Page 1


39


38


37

᢫˘Hô˘Y ᢨ˘˘d ᢢª˘˘∏˘˘©˘˘e (95037) ‘ á˘∏˘jƒ˘˘W IÈN ɢ˘¡˘˘d Iô˘˘jó˘˘b AÉ£Y’ OGó©à°SG ≈∏Y ¢ùjQóàdG ᢢ°Uɢ˘˘Nh ᢢ˘«˘˘˘°Uƒ˘˘˘°üN ¢ShQO 0777/458687 :ä / »¡«Lƒà∏d

¢ü°ü˘˘à˘˘˘˘e ¢SQ󢢢˘˘e (33224) »˘¡˘«˘Lƒ˘à˘˘∏˘˘d äɢ˘«˘˘°Vɢ˘jô˘˘∏˘˘d πMGô˘ª˘∏˘dh á˘Ø˘∏˘àıG ¬˘Yhô˘Ø˘H äGƒæ°S 10 IÈN iô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘N’G ó˘˘gɢ˘©ŸGh ¢SQGóŸG ‘ ¢ùjQ󢢢J ™˘˘°Vhh äɢ˘fɢ˘ë˘˘à˘˘eG í˘˘ë˘˘°üeh OGó©à°SG ≈∏Y ᢩ˘bƒ˘à˘e á˘∏˘Ä˘°SG :ä - ∫RÉæŸG ‘ ¢ShQO AÉ£Y’ 079/5088067

IÈN hP ¢SQ󢢢˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e (37737) ¢ù«°SCÉàd OGó©à°SG ≈∏Y á∏jƒW ø˘˘˘e OGƒŸG ™˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘L ¢ùjQ󢢢Jh ∞˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°üdG ¤G ∫h’G ∞˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°üdG - á˘jƒ˘≤˘J - ¢ù«˘°SCɢJ ô˘°Tɢ˘©˘˘dG 079/9648514 :ä - á©HÉàe

IÈîH áÑ°SÉfi ¢SQóe (37924) ¢ShQO Aɢ˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘Y’ 󢢢˘˘˘©˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°ùe »¡«Lƒà˘dG á˘Ñ˘∏˘£˘d ᢫˘°Uƒ˘°üN äɢ˘˘˘«˘˘˘˘°Vɢ˘˘˘jQ ¢SQ󢢢˘˘e (33025) »˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘JOÉŸ Ú°ùæ÷G ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ™˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘L ¢ùjQ󢢢˘J Òà˘˘˘˘°ùLɢ˘˘˘e ᢢ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘°SƒÙG ᢢ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘°SÉÙG ᢢ°Uɢ˘N ᢢ˘«˘˘˘°SGQ󢢢dG π˘˘˘MGôŸG ÇOɢ˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘eh äɢ˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°Vɢ˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘dGh ɢ¡˘Yhô˘˘a ™˘˘«˘˘ª˘˘é˘˘H ᢢjƒ˘˘fɢ˘ã˘˘dG :ä - äɢ©˘eɢ˘é˘˘∏˘˘d á˘˘Ñ˘˘°SÉÙG 06/5335290 - 079/6747908 OGƒe äÉ©eÉ÷G áÑ∏W ¢ùjQóJ OGó˘©˘à˘°SG ≈˘∏˘Y ¢SQó˘˘e (95137) :ä / Aɢ°üM’Gh äɢ«˘˘°Vɢ˘jô˘˘dG ¢ü°ü뢢˘î˘˘˘à˘˘˘e ¢SQ󢢢˘e (37663) äɢ˘«˘˘°Vɢ˘jô˘˘dG IOɢ˘e ¢ùjQó˘˘à˘˘d 079/7047093 - 078/8762478 Science,) ᢢ«˘˘ª˘˘∏˘˘©˘˘˘dG OGƒŸÉ˘˘˘H ≈˘˘à˘˘Mh ᢢ«˘˘°Sɢ˘°S’G ±ƒ˘˘Ø˘˘°ü∏˘˘d :ä / ô˘˘˘˘˘˘˘˘°Tɢ˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ∞˘˘˘˘˘˘˘˘˘°üdG ‘ ¢ü°üî˘˘à˘˘e Pɢ˘˘à˘˘˘°SG (37717) Biology, Chemstr, Physics, äɢ«˘°Vɢjô˘dG ᢫˘ª˘∏˘˘©˘˘dG OGƒŸG π˘˘˘˘˘˘˘˘˘MGôŸG ™˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª÷ (Math 079/9861618 ≈˘∏˘Y Aɢ«˘ª˘«˘μ˘˘dGh Aɢ˘jõ˘˘«˘˘Ø˘˘dGh SAT +) ᢢ˘°Uɢ˘˘N è˘˘˘gɢ˘˘˘æŸGh ¢ShQO áÑ∏£dG AÉ£Y’ OGó©à°SG ᢢ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘eÉ÷G OGƒ˘˘˘˘˘˘˘˘eh (IGCSE Microsoft ¢SQ󢢢˘˘˘˘˘˘˘e (37633) OGó˘©˘à˘°SG ≈˘∏˘˘Y Sharepoint á˘Ñ˘∏˘£˘dG ¢ù«˘°SCɢà˘H ∫Rɢ˘æŸG ‘ (Physics + Chemistry 102/101) :ä - áeÉ©dG ájƒfÉãdG OGƒŸ Shareponit ‘ ¢ShQO Aɢ˘£˘˘Y’ 078/8341983 :ä 078/6276303 Aɢ˘˘˘˘˘jõ˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘a ¢SQ󢢢˘˘˘˘e (94287) ‘ ÉeÉY 20 IÈîH äÉ«°VÉjQh »˘ª˘∏˘©˘dG »˘¡˘«˘˘Lƒ˘˘à˘˘dG ¢ùjQó˘˘J áÑ∏£dG ∫RÉæe ‘ ¢ShQO »£©J »˘HO’Gh »˘ª˘∏˘©˘dG »˘¡˘«˘Lƒ˘à˘˘∏˘˘d πMGôŸG áaÉch á«JÉeƒ∏©ŸGh 079/5482968 :ä / iôN’G

êôîàdG ™˘jQɢ°ûe ‘ Ió˘Yɢ°ùŸGh ΩGóîà°SÉH ógÉ©e ‘ ¢ùjQóàdGh :ä / Microsoft Shareponit 078/7363416

¢ùjQ󢢢˘˘à˘˘˘˘˘d ᢢ˘˘˘°SQ󢢢˘˘e (95205) K-9-1 ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e E ¢ù«˘˘˘˘˘°SCɢ˘˘˘˘Jh äɢHQh ÜÓ˘£˘∏˘d »˘¡˘˘«˘˘Lƒ˘˘à˘˘∏˘˘d Qƒ˘˘cò˘˘dGh Öfɢ˘L’Gh äƒ˘˘«˘˘Ñ˘˘dG ó©Hh ɢMÉ˘Ñ˘°U á˘æ˘°S 18 ⢢– 079/5043214 :ä / ô¡¶dG ¢ù«˘˘˘°SCɢ˘˘˘à˘˘˘˘d ᢢ˘˘°SQ󢢢˘e (95204) ᢫˘FGó˘à˘H’G á˘∏˘MôŸG ¢ùjQó˘Jh ¢ùjQóJh ¢ù«°SCÉJh OGƒŸG πc ÖfÉL’Gh äÉÑdÉ£∏˘d ᢫˘Hô˘©˘dG :ä / áæ°S 15 â– Qƒcò`dGh 079/9744380 ɢ¡˘jó˘d Aɢ«˘MG á˘ª˘∏˘©˘e (95324) OGó˘©˘à˘˘°SG ≈˘˘∏˘˘Y ᢢ∏˘˘jƒ˘˘W IÈN ‘ ᢫˘°Uƒ˘°üN ¢ShQO Aɢ˘£˘˘Y’ »˘˘¡˘˘«˘˘Lƒ˘˘à˘˘∏˘˘˘d Aɢ˘˘«˘˘˘M’G IOɢ˘˘e OGƒe ™«ªL ‘h ´hôØdG ™«ª÷ / á«°SÉ°S’G á∏˘Mô˘ª˘∏˘d Ωƒ˘∏˘©˘dG :ä / §˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘a äɢ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dɢ˘˘˘˘£˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d 079/6137492

º∏©j ÊÉ£jôH ¢SQóe (95268) äɢjƒ˘à˘°ùŸG ™˘«˘˘ª˘˘Lh ᢢKOÉÙG á¨∏dG ‘ ᫢©˘eÉ÷Gh ᢫˘°SQóŸG ‘ á˘∏˘jƒ˘W IÈN á˘jõ˘«˘∏˘μ˘˘f’G `dGh »¡«LƒàdG ègÉæ˘e º˘«˘∏˘©˘J :ä - Toefl, IELTS 06/5343099

§˘«˘°ûf Üɢ°T ܃˘˘∏˘˘£˘˘e (96351) á˘æ˘jóà Iƒ˘¡˘b π˘˘ëÃ π˘˘ª˘˘©˘˘∏˘˘d Ö∏˘£˘J ᢫˘Hô˘Y á˘∏˘˘eɢ˘Y (96930) :ä - 󢢫˘˘L ÖJGô˘˘dG í˘˘˘∏˘˘˘jƒ˘˘˘°U QÉÑc ájÉYôd hG ∫õæe ‘ ÓªY 078/5697555 / ∫ɢ˘Ø˘˘W’G ᢢ˘fɢ˘˘°†M hG ø˘˘˘°ùdG ᢨ˘d ᢰSQó˘e ܃˘∏˘˘£˘˘e (95201) :ä / …ô˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘°T hG »˘˘˘˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘˘˘˘j 079/7310129 - 078/5074116 ᢢ˘°Uɢ˘˘N ᢢ˘«˘˘˘Hô˘˘˘J hG ᢢ˘«˘˘˘Hô˘˘˘Y øeɢã˘dGh ᢫˘°Sɢ°S’G á˘∏˘Mô˘ª˘∏˘d ÓªY Ö∏£J IÒJôμ°S (96929) ó©H äÉYÉ°S 3 É«eƒj ΩGhó∏d ɢ¡˘˘jó˘˘d ᢢcô˘˘°T hG ᢢ°ù°SDƒ˘˘e ‘ Ú°ù◊G πÑéH ∫õæe ‘ ô¡¶dG á˘jQɢJô˘μ˘°ùdG ∫ɢ˘ª˘˘YG ‘ IÈN :ä / …ô¡°T QÉæjO 130 ÖJGôH :ä / E á¨dh ôJƒ«Ñªc áYÉÑW 077/9990907 078/5857448 - 079/7310129 π˘ª˘©˘∏˘d Iɢà˘a ܃˘∏˘£˘˘e (95343) IÈN ∂∏àÁ Ö°SÉfi (37686) êɢ˘«˘˘μ˘˘e ≥˘˘jƒ˘˘°ùà˘˘d »˘˘Ø˘˘Jɢ˘˘¡˘˘˘dG ôjQÉ≤àdGh äÉHÉ°ù◊G OGóYG ‘ á˘dƒ˘ª˘Yh 󢢫˘˘L ÖJGô˘˘H »ŸÉ˘˘Y ™˘˘˘e π˘˘˘eɢ˘˘©˘˘˘à˘˘˘dGh ᢢ˘˘jô˘˘˘˘¡˘˘˘˘°ûdG Oófi âbƒH Ωõ∏e ÒZ πª©dGh äɢ©˘«˘ÑŸGh π˘Nó˘dG »˘à˘Ñ˘jô˘˘°V IÈN ɢ˘˘¡˘˘˘j󢢢d ø˘˘˘˘e π˘˘˘˘°†Ø˘˘˘˘j / ÓªY Ö∏£j áÑ°SÉÙG èeGôHh 077/6572265 :ä / á≤HÉ°S :ä / »˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Fõ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘L ΩGh󢢢˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘H 079/5328201 /∞˘˘˘˘Xƒ˘˘˘˘e ܃˘˘˘˘∏˘˘˘˘£˘˘˘˘˘e (95338) äÓfi ió˘d π˘ª˘˘©˘˘∏˘˘d á˘˘Ø˘˘Xƒ˘˘e ∫ɢ˘ª˘˘Y’G 󢢫Œ ᢢ˘eOɢ˘˘N (012) ÖJGôdGh á«Hô¨dG ¿Éª©H ÉjGóg ÖJɢμŸG ∞˘«˘¶˘æ˘Jh ᢢ«˘˘dõ˘˘æŸG :ä - IAɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG Ö°ùM ,»˘eƒ˘j / ÖJɢμŸGh ≥˘˘≤˘˘°ûdGh 079/5050151 - 06/5826942 :ä / …ô˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘°T ,»˘˘˘˘˘Yƒ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘°SG 078/8639262

∂∏˘˘àÁ êhõ˘˘˘à˘˘˘e Üɢ˘˘°T (95210) ‘ ÖZôj áØ«μe áãjóM IQÉ«°S ÜÓ˘˘˘˘£˘˘˘˘dG π˘˘˘˘«˘˘˘˘°Uƒ˘˘˘˘J ᢢ˘˘e󢢢˘N ÜÉ°T »©eÉL Ö°SÉfi (33125) 079/6959118 :ä / ÚØXƒŸGh ᢢª˘˘¶˘˘˘f’G ¢ù«˘˘˘°SCɢ˘˘J ‘ ÒÑ˘˘˘N ájQGO’Gh á«Ñ°SÉÙGh á«dÉŸG 5 IÈN ∂∏àÁ Ö°SÉfi (95260) á«Ñ˘jô˘°†dG äɢHɢ°ù◊G §˘Ñ˘°Vh - »˘Fõ˘L π˘ª˘Y Ö∏˘£˘˘j äGƒ˘˘æ˘˘°S :ä / »FõL ΩGhóH ÓªY Ö∏£j πNO ºFGƒb á«Ñ°SÉfi äÉeóN 079/5274333 áÑjô°V - äÉ©«Ñe áÑjô°V OGó©˘à˘°SG ≈˘∏˘Y á˘ª˘∏˘©˘e (33719) 0777/616852 :ä - πNO Ö∏£j OÉcƒJhG ΩÉ°SQ (95042) ‘ ᢫˘°Uƒ˘°üN ¢ShQO Aɢ˘£˘˘Y’ - »FõL hG πeÉc ΩGhóH kÓªY ÉgóYGƒbh á«Hô©dG á¨∏dG IOÉe ∫ƒ˘ah ¢üª˘˘M º˘˘∏˘˘©˘˘e (96304) :ä 06/4640089 ´GƒfG ™«ªL äGÒ°†–h ᣰùHh kɢ˘°Uƒ˘˘°üNh π˘˘MGôŸG ™˘˘˘«˘˘˘ª÷ 079/9936700 ÊGƒ˘˘˘˘°üdGh äɢ˘˘˘°ûjh󢢢˘fɢ˘˘˘˘°ùdG :ä - §≤a çÉfÓdh »¡«LƒàdG kÓªY Ö∏£˘j ɢ¡˘YGƒ˘fɢH ¿ô˘Ø˘dɢH kÓ˘˘ª˘˘Y Ö∏˘˘£˘˘j Ö°SÉfi (95043) 079/5581413 - øjOÉé∏d êQÉî∏d ôØ°ùdG π°†Øj :ä - »˘˘Fõ˘˘L hG π˘˘eɢ˘˘c ΩGh󢢢H ᢨ˘˘d Iô˘˘jó˘˘b ᢢª˘˘∏˘˘©˘˘e (33286) 079/9936700 - 06/4640089 079/7463613 :ä AÉ£Y’ OGó©à°SG ≈∏Y …õ«∏‚G Ó k ˘˘ª˘˘Y Ö∏˘˘£˘˘j π˘˘°SGô˘˘˘e (95047) á˘∏˘Mô˘ª˘∏˘˘d ᢢ«˘˘°Uƒ˘˘°üN ¢ShQO :ä - »˘˘Fõ˘˘L hG π˘˘eɢ˘˘c ΩGh󢢢H 079/8923023 :ä - á«FGóàH’G 079/9936700 - 06/4640089 ôjób äÉ«°VÉjQ PÉà°SG (37943) ᢢ«˘˘Hô˘˘Y ᢢ¨˘˘d ¢SQ󢢢e (94113) ó«Œ kÓªY Ö∏£J IÉàa (95048) õ«ªàe ܃∏°SGh IÒÑc IÈîH á«dɢY IAÉ˘Ø˘ch á˘∏˘jƒ˘W IÈî˘H Oô∏d hG ô˘Jƒ˘«˘Ñ˘ª˘μ˘dG ΩGó˘î˘à˘°SG ¢ShQO Aɢ£˘Y’ OGó˘©˘à˘°SG ≈˘˘∏˘˘Y ¢ShQO Aɢ£˘Y’ OGó˘©˘à˘°SG ≈˘˘∏˘˘Y 06/4640089 :ä - ∞JÉ¡dG ≈∏Y äɢ˘«˘˘°Vɢ˘jô˘˘dG ‘ ᢢ«˘˘°Uƒ˘˘˘°üN ájƒfÉãdG á∏Môª∏d á«°Uƒ°üN äɢ˘˘«˘˘˘°Vɢ˘˘jQ ᢢ˘°SQ󢢢˘e (34558) 079/9936700 »˘HO’Gh »˘ª˘∏˘©˘dG »˘¡˘«˘Lƒ˘à˘˘∏˘˘d ‘ »˘˘¡˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘à˘˘˘dG kɢ˘˘°Uƒ˘˘˘°üNh ≈˘∏˘Y ᢩ˘°SGh IÈî˘H Aɢjõ˘«˘˘ah Calculus - SAT - á«JÉeƒ∏©ŸGh äGQɢ˘¡˘˘˘eh ±ô˘˘˘°üdGh ƒ˘˘˘ë˘˘˘æ˘˘˘dG ¢ShQO Aɢ˘˘˘˘£˘˘˘˘˘Y’ OG󢢢˘˘©˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°SG ‘ πªY Ö∏£j ≥FÉ°S (95049) :ä / è˘˘gɢ˘˘æŸG ™˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘Lh IG :ä - ¿É˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘Y ‘ ∫ɢ˘˘˘˘˘˘˘˘°üJ’G π˘˘MGôŸG ᢢaɢ˘μ˘˘d ᢢ«˘˘°Uƒ˘˘˘°üN - 06/4640089 :ä - ᢢ˘˘˘cô˘˘˘˘˘°T 079/9936700 079/6480253 :ä - á«°SGQódG 079/5258112 - 06/4789973 077/9268728 - 077/9268728

‘ ¢ü°üî˘˘à˘˘e Pɢ˘˘à˘˘˘°SG (37718) á˘jƒ˘fɢã˘∏˘d äɢ«˘°Vɢjô˘˘dG IOɢ˘e ¬˘jó˘d (»˘˘¡˘˘«˘˘Lƒ˘˘à˘˘dG) ᢢeɢ˘©˘˘dG ÜÓ˘£˘dG ᢩ˘Hɢà˘e ≈˘∏˘Y IQó˘≤˘˘dG 󢢢˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘°ùe ¢SQ󢢢˘˘˘˘e (37671) ܃˘∏˘°SɢH ¢ù«˘°SCɢ˘à˘˘dG Aɢ˘Ø˘˘©˘˘°V ´hô˘˘˘˘˘˘˘a ᢢ˘˘˘˘˘aɢ˘˘˘˘˘˘c ¢ùjQ󢢢˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘d :ä - åj󢢢˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Mh õ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«‡ 079/5392957 äÉ«∏ª©dG çƒëHh äÉ«°VÉjôdG Aɢ°üM’Gh (᢫˘ª˘μ˘˘dG Ö«˘˘dɢ˘°SG) ÜÓ£d ܃°SÉM ¢SQóe (74797) ájQÉéàdG OGƒŸGh áÑ°SÉÙGh ≈˘˘˘∏˘˘˘˘Y ¢SQGóŸGh äɢ˘˘˘©˘˘˘˘eÉ÷G ᢫˘©˘eÉ÷G π˘MGô˘ª˘˘∏˘˘d iô˘˘N’G ,C++ ᢨ˘d ¢ùjQó˘à˘d OGó˘©˘à˘°SG 079/5543703 :ä / ÉgÒZh IT ,ICDL ,Java ,Visual Basic äɢ˘˘˘«˘˘˘˘°Vɢ˘˘˘jQ ¢SQ󢢢˘˘e (94295) :ä / ∂°ù«H á¨dh Front page , 079/6302353 ¿ÉªY ¢SQGóe ‘ á∏jƒW IÈîH ᢢ˘«˘˘˘°Uƒ˘˘˘˘°üN ¢ShQO Aɢ˘˘˘£˘˘˘˘Y’ ᢢ«˘ ˘°ùfô˘˘ a ᢢ ¨˘ ˘d º˘˘ ∏˘ ˘©˘ ˘e (95040) ¬Yhôa áaÉμH »¡«LƒàdG áÑ∏£d ¢ùjQó˘˘à˘ ˘d ᢢ æ˘ ˘°S 15 IÈ ˘ ˘ ˘ ˘ H äÉ©eÉ÷Gh ™ªàÛG äÉ«∏ch ¢SQGóŸG ᢢ ˘Ñ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘Wh ÚFó˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘ÑŸG ᢰüë˘∏˘d ∞˘°üfh á˘Yɢ°S ™˘bGƒ˘H - ábóæØdGh äÉ«∏μdGh á°UÉÿG 079/5133489 :ä - IóMGƒdG 078/8687984 - 079/6532677 :ä

OGó©à˘°SG ≈˘∏˘Y ¢SQó˘e (95021) ‘ ᢫˘°Uƒ˘˘°üN ¢ShQO Aɢ˘£˘˘Y’ áÑ°SÉÙGh OÉ°üàb’G äɢ°ü°üî˘J ∫ɢ˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Y’G IQGOGh IQGO’Gh ÜÓ˘£˘˘d ᢢ«˘˘dÉŸGh ≥˘˘jƒ˘˘°ùà˘˘dGh :ä / äÉ©˘eÉ÷Gh »˘¡˘«˘Lƒ˘à˘dG 078/8811157

Ö∏£j …ô°üe ÜÉ°T (95100) »FõL hG πeÉc ΩGhóH kÓ ªY - 0 6/ 4640089 :ä 0 7 9/ 9936700

ᢢ«˘˘Hô˘˘Y ᢢ¨˘˘d ¢SQ󢢢e (34550) ¢ShQO Aɢ£˘Y’ OGó˘©˘à˘°SG ≈˘˘∏˘˘Y π˘˘MGôŸG ™˘˘˘«˘˘˘ª÷ »˘˘˘°Uƒ˘˘˘°üN á˘˘Ñ˘˘∏˘˘Wh ᢢjƒ˘˘fɢ˘ã˘˘dG ᢢ˘°Uɢ˘˘Nh ¢ùjQóJ á«fÉμeG ™e äÉ©eÉ÷G :ä / ɢ˘˘˘¡˘˘˘˘H Ú≤˘˘˘˘˘Wɢ˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dG ÒZ 077/9961256


36

∞Xƒe / áØXƒe ܃∏£e (012) º¡j ’h »FõL hG πeÉc ΩGhóH …ô¡°T πNóH á°SGQódG hG ôª©dG IQhO / Qɢ˘˘æ˘˘˘˘jO 250 Rhɢé˘à˘j - :ä / πª©∏d π«gCÉJh ÖjQóJ 078/8639262 - 06/4612602 πª©∏d IÒJôμ°S ܃∏£e (012) …OGh ‘ øë°T á°ù°SDƒe iód ΩG󢢢˘˘à˘˘˘˘°SG 󢢢˘«˘˘˘˘é˘˘˘˘j Iô˘˘˘˘≤˘˘˘˘°U ó˘˘æ˘˘Y ÖJGô˘˘dG / ô˘˘Jƒ˘˘«˘˘Ñ˘˘ª˘˘μ˘˘˘dG 078/5911999 :ä / á∏HÉ≤ŸG

‘ πª©∏d IÉàa ܃∏£e (012) π˘Ñ˘L ‘ »˘æ˘˘a 󢢫˘˘∏Œ π˘˘¨˘˘°ûe á≤£æŸG ¿É˘μ˘°S π˘°†Ø˘j á˘gõ˘æ˘dG :ä / ɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘gQhɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘L ɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘eh 079/6426392

IÒJô˘˘˘μ˘˘˘°S ܃˘˘˘∏˘˘˘˘£˘˘˘˘e (96928) πª©∏d ∞Xƒe ܃∏£e (91281) •hô°T ¿hóH á°ù°SDƒe ‘ πª©∏d …ô¡°T π˘Nó˘H Index º˘˘˘˘˘°ùb ‘ :ä / GQƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘a π˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dGh 078/5600053 :ä / QÉæjO 300 078/5857448 - 079/7310129 º∏©˘e π˘ª˘©˘∏˘d ܃˘∏˘£˘e (37667) :ä / IÈN hP Ö∏M è«HGôc IÉàa / ÜÉ°T ܃∏£e (96923) 079/5514356 - 078/5520695 ≈˘fOG ó˘ë˘˘c í˘˘Lɢ˘f »˘˘¡˘˘«˘˘Lƒ˘˘J ΩGhóH iÈc ácô°T ‘ πª©∏d ∞˘˘˘Xƒ˘˘˘e ܃˘˘˘∏˘˘˘£˘˘˘˘e (37948) πNóH AÉ°ùe 7^30 - 8^30 øe Aɢ˘jRG π˘˘ëÃ π˘˘ª˘˘©˘˘∏˘˘d IÈH ΩGhó˘˘H ᢢ«˘˘aƒ˘˘°üdG ‘ ¢ùFGô˘˘˘Y 078/5600049 :ä / …ô¡°T 300 079/5909030 :ä / πeÉc 06/4641093 IÒJô˘˘˘μ˘˘˘°S ܃˘˘˘∏˘˘˘˘£˘˘˘˘e (96921) π˘ª˘˘ë˘˘j ≥˘˘Fɢ˘°S ܃˘˘∏˘˘£˘˘e (012) π˘ª˘©˘∏˘d á˘≤˘˘Hɢ˘°S IÈN ɢ˘¡˘˘jó˘˘d πª©∏d ájQƒfi IOÉ«b á°üNQ ´QÉ°ûH QÉ≤Yh áMÉ°ùe Öàμà / á«Hô¨dG ¿ÉªY ‘ ¥óæa iód :ä / IQƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘æŸG ᢢ˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jóŸG 079/6973757 0777/660560 :ä

IÒJô˘˘˘μ˘˘˘°S ܃˘˘˘∏˘˘˘˘£˘˘˘˘e (95044) º˘˘˘°SQ Ωƒ˘˘˘∏˘˘˘HO IOɢ˘˘¡˘˘˘˘°T π˘˘˘˘ª– Oɢ˘˘cƒ˘˘˘Jh’G 󢢢«Œh »˘˘˘°Só˘˘˘æ˘˘˘g ‘ iÈc ᢢcô˘˘˘°T ‘ π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘∏˘˘˘d :ä - õ˘˘˘˘˘fOQÉ÷G ᢢ˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘e 078/5391619 - 06/4644972 ó«Œ á©HÉW ܃∏£e (95099) ᢫˘Hô˘©˘dG ᢨ˘˘∏˘˘dɢ˘H ᢢYɢ˘Ñ˘˘£˘˘dG ácô°T ‘ πª©∏d RÉà‡ πμ°ûH 078/5391619 :ä - áæjPG ΩG ‘ 06/4644972 áeóN ∞Xƒe ܃∏£e (91280) 300 πNóH / ≥jƒ°ùJ / AÓªY -8^30 øe ΩGhóH …ô¡°T QÉæjO / ¢ù«ªî∏d âÑ°ùdG øe 4^30 078/5600052 :ä

πeÉY /á∏eÉY ܃∏£e (97154) ᢢcô˘˘°T ió˘˘d π˘˘ª˘˘©˘˘∏˘˘d ᢢaɢ˘¶˘˘f Üô˘˘Z ¿É˘˘μ˘˘°S ø˘˘e äɢ˘˘°Thô˘˘˘Ø˘˘˘e 11 áYÉ°ùdG ó©H ∫É°üJ’G ¿ÉªY - 06/5157040 :ä - kÉMÉÑ°U 077/5951952 πª©∏d ∞Xƒe ܃∏£e (95046) ᢢ˘≤˘˘˘˘£˘˘˘˘æ˘˘˘˘e ‘ ´Oƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùe ÚeG :ä - á˘˘Ø˘˘˘«˘˘˘°Uô˘˘˘dG - Aɢ˘˘bQõ˘˘˘dG 06/4644972 - 078/5391619 IÒJô˘˘˘μ˘˘˘°S ܃˘˘˘∏˘˘˘˘£˘˘˘˘e (95045) ä’ÉÛG øe IóY …G ‘ πª©∏d - 078/5391619 :ä 06/4644972

ø˘˘eG ∞˘˘Xƒ˘˘e ܃˘˘∏˘˘£˘˘e (97153) á˘cô˘°T ió˘d π˘ª˘©˘∏˘d ᢢjɢ˘ª˘˘Mh Üô˘˘Z ¿É˘˘μ˘˘°S ø˘˘e äɢ˘˘°Thô˘˘˘Ø˘˘˘e 11 áYÉ°ùdG ó©H ∫É°üJ’G ¿ÉªY - 06/5157040 :ä - kÉMÉÑ°U 077/5951952

/ Ühó˘˘˘æ˘˘˘e ܃˘˘˘˘∏˘˘˘˘£˘˘˘˘e (34362) äÉ©«ÑŸGh ≥jƒ°ùà˘∏˘d á˘Hhó˘æ˘e ‘ ᢢdƒ˘˘ª˘˘Y + »˘˘°Sɢ˘°SG ÖJGô˘˘H 078/8382186 :ä / óHQGh ¿ÉªY 078/8420430 ¿ƒ˘˘˘dɢ˘˘˘°üd ܃˘˘˘˘∏˘˘˘˘£˘˘˘˘e (34479) Ωɢ˘˘˘˘˘ª◊G êô˘˘˘˘˘˘e ‘ äG󢢢˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘°S QGƒ˘˘˘˘˘˘˘°û°ùdG 󢢢˘˘˘˘«Œ IÒaGƒ˘˘˘˘˘˘˘˘c ‘ πª©∏d áØXƒe ܃∏£e (011) øe π°†Øj §«ÿGh ÖLGƒ◊Gh ܃æL á≤£æà …QÉŒ Öàμe / É¡dƒM Ée hG á≤£æŸG ¿Éμ°S :ä 079/5204845 :ä / IÈÿG º˘˘˘¡˘˘˘j ’h ¿É˘˘˘ª˘˘˘˘Y 078/6904253 078/8208948 …ô°üe ¢SQÉM ܃∏£e (37666) á˘£˘°ùH º˘∏˘©˘e ܃˘∏˘£˘˘e (95038) π°UGh ¿ƒμj ¿G ≈∏Y á«°ùæ÷G ‘ πª©∏d ∑Éæ°Sh ∫ƒah ¢üªM Iôe ∫h’h ô¡°T øe πbG ¿OQ’G äÉØ˘°UGƒŸG ¬˘«˘∏˘Y ≥˘Ñ˘£˘æ˘J ø˘e ᢩ˘eÉ÷G ø˘e Üô˘≤˘dɢH º˘˘©˘˘£˘˘e :ä - §˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘a ∫ɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°üJ’G 0777/458687 :ä / á«fOQ’G 079/9017957

äÉfÉ«H á∏Nóe ܃∏£e (33679) äɢeó˘N á˘cô˘˘°T ió˘˘d π˘˘ª˘˘©˘˘∏˘˘d ÖJGô˘dGh âfÎfGh ᢫˘˘fhÎμ˘˘dG IAɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG Ö°ùM :ä - www.mazajnet.com 06/5357600 IÒJô˘˘˘μ˘˘˘°S ܃˘˘˘∏˘˘˘˘£˘˘˘˘e (33666) ‘ ájQÉŒ ácô°T iód πª©∏d á≤Ñd ,ÉHOCÉe ´QÉ°T ,äGóMƒdG ¿É˘˘μ˘˘°S ø˘˘e ô˘˘¡˘˘˘¶ŸG ᢢ˘æ˘˘˘°ùMh äɪ˘à˘¡˘ª˘∏˘d á˘Ñ˘jô˘≤˘dG ≥˘WɢæŸG ¤G C.V ∫ɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SQG :ä - ashrafraei@hotmail.com 079/5270798


35

IÉàa / ÜÉ°T ܃∏£e (55648) ᢢjQɢ˘≤˘˘Y ᢢcô˘˘˘°ûH π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘∏˘˘˘d ¬˘Ñ˘jQó˘˘à˘˘d ™˘˘Hɢ˘°ùdG QGhó˘˘dɢ˘H 3IóŸ …QÉ≤©dG πª©dG ∫ÉéÃ πª˘©˘dG ≥˘jô˘Ø˘d ¬˘ª˘°Vh Qƒ˘¡˘°T / áÁõ˘˘˘˘˘˘˘˘Yh IOGQG ¬˘˘˘˘˘˘˘˘j󢢢˘˘˘˘˘˘d :ä / ≈˘˘fOG ó˘˘ë˘˘c »˘˘¡˘˘«˘˘Lƒ˘˘˘J 06/5852037 - 078/6857881

π«°üØJ º∏©e ܃∏£e (33242) ácô°ûdG πZÉ°ûe ‘ πª©∏d âcO ¿É˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘°Vh …õ› ÖJGô˘˘˘˘˘˘˘Hh :ä - »ë°U ÚeCÉJh »YɪàLG 079/9194399 IÒaGƒ˘˘˘˘˘c ܃˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘e (33284) ¿ƒ˘dɢ°U IQGO’ IÈH Iô˘˘jó˘˘b - ᢢ«˘˘Hô˘˘¨˘˘dG ¿É˘˘ª˘˘©˘˘H äG󢢫˘˘°S - 077/5828270 :ä - õfOQÉ÷G 06/5542941

IÉà˘a /Üɢ°T ܃˘∏˘£˘e (76625) ¥OÉæØdG IQGOG IQhóH ¬ÑjQóàd ∫É˘Ñ˘≤˘à˘°S’ɢH ¬˘Ø˘«˘Xƒ˘J ±ó˘¡˘H ¥OÉæØdG ‘ ïÑ£ŸG hG »bóæØdG :ä - kGóL ‹ÉY πNóHh iÈμdG 079/6817130 IÉà˘a /Üɢ°T ܃˘∏˘£˘e (37926) ≥˘jƒ˘°ùJ á˘cô˘˘°T ió˘˘d π˘˘ª˘˘©˘˘∏˘˘d õaGƒMh äGƒªY + âHÉK ÖJGôH - 079/6663134 :ä - øjOÉé∏d 079/7027225 …ô°üe ∞Xƒe ܃∏£e (33496) ÉjÒàaÉc ‘ πª©∏d á«°ùæ÷G 󢢢˘˘«˘˘˘˘˘L ÖJGô˘˘˘˘˘˘H Ò°üfƒ˘˘˘˘˘˘HG ‘ :ä / ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘eDƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùdGh 078/5050234 I󢢢˘Yɢ˘˘˘°ùe ܃˘˘˘˘∏˘˘˘˘£˘˘˘˘˘e (94292) ‘ á«dó«°U ‘ πª©∏d Ê’ó«°U IÎØ˘˘˘˘˘dG ‘ - G󢢢˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Y ƒ˘˘˘˘˘˘HG - IÈÿG π°†Øj - á«MÉÑ°üdG 079/8225104 :ä

´hô°ûŸ ∫ƒ‡ ܃∏£e (95300) QƒHÈW ‘ AÉ°ûf’G ó«b …QÉŒ :ä - øjOÉé∏d ó«L …ƒæ°S óFÉ©H 079/9257765 - 078/8208450

á˘ã˘jó˘M IQɢ«˘°S ܃˘∏˘˘£˘˘e (011) / á«YGQR ¢VQG πHÉ≤e ∫óÑ∏d ø˘˘e äɢ˘eóÿG ™˘˘«˘˘˘ª˘˘˘L ɢ˘˘¡˘˘˘«˘˘˘a :ä / ¿É˘˘˘ª˘˘˘Y ܃˘˘˘æ˘˘˘˘L »˘˘˘˘°VGQG 078/8208948 - 0777/710659 ɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘cQɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ‘ ¢VQG (37938) áØ°TÉc (O) øμ°S Ω322 áMÉ°ùe ᢢ∏˘˘eɢ˘˘c äɢ˘˘e󢢢N Ω14 ´Qɢ˘˘˘˘˘°T 4*4 áãjóM IQÉ«°ùH ádOÉѪ∏d 079/5500372 :ä - …OÉY hG

áLQO IÒaGƒc ܃∏£e (33493) ´Qɢ˘ ˘ ˘°T ¿ƒ˘˘ ˘ ˘dɢ˘ ˘ ˘°U ió˘˘ ˘ ˘d ¤hG ™˘ª› ∞˘∏˘N ¿É˘£˘≤˘dG º˘˘«˘ gGô˘˘HG - 079/5056690 :ä - È˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ L 06/5865060

- ä’ɢ˘˘˘˘˘˘cƒ˘˘˘˘˘˘˘dG ´Qɢ˘˘˘˘˘˘°T (37654) áaô°ûe Iõ«‡ ÉjÒàaÉc á«Øjƒ°üdG ™˘˘˘«˘˘ª˘˘L ¢SGô˘˘˘Jh ÚYQɢ˘˘°T ≈˘˘˘∏˘˘˘Y :ä - Iôaƒàe ájQhô°†dG äÉeóÿG 079/7134411 - 0777/767172

∂∏˘˘˘àÁ ∂jô˘˘˘°T ܃˘˘˘∏˘˘˘£˘˘˘e (95144) ≥≤°T AÉæÑd ∂dPh §≤a ¢VQG á©£b øe kGQÉÑàYG ∫É°üJ’G É¡©«Hh á«æμ°S 078/5219664 :ä - âÑ°ùdG AÉ°ùe

