip edilecek. Metal Piyasas›’n› açmay› hedeflediklerini söyleyen ‹AB Baflkan› Osman Saraç, bu piyasan›n aç›lmas› ile birlikte Türkiye’de fiyatlara istikrar getirilece¤ini ve fiyatlar aras›ndaki bofllu¤un ortadan kalkaca¤›n› söyledi.

stanbul Alt›n Borsas› (‹AB) bünyesinde Elmas ve K›ymetli Tafl Piyasas› açmaya haz›rlan›rken, flimdi de Baz Metal Piyasas›’n› kurmak için çal›flmalara bafllad›. Konuya iliflkin aç›klamalarda bulunan ‹stanbul Alt›n Borsas› Baflkan› Osman Saraç, ‹AB taraf›ndan, alt›n gümüfl ve platinin yan› s›ra baz metallerin (alüminyum, demir-çelik, krom, nikel, bak›r vb.) ifllem gördü¤ü piyasalar›n aç›lmas›n› planlad›klar›n› söyledi. Saraç, Baz Metal Piyasas›’n›n kurulmas› ve etkin olarak iflleyebilmesi için öngörülen pro-

jede, ‹AB flemsiyesi alt›nda Baz Metaller Piyasas›’n›n aç›lmas›, bu piyasada al›n›p sat›lan baz metaller için saklama ve takas ifllemlerinin ise lisansl› depoculuk yada sat›c› merkezlerinde yap›lanmas›n›n öngörüldü¤ünü belirtti. Türkiye’de bu alanda herhangi bir organize piyasa bulunmad›¤› için baz metal fiyatlar›n›n LME (Londra Metal Borsas›) fiyatlar›ndan takip edildi¤ini anlatan Saraç, “‹stanbul Alt›n Borsas›nda da New York ve Londra piyasalar›na benzer yap›lanmalara gidilmesi, baz metallerin orga-

nize ve derinli¤i olan piyasalarda ifllem görmesini sa¤layacakt›r. Çok say›da al›c› ve sat›c›n›n bir araya gelerek serbest piyasa koflullar›nda fiyatlar›n belirlendi¤i rekabetçi piyasalarda, dünya piyasalar›yla entegre, uluslararas› standart ve kalitede ürüne ulaflmalar›n› sa¤layacakt›r” dedi. Ayr›ca Saraç, Türkiye’de Baz Metal Piyasas›’n›n kurulmas›n›n fiyatlara istikrar getirilmesini ve yurt d›fl› ve yerel fiyatlar aras›ndaki bofllu¤un ortadan kald›r›lmas›n› sa¤layaca¤›n›n alt›n› çizdi. Baz Metal Borsas› ile yeni yat›r›m enstrümanlar› yarat›lm›fl olacak Baz metal borsas›n›n kurulmas› halinde baz metalleri üretimde kullanan sanayici kesim yan›nda elektronik ortamda fiyat hareketlerinden yararlanmay› amaçlayan yat›r›mc› kesim ile bu metallerde pozisyon almak isteyecek fonlar için de yeni yat›r›m enstrümanlar›n›n yarat›lm›fl olaca¤›n› anlatan Saraç, Türkiye’nin, metal üretiminde önemli bir yere sahip

Rusya, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile bu metalleri yo¤un flekilde kullanan Ortado¤u ülkeleriyle geliflmifl ticaret iliflkileri bulunmas›yla birlikte bu ülkelerin yer ald›¤› co¤rafyada merkezi konumda yer ald›¤›n› dile getirdi. Saraç, bu piyasan›n ulusal ve uluslararas› yat›r›mc›lara aç›k hale getirilerek Türkiye’ye yabanc› yat›r›mc› gelmesi aç›s›ndan da faydal› olaca¤›n›n alt›n› çizdi. ‹stanbul’un finans merkezi olmas› konusunda yürütülen çal›flmalar›n da dikkate al›nd›¤›nda söz konusu proje ile ‹stanbul’un Finans Merkezi olmas› yolunda at›lm›fl önemli bir çal›flma olaca¤›n› söyleyen Saraç, konu ile ilgili kamu otoriteleri ve meslek örgütlerine projenin aktar›ld›¤›n›n haberini verdi. Öte yandan Saraç, Baz Metalleri Piyasas›’n›n haz›rl›kl›klar›n›n yan› s›ra aç›lmas› planlanan Elmas ve K›ymetli Tafl Piyasas›’n›n borsa taraf›ndan tamamlanm›fl olan mevzuat çal›flmalar›n›n ilgili kurumlar nezdinde devam etti¤inin mesaj›n› verdi.

“Alt›nda 3.500 dolar spekülatif bir rakam” Amerika’da küresel krizi tahmin eden alt›n borsas› uzman› Christopher Wood’un “Ons 3.500 dolara ç›kabilir” fleklindeki tahminine ‹stanbul Alt›n Borsas› Baflkan› Osman Saraç, “Bu hayli spekülatif, yönlendirici bir rakam. Bunun perde arkas›nda belli süre önce alt›n stoklayan yat›r›m fonlar›n›n likite dönme ihtiyac› oldu¤unu düflünüyorum” yorumunda bulundu. Saraç, 2009 y›l› için ortalama 950 dolar olan onsun en fazla 1.030 dolar› görebilece¤ini belirtti. Kriz döneminde Amerika’da elindeki paray› alt›na çeviren fonlar›n oldu¤unu belirten Saraç, nakde ihtiyaç duyan bu fonlar›n flimdi alt›n stokunu elinden

20 Alt›n Dünyas›

ç›karmak için fiyatlar› yükseltmek amac›yla bu spekülasyonlar› ortaya att›¤›n› vurgulad›. Saraç, alt›n›n sat›n alma gücünün 100 y›ld›r hiç geriye gitmedi¤ini aktar›rken çok da art›fl göstermedi¤inin alt›n› çizdi. Alt›n›n bu durumunun afl›r› ve kal›c› bir de¤er art›fl› olmayaca¤›na iflaret etti¤ine dikkat çekti. Alt›nda büyük dalgalanmalar olmas› halinde yaflanacaklar için dünya para sistemindeki güvenin son unsurunun dayand›¤› son duvar›n alt›n oldu¤unu, o duvar›n da y›k›l›rsa dünyada paran›n ortadan kalkaca¤›na dikkat çekti. Bu durumda barter sisteminin gelece¤ini vurgulayan Saraç, böylece insanl›¤›n 2 bin y›l öncesine dönece¤inin alt›n› çizdi. Dünyan›n y›ll›k alt›n üretiminin 3 bin ton oldu¤unu hat›rlatan Saraç, ç›kar›lan ve eldeki alt›nlar›n paran›n yerini alabilecek kadar çok olmad›¤›n›, ülkelerin merkez bankalar›n›n paray› korumak için rezervlerini art›rd›klar›n› sözlerine ekledi. Öte yandan Osman Saraç, Türkiye’de bugünkü fiyatlarla 100 milyar dolar de¤erinde alt›n oldu¤unu aç›klad›.

Alt›nbafl Holding Yönetim Kurulu Baflkan›

‹mam Alt›nbafl: “Alt›ndaki yükselme hareketlili¤ini çok kal›c› görmüyorum. Analistler 1000 - 1100 dolar öngörüyorlar, bu rakamlara ç›kabilir ama ben uzun vadede alt›n›n geriye gidece¤ini 600-700 band› aras›nda bir yere gelece¤ini düflünüyorum. Çünkü p›rlanta da böyle gitti geri geldi. P›rlantan›n art›k bu saatten sonra çok düflece¤ini sanm›yorum dünya borsalar›nda… Yapaca¤› hareketi yapt›. Bakarsan›z demir de, çelik de ayn› flekilde gitti geri geldi. Alt›n de gitti ve flimdi oldu¤u yerlerde duruyor. Bundan sonra çok yükselece¤ini sanm›yorum…”


alt›n haber

Dünyay› sarsan ekonomik kriz 1 yafl›nda Tüm dünyay› etkisi alt›na alan global ekonomik kriz, 1 y›l önce eylül ay› bafl›nda, mortgage devleri Fannie Mae ve Freddie Mac'in devlet kontrolüne geçmesi ile patlak vermifl, 15 Eylül'de de Lehman Brothers'›n bat›fl›yla zirveye t›rmanm›flt›. O günden bu güne krizde gelinen noktay›, sektör temsilcilerinin krizin gelece¤ine bak›fl›n› ve uzmanlar›n krize ba¤l› yükseliflini sürdüren alt›n fiyatlar›n›n seyrine iliflkin de¤erlendirmelerini ald›k.

Naim Genço¤lu:

“2011 itibari ile kriz etkisini kaybedecek” Ekonomik dalgalanmalar›n önümüzdeki y›la yans›malar›n›n devam edece¤ini düflündü¤ünü söyleyen Jival Kuyumculuk Yönetim Kurulu Baflkan› Naim Genço¤lu, 2010’daki ivmenin giderek gerileyece¤ini vurgulad›. 2011 itibari ile krizin etkisini kaybedece¤i ve bu süre zarf›nda ayakta kalan güçlü flirketler için f›rsata dönüflece¤i öngörüsünde bulunan Genço¤lu, önümüzdeki dönemlerde krizlerin tek ve büyük bir sars›nt›yla bitmeye-

ce¤i, artç› sars›nt›larla devam edebilece¤i düflüncesiyle hareket edilip, önlemleri buna göre alman›n faydas› olaca¤›n›n mesaj›n› verdi. 18 ay sonra en üst seviyeyi gören alt›n fiyatlar›ndaki art›fla yönelik de¤erlendirmelerde bulunan Genço¤lu, “Alt›n fiyatlar›ndaki yükselmenin nedenleri dünyadaki ekonomik geliflmelere ba¤l›d›r. Çin merkez bankas›n›n dolara alternatif olarak alt›n al›m›na geçmesi, Amerika ekonomisindeki geliflmelerden dolay› do¤an enflasyon art›fl› beklentisi ve tüm bu ekonomik belirsizli¤in sonucu olarak alt›na talebin artmas› bu sebeplerin en önemlileridir” dedi. Tüm dünya tek bir kriz yaflarken kuyumculuk sektö-

rünün iki krizle sars›ld›¤›na dikkat çeken Genço¤lu, bunlardan ilkinin küresel ekonomik kriz, di¤erinin ise buna ba¤l› olarak alt›n fiyatlar›n›n h›zla yükselmesi oldu¤unu vurgulad›. Genço¤lu, “K›sa vadede alt›n fiyatlar›n› 1000 dolar›n üzerinde görecek olsak da, 2010 y›l›n›n sonlar›ndan itibaren ekonomik krizin etkisinin azalmas›yla alt›n fiyatlar›n›n gerileyece¤i kan›s›nday›m” de¤erlendirmesinde bulundu.

‹lyas Genço¤lu:

“Kriz 2010 y›l›nda küçük dalgalanmalarla devam edebilir” Küresel ekonomik krizin hafifleyerek sürdü¤ünü söyleyen Mioro Yönetim Kurulu Baflkan› ‹lyas Genço¤lu, “2008 y›l›n›n dördüncü çeyre¤inde patlak veren krizin, içinde bulundu¤umuz 2009 y›l›n›n birinci ve ikinci çeyre¤inde dibini gördü¤ümüzü ve üçüncü çeyrekten bafllayarak toparlanma sürecine girdi¤imizi görüyoruz” dedi. Toparlanma sürecinin, yavafl seyirlerle 2010 y›l›nda sürece¤ini düflündü¤ünü ifade eden Genço¤lu, küçük dalgalanmalar›n olaca¤›n› fakat etkili bir dalgalanma olaca¤› görüflüne kat›lmad›¤›n› vurgulad›. Alt›n›n en eski ve en önemli yat›r›m araçlar›ndan biri oldu¤unu kaydeden Genço¤lu, 1980 ile 2000 y›llar› aras›nda geliflen piyasa enstrümanlar› nedeniyle alt›n›n yat›r›m araçlar› aras›nda popülaritesini yitirdi¤ini anlat›rken, geçmifl küçük krizler ve yaflan›lan küresel krizle birlikte, dünyada oluflan güven bunal›m› sonucu, alt›n›n yat›r›mc›lar›n en önemli yat›r›m arac› haline tekrar geldi¤ini ifade etti. Genço¤lu, piyasalardaki güvenin henüz oluflmad›¤›n›, bu nedenle alt›n›n bir süre daha bu seviyelerde kalabilece¤ine dikkat çekti. Ekonomik krizin, etkisini azaltarak birkaç y›l daha devam edece¤ini sözlerine ekleyen Genço¤lu, krizin hafifleme h›z›n›n ve ekonomilerin normalleflmesinin, geliflmifl ve geliflmekte olan ülke yönetici ve merkez bankalar›n›n kararlar› ile do¤rudan iliflkili oldu¤unu düflündü¤ünü sözlerine ek 22 Alt›n Dünyas›

‹brahim Kayg›s›z:

“Ekonomik kriz tüm sektörleri derinden yaralad›” Yaflan›lan ekonomik krizin tüm sektörleri derinden yaralad›¤›n› vurgulayan ‹pekyolu Kuyumculuk Yönetim Kurulu Baflkan› ‹brahim Kayg›s›z, her sektörde dar bo¤aza giren irili ufakl› birçok iflletmenin kapand›¤›n› veya iflas etti¤ini söyledi. Ekonomistlerin verdi¤i bilgilerle 2010 y›l›n›n ortas›nda bitmesi beklenen ekonomik krizin; firma olarak kendilerini de etkiledi¤ini belirten Kayg›s›z, “Krizin ortaya ç›kt›¤› dönemde firma olarak ald›¤›m›z önlemler krizle mücadelemizi en aza indirdi. Y›llar›n vermifl oldu¤u ticari birikimimizin yan›na birde koflulsuz müflteri memnuniyetini de ekledik. Bu sayede müflteri kayb›n› en aza indirgedik. Yapt›¤›m›z pazarlama ve tan›t›m faaliyetlerini yo¤unlaflt›rarak yurtd›fl› müflterisini iç piyasaya çektik. Kat›ld›¤›m›z fuarlar›n yan› s›ra sürekli ziyaretlerle müflterilerimizin yan›nda oldu¤umuzu göstermifl olduk” dedi. Ticaretteki döngüyü sa¤layan en önemli faktör olan al›m-sat›m›n, iflsizli¤in artmas› ve do¤al olarak al›m gücünün düflmesiyle sekteye u¤ram›fl durumda oldu¤unu kaydeden Kayg›s›z, bunun do¤al sonucu olarak da küçük ve orta büyüklükteki iflletmelerde do¤rudan etkilenmifl oldu¤unu sözlerine ekledi. Kayg›s›z, ortaya ç›kan bu durumu bertaraf etmek için yap›lmas› gereken çal›flman›n iflsizli¤i en aza indirerek piyasa flartlar›n› esnetmek ve al›m-sat›m› gücünü art›rmak oldu¤unu dile getirdi.


Cumhur Tafldelen

‹smet Koçak

“2010 y›l›n›n 3’üncü çeyre¤inden sonra alt›n fiyatlar›nda gerileme yaflanabilir”

Yaflanan ekonomik krizin gidiflat›na yönelik çok büyük bir dalgalanma beklemedi¤ini söyleyen Koçak Gold Yönetim Kurulu Baflkan› ‹smet Koçak, devam etmekte olan krizin 2010 y›l›n›n 2’nci çeyre¤inden itibaren bir düzelme olaca¤›n› tahmin etti¤ini aç›klad›. Alt›n fiyatlar›n›n h›zl› yükselifline yönelik aç›klamalarda bulunan Koçak, “Genel ekonomik güvensizlik ve ülkelerin merkez bankalar›n›n para bas›p ekonomiyi canland›rmalar›, dolay›s›yla yüksek enflasyon beklentileri, alt›n fiyatlar›n›n yükselmesine sebebiyet veriyor. Tüm emtia ve hisse senetlerinin, tahvillerin net bir kulvara girmifl olmamas› ve dalgal› bir seyir izlemesi de alt›n fiyatlar›n›n yukar›ya ç›kmas›na etken oluyor” dedi. 2010 senesinin 2’nci çeyre¤inden itibaren bir toparlanma yaflanaca¤›n› bu nedenle alt›n fiyatlar›n›n çok fazla de¤iflmeyece¤ini düflündü¤ünü aç›klayan Koçak, enflasyon beklentilerine göre alt›n fiyatlar›n›n flekillenece¤ini, ancak 2010 senesinin 3’üncü ve 4’üncü çeyre¤inde alt›n fiyatlar›nda k›smen bir gerileme yaflanabilece¤inin mesaj›n› verdi.

Troy K›ymetli Maden Ticareti Yönetim Kurulu Baflkan›:

Celal Çamafl

“Yüksek fiyatlar mücevher sektörü içindeki fiziki al›mlar› zorlaflt›racak”

“Alt›nda yukar› yönlü hareket devam ediyor!”

2009 y›l›nda küresel ekonomilerin içine girmifl oldu¤u resesyondan ç›kmas›n›n en az›ndan ilk 6 ayl›k dönem de mümkün görünmemesinin alt›n ve dolar›n 2009 y›l›na güçlü girmesini sa¤lad›¤›n› söyleyen Troy K›ymetli Maden Ticareti Yönetim Kurulu Baflkan› Cumhur Tafldelen, 2009 y›l›n›n ilk çeyre¤inde tekrar 1000.dolar/ons'un üstünü gören alt›n›n, 2’nci çeyrekten itibaren, hükümetlerin ve merkez bankalar›n›n alm›fl oldu¤u finansal tedbirler ve desteklerin neticesinde ilk olumlu sinyallerin al›nmaya bafllanmas› ve en kötünün geride kald›¤›na yönelik artan iyimser hava ile düflmeye bafllad›¤›n› belirtti. Özellikle, artan risk ifltah› ile hisse senedini tercih eden yat›r›mc›lar›n, dolar›n, avro ve di¤er önemli paralar karfl›s›nda düflüfl trendine girmesine neden oldu¤unu kaydeden Tafldelen, “Dibi görmüfl fiyatlar› ile çok cazip seviyelerde kalan emtialara olan ilgi ve talebe yönelik endiflelerdeki azalma, fiyatlar› yükseltmeye bafllad›. Dolar, ABD'nin artan borç yükünden, hisse senedi ve future piyasalara gelen al›mlardan nasibini alarak 11 Eylül'e kadar irtifa kaybetmeyi sürdürdü. Düflen faizler ile dolafl›ma ç›kan para ve yükselifle geçen emtia ve enerji fiyatlar›, ileriye dönük enflasyon korkular›n› öne çekmesi ve spekülatif tahminler, alt›n› tekrar yat›r›mc›n›n gözdesi ha-

Destek Türev Vadeli ‹fllemler Yurt d›fl› Piyasalardan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›

Alt›n fiyatlar›ndaki yukar› yönlü hareket devam etti¤ini aktaran Destek Türev Vadeli ‹fllemler Yurt d›fl› Piyasalardan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Celal Çamafl, 974 seviyelerinin k›r›lmas›ndan sonra 1007-1015 seviyelerini hedefleyen alt›n fiyatlar›n›n; 1015’lerin geçilmesinin ard›ndan yükseliflini 1035-1040 band›na kadar sürdürebilece¤ini aç›klad›. K›sa ve orta vadede tarihi yüksek seviyesi olan 1035’lerin üzerinde bir kapan›fl yap›lmas› durumunda alt›n fiyatlar›n›n 1150-1300 band›na do¤ru hareketlenmesinin beklenebilece¤ini aktaran Çamafl, k›sa vade de 990-970 band› al›m için uygun olmakla beraber, 970’lerin alt›nda yap›lacak bir kapan›fl›n alt›n fiyatlar›n›n 925-900 band›na kadar gerilemesine sebebiyet verebilece¤ini sözlerine ekledi. Alt›n fiyatlar›ndaki yükseliflin sebepleri: - Fonlar›n ve merkez bankalar›n›n al›fllar› - Bireysel yat›r›mc›dan gelen güvenli liman talebi - Enflasyon beklentisine karfl› korunma ihtiyac› - Özellikle Asya ülkelerinin dolar sat›p alt›n almas›

line getirdi. Dolardan kaçan yat›r›mc›lar›n da deste¤ini alan alt›n, di¤er k›ymetli maden fiyatlar›n› da peflinden sürükleyerek yeni bir rekorun pefline düfltü. Tarihi zirveden bir önceki seviyeyi 1012.dolar/ons’la gören alt›n, 11 Eylül kapan›fl› baz al›nd›¤›nda 2009 y›l›nda yüzde 14 oran›ndaki bir yükselifle imza att›” dedi. Alt›n fiyatlar›n›n 2010 y›l› içinde de yükselifl trendini koruyaca¤›na dikkat çeken Tafldelen, özellikle; 2010 y›l›n›n 2’nci yar›s›ndan itibaren kendini daha fazla hissettirece¤i beklenen enflasyonist bask›lar›n›n, alt›ndaki yükselifli destekleyece¤ini söyledi. Tafldelen, resesyondan uzaklaflan ekonomilerin tekrar büyüme yönünde ivme kazanmas› ve talepde görülen canlanman›n, alt›nda daha istikrarl› bir ç›k›fl›n yakalanmas›n› sa¤layaca¤›n› ancak, yüksek fiyatlar›n mücevher sektörü içindeki fiziki al›mlar› zorlaflt›racak olmas›n›n, tahminlerin üzerinde bir fiyat›n oluflmas›n› engelleyece¤ini belirtti.

