Page 1

SAY I

82

SAYI: 82 • YIL: 7 • TEMMUZ 2012 • AYLIK KUYUMCULUK SEKTÖRÜ GAZETES‹

TCMB’nin zorunlu karfl›l›klar›n alt›n cinsinden tutulabilmesine imkan sa¤lamas›yla bankalar›n 6 bin ton civar›nda tahmin edilen yast›k alt› alt›na yönelmesi ve hurda alt›n toplama giriflimleri, kuyumculuk sektörüyle bankac›l›k sektörünü karfl› karfl›ya getirdi.

Ürün ve ifl modeli taklitçili¤i ile mücadele art›yor Sektörün önemli sorunlar›n›n ilk s›ralar›nda yer alan ürün ve ifl modeli taklitçili¤i son y›llarda büyük art›fl yaflad›. Firmalar bu konuda önlemlerini art›r›rken sektör birlik ve dernekleri de yasal düzenlemelerle taklitçili¤e dur demenin yollar›n› ar›yor.

P›rlanta devriminin öncüleri

Emre Alkin

Saliha Ascensio

Elif Ar›can

Remzi Çelen


Başyazı Remz‹ Çelen

remzicelen@yayindunyasi.com www.twitter.com/altindunyasi www.facebook.com/altindunyasiyayingrubu

SEKTÖRDE “SÖZ SENETT‹R’’ DÖNEM‹ B‹T‹YOR Kuyumculuk ve mücevherat sektörünü di¤er sektörlerden ay›ran en önemli özelliklerden biri, belki de en önemlisi ticaretteki cari hesap iflleyifl sistemidir. Türkiye’de hatta dünyada tek bir imza dahi olmadan, bir “söz’’ ile kilolarca has alt›n ya da yüz binlerce dolar cari hesap bakiyesinin aç›ld›¤› baflka bir sektör yoktur. “Söz senettir’’ anlay›fl›yla ticaret, tarihi yar›mada tüccarlar›n›n yapt›klar› ifle ve ifl yapt›klar› kiflilere karfl› ne kadar sayg›l› olduklar›n›n, temin ettikleri güvenin, yüzy›llarca en önemli göstergesi olmufl ve sürekli örnek gösterilmifltir. Ancak, yüzy›llarca ö¤ünülerek anlat›lan ve örnek gösterilen “söz senettir’’ anlay›fl› bugün sektörümüzün önündeki en önemli engellerden birisi olarak karfl›m›zda duruyor. Bu s›k›nt›l› durumu flu flekilde özetlemekte fayda var; Art›k sektörde arz fazlas› var. Binlerce üretici ihtiyaçtan fazlas›n› üretiyor. Ürünler, fiyatlar ve hizmetler neredeyse bir birinin ayn›s›. Böyle olunca bir yandan sat›fl güçlefliyor ve di¤er yandan da kar marjlar› düflüyor. Ürün, hizmet ve fiyatta fark yaratamayan atölyeci ya da toptanc› ancak cari hesap bakiyesi vererek, bir anlamda riske girerek sat›fl yapabilme flans›na sahip oluyor. Kendisi bakiye vermese, o ma¤azaya bakiye verecek bir rakibi mutlaka ç›k›yor. Ma¤azalar bir “söz’’ ile kilolarca alt›n alabiliyor. Baflka aç›dan bakt›¤›m›zda bir tak›m perakendecilerin, atölyecileri finansman kayna¤› olarak kulland›klar›n› da söyleyebiliriz. Pek çok ma¤azan›n, vitrinlerini, kendi sermayesi ile de¤il de atölyecilerin sermayesi ile doldurduklar› da bir gerçek. Bölgesinde kendisini kan›tlam›fl, sermayesi kuvvetli firmalar bu sistemin d›fl›nda çal›fl›yor. Sermaye yap›s› güçlü perakendeci, ma¤azaya sermaye takviyesi de¤il “Sat›lacak ürün’’ alma flans›na sahip oluyor. Do¤ru firmadan, do¤ru ürünleri, do¤ru fiyatlara peflin ya da pefline yak›n flartlarda sat›n al›p sat›fl flans›n› yükseltiyor. Rakibinin sat›n ald›¤› fiyata, nihai tüketiciye sat›fl yapabiliyor. Sat›fl yapan firman›n da ödeme s›k›nt›s› olmuyor. Ama, atölyecinin bakiyesni kullanan firma bu imkanlara sahip olam›yor. Kilolarca alt›n› olmas›na ra¤men, maliyeti yüksek ve çeflidi zay›f oldu¤undan rekabette zorlan›yor. Sat›fl düflüyor, sat›fl olmay›nca cari hesap ödeme süreleri uzuyor. Hatta baz› firmalar, atölyecinin sermayesini dahi harc›yor. Bu tip ticarette ço¤u zaman “iflçilikli ürün iadesi’’ son çare oluyor. Tabi firmay› batmadan yakalayabilirseniz. Yakalayamazsan›z, sadece bir firmada kalan bakiyeniz bütün senenin kar›n› götürebiliyor hatta firmay› iflasa dahi sürükleyebiliyor. Firma iflas etmese bile, tahsilattaki aksama sebebiyle düzenli alt›n girmeyen üretim sisteminde verim düflüyor, gereksiz personel maliyetleri, düflük üretim miktar›, yüksek iflçilik maliyeti olarak ortaya ç›k›yor. Sonuçta firman›n rekabet gücü de düflüyor. D›flar›da kilolarca bakiyesi olup da siparifllerini üretmek için döküm yapacak alt›n bulamayan ve personelini bofl oturtan atölyelere hepimiz tan›k oluyoruz. Batan firman›n zincirleme olarak pek çok firmay› etkilemesi de ayr› bir problem. Perakende ma¤azada yaflanan s›k›nt› yar› mamülcüden kilitçiye hatta ramatç›ya kadar uzanan bir zincirde cari hesap s›k›nt›s› yarat›yor. Art›k sektörde bu sisteme bir son verilmesi gerekiyor. Atölyeciler kimlere mal vereceklerine dikkat etmek, perakendeciler de sat›p ödeyebilecekleri kadar sat›n alma yapmay› ö¤renmek durumundalar. “Söz senettir’’ anlay›fl›n›n d›fl›na ç›k›p, di¤er sektörlerde oldu¤u

Say›: 82 • temmuz 2012 • Y›l: 7 Yönetim Yeri: Küçükayasofya Mah. Aksakal Sk. No: 31 Eminönü/Fatih/İstanbul • Tel: 0212 518 84 01 (pbx)

Fax: 0212 518 84 02 • info@yayindunyasi.com

www.altindunyasi.org

18 Alt›n Dünyas›

Alt›n Dünyas› Gazetesi yerel süreli bir yay›nd›r. Alt›n Dünyas› Gazetesi’nde yay›nlanan haber, yaz›, resim ve foto¤raflar›n FSEK ve Bas›n Kanunu’ndan kaynaklanan her türlü haklar› Yay›n Dünyas› A.fi.’ne aittir. ‹zin al›nmaks›z›n kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Alt›n Dünyas› Gazetesi Bas›n Meslek ‹lkelerine uymay› taahhüt eder.

gibi evrak ya da teminat sistemlerini uygulamak, hatta ödemelerde banka kredi sistemlerini dahi devreye almak, cari hesap konusunda yaflanan s›k›nt›lar›n azalmas›na sebep olabilecektir. Konsinye ürün sat›fl› anlay›fl›, cari hesap problemlerinin oluflmas›ndaki önemli faktörlerden biri. Konsinye sat›fl yapan firman›n; müflterisinin öncelikle paras›n› ödeyip, riskine girdi¤i ürünü satma e¤iliminde olaca¤›n›, konsinye ürünü ikinci plana itece¤ini bilerek bu riske girmesi, konsinye ürünün devir h›z›n›n çok yavafl olaca¤›n› hesaba katmas› gerekiyor. Bundan bir kaç sene önce sektörün dev firmalar› evrak ya da teminat karfl›l›¤› cari hesap bakiyesi vermeye bafllad›klar›nda bu uygulamaya karfl› çok tepki gelmiflti. Ancak günümüzde yaflanan s›k›nt›lar, o zaman al›nan bu karar›n ne kadar do¤ru oldu¤unu ortaya koyuyor. Art›k pek çok firma, bu uygulamalar› örnek alarak sütten a¤z› yanm›fl bir flekilde yo¤urdu üfleyerek yiyor. Ancak fark yaratamayan ve cari hesap bakiyesi tan›maktan baflka bir özelli¤i olmayan firmalar›n müflterilerinin verdikleri “söz’e güvenmeye ve uykusuz geceler geçirmeye devam edecekleri de bir gerçek! Kuyumculuk ve mücevherat sektöründe kuyumculuktan mücevhercili¤e do¤ru yaflanan dönüflümde p›rlanta e¤itim ve sertifikasyon firmalar› önemli rol oynuyor. HRD, GIA ve IDL gibi dünyan›n en önemli kurumlar› Türkiye’de açt›klar› ofisler ile sektöre uluslararas› standartlarda p›rlanta e¤itimi ve sertifikasyon hizmeti alma flans› sunuyor. HRD, sektörel organizasyonlar›n düzenlenmesinden, ücretsiz e¤itimlere kadar çok genifl bir yelpazede sektöre hizmet veriyor. GIA, Kemerburgaz Üniversitesi iflbirli¤i ile nitelikli e¤itimler vermeye haz›rlan›yor. Bu say›m›zda bu üç kurumun faaliyetleri ile ilgili ayr›nt›l› bir dosya haz›rlad›k. Henüz p›rlanta ile ilgili profesyonel anlamda bir e¤itim almama›fl ya da sahip oldu¤u e¤itimi güncellemesi gerekti¤ini düflünen herkesin “P›rlanta devriminin öncüleri’’ bafll›kl› dosyam›za göz atmas›nda fayda var. Sektörel yay›nc›l›kta habercilik ve reklamc›l›k iç içe geçmifl iki kavram. Sayfalar›m›zda bir yandan sektör ile ilgili geliflmeleri sizlere aktarmaya çal›fl›rken di¤er taraftan da firmalar›n hem haber hem reklam niteli¤i tafl›yan haberlerini de sizlerle paylaflmaya çal›fl›yoruz. Bunu yaparken firmalar›n kurumsal itibar yönetimi çal›flmalar›na da dikkat ediyoruz. Bu yüzden reklam veren firmalar›m›z› bu konuda uyarmay› görev biliyoruz. Her ne kadar bu konuda hassas davran›yor olsak da dergimizin geçen say›s›nda sektörümüzün önde gelen isimlerinden Lidya Kuyumculuk firmas›n›n, bu y›l 4.’sü düzenlenen geleneksel tekne gezisine ait haber ve firman›n sosyal mesaj içerikli reklam› yay›n grubumuzca, matbaadaki bask› sürecinde sevhen yap›lan bir hata neticesi iç içe yay›nlad›k. Bu durum firman›n taklit ile mücadele için yapm›fl oldu¤u sosyal içerikli ciddi çal›flmaya istemeden de olsa gölge düflürüp, firman›n sektördeki durufluna zarar verdi. Bu yüzden Say›n F›rat Bayraktar’a istemeden de olsa vermifl oldu¤umuz zarardan dolay› üzüntülerimizi bildirir, bu konudaki yaklafl›mlar› ve bize gösterdikleri anlay›fltan dolay› kendilerine teflekkürlerimizi iletiriz. Taklitçilik sektörün önündeki en önemli problemlerden biri. Uluslararas› pazarlarda rekabet gücümüzü azaltan taklitçilik anlay›fl› sektörün geliflimini son derece olumsuz etkiliyor. Uzun y›llard›r al›nan önlemler bu konuda sa¤l›kl› bir flekilde yol al›nabilmesini sa¤lam›fl de¤il. Bu s›k›nt› devam ederken sektörün ileri gelenlerinin bu konudaki düflünelerini sizler için derledik.

Yay›n Dünyas› Gazetecilik Yay›nc›l›k ve Da¤›t›m A.fi. Ad›na,

Sahibi ve Genel Yay›n Yönetmeni:

REKLAM SATIfi YÖNETMENLER‹

KATKIDA BULUNANLAR

MELEK SANCAKLI KADER YAfiAR

ERDO⁄AN ALK‹N MEHMET ÇEL‹K BURHAN GEZG‹N SAL‹HA ASCENS‹O EMRE ALK‹N

REMZ‹ ÇELEN GÖRSEL YÖNETMEN YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ

ZEHRA KAfiIKO⁄LU

‹SMA‹L BATI MAL‹ ‹fiLER MÜDÜRÜ

YAZI ‹fiLER‹

ASLI ÇELEB‹O⁄LU TUNCAY GENÇ

CELAL TALANT‹MUR

Bas›m Yeri: ÖZLEM Matbaac›l›k

Litros Yolu 2. Matbaac›lar Sitesi B Blok 2BB4 Topkap›/‹stanbul Tel: 0212.612 06 62


Karakafl Atlantis halka arz›n› baflar› ile tamamlad› Talep toplayarak halka aç›lan ve 3 günde toplam 4.725 yat›r›mc›ya ulaflan Karakafl Atlantis Yönetim Kurulu Baflkan› Kamil Karakafl halka arzlar›yla ilgili aç›klamada bulundu.

24-25-26 Temmuz 2012 tarihlerinde talep toplayarak halka aç›lan Karakafl Atlantis, 3 günde toplam 4.725 yat›r›mc›ya ulaflt› ve 56,224,837.50 TL’lik (22.489.935.- TL nominal) talep toplad›. 2011 ve 2012 y›l›n›n en baflar›l› halka arz›n› gerçeklefltirdiklerini belirten Karakafl Atlantis Yönetim Kurulu Baflkan› Kamil Karakafl, konu hakk›nda flu aç›klamalar› yapt›: “Kurumsallaflma her alanda oldu¤u gibi bizim sektörümüzün de en önemli ihtiyaçlar›ndan biri. Ülke ekonomisine katk›n›n yan›nda, müflteri memnuniyeti aç›s›ndan da bu alanda kat edilmesi gereken yol var. Halka aç›k bir flirket olarak bundan böyle daha fleffaf ve hesap verebilir bir sektöre öncülük etmek arzusunday›z.” Tüketicilerde alt›n sektörünün kay›t d›fl› oldu¤una yönelik bir alg› oldu¤unu, kendilerinin ise bu alg›y› k›rmaya çal›flt›klar›n› anlatan Karakafl, “Uluslararas› ba¤›ms›z denetim raporlar› var art›k. Yeni Türk Ticaret Kanunu’na uyduk. Bunun sonucunda çok yal›n, çok fleffaf bir bilanço ile kendimizi anlatt›k. Uzun bir süre sonunda, uzun süren çal›flmalar›m›z›n ard›ndan Sermaye Piyasas› Kurulu

(SPK) ve ‹MKB’nin detayl› inceleme ve denetleme çal›flmalar›n›n ard›ndan onay vermesi ile halka arz›m›z› gerçeklefltirdik. 13 y›l aradan sonra ilk defa bir kuyumculuk flirketi ‹MKB’de halka aç›ld›. Bunun hakl› gururunu yafl›yoruz. Köklü ve güven veren bir firma olmam›z bu halka arzda bir kez daha ifllerimizi kolaylaflt›rd›, yat›r›mc›lar ve müflterilerimiz taraf›ndan ne kadar tercih edilebilir oldu¤umuzu bir kez daha gördük. Tabi ki bunu baflarmak ve çizgimizi korumak için y›llard›r azimle çal›fl›yoruz ve çal›flmaya devam ediyoruz. Biz ne kadar bayra¤› ileri tafl›sak da hiçbir zaman bir yerlere gelmifl oldu¤umuzu, iflimizin bitmifl oldu¤unu düflünmüyoruz. Çünkü biliyoruz ki genç ve dinamik bir ekibiz, daha iyi yerlere gelebiliriz ve daha iyisini yapabiliriz. Buna inan›yor ve bu felsefe ile hareket ediyoruz. Bu halka arz sürecinde bizlere güvenen, yat›r›m yapan yat›r›mc›lar›m›za da çok teflekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde ivmemizi daha yukar›ya tafl›yarak yat›r›mc›lar›m›z›n memnuniyetini yükseltmeyi hedefliyoruz.”dedi.

fiirketin sermayesi 50 milyon TL’den 66 milyon 750 bin TL’ye yükseldi Karakafl Atlantis’in halka arz›na iliflkin rakamlar›n› da belirten Karakafl, Halk Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi’nin konsorsiyum liderli¤inde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle yap›lan halka arz sonucunda flirketin sermayesinin 50 milyon TL’den 66 milyon 750 bin TL’ye yükseldi¤ini ve tamam› sermaye art›r›m› ile gerçekleflen halka arzda 16 milyon 750 bin TL’lik nominal de¤erdeki paylar 2.50 TL’den sat›fla sunularak ifllem sonunda 41 milyon 875 bin TL’lik has›lat elde edildi¤ini ve rekor say›labilecek say›da bireysel ve kurumsal 4.651 yeni orta¤a ulaflt›klar›n› söyledi ve halka arz sonras›nda halka aç›kl›k oran›n›n yüzde 25,09 olarak gerçekleflti¤ini belirtti. Yat›r›mc›ya da kendilerini iyi ve do¤ru anlatt›klar›n›, yaklafl›k 200 sayfal›k bir izah name haz›rlad›klar›n›, bunun da sektörün anlat›lmas› ve anlafl›lmas› ad›na iyi bir çal›flma oldu¤unu kaydetti. Ayr›ca hissesini 90 gün boyunca elinde tutan yat›r›mc›lara % 10 bonus hisse vereceklerini, bu flekilde daha en bafltan hisse senedini yat›r›mc›lar için cazip hale getirdiklerini belirtti. Gelece¤e iliflkin bilgiler de veren Karakafl, flunlar› söyledi: “Yeni aç›klanan ‹stanbul Sanayi Odas› Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluflu (ISO 500) s›ralamas›nda, 416’›nc›l›ktan 265’ incili¤e yükseldik. Amac›m›z büyüme ivmemizi art›rarak devam ettirmek, bunun ile ilgili çal›flmalar›m›z da devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bünyemize 3 bölge müdürlü¤ü daha ekleyerek Türkiye’nin co¤rafi anlamda yüzde 100’ üne ulaflmak istiyoruz. Böylece bu yeni bölgelerle yaklafl›k 200-250 kurumsal müflteriye daha ulaflabilmeyi planl›yoruz. Ayr›ca yeni bölgelerde ifle alaca¤›m›z yaklafl›k 80 kifli ile istihdama da katk› sa¤lam›fl olaca¤›z.

‹flletme kart yolda Geçti¤imiz günlerde Denizbank'la Hesapl› Alt›n Sistemi (HAS) ad› verilen proje kapsam›nda iflbirli¤i anlaflmas› imzalayan Karakafl Atlantis, kuyumculara faizsiz sermaye deste¤i verece¤ini duyurmufltu. fiirket flimdi "‹flletme Kart" projesini de hayata geçirmeye haz›rlan›yor. Buna göre kendilerinden devaml› ürün alan yaklafl›k 400 kuyumcuya 50-100 bin lira limitli kredi kart› vereceklerini ifade eden Kamil Karakafl, "Bu kartlar sayesinde bizimle çal›flan kuyumcular kur fark›ndan kurtulacak, çünkü ald›klar› alt›nlar›n bedelini Türk Liras› olarak ödeyecekler bunun yan› s›ra son tüketiciye de ald›¤› ürünü TL baz›nda çeflitli vadelerde ödeme imkan› da yarat›lm›fl olacak. Burada kuyumcu ve son tüketici yarar›na bir sistem oluflacak. Böyle bir sistemi oluflturuyor olmaktan dolay› mutluyuz.” fleklinde konufltu. 20 Alt›n Dünyas›


Alt›nbafl, Manisa Magnesia AVM’de yeni ma¤azas›n› açt›

Mücevher sektörünün lider markas› Alt›nbafl’›n, Manisa Magnesia AVM’deki yeni ma¤azas›nda, her yafl ve zevke hitap eden elmas, p›rlanta ve alt›ndan oluflan özel koleksiyonlar yer al›yor.

kraliçe kadar düflkün, cesur kad›nlar›n tercihi QUEEN olurken, kad›n ve erke¤in ölümsüz aflk›n› anlatan, ›fl›lt›s›yla bafl döndüren, aflk ve ba¤l›l›¤› bir ömür boyu sembolize eden zarafetteki tektafl, üçtafl, befltafl, tamtur‘un baflrolde oldu¤u LOVE kategorisinde, mücevher tutkunlar›n› 57 fasete sahip normal p›rlantalara göre, 74 fasetten oluflan ve ad›n› bu özellikten alan LOVE kategorisinin en yeni koleksiyonu C74 koleksiyonunda, ›fl›k k›r›lmalar› artt›¤› için tafl çok daha gösteriflli ve parlak görünüyor.

M

Alt›n, p›rlanta, zümrüt ve yakuttan oluflan koleksiyonlar

ücevher sektörünün lider markas› Alt›nbafl, ma¤aza zincirine bir yenisini daha ekledi. Alt›nbafl’›n her yafl ve zevke hitap eden elmas, p›rlanta ve alt›ndan oluflan özel koleksiyonlar› Magnesia AVM’de Manisal›larla buluflacak.

Tarihin izlerini tafl›yan görkemli koleksiyonlar Alt›nbafl, birbirinden fl›k ve zarif mücevherlerini tarihten de ilham alarak tasarl›yor. Otantik tasar›mlar›yla, Osmanl› ihtiflam›n›n izlerini tafl›yan, köklerine ba¤l›, modern ve fl›k kad›n›n mücevheri olan elmas›n ›fl›k huzmeleriyle baflrolde oldu¤u OTTO koleksiyonu yakut, zümrüt, safirin efllik etti¤i görkemli yüzük, kolye ve küpelerden olufluyor. Gecenin y›ld›z›, bak›fllar›n oda¤›, güzelli¤ine ve gösterifline bir

22 Alt›n Dünyas›

Modern ve flehirli kad›ndan ilham al›narak tasarlanan Alt›nbafl’›n yepyeni koleksiyonu FEMME, özgün tasar›mlar› ile göz dolduruyor. 14 ayar yeflil, pembe ve beyaz alt›ndan oluflan safir, zümrüt, yakut gibi de¤erli tafllar ve ametist, sitrin, pembe kuvars gibi yar› de¤erli tafllarla süslenmifl koleksiyon, günün her saati ve her k›yafetle tafl›nabilecek özgün ve modern tasar›mlar›yla, özel günler için de seçenekler sunuyor. Evlenmeye haz›rlanan çiftler, tekliflerin ilk tan›¤› Alt›nbafl’ta, bir ömür boyunca parmaklardan ç›kar›lmayacak klasik ya da al›fl›lmad›k bir çift alyans ile aflklar›n› ifade ediyorlar. Alt›nbafl, sadece sevdi¤iniz kifliye bak›nca gördü¤ünüz büyülenmeden yola ç›karak tasarlad›¤›, çiftlerin foto¤raflar›n›n yer ald›¤› Portre Koleksiyonu, farkl› ve modern çizgisi ile Spectra Koleksiyonu d›fl›nda TriAmor Koleksiyonu ve Destan Koleksiyonu ile evlenecek çiftlere eflsiz desenler, renkler ve modeller sunuyor. Erkekler için s›n›rl› say›da üretilmifl fl›k kol dü¤meleri ve yüzüklerden oluflan koleksiyonu CEO kategorisi, çocuklar›n dünyas› kadar renkli K‹DS kategorisi, Alt›nbafl Magnesia AVM ma¤azas›nda mücevher tutkunlar› ile bulufluyor.


Yast›k alt› alt›n›n ekonomiye kazand›r›lmas›yla herkes kazançl› ç›kacak! Dünyada bir ilk… Türk halk›n›n elinde bol miktarda tak›, ziynet oldu¤u için bankalarla görüflmelerde halktan hurda toplaman›n yolunu da açt›klar›n›, flu anda vatandafllardan bu yönden alt›n toplama giriflimi de bafllatt›klar›n› belirten Halaç, ''Vatandafllar bilgilendirilerek, ikna edilerek bir flekilde alt›nlar bankaya mevduat olarak geliyor. Bankalar da kar pay›, faiz veriyor. Hem yast›k alt›ndaki hiçbir flekilde kullan›lmayan alt›n ç›k›yor, hem vatandafla bir getiri sa¤lan›yor, hem de bankalar bu alt›n› kullan›yor de¤erlendiriyor. Çok büyük bir art›fl› oldu. Kuveyt Türk ile yapt›¤›m›z çal›flmalar sonucunda flu ana kadar yaklafl›k 1.3 ton alt›n yast›k alt›ndan ç›kt›. Türkiye'de 5 bin ton alt›n›n yast›k alt›nda oldu¤unu tahmin ediyoruz. Tabii 1.3 ton bunun yan›ndan hiçbir fley de¤il ama bafllang›ç için iyi. Vatandafllardan alt›n al›rken 24 ayar külçe gram alt›n als›nlar ki bankaya rahatl›kla yat›rs›nlar. Bankalar arac›l›¤›yla külçe alt›n al›m ve sat›m ifllemleri olacak'' dedi. Halaç, vatandafl bankaya 100 gram alt›n yat›rd›¤›nda, bir sene sonra bankaya göre de¤iflen ama ortalama olarak 102 gram alt›n olaca¤›n› ifade ederek, ''Bu evde ço¤alm›yor. Ama bankada ço¤al›yor. Biz dünyada ilk defa bunun önünü açt›k'' dedi.