ácQÉ°ûª∏d áμjô°T ܃∏£e (96353) ™bƒÃ äGó«°S ¿ƒdÉ°üd í∏°üj πëà :ä / ᢢ ˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘Ñ÷G ‘ Rɢ˘ ˘ ˘ à‡ 06/5336602 - 077/5140698

ᢢ˘dƒ‡ /∫ƒ‡ ܃˘˘˘˘∏˘˘˘£˘˘˘e (37617) 13 ∫Ée ¢SGôH íLÉfh ºFÉb ´hô°ûŸ QÉæjO 650 …ô¡°T πNóH QÉæjO ∞dG 077/6432741 :ä - §≤a øjOÉé∏d

‘ ∫õ˘˘˘æ˘˘e AGô˘˘˘°T ܃˘˘˘∏˘˘˘£˘˘˘e (96306) á«KQÉ◊G hG Qƒ°üæŸG á≤£æe ¥Gô©dG 079/6505816 - 078/5679924 :ä -

á°ù°SDƒe AGô˘°û∏˘d ܃˘∏˘£˘e (012) á«ÑæLG ádɪY äÉeOÉN ΩGó≤à°SG / ڪࡪ∏d / ó«L πμ°ûH πª©J 079/5551513 :ä

OQƒ˘˘˘˘˘a ܃˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘e (33220) GQóæJ ÉJƒjƒJ - F150 π˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jOƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e - ΩGQ êOhO ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ¥ƒ˘˘˘˘a ɢ˘˘˘ª˘˘˘˘a 2007 ¢ü뢢˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘a ¿ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘J ¿G »˘˘˘˘˘˘˘Yɢ˘˘˘˘˘˘HQ ™˘˘˘˘˘˘˘aO π˘˘˘˘˘˘˘eɢ˘˘˘˘˘˘˘c ᢢ˘dOɢ˘˘Ñ˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘d ÚHɢ˘˘˘c π˘˘˘˘HO 2000 Ω BMW 750iL IQÉ«°S ™e 079/9005900 :ä -

•É°ùbG IQÉ«°S ܃∏£e (95299) §°ùbh QÉæjO 500 ¤hG á©aóH ¿ƒ˘μ˘˘J ¿G Qɢ˘æ˘˘jO 250 …ô˘¡˘˘°T :ä - ø˘jOɢé˘∏˘d I󢫢L á˘dɢ뢢H 079/9257765 IQɢ˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°S ܃˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘e (96305) ᢢ˘˘˘«˘˘˘˘˘˘bGô˘˘˘˘˘˘Y ᢢ˘˘˘˘Mƒ˘˘˘˘˘˘d π˘˘˘˘˘˘ª– ´ƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dG h π˘˘˘˘˘jOƒŸG º˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘j ’ - 078/5679924 :ä - AGô°û∏d 079/6505816


34

QÉéjÓd á≤°T ܃∏£e (93912) hCG 3π°†Øj á«Hô¨dG ¿hóÑY ‘ í˘∏˘˘°üJ åjó˘˘M Aɢ˘æ˘˘Hh Ωƒ˘˘f 4 ó˘≤˘©˘H ᢢ«˘˘°Sɢ˘eƒ˘˘∏˘˘HO ᢢ∏˘˘Fɢ˘©˘˘d / øμeG ¿G »°VQG π°†Øj …ƒæ°S 079/5830131 :ä á˘ZQɢa á˘≤˘˘°T ܃˘˘∏˘˘£˘˘e (95296) ¿É˘˘˘ª˘˘˘Y ≥˘˘˘˘Wɢ˘˘˘æà Qɢ˘˘˘é˘˘˘˘jÓ˘˘˘˘d ø˘e ∫ƒ˘≤˘©˘e ô˘˘©˘˘°ùH ᢢ«˘˘Hô˘˘¨˘˘dG º˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘j ’h Iô˘˘˘˘˘°Tɢ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘e ∂dÉŸG 079/7047722 :ä / áMÉ°ùŸG

AGô°û∏d ¢VQG ܃∏£e (33507) ‘ á«æμ°S IQɪY AÉæÑd í∏°üJ / áæjPG ΩG ,á«HGôdG ,¥Éª°ùdG ΩG :ä / Iô˘˘˘˘°Tɢ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘e ∂dÉŸG ø˘˘˘˘˘e 079/6520015 ΩÉ¡dG AGô°û∏d ܃∏£e (37525) ø˘μ˘°S ¢VQG ᢩ˘˘£˘˘b π˘˘Lɢ˘©˘˘dGh »°SôμdG ,Ò¡¶dÉH π∏Ød ¢UÉN 079/7043333 :ä / á«dɪμdGh

´Qɢ˘˘˘˘°T - äG󢢢˘˘Mƒ˘˘˘˘˘dG (33673) Qɢª˘ã˘à˘°S’G ∂æ˘H ¥ƒ˘a - ɢ˘HOCɢ˘e QÉéjÓd Öàμe ÊOQ’G »Hô©dG ájQÉéàdG ∫ɪY’G áaÉμd í∏°üj 079/5270798 :ä - ڪࡪ∏d ¿h󢢢˘˘Ñ˘˘˘˘˘Y ‘ Öà˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘e (37930) øμÁ Ω430 QÉéjÓd ‹Éª°ûdG ô˘chó˘e AGõ˘LG I󢩢d ¬˘ª˘«˘°ù≤˘˘J :ä - Qɢ˘˘æ˘˘˘jO 65 ΟG ô˘˘˘©˘˘˘°S 079/7703809 - 0777/512112

󢢢«˘˘˘°Tô˘˘˘dG ᢢ˘˘«˘˘˘˘Mɢ˘˘˘°V (37604) Ωƒf 5 ±hhQ + ¢ùμ˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘HhO 4 ïÑ£e á°û«©e IôØ°S ¿ƒdÉ°U Qƒμ˘jO ΩɢNQ á˘Ä˘aó˘J äɢeɢª˘M Üôb ÇOÉg ™bƒe ¢SGôJ á≤jóM :ä - QÉæjO ±’G 8 äÉeóÿG 079/6563007 - 079/5892161 Qɢé˘jÓ˘d á˘ZQɢa Ó˘«˘˘a (95274) ‘ GóL …ô¨e ô©°ùH …ƒæ°ùdG ≈˘∏˘Y á˘∏˘£˘e ¿É˘ª˘˘Y º˘˘ª˘˘b ≈˘˘∏˘˘YG áØdDƒe á«Ñ£dG áæjóŸG ´QÉ°T øe (¢ùμ∏HhO) Ωƒf ±ôZ 7 øe :ä / Iô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°Tɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ∂dÉŸG 0777/409400

‘ Qɢ˘é˘˘jÓ˘˘d Öà˘˘μ˘˘e (26462) / ô˘gɢ£˘dG ìƒ˘°üf »˘˘∏˘˘Y ´Qɢ˘°T ‘ Qɢ˘˘˘é˘˘˘˘jÓ˘˘˘˘d Ó˘˘˘˘«˘˘˘˘a (95218) ∂dÉŸG ø˘˘˘˘˘e / 37 º˘bQ IQɢ˘ª˘˘Y á˘≤˘jó˘M Öfɢ˘é˘˘H Êɢ˘°ù«˘˘ª˘˘°ûdG 079/6660093 :ä / Iô°TÉÑe Ω300 ≥HÉW πc Ú≤HÉW Qƒ«£dG á°ThôØe Ó«a ܃∏£e (95247) ácô°T hG »ª«∏bG Öàμe í∏°üj ‘ …ƒ˘˘æ˘˘°S Qɢ˘˘é˘˘˘jɢ˘˘H Öfɢ˘˘L’ www.ammanwest.com ÖfÉéH ™HÉ°ùdG QGhódG (33664) øμÁ hG º©£e hG áfÉ°†M hG ,¿hóÑY π°†Øj á«Hô¨dG ¿ÉªY Qɢ˘é˘˘jÓ˘˘d Öà˘˘˘μ˘˘˘e …ƒ˘˘˘Ø˘˘˘«˘˘˘°ùdG :ä - ≥˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Hɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘W ÒLCɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘J ¢Tôa ™e á«Øjƒ°üdG ,QÉÑZ ôjO AGô°û∏d ¢VQG ܃∏£e (92200) …ƒ˘æ˘°S Qɢ˘é˘˘jɢ˘H Ω 75 ᢢMɢ˘°ùe :ä / åj󢢢˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘M Aɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Hh º∏°ùe áHôN á¡«Ñ÷G ‘ OÉ÷ 079/5159204 079/5004053 ¿É˘˘ª˘˘Y ≥˘˘Wɢ˘æ˘˘eh ¿GQó˘˘H ɢ˘˘Ø˘˘˘°T ᢢaɢ˘μ˘˘d í˘˘∏˘˘°üj Qɢ˘æ˘˘jO 5500 QÉéjÓd Ó«a / Gó∏N (93911) 079/9553441 :ä - ᢢ«˘˘Hô˘˘˘¨˘˘˘dG - ڪࡪ∏d ájQÉéàdG ∫ɪY’G www.alkarrete.com 079/5270798 :ä áMÉ°ùeh Ω350 AÉæÑdG áMÉ°ùe ‘ GQƒa ¢VQG ܃∏£e (93910) ô©°ùH QÉéjÓd Öàμe (95103) á©°SGh á≤jóM ™e ÂhO ¢VQ’G ,Gó∏˘N π˘°†Ø˘j ᢫˘Hô˘¨˘dG ¿É˘ª˘Y Îe 110 ᢢ˘Mɢ˘˘°ùŸG …ô˘˘˘¨˘˘˘˘e / Iô˘ª˘˘ã˘˘e Qɢ˘é˘˘°TGh ᢢ∏˘˘«˘˘ª˘˘Lh AGô°û∏d IQɪY ܃∏£e (93913) ¿hóH ájQɢª◊G ,᢫˘fɢLƒ˘©˘dG øe »°ù«FôdG ´QÉ°ûdG QƒHÈW :ä / Qɢ˘æ˘˘˘jO ∞˘˘˘dG 15 Iô˘LCɢH 079/5830131 á˘KÓ˘K hG ¿É˘≤˘HɢW ø˘˘e á˘˘Ø˘˘dDƒ˘˘e :ä / Gó˘˘≤˘˘f ™˘˘˘a󢢢dGh ܃˘˘˘°ùæ˘˘˘e :ä - Iô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°Tɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ∂∏ŸG 079/5830131 »˘∏˘FɢY ø˘μ˘°ùd í˘∏˘˘°üJ ≥˘˘HGƒ˘˘W 079/9053927 ∫ƒ≤©e ô©°ùH á«Hô¨dG ¿Éª©H AGô°û∏d ¢VQG ܃∏£e (95248) / á≤jóM É¡©e ¿ƒμj ¿G π°†Øj ‘ π°†Øjh IQɪY AÉæÑd í∏°üJ ô©°ùH QÉéjÓd Öàμe (95225) 079/5830131 :ä á«Øjƒ°üdG ,¿hóÑY ,QÉÑZ ôjO ≈∏Y ™≤j / …ô¡°T QÉæjO 120 079/5004053 :ä / :ä / 󢢢«˘˘˘¡˘˘˘˘°ûdG ìô˘˘˘˘°U ´Qɢ˘˘˘°T - ä’ɢ˘˘˘˘cƒ˘˘˘˘˘dG ´Qɢ˘˘˘˘°T (37655) 079/5169845 äGP ᢢ˘˘jƒ˘˘˘˘°ùJ ᢢ˘˘«˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘°üdG ‘ Qɢ˘˘é˘˘˘jÓ˘˘˘d Öà˘˘˘μ˘˘˘e (95222) ≈∏Y áaô°ûe á«dÉY äÉØ°UGƒe QGhO Üô˘˘˘˘˘b / Êɢ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘°ûdG ¢Vô˘˘˘˘©˘˘˘˘e ܃˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘e (95238) :ä - AGô˘˘˘˘˘˘˘°û∏˘˘˘˘˘˘˘d äGQɢ˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘°S AGô˘°û∏˘d á˘≤˘°T ܃˘∏˘£˘e (95378) ¥ó˘˘˘æ˘˘˘a π˘˘˘Hɢ˘˘≤˘˘˘e ᢢ˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘NG󢢢˘dG Ω256 áMÉ°ùà ¢SGôJh ÚYQÉ°T 079/5405707 - 079/5511375 ¿É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘H OÉ÷Gh …Qƒ˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘dG Iô°TÉÑe ∂dÉŸG øe äƒjQÉŸG á«μjôeG á«Ø°üJ áeÉb’ í∏°üJ 0777/655971 :ä / π˘°†Ø˘j »˘°Sɢeƒ˘∏˘Hó˘d ᢫˘Hô˘¨˘˘dG :ä - ô˘˘˘cƒ˘˘˘æ˘˘˘°S hG ᢢ˘˘«˘˘˘˘HhQhGh :ä / Ö°SÉæe ô©°ùH åjóM AÉæH 0777/767172 - 079/7134411 078/6565965 ‘ ᢢ˘˘«˘˘˘˘˘°VQG ᢢ˘˘˘dɢ˘˘˘˘°U (37929) ¿ÉªY ‘ ≈¡≤e ܃∏£e (95240) ᢢ≤˘˘°T GQƒ˘˘˘a ܃˘˘˘∏˘˘˘£˘˘˘e (95229) :ä - Qɢ˘˘é˘˘˘jÓ˘˘˘˘d ᢢ˘˘«˘˘˘˘Hô˘˘˘˘¨˘˘˘˘dG hG åjóM AÉæH OÉ÷G AGô°û∏d Ω QÉéjÓd ôéæg Í∏dG (33671) Ω430 áMÉ°ùe ‹Éª°ûdG ¿hóÑY á«YÉæ°U ICÉ°ûæªc í∏°üj Ω450 - Iõ¡›h Iôchóe º«L í∏°üJ 079/5405707 - 079/5511375 ‘ Ω80 áMÉ°ùe IRÉà‡ ádÉëH ᢢ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘jóŸG .¢T ,õ˘˘˘˘˘˘˘˘fOQÉ÷G Ωɢ≤˘eh Rɢa 3 AɢHô˘¡˘μ˘H Ohõ˘˘e 0777/512112 :ä ’ ô˘˘©˘˘°ùH ᢢ«˘˘HGô˘˘˘dG ,IQƒ˘˘˘æŸG ÂhO 3 ɢ¡˘à˘Mɢ°ùe ¢VQG ≈˘˘∏˘˘Y 079/7703809 :ä / ∞˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG 75 ø˘˘˘Y 󢢢˘jõ˘˘˘˘j - …ƒæ°S QÉæjO ∞dG 25 ô©°ùH 079/5270798 :ä 079/5412378 / ä’ɢ˘˘˘cƒ˘˘˘˘dG ´Qɢ˘˘˘˘°T (37945) ƒ∏îHQÉéjÓd πfi / á«Øjƒ°üdG ≥˘HɢW Öà˘μ˘e ܃˘∏˘˘£˘˘e (95239) AGô˘°û∏˘d á˘≤˘°T ܃˘∏˘£˘e (95297) Qɢ˘˘é˘˘˘jÓ˘˘˘d ô˘˘˘é˘˘˘˘æ˘˘˘˘g (37619) ¿ƒ˘˘μ˘˘j ¿G ≈˘˘∏˘˘˘Y »˘˘˘°VQG hG ∫hG á«Hô¨dG ¿ÉªY ≥WÉæà OÉ÷G ÖJÉμe 6 + Ω1400 ¬˘à˘Mɢ°ùe á¡LGh Ω150 áMÉ°ùe ∫hG ≥HÉW - 50 áMÉ°ùe ´QÉ°ûdG ≈∏Y π£e º˘˘¡˘˘j ’h Iô˘˘°Tɢ˘Ñ˘˘e ∂dÉŸG ø˘˘e 𫨰ûà∏d õ˘gɢL Rɢa 3 AÉHô¡˘c á˘∏˘£˘e Ω13 ∫ƒ˘£˘H âjQƒ˘μ˘«˘˘°S - 079/5511375 :ä - Îe 70 ¿hóH ∫ƒ≤©e ô©°ùH áMÉ°ùŸG / á«YÉæ°üdG ¿ÉªY áæjóe πNGO / Iô°TÉÑe ä’ÉcƒdG ´QÉ°T ≈∏Y :ä / Aɢ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘˘˘dG π˘˘˘˘˘˘N󢢢˘˘˘˘J 079/5405707 079/6232643 :ä 079/5168096 :ä 079/7047722 AGô°û∏d ¢VQG ܃∏£e (92718) π°†Øjh ¿ÉªY ≥WÉæe áaÉc ‘ 079/6664558 :ä - ∂dÉŸG øe

¿ƒdÉ°U Ωƒf 1 á«HGôdG (97107) âjÓ˘˘à˘˘°S Ωɢ˘ª˘˘M ÖcGQ ï˘˘Ñ˘˘£˘˘e ÖJôe ¢ûØY á∏eÉc äÉ«FÉHô¡c QÉæjO 200 åjóM ôéM AÉæH - 079/9919152 :ä - …ô¡°T 079/6054958 ¿ƒdÉ°U Ωƒf 1 ™HÉ°ùdG (97106) âjÓ˘˘à˘˘°S Ωɢ˘ª˘˘M ÖcGQ ï˘˘Ñ˘˘£˘˘e ÖJôe ¢ûØY á∏eÉc äÉ«FÉHô¡c :ä - …ô˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘°T Qɢ˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘jO 180 079/6054958 - 079/9919152 Ωƒf 1 á©eÉ÷G .¢T (97105) Ωɢ˘˘ª˘˘˘M ÖcGQ ï˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘£˘˘˘˘e ™˘˘˘˘°SGh ¢ûØ˘˘Y äɢ˘«˘˘Fɢ˘Hô˘˘¡˘˘c âjÓ˘˘à˘˘˘°S :ä - …ô¡°T QÉæjO 150 ÖJôe 079/6054958 - 079/9919152 Ωƒf 1 ó«°TôdG á«MÉ°V (97104) Ωɢ˘ª˘˘˘M ÖcGQ ï˘˘˘Ñ˘˘˘£˘˘˘e ᢢ˘dɢ˘˘°U âjÓ˘à˘°S á˘∏˘eɢc äɢ˘«˘˘Fɢ˘Hô˘˘¡˘˘c 170 »˘˘˘˘˘°VQG • ÖJô˘˘˘˘˘˘e ¢ûØ˘˘˘˘˘˘Y :ä - …ô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°T Qɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jO 079/6054958 - 079/9919152 ∫ƒe QÉàıG Üôb (97103) ΩɪM ÖcGQ ïÑ£e ¿ƒdÉ°U Ωƒf âjÓ˘à˘°S á˘∏˘eɢc äɢ˘«˘˘Fɢ˘Hô˘˘¡˘˘c :ä - …ô¡°T QÉæjO 180 ¢ûØY 079/9919152 - 079/6054958 1

Ωƒf 4 äÓa ¥ƒHGO (37607) á°û«©e IôØ°S ¿ƒdÉ°U ΰSÉe äÉeɪM 4 •ƒ˘˘˘∏˘˘˘H ï˘˘˘Ñ˘˘˘˘£˘˘˘˘e Ió˘fô˘H ¢ù«˘˘∏˘˘HÒa + äɢ˘Ø˘˘«˘˘μ˘˘e äGQƒ˘˘μ˘˘jO ÇOɢ˘g ™˘˘bƒ˘˘e êGô˘˘c :ä - ∞˘˘˘˘˘dG 12 ô˘©˘˘°ùdG Ωɢ˘NQ 079/5670103 - 079/6563007 3

áMÉ°ùe Ó«a ¬Ñ°T Gó∏N (37606) ¿ƒdÉ°U âeɪM 3 Ωƒf 3 Ω300 á˘Ä˘aó˘J á˘eOɢN ᢰû«˘©˘e Iô˘Ø˘˘°S ÇOɢ˘g ™˘˘bƒ˘˘e Ió˘˘fô˘˘H ᢢ≤˘˘jó˘˘M ±’G 9 ô©°ùdG ΩÉNQ äGQƒμjO - 079/5892161 :ä - Qɢ˘˘˘æ˘˘˘˘jO 06/5517980 Ó«a ¬Ñ°T áμe ´QÉ°T (37605) ïÑ£e ¿ƒdÉ°U äÉeɪM 3 Ωƒf á©°SGh äGófôH á°û«©e IôØ°S Qƒ˘μ˘jO ᢢ≤˘˘jó˘˘M êGô˘˘c ᢢĢ˘aó˘˘J QÉæjO 6500 ô©°ùdG õ«‡ ™bƒe - 079/6563006 :ä 079/5670103 3

Ωƒ˘˘˘˘f 3 ᢢ˘˘©˘˘˘˘eÉ÷G (95356) ádÉ°U ¿ƒdÉ°U ΩɪM 3 ΰSÉe Üôb ÇOÉg ™bƒe RÉà‡ ¢ûØY - …ô¡°T 325 ô©°ùH äÉeóÿG :ä 078/7493214 079/5860871 1

Ωƒf 3 á©eÉ÷G .¢T (95353) ¢ûØ˘˘Y ᢢdɢ˘°U ¿ƒ˘˘dɢ˘°U Ωɢ˘ª˘˘M hG »eƒj QÉéjÉH áØ«μe RÉà‡ - 078/7493214 :ä - …ô¡°T 079/5860871

3


33

/ ᢢ«˘˘fOQ’G ᢢ©˘˘˘eÉ÷G (93087) á°ThôØe É¡©HGƒJh Ωƒf áaôZ ,»°VQG • ,ΩɪMh ïÑ£e ™e Ωhófl ™˘˘bƒ˘˘e ,ô˘˘˘é˘˘˘M Aɢ˘˘æ˘˘˘H »eƒj 25 / …ô¡°T 140 IôLCÉH 078/8262485 :ä /

/ ᢢ˘˘°Thô˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘e ᢢ˘˘˘≤˘˘˘˘˘°T (79499) ¿ƒdÉ°Uh Ωƒf áaôZ / ƒjOƒà°SG »˘˘°VQG • Ωɢ˘ª˘˘M ™˘˘e ï˘˘Ñ˘˘£˘˘eh ÒÑ˘˘˘μ˘˘˘dG Ò°üfƒ˘˘˘˘HG QGhO Üô˘˘˘˘b :ä / ä’ɢ˘˘˘˘˘°üJ’G π˘˘˘˘˘˘˘Hɢ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘e 0777/911882

á˘aô˘Z / »˘˘∏˘˘©˘˘dG ´Ó˘˘J (93088) QÉéjÓd á°ThôØe á≤°T (95320) ™˘e ᢰThô˘Ø˘e ɢ¡˘Yɢ˘Hƒ˘˘Jh Ωƒ˘˘f - ¿ÉªY á«ÁOÉcG Üôb Gó∏N / áehófl á≤£æà ÖcGQ ïÑ£e äÉfƒdÉ°U Ωƒf 4 ôNÉa ¢Tôa 25 »˘eƒ˘jh QÉ˘æ˘˘jO 100 …ô˘¡˘°T 079/6687990 :ä - áØ«μe 078/8262485 :ä / QÉæjO 2,ΰSÉe 1 Ωƒf 3 / Gó∏N (012) ᢢ≤˘ ˘°T / ™˘˘ Hɢ˘ °ùdG QGhó˘˘ dG (95339) ïÑ£e ,IófôH 2 ádÉ°U ,ΩɪM Ωƒ˘˘f ¿É˘˘à˘ aô˘˘Z Ió˘˘jó˘˘L ᢢ°Thô˘˘Ø˘ ˘e ,Ωɢ˘˘˘˘˘˘NQ äɢ˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘°VQG ,ÖcGQ á∏«ªL á˘dÓ˘WɢH 3• ɪ¡˘©˘HGƒ˘Jh ó©°üe ,3• Ió˘jó˘L äGQƒ˘˘μ˘˘jO ∂dÉŸG ø˘˘ e äɢ˘ eó˘˘ N ᢢ ≤˘ ˘ £˘ ˘ æ˘ ˘ eh ,G󢢢L 󢢢˘«˘˘˘˘L ¢ûØ˘˘˘˘Y ,êGô˘˘˘˘ch Jor_Apt@hotmail.com / Iô°TÉÑe :ä / …ƒæ°S ,…ô¡°T ,»YƒÑ°SG 079/5956505 :ä / 079/5119372 πHÉ≤e / »∏©dG ´ÓJ (95209) ™e á°ThôØe á≤°T / á©eÉ÷G hG äÓ˘˘˘Fɢ˘˘©˘˘˘∏˘˘˘d π˘˘˘eɢ˘˘c ¢Tô˘˘˘˘a 1 Ωƒf 3 äÉÑdÉ£∏d / ÜÓ£∏d ïÑ£e ,äɢeɢª˘M 3 ,ΰSɢ˘˘e øe …ô¨e ô©°ùH áÄaóJ ,πeÉc - 079/9491071 :ä / ∂dÉŸG 06/5335402

á≤°T / ó«°TôdG á«MÉ°V (95228) ¿ƒ˘˘dɢ˘°Uh Ωƒ˘˘˘f 2 ᢢ°Thô˘˘Ø˘˘˘e 󢢢˘«˘˘˘˘˘L ¢Tô˘˘˘˘˘a ,¿É˘˘˘˘˘eɢ˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘Mh ájô¡°T IôLCÉH §≤a äÓFÉ©∏d 079/5412378 :ä / »FÉ¡f 275 ΩG ‘ ᢢ°Thô˘˘Ø˘˘e ᢢ≤˘˘°T (95289) ≥HÉW ,ΩɪM 2h Ωƒf 2 áæjPG ájô¡°T IôLCÉH ó©°üe ™e ÊÉK - 079/5499241 :ä / ájô¨e 078/5062217 á«°VQG á°ThôØe á≤°T (95290) ,ΩɪM 2h Ωƒf 2 á≤jóM ™e »∏©dG ´ÓJ ‘ GóL ó«L ¢Tôa Ω700 `H ¿É£∏°ùdG ¥ƒ°S ∞∏N / :ä / á˘jô˘¨˘e á˘jô˘˘¡˘˘°T Iô˘˘LCɢ˘H 078/5062217 - 079/5499241

‘ á°ThôØe QÉéjÓd á≤°T (012) Ωƒf 3 øe áfƒμe ™HÉ°ùdG QGhódG »˘μ˘jô˘eG ï˘Ñ˘£˘˘eh ¿É˘˘eɢ˘ª˘˘Mh :ä / ¿ƒ˘˘˘˘˘˘dɢ˘˘˘˘˘°Uh ᢢ˘˘˘˘dɢ˘˘˘˘˘°Uh 079/6114442

Ωƒ˘˘˘˘f 2 ᢢ˘¡˘˘˘«˘˘˘Ñ÷G (95355) ádÉ°U ¿ƒdÉ°U ΩɪM 2 ΰSÉe Üôb ÇOÉg ™bƒe RÉà‡ ¢ûØY :ä - …ô˘˘˘¡˘˘˘˘°T 250 äɢ˘˘eóÿG 079/5860871 - 078/7493214 1

≈∏Y »°VQG »∏©dG ´ÓJ (95351) 1 Ωƒ˘˘˘˘˘f 2 ´Qɢ˘˘°ûdG iƒ˘˘˘à˘˘˘˘°ùe ¢ûØY ¿ƒdÉ°U ΩɪM 2 ΰSÉe π˘≤˘˘à˘˘°ùe π˘˘Nó˘˘e ¢SGô˘˘J Rɢ˘à‡ 078/7493214 :ä - 250 …ô¡°T 079/5860871 -

¢Thô˘˘˘Ø˘˘˘e ƒ˘˘˘jOƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘°SG (95246) ‘ …ô¡°T hG …ƒæ°S / QÉéjÓd / ∑hQ ¿É°S ¥óæa Üôb áæjPG ΩG 079/5004053 :ä

ᢢ˘˘˘≤˘˘˘˘˘°T / ᢢ˘˘˘«˘˘˘˘˘HGô˘˘˘˘˘˘dG (95230) RÉà‡ ¢TôØH QÉéjÓd á°ThôØe ¿ƒ˘dɢ˘°Uh ¿É˘˘eɢ˘ª˘˘Mh Ωƒ˘˘f 3 ,•ƒ∏H ïÑ£eh IófôHh IôØ°Sh ,áÄaó˘J ,OQɢH »˘eɢM ∞˘«˘«˘μ˘J ,¢ùcƒ∏jOôHƒ°S LCD ᢢ°Tɢ˘˘°T :ä / QÉæjO 550 ájô¡°T IôLCÉH 079/5412379

ΩɪM 3 Ωƒf 3 Gó∏N (95352) Rɢ˘à‡ ¢ûØ˘˘Y ᢢdɢ˘°U ¿ƒ˘˘dɢ˘°U 400 äÉeóÿG Üôb ÇOÉg ™bƒe - 079/5860871 :ä - …ô¡°T 078/7493214

ᢢ˘˘˘≤˘˘˘˘˘°T / ᢢ˘˘˘«˘˘˘˘˘HGô˘˘˘˘˘˘dG (95232) 󢢢j󢢢L ¢Tô˘˘˘a ™˘˘˘e ᢢ˘°Thô˘˘˘˘Ø˘˘˘˘e 3 Ω210 Iôe ∫h’ ôLDƒJ ôNÉah á˘aô˘Z ,äɢeɢ˘ª˘˘M 3h Ωƒ˘˘˘˘˘˘˘f ¿ƒ˘˘dɢ˘°Uh ᢢ˘°û«˘˘˘©˘˘˘e ,π˘˘˘«˘˘˘°ùZ •ƒ∏H ïÑ£eh IófôHh IôØ°Sh / QÉæjO 9500 ájƒæ°S IôLCÉH 079/5412378 :ä

Ωƒf 1 õ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘fOQÉ÷G (95354) áØ«μe πeÉμdÉH áãKDƒe ¿ƒdÉ°U QÉéjÉH ¢ùcƒ∏jO ôHƒ°S ¢ûØY 078/7493214 :ä - …ô¡°T 300 079/5860871 -

≈∏Y ¢ThôØe ƒjOƒà°S (95294) äÉeóÿG Üôb á©eÉ÷G ´QÉ°T ᢫˘FɢHô˘¡˘c Iõ˘¡˘LG ™˘e á˘Ñ˘Jô˘˘e QÉæjO 145 ô©°ùH »≤HÉW á∏eÉc 079/7047722 :ä / …ô¡°T

¿ƒdÉ°U Ωƒf 1 á«HGôdG (95318) πeÉc ¢Tôa ΩɪM ÖcGQ ïÑ£e IÒ¨˘˘°U ᢢjɢ˘æ˘˘H ø˘˘e »˘˘°VQG • :ä - QÉæjO 165 IôL’G áFOÉg 079/5821236 - 078/8611327

󢢫˘˘°Tô˘˘˘dG ᢢ˘«˘˘˘Mɢ˘˘°V (95033) Ωƒf ±ôZ 3 ójóL ¢Tôa á°ThôØe - á°û«©e - ádÉ°U ïÑ£e ΩɪM 2 RÉà‡ ô©°S ¢UÉN πNóe á≤jóM :ä - Iô˘˘˘˘°Tɢ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘e ∂dÉŸG ø˘˘˘˘˘e 079/6374824 / ᢢ«˘˘fOQ’G ᢢ©˘˘˘eÉ÷G (37934) Ωɶf ïÑ£eh Ωƒf 1 ƒjOƒà°SG Aɢe Qõ˘«˘c ,Ωɢ˘ª˘˘M ,»˘˘μ˘˘jô˘˘eG ∞˘«˘¶˘fh ÖJô˘e ¢Tô˘a ,ø˘Nɢ°S ᢢ«˘˘Fɢ˘Hô˘˘¡˘˘μ˘˘dG äGhO’G π˘˘˘eɢ˘˘c 140 Iô˘˘˘˘LCɢ˘˘˘H AiOɢ˘˘˘g ™˘˘˘˘bƒÃ - 078/6642349 :ä / Qɢ˘˘˘æ˘˘˘˘jO 079/5097223