Selami Özel: “Alt›n fiyatlar› dünyada güven ortam›n›n

henüz oluflmamas›ndan kaynaklan›yor” 2008 y›l›n›n ikinci yar›s›nda Amerika’da bafllayan ve tüm dünyay› etkisi alt›na alan küresel krizin, Türkiye ekonomisinde etkilerini sürdürmeye devam etti¤ini aktaran Favori Yönetim Kurulu Baflkan› Selami Özel, yaflanan krizin ne kadar sürece¤ini ve ne zaman bitece¤ini flimdiden kimsenin kestiremedi¤ini bildirdi. Kuyumculuk sektöründe Temmuz- A¤ustos aylar›nda evlenme ve turizm dolay›s›yla nispeten bir hareketlenme yafland›¤›n› ancak ramazan ay›n›n bafllamas› ile birlikte yeniden tabana dönüldü¤ünü dile getiren Özel, içinde bulunulan krizin bir öncekilere benzemedi¤ini ve bu durumun sektörü daha çok etkiledi¤ini ifade etti. Sezdi¤im kadar›yla sektörümüzdeki baz› eski sistemler ve yanl›fl ifl yap›fl biçimleri de krizin etkisini art›r›yor. Ayr›ca kuyumculuk sektörü üretim, toptan ve perakende hizmetlerinde gere¤inden fazla büyüdü. Gelecekte sektörümüzde herkes için oyunun kurallar›n›n bugünden daha farkl› olaca¤› anlafl›l›yor. Bizim finansal kriz veya ekonomik durgunluk olarak bahsetti¤imiz bu s›k›nt›lar bir anlamda eski sistemin ve gere¤inden fazla büyümenin topyekûn dönüflüm sanc›lar› ile kar›flarak krizin etkisini art›r›yor diye düflünüyorum. 1000 dolar›n üzerine ç›kan alt›n fiyatlar›n›n en önemli temel nedeninin dünyada güven ortam›n›n henüz oluflmamas›ndan kaynakland›¤›na dikkat çeken Özel, “Kifliler, kurumlar ve devletler ne yap›l›rsa yap›ls›n henüz rahatlamad›. Çin gibi ihracat fazlas› olan ülkeler rezervlerini fazla güvenmedikleri ABD dolar›nda tutacaklar›na alt›nda tutmay› tercih ediyorlar. Yine yat›r›mc› ve baz› spekülatörlere de alt›n daha güvenli ve cazip geliyor. Dolay›s›yla alt›n fiyatlar› yükseliyor” dedi. Kuyumculuk sektörünün son y›llar›n en büyük depremini yaflad›¤›n› vurgulayan Özel, perakendecilerin sat›fllar›nda ve ihracatta son bir y›ld›r dramatik düflüfller yafland›¤›n›, bunun sonucu olarak da toptanc›larda, çantac›larda ve oldukça yüksek sabit maliyetler ile iflgücü giderlerine katlanan atölyelerde ciddi s›k›nt›lar oldu¤unu bildirdi. Bu s›k›nt›lar›n 2010 y›l› Haziran ay›na kadar devam edece¤ini öngören Özel, yaflan›lan bu krizin ayn› zamanda sektörün nitelik de¤ifltirmesini tetikledi¤ini sözlerine ekledi. Özel, sektördeki atölyecilik, toptanc›l›k, çantac›l›k ve de perakendecili¤i art›k eski yöntemlerle yaparak para kazan›lamayacak bir döneme do¤ru h›zla ilerledi¤ini söyledi. Özel, kriz sonras› her kademede kaç›n›lmaz küçülmeler görülece¤ini, sektörü terk edenlerin olaca¤›n› ve kalan herkesin yeni ifl modellerine geçmek zorunda kalaca¤›na dikkat çekti.

Atilla Keskin Alt›nbafl Kuyumculuk Genel Md.

“2010 daha iyi olacak” 2008 Eylül ay›nda Amerika’da bankalar›n batmas›yla bafllayan krizin etkisini devam ettirdi¤ini belirten Alt›nbafl Kuyumculuk Genel Müdürü Atilla Keskin, “‹lk baflta finans alan›nda bafllayan ama etkisini reel sektörde daha fliddetli gösteren bir krizle karfl› karfl›yay›z. Sektörümüz aç›s›ndan bak›ld›¤›nda bütün emtia fiyatlar› düflerken alt›n›n fiyat›n›n artmas› tak› ve mücevher sektöründeki sat›fllar› olumsuz etkilemifltir. Krizden ç›k›fl›n zaman alaca¤›n› düflünmüyorum. Ama 2010 y›l›n›n 2009’dan daha iyi olaca¤›n› tahmin ediyorum. Sektörümüz aç›s›ndan bakt›¤›m›zda alt›n fiyatlar›n› de¤erlendirirsek, tüm analistlerin ortak yorumu; onsun 1030 $ k›rmas› halinde yukar› aksi durumda afla¤› yönlü olmas›d›r. Bundan sonras› için, kuyum ve mücevher sektörü için alt›n fiyatlar›n›n spekülatif olmamas› ve ani hareketlilikler yaflanmamas› önemlidir. Hammadde olarak kulland›¤›m›z alt›n›n istikrarl› bir fiyat› olmas› bizim için büyük önem tafl›maktad›r.” fleklinde konufltu.

Alt›n Dünyas› 23


Alper Kalyoncu / Garanti Bankas› Alt›n Piyasas› Uzman›:

“2010 y›l›n›n ilk yar›s›nda alt›n›n ç›k›fl trendini korumas› bekleniyor” 2009 y›l›na 880 ons/ dolar seviyesinde bafllayan alt›n›n Eylül ay›nda 1010’a kadar yükseldi¤ini ve burada kar realizasyonlar›n›n gelmeye bafllad›¤›n› söyleyen Garanti Bankas› Alt›n Piyasas› Uzman› Alper Kalyoncu, 1000 dolar seviyesinin alt›n piyasas›nda psikolojik bir direnç seviyesi oldu¤unu belirtti. Kalyoncu, 1000 dolar üzerini geçmiflte bir kaç kez deneyen alt›n›n, burada kal›c› olamad›¤›n› ve her seferinde sert sat›fllarla karfl›laflt›¤›n› belirtti. Alt›n›n sert yükseliflinde büyük alt›n üreticilerinden Barrick Gold’un 3 mia dolar civar›nda alt›n al›m› yapmas›n›n etkili oldu¤u söylentilerine dikkat çeken Kalyoncu, Barrick Gold’un geçmifl y›llarda vadeli piyasalarda alt›n sat›fl› yaparak (hedging) alt›n üretiminin sat›fl fiyat›n› fiksledi¤ini kaydetti. Kalyoncu, 2005 y›l›ndan itibaren tüm di¤er alt›n üreticileri gibi Barrick Gold’un da bu vadeli sat›fl kontratlar›n› geri alma stratejisi (dehedging) izledi¤ini aktar›rken, yüklü geri al›mlar›n alt›n piyasas›nda sert s›çramalara neden olabilece¤ine dikkat çekti. 1000 dolar›n üzerine ç›k›flta Barrick Gold al›mlar›n›n etkili olmas›n›n, k›sa vadede alt›n›n bir miktar geri çekilebilece¤ini gösterdi¤ini bildiren Kalyoncu, uzun vadede alt›n fiyatlar›n›n yükselifl trendini devam ettirecek gibi gözüktü¤ünü sözlerine ekledi.Yat›r›mc›lara geri çekilmelerde al›m tavsiye edilebilece¤ini dile getiren Kalyoncu, 940 dolar›n alt›n›n ise stop-loss seviyesi olarak görülmesi gerekti¤ini ifade etti. Yukar› ç›k›fllarda ise 1010 dolar›n k›r›lmas› durumunda hedefin 1030 dolar olaca¤›n› aç›klayan Kalyoncu, fiziksel talebin çok düflük seyretmesi ve sadece yat›r›m amaçl› al›mlarla alt›n fiyatlar›n›n yükseliyor olmas›n›n, ilk etapta 1030 dolar seviyelerinden kar realizasyonlar› gelme ihtimalini yükseltti¤ini ve bu seviyenin k›r›lmas›n›n k›sa vadede kolay gözükmedi¤ine vurgu yapt›. Önümüzdeki aylarda alt›n fiyatlar›n›n 1000 dolar›n üzerinde kalmas›n›n beklenebilece¤ini dile getiren Kalyoncu, “FED’in düflük faiz politikas›na devam etmesi, petrol fiyatlar›n›n 70 dolar civar›nda kal›c› olmas›n›n gelecek dönemlerdeki enflasyon tehlikesini artt›rmas› ve piyasadaki likidite bollu¤u, alt›n fiyatlar›n› destekleyici faktörler olacakt›r. Dolar›n di¤er para birimleri karfl›s›nda de¤er kaybetmesi alt›n fiyatlar›n› yukar› itici bir faktör oluyor. Alt›n fiyatlar›nda yön tahmini için euro/usd paritesinin de yak›ndan izlenmesi gerekmekte” fleklinde konufltu. 2010 y›l›n›n ilk yar›s›nda da alt›n›n ç›k›fl trendini korumas›n› beklediklerini söyleyen Kalyoncu, analistlerin alt›n›n 1100 dolar›n denenece¤ini öngördü¤ünü, bu süreç içinde euro/dolar’›n da 1,50 seviyelerine ç›kmas› beklendi¤ini kaydetti. Kalyoncu, 2010 2’nci çeyre¤inden itibaren FED’in faiz art›r›mlar›na bafllamas›n›n öngörüldü¤ünü ve sonuç olarak dolar para biriminin global piyasalarda de¤erlenece¤ini dile getirdi. Alt›n fiyatlar›n›n da bu dönemde 1100 dolara yaklaflmas› durumunda sert sat›fllar gelmesinin beklenebilece¤ini bildiren Kalyoncu, bu seviyelerden yat›r›mc›larla birlikte alt›n maden üreticilerinin de sat›fla geçece¤ini ve bununla beraber mücevher talebinin çok yavafllayaca¤›n› bildirdi.

Rakamlarla krizin 1 y›lda yaflatt›klar›… • ABD'li yat›r›m bankas› Lehman Brothers’›n çöküflü, hisse senetlerinin h›zla düflme-

K

k›ymetli notlar Saliha Ascensio

‹stanbul Alt›n Borsas› Elmas ve K›ymetli Tafl Piyasas› Yetkilisi

saliha.ascensio@iab.gov.tr

Bernanke do¤ru mu söylüyor? Geçti¤imiz günlerde FED Baflkan› Ben Bernanke Brookings Enstitüsündeki konferansta söyledikleri büyük yank› uyand›rd›. Bernanke, yapt›¤› konuflmada, teknik aç›dan bak›ld›¤›nda, büyük olas›l›kla resesyonun sonuna geldi¤imizi ancak zay›f ekonominin etkilerinin bir süre daha devam edece¤ini ve yeni istihdam yaratman›n vakit alaca¤›n› söyledi. Ayr›ca iflgücü piyasalar›n›n 2010’un ortalar›na kadar toparlanmas›n›n zor oldu¤unu çünkü büyüme oranlar›n›n istihdam yaratacak kadar canl› olamayaca¤›n› dolay›s›yla iflsizli¤in azalmas›n›n kademeli olarak gerçekleflece¤ini ekledi. Bernanke’›n söylediklerine k›smen kat›lmak mümkün. Bir bak›fl aç›s›yla resesyonun sonuna gelmifl olabiliriz. 2009’un son çeyre¤inde büyüme bile görülebilir. Ancak reel olarak, dolar›n bugünkü sat›nalma gücü ile gelecekteki sat›nalma gücünü karfl›laflt›rmam›z gerekiyor. Son birkaç y›lda, ABD Dolar› reel bazda %30 civar›nda de¤er kaybetti. Uzun vadede de¤erlendirdi¤imizde 10 y›l öncesinde bafllayan ve önümüzde birkaç y›l daha devam etmesi beklenen a¤›r bir resesyon dönemindeyiz. Global hisse senedi piyasalar› da son 10 y›ld›r düflüfl trendinde. Bu sebeple söylenenleri uzun vadede de¤erlendirmekte fayda var. Afla¤›daki tabloda yap›lan de¤erlendirmeklere göre alt›n›n, S&P 500 Endeksinin, ABD Dolar›n›n (6 para birimine karfl› sepet de¤eri) ve Emtia Endeksinin karfl›laflt›rmas› yer al›yor.

Hong Kong Fuar›ndan Notlar… 27 y›ll›k bir geçmifli olan Hong Kong Mücevherat ve Tafl Fuar›, 44 ülkeden 3,000’den fazla kat›l›mc›yla gerçekleflti. Organizatörler, Fuar›, dünyadaki en büyük mücevherat olay› olarak niteliyorlar. Ekonomik krizin etkisiyle, 2009’un ilk yar›s›nda fuarlar genel olarak oldukça sönük geçse de son dönemdeki toparlanman›n etkisi Hong Kong’daki fuarda da görülüyor. Özellikle son 3-4 ayda Uzakdo¤u’dan gelen talepte büyük canlanma oldu¤u bildiriliyor. Fuardaki en can al›c› konu ise fiyatlar. Ham elmas fiyatlar› 2008’in son çeyre¤inde keskin bir flekilde düfltü. Ancak son birkaç ayda piyasada hafif düzelmeler görülmeye bafllad›. Ancak kesilmifl ve cilalanm›fl elmas fiyatlar› için ayn› fleyi söyleyemiyoruz. Cilalanm›fl elmas fiyatlar›nda henüz belirgin bir iyileflme söz konusu de¤il. Ham elmas fiyatlar›ndaki yükselmenin piyasadaki iyileflmeyi yans›tmaktan çok spekülatif hareketler sonucunda gerçekleflti¤ini düflünenler de yok de¤il. Fuarda gerçekleflen al›m sat›mlarda belli büyüklük ve özelliklerdeki elmaslara talep yo¤unlaflt›. Özellikle 1.00 karat G-I renklerinde, VVS-VS berrakl›k; 0.30-0.90 karat J+ renk, SI+ berrakl›ktakiler ile 3.00 karat›n üstündekiler için J+ renk SI+ berrakl›ktaki tafllar iyi sat›ld›. Fiyatlar aç›s›ndan al›c›lar›n büyük indirim taleplerine karfl›n sat›c›lar›n bu say›lan büyüklük ve özelliklerdeki tafllar için dirençli davrand›klar› ifade ediliyor.

sine neden oldu. 698 milyar dolar, batan bankan›n zarar›.

• Merrill Lynch, Bank of America'n›n 50 milyar dolar de¤erindeki sat›n alma teklifini kabul etti.

• Fed, hisselerinin yüzde 79.9’u (85 milyar dolar) karfl›l›¤›nda ABD’li sigorta flirketi American International Group (AIG)’a kaynak sa¤lad›.

• ‹ngiliz bankas› Lloyds TSB, 17 Eylül 2008’de ülkenin en büyük mortgage kredisi veren kurumu HBoS’i, 12 milyar sterlin daha da üzerinde bir fiyata sat›n ald›.

• FED, ECB, BOE, BOJ, SNB ve BOC güçlerini birlefltirerek donmufl bankalararas› kredi al›flveriflini canland›rmak için önlemler ald›.

• Devlet taraf›ndan kapat›lmas› ile o döneme kadar batm›fl en büyük ABD bankas› olan Washington Mutual’a ait varl›klar, 1.9 milyar dolar karfl›l›¤›nda JP Morgan Chase & Co’ya sat›ld›.

• Wachovia Corp. 29 Eylül’de düzenleyici kurumlar›n arac›l›k etti¤i bir anlaflma ile varl›klar›n›n ço¤unu 2.16 milyar dolar karfl›l›¤›nda Citigroup’a satt›.

• 15 Kas›m 2008’de dünya liderleri G20 zirvesinde, zay›flayan küresel ekonominin kurtar›lmas› için h›zl› tedbirlerin al›nmas› taahhüdünde bulundu.

• Tarihin en büyük iflten ç›karmalar›ndan biri, 17 Kas›m’da Citigroup’un yeniden kar edebilir duruma geçmek için 52 bin çal›flan›n›n ifline son vererek gerçekleflti.

• Türkiye’nin ekonomik olarak büyüklü¤ü (GSYH) 660 milyar dolar. • 519 milyar dolar, toplam 46 Türk bankas›n›n aktif büyüklü¤ü. • 75 milyar dolar ise Türkiye’nin toplam döviz rezervi. • 1 y›lda toplam 13 banka batt›. 24 Alt›n Dünyas›

Merkez Bankalar› Alt›n Sat›fl Anlaflmas› 2. Kez Yenilendi Dünyada en fazla alt›n rezervi bulunduran baz› Merkez bankalar› aras›nda alt›n sat›fllar›n›n s›n›rlanmas›n› öngören anlaflma 27 Eylül 2009 tarihinden itibaren geçerli. Anlaflman›n ilk kez 5 y›ll›k süre için imzaland›¤› 1999 y›l›nda amaç, merkez bankalar›n›n yapt›klar› alt›n sat›fllar› sonucu ölçüsüzce ve plans›zca alt›n›n arz edilmesi sonucu piyasalar›n altüst olmas›n›n önüne geçilmesiydi. Merkez bankalar›n›n yüksek miktarlarda ve ani sat›fllar› sonucu alt›n fiyatlar›nda büyük düflüfl ve yükselifller yaflanabiliyordu ve söz konusu y›llarda alt›n fiyatlar›nda sürekli görülen düflüfl trendinin en büyük sebeplerinden birisi olarak merkez bankalar› alt›n sat›fllar› gösterilmekteydi. Anlaflma 2004 y›l›nda ikinci kez 5 y›ll›k süre için imzaland›. ‹kinci anlama süresince de merkez bankalar›na y›ll›k 500 ton, toplamda 2,500 ton alt›n sat›fl s›n›rlamas› getirildi. Anlaflman›n sona ermesiyle Eylül 2009 tarihinde ikinci kez 5 y›ll›k süre için yenilendi. Son anlaflmaya göre merkez bankalar› bir y›l içinde toplamda 400 ton alt›n, anlaflman›n geçerli olaca¤› 5 y›l toplam›nda ise 2000 ton alt›n satabilecekler. Bilindi¤i gibi dünyadaki en büyük alt›n rezervine sahip merkez bankalar› Almanya, Fransa, ‹talya, ABD ve bunlarla birlikte IMF. Resmi alt›n rezervlerinin %77’si Avrupa Birli¤i üyesi merkez bankalar› taraf›ndan tutuluyor.


%20 işbirliği ile...

indirim

% 20 indirimden yararlanabilmek için bu indirim kuponu ile birlikte HRD/Antwerp Türkiye Ofisi’ne gitmeniz yeterli.

