Page 1

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Η μουνίδα της Ελλάδος tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui [Αγνώστου Συγγραφέα] opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghj lzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn


Πνπηζνκεδέο ν Μεγαιόβπδνο (Phallovoris Μagnomaestus)

Ελδεκηθό είδνο όιεο ηεο Ηπεηξσηηθήο Ειιάδαο θπξίσο ηεο επαξρίαο, ζπκπεξηθέξεηαη σο αξπαθηηθό ρξεζηκνπνηώληαο ην ζηήζνο ηνπ θαη ην καθηγηάδ γηα λα πξνζειθύζεη ην ηαίξη. Είλαη θνηλσληθό θαη θπλεγάεη ζε αγέιεο. Έρεη αλαπηύμεη δπλαηή θπζηνινγία πάλσ από ηελ κέζε όπνπ θαη είλαη ην δπλαηό ηνπ ζεκείν θαζώο πζηεξεί γεληθά ζε γξακκή θαη ηδηαίηεξν θάιινο ζην ζώκα. Ύςνο: 1.50-1.65 Κώκε: ζπλήζσο μαλζή, αιιά πνηθίιιεη ζε όιν ην εύξνο. Ξέξεη λα καγεηξεύεη; Ίζσο Ξέξεη λα γακηέηαη; Ίζσο Ο Μεγαιόβπδνο δελ απεηιείηαη κε εμαθάληζε.


Κακππιωηόο ν ήκεξνο (Inflecta Domesticus)

Δεκνθηιέο θαη πνιππιεζέο είδνο πνπ βξίζθεηαη θαη νηθόζηην ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Ειιάδαο θαη θπξίσο ζηηο απζηεξά αζηηθέο. Είλαη απνθιεηζηηθά εκεξόβην, κε επηζεηηθό, θεκηδόκελν γηα ηελ κεηξεκέλε νκνξθηά ή ηα ζσκαηηθά πξνζόληα πνπ θξύβεη θαιά θάησ από ηελ θαζεκεξηλή εκθάληζε. Σπρλά ζπγρέεηαη κε ηνλ εκηάγξην ζπγγελή ηνπ, ηνλ Μεγαιόβπδν. Ύςνο: 1.60-172 Κώκε: Καζηαλή-Μειαρξηλή, αλάινγα κε ηνλ βηόηνπν. Ξέξεη λα καγεηξεύεη; Ναη Ξέξεη λα γακηέηαη; Ναη


Μνύλαξνο ν Αλνξεμηθόο (Mounarus Anorexicus)

Γεγελέο ή θαη απνδεκεηηθό, ν Αλνξεμηθόο ζπλαληάηαη ζπλήζσο ζε αθξηβέο αζηηθέο πεξηνρέο ηεο Ειιάδαο, ζε θνπάδη ή θαηά κόλαο. Κακνπθιάξεηαη ζαλ κνληέιν γηα λα πξνζειθύζεη θάπνην δπλαηό ηαίξη αιιά ζπλήζσο είλαη πην δύζθνιν ζην δεπγάξσκα, όπνπ αλαγθάδεη ηα αξζεληθά λα κνλνκαρήζνπλ. Έρεη θπζηθό ερζξό ηνλ Μεγαιόβπδν. Έρεη κεγαινπξεπή εκθάληζε θαη είλαη ην αγαπεκέλν είδνο πνιιώλ θπζηνδηθώλ. Ύςνο: 1.67-1.77 Κώκε: Ξαλζηά εώο πνιύ μαλζηά, ζπαλίσο θόθθηλε. Ξέξεη λα καγεηξεύεη; Όρη ζπλήζσο. Ξέξεη λα γακηέηαη; Όρη ζπλήζσο. Δελ απεηιείηαη, αιιά βξίζθεηαη ζε θάπνηα ζπαληόηεηα.


Μνύλαξνο ν Κνκψόο (Mounarus Elegantis)

Τν είδνο απηό ηνπ γέλνπο Μνύλαξνο απνηειεί κηα κηθξή κεηνςεθία ζε όινλ ηνλ Ειιαδηθό ρώξν θαζώο απνηειεί δείγκα θάιινπο θαη καζηίδεηαη από ηελ ιαζξνζεξία. Είλαη είδνο πνπ θπλεγάεη κόλν ηνπ, έρεη ζσκαηηθά ραξίζκαηα θαη κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ζρεδόλ θάζε αληαγσληζηή θαζώο είλαη ζηελ θνξπθή ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο (θνξπθαίνο ζεξεπηήοθαηαλαισηήο). Μπνξεί λα δήζεη παληνύ θαη κεξηθέο θνξέο απαληάηαη θαη ζε ζπίηηα απιώλ αλζξώπσλ όπνπ θαηαιήγεη εθεί ηπραία. Λέγεηαη όηη είλαη κεγάιε ηύρε λα βξεηο ζηνλ ζπίηη ζνπ έλα Mounarus Elegantis. Δηαηεξεί θάπνηα αληηπαιόηεηα κε ηνλ Κακππισηό ηνλ Οηθόζηην ν νπνίνο ζπρλά ηνλ ζεσξεί εηζβνιέα. Ύςνο: 1.60-1.75 Κώκε: Απνρξώζεηο ηνπ θαζηαλόμαλζνπ ή θαη κειαρξηλό. Ξέξεη λα καγεηξεύεη; Όρη ζπλήζσο. Ξέξεη λα γακηέηαη; Δελ είλαη επξέσο γλσζηό θαζώο πνιύ ιίγνη ην έρνπλ "πηάζεη". Κηλδπλεύεη κε εμαθάληζε