Ωƒ˘˘f ᢢ˘aô˘˘˘Z ™˘˘˘Hɢ˘˘°ùdG (93095) Ωɢ˘ª˘˘M ÖcGQ ï˘˘Ñ˘˘£˘˘e ¿ƒ˘˘dɢ˘˘°U ¢ûØY ôéM AÉæH ådÉK ≥HÉW 170 Iô˘˘˘L’G âjÓ˘˘˘˘à˘˘˘˘°S ÖJô˘˘˘˘e Ωƒf 1 / áμe ´QÉ°T (37935) :ä - »eƒj 15 …ô¡°T QÉæjO Ωɢ˘˘¶˘˘˘f ï˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘£˘˘˘˘eh ¿ƒ˘˘˘˘dɢ˘˘˘°Uh 079/5137654 - 06/5522188 Aɢe Qõ˘«˘c ,Ωɢ˘ª˘˘M ,»˘˘μ˘˘jô˘˘eG ,∞«¶fh ÖJôe ¢Tôa ,øNÉ°S Ωƒ˘˘f ᢢaô˘˘Z ᢢ©˘˘eÉ÷G (93093) ᢢ«˘˘Fɢ˘Hô˘˘¡˘˘μ˘˘dG äGhO’G π˘˘˘eɢ˘˘c ¢ûØY »°VQG ≥HÉW ΩɪM ïÑ£e :ä / Qɢ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘jO 210 Iô˘˘˘˘˘˘L’G QÉéjÓd á°ThôØe á≤°T (4538) 100 Iô˘˘˘L’G âjÓ˘˘˘˘à˘˘˘˘°S ÖJô˘˘˘˘e 078/6642349 - 079/5097223 ïÑ£eh 2 O󢢢˘Y Ωƒ˘˘˘˘f ᢢ˘˘aô˘˘˘˘Z :ä - »eƒj 10 …ô¡°T QÉæjO áaÉc ™e ¿ƒdÉ°U 2 OóY ΩɪMh 079/5137654 - 06/5522188 Ωƒf 1 / ᢢ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘jPG ΩG (37936) Ωɢ˘˘¶˘˘˘f ï˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘£˘˘˘˘eh ¿ƒ˘˘˘˘dɢ˘˘˘°Uh ´Qɢ˘°T / QOɢ˘«˘˘Ñ˘˘dG / äɢ˘eóÿG Ωƒ˘ ˘f ᢢaô˘˘ Z ᢢ ©˘ ˘eÉ÷G (93091) Aɢe Qõ˘«˘c ,Ωɢ˘ª˘˘M ,»˘˘μ˘˘jô˘˘eG ¿ÓÑb õHÉfl πHÉ≤e »∏Y É£Y Ωɢ ˘ ª ˘ M ÖcGQ ï˘ ˘ Ñ ˘ £ ˘ ˘ e ¿ƒ˘ ˘ d ɢ ˘ ° U ,∞«¶fh ÖJôe ¢Tôa ,øNÉ°S - 06/5862878 :ä / ∂dÉŸG øe π˘˘≤˘ à˘ °ùe π˘˘Nó˘˘e »˘˘°VQG ≥˘˘Hɢ˘ W ᢢ«˘˘Fɢ˘Hô˘˘¡˘˘μ˘˘dG äGhO’G π˘˘˘eɢ˘˘c 079/6637134 Iô˘˘L’G âjÓ˘˘à˘ °S ÖJô˘˘ e ¢ûØ˘˘ Y IôLCÉH Ωhófl AiOÉg ™bƒÃ ᢢ˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘°T / õ˘˘˘˘˘˘˘fOQÉ÷G (95344) :ä - »eƒj 15 …ô¡°T QÉæjO 170 079/5097223 :ä / QÉæjO 160 Ωƒf 3 QÉéjÓd IôNÉa á°ThôØe 079/5502385 - 078/6160796 078/6642349 :ä / ∂dÉŸG ø˘˘˘˘e Ωɢ˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘M 2h Ωƒf áaôZ ÊÉ°ù«ª°ûdG ( 93097) / á«°VÉjôdG áæjóŸG (37674) 0777/413686 ÖcGQ ï˘˘˘Ñ˘˘˘£˘˘˘e ´Rƒ˘˘˘e ᢢ˘©˘˘˘°SGh 4 Ω200 OÉ–’G ¢SQGóe πHÉ≤e ᢢ˘˘≤˘˘˘˘°T / Qɢ˘˘˘Ñ˘˘˘˘Z ô˘˘˘˘jO (95346) ≈˘˘˘∏˘˘˘Y »˘˘˘°VQG ≥˘˘˘Hɢ˘˘˘W Ωɢ˘˘˘ª˘˘˘˘M ⁄ IójóL áHÓN ádÓWÉH Ωƒf IôNÉa Ωƒf 2 QÉéjÓd á°ThôØe äÉ«°VQG π≤à°ùe πNóe ´QÉ°ûdG 󢩢°üeh çɢKG ™˘˘e 2• ø˘μ˘°ùJ 0777/413686 :ä / øμ°ùJ ⁄ âjÓà°S ÖJôe ¢ûØY ∂«eGÒ°S ±’BG 8 »˘˘Fɢ˘¡˘˘f Gó˘˘L Iô˘˘Nɢ˘˘a 10 …ô˘¡˘°T QÉ˘æ˘˘jO 165 Iô˘˘L’G QÉéjÓd á°ThôØe á≤°T (95221) - 078/6160796 :ä - »˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘j ∂dÉŸG ø˘˘˘˘e …ƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘°S Qɢ˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘jO äÉfƒdÉ°Uh äÉeɪM 3h Ωƒf 3 078/8011965 :ä / Iô°TÉÑe 079/5502385 ´Ó˘˘˘J / …ƒ˘˘˘æ˘˘˘°S hG …ô˘˘˘˘¡˘˘˘˘°T / ∞˘˘∏˘˘N / Êɢ˘°ù«˘˘ª˘˘°ûdG (37682) ¿EG …ó«dƒ¡dG ¥óæa Üôb »∏©dG á«MÉ°†H á°ThôØe á≤°T (95298) 3 ¢ùcƒ∏jO / äƒjQÉŸG ¥óæa 079/5200177 :ä / πHÉ≤e á©eÉ÷G ´QÉ°T ó«°TôdG ¿ƒdɢ°U Ωƒ˘f 2 É«˘fƒ˘à˘H ¥ó˘æ˘a á˘dɢ°U ,äɢeɢª˘˘M 3h Ωƒ˘˘˘˘˘˘f Qɢé˘jÓ˘d ᢰThô˘Ø˘e á˘≤˘˘°T (011) ∞˘«˘μ˘e »‚ô˘aG Ωɢª˘M ï˘˘Ñ˘˘£˘˘e IQɢ˘«˘˘˘°S êGô˘˘˘c ™˘˘˘e ¿ƒ˘˘˘dɢ˘˘°Uh QGhO Üô˘˘˘˘˘˘b / ᢢ˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘HGô˘˘˘˘˘˘˘dG ‘ ᢢ≤˘˘jó˘˘M ™˘˘e Aɢ˘Hô˘˘¡˘˘c ¿É˘˘î˘˘°S ï˘˘Ñ˘˘˘£˘˘˘e ,󢢢©˘˘˘°üeh ᢢ˘Ä˘˘˘a󢢢Jh ¿ƒ˘dɢ°Uh Ωƒ˘˘f 2 ä’ɢ˘˘˘°üJ’G - ∂dÉŸG øe ¿ƒjõØ∏J ádÉ°ùZ I󢢫˘˘L ᢢdɢ˘˘ë˘˘˘H ¢ûØ˘˘˘Y ,ÖcGQ / Iô°TÉÑe ∂dÉŸG øe ΩɪMh 079/5224149 :ä ,∂«˘˘˘˘Jɢ˘˘˘eƒ˘˘˘˘JhG π˘˘˘˘a ᢢ˘˘dɢ˘˘˘°ùZ 079/6566615 :ä :ä / …ô˘˘˘¨˘˘˘e ô˘˘˘˘©˘˘˘˘°ùH ,¿õfl 079/6272878 QÉéjÓd á°ThôØe á≤°T (95242) 078/8775000 çÉKG ΩɪM 3 Ωƒf 3 »∏©dG ´ÓJ ¢Thô˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘e ƒ˘˘˘˘˘jOƒ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°S (011) ᢢ≤˘˘˘°T / ᢢ˘«˘˘˘Ø˘˘˘jƒ˘˘˘°üdG (37679) á©eÉ÷G óé°ùe Üôb QÉéjÓd á˘Ä˘aó˘J Ω200 ΰSɢ˘˘e 1 ô˘Nɢ˘a 2h Ωƒ˘˘˘f 3 Qɢé˘jÓ˘d ᢰThô˘Ø˘e õ˘˘«‡ ™˘˘bƒ˘˘e ‘ 󢢩˘˘°üe êGô˘˘c ø˘e Ωɢª˘˘Mh ¿ƒ˘˘dɢ˘°Uh Ωƒ˘˘f 1 :ä / Iô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°Tɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ∂dÉŸG øe åjóM AÉæH äÉeóÿG Üôb ø˘e ï˘Ñ˘£˘eh Iô˘Ø˘˘°S ™˘˘e Ωɢ˘ª˘˘M ᢢ˘˘Ä˘˘˘˘a󢢢˘Jh Iô˘˘˘˘°Tɢ˘˘˘Ñ˘˘˘˘e ∂dÉŸG 079/6272878 - 079/6566615 :ä - Iô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°Tɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ∂dÉŸG 079/5951106 :ä / ájõcôe 078/6350850 ¢Thô˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘e ƒ˘˘˘˘˘jOƒ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°S (011) Üô˘˘b ᢢ˘æ˘˘˘jPG ΩG ‘ Qɢ˘˘é˘˘˘jÓ˘˘˘d QÉéjÓd á°ThôØe á≤°T (95350) ´QÉ°T / »∏©dG ´ÓJ (97079) ïÑ£eh ΩɪMh Ωƒf 1 êGôH’G »∏˘©˘dG ´Ó˘J ≈˘Ø˘°ûà˘°ùe Öfɢé˘H ¿ƒ˘dɢ°Uh Ωƒ˘f 2 / ᢢ˘©˘˘˘eÉ÷G :ä / Iô˘˘˘˘˘°Tɢ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘e ∂dÉŸG ø˘˘˘˘˘˘e IQɪY ,π≤à°ùe πNóe ,á«°VQG ¢Tô˘˘a ,¿É˘˘˘eɢ˘˘ª˘˘˘Mh ï˘˘˘Ñ˘˘˘£˘˘˘eh 079/6272878 - 079/6566615 áaôZ äÉeóÿG Üôb ,áFOÉg äÉeóÿG Üôb ,∞««μJ ,ôNÉa »μjôeG ïÑ£eh ΩɪMh IóMGh ∂dÉŸG ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e äÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°UGƒŸGh QÉéjÓd á°ThôØe á≤°T (95285) / ∂dÉŸG øe ¿ƒdÉ°Uh ™°SGh - 078/5331677 :ä / Iô°TÉÑe á°û«˘©˘eh Ωƒ˘f 2õ˘˘˘fOQÉ÷G ‘ 079/9002541 :ä 078/6526636 ,™°SGh ïÑ£eh ∫hG • á©°SGh äɢ˘˘eóÿG Üô˘˘˘b ÖJô˘˘˘e ¢ûØ˘˘˘˘Y Ωƒf áaôZ / ™HÉ°ùdG (93089) QÉéjÓd á°ThôØe á≤°T (95380) :ä / äÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°UGƒŸGh ¢Tô˘a ™˘e ɢ¡˘©˘HGƒ˘Jh ᢰThô˘Ø˘e ¢Tôa øμ°ùJ ⁄ ÊÉ°ù«ª°ûdG ‘ 079/5303984 ,∞«μe ,AÉe Qõ«L ,GóL ó«L ΩɪM 2h Ωƒf 2 ,áØ«μe ,ójóL IôLCÉH Ωhófl ™bƒÃ »°VQG • Ió˘fô˘˘H ™˘˘e Iô˘˘Ø˘˘°Sh ¿ƒ˘˘dɢ˘°Uh / »eƒj 25 / …ô¡°T QÉæjO 180 :ä / ¢ùcƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘jOô˘˘˘˘˘˘˘˘˘Hƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°S 078/8262485 :ä 077/6656906

∞˘∏˘˘N ᢢ°Thô˘˘Ø˘˘e ᢢ≤˘˘°T (37651) 2 - »∏©dG ´ÓJ - ¿É£∏°ùdG ¥Gƒ°SG - ïÑ£e - ¿ƒdÉ°U - ádÉ°U - Ωƒf - ójóL ¢ûØY - IófôH - ÚeɪM 079/8249534 :ä - ∂dÉŸG øe ádÉ°Uh áaôZ á«HGôdG (37916) ,√ó˘˘Mƒ˘˘d π˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘°ùe ï˘˘˘Ñ˘˘˘£˘˘˘eh ∞∏N ¬«cQÉH äÉ«°VQG ,ΩɪMh QÉæjO 280 Iô˘Lɢ˘H ä’ɢ˘°üJ’G - ∞«¶f ¢ûØYh ™bƒe …ô¡°T 079/5119372 :ä ƒ˘˘jOƒ˘˘à˘˘°S ¥É˘˘ª˘˘°ùdG ΩG (37917) Üôb πeÉμdÉH åKDƒeh ¢ThôØe »°VQG • QƒãæŸG QódG ¢SQGóe :ä - …ô¡°T QÉæjO 200 IôLÉH 079/5119372 ÚàaôZ ™HGôdG QGhódG (37918) •ƒ˘˘∏˘˘H ï˘˘Ñ˘˘£˘˘eh ᢢdɢ˘°Uh Ωƒ˘˘f ΰSÉe 1 Úeɢª˘˘Mh »˘˘μ˘˘jô˘˘eG ô˘˘˘˘Hƒ˘˘˘˘°S ø˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ùJ ⁄ I󢢢˘˘j󢢢˘˘L ¢ûØY …õcôe ∞««μJ ¢ùcƒ∏jO - …ô˘˘¡˘˘°T - »˘˘Yƒ˘˘Ñ˘˘˘°SG Rɢ˘˘à‡ 079/5119372 :ä - …ƒæ°S á«°VQG ™HÉ°ùdG QGhódG (37919) IQÉ«°ù∏d êGôch π≤à°ùe πNóe á≤jóM ,¢SôJ á≤°ûdG ÖfÉéH ádÉ°Uh Ωƒf ÚàaôZ ,á«Ø∏N ájô¡°T IôLÉH ΩɪMh ïÑ£eh - á«YƒÑ°SG hG ájƒæ°S hG O 300 079/5119372 :ä Ωƒf 3 ÊÉ°ù«ª°ûdG (37920) á˘dɢ°U ,äɢeɢª˘M 3 ΰSɢ˘˘˘˘e ,ÖcGQ ï˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘e ,¿ƒ˘˘˘˘˘dɢ˘˘˘˘°U Üô˘˘˘˘b ,ᢢ˘˘Ø˘˘˘˘«˘˘˘˘μ˘˘˘˘eh ,I󢢢˘fô˘˘˘˘H ,êGô˘˘˘c ,󢢢©˘˘˘˘°üe ,äɢ˘˘˘eóÿG ,…ƒ˘æ˘°S ,…ô˘˘¡˘˘°T ,»˘˘Yƒ˘˘Ñ˘˘°SG :ä - Ω190 áMÉ°ùe ,AÉe ôÄH 079/5119372 1

ᢢ˘≤˘˘˘°T ,ᢢ˘«˘˘˘Ø˘˘˘jƒ˘˘˘˘°üdG (33488) ,ÚfƒdÉ°U ,Ωƒf 3 ,á°ThôØe ᢫˘FɢHô˘¡˘c Iõ˘¡˘˘LG ,Úeɢ˘ª˘˘M ,ó©°üe ,2 • ,áÄaóJ ,á∏eÉc 5000 IôL’G ,êGôc ,áfƒμ∏H - ∂dÉŸG øe •É°ùbG hG …ƒæ°S 0777/913171 :ä Iô˘˘°Tɢ˘˘Ñ˘˘˘e ∂dÉŸG ø˘˘˘e (37931) ¥ó˘˘æ˘˘a ∞˘˘∏˘˘N ™˘˘Hɢ˘°ùdG QGh󢢢dG 2 ¢ùcƒ˘∏˘jO Iô˘˘°Tɢ˘Ñ˘˘e ɢ˘Ø˘˘«˘˘æ˘˘L ïÑ£eh IôØ°Sh ¿ƒdÉ°U ,Ωƒf π≤à°ùe πNó˘e ìƒ˘à˘Ø˘e »˘μ˘jô˘eG RÉà‡ ¢Tôa IÒ¨°U á≤jóM ™e :ä - Rɢ˘˘˘˘˘˘˘à‡ º˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘°üJh 079/6852463 - ™˘˘˘˘˘˘Hɢ˘˘˘˘˘°ùdG QGh󢢢˘˘˘dG (37665) á˘≤˘°T ø˘ª˘Mô˘dG π˘«˘∏˘N ᢫˘©˘ª˘˘L ádÉ°U Ωƒf 2 QÉéjÓd á°ThôØe áfƒμ∏H 2 ΩɪM ïÑ£e ¿ƒdÉ°U 079/9960873 :ä - ∂dÉŸG øe ᢢ˘˘˘©˘˘˘˘˘eÉ÷G ´Qɢ˘˘˘˘°T (95317) É¡©HGƒJh Ωƒf áaôZ á«fOQ’G OQɢH »˘eɢM ∞˘«˘μ˘e âjÓ˘à˘°S kG óL õ«‡ ™bƒe ™«Ñ£J ¿ÉgO äÓ°UGƒŸGh äÉeóî∏d Öjôb »eƒj 20 …ô¡°T 120 IôL’G - 078/8611327 :ä 079/ 5821236


32

Ω220 ᢢ˘Mɢ˘˘°ùe ᢢ˘˘≤˘˘˘˘°T (95122) 4 ¿G …󢫢dƒ˘˘g ¥ó˘˘æ˘˘a Öfɢ˘é˘˘H áaôZ äÉeɪM 4 ΰSÉe 2 Ωƒf »μ˘jô˘eG ï˘Ñ˘£˘e á˘dɢ°U á˘eOɢN Ωɢ˘˘NQ Aɢ˘˘Hô˘˘˘¡˘˘˘˘c äGQƒ˘˘˘˘Lɢ˘˘˘HG øe áÄaóJ πHO êÉLR ‹É£jG :ä - Iô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°Tɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ∂dÉŸG 079/5160902 ¿É˘˘ª˘˘Y ᢢ˘ZQɢ˘˘a ᢢ˘≤˘˘˘°T (37778) ¢ùcƒ˘˘∏˘˘jO ô˘˘˘Hƒ˘˘˘°S ᢢ˘«˘˘˘Hô˘˘˘¨˘˘˘dG - »°VQG …ô¨e ô©°ùH QÉéjÓd 079/7047722 :ä Üô˘˘˘˘b ᢢ˘˘˘¡˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ñ÷G ‘ (37716) ᢫˘≤˘«˘Ñ˘£˘à˘dG Ωƒ˘∏˘©˘˘dG ᢢ©˘˘eɢ˘L á˘dɢ°U ¿ƒ˘dɢ˘°U Ωƒ˘˘f Úà˘˘aô˘˘Z :ä - ÚeɪM äGófôa ïÑ£e 079/5519235

π˘Hɢ≤˘e - Qƒ˘gõ˘dG 1 • (011) 3 - Ω135 - ájQhôŸG á≤jó◊G - ¿ƒdÉ°U - ΩɪM 2 - Ωƒf - ÒÑc ÖcGQ ïÑ£e - ádÉ°U …ƒæ°S QÉéjÉH - ójóL AÉæH Iô°TÉÑe ∂dÉŸG øe QÉæjO 2500 079/7241003 :ä -

IOó› õ˘˘˘˘˘fOQÉ÷ɢ˘˘˘˘˘H (33213) •ƒ˘˘˘∏˘˘˘H ï˘˘˘Ñ˘˘˘£ŸG π˘˘˘eɢ˘˘μ˘˘˘dɢ˘˘H •Ó˘Ñ˘˘dGh Ió˘˘jó˘˘L äɢ˘eɢ˘ª˘˘Mh ¬˘«˘cQɢHh äɢfƒ˘dɢ˘°ü∏˘˘d Ωɢ˘NQ Ωƒf 3 á˘fƒ˘gó˘e Ωƒ˘æ˘dG ±ô˘¨˘d 3h ï˘Ñ˘£˘eh Iô˘Ø˘˘°Sh ¿ƒ˘˘dɢ˘°Uh :ä - äG󢢢fô˘˘˘ah äɢ˘˘eɢ˘˘˘ª˘˘˘˘M 078/5843997 - 079/5711534

ƒHG ‘ QÉéjÓd á≤°T (33417) Üɢ˘˘gƒ˘˘˘dG 󢢢˘Ñ˘˘˘˘Y ´Qɢ˘˘˘°T Ò°üf Ió˘jó÷G á˘∏˘˘MôŸG ¬˘˘°ùjGƒ˘˘æ˘˘dG Ωƒf 3 i󢢢¡˘˘˘dG ™˘˘˘eɢ˘˘L Üô˘˘˘b ójóL ïÑ£e ¿ƒdÉ°U ¿ÉeɪM :ä - §˘˘≤˘˘a ¿É˘˘°Sô˘˘©˘˘d í˘˘˘∏˘˘˘°üJ 0777/223291 áMÉ°ùŸG 3 • á«≤HÉW (33422) ΩɪM 4 ΰSÉe 2 Ωƒf 4 Ω275 ¿Éî°S ó©°üe ¿ƒdÉ°U á°û«©e äÉØ«μe ´Oƒà°ùe êGôc »°ùª°T - áæjPG ΩG ¢ûØ©dG ¢†©H ™e 079/5467348 :ä áæjPG ΩG ‘ QÉéjÓd á≤°T (012) - »°VQG ≥HÉW ¢ùeÉÿG QGhódG 079/5521254 :ä

¿ƒdÉ°U Ωƒf 2 ¿hóÑY (94376) ᢢMɢ˘°ùe ÖcGQ ï˘˘Ñ˘˘£˘˘e ᢢdɢ˘°U øe á«°VQG áMÉ°S áÄaóJ á©°SGh :ä - 3200 Iô˘˘˘Lɢ˘˘H Ó˘˘˘«˘˘˘˘a IQƒæŸG áæjóŸG .¢T (94373) 079/5157669 - 079/9964483 ¿ƒ˘dɢ°U ΰSɢ˘e ó˘˘MGh Ωƒ˘˘f 3 Ωƒf 3 õ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘fOQÉ÷G (94396) ΩɪM 3 ÖcGQ ï˘˘Ñ˘˘£˘˘e ᢢdɢ˘°U 3 ÖcGQ ïÑ£e ádÉ°U ¿ƒdÉ°U AÉæH áÄaóJ Ú°üÑL äGQƒμjO ᫢°VQG ᢩ˘°SGh á˘Mɢ°ùe Ωɢª˘M :ä - 3200 åj󢢢˘M ô˘˘˘˘é˘˘˘˘M IôLÉH ôéM AÉæH ¢UÉN πNóe 079/5157699 - 079/9964483 - 079/9964483 :ä - 3200 Ωƒf 3 ᢢ˘«˘˘˘Ø˘˘˘jƒ˘˘˘°üdG (94374) 079/7010166 ÖcGQ ï˘Ñ˘˘£˘˘e ᢢdɢ˘°U ¿ƒ˘˘dɢ˘°U ¿ƒdÉ°U Ωƒf 3 á«HGôdG (94394) QƒLÉHG á©°SGh áMÉ°ùe 2 ΩɪM ΩɪM 3 ÖcGQ ï˘˘Ñ˘˘£˘˘e ᢢdɢ˘°U 3500 IôLÉH ôéM AÉæH ó©°üe äGQƒ˘LɢHG Ú°üÑ˘˘L äGQƒ˘˘μ˘˘jO - 079/9964483 :ä 079/5107789 IôLÉH ó©°üe 2 • ôéM AÉæH - 079/7010166 :ä - 3500 ¿ƒdÉ°U Ωƒf 2 áæjPG ΩG (94375) 079/9964483 2 Ωɢ˘ª˘˘M ÖcGQ ï˘˘Ñ˘˘£˘˘e ᢢdɢ˘°U ó˘˘MGh Ωƒ˘˘f 3 G󢢢˘∏˘˘˘˘N (94386) ô˘˘é˘˘M Aɢ˘æ˘˘H I󢢢«˘˘˘L ᢢ˘Mɢ˘˘°ùe ï˘Ñ˘£˘e á˘dɢ°U ¿ƒ˘dɢ°U ΰSɢ˘e :ä - 3200 Iô˘˘˘Lɢ˘˘H åj󢢢˘M á©°SGh áMÉ°ùe ΩɪM 2 ÖcGQ 079/7010166 - 079/9964483 IôLɢH äGQƒ˘LɢHG ô˘é˘M Aɢæ˘H - 079/7010166 :ä - 250 079/9964483 Ωƒf 2 á©eÉ÷G .¢T (94387) • ΩɪM ÖcGQ ïÑ£e ¿ƒdÉ°U ô˘˘é˘˘M Aɢ˘æ˘˘H Ó˘˘˘«˘˘˘a ø˘˘˘e ±hhQ :ä - Qɢ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘jO 160 Iô˘˘˘Lɢ˘˘H 079/7010166 - 079/9964483 π˘˘˘˘Hɢ˘˘˘≤˘˘˘˘e ᢢ˘˘¡˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ñ÷G (94243) Ω130 øμ°ùJ ⁄ ‹É©dG º«∏©àdG ÖcGQ ï˘Ñ˘£˘e Ωɢª˘M 2 Ωƒ˘˘f 3 ô˘˘Hƒ˘˘°S Ió˘˘fô˘˘H IÒÑ˘˘c ᢢ˘dɢ˘˘°U QÉæjO 2800 - 2 • ¢ùcƒ∏jO :ä - ∂dÉŸG øe …ƒæ°Sh »FÉ¡f 079/7813858 ᢢ˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘eÉ÷G ∞˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘N (32971) ïÑ£e ¿ƒdÉ°U Ωƒf 1 á«fOQ’G ™˘bƒ˘e á˘ZQɢ˘a »˘˘μ˘˘jô˘˘eG Ωɢ˘¶˘˘f øe áãjóMh áÑJôe ájÉæH õ«‡ ô©°ùH IôL’G Iô°TÉÑe ∂dÉŸG - 078/8668871 :ä - Ö°SÉæe 079/6843123 ¿ƒdÉ°U Ωƒf 3 ¥ƒHGO (94400) åj󢢢M ÖcGQ ï˘˘˘Ñ˘˘˘£˘˘˘e ᢢ˘dɢ˘˘°U Ó«a øe á«°VQG IRõ≤e IófôH 3500 IôLÉH ôéM AÉæH á≤jóM - 079/5157669 :ä 079/9964483 áæjóŸG QÉéjÓd á≤°T (33076) Üô©dG IójôL ∞∏N á«°VÉjôdG á≤jóM ™e Ω170 áMÉ°ùe Ωƒ«dG 079/5603309 :ä -


31

Ωƒf 3 Êɢ˘˘°ù«˘˘˘ª˘˘˘°ûdG (94379) ÚeɪM ïÑ£e IôØ°S ¿ƒdÉ°U ô˘˘é˘˘M Aɢ˘æ˘˘H I󢢢«˘˘˘L ᢢ˘Mɢ˘˘°ùe :ä - QÉæjO 200 IôLÉH åjóM 079/5107789 - 079/7010166 IQƒæŸG áæjóŸG .¢T (94391) ΩɪM ÖcGQ ïÑ£e ™°SGh Ωƒf 1 ô˘˘é˘˘M Aɢ˘æ˘˘H I󢢢«˘˘˘L ᢢ˘Mɢ˘˘°ùe :ä - Qɢ˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘jO 90 Iô˘˘˘Lɢ˘˘˘H 079/9964483 - 079/5107789 Ωƒf 2 »˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG ´Ó˘˘˘J (94377) ÖcGQ ï˘˘Ñ˘˘£˘˘e Iô˘˘Ø˘˘°S ¿ƒ˘˘dɢ˘˘°U I󢫢˘L ᢢMɢ˘°ùe Ωɢ˘ª˘˘M åjó˘˘M 150 IôLÉH åjóM ôéM AÉæH - 079/9964483 :ä - Qɢ˘˘˘æ˘˘˘˘jO 079/5157669 ádÉ°U Ωƒf 3 áμe .¢T (94393) åjó˘˘M ÖcGQ ï˘˘Ñ˘˘£˘˘e ¿ƒ˘˘dɢ˘°U á©°SGh áMÉ°ùe IófôH ÚeɪM 3 ø°ùM Òe’G á«MÉ°V (94363) äÉ©aO 2700 IôLÉH ôéM AÉæH ÖcGQ ïÑ£e ¿ƒdÉ°U ádÉ°U Ωƒf - 079/9964483 :ä - ᢢ˘∏˘˘˘¡˘˘˘°S á«°VQG á©°SGh áMÉ°ùe ÚeɪM 079/5107789 IÒ¨˘°U á˘jɢæ˘H ᢫˘eɢeG á˘Mɢ°S 079/9964483 :ä - QÉæjO 170 ádÉ°U Ωƒf 2 QÉÑZ ôjO (94382) 079/5107789 - åjó˘˘M ÖcGQ ï˘˘Ñ˘˘£˘˘e ¿ƒ˘˘dɢ˘°U ádÉ°U Ωƒf 3 á¡«Ñ÷G (94380) Aɢæ˘H ΩɢNQ Ú°üÑ˘˘L Úeɢ˘ª˘˘M åjó˘˘M ÖcGQ ï˘˘Ñ˘˘£˘˘e ¿ƒ˘˘dɢ˘°U :ä - QÉæjO 180 IôLÉH ôéM ΩÉNQ Ú°üÑL IófôH ÚeɪM 079/5157669 - 079/9964483 åjóM ôéM AÉæH êGôc ó©°üe 3 ¿G …ó«dƒ¡dG ∞∏N (94397) :ä - Qɢ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘jO 200 Iô˘˘˘Lɢ˘˘H ¿ƒdÉ°U ádÉ°U ΰSÉe 1 Ωƒf 079/5157669 - 079/9964483 Úeɢª˘˘M åjó˘˘M ÖcGQ ï˘˘Ñ˘˘£˘˘e ⁄ ∫Ó≤à°S’G á«MÉ°V (94362) á˘Ä˘aó˘J Ωɢ˘NQ Ú°üÑ˘˘L Ió˘˘fô˘˘H Ωƒf 2 ¢ùcƒ˘∏˘jO ô˘Hƒ˘°S ø˘μ˘ °ùJ :ä - QÉæjO 3500 êGôc ó©°üe ÖcGQ ï˘˘Ñ˘ £˘ e ¿ƒ˘˘dɢ˘°U ᢢdɢ˘°U 079/9964483 - 079/5157669 á«°VQG 4*4 ø˘˘jõ˘˘N Úeɢ˘ ª˘ ˘M Ωƒf 3 Ω180 ¥Éª°ùdG ΩG (94398) :ä - QÉæjO 180 á≤jóM Ú∏Nóe ïÑ£e ¿ƒdÉ°U ádÉ°U ΩɪM 3 079/9964483 - 079/5157669 ôHƒ°S øμ°ùJ ⁄ IófôH 2 ÖcGQ ¿ƒdÉ°U Ωƒf 2 QƒHÈW (94361) 3500 ΩÉNQ Ú°üÑL ¢ùcƒ∏jO Ωɢ˘˘ª˘˘˘M åj󢢢M ÖcGQ ï˘˘˘Ñ˘˘˘£˘˘˘˘e - 079/5157669 :ä - Qɢ˘˘˘æ˘˘˘˘jO 079/9964483 ô˘˘é˘˘M Aɢ˘æ˘˘H I󢢢«˘˘˘L ᢢ˘Mɢ˘˘°ùe :ä - QÉæjO 120 IôLÉH åjóM Ωƒf 3 Ω350 õfOQÉ÷G (94360) 079/9964483 - 079/5107789 äɢfƒ˘dɢ˘°U ä’ɢ˘°U ΰSɢ˘e 1 ¿ƒdÉ°U Ωƒf 3 QƒHÈW (94357) ΩɪM 3 áeOÉN IôØ°S á°û«©e Úeɢ˘ª˘ ˘M ÖcGQ ï˘˘ Ñ˘ ˘£˘ ˘e Iô˘˘ Ø˘ ˘°S äGófôH áÄaóJ ΩÉNQ Ú°üÑL ôéM AÉæH á©°SGh áMÉ°ùe IófôH 5500 ᢢ≤˘˘jó˘˘M π˘˘Nó˘˘e ᢢ«˘˘˘°VQG :ä - QÉæjO 165 IôLÉH åjóM - 079/5157669 :ä - π˘˘˘˘˘Hɢ˘˘˘˘b 079/9964483 079/5157669 - 079/5107789 Ωƒf 3 ≈°üb’G á«MÉ°V (94351) 2 Ωƒf 4 Ω340 ™HÉ°ùdG (94358) ÖcGQ ï˘Ñ˘˘£˘˘e ¿ƒ˘˘dɢ˘°U ᢢdɢ˘°U ä’ɢ˘˘°U äɢ˘˘fƒ˘˘˘˘dɢ˘˘˘°U ΰSɢ˘˘˘e IófôH ΰSÉe 1 ÚeɪM åjóM äÉeɪM äGófôH IôØ°S á°û«©e ⁄ êGôc ó©°üe ΩÉNQ Ú°üÑL πNóe á«°VQG áÄaóJ Ú°üÑL 4 200 ¢ùcƒ˘˘∏˘˘jO ô˘˘˘Hƒ˘˘˘°S ø˘˘˘μ˘˘˘°ùJ :ä - πHÉb 6500 á≤jóM êGôc - 079/7010166 :ä - Qɢ˘˘˘æ˘˘˘˘jO 079/9964483 - 079/7010166 079/5107789 1 Ωƒf 3 »∏©dG ´ÓJ (94359) Ωƒf 3 »˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG ´Ó˘˘˘J (94388) ÖcGQ ï˘Ñ˘˘£˘˘e ᢢdɢ˘°U ¿ƒ˘˘dɢ˘°U á«°VQG á©°SGh áMÉ°ùe 3 ΩɪM IôLÉH ôéM AÉæH ¢UÉN πNóe 079/9964483 :ä - QÉæjO 250 079/5157699 -

á°û«©e ádÉ°U ¿ƒdÉ°U ΰSÉe 3 ™˘˘˘°SGh ÖcQ ï˘˘˘Ñ˘˘˘£˘˘˘e Iô˘˘˘Ø˘˘˘°S ⁄ áÄaóJ ΩÉNQ Ú°üÑL ΩɪM 4000 ᢫˘°VQG ¢ùcƒ˘∏˘˘jO ø˘˘μ˘˘°ùJ - 079/5157669 :ä - Qɢ˘˘˘æ˘˘˘˘jO 079/9964483

Ωƒf 2 õ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘fOQÉ÷G (94372) ÖcGQ ï˘Ñ˘˘£˘˘e ᢢdɢ˘°U ¿ƒ˘˘dɢ˘°U Ú°üÑL ÚeɪM á«°VQG åjóM IôLÉH åjóM ôéM AÉæH ΩÉNQ 079/9964483 :ä - QÉæjO 200 079/5157669 ᢢ«˘˘fOQ’G ᢢ˘©˘˘˘eÉ÷G (94381) ÖcGQ ïÑ£e ¿ƒdÉ°U ádÉ°U Ωƒf I󢢢˘˘fô˘˘˘˘˘˘H Úeɢ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘M åj󢢢˘˘˘M ô˘˘é˘˘M Aɢ˘æ˘˘H Ωɢ˘NQ äGQƒ˘˘μ˘˘˘jO :ä - QÉæjO 200 IôLÉH åjóM 079/9964483 - 079/5157669 3

Ωƒf 2 ó«°TôdG á«MÉ°V (97109) 2 ÖcGQ ïÑ£e ¿ƒdÉ°U ádÉ°U 170 äGQƒLÉHG »°VQG • ΩɪM - 079/9919152 :ä - Qɢ˘˘˘æ˘˘˘˘jO 079/6054958 ᢢgõ˘˘æ˘˘˘dG QGhO Üô˘˘˘b (97108) ÖcGQ ïÑ£e IôØ°S ¿ƒdÉ°U Ωƒf ™bƒe åjóM ôéM AÉæH ΩɪM …ô¡°T QÉæjO 150 ÇOÉgh õ«‡ - 079/6054958 :ä 079/9919152 2

´Qɢ°T Qɢé˘jÓ˘˘d ᢢ≤˘˘°T (97127) Qɢé˘jG á˘≤˘jó˘Mh Úà˘aô˘Z á˘μ˘˘e á˘dɢ°U Ωƒ˘f 2 G󢢢∏˘˘˘˘N (94383) :ä - Qɢ˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘jO 2400 …ƒ˘˘æ˘˘˘°S åjó˘˘M ÖcGQ ï˘˘Ñ˘˘£˘˘e ¿ƒ˘˘dɢ˘°U 079/9232200 - 078/5544182 Ωɢ˘˘˘˘˘NQ Ú°üÑ˘˘˘˘˘˘L Úeɢ˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘M Aɢæ˘H 󢩢°üe êGô˘c äGQƒ˘˘Lɢ˘HG • QÉéjÓd áZQÉa á≤°T (94090) :ä - QÉæjO 210 åjóM ôéM 2 Ωƒf 2 øe áfƒμe áæjPG ΩG 2 ΩɪM 2 IófôHh ïÑ£e ¿ƒdÉ°U 079/5157669 - 079/9964483 ó©H ∫É°üJ’G áÁób ájÉæÑdG 2 Ωƒf 2 ¥É˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘°ùdG ΩG (94384) :ä - ᢢ˘˘˘ã˘˘˘˘˘dɢ˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘dG ᢢ˘˘˘Yɢ˘˘˘˘˘°ùdG 06/5536424 ÖcGQ ï˘Ñ˘˘£˘˘e ¿ƒ˘˘dɢ˘°U ᢢdɢ˘°U ΩÉNQ Ú°üÑL ÚeɪM åjóM ƒ˘˘HG ¿É˘˘μ˘˘°SG ‘ ᢢ˘≤˘˘˘°T (97055) åjó˘M ô˘é˘M Aɢæ˘H äGQƒ˘˘Lɢ˘HG Ωƒf 3 á≤jóM ™e á«°VQG Ò°üf :ä - Qɢ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘jO 220 Iô˘˘˘Lɢ˘˘H ïÑ˘£˘e ÒÑ˘c ¿ƒ˘dɢ°U Ωɢª˘M 2 079/9964483 - 079/5107789 ô˘˘Lɢ˘H ô˘˘∏˘˘jƒ˘˘H ᢢaô˘˘˘Zh ¿õfl - ∂dÉŸG øe QÉæjO 180 …ô¡°T 3 á°TƒZ ¬∏dGóÑY .¢T (94395) 078/6663311 :ä ¿ƒdÉ°U ádÉ°U ΰSÉe 1 Ωƒf Ú°üÑL ÚeɪM ÖcGQ ïÑ£e ¢ùcƒ˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘jO ô˘˘˘˘˘˘Hƒ˘˘˘˘˘˘°S (97097) Aɢæ˘H ᢩ˘°SGh á˘Mɢ˘°ùe ᢢĢ˘aó˘˘J ¿Gƒjóc í∏°üJ Ω300 É¡àMÉ°ùe :ä - QÉæjO 220 åjóM ôéM ‘ ɢ˘˘˘ª˘˘˘˘˘gÒZ hG ᢢ˘˘˘fɢ˘˘˘˘°†M hG 079/9964483 - 079/5157669 Öfɢé˘H ᢢ«˘˘°Vɢ˘jô˘˘dG á˘˘æ˘˘jóŸG - ∂dÉŸG øe OÉ–’G ¢SQGóe ¿ƒdÉ°U Ωƒf 2 ™HÉ°ùdG (94385) :ä 077/9376585 Ωɢ˘˘ª˘˘˘M åj󢢢M ÖcGQ ï˘˘˘Ñ˘˘˘£˘˘˘˘e 079/5430414 äGQƒ˘LɢHG äGQƒ˘μ˘jO ∂«˘eGÒ°S åjóM ôéM AÉæH êGôc ó©°üe ô˘˘Hƒ˘˘°S Iô˘˘Nɢ˘a ᢢ˘≤˘˘˘°T (97096) áæjóŸG ‘ QÉéjÓd ¢ùcƒ∏jO :ä - Qɢ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘jO 200 Iô˘˘˘Lɢ˘˘H ¢SQGó˘˘e Öfɢ˘é˘˘H ᢢ«˘˘°Vɢ˘˘jô˘˘˘dG 079/9964483 - 079/7010166 - Iô°TÉÑe ∂dÉŸG øe OÉ–’G :ä 078/8396059 Ωƒf 2 »˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG ´Ó˘˘˘J (94389) 079/5430414 ÖcGQ ï˘Ñ˘˘£˘˘e ¿ƒ˘˘dɢ˘°U ᢢdɢ˘°U ΩÉNQ Ú°üÑL ÚeɪM åjóM á˘KÓ˘K Qɢé˘jÓ˘˘d ᢢ≤˘˘°T (95101) åjó˘M ô˘é˘M Aɢæ˘H äGQƒ˘˘Lɢ˘HG ™bƒŸG 2 • ¿ƒdÉ°U Ωƒf ±ôZ :ä - Qɢ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘jO 200 Iô˘˘˘Lɢ˘˘H ™e á©LGôª∏d ™HÉ°ùdG QGhódG 079/5107789 - 079/7010166 079/6729770 :ä - ∂dÉŸG IQƒæŸG áæjóŸG .¢T (94390) ï˘Ñ˘£˘e Iô˘Ø˘°S ¿ƒ˘dɢ°U Ωƒ˘˘f 2 áMÉ°ùe ÚeɪM åjóM ÖcGQ äGQƒLÉHG ΩÉNQ QƒμjO á©°SGh :ä - …ô¡°T 200 Ó«a øe ≥HÉW 079/9964483 - 079/7010166

IÒ¨°U á≤°T ágõædG (94086) Iô˘°TÉ˘Ñ˘e ∂dÉŸG ø˘e Qɢ˘é˘˘jÓ˘˘d 1 Ωƒ˘˘˘f 2 • §˘≤˘a ¿É˘˘°Sô˘˘©˘˘∏˘˘d ∞∏N ɪ¡˘©˘aɢæ˘eh 1 ¿ƒ˘˘dɢ˘°U ᢢª˘˘°ùH õ˘˘cô˘˘e ∫ƒ˘˘e ∫Ó˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘°SG 100 ájô¡°ûdG IôL’G ádƒØ£∏d 079/5936397 :ä - QÉæjO

™˘˘°SGh Ωƒ˘˘f 1 G󢢢˘∏˘˘˘˘N (94392) I󢫢L á˘Mɢ°ùe Ωɢ˘ª˘˘M ï˘˘Ñ˘˘£˘˘e QÉæjO 60 IôLÉH áFOÉg ájÉæH :ä - Aɢ˘˘Hô˘˘˘¡˘˘˘ch Aɢ˘˘e π˘˘˘eɢ˘˘˘°T 079/5107789 - 079/9964483

Ωƒf 2 Êɢ˘˘°ù«˘˘˘ª˘˘˘°ûdG (94368) ÖcGQ ï˘˘Ñ˘˘£˘˘e Iô˘˘Ø˘˘°S ¿ƒ˘˘dɢ˘˘°U Aɢæ˘H ᢢ©˘˘°SGh ᢢMɢ˘°ùe Ωɢ˘ª˘˘M :ä - QÉæjO 160 IôLÉH ôéM 079/7010166 - 079/9964483

