Alma Mater 230

Page 24

Joanna Kowalik

Prowadzenie bezpłatnych badań na jedynym w Polsce synchrotronie wciąż możliwe

N

Budynek Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS

arodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, działające przy Uniwersytecie Jagiellońskim, dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzyma około 200 milionów złotych. Środki te zapewnią utrzymanie unikatowego instrumentarium Centrum i bezpłatny dostęp do niego dla wszystkich grup badawczych. Otrzymane finansowanie umożliwi także prace rozwojowe oraz działania aktywizujące krajowe i zagraniczne środowisko naukowe. 17 grudnia 2021, podczas konferencji prasowej z udziałem rektora UJ prof. Jacka

22

ALMA MATER nr 230

Popiela, ministra edukacji i nauki dr. Przemysława Czarnka oraz dyrektora NCPS SOLARIS prof. Marka Stankiewicza, odbyło się uroczyste sygnowanie dokumentu potwierdzającego przekazanie wsparcia. Tym samym Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, działające przy Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskało gwarancję finansowania działalności do końca 2025 roku. Dzięki temu możliwe będzie nie tylko zachowanie ciągłości prowadzenia bezpłatnych badań z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego oraz kriomikroskopii, ale

także rozwój tego wyjątkowego w skali kraju miejsca. Otrzymane środki umożliwią nawiązanie i rozwijanie współpracy naukowej w zakresie wykorzystywania oraz maksymalizacji potencjału NCPS SOLARIS, a także prowadzenie działań na rzecz zwiększenia liczby użytkowników infrastruktury badawczej. – Utrzymywanie ośrodków takich jak SOLARIS jest niezwykle ważne, ponieważ możliwość bezpłatnego dostępu różnych grup badawczych do najnowocześniejszych narzędzi przekłada się na rozwój wielu obszarów nauki. Centrum nie skupia


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.