&


alt›n haber

Ekonomik kriz, saat sektörünü nas›l etkiliyor? aklafl›k 334 y›l önce günlük hayat›m›za giren saat, bugün milyon dolarl›k paralar›n konufluldu¤u bir sektör haline geldi. Zaman ölçümünün yan› s›ra moda ve trendlerin de büyük önem kazand›¤› saat sektöründe büyük markalar ve çeflitlilik günden güne art›fl gösteriyor. Türkiye ise yüzde 100 yerli saat üretimi gerçeklefltirilmezken, al›nan distribütörlükler ve saat al›fl-

Y

verifli nedeniyle Avrupa’n›n ilk 5’i aras›nda yerini alm›fl bulunuyor. Tüm dünyada yaflanan global ekonomik krizden de büyük oranda nasibini alan saat sektörünün, 2009 y›l› sonunda toparlanmaya bafllayaca¤›n› öngören firma sahipleri ise, yaflan›lan kriz nedeniyle kimi markalar›n yat›r›mlar›n› durdurdu¤unu, yüzde 50’lere varan sat›fl kay›plar› gerçeklefltirdiklerini belirtiyorlar. “Y›lda 10 milyon adet saat ithal ediliyor” Ekonomik kriz ile birlikte yeni bir yaflam ve tüketim tarzlar›n›n ortaya ç›kt›¤›n› söyleyen Ayd›n Saat Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet Ayd›n, bu e¤ilimin insanlar›n gerçek de¤erlere yönelmesini sa¤lad›¤›n› bildirdi. Bu nedenle tüm dünyada özellikle gere¤inden fazla de¤erli gösterilen ürün ve markalar›n oldukça etkilendi¤ini belirten Ayd›n, “Bu tür markalar kendilerini daha gerçekçi bir tabanda yeniden yap›land›rma gere¤ini duydular. Yüzde 50’lere varan sat›fl kay›plar› geleceklerini olumsuz etkileyecekti” dedi. Saat sektöründe yaflanan büyük etkilenmelerin, birçok markan›n yat›r›mlar›n› ve üretimlerini tekrar gözden geçirmesini gerektirdi¤ini ifade eden Ayd›n, bu dönemde markalar›n el de¤ifltirdi¤ini, yeni koleksiyon ç›karamad›klar›n›, üretimlerini durdurduklar›n›, geçmifle göre daha uygun fiyatl› ürünler sunmaya çal›flt›klar›n› gözlemlediklerini ve yak›n zamanda da ivmenin yukar› seyrini de beklemediklerinin alt›n› çizdi. Türkiye saat sektörünün, yaflanan geliflimlere paralel olarak fazlas›yla etkilendi¤ini aktaran Ayd›n, “Küçülen pazar, mar-

28 Alt›n Dünyas›

Dünya çap›nda önemli bir konumu olan saat sektörü, yüzde 100 yerli üretim yap›lmamas›na ra¤men, önemli markalar› bünyesine katmaya devam ediyor. Tüm sektörlerde oldu¤u gibi ekonomik krizden fazlas›yla etkilenen ve yaklafl›k yüzde 30 gerileme yaflanan saat sektöründe, sektörün önde gelen firma sahipleri, 2009 y›l› sonunda toparlanma sürecine girilece¤i beklentileri oldu¤unu belirtiyor. ka bollu¤unun sona ermesine neden olmufltur. Belki de do¤rusu buydu. ‹sviçre ve Japonya a¤›rl›kl› saat mekanizmas› üretiminin, milyonlarca adet üretilebilen uygun fiyatl› saat ürünlerinin üretimine olanak tan›mas›, ülkemizde de marka say›s›n›n h›zla artmas›n› kolaylaflt›rm›flt›. Büyüyen saat pazar›nda herkes kendine bir pay almaya çal›fl›yordu. Artan rekabet ortam› ürünün çok uzun vadelerle sat›lmas›na neden oluyordu. Saat, gerçek saat ma¤azalar›n›n vitrininden, alternatif sat›fl noktalar›na yay›l›yordu. Aç›kças› biraz kirlilik, kalitesizlik, sat›fl esnas›ndaki ve sonras›ndaki servislerde eksiklik bafl göstermiflti. ‹flini do¤ru yapan ile yapmayan›n fark› net bir flekilde görülemeyebiliyordu. ‹lk olumsuzlukta alternatif sat›fl noktalar›n›n elenmesi, tüketicinin ödedi¤inin karfl›l›¤›n› alabilmek için daha bilinçli davranmas›, gerek satt›¤› markalar ve gerekse sat›fl an›nda ve sonras›ndaki hizmet kalitesini yüksek tutan gerçek saat ma¤azalar›n›n kazanmas›n› sa¤lama-

Mustafa Ergen

Mustafa Ergen

ya bafllad›. Dünyan›n en prestijli ürünlerinden biri olan saatin, bu de¤erini koruyan, kullan›c›s› ve al›c›s› ile uzun süreli iliflkilere katk› sa¤layan saat ma¤azalar›n›n önemi daha da ortaya ç›kt›” dedi. Türkiye saat sektörü Avrupa’n›n ilk 5’i içerisinde Bu tarz saat ma¤azalar›ndan do¤ru marka, do¤ru lokasyon ve kaliteli hizmet anlay›fl› ile çal›flanlar›n, ma¤aza say›s›n› artt›rarak krizi f›rsata çevirdiklerinin alt›n› çizen Ayd›n, saat sektörünün Türkiye’nin dinamizmine paralel olarak Avrupa’n›n ilk befli aras›nda yer ald›¤›n› dile getirdi. Ayd›n, ma¤azalar›n konumunun, perakende sektörünün geliflim ivmesinin, görsel düzenlemenin, pazar-


ile önemini ortaya koyan bir ürün olmas›n›n sektör d›fl›ndan da yat›r›mc›lar› bünyesine ça¤›raca¤›n› bildirdi. Zekai Atefl

lama metotlar›n›n ve ülke distribitörlerinin titiz çal›flmalar› ve markalar›n distiribitörlerle pozitif iflbirliklerinin, Türkiye’ye bak›fl aç›s›n›n, bu baflar›da önemli rol oynad›¤›na vurgu yapt›. Ayd›n, bugün itibariyle y›ll›k 10 milyon adet saat ithalat› ve ortalama 40 avro perakende fiyatla 400 milyon avroluk bir sat›fl hacmi olan sektörün, önümüzdeki dönemde adette de¤il saat ma¤azalar› ile birikte de¤erde de büyümesini de amaçlaman›n gerekti¤ini söyledi. Krizde bu amaca yönelmelerine f›rsat sa¤layacaklar›n› umduklar›n› aktaran Ayd›n, saatin gerek prestijli ve gerekse teknoloji, sanat, tasar›m ve iflçilik kombinasyonu

“Fiyatlar› yüksek olan markalar krizden daha çok etkilendi” Ekonomik kriz tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye’deki piyasay› da etkiledi¤ini söyleyen Ersa saat Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa Ergün, sektörde yaklafl›k yüzde 30 daralma yafland›¤›n› söyledi. Fiyat aral›¤› yüksek olan markalar›n krizden daha çok etkilendi¤inin alt›n› çizen Ergün, Ersa olarak genifl ürün yelpazesinin verdi¤i sinerji sayesinde, krize ra¤men büyümeyi sürdürmeyi hedeflediklerini aç›klad›. Di¤er ülkelere bak›ld›¤›nda Türk saat sektörünün daha iyi durumda oldu¤unu savunan Ergün, tüketicilerin pahal› modellerden çok, moda markalara yöneldi¤ini, markalar aras›ndaki rekabetin tüketicinin ifline yarad›¤›n› anlatt›. Öte yandan Ergün, 2009 y›l› sonunda kadar sektörün eski sirkülasyonu yakalayabilece¤inin mesaj›n› verdi. Piyasada fazla miktarda bulunan markas›z ve taklit saatlerin sektöre olan yans›mas› ile ilgili konuflan Ergün, “‹flin gerçe¤i bize bu konuda olumsuz bir geri dönüfl yok. Kimi zaman taklit saatlerin bilinirli¤i art›rd›¤›n› bile söyleyebiliriz. Markas›z saatler ise ucuz ve daha çok tezgahlarda sat›l›yor. Art›k bilinçli tüketicilerle karfl› karfl›yay›z. Tüketiciler bunun ay›r›m›n› çok iyi yapabiliyor” dedi. Önümüzdeki sezonda trend olacak saat modelleriyle ilgili ipuçlar› veren Ergün, erkek modellerinde daha çok silikon kordon ve siyah renk kaplama modellerin görülebilece¤ini söylerken, bayanlarda ise genifl kasal› ve kronometreli modellerin ön planda olaca¤›n› duyurdu. Saat sektörü 600 milyon dolarl›k pazar büyüklü¤üne sahip ‹stanbul’da her geçen gün say›s› artan saat firmalar›n› çat›s› alt›nda toplayan ‹stanbul Saatçiler Esnaf Odas›’na kay›tl› üye say›s› bugün 400 civar›nda seyrediyor. Saat sektörünün geldi¤i nokta ve oda hakk›nda bilgi veren Baflkan Zekai Ataç, ‹stanbul Saatçiler Esnaf Odas›’n›n, kamu tüzel kiflili¤e sahip, esnaf›n ça¤a uygun e¤itim alabilmesi, kurallara uygun esnafl›k yapabilmesi için yetifltirilmesi ve devlete esnaf aras›ndaki hiyerarflik iliflkiyi sa¤lamakla görevli oldu¤unu belirtti. Taklit, markas›z saatler, sadece ithalat ile gerçeklefltirilen saatler ve bu sorunlar›n yan› s›ra ekonomik krizden de etkilenen saat sektörünün, tüm

Ekonomik kriz saat sektöründe kimi firmalar›n yat›r›mlar›n› durdurmas›na yol açt›. Zaman› ölçmek için tarih boyunca kullan›lan saatler Günefl saatleri Su saatleri Kum saatleri Atefl saati Mekanik saatler Kuvars saatler Atom saatleri

Alt›n Dünyas› 29


sektörlerde oldu¤u gibi saat sektörünü de etkiledi¤ini söyleyen Ataç, flimdi toparlama dönemine girildi¤inin alt›n› çizdi. Türkiye’de bilindi¤i gibi yüzde 100 yerli saat üretimi gerçeklefltirilmiyor. Ataç bunun nedenini ise, verimli olmad›¤› için saat üretiminin gerçeklefltirilmedi¤ine ba¤l›yor. 1976 y›l›nda saat sektöründe faaliyet gösteren önemli bir firman›n duvar ve masa saati üretimine bafllad›¤›n› belirten Ataç, karl›l›k ve rekabet gücü olmad›¤› için bu üretimin de devam etmedi¤ini savundu. Tekstil, cep telefonu ve birçok sektörde oldu¤u gibi, sahte marka ve yurtd›fl›ndan getirilen ucuz maliyetli saatlerle birlikte piyasada ayakta kalmaya çal›flan

markal› saatlerin, bu sorun ile nas›l savaflacaklar›na yönelik ise Ataç, sahte saat piyasas›n›n oldukça genifl oldu¤unu, tüm dünyada oldu¤u gibi, Türkiye’yi de bunun etkisi alt›na ald›¤›n› kaydetti. Ataç, bu durum için bir çözüm bulman›n çok zor oldu¤unu dile getirirken, baz› markalar›n bu konuda hukuki yollara baflvurduklar›n› sözlerine ekledi. Öte yandan Ataç, saat sektörünün, ‹sviçre Ticaret Odas› verilerine göre 600 milyon dolar pazar büyüklü¤üne sahip oldu¤unu aç›klad›. Türk halk›n›n saat kullan›m› konusunda dünyadaki en bilinçli, moday› ve yenilikleri takip eden tüketiciler aras›nda yer ald›¤›na de¤inen Ataç, dernek olarak ç›kard›klar› dergiyle de bu bilinci daha çok yaymay› hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye’nin saat sektörüne girifli Saat sektörünün Türkiye’ye girifli, 1477 y›l›nda Fatih Sultan Mehmed’in Venedik’ten getirtti¤i mekanik saatler sayesinde oluflmufltur. ‹stanbul’da yerli ustalarca imal edilmifltir. Osmanl›larda ilk mekanik saatin yap›m ise, 1556 y›l›nda ilk mekanik saat yap›mc›s› ‹stanbul Rasathanesi’nin kurucusu ve Sultan III.Murad’›n müneccimbafl›s› astronom Takiyüddin taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. Do¤uda mekanik saat üzerine yaz›lm›fl tek eserin sahibi olan Takiyüddin, Osmanl› mekanik saatçilerinin gerçek piri olmufltur. Bugün bile ülkemizde saat konusunda yay›mlanm›fl birkaç tamir bak›m kitab› bir kenara b›rak›l›rsa, tek teorik saat yap›m kitab› “Takiyüddin’in El Kevakibu’d Dürriye fi’l Bengamatü’d Devriye” adl› eseridir. Kitab›n iki yazmas›ndan biri Paris Milli Kütüphanesi’nde, di¤eri ise ‹ngiltere’de Boldleian Kütüphanesi’ndedir. Bu kitap Osmanl› Teknoloji Tarihi’nin ilk yaz›l› eseri olarak kabul edilmektedir. ‹mparatorlu¤un Balkanlardaki topraklar›nda XVII.yy. ortalar›nda yap›lm›fl olan saat kulelerinin Anadolu kentlerinde yap›lmas›na ancak de¤iflimin bafllad›¤› XIX. yüzy›l›n ilk y›llar›nda bafllanm›flt›r. Avrupa’da ilk kez ‹talya’da görülen saat kulelerinin XIV. yüzy›l bafllar›ndan itibaren yayg›nlaflmas›na ra¤men geç yap›lmas›n›n nedeni Osmanl› toplumunda zaman kavram›n›n namaz vakitlerine göre ayarlanmas›ndan kaynakland›¤› fleklinde yorumlanmaktad›r. Türkiye’de saat ticareti Türkiye'de kol saati üretimi yap›lmamaktad›r. Dolay›s›yla pazar tamamen ithalata ba¤l›d›r. 1996 y›l› bafl›ndan itibaren Türkiye’nin Gümrük Birli¤i’ne girmesi, birçok sektörde oldu¤u gibi saat sektöründe de köklü de¤iflimlerin yaflanmas›na neden olmufltur. ‹sviçre dahil Avrupa’dan gelen saatlerin gümrü¤ü s›f›rlanm›fl, di¤er ülkelerden gelen saatlerin de gümrü¤ü yüzde 4 olmufltur. Günümüzde Uzakdo¤u’dan gelen saatlerde yüzde 3 gümrük uygulanmaktad›r. Bu durumda, saat ithalatç›s› bütün firmalar dünyaya aç›l›p kendilerine marka bulmaya çal›flm›fllard›r. Günümüzde ister ‹sviçre ister Uzakdo¤u’da olsun mümessilli¤i al›nmam›fl marka hemen hemen kalmam›flt›r. Al›nan bu mümessillikler, piyasam›za gelen saat miktar›nda büyük art›fla yol açm›fl, saat arz›nda patlama yaflanm›flt›r.

30 Alt›n Dünyas›

“Saat sektörü beklenilenin alt›nda bir büyüme kaydetti”

Saat sektörünün yüzde 30 küçülmesine ra¤men, 2008 y›l› süresince y›ll›k hedeflerinde yüzde 20 büyüme sa¤lamakla beraber 2008 sonu ve 2009 bafllar›nda krizden iyi anlamda etkilendiklerini anlatan Arden Saat sahibi Kemal Dörtkardefl, krizde, zaten var olan altyap› ve müflteri a¤›na güvenerek, ifl hacmini küçültmek yerine piyasaya eskisinden daha fazla Arden marka ürün girifli yapt›klar›n› aktard›. Saat sektöründe faaliyet gösteren di¤er firmalar›n daha dura¤an bir politika izlerken kendilerinin bu riski alarak daha genifl çapta ifl hacmine ulaflt›klar›n› ifade eden Dörtkardefl, iyi bir kriz yönetimi göstererek 3 orta ölçekli saat firmas›n› sat›n alarak bünyelerine katt›klar›n› anlatt›. Dörtkardefl bu dönemde, Kore’nin dünya çap›nda en büyük markas› olan Foce ile distribütörlük anlaflmas› yapt›klar›na dikkat çekti. Türk saat sektörünün hala istenilen büyüklü¤e ulaflm›fl olmamakla beraber son y›llarda beklenilenin alt›nda bir sektör büyümesi yafland›¤›n› bildiren Dörtkardefl, “Distribütörlük d›fl›ndaki markalar›n say›s›n›n artmas› sektörü çok fazla etkilemedi. Art›k müflteri kalitenin fark›nda ve kalitesiz markalar piyasadan h›zla silinmekte. Distribütörlük ise piyasaya renk ve çeflitlilik katmas› bak›m›ndan olumlu, ancak Türk saat sektörü olarak distribütör say›s›n› artt›rmaktansa kendi markalar›m›z› oluflturmak ve kalitesini yükseltmek daha ön planda olmal›” fleklinde konufltu. Büyük saat markalar› ve firmalar›n›n markas›z ve piyasada bol miktarda bulunan taklit saatlerden az da olsa etkilendi¤ini ifade eden Dörtkardefl, saat tüketicisinin bilinç düzeyi artt›kça bu etkinin s›f›ra inece¤ini belirtti. fiu an Türkiye’de saat tüketicisinin maalesef sadece yüzde 10’luk kesiminin bilinçli oldu¤unu anlatan Dörtkardefl, tüketici gözüyle saat al›rken dikkat edilen noktalar›n sadece kadran ve kordon rengi, kasa flekli ve fonksiyonlar› oldu¤unu belirtti. Dörtkardefl, saatin görünmeyen ama çok k›sa zamanda etkisini gösterecek veya kaliteli saatin avantajlar›n› ortaya ç›karacak unsurlar› oldu¤unu sözlerine ekledi. 2009 yaz›nda en çok tercih edilen saat modelleri ile ilgili bilgi veren Dörtkardefl, “Art›k tüketici e¤ilimi tek bir saat almak yerine, giyilen k›yafete ve bulunulan ortama göre farkl› saatler takmak fleklinde de¤iflti. Erkek saatlerinde daha büyük, daha a¤›r, daha fonksiyonel, daha renkli ama bu kadar spor özelli¤e karfl›n ayn› zamanda modern ve klasik tarzlar tercih edilmekte” dedi. Renk konusunda son 2 y›l›n modas›n›n rose gold ve siyah seramik kordon ya da siyah silikon kay›fl ile bütünlenmifl tasar›mlar oldu¤unu bildiren Dörtkardefl, bayan saatlerinde trendin, tafll› modellere kaym›fl durumda oldu¤unu ifade etti.


alt›n firma

Airport Outlet Center krizden sa¤lam ç›kt›

Kaliteli sunum ve uygun fiyatla tüketiciye ulaflt› Yaflanan ekonomik kriz nedeniyle tüketici de tercihlerini bütçesine göre ayarlamaya bafllad›. Bu noktada hem kaliteyi arayanlar, hem de uygun fiyata al›flverifl yapmak isteyenler arka arkaya aç›lan outlet centerlara kofltu. Bu konuda dünya markalar›n› bünyesinde toplayan Airport Outlet Center, tüketiciden yo¤un ilgi görüyor…

konomik krizin etkisiyle Al›flverifl merkezlerinde patlak veren bir dönemde cesur bir ad›m at›larak aç›lan Airport Outlet Center, 25 Ekim 2008 tarihinde Türkiye’nin en önde gelen giriflimci ailelerinden birisi olan Dö¤me Ailesi’ne ait Londra D›fl Ticaret taraf›ndan 150 milyon TL’lik yat›r›m yap›larak infla edildi. Yat›r›mc› grup, AVM yönetimini dünyada 40’dan fazla ülkede hizmet veren Almanya’n›n ve Avrupa’n›n önde gelen gayrimenkul yönetim flirketlerinden Bilfinger Berger Facility Services bünyesindeki EPM Assetis ve HSG Zander firmalar›na b›rak›rken, EPM Assetis mülk yönetimi hizmetlerini yürütüyor. Zorlu bir dönemde faaliyete geçen ve baflar› grafi¤ini sürekli yükselten Airport Outlet Center ile ilgili de¤erlendirmelerde bulunan Genel Müdür Burçin Bendegül, Airport’un krizi baflar›ya dönüfltürmeyi baflaran ender al›flverifl merke-

E

32 Alt›n Dünyas›

zilerinden birisi oldu¤unu, kriz döneminde hem cirolar› hem de girifl say›lar›n› art›rmay› baflard›klar›na dikkat çekti. Baflar›lar›n› gören yat›r›mc›lar›n AVM’de yeni ma¤azalar açmak için kendilerine güvendiklerini aktaran Bendegül, “Krize ra¤men Marks &Spencer, Fabrika, DS Damat, Roman, Marlboro Clasics, US Polo, X Zado, Rodi Jeans, The Company, Kanz, Vodafone, gibi markalar aram›za kat›l›rken 2009 nisan›nda ‹talyan giyiminin önde gelen markalar›ndan Armani Jeans, Trussardi Jeans’nin Avrupa yakas›ndaki tek outlet ürünlerinin sat›ld›¤› ma¤azas› aç›ld›” dedi. A+ sunum, C fiyat segmenti ile birlefliyor… Outlet olarak aç›lma karar› ile ilgili aç›klamalarda bulunan Bendegül, son y›llarda yaflanan ekonomik kriz ile birlikte tüketicilerin daha da bilinçlendiklerini, ayn› kalitedeki ürünü daha ucuza almay› tercih eden bilinçli tüketicinin outlet centerlar› tercih etti¤ini vurgulad›. Günümüz müflterisinin 10 y›l önceki müflteriye göre çok daha seçici oldu¤unu anlatan Bendegül, gerek AVM sektöründe, gerekse organize perakendecilikte A+ sunum ve kaliteyi C fiyat segmentini birlefltiren kurumlar›n maksimum baflar›ya ulaflt›¤›n› ifade etti. Bu sistemi dünyada ve Türkiye’de uygulayan Mango, Zara, LCW, Ki¤›l›, Adil Ifl›k gibi markalar›n büyük baflar›lar elde etti¤ini dile getiren Bendegül, “Airport Outlet Center olarak biz de kendimize, bugünün dünyada en çok tan›nan markalar›n çizdi¤i yolu çizdik. A plus hizmeti en makul fiyata müflteriye sunmam›z bizi Türkiye’nin say›l› en iyi outlet centerlar›

aras›nda konumland›r›yor” fleklinde konufltu. Bendegül, eskiden y›l›n belirli dönemlerinde 1 ayl›k indirimlerin uyguland›¤›n› aktar›rken, günümüzde ise outletler sayesinde y›l›n 365 günü tüketicinin istedi¤i ürünü daha ucuza sat›n alabildi¤inin alt›n› çizdi. Bendegül, bu durumun müflteri memnuniyetini sa¤larken, markalara da ellerinde veya stoklar›nda bekleyen sezon sonu ürünlerin daha çabuk tüketilmesini sa¤lad›¤›n› bildirdi. “Tüketicinin tercihi outlet center” Son y›llarda tüketici tercihleri ve e¤ilimlerinin outlet centerlara yönelmesiyle, bunu gören yat›r›mc›lar›n da sezon ürünü satan al›flverifl merkezi açmak yerine, hemen hemen her ekonomik seviyedeki müflteriye hitap eden outlet centerlara yat›r›m yapmaya bafllad›¤›n› vurgulayan Burçin Bendegül, outlet centerlar›n say›s›n›n artmas›n›n perakendecilik sektörü aç›s›ndan olumlu oldu¤unu kaydetti. Sezonda sat›lamayan ürünlerin, outlet centerlarda fiyat›n›n daha da düflürülerek sat›ld›¤›n› aktaran Bendegül, bu durumun hem ülke ekonomisine katma de¤er sa¤lad›¤›n›, hem perakendecinin stok maliyetlerini düflürdü¤ünü ve sezon sonu elinde kalan ürünü nakite dönüfltürdü¤ünü, hem de müflteriye fayda sa¤lad›¤›na vurgu yapt›. Bendegül, özellikle ‹stanbul’da arka arkaya aç›lan AVM’lerle ilgili flu de¤erlendirmelerde bulundu; “‹stanbul çok büyük bir

flehir. Gerek demografik yap›s› gerekse co¤rafi yap›s› itibariyle yeni al›flverifl merkezlerini aç›lmas› için verimli bir alan. AVM’ler aç›s›ndan ‹stanbul’daki en büyük sorun birbirine çok yak›n lokasyonlarda çok say›da AVM aç›lmas›d›r. Bunun en somut örne¤i Beylikdüzü bölgesidir. Beylikdüzü’nde orta ve büyük ölçekte 28’e yak›n AVM bulunuyor. AVM say›s›n› artmas› perakende pastas›n›n azalmas›na neden oluyor.” Airport Outlet Center’da 3 adet tak› ve mücevherat ma¤azas› (Alt›nbafl, Pera, So Chic) bulundu¤unu söyleyen Bendegül, Airport’ta ma¤aza açmak için ilk yap›lmas› gereken fleyin kiralama departman› ile görüflmek oldu¤unu sözlerine ekledi.