Ωƒf 2 ≈°üb’G á«MÉ°V (94365) ΩɪM åjóM ÖcGQ ïÑ£e ´Rƒe Ú∏Nóe á«°VQG á©°SGh áMÉ°ùe ø˘˘˘μ˘˘˘°ùJ ⁄ ᢢ˘«˘˘˘˘eɢ˘˘˘eG ᢢ˘˘Mɢ˘˘˘°S :ä - Qɢ˘˘˘æ˘˘˘˘˘jO 120 ¢ùcƒ˘˘∏˘˘jO 079/5107789 - 079/9964483

Ωƒf 3 Ú°ù◊G πÑL (94367) ÖcGQ ï˘Ñ˘˘£˘˘e ¿ƒ˘˘dɢ˘°U ᢢdɢ˘°U á©°SGh áMÉ°ùe ÚeɪM åjóM - QÉæjO 180 IôLÉH ôéM AÉæH :ä 079/9964483 079/7010166

Ωƒ˘˘˘f ᢢ˘aô˘˘˘Z Qƒ˘˘˘˘HÈW (93080) »μjôeG ïÑ£e ¿ƒdÉ°U á©°SGh π˘˘Nó˘˘e »˘˘°VQG ≥˘˘˘Hɢ˘˘W Ωɢ˘˘ª˘˘˘M 120 Ωɢ˘NQ äɢ˘«˘˘°VQG π˘˘≤˘˘˘à˘˘˘°ùe - 06/5522188 :ä - Qɢ˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘jO 079/5137654 Ωƒ˘˘˘˘f ᢢ˘˘aô˘˘˘˘˘Z G󢢢˘˘∏˘˘˘˘˘N (93079) Ωɢ˘ª˘˘M ÖcGQ ï˘˘Ñ˘˘£˘˘e ¿ƒ˘˘dɢ˘˘°U π˘˘˘N󢢢e »˘˘˘°VQG ≥˘˘˘Hɢ˘˘W ´Rƒ˘˘˘˘e 135 ᢢ«˘˘eɢ˘eG ᢢMɢ˘°S π˘˘≤˘˘˘à˘˘˘°ùe ¿ƒdÉ°U Ωƒf 2 á«HGôdG (92798) - 079/5137654 :ä - Qɢ˘˘˘æ˘˘˘˘jO ÖcGQ ï˘˘Ñ˘˘£˘˘e ᢢ°û«˘˘©˘˘e Iô˘˘Ø˘˘˘°S 06/5522188 áÄaóJ ΰSÉe 1 ΩɪM 2 •ƒ∏H áaôZ ó«°TôdG á«MÉ°V (93083) Ωɢ˘˘NQ ᢢ˘«˘˘˘°VQG 󢢢j󢢢L Aɢ˘˘æ˘˘˘H ΩɪM ÖcGQ ïÑ£e ¿ƒdÉ°U Ωƒf 250 ¢ùcƒ˘∏˘˘jO ô˘˘Hƒ˘˘°S Ú°üÑ˘˘L ≈˘˘˘∏˘˘˘Y »˘˘˘°VQG ≥˘˘˘Hɢ˘˘W I󢢢˘fô˘˘˘˘H - 079/5941412 :ä - Qɢ˘˘˘æ˘˘˘˘jO 079/5670104 110 π˘˘≤˘˘à˘˘˘°ùe π˘˘˘N󢢢e ´Qɢ˘˘°ûdG - 06/5522188 :ä - Òfɢ˘˘˘˘˘˘˘fO ¿ƒdÉ°U Ωƒf 3 ¥ƒHGO (92797) 079/5137654 ï˘Ñ˘£˘e ᢰû«˘©˘e Iô˘˘Ø˘˘°S ᢢdɢ˘°U Ωƒf 2 Ú°ù◊G πÑL (97117) AÉæH ¢UÉN êGôc á«°VQG ÖcGQ ÖcGQ ï˘˘Ñ˘˘£˘˘e Iô˘˘Ø˘˘°S ¿ƒ˘˘dɢ˘˘°U 3500 ᢢ©˘˘°SGh ᢢMɢ˘°ùe åj󢢢M Üôb Ωhófl ™bƒe IófôH ΩɪM - 079/5648414 :ä - Qɢ˘˘˘æ˘˘˘˘jO 079/5670104 - …ô¡°T QÉæjO 150 äÓ°UGƒŸG :ä Ωƒf 3 ≈°üb’G á«MÉ°V (92796) 079/6054958 079/9919152 ï˘Ñ˘£˘e Iô˘Ø˘°S á˘dɢ˘°U ¿ƒ˘˘dɢ˘°U ádÉ°U Ωƒf 3 õfOQÉ÷G (97116) ójóL AÉæH ΩɪM 2 ójóL ÖcGQ IófôH 2 ÖcGQ ïÑ£e ¿ƒdÉ°U ᢩ˘°SGh Ió˘fô˘H Ú°üÑ˘˘L Ωɢ˘NQ :ä - Qɢ˘˘˘æ˘˘˘˘˘jO 200 ¢ùcƒ˘˘∏˘˘jO 235 á∏≤à°ùe áÄaóJ ™°SGh ¢SôJ - 079/9919152 :ä - Qɢ˘˘˘æ˘˘˘˘jO 079/5941412 - 079/5670104 079/6054958 ¿ƒdÉ°U Ωƒf 3 QƒHÈW (92794) AÉæH ÖcGQ ïÑ£e ádÉ°U IôØ°S 2 ᢢgõ˘˘æ˘˘˘dG QGhO Üô˘˘˘b (97115) • ΩɪM ÖcGQ ïÑ£e ´Rƒe Ωƒf ô©°ùdG á©°SGh áMÉ°ùe åjóM ôéM AÉæH áFOÉg ájÉæH øe 1 079/8995151 :ä - QÉæjO 165 079/5670104 :ä - Qɢ˘˘æ˘˘˘jO 90 õ˘˘«‡ ™˘˘bƒ˘˘e 079/9919152 - 079/6054958 ¿ƒdÉ°U Ωƒf 2 QƒHÈW (92793) AÉæH ΩɪM ÖcGQ ïÑ£e IôØ°S Ωƒf 3 »˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG ´Ó˘˘˘J (97114) ô©°ùdG á©°SGh áMÉ°ùe åjóM 2 ÖcGQ ïÑ£e ¿ƒdÉ°U ádÉ°U 079/9141430 :ä - QÉæjO 100 á˘∏˘≤˘à˘°ùe á˘Ä˘aó˘J Ió˘fô˘H Ωɢª˘˘M 079/5670104 :ä - Qɢ˘˘æ˘˘˘˘jO 220 äGQƒ˘Lɢ˘HG 079/6054958 - 079/9919152 Ωƒf 2 Ú°ù◊G πÑL (93880) ÖcGQ ï˘˘Ñ˘˘£˘˘e Iô˘˘Ø˘˘°S ¿ƒ˘˘dɢ˘˘°U Ωƒf 2 »˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG ´Ó˘˘˘J (97113) ᢢMɢ˘°ùe åjó˘˘M Aɢ˘æ˘˘H Ωɢ˘˘ª˘˘˘M 2 ÖcGQ ïÑ£e ¿ƒdÉ°U ádÉ°U :ä - QÉæjO 160 ô©°ùdG á©°SGh 190 ᢢ©˘˘˘°SGh ᢢ˘Mɢ˘˘°ùe Ωɢ˘˘ª˘˘˘M 079/5670104 - 079/9141430 :ä - …ô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°T Qɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jO Ωƒf 3 Ú°ù◊G πÑL (93881) 079/6054958 - 079/9919152 ÖcGQ ï˘˘Ñ˘˘£˘˘e Iô˘˘Ø˘˘°S ¿ƒ˘˘dɢ˘˘°U ∫ƒ˘e ∫Ó˘˘≤˘˘à˘˘°S’G Üô˘˘b (97112) á˘Mɢ°ùe åjó˘M Aɢæ˘H Úeɢª˘˘M ádÉ°U Ωƒf 3 øμ°ùJ ⁄ ¢ùcƒ∏jO :ä - QÉæjO 190 ô©°ùdG á©°SGh 2 ÖcGQ ïÑ£e IôØ°S ¿ƒdÉ°U 079/9141430 - 079/5670104 - QÉæjO 190 á∏£e IófôH ΩɪM Ωƒf 3 π˘˘˘˘˘˘jh󢢢˘˘˘˘æ÷G (93882) :ä 079/9919152 079/6054958 á°û«˘©˘e Iô˘Ø˘°S á˘dɢ°U ¿ƒ˘dɢ°U ΰSÉe 1 ΩɪM 3 ÖcGQ ïÑ£e Ωƒf 3 ≈°üb’G á«MÉ°V (97111) Ú°üÑ˘˘˘L Ωɢ˘˘NQ åj󢢢M Aɢ˘˘æ˘˘˘H 2 ÖcGQ ïÑ£e IôØ°S ¿ƒdÉ°U 250 ¢ùcƒ˘˘∏˘˘jO Ió˘˘fô˘˘H 󢢢©˘˘˘°üe + »˘˘˘˘°VQG • ΰSɢ˘˘˘e 1 Ωɢª˘M - 079/5670104 :ä - Qɢ˘˘˘æ˘˘˘˘jO 200 ¢Uɢ˘˘N êGô˘˘˘˘ch ᢢ˘˘≤˘˘˘˘j󢢢˘M 079/5941412 - 079/6054958 :ä - Qɢ˘˘˘æ˘˘˘˘jO äÉeɪM 3 Ωƒ˘˘˘˘f 3 (33547) 079/9919152 ÚJófôH á°û«©e ádÉ°U ¿ƒdÉ°U ádÉ°U Ωƒf 2 ™HÉ°ùdG (97110) åjóM AÉæH ó©°üe ∫hG ≥HÉW ΩɪM 2 ÖcGQ ïÑ£e ¿ƒdÉ°U IôNÉa äÉÑ«£°ûJ •ƒ∏H ïÑ£e - QÉæjO 200 åjóM ôéM AÉæH á˘Mɢ°ùe Qɢæ˘jO 4250 Iô˘˘˘˘L’G :ä :ä - ᢢ «˘ ˘ HGô˘˘ ˘dG ™˘˘ ˘bƒŸG Ω185 079/9919152 06/5698245 - 079/5533485 079/6054958


30

Ωɢª˘˘Mh Ωƒ˘˘f 2/ ᢢ˘«˘˘˘HGô˘˘˘˘dG (97076) ¢SGô˘˘J ,IÒ¨˘˘°U ᢢ˘dɢ˘˘°Uh ï˘˘˘Ñ˘˘˘£˘˘˘eh 170 `H ó˘˘jó˘˘L Aɢ˘æ˘˘H ᢢ∏˘˘£˘˘e 󢢩˘˘°üeh - 078/7493214 :ä / …ô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°T 079/5860871 »˘˘˘˘˘˘˘°VQG / Êɢ˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘°ûdG (95376) ΩɪM 2h Ωƒ˘˘f 2 ´Qɢ°ûdG iƒ˘˘à˘˘°ùà ¢SGôJ ™e á°û«©eh ádÉ°Uh ¿ƒdÉ°Uh ≈∏Y …ƒæ°S 2800 `H AiOÉg ™bƒÃ - 078/7493214 :ä / äɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘aO 079/5860871

√ÉŒÉH ø°ùM Òe’G á«MÉ°V (90324) Ωƒf 2 ó©°üe ™e ±hhQ ≈°üb’G ´QÉ°T Ió˘˘fô˘˘H Ωɢ˘ª˘˘M ÖcGQ ï˘˘Ñ˘˘£˘˘e ᢢ˘dɢ˘˘°U ÇOÉg ™bƒe øμ°ùj ⁄ ójóL á©°SGh :ä - Qɢ˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘jO 150 …ô˘˘¡˘˘°T Qƒ˘˘˘μ˘˘˘jO 079/5684674 • Ω300 Gó∏N - »∏©dG ´ÓJ (97018) ¿ƒdÉ°U Ωƒf 4 π≤à°ùe πNóe »°VQG 2 ΩɪM 4 ójóL ïÑ£e á°û«©e IôØ°S Ú°üÑ˘˘˘˘L Ωɢ˘˘˘NQ äɢ˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°VQG ΰSɢ˘˘˘˘e - 079/5976162 :ä - ±’G 4 äGQƒμjO 079/6110512 Ωƒf 3 ø°ùM Òe’G á«MÉ°V (90323) ΰSÉe 1 Ωɢª˘˘M 2 ¿ƒ˘dɢ˘°U ᢢdɢ˘°U Qƒ˘˘μ˘˘jO …ƒ˘˘∏˘˘Y »˘˘∏˘˘Ø˘˘°S ÖcGQ ï˘˘Ñ˘˘£˘˘e :ä - QÉæjO 190 …ô¡°T QÉéjG áfƒμ∏H 079/5684674 ∫Ó≤à°S’G πHÉ≤e ágõædG πÑL (90322) Ú∏°üØæe ¿ƒdÉ°U ádÉ°U Ωƒf 2 ∫ƒe Ω4 áfƒμ∏H »‚ôaG ΩɪM ÖcGQ ïÑ£e QÉéjG á∏°üØæe AÉe AÉHô¡c áMÉ°S AÉe 079/5684674 :ä - QÉæjO 135 …ô¡°T »°VQG ≥HÉW ó«°TôdG á«MÉ°V (97010) ïÑ£e IôØ°S ¿ƒdÉ°U Ωƒf 2 Ó«a øe ô˘˘é˘˘M Aɢ˘æ˘˘H Ió˘˘fô˘˘H Úeɢ˘˘ª˘˘˘M ÖcGQ 079/5976162 :ä - QÉæjO 160 åjóM 079/6110512 Ωƒf 2 ᢫˘°Vɢjô˘˘dG á˘˘æ˘˘jóŸG (97015) ÚeɪM ÖcGQ ïÑ£e ádÉ°U ¿ƒdÉ°U ôéM AÉæH äGQƒμjO Ú°üÑL ó©°üe 079/9228986 :ä - QÉæjO 170 åjóM 079/6110512 Ωƒf 3 Ω200 ó«°TôdG á«MÉ°V (93878) ÖcGQ ï˘Ñ˘£˘e Iô˘˘Ø˘˘°S ᢢdɢ˘°U ¿ƒ˘˘dɢ˘°U ójóL AÉæH ΰSÉe 1 ΩɪM 3 á°û«©e - QÉæjO 250 Ú°üÑL ∂«eGÒ°S ∫hG • 079/5670104 - 079/7681068 :ä Ωƒf 2 󢢫˘˘°Tô˘˘˘dG ᢢ˘«˘˘˘Mɢ˘˘°V (93879) ΩɪM 2 ÖcGQ ïÑ£e ádÉ°U ¿ƒdÉ°U Ió˘fô˘H ᢩ˘°SGh á˘Mɢ°ùe åjó˘˘M Aɢ˘æ˘˘H 079/5670104 :ä - QÉæjO 180 ô©°ùdG 079/8995151 ádÉ°U ¿ƒdÉ°U Ωƒf 3 Gó∏N (93877) ∫hG • ΩɪM 2 ójóL ÖcGQ ïÑ£e Ió˘˘fô˘˘H Ú°üÑ˘˘L Ωɢ˘NQ ó˘˘jó˘˘L Aɢ˘æ˘˘˘H :ä - Qɢ˘˘˘æ˘˘˘˘jO 250 ¢ùcƒ˘˘∏˘˘jO ô˘˘Hƒ˘˘°S 079/7681068 - 079/5670104 π˘Nó˘e ᢫˘°VQG »˘˘∏˘˘©˘˘dG ´Ó˘˘J (93869) IôØ°S ádÉ°U ¿ƒdÉ°U Ωƒf 3 ¢UÉN åjó˘M Aɢæ˘H Ωɢ˘ª˘˘M 2 ÖcGQ ï˘˘Ñ˘˘£˘˘˘e :ä - Qɢ˘˘˘æ˘˘˘˘jO 230 ᢢ©˘˘°SGh ᢢMɢ˘°ùe 079/7681068 - 079/5670104 Ω300 »∏©dG ´ÓJ - Gó∏N (92795) ᢰû«˘©˘e Iô˘Ø˘°S ᢢdɢ˘°U ¿ƒ˘˘dɢ˘°U Ωƒ˘˘f 󢩢°üe ó˘jó˘L Aɢæ˘H Ωɢ˘ª˘˘M 4 ï˘Ñ˘£˘e 3500 ¢ùcƒ∏jO Ú°üÑL ΩÉNQ IófôH - 079/5670104 :ä - Qɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jO 079/8995151 4

¿ƒ˘dɢ°U Ωƒ˘˘f 3 ᢢ˘¡˘˘˘«˘˘˘Ñ÷G (92800) 2 ó˘jó˘L ÖcGQ ï˘Ñ˘˘£˘˘e Iô˘˘Ø˘˘°S ᢢdɢ˘°U Ωɢ˘NQ 󢢩˘˘°üe 󢢢j󢢢L Aɢ˘˘æ˘˘˘H Ωɢ˘˘ª˘˘˘M 225 ¢ùcƒ∏jO ôHƒ°S IófôH Ú°üÑL - 079/5670104 :ä - Qɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jO 079/5941412 Ωƒf 3 ¢SOÉ°ùdG QGhódG Üôb (92799) 2 ÖcGQ ïÑ£e IôØ°S ádÉ°U ¿ƒdÉ°U ô©°ùdG åjóM AÉæH äGófôH 2 • ΩɪM - 079/8995151 :ä - Qɢ˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘jO 250 079/5670104

Ωƒf 3 IQƒæŸG áæjóŸG ´QÉ°T (93832) ïÑ£e á°û«©e IôØ°S ¿ƒdÉ°U ádÉ°U ΰSÉe 1 äɢeɢª˘M 3 á˘Ä˘aó˘J Gó˘fô˘˘H - QÉæjO 3500 ô©°ùdG ΩÉNQ äÉ«°VQG 079/6608870 - 079/5510070 :ä

¿ƒdɢ°U Ωƒ˘f 3 Ò°üf ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘HG (93836) Úeɢª˘M ÖcGQ ï˘Ñ˘£˘e Iô˘˘Ø˘˘°S ᢢdɢ˘°U I󢢫˘˘L ᢢMɢ˘°ùe Êɢ˘K ≥˘˘Hɢ˘W G󢢢fô˘˘˘H - QÉæjO 150 ô©°ùdG πeÉμdÉH IOó› 079/6271447 - 06/5529103 :ä

Üô˘˘b 󢢫˘˘¡˘˘°ûdG ìô˘˘°U ´Qɢ˘˘°T (94299) ,ΩɪM 2 Ωƒ˘˘˘f 2 OQƒ˘˘Ø˘˘°ùcG ¢SQGó˘˘e 3 • ÖcGQ ï˘˘Ñ˘˘£˘˘e Iô˘˘Ø˘˘˘°Sh ¿ƒ˘˘˘dɢ˘˘°U äɢ˘˘eóÿG Üô˘˘˘b ᢢ˘˘Ä˘˘˘˘a󢢢˘Jh 󢢢˘©˘˘˘˘°üe :ä - ∂dÉŸG ™˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e äÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°UGƒŸGh 079/9675103 - 06/5857132

¿ƒdÉ°U Ωƒf 3 Ω200 ™HÉ°ùdG (93846) äÉeɪM 3 ™°SGh ïÑ£e á°û«©e IôØ°S ∫hG ≥˘HɢW Gó˘˘fô˘˘H ᢢĢ˘aó˘˘J ΰSɢ˘e 1 078/6832999 :ä - ±’G 3 ô©°ùdG

ᢢ˘©˘˘˘eÉ÷G Üô˘˘˘b ∂dÉŸG ø˘˘˘˘e (33477) ôHƒ°S Ωƒf ±ôZ 3 ,2 ≥HÉW á«fOQ’G áÄaóJ ,áfƒμ∏H ,ÚeɪM ,¢ùcƒ∏jO :ä - ¢Uɢ˘˘˘˘˘N êGô˘˘˘˘˘˘c ᢢ˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘°ùe 077/5121348 ɢ˘cQɢ˘e ‘ Qɢ˘˘é˘˘˘jÓ˘˘˘d ᢢ˘≤˘˘˘°T (33554) - Ωƒf ÚàaôZ øe áfƒμe á«Hƒæ÷G :ä - ï˘˘˘Ñ˘˘˘£˘˘˘e - Ωɢ˘˘ª˘˘˘M - ¿ƒ˘˘˘˘dɢ˘˘˘°U 06/4901637 - 079/9369105 IôØ°S ¿ƒdÉ°U Ωƒf 3 QƒHÈW (97014) äÉ«°VQG ÚeɪM ÖcGQ ïÑ£e ádÉ°U - QÉæjO 170 äGQƒμjO Ú°üÑL ΩÉNQ 079/6110512 - 079/9228986 :ä Ωƒf 3 ≈˘˘˘˘°üb’G ᢢ˘˘«˘˘˘˘Mɢ˘˘˘°V (97017) ÚeɪM ÖJôe ïÑ£e ádÉ°U ¿ƒdÉ°U Ú°üÑ˘˘L ∂«˘˘eGÒ°S äɢ˘«˘˘°VQG Ió˘˘fô˘˘˘H :ä - Qɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jO 200 äGQƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘jO 079/6960332 - 079/6110512 ïÑ£e ¿ƒdÉ°U Ωƒf 2 QƒHÈW (97001) á≤£æe åjóM ôéM AÉæH ΩɪM ÖcGQ 079/6110512 :ä - QÉæjO 150 áFOÉg 079/9228986 Ωƒf 2 ø°ùM Òe’G á«MÉ°V (97013) ÖcGQ ï˘Ñ˘£˘e ᢢdɢ˘°U Iô˘˘Ø˘˘°S ¿ƒ˘˘dɢ˘°U ô˘˘é˘˘M Aɢ˘æ˘˘H ™˘˘°SGh ¢SGô˘˘J Úeɢ˘ª˘˘˘M 079/6110512 :ä - QÉæjO 160 åjóM 079/9228986 ¿ƒdÉ°U Ωƒf 2 »∏©dG ´ÓJ (97003) - QÉæjO 150 ΩɪM ÖcGQ ïÑ£e IôØ°S 079/6960332 - 079/6110512 :ä Ωƒf 3 Ω180 ∫ƒe áμe Üôb (97019) ïÑ£e á∏≤à°ùe á°û©e IôØ°S ¿ƒdÉ°U ÚJó˘fô˘H ΰSɢe 1 Ωɢª˘˘M 3 ó˘jó˘˘L :ä - ±’G 4 ΩÉNQ ∂«eGÒ°S äÉ«°VQG 079/6110512 - 079/9228986 á«≤HÉW á«HGôdG ™bGƒe πªLG (97020) á°û«©e ádÉ°U ¿ƒdÉ°U Ωƒf 4 Ω300 áaôZ ΰSÉe 1 ΩɪM 3 •ƒ∏H ïÑ£e :ä - ±’G 6 ÚJó˘˘fô˘˘˘H ᢢ˘eOɢ˘˘N 079/9110512 - 079/9228986 Ωƒf 4 Ω250 ᢫˘≤˘HɢW Gó˘˘∏˘˘N (97021) ΩɪM 5 ïÑ£e á°û«©e IôØ°S ¿ƒdÉ°U áÄaóJ IófôH áeOÉN áaôZ ô°SÉe 2 :ä - ±’G 6 ¿ƒμ°ùe ÒZ •ÓÑdG â– 079/6110512 - 079/9228986 »˘˘˘˘˘˘˘˘˘°VQG • Ω170 »˘˘˘°Sô˘˘˘μ˘˘˘dG (92700) Ωƒf 3 π≤à°ùe 1 πNGóe 3 êGôc ¢SGôJ •ƒ∏H ï˘Ñ˘£˘e ᢰû«˘©˘e Iô˘Ø˘°S ¿ƒ˘dɢ°U - QÉæjO 4000 ΰSÉe 1 ΩɪM 3 ÖJôe 079/6110512 - 079/9228986 :ä Ωƒf 2 QÉéjÓd áZQÉa á≤°T (33635) ƒHG 2 • ï˘Ñ˘£˘eh Ωɢ˘ª˘˘Mh ¿ƒ˘˘dɢ˘°Uh π˘˘Hɢ˘≤˘˘e ᢢfƒ˘˘à˘˘jõ˘˘dG ᢢ«˘˘Mɢ˘˘°V Ò°üf Qƒ¡°T 3 πc 160 IôL’G ∫ƒe iQÉë°U 078/6335200 - 079/9320450 :ä ádÉ°U ¿ƒdÉ°U Ωƒf 2 á«HGôdG (97016) ∫hG • ÚeɪM ÖcGQ ïÑ£e IófôH :ä - QÉæjO 200 åjóM ôéM AÉæH 079/6110512 - 079/9228986

Ω200 á«°VQG ó«°TôdG á«MÉ°V (93847) á˘dɢ°U ¿ƒ˘dɢ°U Ωƒ˘f 3 ¿ƒ˘˘μ˘˘˘°ùe ÒZ ÚeɪM ójóL ïÑ£e á°û«©e IôØ°S 079/6271447 :ä - 230 ô©°ùdG áÄaóJ 079/7288152 ¿ƒ˘dɢ°U Ωƒ˘f 2 õ˘˘˘˘˘˘˘fOQÉ÷G (93848) Úeɢª˘M ÖcGQ ï˘Ñ˘£˘e Iô˘˘Ø˘˘°S ᢢdɢ˘°U äGQƒ˘˘μ˘˘jO Ωɢ˘NQ äɢ˘˘«˘˘˘°VQG ᢢ˘Ä˘˘˘a󢢢J :ä - 215 ô˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘°ùdG Ú°üÑ˘˘˘˘˘˘˘L 079/6127211 - 079/9548899 Ωƒf 3 Ω180 »˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG ´Ó˘˘˘J (93850) á∏≤à°ùe á°û«©e IôØ°S ádÉ°U ¿ƒdÉ°U ΰSÉe 1 äɢeɢª˘M 3 ™˘°SGh ï˘Ñ˘˘£˘˘e ô©°ùdG ó©°üe ÊÉK ≥HÉW GófôH áÄaóJ - 079/6127211 :ä - Qɢ˘˘˘æ˘˘˘˘jO 3300 079/5510070 ádÉ°U ¿ƒdÉ°U Ωƒf 3 QƒHÈW (93837) Gó˘fô˘H Úeɢª˘˘M ÖcGQ ï˘˘Ñ˘˘£˘˘e Iô˘˘Ø˘˘°S ∂«eGÒ°S äÉ«°VQG ó©°üe ∫h ≥HÉW 079/7288152 :ä - QÉæjO 200 ô©°ùdG 06/5529103 áaôZ ø°ùM Òe’G á«MÉ°V (93839) ≥HÉW ΩɪM ÖcGQ ïÑ£e ¿ƒdÉ°U Ωƒf 85 ô˘˘©˘˘°ùdG kGó˘˘L õ˘˘«‡ ™˘˘bƒ˘˘e »˘˘°VQG 078/6832999 :ä - …ô¡°T QÉæjO Ωƒf 2 ø°ùM Òe’G á«MÉ°V (93840) ΩɪM 2 ÖcGQ ïÑ£e IôØ°S ¿ƒdÉ°U :ä - …ô¡°T QÉæjO 140 ∫hG ≥HÉW 079/9548899 - 079/6271447 ¿ƒdÉ°U Ωƒf 3 á«°VQG Gó∏N (93835) Úeɢª˘M ÖcGQ ï˘Ñ˘£˘e Iô˘˘Ø˘˘°S ᢢdɢ˘°U π˘Nó˘˘e »˘˘°VQG ≥˘˘Hɢ˘W Gó˘˘fô˘˘H ᢢĢ˘aó˘˘J :ä - Qɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jO 3400 ô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘°ùdG 079/6127211 - 079/6597432 á˘fƒ˘μ˘°ùe ÒZ ᢢ«˘˘Ø˘˘jƒ˘˘°üdG (93834) ᢰû«˘©˘e Iô˘Ø˘°S ᢢdɢ˘°U ¿ƒ˘˘dɢ˘°U Ωƒ˘˘f ΰSÉe 1 äɢeɢª˘M 3 ó˘jó˘L ï˘Ñ˘£˘˘e ô©°ùdG ÊÉK ≥HÉW ó©°üe GófôH áÄaóJ - 079/5510070 :ä - Qɢ˘˘˘æ˘˘˘˘jO 4800 079/9548899 3

Ω160 ᢢ«˘˘°Vɢ˘jô˘˘˘dG ᢢ˘æ˘˘˘jóŸG (93833) IôØ°S ádÉ°U ¿ƒdÉ°U Ωƒf 2 á«°VQG ÚeɪM ™°SGh ïÑ£e á∏≤à°ùe á°û«©e :ä - øjOÉé∏d Ö°SÉæe ô©°ùdG áÄaóJ 078/6832999 »°ùæéjôdG ∞∏N ¿ÉLôY (93831) ΩɪM ÖcGQ ïÑ£e ´Rƒe ¿ƒdÉ°U Ωƒf - ¢UÉN πNóe Ó«a øe »°VQG ≥HÉW 079/6127211 - 079/5510070 :ä 1

¿ƒdÉ°U Ωƒf 2 »∏©dG ´ÓJ (93849) ÚeɪM ÖcGQ ïÑ£e á°û«©e ádÉ°U á©°SGh áMÉ°ùe ó©°üe »°VQG ≥HÉW 078/6832999 :ä - QÉæjO 200 ô©°ùdG Ωƒf 3 ≈˘˘˘˘°üb’G ᢢ˘˘«˘˘˘˘Mɢ˘˘˘°V (93841) ïÑ£e á°û«©e IôØ°S ádÉ°U ¿ƒdÉ°U 175 ô©°ùdG ÊÉK ≥HÉW ÚeɪM ™°SGh 078/6832999 :ä - QÉæjO ádÉ°U ¿ƒdÉ°U Ωƒf 2 ¿ÉLôY (93838) Gó˘fô˘H Úeɢª˘˘M ÖcGQ ï˘˘Ñ˘˘£˘˘e Iô˘˘Ø˘˘°S - QÉæjO 200 ô©°ùdG π£e ÊÉK ≥HÉW 079/9548899 - 079/6271447 :ä

Qɢ˘˘˘é˘˘˘˘jÓ˘˘˘˘d ᢢ˘˘ZQɢ˘˘˘a ᢢ˘˘≤˘˘˘˘˘°T (95215) Ωƒ˘˘f ᢢ˘aô˘˘˘Z / 󢢢«˘˘˘°Tô˘˘˘dG ᢢ˘«˘˘˘Mɢ˘˘°†H ,Ωɢ˘ª˘˘M ,ÖcGQ ï˘˘Ñ˘˘£˘˘˘eh ¿ƒ˘˘˘dɢ˘˘°Uh Ió˘jó˘L ƒ˘«˘μ˘HQɢH ™˘e (¢SGô˘J) Ió˘fô˘H ∂dÉŸG øe AGô°†Nh áFOÉg á≤£æà - 079/5611740 :ä / §≤a á∏FÉ©d 079/6394663 ᢢ˘«˘˘˘≤˘˘˘Hɢ˘˘W / Ú°ù◊G π˘˘˘Ñ˘˘˘˘L (95207) áaôZ ¿ƒdÉ°Uh ádÉ°Uh Ωƒf 3 á∏≤à°ùe ájôFGO áfƒμ∏H ,2 OóY IófôH ,IôØ°S Ú∏˘˘Nó˘˘e ,∫hG • ™˘˘°SGh ï˘˘Ñ˘˘£˘˘e ™˘˘˘e :ä / πHÉb 3500 `H ±ƒ°ûμe ¢SGôJh 079/9806488 ᢰù°SDƒŸG ∞˘∏˘˘N / í˘˘∏˘˘jƒ˘˘°U (95284) ¿ƒdÉ°Uh Ωƒf ¿ÉàaôZ / ájôμ°ù©dG ∂dÉŸG øe 3 ≥HÉW ¿ÉeɪMh ïÑ£eh :ä / Qɢ˘˘æ˘˘˘˘jO 2400 ô˘©˘°ùH Iô˘°Tɢ˘Ñ˘˘e 0777/883440 ¢SQGó˘˘e ∞˘˘∏˘˘N / Qɢ˘Ñ˘˘Z ô˘˘˘jO (95249) Ωƒf 4 á≤jóM ¿hóH ¢VQG • / áª≤dG á°û«©eh IôØ°Sh ¿ƒdÉ°U äÉeɪM 3h Qɢé˘jɢH äÉ˘Ø˘«˘μ˘˘e ,ᢢĢ˘aó˘˘J ,êGô˘˘ch 079/5004053 :ä / …ô¡°T hG …ƒæ°S

QGhódG ‘ áZQÉa á≤°T QÉéjÓd (012) ¿Éeɪ˘Mh Ωƒ˘f 3 ø˘e á˘fƒ˘μ˘e ™˘Hɢ°ùdG :ä / ¿ƒdÉ°Uh ádÉ°Uh »μjôeG ïÑ£eh 079/5477051 4*4

Ωƒf 1 á©eÉ÷G ´QÉ°T (93064) ÇOÉg ™bƒe ΩɪM ÖcGQ ïÑ£e ´Rƒe :ä - Qɢ˘˘˘æ˘˘˘˘jO 90 Iô˘˘˘˘Lɢ˘˘˘H Ωhóflh 079/5358684 - 078/8721987 ¿ƒdÉ°U Ωƒf 2 Ú°ù◊G πÑL (93065) Ió˘˘fô˘˘H Ωɢ˘ª˘˘˘M ÖcGQ ï˘˘˘Ñ˘˘˘£˘˘˘e ™˘˘˘°SGh ™bƒe πeÉμdÉH IOó› á©°SGh áMÉ°ùe 150 äɢ˘˘˘eóÿG Üô˘˘˘˘b õ˘˘˘˘«‡h ÇOɢ˘˘˘˘g - 078/8721987 :ä - Qɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jO 079/5358684 ¿ƒdÉ°U Ωƒf 2 ÊÉ°ù«ª°ûdG (93842) »°VQG ≥HÉW GófôH ΩɪM ïÑ£e IôØ°S 165 ô˘˘©˘˘°ùdG ᢢ≤˘˘jó˘˘M ¢Uɢ˘N π˘˘˘N󢢢e 078/6832999 :ä - QÉæjO Ωƒf 3 á«°VQG Ω175 á«HGôdG (93843) ïÑ£e á°û«©e IôØ°S ádÉ°U ¿ƒdÉ°U áĢaó˘J ΰSɢe 1 äɢeɢª˘M 3 ™˘˘˘°SGh ô©°ùdG äGQƒμjO ΩÉNQ äÉ«°VQG GófôH - 079/6271447 :ä - Qɢ˘˘˘æ˘˘˘˘jO 3500 079/5510070 Ωƒf 3 á«°VQG Ω175 á«HGôdG (93843) ïÑ£e á°û«©e IôØ°S ádÉ°U ¿ƒdÉ°U áĢaó˘J ΰSɢe 1 äɢeɢª˘M 3 ™˘˘˘°SGh ô©°ùdG äGQƒμjO ΩÉNQ äÉ«°VQG GófôH - 079/6271447 :ä - Qɢ˘˘˘æ˘˘˘˘jO 3500 079/5510070 ∫ƒe áμe πHÉ≤e áμe ´QÉ°T (93844) ¿ƒdɢ°U Ωƒ˘f 3 ᢢfƒ˘˘μ˘˘˘°ùe ÒZ Ω170 ó˘jó˘L ï˘Ñ˘£˘e ᢰû«˘©˘e Iô˘Ø˘˘°S ᢢdɢ˘°U 3500 ô©°ùdG áÄaóJ ΰSÉe 1 ÚeɪM - 079/6127211 :ä - Qɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jO 079/9548899 Ωƒf 3 πeÉc ≥HÉW á¡«Ñ÷G (93845) ïÑ£e á°û«©e IôØ°S ádÉ°U ¿ƒdÉ°U äÉ«°VQG á∏£e GófôH ÚeɪM ôNÉa :ä - Qɢ˘˘˘æ˘˘˘˘jO 200 ô˘©˘°ùdG ¬˘˘«˘˘cQɢ˘H 079/5510070 - 079/6127211 …Oɢ˘˘f π˘˘˘Hɢ˘˘˘≤˘˘˘˘e ,õ˘˘˘˘fOQÉ÷G (95023) 1 ΩɪM 3 Ωƒf 3 á«°VQG ,Iôjõ÷G á≤jóM L ±ô˘˘˘˘M ¿ƒ˘˘˘˘dɢ˘˘˘°U ΰSɢ˘˘˘e ¢UɢN êGô˘ch π˘Nó˘e á˘£˘∏˘Ñ˘e ᢫˘eɢeG :ä - ∂dÉŸG ø˘˘˘e …ƒ˘˘˘æ˘˘˘°S Qɢ˘˘é˘˘˘˘jɢ˘˘˘H 077/9031080