Kuyumcunun ifli daha da artacak

‹stanbul Alt›n Rafinerisi Afi Yönetim Kurulu Baflkan› Özcan Halaç, yast›k alt›ndaki alt›n›n ekonomiye kazand›r›lmas› çal›flmalar› kapsam›nda flu ana kadar yaklafl›k 1,3 ton alt›n›n yast›k alt›ndan ç›kt›¤›n› belirtti. Bunun bafllang›ç için iyi oldu¤unu aç›klayan Halaç, kuyumcular›n da bu durumdan kazançl› ç›kaca¤› mesaj›n› verdi. erkez Bankas›n›n alt›n› munzam karfl›l›k olarak kabul etmesi ve Baflbakan Yard›mc›s› Ali Babacan'›n da yast›k alt›ndaki alt›n›n ekonomiye kazand›r›lmas› için çal›flt›¤›n› aç›klamas›ndan sonra, bankalar›n alt›na yo¤un ilgi duymaya bafllad›klar›n› belirten ‹stanbul Alt›n Rafinerisi (‹AR) Yönetim Kurulu Baflkan› Özcan Halaç, Türkiye'de tahminlere göre 250-300 milyar dolar de¤erinde alt›n›n yast›k alt›nda yatt›¤›n›, bu zenginli¤in yast›k alt›nda durmas›n›n ekonomiye bir faydas›n›n olmad›¤›n› dile getirdi. Halaç, ''Bu alt›nlar›n yast›k alt›ndan ç›kar›l›p ekonomiye kazand›r›lmas› laz›m. Bu nedenle rafinerinin üretmifl oldu¤u gram alt›n› bankalarda mevduat olarak kabul edilir hale getirdik. Vatandafl alt›n ald›¤› zaman yast›k alt›nda tutmayacak da bankaya yat›racak. Banka da onu iflletecek ve vatandafla kar pay›, ya da faiz ödeyecek'' dedi.

M

“Devlet taraf›ndan teflvik görmek istiyoruz” Halaç, yast›k alt›ndaki alt›n›n ç›kar›lmas› için devlet taraf›ndan teflvik görmek istediklerini de belirterek, “Munzam karfl›l›klar art›r›ls›n, bankalar ayn› dolar ya da TL gibi alt›n EFT'si yaps›nlar. Alt›n kredisindeki stopaj kald›r›ls›n. Vatandafl›n bankaya olan güvensizli¤ini ortadan kald›rmak için flu anda TMSF taraf›ndan bankadaki mevduatlara tan›nan 50 bin TL'lik sigorta oran› yast›k alt›ndan gelen fiziki alt›n için 100-150 bin lira olsun. E¤er bu orana ç›karsa vatandafl daha çok güvenerek bu yat›r›m› yapacak ve yast›k alt›ndan ç›kar›p bankaya koyacakt›r. fiu anda bankalar›n emanet kasalar› eminim ki alt›n dolu. E¤er bu sa¤lan›rsa emanet kasadan ç›k›p bankada hesaba girecek. Vatandafl sigortas›z bir flekilde emanet kasada tutaca¤›na, sigortal› bir flekilde banka hesab›nda tutar” dedi.

24 Alt›n Dünyas›

Halaç, kuyumcular›n ''bizim iflimizi yap›yorlar'' yönündeki yanl›fl alg›lamas›n› da çözdüklerini, kendilerinin alt›n› al›p satmad›klar›n›, sadece alt›n›n yerinin de¤iflti¤ini, yast›k alt›ndan ç›k›p banka kasas›na girdi¤ini söyledi. Vatandafl›n tekrar tak› ald›¤› zaman bankadan külçe alt›n›n› al›p gidip kuyumcudan rahatl›kla alt›n›n› alaca¤›n› ifade eden Halaç, '' Bu durum yast›k alt›ndaki alt›n›n yenilenmesine yol aç›yor. Kuyumcunun ifli daha da artacakt›r'' fleklinde konufltu.

Alt›n ithalat› durma noktas›na gelecek Yast›k alt› alt›nlar›n ekonomiye kazand›r›lmas›yla, her y›l yap›lan ortalama 144 ton alt›n›n ithalat›n›n durma noktas›na getirilece¤ini, böylelikle d›fl ticaret a盤›n›n da azalaca¤›n› belirten Özcan Halaç, bu sistemde herkesin bir art›s›n›n oldu¤unu söyledi. Halaç, bu durumun üreticiye yans›mas›n› ise, “Üreticinin satt›¤› ürünü, yast›k alt›nda tutan vatandafl tak›lar›n› satmak isterse kuyumcuya gidiyor. Bankalarla yapt›¤›m›z vatandafl›n hiçbir flekilde kullanmay› ya da satmay› düflünmedi¤i alt›n› banka hesab›na onu ikna ederek yat›rmas›n› sa¤lamak. Burada banka alt›n› sat›n alm›yor. Banka alt›n karfl›l›¤› hesaba alt›n koyuyor” fleklinde anlatt›.

“Alt›n da para gibi her yerde kullan›l›r hale gelecek” ‹AR olarak ürettikleri 24 ayar külçelerin bankada, borsada, uluslararas› arenada geçerli oldu¤unu, rahatl›kla para olarak da kullan›labildi¤ini belirterek, ''O yüzden biz vatandafl› 24 ayara yönlendirmeye çal›fl›yoruz. Al›m sat›mda en minimum kay›p 24 ayar alt›nd›r'' dedi. Halaç, zamanla alt›n›n para gibi her yerde kullan›l›r hale gelece¤ini, alt›n havale, piyasaya kredi verme, alt›n› teminat say›lmas› gibi uygulamalar›n olaca¤›n› söyledi.


6 bin ton yast›k alt› alt›n›n sisteme girmesi bekleniyor

Bankalarla kuyumcular›n yast›k alt› alt›n tart›flmas› büyüyor TCMB’nin zorunlu karfl›l›klar›n alt›n cinsinden tutulabilmesine imkan sa¤lamas›yla bankalar›n 6 bin ton civar›nda tahmin edilen yast›k alt› alt›na yönelmesi ve hurda alt›n toplama giriflimleri, kuyumculuk sektörüyle bankac›l›k sektörünü karfl› karfl›ya getirdi. 112 ton alt›n bankalarda TCMB eylül ay›nda yapt›¤› düzenleme ile alt›n depo hesaplar›n› zorunlu karfl›l›klara tabi yükümlülüklere dahil ederken, Kas›m ay›nda TL zorunlu karfl›l›klar›n alt›n olarak tutulabilecek k›sm›n› yüzde 10 olarak belirledi. TCMB mart ay›nda bu oran› yüzde 20’ye, haziranda ise yüzde 25’e yükseltti. Bu sayede bankalar merkez bankas›nda at›l olarak tuttuklar› Türk Liras› yerine alt›n koyarak söz konusu TL kayna¤› serbest b›rakabiliyor. Bankalar flu anda TCMB nezdinde Türk liras› zorunlu karfl›l›klar› için 10.4 milyar lira de¤erinde 112 ton alt›n tutuyor. Türkiye’de geçen y›l yaklafl›k 200 ton, bu y›l›n ilk yar›s›nda ise 100 ton hurda alt›n dönüflü oldu¤u tahmin edilirken, halihaz›rda alt›n bankac›l›¤›nda aktif olarak çal›flan ‹fl Bankas›, Denizbank, Bank Asya ve Kuveyt Türk, y›lsonuna kadar 25 ton civar›nda yast›k alt› alt›n toplamay› hedefliyor. Bankalar›n alt›n bankac›l›¤› uygulamalar› çerçevesinde müflteriler, yast›k alt›nda tuttuklar› cumhuriyet alt›n›, külçe alt›n ya da kolye ve bilezik gibi ürünleri flubelere getiriyor, eksperler bu alt›nlar›n de¤erlemesini yap›yor ve karfl›l›¤›nda bir hesap aç›l›yor. Bu hesaplar üzerinden alt›n ya da TL karfl›l›¤›nda getiri elde edilebiliyor. Yast›k alt› alt›n›n ekonomiye kazand›r›lmas› ad›na hayata geçirilen sistem sonucu yans›malar›n› hem bankac›l›k sektörü hem de kuyumculuk sektörü aç›s›ndan de¤erlendirdik.

TMSF Baflkan› fiakir Ercan Gül

“Bankalar›n mevduat primleri ‘alt›n’ olacak.” Kasas›nda yaklafl›k 6 milyar dolar mevduat primi bulunan TMSF, elinde bulunan varl›klar› bugüne kadar devlet tahvili ile yabanc› para ve TL cinsi mevduatta de¤erlendiriyordu. TMSF Baflkan› Gül, “Rezervlerimizin bir bölümüyle alt›n alabiliriz. Neden olmas›n?” dedi. Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu’nun (TMSF) bankalardan toplad›¤› mevduat sigorta primlerinin toplam› 5.8 milyar dolara ulaflt›. 2003 y›l›ndan bu yana hiçbir bankan›n batmamas› ve geçen y›l yap›lan bir düzenlemeyle kurumun prim gelirlerinin bir miktar daha artmas› rezervleri ciddi rakamlara tafl›d›. Peki, ama TMSF?elinde bulunan milyarlarca dolar› hangi yat›r›m araçlar›nda de¤erlendiriyordu? Kurumun rezerv kompozisyonunda hangi yat›r›m araçlar› öne ç›k›yordu? Bu sorulara yan›t bulabilmek için kurumun faaliyet raporlar›n› inceledik. TMSF’nin 2010 y›l›nda kasas›nda tuttu¤u 5 milyar dolar›n yüzde 48’i Devlet ‹ç Borçlanma Senetlerinden (D‹BS) olufluyordu. Geriye kalan yüzde 52 ise mevduat olarak bankalarda tutuluyordu. Üst Kurulun Mart 2012 tarihli faaliyet raporuna göre 2010’da yüzde 48 olan D‹BS oran› yüzde 86’ya yükselmifl. Mevduat›n pay› yüzde 52’den yüzde 14’e gerilemifl. TMSF Baflkan› fiakir Ercan Gül, de¤iflimin nedenlerini flu sözlerle aç›klad›: “Asl›nda bunu daha önceden yapmam›z gerekiyordu. TMSF gibi bir kurumun risk a¤›rl›kl› araçlardan uzak durmas› gerekir. Milyarlarca dolar› bankalarda tutuyorduk ve bu yüzden de bir hayli elefltiriliyorduk. Hatta ‘Mevduat yat›rd›¤›n›z banka batarsa ne yapars›n›z?’ diye sorular geliyordu. Biz de bu nedenle rezerv kompozisyonunda radikal bir de¤iflime gittik.”

2.5 milyar dolarl›k takas fiakir Ercan Gül’ün verdi¤i bilgilere göre bankalarda tutulan 2.5 milyar dolarl›k mevduat zaman içinde devlet tahviline dönüfltürüldü. Ayr›ca yeni toplanan mevduat primleri de direkt olarak tahvil yap›ld›. Deneyimli bürokrat, “Yapt›¤›m›z bu düzenleme ile devletin borçlanmas›na da ciddi anlamda katk› sa¤lad›¤›m›z› düflünüyoruz. Bu sayede borçlanma faizlerinin de yükselmesini engelledik” dedi. “Alt›n almay› düflünür müsünüz?” diye sordu¤umuzda Baflkan fiakir Ercan Gül’den ilginç bir yan›t al›yoruz: “Mümkün görünüyor. Merkez Bankas› zorunlu karfl›l›klarda ciddi bir düzeltme yapt›. Biz de rezervlerimizin bir bölümüyle alt›n alabiliriz” Baflkan Gül, ‘döviz piyasas›nda önemli bir oyuncu olduklar›’ yönündeki elefltirilere de yan›t verdi: “Kamu borçlanma enstrümanlar› için de dövize endeksli k⤛tlar›n pay› ciddi anlamda azald›. Bankac›l›k sistemi içinde Türk Liras› mevduat›n da pay› da siyasi ve ekonomik istikrara ba¤l› olarak ciddi anlamda düfltü. Hal böyle olunca piyasa flartlar›n› da göz önünde bulundurarak, elimizde bulunan döviz rezervlerinin bir bölümünü satt›k. Al›m-sat›m ifllemlerinin tek gerekçesi budur.” 26 Alt›n Dünyas›


KOB‹DER Baflkan› Nurettin Özgenç

‹stanbul Kuyumcular Odas› Baflkan› Alaattin Kamero¤lu

Bankalar ve PTT kuyumculuk mesle¤inden elini çekmeli

“Vatandafl› tak›dan so¤utup, sektöre damga vuruyorlar”

28 Alt›n Dünyas›

‹stanbul Kuyumcular Odas› Baflkan› Alaattin Kamero¤lu, “Bankalar›n Cumhuriyet alt›n›, gram alt›n d›fl›nda, yast›k alt› ad› alt›nda insanlar›n kulland›¤› tak›lar› da ‘at›l duruyor’ alg›s› yaratarak mevduat olarak toplamas›na karfl›y›z” diyor. Reuters’in haberine göre Kamero¤lu, “Vatandafl bu flekilde zarar ettiriliyor. Vatandafl› tak›dan so¤utup, sektöre darbe vuruluyor. TCMB’nin zorunlu karfl›l›k olarak alt›n tutma imkan› sa¤lamas› ard›ndan bankalar bu ifle giriflti. Bu alt›nlar› düflük maliyetli alt›n mevduat› olarak toplamak ifllerine geliyor” diyor.

NES‹M AKIN / GOLD NEWS

Küçük ve Orta Büyüklükteki ‹flletmeler Derne¤i (KOB‹DER) Baflkan› Nurettin Özgenç; “Son zamanlarda bankalar›n birbirlerinden görerek vatandafllardan alt›n mevduat toplamalar› ve sanal alt›n sat›fl› yapmalar› günden güne artmaktad›r. Zaten alt›n fiyatlar›n›n rekor seviyelere yükselmesi ve bu art›fl›n al›m gücünü olumsuz etkilemesinden dolay› zor günler geçiren kuyum sektörü flimdi de bankalar›n haks›z rekabetiyle karfl› karfl›ya kalmaktad›r. Bankalar›n sadece para kazanma h›rs›yla hareket ederek, alt›n sektörüne yönelmeleri kuyumcular› bir hayli zora sokmaktad›r. Ticari kurallarla ba¤daflmayan, etik olmayan bu duruma son verilmeli. Ayr›ca bankalar yetmezmifl gibi PTT'nin de alt›n sat›fl›na yönelmesi anlafl›l›r gibi de¤il.”dedi. Özgenç, kendi aralar›nda yaflad›klar› haks›z rekabetten ve bununla birlikte ifllerin düflük olmas›ndan dolay› zaten kötü durumda olan kuyumcular›n dertlerine, birde bankalar›n rekabeti eklenmesiyle göz göre göre iflasa sürüklendiklerini belirtti. “Kuyum sektörü mensuplar›n›n en çok satt›¤› ürünler aras›nda sarrafiye mamul olarak bilinen çeyrek, yar›m ve cumhuriyet alt›n›d›r. Ancak bankalar›n gram alt›n sat›fllar› yüzünden bu ürünlerde bile ifllerin yok denilecek kadar düflmesi kuyumcular› büyük zarara sokuyor. Yüksek kiralar ödeyen kuyumcular her gün daha fazla zarar ettiklerinden kiralar›n› öderken zorlanmaya bafllad›lar.”dedi. Nurettin Özgenç, ayn› durumu eczac›lar›n da yaflad›¤›n› fakat sessiz kalmayarak hakk›n› korudu¤unu flu sözlerle ifade etti. “Baflbakan Erdo¤an'›n tart›fl›lmal› diyerek ortaya att›¤› "Amerika'da oldu¤u gibi art›k marketlerde, süpermarketlerde ecza ile ilgili stantlar kurulmas›na yönelik bir çal›flma yürütüyoruz" sözü üzerine baz› ecza odalar› ''Mesle¤imden elini çek'' bafll›kl› miting düzenleyerek ''Hükümet elini eczanemizden çek" diye tepki gösterdiler. Kuyum sektörünün temsilcileri de bankalar mesle¤imizden elini çek demedikçe, gereken ve hakl› tepkiyi göstermedikçe, seslerini hükümete duyurmad›kça bankalar alt›n mevduatta toplar cumhuriyet alt›n› da satar. Zira ortada ve gerçekte marketlerde ilaç sat›fl› söz konusu dahi de¤ilken sadece tart›flma üzerine ecza odalar› sert tepki gösterdiler. Alt›n sat›fl› konusunda ise bankalar bang›r bang›r reklam vererek alt›n mevduat hesab› aç›yorlar ve sanal alt›n al›m/sat›m› yap›yorlar. Dahas› ise ATM'lerden gram alt›n satarak bir nevi sarrafl›k yap›yorlar kimsenin bir fley dedi¤i yok. Kuyumcular aç›s›ndan büyüyen tehlikeyi görerek bu konuya daha öncede dikkat çekmifltik.” “Kuyumcular›n para satmas› yani bir nevi tefecilik yapmas› nas›l etik ve ticari de¤erlere ayk›r›ysa bankalar›nda sanal alt›n al›p-satmas› ve alt›n mevduat toplamalar› da ayn›d›r.”diyen KOB‹DER Baflkan› Nurettin Özgenç “Herkes mesle¤ini, ticaretini kendi sektöründe yapmal›. Bugün alt›n satmaya bafllayan yar›n konut, kap› kolu, otomobil ve c›vata satmaya bafllar. Baflta Ticaret ve Sanayi Oda'lar› olmak üzere sektörün temsilcisi olduklar› bilinen Kuyumcular Oda's› derin bir sessizlik içerisinde bu olan bitenleri sadece izlemektedir. KOB‹DER olarak hükümetimizden beklentimiz kamuoyunda ‘Perakende Yasas›’ olarak bilinen "Al›flverifl Merkezleri ve Büyük Ma¤azalar Yasa Tasar›s›"n›n TBMM'de görüflülerek kanunlaflmas› ve kat›l›m bankalar› ve özel bankalar›n kuyumculuk sektörü giriflti¤i haks›z rekabetinden dolay› bankalar mevzuat›n›n yeniden düzenlenmesidir. Her sektör kendi alan›nda ifl yapmal›. Nas›l ki; gazetelerin promosyon ad› alt›nda tabak, çanak, tencere, tava da¤›tarak bir nevi zücaciyecilik yapmalar›na karfl›ysak bankalar›nda alt›n satmas›na karfl›y›z. Önlem al›nmazsa bankalar bu gidiflle flubelerin bir bölümünde kuyumcu gibi hurda alt›n al›p yüzük ve küpe satmaya bafllarsalar flafl›rmamak laz›m.”dedi.

“Bankalarla çal›flmayarak tepkimizi koyabiliriz” Türkiye’de yast›k alt›nda 250 milyar dolar de¤erinde 5 bin ton civar›nda alt›n oldu¤u görüflü yayg›n olsa da bu rakam›n en fazla 1000 ton civar›nda oldu¤unu düflünen Kamero¤lu, alt›n toplayan bankalara yönelik eylemleri olaca¤›n› kaydetti. Kamero¤lu, “Bankac›l›k ifllerini unutup hurda alt›n toplamaya giriflen bankalara karfl› bizim de baz› eylemlerimiz olacak. Sonuç olarak kullan›lan POS cihazlar›, kredi kartlar›, al›nan alt›n kredileri dikkate al›nd›¤›nda kuyumcular da bankac›l›k sektörünün müflterisi. Bu bankalarla çal›flmayarak tepkimizi koyabiliriz. Bu anlamda bankalarla iflbirli¤ine giden kuyumcu zincirlerine de tepkimiz olacak.” Kamero¤lu, kuyumculuk sektörüne en çok krediyi 3-4 bankan›n verdi¤ini ve hali haz›rda sektörün kullanmakta oldu¤u alt›n kredisinin tahmini 20 ton civar›nda oldu¤unu söyledi.

T‹M'le iflbirli¤i yapacak Türkiye'de 32 ilde kuyumcular odas› ve 45 ilde de kuyumcu dernekleri oldu¤unu kaydeden Kamero¤lu, flöyle konufltu: "Türkiye'de 30 bin kuyumcu esnaf› var. Bu sektörden bir milyon kifli geçiniyor. Ço¤u kasaba ve ilçede tek bir kuyumcu var. Alt›n fiyatlar›ndaki art›fllardan kuyumcular zaten olumsuz etkilendi. Bütün günü bir tek çeyrek alt›n, bir yüzük satarak ya da bir bilezik bozdurmaya gelen müflteriyle geçiren kuyumcular var. Bütün illerdeki meslek örgütlerinin yöneticileriyle görüfltük karar ald›k. Bankalar›n alt›n al›p satmas›n›n, küpe, kolye toplama fleklindeki alt›n bankac›l›¤›n›n sektörümüze zarar verdi¤ini düflünüyoruz. Biz de bu bankalar›n POS makinalar›n› iptal edece¤iz. Sadece alt›n mevduat› bankac›l›¤› yapan bankalara yönelece¤iz."

Ertan Tunçbilek / Wedding World Kuyumcukent

“Bankalar›n alt›n toplamas› bizi olumsuz etkiliyor.” ‘’Bu hükümetin, yast›k alt› olarak tabir edilen alt›nlar› ekonomiye kazand›rmak amac›yla att›¤› bir ad›m. Bu konu ile ilgili bankalar görevlendirilmifl durumda. Ama sistemin iflleyiflinde aksakl›klar var. Kuyumcular için son derece olumsuz durumlar ortaya ç›k›yor. Önceden alt›n bozduracak kifli kuyumcuya gelirdi. Kuyumcu bu ifllemden de bir kazanç elde etti¤i gibi, müflteriye baflka bir ürün de satabiliyordu. Bu durum kuyumcular›n müflteri say›s›n›n da azalmas›na sebep olabilir. Ayn› flekilde nihai tüketici için de olumsuz bir durum söz konusu. Kuyumcu piyasadaki rekabet nedeniyle bankan›n ald›¤›ndan çok daha yüksek milyeme hurda alt›n al›yor. Müflteri bir kaç kuyumcuya soruyor, hangi kuyumcu uygun fiyat veriyorsa o kuyumcuda ifllem yap›yordu. Ama bankalarda böyle bir durum yok. Müflterilerin buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Burada yap›lmas› gereken fluydu; E¤er hükümet yat›k alt›ndaki alt›nlar› ekonomiye kazand›rmak istiyorsa mutlaka kuyumcuyu da devreye almal›yd›. Kuyumcu müflteriden hurday› toplamal›, sonra anlaflmal› oldu¤u bankalardan, hurday› getiren müflteriye alt›n hesab› aç›lmas›na arac› olmal›yd›. Bu flekilde sistem çok daha sa¤l›kl› ifllerdi. Oysa flimdi bir sektör baltalan›yor.’’


Bal›kesir Kuyumcular ve Sarraflar Derne¤i Baflkan› Recai Gürcan

Mesle¤imizi elimizden almay›n! Bal›kesir Kuyumcular ve Sarraflar Derne¤i Baflkan› Recai Gürcan konuyla ilgili “Bankalar›n alt›n hesab› açmas› kadar do¤al bir harekete kim ne diyebilir? Bu ifl tamamen kendi alanlar›nda yapt›klar› çal›flmad›r, ama yast›k alt›ndaki alt›nlar› ekonomiye kazand›rmak ad›na terazi koyup mal toplamaya kalk›flmalar› tamamen yak›fl›ks›z, tamamen kuyumculuk sektörünün gelece¤ini karartan bir harekettir.”dedi. Bankalar›n yast›k alt› alt›n› ekonomiye kazand›rma çal›flmalar›n›n kuyumcular›n elinden mesle¤inin çal›nmas›ndan baflka bir fley olmad›¤›n› belirten Gürcan, “Bankan›n terazi koyup, evlere telefon aç›p alt›nlar›n›n bankaya getirilmesi istenip, hurda alt›n toplama ifllemi yapmas› kadar bizlere a¤›r darbe vuran bir hareket daha olamaz” dedi. Recai Gürcan, bankalar›n kuyumcular›n mesle¤ini tehdit etti¤ini, Türkiye’deki binlerce insan› ekme¤inden etti¤ini, “B›rak›n da hurda alt›n iflimizi de elimizden almay›n, vatandafl bizde bozdursun e¤er size art› hesap açt›racaksa da paras›n› kendisi getirip yat›rs›n buna bizim karfl› ç›kmam›z söz konusu olmaz. Ancak siz kalk›p teraziyi masan›n üzerine koyarsan›z o zaman bizde hakl› olarak iflimize göz koyman›zdan dolay› feryat ederiz. Türkiye’de 30-35 bin toptanc›, perakendeci ve atölyecinin eme¤inin dünden, bugüne ve yar›na olan gelece¤ini elinden al›p binlerce insan›n ekme¤ini kazanamamas›na engel oluyorsunuz” sözleriyle ifade etti. Alt›n hesab› açarak para toplaman›n do¤al ve yasal oldu¤unu fakat hem yast›k alt›ndaki alt›n› toplay›p hem de ATM’lerden alt›n satman›n ‘esnaf›n ekme¤ine de göz dikmek’ oldu¤unu söyledi. Kuyumculuk birçok eksikli¤in alt›nda ezilirken birde böyle bir durumun oluflmas›n›n zor durumda olan esnaf› iyice yaralad›¤›n› belirten Gürcan bu durumun çözüme kavuflmamas› halinde ise çok say›da esnaf›n bankalarla olan çal›flmalar›n› ve pos makinesi kullan›mlar›n› gözden geçireceklerini düflündü¤ünü kaydetti. “Herkes kendi iflini yaparsa kimse ma¤dur olmaz” diyen Recai Gürcan son olarak “Hurda alt›n toplama iflinde vatandafl, mutlaka elindeki alt›n›n bankalarca de¤il esnafça daha iyi de¤erlendirilip kendilerine kazanç sa¤lad›¤›n› görecektir.”dedi

‹zmir Kuyumcular Odas› Baflkan› Y›lmaz Uça

Bu sistem etik de¤il! Kuyumculuk sektörü olarak yast›k alt› alt›n›n ekonomiye kazand›r›lmas›ndan yanay›z ancak bu yöntem do¤ru de¤il. fiu anki durum kuyumculuk sektörüne yap›lm›fl bir sald›r› gibi. Bankalarla birlikte anlaflmal› baz› kurulufllar da yanl›fl yöntem izliyorlar. Bu durum etik de¤il, yanl›fl ve ekme¤imize mani olan bir sistem. Kuyumcular bu konu üzerine birlik sa¤l›yorlar. Yak›nda konu üzerine bir toplant› yap›p çözüm arayaca¤›z. Nas›lsa kuyumcular kendi alanlar›n›n d›fl›na ç›km›yorlarsa bankalar da kuyumcular›n ifline kar›flmamal›, herkes kendi iflini yapmal›.

