Alma_Mater_225

Page 128

STAŁA EKSPOZYCJA HISTORYCZNA WYDZIAŁU CHEMII UJ P

oczątki nauczania chemii tak na Uniwersytecie Jagiellońskim, jak i w całej Polsce, sięgają końca XVIII wieku. Wywodzą się od słynnego wykładu Jana Jaśkiewicza w 1783 roku. Tak świetne tradycje są nie tylko powodem do wielkiej dumy, lecz stanowią również poważne zobowiązanie do ochrony dla przyszłych

126

ALMA MATER nr 225

pokoleń nagromadzonego przez ponad dwa stulecia zarówno niematerialnego, jak i materialnego wielkiego chemicznego dziedzictwa. Na przestrzeni długoletnich dziejów nauczanie chemii i badania chemiczne prowadzone były początkowo w ramach Katedry Historii Naturalnej i Chemii, zlo-

kalizowanej w Collegium Kołłątaja przy ul. św. Anny 123 (obecnie ul. św. Anny 6). Po wydzieleniu Katedry Chemii w 1870 roku przeniesiono je do pierwszego własnego budynku (Collegium Chemicum), w okresie międzywojennym nazwanego na cześć swego wychowanka i profesora, wybitnego kriogenika, Collegium Olszew-


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.