Alma_Mater_215-216

Page 23

SAMOTNOŚĆ I JEJ OBLICZA blicza samotności w kulturze to tytuł szczególnej wystawy, której otwarcie w Bibliotece Jagiellońskiej zaplanowano na 7 maja 2020. Celem ekspozycji jest zmierzenie się z problemem samotności, wszechobecnej we współczesnej kulturze, i ukazanie kontekstów historycznych fenomenu osamotnienia czy samotnictwa. Tematyka ta jest niezwykle aktualna ‒ czy to w perspektywie choroby, starości, czy diametralnie innej specyfiki: dzisiejszej tak zwanej ,,kultury singli”. Na wystawie zaprezentowane zostaną obiekty pochodzące przede wszystkim ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, ale też z Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, innych placówek muzealnych i zbiorów prywatnych. Dla zwiedzających przygotowano też dzieła artystów współcześnie podejmujących temat samotności, a także różne dokumenty życia społecznego poświadczające walkę z alienacją. Przedsięwzięcie będzie okazją do zapoznania się z kontekstem zarówno samotności negatywnej, jak i pozytywnej. W przygotowanie wystawy zaangażowali się wszyscy pracownicy Sekcji Informacji Naukowej BJ przy współpracy Oddziału Zbiorów Specjalnych i Sekcji Wydarzeń Kulturalnych. Wystawa będzie miała strukturę tematyczną, w której przedstawione zostaną poszczególne oblicza samotności – od ekstremalnego sportu samotniczego i cielesności do samotności jednostki, czy to w procesie socjalizacji dziecka, w kreacji literackiej czy w twórczości uczonych. Część wystawy poświęcona zostanie przełamywaniu samotności poprzez miłość – ukazane będą zaloty, anonse matrymonialne, ale i refleksje nad osobami nieszczęśliwymi w związku. Inny fragment ekspozycji dotyczyć będzie samotności w społeczeństwie – ukazana zostanie zarówno samotność artystów w społeczności wiejskiej, jak i dobrowolne osamotnienie w specyficznym kontekście kulturowym, jakim był eremityzm. Wyeksponowane zostaną zbiory kamedulskie z Biblioteki Jagiellońskiej, ukazana zostanie samotność bohaterów biblijnych czy późniejszych świętych:

Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej

O

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669), Faust lub Uczony w pracowni; ok. 1652, akwaforta

Joanny d’Arc i Edyty Stein. Rozpatrywana będzie też społeczna samotność negatywna (w obliczu hitlerowskiego totalitaryzmu, zagłady Żydów, współczesnego cierpienia chorych). Część wystawy poświęcona zostanie organizacjom, które pomagają wyjść z samotności, szczególnie instytucjom działających na terenie Krakowa. Wystawa pozwoli zapoznać się z niektórymi przykładami malarstwa rozważającego topos samotności. W ramach przedsięwzięcia o postrzeganiu samotności zrealizowany zostanie film dokumentalny z udziałem

krakowskich przedszkolaków, ludzi starych i osób ze środowiska akademickiego. Otwarcie ekspozycji w Sali Wystaw BJ poprzedzi zorganizowany w sali konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej panel dyskusyjny uczonych, którzy w swych badaniach i refleksji intelektualnej poruszają tematykę samotności. Wystawie, która potrwa do czerwca 2020, towarzyszyć będzie katalog przygotowany przez piszącego te słowa.

Bartłomiej Gapiński

Biblioteka Jagiellońska

ALMA MATER nr 215–216

21


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.