‹fl Bankas› Genel Müdür Yard›mc›s› Erdal Aral

Y›lsonuna kadar 1 milyar dolarl›k hurda alt›n toplamay› hedefliyoruz Alt›n yat›r›m› yapmak isteyen müflterileri için genifl bir yelpazede alt›n yat›r›m ürünleri sunan ‹fl bankas› mevduat niteli¤inde olan alt›n depo hesab› ürünlerine yat›r›m yap›labilece¤i gibi, alt›na dayal› yat›r›m fonlar›n› da (B tipi ya da anapara korumal›) tercih edebilme olanaklar› sunuyor. Önümüzdeki dönemlerde, alt›n fiyatlar›nda art›fl e¤iliminin devam etmesi halinde, bu durumun alt›na olan yüksek ilginin de sürmesini sa¤layaca¤›n› belirten Erdal Aral” Parasal geniflleme politikalar› ve küresel risk ifltah› alt›n fiyatlar›na etki edecek faktörler olmaya devam edecek. Bu faktörlerin alt›n fiyatlar›n› yukar› yönlü hareket ettirecek flekilde geliflim göstermesi, ülkemizde ve küresel ölçekte alt›n bankac›l›¤›na olan ilgiyi art›racak” dedi. Türkiye’de alt›n bankac›l›¤›n›n uzun bir süreç boyunca yaflanan geliflmelerle ilgi çekmeye bafllad›¤›n› söyleyen Aral 1995 y›l›nda ‹stanbul Alt›n Borsas›’n›n (‹AB) kurulmas›, ‹AB üyesi bankalar›n alt›n al›m sat›m›na yönelmesi, 2004 y›l›nda 32 say›l› kararda yap›lan de¤ifliklikle bankalara k›ymetli maden mevduat› açabilme yetkisinin verilmesi... Di¤er taraftan alt›n fiyatlar›nda yaflanan yüksek fiyat hareketlili¤i ve tüm dünyada alt›na olan talebin artmas› ile 2011 y›l›nda alt›n bankac›l›¤›n›n ülkemizde de olumlu yönde etkiledi¤ini de belirten Erdal Aral “Bankac›l›k sektöründe alt›na dayal› ürünlerin artt›¤› ve müflteriler taraf›ndan alt›n bankac›l›¤›n›n daha fazla takip edildi¤i gözleniyor. K›ymetli maden depo hesaplar›n›n büyüklü¤ü sektör genelinde ciddi art›fl gösterdi. Toplam alt›n mevduat› büyüklü¤ü BDDK verilerine göre son 1 y›lda 3.1 milyar TL’den 13.6 milyar TL’ye yükseldi” dedi.

Bankalar neden alt›n› önemsiyor? 2008 krizi ve sonras›ndaki süreç küresel olarak alt›n›n güvenli liman alg›s›n› pekifltirdi. Alt›n, Anadolu da binlerce y›ld›r kültürel olarak talep gören bir varl›k. Türkiye'de yap›lan araflt›rmalar alt›n›n ilk akla gelen yat›r›m araçlar›ndan biri oldu¤unu iflaret ediyor. Alt›n her dönem konuflulan ve her ölçekteki yat›r›mc›n›n her zaman güvendi¤i bir yat›r›m arac›. Bu nedenle yat›r›mc›lar›n fiziki alt›na iliflkin taleplerinden vazgeçmelerine iliflkin bir durumdan çok, bu birikimlerin ekonomi s›n›rlar› içinde de¤erlendirilmesine dönük geliflmeler yaflan›yor. Bu kapsamda bankalara da daha önce TL ve YP (yabanc› para) olarak ay›rmak zorunda oldu¤u zorunlu karfl›l›klar için bir seçenek daha sunulmufl oldu. Bunun asl›nda bankalar›n likiditesini yönetme konusunda bir esneklik sa¤layaca¤›n› düflünüyoruz. Bankalar›n zorunlu TL karfl›l›klar›n›n bir k›sm›n› alt›n cinsinden yat›rmalar›na imkan tan›mas› 1.500 ile 6.000 ton aras›nda oldu¤u varsay›lan yast›k alt› tasarruflar›n›n da bankalar arac›l›¤› ile ekonomiye kazand›r›lmas›na yard›mc› bir etken olacakt›r. Son dönemde alt›n bankac›l›¤› konusunda bankalar›n artan ifltah› ve bankalara sunulan bu opsiyon yast›k alt› tasarruflar›n›n ekonomiye de¤er olarak dönmesini teflvik edecektir görüflündeyiz. 30 Alt›n Dünyas›


Bankalar alt›n›n gelece¤i ve alt›n bankac›l›¤› için ne diyor? Devlet yetkililerinin 6 bin ton olarak ifade etti¤i yast›k alt› alt›n›n Türkiye'deki varl›¤›, bankalar›n da fazlas›yla ilgisini çekiyor. Bankalar›n büyük bölümü alt›n bankac›l›¤›nda etkili çal›flmalar yap›yorlar. *Denizbank'›n Genel Müdürü Hakan Atefl, alt›n bankac›l›¤› sektörünün 2011 y›l›nda ortalama yüzde 260 büyüdü¤ü bilgisini verdi. *‹fl Bankas› Genel Müdür Yard›mc›s› Erdal Aral, uluslararas› alt›n fiyatlar›nda son dönemde ciddi hareketlilik gözlendi¤ini belirterek önümüzdeki dönemde yat›r›m arac› olarak alt›na olan ilginin devam edece¤ini söyledi * Akbank Genel Müdür Yard›mc›s› Galip Tözge, MB'nin bankalar›n zorunlu TL karfl›l›klar›n›n bir k›sm›n› alt›n cinsinden yat›rmalar›na imkan tan›mas›na dikkat çekerek, "Son dönemde alt›n bankac›l›¤›nda bankalar›n artan ifltah› ve sunulan bu opsiyon yast›k alt› tasarruflar›n›n ekonomiye dönmesini teflvik edecek" dedi. * Halk Bankas› Genel Müdür Yard›mc›s› ‹smail Hakk› ‹mamo¤lu, vadeli alt›n mevduat› üzerinde çal›flt›klar›n›, bu ürünün yast›k alt›ndaki fiziki alt›nlar›n ekonomiye kazand›r›lmas›na önemli bir katk› sa¤layaca¤›n› söyledi. * Alt›n›n fiyat›n›n artmas›n›n ard›nda yatan temel nedenlerin de¤iflmedi¤ini belirten Garanti Bankas› Genel Müdür Yard›mc›s› Onur Genç, "Bu faktörler de¤iflmedi¤i sürece alt›n fiyat›ndaki art›fl potansiyelinin korunmufl olaca¤›n› düflünüyorum. Uzun vadede alt›n›n yat›r›mc›s›na yine kazand›ran bir yat›r›m arac› olacak" dedi. * Yap› Kredi Perakende Bankac›l›k Pazarlama Grup Direktörü Mehmet Cemalc›lar, merkez bankalar› taraf›ndan ciddi al›mlar›n gerçekleflmesi paralelinde talebin artmas›n›n alt›n›n de¤erindeki yükseliflin önümüzdeki dönemlerde de devam etmesini sa¤layaca¤›n› söyledi. * 10 milyar TL ilave alt›n mevduat hesab› oldu¤unu ileten TEB Genel Müdür Yard›mc›s› Turgut Boz, k›ymetli maden hesab›n›n yast›k alt›ndakinin %3’ü oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda alt›n›n y›ld›z›n›n parlak olaca¤›n› söyledi. * Vak›fbank Genel Müdür Yard›mc›s› Hasan Ecesoy, Nisan 2012 itibariyle Türk Liras› zorunlu karfl›l›klar için tesis edilebilen alt›n oran› yüzde % 10’dan % 20’ye yükseltildi. Merkez Bankas›’n›n bu uygulamalar›, bankac›l›k sektörünün alt›n bankac›l›¤›na olan bak›fl aç›s›n› önemli derecede de¤ifltirdi. * Türk halk›n›n alt›ndan vazgeçmedi¤ini ifade eden Bank Asya Genel Müdür Yard›mc›s› Ahmet Beyaz, 2012 y›l› içerisinde tüm flubelerinden bankan›n logosunu tafl›yan alt›n al›m sat›fl› yapmay› planlad›klar›n› söyledi.

4 banka aktif Denizbank Alt›n Bankac›l›¤› Grup Müdürü Cem Turgut Gelgör, “Son 1 ayda 650 kilo alt›n toplad›k ve 3 bin 200 yeni müflteri kazand›k” diye konufltu. Denizbank’›n halihaz›rda 5.5 tonluk alt›n mevduat› bulunuyor. Öte yandan Akbank da hurda alt›n toplamay› da içine alacak yeni ürünlerin haz›rl›¤› içinde.

Düzenlenen Alt›n Zirvesi'nde alt›n›n gelece¤i ve sektörün sorunlar›na yönelik Gümrük ve Ticaret Bakan› Hayati Yaz›c› ise tüm bu konulara iliflkin önemli aç›klamalarda bulunmufltu. Yaz›c›, 2011 y›l›nda 3.7 milyar dolar ihracat yapan alt›n sektöründen 2023 y›l›nda 12 milyar dolar ihracat beklendi¤ini söyledi. Yaz›c›, yast›k alt› olarak tabir edilen 6 bin tona yak›n alt›n›n sisteme girmesiyle sektörün daha da canlanaca¤›n› aç›klam›flt›. 32 Alt›n Dünyas›


Klasik çizgilerle modern tasarımın ahengi OT TO’da hayat buluyor Alt›nbafl’›n OTTO koleksiyonunun baflrolündeki elmas tasar›mlar göz al›c›... Köklerine ba¤l› ama ayn› zamanda modern ve fl›k kad›nlar›n tercihi olan OTTO, Osmanl› ihtiflam›n›n izlerini büyüleyici ›fl›k huzmelerinin oldu¤u modern tasar›mlara dönüfltürüyor. Otantik ve modern motiflerin birleflti¤i mücevherler elmas, yakut, zümrüt ve safirin zarifli¤i ve fl›kl›¤›nda bulufluyor. Özenle tasarlanm›fl yüzük, kolye ve küpeler özel günlerin ilk tercihi oluyor. Geçmiflin nostaljisi günümüzün modern motifleri ile harmanlanarak Alt›nbafl’›n OTTO koleksiyonunda hayat buluyor...

34 Alt›n Dünyas›


alt›n görüfl

Prof.Dr.

Emre Alkin

saliha.ascensio@iab.gov.tr

‹lk 500 sanayi kurulufluna k›sa bak›fl Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu raporu aç›kland›. Tam 44 y›ld›r haz›rlanan raporda vergi öncesi en çok kar eden kurulufllar›n enerji, madencilik, demir-çelik, otomotiv ve g›da sektörlerini temsil edenlerden olufltu¤u görüldü, ihracatta ise özel sektör kurulufllar›n›n bask›n oldu¤u, enerji, otomotiv, elektrik-elektronik ve demirçelik sektörlerinin ilk s›ralarda oldu¤u gözlemleniyor. Raporun en önemli saptamas› kar edenlerin say›s›n›n azalmas› ve zarar edenlerin ise 2011’e göre iki kat›na ç›kmas›. Di¤er taraftan flirketlerin kaynak yap›s›nda da bozulma oldu¤unun alt› çizilmifl. Borçlanma artarken özkaynak pay› düflmüfl durumda. Belki de sevindirici olan geliflmeler net katma de¤erdeki ve çal›flan say›s›ndaki art›fl oldu diyebiliriz. Özetle "2011 sanayi kurulufllar› için çok da parlak geçmemifl" fleklinde yorum yapanlar›n çok da haks›z olmad›¤›n› söylemek gerekiyor. 2011 gibi yüksek büyüme h›z› yaflanan bir dönemde bu denli zorlanan sanayi sektörünün, daha düflük büyüme h›z› beklenen 2012'deki performans›n›n ne olaca¤› merak ediliyor. Ancak eldeki ilk veriler hem kapasite kullan›m› hem de üretim aç›s›ndan alarm verir nitelikte olmad›¤›n›n alt›n› çizelim.

2015 hedefi Kuyumcukent’te 5 ma¤aza Wedding World Kuyumcukent’te (WWK) 2 ma¤azas› ile hizmet veren Ertan Tunçbilek, merkez yönetim ofisini de kompleksin içine tafl›d›. Wedding World Kuyumcukent’in h›zl› bir geliflim süreci yaflad›¤›n› ve ileride çok daha iyi noktalara gelece¤ini vurgulayan Tunçbilek, 2015 y›l›nda 5 ma¤azaya ulaflmay› hedefledi¤ini söyledi. Wedding World Kuyumcukent’te 2 ma¤aza ile hizmet veriyorsunuz. Buray› tercih etme sebepleriniz nelerdir? Buras› çok büyük bir k›sm› kuyumcu ve mücevhercilerden oluflan Türkiye’nin ilk ve tek evlilik konseptli al›flverifl merkezi. Bu yönü ile Kapal›çarfl›’n›n çok güçlü bir alternatifi olabilecek potansiyele sahip. WWK sahip oldu¤u altyap› ile gerek bize gerekse müflterilere çok sa¤l›kl› bir altyap› sunuyor. Buraya gelen müflteri otopark, güvenlik, iklimlendirme, kalabal›k vb hiç bir problemle karfl›laflmadan oldukça rahat bir ortamda al›flverifl yapabiliyor. Biz ayr›ca ülkenin önemli al›flverifl merkezlerinde de ma¤aza sahibyiz. Bu AVM’lerde her ne kadar ziyaretçi say›s› çok fazla olsa da sat›fla dönen ziyaret says› oldukça düflük. Oysa buraya yaln›zca al›c› müflteriler geliyor. Gelen kifli mutlaka bir fleyler be¤eniyor ve sat›n alma yap›yor. Zaten kendisini de buna haz›rlam›fl olarak geliyor. Fiyatlar›n makul olmas› da avantaj. Biz burada do¤rudan imalattan tüketiciye hizmet veriyoruz. Baflka yerde 10 TL’ye yap›lacak bir al›flverifl burada 7 TL’ye yap›labiliyor. Art›k evlenen çiftler her fleyi araflt›r›p geliyor. Bu araflt›rmalar neticesinde de do¤ru adresi kolayl›kla bulabiliyor. Aç›lan ma¤aza say›s›n›n artmas› ile birlikte ziyaretçi say›s›nda da art›fl yaflan›yor. Pek çok firma flimdiden yerini ald›. Biz de önümüzdeki dönemde flu anda ülkenin önde gelen al›flverifl merkezlerinde ve di¤er semtlerdeki ma¤azalar›m›z› bu çat› alt›nda toplamay› planl›yoruz. Hedefimiz 2015 y›l›nda WWK çat›s› alt›nda 15 ma¤azaya ulaflmak. Biz WWK’n›n gelece¤ine inan›yor, yat›r›mlar›m›z› ve ifl planlar›m›z› buna göre kurguluyoruz. WWK’n›n geliflim sürecini nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Bence özellikle son zamanlarda WWK geliflim süreci h›zlanma e¤iliminde. A¤›rl›kl› olarak kuyumcu ve mücevhercilerin bulundu¤u bu merkezde gelinlikçiden çiçekçiye, davetiyeciden ayakkab›c›ya, organizasyon flirketinden seyehat acentalar›na 36 Alt›n Dünyas›

kadar evlilikle ilgili pek çok firma yerini ald›. Merkez bölgede yer kalmad›. Di¤er yerlerde dolmaya bafllad›. Ben kendi ma¤azalar›m ad›na bu geliflim sürecinden memnunum. Gelen ziyaretçi müflteri say›s› da art›yor. Bu da bize olumlu yans›yor. Ben bir süre daha WWK’n›n bu flekilde geliflimine devam edece¤ini ancak belli bir noktadan sonra çok h›zl› bir büyüme evresi yaflayaca¤›n› düflünüyorum. Nas›l ki Masko ve Modoko evlenmeden önce mobilya al›flverifli için hemen hemen her çiftin ziyaret etti¤i yerlerse, WWK’da evlilik planlar› yapan her çiftin mutlaka gelmesi gereken bir merkez olacak. Örne¤in; Perpa’da ilk kuruldu¤u y›llarda çok elefltirilmiflti ama flimdi Perpa kendini kabul ettirdi. WWK’da bu süreci yafl›yor. Al›flverifl merkezinin daha yüksek bir performansa ulaflmas› için neler yap›lmas› gerekti¤ini düflünüyorsunuz? Yönetimin bu konuda önemli gayretleri var. Bu gayretler neticesinde at›lan ad›mlar›n faydalar›n› görüyoruz. Ancak bir kaç konuda da çal›flma yap›lmas› gerekti¤ini düflünüyorum. Birincisi ismimizle alakal›. Taksiciye “Wedding World’e gidece¤im’’ dedi¤inizde buray› bilmiyor. Ama Kuyumcukent dedi¤inizde pek çok kifli taraf›ndan biliniyor. Bence ismimizin “Kuyumcukent Evlilik AVM’’ olmas›nda fayda var. Bu çok daha anlafl›l›r. Bununla birlikte yaflanan bu geliflimden sonra Wediing World AVM k›sm›n›n yönetiminin ayr›lmas› gerekiyor. Yönetim baflar› ile merkezi bu günlere kadar tafl›d›. Ancak bundan sonra atölye blo¤u ile WWK’n›n yönetimlerinin birbirinden ayr›lmas› gerekiyor. Bu ortaya konulan hizmetin kalitesini art›racakt›r. Nikah salonunun bulunmas› iflleriniz aç›s›ndan nas›l bir sonuç do¤uruyor? Nikah salonunun önemli art›lar›n› yafl›yoruz. Nikah için gelen kifliler WWK’n›n durumunu görme flans›na sahip oluyorlar. O anda al›flverifl yapmasalar dahi bir ihtiyaçlar› oldu¤unda ilk olarak buraya u¤rama karar› al›yorlar. Bence Bahçelievler Belediyesi’nin k›yd›¤› bütün nikahlar›n WWK’ya al›nmas› için özel bir çal›flma yap›lmal›. Bu sayede ulaflabilece¤imiz müflteri say›s›nda ciddi artfl yaflanacakt›r. Sat›fllar›n›z›n ürün gruplar›na göre da¤›l›m› ne flekilde gerçeklekefliyor? Art›k alt›ndan p›rlantaya yönelifl h›z kazand›. Günümüz tüketicileri kolunda boy boy bileziklerle gezmek yerine, günlük olarak da kullanabilecekleri p›rlantal› mücevherleri tercih ediyor. Türkiye’nin büyük bir bölümünde durum bu. Biz burada ciromuzun yar›s›n› hatta daha da fazlas›n› p›rlantal› mücevher sat›fl›ndan elde ediyoruz. P›rlanta sat›fllar›n›n önümüzdeki dönemde de artmaya devam edece¤ini düflünüyorum.


‹stanbul cemiyet hayat›n›n ve moda dünyas›n›n vazgeçilmez ismi, sektörün lider mücevher markalar›ndan Pera P›rlanta’n›n marka yüzü Eda Taflp›nar moda ve mücevherin kusursuz uyumunu, önemli stil ipuçlar›n› ve do¤ru bilinen yanl›fllar› Alt›n Dünyas› Gazetesi için aç›klad›… Uzun y›llard›r gündemde olman›za ra¤men sizi ilk kez bir markan›n yüzü olarak görüyoruz. Pera P›rlanta’yla olan ifl birli¤iniz nas›l gerçekleflti? Seçici davrand›¤›n›z› biliyoruz, size gelen projeleri neye göre kabul ediyorsunuz? Pera P›rlanta markas›n›n yüzü ve marka elçisi olmam› istediklerinde tereddütsüz kabul ettim. Pera P›rlanta, p›rlanta sektörünün öncüsü olmas›yla birlikte etkin mücevher skalas› ve farkl› fiyat bütçesiyle genifl hedef kitle sahibi bir marka. Aç›kças› ço¤u zaman elegant, her zaman zarif, bazense iddial› modelleriyle beni etkilemeyi baflard›. Böylesine önemli bir markayla birlikte yol kat edip büyümek fikri beni cezp etti. Ayr›ca hangi kad›n p›rlanta elçisi olmak istemez ki? Gelen projelere ekibimle birlikte uzun toplant›lar sonucunda karar veriyoruz. Bizim için en önemli mottolardan biri, gelen markan›n güvenilirli¤i, stabilitesi ve bir arada

38 Alt›n Dünyas›


Pera Pırlanta çoğu zaman elegant, “P her zaman zarif, bazense iddialı modelleriyle beni etkilemeyi başardı.” ortaya koyaca¤›m›z sinerji asl›nda. Yani heyecanlanmak! Ve bununla herkesi heyecanland›rmak! Benimle ba¤dafllaflmayan hiçbir projeye ekibimden onay gelmiyor. Az ve öz seçimler yapmak bizim birinci kural›m›z.

Türkiye’de stil ya da moda dendi¤inde ilk akla gelen isimlerdensiniz. Peki, sizce stil nedir ve de nas›l olmal›d›r? Moda kat› kurallar sahibidir. Onu kurals›z k›lan yegane unsur ise stildir. Ayr›ca moda kiflisel de¤ildir, stil onu kiflisellefltirir. Yani sonsuz olmak istiyorsak stille hareket etmeliyiz. Çünkü bugün moda olan fley yar›n demode olmaya mahkumdur. Ama stil ruhun d›fla yans›y›fl biçimidir ve kesinlikle ebedi sonsuzlu¤u simgeler...

Sizce mücevher, stil için ne kadar önemlidir? Bu konuda verebilece¤iniz ipuçlar› var m›? Nas›l bir parfüm kutusunun içindeki parfüm s›k›lmadan önce bir anlam ifade etmiyor da s›k›ld›ktan sonra ise tüm oday› etkisi alt›na alabiliyorsa, ayn› fley mücevher için de geçerlidir. Mücevher kiflinin üzerine tak›l›nca kifliselleflir, devleflir ve gitti¤i tüm mekanlarda adeta kendini ifade etme amac›yla müthifl bir enerji saçar... Stil de, p›rlanta da sonsuzdur ve mücevher stilin yap› tafl›d›r...

Bir kad›na ›fl›k katan unsurlar içerisinde sizce mücevherin önemi nedir? Mücevher kimisine ne oldu¤unu hat›rlat›r, kimisini de olmak istedi¤i kifli haline getirir. Kad›n›n yürüyüflünü, havas›n› bile de¤ifltirebilir. Onu özgüven sahibi de yapar, etrafa ›fl›k saçmas›nda da yard›mc› olur. Mücevher, yerine ve kiflisine göre de¤iflkendir. Ama her zaman güçlü ve heyecan vericidir!

Moda ve mücevher dünyas›n›n önemli bir ismi olarak aksesuar ve k›yafet seçimlerinizdeki uyumu nas›l sa¤l›yorsunuz, nelere dikkat ediyorsunuz? Kurals›z içimden geldi¤i gibi olmas›na dikkat ediyorum. Dinamik, özgün seçimler yapmak için içten gelen sese kulak veriyorum. Giyindikten sonra aynan›n karfl›s›na geçip bir anda gözlerimi açt›¤›mda ilk gözümün tak›ld›¤› fleyi mutlaka ç›kar›yorum çünkü ço¤u zaman o abart›lm›fl fazlal›k oluyor. K›yafette de aksesuarda da sade veya detaylarla hareketlendirilmifl farkl› fleyleri seçmeye özen gösteriyorum.

Sizce Türkiye’de mücevher do¤ru kullan›l›yor mu? Mücevher kullan›m›yla ilgili söyleyebilece¤iniz moda kurallar› var m›? Abart› dönemini geride b›rakt›k. Moda art›k sadeleflme dönemine girdi. Mücevherde de ayn›s›n› düflünüyorum... Asla bir mücevher kad›n›n güzelli¤ini, albenisini gölgeleyecek kadar flatafatl› olmamal›. Mücevher sade ve zarif olmal› ki k›yafetlerle beraber do¤ru, yorucu olmayan bir ahenk yakalayabilsinler... Tabi ki her fleyden önemlisi herkesin kendini iyi hissetmesi gerek. Bu do¤rultuda ilerlersek kurals›z olmay› öneririm. Kurallarla kendimizi k›s›tlay›p s›radanlaflmayal›m çünkü en korkutucu olan› bu!

Türkiye’deki mücevher markalar›n› gerek tasar›m gerekse kalite olarak dünyayla karfl›laflt›rd›¤›n›zda nas›l konumland›r›rs›n›z? Dünya çap›nda olmak ve bu yola bafl koyup markalaflma sürecini en do¤ru biçimde yönetmeye çal›flmak hiç basit de¤il. Benim gördü¤üm kadar›yla Pera P›rlanta bu yolda emin ad›mlarla ilerleyen, kendini flimdiden kan›tlam›fl olan sektörünün öncüsü bir marka. Türkiye olarak kat edece¤imiz çok yol var ama ben kademe kademe t›rmanmay›, yani bebek ad›mlar›n› her zaman koflar ve yuvarlan›r ad›mlara tercih ederim. Ne demifller acele ifle fleytan kar›fl›r...

Mücevher sektörünün lider markalarından Pera Pırlanta ile moda dünyasının yön veren isimlerinden Eda Taşpınar işbirliği hem mücevher severler, hem de mücevher sektörü için büyük yankı uyandırdı. Alt›n Dünyas› 39


600’ün üzerinde marka Ekim’de Istanbul Jewelry Show’da buluflacak Anadolu’nun 5000 y›ll›k mücevher deneyimi ilk kez Ekim fuar›nda sahne al›yor. ‹stanbul, 4-7 Ekim 2012 tarihleri aras›nda CNR Expo’ da Avrupa’n›n en prestijli fuar› Istanbul Jewelry Show için kap›lar›n› 35. kez aç›yor. Türk kuyumculuk sektörünün gelifliminde önemli rolü olan fuar, her y›l oldu¤u gibi bu y›l da yeni ve farkl› ürünleri dünya profesyonelleri ile buluflturacak. Anadolu’nun gizli kalm›fl hazinelerinin izlerini tafl›yan özel tasar›m ürünler Istanbul Jewelry Show Ekim’e damgas›n› vuracak. Yüz y›llar boyunca Anadolu’nun tarihi zenginliklerinden beslenen usta sanatç›lar›n elinde en son teknoloji ile flekillenen özel tasar›m ürünler bu y›l ilk defa yerli ve yabanc› al›c›lar ile buluflacak.