Κόκκαηνο ν Ψαγκέλνο (Commatis Intellectualis)

Σπάλην είδνο θαη απηό, ζπλήζσο απαληάηαη ζηνλ ππξήλα ησλ αζηηθώλ πεξηνρώλ. Χξεζηκνπνηεί ηδηαίηεξνπο θώδηθεο επηθνηλσλίαο θαη έρεη κηα ειθπζηηθή ελαιιαθηηθή εκθάληζε. Είλαη θπηνθάγν θαη βνζθάεη ζε ηδηαίηεξεο κνξθνινγίαο βνζθόηνπνπο (ζέαηξα, βηβιηνζήθεο, αξηζηεξά ζηέθηα, ςαγκέλα cafe, ςαγκέλα γπξάδηθα). Όηαλ ππάξμεη έιιεηςε ηξνθήο κπνξεί λα θαηεβεί θαη ζε θπλεγόηνπνπο άιισλ αξπαθηηθώλ γεγνλόο ην νπνίν πξνθαιεί ζπρλά αςηκαρίεο, ζπλήζσο κε ηνλ Anorexicus. Ύςνο: Μεγάιε πνηθηινκνξθία Κώκε: Ο ειιεληθόο κειαρξηλό (hellenicus) θαη ν επξσπατθόο θόθθηλν (europae) Ξέξεη λα καγεηξεύεη; "hell no" Ξέξεη λα γακηέηαη; Σπλήζσο όρη.


Καπινπαγίδα ε Αζιεηηθή (Altius Fortius Kavlius)

Άιιν έλα αζηηθό-πξναζηηαθό είδνο πνπ απαληάηαη θαηά κόλαο θαη ραξαθηεξίδεηαη από κεγάιε αζιεηηθόηεηα θαη ηαρύηεηα. Είλαη πνιππόζεηνο κεδέο ηδηαίηεξα γηα ηα νπίζζηά ηα νπνία είλαη πνιύ δεκνθηιή ζηελ ιαηθή θνπιηνύξα. Οη εκπεηξνγλώκνλεο ιέλε όηη ζέιεη κεγάιε ηέρλε γηα λα θαβαιήζεηο έλα ηέηνην. Κπξίσο εκεξόβην, αιιά θπλεγάεη θαη ηελ λύρηα θακνπθιαξηζκέλν. Ύςνο: Μεγάιε πνηθηινκνξθία Κώκε: Κάηη ζε ζθνύξν θόηζν. Ξέξεη λα καγεηξεύεη; Μεγάιε πνηθηινκνξθία. Ξέξεη λα γακηέηαη; Σπλήζσο λαί.


Κνληνπνύηαλνο ν Χαξηηωκέλνο (Brevis Cutis)

Ίζσο έλα από ηα πην ζπρλά απαληώκελα ζειαζηηθά ζηελ ρώξα καο, ηππηθό είδνο θαη ηνπ άζηεσο αιιά θαη ηεο ππαίζξνπ, ν Κνληνπνύηαλνο είλαη ην θακάξη ηνπ ειιεληθνύ νηθνζπζηήκαηνο. Εμεκεξσκέλν αιιά θαη άγξην, θπλεγάεη ζε κεγάιεο ή κηθξέο αγέιεο θαη θεκίδεηαη γηα ην πνιύ ραξηησκέλν πξόζσπό ηνπ, ην νπνίν αληηζηαζκίδεη ην ρακειό ή κέηξην αλάζηεκα. Ωο δξαζηήξην αξπαθηηθό αληαγσλίδεηαη αιιά θαη ζπλεξγάδεηαη κε όια ηα είδε ζρεδόλ ζηελ κάρε γηα ηελ επηβίσζε. Κνληηλόο εμάδειθνο ηνπ Κακππισηνύ, αλ θαη ιηγόηεξν εληππσζηαθόο. Ύςνο: 1.45-1.60 Κώκε: Σπλήζσο θαζηαλό θαη κειαρξηλό. Ξέξεη λα καγεηξεύεη; Μεγάιε πνηθηινκνξθία. Ξέξεη λα γακηέηαη; Σπλήζσο λαί.


opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklz Χλωρίδα = το ςύνολο των φυτών του πλανήτη Πανίδα = το ςύνολο των ζώων του πλανήτη Μουνίδα = ???? opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb

Η μουνίδα της Ελλάδος  
Η μουνίδα της Ελλάδος  

Η χλωρίδα (για τα φυτά), η πανίδα (για τα ζώα)......και η μουνίδα......