Rakamlarla Airport Outlet Center; — Harbiye ve Rumeli Hisar›’ndan sonra ‹stanbul’un en büyük amfi tiyatrosuna sahip. — 600 m2’lik buz pisti. — 2500 m2’lik çocuk e¤lence merkezi — 12 hatl› bowling salonu — 2 bin kiflilik yeme içme alan› — 120 ma¤aza.

Türkiye’deki AVM say›s› 222’ye ulaflt› Jones Lang Laselle taraf›ndan haz›rlanan ”Perakende Piyasalar›na Bak›fl A¤ustos 2009” raporuna göre, Türkiye genelindeki al›flverifl merkezi (AVM) say›s›n›n 222’ye ulaflt›¤› bildirildi. Rapora göre, Türkiye al›flverifl merkezi piyasas›ndaki mevcut toplam kiralanabilir alan 2009 A¤ustos ay› sonu itibariyle 5,21 milyon metre kareye ulaflt›. ‹nflaat halindeki projelerin toplam kiralanabilir alan› ise 2,7 milyon metre kare olarak hesaplan›rken, yat›r›mc› alg›s›n›n pozitif yönde geliflmesinin bir sonucu olarak inflaat faaliyetlerinin y›l›n ikinci çeyre¤inden itibaren canlanmaya bafllad›¤›na dikkat çekildi.


TÜRK‹YE KUYUMCULUK VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ F‹RMALARI REHBER & KATALO⁄U 2010

İNGİLİZCE VE TÜRKÇE HAZIRLANIR, YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAKİ BİNLERCE ALICIYA

ÜCRETSİZ DAĞITILIR.

Z‹nc‹r üret‹c‹s‹nden de¤erl‹ taflç›ya, gümüfl toptanc›s›ndan montürcüye kadar kuyumculuk sektöründek‹ her f‹rman›n detayl› b‹lg‹ler‹ ve ürün katalo¤u

bu k‹tapta!

2 TAM A SAYF L 00 T

6

ÜRET‹C‹LER ‹HRACATÇILAR DE⁄ERL‹ TAfiÇILAR TOPTANCILAR MONTÜRCÜLER SAATÇ‹LER GÜMÜfiÇÜLER YARI DE⁄ERL‹ TAfiÇILAR ‹LK 100 ‹HRACATÇI ‹THALATÇILAR FRANCHISE VERENLER EK‹PMANCILAR LABORATUARLAR BASIN BANKALAR ARACI KURUMLAR TEDAR‹Ç‹LER MALZEMEC‹LER YARI MAMÜLCÜLER TASARIMCILAR LOJ‹ST‹K F‹RMALARI TEKNOLOJ‹ F‹RMALARI SADEKARLAR MIHLAMACILAR C‹LACILAR SEKTÖREL KURULUfiLAR ‹STAT‹ST‹KLER Rezervasyon VE B‹LG‹ ‹Ç‹N:

0212 518 84 01 pbx remzicelen@yayindunyasi.com


2010 katalo¤undaki yerinizi al›n!


alt›n firma

“Sektör sadece büyüklerin de¤il, herkesin gayretiyle geliflecek” Istanbul Jewelry Show’un Vicenza fuar›ndan sonra olmas› nedeniyle ve ekonomik krizin etkileri müflteride kay›p yaflayabileceklerini söyleyen Mioro Kuyumculuk Yönetim Kurulu Baflkan› ‹lyas Genço¤lu, ilk defa ekimde gerçeklefltirilecek olan fuara fazla beklentileri olmadan kat›lacaklar›n› aç›klad›.

uyumculuk sektörü, Türkiye’nin en büyük fuarlar› olan Istanbul Jewelry Show’un ikinci aya¤› için titizlikle yürüttükleri haz›rl›klar›n› tamamlad›. Mart ay›nda gerçeklefltirilen fuar kadar hareketli olmasa da, birçok firma yine ayn› flekilde haz›rl›klar›n› gerçeklefltirip fuara kat›l›m gösteriyorlar. Mioro Kuyumculuk Yönetim Kurulu Baflkan› ‹lyas Genço¤lu, küresel krizin sürdü¤ü bu günlerde, genelde eylül ay›nda yap›lan fakat bu y›l Ekim ay›nda yap›lacak, y›l›n ikinci fuar› olan ‹stanbul Fuar› için beklentilerinin yüksek olmad›¤›n› aç›klad›. Ekonomik krizden en çok etkilenen Amerika ve Avrupa ülkelerinden, kat›l›m›n geçen y›llara göre daha düflük olaca¤›n› düflündüklerini belirten Genço¤lu, fuar tarihinin, Vicenza fuar›ndan sonra olmas›n›n, potansiyel al›c›lar›n siparifllerini bu fuarda verebilece¤i ve dolay›s›yla ‹stanbul fuar›n› olumsuz etkilenece¤i sinyallerini verdi¤ini dile getirdi. Fuar organizatöründen, ‹ran ve Irak baflta olmak üzere, Ortado¤u co¤rafyas›ndan ziyaretçi getirmek üzere çal›flmalarda bulundu¤unu, al›c›lar için çeflitli organizas-

K

36 Alt›n Dünyas›

yonlar yapacaklar›n›n bilgisini ald›klar›n› aktaran Genço¤lu, “Bu çal›flman›n, fuara hareket katmas›n› ümit ediyorum. Ekim ay›, ‹stanbul Fuar› için yeni bir takvim. Etkileri olumlu olur mu bilemiyoruz. Yeni y›l için siparifllerin verilece¤i dönemde, bu anlamda küçük çapl› hareketlenmeler mutlaka olacakt›r” dedi. Mioro ‹stanbul Jewelry Show için haz›rl›klar›n› titizlikle yürüttü Mioro olarak her fuarda oldu¤u gibi, Ekim fuar›na da titizlikle haz›rland›klar›n› aktaran Genço¤lu, krizin biraz daha sürece¤i fakat tam kestiremedikleri bir süre sonra, hafifleyerek sona erece¤i düflüncesini tafl›d›klar›n› vurgulad›. Genço¤lu, bu nedenle dönemi iyi yöneterek kriz sonunda firma olarak, müflterilerin beklentilerini karfl›layan, tasar›m›n, teknolojinin kuyumculuk sanat› ile bulufltu¤u tak›lar üreterek, günü yakalayan konseptlerle fuarda olacaklar›n› sözlerine ekledi. Sektörün geliflmesi ve dünyada söz sahibi olabilmesi için birkaç firman›n gayretlerinin yeterli olmayaca¤›n› savunan Genço¤lu, “Sektörün, bütün branfllar›ndaki firmalar›n büyük, orta ve küçük firma diye ayr›flmadan, kendi ölçeklerinde gayretli bir çal›flma içinde olmas› gerekir. Bunun göstergesi ise, kat›ld›klar› fuarlardaki sunduklar› ürün ile ölçülür. Bu düflünce ile ‹stanbul fuar›nda yeni fikirlere, yeni tasar›mlara, yeni konseptlere flahitlik edece¤imizi umuyorum” mesaj›n› verdi. Yüzlerce kat›l›mc› firman›n emeklerini görücüye ç›kard›¤› ‹stanbul fuar›nda, fuar organizasyon ve hizmetinin kalitesi de buna lay›k oranda olmas› gerekti¤inin alt›n› çizen ‹lyas Genço¤lu, bu faktörün ülke imaj› aç›s›ndan da çok önemli oldu¤unu dile getirdi.


alt›n firma

Kriz varsa çare de var… Türkiye’ye geliflinin 10. y›l›n› kutlayan Roberto Bravo, kriz ortam›nda ifl ortaklar›na çok özel f›rsatlar sunuyor. “Zaman güç birli¤i yapma zaman›” slogan›yla yola ç›kan Roberto Bravo, firmalar›n zarar etmemek için ellerinden ç›kartamad›klar› ürünlerini iflçilikli olarak geri alacak. OBERTO BRAVO, Türkiye’ye geliflinin 10.y›l›nda ifl ortaklar› için haz›rlad›¤› kampanya çerçevesinde önemli bir f›rsat sunuyor. “Zaman güç birli¤i yapma zaman›… Roberto Bravo olarak elimizi tafl›n alt›na koyuyoruz” diyerek yola ç›kan firma, ifl ortaklar›na 10. y›l hediyesi veriyor. Senelerdir elinizde biriken, zarar etmemek için eritmeye k›yamad›¤›n›z tüm firmalar›n 14-18-22 ayar ürünlerini ve Roberto Bravo

R

ürünlerini iflçilikli olarak geri alacak. Tüm firmalar›n ürünlerini ayar›na göre 0.150 ile 0.200 milyem ve Roberto Bravo ürünlerini 0.300 milyem iflçilikle geri alan firma, yerine Roberto Bravo’nun en son koleksiyonlar›ndan verecek. Detayl› bilgi için: 0212 513 48 26

“Türkiye montürde Uzakdo¤u ile rekabet etmeli” Montür alan›nda oldukça genifl yelpazeye sahip olan Herca Jewellery, yaflanan ekonomik kriz nedeniyle durgunlaflan sektörde yurt içi ve yurt d›fl› fuarlara kat›l›m göstererek müflteri potansiyeline yeni zincirler ekliyor. tirdi. Kriz döneminde daha h›zl› üretim ve Kuyumcukent’te daha büyük bir yere geçerek üretim kapasitelerini de art›rd›klar›n› aktaran Tümer, bu dönemi f›rsat dönemleri olarak düflünerek sa¤lam ve emin ad›mlar atarak yollar›na devam ettiklerini sözlerine ekledi. Korkulan kriz döneminde tasar›m konusunda da çok ciddi yat›r›mlar›n›n oldu¤unu ifade eden Tümer, “Bu seneki tabloyu incelersek; flu anki ürünlerimizin hepsi kendi tasar›mlar›m›z. Kopya ve d›flardan ürünlerle hiçbir yere var›lmayaca¤›n›n fark›nday›z. Bu yüzden müflterilerimiz bizi tercih ediyorlar ve güzel elefltiriler al›yoruz” dedi.

aflanan ekonomik krizden birçok firman›n etkilendi¤i gibi Herca Jewellery olarak da etkilendiklerini söyleyen Herca Jewellery Sahibi Caner Tümer, bu dönemde yerlerinde saymad›klar›n›, fuarlara ve yurt d›fl›na at›l›m gerçeklefltirdiklerini belirtti. Tümer, ge-

Y

38 Alt›n Dünyas›

nel olarak bak›ld›¤›nda da mallar›n›n yüzde 90’›n› fuarlarda ba¤lant›ya geçtikleri yurt d›fl› müflterilerine ve Dubai’ye satt›klar›n› ifade etti. Bu nedenle krizde firmalar›n küçülmeyi tercih etse de, imalat yavafllatsalar da Herca Jewellery olarak bunun tersini yapt›klar›n› dile ge-

Herca, Türk montürünü dünya fuarlar›nda sergileycek Bu y›l ilk defa Ekim ay›nda gerçeklefltirilecek olan ‹stanbul Jewelry Show’a kat›l›m göstereceklerini anlatan Tümer, fuardan fazla beklentileri olmad›¤›n›, kalabal›k bir fuar dönemi geçirilmeyece¤ini öngördü. Tümer, fuarda a¤›rl›kl› olarak Azeri ve Rus ziyaretçilerinin olaca¤›n› tahmin ettiklerini bildirdi. Gerçeklefltiri-

len Hong Kong fuar›na da kat›l›mc› olarak ilk defa kat›ld›klar›n› belirten Tümer, ard›ndan ‹stanbul ve sonras›nda Dubai fuar›na kat›l›m göstereceklerinin haberini verdi. Tümer, 2010 y›l›nda Hindistan’da gerçeklefltirilecek olan fuara kat›lmay› planlad›klar›n› vurgularken, fuarlara kat›lmadan veya gezmeden kesinlikle ifllerin ileriye tafl›nabilece¤ini düflünmediklerinin alt›n› çizdi. Türk ve dünya montür sektörünü de¤erlendiren Caner Tümer, “Hem fiyat aç›s›ndan, hem model aç›s›ndan dünya montür sektörü ile Türk montür sektörü aras›nda büyük farklar var. Bu iflin en büyük sat›fl›n› Uzakdo¤u gerçeklefltiriyor. Hem fiyat aç›s›ndan, hem de model aç›s›ndan onlarla rekabet etmek durumunday›z. Uzakdo¤u’nun iflçilikleri ucuz olurken, modellerinin hafif a¤›rl›kta üretilmesi tercih sebebi oluyor. Montürü alan müflterilerin en çok tercih etti¤i iki unsur da budur. Ama Uzakdo¤ulu montür sektörü Türkiye’de üretilen a¤›r setlerde baflar›s›z kal›yor. Bu konuda da müflteriler, özellikle de ‹ranl›lar bizi tercih ediyorlar” diye konufltu.


alt›n firma

Sette, ma¤azalar zincirine her geçen gün yeni halkalar ekliyor Yurt içi ve yurt d›fl›nda açt›klar› ma¤azalarla büyümesini h›zla sürdüren Sette’nin ma¤aza aç›l›fllar›n›n devam edece¤ini söyleyen ‹pekyolu Kuyumculuk Yönetim Kurulu Baflkan› ‹brahim Kayg›s›z, son dönemlerde yaflanan ve gümüfl sektörünü yak›ndan ilgilendiren, piyasada h›zla yay›lan sahte gümüfl ürünleri ile ilgili aç›klay›c› bilgiler verdi. Konsepte uygun dekor ve dekor malzemeleri seçiliyor. Ma¤azalarda en önemli olan ve ilk dikkati çeken ilk baflta tabela ve vitrindir. Di¤er önemli konulardan biri de tabi ki ürün. Ma¤azan›n aç›ld›¤› bölgenin tüketim al›flkanl›klar›n› da düflünerek ma¤azam›zda bulunan ürünleri bayi aday›n›n seçmesine yard›mc› oluyoruz. Do¤ru yönlendirmeyle bayiinin ürün satmas› bizim de ürün satmam›z demektir. Gerekli personel deste¤ini de verdi¤imiz ma¤azalar›m›z, aç›l›fltan k›sa bir süre sonra istenilen cirolara ulafl›yor. Bir markan›n çat›s› alt›nda olmak sat›fllar› kolaylaflt›rd›¤› gibi müflterinin de ald›¤› ürüne olan güvenini art›yor” fleklinde konufltu. ette ma¤azalar zincirine her geçen gün açt›klar› ma¤azalarla yeni bir halka ekleyen ‹pekyolu Kuyumculuk, aç›lan AVM konseptine, ürün çeflidine ve en önemlisi ma¤aza sahibi olmak isteyen franchiselar›na uygun kirada, yerde, konumda ma¤aza aç›l›fl› gerçeklefltiriyor. Son dönemde krize inat arka arkaya açt›klar› ma¤azalarla dikkat çeken Sette ile ilgili bilgi veren ‹pekyolu Kuyumculuk Yönetim Kurulu Baflkan› ‹brahim Kayg›s›z, ma¤aza aç›l›fllar›n›n devam edece¤ini belirtti. Yaflanan krizden bayilerin de etkilendi¤ini söyleyen Kayg›s›z, bu noktada firma olarak ellerinden gelen tüm destekleri ve birikimleri onlar için kulland›klar›n› ifade etti. Kayg›s›z, birçok ma¤azan›n kira indirimlerinden, ürün çeflidine kadar birçok detay› kriz için haz›rlad›klar›na dikkat çekti. 3 ay önce aç›lan Taksim Sette ma¤azas›ndan sonra 2 yeni ma¤azan›n daha aç›l›fl›n› gerçeklefltirdiklerini bildiren Kayg›s›z, “fiirinevler Carrefour Sette ve Antalya Özdilek Sette ma¤azalar›m›z›n aç›l›fllar› gerçekleflti.

S

40 Alt›n Dünyas›

S›rada Canada Toronto Sette ma¤azas›ndan sonra 2’nci yurt d›fl› ma¤azam›z olacak Rusya Sibirya Sette ma¤azam›z› açaca¤›z. Ayr›ca yine k›sa zaman sonra ‹stanbul Forum AVM ma¤azam›z aç›lacak. Ayn› anda Gebze bölgesinde 2 Sette ma¤azas› açmay› planl›yoruz. ‹stanbul ve civar›ndaki birçok bölgede Sette ma¤azas› bulunuyor ve ma¤azalar›m›z aç›lmaya devam edecek” dedi. Sette ma¤azalar zincirine kat›lmak için… Sette ma¤azalar›n›n aç›lma süreçleri ve aflamalar›yla ilgili bilgi veren Kayg›s›z, gerekli görüflmelerin ard›ndan müflterinin konumlanmak istedi¤i bölgelerin tarand›¤› ve en uygun olabilecek cadde, sokak veya AVM’lerin incelendi¤ini belirtti. Ma¤aza AVM içerisinde olacaksa ürün çeflidi, hedef kitlesi, metrekare, komflu ma¤azalar gibi özelliklerin hepsinin incelendi¤ini aktaran Kayg›s›z, “AVM yönetimiyle yap›lan toplant›lar tamamland›¤›nda aç›l›fl günleri belirleniyor ve tüm ekip o güne odakl› çal›fl›yor.

“Yaz sezonu sat›fllar›ndan en çok sahil bölgeleri etkilendi” Yaz sezonun kriz ile bafllamas›n›n tüm sektörü sarsm›fl durumda oldu¤una dikkat çeken Kayg›s›z, bu durumdan baflta sahil bölgelerinin etkilendi¤inin alt›n› çizdi. Yerli ve yabanc› turistlerin yaz dönemlerinin en önemli müflteri kitlesi oldu¤unu aktaran Kayg›s›z, fiyat aral›¤›, ürün çeflidi, hedef kitleye göre ürün seçimi gibi olgular›n sat›fllar› etkileyen en önemli faktörler aras›nda oldu¤unu sözlerine ekledi. Kayg›s›z, bu y›l krizle geçen yaz dönemine Ramazan ay› da eklenince yaz sezonunun çokta iç aç›c› geçmedi¤ini ifade ederken, buna birde gelen turistin kaliteyi ucuza hatta dip fiyata aramas›n›n da eklendi¤ini söyledi. “‹thal edilen ürünlerin mutlaka ayar raporlar›n›n al›nmas› gerekiyor!” Geçti¤imiz aylarda ‹stanbul Kuyumcular Odas› (‹KO) taraf›ndan da yap›lan duyuruyla bir kez daha dikkatlerin üzerine topland›¤› gümüfl tak› sahtecili¤ine yönelik de¤erlendirmelerde bulunan Kayg›s›z, bu durumu meslek bilincinin tam olarak alg›lanmamas›na ba¤lad›. Bu konuda ilk görevin toptanc›lara düfltü¤ünün alt›n› çizen Kayg›s›z, ithal edilen ürünlerin mutlaka ayar raporlar›n›n al›nmas› gerekti¤ini söyledi. “Sektör büyük oldu¤u kadar küçük” diyen Kayg›s›z, pi-

yasada sat›lan en ufak bir sahte ürünün dahi hemen duyulurken, bu flekilde sat›fl yapan toptanc›n›n en fazla birkaç hafta ayakta kalabilece¤ini sözlerine ekledi. Bir dönem piyasada çelik üzerine gümüfl kaplama tak›lar›n sat›ld›¤›n› aç›klayan ‹brahim Kayg›s›z, sahte gümüfl sat›fllar›n›n da ayn› döneme denk geldi¤ini ifade ederken, sat›fl esnas›nda gerekli bilgilerin al›c›ya do¤ru flekilde aktar›lmamas›n›n olay› sahte gümüfle getirdi¤ine dikkat çekti. Her geçen gün geliflen bir sektörün içinde olduklar›n› anlatan Kayg›s›z, “Bu gün gümüfl üzerine roze kaplama da sat›yoruz. Yar›n beklide baflka bir renk moda olacak ve bizler onlar› sataca¤›z. O dönemde cazip fiyatla sat›lan kaplama ürünler gündemdeydi. Toptanc› al›c›ya satt›¤› ürün ile ilgili detayl› bilgi vermez ise perakendeci de müflterisine detayl› bilgiyi veremez. Hal böyle olunca sektörel bir krizle bafl etmek zorunda kal›r›z. Bilinçsizce yap›lan ticaret bir ç›rp›da bizleri bulundu¤umuz noktadan çok ciddi geriye getirebilir” fleklinde konufltu. Hiçbir problemi olmadan kap›s›n› kapatan dev firmalar›n ertesi güne milyon dolarl›k zararlarla bafllad›¤›na de¤inen Kayg›s›z, yaflanan krizlerin irili ufakl› birçok firman›n kapanmas›na, iflas›na sebep oldu¤unu belirtti. Kayg›s›z, gümüfl sektöründe de sahtecili¤in devam edece¤ini ve buna dur denmezse bir sabah ma¤azalar aç›ld›¤›nda ciddi zararlarla karfl›lafl›labilece¤ine dikkat çekti. Sahte gümüfl denen krizin TV’lerde gündem oluflturursa yeni aç›lm›fl ve tutunmaya çal›flan hatta y›llar›n› bu ifle vermifl esnaf›n ifllerinin bir anda durmas›na, beraberinde sat›fllar›n kesilmesine sebep olabilece¤ini öne süren Kayg›s›z, “Bu nedenle tüm sektörün ayar yapt›rmak gibi hassas bir konuyu önem s›ralamas›nda ilk s›raya koymalar›n› beklerim. Bilinçli ticaret yaparak yolumuza devam etmeliyiz. Mesleki bilgisi yeterli olmayan giriflimcinin elinden tutacak olan bizleriz. ‹KO’nun da bu konuda seminer, toplant›, panel gibi bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yapmas›n› bekliyorum” dedi.


alt›n firma

Alt›nbafl’tan resimli alyans koleksiyonu…

”Portre” Alt›nbafl “Portre” ad›n› verdi¤i yeni koleksiyonuyla aflk›n›z›n simgesi olan alyans›n›za yeni bir anlam yüklüyor. Portre koleksiyonu ile hayat arkadafl›n›z›n foto¤raf› art›k alyans›n›zda ve daima sizinle… Seçkin Alt›nbafl ma¤azalar›nda, özel stand›nda sergilenen koleksiyon; size özel kutusunda ve sertifikal› olarak veriliyor. P›rlantal› veya düz alyans seçeneklerinden oluflan koleksiyon, ömür boyu ba¤l›l›¤›n›z› simgeleyecek.