8 ülke, 15 flehir 3000’den fazla kuyumcu ziyaret edildi UBM Rotaforte ekibinin 8 ülkeye yapm›fl oldu¤u ziyaretlerde, bölgenin önde gelen al›c›lar› ve yerel derneklerle görüflüldü. Dubai, Hong Kong, ABD, ‹talya, Lübnan, Azerbaycan, Rusya ve Hindistan’›n da aralar›nda bulundu¤u mücevher sektörü için önem tafl›yan ülke dernek, bu ülkelerin ilk 10 önemli al›c› firmalar› ile toplant›lar yap›larak, kuyumculu¤un merkezi önemli bölgeler ziyaret edildi. Türkiye’de ise; kuyumculuk sektörüne yön veren 7 flehirde önemli toptanc›lar, üreticiler ve Kuyumcu Oda Baflkanlar› ile görüflmeler yap›ld›. Ziyaret edilen flehirleraras›nda Adana, Kahramanmarafl, Gaziantep, fianl›urfa, Diyarbak›r, Bursa ve Antalya yer almaktad›r.

konuk yazar Elif Ar›can Atasay Kuyumculuk Reklam ve Halkla ‹liflkiler Müdürü

Bir kurumun en de¤erli varl›¤› itibar›d›r. ‹tibar kendili¤inden ortaya ç›kan bir sonuç de¤il, yönetilerek gelifltirilebilen bir de¤erdir. Kurumlar›n çeflitli paydafllar› ile olan iliflkilerinde gösterdikleri tutarl› davran›fllar›n sonucunda kazan›labilir. Bir kurumun itibar›n›n yüksek olmas› kurulufla pek çok avantaj sa¤lar. ‹tibar› yüksek kurumlar pazarlama faaliyetlerini daha optimum maliyetle yürütebiliyorlar; yeni müflteri edinme veya eski müflterilere yeni ürünler sunmada daha baflar›l› olabiliyorlar ve sektördeki di¤er oyunculardan farkl›laflarak zaman kazan›yorlar. Kurumlar, müflterilerin tercihi olmak için ürün-hizmetlerde fark yaratacak baz› standartlar aramaktad›r. Faaliyet gösterilen pazarda müflterilere özel de¤erler yarat›lmad›¤› durumda ise yap›lan çal›flmalar›n baflar›l› olmas› mümkün de¤ildir. De¤er ekonomisinin öneminin artt›¤› ifl dünyas›nda bir halkla iliflkiler çal›flmas› olarak itibar yönetimini baflar› ile uygulamak, sürdürülebilir kurumsal baflar› için etkili bir yoldur. Bunun için öncelikle bir kurum kimli¤i oluflturulmas›, oluflan kurum kimli¤ini hedef kitlelere ileterek güçlü bir kurum imaj› ve bu yolla olumlu bir kurum itibar› yarat›lmas› gerekmektedir. ‹tibar yönetimi kavram›, temelinde yönetim bilimlerinin tümünü içeren ve tüm geliflmeleri bünyesinde bulunduran bir anlay›flt›r. ‹tibar yönetiminde flirket sahipleri veya üst yönetimde bulunan kiflilerin liderlik vasf›na sahip olmas› ve liderliklerini göstermesi gerekmektedir. Bu noktada Atasay’›n itibar yönetimini; liderleriyle, felsefesiyle, sektördeki 75 y›ll›k tecrübesinde hep fark yaratarak sergiledi¤ini örnek olarak gösterebilirim. Kurulufl harc›n›ndan bu yana sektöründe ve kamuoyunda kazand›¤› güven, sundu¤u ürün ve hizmetlerde rekabetçi ifl ortaklar› faydalar› ve tüketici faydalar›yla örnek al›nan bir marka olmas› bir tesadüf de¤il. Di¤er taraftan “itibar”; bir kurumun iç ve d›fl ortamlar›ndaki rekabetçi pozisyonuna katk›da bulunur. Bunun en güzel örne¤i yine Atasay’›n “Chopard for Atasay” projesi. Dünyada henüz global mücevher markalar› aras›nda ortak bir iflbirli¤ine gidilmemiflken dünyaca ünlü Chopard, 75. y›l›n› kutlayan sektörümüzün lider markas› Atasay’a çok özel bir koleksiyon gelifltirdi. Belli de¤erlere sahip oldu¤u için markam›za Chopard’›n özel tasar›m yapmas› markalar›n itibar›n›n de¤erini aç›kça gözler önüne sergilemekte.. Marka sahibi olmak günümüz ekonomisinde çok de¤erliyken; itibar› yüksek marka sahibi olmak bambaflka bir de¤er olarak marka sahiplerine ve paydafllar›na kazan›mlar sunuyor. Atasay Kuyumculuk kuruluflundan bugüne ürün ve hizmetleriyle fark yaratarak gelmifltir. Atasay, çok özel ürünler d›fl›nda, dünyan›n takip etti¤i en son teknoloji ve pazarlama tekniklerini baflar›l› kullanmas›yla da liderli¤i elinde tutmaktad›r.

40 Alt›n Dünyas›


De¤erli okuyucular›m›z,

Dergimizin 2012 y›l› 81. Say›s› 38 ve 39. Sayfalar›nda sektörümüzün önde gelen isimlerinden Lidya Kuyumculuk firmas›n›n, bu y›l 4.’sü düzenlenen geleneksel tekne gezisine ait haber ve firman›n sosyal mesaj içerikli reklam› yay›n grubumuzca, matbaadaki bask› sürecinde sevhen yap›lan bir hata neticesi iç içe yay›nlanm›flt›r.

Bu durum firman›n taklit ile mücadele için yapm›fl oldu¤u sosyal içerikli ciddi çal›flmaya istemeden de olsa gölge düflürmüfl, firman›n sektördeki durufluna zarar vermifltir.

Alt›n Dünyas› Yay›n Grubu olarak, kuyumculuk ve mücevherat sektöründeki geliflmelerin haberlerini Türkiye’nin dört bir yan›ndaki sektör mensuplar›na ulaflt›rman›n yan›s›ra, firmalar›m›z›n kurumsal itibar yönetimi çal›flmalar›na da katk›da bulunmay› amaç edinen bir anlay›flla faaliyetlerimizi sürdürdü¤ümüzü, bu yüzden firmalar›n haberlerinin içeri¤inden, reklam sayfalar›n›n belirlenmesine kadar ki her süreci titizlikle de¤erlendiridi¤imizi belirtmekte yarar görüyoruz.

Bu anlamda Lidya Kuyumculuk San. Tic. Ltd. fiti ve Say›n F›rat Bayraktar’a istemeden de olsa vermifl oldu¤umuz zarardan dolay› üzüntülerimizi bildirir, bu konudaki yaklafl›mlar› ve bize gösterdikleri anlay›fltan dolay› kendilerine teflekkürlerimizi iletiriz.

Sayg›lar›m›zla.

YAYIN DÜNYASI A.fi.

42 Alt›n Dünyas›


TAKL‹TÇ‹L‹K

Ürün ve ifl modeli taklitçili¤i ile mücadele art›yor Sektörün önemli sorunlar›n›n ilk s›ralar›nda yer alan ürün ve ifl modeli taklitçili¤i son y›llarda büyük art›fl yaflad›. Firmalar bu konuda önlemlerini art›r›rken sektör birlik ve dernekleri de yasal düzenlemelerle taklitçili¤e dur demenin yollar›n› ar›yor. Büyük ilerleme kaydedilen taklitçili¤in son durumunu sektörün birlik ve dernek baflkanlar›ndan dinlerken, firmalar›n son çal›flmalar› hakk›nda önemli aç›klamalar› sizler için derledik. Mücevher ‹hracatç›lar› Birli¤i (JTR) Baflkan› Ayhan Güner

Taklitçili¤in panzehiri, AR-GE’dir, yenilikçiliktir, h›zd›r! “Ürün taklitçili¤inin ortaya ç›kmas›na sebep olan en önemli faktör, insanlardaki kolaya kaçmak dürtüsüdür. Özgün ürün yaratmak zordur, özel çaba ister” diyen Mücevher ‹hracatç›lar› Birli¤i (JTR) Baflkan› Ayhan Güner, taklit etmenin en kolay yol oldu¤unu, fazla maliyeti olmadan, h›zl› bir flekilde geliflti¤ini söyledi. Taklitçili¤in sadece bu sektörün sorunu olmad›¤›na vurgu yapan Güner, tüm sektörlerde bu problemin var oldu¤unu, bu durumun tüm ülkelerde de sorun teflkil etti¤ini ve etmeye devam edece¤ini söyledi. Karlar›n yüksek oldu¤u dönemlerde de taklitçili¤in bu günkü kadar yayg›n oldu¤unu dile getiren Ayhan Güner, “O dönemlerde herkes çok para kazan›yordu ve kazand›¤›na bak›yordu. Taklit edildi¤ini kimse önemsemiyordu” dedi. Taklitçili¤in önüne geçmek ad›na ne tür önlemler al›nmas› gerekti¤ini ise Güner flöyle aç›kl›yor, “Taklitçili¤e önlem almak Mücevher ‹hracatç›lar› Birli¤i’nin ifli de¤ildir. Bizim Birli¤imizin ifli ihracat›m›z› artt›racak, ihracatç›lar›m›z›n önünü açacak çal›flmalar yapmakt›r. Üretici firmalar taklitle mücadele için kendi önlemlerini kendileri almakla yükümlüdürler. Türkiye’nin bu alanda uluslararas› pazarlarda söz sahibi olabilmesi için sektör mensuplar›n›n AR-GE’ye yat›r›m yapmas›, özgün tasar›mlar gelifltirmesi, bu tasar›mlar› çok h›zl› bir flekilde üretip, çok h›zl› bir flekilde kendi pazar›nda da¤›t›m›n› yapmas› ve bu özgün tasar›mlar› baflkalar› taraf›ndan taklit edilinceye kadar daha yeni tasar›mlar›n› ayn› biçimde gelifltirip, üretip, pazar›na sunabilmesi gerekti¤ini söyleyen Ayhan Güner, “Taklitçili¤in panzehiri, AR-GE’dir, yenilikçiliktir, h›zd›r” diye konufltu.

Bal›kesir Kuyumcular ve Sarraflar Derne¤i Baflkan› Recai Gürcan

Taklitçilik d›fl pazarda rekabet imkân›n› azalt›yor Bal›kesir Kuyumcular ve Sarraflar Derne¤i Baflkan› Recai Gürcan, büyük emeklerle elde edilen ürünlerin taklitleri sayesinde güzelliklerinden uzaklafl›p vitrinlerde görüntü kirlili¤i içinde görünmesine sebep oldu¤unu söyledi. Taklitçili¤in oluflumunu, büyük firmalar›n büyük karlar peflinde koflup piyasa flartlar›na göre hareket etmemeleri ve karlar›ndan fedakârl›k etmemelerine ba¤layan Gürcan buna sebep yüksek iflçilik fiyatlar› gibi görünse de asl›nda büyük karlar›n göz kamaflt›rmas› oldu¤unu belirtti. “Taklitçilere a¤›r cezalar verilmeli ki kimsenin eme¤i çal›nmas›n, herkes hakk›n› als›n, kimse taklitçili¤e yönelmesin herkes eme¤ini, yüre¤ini, akl›n› ortaya koysun, yeni bir fleyler yaratmaya çal›fls›n” diyen Recai Gürcan taklitçili¤in d›fl pazarda rekabet imkân›n› da azaltt›¤›n›, dolay›s›yla bu sorunun çözümünün Türk kuyumculu¤unu daha iyi yerlere getirece¤ini aktard›. Gürcan, uluslararas› alanda rekabet etmenin teknoloji ve devlet deste¤i gerektirdi¤ini bunun da markalaflmayla sa¤lanaca¤›n›, aksi takdirde vergi avantajlar›n› ve imkânlar›n› bulamayan imalatç›n›n dünyada rekabet flans›n›n olamayaca¤›n› söyledi. Markalaflma yolunda ilerleyen ve markalaflmay› sa¤layan firmalar için Gürcan, flunlar› söyledi: “Tüm bu olumsuzluklara ra¤men firmalar›m›z›n sarf etti¤i çal›flmalar uluslararas› arenada Türk kuyumculu¤unu önemli bir yere getirmifltir.” Sektördeki taklitçilik sorununun önüne geçildi¤i takdirde ürünlerin kalite ve standartlara kavuflaca¤›n›, iflçilik fiyatlar›n›n rekabete aç›laca¤›n› böylece sektörün büyüyece¤ini ve canlanaca¤›n› belirten Recai Gürcan taklidin bu kadar yayg›n oldu¤u bir ortamda firmalar›n da ürün gelifltirmek, yeni tasar›m yapmak ve yeni koleksiyonlar› sunmaktan kaç›n›r oldu¤unu sözlerine ekledi. 44 Alt›n Dünyas›


TAKL‹TÇ‹L‹K Mert Alyans Yönetim Kurulu Baflkan› Hakan Saraç

Dünü, bugünü kopyalayan, yar›n yok olmaya mahkûmdur Taklitçili¤i, do¤al bir sistem olarak gören fakat durum firma prensibi haline geldi¤inde yar›n›n olamayaca¤›n› belirten Mert Alyans Yönetim Kurulu Baflkan› Hakan Saraç, taklidi geçici bir süreç olarak gördü¤ünü flu cümlelerle belirtti; “Dün, bugün tamam. Peki ya yar›n? Taklitçilik güzeldir. Firmalar›n baflar›l› olmufl sistemleri, ifl modellerini taklit etmesi kadar do¤al bir fley yoktur. Fakat aradaki ince çizgi o firman›n yar›n›n› belirler. Çünkü taklit edilen sistem ya da ifl modeli kendi özgün ürünlerini tasarlar ve üretir. Ama taklitçi sistem yaln›zca sistemin üretti¤i ürünü taklit ederse iflte o zaman kritik hata sürecine girer. Bu noktada fikir ve tasar›m üretmeyen firma daha çok çal›flmak yerine hali haz›rdaki baflar›l› ürünleri kopyalar. Peki, üretemeyen nereye kadar gider? Cevap ise çok basit. Dünü, bugünü kopyalayan, yar›n yok olmaya mahkûmdur.” Karlar›n yüksek oldu¤u dönemde taklitçili¤in bu kadar yayg›n olmad›¤›n›, her firman›n belli dönemlerde belli miktarda ifl yapt›¤›n söyleyen Saraç, flimdilerde ise dersini iyi çal›flan firmalar›n ifl yapt›¤›n› kaydetti. “Mühim olan sürdürülebilir karl›l›kt›r” diyen Saraç, “Bugün bulundu¤umuz noktada iletiflimin ve tüketici bilincinin en yüksek oldu¤u bir dönemde, özgün olamayan firma kal›c› olamaz. Bizim tavsiyemiz ise yine “taklitçilik” olacakt›r. Ancak baflkalar›n›n ürünlerini taklit etmektense kendilerinin baflar›l› oldu¤u dönemleri taklit etmeleri, o flartlar› tekrar yerine getirmeleridir” dedi. Hakan Saraç bu önemli probleme çare olarak, “Sektör d›fl›ndan bir hakem heyeti belirlenmeli ve ifl kayg›s› olmadan bu heyetin adilce çal›flmas› için tüm flartlar sa¤lanmal›” dedi. Buna sebep olarak da sektörün kurumsal anlamda eksiklerinin oldu¤unu, taklitçilik ile ilgili yasal düzenlemelerin ve cayd›r›c›l›¤›n yetersiz kald›¤› ve bu gereksinimlerin karfl›lanmad›¤› sürece yeni ürün gelifltirmek için yap›lan tüm çabalar ve maliyetlerin yine taklit edilece¤im kayg›s› ile sektörü k›s›r döngüye sokaca¤›n› belirtti. Sektörün dünya ile rekabet etmesinde taklitçili¤in pay›ndan bahseden Hakan Saraç, “‹nternetin hakimiyetini kabul edersek art›k son kullan›c› ürün hakk›nda her türlü bilgiye saniyeler içinde ulaflabiliyor. Yani taklit edilmifl bir ürün en h›zl› bir flekilde art›k iffla olabiliyor. Bu noktada art›k global pazarlar kendi zevklerine göre tasar›mlar istemekte. Dünya pazar›nda markalaflm›fl firmalar›n ürünleri taklit etmek ise ticari intihard›r” dedi. Sektörün uluslararas› standartlarda söz sahibi olabilmesi için birden fazla uygulamaya ihtiyac› oldu¤unu ve bunlar›n bafl›nda toplam kalite yönetimi geldi¤ini aktaran Saraç, bunun proses bir uygulama olarak de¤il yaflam tarz› olarak alg›lanmas› gerekti¤ini de sözlerine ekledi. “Güçlü kurumlar, rekabetçi bir ortam, sizi yenilikler yapmaya mecbur k›lacakt›r. Ama en önemli yat›r›m olan insan kaynaklar› yeterli derecede önem tafl›mamaktad›r. Sistem geliflmifl insan kaynaklar› ile beslenmedi¤i sürece uluslararas› baflar› kal›c› olmaz” diyen Hakan Saraç, taklitçili¤in engellenmesinden elde edilecek faydalar› ise flöyle s›ralad›; “Ürünlerimizden elde edece¤imiz fayda daha da yükselecek. Dolay›s› ile AR-GE ço¤alacak, Global markalar oluflacak ve yükselecek, sektör daha da h›zlanacak, kar artacak, devletimize ödedi¤imiz vergi artacak, daha fazla istihdam sa¤lanacakt›r.”

‹zmir Kuyumcular Odas› Baflkan› Y›lmaz Uça

Taklitçili¤in çözümü için firmalara büyük görevler düflüyor Taklitçilik sektörün önemli problemlerinde ilk s›ralar›nda yer al›yor. Bu konuyla ilgili gerek yasal, gerekse sektör içerisinde birtak›m çal›flmalar yürütülüyor. Bu sorunun çözümü ise yine sektörün kendi yapabilecekleri giriflimlerden olufluyor. Markalar üretimlerini tesciller, bunun duyurusunu iyi yaparlarsa taklitçili¤in bir nebze de olsa önüne geçerler.

46 Alt›n Dünyas›


F›rat Bayraktar sektörün önemli problemlerinden taklitçili¤i de¤erlendirdi;

“Sektör taklitçilik konusunda bilinçleniyor” Ürün ve baflar›l› olmufl ifl modellerinin taklit edilmesi konusunda sektörde ilk s›ralarda yer alan Lidya Kuyumculuk, bu sorunun önemine vararak yaklafl›k 3 y›ld›r önemli çal›flmalar yürütüyor. Sektörün bilinçlenmesi ve taklitçili¤e set çekmek ad›na önemli geliflmelere imza atan Firma Sahibi F›rat Bayraktar, “Odaklan›lmas› gereken konu; nas›l taklitçiye ceza veririz yerine, nas›l taklit ürün yap›lmas›n› ve al›nmas›n› engelleriz, ürünlerin orijinal halini koruruz olmal›” diyerek bu konuda sektörü ve sektör kurumlar›n› çözüm üretmeye ça¤›r›yor. “Kolay Para Kazanmak” için… “De¤er” yaratmak zordur! Zaman ister, e¤itim ister, vizyon ister. Planl› süreçlerle uzun vadeli çal›flmalarla yaklafl›m ihtiyac› duyar. Kal›c› ve sürdürülebilir olmas›n› sa¤lamak ise daha da zordur. Bu seviyede art›k daha ileri yetkinlikler, yönetsel beceriler gerektirir. Oysa kolay para kazanmak isteyen yaklafl›m tüm bu süreçleri gereksiz gördü¤ü gibi k›sadan bir an önce ve sadece “para” odakl› olarak yaklafl›r! Sektörümüzün önündeki en önemli problemlerden birisi olan taklitçili¤in ortaya ç›kmas›na sebep olan faktörler neler? Taklit bugün ortaya ç›km›fl yeni bir problem de¤il, daha önceki y›llarda da taklit vard›. Ancak son y›llarda ifllerin önceki y›llara göre giderek azalmas›, rekabetin yurtiçi ve yurtd›fl›nda artmas›, iletiflim araçlar›n›n fazlalaflmas› tüketicilerimizde, müflterilerimizde, sektörün her kademesinde “Bilinçli” olmak gereklili¤ini ortaya ç›kard›. Fark›ndal›k düzeyi, bilinç düzeyi yükseldikçe de, “taklitle mücadele”nin önemini kavrad›lar ve aksiyona geçmekte, her türlü önlemi almakta kararl› ad›mlar atmaya bafllad›lar. Neden taklitçilik yap›l›r diyorsan›z; cevap çok basit,

Türk kuyumculuk ve mücevherat sektörünün uluslararas› pazarlarda rekabetçi konumunu güçlendirmesi aç›s›ndan taklitle mücadelenin önemi nedir? Düflük kar marjl› ihracat k›skac›ndan kurtulmak için bu konuda yap›lmas› gerekenler nelerdir? Konu hakk›nda gerek odalar, gerek dernekler gerekse di¤er organizasyonlar›n karfl› önlem planlar› hep marka olunmas› üzerine, ama çok az geliflme var! Niçin? Çünkü siz taklidi engelleyemezseniz olabilecek tek fley “Fasonculuk”. Yapabilece¤iniz tek fley “Fiyatta Rekabet”. Siz e¤er daha yüksek karl› ürün satmak ve uluslararas› pazarda rekabet etmek istiyorsan›z, elinizde ki mamulün orijinal ve korunuyor olmas› gerekir. Bu durumunda buradan yani Türkiye’den bafllamas› gerekir. ‹hracata aç›lan en önemli kap› olan fuarlarda taklit mamullerin sergilenmesine karfl› önlemler al›nmal›, fiyatta de¤il, kalite ve hizmete dayal› rekabeti ön plana ç›karmal›y›z. Taklitle mücadele ad›na sektörde zaman zaman iyi niyetli at›l›mlar ortaya konuyor. Fakat bu çal›flmalarla ilgili tatmin edici sonuçlar ortaya ç›km›yor. Taklitle mücadele konusunda tatmin edici sonuçlar›n al›namamas›n› nas›l aç›klars›n›z? Sektörde bugüne kadar ancak bireysel seviyelerde taklitle mücadele edildi¤i için beklenen geliflmeler istenilen h›zda sa¤lanamad›. Bence bunun için de “Bilinç” flartt› ve zaman› gelmemiflti. Ama art›k kaçacak yer ve harcayacak zaman›m›z kalmad›. Ve ben zaman›n geldi¤ini, bilincin de oluflabilece¤ini düflünüyorum. Tatmin edici sonuçlar ancak kurumlarla beraber, di¤er firmalar›n da deste¤iyle, ad›m at›l›rsa yani topyekun bafllarsa sonuca katk›da bulunur.

48 Alt›n Dünyas›


Lidya Kuyumculuk, taklitçilikten zarar gören firmalar aras›nda ilk s›ralarda yer al›yor. Bu konuda önceki dönemlerde bir çal›flman›z oldu mu, olduysa hangi sonuçlar› ald›n›z? Önümüzdeki dönemde bu konuda neler yapmay› planl›yorsunuz? ‹flin do¤rusu, en bafl›nda bizde bu konuda çok bilinçli de¤ildik. Ama ifllerin zorlaflmas›yla, zaman içinde bu fark›ndal›k bizde de geliflti. Bu olumsuz durumdan etkilenip de kayb›m›z›n ne kadar çok oldu¤unun fark›na ancak 2 y›l önce varabildik! Bu durumun oluflum sebeplerini hemen analiz etmeye bafllad›k. Bu konudan etkilenen di¤er firmalarla görüfltük, tespitlerimizi yapt›k ve son 6 ayd›r konuyla ciddi ciddi ilgileniyoruz. Temel yaklafl›m›m›z bu fark›ndal›¤› ve bilinci öncelikle sektör kurumlar›m›zla beraber yapmak. ‹KO ve Mücevher ‹hracatç›lar› Birli¤i’nden çok iyi yaklafl›mlar ald›k, ‹KO’nun zaten “Taklit ile Mücadele Komisyonu” var. Mücevher ‹hracatç›lar› Birli¤i de kuraca¤›n› bildirdi. Asl›nda onlar da bu konuda ellerinden geleni yapmak istiyorlar ama bizim de talep etmemiz, desteklememiz, sürecin ve çözümün bir parças› olmam›z gerekiyor. ‹TO, ‹SO, Rekabet Kurulu, Tescilli Markalar Birli¤i’ne resmi baflvurular›m›zla ulaflmaya çal›fl›yoruz. Bunun yan› s›ra tüm ürünlerimizi TPE (Türk Patent Enstitüsü) ve ‹KO tasar›m kütü¤üne iflletiyoruz. Tabii bu bafllay›p biten bir süreç de¤il, devam eden bir süreç olacak. fiuan dergi reklamlar›, kurumlarla yaz›flmalar, firmalarla birebir görüflmelerle devam ediyor ve hep edecek. Bu bilinci ancak tüm kurum, kurulufl ve sektördeki arkadafllar›m›zla beraber yaratabiliriz, dolay›s›yla yolumuz uzun…

Taklitle mücadele konusunda mevcut yasalar yeterli mi? Yoksa sektör olarak mevcut yasalar›n avantajlar›n› kullanam›yor durumda oldu¤umuzu söylemek mümkün mü? Asl›nda yeterli. Ama nas›l kullan›laca¤› konusu çok önemli. Bence “Amaç; üzüm yemek olmal›, ba¤c›y› dövmek de¤il. Odaklan›lmas› gereken konu; nas›l taklitçiye ceza veririz yerine, nas›l taklit ürün yap›lmas›n› ve al›nmas›n› engelleriz, ürünlerin orijinal halini koruruz olmal›”. Ben bu konuda çok ümitliyim. Çünkü sektörün önde gelen firmalar›n›n bu konudaki durufllar› çok net. Geçmiflte, sektörümüzün lider kurulufllar› olan bu firmalar “Taklitle Mücadele”ye çok emek vermifllerdi. Baz› kurulufllar sözleflmelerinde taklit mamule karfl› koruyucu maddeleri en bafltan muhafaza etmekteler. Baz› kurulufllar “Orijinal Üründür” ibaresi üzerine yat›r›m yapmak istiyorlar! Di¤er pek çok firman›n da bu konuda yo¤un çal›flmalar içersinde oldu¤unu, biliyorum. TCK Yasalar› çok önemli ama buna gerek kalmadan biz sektör içinde kendi ticari ve etik yasalar›m›z› uygularsak, bunu aflmak daha kolay olur, en son çare tabi ki TCK Yasalar›n› iflletmek… Taklitçilik probleminin çözülmesinin sektöre kazand›raca¤› faydalar nelerdir? Sektöre kazand›raca¤› faydalar› saymakla bitiremeyiz, k›saca flunu söyleyebilirim; Zenginleflmenin ve geliflmenin önü aç›l›r, maddi manevi zenginleflen toplum neler yapmaz ki, paray› ve zaman› do¤ru kullanarak yat›r›r›m yapar, dünya piyasalar›ndaki konumu güçlenir, devletine vergi öder, sadece kendine de¤il, vatan›na milletine fayda sa¤lar ve sürekli olur.