⁄ Ω200 á«≤HÉW / áæjPG ΩG (95377) ,äÉeɪM 3 ,ΰSÉe 1 Ωƒf 3 øμ°ùJ Qɢé˘jɢH á˘fƒ˘μ˘∏˘Hh ᢢdɢ˘°Uh ¿ƒ˘˘dɢ˘°U :ä / äɢ˘˘©˘˘˘aO ≈˘˘˘∏˘˘˘Y …ƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘°S 5000 079/5860871 - 078/7493214 ≥HÉW ÊÉ°ù«ª°ûdG ‘ á«°VQG (95219) ø˘˘μÁ ᢢ˘≤˘˘˘j󢢢M ™˘˘˘e Ω200 Ó˘˘˘«˘˘˘a ø˘˘˘e Öàμe hG áfÉ°†M hG á°VhQ ÉgÒLCÉJ :ä - iôNG hG äGó«°S ¿ƒdÉ°U hG 079/5159204 øe áfƒμe á≤°T §≤a øjOÉé∏d (95216) òÑëj QOÉ«ÑdG º¡©aÉæeh Ωƒf ÚàaôZ ™˘˘e ÚØ˘˘˘Xƒ˘˘˘e hG ᢢ˘©˘˘˘eÉ÷G ÜÓ˘˘˘£˘˘˘d 079/6430831 :ä - Iô°TÉÑe ∂dÉŸG Ωƒ˘˘˘f ᢢ˘aô˘˘˘Z Ú°ù◊G π˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘L (93094) ≥HÉW ΩɪM ÖcGQ ïÑ£e ´Rƒe á©°SGh 90 IôL’G áMÉ°S ´QÉ°ûdG ≈∏Y »°VQG - 06/5522188 :ä - Qɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jO 079/5137654 Ωƒf 2 󢢫˘˘°Tô˘˘˘dG ᢢ˘«˘˘˘Mɢ˘˘°V (93092) Ωɢª˘M ÖcGQ ï˘Ñ˘£˘˘e ᢢdɢ˘°U ¿ƒ˘˘dɢ˘°U õ«‡ ™bƒe ôéM AÉæH ÊÉK ≥HÉW :ä - Qɢ˘˘æ˘˘˘˘jO 150 Iô˘˘˘˘˘˘˘L’G Ωhóflh 079/5137654 - 06/5522188 IôØ°S ¿ƒdÉ°U Ωƒf 2 ¿ÉLôY (93098) AÉæH ådÉK ≥HÉW ΩɪM ÖcGQ ïÑ£e ∂«˘˘˘eGÒ°S äɢ˘˘«˘˘˘°VQG åj󢢢˘M ô˘˘˘˘é˘˘˘˘M IôL’G Ωhóflh õ«‡ ™bƒe äGQƒμjO - 06/5522188 :ä - Qɢ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘jO 165 079/5137654 ïÑ£e Ωƒf áaôZ õfOQÉ÷G (93096) ™bƒe ôéM AÉæH »°VQG ≥HÉW ΩɪM :ä - QÉæjO 75 IôL’G Ωhóflh õ«‡ 079/5502385 - 078/6160796 ¿ƒdÉ°U Ωƒf áaôZ QƒHÈW (93090) »˘°VQG ≥˘HɢW Ωɢª˘M »˘μ˘jô˘eG ï˘˘Ñ˘˘£˘˘e Ú°üÑ˘˘L äGQƒ˘˘μ˘˘jO Ωɢ˘˘NQ äɢ˘˘«˘˘˘°VQG - QÉæjO 110 IôL’G åjóM ôéM AÉæH 079/5502385 - 078/6160796 :ä Ωƒf 3 QÉéjÓd áZQÉa á≤°T (95243) á°û«©e á∏≤à°ùe ádÉ°U ΰSÉe ΩɪM ´ÓJ ™bGƒe πªLG ó©°üe êGôc áÄaóJ - …ƒæ°S QÉéjÓd ∂dÉŸG øe »∏©dG 078/6350850 :ä 3

»˘˘˘˘˘M ∫Ó˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°S’G ´Qɢ˘˘˘˘˘°T (96251) ™°SGh ¿ƒdÉ°U Ωƒf ÚàaôZ á«àjƒμdG »˘˘˘˘°VQG • Úeɢ˘˘˘ª˘˘˘˘M ÖcGQ ï˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘£˘˘˘˘e Üôb õ«‡ ™bƒe åjóM AÉæH Ú∏Nóe :ä - Qɢ˘˘æ˘˘˘jO 170 Iô˘˘˘L’G äɢ˘˘eóÿG 078/7460743 - 079/7728995 ∫Ó≤à°SG ∞∏N ágõædG πÑL (96252) ΩɪM ÖcGQ ïÑ£e Ωƒf ÚàaôZ ∫ƒe Iô˘L’G äÓ˘˘°UGƒŸGh äɢ˘eóÿG Üô˘˘b - 079/5559663 :ä - Qɢ˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘jO 110 078/7460743 ,Ωƒf 3 ≈˘˘˘°üb’G ᢢ˘«˘˘˘Mɢ˘˘°V (96253) ΰSÉe 1 ΩɪM 3 á°û«©e ,¿ƒdÉ°U »˘eɢeG ¢Sô˘J äGQƒ˘μ˘jO ÖcGQ ï˘˘Ñ˘˘£˘˘e áFOÉg äÉeóÿG Üôb ¢ùcƒ∏jO ôHƒ°S 079/5559663 :ä - QÉæjO 240 IôL’G 078/7460743 ´Qɢ˘°T Üô˘˘b ᢢgõ˘˘æ˘˘˘dG π˘˘˘Ñ˘˘˘L (96254) ÚàaôZ »°VQG ≥HÉW á≤°T ∫Ó≤à°S’G áMÉ°S ΩɪM ÖcGQ ïÑ£e ¿ƒdÉ°U Ωƒf äÉeóÿG Üôb π≤à°ùe πNóe á«LQÉN :ä - QÉæjO 150 IôL’G ¢SQGóŸGh 078/7460743 - 079/7728995 Ωƒf 3 áZQÉa QÉéjÓd á≤°T (95220) ¢SGô˘˘J Ω175 É¡à˘Mɢ°ùe äɢeɢª˘M 3h Qó˘˘dG Öfɢ˘é˘˘H Gó˘˘∏˘˘N ‘ Ω150 …ô˘˘FGO 079/5200177 :ä / QƒãæŸG Qɢ˘˘˘é˘˘˘˘jÓ˘˘˘˘d ᢢ˘˘ZQɢ˘˘˘a ᢢ˘˘≤˘˘˘˘˘°T (95295) ádÉ°Uh Ωƒf 2 á«°VÉjôdG áæjóŸÉH 170 ô˘˘©˘˘°ùH ∫hG • ï˘˘Ñ˘˘£˘˘eh Iô˘˘Ø˘˘˘°Sh 079/7047722 :ä / …ô¡°T ™aódGh

¥ƒ˘˘˘HGO ‘ Qɢ˘˘é˘˘˘jÓ˘˘˘d ᢢ˘≤˘˘˘°T (37928) ,∫hG • ,äÉeɪM 3 ,Ωƒf 3 ,Ω200 :ä - QÉæjO 4200 ô©°ùH ,IQÉ«°S êGôc 079/7703809 - 0777/512112 ™°SGh ¿ƒdÉ°U Ωƒf 3 ™HÉ°ùdG (95316) á˘Ä˘aó˘J Úeɢª˘M ÖcGQ ï˘Ñ˘£˘˘e Iô˘˘Ø˘˘°S ôéM AÉæH »°VQG • Ió«L áMÉ°ùe IôL’G ÇOÉg kGóL õ«‡ ™bƒe åjóM - 079/5821236 :ä - Qɢ˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘jO 220 078/8611327 QƒgõdG ‘ QÉéjÓd IôNÉa á≤°T (011) ájQhôŸG á≤jó◊G πHÉ≤e / ∫hG • / ádÉ°Uh ¿ƒdÉ°U ,ΩɪM 2 Ωƒf 3 Ω135 ∂dÉŸG øe QÉæjO 2500 …ƒæ°S QÉéjÉH 079/7241003 :ä / ø˘˘˘e »˘˘˘°VQG ≥˘˘˘Hɢ˘˘W / G󢢢∏˘˘˘N (37629) ´Qɢ˘˘°T ≈˘˘˘∏˘˘˘˘Y Ω280 ᢫˘≤˘˘Hɢ˘W IQɢ˘ª˘˘Y / Gó∏N ô°ùL ÖfÉéH á«Ñ£dG áæjóŸG πHɢb Qɢæ˘jO 7500 á˘jƒ˘æ˘˘°ùdG Iô˘˘L’G - 079/5501993 :ä / ¢Vhɢ˘˘Ø˘˘˘à˘˘˘˘∏˘˘˘˘d 06/5412066

™e IOhOÉ«dG ‘ á«°VQG á≤°T (37944) ø˘μ˘°S í˘∏˘°üJ ,êGô˘ch ᢩ˘°SGh á˘≤˘jó˘M 3 á°ù°SDƒe hG ∫ÉØWG á°VhQ hG »∏FÉY IÒÑc ádÉ°Uh äÉeɪM 3h Ωƒf ±ôZ :ä / Iô˘˘°Tɢ˘Ñ˘˘e ∂dÉŸG ø˘˘e ¿ƒ˘˘dɢ˘˘°Uh 079/9782297 - 079/5155169 ƒjOƒà°SG / á«fOQ’G á©eÉ÷G (37932) ,ΩɪM ,»μjôeG Ωɶf ïÑ£eh Ωƒf 1 Ωhóflh ÇOɢ˘˘g ø˘˘˘Nɢ˘˘°S Aɢ˘˘e Qõ˘˘˘«˘˘˘c QÉæjO 90 `H ÚØXƒe hG ÜÓ£∏d í∏°üj 079/5097223 - 078/6642349 :ä / IOó› ᢢ˘˘≤˘˘˘˘°T / QOɢ˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG (37933) ï˘Ñ˘£˘eh ¿ƒ˘dɢ˘°Uh Ωƒ˘˘f 2 π˘eɢμ˘dɢH äɢ˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°VQG ,Ωɢ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘M ,ÖcGQ Ö°ûN í˘˘˘∏˘˘˘°üJ AiOɢ˘˘g ™˘˘˘bƒ˘˘˘e ,ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘jGõ˘˘˘˘e :ä / QÉæjO 140 `H á∏FÉYh ¿É°Sô©d 078/6642349 - 079/5097223 Qɢ˘˘˘é˘˘˘˘jÓ˘˘˘˘d ᢢ˘˘ZQɢ˘˘˘a ᢢ˘˘≤˘˘˘˘˘°T (95379) Ωƒ˘˘f 3 áã˘jó˘M ᢰVhô˘dG ᢫˘Mɢ°†H ™e ¿ƒdÉ°Uh ádÉ°U ,ΰSÉe 1 ΩɪM 3800 ô˘˘©˘˘°ùH ÚYQɢ˘°T ≈˘˘˘∏˘˘˘Y I󢢢fô˘˘˘H 077/6656906 :ä / QÉæjO

2

äÉeɪM 3h Ωƒf 3 / Gó∏N (97078) ,á∏≤˘à˘°ùe ᢰû«˘©˘eh á˘dɢ°Uh ¿ƒ˘dɢ°U ᢢ˘Ä˘˘˘a󢢢J ™˘˘˘e G󢢢˘L 󢢢˘«˘˘˘˘L Ö«˘˘˘˘£˘˘˘˘°ûJ ≈∏Y 3800 ô©°ùH Ú°üÑL äGQƒμjOh - 078/7493214 :ä / äɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘aO 079/5860871 ,ΩɪM 2h Ωƒf 2/ ¥Éª°ùdG ΩG (97077) ,á∏≤˘à˘°ùe ᢰû«˘©˘eh á˘dɢ°Uh ¿ƒ˘dɢ°U G󢢢L AiOɢ˘˘g ™˘˘˘bƒÃ 2• ,á˘fƒ˘μ˘∏˘H :ä / äɢ˘˘©˘˘˘aO …ƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘°S 250 ô˘˘©˘˘°ùH 079/5860871 - 078/7493214


29


28

IôØ°S ¿ƒdÉ°U Ωƒf 3 QÉÑZ ôjO (37608) IófôH äÉeɪM 3 •ƒ∏H ïÑ£e á°û«©e êÉLR 2 • ó©°üe QƒμjO ΩÉNQ áÄaóJ QÉæjO ±’G 5 ¢ùcƒ∏jO ójóL AÉæH πHO 079/6563006 - 079/6563007 :ä Iô˘Ø˘°S ¿ƒ˘dɢ˘°U Ωƒ˘˘f 3 Gó˘˘ ∏˘ ˘ N (37609) QƒμjO á˘Ä˘aó˘J Ωɢª˘M 3 ïÑ˘£˘e ᢰû«˘©˘e ¢SGôJ π≤à°ùe πNóe »°VQG • ΩÉNQ äÉeóÿG Üôb õ«‡ ™bƒe åjóM AÉæH - 06/5517980 :ä - Qɢ˘ ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ ˘ jO 3800 079/5892161

ΰSÉe 1 Ωƒf 3 ™HÉ°ùdG QGhódG (37914) ï˘Ñ˘£˘e ,¿ƒ˘dɢ°U ,á˘dɢ°U äɢeɢª˘ M 3 êGô˘c ,󢩢°üe ,2 • ,¿ƒ˘˘ μ˘ ˘∏˘ ˘ H ,ÖcGQ á˘Mɢ°ùe äɢ˘©˘ aO ≈˘˘∏˘ Y ±’G 4 Iô˘Lɢ˘H 079/5119372 :ä - ÇOÉg ™bƒe Ω175

4 Ωƒf 4 Ω350 á«≤HÉW áæjPG ΩG (37613) ï˘Ñ˘£˘e ᢰû«˘©˘e Iô˘˘Ø˘ °S ¿ƒ˘˘dɢ˘°U Ωɢ˘ª˘ M ó©°üe QƒμjO ΩÉNQ áÄaóJ IófôH •ƒ∏H QÉæjO 6500 äÉeóÿG Üôb õ«‡ ™bƒe 079/5892161 - 079/6563007 :ä -

2 ,Ωƒf ÚàaôZ ™HÉ°ùdG QGhódG (37915) ïÑ£e ,¢Sƒ∏L áaôZ ,ádÉ°U ,ΩɪM ¿hÉJ »°ùdG Üôb ,á©°SGh IófôH ,ÖcGQ hG Úà©aO ≈∏Y QÉæjO ±’G 3 IôLÉH 079/5119372 :ä - äÉ©aO

᢫˘≤˘ Hɢ˘W ∞˘˘°üf á˘˘ã˘ jó˘˘M ᢢ≤˘ °T (37635) ∂dÉŸG øe 2 • »°SôμdG ‘ QÉéjÓd á°û«©eh ¿ƒdÉ°U ΩɪM 3 Ωƒf 3 Ω143 ,á˘Ä˘aó˘J ,ô˘Nɢa ó˘dƒ˘°U •ƒ˘∏˘ H ï˘˘Ñ˘ £˘ e »°ùª°T ,êGôc ,øjõN áaôZ ,ó©°üe 079/5016364 :ä - QÉæjO 4000 ô©°ùdG

¢ùμ∏HhO ±hhQ + á≤°T á«HGôdG (37610) 3 ïÑ£e á°û«©e IôØ°S ¿ƒdÉ°U Ωƒf 3 󢢩˘ °üe Qƒ˘˘μ˘ jO Ωɢ˘ NQ ᢢ Ģ ˘aó˘˘ J Ωɢ˘ ª˘ ˘M Ö«˘£˘°ûJ ó˘jó˘L Aɢæ˘H ᢢ©˘ °SGh äɢ˘°SGô˘˘J :ä - Qɢ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ ˘jO 6000 ô˘˘ ©˘ ˘°ùdG ô˘˘ Nɢ˘ ˘a 079/5892161 - 079/6563007

1 Ωƒf 2 QÉéjÓd áZQÉa ájƒ°ùJ (95030)

QGƒL á°TƒZ ¬∏dGóÑY .¢T ΩɪM 1 ¿ƒdÉ°U kÉjƒæ°S Qɢæ˘jO 2500 Iô˘L’G ó˘MCG ó˘˘é˘˘°ùe :ä - Iô˘˘ °Tɢ˘ Ñ˘ ˘e ∂dÉŸG ™˘˘ ˘e ᢢ ˘©˘ ˘ LGôŸG 079/9996352

Iô˘Ø˘°S ¿ƒ˘dɢ˘°U Ωƒ˘˘f 4 Gó˘˘ ∏˘ ˘ N (37611) ΰSÉe 2 äɢeɢª˘M 5 ï˘Ñ˘£˘e ᢰû«˘©˘ e â– áÄaóJ AÉHô¡c äGQƒLÉHG áeOÉN ⁄ ójóL QƒμjO ΩÉNQ ó©°üe •ÓÑdG - 079/6563007 :ä - QÉæjO 6000 øμ°ùj 079/6563006

ádÉ°U ¿ƒdÉ°U Ωƒf 2 ¥ƒHGO (95315) ôéM AÉæH á©°SGh áMÉ°ùe ÖcGQ ïÑ£e Qƒ°übh π∏a á≤£æe áFOÉg á∏£e åjóM QÉæjO 250 Iô˘˘ L’G kGó˘˘ L õ˘˘ «‡ ™˘˘ bƒ˘˘ ˘e - 078/8611327 :ä - …ô¡°T ™aódGh 079/5821236

¿ƒdÉ°U Ωƒf 4 ™HÉ°ùdG QGhódG (37612) áaôZ äÉeɪM 3 ïÑ£e á°û«©e IôØ°S ójóL QƒμjO ΩÉNQ áÄaóJ IófôH áeOÉN :ä - QÉæjO 6500 ó©°üe 2 • øμ°ùj ⁄ 079/5892161 - 079/6563007

+ ¢TƒàæcÉe πHG ôJƒ«Ñªc RÉ¡L (012) ádÉëH ¢ûfG 17 á°TÉ°T ™e ™«Ñ∏d P4 - 079/5401240 :ä / IRɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à‡ 079/6048899 πª©à°ùe IPAD ܃˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘J Ü’ (96354) áYƒª› ™e Éé«L 16 IRÉà‡ ádÉëH :ä / QÉæjO 420 ô©°ùH èeGÈdG øe 0777/763076 ᢢdɢ˘ë˘ H ™˘˘«˘ Ñ˘ ∏˘ d ∫õ˘˘æ˘ ˘e ¢ûØ˘˘ Y (95314) 079/7364642 :ä - ∂dÉŸG øe ójó÷G

OÈ«°T øeÒL Ö∏c (95269) - …ô¨e ô©°S ôcP kGóL á«≤f ádÓ°S 078/8670171 :ä LongHair

´ƒ˘f ø˘e ™˘«˘˘Ñ˘˘∏˘˘d á˘˘æ˘˘jR Ö∏˘˘c (95270) :ä - Qƒ˘˘˘«˘˘˘H õ˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘Ø˘˘˘gh õ˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘μ˘˘˘˘«˘˘˘˘H 078/8670171

∂«àfG π«à°S äɢjÉ˘Ñ˘æ˘c º˘≤˘W (32683) ÒÑc ºéM ôØM IôØ°S áaôZ + ™«Ñ∏d ôØM - 079/5567119 :ä / §≤a øjOÉé∏d / 079/5588828 ójóL √Gƒª°T »μjôeG Öæc º≤W (95212) - QÉæjO 199 ô©°ùH äGófl 7 óYÉ≤e 7 078/8831855 - 079/5383584 :ä + L ±ôM ójóL ôfQƒc º≤W (95213) á˘YÉ˘æ˘ °U äGófl 9 ó˘Yɢ≤˘ e 9 ¬˘˘aƒ˘˘°U 399 ô©°ùH á∏eÉc áæ°S ádÉØc á«JGQÉeG - 079/5383584 :ä - Qɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘jO 078/8831855

±ƒ˘°U ᢫˘ª˘˘é˘˘Y IOɢ˘é˘˘°S (37949) / á∏«ªL ¢Tƒ˘≤˘fh ¿Gƒ˘dC É ˘H ™˘«˘Ñ˘∏˘d :ä - ™˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘d / …h󢢢˘j π˘˘˘˘¨˘˘˘˘°T 079/ 5021595 - 0 6/ 5813474 á«fÉŸG Ú∏c …GQO äGó©e (011) :ä / ™˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘∏˘˘˘˘d ᢢ˘˘«˘˘˘˘dɢ˘˘˘˘£˘˘˘˘˘jGh 079/ 5028114

Ωóîà°ùj ™«Ñ∏d ¿Éæ°SG »°Sôc (32342) ô©°ùH á«dÉ£jG áYÉæ°U ¿Éæ°S’G AÉÑW’ www.smile- / á˘˘æ˘ °S ᢢdɢ˘ Ø˘ ˘c / …ô˘˘ ¨˘ ˘e 077/5157471 :ä / med.com


27


26

:ä - ™«Ñ∏d á«eƒªY á©Ñ£e (95261) 078/5785670 ¿ÉªY á≤£æe ‘ âcQÉe ôHƒ°S (95227) ¬˘˘ ˘ ˘d Ω120 ¬˘à˘Mɢ°ùe ™˘«˘ Ñ˘ ∏˘ d ᢢ«˘ Hô˘˘¨˘ dG ó«L π˘μ˘°ûH π˘ª˘©˘j 2 Oó˘Y äɢYOƒ˘à˘ °ùe - ∂dÉŸG ™e á©LGôŸG §≤a øjOÉé∏d :ä - ᢢ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ jɢ˘ ˘ ˘ ©ŸG ó˘˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘H ô˘˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘°ùdG 0777/765276 §°Sh ‘ ™«Ñ∏d äGó«°S ¿ƒdÉ°U (95288) ô©°ùH iôNG äGó©eh »°SGôc 4 á«HGôdG 079/5561009 :ä / QÉæjO 5500 ´Qɢ˘ ˘°T ÚHɢ˘ ˘H ™˘˘ ˘«˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘d πfi (97081) áMGƒdG QGhO ÖfÉéH IQƒæŸG áæjóŸG 079/5884860 :ä - ÆôØàdG Ωó©d πª©j ™«Ñ∏d á«Øjƒ°üdÉH º©£e (65414) :ä - Rɢ˘ ˘ à‡ ô˘˘ ˘ ©˘ ˘ ˘°ùH ó˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘L π˘˘ ˘ ˘μ˘ ˘ ˘ °ûH 079/5477202

πÑL …QÉŒ ™ª› ‘ Öàμe (95006) áehófl 3 • Æô˘˘Ø˘ à˘ dG Ωó˘˘ ©˘ ˘d Ú°ù◊G πeÉc å«KCÉJ Ω89 áMÉ°ùe RÉà‡ πμ°ûH 079/9806150 :ä - ÚJQÉ«°ùd ∑QÉH ™e õfOQÉ÷ÉH ™«Ñ∏d ójóL Öàμe (37657) ÒZ ,Ω110 áMÉ°ùe ójóL 43 ºbQ ™ª› 1200 ΟG ô©°S ,ádÓWG 3 • ™£≤e ∂dÉŸG øe §«°ù≤àdG á«fÉμeG ™e QÉæjO 079/5011160 :ä - ä’ÉcƒdG ´QÉ°T - á«Øjƒ°üdG (96855) kGó˘L 󢫢L π˘μ˘°ûH π˘ª˘©˘j …Qɢ˘≤˘ Y Öà˘˘μ˘ e kGóL RÉà‡ √ôLG ó«L çÉKG RÉà‡ ™bƒe 077/7779946 - 079/7779946 :ä -

¬àMÉ°ùe ™«Ñ∏d …QÉŒ Öàμe (37681) π˘NGO / ᢰTƒ˘Z ¬˘˘∏˘˘dGó˘˘Ñ˘˘Y ´Qɢ˘°ûH Ω110 :ä / ¬˘KɢKG ™˘˘e ™˘˘«˘ Ñ˘ ∏˘ d …QÉŒ ™˘˘ª› 078/5599991 Ò°üfƒHG ‘ ¿Éæ°SG ÖW IOÉ«Y (37685) / áãjóM Iõ¡L’G / ôØ°ùdG »YGóH ™«Ñ∏d 079/5731180 :ä

™«Ñ∏d õ«‡h ôNÉa ∫õæe ¢ûØY (87397) äGQGƒ˘˘°ù°ùc’Gh äɢ˘≤˘ ë˘ ˘∏ŸG ᢢ aɢ˘ c ™˘˘ e ∂dÉŸG øe OÉé°ùdGh á櫪ãdG ∞ëàdGh 079/5332031 :ä / Iô°TÉÑe ÒZ ó˘Yɢ≤˘˘e 9 Öæ˘˘˘˘c º˘˘˘˘≤˘˘˘˘W (95304) Ωɶf ó∏°üdG ¿GõdG Ö°ûN øe Ωóîà°ùe + »æH ¿ƒd äGõ«HôW áKÓK + ‹É£jG 079/9794784 :ä - ∂dÉŸG øe º∏≤e ó˘˘jó÷G ᢢdɢ˘ë˘˘H Öæ˘˘c º˘˘≤˘˘˘W (95305) Ö°ûN ø˘e »˘μ˘jô˘eG ó˘˘Yɢ˘≤˘˘e 9 Ωɢ¶˘˘f + ¥ô©e ¢Tɪb ¿ƒ∏dG »æH ôØM ¿GõdG :ä - Iô°TÉÑe ∂dÉŸG øe äGõ«HôW 3 079/7364642 ᢢdɢ˘ë˘˘H ÒÑ˘˘c ∫õ˘˘æ˘˘˘e ¢ûØ˘˘˘Y (95307) ᢢ˘˘aɢ˘˘˘μ˘˘˘˘H Ω󢢢˘î˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùe ÒZh 󢢢˘jó÷G - ᢫˘Fɢ˘Hô˘˘¡˘˘c Iõ˘˘¡˘˘LG - ¬˘˘Jɢ˘jƒ˘˘àfi :ä - Iô°TÉÑe ∂dÉŸG øe äGQGƒ°ù°ùcG 079/9794784 Ö°ûN øe ΰSÉe Ωƒf áaôZ (95308) ÒZ •ƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG Iô˘˘˘˘˘°ûbh ¬˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘JÓ˘˘˘˘˘dG :ä - ∂dÉŸG ø˘˘e »˘˘˘æ˘˘˘H ᢢ˘e󢢢˘à˘˘˘°ùe 079/9794784 Ωóîà°ùe ÒZ IôØ°S º≤W (95309) ¿ƒd - ó∏°üdG ¿GõdG Ö°ûN øe ™£b 079/7364642 :ä - ∂dÉŸG øe »æH 4

ᢢdɢ˘ë˘˘H ΰSɢ˘e Ωƒ˘˘f ᢢaô˘˘˘Z (95910) ≥à©e »æH ¿ƒd Ωóîà°ùe ÒZ ójó÷G øe •ƒ∏ÑdG Iô°ûbh ¬«JÓdG Ö°ûN øe 079/7364642 :ä - Iô°TÉÑe ∂dÉŸG Ö°ûN øe Iõ«ªàe IôØ°S º≤W (95311) »æH ¿ƒd ™£b 4 Ωɶf ó∏°üdG ¿GõdG 079/9794784 :ä - ∂dÉŸG øe ≥à©e á˘dɢë˘H ᢫˘HÉ˘Ñ˘°T Ωƒ˘f ᢢaô˘˘Z (95312) Iô˘˘˘°ûb ø˘˘˘e Ω󢢢˘˘à˘˘˘˘°ùe ÒZ 󢢢˘jó÷G :ä - ∂dÉŸG ø˘˘˘˘e ¬˘˘˘˘«˘˘˘˘J’ •ƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG 079/9794784 ÒZ ᢢ«˘˘˘Hɢ˘˘Ñ˘˘˘°T Ωƒ˘˘˘f ᢢ˘aô˘˘˘Z (95313) Ö°ûN ø˘˘e »˘˘æ˘˘˘H ¿É˘˘˘gO ᢢ˘e󢢢˘à˘˘˘°ùe - ∂dÉŸG øe •ƒ∏ÑdG Iô°ûbh ¬«JÓdG 079/7364642 :ä

≥HGƒW 3 πeÉμdÉH ™«Ñ∏d IQɪY (37661) :ä - äÓ˘˘ ˘ ˘dGó˘˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ dG »˘˘ ˘ ˘M ɢ˘ ˘ ˘cQɢ˘ ˘ ˘e 079/5602538 πHÉ≤e ™«Ñ∏d ájQɪãà°SG IQɪY (37621) ∞˘˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘ N / ᢢ ˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘ ˘fOQ’G ᢢ ˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘ ˘eÉ÷G äÉgƒjOƒà°SG øe áfƒμe RódÉfhócÉŸG øe QÉæjO ∞dG 450 ô©°ùH ÜÓ£∏d ≥≤°Th 078/5202843 :ä / Iô°TÉÑe ∂dÉŸG ‘ ™˘˘ ˘«˘ ˘ Ñ˘ ˘ ∏˘ ˘ d …QÉŒ IQɢ˘ ˘ª˘ ˘ ˘Y (96927) õ«‡ πNóH »°ù«FôdG ´QÉ°ûdG í∏jƒ°U ¢VQ’G áMÉ°ùe QÉæjO ∞dG 65 ¤G π°üj + äÓ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘fi / Ω1600 í˘˘ ˘ ˘£˘ ˘ ˘ °ùe Ω402 / QÉæjO ∞dG 650 ô©°ùH / äÉgƒjOƒà°SG 079/5663121 - 06/5332874 :ä ‘ …ô¨e ô©°ùH ™«Ñ∏d IQɪY (96926) Ω2500 AÉæÑdGh Ω1200 ¢VQ’G á¡«Ñ÷G ΩÉ≤e ¢ùcƒ∏jOôHƒ°S äÓa Ó«a »°VQ’G í˘∏˘ °üJ Ω235 á˘≤˘ °T π˘˘c ≥˘˘≤˘ °T 6 É¡˘«˘∏˘Y 079/5663121 :ä / øμ°ùdGh Qɪãà°SÓd 06/5332874 ™«Ñ∏d ájÉæH / ó«°TôdG á«MÉ°V (96920) É¡àMÉ°ùe ¢VQG ≈∏Y ≥HGƒW 4 øe áØdDƒe ≈˘˘∏˘ Y Ω1800 Aɢ˘æ˘ Ñ˘ ˘dG ᢢ Mɢ˘ °ùeh Ω1230 475 ܃∏£ŸG / á∏NOh Ω40 ¢T ÚYQÉ°T ¤G ɢ˘ ¡˘ ˘ ∏˘ ˘ jƒ– ø˘˘ ˘μ‡ / Qɢ˘ ˘æ˘ ˘ jO ∞˘˘ ˘dG :ä / ᢢ ˘ ˘ ˘°Uɢ˘ ˘ ˘ ˘N Ωɢ˘ ˘ ˘ ˘μ˘ ˘ ˘ ˘ MÉC ˘ ˘ ˘ ˘ H …QÉŒ 079/6973757 Ω750 ¢VQ’G ™˘˘ «˘ ˘Ñ˘ ˘∏˘ ˘d IQɢ˘ ª˘ ˘Y (96260) ᢢ«˘ ≤˘ Hɢ˘W ≥˘˘≤˘ ˘°T çÓ˘˘ K Ω1000 AÉ˘æ˘ Ñ˘ dGh π˘£˘eh õ˘«‡ ™˘bƒÃ ∂dɢª˘∏˘ d ɢ˘°ü«˘˘°üN 079/5109444 :ä / Ö°SÉæe ô©°ùH

π˘ª˘©˘ j ™˘˘«˘ Ñ˘ ∏˘ d âcQɢ˘e ô˘˘Hƒ˘˘°S (95143) á«dɪμdG QGhO øY ó©Ñj RÉà‡ πμ°ûH »°ù«FQ ´QÉ°T ≈∏Y ºc1 §∏°ùdG √ÉŒÉH :ä - Æô˘˘ Ø˘ ˘à˘ ˘dG Ωó˘˘ ©˘ ˘d …ô˘˘ ¨˘ ˘e ô˘˘ ©˘ ˘ °ùH 079/6357413 - QOɢ«˘Ñ˘dG ‘ ™˘«˘Ñ˘∏˘ d ᢢª˘ ë˘ ∏˘ e (37603) äGƒæ°S á°ùªN òæe πª©Jh õ«‡ ™bƒe π˘Ñ˘b ɢ¡˘JG󢩢eh ɢ¡˘JɢLÓ˘K ó˘˘jóŒ ”h äÉæ«cÉŸGh äGó©ŸG AGô°T øμÁh áæ°S :ä - ɢ˘ ˘ ˘ ˘gó˘˘ ˘ ˘ ˘Mƒ˘˘ ˘ ˘ ˘d äɢ˘ ˘ ˘ ˘ LÓ˘˘ ˘ ˘ ˘ ã˘ ˘ ˘ ˘ ˘dGh 079/5201507 ™«Ñ∏d ôcƒæ°Sh hOQÉ«∏H …OÉf (33186) ᢢ ©˘ ˘eÉ÷G Öfɢ˘ é˘ ˘H ¬˘˘ JGó˘˘ ©˘ ˘e π˘˘ eɢ˘ μ˘ ˘H 079/5616982 :ä - á«fOQ’G …QÉŒ πfi ÈL ™˘˘ ˘ ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘ ˘ ˘ éà (95136) Ú≤˘HɢW ᢫˘∏˘NGó˘dG ᢢMɢ˘°ùdɢ˘H ™˘˘«˘ Ñ˘ ∏˘ d :ä - ᢢ©˘ ˘°SGh ᢢ Mɢ˘ °ùeh õ˘˘ «‡ ™˘˘ bƒ˘˘ e 078/6797619

Iô˘˘ ¡˘ ˘°Sh ¢ùFGô˘˘ ˘Y Aɢ˘ ˘jRG πfi (37947) / á«Øjƒ˘°üdG / ä’ɢcƒ˘dG ´Qɢ°ûH ™˘«˘Ñ˘∏˘d 079/6232643 :ä / RÉà‡ πμ°ûH πª©j / á«Øjƒ°üdG / ä’ÉcƒdG ´QÉ°T (37946) Ω150 ¬˘à˘Mɢ°ùe ∫hG ≥˘HɢW ™˘«˘Ñ˘˘∏˘˘d πfi á˘∏˘£˘e Ω13 ∫ƒ˘£˘H âjQƒ˘μ˘«˘°S ᢢ¡˘˘LGh :ä / ä’ɢ˘cƒ˘˘dG ´Qɢ˘°T ≈˘˘∏˘˘Y Iô˘˘°Tɢ˘Ñ˘˘e 079/6232643 »M ÉcQÉe ‘ äÉæé©e πfi (95374) Ω3*10 Ió˘˘ °Sh 3*10 ¬˘˘à˘ Mɢ˘°ùe ´QGõŸG ™«Ñ∏d ó«L πμ°ûH πª©j ¬JGó©e πeÉμH :ä / QÉæjO 5000 ô©°ùH ôØ°ùdG »YGóH 079/9251643 äGóMƒdG ‘ ™«Ñ∏d …QÉŒ πfi (011) í˘˘∏˘ °üJ IÒÑ˘˘c ᢢ Mɢ˘ °ùe õ˘˘ «‡ ™˘˘ bƒÃ ∂dÉŸG ø˘˘ e IÒÑ˘˘ c ᢢ ˘jQÉŒ ᢢ ˘°ù°SDƒŸ ájô¡°T •É°ùbGh ¤hG á©aóH / Iô°TÉÑe 079/5576130 :ä / ∑ƒæH ¿hóH QƒgõdG ‘ ™«Ñ∏d äGó«°S ¿ƒdÉ°U (011) Ö°ûN Qƒ˘˘μ˘ jO ™˘˘ e Qƒ˘˘ gõ˘˘ dG QGhO Üô˘˘ b øjOÉé∏d …ô¨e ô©°ùH ¬JGó©e πeÉμH / iôNG ™jQÉ°ûŸ ¬∏jƒ– øμ‡ / §≤a 079/7084859 :ä

Ω754 ¢VQ’G Ó«a ÊÉ°ù«ª°ûdG (33668) øe Ω670 AÉæÑdG ÚYQÉ°T ≈∏Y Ü øμ°S á˘dɢM á˘æ˘°S 30 Aɢæ˘Ñ˘ dG ô˘˘ª˘ Y Ú≤˘˘Hɢ˘W ™˘bƒŸGh I󢫢L äÉ˘Ñ˘«˘£˘°ûà˘dGh Aɢ˘æ˘ Ñ˘ dG øjOÉé∏d ∞dG áFɪà°S ܃∏£ŸG ÇOÉg 079/5270798 :ä / ¿GQóH ÉØ°T ‘ ™«Ñ∏d Ó«a (96922) ºc1^5 á«≤«Ñ£àdG á©eÉ÷G øY ó©ÑJ AÉæÑdG áMÉ°ùeh Ω330 ¢VQ’G áMÉ°ùe äɢ˘ LGô˘˘ c ™˘˘ e ᢢ jƒ˘˘ °ùJ + ≥˘˘ Hɢ˘ W Ω320 :ä / …ô˘˘¨˘ ˘e ô˘˘ ©˘ ˘°ùH ¢ùcƒ˘˘ ∏˘ ˘jOô˘˘ Hƒ˘˘ °S 079/6040883 16 ¢T õ˘˘«‡ ™˘˘bƒ˘˘e ᢢ˘æ˘˘˘jPG ΩG (37520)