Foto¤rafl› alyans›n›z için Alt›nbafl ma¤azas›na gelip alyans›n›z› seçmeniz ve istedi¤iniz foto¤raf›n›z› vermeniz yeterli. Foto¤raflar›n›z renkli olarak yüzü¤ünüze uygulan›yor.

“Portre “ alyans›n›zla, sevdi¤iniz art›k hep yan›n›zda olacak…

42 Alt›n Dünyas›


alt›n firma

PERA PIRLANTA’dan hediye tercihlerini etkileyecek

çok özel bir koleksiyon…

PERA MOOD

konomik sorunlar›n, harcama al›flkanl›klar›n› de¤ifltirdi¤i bu dönemde, birçok sektörden markalar kendi kampanyalar›n› ve kendi sat›fl stratejilerini tüketici odakl› olarak revize ettiler. Art›k günümüzde çok kazanmak de¤il, çok tercih edilmek ve çok satmak ön planda… Türkiye’nin öncü p›rlanta markas› PERA PIRLANTA, lüks tüketimde ön s›rada yer alan p›rlantan›n, ulaflabilir olmas›n› sa¤lamak için koleksiyonlar haz›rlad›. MOOD koleksiyonu da bunlardan biri. Hediye alternatiflerinde ilk s›rada yerini alacak olan PERA MOOD Koleksiyonu; küçük formlarda ama hayat›n içinden duygular› yans›tan, p›rlanta ile taçland›r›lm›fl mücevherlerden olufluyor.

E

44 Alt›n Dünyas›

Pera Mood koleksiyonu, özel kiflilere al›nacak hediyeler için ideal. “Ne alaca¤›m” derdinden kurtaran Mood Koleksiyonu, özel kutusu ve yan›nda verilen kristal tafllarla süslü defteri ile hediyeleri daha da de¤erli hale getirecek. Konsepte özel haz›rlanan stand› ise, vitrinlerinizde dikkatleri üzerine çekecek. Kendini fl›martmak isteyenler için de birebir… Kalpler, sevimli hayvan figürleri, sofistike modeller ve daha fazlas›n› vitrinlerinizde görmek için Pera P›rlanta ile ba¤lant›ya geçebilirsiniz. Siz de Pera P›rlanta’n›n seçkin sat›fl noktalar›ndan biri olarak müflterilerinize MOOD Koleksiyonu yan›nda, zengin ürün yelpazesi sunabilirsiniz. ■


alt›n haber

Büyümeye yat›r›mlarla devam ediyor…

Arifl, Carousel’de yerini ald› ›rlanta sanat›n›n köklü ve güçlü ismi, 7 Eylül’de Bak›rköy’ün gözde al›flverifl merkezi Carousel’de aç›lan yeni ma¤azas› ile hizmet vermeye bafllad›. Birbirinden özel tasar›mlar› ile p›rlanta sanat›ndaki ustal›¤›n› sergileyen Arifl P›rlanta, Arifl Carousel ma¤azas›nda yeni koleksiyonlar› ve farkl› tasar›mlar›yla müflterileriyle bulufluyor. Arifl Carousel ma¤azas›nda müflterilerini birbirinden fl›k ve göz al›c› mücevherlerin yan› s›ra bir de araba kazanma flans› bekliyor.

P

Arifl Carousel’den, araba kazanma flans›! 01.09.2009 – 15.01.2010 tarihleri aras›nda devam edecek Carousel Al›flverifl Merkezi 14’üncü y›l kampanyas› kapsam›nda Arifl Carousel müflterilerini, 14 Cheri otomobil kazanma flans› bekliyor. Arifl Carousel ma¤azas›ndan yapaca¤›n›z her 100 TL'lik al›flverifl karfl›l›¤›nda 1 adet çekilifl hakk› veriyor. Çekilifle kat›lma hakk› kazanan p›rlantaseverler Cheri marka otomobil kazanma flans›na sahip olacak. 15 Ocak 2009 tarihinde yap›lacak çekiliflte 14 ›fl›l ›fl›l Cheri sahiplerini bulacak. Çekilifl sonuçlar› Arifl Carousel ma¤azas›ndan ve www.aris.com.tr’den de takip edilebilecek.

Mücevher sektörünün yüzy›ll›k markas› Arifl, yeni yat›r›mlarla büyüyor. Ma¤azalar zincirini geniflletmeye devam eden Arifl, Bak›rköy’ün gözde al›flverifl merkezi Carousel’de yerini ald›.

Hasan F›rat’›n ac› günü Kapal›çarfl› Esnaflar› Derne¤i Baflkan› Hasan F›rat’›n annesi Zekine F›rat hayat›n› kaybetti. Zekine F›rat’›n cenazesi, 25 Eylül tarihinde ikindi vakti k›l›nan namaz›n ard›ndan, Fatih Camii’nden kald›r›ld›. Cenazede, Kapal›çarfl› esnaf›n›n yan› s›ra, kuyumculuk sektöründen de birçok kifli Hasan F›rat’› ac›l› gününde yaln›z b›rakmad›.

46 Alt›n Dünyas›


alt›n firma

Jival’de

Jival 2009 Yaz koleksiyonu ile geçirdi¤i baflar›l› sezonun ard›ndan yaz süresince haz›rl›klar›n› tamamlad›¤› 2009 Sonbahar-K›fl alt›n koleksiyonunu tak› severlerin be¤enisine sundu.

yepyeni bir sezon

ival yeni koleksiyonunda ›fl›lt›s› gece gündüz keyfi 7 gün 24 saat süren; yüzük, bileklik, küpe ve mini setler ile her yafla, her zevke uygun genifl bir yelpaze haz›rlad›. Tak› severler yeni koleksiyonda yer alan, tasar›m›yla farkl›laflan, kolye ucu, küpe, yüzükten oluflan Swarovski tafllarla bezenmifl Jival mini setler, beyaz ve yeflil alt›n›n birlikte kullan›ld›¤›, modern ara parçalarla zenginlefltirilmifl bileklikler ve en son trendlere uygun çizgilerde tasarlanm›fl tafll› yüzük ve küpeler ile alt›n›n fl›kl›¤›n› ve zarafetini 24 saat üzerinde tafl›yacak.

val Erkek koleksiyonu; yeflil, beyaz, rose alt›n kullan›larak, siyah mine ve farkl› makyaj teknikleriyle zenginlefltirilmifl tasar›mlar›nda modern bir görsellik tafl›yor. Kol dü¤mesi, bileklik, zincir, kravat i¤nesi ve yüzük çeflitlerinden oluflan Jival Erkek koleksiyonunda sade oldu¤u kadar, gösteriflli modelleriyle her zevke ve her yafla uygun seçenekler mevcut.

J

48 Alt›n Dünyas›

Yenilikler devam ediyor! Jival’in bu sezon gerçeklefltirdi¤i yeniliklerden biri olan Jival Alyans koleksiyonu; yeflil, beyaz ve rose alt›ndan oluflturuldu. P›rlantal› modellerin ön plana ç›kt›¤› koleksiyonda lazer tekni¤inin yan› s›ra el iflçili¤inin de kullan›ld›¤› alyanslar farkl› tasar›mlar› ve zengin model çeflidiyle evlenecek çiftlere Jival kalite ve fl›kl›¤›n› sunuyor. Jival tasar›m ekibi taraf›ndan çocuklar için özel olarak tasarlanan küçük han›m ve küçük beylere yönelik tak› seçeneklerinin yer ald›¤› yeni Jival çocuk koleksiyonu ise 200 farkl› parçadan olufluyor. Mine tekni¤i ile zenginlefltirilmifl hafif ve sa¤lam çocuk tak›lar›; küpe, yüzük, bileklik, kolye, bilezik, yaka i¤nesi ve kolye uçlar›ndan olufluyor. Çocuklar›n renkli dünyas›na ait figürlerin bulundu¤u tasar›mlar, parlak renkleriyle dikkat çekiyor. Jival’in yeniliklerinden bir di¤eri olan Ji-

Gelinler “Jival Yonca” dedi Jival, birbirinden özgün ve fl›k tasar›mlar› ile alt›ndan p›rlantaya her zevke hitap eden 2009 yaz koleksiyonu ile tüm kad›nlar›n ve özellikle yaz gelinlerinin güzelli¤ine güzellik katt›. Genç oyuncu Duygu Yetifl ile gerçeklefltirilen katalog çekimlerinde kullan›lan “Yonca Tak›s›” ise bu yaz gelinlerin tercihi oldu. ‹smini flans getiren dört yaprakl› yoncadan alan tak›; gerdanl›k, bileklik, küpe ve yüzük parçalar›yla bu yaz en çok tercih edilen Jival seti oldu. Yaz gelinlerinin güzelliklerini tamamlayan “Jival Yonca” seti tüm gelinlerin en özel anlar›n›n flans getiren ›fl›lt›s› olmaya devam ediyor. ■


alt›n firma

Assos, yeni sezon koleksiyonunu fuarda tan›tacak

Assos 2009 Sonbahar / K›fl Koleksiyonu’nu 29. CNR Uluslararas› Mücevher ve Tak› Fuar›’nda sergiliyor. enç ve modern p›rlanta markas› ASSOS, mücevher dünyas›n› ayd›nlatan ›fl›¤› ile ‹stanbul Jewelry Show II’ de yerini al›yor. 9 - 12 Ekim tarihleri aras›nda düzenlenen fuarda 2009 Sonbahar / K›fl Koleksiyonu’ndan çok özel parçalar sergileyecek olan Assos, birbirinden çarp›c› yeni konseptlerini de p›rlanta tutkunlar›n›n be¤enisini sunuyor. Kad›n›n tarifsiz ›fl›¤› ve sonsuz gücünden esinlenen Assos, dünyada bir ilk olan “Kutsal Emanet” isimli özel konseptini ilk kez bu fuarda sergiliyor. ‹nsan'›n dünyaya gelinceye dek Kad›n'a bahfledilmifl bir emanet olmas›ndan yola ç›karak haz›rlanan Kutsal Emanet konsepti cenin figürü içeren yüzük ve kolyeden olufluyor. Fark yaratan bir baflka konsept “Good Luck” ilk kez bu fuarda tüketicinin be¤enisine sunuluyor. Zarlar› yeniden yorumlayarak koleksiyonlar›na tafl›yan Assos’un “Good Luck” konsepti çok ilgi çekecek. Bütün yüzeyleri 6 rakam›ndan oluflan zar kolye ve küpeler ile sonsuz flans sizin olacak. Birbirinden özel tek tafl tasar›mlar›, tam tur p›rlanta ba¤l›l›k halkalar›, modern ve gösteriflli alt›n tak›lar›, MW Alyans koleksiyonu ile özel bir p›rlanta deneyimini yaflamak ve yaflatmak isteyenlerin adresi

G

50 Alt›n Dünyas›

Assos stand› olacak. Assos haz›rlad›¤› yeni konseptler ve p›rlantal› tak›da yaratt›¤› özgün tasar›mlar ile p›rlanta al›c›lar›n gözünü dolduraca¤a benziyor.

CNR EXPO CENTER / HALL 6 –7 STAND NO: 7200 – 17


Yusufçuk böce¤inin u¤uru

fians›n› boynunda tafl›mak isteyenlere… Uğur getirmesiyle tanınan Yusufçuk böceği, Tekvin Diamond’un şık tasarımları arasında göz dolduran bir kolye olarak hayat buldu.

H›z›, gücü ve sa¤lam yap›s› ile Yusufçuk böce¤i, Tekvin Diamond’un fl›k tasar›mlar› aras›nda yerini ald›. Genellikle güneflli havalarda uçmay› seven, inan›lmaz h›zl› iflleyen beyniyle hareket kabiliyeti çok yüksek olan Yusufçuk, flans getirmesiyle de tan›n›yor. Tekvin Diamond taraf›ndan beyaz ve k›rm›z› alt›n kullan›larak haz›rlanan Yusufçuk kolyesi, u¤urunu boynunda tafl›mak isteyenler ve sevdiklerine flans hediye etmeyi tercih edenler için tasarlanm›fl. Yusufçuk kolyesi Tekvin Diamond’un Akaretler S›ra Evler ma¤azalar›nda tüketiciyle bulufluyor.


alt›n firma

Kriz durgunlu¤unda online al›flverifl sitesine a¤›rl›k verdi Lucis Diamond, kriz döneminde internet projesine a¤›rl›k vererek e-lucis.com’u yaratt›. P›rlanta sektöründe sa¤lam ad›mlarla ilerlemeyi hedefleyen Lucis Diamond, haz›rlad›¤› online al›flverifl sitesi ile perakende ve toptan müflterilerine çok daha yak›n olmay› amaçl›yor.

›rlanta sektörünün önde gelen markalar›ndan Lucis Diamond, hizmete açt›¤› e-lucis.com sitesi ile perakende ve toptan müflterilerine art›k çok daha yak›n olmay› hedefliyor. Hayata geçirdikleri online al›flverifl sitesi ile ilgili bilgi veren Lucis Diamond Sanal Ma¤aza Müdürü Tolga Üregen, “Yaklafl›k bir y›l› aflk›nd›r küresel ekonomide yaflanan kriz ve durgunlu¤un etkisini minimum seviyede tutup, yaflanan bu durgunluktan istifade ederek uzun zamand›r yo¤un bir flekilde çal›flt›¤›m›z internet projemizi gelifltirme f›rsat› bulduk. Açm›fl oldu¤umuz bu site ile tüm kuyumculara çok daha rahat ulaflabilme imkan› sa¤lad›k. Bunun yan› s›ra kuyumcular›n, müflterilerine her zevke hitap eden zengin ürün modellerini kolay ve rahatl›kla sunabilmelerini sa¤lad›k. Lucis, mücevher tutkunlar›n›n tercih ve be¤enilerini dikkate alarak haz›rlam›fl oldu¤u seçkin mücevherleri ile hizmet veren müflteri memnuniyeti

P

Neler sunuyor? • Lucis marka güvencesi, • Zengin ürün çeflitlili¤i, • Geliflmifl arama özellikleri, • Trendler, yenilikler, kampanyalar bir t›k ötede, • Mücevher konusunda her türlü bilgiye ulaflma imkan›, • Sat›fl noktalar›na destek

52 Alt›n Dünyas›

odakl› bir markad›r. Lucis, ambalaj›ndan sertifikas›na, iade - de¤ifltirme politikalar›ndan sat›fl noktalar›ndaki reklam malzemelerine kadar her konuda kurumsal bir marka olman›n bütünlü¤ünü tafl›maktad›r. e-lucis.com da Lucis marka güvencesi ile hizmet vermektedir” fleklinde konufltu. “Stoklar›n›zla s›n›rl› kalmay›n” E-Lucis.com’u ziyaret edenlerin zengin ürün çeflitleri aras›ndan istenilen özelliklerdeki ürünlere kolayca ulaflabilece¤ini belirten Üregen, sitenin ayn› zamanda online katalog olarak da kullanabilece¤ini belirtti. E-Lucis.com’un genifl bir yelpaze sundu¤unu vurgulayan Üregen, “Sitemizi ziyaret edenler, stoklar›m›zda haz›r olan bir çok ürün içinden müflterilerinin seçim yapmas›n› sa¤layabilir ve Lucis Sat›fl Ofislerinden ürünü temin ederek yat›r›ms›z kazanç sa¤layabilirler.” dedi. e-lucis.com’ un geliflmifl arama özellikleri ile aranan ürünün kolayca bulunabilece¤ini, Ak›ll› Arama Motoru, Detayl› arama, Tafla ve Fiyata göre arama özellikleri ile istenen mücevhere kolayl›kla ulafl›labilece¤ini belirten Üregen, “Sitede ayr›ca be¤endi¤iniz birkaç üründen biri-

ni tercih etme noktas›nda karars›z kal›rsan›z, sitede bulunan ürün karfl›laflt›rma özelli¤ini kullanarak kolayca karar verebilirsiniz.” fleklinde bilgi verdi. Lucis’in sat›fl noktalar›n› internette de destekledi¤ini belirten Üregen, “Sitemizi ziyaret eden mücevher müflterilerini sat›fl noktalar›m›za yönlendirmek amac› ile haz›rlanan ‘Lucis Sat›fl Noktalar›’ , internette bir ilk olan ‘Kuyumcuma gönder’ özelli¤i, Lucis hakk›nda detayl› bilgi al›nabilecek ‘Neden Lucis ?’ sayfalar› ve müflteriye özel indirim yap›lmas›n› sa¤layan ‘Kupon’ özelli¤i ile sat›fl noktalar›m›z› internette de destekliyoruz.” diye konufltu.

üzere haz›rlanm›fl. E-lucis.com ayn› zamanda mücevher bilgi rehberi olma özelli¤i tafl›yor. Siteyi ziyaret edenlere, e¤itim sayfalar›ndan p›rlantan›n 4C’si, zümrüt, safir, yakut gibi de¤erli tafllar, alt›n ve mücevher bak›m› hakk›nda detayl› bilgilere ulaflma f›rsat› sunuluyor. Ayr›ca www. E-lucis.com adresinden siteye girerek ücretsiz üye olmak ve yeniliklerden, çeflitli kampanyalardan haberdar olmak da mümkün. ■

‹nternet ortam›nda mücevher bilgi rehberi E-Lucis.com online al›flverifl sitesi, oluflturulan popüler kategori sayfalar› sayesinde mücevher trendlerini takip etme imkan› da sunuyor. Yeni ürünler, çok satan ürünler ve çok izlenen ürünler sayfalar› müflteri tercihlerini takip etme aç›s›ndan da kolayl›k sa¤lamak

Üregen: ”e-lucis.com’u ziyaret edenler zengin ürün çeflitleri aras›nda istedikleri özelliklerde ürünlere kolayca ulaflabilecekler.”