‹hracata aç›lan en önemli kap› olan fuarlarda taklit mamullerin sergilenmesine karfl› önlemler al›nmal›, fiyatta de¤il, kalite ve hizmete dayal› rekabeti ön plana ç›karmal›y›z.

Alt›n Dünyas› 48


GIA mücevher ve de¤erli tafl e¤itimlerini Türkiye’de de bafllat›yor

GIA Türkiye Mücevher ‹hracatç›lar› Birli¤i (JTR) Üyelerine AJP Diplomas› veriyor Mücevher ‹hracatç›lar› Birli¤i (JTR) üyeleri k›sa bir süre sonra ‹stanbul’da, GIA (Amerika Gemoloji Enstitüsü) taraf›ndan verilen “Mücevher Sat›fl Profesyoneli” (AJP) diploma program›na kat›labilecek.

G

IA Baflkan› ve CEO’su Donna Baker, konuyla ilgili “GIA e¤itim programlar›n› üyelerine sunmak üzere JTR ile iflbirli¤i yapmaktan dolay› çok mutluyuz. Enstitümüz, kurs ve seminerlerimiz arac›l›¤›yla Türk mücevher sektörüne hizmet vermekten büyük gurur duyuyor. De¤erli tafllar ve mücevher alan›nda baflar›larla dolu bir gelecek do¤rultusunda, JTR üyelerine rehberlik etmeyi sab›rs›zl›kla bekliyoruz.”fleklinde bir aç›klama yapt›. GIA Türkiye’de ayn› zamanda mücevher ve de¤erli tafl endüstrisiyle ilgili konularda baflka seminerler ve kurslar düzenlemeyi de planl›yor. Bu programlar›n üreticiler, perakendeciler, tasar›mc›lar, sat›fl elemanlar› ve genç giriflimcilere büyük fayda sa¤layaca¤›na inan›yor.

dünyan›n önemli ticaret merkezlerinden biri haline geldi. GIA olarak sektör mensuplar›n›n ihtiyaçlar›na yönelik güncel e¤itimleri getirmek istiyoruz ve bize bu f›rsat› verdi¤i için JTR’ye teflekkür ediyoruz” dedi. GIA Ortado¤u, Abu Dabi, Bahreyn, Dubai, Kuveyt, Lübnan, Katar ve Suudi Arabistan gibi bölgenin önemli ticaret merkezlerinde kurslar düzenliyor. JTR iflbirli¤i ile düzenlenecek kurslar hakk›nda daha detayl› bilgi almak için Madhura Phadke mphadke@gia.edu veya Sema Duymaz sduymaz@gia.edu ile iletiflim kurabilirsiniz veya www.giamideast.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

“‹flbirli¤i hem üyeler hem de genç giriflimciler için son derece faydal›” JTR Baflkan› Ayhan Güner konuyla ilgili görüfllerini “GIA ile yapt›¤›m›z bu iflbirli¤i, hem profesyonel üyelerimiz hem de genç giriflimcilerin, sektörün sundu¤u imkânlar› daha kendinden emin bir flekilde ele almalar› için son derece faydal› olacak. Pazar›m›z›n büyümesini teflvik edecek GIA’in bu giriflimini destekliyoruz” sözleriyle dile getirdi. GIA Hindistan ve Ortado¤u Genel Müdürü Nirupa Bhatt ise; “Geçti¤imiz son on y›lda Türkiye, de¤erli tafl ve mücevher sektöründe

GIA Hakk›nda Ba¤›ms›z bir kurulufl olan GIA (Amerika Gemoloji Enstitüsü), dünyan›n gemoloji alan›nda en önemli otoritesi olarak kabul edilmektedir. 1931 y›l›nda kurulan GIA, bu alandaki bilgi ve uzmanl›¤›n› dünyan›n en fazla itibar gören gemoloji e¤itimlerine aktarm›flt›r. 1950’lerin bafl›nda p›rlantan›n 4C (Renk, Kesim, Berrakl›k ve Carat A¤›rl›¤›) özelli¤ini bulmufl; 1953 y›l›nda ise bugün tüm dünyada kabul gören Uluslararas› P›rlanta Derecelendirme Sistemi’ni (International Diamond Grading System) yaratm›flt›r. Bütünlük, akademik faaliyetler, bilim ve profesyonellik anlam›nda en yüksek standartlar› getirerek; araflt›rma, e¤itim, laboratuar hizmetleri ve gemolojik ekipman gelifltirme faaliyetleri ile GIA kendini, de¤erli tafl ve mücevher endüstrisinde tüketici güveninin sa¤lanmas›na adam›flt›r.

50 Alt›n Dünyas›


P›rlanta devriminin öncüleri Sektörümüzde son y›llarda kuyumculuktan mücevhercili¤e do¤ru h›zl› bir dönüflüm süreci yaflan›yor. Bu sürecin sa¤l›kl› bir flekilde ilerlemesinde en önemli pay sahibi olanlar›n bafl›nda da p›rlanta e¤itim ve sertifikasyon firmalar› geliyor. HRD, GIA ve IDL verdikleri e¤itimlerle ve sertifikasyon hizmetleri ile “p›rlanta devriminin” öncülü¤ünü yap›yor.

K

öyden kente göç neticesinde flehirli nüfusun artmas›, kad›nlar›n çal›flan nüfus içindeki pay›n›n yükselmesi, kad›nlar›n e¤itim seviyesinde yaflanan yükselme, y›lbafl›, anneler günü, sevgililer günü gibi özel günlerin tüketici paradigmas›nda yaratt›¤› de¤ifliklik, sanayileflme vb. sebeplerle tüketici tercihlerinde h›zl› bir de¤iflim yaflan›yor. Y›llar önce çiftçilikle u¤raflan, köyde yaflayan çiftçi kad›n, mahsulünü ald›ktan sonra gelirini burma bilezi¤e yat›r›rken, ayn› kad›n›n büyük flehirde üniversite okuyan, büyük bir flirkette mühendis olarak çal›fl›p kendi paras›n› kazanan k›z› p›rlantal› kolye ucunu tercih ediyor. 7-8 sene öncesine kadar ma¤azas›nda p›rlantal› tak› bulunan perakendeci firma say›s› son derece az iken, art›k günümüzde hemen hemen her perakendecinin ma¤azas›nda (Üstelik vitrinin en güzel yerinde) p›rlantal› mücevherler sergileniyor. Her ne kadar, Türkiye’deki 35 bin perakendeci geneline bakt›¤›m›zda p›rlantal› mücevher sat›fl cirosu, alt›n tak› (Bilezik dahil) sat›fl cirosunun alt›nda olsa da p›rlanta sat›fl cirolar› her geçen gün artma e¤iliminde. Burada dikkat çeken di¤er bir önemli husus da p›rlantal› mücevher sat›fl “karl›l›¤›n›n’’ alt›n sat›fl karl›l›¤›ndan fazla olmas›. Baz› durumlarda bir ma¤azan›n bir p›rlantal› tek tafl yüzük sat›fl›ndan elde etti¤i kar› yakalayabilmesi için yar›m kilodan fazla bilezik sat›fl› yapmas› gerekebiliyor. P›rlantal› mücevher sat›fl karl›l›¤›n›n yüksek olmas›, perakendecilerin p›rlantaya yönelmesini h›zland›ran di¤er bir faktör.

Kuyumculuktan mücevhercili¤e dönüfl sanc›l› bir dönem yaflad› Sektör kuyumculuktan mücevhercili¤e do¤ru bir dönüflüm yaflarken bu durum bir tak›m problemleri de beraberinde getiriyor. Sektördeki pek çok perakendeci ve hatta üretici firma, de¤erli tafllar ve bunlar›n pazarlama&sat›fl kritik baflar› faktörleri hakk›nda yeterli bilgiye sahip olmamalar› sorun yarat›yor. Bunun neticesinde sanc›l› bir dönüflüm süreci yaflan›yor.

Bir yandan, daha önce alt›n üretirken flimdi p›tlantaya yönelen üretici, acemilik yaflay›p yüksek standartlarda ürün ve hizmet üretemezken, daha önce bilezik satmaya al›flm›fl perakendeci bilezik satarken baflar›l› oldu¤u yöntemleri, p›rlanta satarkan de uygulamaya kalk›nca ortaya çok düflük seviyeli hizmet ve performans ç›k›yor. Bütün bunlar kuyumculuktan mücevhercili¤e do¤ru yaflanan de¤iflimin sanc›lar› olarak karfl›m›za ç›k›yor. Bu de¤iflimin sa¤l›kl› olmas›nda en önemli görev de HRD, GIA ve IDL gibi uluslararas› standartlarda hizmet üreten hatta bu standartlar› belirleyen firmalara düflüyor. Uluslararas› standartlarda p›rlanta e¤itimi ve sertifikasyon hizmeti veren bu firmalar, sektörün yaflad›¤› devrimin en önemli aktörleri durumundalar. Bu firmalar›n verdi¤i e¤itimler sayesinde hem üreticiler hem de mücevheri nihai tüketicilere ulaflt›ran perakendeciler, uluslararas› standartlarda hizmet vermenin rahatl›¤›n› ve kazanc›n› yafl›yorlar. K›sa bir süre içerisinde çok önemli bir alt sektör haline gelen “P›rlanta e¤itim ve sertifikasyon’’ dal› hemen hemen her firman›n ajandas›nda ilk s›ralarda yer al›yor. Alt›nbafl’tan Atasay’a, Tiffany&Co.’dan Jival’e kadar hemen hemen her firma p›rlanta ile ilgili neredeyse tüm süreçlerinde bu firmalar›n deste¤ini al›yor. Biz de bu say›m›zda, p›rlanta e¤itim ve sertifikasyon alan›nda hizmet veren öncü firmalar› ve bunlar›n hizmetlerini mercek alt›na ald›k.

Türk kuyumculuk ve mücevherat sektöründe son 7-8 y›ld›r kuyumculuktan mücevhercili¤e do¤ru bir dönüflüm süreci yaflan›yor. Bundan uzun y›llar önce sektör nas›l ki sarrafl›ktan kuyumculu¤a do¤ru bir de¤iflim yaflad›ysa, flimdi bunun benzerini kuyumculuktan mücevhercili¤e do¤ru tekrar ediyor. 52 Alt›n Dünyas›


HRD Antwerp mücevhere güven kat›yor HRD Antwerp Türkiye ofisi 2008 y›l›nda Türkiye’de kuruldu¤u günden bu yana e¤itim departman› ve mücevher raporlama labaratuar›yla sektörde güven inflaa etmeye devam ediyor. Y›llar boyunca HRD resmi bir kurulufl haline gelmifl, uluslararas› platformda tan›nm›fl ve Belçika elmas toplumu için ev sahibi, temsilci ve arabulucu olmufltur. 2008 y›l›nda HRD Antwerp Dünya Elmas Merkezi’nin (Antwerp World Diamond Center) hissedar› olarak HRD Antwerp fleklinde yenilenmifltir. AWDC, 1973’te The Hoge Raad Voor Diamand (HRD) ya da Diamond High Council (Elmas Yüksek Konseyi) olarak kurulmufl özel bir kurumdur ve Belçika elmas endüstrisini temsil etmektedir. Ayr›ca devletlerle resmi ba¤lant› halindedir, yurtiçi ve yurtd›fl›nda aktif bir flekilde elmas sektörüne destek sa¤lamaktad›r. 1975’te ise Dünya Elmas Borsalar› Federasyonu’nun Uluslararas› P›rlanta Üreticileri Birli¤i ile birlikte uluslar aras› geçerlili¤e sahip kurallar oluflturmak üzere bir araya gelmesinin ve temel kurallar› oluflturmas›n›n ard›ndan Uluslararas› Elmas Konseyi oluflturuldu. HRD Antwerp IDC kurallar›n› uygulayan dünyan›n en büyük laboratuar›d›r. Türkiye’nin de içerisinde bulundu¤u 28 ülke bu standartlar› kabul etmifltir ve uygulamaktad›r. HRD Antwerp Türkiye Ofisi, 2008 y›l›nda Türkiye’de kuruldu¤u günden bu yana E¤itim Departman› ve Mücevher Raporlama Laboratuar›yla sektörde güven infla etmeye devam ediyor. Mücevherde gelece¤in güveni: HRD Antwerp Mücevher Raporlar› Mücevher raporlar› bir ürünün üretilebilirli¤ini engellemeden, bir raporlama hizmeti gerçeklefltirir. Bu sayede üretimde esneklik, sat›flta ise güven ve kolayl›k sa¤lan›r. Mücevher raporlar› ile di¤er lüks pazarlarla rekabette önemli bir avantaj sa¤lan›r. Mücevher raporlar› son tüketici ile sat›fl ekipleri aras›nda oluflan kalite tart›flmalar›n› sonland›racak nitelikte bilgi içerir. Bu bilgi ürün hakk›nda müflterinin bilmek istedi¤i tüm kalite parametrelerini içermektedir.

Her geçen gün artan raporlu ürün adeti sektörün gelece¤ini biçimlendirdi¤inin bir göstergesi niteli¤indedir. Mücevher Raporlar› Müflterinin Pozitif Karar Verme Süresini K›salt›r Bu gün müflteriler güvene her zamankinden daha fazla de¤er veriyor ve güven için daha fazla ödüyorlar. Yani ne ald›klar›n› bilmek istiyorlar. Bu yüzden HRD Antwerp Mücevher Raporu en üst sektör standartlar›nda tarafs›z bir biçimde haz›rlan›yor ve tam bir müflteri güveni yarat›yor. Böylece müflterinizin mücevher al›m karar›n› h›zland›r›yor; bu durum mücevher sat›fllar›n› kolaylaflt›r›yor. Mücevher Raporlar› Ürüne De¤er Katar Mücevher Raporlar› ürünlerin kalitesini tarafs›z, ba¤›ms›z olarak belirliyor; bu sayede ürünün kalitesi sözlerden ç›k›p belgeli bir hale geliyor. Yani güveni; karar vermesi için müflterinize dokunabilece¤i bir biçimde verebilirsiniz. Böylece hem müflteri ba¤l›l›¤› oluflturulur hem de ürünler hak etti¤i de¤ere sat›labilir.

HRD Antwerp, mücevherdeki güveni yeniden tan›ml›yor… HRD Antwerp, Türkiye’de bafllatt›¤› mücevher raporlama hizmeti ile mücevherde güveni oluflturma ve pozitif mücevher al›m karar› oluflturmak gibi yüksek hedeflerle 2010 y›l›nda mücevher raporlama laboratuar›n› hizmete açt›. HRD Antwerp mücevher raporlar›n›n ve p›rlanta sertifikalar›n›n son tüketici nezdinde yayg›nlaflmas› için son tüketici seminerleri bafllat›ld›. Bu sayede HRD Anwerp p›rlanta sertifikalar› ve mücevher raporlar› yayg›nlaflt›r›ld›. Sonuç olarak, mücevhere güven duyan, mücevhere gerçek de¤erini ve hakk›n› veren bir son tüketici kitlesi oluflturuldu ve oluflturulmaya da devam ediyor. HRD Antwerp’in tüm operasyonlar› ve çal›flmalar›, son tüketici karfl›s›nda lüks pazar pastas›nda mücevher sektörünün pay›n› art›rmaya yöneliktir. Sektörel bir ilerleme ve sektörün lüks pazarda mücevherat anlam›nda yerini sa¤lamlaflt›rmas› ad›na tüm sektör dallar›n›n ayn› bilinçte ve ayn› yönde hareket etmesiyle mümkündür. 54 Alt›n Dünyas›


HRD Antwerp, E¤itim Departman› ile sektörün her mensubuna ulaflma hedefini sürdürüyor. 2008 y›l›ndan bu yana verdi¤i P›rlanta E¤itimleri ile sektördeki teknik p›rlanta bilgisini tafl al›m aflamas›ndan son tüketici ile karfl› karfl›ya gelen sat›fl ekipleri ve sat›fl sonras› hizmet departmanlar›na yönelik hizmet vermeyi sürdürüyor. Katt›¤› teknik bilgi de¤eri, müflteri karfl›s›nda özgüvenli, uluslararas› arenada tafl al›m konusu da eksperlik düzeyine ulaflm›fl ekipler yetifltirme odaklan›yor. 2012 y›l›nda lansman›n› yapm›fl oldu¤u Sertifikal› Mücevher Sat›fl Temsilcili¤i diploma program› ile amac› al›c› güveni kurmada üstün baflar›l›, mücevhere de¤er katarak sat›fl› gerçeklefltiren, fiyat rekabeti yerine hizmet rekabeti düsturunu benimsemifl kifliler yetifltiriyor.

Raporlarla Güven Katmak Mücevher Raporlar› ile müflterilerin kalite tereddütlerine son vererek, markalar›n güvenilirli¤ini art›r›r ve böylece müflteri ba¤l›l›¤› oluflturulur. E¤itimle bunu destekler; sat›fl dan›flmanlar›n›n ürüne ve kendilerine güvenerek daha fazla sat›fl yapmas›n› hedefler.

Güveni Sektörle Birlikte ‹nfla Etmek Ürün güvenirli¤ini teknik p›rlanta bilgisi hakimiyeti ile sa¤layarak ve ürünleri satacak kiflileri yetifltirerek müflteri nezdinde güveni oluflturmaya güç verir. Bu noktadan sonra son tüketici e¤itimleri ve markalarla ortak yap›lan iletiflim çal›flmalar› ile müflteri ba¤l›l›¤›n›n oluflturulmas›n› destekler.

E¤itimle Güveni Paylaflmak HRD Antwerp, Mücevher Dan›flmanl›¤› E¤itimleri ile 4C’yi ve Mücevher Raporlar›n›n sat›flta en verimli ne flekilde kullan›laca¤› üzerine çal›flarak, yat›r›m›n geri dönüflünü sa¤lar.

Alt›n Dünyas› 55


GIA: Mücevher endüstrisinin Harvard’› Dünyan›n gemoloji alan›nda en önemli otoriteleri aras›nda yer alan GIA (Amerika Gemoloji Enstitüsü) art›k ‹stanbul’da… 16 ülkede faaliyet gösteren ba¤›ms›z bir kurulufl olan GIA (Amerika Gemoloji Enstitüsü), dünyan›n gemoloji alan›nda en önemli otoritesi olarak kabul ediliyor. Gemoloji e¤itimleri, laboratuar hizmetleri, gemolojik ekipman gelifltirme ve araflt›rma faaliyetleri yürüten enstitü, 1931 y›l›nda kuruldu. Merkezi Amerika California’da bulunan GIA, 80 y›l› aflk›n bir süredir uluslararas› mücevher endüstrisinde standartlar› belirlemektedir. 1950’lerin bafl›nda, bugün tüm dünya genelinde mücevher profesyonelleri taraf›ndan benimsenen p›rlanta derecelendirme standard› olan 4C (Renk, Kesim, Berrakl›k ve Carat A¤›rl›¤›) özelli¤ini gelifltirmifltir. 1953 y›l›nda ise yine tüm dünyada kabul gören Uluslararas› P›rlanta Derecelendirme Sistemi’ni (International Diamond Grading System™) yaratm›flt›r. GIA bugün dünyada 11 okul, 7 laboratuar ve 4 araflt›rma merkezinde 1400’ün üzerinde çal›flan› ile hizmet veriyor. GIA, faaliyet gösterdi¤i tüm alanlardaki kazand›¤›n› tekrar e¤itim ve araflt›rma faaliyetlerine yat›ran, kar amac› gütmeyen bir kurum olma özelli¤i tafl›yor. Misyonu; bütünlük, akademik faaliyetler, bilim ve profesyonellik anlam›nda en yüksek standartlar› getirerek, mücevher endüstrisinde tüketici güvenini sa¤lamak. GIA, uluslararas› anlamda kabul gören diploma programlar› ve e¤itim faaliyetleri ile de mücevher endüstrisinde parlak bir kariyer vaat ediyor.

GIA ARTIK ‹STANBUL’DA… JTR – GIA İŞBİRLİĞİ Türkiye Mücevher ‹hracatç›lar› Birli¤i (JTR) ve GIA aras›nda 9 Temmuz 2012 tarihinde Armaggan Nuruosmaniye’de düzenlenen bas›n toplant›s›nda bir iflbirli¤i protokolü imzalanm›flt›r. Buna göre JTR’nin 1000’i aflk›n üyesi k›sa bir süre sonra ‹stanbul’da, GIA taraf›ndan verilen “Mücevher Sat›fl Profesyoneli” (AJP) diploma program›na kat›labilecek. GIA Türkiye’de ayn› zamanda mücevher ve de¤erli tafl endüstrisiyle ilgili konularda baflka seminerler ve kurslar düzenlemeyi de planl›yor. ‹STANBUL KEMERBURGAZ ÜN‹VERS‹TES‹ – GIA ‹fiB‹RL‹⁄‹ 10 Temmuz 2012 tarihinde ‹stanbul Kemerburgaz Üniversitesi ve GIA aras›nda Türkiye’deki iflgücü f›rsatlar›n› art›rmak amac›yla da bir anlaflma imzalanm›flt›r. Anlaflma kapsam›nda ‹stanbul Kemerburgaz Üniversitesi ve GIA, mücevher sektörü çal›flanlar› ile bu sektöre girmek isteyenler için, mücevher ve de¤erli tafllar alanlar›nda mesleki e¤itim verecek.

Kar amac› gütmeyen bir kurulufl olan GIA, dünya çap›nda kabul gören diploma programlar› ve e¤itim faaliyetleri ile mücevher endüstrisinde parlak bir kariyer vaat etmektedir. 56 Alt›n Dünyas›

GIA P›rlantan›z› Nas›l Derecelendirir? GIA her p›rlantay›; sentetik, taklit veya ifllem görmüfl olup olmad›¤›n› tespit etmek üzere inceler. Uzman gemologlar, her p›rlantan›n 4C’si ile ilgili en titiz de¤erlendirmeyi yapmak amac›yla kontrollü ayd›nlatma ve görüntüleme koflullar› alt›nda çal›fl›r. Her bir GIA P›rlanta Derecelendirme Raporu (Diamond Grading Report) veya P›rlanta Dosyas› (Diamond Dossier®), bu de¤erlendirmelerle birlikte ilave aç›klay›c› bilgileri ve son teknoloji güvenlik özelliklerini içerir. Uluslararas› de¤erli tafl uzmanlar› ve mücevher kurulufllar› taraf›ndan en önemli gemolojik referans kabul edilen GIA Raporlar›, dünyan›n en ünlü p›rlantalar›na ve belki de flu anda sizin p›rlantan›za efllik etmektedir.


GIA ve ‹stanbul Kemerburgaz Üniversitesi ‹flbirli¤i Anlaflmas›

Türkiye’de GIA De¤erli Tafl ve Mücevher E¤itimi F›rsatlar› ‹stanbul Kemerburgaz Üniversitesi ve GIA (Amerika Gemoloji Enstitüsü) aras›nda 10 Temmuzda Türkiye’deki iflgücü f›rsatlar›n› art›rmak amac›yla imzalanan anlaflma kapsam›nda ‹stanbul Kemerburgaz Üniversitesi ve GIA, mücevher sektörü çal›flanlar ile bu sektöre girmek isteyenler için, mücevher ve de¤erli tafllar alan›nda mesleki e¤itim verecek. Gemoloji e¤itimi alan›nda dünya lideri olan GIA, Türkiye’de bafllang›ç olarak AJP – Mücevher Sat›fl Profesyoneli ile DGL – P›rlanta Derecelendirme Laboratuar E¤itimi sertifika programlar›n› bafllatacak; ayr›ca de¤erli tafl ve mücevher konular›nda yetenek-gelifltirici seminerler düzenleyecek. GIA’in en bilinen e¤itim programlar› olan Graduate Gemologist (Uzman Gemolog), Graduate Diamonds (P›rlanta Uzmanl›¤›) ve Jewellery Design (Mücevher Tasar›m›) diploma programlar› ile mücevher perakendecili¤i ve sat›fl alan›nda di¤er kurslar›n düzenlenmesine yönelik çal›flmalar da sürdürülüyor. Bu programlar ayr›ca üreticiler, perakendeciler, tasar›mc›lar ve sat›fl elemanlar› gibi Türk mücevher sektörü profesyonellerinin de bilgi ve yeteneklerinin geliflmesine katk› sa¤layacakt›r.

“GIA iflbirli¤i sayesinde e¤itim portföyümüz daha fazla geniflledi” GIA Baflkan› ve CEO’su Donna Baker, “GIA e¤itim programlar›n› Türkiye’de bafllatmak üzere, ‹stanbul Kemerburgaz Üniversitesi ile iflbirli¤i yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bölgede gemoloji e¤itiminin yayg›nlaflmas›, nitelikli iflgücünü gelifltirecek, bölgedeki gençler için yeni f›rsatlar do¤uracak, Türk mücevher ve de¤erli tafl sektörünün geliflmesini destekleyecektir” fleklinde aç›klama yapt›. “GIA’in gemoloji konusundaki uzmanl›¤›, üniversitemiz bünyesindeki Mücevher Tasar›m› Lisans Program›’n› tamamlayacakt›r” diyen ‹stanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Y›ld›r›m Üçtu¤ konuflmas›n›, “GIA’y› Türkiye’de görmekten mutluyuz. Mücevher ve de¤erli tafl e¤itimi alan›nda çok fazla f›rsat oldu¤unu düflünüyoruz ve GIA ile iflbirli¤i sayesinde e¤itim portföyümüzü daha fazla geniflletme arzusunday›z” sözleriyle tamamlad›.