Ωƒf 4 Ω700 AÉæHh kÉÑjô≤J Ω800 ¢VQG øμ˘°ùd í˘∏˘°üJ á˘Ø˘°†dG ô˘é˘M ô˘Ä˘H ä’ɢ°U ¿hóH ¢ùaÉæe ô©°ùH ácô°ûd ô≤e hG á∏FÉY 079/7043333 :ä - AÉ£°Sh π˘∏˘a ÚH õ˘˘«‡ ™˘˘bƒ˘˘e ¥ƒ˘˘HGO (37522) AÉæ˘Hh Ω700 ¢VQG ¢†jô˘Y ´Qɢ˘°T ≈˘˘∏˘˘Yh á°û«©e - ä’É°U ΰSÉe 3 Ωƒf 5 Ω640 ∞dG 650 ô©°ùH ¿É©e ô˘é˘M ï˘Ñ˘£˘e ô˘Ä˘H 079/7043333 :ä - AÉ£°Sh ¿hóH πHÉb áMÉ°ùe á¡«Ñ÷G ‘ ™«Ñ∏d Ó«a (96264) Ω440 Aɢ˘æ˘ Ñ˘ ˘dG ᢢ Mɢ˘ °ùeh Ω780 ¢VQ’G á≤jóM ,ΰSÉe 2 Ωƒf 6 »μjôeG Ωɶf :ä / …ô˘˘¨˘ e ô˘˘©˘ °ùH ᢢ©˘ FGQ ᢢ dÓ˘˘ Wɢ˘ H 079/6040883 / ô˘Ø˘°ùdG »˘YGó˘˘H ™˘˘«˘ Ñ˘ ∏˘ d Ó˘˘«˘ a (37684) Ú≤˘˘Hɢ˘W Ω800 Aɢ˘æ˘ ˘Ñ˘ ˘dGh Ω800 ¢VQ’G Ωƒf 4 ≥HÉW πc ƒeRƒc Üôb ájƒ°ùJh / ∂dɪ∏d ¢UÉN AÉæH / …ô¨e ô©°ùH 078/8664565 - 079/6502607 :ä ɢ˘Ø˘ °T / ∂dÉŸG ø˘˘e ™˘˘«˘ Ñ˘ ∏˘ d Ó˘˘«˘ a (012) Ω750 ¢VQ’G Aɢ˘ ˘ ˘ °ûf’G â– / ¿GQó˘˘ ˘ ˘ ˘H áFOÉg á«bGQ π∏a á≤£æe Ω468 AÉæÑdGh 225 ô©°ùH ÚYQÉ°T ≈∏Y á©ØJôe á∏£e :ä / ΰSÉe Ωƒf 3 / º¶Y QÉæjO ∞dCG 078/5599559 ∞dG 180 ô©°ùH QÉ£ŸG ´QÉ°T (95263) ó©ÑJ Ω320 AÉæÑdGh ÂhO ∞°üf ¢VQ’G :ä - Ö«æ£dG ‘ ™≤J ºc22 ™HÉ°ùdG øY 079/6791550 - 0777/965686 êôe ‘ Ó«a ∞dG 190 ô©°ùH (95262) :ä - ∂dÉŸG ø˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ e Ω325 Ωɢ˘ ˘ ˘ ª◊G 079/6791550 - 0777/965686 ™˘˘«˘ Ñ˘ ∏˘ d Iô˘˘Nɢ˘a Ó˘˘«˘ a ¿hó˘˘Ñ˘ Y (95345) :ä - ᢢ ˘ ˘Mɢ˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ °S ᢢ ˘ ˘cô˘˘ ˘ ˘H ᢢ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ ˘jó˘˘ ˘ ˘ M 0777/413686 ácôH ™e ™«Ñ∏d áãjóM Ó«a (95250) ∞dG 260 ô©°ùH »μjôeG Ωɶf áMÉÑ°S :ä / â«ŸG ô˘˘ ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG ≥˘˘ jô˘˘ W ‘ ™˘˘ ˘≤˘ ˘ J 079/5004053 3 »˘μ˘jô˘eG Ωɢ¶˘f ™˘˘«˘ Ñ˘ ∏˘ d Ó˘˘«˘ a (95245) ¢SQGóŸG Üô˘˘b Qɢ˘£ŸG ≥˘˘jô˘˘W ≥˘˘HGƒ˘˘ W / Ω410 AÉæÑdGh Ω492 ¢VQ’G á«ŸÉ©dG :ä / ∞˘˘ ˘ ˘ dG 350 ô˘˘©˘ ˘°ùH / äGƒ˘˘ æ˘ ˘°S 4 079/5004053

áæjóe Üôb ™«Ñ∏d º¶Y Ó«a (95244) ÉÑjô≤J Ω700 ¢VQ’G á«ëjhÎdG á«Ñ÷G ô©°ùH ájƒ°ùJh Ú≤HÉW Ω530 AÉæÑdGh 079/5004053 :ä / ‘É°U ∞dG 180

¢Vƒ˘˘M / á˘˘Ø˘ «˘ à˘ μ˘ dG / ô˘˘ bƒŸG (37669) -2 ᢩ˘£˘≤˘dG º˘˘bQ 2 ¢Vƒ˘M ¿GGó˘Ø˘æ˘©˘ dG ¢SQÉM áaôZ ™e Ω160 ∫õæe É¡H Ω5683 :ä / Aɢ˘ ˘ ˘e ¿Gõ˘˘ ˘ ˘ Nh ∂ª˘˘ ˘ ˘ °S ¢Vƒ˘˘ ˘ ˘ M / 079/5025446 / Qƒ˘˘ ˘Ø˘ ˘ ˘°üY Iô˘˘ ˘ ¨˘ ˘ ˘K / ¢Tô˘˘ ˘ L (96255) ᢢYhQõ˘˘e ÂhO 30 ɢ¡˘à˘Mɢ˘°ùe ᢢYQõ˘˘e ô©°ùH Iô˘ª˘ãŸG äɢjRƒ˘∏˘dGh ¿ƒ˘à˘jõ˘dɢH 079/5109444 :ä / …ô¨e ÂhO 40 ᢢ YQõ˘˘ e / ¿ƒ˘˘ ∏˘ ˘é˘ ˘Y (96258) QÉé°T’G ´GƒfG áaÉμH πeÉμdÉH áYhQõe Ó«a hG ¢VQG á©£b ∫ƒÑb øμ‡ / ™«Ñ∏d 079/5109444 :ä / ¿ÉªY ‘

Ω180 ™˘˘«˘ Ñ˘ ∏˘ d ᢢ≤˘ °T/ ᢢ«˘ HGô˘˘ dG (95281) ó˘˘MGh Ωƒ˘˘f 3 ,»˘˘ °VQG ≥˘˘ Hɢ˘ W ‘ɢ˘ ˘°U ,»μjôeG ïÑ£eh äÉeɪM 3 ,ΰSÉe :ä / ∂dÉŸG ø˘˘ ˘ ˘ e ø˘˘ ˘ ˘ ˘jõ˘˘ ˘ ˘ ˘N ᢢ ˘ ˘ ˘aô˘˘ ˘ ˘ ˘Z 079/9119019 Üôb / ¿hóÑY ‘ ™«Ñ∏d á≤°T (011) ¿ƒdÉ°U 2 äÉeɪM 3h Ωƒf 3 / QGhódG øe »FÉ¡f ∞dG 89 ô©°ùH Ω160 É¡àMÉ°ùe - 079/6566615 :ä / Iô°TÉÑe ∂dÉŸG 079/6272878 / QƒãæŸG QódG Üôb / Gó∏N (95231) ΩɪMh ádÉ°Uh áaôZ á«°VQG ¬Ñ°T Ω60 IÒ¨°U á≤jóMh π≤à°ùe πNóà ïÑ£eh »FÉ¡f ∞dG 30 ô©°ùH äGƒæ°S 7 AÉæH 079/5412378 :ä / ‘É°Uh á«Hô¨dG ¿ÉªY ‘ ™«Ñ∏d á≤°T (95293) / ¢ùcƒ∏jOôHƒ°S / …ô¨e ô©°ùH á«°VQG 079/7047722 :ä Ò°üfƒ˘˘ ˘HG ‘ ᢢ ˘«˘ ˘ ˘°VQG ᢢ ˘ ≤˘ ˘ ˘°T (95292) á˘dɢ°Uh Ωƒ˘f 4 Ω270 ¢VQ’G ᢢ Mɢ˘ °ùe »YGóH á∏£e á≤jóMh ¢SGôJ ,IôØ°Sh QÉæjO 39^500 »˘Fɢ˘¡˘ f ô˘˘©˘ °ùH ô˘˘Ø˘ °ùdG 078/8105005 :ä / §≤a øjOÉé∏d õ˘˘ fOQÉ÷G ‘ ™˘˘ «˘ ˘Ñ˘ ˘ ∏˘ ˘ d ᢢ ˘≤˘ ˘ °T (95291) …ô¨e ô©°ùH ∫hG • Ω150 É¡àMÉ°ùe øjOÉé∏d ∞dG 56 ô©°ùH ôØ°ùdG »YGóH 078/8105005 :ä / §≤a Ω200 QÉÑZ ôjO ‘ ™«Ñ∏d á≤°T (96352) äGƒæ°S 5 AÉæH É¡©HGƒJh Ωƒf 3 ∫hG • 079/5004053 :ä / ∞dG 120 ô©°ùH Ωƒf 3 á«°VQG ¬Ñ°T á≤°T / QƒHÈW (012) ÖcGQ ï˘˘Ñ˘ £˘ e ,Ωɢ˘ NQ Ω140 Ωɢª˘ M 2h á≤jóM ¢SGôJ ,¢ùcƒ∏jOôHƒ°S ,ÒÑc / Qƒ¡°T 4 ÉgôªY ¿õfl ó«eôb ™e Ω50 077/9058033 :ä / ∞dG 47 π˘Ñ˘L ‘ Ió˘jó˘L ™˘«˘ Ñ˘ ∏˘ d ᢢ≤˘ °T (96355) ø˘˘e π˘˘ Ñ˘ ˘≤˘ ˘j / Ω113 ɢ¡˘à˘Mɢ°ùe Qƒ˘gõ˘˘dG 079/6960068 :ä / ¢VQG á©£b øªãdG

ÚYQÉ°T ≈∏Y hô°ùdG ‘ â«H (37576) Aɢæ˘Ñ˘ dG í˘˘£˘ °ùe Ω635 ¢VQ’G ᢢ ˘Mɢ˘ ˘°ùe :ä - õ˘˘ «‡ ™˘˘ bƒ˘˘ e Ú≤˘˘ Hɢ˘ W ø˘˘ e Ω366 078/5384299 ôéM ≥HGƒW 3 π≤à°ùe ∫õæe (95135) ,ájƒ∏˘Y ≥˘≤˘°T 4 »˘˘ ˘ ˘°VQG Ω220 åjó˘˘ M ,Iôé°ûe Ω500 á≤jóM ,á∏«ªL ádÓWG »∏NGO ¢SGôJ ,AÉe ôÄH ,»LQÉN Qƒ°S ¿hóH ,Iô°TÉÑe ∂dÉŸG øe »LQÉNh :ä - ø˘˘ jOɢ˘ é˘ ˘∏˘ ˘d Aɢ˘ ˘£˘ ˘ °Sƒ˘˘ ˘dG π˘˘ ˘Nó˘˘ ˘J 079/6617778 - 078/6617778 ‘ ™˘˘ «˘ ˘Ñ˘ ˘∏˘ ˘d π˘˘ ˘≤˘ ˘ à˘ ˘ °ùe ∫õ˘˘ ˘æ˘ ˘ e (37625) Ω200 AÉæÑdGh Ω220 ¢VQ’G / Ò°üfƒHG 8 ôªY ,ÖcGQ ïÑ£eh ¿ƒdÉ°Uh Ωƒf 3 ∞dG 85 ô˘˘©˘ ˘°ùH ∂dÉŸG ø˘˘ e ,äGƒ˘˘ æ˘ ˘°S 078/6875058 :ä / QÉæjO ∫õ˘˘æ˘ e / ɢ˘«˘ ∏˘ Yƒ˘˘ HG / Qƒ˘˘ HÈW (95372) Ω140 Aɢ˘ ˘æ˘ ˘ Ñ˘ ˘ dGh Ω256 ¢VQ’G ™˘˘ «˘ ˘Ñ˘ ˘∏˘ ˘d ¢SôJh êGôc ™e IójóL Ω40 ájƒ°ùJ ∞dG 45 ô©°ùH á∏≤à°ùe πNGóe ,á≤jóMh - 078/8367020 :ä / Qɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘jO 079/6285878 / ÜÉë°S »MGƒ°V ‘ ™«Ñ∏d ∫õæe (011) äÉeóÿG ™«ªL / á«∏°ü«ØdG áÑ«gòdG - 078/8208948 :ä / Ö°SÉæe ô©°ùH 0777/710659 …ô°†◊G ôjƒ£àdG ¿Éμ°SG ‘ (95340) ≈˘∏˘Y Ú∏˘˘≤˘ à˘ °ùe Ú≤˘˘Hɢ˘W ɢ˘°Tɢ˘Ñ˘ dG ÚY πfi É¡«a óLƒjh õ«‡ ™bƒe ÚYQÉ°T AÉæÑdGh Ω113 ¢VQ’G áMÉ°ùe …QÉŒ ô©°ùH Iô°TÉÑe ∂dÉŸG øe kÉÑjô≤J Ω160 - 079/6619729 :ä - ∞˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG 45 078/8229071

¢ùcƒ∏jOôHƒ°S ôHƒ°S á«≤HÉW á≤°T (011) / Ωɢ˘ ª◊G êô˘˘ e ‘ (Ö«˘˘ £˘ ˘°ûà˘˘ dG â–) á©HQG Ω220 á«ŸÉ©dG ¢SQGóŸG Üôb ÖcGQ ïÑ£e ,äÉeɪM 3 ,ΰSÉe 1 Ωƒf ,¿ƒ˘dɢ°U ,Ió˘fô˘H 2 ,»˘μ˘jô˘˘eG Ωɢ˘¶˘ f ,¿Ó˘°SQƒ˘H äɢ«˘°VQG ,á˘Ä˘aó˘J ¢ù«˘°SCɢ J 5 IQɪ©dG ,ó©°üe ,ºcÎfG ,Ú°üÑL :ä / ∂dÉŸG ø˘˘ ˘ ˘ e ∞˘˘ ˘ ˘ ˘dG 80 `H ≥˘˘ ≤˘ ˘ °T 079/5557926

áMÉ°ùe ájƒ°ùJ ¬Ñ°T õfOQÉ÷G (95348) ïÑ£e ¿ƒdÉ°U ádÉ°U ΩɪM 2 Ωƒf 2 Ω109 ™˘e ¿õflh π˘≤˘à˘°ùe π˘Nó˘e êGô˘˘c ÖcGQ 65 ô©°ùdG ∂dÉŸG øe Ω60 á«eÉeG á≤jóM 079/5156145 :ä - QÉæjO ∞dG ¢Tô˘˘a ᢢ°Thô˘˘Ø˘ e ᢢ≤˘ °T ™˘˘«˘ Ñ˘ ∏˘ d (95321) ´QÉ°T ≈∏Y ádÓWG Gó∏N á≤£æe ‘ ôNÉa 3 • Ω290 áMÉ°ùŸG áÑ«Ñ£dG áæjóŸG ∞dG 230 ô©°ùdG ¿ÉªY á«ÁOÉcG ∞∏N 079/6687990 :ä - ôØ°ùdG »YGóH

á«≤HÉW IQɪY ‘ á«°VQG á≤°T (95342) 󢫢˘eô˘˘c ᢢaô˘˘Z + Ω150 á˘≤˘°ûdG ᢢMɢ˘°ùe äÉ¡L ™HQG øe á≤°ûdG ∫ƒM ¢VQG á«eÉeG ¿Góª˘M ´Qɢ°T π˘°üØ˘æ˘e π˘Nó˘e Îe 120 ø˘°ùM Òe’G ᢫˘Mɢ°V 27 º˘˘bQ Ò°ûÑ˘˘dG 079/5425227 :ä - Ó©dG ™eÉL ∞∏N Ω112 ᢢMɢ˘°ùe ᢢ«˘˘°VQG ᢢ˘≤˘˘˘°T (95341) á˘≤˘°ûdG ∫ƒ˘M »˘°VQG • π˘°üØ˘æ˘e π˘˘Nó˘˘e ∫Ó≤à°S’G á«MÉ°V äÉ¡L çÓK øe ¢VQG ¬∏dÉH ≥KGƒdG ´QÉ°T ôμH ƒHG ™eÉL Üôb :ä - ÚÁ ᢢ˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘°T 16 º˘˘bQ IQɢ˘ ª˘ ˘Y 079/5425227 ∞dG 80 ô˘˘ ˘©˘ ˘ °ùH π˘˘ ˘ jhó˘˘ ˘ æ÷G (95266) :ä - Ω80 ¢Sô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ J + Ω150 á˘Mɢ˘°ùŸG 0777/965686 - 079/6791550 Qɢ˘Ñ˘ Z ô˘˘jO ∞˘˘dG 185 ô˘˘ ˘©˘ ˘ °ùH (95267) ∂dÉŸG øe äÉaÉ°VG ™e Ω243 É¡àMÉ°ùe 079/6791550 - 0777/965686 :ä 2 Ú°ù◊G πÑL ‘ á«æμ°S á≤°T (95347) :ä - ∞dG 30 ΩɪMh ¿ƒdÉ°Uh Ωƒf 078/8596727 3 Ω190 »∏©dG ´ÓJ ™«Ñ∏d á≤°T (95241) ôHƒ°S Ö«£°ûJ ΩɪM 3 ΰSÉe 1 Ωƒf + ádÉ°U ó©°üe êGôc áÄaóJ ¢ùcƒ∏jO ∂dÉŸG ø˘˘ e Iõ˘˘ «‡ ᢢ dÓ˘˘ WG ᢢ ˘°û«˘˘ ˘©˘ ˘ e 078/6350850 :ä - Iô°TÉÑe

Ω156 Ò°üf ƒHG ‘ ™«Ñ∏d á≤°T (95237) 079/5517792 :ä - …ô¨e ô©°ùH

¢SôJ Ω155 »∏©dG ´ÓJ ‘ á≤°T (95373) Ωƒf 3¢ùcƒ˘˘∏˘ jOô˘˘Hƒ˘˘°S Ö«˘˘£˘ °ûJ Ω350 »˘˘μ˘ jô˘˘eG ï˘˘Ñ˘ £˘ eh ¿ƒ˘˘dɢ˘ °Uh ᢢ dɢ˘ °Uh 56 ô©°ùH ,ΰSÉe 1 ,áÄaóJ ,ÖcGQ 079/5346266 :ä / ∞dG / ᢢ ˘«˘ ˘ fOQ’G ᢢ ˘©˘ ˘ ˘eÉ÷G Üô˘˘ ˘ b (37626) 2 ™HGQ • ¿ÉªY ∫ɪ°T áªμfi πHÉ≤e ™˘e ï˘Ñ˘£˘ eh ¿ƒ˘˘dɢ˘°U Ωɢ˘ª˘ M 2h Ωƒ˘˘ ˘f ∞dG 37 ô©°ùH ∂dÉŸG øe IójóL IófôH 078/6875058 :ä / Ω110 / á«Ñ£dG áæjóŸG ´QÉ°T (37627) ,ÖcGQ ïÑ£eh ¿ƒdÉ°Uh Ωƒf 3 ∫hG • 44 ô©°ùH ∂dÉŸG øe IójóL ,IófôH 078/6875058 :ä / ∞dG ¢Thô˘˘ Ø˘ ˘e Ω32 ™˘˘ «˘ ˘Ñ˘ ˘∏˘ ˘d ᢢ ˘≤˘ ˘ °T (37677) ôLDƒe / …QÉŒ - »æμ°S / ¢üNôeh Üôb ¿ÉLôY ‘ 2• …ô¡°T 160 ô©°ùH :ä / ∞dG 19 ô©°ùH ∫Ó≤à°S’G ≈Ø°ûà°ùe 079/9883918 ᢢ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ °VQG ᢢ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ ˘°T / Qƒ˘˘ ˘ ˘ HÈW (37676) ïÑ£e ,ΩɪM 2 Ωƒf 3 Ω110 É¡àMÉ°ùe á«LQÉN áaôZ + Ω80 á≤jóMh ¿ƒdÉ°Uh ∂dÉŸG øe ∞dG 37 ô©°ùH IójóL Ω4*3 079/9883918 :ä / 3 Ω140 á«≤HÉW á≤°T/ Ò°üfƒHG (37630) ïÑ£eh á°û«©e ±ƒ«°V ΰSÉe 1 Ωƒf AiOɢ˘g ™˘˘bƒÃ Ió˘˘fô˘˘H ™˘˘e ¿É˘˘eɢ˘ª˘ Mh 078/5826767 :ä / ∂dÉŸG øe / RÉà‡ 078/8518553 -

¥ó˘˘æ˘˘a ∞˘˘∏˘˘N ᢢ«˘˘˘°VQG ᢢ˘≤˘˘˘°T (96302) ïÑ£e áeOÉN ΰSÉe 1 Ωƒf 3 »°ùæéjôdG IôØ°Sh ¿ƒdÉ°Uh ádÉ°U äÉeɪM 3 ÖcGQ πfi É¡©Ñà˘j ¢Sô˘J ¿ƒ˘μ˘∏˘H 2 πNGó˘e 3 :ä - ∂dÉŸG øe ∞««μJ + áÄaóJ …QÉŒ 079/5360323

á«°VQG ¬Ñ°T ™«Ñ∏d IójóL á≤°T (011) / á¡«Ñ÷G ‘ Ω180 á≤jóM ™e Ω216 85 ô©°ùH á«eÓ°S’G ᫪∏©dG á«∏μdG »M - 079/9091974 :ä / ∂dÉŸG øe ∞dG 079/9091765

ᢢ ≤˘ ˘°T ø˘˘ °ùM Òe’G ᢢ «˘ ˘Mɢ˘ ˘°V (96301) ïÑ£e ¿ƒdÉ°Uh ádÉ°U Ωƒf 2 á«°VQG ∂«eGÒ°S á«°VQG Ú∏Nóe ΩɪM 1 ÖcGQ Iô˘˘ °Tɢ˘ Ñ˘ ˘e ∂dÉŸG ø˘˘ e π˘˘ eɢ˘ c Ú°üÑ˘˘ ˘L 079/5312794 :ä - ôØ°ùdG ÖÑ°ùH

∫hG • ™˘˘ «˘ ˘Ñ˘ ˘ ∏˘ ˘ d Ió˘˘ ˘jó˘˘ ˘L ᢢ ˘≤˘ ˘ °T (011) »˘˘ ˘M / ᢢ ˘¡˘ ˘ «˘ ˘ Ñ÷G ‘ Ω177 ɢ¡˘à˘Mɢ°ùe ∞dG 75 ô©°ùH á«eÓ°S’G ᫪∏©dG á«∏μdG - 079/9091974 :ä / ∂dÉŸG ø˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘e 079/9091765


25


24 / ᢢ «˘ ˘fOQ’G ᢢ ©˘ ˘eÉ÷G ∞˘˘ ˘∏˘ ˘ N (32648) çÓ˘˘ K Ω115 á˘≤˘ °T / 󢢫˘ °Tô˘˘dG ᢢ«˘ Mɢ˘°V ,Ió˘˘fô˘˘Hh ¿ƒ˘˘dɢ˘°Uh ¿É˘˘eɢ˘ª˘ Mh ±ô˘˘Z ⁄ ¢ùcƒ˘˘∏˘ jOô˘˘Hƒ˘˘°S ,󢢩˘ °üe ,ᢢĢ aó˘˘ J - 079/6034756 :ä / ø˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘μ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °ùJ 079/6655683 á«fOQ’G á©eÉ÷G ™«Ñ∏d á≤°T (34197) øe 2 • Ω170 á«dɪ°ûdG áHGƒÑdG πHÉ≤e - 079/5255473 :ä - Iô°TÉÑe ∂dÉŸG 0777/496475 2 Ωƒf 2 Ò°üf ƒHG ™«Ñ∏d á≤°T (34189) ∂dÉŸG øe 1 • ïÑ£e ¿ƒdÉ°U ΩɪM - 079/5255473 :ä - Iô˘˘ ˘ ˘ ˘ °Tɢ˘ ˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘e 0777/496475

ô˘˘ ˘ ˘bƒŸG - Üɢ˘ ˘ ˘ë˘ ˘ ˘ °S ‘ ¢VQG (33747) øY Îe 100 ó©ÑJ ÂhO 13 É¡àMÉ°ùe - Âhó∏d 6500 ô©°ùH ‹hódG 60 ´QÉ°T 079/6179229 - 078/5867598 :ä

Üô˘˘b â«ŸG ô˘˘ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG ‘ ᢢ ≤˘ ˘°T (34193) ,2 Oó˘Y ∞˘«˘«˘ μ˘ J ,3 • áÁƒ˘˘ °S ¥ó˘˘ ˘æ˘ ˘ a - Iô°TÉÑe ∂dÉŸG øe áfƒμ∏H ,ïÑ£e 0777/496475 - 079/5255473 :ä

‘ á˘jQɢª˘ã˘à˘°SG ¢VQG ᢩ˘ £˘ b (95134) 280 Âhó˘dG ô˘©˘°ùH äɉhO ô˘˘°ûY ¥ô˘˘ØŸG

/ AÉ£°SƒdG πNóJ ΩóYh ∂dÉŸG øe QÉæjO 079/6774034 :ä

QɢàıG ∞˘∏˘N ᢢ©˘˘eÉ÷G ´Qɢ˘°T (37527) Ω50 ±hhQ ™e 3 ≥HÉW …ƒ«M ™bƒe ∫ƒe ⁄ IójóL IófôH á°û«©e ¿ƒdÉ°U Ωƒf 3 øe AÉ£°Sh ¿hóH ∞dG áFÉe ô©°ùH øμ°ùJ 079/7043333 :ä - ∂dÉŸG

¢Só≤dG ´Q É°T / …QÉŒ ¢VQG (37624) ΩóY AÉLôdGh ™«Ñ∏d ÂhO 1 É¡àMÉ°ùe 079/9011011 :ä / AÉ£°SƒdG πNóJ ¢VƒM ¿É¨jõdGƒHG / AÉbQõdG (37668) ºbQ 5 ¢Vƒ◊G º˘˘bQ ᢢ eÓ˘˘ °ùdG ᢢ ©˘ ˘∏˘ ˘J ≈∏Y ÂhO 11 É¡àMÉ°ùe 749 á©£≤dG 079/5025446 :ä / ÚYQÉ°T

QÉàıG ∞∏N á©eÉ÷G ´QÉ°T (37526) Ωƒf 3 Ω210 »°VQG ≥HÉW IójóL ∫ƒe äÉØ«μe 3 ¿ƒdÉ°U á°û«©e ôNÉa ïÑ£e ∂dÉŸG øe AÉ£°Sh ¿hóH Ω200 á≤jóM 079/7043333 :ä - ó«L ô©°ùH

ìGôŸG ¢VƒM ø°ü◊G / óHQG (37670) ºbQ 29 ¢Vƒ◊G º˘˘ ˘ ˘bQ ¿’õ˘˘ ˘ ˘¨˘ ˘ ˘ ˘dG ΩGh ¿É°Tƒ≤H ÂhO 12 É¡àMÉ°ùe 721 á©£≤dG 079/5025446 :ä / π≤à°ùe

ᢢ ˘°ù°SDƒŸG ∞˘˘ ˘∏˘ ˘ N í˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘jƒ˘˘ ˘ °U (33531) ) ΩɪM 2 Ωƒf 3 - 2 • ájôμ°ù©dG ∞bƒe ó©°üe IófôH L ¿ƒdÉ°U (ΰSÉe ø˘˘e Iɢ˘Ø˘ ©˘ e ᢢĢ aó˘˘ J ¢ù«˘˘ °SCɢ ˘J IQɢ˘ «˘ ˘°S :ä - ∞˘˘ ˘ ˘ ˘dG 39 ∂dÉŸG ø˘˘ ˘e Ωƒ˘˘ ˘°Sô˘˘ ˘dG 079/5705935

á¡«Ñ÷G á≤£æe ‘ ™«Ñ∏d ¢VQG (37620) ¢SQGó˘˘e ø˘˘e Üô˘˘ ≤˘ ˘dɢ˘ H π˘˘ ¡˘ ˘æŸG QGhO / Ω570 É¡àMÉ°ùe ÚYQÉ°T ≈∏Y ´GóH’G :ä / ∂dÉŸG øe / QÉæjO ∞dG 120 ô©°ùH 079/5550608

3• / í∏jƒ°U / ÚØ«f ´ƒ∏W (33528) ,ΰSÉe ΩɪM 2h Ωƒf 3 Ω120 É¡àMÉ°ùe ,IófôH ,á˘∏˘≤˘à˘°ùe ᢰû«˘©˘e L ¿ƒ˘dɢ˘°U ø˘e IÉ˘Ø˘©˘e ,äGQɢ«˘ °S ∞˘˘bƒ˘˘e ,󢢩˘ °üe IójóL / ∞dG 47 `H ∂dÉŸG øe Ωƒ°SôdG 079/5651816 :ä /

ÂhO 2/ ‹É˘˘ ˘ ª˘ ˘ ˘°ûdG áÁƒ˘˘ ˘ ˘°S (81292) ∂dÉŸG øe ájƒ«M á≤£æe ‘ ∑ΰûe 0777/053669 :ä / Iô°TÉÑe ™˘˘ «˘ ˘Ñ˘ ˘ ∏˘ ˘ d ¢VQG / Úª˘˘ ˘«˘ ˘ eô˘˘ ˘dG (81291) á©˘Ø˘Jô˘eh á˘∏˘£˘e äɉhO 4 É¡˘à˘Mɢ°ùe Iôaƒàe äÉeóÿG ™«ªL áYQõŸ í∏°üJ áæ«J ΩG ¢VƒM / »FÉ¡f Ϊ∏d QÉæjO 30 0777/053669 :ä / 19 á©£≤dG ºbQ 3

Ω170 COZMO Üôb á«Øjƒ°üdG (33504) á∏≤à°ùe á°û«©e + ádÉ°U ΰSÉe 1 Ωƒf 3 ±’G 105 á©FGQ ádÓWG øμ°ùJ ⁄ IójóL 079/7358437 :ä - AÉ£°Sh ¿hóH

áÁƒ˘˘ ˘ ˘ °S / â«ŸG ô˘˘ ˘ ˘ ë˘ ˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ ˘ dG (81290) ´QÉ°ûdG ≈∏Y äɉhO 3/ 1 ‹Éª°ûdG í˘˘∏˘ °üJ »˘˘Mɢ˘«˘ °S (CG) ø˘˘ μ˘ ˘°S »˘˘ °ù«˘˘ Fô˘˘ dG :ä / »FÉ¡f ΟG QÉæjO 190 ´hô°ûŸ 0777/053669

ᢢ ˘ ˘ YGP’G ≈˘˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ ˘ e ∞˘˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘ N (33108) QGhO ±Gô˘˘ ˘WG ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y ,¿ƒ˘˘ ˘jõ˘˘ ˘Ø˘ ˘ ∏˘ ˘ à˘ ˘ dGh ,ΰSÉe 1 ,Ωƒf 3 ,Ω150 ,Iójɪ◊G øe áÑjôb IQOÉf ádÓWG Ω20 ÚYQÉ°T iƒà°ùe äÉÑ«£°ûJ ≥FGó◊Gh äÉeóÿG ∂«eGÒ°S ,•ƒ∏H Iô°ûb ÜGƒHG ,‹ÉY :ä - ∂dÉŸG øe ∞dG 46 ô©°ùH ÊÉÑ°SG 078/5909161 - 079/5542859

ÂhO 4 Iô¨ãdG / Iójó÷G QóH (81289) QÉæjO 15 `H (´É°ûe) ÂhO 38 π°UG øe :ä / Iô˘˘ ˘ °Tɢ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘e ∂dÉŸG ø˘˘ ˘ e Ϊ˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ d 0777/053669

Üôb ∫Ó≤à°S’G á«MÉ°V ‘ á≤°T (32315) Ωƒf ±ôZ çÓK IõªM Òe’G ≈Ø°ûà°ùe IófôH ïÑ£e ádÉ°Uh ¿ƒdÉ°U ÚeɪM - 079/5681017 :ä - ºcÎfG ó©°üe 079/5682554

6 / »Hô¨dG ÖjƒÑdG / ¢üMÉe (81288) áYQõŸ í∏°üJ Üô¨dG ≈∏Y á∏£e ÂhO øe QÉæjO 30 ΟG ô©°S ´QGõe ÖfÉéH 0777/053669 :ä / Iô°TÉÑe ∂dÉŸG

Ó«Ød í∏°üJ ÂhO 2 / ¢üMÉe (81287) ΟG ô©°S (ê) øμ°S á∏£eh á©ØJôe 0777/053669 :ä / QÉæjO 120

Üô˘˘ ˘b ∫Ó˘˘ ˘≤˘ ˘ à˘ ˘ °S’G ᢢ ˘«˘ ˘ Mɢ˘ ˘°V (95002) ¿ƒdÉ°U Ωƒf 3 IõªM Òe’G ≈Ø°ûà°ùe 󢩢°üe Ió˘fô˘H ï˘Ñ˘£˘e Úeɢ˘ª˘ M ᢢdɢ˘°U - 079/5681017 :ä - º˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ cÎfG 079/5682554

¢VQG / IóHR / Iójó÷G QóH (91286) Âhó∏d ∞dG 140 ô©°ùH äɉhO 4 ™«Ñ∏d :ä / Iô˘˘ ˘°Tɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ e ∂dÉŸG ø˘˘ ˘e ó˘˘ ˘ MGƒ˘˘ ˘ dG 0777/053669

/ ¬«fƒL QGhO Üôb / QÉÑZ ôjO (37922) ,ΰSÉe 2 Ωƒf 4 Ω260 á«°VQG ¬Ñ°T ,¢SGô˘J ,á˘≤˘jó˘M ,Ωɢ˘ª˘ M ™˘˘e ᢢeOɢ˘N …OGh ≈∏Y ádÓWG ,øμ°ùJ ⁄ á©ØJôe 170 `H õ«‡ º«ª°üJ IôNÉa ,¿hóÑY 079/5702435 :ä / ∞dG

øe §HôŸG ¢VƒM / Ò°üfƒHG (85044) ÚYQɢ˘°T ≈˘˘ ∏˘ ˘Y Ω502 Iô˘˘°Tɢ˘ Ñ˘ ˘e ∂dÉŸG 0777/473978 :ä / QÉæjO ∞dG 57 ô©°ùH 079/5355539 -

õfOQÉ÷ÉH ¢ThôØe ƒjOƒà°SG (37659) áMÉ°ùe áÁó≤dG 烨dG ádÉch QGƒéH IQÉÑY »°VQG ≥HÉW ójóL ¢ThôØe Ω41 ô©°ùH ïÑ£eh ΩɪMh ádÉ°Uh áaôZ øY :ä - Iô˘˘ ˘°Tɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ e ∂dÉŸG ø˘˘ ˘e ∞˘˘ ˘ dG 44 079/5642424

áÑ«gP 6 ¢VƒM / ¿GQóH ÉØ°T (85045) á∏NOh ´QÉ°T ≈∏Y Ω800 ó«L ™bƒÃ á°†jôY á¡LGh ¿Éμ°SG hG Ó«a í∏°üJ - 079/5355539 :ä / ´Qɢ˘ ˘ °ûdG ≈˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘Y 0777/473978 14 ¢VƒM ÉæL ÚY / ¿ƒ∏éY (85046) ø˘e äɉhO ᢢ«˘ fɢ˘ª˘ K 86 º˘˘bQ ᢢ©˘ £˘ ˘b πÑ≤j / ∞dG 65 ô©°ùH Iô°TÉÑe ∂dÉŸG •É°ùbG »bÉÑdGh %50 hG åjóM Ö«L - 079/5355539 :ä / ¿É˘˘ à˘ ˘æ˘ ˘ °S ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y 0777/473978

Qƒ˘˘HÈW ᢢ≤˘ jó˘˘M ™˘˘e ᢢ «˘ ˘°VQG (37660) äÉØ«μe Ω150 Ö«£°ûàdG â– IójóL ƒàæ«°TƒJ äÉfÉgO •ƒ∏H ïÑ£e áÑcGQ ÊÉÑ°SG •ÓH ™e πeÉμdÉH ∫õY ™«Ñ£J 70 Iô°TÉÑe ∂dÉŸG øe IQɪ©dG πeÉc 079/5642424 :ä - ∞dG

/ ¿OQ’G ´QÉ°T ¥ƒa / Ò°üfƒHG (85047) »˘˘Ø˘ ∏˘ ˘Nh »˘˘ eɢ˘ eG ÚYQɢ˘ °T ≈˘˘ ∏˘ ˘Y Ω500 ô©°ùdG 139 ºbQ á©£b ¿ô≤ŸG 7 ¢VƒM - 079/5355539 :ä / Ϊ∏d QÉæjO 135 0777/473978

Ω185 áMÉ°ùe ¿hóÑ©H á≤°T (37927) ∫É°SQƒL ïÑ£e á°û«©e ¿ƒdÉ°U Ωƒf Iôé¡dG »YGóH ™«ÑdG äÉeɪM 3 IófôH :ä - õ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘«‡ ™˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘bƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ e ∂dÉŸG ø˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ e 078/6902656 3

/ ᢢ ¡˘ ˘«˘ ˘Ñ÷G / º˘˘ ∏˘ ˘°ùe ᢢ Hô˘˘ ˘N (90538) í∏°üJ á∏£eh á©ØJôe Ω870 É¡àMÉ°ùe 079/9977353 :ä / äÉfÉμ°SG ácô°ûd

Ω120 ∫hG ≥˘˘ ˘Hɢ˘ ˘W π˘˘ ˘ jhó˘˘ ˘ æ÷G (92715) π«°ùZ áaôZ á°û«©e ¿ƒdÉ°U Ωƒf çÓK ô˘˘©˘ °ùHh 󢢩˘ H ø˘˘μ˘ °ùJ ⁄ äɢ˘eɢ˘ ª˘ ˘M 3 079/6664558 :ä - Ö°Sɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘e

ádÉ«ŸG 8 ¢VƒM / QƒHÈW (90536) á˘≤˘£˘æ˘e º˘¶˘©˘e ≈˘∏˘Y á˘∏˘ £˘ eh ᢢ©˘ Ø˘ Jô˘˘e (Ü) ø˘˘ ˘ μ˘ ˘ ˘ °S Ω862 ɢ˘¡˘ à˘ Mɢ˘°ùe Qƒ˘˘ HÈW :ä / äɢ˘ ˘ fɢ˘ ˘ μ˘ ˘ ˘°SG ᢢ ˘ cô˘˘ ˘ ˘°ûd í˘˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ °üJ 079/9977353

www.ammanwest.com 3 ∫hG ≥HÉW á«°VÉjôdG áæjóŸG (81149) ïÑ£e L ±ô˘˘M Iô˘˘ Ø˘ ˘°S ¿ƒ˘˘ dɢ˘ °U Ωƒ˘˘ f ∞dG 44 êGôc ó©°üe áfƒμ∏H ÚeɪM :ä - §˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘ °ù≤˘˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ dG ø˘˘ ˘ ˘μÁh Qɢ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ jO 06/5156766 - 077/5150066