Lucis Diamond Sanal Ma¤aza Müdürü Tolga Üregen


As›r Makina yurt d›fl› ba¤lant›lar›n› güçlendiriyor Kimyasal ifllemler sonucu oluflan asidik gazlar›n atmosfere yay›l›m›n› engellemek amac›yla; poliproplen malzemeden mamül Avrupa standartlar›nda üretim yaparak Türkiye’nin bu alandaki a盤›n› kapatmak ve d›fla ba¤›ml›l›¤›n› azaltmak amac›yla hizmet veren As›r Makina, ‹ran ve Arap Yar›madas›’na aç›lmay› planl›yor. 10 y›l› aflk›n süredir As›r Ramat ad›yla piyasada yer alan, baca gaz› ar›tmaya olan ihtiyaçlar›n giderilmesi konusunda üretici firmalar›n s›k›nt›lar› neticesinde As›r Makina’n›n kuruldu¤unu belirten Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa fiahin, kuyumculuk sektörünün ne tür s›k›nt›lar yaflam›fl oldu¤unu göz önünde bulundurarak ne tür çözümler üretebilecekleri noktas›nda hareket ettiklerini belirtti. fiahin, kuyumculuk sektöründe de kullan›lan kimyasallar›n kullan›m› neticesinde oluflan Nox gazlar›n›n atmosfere sal›n›m› öncesinde ar›tma ünitelerinden geçilerek bu gazlar›n s›n›r de¤erlerinde Avrupa Standartlar›nda verim elde etmifl durumda olduklar›n› savundu. Verdikleri hizmet hakk›nda bilgiler veren fiahin, “As›r Makina olarak daha çok asitli ve kimyasal madde kullan›lan ortamlarda, bu kimyasallara dayan›m› ve mukavemeti yüksek poliproplen malzemeden ürünler imal etmekteyiz. Bunlar; asit pompalar›, asit fanlar›, içi bofl diye tabir etti¤imiz mallar›n imalat›nda kullan›lan iç boflaltma makinalar›, her türlü at›k gaz ar›tma üniteleri, çeker ocaklar ve döküm çal›flan imalatç›lar›m›z için özellikle harcad›klar› suyu tekrar kullanabilmeleri amac›yla alç› pres diye tabir edilen alç› presleme makinalar›n› yapmaktay›z” dedi. “Sat›fl sonras› destek yetersiz” Türkiye’de özellikle kuyumculuk sektörüne yönelik hizmet veren makina sektörüne de¤inen fiahin, sektörün ihtiyaç duydu¤u her makinay› yapabilecek kapasite ve imkan›n oldu¤unu fakat sat›fl sonras›nda yeterli destek olmad›¤›ndan dolay› ve bu alanda imalat yapan firmalar›n kurumsallaflamad›klar› için kullan›c›lar›n d›flar›ya yönelmesine neden oldu¤unu vurgulad›. ‹mkan› olan kullan›c›n›n tercihini özellikle Avrupa kökenli firmalar›n ürünlerine kayd›rd›¤›na dikkat çeken fiahin, bu konuda Türkiye’nin yurt d›fl› ülkelerinden teknik ve beyin kapasitesi olarak geri kal›r yan›n›n olmad›¤›n› sözlerine ekledi. Türkiye’de bu sektörün geliflmesi ve büyümesi için öncelikle s›k›nt›lar›n afl›lmas› gerekti¤inin alt›n› çizen fiahin, “Yerli makina üreticileri ile yabanc› üreticiler aras›nda ciddi sistem farklar› bulunmaktad›r. Bu sistem farkl›l›¤› da hem imalatç›, hem de kulac› kaynakl› oluflmaktad›r. Yurt d›fl› kaynakl› üreticiler daha çok sisteme ve sistem kurmaya önem verirken yerli üreticiler ne satabilirim noktas›ndan hareket etmekteler. Yerli üreticiyi tercih eden tüketici ise “nas›l daha ucuza alabilirim?”in peflinde. Yani k›sacas› teknoloji ve kaliteden ziyade k›sa süreli sorununu nas›l çözebilirimin peflindeler” fleklinde konufltu. ‹ran ve Arap Yar›madas› pazar›na girmek için görüflmeler devam ediyor As›r Makina olarak imalat›n› yapt›klar› her ürünün bir sonrakini nas›l daha kullan›fll› ve daha performansl› olur diye karfl›laflt›rma çal›flmalar›n› yapt›klar›n› dile getiren Mustafa fiahin, “fiu anda, özellikle iyon halindeki de¤erli metallerin nas›l daha az maliyetle geri kazan›r›z›n çal›flmalar›n› ve ‹fraz amaçl› kullan›labilecek, tamamen iste¤e ba¤l› otomatik çal›flabilecek ifraz makinas› üzerinde çal›flmalar›m›z› sürdürmekteyiz” diye konufltu. Ayr›ca ‹ran’da bayilik verme noktas›nda görüflmelerinin son aflamaya gelmifl durumda oldu¤unu sözlerine ekleyen fiahin, özellikle Arap Yar›madas›nda zengin bir sat›fl a¤› olan bir firma ile de görüflmelerinin devam etti¤inin bilgisini verdi.

Burhan Gezgin YMM / TÜRMOB* Y.K. Üyesi burhan.gezgin@gureli.com.tr

Vergi Dünyas›’ndan Filiz Tolgay Vergi Avukat› filiz.tolgay@gureli.com.tr

Birleflen flirketler için kurumlar vergisi oran› %5 uygulanacak Geçen ayki yaz›m›zda; iflletmelerin güç birli¤i yaparak sermaye yap›lar›n› güçlendirmeleri, finansal tablolar›n› güncel de¤erlere getirmek suretiyle kredi imkânlar›n› ve ölçek ekonomilerinden yararlanarak rekabet güçlerini artt›rmalar› için KOB‹ birleflmelerinin özendirilmekte ve desteklenmekte oldu¤undan söz etmifltik. Bir kez daha vurgulamak gerekir ki, Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen bir madde ile flirket birleflmeleri vergisel olarakta teflvik edilmifltir. Birleflme kar› için bir yandan vergi istisnas› getirilmekte ve di¤er taraftan birleflme sonras›nda ise düflük oranda kurumlar vergisi al›nmas› öngörülmektedir. Ancak bu oran›n›n ne oldu¤u konusunda herhangi bir belirlemenin yap›lmad›¤› ve henüz Bakanlar Kurulunun bu oran› belirlemedi¤ini yazm›flt›k. fiirket birleflmeleri için bu oran yay›mlanan karar ile %5 olarak belirlenmifltir. Yani birleflme öncesi flirketler taraf›ndan ayr› ayr› %20 olarak ödenen kurumlar vergisi, birleflme sonras›nda %5 olarak ödenebilecektir. Yüzde 5 kurumlar vergisi oran› sadece KOB‹ birleflmeleri için geçerlidir: Küçük ve Orta Büyüklükteki ‹flletme (KOB‹), Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kurulmufl olup 2008 y›l›n›n Aral›k ay›na iliflkin olarak verilen sigorta bildirgesine göre; - En az 10 en çok 250 iflçi çal›flt›ran ve - 2008 hesap döneminin sonu itibar›yla y›ll›k net sat›fllar toplam› 25 milyon

Türk Liras›n› geçmeyen veya aktif toplam› 25 milyon Türk Liras›ndan az olan ticari iflletmeleri ifade etmektedir. Bu tan›m çerçevesinde, 10’dan az veya 250’den fazla iflçi çal›flt›ran iflletmeler an›lan madde çerçevesinde KOB‹ olarak de¤erlendirilmeyecektir. Bir iflletme, 250’den az iflçi çal›flt›rmakla birlikte, 2008 hesap döneminin sonu itibar›yla y›ll›k net sat›fllar veya net aktif toplam› 25 milyon TL’den fazla ise yine KOB‹ kapsam›nda de¤erlendirilmeyecektir. Yani iki koflulun bir arada gerçekleflmesi laz›md›r. Birleflme nedeniyle infisah eden kurumun birleflme tarihinde sona eren y›l›n kazanc›na ve birleflilen kurumun ise 3 y›lda elde edece¤i kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanacakt›r. Örne¤in; 11/11/2009 tarihinde KOB‹ niteli¤indeki (A) Ltd. fiti., KOB‹ niteli¤indeki mevcut (B) A.fi.’ye devrolunmufltur. Bu durumda; - (A) Ltd. fiti.’nin birleflme iflleminden do¤an kazançlar›n›n tamam› kurumlar vergisinden istisna olacakt›r. Ayr›ca, - (A) Ltd. fiti.’nin 1/1/200913/8/2009 k›st döneminde elde etti¤i faaliyetlerinden do¤an kurum kazanc› %5 oran›nda vergilendirilecek, - (B) A.fi.’nin ise 2009, 2010 ve 2011 y›llar› kurum kazanc› üzerinden yine indirimli yani %5 oran›nda kurumlar vergisi ödenecektir. ‹ndirimli kurumlar vergisine tabi olabilmek için birleflmenin bu y›l sonuna kadar gerçeklefltirilmesi gerekmektedir. Dolay›s›yla 31/12/2009 tarihinden sonra yap›lacak birleflmeler için bu vergisel avantajdan yararlan›lamayacakt›r.

Alt›n Dünyas› 53


alt›n firma

Akay Kuyumculuk, alt›n ile minenin uyumunu sonsuzlaflt›r›yor Her zevke hitap eden renk ve modelleriyle eski taht›na yeniden oturan mineli ürünler, tüketiciler taraf›ndan günden güne daha da çok tercih ediliyor. Bu konuda gerek tasar›mlar›, gerek el iflçili¤iyle minede büyük ilerleme kaydeden Akay Kuyumculuk, Türkiye’de oldu¤u kadar, yurt d›fl›nda da bu yolda h›zla ilerlemeye devam ediyor. Göz al›c› renkleri ve alt›na sa¤lad›¤› uyumuyla bu y›l da büyük ilgi gören mineli ürünler, uzun bir süre daha gündemde kalacak gibi görünüyor. Alt›n ile minenin uyumunu yeni ve farkl› tasar›mlarla sunan Akay Kuyumculuk, mineyi sadece bir ifl de¤il, hayatlar›n›n parças› olarak görüyor. 1995 y›l›nda sadece mine ifli ile ad›m att›klar› kuyumculuk sektöründe, 2005 y›l›na kadar bu flekilde devam eden Akay Kuyumculuk, o günden bu yana gelifltirdikleri tasar›m çeflitlili¤i ve ürün gamlar›yla Türkiye’de mine iflini yapan en iyi firmalardan biri olarak yerini ald›. 2005 y›l›ndan sonra kendi ürün gamlar›n› oluflturmaya bafllay›p, kendilerine ait modeller oluflturmaya bafllad›klar›n› an-

D

latan Akay Kuyumculuk Sahibi Hasan Akay, bugüne kadar bine yak›n model ürettiklerini, s›ra d›fl› ürünler yap›p, tamamen el ifli ile sadece alt›n üzerine mine ifllediklerini anlatt›. Akay, mine iflinin yaklafl›k 15 y›l önce daha yo¤un olarak kullan›ld›¤›n›, k›sa bir süre daha az karfl›m›za ç›kmas›na ra¤men, 1–2 y›ld›r tekrar renkli tasar›mlar›n gündeme geldi¤ini dile getirdi. Akay Kuyumculuk olarak yurt içi ve yurt d›fl› çal›flmalar›n›n yo¤un olarak devam etti¤ini belirten Akay, mine ile ilgili ve Türkiye pazar›yla ilgili flöyle konufltu; “Türkiye’de mineli ifllere art›k büyük ilgi var. Biz de kendi sistemimizi oturttu¤umuz için ifllerimiz genel olarak yo¤un oluyor. Eskiden kendi fikirlerimizi baflka firmalara sunarken, art›k kendi firmam›z için tasar›mlar›m›z› müflterilerimize sunuyoruz. Bu nedenle de olumlu sonuçlar al›yoruz. Her yafl grubuna göre ürünlerimiz bulunuyor. Minenin de en güzel yanlar›ndan biri bu, her yafla hitap edebilen ürün gam›m›z bulunuyor. Biz tamamen s›cak mine üzerine ifl yap›yoruz. Büyük bir el eme¤i, kalite ve standart var.” “Do¤ru yolda ilerliyoruz ki, karfl›l›¤›n› al›yoruz” Firma olarak yavafl yavafl büyümeyi istediklerini ve buna göre de çal›flan say›lar›n› artt›rd›klar›n› aktaran Akay, yapt›klar› iflin bir branfl oldu¤unu ve bu ifli iyi yapt›klar›n› düflündüklerini, bu nedenle de sürekli geliflimlerini sürdürdüklerini

54 Alt›n Dünyas›

vurgulad›. Tüm dünyada yaflanan ekonomik krizden firma olarak etkilenmediklerini dile getiren Akay, bunun nedenini de ifllerini iyi yapmalar›na ba¤lad›. “Do¤ru yolda gitti¤imizi düflünüyoruz ki, karfl›l›¤›n› alabiliyoruz” diyen Hasan Akay, bu nedenle yaflanan ekonomik krizden etkilenmediklerinin alt›n› çizdi. Bundan sonra da hiçbir firman›n krizden çok fazla etkilenmemesini umduklar›n› söyleyen Akay, ifl yapamad›¤›n› söyleyen firmalar›n, bu bofl vakitlerini yeni fikirler, yeni tasar›mlar için de¤erlendirmeleri gerekti¤ini anlatt›. Kuyumcularda çal›flt›r›lan eleman say›s›n›n çok fazla oldu¤una da de¤inen Akay, bu sistemin kimi zaman insanlar› büyütebilece¤ini, kimi zaman da küçültebilece¤ini, önemli olan›n bu nüans› yakalayabilmek oldu¤una vurgu yapt›. 2010 y›l›nda da hem mineyle ilgili hem de minenin d›fl›nda yapt›klar› ürünlerle piyasada yerlerini alacaklar›n› dile getiren Akay, 2010 y›l› hedefleri ve çal›flmalar› için, “Mineyle ilgili olarak 100 parçaya yak›n yeni modelimiz var ama henüz hiçbirini piyasaya ç›kartmad›k. Yurtd›fl› fuarlara da kat›l›m gösterece¤iz. Biz öncelikle Türkiye pazar›nda ismimizi duyurmal›y›z. Böylece yurtd›fl›na aç›l›rken daha da kolay çal›flabiliriz” fleklinde konufltu. Akay, flu anki beklentilerinin alt›n›n ons fiyat›n›n gerilemesi oldu¤unu anlat›rken, 2010 y›l›nda da alt›n fiyatlar›n›n gerileyece¤ini düflündü¤ünü, bu düflüflü görmek için de kahin olmaya gerek olmad›¤›n› ifade etti. ■


ARITMALI ZAÇ YA⁄I KAB‹NLER‹ BAKIRLI ve DEM‹RL‹ MALLAR için fiARNEL BOfiALTMA MAK‹NALARI PATLATMA (PUF) MAK‹NASI EL YIKAMA LAVABOLARI AS‹T FANLARI AS‹T POMPALARI HERTÜRLÜ ATIK GAZ ARITMA ÜN‹TELER‹ HERTÜRLÜ ATIK SU ve K‹MYASAL ARITMA ÜN‹TELER‹ Ve daha birçok ürün ile hizmete devam etmekteyiz. Daha fazlas› için www.asirmakina.com

S‹Z HAYAL ED‹N B‹Z GERÇEKLEfiT‹REL‹M

KUYUMCU MAK‹NALARI & ARITMA S‹STEMLER‹

Marmara Sanayi Sitesi J Blok No: 209 ‹kitelli - istanbul - Türkiye Tel: +90 (212) 472 02 85 Fax: +90 (212) 472 02 86 www.asirmakina.com • info @asirmakina.com


alt›n firma

“Patronlar evde, Softnorm One kuyumcularda” Kuyumculuk sektörüne getirdikleri yaz›l›m çözümleriyle karmafl›k hale gelen birçok ifllemi kolaylaflt›rmay› hedefleyen Markanorm, gelifltirdikleri Softnorm One yaz›l›m› ile patronlara, ifllerini evlerinden de yönetebilecekleri mesaj›n› veriyor.

arkanorm, alt›n ve mücevher perakendecilerine yönelik gelifltirdikleri online ma¤azac›l›k çözümleri sunduklar› yaz›l›m program› olan Softnorm’un ard›ndan, ilk versiyonla birlikte yaklafl›k 3 y›ll›k çal›flman›n ürünü olan Softnorm One’› piyasaya sürdü. Softnorm One ile ilgili bilgi veren Markanorm Genel Müdür Yard›mc›s› Erhan Erkeç, CRM fonksiyonlar›yla bafllayan program›n, sektörün önde gelen firma

M

sahiplerinin istekleri ve hayalleri ile bugün birçok ma¤azan›n tek bir ekrandan izlenebildi¤i ve bir patronun merak etti¤i tüm konulara an›nda cevap verebilen bir yaz›l›m haline gelindi¤ini belirtti. Softnorm One’›n sadece bir program de¤il asl›nda bir yönetim flekli oldu¤una dikkat çeken Erkeç, program›n kullan›lmaya baflland›¤› anda CRM ile bir müflterinin firmay› neden tercih etti¤i ya da neden bir daha gelmedi¤i, personelin

sat›fl yaparken kazand›r›p kazand›rmad›¤›, çal›fl›lan toptanc›lar›n ve ürün portföyünün asl›nda do¤ru olup olmad›¤›, y›ll›k hangi bankalara ne kadar komisyon paras› ödendi¤inden, hangi ma¤azan›n ne kadar ürün ile ne kadar para kazand›rd›¤› gibi birçok konuyu fark edip firmalar›n bu bilgiler do¤rultusunda yönetildi¤inin alt›n› çizdi. “Bugün kapal› çarfl›larda hala dükkandan ç›karken eleman›n› d›flar› ç›kart›p kap›y› kilitleyen ve geri gelene kadar sat›fl yapamayan esnaflar var” diyen Erkeç, Markanorm olarak Softnorm One ile “B›rak›n ifliniz ç›kt›¤›nda dükkan kapatmay›, siz hiç ifle gitmeyin ve evinizden dükkan›n›zdaki her konuya hakim olun” mesaj› verdiklerini dile getirdi. Softnorm kullan›c›lar›n›n firmalar›n› bu flekilde yönettiklerine vurgu yapan Erkeç, “Patronlar Evde Softnorm One kuyumcularda” slogan›yla hareket ettiklerini sözlerine ekledi. Softnorm One ne zaman aktif olarak kullan›labilecek? Softnorm One’›n test aflamas›nda oldu¤unu bildiren Erkeç, firma olarak testleri yaz›l›mc›lar yerine kullan›c›lara (kuyumculara) yapt›rd›klar›n›n alt›n› çizer-

‹talyan Esteti¤i ve Beyaz›n Masumiyeti Breil Milano’da Reklam ve iletiflim kampanyalar›nda Charlize Theron ve Edward Norton’un yer ald›¤› Breil Milano’nun Manta serisindeki bayan koleksiyonlar›, ‹sviçre yap›m› ve quartz kronograf makinal›. ‹talyan esteti¤ini beyaz›n masumiyeti ile buluflturan tasar›mda silikon kay›fl p›rlanta çerçeveli kasa ile beyaz deri kay›fl beyaz çerçeveli kasa ile kombinleniyor. 56 Alt›n Dünyas›

ken, bu yaz›l›m› sektörün içinde halen yer alan ve Softnorm kullanan kasiyerlerle, di¤er yaz›l›mlar› kullanan firma sahipleriyle test ettiklerini dile getirdi. Kullan›c›lardan gelen verilerin çok önemli oldu¤unu aktaran Erkeç “Biz hiç bilgisayar bilmeyen bir kiflinin dahi 1 günlük e¤itimle bu program› kullanabilece¤ini iddia ediyoruz. Asl›nda bu bir iddia de¤il, biliyoruz. Çünkü sektörde bilgisayar bilmeyen kiflilerle de bu program› test ediyoruz” diye konufltu. Öte yandan Erkeç, 15 Ekim’de Softnorm One’›n kuyumcularda olaca¤› haberini de sözlerine ekledi. Kuyumculuk sektörünün teknoloji ile olan yak›nl›¤› ile ilgili gözlemlerini aktaran Erhan Erkeç, “Kuflkusuz ki kuyumculuk sektörünün her sektör gibi teknolojiye ihtiyac› var. Ancak bundan sektör mensuplar›n›n haberi yok” dedi. Gelecek y›llarda teknolojinin her sektör gibi kuyumculuk sektörü için de ihtiyaçtan ziyade zorunluluk haline gelece¤i öngörüsünde bulunan Erkeç, sa¤lad›klar› yaz›l›m çözümleri ile sektörü olunan noktadan daha ilerilere götürmüfl olacaklar›na inand›klar›n› kaydetti. Kullan›c›larla sürekli temas halinde olan bir firma olmalar›n›n geliflimlerinin en büyük yard›mc›s› oldu¤unu anlatan Erkeç, bu aflamada www.softnorm.com adresinden Softnorm kullan›c›lar› sorun ve isteklerini kendileriyle paylaflabileceklerini bildirdi.


alt›n firma

Zin Gold’dan

örnek kriz stratejisi K›sa bir süre içerisinde sektörün tedarik zinciri içinde sa¤l›kl› bir yer edinen Zin Gold özellikle zincir, suyolu ve tafll› döküm ürün gruplar›nda uzmanlaflarak Türkiye’nin bölgesel toptanc›lar›na profesyonel hizmet veriyor. 4 y›l gibi k›sa bir sürede ald›klar› uzun yol ile ilgili Zin Gold Genel Müdürü Yetkin Bafl ile görüfltük.

Pek çok firma müflterilerine oldukça fazla çeflit ürün sunmaya çal›fl›rken siz s›n›rl› ürün grubuyla hizmet veriyorsunuz. Bu strateji ile hedefledi¤iniz ifl modeli nedir? Bir müflteriye çok fazla çeflit ürünü satmak olarak tan›mlayaca¤›m›z çapraz sat›fl stratejisi 10 y›l öncesine kadar baflar› ile uygulanan bir yöntemdi. Ancak özellikle sektörün arz cephesinde artan rekabet bizim gibi üretici firmalar› belli ürün gruplar›nda uzmanlaflmaya itti. Her fleyi üretip vasat hizmet vermektense zincir, suyolu ve tafll› döküm tak›m ürün gruplar›nda uzmanlaflarak fiyat ve kalite konular›nda rekabet üstünlü¤ü elde ediyoruz. Her fleyin en iyisini biz yapar›z diye bir iddiam›z yok. Ancak yapt›¤›m›z ifli en iyi yapmay› hedefliyoruz. Nas›l ki bir difl doktoru, kad›n do¤umcu ya da göz doktorunun uzmanl›k konular› birbirinden farkl› ise bizim sektörümüzde de durum ayn›. En güzel difl dolgusunu da en iyi pankreas ameliyat›n›

da biz yapar›z gibi bir iddiam›z yok. Zincir, suyolu ve tafll› döküm tak›m ürün gruplar›nda uzmanlaflmay› tercih etme nedeniniz nedir? 20 y›l› aflk›n bir sektör tecrübemiz var. fiirket ortaklar› olarak üreticilere yar› mamül sat›fl›ndan perakendecilere aktif pazarlamaya, sat›n almadan finansmana kadar sektörün pek çok al›nda çal›flarak hemen hemen her konuda bilgi ve tecrübe edinme flans› bulduk. En önemlisi Pazar ihtiyaçlar›n› direk sektörün kalbinde yer alarak gözlemleyebilmenin avantaj›n› kulland›k. Yapt›¤›m›z uzun süreli gözlemler ve araflt›rmalar neticesinde s›ras›yla zincir, suyolu ve tafll› döküm ürün gruplar›nda yer edinebilece¤imize karar verdik ve rekabet stratejimizi daralt›lm›fl ürün gruplar›nda uzmanlaflmak üzerine infla ettik. Bugün geldi¤imiz noktan›n, ne kadar sa¤l›kl› bir karar vermifl oldu¤umuzun göstergesi oldu¤unu düflünüyorum.