E¤itim program› sayesinde ifl olanaklar› artacak Bas›n toplant›s›na kat›lan GIA Hindistan ve Ortado¤u Genel Müdürü Nirupa Bhatt, geçti¤imiz bir y›l içerisinde, ‹stanbul Mücevher Fuar› dahil Türkiye’yi s›k s›k ziyaret etmifl; GIA programlar›n›n sunaca¤› gemoloji e¤itimi alan›nda, Türk mücevher endüstrisinden gelen yo¤un talebe tan›kl›k etmifltir. “Karfl›laflt›¤›m tüm gençler e¤itim program›m›za büyük ilgi gösterdi ve sektörün sundu¤u ifl imkânlar› konusunda pozitif duygular›n› dile getirdi” diyen Nirupa Bhatt sözlerini, “GIA, bu gençlere ifl olanaklar› temin edecek ilgili mesleki e¤itimi sunuyor. Bu giriflimde ‹stanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin deste¤ini almaktan memnuniyet duyuyoruz” diyerek tamamlad›.

Alt›n Dünyas› 57


Sektör IDL ile p›rlantay›

daha iyi tan›yor 2007 y›l›ndan itibaren Türkiye’de gemolojik e¤itim ve sertifikasyon faaliyeti sürdüren IDL’in e¤itim programlar› ve sertifikalama çal›flmalar›yla ilgili önemli bilgileri sizler için derledik.

IDL, New York merkezli uluslararas› p›rlanta laboratuvar› 2007'den beridir Türkiye'de gemolojik e¤itim ve sertifikasyon faaliyetlerini sürdürmektedir. Gemoloji konusunda kuyum sektörüne hem bilgisel destek vermekte, hem de p›rlanta ticaretinin daha fleffaf hale gelmesi için uluslararas› geçerlilikte sertifika haz›rlamaktad›r. Gerekli tüm gemolojik ekipmanlar, teknik alt yap› ve deneyimli personeli ile IDL kendi dal›nda emin ad›mlarla ilerlemektedir. Faaliyetleri nelerdir? IDL'in temel faaliyetleri gemolojik sertifikalar ve p›rlanta e¤itimidir. Gemolojik sertifikalar; mini p›rlanta sertifikas›, büyük ebatl› p›rlanta sertifikas›, mücevher sertifikas›, renkli tafl sertifikas›d›r. Tüm de¤erli tafllar müflteri iste¤ine göre vakumlanabilir. Bunun haricinde ücretsiz tüketici dan›flma hatt›na sahip olan IDL, son tüketiciye yönelik de¤erli tafllar bilgilendirme seminerleri de düzenliyor. fiimdiye kadar neler yapt›? fiirketlere yönelik e¤itimler (Jival, Ellda, Koçak, Tiffany vs.), son tüketiciye yönelik e¤itimler (Turkcell, Garanti, Ç›ra¤an Kempinski vs.) ve kuyum sektörüne gemolojik sertifikalar haz›rland›. Hem birebir hem de internet üzerinden son tüketiciyi bilgilendirme faaliyetleri sürdürüldü. E¤itim program› detaylar› P›rlanta e¤itimi bir hafta sürmekte. Saatleri ö¤len ya da akflam olmak üzere müflteri ihtiyac›na göre esneklik göstermekte. Toplam 15 saat süren temel p›rlanta e¤itiminin 58 Alt›n Dünyas›

içindeki konular; elmas madeninin tan›m›, p›rlanta 4C temel bilgisi, p›rlanta ve sahte tafllardan ay›rt etme yöntemleri, p›rlanta fiyatland›rma, p›rlanta sat›fl teknikleri, IDL sertifikan›n anlat›m›. E¤itim içeri¤i müflteri ihtiyac›na göre esneklik göstermekte. Türkiye'de kuyumcular›n özellikle istedi¤i sat›fl bazl› p›rlanta e¤itimi oldu¤u için, p›rlantan›n 4C'sini sat›fla uyarlama ve sat›flta sertifikan›n kullan›m› üzerinde daha çok duruluyor. Sertifikalama çal›flmalar› Sertifika, do¤al oldu¤u tespit edilen tüm tafllara ve do¤al tafll› mücevherlere veriliyor. 1,00 ct'nin alt›nda tafllara mini sertifika, üstü tafllara daha detayl› büyük ebatl› sertifika ve vakum hizmeti var. Mücevherlere büyük ebatl›, profesyonel foto¤rafl› özel sertifika veren IDL, ayn› zamanda renkli tafllara da foto¤rafl› sertifika düzenliyor. Tüm sertifikalar www.idlab.us adresinden geçerlilik için kontrol edilebilir.


Krizi b›rak p›rlantaya bak! Dünyaca ünlü ‹ngiliz mücevher tasar›mc›s› Stephen Webster “Paras›n› sa¤lama almak isteyen Avrupal› kesinlikle mücevher almal›. P›rlanta, yakut, safir, zümrüt dörtlüsünün iyi kalitede olanlar› her zaman prim yapar. Mesela pembe, sar›, mavi p›rlanta” diyor.

k›ymetli notlar Saliha Ascensio ‹stanbul Alt›n Borsas› Elmas ve K›ymetli Tafl Piyasas› Yetkilisi

saliha.ascensio@iab.gov.tr

Alt›n Piyasalar›nda 2012 ‹kinci Çeyrek Rakamlar› Dünya Alt›n Konseyi Londra’da bulunan genel merkezi taraf›ndan ikinci çeyrek yorumlar› yay›nland›. Alt›n›n performans›na iliflkin birkaç yorumu afla¤›daki paylaflabiliriz:

• Alt›n fiyatlar›: Birçok para biriminde alt›n fiyatlar› düflüfl gösAd›n› tafl›yan marka ve ma¤azalar› yan› s›ra dünyan›n en eski mücevher evi olan ve dünyan›n en genifl mücevher koleksiyonunu elinde bulunduran ‹ngiliz Kraliyet ailesinin kuyumcusu Garrard’›n da kreatif direktörü Stephen Webster ayn› zamanda Madonna’n›n y›llarca iflaret parma¤›ndan ç›karmad›¤›, çift katmanl› tafl›n kullan›ld›¤› yüzü¤ün tasar›mc›s›. Londra, Beverly Hills, Moskova, St Petersburg gibi flehirlerde özel ma¤azalar› bulunan Webster’in ürünleri aralar›nda Harrods gibi lüks perakende zincirlerinin oldu¤u, dünya çap›nda bilinen 300 noktada sat›l›yor. Baz› tasar›mlar›nda dünyada sadece Mu¤la yöresinde ç›kar›lan ve ›fl›¤a göre renk de¤ifltirme özelli¤i olan Zultanite adl› tafl› kullanan Webster, Milliyet gazetesinde yay›nlanan haberinde dünyada en be¤endi¤i ismin masals› tasar›mlar›yla tan›nan Sevan B›çakç› oldu¤unu söyledi. Webster: “Mücevher her zaman kazand›r›r” Mücevherin her zaman kazand›ran iyi bir yat›r›m oldu¤unu söyleyen Webster, paras›n› sa¤lama almak isteyen Avrupal›ya mücevher almas›n› tavsiye ediyor. Son y›llarda alt›ndaki, gümüflteki, de¤erli tafllardaki yükselifllere bak›ld›¤›nda en tutars›z zamanlarda yat›r›mc›s›na en çok kazand›ran enstrümanlar›n mücevherler oldu¤unu söylüyor. Webster, “Elizabeth Taylor’un bir bildi¤i vard› ki bunca mücevher ald›. Global krize bakt›¤›m›zda iddia edebilir miyiz ki anneannelerimizden daha çok anl›yoruz yat›r›m yapma iflinden. Klasik her zaman klasiktir, bunun yat›r›m olmas› kural› de¤ifltirmez. Burada kural basittir: Kendi s›n›f›nda ender bulunan renkli tafllardan alacaks›n›z. Mesela pembe p›rlanta, sar›, mavi p›rlanta, burma yakut, safir, zümrüt. Ve tabii bunlar› özgün tasar›mlar yapan tasar›mc›lardan almal›s›n›z. Bunlar› her zaman kolay nakde de çevirirsiniz” diyor. Mücevherleriyle bir stil ikonu olan Elizabeth Taylor’›n kulland›¤› büyük de¤erli parçalar› flimdilerde kimsenin ortalarda görmek istemedi¤ini belirten Stephen Webster “Angelina Jolie, Elizabeth Taylor’un parma¤›nda tafl›d›¤› gibi 50 karatl›k, 25 karatl›k bir p›rlantayla görünmek ister mi flimdi? Zaten flimdilerde erkekler de bu kadar pahal› hediyeler alm›yorlar. fiu anda 50 karatl›k yüzüklerle de¤il, daha sosyal içerikli ifllerle an›lmak zorundas›n›z. Angelina Jolie BM elçisi... Afrika’ya, Somali’ye gidiyor. 25 karatl›k yüzük mü takacak. Çok varl›kl›lar, jetleri, yatlar›, katlar› var. Dünyan›n bir yerinden kalk›p ö¤len yeme¤i için baflka bir yerine gidebiliyorlar. Ama bunu sessizce, gösterifle düflmeden yap›yorlar. Zaman, o zaman de¤il” diyor. Türkiye’deki en iyi tasar›mc› Sevan B›çakç›! Türkiye’de ma¤aza açma fikrine; “Olabilir. Benim tarz›m›n anlafl›labilece¤i bir ülke” diyen Stephen Webster Türkiye’de en be¤endi¤i tasar›mc›n›n Sevan B›çakç› oldu¤unu söylüyor ve Sevan B›çakç› tasar›mlar›yla tan›flma hikâyesini anlat›yor; “Y›llar önce bir fuarda tasar›mlar›n› gördüm. Gördüklerime inanamad›m, tan›d›¤›m bütün tasar›mc›lar› stand›na götürdüm, hepsinin tepkisi ayn›yd›: “Bunlar da ne böyle!” Sevan’›n tasar›mlar›na ilk bakt›¤›m›zda derin tarihi olan bir fleye bak›yoruz zannettik. Sonra anlad›k ki tarihi de¤iller ama muazzam bir flekilde tarihin ruhunu içinde bar›nd›ran tasar›mlar yapm›fl.” Madonna’n›n evlilik yüzü¤ü! Madonna ile efli Guy Richie’nin evlilik yüzüklerini de yapan Webster Madonna’n›n y›llarca iflaret parma¤›na kendisinin tasarlad›¤› yüzü¤ü takmas›n›n popülerleflmelerine büyük katk›s› oldu¤unu flu cümlelerle belitti; “Onlara evlilik yüzükleri yapt›m ama ondan öncesi var. Madonna popülerleflmemizde ciddi katk›s› olan al›mlar› y›llar önce yapt› bizden. Kendi ortaya ç›kard›¤›m tafl iflleme tekni¤iyle yaratt›¤›m bir yüzü¤ü ald› 15 y›l önce. Ve y›llar boyunca iflaret parma¤›na takt›. Onun bunu tak›yor olmas› bizim iflimizi ayr› bir boyuta tafl›d›. O takt›ktan sonra bu yüzük en moda kokteyl yüzü¤ü haline geldi. Bu yüzükte tafl›n iki katman› var. Altta renkli bir tafl kulland›m, onun üstüne fleffaf t›rafllanm›fl kubbemsi bir tafl koyduk. Üç boyutlu derinli¤e sahip yeni bir tafl yaratt›k biz bu tasar›mla.” 60 Alt›n Dünyas›

terdi. Bu konuda Euro, Hindistan Rupisi ve ‹sviçre Frang› istisna tutulabilir. ABD Dolar›n›n, Rupi, Frank ve Euro cinsinden yükselmesi alt›n› bu para birimleri cinsinden daha pahal› hale getirdi. Y›l›n ilk çeyre¤inde alt›n fiyatlar› % 4.4 yükselirken ikinci yar›da % 3.8 düflüfl gösterdi.

• Küresel enflasyon düflüfl gösterdi: Enerji ve tar›msal ürünlerde düflüfl görülmesi enflasyon bask›lar›n› azaltt› ve alt›n fiyatlar›n› afla¤› hareket ettirdi.

• Riskli olmayan güvenli varl›klar›n gözden geçirilmesi: Geleneksel olarak riskli kabul edilmeyen varl›klar bile bask› alt›nda piyasalarda. Örne¤in, haziran ay›nda Alman tahvillerinin faizleri yükseldi. Uzun vadede alt›n, servet korumak için tart›flmas›z üstünlü¤ünü devam ettirecek gibi. ‹kinci çeyrekte alt›n piyasalar› aç›s›ndan fiyatlar› etkileyen olaylara k›sacak de¤inirsek: 08 May›s: Hindistan’da mücevher üzerindeki vergi kald›r›ld›. 24 May›s: IMF, Meksika, Kazakistan ve Ukrayna merkez bankalar›n›n Mart 2012 döneminde alt›n sat›n ald›klar›n› aç›klad›. 30 May›s: ‹spanya’n›n kredi notu BB-‘den B’ye düflürüldü. 1 Haziran: Avrupa’daki kar›fl›kl›k ve düflük istihdam haberleriyle alt›n % 3.8 yükseldi. 10 Haziran: Euro bölgesinde ‹spanya’n›n kurtar›lma plan› çerçevesinde 100 milyar Euro verilmesine karar verildi. 20 Haziran: 267 Milyar Dolar devlet tahvil ve bonolar› FED taraf›ndan ihraç edildi. 26 Haziran: Rusya, Kazakistan ve Ukrayna merkez bankalar›n›n Nisan 2012 döneminde alt›n sat›n ald›klar›n› aç›klad›. ‹kinci Yar›daki Beklentiler

• Deflasyonist Bask›: Baz› ülkelerdeki gelecek enflasyon beklentisi ve parasal politikalardaki dengesizlikler alt›n yat›r›m›na destek olmaya devam etmekte. Geliflmeler gelecekte hükümetlerin daha fazla kurtarma paketi hayata geçirece¤inin göstergesi kabul edilebilir.

• Euro Bölgesindeki Çözümsüzlükler: Belirsizlik ve yüksek volatilite ortam›nda Euro Bölgesinde çözümsüzlükler devam edecek ve yat›r›mc›lar›n sermayelerini korumak ve portföy çeflitlendirmesi için alt›n önemli bir alternatif olmaya devam edecek.

• ABD Seçimleri: Kas›m 2012’de gerçekleflecek olan seçimlere ek olarak sonras›nda 1.3 trilyon Dolar tutar›ndaki bütçe a盤›n› kapatma çabalar› Dolar› zorlayacakt›r. 2012 Y›l› Alt›n Fiyat De¤iflimleri Alt›n Fiyat›

1.Çeyrek 2.Çeyrek

2012 $/ons (Londra Fixing)

1,691.4

1,598.50

2011 $/ons (Londra Fixing)

1384,7

1,504,6

Bir önceki y›la göre de¤iflim

% 17

%6


Nadir, gümüflte “En ‹yi Üreticiler Listesi”ne giren ilk Türk firmas› oldu

Nadir Metal Rafineri, gümüflte de LBMA - Londra Külçe Piyasas› Birli¤i’nin “En ‹yi Üreticiler Listesi”ne girerek bir ilki daha baflard›. 8 Aral›k 2011 tarihinde alt›n üreticiler s›n›f›nda LBMA’n›n “En ‹yi Üreticiler” listesine giren Nadir Metal Rafineri, 20 Haziran 2012 itibar›yla gümüfl üreticiler s›n›f›nda da LBMA’ya kote oldu. Bu sayede gümüflün “Good Delivery List” – En ‹yi Üreticiler listesine giren ilk ve tek Türk firmas› unvan›n› ald›. Nadir, 73 firman›n yer alabildi¤i bu listeye girerek hem ürünlerinin hem de kurumsal yap›s›n›n kalitesini uluslararas› alanda bir kez daha tescillemifl oldu.

Dünyan›n en büyükleri aras›nda yer alan Nadir, sundu¤u hizmetlerin yan›nda zengin bir ürün yelpazesine de sahip. Sadece sertifikal› graml›k külçe alt›n alan›nda 30’un üzerinde farkl› model sunan Nadir, 0.05 gram - 1000 gram aral›¤›nda 60’›n üzerinde graml›k alt›n, bunlara ilave olarak yine graml›k gümüfl ve platin ürün çeflitlili¤i sunuyor. Üye oldu¤u LBMA ile de tüm bu ürünlerin kalitesini ve uluslar aras› geçerlili¤ini bir kez daha göstermifl oluyor. Standart ürünlerin d›fl›nda kifli, kurum ve kurulufllara özel tasar›ml› ürünler de üreten Nadir, bu alanda her türlü talebi karfl›lama kapasitesine ve becerisine de sahip.

Üyelik için gereken tüm test prosedürleri baflar›yla geçildi Üyelik için son derece zor kriterler arayan LBMA, üyelik baflvurusu yapan firman›n öncelikle varl›klar›n›, geçmiflini, üretim kapasitesi ve mali durumunu inceliyor. Ancak tüm bu incelemelerden olumlu sonuç alan firman›n ürünleri test aflamas›na gelebiliyor. Nadir, tüm bu gereksinimleri fazlas›yla karfl›lam›fl, saf gümüfl bar incelenmifl, ba¤›ms›z hakemler taraf›ndan ölçümleri yap›lm›fl ve LBMA en kapsaml› test prosedürlerinden baflar›yla geçmifltir. “Dünyada alt›n ve gümüfl rafinasyonun standartlar›n› belirleyen kurum” olarak kabul gören LBMA, bu standartlara uyan firmalar› “Good Delivery List” – En ‹yi Üreticiler listesi alt›nda yay›nlayarak yeterliliklerini onaylam›fl oluyor. Bugün listede sadece 63 alt›n ve 73 gümüfl rafinasyon firmas› yer alabilmifl durumda.

Nadir markas› dünya geneline yay›l›yor Alt›n ve gümüfl dal›nda LBMA-Londra Külçe Piyasas› Birli¤i’ne, DMCC-Dubai Alt›n Borsas›’na, ‹AB-‹stanbul Alt›n Borsas›’na ve daha pek çok dünya gelinde k›ymetli metal kurumuna üye olan Nadir, 17025 akreditasyon sertifikas›, ISO, OHSAS ve yasal zorunluluk arz eden tüm ruhsat ve belgelere sahip. 45 y›ld›r k›ymetli metal konusunda faaliyet gösteren Nadir, bugün rafinasyon ve laboratuar hizmetlerinin yan› s›ra, k›ymetli metallerin (alt›n, gümüfl, platin, paladyum, rodyum) üretimini, al›m-sat›m›n› yapmakta, Nadir markas›yla graml›k alt›n, gümüfl ve platin ürünleri ile özel koleksiyon ürünleri üretmektedir.

Elif Barut imzal› Nili Silver gimora.com’da Hiçbir ma¤azada sat›fl› olmayan Elif Barut imzal› tak› koleksiyonu “Nili Silver” kendisine özel vitrin olarak gimora.com’u seçti! Tasar›mlar›nda Kuzey Afrika’n›n s›ca¤›n› ve Nil Nehri’nin mavisini bat›n›n dinamizmi ile sentezleyen Mimar Elif Barut, içindeki yarat›c›l›¤› ve heyecan› yans›tt›¤› tak›lar›yla be¤eni ç›tas› yüksek kad›nlar› gimora.com'a davet ediyor. Elif Barut’un Nili Silver’› hiçbir dükkânda bulunmuyor. Bu koleksiyondan bir tak›ya sahip olmak için düzenlenen “tak› partileri”ne kat›lmak gerekiyor. Sadece tasar›m tak› satan ve Türkiye’nin ilk butik online tak› satan sitesi gimora.com ise Nili Silver’›n kendisine özel bir vitrin olarak seçti¤i tek yer olma özelli¤ine sahip. Hobi olarak bafllayan ve bir ‹talyan giyim markas›n›n tasar›mlar›n› be¤enip ‹stanbul’da befl ma¤azas›nda satmaya bafllamas›yla devam eden öykü, Elif Barut’un yurtd›fl›na aç›lmas› ve akabinde Ürdün Kraliçefli Rania için gümüfl bir kemer tasarlamas›yla doruk noktas›na ulafl›yor. Ürdün, ‹rlanda, ‹ngiltere ve Hollanda derken küçük bir atölyede bafllayan serüven Nil Nehri’nin rengi anlam›na gelen Nili Silver olarak markalafl›yor. Gümüfle apayr› bir de¤er ve anlamlar yükleyen Nili Silver, her bütçeye hitap eden özel tasar›m tak›lar›n bütün kad›nlara ulaflmas› amaç ediniyor. 62 Alt›n Dünyas›


O'nun ‹lk P›rlantas›;

Zen Baby Zen P›rlanta bebeklere ve çocuklara özel figürlerden oluflan yepyeni bir koleksiyon sunuyor. Türkiye'de p›rlantan›n lider markas› Zen P›rlanta, yeni koleksiyonunda p›rlantay› bebekler ve çocuklar için yorumlad›. Elbise, biberon, melek, kelebek gibi p›rlantal› figürlerden oluflan ZEN Baby, çocuklar›n renkli ve flirin dünyas›n› yans›t›yor. Kolye ucu ve çengelli i¤ne fleklindeki tasar›mlarda, nazardan korudu¤una inan›lan mavi boncuk oldukça s›k görülüyor. Bebek hediyesi olarak alabilece¤iniz sevimli tasar›mlar, hediye etti¤iniz bebe¤in ilk p›rlantas› olarak da ayr› bir yere sahip olacak.

Tektaş Zen Pırlanta’dan alınır Pırlanta taşıdığı ateş ve parlaklıkla, aşk ve mutluluk ışıltılarına en yakışan taştır. Pırlanta dendiğinde akla önce "tektaş" gelir. Tektaş, asırlardır bağlılığın, sonsuz sevginin sembolü olmuştur. Pırlanta uzmanı ZEN, farklı beğenilere seslenebilen güçlü bir tektaş koleksiyonu sunuyor. Tasarımları arasında klasik modellerin yanı sıra, modern detaylara sahip birçok seçenek bulunuyor. Tektaşı ortaya çıkararak daha büyük gösteren tırnaklar, tektaşın etrafının başka pırlantalar ile çerçevelendiği modeller Zen Pırlanta'ya özgü tektaş tasarımları arasında yer alıyor. Koleksiyonda yeni evlenecekler, tektaşını yenilemek isteyenler için birçok seçenek yer alıyor.

Tektaşınızı büyütebileceğiniz adres ZEN Pırlanta… Evlilik teklifi, yıldönümleri gibi özel günlerde hediye edilen tektaşların manevi değeri çok büyüktür. Ancak zamanla daha büyük bir tektaşla, farklı bir modelle yenilemek isteyebilirsiniz. ZEN Pırlanta'dan aldığınız tektaşınızı, sertifikasıyla birlikte getirdiğinizde, yeni modeller arasından seçim yapabilirsiniz. Üstelik aldığınız tarih ne olursa olsun, yeni alacağınız tektaş mevcut tektaşınızın iki katı değerinde ise, değiştirme sırasında hiçbir kayıp yaşamazsınız.

Bilekliklerde Zen P›rlanta Modas› Yaz aylar›nda hem ifl yerinde hem de günlük yaflamda sade ve do¤al bir tarz benimseniyor. Bu sadeli¤e fl›kl›k katmak için ise aksesuar ön plana ç›k›yor. Özellikle aç›kta olan kollar› p›rlanta ile süslemek çok moda. Zen P›rlanta'n›n yeni tasar›m ince kelepçe ve ipli zarif bileklikleri, yaz sezonun gözdesi. ‹ster cool bir ofis k›yafeti ile ister rahat mini bir elbise, flort ya da k›sa üstlerle kombinleyebilece¤iniz p›rlantal› bileklikler zarif fakat etkili bir fl›kl›k kazand›r›yor. Bilekliklerde p›rlantayla birlikte pembe ve beyaz alt›n kullan›l›yor. Melek, yusufçuk, sonsuzluk gibi simgelerin anlamland›rd›¤› bileklikler, modern çizgileri ile genç ve enerjik stili benimseyenlerin tercihi oluyor. 64 Alt›n Dünyas›


“Kalite olmazsa olmaz›m›zd›r” “Kalite anlay›fl›m›z ve kaliteye verdi¤imiz önem bizi her daim farkl› k›lacakt›r” diyen Kami’s Gold Firma Sahibi ‹skender Y›ld›r›m ile Kami’s Gold üzerine, yeni aç›lan ma¤azalar› ve gelece¤e yönelik hedeflerinden konufltuk. Yaflanan global krizle birlikte bir çok marka yat›r›m yapmaktan kaç›n›yor. Kami’s Gold olarak yeni yat›r›mlarla neyi amaçlad›n›z ekonomik krizden yara almadan büyümenin s›rlar› nelerdir? Bugün krizin etkilemedi¤i sektör nerdeyse yok. Kuyumculuk sektöründe de bu gibi durumlarda uygulanan bilindik yöntemler vard›r. Müflteriye hafif ve daha uygun fiyatl› ürünler sunmak gibi. Biz de Kami’s Gold olarak bu gibi yöntemler uyguluyoruz.

Sizi sektördeki rakiplerinizden ay›ran ve iflinizde baflar›l› k›lan etkenler nelerdir? Öncelikle üretimdeki kalite anlay›fl›m›z ve kaliteye verdi¤imiz önem bizi her daim farkl› k›lacakt›r. Kami’s Gold olarak sektörde sürekli kendini yenileyen yeni ürünler tasarlayan bir firmay›z. Bunun d›fl›nda baflar›y› sa¤lamada önemli oldu¤unu düflündü¤ümüz ürünlerin zaman›nda teslim edilmesi konusunda da, ulafl›labilirlik aç›s›ndan sa¤lad›¤›m›z kolayl›kla sektördeki baflar›m›z› sürdürmeyi hedefliyoruz.

