Alma_Mater_226

Page 7

ACTUALIA

MUSIMY BYĆ PRZYGOTOWANI NA KAŻDY MOŻLIWY SCENARIUSZ PRACY... Rozmowa z rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jackiem Popielem

□ 1 października 2021 Uniwersytet Jagielloński powraca do kształcenia w trybie stacjonarnym. Na jakich zasadach odbywać się będzie organizacja pracy dydaktycznej i administracyjnej na Uczelni w pierwszych miesiącach roku akademickiego 2021/2022?

□ W tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych „Perspektyw”, ogłoszonym 22 czerwca, Uniwersytet Jagielloński po raz kolejny został uznany za najlepszą uczelnię akademicką w Polsce, minimalnie wyprzedzając Uniwersytet Warszawski. W jakiej mierze ten sukces przekłada się na liczbę tegorocznych kandydatów na studia na UJ?

Atelier fotograficzne DUET

■ Proces przywracania stacjonarnego trybu funkcjonowania naszej Uczelni rozpoczął się 14 czerwca 2021, kiedy to wszystkie jednostki administracyjne ■ Oczywiście, każdy ranking uczelni zostały zobligowane do świadczenia przekłada się na zainteresowanie Unipracy w miejscu jej stałego wykonywersytetem, ale myślę, że głos decyduwania na Uniwersytecie Jagiellońskim, jący ma wiedza maturzystów o naszej oczywiście przy zachowaniu rygorów Uczelni, świadomość, że jest to Uczelnia sanitarnych określonych w powszechnie nie tylko z bogatymi tradycjami, ale i noobowiązujących przepisach. woczesna, ze znakomitą kadrą i – co nie Sprawy trybu prowadzenia zajęć jest bez znaczenia – otwarta, stwarzająca dydaktycznych zostały określone już sprzyjające warunki rozwoju, ceniąca auw drugiej połowie maja. Wówczas wytonomię i wolność wypowiedzi, ale przy dałem zarządzenie dotyczące sposobu poszanowaniu praw każdej osoby. I to organizacji zajęć w roku akademickim wszystko sprawia, że w lipcu, po pierw2021/2022 (zarządzenie nr 53 rektora szej turze rekrutacji, mieliśmy już 33 560 Rektor UJ prof. Jacek Popiel UJ z 24 maja 2021). Zgodnie z tym kandydatów, czyli o 400 osób więcej niż zarządzeniem od 1 października kształcenie na Uniwersytecie przez cały poprzedni rok (w sumie w całej rekrutacji było 36 430 Jagiellońskim będzie prowadzone w formie kształcenia stacjonar- zgłoszeń). Według danych z początku września, przekazanych nego z elementami kształcenia zdalnego. Chodziło mi o to, żeby przez Centrum Wsparcia Dydaktyki, na studia I stopnia i jednowładze poszczególnych wydziałów przystąpiły do planowania lite magisterskie w języku polskim przyjęto 8 113 kandydatów zajęć, a studenci spoza Krakowa mogli podjąć decyzję, czy mają (w tym 361 cudzoziemców), a na studia w języku angielskim – poszukiwać mieszkania w Krakowie, w akademikach, czy pry- 244 (w tym 205 cudzoziemców). Nieco gorzej wypada rekrutacja watnie. Wydając to zarządzenie, wiedziałem, że jego realizacja na studia II stopnia. Co prawda, zgłosiło się 7 139 osób, ale na będzie uzależniona nie tylko od sytuacji zagrożenia epidemiczne- określone kierunki studiów w języku polskim przyjęliśmy 3 653 go, ale też od wielkości poszczególnych wydziałów i możliwości (w tym 178 cudzoziemców), a w języku angielskim 250 osób lokalowych poszczególnych jednostek. Na niektórych wydziałach (218 cudzoziemców). Największa liczba kandydatów zgłosiła się propozycje dziekanów były poprzedzone dyskusją z samorządem na psychologię na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społeczstudentów, z kierownikami katedr i zakładów, a nawet anonimo- nej – 1917, na prawo na Wydziale Prawa i Administracji – 1820, wymi ankietami wśród studentów. Relacje pomiędzy zajęciami i na psychologię na Wydziale Filozoficznym – 1396. stacjonarnymi a zdalnymi określają kierownicy poszczególnych Zawsze interesujące są informacje o skali zainteresowania jednostek prowadzących dydaktykę. Efekt pracy dziekanów jest maturzystów określonymi kierunkami. I tak, największą liczbardzo zróżnicowany. Po analizie przedstawionych dokumentów bą kandydatów na jedno miejsce w tej rekrutacji mieliśmy na można stwierdzić, że większość wydziałów zdecydowała się japonistyce (studia I stopnia, Wydział Filologiczny) – 17,18, na wykłady w trybie zdalnym, a ćwiczenia, seminaria w trybie ekonomii (I stopień, Wydział Zarządzania i Komunikacji Spostacjonarnym. łecznej) – 16,28 i studiach nad Koreą (I stopień, Wydział Studiów ALMA MATER nr 226

5


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.