Da¤›t›m kanal› stratejiniz hakk›nda bilgi alabilir miyiz? Adapazar›’ndan Kad›köy’e ve Eminönü’den Edirne’ye kadar hizmet veren 2 adet aktif pazarlama ekibimiz var. Fakat faaliyetlerimizin çok büyük bir k›sm› toptanc›lara sat›fla yönelik. Nuruosmaniye fieref Han’daki 2 toptan ofisimizden ve Kuyumcukent’teki 300 m2’lik atölyemizde sunum yap›yoruz. Yüksek operasyon ve finansman giderlerine katlanarak fiyat›m›z› yükseltmemek için s›n›rl› say›da toptanc› firmalara hizmet veriyoruz. ‹fl orta¤› seçimi sürecini titizlikle de¤erlendiriyor, bakiye dönüfl h›z› yüksek olan toptanc›lar ile iflbirli¤ine gidiyoruz. Fazla say›da firma ile çal›flarak sa¤l›ks›z bir yap› kurmak istemiyoruz. Çok k›sa sürede çok h›zl› büyüme gibi bir hedefimiz yok. Büyümenin karl›, istikrarl› ve sürdürülebilir oldu¤u sürece anlaml› olabilece¤ini düflünüyoruz. Amac›m›z müflterilerimize uzun y›llar en iyi hizmeti veren bir ifl orta¤› olabilmek. ‹hracat yönelik hedefleriniz var m›? Son 3 y›ld›r ihracata yönelik çal›flmalar›m›z da olmaya bafllad›. ‹hracat sat›fllar›m›z toplam ciromuzun yüzde 30’una yükseldi. Yumurtalar› farkl› sepete koyman›n sa¤l›kl› olabilece¤ini düflünüyoruz. Bu amaçla özellikle baflar›l› oldu¤umuz Dubai, Irak ve do¤u blo¤u ülkelerindeki toptanc› müflterilerimize yo¤unlaflm›fl durumday›z. Global ekonomik krize karfl› ald›¤›n›z önlemler nelerdir? Kar, gelir ile gider aras›ndaki farkt›r. Biz kriz döneminde bu denklemin kontrol edebilece¤imiz k›sm› olan gider k›sm›na yo¤unlaflt›k. Özellikle maliyet yönetim sis-

58 Alt›n Dünyas›

Yetkin Bafl: “En güzel difl dolgusunu da en iyi pankreas ameliyat›n› da biz yapar›z gibi bir iddiam›z yok. Amac›m›z yapt›¤›m›z iflin en iyisini yapmak!” temimizi etkinlefltirdik. En düflük maliyetle çal›flarak piyasan›n üzerinde bir fiyat / kalite oran›na ulaflmay› baflard›k. Piyasa ile ayn› ya da daha düflük bir fiyat/kalite oran›na düflersek yar›n›m›z›n olmayaca¤›n›n bilincindeyiz. Al›c›lar›n çok fazla seçici oldu¤u bir dönemde tercih edilir duruma geldik. Bu aç›dan bakt›¤›m›zda krizi f›rsata çevirdi¤imizi söyleyebilirim. Kriz döneminde özellikle suyolu ürün grubunda pazar pay›m›z› büyüttük. Kriz sonras› döneme yönelik beklentileriniz nelerdir? Ekonomi uzmanlar›na göre Türkiye’nin 2009 y›l›nda yüzde 6,3 küçülece¤i öngörülüyor. Ancak Türkiye ekonomisinin 2010 y›l›nda yüzde 3,7 büyüyece¤i tahmin ediliyor. Biz kriz döneminde s›f›ra yak›n risk düzeyinde 1 çal›flan›m›z› dahi iflten ç›karmad›¤›m›z gibi düflük oranda da olsa net kar›m›z› sermayemize ekleyebilmifl bir flirketiz. Ancak kriz döneminde en önemli kazan›m›m›z›n artt›rd›¤›m›z pazar pay›m›z oldu¤unu düflünüyoruz. Ekonominin büyüyece¤i 2010 y›l› ile birlikte daha yüksek oranl› bir büyüme trendine girece¤imizi ümit ediyorum.■


2010 y›l› p›rlanta sektörü için daha iyi geçecek Alt›n fiyatlar›nda yaflanan art›fl nedeniyle 2010 y›l›nda p›rlantaya karfl› bir e¤ilim olabilece¤ini söyleyen Vivo Diamond Yönetim Kurulu Baflkan› Mevlüt Yavuz, her geçen gün p›rlanta konusunda bilinçlenmenin artt›¤›n› belirtti. ektördeki uzun y›llar süren tecrübesine dayanarak 2 y›l önce Vivo Diamond’› kuran Mevlüt Yavuz, yurt içi ve yurt d›fl›ndaki belirli bölgelere ç›plak tafl sat›fl› gerçeklefltirdiklerini belirtti. Yurt içinde genellikle sahil bölgelerinde, p›rlantaya talep olan her yere ulaflmaya çal›flt›klar›n› ifade eden Yavuz, yurt d›fl›nda ise Do¤u Bloku ülkelerde, Türki Cumhuriyetleri’nde, Arap ve Avrupa ülkelerinden de müflterilere sahip olduklar›n›, giderek geniflleyen bir müflteri a¤›na sahip olduklar›n› dile getirdi. Yaflanan ekonomik krizin en fazla mücevher sektörünü etkiledi¤ini aktaran Yavuz, “‹nsanlar›n flu dönemde, p›rlanta alacak durumlar› kalmad›, ihtiyaçlar› d›fl›nda bu al›mlar› yapmad›lar. Yaflad›¤›m›z günlerde sat›fllar hareketli de¤il, ancak önümüzdeki dönemlerde hareketlilik bekliyoruz. 2010 y›l› p›rlanta sektörü için alt›n fiyatlar›n›n yüksek olmas› nedeniyle daha iyi geçecek. Bunun yan› s›ra, insanlar›n hediye vermek istedikleri zaman öncelikle p›rlantay› tercih edeceklerini düflünüyorum” dedi.

S

“Türkiye’nin en ücra köflelerin p›rlanta kullan›lmaya baflland›” 2002 y›l›ndan itibaren insanlar›n p›rlanta konusunda daha da bilinçli olmaya bafllad›klar›n› dile getiren Yavuz, bu durumun da Türkiye’de bulunan birkaç büyük firman›n gerçeklefltirdikleri reklam ve tan›t›m çal›flmalar› ile olufltu¤unu söyledi. ‹nsanlar›n p›rlanta konusunda daha bilinçli hale geldi¤ini aktaran Yavuz, bugün Türkiye’nin en ücra köflelerinde dahi p›rlantan›n ne oldu¤unu ö¤renip, kullan›lmaya baflland›¤›n› bildirdi. Yavuz, bu durumun hammadde temin eden firmalara büyük katk› sa¤lad›¤›n› söyledi. P›rlanta konusunda Türkiye’nin geldi¤i noktan›n, henüz bafllang›ç seviyesinde oldu¤unu aktaran Yavuz, “Bu konuda Türkiye’nin önü çok aç›k. Türkiye’de bu konuda bilinçli bir genç nesil yetifliyor. Eskiden Anadolu’da k›z isteme gibi geleneklerde alt›n hediye edilirken, flimdi ise yap›-

lan evlilik tekliflerinde p›rlanta yüzük hediye ediliyor. Bu durumda sektörün genç nesil ile birlikte geliflti¤ini gösteriyor” fleklinde konufltu. 2000’li y›llar›n bafl›nda p›rlantaya benzerli¤i ile bilinen mozanit tafl› ticaretinin yap›lmaya baflland›¤›n› ancak talep olmay›nca piyasadan çekilmeye bafllad›klar›n› ifade eden Yavuz, flu anda Türkiye’de bu tür tafllar›n art›k sat›lmad›¤›n›, piyasada sat›lan tafllar›n kaliteli oldu¤unu savundu. “Tek bir fuar düzenleyip tüm dünyada ses getirelim” fiimdiye kadar yani Eylül, Ekim aylar›nda yap›lan fuarlar›n pek baflar›l› olmad›¤›n› ifade eden Yavuz, “Bu sene hem krizin etkisi, hem Hong Kong fuar›n›n olmas› hem de Karadeniz Fuar›’n›n düzenlenmesi, insanlarda ‹stanbul Fuar›’na kat›lmalar› için bir istek sa¤lamayacakt›r. Bu noktada çok baflar›l› bir fuar dönemi geçirece¤imizi düflünmüyorum. Türkiye’de çok güçlü bir birliktelik kurulup, bütün fuarlar›n toplan›p, ‹stanbul’da görkemli bir fuar düzenlenmesinin daha faydal› olaca¤›n› düflünüyorum. Ayr› ayr› düzenlenen fuarlar›n sektör için mutlaka faydalar› vard›r ancak çok büyük de zararlar› var. Bu tür davran›fllar bölünmelere sebebiyet veriyor. Bence sadece mart ay›nda bir tane fuar düzenleyip onun da uluslararas› bir fuar olmas›n› ve tüm dünyada ses getirmesini sa¤layal›m” diye konufltu.■

Alt›n Dünyas› 59


alt›n firma

Assos ailesi iftar yeme¤inde bulufltu

Assos, Avrupa ve Türkiye’nin dört bir yan›ndan bayilerinin ve sat›fl noktalar›n›n davetli oldu¤u fl›k bir organizasyona imza att›. ssos, 11 Eylül tarihinde bo¤az›n en romantik manzaras›na sahip tarihi bir bo¤az yal›s› olan Lacivert Restaurant’ ta düzenledi¤i iftar yeme¤inde bayilerini ve seçkin sat›fl noktalar›n› a¤›rlad›. Konuklar›n eflsiz bo¤az manzaras› eflli¤inde tekne ile Lacivert Restaurant’a ulaflt›¤› Assos’un iftar yeme¤i oldukça keyifli geçti. Avrupa ve Türkiye’nin dört bir yan›ndan Assos bayilerinin ve sat›fl noktalar›n›n davetli oldu¤u geceye, Alt›nbafl Holding Yönetim Kurulu Baflkan› ‹mam Alt›nbafl, Kuyumculuk Grubu Yönetim Kurulu Baflkan› Nusret Alt›nbafl ve Kuyumculuk Grup Baflkan›

A

60 Alt›n Dünyas›

Ali Bulut da kat›ld›lar. Assos yetkilileri, tüm bayileriyle bir kez daha buluflmaktan dolay› son derece mutlu olduklar›n› dile getirirken, gecede misafirleriyle karfl›l›kl› fikir al›flveriflinde bulunma f›rsat› yakalad›klar›n› belirten Assos Genel Müdürü Mustafa Kemal Çeçen, ifl ortaklar›n›n bilgi ve görüfllerinin kendileri için çok önemli oldu¤unu belirti. ‹ftar yeme¤inin öncesinde ve sonras›nda yap›lan Bo¤az turu ile konuklar›na unutulmaz bir gece yaflatan Assos, güzel bir organizasyona daha ev sahipli¤i yaparken, gecenin sonunda davete kat›lan tüm konuklar memnuniyetlerini dile getirdiler.

Assos’un Türkiye’nin dört bir yan›ndan gelen bayileri organizasyondan çok memnun kald›klar›n› dile getirdiler.


Garanti Bankas›, Esnaf Destek Kredisi’nin faizini indirdi!

alt›n gözlem Remzi Çelen remzicelen@altinpazari.com

Kuyumculuk televizyonu mucevherattv.com test yay›n›nda! Kurucu orta¤› oldu¤um Türkiye’nin ilk kuyumculuk ve mücevherat sektörü televizyonu JCT (Jewellery Channel Turkey) de yüksek uydu kira maliyetleri, yüksek sabit giderler ve en önemlisi hedef kitlemiz olan kuyumcu ma¤azalar›n›n uydu anteni kullan›m oran›n›n düflüklü¤ü gibi sebeplerle hedefledi¤imiz noktaya ulaflamam›flt›k. Bu süre zarf›nda edindi¤imiz deneyimler temelinde yeni bir tv projesine imza att›k. mucevherattv.com siz bu sat›rlar› okudu¤unuzda test yay›n›na bafllam›fl olacak. Nereden izlenebilecek NTV, CNN, TRT, Haber Türk vb. pek çok kanal gibi mucevherattv.com da internet üzerinden izlenebilecek. ‹çerik ‹çerik, yap›lan detayl› anketler neticesinde, sektör mensuplar›n›n ihtiyaçlar›na göre belirlendi. ‹zleyiciler televizyonda Forex’in anl›k piyasa verileri ve anl›k ekonomi haberlerine an›nda ulaflabilecekler. Kuyumculuk sektörü haberleri de anl›k olarak ekranlarda yer alacak. Sedece kuyumculuk sektörü haberleri de¤il NTV, CNBC-E, Haber Türk sistemati¤inde tüm ekonomi, politika, spor, teknoloji, kültür/sanat haberleri de ekranlardan takip edilebilecek. Üreticilerin ve ürünlerinin tan›t›ld›¤› programlar da pazar› tan›mak isteyen al›c›lar için faydal› olacak. P›rlanta, pazarlama, ma¤azac›l›k, üretim vb. konulardaki e¤itim programlar› da ekranlardan izlenebilecek. Yay›n 24 saat devam edecek. Örne¤in; yeni oluflum grubunun fuar faaliyetleri ile ilgili haberler an›nda onbinlerce sektör mensubuna ulaflt›r›labilecek.

KOB‹’lerin bankas› Garanti, bugüne kadar 12.000’i aflk›n KOB‹’nin faydaland›¤› “Esnaf Destek Paketi” kapsam›nda sundu¤u Esnaf Destek Kredisi’nin faiz oran›n› indirdi. Buna göre KOB‹’ler, 9.000 TL’ye kadar kullanacaklar› 12 ay vadeli Esnaf Destek Kredisi için %0.99 faiz oran›ndan yararlanacak. “Esnaf Destek Paketi” kapsam›nda sundu¤u Esnaf Destek kredisi faiz oran›n› indiren Garanti Bankas›, KOB‹’lere 9 bin TL’ye kadar kullanacaklar› 12 ay vadeli Esnaf Destek Kredisi için yüzde 0.99 faiz oran› uygulayacak. Ayn› faiz oran›, “POS’tan Kredi” kullananlar için 15 Ekim 2009’a kadar geçerli olacak. 2008 y›l›nda hizmete sunulan paket sayesinde, KOB‹’ler, temel bankac›l›k ürün ve hizmetlerinde avantaj sa¤layarak, finansman ihtiyaçlar›n›, tahsilat ve ödemelerini kolayca karfl›l›yor. Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankas› Genel Müdür Yard›mc›s› Nafiz Karadere, “Türkiye’nin kalk›nmas›n›n üretimle sa¤lanaca¤› inanc›yla, esnaf ve sanatkârlar›n finansman ihtiyac›n› karfl›layarak, güçlenmelerine destek vermek için, 1 y›l önce Esnaf Destek Paketi’ni hizmete sunduk. Ramazanla birlikte yaklaflan bayram dönemi ve okular›n aç›lmas›yla birlikte, müflterilerimizin artan ihtiyaçlar›n› ve iflletme giderlerini finanse edebilmeleri için, faizlerimizi %0.99 gibi oldukça cazip bir orana indirdik. Garanti Bankas› olarak tüm KOB‹ müflterilerimize oldu¤u gibi esnaf müflterilerimize de deste¤imiz artarak sürecek.” dedi. Garanti’ye ait POS cihaz›, flirket kredi kart›, çek karnesi gibi ürünleri kullanan esnaf ve sanatkarlar, Esnaf Destek Kredisi’ni daha düflük faizlerle alabiliyor. Paket kapsam›nda kredi kullananlar, sigorta ürünlerinde yüzde 20’ye varan indirim avantaj›ndan yararlanabiliyor. POS sahibi müflteriler için indirimli komisyon oranlar› da sunuluyor KOB‹’ler, Haz›r Hesap sayesinde hesaplar›nda nakit bulunmasa da çek ve faturalar›n› ödeyebiliyor, nakit avans çekebiliyor.

Televizyon her yerden izlenebilecek! Televizyonu izleyebilmek için standart bir internet ba¤lant›s›na sahip olmak yeterli. Televizyon ma¤azalardaki bilgisayarlardan izlenebilece¤i gibi, bir ara kablo ile bilgisayara ba¤lanan LCD ekranlardan da yay›n› izlemek mümkün. E¤er bilgisayar›n›z›n ekran kart› müsait ise ma¤azan›zdaki LCD TV’de mücevherat televizyonunu izleyebilir, bilgisayar›n›zda ise baflka bir uygulamay› çal›flt›rabilirsiniz. Televizyona ulafl›rken benim en çok kulland›¤›m yöntem ise cep telefonu. Daha flimdiden alt›n ons ve serbest piyasa döviz fiyatlar›n› cep telefonumu kullanarak mücevherat TV’den takip etmeye bafllad›m. E¤er internet ba¤lant›s› olan bir cep telefonunuz varsa yurt d›fl› fuarlarda da otobüste ya da vapurda da mücevherat Tv’yi izleyebilirsiniz. Ölçülebilir ve her ay raporlanabilir reklam Reklam verenlerin en büyük s›k›nt›s› verdikleri reklam›n geri dönüflü ölçemiyor olmalar›d›r. Mücevherat Tv ile bu durum ortadan kalk›yor. Televizyonu 1 ay içinde kaç bin kiflinin izledi¤i, ne kadar süre aç›k kald›¤›, en çok hangi günlerde ve saatlerde izlendi¤i, illere hatta ülkelere göre izleyici say›lar› kesin rakamlarla ölçülebiliyor. Bu raporlar her ay reklam verenlere ulaflt›r›l›yor. Hatta reklam fiyatlar› televizyonun izlenme oranlar›na göre belirleniyor. Firma verdi¤i reklam›n hesab›n› kuruflu kurufluna sorabiliyor. Reklam veren firma dilerse, verdi¤i reklam›n yaln›zca Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki kuyumcular taraf›ndan izlenmesini isteyebiliyor. ‹leri teknoloji Televizyonun altyap›s›nda gelecekte uydu yay›nlar›n›n yerini alacak olan yay›n teknolojisi kullan›ld›. Çok ciddi finansal yat›r›m, profesyonel ekip ve teknoloji bilgisi gerektiren bu teknoloji ile bildi¤imiz televizyon yay›nc›l›¤›n›n s›n›rlar› afl›l›yor. Kuyumculuk sektöründe yeni bir dönem bafll›yor.