2012 y›l› sektör ve firman›z ad›na nas›l geçiyor? 2012 y›l› firmam›z için yeni projelerimiz ve giriflimlerimizin olumlu gidiflat› ve geri dönüflleri neticesinde verimli geçti.

Yurtiçinde ve yurtd›fl›nda var oldu¤unuz pazarlar hakk›nda bilgi verebilir misiniz? Olmay› hedefledi¤iniz yeni pazarlar var m›? Yurtiçinde ürünlerimizi her bölgeye ulaflt›r›yoruz. Yurtd›fl›nda ise; Dubai, Irak, Fransa gibi ülkelerle ihracat yap›yoruz. Yak›n gelecekte farkl› ülkelerle olacak çal›flmalar›m›z da söz konusu.

Markan›z›n bilinirli¤ini ve ulafl›l›rl›¤›n› güçlendirmek ad›na birçok projeyi hayata geçiriyorsunuz. Kami’s Gold olarak markalaflma ve kurumsallaflma alan›ndaki faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Bir firman›n markalaflmas› için izlemesi gereken önemli stratejiler vard›r. Bu stratejileri sistemli ve do¤ru zamanda hayata geçirebilmek ise büyük önem tafl›r. Bu bilinçle hareket etti¤imiz projelerimizi do¤ru zamanda ve do¤ru yerlerde hayata geçiriyoruz. Ma¤azalaflma ve reklam faaliyetleri kurumsallaflma konusunda firmam›z ad›na önemli ad›mlar tafl›yor. Biz de bu do¤rultuda sizlerle de ifl birli¤i halinde çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz.

Yeni ma¤aza aç›l›fl› gerçeklefltirdiniz. Ma¤aza açma fikrinizin ç›k›fl noktas› nedir? Neden bu bölgede olmay› tercih ettiniz? Ma¤azalaflmak bu noktada bize de üretici olarak heyecan veren geliflmeler. Atölye ortam› daha kapal› sosyallikten uzak bir ortam oldu¤u için ma¤azalaflmak piyasay› daha yak›ndan takip etmek ve markalaflmak aç›s›ndan oldukça önemli. Biz de Kami’s Gold olarak bu konudaki çal›flmalar›m›z› özenle sürdürüyoruz. Yeni ma¤aza aç›l›fl›m›z› Kapal› Çarfl› çevresinde Tavuk Pazar› bölgesinde bulunan Yeni Han’da açt›k. Kapal› Çarfl› kuyumculu¤un merkezi oldu¤u için bu bölgede var olmak daha önce de bahsetti¤im gibi atölyedeki çal›flmam›z› güçlendirecek bize yeni fikirler projeler oluflturma aflamas›nda güç katacak geliflmelerdendir. Alt›n Dünyas› 65


Mücevher sektörünün lider markas› Alt›nbafl, ICON koleksiyonlar›nda nefes kesen tasar›mlar› mücevherseverlerin be¤enisine sundu. Sonsuz aflklar›n simgesi, kad›nlar›n sevgi ve güzellikleriyle de¤erine de¤er katan mücevherler Alt›nbafl’ta y›llar öncesindeki de¤erini koruyarak ayn› de¤eri gelecek y›llara tafl›yor… Göz kamaflt›ran safir, yakut ve zümrüt Alt›nbafl’›n ICON koleksiyonlar›nda ayr›cal›kl› tasar›mlarla bulufluyor. Her görenin gözlerini kamaflt›ran büyülü safir, en göz al›c› haliyle ICON kad›n›nda hayat buluyor. Geçmifl günlerin eflsiz ihtiflam›n› yans›tan yakut ve zümrüt ise Alt›nbafl tasar›mlar› ile yeniden yorumlan›yor. Tarihler boyu görenleri kendine hayran b›rakan ve yayd›¤› ›fl›k ile büyülü bir dünyan›n kap›s›n› açan safir, yakut ve zümrüt Alt›nbafl tasar›mlar›nda eflsiz bir kolyeye veya bir gerdanl›¤a dönüflüyor. Nefes kesen tasar›mlar her ortamda fark edilmek isteyen kad›nlar›n bafl›n› döndürüyor. Kad›n›n do¤as›ndan gelen dikkat çekici olma iste¤ine güzel bir gönderme yapan ICON tasar›mlar, p›rlantan›n ›fl›lt›s› ile birleflerek unutulmaz anlara efllik ediyor…

66 Alt›n Dünyas›


‹ran’la gerçeklefltirilen alt›n ihracat› analizleri! Haftalard›r gündemde olan “alt›n ithalat›” kafalar› kar›flt›rd›. Gazeteci, ekonomist ve siyasetçilerin her gün yeni bir analizi gündeme getirdi¤i bu önemli konu bafll›¤›yla ilgili bilgileri derledik.

ürkiye'nin haziran ay› alt›n ithalat› son üç y›l›n haziran aylar› alt›n ithalat›nda en dedi. ‹ran'a alt›n ihracat›nda kâr marj›n›n yüksek rakam olarak gerçekleflti. ‹stanbul Alt›n Borsas› (‹AB) verilerine göre, y›l›n yüksek oldu¤unu belirten ‹TO Kuyumculuk ilk 6 ay›nda alt›n ithalat› 60 bin tona yaklafl›rken, bir önceki aya oranla ithalatta Meslek Komitesi Baflkan› Kurtulmufl, bu yüzde 22, bir önceki y›l›n ayn› dönemine oranla yüzde 153 art›fl yafland›. Son 3 ayd›r rakam›n bin dolara ç›kabildi¤ini kaydetti. TÜ‹K’in aç›klad›¤› verilerdeki dikkat çeken rakamlar üzerine gerçeklefltirilen çok say›da Normalde külçe alt›nda kilo bafl›na 5 dolar yorum bas›nda yer ald›. Ekonomi yazarlar›n›n da köflelerinde yer verdi¤i bu önemli gündem civar›nda bir kârla sat›fl yap›ld›¤›n› aktaran maddesine iliflkin yorumlar yap›ld›. Radikal gazetesi yazar› Fatih Özatay “Geçici alt›n Kurtulmufl, "‹ran'da para ç›k›fl› da farkl›. ihracat› ve büyümemize etkisi” bafll›kl› yaz›s›nda bu durumun ekonomimize olan etkisine Çözebilenler bu ifli yap›yor. Orada büyük dikkat çekti. ‹statistiklere yans›yan her fleyin “Herkesin bildi¤i s›r” halini ald›¤›n› söyleyen oyuncular var. Her önüne gelen külçe ihracat› Radikal Gazetesi yazar› U¤ur Gürses ise ‹ran’›n ihraç etti¤i petrol ve do¤algaz›n paras›n›n yapam›yor." diye konufltu. Kurtulmufl, külçe Halk Bankas› veya baflka bir bankada tesis edilen mevduat hesaplar›nda birikmifl alt›n›n yan› s›ra ifllenmifl alt›n ihracat› da olabilece¤ini ve Türkiye ile aras›nda SWAP anlaflmas› olmamas›n›n da durumu aç›klad›¤›n› yap›ld›¤›n› belirterek, bunun resmi kay›tlarda belitti. Bu durumda ‹ran’›n istedi¤inde bu tutar› dolara ya da alt›na çevirmifl olabilece¤ini görünmedi¤ini ifade etti. yazd›. Vatan Gazetesi’nin de yer verdi¤i bu analizi do¤rular nitelikteki haberinin ard›ndan, Enerji bakan› Taner Y›ld›z’›n konuya aç›kl›k getirmek amac›yla yapt›¤› aç›klamada “‹ran ile yap›lan petrol ve do¤algaz ticaretinde ödemeyi anlaflmada yer alan para birimleri üzerinden yap›yoruz. TÜPRAfi anlaflma gere¤i lira, BOTAfi ise dolar ile ödeme yap›yor” dedi. Rekor al›m› de¤erlendiren ATO eski Baflkan›, CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün ise, “‹ran olas› bir ambargo için alt›n biriktiriyor. Bence dünya piyasalar›ndan 15-20 milyar dolarl›k alt›n toplam›fl olabilir” yorumu yapt›. Tüm bu kafa kar›flt›ran analizlerin ard›ndan bu kez Zaman Gazetesi’nin haberine göre ekonomi yönetiminin yapt›¤› araflt›rmayla aylard›r istatistikleri altüst eden s›ra d›fl› ihracat›n nedeni anlafl›ld›. Araflt›rmaya göre ortaya ç›kan di¤er analizlerse flöyle: ‹nflaat, demir-çelik gibi farkl› sektörlerde ifl yapan ‹ranl›lar alt›n› kendi ülkelerinin merkez bankas›na gönderiyor. Fark edilmemek amac›yla piyasadan farkl› isimler üzerinden toplanan alt›nlar ‹ran'da yine üçüncü kiflilere iletiliyor. Alt›n borsas› üzerinde yap›lan al›m T‹M Baflkan› Mehmet Büyükekfli de artan ihracat istatistikleriysat›mlar ise hazine yönetiminin bilgisi dahilinde gerçeklefltiriliyor. le bankalar›n alt›n yar›fl›na girmesini iliflkilendi¤i konuflmas›nda ‹ran'›n sadece Türkiye'den de¤il, Dubai ve Hindistan'dan da alt›n flu cümlelere yer verdi: “Külçe alt›n 2011’de 6 milyar 126 miltoplad›¤›na iflaret eden üst düzey bir ekonomi yetkilisi flu bilgileri yon dolar, ihracat› 1 milyar 474 milyon dolar idi. 4 milyar 652 verdi: "Bu ifllemi yapanlar›n önemli bir k›sm› ‹ran'›n Türkiye'deki milyar dolar cari a盤a etkisi oldu. Bu y›l 5 ayda 2,3 milyar dobüyük sermaye edinmifl firmalar›. Bunlar hem arac›l›ktan para lar ithalat, 4 milyar 19 milyon dolar ihracat olmufl. Daha geçen kazan›yor hem de ülkelerinin merkez bankas›na hizmet ediyor. y›la varmas›na 3 milyar dolar var. ‹ran ’da ad› konulmam›fl bir Petrolün ard›ndan alt›n gibi kalemlerde de ambargo endifleleri var. fiimdiden merkez bankas›n› güçlendiriyorlar." devalüasyon var. Devlet dövize güvenmiyor. Ayn› durum Türkiye ’de de yaflan›yor. Merkez Bankas› da bankalara karfl›l›klar› ‹ran’›n alt›n talebinin art›fl› savafl haz›rl›klar›na m› ba¤l›? alt›n cinsinden tutabilirsiniz dedi. O yüzden bankalar alt›n yar›‹ran'›n alt›n talebindeki art›fl› savafl haz›rl›klar›n›n verdi¤i endifleye fl›na girdi. Bu bir süre daha devam edecek.” ba¤layan ‹stanbul Ticaret Odas› (‹TO) Kuyumculuk Meslek Komitesi Tahran yönetiminin petrolü paraya çevirmekte zorland›¤›n› akBaflkan› Erkan Kurtulmufl ise ‹ran halk›nda yüklü miktarda dolar taran bir baflka yetkili ise ‹ranl› zenginlerin Türkiye'nin yan› s›ra oldu¤unu ve külçe alt›na yat›r›m yap›ld›¤›n› söyledi. Alt›n hurdas›n›n Avrupa Birli¤i (AB) ülkelerinden de farkl› yöntemlerle hurda alyurtd›fl›ndan geldi¤ini aktaran Kurtulmufl, "Burada rafine oluyor. t›n ve s›f›r mal› Türkiye'ye getirdi¤ine dikkat çekti. ‹ran'›n son Farkl› flekillerde alt›n geliyor. Kay›t d›fl› iflliyor. Rafine edilip iflçilik dönemdeki alt›n operasyonu ABD'nin de dikkatinden kaçmad›. kat›l›p sat›l›yor. Alt›nda KDV olmad›¤› için devletin kayb› da yok."

T

Bankalar alt›n yar›fl›na girdi

Alt›n Dünyas› 67


“Has›r› has›r yapan hiç bir makinenin yapamayaca¤› sevgidir” Ensar Kumculuk Firma Ortaklar›ndan Mustafa Gençcelep ile has›r ile özdeflleflmifl markalar› Ensar Kuyumculuk ve has›r sanat› üzerine konufltuk. Trabzon Has›r üretimiyle özdeflleflmifl markan›z›n kaç y›ll›k bir geçmifli var? Has›r sanat›yla bir araya gelme hikâyenizden bahseder misiniz? 1995 y›l›nda kurulmufl markam›z kendi bünyesinde büyüme faaliyetine devam etmektedir. Has›r sanat›yla bir araya gelme hikâyemiz ise has›r›n merkezi Trabzon’da var olmam›zla, merkezimizin Trabzon’da kurulmufl olmas›yla alakal›d›r.

Has›r› kaliteli yapan etkenler nelerdir? Kaliteli bir Trabzon has›r›n› nas›l ay›rt ederiz? Has›r› kaliteli yapan etkenlerden biri tel ve tav›n›n çok iyi derecede yap›lm›fl olmas› ve ören bayan›n çok tecrübeli olup örgüde hassasiyet göstermesidir. Kaliteli bir Trabzon has›r›, ilk bak›flta, s›ralar›n›n birbirinden ayr› oldu¤unun belli olmas›yla anlafl›l›r. Has›r› has›r yapan, el örgüsündeki hiç bir makinenin yapamayaca¤› sevgidir. Has›rlar›m›z tamamen el örgüsüdür.

Has›r ihracat› gerçeklefltirdi¤iniz ülkeler var m›? Sizce has›r›n bu konuda deste¤e ihtiyac› var m›? Baflta Dubai olmak üzere; Ürdün, Arabistan, Almanya, Belçika, Hollanda ve ‹ngiltere’ye ihracat gerçeklefltiriyoruz. Destek konusunda ise has›r, Turizm Bakanl›¤›’n›n deste¤iyle el örgüsü olmas› sebebiyle turizm elçisi olarak kullan›labilir.

Alt›n fiyatlar›n›n flu anki durumunun has›ra olan talebi nas›l etkiledi¤inden bahsedebilir misiniz? Sizin bu durum karfl›s›nda al›m gücünü art›r›c› ald›¤›n›z önlemler neler? Tabi ki etkiliyor. Eskiden 22 ayar olarak üretti¤imiz has›r› flimdi 14 ve 8 ayarda da üretiyoruz. Üretim aflamas›nda vatandafl›n cebini de düflünmek zorunda oldu¤umuzdan has›r› oldu¤undan daha hafif üretmeye çal›fl›yoruz.

2012 y›l›n› firman›z ad›na yeniliklere imza att›¤›n›z bir y›l olarak biliyoruz. Ensar Kuyumculuk için yar›s›n› geride b›rakt›¤›m›z bu y›l nas›l geçiyor? 2012 y›l› firmam›z aç›s›ndan çok verimli flekilde devam ediyor. Yeni modellerimizle ürün sat›fl›m›z h›zla ilerlemektedir. Ensar Kuyumculuk olarak her zaman ürün çeflitlili¤imizi art›r›yor ve müflteri isteklerine cevap vermeye çal›fl›yoruz. 68 Alt›n Dünyas›


Alt›n Dünyas› 69


Has›ra sanat eseri de¤eri kat›yor… Uzun y›llara dayanan tecrübesiyle sektörde önemli bir konumda bulunan Akdin Kuyumculuk, genifl ürün yelpazesi ve fl›k tasar›mlar›yla birlikte kültürel miras›m›z olan has›r›, her zevke ve bütçeye uygun bir flekilde tak› severlerin be¤enisine sunuyor. Has›r sektörünün önemli markalar›ndan Akdin Kuyumculuk, nesilden nesile aktar›lan markalar›n› baflar›yla sürdürüyor. Has›ra bir tak›dan ziyade sanat eseri de¤eri veren Akdin Kuyumculuk, kaliteli iflçili¤i ve fl›k tasar›mlar›yla göz dolduruyor. 8, 14 ve 22 ayardan oluflan ürünleriyle her zevke ve bütçeye uygun ürünleriyle tak› severlerin büyük be¤enisini kazanan Akdin Kuyumculuk, yurtiçinde oldu¤u gibi yurtd›fl›nda da bu sektörü baflar›yla temsil ediyor. Firma, müflteri memnuniyeti odakl› çal›flmalar›n› kaliteden ödün vermeden baflar›l› bir flekilde sürdürüyor. Sürdürülebilir büyümesini h›z kesmeden sürdüren firma, markalaflma ve kurumsallaflma çal›flmalar›n› profesyonel kadrosuyla izledikleri baflar›l› stratejilerle birlikte hayata geçiriyor. Do¤ru zamanda, do¤ru yerde ve do¤ru ürünlerle bulunan Akdin Kuyumculuk için olmazsa olmaz kurallar›n bafl›nda, kalite, güven ve müflteri memnuniyeti geliyor.

Ariş’ten gönülleri aydınlatan tasarımlar Ariş Pırlanta dini sembolleri her biri ayrı güzellikte mücevhere dönüştürdü. Ariş Pırlantalı Dini Semboller Koleksiyonu’nun her tasarımında huzuru hissedeceksiniz. Arifl P›rlanta huzurun ve ›fl›¤›n kayna¤›n› daima yan›nda hissetmek isteyenler için birbirinden zarif tasar›mlar haz›rlad›. Arapça harflerin, Allah’›n isimlerinin, dua ve ayetlerin mücevhere dönüfltü¤ü tasar›mlar kalpleri ayd›nlatacak. Arifl P›rlantal› Dini Semboller Koleksiyonu ile ister Allah’›n güzel isimlerinden ister size en çok huzur veren dua ya da ayetlerden, dilerseniz Arapça harflerden diledi¤inizi mücevher olarak üzerinizde tafl›yabilir, sevdiklerinizle paylaflabilirsiniz. Arifl P›rlanta’n›n “GERÇEK KAL‹TE DO⁄RU F‹YAT” anlay›fl›yla, onlarca fl›k tasar›mdan oluflan P›rlantal› Dini Semboller Koleksiyonu ve tüm ürünleri www.e-aris.com ile Arifl ma¤azalar›nda sizleri bekliyor. 70 Alt›n Dünyas›

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası üyeleri arasında yüzme yarışması düzenledi Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası, üyeleri arasında iletişimi güçlendirmek ve bütünlüğü sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Diyarbak›r Kuyumcular ve Sarraflar Odas› Baflkan› Mustafa Akkul, üyeleri aras›nda kaynaflmay› sa¤lamak amac›yla çeflitli etkinlikler gerçeklefltirdiklerini söyledi. Yaklafl›k 3 y›l önce üyeleri aras›nda bafllatt›klar› hal› saha futbol turnuvas›n› devam ettirdiklerini kaydeden Akkul, ''Bu y›l oldu¤u gibi her y›l de¤iflik aktivitelere imza atarak bu birlikteli¤imizi daha ileri boyuta götürmeyi ve esnaflar›m›z› kaynaflt›rmay› hedefliyoruz'' dedi. Daha sonra 3 ayr› kategoride düzenlenen ve Gençlik Hizmetleri ‹l Spor Müdürlü¤ü'nden gelen 7 profesyonel yüzme hakemin görev yapt›¤› yar›flmaya toplam 275 kuyumcu kat›ld›. Yar›flmada A kategorisinde Mehmet Akal, B kategorisinden Berat Can ve C kategorisinde ise Avni Çelik birincili¤i kazand›. Her kategoride birinci gelen yar›flmac›lara madalya ve yar›m alt›n verildi.


Öz Anadolu Gold için vazgeçilmez kurallar;

Yenilik, kalite ve dürüstlük… ‹ç Anadolu Bölgesi’nin önemli firmalar›ndan Öz Anadolu Gold, yurtiçi ve yurtd›fl› pazar a¤›n› geniflletmek ad›na çal›flmalar›n› sürdürüyor. Kurumsallaflma çal›flmalar›na a¤›rl›k veren firman›n gelecek hedeflerini Yönetim Kurulu Baflkan› Adem Çakmak’dan dinledik. Sektördeki yar›m as›rl›k tecrübesiyle hizmet veren Öz Anadolu Gold, ‹ç Anadolu Bölgesi a¤›rl›kl› olarak faaliyetini sürdürüyor. Adem Çakmak, Bayram Çakmak, ‹sa Çakmak ve Musa Çakmak yönetiminde olan firma, 22 ayar bilezik kategorisinde genifl ürün yelpazesine ve genifl pazar a¤›na sahip. Yenilik ve kalite prensipleri üzerine kurulu olan firma, müflteri memnuniyeti odakl› yap›s›yla baflar›l› çizgisinden ödün vermeden ilerliyor. Firman›n faaliyetleri hakk›nda aç›klamalarda bulunan Adem Çakmak, amac›m›z, “Taklit etmek de¤il, edilmek” diyerek sektördeki iddias›n› vurguluyor.

“Siz hayal edin, biz üretelim” “Kalite ve dürüstlük olmazsa olmaz kural›m›zd›r” diyen Çakmak, “Siz hayal edin, biz üretelim” slogan›n› benimsediklerini ve müflterileri taraf›ndan tüm ihtiyaçlar› kusursuzca yerine getirdiklerini anlatt›. ‹hracat kanallar›n› geniflletmek ad›na çal›flmalar›n› sürdürdüklerini aktaran Adem Çakmak, Arap Ülkeleri’ni bu anlamda araflt›rd›klar›n›, ürün ve çal›flma standartlar›n›n uydu¤u pazarlarda var olmay› amaçlad›klar›n› dile getirdi. Ankara Ticaret Odas› ve TÜMS‹AD’da aktif görev yapan Adem Çakmak, bu birliklerde de sektörü baflar›yla temsil ettiklerini, sektörün geliflmesi aç›s›ndan çal›flmalar›n› sürdürdüklerini dile getirdi.

Nusret Altınbaş yeni yaşını Sortie’de kutladı Assos Yönetim Kurulu Baflkan› Nusret Alt›nbafl, 11 Temmuz Çarflamba günü yeni yafl›n› ailesi, yak›n dostlar› ve BJK Yönetim Kurulu Baflkan› Fikret Orman’›n kat›ld›¤› keyifli bir akflam yeme¤inde kutlad›. Kutlama için ‹stanbul’un en gözde mekanlar›ndan biri olan ve Assos’un yaz dönemi boyunca sponsor oldu¤u Sortie’yi tercih eden Alt›nbafl, yeni yafl›na girmekten duydu¤u mutlulu¤u sevdikleriyle paylaflt›. 72 Alt›n Dünyas›


Dragon’s Gems

gümüfl kategorisinde de oldukça iddial› Tafl tedarik firmas› olarak sektörde önemli bir konumda olan Dragon’s Gems, art›k gümüfl kategorisinde de hizmet veriyor. Sektörün güvenilir markas› Dragon’s Gems’in bu giriflimini Firma Sahibi Ramazan Bay›r’dan dinledik… Dragon’s Gems’i bundan sonra farkl› kategorilerde de görecek miyiz, baflka alanlara da yönelmeyi düflünüyor musunuz? Önümüzde flu an için böyle bir plan yok. Ama söyledi¤im gibi firmam›z yeniliklere aç›k. Hiç beklenmedik bir an baflka bir kategoride de kendimizi gösterebiliriz.

Yeni bir ma¤aza aç›l›fl› gerçeklefltirdiniz. Çemberlitafl’da açt›¤›n›z ma¤aza hakk›nda bilgi verebilir misiniz, ma¤aza açarken en çok dikkat etti¤iniz noktalar neler?

Alan›nda birçok yenili¤e aç›k olan Dragon’s Gems art›k farkl› bir kategoride de karfl›m›za ç›k›yor. Art›k gümüfl tak›lar da üretmeye bafllad›n›z, tafl iflinden sonra sizi gümüfle yönelten nedenler nelerdir? Tafl sektöründeki baflar›m›z› gümüfl sektörüne de tafl›mak istedik. Dragon’s Gems her zaman yenili¤e aç›k bir firma olarak sektörün ve firmam›z›n geliflimi ad›na birçok yenili¤i hayata geçirecek.

Dragon’s Gems olarak, gümüfl kategorisinde nas›l bir yol izlemeyi düflünüyorsunuz, nas›l bir pazarlama stratejisi uygulamay› planl›yorsunuz? Yapt›¤›m›z iflin amac›, kaliteli ürünü en uygun fiyatlarla piyasaya sunmak. Hedefimiz ise bu amac›m›z› birçok kategoride ortaya koymak. Tafl sektöründe izledi¤imiz stratejiler do¤rultusunda belirli bir baflar›ya ve çevreye ulaflt›k. Gümüfl kategorisine de tecrübemizi yans›t›p Türkiye genelinde önemli bir marka olmay› amaçl›yoruz.

Firmam›z›n merkezde olmas› dikkat etti¤imiz en önemli noktayd›. Yeni departmanlar ekledi¤imiz flirketimiz, flimdi daha büyük. Ürünlerimizi daha rahatl›kla sunabiliyor, stoklayabiliyoruz. Müflteri iliflkilerimiz yeni yerimizle birlikte daha sa¤l›kl› oldu. Burada, gündemi ve sektörü takip etmek ad›na do¤ru bir lokasyonda hizmet vermeyi amaçlad›k.

Kurumsallaflma ad›na her geçen gün yeni bir ad›m at›yorsunuz. Yeni bir kategori ve yeni bir ma¤aza da bunlardan baz›lar›. Bundan sonraki ad›m›n›z ne olacak? Önümüzde büyük planlar›m›z var. Profesyonel ekibimizle haz›rl›klar›n› sürdürdü¤ümüz bu planlar›m›z›, zaman› geldi¤inde hayata geçirece¤iz.

