Alma Mater 230

Page 8

P

rofesor Stanisław Kistryn został wiceprzewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Drugą wiceprzewodniczącą została prof. Grażyna Borkowska z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Na przewodniczącego tego gremium wybrano prof. Marcina Pałysa, rektora Uniwersytetu Warszawskiego poprzednich kadencji. Wyboru władz Rady XIII kadencji na lata 2022–2025, zgodnie ze statutem, dokonano 13 stycznia 2022, w trakcie jej pierwszego posiedzenia. Profesor Kistryn sprawował funkcję prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych w latach 2012–2020. Do stycznia 2022 roku był przewodniczącym zespołu koordynacyjnego programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jest pełnomocni-

kiem rektora UJ ds. współpracy w ramach Una Europa. Gremium, któremu w bieżącej kadencji współprzewodniczy – Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW), to instytucja przedstawicielska środowiska szkolnictwa wyższego i naukowego w Polsce. Współpracuje z ministrem edukacji i nauki oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki edukacyjnej państwa w zakresie szkolnictwa wyższego. Zgodnie ze statutem RGNiSW wyraża z własnej inicjatywy opinie w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki, kultury i oświaty. Może również zwracać się w tych sprawach do organów władzy publicznej, jednostek naukowych i uczelni. W kadencji 2022–2025 Rada liczy 30 osób, a składa się z 14 nauczycieli akademickich wybranych przez Konferencję Rektorów Akademickich

Adam Koprowski

Nowe władze Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Stanisław Kistryn

Szkół Polskich, Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych i Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, trzech przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk, przedstawiciela instytutów badawczych oraz przedstawiciela państwowych instytutów badawczych, reprezentanta Sieci Badawczej Łukasiewicz, czterech studentów, dwóch doktorantów, dwóch przedstawicieli pracowników wybranych przez reprezentatywne organizacje związków zawodowych oraz dwóch przedstawicieli pracodawców wybranych przez organizacje pracodawców.

ABP

Podsumowanie działalności Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 łożenie Senatowi Uniwersytetu Jagiellońskiego sprawozdania za rok 2021 z działalności Rady Uczelni drugiej kadencji, której mam zaszczyt przewodniczyć, jest wymogiem ustawowym. Stanowi też

Z 6

ALMA MATER nr 230

okazję do przypomnienia, że Rada Uczelni jest dzieckiem tzw. reformy Gowina, a jej istnienie wynika wprost z zapisów Ustawy 2.0, która definiuje nie tylko konstrukcję, ale i kompetencje Rady. O tym i o proble-

mach wynikających z nowych regulacji szerzej mówiłem 27 stycznia 2021, kiedy zdawałem Senatowi UJ sprawozdanie z działalności Rady Uczelni pierwszej kadencji.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.