Alt›n Dünyas› 61


alt›n firma

Jewex 5 dilde tan›t›l›yor Kuyumculuk alan›nda Türkiye’nin ikinci büyük organizasyonu olma özelli¤ini tafl›yan JEWEX Alyans, Alt›n, Mücevher, Gümüfl Tak› ve Saat Fuar› tan›t›m ata¤›nda. JEWEX 2010’un 5 dildeki tan›t›m› dünyadaki önemli fuarlar ve sektörel bölgelerde sürdürülüyor. ‹zmir Kuyumcular Odas› Baflkan› Mevlüt Özer, “Krizi f›rsata dönüfltürmek isteyenlerin do¤ru tercihi JEWEX 2010” dedi.

ençiz Fuarc›l›k’›n baflta ‹zmir Kuyumcular Odas› olmak üzere birçok oda ve sivil toplum kuruluflu iflbirli¤i ile düzenleyece¤i JEWEX 2010 Alyans, Alt›n, Mücevher, Gümüfl Tak› ve Saat Fuar›’n›n ç›tas› yükseldi. Türkiye ve dünyadaki önemli kuyumculuk fuarlar›nda JEWEX’in tan›t›mlar›n› sürdüren Gençiz Fuarc›l›k, bir taraftan da sektörün önemli bölgelerine ç›kartmalar yapmaya bafllad›. Dünyay› kas›p kavuran ekonomik krize ve Türkiye’ye olan olumsuz yans›malar›na ra¤men fuar ka-

G

62 Alt›n Dünyas›

t›l›mc›lar›n›n organizasyondan memnun ayr›ld›¤›n› gittikleri sektör temsilcilerine anlatan Gençiz ekibi, alt›n ve gümüfl tak›, de¤erli ve yar› de¤erli tafll› tak›lar, yar› k›ymetli ve sentetik tafllar, p›rlanta, inci, montür, saat, makina, malzeme ve ekipmanlar›, aksesuar ve vitrin malzemeleri, kuyumcu yaz›l›mlar›, güvenlik araçlar› alanlar›ndaki ürün ve hizmetlerde geldikleri son noktay› kat›l›mc›lar›n sergileyece¤ini ifade ediyor. Avrupa, Ortado¤u, Afrika, Kafkaslar ve Orta Asya'daki önemli merkezlere eflit

mesafelerdeki co¤rafi konumuyla ‹zmir’in çevresindeki dört saatlik uçufl süresi içerisinde 1 milyar insan›n yaflad›¤›na dikkat çeken Gençiz Fuarc›l›k Genel Müdürü Osman Gençer, bir milyar insan›n tak› zevkine hakim sektör temsilcilerini kentde a¤›rlamak istediklerini ifade etti. Sektördeki kurumsal firmalar›n son yenilikleri fuar alan›na tafl›mak için yapt›klar› seçicili¤i ziyaretçi konusunda da gösterdiklerini vurgulayan Gençer, “JEWEX seçkin kat›l›mc›lar› ve ziyaretçileri ile fuarc›l›kta önemli bir markad›r. JEWEX dünya markas› olma yolunda h›zla ilerliyor. Dünyada ekonomik kriz kas›rgas›n›n esti¤i günlerde kat›l›mc›lar›na büyük sevinç yaflatan JEWEX’in 2010’da da yüzleri güldürmesini istiyoruz. 4-7 fiubat tarihlerinde gerçekleflecek fuar sürecinde sektörün nabz› ‹zmir Uluslararas› fuar Alan›’nda atacak” dedi. Bu y›l gerçeklefltirilen organizasyonunun büyük yank› uyand›rd›¤›n› hat›rlatan ‹zmir Kuyumcular Odas› Baflkan› Mevlüt Özer, JEWEX 2010’un daha gü-

zel geçmesi için çal›flt›klar›n› ifade etti. Türkiye ve dünyadaki sektörel oda ve dernekler baz›nda fuar›n tan›t›m›n› gerçeklefltirdiklerini belirten Özer, “Geçmiflin ihtiflam›n› gelece¤e yans›tan ürünlerin, Her zevke hitap eden bol seçenekli moda yaratan mücevher portföyünün, özel tasar›ml› eflsiz de¤erdeki koleksiyonlar›n JEWEX 2010 fuar›n›n vitrinlerinde olaca¤›n› ifade ediyoruz. Kaliteyi makul fiyata alacaklar›n, ekonomik krizi f›rsata dönüfltürmek isteyenlerin mutlaka bu organizasyonda gerek kat›l›mc› gerekse ziyaretçi olmas›n› istiyoruz. Türkiye fuarc›l›k tarihinin yaz›ld›¤› ‹zmir’de ürün baz›ndaki en de¤erli fuar› gerçeklefltirmenin onurunu biz yafl›yoruz. Birlikte yaflamak ve y›llar boyuda yaflatmak istiyoruz” dedi. ■


“Alt›n fiyatlar›n›n yüksekli¤i iflsizli¤i körükledi”

‹ç Anadolu’dan Akdeniz’e, Güneydo¤u Anadolu’dan yurt d›fl›na kadar genifl bir a¤a hizmet veren Devasa Gold, imalattan pazarlamaya kadar kuyumculuk sektörünün her alan›nda hizmet veriyor. Devasa Gold sahibi Ümit ‹lyas Güngör, alt›n fiyatlar›n›n yüksekli¤inin yat›r›m için iyi görünse de sat›fl aç›s›ndan iflsizli¤i körükledi¤ini vurgulad›. 004 y›l›nda kurulan Devasa Gold, imalattan pazarlamaya, kuyumculuk sektörünün her alan›nda hizmet veriyor. Faaliyet alanlar› ve hedefleri ile ilgili bilgi veren Devasa Gold sahibi Ümit ‹lyas Güngör, ‹ç Anadolu, Akdeniz ve Güneydo¤u Anadolu ile yurt d›fl›na alt›n ihracat› yapt›klar›n› söyledi. Yeni bir bölgeye yönelmek veya pazarlama a¤lar›na yeni bir bölge katmak gibi bir hedeflerinin olmad›¤›n› belirten Güngör, sadece çal›flt›klar› bölgelerden gerekli verim almalar›n›n kendileri için fazlas›yla yeterli olabilece¤ini aktard›. Yaflanan ekonomik krizden etkilenmeyen sektörün olmad›¤› gibi kendilerinin de krizden paylar›n› ald›klar›n› ancak temeli sa¤lam olan flirketlerin her krizden güçlenerek ç›kma hedefi oldu¤unu bildiren Güngör, kendilerinin de hedeflerinin bu krizden gerekli dersleri ç›kar›p gelece¤e daha sa¤lam ad›mlarla ilerlemek oldu¤unu sözlerine ekledi. Alt›n fiyatlar›n›n seyrine iliflkin de¤erlendirme yapanlar›n genellikle tahminlerinin do¤-

2

ruyu yans›tmad›¤›n› vurgulayan Güngör, alt›n fiyatlar›n›n yat›r›m aç›s›ndan yükselmesinin iyi gibi gözükse de, sat›fl aç›s›ndan fiyatlar›n yüksekli¤inin iflsizli¤i körükledi¤inin alt›n› çizdi. Ramazan ay›n›n yaz sezonuna denk gelmesi hedefleri flafl›rtt› Kuyumcular›n ifllerin yo¤unlu¤u aç›s›ndan büyük beklentiler besledikleri yaz sezonu için de¤erlendirmelerde bulunan Güngör, bu dönemde geçmifl sezonun grafiklerinin alt›nda kalmasalar da daha iyi bir performans gösterebileceklerini savundu. Ramazan ay›n›n yaz sezonu, dolay›s›yla dü¤ün sezonuna denk gelmesinin hedefledikleri sat›fllar›n biraz gerisinde kalmas›na sebep oldu¤unu dile getiren Güngör, yine de sat›fl ekiplerinin performanslar›ndan memnun kald›klar›n› vurgulad›. Ürün yelpazelerinin oldukça genifl oldu¤unu aç›klayan Güngör, bileklikten yüzü¤e, kolyeden sete, küpeden brologlara hemen her üründen yaz döneminde sat›fl yapt›klar›n› dile getirdi. ■

A

alt›n yans›ma Mehmet Çelik

Hayat bir kavga m›? “Baflkalar›n›n aflk›yla bafll›yor hayat›m›z” der flair. O halde hayat›m›z›n bafllang›c›n› oluflturan fley bir kavga de¤il bir aflk… Bir ayr›lma de¤il birleflme… Hayat kendisini devam ettirmek ad›na, sürdürebilmek ad›na çocuklar verir bize. Hayat kavgas› kavram› nereden ç›kt› diyeceksiniz? ‹nsan› sadece biyolojik bir canl› olarak alg›lamaktan elbette! Biyolojik alemde hayvanlar›n birbirini yemek üzerine kurulan beslenme zinciri insana uyguland›¤›nda, tabidir ki insan da hayat› da bir kavga alan›na dönüflür. Aslolan fludur; bir bilgenin deyifliyle “Hayat vahdet ve ittihad›n neticesidir ” yani hayat: birlik ve beraberli¤in sonucudur. Kavga bir itiflmedir. Oysa evrene hakim olan itiflme de¤il çekimdir. Bir düflünelim, ay› dengede tutan dünyan›n çekimi, dünyay› tutan güneflin çekimi, dünyadaki denizleri, okyanuslar› tutan ve taflmas›na engel olan ay›n çekimi ve de seni ayakta tutan savrulman› engelleyen yer çekimi… Sen dünyay› bir savafl alan› olarak düflünürsen bile yer seninle kavgaya girmemek için direnmekte. Ya yer çekimi de¤ilde, yer itimi olsayd›, yer seni f›rlatsayd› hayat olur muydu? Hayat› bir kavgaya çevirmek, ömrünü, kendinle, baflkalar›yla ve evrenle kavga ederek geçirmek için mi geldik bu dünyaya… Oysa hayat bir arma¤and›r. Bir kere verilir. O arma¤an› iyi korumak ve ona sayg› duymak zorundas›n. Çünkü o hayat› veren Allah’a ve sebep olan annene ve babana olan iliflkin kavga de¤il belki sevgidir, belki de minnettarl›k… “Kesb- i mal rahat içindir dostum Yoksa renci artar bar› art›kça hammal›n” demifl ariflerden biri. Yani flunu demifl “mal mülk edinmek rahat içindir, yoksa onlar› s›rt›na yüklersen belin a¤r›r. Çünkü hammal›n yükü artt›kça eziyeti de artar”

Platon “ben insanlar› anlam›yorum! Para kazanmak için sa¤l›klar›n› yitirirler, sonrada sa¤l›klar›n› yeniden elde etmek için kazand›klar› paray› harcarlar” der. Gerçekten de hayatla kavga ederek kazan›lan maddiyat, hayatla senin aranda bir kan davas›na sebep olur. Çünkü sen bu kavgayla kendini de y›prat›rs›n hayat› da. ‹ki küp, iki testi çarp›fl›rsa, ikisinden biri k›r›l›r ama di¤eri de ya yara al›r; ya da çatlar… Baz› anlay›fllar insan› do¤an›n efendisi saym›fllard›r. Do¤aya hükmetmek,onu alt etmek üzerine kurulmufl bu anlay›fllar›n sonucunda do¤a kaybetti.Do¤a kavgay› kaybetti ama insan m› kazand› bu savafl› hay›r… As›l kaybeden insan olmad› m›? Seller, ozon delikleri zehirlemifl göller ve ›rmaklar… Bunlar senin kavgan›n sonucu insano¤lu… Do¤a senin mal›n de¤il, sen ona aitsin. Ona sald›rarak de¤il ancak ona s›¤›narak rahata erebilirsin… Ya da asit ya¤murlar›na raz› olacaks›n; ar›lar›n kayb›na, cilt kanserlerine kitle hastal›klar›na… Kendini hayata haz›rlama; Kendine bir hayat haz›rla. Çocuklar›n› hayata haz›rlama onlara hayat haz›rla. Cibran’›n dedi¤i gibi ‘Bülbül yavrular› esir olmas›n diye alt›n kafesi yuva yapmaz.’ ‘Melekler güzelli¤in gülümsemesinden do¤du’ der bir flarkl› bilge… ‹nsan›z madem ve mademki dinimizin (‹slam) anlam› bar›fl kendimizle çevremizle ve evrenle bar›flman›n vakti gelmedi mi? Sadi ile bitirelim… ‹nsano¤ullar› bir bedenin organlar› gibidirler. Bir a¤ac›n dallar› gibi Çünkü yarad›l›fltaki cevherleri Ve yarad›fllar› bir de¤il mi? Bedenin sa¤l›¤›n›n da organlar aras›nda ki uyumdan geçti¤i gerçe¤i ile kavgas›z bir hayat›n yaflanabilirlili¤i için gayretten baflka ne gerekir ki?

Alt›n Dünyas› 63


alt›n firma

Arap ülkelerinden sonra hedef flimdi de Avrupa ülkeleri Yurt içinde oldu¤u kadar yurt d›fl›nda da genifl bir müflteri a¤›na sahip olan Steel Kal›p Makine, ‹ran, M›s›r gibi Arap ülkeleri ve Moskova’n›n yan› s›ra Avrupa ülkelerinde de faaliyet göstermek için çal›flmalar›n› h›zland›rd›.

eni bir kurulufl olmakla beraber, kurucular›n›n uzun y›llara dayanan tecrübesi ile May›s 2008 y›l›ndan itibaren faaliyet gösteren Steel Kal›p Makine, kal›p ve makine olmak üzere pek çok sektörün yan› s›ra kuyumculuk sektörüne de hizmet veriyor. 1986 y›l›ndan itibaren kal›p, makine ve teknik çözümler üreten Steel Makine ile ilgili bilgi veren Yönetim Kurulu Baflkan› Yusuf ‹zzet Çelik, her zaman müflteri odakl› çal›flarak, kaliteli ve sa¤lam makineler üretmeyi kendilerine ilke olarak benimsediklerini belirtti. Çelik, uluslararas› arenada Türk kuyumculu¤unu en iyi yere getirmek için gece gündüz çal›flarak, en seri üretim için gerekli olan teknik çözümleri

Y

64 Alt›n Dünyas›

müflterilerin be¤enisine sunduklar›n› ifade etti. Kal›p ve makinenin yan› s›ra, teknik çözüm, arge ve dan›flmanl›k hizmeti verdiklerini de kaydeden Çelik, kuyumculuk sektörünün yan› s›ra otomotiv yan sanayi ve tekstil yan sanayine de makine ve kal›p ürettiklerini dile getirdi. Steel kal›p olarak yurt d›fl› ba¤lant›lar›n› genellikle bayileri ile sa¤lad›klar›n› ifade eden Çelik, “‹ran, Moskova ve M›s›r olmak üzere üç ayr› ülkede bayilerimiz mevcut. Hem servis a¤› olarak hem de müflteri memnuniyeti aç›s›ndan bundan çok verim al›yoruz. Ayr›ca müflterilerimiz bu konudan çok memnun. Çünkü en ufak bir sorun oldu¤unda bayilerimizdeki servis elemanlar›, müflterinin sorununa en k›sa zamanda çözüm getiriyorlar. Onun d›fl›nda kalan ülkelerle ise fuarlar arac›l›¤› ile hedef kitlelerimize ulafl›yoruz” dedi. Yurt içi ve yurt d›fl› makine sektörü de¤erlendirmesinde bulunan Çelik, yurt d›fl›nda firmalar›n arge çal›flmalar›na daha çok yat›r›m yaparak, devaml› yeni projeler üzerine çal›flt›klar›n› aktard›. Eskiden kuyumculuk sektörü

için makine sanayinin hep yurt d›fl›ndaki makineleri takip ederek üretim yapmay› tercih ettiklerine vurgu yapan Çelik, bu durumda baflar› sa¤lan›lmad›¤›n›, Türkiye’nin art›k bu durumu aflarak iyi makine üretimi gerçeklefltirdiklerini bildirdi. Ak›ll› pres sistemleri daha da gelifltirilecek Kuyumculuk sektörü firmalar›n›n bu y›l kriz nedeniyle beklemeye geçtiklerini gözlemlediklerini aktaran Çelik, yeni at›l›m yapan flirketlerin, krizden en az etkilenenler oldu¤unu sözlerine ekledi. Çelik, Türkiye’deki kuyumcular›n teknolojiyi çok iyi takip ettiklerini söyledi. Steel kal›p makine olarak gelecek planlar›ndan ve gerçeklefltirdikleri önemli hizmetlerden bahseden Çelik, flu ana kadar Türkiye’de kuyumculuk sektöründe kullan›lan hidrolik presle ilk defa CE belgesi ald›klar›n› bildirdi. Çelik, flimdi sadece Arap ülkelerine de¤il, Avrupa ülkelerine de aç›lmay› planlad›klar›n› ifade etti. Çelik ayr›ca ak›ll› preslerinin sistemlerinin daha ileriye götürerek daha

çok müflteri kitlesine hitap etmesini sa¤layacaklar›n›n alt›n› çizdi. Krizden dolay› birçok firma fuara kat›lmama karar› ald› Steel Kal›p Makine olarak Istanbul Jewelry Show’a beklentilerini yüksek tutmadan kat›lacaklar›n› aç›klayan Çelik, fuarda en yeni tasar› ve dizaynlar›n› gerek Türkiye’deki gerekse tüm dünyadaki müflterilerin be¤enisine sunacaklar›n› aç›klamalar›na ekledi. Fuar›n, takvim aç›s›ndan s›k›nt›l› bir zamanda yap›ld›¤›na dikkat çeken Çelik, ekonomik krizden dolay› birçok firman›n fuara kat›lamama karar› ald›¤›n› vurgulad›.■


alt›n firma

Tarz Alyans k›fl sezonunda iddial› Yenilikçi ve farkl› tasar›mlar›yla alyansta tüm Türkiye’ye kendini kan›tlayan Tarz Alyans, k›fl aylar›nda da yeni ürünleriyle evlilik haz›rl›¤› yapacak olan çiftlerin dikkatini çekecek. 2009 y›l›nda bafllad›klar› “Niflan’tafl› Alyans Butik” çal›flmalar›n› da h›zland›ran Tarz Alyans, önümüzdeki dönemlerde farkl› illerdeki açacaklar› bayilerle de karfl›m›za ç›kacak.

getirdi. Söz konusu dönemde yurt d›fl› çal›flmalar›na daha çok önem verdiklerini bildiren Ayarman, geçen seneki sat›fl rakamlar›na ulafl›ld›¤›n› ancak kâr marj›n›n geriledi¤ini ifade etti. Ayarman, bir süre daha bu flekilde devam edeceklerini, yollar aç›lanca daha rahat koflmay› planlad›klar›n› sözlerine ekledi.

arz Alyans, geçti¤imiz aylarda Adem ile Havva konsepti ile haz›rlad›klar› koleksiyonla büyük ilgi görmüfltü. O dönemde gördükleri ilginin beklentilerinin üzerinde gerçekleflti¤ini söyleyen Tarz Alyans Yönetim Kurulu Baflkan› Mert Ayarman, bu koleksiyon ile y›llar›n getirdi¤i reklam konseptlerini de¤ifltirme amac› güderek çal›flt›klar›n›, gerek konunun alyans ruhu ile uyumunun, gerekse orjinalli¤inin ilgiyi artt›rd›¤›n› bildirdi. Mart 2009 ‹stanbul fuar›nda da gerçeklefltirilen showun da iyi bir final oldu¤unu anlatan Ayarman, “Bu çal›flma öncelikli marka bilinirli¤ini art›rmada çok ifle yarad›. Nispeten temaya so¤uk bakaca¤› beklenen ülkelerden dahi güzel

T

66 Alt›n Dünyas›

tepkiler ald›k. Tabi çal›flman›n içi de bofl olmad›¤› için, çal›flmam›zdan memnunuz. Bu kriz ortam›nda yenilik ve yat›r›m yapman›n karfl›l›¤›n› almak bizim için mutluluk sebebi oldu” dedi. Dü¤ün sezonunun yavafl yavafl sona ermesiyle birlikte alyans sektörünün nas›l bir dönem geçirdi¤ine iliflkin aç›klamalarda bulunan Ayarman, yaz döneminde ifllerin hareketlendi¤i bir dönem oldu¤unu, dü¤ünler, yurt d›fl›nda yaflayan vatandafllar›n ziyareti, sahil bölgelerinin aç›lmas› ve yabanc› turistlere sat›fl›n yaz iflini do¤urdu¤unu anlatt›. Ayarman, bu dönemin, alyans üreticileri için tek dönem olmad›¤›n›n alt›n› çizdi. Esas amaçlar›n›n niflanlanan çiftlere hizmet oldu¤u için k›fl aylar›nda ifllerin daha yo¤un oldu¤unu dile getiren Ayarman, yaklafl›k befl senedir k›fl aylar›n›n alyans imalatç›lar› için daha önemli hale geldi¤inin alt›n› çizdi. Krizin en büyük etkisinin bütçelerin k›s›lmas›ndan kaynakland›¤›n› anlatan Ayarman, alyans alan çiftlerin gramaj› daha hafif ama nispeten gösteriflli model aramaya bafllad›klar›n› belirtti. Kendilerinin de bu tarzda koleksiyonlar haz›rlad›klar›n› dile getiren Ayarman, yine de a¤›r modellerin sat›fl›nda çok büyük düflüfller gözlemlemediklerini bildirdi. Kriz döneminde flirket içi masraf hesaplamalar›na dikkat ettiklerini aç›klayan Ayarman, daha fazla çal›flarak krizi atlatman›n en önemli çözüm oldu¤unu dile

Niflan’tafl› Alyans Butik çal›flmalar› h›z kesmeden devam ediyor ‹stanbul Jewelry Show II’ye kat›lacaklar›n› belirten Mert Ayarman, fuar ile ilgili flu de¤erlendirmelerde bulundu: “Arenaya ç›kmayan dövüflçünün kazanma flans› yok. Her türlü soruna karfl› fuara yine haz›rlan›yoruz. Öncelikle mevcut müflterilerimizin memnuniyeti için haz›rl›klar›m›z› yapt›k. Hep birlikte fuara sahip ç›karsak yürütmememiz için bir sebep yok. Her zaman eylül fuarlar›ndan flikayet edildi ama biz hiçbir zaman çok kötü bir fuar dönemi geçirmedik. Devaml›l›¤›m›z› koruduk. Müflteri güvenini kazand›k. fiimdi fuarlar bölünüyor. Tüyap’ta ki fuar CNR’dakinden daha iyi bile olsa Türk kuyumculu¤u kaybedecek. Çok yaz›k.” Tarz Alyans'ta yeniliklerin hiç bitmeyece¤ine vurgu yapan Ayarman, bu nedenle takip edilen bir firma olmay› baflard›klar›-

n› bildirdi. Ayarman, gerek yurt içi, gerek yurt d›fl› müflterileri için fuarda sergilemek üzere yeni koleksiyonlar haz›rlad›klar›n› dile getirdi. Öte yandan 2009 y›l›nda bafllad›klar› “Niflan’tafl› Alyans Butik” çal›flmalar›n›n da h›zla devam etti¤inin haberini veren Ayarman, franchise çal›flmalar›n›n krize ra¤men iyi durumda oldu¤unu, çok yak›nda yeni bayileri ile farkl› illerde aç›l›fllar yapmaya haz›rland›klar›n›n mesaj›n› verdi. 2009 y›l›n›n yurt d›fl› aç›s›ndan yeterince büyüdükleri bir y›l oldu¤unu söyleyen Ayarman, “Yurt d›fl› ülke temsilciliklerimizi befle ç›kard›k. fiimdi hacimlerini art›rmak için çal›fl›yoruz. 2010’da da hedefledi¤imiz üç yeni ülke var. Bunlar için alt yap› çal›flmalar› ve görüflmelerimiz bafll›yor” dedi. K›fl sezonunda tercih edilecek olan modeller hakk›nda bilgi veren Ayarman, flu anda tamtur tafll› alyanslar›n talebinin çok h›zla devam etti¤ini, bu modellerdeki alternatiflerini art›rd›klar›n› bildirdi. Bu dönemde gramaj ve iflçilikte birçok yenilikler yapt›klar›ndan bahseden Ayarman, tamtur tafll› alyansa doyum noktas›n›n çok uzak olmad›¤›n› sözlerine ekledi. Ayarman, Tarz Alyans olarak k›fl sezonu için yeni modellerle geleceklerini sözlerine ekledi.


Torojet_ilan_27,5x39,5_con 12/24/08 11:14 AM Page 1 C

Composite

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


SAYI 50  
SAYI 50  

Kuyumculuk Sektörü Altın Dünyası'ndan İzlenir

Advertisement