áYQõe ÖfÉéH / Iójó÷G QóH (90535) í∏°üJ äɉhO 4 É¡àMÉ°ùe ™«Ñ∏d ¢VQG :ä / ÚYQɢ˘ °T ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ᢢ ©˘ ˘£˘ ˘≤˘ ˘dG ™˘˘ ˘≤˘ ˘ J 079/9977353

¢ùcƒ˘∏˘jO ô˘Hƒ˘°S ᢫˘æ˘μ˘ °S ᢢ≤˘ °T (94932) 1 É¡æe Ωƒf 3 Úª°SÉ«dG á«MÉ°V ™«Ñ∏d IófôH á°û«©e + ¿ƒdÉ°U á«°ù«FQ Ωƒf :ä - ∂dÉŸG øe Ω130 áMÉ°ùà ïÑ£e 078/5367051 - 079/6641337

ΩG ¢Vƒ˘˘ ˘ ˘ M / Ió˘˘ ˘ ˘ jó÷G Qó˘˘ ˘ ˘ ˘H (90534) ô˘ë˘Ñ˘dGh Üô˘¨˘dG ≈˘∏˘Y á˘∏˘£˘e / Iô˘˘¡˘ Ñ˘ Y ΩÉμMCÉH ,ê øμ°S Ω870 É¡àMÉ°ùe â«ŸG 079/9977353 :ä / á°UÉN

Ωƒf 3 Ω180 á«°VÉjôdG áæjóŸG (81148) ΩɪM 3 ïÑ£e ¢Sƒ∏L IôØ°S ¿ƒdÉ°U ∞dG 66 ójóL AÉæH êGôc ó©°üe áfƒμ∏H :ä - §˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘ °ù≤˘˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘ dG ø˘˘ ˘ ˘μÁh Qɢ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ jO 06/5150066 - 077/5150066 ¢ùcƒ˘∏˘jO ô˘Hƒ˘°S ᢫˘æ˘μ˘ °S ᢢ≤˘ °T (94931) 1 É¡æe Ωƒf 3 Úª°SÉ«dG á«MÉ°V ™«Ñ∏d IófôH á°û«©e + ¿ƒdÉ°U á«°ù«FQ Ωƒf :ä - ∂dÉŸG øe Ω130 áMÉ°ùà ïÑ£e 078/5367051 - 079/6641337 Ωƒf 3 ,ÚØ«f ´ƒ∏W ,í∏jƒ°U (37950) Ú∏°üØæe ¿ƒdÉ°Uh ádÉ°U äÉeɪM 3 AÉe ¿GõNh áÑcGQ ájɪMh ÖcGQ ïÑ£e øe Ω142 áMÉ°ùe ó©°üeh GófôHh ‘É°VG 079/5800169 :ä - Iô°TÉÑe ∂dÉŸG 3 Ω130 / É«∏YƒHG / QƒHÈW (95375) 1 ¿É˘˘eɢ˘ª˘ Mh ¿ƒ˘˘dɢ˘ °Uh ᢢ dɢ˘ °Uh Ωƒ˘˘ f

⁄ ,π˘˘«˘ °ùZ ᢢaô˘˘Z ,¿ƒ˘˘ μ˘ ˘∏˘ ˘H ,ΰSɢ˘ e …ô¡°Th ∞dG 15 á©aóH ∫hG ≥HÉW øμ°ùJ :ä / ∂æ˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘H ¿hó˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘H Qɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ jO 500 078/5041366 ¢ùcƒ˘∏˘jO ô˘Hƒ˘°S ᢫˘æ˘μ˘ °S ᢢ≤˘ °T (94940) ᢰû«˘©˘ e Ωƒ˘˘f 3 Úª˘˘°Sɢ˘«˘ dG ᢢ«˘ Mɢ˘°V ï˘˘ Ñ˘ ˘£˘ ˘eh Úeɢ˘ ª˘ ˘M Ió˘˘ fô˘˘ ˘a ¿ƒ˘˘ ˘dɢ˘ ˘°U :ä - ∂dÉŸG ø˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘e Ω120 ᢢ Mɢ˘ °ùà 078/8630067

á¡LGh ÂhO 28 / ¿ÉeôdG πJ (94559) Öfɢ˘é˘ H ó˘˘HQG / ‹hó˘˘dG ´Qɢ˘°ûdG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ájƒà°ùe ¬Ñ°Th á«dÉY Ú°Sóæ¡ŸG áHÉ≤f …ô¨e ô©°ùH πàdG »Ø°Uh áHɨd áÑjôb 0777/665299 - 0777/342281 :ä /

¿É˘˘ ª˘ ˘ Y ‘ Údƒ˘˘ ˘e ÚH ᢢ ˘≤˘ ˘ °T (82497) ¿ƒdÉ°Uh ádÉ°U ΩɪM 2 Ωƒf 3 á«Hô¨dG ∂dÉŸG ø˘e Ió˘˘jó˘˘L Ú∏˘˘Nó˘˘e L ±ô˘˘ M :ä - ∞˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ dG 45 ô˘˘ ©˘ ˘°ùH Iô˘˘ °Tɢ˘ ˘Ñ˘ ˘ e 079/5169169 á«Hô¨dG ¿ÉªY Údƒe ÚH á≤°T (82498) ¿ƒdÉ°U ádÉ°U ΩɪM 2 ΰSÉe 1 Ωƒf 2 »°VQG • ∂dÉŸG øe IójóL L ±ôM :ä - Iô°TÉÑe ∂dÉŸG øe ∞dG 40 ô©°ùH 079/5169169 áMÉ°ùe ¿OQ’G ≈Ø°ûà°ùe πHÉ≤e (37634) ΩɪM 2 Ωƒf 2 - 3 • áfƒμ∏H ™e Ω146 ∂dÉŸG øe ÖcGQ ïÑ£e ¿ƒdÉ°U ádÉ°U 077/6518107 :ä - Iô°TÉÑe á˘dɢ°U ±ô˘˘Z 3 ™˘˘«˘ Ñ˘ ∏˘ d ᢢ≤˘ °T (37662) »˘˘ ˘M ᢢ ˘«˘ ˘ dɢ˘ ˘ª˘ ˘ °ûdG ɢ˘ ˘cQɢ˘ ˘ e ¿ƒ˘˘ ˘ dɢ˘ ˘ °U 079/5602538 :ä - äÓdGóÑ©dG

‘ ™˘˘ ˘ bƒ˘˘ ˘ e π˘˘ ˘ °†aG ‘ Iõ˘˘ ˘ «‡ (95141) ᢫˘°VQG Qƒ˘°übh π˘∏˘a á˘≤˘£˘æ˘ e ᢢ¡˘ «˘ Ñ÷G äÉÑ«£°ûJ â°SGôJ Ω180 + ‘É°U Ω187 ᢢ ˘°Uɢ˘ ˘N äɢ˘ ˘ Ø˘ ˘ ˘°UGƒ˘˘ ˘ e kGó˘˘ ˘ L Iô˘˘ ˘ Nɢ˘ ˘ a ∞dG 137 øμ°ùJ ⁄ AÉHô¡c äGQƒLÉHG 079/5943448 :ä - Ωƒ°SôdG øe IÉØ©e

• ,Ω’G á≤jóM ÖfÉéH ,¿ÉLôY (37653) ,ádÉ°U ,Ωɢª˘M 2 ΰSɢ˘e 1 Ωƒ˘˘f 3 ,2 ájɪM ,ƒμjGƒL ïÑ£e ,¿ƒμ∏H ,¿ƒdÉ°U á«HôZ ,¿GƒdG ¢ùcƒ∏jO ¿ÉgO ,∂«HÉÑ°û∏d êGôc ,󢩢°üe ,äGƒ˘æ˘°S 3 AÉæ˘H á˘∏˘£˘eh ,äÉeóÿG Üôb ,á˘Ñ˘cGQ á˘Ä˘aó˘J ,¢UɢN 079/7180900 :ä - ∂dÉŸG øe

Ò°üfƒHG ‘ …QÉŒ ¢VQG (95233) ™ªÛ í∏°üJ Ω20 ´QÉ°T ≈∏Y Ω418 ≥˘˘HGƒ˘˘W ™˘˘HQG ™˘˘e ¿RÉfl 4 …Qɢ˘Œ 079/5517792 :ä / RÉà‡ ô©°ùH É°TÉÑdG ÚY ‘ …QÉŒ ¢VQG (95234) É°TÉÑdG ÚY ájó∏H ÖfÉéH Ω40 .¢T :ä / ∂dÉŸG øe á°†jôY á¡LGh Ω750 079/5517792 Ω750 ÒéM ΩG / á¡«Ñ÷G (96256) ´hô˘˘˘°ûŸ (Ü) ø˘˘˘μ˘˘˘°S ÚYQɢ˘˘°T ≈˘˘˘∏˘˘˘Y :ä / Ϊ∏d QÉæjO 155 ô©°ùH ¿Éμ°SG 079/5109444 Üô˘˘˘˘b / »˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘dG G󢢢˘˘∏˘˘˘˘˘N (96259) øμ°S ÂhO 1 / á«LPƒªædG ¢SQGóŸG / øjOÉé∏d »FÉ¡f ∞dG 360 ô©°ùH (CG) 079/5109444 :ä

‘ á˘jQɢª˘ã˘à˘°SG ÂhO 1000 (95257) Üôb ᪰UÉ©dG á¶aÉfi ±ó¨dG - Qƒ«fi º˘à˘j á˘é˘ë˘H âbDƒ˘e 45 ᢩ˘£˘b á˘bGƒ˘˘°S Iô˘FGó˘H á˘jƒ˘°ùà˘dG º˘°ùb ió˘d ɢ¡˘∏˘«˘é˘°ùJ ô©°ùH É¡d ¿É°Tƒb Qhó°U Ú◊ »°VGQ’G á©£≤dG πeÉμd ¢VhÉØà∏d πHÉb ∞dG 60 079/5428542 :ä - ∂dÉŸG øe ᢢ©˘ eɢ˘ L π˘˘ Hɢ˘ ≤˘ ˘e / Ö«˘˘ æ˘ ˘£˘ ˘dG (90537) á≤£æà Ω500 É¡àMÉ°ùe ¢VQG / AGô°S’G 079/9977353 :ä / π∏a »˘˘∏˘˘©˘˘dG ´Ó˘˘J »˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘°S ¢VQG (95236) .¢T øe áÑjôb AÉ°†«ÑdG ÚY 5 ¢VƒM - Ω750 É¡àMÉ°ùe »°ù«FôdG á©eÉ÷G 079/5517792 :ä ᢢfƒ˘˘à˘ jõ˘˘dG ᢢ«˘ Mɢ˘°V ‘ ¢VQG (95235) Ω25 á¡LGƒH Ω750 á«°ùdóf’G ÖfÉéH 079/5517792 :ä / ∂dÉŸG øe

¬Áƒ°S ‘ áéëH ájQɪãà°SG (95259) ¥óæa π˘Hɢ≤˘e â«ŸG ô˘ë˘Ñ˘dG ≈˘£˘°Sƒ˘dG É¡°†jƒØJ Ú◊ ÂhO 20 ¿G …ó«dƒ¡dG kɪ∏Y ±’G 6 ô©°ùH á«æ©ŸG ôFGhódG øe øe ∞dG 60 ¢†jƒØàdG ó©H Égô©°S ¿ÉH 079/5428542 :ä - ∂dÉŸG ¢VQG / ó˘˘ ˘«˘ ˘ °Tô˘˘ ˘dG ᢢ ˘«˘ ˘ ˘Mɢ˘ ˘ °V (96257) ™bƒÃ ÚYQÉ°T ≈∏Y Ω850 É¡àMÉ°ùe ´hô˘˘°ûe hG Ó˘˘«˘ a Aɢ˘æ˘ Ñ˘ d í˘˘∏˘ ˘°üJ õ˘˘ «‡ 079/5109444 :ä / ¿Éμ°SG

á∏J ¢SGQ ÂhO 10 §∏°ùdG OÉ©∏L (95258) á«bGQ á≤£æe Ω6 ,10 ,30 ´QGƒ°T 3 ≈∏Y ᢢaɢ˘ c ∫ɢ˘ ª˘ ˘YG ∫ɢ˘ LQ ´QGõ˘˘ e Öfɢ˘ é˘ ˘H πeÉμdÉH á髢°ùeh á˘ë˘∏˘°üà˘°ùe äɢeóÿG - ∂dÉŸG øe πHÉb Âhó∏d ∞dG 27 ô©°ùH 079/5428542 :ä

ø˘˘ e Üô˘˘ ≤˘ ˘dɢ˘ H - ⁄ɢ˘ °S ᢢ jô˘˘ b (37941) - Ü øμ°S - äɉhO ™HQG - äÉfÉμ°S’G QÉæjO 25 ô©°ùH áaô°ûe - á∏eÉc äÉeóN :ä - ∂dÉŸG ™e á©LGôŸG - Ϊ∏d 079/5500372 ≈∏Y - Ω882 - Ωɪ◊G êôe (37942) ™bƒe Ü øμ°S áØ°TÉch á«dÉY ÚYQÉ°T ∞dG 120 ô©°ùH π∏a á≤£æe kGóL õ«‡ 079/5500372 :ä - ∂dÉŸG øe á©£≤∏d Ω574 É¡àMÉ°ùe ∞dG 120 ô©°ùH (95264) øe Iójó÷G QóH - ¥ƒHGO ¢UÉN ê øμ°S - 0777/965686 :ä - ∂˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ŸG 079/6791550 øe áÑjôb ÂhO 4 ∞dG 80 ô©°ùH (95265) ≈˘∏˘Y Üɢ˘ë˘ °S …õ˘˘côŸG Qɢ˘°†ÿG ¥ƒ˘˘°S - 0777/965686 :ä - ÚYQɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °T 079/6791550

hô˘˘ ˘ ˘°ùdG ‘ ™˘˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ ˘∏˘ ˘ ˘ ˘d ¢VQG (96925) í∏°üJ áHÓN ádÓWÉH Ω500 É¡àMÉ°ùe :ä / Qɢ˘ ˘æ˘ ˘ ˘jO ∞˘˘ ˘ dG 65 ô˘©˘ °ùH Ó˘˘«˘ Ø˘ d 06/5332874 - 079/5663121 ø˘˘e Üô˘˘≤˘ ˘dɢ˘ H Ω1477 hô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘°ùdG (37939) ø˘˘ Y Îe 200 ó˘©˘Ñ˘J ᢫˘∏˘g’G ᢩ˘ eÉ÷G á˘Ø˘°Tɢ˘c Ω12 ´Qɢ˘°T »˘˘°ù«˘˘Fô˘˘ dG ´Qɢ˘ °ûdG Ϊ∏d QÉæjO 60 á∏eÉc äÉeóN Üô¨∏d 079/5500372 :ä - ∂dÉŸG øe Ω1250 QÉ£ŸG ≥jôW - π£°ù≤dG (37940) Üôb á˘Ø˘°Tɢch ᢫˘dɢY 16*12 ÚYQɢ˘ °T 70 ô©°ùH á«°ùdóf’G ´QÉ°T á«bGQ π∏a ∫ƒÑb øμÁ ∂dÉŸG øe á©£≤∏d ∞dG 079/5500372 :ä - øªãdG øe IQÉ«°S ¥ô˘˘ °T ,ɢ˘ «˘ ˘∏˘ ˘Y ƒ˘˘ HG ,Qƒ˘˘ HÈW (33442) ,ê ø˘˘ ˘ μ˘ ˘ ˘°S ,Ω1120 ,ɢ˘Ø˘ °üdG ᢢ«˘ Mɢ˘°V á≤£æe ,Ω8 á°UÉN á∏NOh ,Ω20 ´QÉ°T í∏°üJ ,Iôaƒàe äÉeóÿG ™«ªL π∏a ±’G 110 ¿É˘μ˘°SG hG á˘≤˘ °UÓ˘˘à˘ e Ó˘˘«˘ Ø˘ d 079/5634289 :ä - ∂dÉŸG øe ‘É°U


23

- Üɢ˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘˘°S ‘ ¢VQG (33748) ÂhO 10 ɢ˘¡˘˘à˘˘Mɢ˘°ùe ô˘˘˘bƒŸG ᢢ˘˘˘˘˘˘KÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘K ≈˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘Y ™˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘J ™˘˘˘˘˘˘fɢ˘˘˘˘˘°üÃ á˘˘˘˘˘˘WÉfi ´QGƒ˘˘˘˘˘˘°T ô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùH IÒÑ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘c ∂dÉŸG ø˘˘˘e Âh󢢢∏˘˘˘d 11^200 - 078/5867598 :ä - Iô°TÉÑe 079/6179229

»YÉæ°U º«bôdG Ω10800 (92198) 3 ≈˘˘∏˘ Y ™˘˘≤˘ ˘J ™˘˘ eGƒ˘˘ °üdG Üô˘˘ b ó˘Lƒ˘˘j …QÉŒ ᢢ¡˘ LGh ´QGƒ˘˘°T ∫ƒfih Ω500 áMÉ°ùà â«H É¡H 079/9553441 :ä - Aɢ˘ ˘Hô˘˘ ˘ ¡˘ ˘ ˘c

ᢢ «˘ ˘Mɢ˘ °V ô˘˘ ˘ª◊G Ω930 (92190) á°UÉN ΩÉμMÉH GC øμ°S É«g IÒe’G áªîØdG Qƒ°ü≤dGh π∏ØdG §°SƒàJ 079/5124451 :ä - Ö°SÉæe ô©°ùH www.alkarrete.com

www.alkarrete.com

ΩG - ᢢ˘¡˘˘˘«˘˘˘Ñ÷G Ω760 (92191) Üô˘˘ ˘b IÒ≤˘˘ ˘æ˘ ˘ ˘dG Ω4700 (92199) ¿OQ’G ´Qɢ°T Üô˘b á˘˘Ø˘˘«˘˘∏˘˘«˘˘∏˘˘M »°ù«FôdG ´QÉ°ûdGh ÜÉë°S ¿Éμ°SG ™˘Ø˘Jô˘e ™˘bƒ˘˘e ᢢ©˘˘FGQ ᢢdÓ˘˘WG ó˘Ñ˘©˘ e ´Qɢ˘°T á˘˘μ˘ «˘ °ûeh ᢢYhQõ˘˘e ô©°ùH ¿Éμ°S’ hG Ó«Ød í∏°üJ 079/9553441 :ä - Ö°SÉæe ô©°ùH 079/5124451 :ä - Ö°Sɢ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘e áØ«ØN äÉYÉæ°U ¢VQG (32712) www.alkarrete.com www.alkarrete.com ∑ôªL ∞∏N óÑ©e ´QÉ°T ≈∏Y π¡°ùdG Ò°übG 4 ¢VƒM ¿ÉªY ܃˘˘æ˘˘L ™˘˘«˘˘Ñ˘˘∏˘˘d ¢VQG (92717) ¥ƒa Ò°üf ƒHG Ω520 (92192) í∏°üJ Ω1019 áMÉ°ùe 793 ºbQ ¢VƒM ÊÉ°ü◊G ƒHG - QÉ£ŸG ᢩ˘Ø˘Jô˘e á˘≤˘£˘æ˘e ¿OQ’G ´Qɢ°T ᢫˘Yɢ˘æ˘˘°üdG ¢VGô˘˘Z’G ᢢaɢ˘μ˘˘d ᢩ˘Hô˘e ÂhO 10 á˘Mɢ˘°ùe 37 ᢢ˘°†jô˘˘˘Y ᢢ˘¡˘˘˘LGh ᢢ˘jƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùe :ä - äɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘YOƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùŸGh 079/6664558 :ä - π˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘°ûdG í∏°üJ áãjó◊G π∏ØdÉH áWÉfi 079/9470649 www.ammanwest.com 079/9553441 :ä - Ó«a AÉæÑd www.alkarrete.com ᢫˘fɢª˘˘cÎdG - ɢ˘HOɢ˘e (96853) ¢VƒM - º∏°ùe áHôN (92716) äɉhO ᢢ«˘˘fɢ˘˘ª˘˘˘K ∂dÉŸG ø˘˘˘e ≥˘Wɢæ˘e π˘ª˘LG ‘ 31 ᢢMh 6 êôe ¿GQóH ÉØ°T Ω1000 (92193) á˘jƒ˘˘à˘˘°ùe º˘˘c1 ɢ˘˘˘HOɢ˘˘˘˘e Üô˘˘˘˘˘Z í˘∏˘°üJ Ω810 󫢰Tô˘dG ᢫˘Mɢ°V á∏«ª÷G π∏ØdÉH áWÉfi ¢SôØdG ∞˘dG ¿hô˘°ûY á˘∏˘£˘e ᢢ©˘˘Ø˘˘Jô˘˘e - π∏a á≤£æe - Ó«a hG ¿Éμ°S’ í∏°üJ áFOÉg á≤£æe ájƒà°ùe :ä - äÉeóÿG πeÉc ÂhódG 079/6664558 :ä 079/9553441 :ä - Ó˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘d 077/7779946 - 079/7779946 www.ammanwest.com

www.alkarrete.com

- »°SôμdG - ™«Ñ∏d ¢VQG (92713) øμ°S ÚYQÉ°T ≈∏Y Ω600 áMÉ°ùe ô©°ùHh Ó«a hG ¿Éμ°S’ í∏°üJ ê 079/6664558 :ä - Ö°Sɢ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘e

»˘˘∏˘˘©˘˘˘dG ´Ó˘˘˘J Ω1000 (92194) ™˘bƒ˘e É˘æ˘«˘°S ø˘HG ¿É˘μ˘˘°SG Üô˘˘b π∏ØdÉH áWÉfi áFOÉgh π«ªL ¿Éμ°SG ´hô°ûŸ í∏°üJ ájƒà°ùe 079/9553441 :ä - Ó˘˘˘«˘˘˘˘Ø˘˘˘˘d hG

www.ammanwest.com

www.alkarrete.com

øe Üô≤dÉH QÉÑZ ôjO (92714) ™«ÑdGh ÂhO 2 É«ØdOÓ«a ¢SQGóe ¿Éμ°SG áfÉeQ ΩG Ω570 (92195) hG ¿Éμ°S’ í∏°üJ …ô¨e ô©°ùH ¿GQóH ÉØ°T óM ≈∏Y Ú°Sóæ¡ŸG 079/6664558 :ä - Ó˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘a ᢢ∏˘˘˘£˘˘˘e ᢢ˘ª˘˘˘b ≈˘˘˘∏˘˘˘YG ‘ ™˘˘˘≤˘˘˘J www.ammanwest.com ô©°ùH á∏«ªL á≤£æe áaô°ûeh 079/9553441 :ä - Ö°Sɢ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘e áMÉ°ùŸG »∏©dG ´ÓJ (81146) www.alkarrete.com ÚYQÉ°T ≈∏Y ™≤J CG øμ°S Ω1200 ¿É˘μ˘°SG hG Ó˘«˘a Aɢæ˘Ñ˘˘d í˘˘∏˘˘°üJ Üô˘b ¢ù«˘é˘ jƒ˘˘æ˘ dG Ω530 (92196) 210 ΟG Ω30 ¢VQ’G á¡LGh π∏ØdÉH áWÉfi QƒHÈW äGQÉ°TG - 06/5150066 :ä - Qɢ˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘jO í˘∏˘°üJ ᢰ†jô˘Y á˘¡˘LGh á˘jƒ˘˘à˘ °ùe 077/5150066 :ä - ≥≤°T ´hô°ûŸ hG Ó«a AÉæÑd www.alkarrete.com 079/9553441 ᢢ«˘˘°Vɢ˘jô˘˘dG á˘˘æ˘˘jóŸG (81147) ´QÉ°T ≈∏Y ™≤J Ü øμ°S Ω780 ¿ƒ«Y ¿GQóH ÉØ°T Ω600 (92197) Ú≤˘˘Hɢ˘W ܃˘˘°ùæ˘˘e ó˘˘Lƒ˘˘˘j Ω12 ≈∏Y á∏£e á∏J ≈∏Y ™≤J ÖjòdG 230 ΟG ¿Éμ°SG AÉæÑd í∏°üJ ≈˘˘∏˘ ˘Y ᢢ °†jô˘˘ Y ᢢ ¡˘ ˘LGƒ˘˘ H ¿É˘˘ ª˘ ˘Y - 077/5150066 :ä - Qɢ˘˘˘æ˘˘˘˘jO :ä - Ó˘˘ ˘«˘ ˘ Ø˘ ˘ d í˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘°üJ ÚYQɢ˘ ˘ °T 06/5150066 www.alkarrete.com 079/9553441

øe - AÉë«ØdG - ÉHOÉe (96851) ÚYQÉ°T ≈∏Y äɉhO 5 ∂dÉŸG á≤£æe ájƒà°ùe Ω130 á¡LGƒH ɢHOɢ˘e ø˘˘Y º˘˘c2 󢩢˘Ñ˘˘J ´QGõ˘˘e ∞dG 18 ô©°ùdG á©ØJôe á∏£e :ä - Âh󢢢˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG Qɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jO 077/7779946 - 079/7779946

√ô˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘°ùe ‘ ¢VQG (37618) - 2 áMƒ∏˘dG 5 ¢Vƒ◊G è˘dÉ˘Ø˘dG ∞dG 800 IRhô˘˘Ø˘˘˘e ÂhO 538 :ä - ᢢ˘˘©˘˘˘˘£˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG π˘˘˘˘eɢ˘˘˘μ˘˘˘˘d 077/5100002 - 079/5746369 ᢢHô˘˘N ᢢ¡˘ «˘ ˘Ñ÷G Ω780 (92188) ᢢ¡˘ LGh π˘˘μ˘ ˘°ûdG ᢢ ©˘ ˘Hô˘˘ e º˘˘ ∏˘ ˘°ùe á∏˘«˘ª˘Lh á˘FOɢg á˘≤˘£˘æ˘e ᢰ†jô˘Y 079/5124451 :ä - Ö°SÉæe ô©°ùH www.alkarrete.com

¿Éμ°SG ¿GQóH ÉØ°T Ω680 (92189) ÚYQÉ°T ≈∏Y ™≤J Ú°Sóæ¡ŸG ô˘©˘°ùH Aɢæ˘Ñ˘dG á˘ã˘jó˘M á˘≤˘£˘æ˘ e 079/5124451 :ä - Ö°Sɢ˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘e www.alkarrete.com


22


19


18

¢VƒM QƒYÉf »°VGQG (37614) á˘∏˘£˘e ¢VQG ᢩ˘£˘b ᢫˘∏˘jƒ˘©˘˘dG á≤£æe Ü øμ°S Ω985 áMÉ°ùe ´QÉ°T øY ó©ÑJ áehófl π∏a :ä Ω500 ΩÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùdG 079/6573000 ᢢ˘˘«˘˘˘˘Mɢ˘˘˘˘°V - ø˘˘˘˘˘jÒH (34621) π˘∏˘a á˘≤˘£˘æ˘e IQƒ˘æŸG á˘æ˘˘jóŸG ᢢ¡˘˘LGh ,ÂhO ∞˘˘°üf Qƒ˘˘˘°übh ¿É˘˘˘μ˘˘˘°SG ,´Qɢ˘˘˘°ûdG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y Ω25 :ä - ∂dÉŸG øe ,Ú°Sóæ¡ŸG 079/7080006 - 078/5710343

á˘Ø˘«˘∏˘«˘˘∏˘˘M ƒ˘˘HG Ω750 (37577) ¿É˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘°SG ´hô˘˘˘˘˘˘°ûe QGƒ˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘˘H Iõ˘˘«‡ ᢢdÓ˘˘Wɢ˘H Ú°Só˘˘æ˘˘˘¡ŸG ≥HÉW ܃°ùæe ¿OQ’ ´QÉ°T ≈∏Y 078/5384299 :ä ≈˘˘∏˘˘˘Y Ü ø˘˘˘μ˘˘˘°S Ω855 (82499) ‘ π˘˘∏˘˘Ø˘˘dɢ˘H ᢢWÉfi ÚYQɢ˘˘°T ™˘Ñ˘°ùd í˘∏˘°üJ ᢫˘Hô˘¨˘dG ¿É˘ª˘Y - Iô°TÉÑe ∂dÉŸG øe ≥HGƒW 079/5169169 :ä

‹É˘˘ª˘˘°ûdG ¥É˘˘ª˘˘˘°ùdG ΩG (55623) `H ɢ˘°SQ’ ¥ó˘˘æ˘˘a ¥ô˘˘˘°T ∫ɢ˘˘ª˘˘˘°T á˘∏˘Hɢ˘b Ω625 ᢢ˘˘Mɢ˘˘˘˘°ùŸG Ω130 AÉæH É¡«˘∏˘Y …QÉŒ π˘jƒ˘ë˘à˘∏˘d É¡eÉeG Ω46 á¡LGƒdG ¢T 2 ≈∏Y iƒ˘˘à˘˘°ùe ≈˘˘∏˘˘Y ¢†jô˘˘˘Y ´Qɢ˘˘°T …ô¨e ô©°ùH áYƒHôe ´QÉ°ûdG - 079/7776886 :ä 078/6857881

∂jôH ‘ äɉhO 10 (37575) ´QÉ°T øY á«fÉK Iô‰ 23 ¢VƒM á˘aɢ˘c Ω125 á˘¡˘LGh ÚKÓ˘˘ã˘˘dG ∂dÉŸG ø˘˘e Iô˘˘aƒ˘˘à˘˘e äɢ˘eóÿG 078/5384299 :ä - Iô°TÉÑe

‘ ™«Ñ∏d õ«‡ ™bƒe (37615) ¿É˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘b Êɢ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘°ûdG π˘Ñ˘b ¿GQó˘H É˘Ø˘˘°T 󢢩˘˘H (33209) Ω1671 ᢢMɢ˘°ùà äɢ˘≤˘˘°UÓ˘˘à˘˘˘e ´hô˘˘˘˘°ûŸ ≥˘˘˘˘°UÓ˘˘˘˘˘e - ø˘˘˘˘˘jÒH Ω71 á¡LGƒH ´QGƒ°T çÓK ≈∏Y `dG ´QÉ°Th …ô°†◊G ôjƒ£àdG 079/6573000 :ä - CG øμ°S ,ɢ«˘∏˘Y ƒ˘˘HG ,Qƒ˘˘HÈW (33443) ∞dG 21 - Ω500 …ƒªæàdG 100 ´Qɢ°T ≈˘∏˘Yh AɢbQõ˘˘dG (37523) ,Ω1120 ,ÉØ°üdG á«MÉ°V ¥ô°T 079/5525742 :ä - ∂dÉŸG øe »Yôa ´QÉ°Th »°ù«FôdG IOÉ©°ùdG á∏NOh ,Ω20 ´QÉ°T ,ê øμ°S ôNBG ¿OQ’G ´QÉ°T ¥ƒa (33300) ™«ªL π∏a á≤£æe ,Ω8 á°UÉN ≈˘∏˘Y ᢩ˘Hô˘e Ω523 Ò°üf ƒ˘˘˘˘˘HG - …õ˘˘˘cô˘˘˘˘e …QÉŒ ¢VQG ÂhO í˘˘∏˘˘˘°üJ ,Iô˘˘˘aƒ˘˘˘à˘˘˘e äɢ˘˘eóÿG ¿hó˘H ¢ùaɢæ˘e ô˘©˘˘°ùH ¢VQɢ˘©˘˘e ¢Vƒ˘M ≈˘∏˘˘Y ᢢdÓ˘˘WG ÚYQɢ˘°T 110 ¿Éμ°SG hG á≤°UÓàe Ó«Ød 079/7043333 :ä - AÉ£°Sh øe Ω/QÉæjO 135 ô©°ùdG á©≤ÑdG :ä - ∂dÉŸG øe ‘É°U ±’G 079/5525742 :ä - ∂dÉŸG 079/5634289 ¢VQG á«Hô¨dG áÑæjQG (33248) 14 ∫RÉ÷G - ɢ˘˘˘˘HOɢ˘˘˘˘˘e (96854) ÂhO 18 Iô˘Nɢa á˘jQɢª˘ã˘˘à˘˘°SG ¢VQG ᢢ˘˘©˘˘˘˘£˘˘˘˘b Í∏˘˘˘˘dG (33669) ´Qɢ˘˘°T ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ∂dÉŸG ø˘˘˘e ÂhO É¡©bƒe ÖÑ°ùH á©Hôe ájƒà°ùe 10 ¢VƒM ÂhO 15 É¡àMÉ°ùe á˘≤˘°UÓ˘e ᢢ©˘˘£˘˘≤˘˘dG ∞˘˘∏˘˘N Ω12 ø˘e º˘˘c14 󢩢˘Ñ˘˘J Qɢ˘£ŸG Üô˘˘b äBɢ°ûfG ɢ¡˘«˘∏˘Y ó˘Lƒ˘j ᢢ£ÙG ô©°ùdG ájƒà°ùe ÉHOÉe º«¶æàd ɢ¡˘∏˘NGO kɢHƒ˘æ˘L Qɢ˘£ŸG ô˘˘°ùL í˘˘∏˘˘°üJ Aɢ˘Hô˘˘¡˘˘c ∫ƒfi ɢ˘¡˘˘˘Hh :ä - Âh󢢢˘˘dG ∞˘˘˘˘˘˘dG ¿hô˘˘˘˘˘˘°ûY ∂dÉŸG øe ¿ÉªY áfÉeG OhóM - ڪࡪ∏d á«YÉæ°U ICÉ°ûæªc 077/7779946 - 079/7779946 079/9672003 :ä - Iô°TÉÑe 079/5270798 :ä

܃˘˘æ˘˘L Ió˘˘jó÷G Qó˘˘H (55619) ᢢ˘«˘˘˘Mɢ˘˘Hô˘˘˘˘dG ᢢ˘˘°SQ󢢢˘e ¥ô˘˘˘˘°T á˘Mɢ˘°ùŸG Ω700 `H ᢢ«˘˘Hƒ˘˘˘æ÷G Ω22 ᢢ¡˘˘LGƒ˘˘dG Ü ø˘˘μ˘˘°S Ω2340 øe ≈∏YG áHÓNh áFOÉg á≤£æe :ä - …ô˘˘¨˘˘˘e ô˘˘˘©˘˘˘°ùH ´Qɢ˘˘°ûdG 078/6857881 - 079/7776886 áMÉ°ùŸG Éμ°S áHôN (55622) ¢T 2 ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y CG ø˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°S Ω1010 ´Qɢ˘°T ɢ˘¡˘˘eɢ˘˘eG Ω54 á˘¡˘LGƒ˘˘dG ´Qɢ˘˘˘°ûdG ø˘˘˘˘e ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘YG ¢†jô˘˘˘˘˘Y :ä - …ô˘¨˘˘e ô˘˘©˘˘°ùH ᢢYƒ˘˘Hô˘˘e 078/6857881 - 079/7776886 »˘˘˘˘˘Hƒ˘˘˘˘˘æ÷G ¿h󢢢˘˘Ñ˘˘˘˘˘Y (55621) ¢UÉN CG øμ°S Ω1105 áMÉ°ùŸG á∏£e Ω45 á¡LGƒdG ¢T 2 ≈∏Y á∏«£à°ùe ¬Ñ°T π∏ØdÉH áWÉfih :ä - …ô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùH 078/6857881 - 079/7776886


17

Qõ«∏H πjôJ ¬«dhôØ°T (95332) LTZ äɢ˘aɢ˘°VG π˘˘a Oƒ˘˘°SG 2004 π˘eɢc ¢üë˘a 4*4 á˘ë˘à˘a ó˘∏˘˘L - 1500 á©aóH •É°ùbG hG kGó≤f 079/5109535 :ä Qõ«∏H πjôJ ¬«dhôØ°T (95331) 4*4 äÉaÉ°VG πa …ôªN 2005 kGó≤f åjóM ∑ôªL πeÉc ¢üëa :ä - 1500 á©aóH •É°ùbG hG 079/5109535 ∑Qɢ˘˘Ñ˘˘˘°S ¬˘˘˘«˘˘˘dhô˘˘˘Ø˘˘˘˘°T (95286) ¢üëa ,Oƒ°SG ¿ƒd 2006 πjOƒe Gó˘Y äɢaɢ°V’G á˘∏˘eɢc ,π˘˘eɢ˘c ,Îæ°S ,QhÉH ,∞«μe ,Ò÷G 4300 ô˘˘©˘˘°ùH Aɢ˘˘Hô˘˘˘¡˘˘˘c êɢ˘˘LR 078/8005531 :ä / QÉæjO

πjOƒe ɢjOɢcG GMC (37921) »˘˘°SGô˘˘c Oƒ˘˘°SG ¿ƒ˘˘∏˘˘˘dG 2009 πeÉc ¢üëa á˘dƒ˘°üØ˘e AɢHô˘¡˘c º˘c ∞˘dG 40 áYƒ˘£˘≤˘e á˘aɢ°ùe ∂dÉŸG øe QÉæjO ∞dG 33 ô©°ùdG 079/6833879 :ä - Iô°TÉÑe

Ö«˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°SG OQƒ˘˘˘˘˘a (38752) ,OÈjÉg ,2008 Ω ,Escape áëàa ó˘∏˘L ,äɢaɢ°V’G á˘∏˘eɢc ô˘©˘°ùH ,∑ô˘ª˘L ¿hó˘H ,ᢰTɢ°T 079/9964625 :ä - QÉæjO 9900 Ford

ø˘jõ˘æ˘˘H Ö«˘˘μ˘˘°SG OQƒ˘˘a (95329) äɢ˘˘˘aɢ˘˘˘˘°VG π˘˘˘˘˘a ÊGÒa 2008 kGó≤f πeÉc ¢üëa ójóL ∑ôªL :ä - 3000 á©aóH •É°ùbG hG 079/5109535