Hasret Ç›nar Kuyumcukent Wedding World’de! Hasret Ç›nar 19 Temmuz Perflembe günü Kuyumcukent’te aç›l›fl›n› yapt›¤› yeni ofisiyle kuyumculara tasar›m hizmeti verecek. Tak› tasar›m›nda gün geçtikçe güçlenen ve sektördeki birçok firmaya tasar›m deste¤inde bulunan Hasret Ç›nar, kuyumculuk sektörünün önemli merkezlerinden biri olan Kuyumcukent’te aç›lan yeni ofisiyle buradaki kuyumculara tasar›m hizmeti verecek. 19 Temmuz Perflembe günü tasar›m koleksiyonlar›ndan oluflan bir sergiyle yeni ofisinin aç›l›fl›n› yapan Hasret Ç›nar, aç›l›fl süresince kokteyl ve özel servislerle misafirlerini a¤›rlad›. Aç›l›fla kat›lan misafirleriyle sohbet eden Hasret Ç›nar tasar›mlar›yla ilgili detayl› bilgiler paylaflt›. Alt›n Dünyas› 73


Alt›n DünyasI’nIn kur takip ekranlar› kuyumcu odalar›na her ay maddi kaynak yaratacak,

KUYUMTV reklam gelirleri Alt›n Dünyas› Yay›n Grubu taraf›ndan gelifltirilen ve flimdiden pek çok kuyumcu odas› ve binlerce kuyumcu taraf›ndan kullan›lmaya bafllanan ücretsiz kur takip ekran› KUYUMTV’nin reklam gelirleri kuyumcu odalar›na aktar›lacak. Proje ile sektör içi iletiflim artarken kuyumcu odalar›na maddi kaynak da yarat›lm›fl olacak.

imdiden Bal›kesir, Bursa, Manisa, Eskiflehir’in de aralar›nda bulundu¤u pek çok kuyumcu odas› taraf›ndan kullan›lan ve binlerce kuyumcu taraf›ndan takip edilen KUYUMTV ücretsiz kur takip ekranlar› kuyumcu odalar›na gelir yaratmaya bafll›yor. ‹nternet üzerinden yay›nlanan KUYUMTV ekranlar›n› kullanan kuyumcu odalar› bir yandan üyelerine tavsiye edilen piyasa fiyatlar›n› anl›k olarak iletirken di¤er yandan da odalar›na her ay düzenli olarak maddi kaynak da sa¤lam›fl olacaklar. Alt›n Dünyas› Yay›n Grubu Genel Yay›n Yönetmeni Remzi Çelen konu ile ilgili flu aç›klamalarda bulundu: “Kuyumcu oda ve derneklerinin üyelerine tavsiye edilen piyasa fiyatlar›n› iletmede bir tak›m s›k›nt›lar yaflad›¤›n› gördük. Örne¤in Afyon Kuyumcular Odas› fiyatlar› üyelerine fotokopi çekerek da¤›t›rken Manisa Kuyumcular Odas› çarfl›daki megafonlar› kullan›yordu. Bu s›k›nt›y› ortadan kald›rmak için internet üzerinden çal›flan kur takip ekran› KUYUMTV’yi kurduk. Bu sistemi her kuyumcu odas›na ücretsiz olarak tan›mlad›k. fiifre verdi¤imiz kuyumcu odalar› tavsiye edilen piyasa fiyatlar›n› anl›k ve ücretsiz olarak üyelerine internet üzerinden iletmeye bafllad›lar. Daha flimdiden binlerce kuyumcu, kendi odalar› taraf›ndan girilen fiyatlar› bu sistemden takip ediyor. Tasarlad›¤›m›z ekranlarda, kuyumcular bir yandan fiyatlar› anl›k olarak takip ederken di¤er taraftan da sektörel geliflmeler ile ekonomi, politika, spor vb haberleri de izleyebiliyorlar. Ekranlar, sürekli aç›k oldu¤u için ayn› zamanda çok önemli birer reklam mecras› özelli¤ine de sahipler. K›sacas›, eczaneler, bankalar, al›flverifl merkezleri ve metrolardaki sistemi kuyumcu ma¤azalar›na uyarlam›fl olduk.”

kuyumcu odas› ne de kuyumcu esnaf› hiç bir ücret ödemeyecek. Kuyumcu odalar›na aktar›lacak kaynak bu ekranlarda yer alarak binlerce kuyumcuya etkin ve ölçülebilir/raporlanabilir bir flekilde ulaflma imkan› bulan reklamverenler taraf›ndan sa¤lanacak.

Herkes kazançl›! Baflka bir deyiflle hem kuyumcu esnaf›, hem kuyumcu oda ve dernekleri hem de reklamverenlerin kazançl› ç›kaca¤› proje ile ilgili Çelen, “Kuyumcu esnaf› tek kurufl harcama yapmadan odas›n›n tavsiye etti¤i fiyatlar› ve sektörel haberleri takip ederken, reklamveren firmalar hedef kitlelerine ölçülebilir, raporlanabilir ve son derece etkin bir flekilde ulaflacaklar. Kuyumcu odalar› da bir taraftan üyelerine hem tavsiye edilen fiyatlar› hem de yerel haberleri an›nda ulaflt›r›rken di¤er taraftan da reklam geliri elde edecekler” dedi.

Teknik ekip, kurulum ve ödeme yok! Hemen kullanmaya bafllanabilir Benzer sistemlerde oldu¤u gibi bir teknik uzman taraf›ndan ma¤azan›n ziyaret edilerek bir bilgisayara program›n kurulmas› ve y›ll›k ödeme yap›lmas› gibi külfetlerin de ortadan kalkt›¤›n› vurgulayan Remzi Çelen, “Kuyumcu esnaf›n›n internette kendi kuyumcu odas›na tan›mlanan adresi girmesi yeterli. Örne¤in; Bal›kesir’deki bir kuyumcu www.kuyumtv.com/balikesir adresine girerek oda baflkan› Recai Gürcan taraf›ndan tavsiye edilen fiyatlar› an›nda görebilecek, dilerse bilgisayar ekran›n› TV’ye ba¤layarak

“Kuyumcu odalar› gelir orta¤›m›z” Çelen, uygulamaya geçen projeyle ilgili aç›klamalar›n› flöyle sürdürdü; “Kuyumcu odalar›n›n ek gelir sa¤lamas›, sistemin h›zla yayg›nlaflmas› ve süreklili¤inin sa¤lanmas› için sistemin reklam gelirlerinden kuyumcu odalar›na kaynak aktarma karar› ald›k. Böylece bir taraftan sektör içi iletiflimi h›zland›r›rken di¤er taraftan kuyumcu oda ve derneklerimize de önemli miktarda maddi kaynak yaratm›fl olaca¤›z. Ayn› zamanda benzer sistemleri kullanan kuyumcu esnaf›n›n üzerinden de maddi yükü alm›fl olaca¤›z. Sistemi kullanmak için ne 74 Alt›n Dünyas›

Ekranda video format›nda reklam ve haberler de yay›nlanabiliyor.

p


perakendeci üzerindeki maddi külfet ve kurulum zahmeti ortadan kalkacak.

kuyumcu odalar›na aktar›lacak

müflterilere de sunabilecek. Elbette bunun için tek bir bilgisayar› kullanmaya hatta ma¤azada olmaya da gerek yok. Cep telefonundan dahi girilerek fiyatlar takip edilebilir. Hatta bölgedeki nihai tüketiciler dahi bu sisteme girerek kuyumculardaki fiyatlar› görebilir. Örne¤in Lüleburgaz Kuyumcular Derne¤i sistemi bu amaçla kullanan derneklerden biri” fleklinde konufltu.

Sektörün en etkin reklam mecras› olmaya aday

reklamveren firma ile ilgili haberlerin yan›s›ra, resim format›nda ilan ve video format›nda reklam da girebiliyoruz. Bu alanda k›sa tan›t›m filmleri, röportajlar, fuar çekimleri ve organizasyon&davet görüntüleri de yay›nlayabiliyoruz. Tan›t›m filmleri çekimi için özel bir ekip istihdam ettik ve kamera, ›fl›k gibi ekipman yat›r›m› yapt›k. Reklamverenlere bu konuda profesyonel hizmet verece¤iz. Ücretlendirmeyi kullan›lan süre ve tekrara göre belirliyoruz.”

KUYUMTV, reklamverenler aç›s›ndan da son derece önemli art›lara sahip. Bu avantajlar› s›ralayan Çelen, “Sistemin en önemli özelliklerinden birisi reklam›n ölçülebilir olmas›. Hangi ilden kaç ziyaretçinin hangi tarihlerde sistemi takip etti¤i, k›sacas› reklam›n kimlere ne derecede ulaflt›¤› rahatl›kla görülebiliyor. Reklam›n ücretlendirmesi de buna göre yap›l›yor. Bas›l› mecralardaki haberlerin hedef kitleye ulaflmas› 1 hafta hatta 1 ay› bulurken bu sistemde haberler efl zamanl› olarak paylafl›labiliyor. Dergiler s›n›rl› say›da sektör mensubuna ulafl›rken bu system çok daha fazla say›da kuyumcuya ayn› anda ulaflabiliyor. Bas›l› yay›n bir kaç saat okunurken, KUYUMTV tam gün aç›k oldu¤undan girilen reklam veya iletilmek istenen mesaj defalarca hedef kitleye ulaflt›r›l›yor. KUYUMTV raporlar› her ay, her reklamverene raporlan›yor. Böylece reklamveren verdi¤i reklam›n hangi ilden, kaç kifliye ulaflt›¤›n› net olarak görebiliyor. Projenin fizibilite aflamas›nda görüflüflünü ald›¤›m›z pek çok reklamverenden son derece olumlu tepkiler ald›k. Daha flimdiden çok say›da firman›n reklam talebi haz›r durumda. Yaln›zca kuyumculuk sektöründen de¤il, kuyumculara ulaflmay› hedefleyen finans, turizm, gayrimenkul ve otomotiv gibi sektörlerden firmalar› da portfoyümüze dahil etmeyi hedefliyoruz” diye konufltu.

Odalara aktar›lacak miktar nas›l belirleniyor?

Hangi formatlarda reklam kullan›labiliyor?

“Sistemin haber içeri¤i Alt›n Dünyas› Yay›n Grubu internet editörleri taraf›ndan sürekli güncelleniyor” diyen Çelen, “KUYUMTV’nin orta alan›nda yer alan haberler ve reklamlar bütün odalar›n ekranlar›nda yay›nlan›yor. Ancak her odan›n fiyat alanlar› yaln›zca ilgili oda yetkilisi taraf›ndan yönetilebiliyor. Dileyen odalar dolar euro paritesi, alt›n ons gibi diledikleri fiyat bilgilerini sistemden otomatik olarak da yay›nlayabiliyor. Ekranlarda ayr›ca her odaya özel haber alanlar› da tan›mlan›yor. Odalar bu alanda kendi haberlerini de üyelerine iletebiliyor” dedi.

KUYUMTV ile ilgili önemli bilgileri Çelen flu flekilde aktard›; “Ekranlar›n orta k›sm› tamamen haber ve reklamlara ayr›ld›. Bu alanda

PROJEDEN BAfiLIKLAR • Sistem kullan›m› ücretsiz, • Her odaya özel akran tan›mlan›yor, • Tavsiye edilen fiyatlar anl›k iletilebiliyor, • Kaynak üye esnaftan de¤il, reklamverenden aktar›l›yor, • Reklam gelirleri oda ve dernekler ile paylafl›l›yor, • Her oda izlenme oran›na gore pay al›yor, • Binlerce kuyumcuya ayn› anda haber paylafl›labiliyor, • Her oda en geç 1 saatte sistemi kullanmaya bafllayabiliyor.

Sistemde hangi ilden kaç ziyaretçinin sistemi takip etti¤inin rahatl›kla raporlanabildi¤ini anlatan Remzi Çelen, “Her oda, kendi ekranlar›n›n kullan›m› oran›nda reklam gelirinden pay al›yor. Sistemi yayg›n kullan›lan oda çok, yayg›n kullan›lmayan oda az gelir elde ediyor. Örne¤in; Eskiflehir adresinin ziyaretçilerinin, toplam ziyaretçilere oran› %12 ise, Eskiflehir Kuyumcular Odas› paylafl›lacak reklam gelirlerinin %12’sini maddi kaynak olarak elde ediyor. Ay sonunda ilgili tutar odan›n hesab›na yat›r›l›yor. Bu flekilde sistemin süreklili¤i de sa¤lanm›fl oluyor. Yani kuyumcu odas› bir yandan üyelerine son derece faydal› bir hizmet verirken di¤er taraftan da gelir elde etmifl oluyor” dedi.

Odalar›n sisteme bafllamas› çok kolay Bir kuyumcu odas›na bir kaç dakika içinde sistemin tan›mlanabildi¤ine dikkat çeken Çelen, “Sadece oda yetkilisine bir yönetim paneli adresi ve flifre veriyoruz. Yetkili, son derece kolay kullan›labilen bu adresten, internet üzerinden, diledi¤i yerden fiyatlar› güncelleyebiliyor. Bölgedeki kuyumcular da güncellenen fiyatlar› ayn› anda görebiliyor” dedi.

Zengin haber içeri¤i

DETAYLI B‹LG‹ ‹Ç‹N: Remzi ÇELEN Tel: 0212 518 84 01 GSM: 0533 556 03 22 remzicelen@yayindunyasi.com

Alt›n Dünyas› 75


Jival’den yaz aylar›na özel, ›fl›l ›fl›l yepyeni bir koleksiyon…

Renklerin büyüsü p›rlantayla birleflti! Jival; denizin ›fl›lt›s›n›, yaz›n en canl› renkleri turkuaz, sar›, mor renklerdeki tafllar› beyaz alt›n ve p›rlantayla tamamlayarak tasarlad›¤› yeni koleksiyonu “Renklerin Büyüsü” ile bu yaz kad›nlar›n tek tercihi olacak. S›cak yaz aylar› p›rlantan›n havas›n› da ›s›t›yor. Mücevher sektörünün parlayan y›ld›z› Jival, yaz renklerini p›rlantayla buluflturdu¤u yeni koleksiyonu “Renklerin Büyüsü” ile s›cak yaz günlerini ›fl›ldat›yor. Jival tasar›m ekibinin ametist, aytafl›, blue topaz ve sitrin tafllar›n› kullanarak tasarlad›¤› koleksiyonda renklerin muhteflem uyumu adeta göz kamaflt›r›yor. Denizin büyüleyici turkuaz›, güneflin s›cakl›¤›n› yans›tan sar›y› ve begonvil çiçeklerinin morunu tafl›yan tafllar› beyaz alt›n ve p›rlantalarla bütünlefltirdi¤i yeni koleksiyonunda Jival, sadeli¤i ve fl›kl›¤› bir arada sunuyor. Jival tasar›m ekibinin dünya moda trendleri do¤rultusunda haz›rlad›¤› yaza özel yeni koleksiyonunda renkli, ›fl›lt›l› ve göz al›c› tasar›mlar bulunuyor. Jival, yaz akflamlar›nda kad›nlar›n boyunlar›n› süsleyen zarif gerdanl›klar, yaz›n s›cac›k renklerini buluflturan rengârenk yüzükler, bileklik ve küpe seçenekleriyle kad›nlar›n fl›kl›¤›na fl›kl›k katmaya devam ediyor.

Yaptıkları düğünlerle “gurbetçiler” yazın yavaşlayan piyasalara canlılık getiriyor Özel günlerin en farklılık yaratan yanı, hiç kuşkusuz tüketimi artırarak ekonomiye kattıkları değer. Özel günlerin gelişiyle birlikte hediyelik saat satışlarında normal dönemlere göre yüzde 30 artış yaşadıklarını belirten Konyalı Saat, bu günlere ek olarak yaz dönemlerinde yurtdışından gelen ve Türkiye’de düğün ve sünnet düğünlerini gerçekleştiren gurbetçilerin de satışlarına olan etkisinden oldukça memnun. Ülkemizde oldu¤u gibi tüm dünya ülkelerinde çeflitli özel günler kutlamalar› yap›l›yor. Bu özel günlerde, di¤er ülkelerde de ekonomik faaliyetlerde canlanma yaflan›yor. fiirket cirolar› yükseliyor, sat›fl patlamalar› oluyor. Özel günlerin insan iliflkilerini ço¤alt›c› etkisi flirketleri de farkl› yönelifllere itiyor. Tüketim iste¤ini daha cazip hale getirmek için özel tasar›mlar, indirimler ve haz›rl›klar yap›l›yor. Özel günlerin içinden en anlaml›s› ve en yayg›n olan› kuflkusuz “Anneler Günü” ancak özel günler bununla s›n›rl› de¤il; “Babalar Günü”, “Sevgililer Günü” en çok dikkati çekenlerin bafl›nda geliyor. Tüm bu günlerin tarihsel bir dayana¤› ve bir gelene¤i var. Ancak, özellikle son y›llarda tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de “özel günler” daha etkin ve yayg›n flekilde kutlan›yor. Türkiye aç›s›ndan bak›ld›¤›nda zaten var olan bayramlara bir de bu günler eklenince, adeta bir “özel günler ekonomisi” ortaya ç›k›yor. Özel günlerin yaratt›¤› ekonomiyi rakamlar çok iyi ortaya koyuyor. Y›ldan y›la görülen ciro art›fllar›n›n arkas›nda, flirketlerin bu günleri sat›fl art›r›c› önemli dönemler olarak görüyor. Al›flveriflte yaflanan art›fl ciroya da olumlu yans›yor. Bu nedenle flirketler özel kampanyalar, özel etkinler yap›yor. Dönemin ve günün niteliklerine uygun ürün gruplar›nda özel teklifler sunuyor. Konyal› Saat Perakendeden Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Barbaros Yücesoy: “Sat›fllar›n en etkili oldu¤u günleri s›ralamam›z gerekirse Y›lbafl›, Sevgililer Günü, Anneler Günü ve Babalar Günü. Özellikle bizim gibi hediye edilebilecek bir ürün satan sektörlerde sat›fllar›n ciroya etkisi yads›namaz. Özel Günlerde sat›fllarda normal dönemlere göre yüzde 30’a varan art›fllar olmaktad›r.” diyor ve ekliyor “Bu dönemlerde mutlaka indirim ve indirimi destekleyen taksit kampanyalar düzenliyoruz. Yüzde 15 indirim ve 8 taksit imkan› olan kampanyalar düzenliyoruz. Bu dönemlere sektörü ayakta tutan günler diyebiliriz” fleklinde konufltu. Gurbetçilerin Türkiye’ye gelifli saat sat›fllar›n› yüzde 10 art›rd›! Yaz dönemi, gurbetçi vatandafllar›n Türkiye'ye dönmesi ve evlilik dönemi al›flverifllerinin de h›zlanmas›na iflaret ediyor. Bu dönemde hem ev ihtiyaçlar›n› gideren gurbetçiler, dü¤ün için gerekli olan gelinlik, damatl›k, alt›n, aksesuar, saat vb. ihtiyaçlar›n› giderdiklerinden, yaz döneminde yavafllayan piyasalara da canl›l›k geliyor. May›s ay›nda k›smen bafllayan Haziran ve Temmuz ay›nda ise artan dü¤ünler sektöre önemli bir canl›l›k getiriyor. Barbaros Yücesoy: “Gurbetçi vatandafllar›m›z ülkelerine izne geldiklerinde dü¤ün, sünnet gibi organizasyonlar gerçeklefltiriyor. Bu nedenle a¤›rl›kl› bu konsepte uygun saatler sat›n al›yorlar. Avrupa’da yaflayan insanlar olduklar› için trendleri ve moda markalar› yak›ndan biliyor ve tercihleri de bu yönde oluyor” diyor ve ekliyor; “Gurbetçi vatandafllar›m›z›n Türkiye’ye dönmesi sat›fllar›m›za yüzde 10’luk bir katk› sa¤l›yor. Memleketlerine ziyarete geldiklerinden, a¤›rl›kl› olarak Anadolu ma¤azalar›m›zdan al›flverifl yap›yorlar. Gurbetçi vatandafllar›m›za özel kampanyalar olmuyor ancak yaza denk gelen bu dönemde genel yapmakta oldu¤umuz kampanyalardan onlarda yararlan›yorlar. Özetle dü¤ün organizasyonlar› ve yurt d›fl›nda yaflayan gurbetçi vatandafllar›m›z›n da memleketlerine dönmeleri saat sat›fllar›nda doping etkisi yarat›yor.” 76 Alt›n Dünyas›


Kuyumcukent sektöre prestij kat›yor Dian’te Alyans Firma ortaklarından Alparslan Ahıska, firmaları Dian’te Alyans ve Kuyumcukent’i anlattı.

Y

›llarca Kapal› Çarfl›’da hizmet veren ve hala hizmet vermeye devam eden Kapal› Çarfl› kökenli bir firma olan Dian’te Alyans, 3 y›ld›r da evlilik konseptiyle sektöre yeni bir soluk getiren Kuyumcukent Wedding World’de hizmet veriyor. Kuyumcukent kompleksinin kuyumculuk sektörü için olmazsa olmaz bir kale oldu¤unu; sektöre, gerek prestij gerekse gelece¤e yönelik üç boyutlu bir proje olarak art›lar kazand›rd›¤›n› ve kazand›rmaya devam edece¤ini söyleyen Dian’te Alyans firma ortaklar›ndan Alparslan Ah›ska, Kuyumcukent’ten hem sektör, hem Dian’te Alyans toptan hem de Dian’te Alyans perakende olarak çok daha fazla beklentilerinin oldu¤unu ve ‹stanbul’un önemli bir noktas›nda bulunan Kuyumcukent’in yak›n gelecekte bu beklentilerin hepsini karfl›layaca¤›n› umdu¤unu belirtti. Ah›ska, firmalar› Dian’te Alyansla ilgili ise evlilik ve niflan yüzükleri ile tektafl yüzük a¤›rl›kl› olmakla birlikte perakende ma¤azalar›nda tüm di¤er tak› çeflitlerinin bulundu¤unu aktard›. Ah›ska, y›l›n sektör aç›s›ndan yo¤un geçti¤i bu dönemle ilgili olarak ise flunlar› söyledi: “Dian’te Alyans’›n 2012 ilk 6 ayl›k hedefinde bir sapma yok, ancak 2012 ikinci 6 ayl›k hedefimizin ç›tas› daha yüksek.2013 ile ilgili beklentilerimiz ise kesinlikle 2012 ‘ye göre çok üstte.”

Ananta “Kumadori” Kronograf 2009 y›l›nda ilk kez sunuldu¤undan bugüne, Japon ilham kaynaklar›ndan esinlenerek yarat›lan Ananta tasar›m›, tüm dünyada saat severlerin ilgisini çekti. K›l›ç fleklindeki Katana profili ve pürüzsüz Zaratsu cilalamas› ile Ananta lüks saat pazar›nda yerini alm›flt›r. Kabuki tiyatrosu, 17.yy Kyoto’sunun mütevaz› dönemlerinde geliflerek Japon kültürünün en farkl› ve popüler e¤lencesi haline geldi. Gösteriflli sahneleri ve kostümleri, dans gösterileri ve oyunlar› ile bugünün Kabuki’si, eski Japon gelene¤ine dayan›yor. Sanat içinde sanat olan “Kumadori”, Kabuki sahnesindeki oyuncular›n duygular›n› ifade etmesini sa¤layan canl› ve abart›lm›fl çizgilere sahip yüz boyama sanat›d›r. Yeni Ananta Kronograf›n ilham kayna¤› da “Kumadori” sanat›d›r. Bu dikkat çekici saat, Japonlar’›n zengin kültür miras›ndan farkl› ö¤eleri buluflturuyor. Mekanik kronograf model, Seiko’nun ünlü 8R28 kalibresini kullan›yor. Kalibrede kolon çark› ve dikey kavrama, kronograf›n hassas çal›flmas›n›, Seiko’nun benzersiz üç ayakl› çekici ise ibrelerin s›f›rlanmas›ndaki mükemmel zamanlamas›n› sa¤l›yor. Bu kronograf›n eflsiz olmas›n› sa¤layan kadran, lake boya ustas› Isshu Tamura taraf›ndan saf siyah lake kullan›larak, elle boyand›. Tamura, Kaga Makie tarz›n›n en iyi ustalar›ndan biri ve kadranlar› da tüm boyamalar›n› yapt›¤› gibi Kanazawa’da kendi stüdyosunda boyad›. ‹lk olarak kadran siyaha boyan›yor daha sonra içerideki k›rm›z› halkalar boyan›yor. Böylelikle ortaya ç›kan gecenin karanl›¤› kadar derin siyah ve keskin k›rm›z›lar “Kumadori” sanat›n› saatin kadran›na tafl›yor. Bu ola¤anüstü ve koleksiyon de¤eri tafl›yan parça 800 adetli s›n›rl› say›da üretildi.

Türkiye yak›nda bu tak›lar gibi par›l par›l parlayacak Dünyanın dört bir yanından gelen imalatçıları, distribütörleri, ithalatçıları, ihracatçıları, perakendecileri, toptancıları ve zincir mağazaları 13 - 16 Eylül 2012 tarihinde 4. kez bir araya getirecek olan Bijuteri ve Tekstil aksesuarları Fuarı’nın globalde tanıtım yüzü olan Efsane Modacı Cemil İpekçi, fuar öncesinde basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu. 78 Alt›n Dünyas›

Ünlü Modac› Cemil ‹pekçi; ‘Tak› herhalde yaflam›mda en düflkün oldu¤um giyimlerden biri, çünkü bana göre tak› kendini ifade etme flekli. Hayat›mda kendimi kolyesiz, küpesiz, yüzüksüz hiç görmedim. Uzun y›llard›r Türkiye’de bijuteri sektörünün hak etti¤i yeri alamad›¤›n› düflünüyor ve bunu kiflilerin alt›na ve p›rlantaya olan düflkünlüklerine ba¤l›yorum. Globale bakt›¤›m›zda, tak›severler art›k maddenin de¤erinden çok güzelli¤i ve hofllu¤una de¤er veriyor. Y›llardan beri ço¤u elbisenin ask›lar›n› bile bijuteri olarak kullan›yoruz. Bundan 30 sene evvel Avrupa’ya gitti¤imde bijuterileri al›yordum onlar› kesiyordum, biçiyordum ve kullan›yordum. Art›k bijuteri tak› sadece tak› olarak kullan›lm›yor bu sene dünya koleksiyonlar›nda bile bijuterinin tekstil aksesuar› olarak kullan›ld›¤›n› görüyoruz. Ben yapt›¤›m bir bikini koleksiyonunda da bujiteri kullanm›flt›m. Bunun için demek ki bijuteri ile giyim sadece takmak için de¤il giymek ad›na da birlefliyor.

ALTIN DÜNYASI TEMMUZ 2012  
ALTIN DÜNYASI TEMMUZ 2012  

Kuyumculuk ve Mücevherat Sektöründen Haberler

Advertisement