¿ƒd 97 πjOƒe 2 É«c (95278) ÒL π˘˘˘˘eɢ˘˘˘˘c π˘˘˘˘˘a Êɢ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘°T ≈˘˘∏˘˘˘Y §˘˘˘æ˘˘˘L ™˘˘˘e ∂«˘˘˘Jɢ˘˘eƒ˘˘˘JG ᢢ˘dɢ˘˘ë˘˘˘H π˘˘˘eɢ˘˘μ˘˘˘˘dG ¢ü뢢˘˘Ø˘˘˘˘dG :ä - 5250 ô˘©˘°ùH ᢢdɢ˘cƒ˘˘dG 078/8208353 - 079/5791656

GÎμ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘°S ɢ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘c (33578) ΩGóîà°SG / ™«Ñ∏d 2001 πjOƒe - 079/7477478 :ä / I󢢢«˘˘˘°S 079/5969001 ƒ˘˘˘˘˘JGÒ°S ɢ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘c (95251) ∑ô˘˘ª˘˘L ,∂dɢ˘˘à˘˘˘«˘˘˘e Êɢ˘˘Ñ˘˘˘ª˘˘˘°T ,∂«˘˘˘˘Jɢ˘˘˘eƒ˘˘˘˘JhG ÒL ,åj󢢢˘M ,Qhɢ˘˘˘H ,Aɢ˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘c ɢ˘˘˘˘jGô˘˘˘˘˘e Aɢ˘˘Hô˘˘˘¡˘˘˘c êɢ˘˘˘LR ,ø˘˘˘˘°T󢢢˘æ˘˘˘˘c •É°ùbGh Gó≤f ,ÜÉÑ°V ájƒ°VGh :ä / ABS ,∑ƒ˘˘˘˘˘dÎæ˘˘˘˘˘˘°S / 079/5679180 2005

»∏ëc ¿ƒd É«Ø«°S É«c (95050) kGó˘≤˘f åjó˘M ∑ô˘ª˘˘L π˘˘eɢ˘c π˘˘a 079/5679180 :ä - •É°ùb’ÉHh Ω MR GÎμÑ°S É«c (95275) ɢe äɢaɢ°V’G á˘∏˘eɢc ÚÑ˘˘eɢ˘°T »°SGôc áÄaóJ CD Ò÷G GóY 1500 QƒJÉe …ƒW AÉHô¡c …ôe πeÉc ¢üëa äÉæ£L 5 ôμ°ùe 7200 ójóL ÚeCÉJh ¢ü«NôJ 079/5644550 :ä - πHÉb 2001

œQƒ˘˘˘Ñ˘˘˘°S ɢ˘˘˘«˘˘˘˘c (95273) ™e Îæ°S QƒH ∞«μe 2*4 ô°†NG AɢHô˘¡˘˘c …ô˘˘eh êɢ˘LR äƒÁQ 󢢢∏˘˘˘L ¿h󢢢H ∂«˘˘˘˘fhÎÑ˘˘˘˘J ÒL º˘˘c ∞˘˘dG 40 ⩢£˘˘b á˘˘ë˘˘à˘˘ah á˘dɢcƒ˘dG á˘dɢë˘H π˘eɢc ¢üë˘a :ä - ∂dÉŸG øe …ô¨e ô©°ùH 078/6969740 2007

Ω Éà°ù«H É«c ¢UÉH (95319) ,∑ΰûe π˘˘≤˘˘f ,π˘˘eɢ˘c ¢ü뢢˘a QÉæjO 2500 ô©°ùH ,¢†«HG ¿ƒd 079/6687990 :ä 92

…G󢢢˘˘˘˘˘˘fƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘g ¢Uɢ˘˘˘˘˘˘˘˘H (95272) ∞«μe ô˘Ø˘∏˘°S 2004 ¢ùμ˘jQÉ˘à˘°S AÉHô¡c …ôeh êÉLR Îæ°S QƒH ∑ôfi äGQGƒ°ù°ùc’G πeÉc ™e ºc ∞dG 80 â©£b ƒHÒJ 2500 á˘dɢcƒ˘dG á˘dɢë˘H π˘eɢc ¢üë˘a :ä - ∂dÉŸG øe …ô¨e ô©°ùH 078/6969740

¿É°SƒJ Ö«L …Gófƒg (33299) »˘é˘˘«˘˘∏˘˘N »˘˘Yɢ˘HQ ™˘˘aO 2006 ∂dÉŸG øe QÉæjO 14300 ¢üëa 079/5525742 :ä »˘˘à˘˘fɢ˘aG …Gó˘˘fƒ˘˘˘g (37658) π˘˘˘a ô˘˘˘Ø˘˘˘∏˘˘˘°S Iô◊G OQGh 2001 »°SGôc ó∏L Ò÷G GóY πeÉc ≈∏˘Y á˘Hô˘°V 2 ¢ü뢢a ICɢ˘a󢢢e ∂dÉŸG ø˘˘˘˘˘e »˘˘˘˘˘eɢ˘˘˘˘eG ¢SGô˘˘˘˘˘˘dG :ä - Qɢ˘˘æ˘˘˘jO 7^400 Iô˘°TÉ˘Ñ˘e 079/5642424 XD

RhÎcG ¢S󢢢«˘˘˘˘°Sô˘˘˘˘e (37602) π˘jOƒ˘e π˘é˘æ˘°S ¢ù«˘Ñ˘°S ɢ˘é˘˘«˘˘e ÚeCÉJ 2548 ¢Sɢ˘˘«˘˘˘b 2001 ¢üë˘a ó˘jó˘L ¢ü«˘˘Nô˘˘J π˘˘eɢ˘°T - 079/5130037 :ä - π˘˘˘eɢ˘˘c 077/5939701 ô˘∏˘˘HÎc QOƒ˘˘d Qƒ˘˘cɢ˘H (32732) ,ΩÉY IóŸ ¢üNôe 95 - D44 ,ɢμ˘jô˘eG OQGh ,ó˘˘jó˘˘L ∫ɢ˘NOG ∂dÉŸG øe / ácô°T ∫ɪ©à°SG - 079/9963094 :ä / Iô°TÉÑe 0777/904093

»˘Hƒ˘˘æ÷G ¥É˘˘ª˘˘°ùdG ΩG (55549) ÈL ™˘˘˘˘˘ª› Üô˘˘˘˘˘˘Z ܃˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘L 2 ≈∏Y ájQÉŒ Ω905 áMÉ°ùŸG ᢢ˘˘˘˘˘WÉfi Ω55 ᢢ˘˘¡˘˘˘˘˘LGƒ˘˘˘˘˘dG ¢T áHÓNh áFOÉg á≤£æe π∏ØdÉH ¢VQG ¢†jô˘˘Y ´Qɢ˘˘°T ɢ˘˘¡˘˘˘eɢ˘˘eG :ä - …ô˘¨˘e ô˘©˘°ùH ᢢ£˘˘°ùÑ˘˘æ˘˘e 078/6857881 - 079/7776886 ¥ô°T ܃æL »£jƒ◊G (55617) Ω500 `H ´É˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘dG 󢢢˘˘˘é˘˘˘˘˘˘°ùe »ØjQ CG øμ°S Ω4000 áMÉ°ùŸG á˘FOɢg á˘≤˘£˘æ˘e á˘∏˘£˘eh ᢫˘dɢY ´QÉ°ûdG iƒà°ùe ≈∏Y áHÓNh ¬˘Ñ˘°T á˘ª˘≤˘dG ≈˘∏˘YɢH á˘£˘˘°ùÑ˘˘æ˘˘e :ä - …ô˘¨˘˘e ô˘˘©˘˘°ùH ᢢYƒ˘˘Hô˘˘e 078/6857881 - 079/7776886 óé°ùe ∫ɪ°T ¢SÉ©∏H (55618) Ü øμ°S Ω789 áMÉ°ùŸG ìÓØdG iƒ˘à˘°ùe ≈˘∏˘Y π˘∏˘Ø˘dɢ˘H ᢢWÉfi 1 GÒHƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘f ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jGO (95211) :ä - …ô˘˘¨˘˘˘e ô˘˘˘©˘˘˘°ùH ´Qɢ˘˘°ûdG GóY Ée πa »∏ëc ¿ƒd 97 πjOƒe 078/6857881 - 079/7776886 ¢üëa êÉHôjG πHO áëàa Ò÷G ≠fƒj ≠fÉ°S ™«Ñ∏d Ö«L (37628) áMÉ°ùŸG ¢û«ªY ºLQ (55620) ∫ƒ˘˘˘W ¢Uɢ˘˘N Ü ø˘˘˘˘μ˘˘˘˘°S Ω1050 ø˘e Qɢæ˘jO 4000 ô˘©˘°ùH π˘˘eɢ˘c πeÉc ¢üëa ôØ∏°S ¿ƒd 98 πjOƒe Ω30 ´Qɢ˘°ûdG ≈˘˘∏˘˘˘Y ᢢ˘¡˘˘˘LGƒ˘˘˘dG :ä - Iô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°Tɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ∂dÉŸG ô©°ùH ∂dÉŸG øe Ò÷G GóY πa IQÉ«°S ∫ƒÑb øμÁ QÉæjO 9500 ø˘˘˘e ≈˘˘˘∏˘˘˘YG π˘˘˘∏˘˘˘Ø˘˘˘dɢ˘˘H ᢢ˘WÉfi 078/5887043 0777/554210 :ä - øªãdG øe ô˘˘˘˘©˘˘˘˘°ùH ᢢ˘˘Yƒ˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘e ´Qɢ˘˘˘˘°ûdG - 079/7776886 :ä - …ô¨e 99 πjOƒe ƒ∏«°S ƒjGO (95224) 078/6857881 ¢ü«˘˘˘˘˘˘˘˘˘Nô˘˘˘˘˘˘˘˘˘J ,ÊGÒa ¿ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘d - ÉæN ´Éb - AÉbQõdG (96852) ,π˘˘˘eɢ˘˘c ∫ƒ˘˘˘˘gô˘˘˘˘ahG ,󢢢˘j󢢢˘L ¿ƒ˘˘˘˘d GhÒÑ˘˘˘˘˘°SG ƒ˘˘˘˘˘jGO (95276) ¿É‰hO »ØjQ øμ°S ∂dÉŸG øe õ˘«‡ §˘æ˘˘L ,ó˘˘jó˘˘L ∑ƒ˘˘°Tƒ˘˘c Ò÷G GóY Ée ø°ûHhG πa ôØ∏°S ᢩ˘£˘≤˘∏˘d ±’G á˘æ˘jɢª˘K ô˘©˘˘°ùH :ä - øªãdG øe IQÉ«°S πÑ≤j QÉæjO 2300 ô©°ùH ¢üëa ¿hóH á˘˘æ˘˘°S ¢ü«˘˘Nô˘˘˘J 󢢢«˘˘˘L ¢ü뢢˘a 079/6771374 :ä - á∏eÉc 077/7779946 - 079/7779946 079/6414480 :ä /

»ÑgP 2000 Ω É˘˘˘˘˘˘˘fÒa (95032) πa á˘dɢcƒ˘dG á˘dɢë˘H ∂«˘dÉ˘à˘«˘e ,∂«˘˘˘˘˘˘Jɢ˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘˘JG ÒL ø˘˘˘˘˘˘°ûHhG ÉjGôeh êÉLR ,QƒH ,ø°Tóæc ,»∏˘°UG QGò˘fG Rɢ¡˘L ,AɢHô˘¡˘c º˘c ∞˘˘dG 81 ⩢£˘˘b CC1500 ójóL IôM ó«L 7 πeÉc ¢üëa 077/5990672 :ä - ∂dÉŸG øe πjOƒe âæ°ùcG …Gófƒg (38751) á°ü≤dG 1998 ᢢ˘˘˘˘˘˘°üb 1997 ¢ü뢢a 󢢢j󢢢L Iô˘˘˘M I󢢢jó÷G IQɢ«˘°ùdG ∂«˘Jɢeƒ˘JG π˘a π˘˘eɢ˘c ¿ƒd CC1500 ádÉcƒdG ádÉëH :ä - ™˘˘«˘˘Ñ˘˘dG ∂dɢ˘à˘˘«˘˘e ô˘˘Ø˘˘∏˘˘˘°S 079/5790519 ¿É°SƒJ …Gófƒg Ö«L (95371) ™˘˘e π˘˘a »˘˘cƒ˘˘∏˘˘˘e Oƒ˘˘˘°SG 2007 TCS - ABS - ÒL πHO ,áëàa ,QGòfG äƒÁQ ™e SRS - ESP hG Gó≤f / ¢üëa ,ójóL ∑ôªL 079/5579993 :ä / •É°ùbG âæ°ùcG …Gófƒg (97080) ¢†«˘˘HG ¿ƒ˘˘d ,ó˘˘jó÷G π˘˘μ˘˘˘°ûdG ESP ,∂«JÉeƒJhG πa ,…DƒdDƒd ∑ô˘ª˘L ,QGò˘fG - ABS - SRS •É°ùbG hG Gó≤f / ¢üëa ,ójóL 079/5579993 :ä / 2006

ÉJÉfƒ°S …Gófƒg (95036) IRÉ˘à‡ á˘dɢë˘H c2400 ô˘Ø˘∏˘˘°S ,§æL ,áëàa ,ÒL πHO GóL 96 »˘˘à˘˘fɢ˘˘aG …G󢢢fƒ˘˘˘g (95150) 1996 ¥hóæ°U âæ°ùcG (95252) 1996 âæ°ùcG …Gófƒg (95328) ¿ƒd 95 »àfÉaG …Gófƒg (011) ô©°ùH ,áYô°S âÑãe CD + MP3 15500 Ò÷G GóY Ée πa ôØ∏°S ¿ƒd ,QhÉH ,åjóM ∑ôªL ,¢†«HG ∂«˘Jɢeƒ˘JhG ÒL äɢaɢ˘°VG π˘˘a π˘˘˘a ,¢ü뢢˘a ,»˘˘˘˘à˘˘˘˘jR ô˘˘˘˘°†NG :ä / Qɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jO 079/9533331 •É°ùb’ÉHh kGó≤f åjóM ∑ôªL ,∂«˘˘Jɢ˘eƒ˘˘JhG ÒL ,ø˘˘°Tó˘˘æ˘˘˘c åjó˘˘M ∑ô˘˘˘ª˘˘˘L π˘˘˘eɢ˘˘c ¢ü뢢˘a ,∂«˘˘˘˘Jɢ˘˘˘eƒ˘˘˘˘JhG ÒL ,π˘˘˘˘eɢ˘˘˘c 079/5679180 :ä - ,§æL + AÉHô¡c »eÉeG êÉLR - ∂dÉŸG øe •É°ùbGh á©aóH ,π˘eɢc π˘μ˘f ,ó˘jó˘˘L ∑ƒ˘˘°Tƒ˘˘c ¿ƒd âæ°ùcG …Gófƒg (95279) 079/5109535 :ä ∂dÉŸG ø˘˘˘e IRɢ˘˘à‡ ᢢ˘dɢ˘˘˘ë˘˘˘˘H πeɢc π˘a 2002 π˘jOƒ˘˘e ¢†«˘˘HG G󢢢˘≤˘˘˘˘˘f / Aɢ˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘c ɢ˘˘˘˘jGô˘˘˘˘˘e πjOƒe GÎædG …Gófƒg (95214) 079/5679180 :ä / •É°ùb’ÉHh ɢ˘˘Jɢ˘˘fƒ˘˘˘°S …G󢢢fƒ˘˘˘g (95280) :ä / Qɢ˘˘˘æ˘˘˘˘˘jO 5800 Iô˘°TÉ˘Ñ˘˘e ¢üë˘Ø˘dG ≈˘∏˘Y ∂«˘Jɢ˘eƒ˘˘JG ÒL ᢢ∏˘˘eɢ˘˘c …ô˘˘˘ª˘˘˘N ¿ƒ˘˘˘d 2009 078/8604254 - 079/9750329 ø°ûμ‚G CC1500 ∑ôfi πeÉμdG ᢢ˘˘dɢ˘˘˘cƒ˘˘˘˘˘dG OQGh äɢ˘˘˘˘aɢ˘˘˘˘°V’G 96 »˘˘à˘˘fɢ˘˘aG …G󢢢fƒ˘˘˘g (95149) ÒL ,ø˘˘˘°ûHhG π˘˘˘a 96 π˘jOƒ˘˘e :ä - Qɢ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘jO 5900 ô˘˘˘©˘˘˘°ùH ∂dÉŸG øeh ádÉcƒdG ádÉëHh ∂«˘˘Jɢ˘eƒ˘˘JhG π˘˘a ô˘˘Ø˘˘˘∏˘˘˘°S ¿ƒ˘˘˘d ø˘˘e ó˘˘MGh ∂dɢ˘e ,∂«˘˘Jɢ˘eƒ˘˘JhG ¢ùcƒ∏jO XD »˘˘à˘˘fɢ˘aG (95254) 078/8208353 079/5791656 079/5029769 :ä - Iô°TÉÑe - •É°ùbGh kGó≤f åjóM ∑ôªL ᢰüNô˘e π˘eɢc ¢üë˘a á˘cô˘°ûdG ¢†«HG 2000 åj󢢢˘M ∑ô˘˘˘˘ª˘˘˘˘L »àjR 96 ƒ˘˘eɢ˘à˘˘˘fɢ˘˘°S (95253) 079/5679180 :ä 079/9119019 :ä / áæ°S ,QhÉH ,2 ∑ɢ˘Hô˘˘jG ,»˘˘cƒ˘˘˘∏˘˘˘e ÒL ,åjóM ∑ôªL ,∂dÉà«e 2007 ¿É°SƒJ …Gófƒg (95330) ∑ô˘˘˘ª˘˘˘L äɢ˘˘aɢ˘˘˘°VG π˘˘˘˘a Oƒ˘˘˘˘°SG ¿ƒd 99 ÉfÒa …Gófƒg (95031) 98 »˘˘à˘˘fɢ˘˘aG …G󢢢fƒ˘˘˘g (95148) …ƒ˘˘W ɢ˘jGô˘˘e ,¢ùŸ ø˘˘˘°Tó˘˘˘æ˘˘˘c ,ø˘°Tó˘æ˘c ,QhɢH ,∂«˘Jɢeƒ˘JhG kG󢢢≤˘˘˘f π˘˘˘˘eɢ˘˘˘c ¢ü뢢˘˘a 󢢢˘j󢢢˘L GóY Ée πa ójóL ∑ôªL ÊÉѪ°T ∑ôªL Ò÷G ™e πa ôØ∏°S ¿ƒd ,…Oɢ˘˘˘˘˘˘Y ÒL ,Aɢ˘˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘c ,AɢHô˘˘¡˘˘c êɢ˘LR ,∑ƒ˘˘dÎæ˘˘°S - QÉæjO 2000 á©aóH •É°ùbG hG :ä - •É°ùb’ÉHh kGó≤f Ò÷G :ä - •É˘˘˘˘°ùbGh kG󢢢˘≤˘˘˘˘f 󢢢˘j󢢢˘L Gó≤f TCS - ABS ,Éμ˘jɢeQƒ˘a Gó≤f ,óYÉ≤e 7 ,AÉHô¡c ÉjGôe 079/5109535 :ä 079/5679180 079/5679180 079/5679180 :ä / •É°ùb’ÉHh 079/5679180 :ä / •É°ùb’ÉHh 2006


16

ähG »˘˘˘°û«˘˘˘Hƒ˘˘˘°ùà˘˘˘˘«˘˘˘˘e (95322) 2004 ≥eÉZ ʃàjR ¿ƒd Qóf’ ∞dG 14 ô˘©˘˘°ùdG π˘˘eɢ˘c ¢ü뢢a OÈjɢ˘˘˘˘˘˘˘g ¢Sõ˘˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘˘d (95217) ÉJƒjƒJ ¥ÉÑ°S IQÉ«°S (95301) :ä - ô˘˘˘Ø˘˘˘°ùdG »˘˘˘YG󢢢H Qɢ˘˘æ˘˘˘˘jO á∏eÉc Oƒ°SG ¿ƒd 2006 RX400H 4000 ô˘©˘°ùH á˘d󢩢e ᢢ«˘˘°Vɢ˘jQ 079/6687990 ⁄ ɢ˘˘μ˘˘˘jô˘˘˘˘eG OQGh äɢ˘˘˘aɢ˘˘˘°V’G :ä - ø˘˘˘˘˘jOɢ˘˘˘˘é˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘d Qɢ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘jO ᢢdɢ˘ë˘˘˘H ¿OQ’G ‘ Ω󢢢˘à˘˘˘°ùJ 078/8610000 :ä - ô˘Ø˘°ùdG »˘YGó˘H ᢢdɢ˘cƒ˘˘dG 079/5159204 ¢Sƒ˘˘˘˘jô˘˘˘˘H ɢ˘˘˘Jƒ˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘J (37937) ádɢë˘Hh ¢üë˘a 2006 π˘jOƒ˘˘e π˘jOƒ˘˘e OQƒ˘˘cG Gó˘˘fƒ˘˘g (81293) - Iô°TÉÑe ∂dÉŸG øeh IRÉà‡ 1 󢫢L 3 ÊÉ˘Ñ˘ª˘°T ¿ƒ˘˘d 2004 079/5443343 :ä äɢ˘˘aɢ˘˘°V’G ™˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘L Ühô˘˘˘°†e 13400 ô˘©˘°ùdG IRÉ˘à‡ á˘dɢ˘ë˘˘H OÈjÉg ɪ«àdG ¿É°ù«f (37656) 2009 Ω Hybrid …ôeÉc (95255) :ä - ∂dÉŸG ø˘˘˘˘˘˘e »˘˘˘˘˘˘Fɢ˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘f ó∏L ÊGÒa ¿ƒ∏dG 2008 πjOƒe ,åjóM ∑ôªL ,»cƒ∏e Oƒ°SG 0777/053669 ≥˘˘Fɢ˘°S »˘˘°Sô˘˘˘c CD Oƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SG ,Qhɢ˘˘˘˘H ,∂«˘˘˘˘˘Jɢ˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘˘JhG ÒL äɢ˘£˘˘æ˘˘Lh ìɢ˘æ˘˘L »˘˘Fɢ˘Hô˘˘¡˘˘˘c êɢ˘LR ,∑ƒ˘˘dÎæ˘˘°S ,ø˘˘°Tó˘˘æ˘˘c ,2006 Ω ,∂«˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘°S (38753) πeÉc ¢üëa ∞≤°S áëàa ádÉch ,õ«‡ §æL ,AÉHô¡c ÉjGôeh Voice ,ø˘˘°û«˘˘é˘˘«˘˘Ø˘˘f ,OÈjɢ˘g ᢢdɢ˘ë˘˘Hh ᢢdɢ˘cƒ˘˘dG ᢢdɢ˘ë˘˘Hh Gó˘≤˘f/ á˘ª˘°üH ìɢà˘Ø˘˘e ,á˘˘ë˘˘à˘˘a ¢ü«NôJh ∑ôªL ,Command ᢢ˘˘˘∏˘˘˘˘˘eɢ˘˘˘˘c ,󢢢˘˘∏˘˘˘˘˘L ,󢢢˘˘j󢢢˘˘˘L :ä - …ô˘˘¨˘˘e ô˘˘˘©˘˘˘°ùdG IRɢ˘˘à‡ 079/5679180 :ä /•É°ùbGh QÉæjO 12900 ô©°ùH ,äÉaÉ°V’G 079/5911466 …ô˘˘˘˘eɢ˘˘˘˘c ɢ˘˘˘˘Jƒ˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘J (95337) 079/9946425 :ä 2005 ɢª˘«˘˘à˘˘dG ¿É˘˘°ù«˘˘f (95147) äÉaÉ°VG πa Oƒ°SG 2009 OÈjÉg 2005 ∂«˘˘Ø˘˘«˘˘°S Gó˘˘fƒ˘˘˘g (95203) ∑ôªL πeÉc πa ÊÉѪ°T ¿ƒd kGó≤f åjóM ∑ôªL πeÉc ¢üëa :ä - •É˘˘˘˘°ùbGh kG󢢢˘≤˘˘˘˘f åj󢢢˘˘M :ä - 3500 á©aóH •É°ùbG hG ¢ü뢢˘˘a ¢†«˘˘˘˘HG ¿ƒ˘˘˘˘d OÈjɢ˘˘˘˘g áëàØdGh Ò÷G GóY πa πeÉc 079/5679180 079/5109535 ∂dÉŸG ø˘e »˘°üT ∫ɢª˘©˘à˘˘°SG 1987 π˘˘jQƒ˘˘d ¿É˘˘˘°ù«˘˘˘f (65415) S ¿É«c ¢SQÉj ÉJƒjƒJ (95349) 079/5107383 :ä - 9500 ô©°ùH Ò÷Gh áëàØdG GóY πa ,¢†«HG :ä / QÉæjO 4850 ô©°ùH c2000 GóY Ée 2004 äÉaÉ°V’G πeÉc 2005 ∂«˘˘Ø˘˘«˘˘°S Gó˘˘fƒ˘˘˘g (95334) ¢ü뢢˘˘Ø˘˘˘˘dG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ,ᢢ˘˘˘°Tɢ˘˘˘˘°ûdG ¢üë˘a äɢ˘aɢ˘°VG π˘˘a Êɢ˘Ñ˘˘ª˘˘°T 079/5534118 ™«ÑdGh …ô¨e ô©°ùH ,πeÉμdG ᢩ˘aó˘H •É˘°ùbG hG kGó˘˘≤˘˘f π˘˘eɢ˘c :ä / ô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùdG »˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘YG󢢢˘˘˘˘˘˘˘H 079/5109535 :ä - 2000 079/9909030 2007 Ω Hybrid OQƒcG (95256) Gõ˘˘˘˘˘˘jÈeG hQɢ˘˘˘˘˘˘Hƒ˘˘˘˘˘˘˘°S (95306) 94 ’hQƒ˘˘˘c ɢ˘˘Jƒ˘˘˘jƒ˘˘˘˘J (96303) ,åjóM ∑ôªL ,∂dÉà«e ôØ∏°S ABS - 2004 ᢢdƒfi 2001 π˘jOƒ˘e ø°ûμ‚G πa c1400 …ôªN ¿ƒd ,ø˘˘ ˘ °Tó˘˘ ˘ æ˘ ˘ ˘c ,Qhɢ˘ ˘ H äɢ˘˘aɢ˘˘°V’G ᢢ˘∏˘˘˘˘eɢ˘˘˘c STI ,äÉ£æL ,Îæ°S ,ÜÉÑ°U 16 ,Aɢ˘Hô˘˘ ¡˘ ˘c êɢ˘ LR ,∑ƒ˘˘ dÎæ˘˘ °S ,¢†«˘˘˘HG ¿ƒ˘˘˘d ,ᢢ˘«˘˘˘°Vɢ˘˘jô˘˘˘˘dG äÉbO / »eÉeG AÉHô¡c êÉLR ,∂«JÉeƒJhG ,ó∏L ¢Tôa ,áëàa :ä / G󢢢˘L I󢢢˘«˘˘˘˘L ᢢ˘˘dɢ˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘H ájɨd á°üNôe / ó«L »Ø∏N AÉHô¡c ÉjGôe CD „Òà°S ºμ– 079/5096667 079/5679180 :ä / 078/8213013 :ä - 2011/9

- 2004 - C3 øjhΰS (95336) πeÉc ¢üëa äÉaÉ°VG πa »∏ëc :ä - 500 á©aóH •É°ùbG hG kGó≤f 079/5109535

πjOƒe áÑWôb äÉ«°S (95303) ¢ü«˘Nô˘˘J ó˘˘jó˘˘L ¿É˘˘gO 1997 Ωƒ˘˘˘«˘˘˘˘æŸG äɢ˘˘˘£˘˘˘˘æ˘˘˘˘L 󢢢˘j󢢢˘L kGó˘L I󢫢L á˘dɢë˘H ∑ƒ˘˘dÎæ˘˘°S 079/5933313 :ä - QÉæjO 2800

πjOƒe 93 ÜÉ°S (95302) á˘ë˘à˘a ø˘°ûHhG π˘a »˘æ˘μ˘˘°S ¿ƒ˘˘d ∑ôfi ∑ɢ˘˘˘˘H ¢ûJɢ˘˘˘˘g - 󢢢˘˘∏˘˘˘˘˘L á˘Yô˘°S º˘˘μ– ƒ˘˘HÒJ CC2000 󢫢L »˘Ø˘∏˘Nh Ühô˘°†e »˘˘eɢ˘eG 077/9308330 :ä - 6800 ô©°S 2002

Ω ô°ùf’ »°û«Hƒ°ùà«e (37923) ∂dÉŸG ø˘˘˘e ô˘˘˘˘ª˘˘˘˘MG ¿ƒ˘˘˘˘d 94 á∏eÉc áæ°ùd á°üNôe Iô°TÉÑe QƒH - ø°Tóæc IRÉà‡ ádÉëHh 079/7439961 :ä - §æL 2005 hÒLɢH IQɢ«˘˘°S (37678)

á∏eÉc á˘ë˘à˘a ¿ƒ˘fR ô˘Ø˘∏˘°S ¿ƒ˘d :ä - π˘˘eɢ˘c ¢ü뢢a äɢ˘aɢ˘°V’G 079/6679359 ôØ∏°S ¿ƒd 2005 ô°ùf’ (33750) ÒL ,ø˘˘˘˘˘˘˘˘°ûHhG π˘˘˘˘˘˘˘˘a c1300 ,á˘æ˘°S ¢ü«˘Nô˘J ,∂«˘Jɢeƒ˘˘JhG ⩢˘˘˘£˘˘˘˘b ,󢢢˘j󢢢˘˘L ∑ƒ˘˘˘˘˘°Tƒ˘˘˘˘˘c ,á˘dɢcƒ˘dG á˘dɢ˘ë˘˘H ,º˘˘c70000 󢢢«˘˘˘Lh »˘˘˘eɢ˘˘eG äɢ˘˘bO ¢ü뢢˘a :ä / QÉæjO 7700 ô©°ùH »Ø∏N 079/6179229 - 078/5867598


15


14


13


12


11

πjOƒe 308 ƒé«H (37836) á˘∏˘˘eɢ˘c ɢ˘eGQƒ˘˘fɢ˘H Oƒ˘˘°SG ¿ƒ˘˘d ∂«˘˘Jɢ˘eƒ˘˘JhG π˘˘a äɢ˘˘Ø˘˘˘°UGƒŸG ∫ɢª˘©˘à˘°SG º˘c 28600 ⩢˘£˘˘˘b - 0777/337531 :ä - I󢢢˘«˘˘˘˘°S 079/5452948 2008

- 2005 - 206 ƒé«H (95333) ¢ü뢢˘˘a äɢ˘˘˘aɢ˘˘˘°VG π˘˘˘˘a ÊGÒa 650 á©aóH •É°ùbG hG kGó≤f πeÉc 079/5109535 :ä -

¿ƒd 1994 ∞˘˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘˘˘L (37616) Îæ°S QƒH áëàa CC1400 »∏ëc ó«L 3 ∑ôëàe „Òà°S äÉ£æL Ió«L ádÉëH á«°SGQ áHô°V 1 :ä - 5100 ô˘˘˘˘©˘˘˘˘˘°ùdG kG󢢢˘˘L 079/9733100 …ôªN 99 ∞˘˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘˘˘L (95145) ÒL ,Ió«L ádÉëH ,∂dÉà«e ,ø˘˘˘˘°T󢢢˘˘æ˘˘˘˘˘c ,Qhɢ˘˘˘˘H ,…Oɢ˘˘˘˘Y + Aɢ˘Hô˘˘¡˘˘c êɢ˘˘LR ∑ƒ˘˘˘dÎæ˘˘˘°S ABS õ«‡ §æL AÉHô¡c ÉjGôe :ä / •É˘˘˘˘˘˘°ùb’ɢ˘˘˘˘˘H hCG G󢢢˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘f 079/5679180

2000 Ω - BMW 750iL (33219)

- Oƒ˘˘°SG ¿ƒ˘˘d - π˘˘eɢ˘c ¢ü뢢a øμÁ - Iõ«‡ - á∏eÉc äÉaÉ°VG ÊÉHÉj »YÉHQ ™aO IQÉ«°S ∫ƒÑb - øjOÉé∏d øªãdG øe »μjôeG hG 079/9005900 :ä

¿ƒd 94 ¬£H ¢Só«°Sôe (95287) ™e äÉaÉ°V’G á∏eÉc ,ÊGÒa ,§˘˘˘æ˘˘˘L ,∞˘˘˘«˘˘˘μ˘˘˘˘e ,ᢢ˘˘ë˘˘˘˘à˘˘˘˘a ó˘jó˘L ¢ü«˘Nô˘J ,∂«˘Jɢ˘eƒ˘˘JhG :ä / πeÉc ¢üëa / ∂dÉŸG øe 079/6664034 C200 ¢S󢫢°Sô˘e IQɢ«˘°S (012)

(OQɢé˘æ˘aG) ɢeGQƒ˘fɢH ™˘«˘˘Ñ˘˘∏˘˘d / Ió«°S ΩGóîà°SG / πeÉc ¢üëa 079/6124443 :ä

¢S󢢢˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘°Sô˘˘˘˘˘˘˘˘e (95283) ¿ƒd 2004 (Úàëàa) ÉeGQƒfÉH äɢaɢ°V’G á˘∏˘eɢc ,ƒ˘∏˘H ô˘Ø˘∏˘°S 2003 πjOƒe 307 ƒé«H (19490) ¢†«HG 2001 ∞˘˘˘dƒ˘˘˘˘L (95146) π˘˘a ô˘˘Ø˘˘∏˘˘°S ¿ƒ˘˘d π˘˘eɢ˘c ¢ü뢢a ácô°T ¢üëa ,ádÉcƒdG ádÉëH ,á˘dɢcƒ˘˘dG ᢢdɢ˘ë˘˘H ,»˘˘cƒ˘˘∏˘˘e :ä - 3700 ô˘˘˘©˘˘˘°ùH π˘˘˘eɢ˘˘˘c 079/9110044 :ä / øjOÉé∏d / áëàa ,è«H áaôZ ,ó∏L ¢Tôa 079/5850969 E200 ¢S󢢢˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘°Sô˘˘˘˘˘˘˘˘e (95282) õ«‡ §æL ,ºà°ù«°S ,á«∏°UG Oƒ°SCG 2001 ¢ùfÉé«dG ô°SȪc ɢ˘jGô˘˘e ,äƒÁQ ìɢ˘à˘˘Ø˘˘˘e CD πa 2005 - 407 ƒé«H (95335) áëà˘a ,äɢaɢ°VG π˘a ,∂dÉ˘à˘«˘e Gó≤˘f ,ø˘°Tó˘æ˘c ,QhɢH AɢHô˘¡˘c hG kGó≤f πeÉc ¢üëa äÉaÉ°VG ,AɢHô˘¡˘c »˘°SGô˘c ,∫É˘à˘˘°ùjô˘˘c 079/5679180 :ä / •É°ùb’ÉHh :ä - 1500 ᢢ©˘˘a󢢢H •É˘˘˘°ùbG º˘˘μ– ,äɢ˘˘£˘˘˘æ˘˘˘L ,ÒL π˘˘˘HO 079/5109535 ⩢˘˘˘£˘˘˘˘b ,¿ƒ˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘J ,IQɢ˘˘˘˘W 2007 Ω ¬«Hƒc ∞dƒL (95271) 2005 πjOƒe 307 ƒé«H (95277) :ä / ¢ü뢢˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘a / º˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘c80000 77 áaÉ°ùe á©WÉb øjôL ôØ∏°S 079/5133969 êɢLR Îæ˘°S Qƒ˘H ∞˘«˘˘μ˘˘e ∞˘˘dG Ò÷G GóY Ée πa »∏ëc ¿ƒd QÉ«Z 5 ÒL AɢHô˘¡˘˘c ɢ˘jGô˘˘eh ¢üë˘Ø˘dG ≈˘∏˘Y á˘dɢ˘cƒ˘˘dG ¿É˘˘gO πjOƒe E200 ¢Só«°Sôe (95226) 18 äÉ£æL »∏°UG GTI âc …óH ÚeCɢJ á˘æ˘°S ¢ü«˘Nô˘J π˘eÉ˘μ˘˘dG ,áëàØdG GóY πa Classic 2001 IRÉ˘à‡ á˘dɢë˘H á˘dɢcƒ˘˘dG OQGh πÑ≤j »FÉ¡f 6650 ô©°ùH πeÉ°T ,»°SGôc áÄaóJ ,¢û£J ∞«μe :ä - π˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘eɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘c ¢ü뢢˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘a :ä - iôNG IQÉ«°S øªãdG øe ø˘˘e π˘˘˘eɢ˘˘μ˘˘˘dG ¢ü뢢˘Ø˘˘˘dG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y 079/9457409 078/8208353 - 079/5791656 079/6750006 :ä / ∂dÉŸG E200

¢S󢢢˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘°Sô˘˘˘˘˘˘˘˘e (95142) ¿ƒd 2003 π˘˘jOƒ˘˘e Elegance ,á˘ë˘à˘Ø˘dG Gó˘Y ɢe π˘a ,»˘∏˘˘ë˘˘c + πeÉ°T ÚeCÉJ ,πeÉc ¢üëa ∂dÉŸG øe Gó≤f 2011 ¢ü«NôJ 078/8770093 :ä / Iô°TÉÑe C200

πjOƒe C230 ¢Só«°Sôe (95202) »μjôeG OQGh ôØ∏°S ¿ƒd 2003 ᢫˘°VɢjQ OQɢé˘æ˘Ø˘˘jG äɢ˘aɢ˘°VG π˘˘eɢ˘c ¢ü뢢a C1^8 ∑ô˘˘˘˘˘˘fi ∂dÉŸG ø˘˘˘e IRɢ˘˘à‡ ᢢ˘dɢ˘˘˘ë˘˘˘˘H :ä - Qɢ˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘jO 22500 ô˘˘©˘˘˘°ùH 079/5107383


10


9


8


7


6


5


4


3


2


40

20/11/2010

490

almumtaz490  

almumtaz490