Alma_Mater_204

Page 118

RP oraz szefa kancelarii wojskowej. W tym okresie Pusłowski współpracował z najważniejszymi osobami w państwie, wziął też udział w licznych rozmowach na szczeblu oficjalnym i międzynarodowym. Pusłowski był odpowiedzialny za organizację pobytu Ferdynanda Focha w Polsce. Udało mu się nawiązać liczne istotne znajomości, które sprawiły, że pomimo iż nie pełnił służby w strukturach państwowych, wciąż uznawany był za ważnego emisariusza sprawy polskiej. Jego kariera w dyplomacji RP skończyła się dość radykalnie w 1923 roku. Będąc wciąż jedną z ważniejszych postaci we władzach państwa, pozwolił sobie na słowa krytyki wobec naczelnika

Jan Massys, Wenus i Amor, lata 60. XVI w.

Pétaina, króla rumuńskiego Karola II, maharadżów Kapurtala i Dharanpuru i wielu innych osób. W czasie, kiedy odradzała się wolna Polska, Pusłowski zaangażował się także w działalność społeczną i kulturalną. To dzięki, między innymi, jego wysiłkom udało się zbudować gmach nowoczesnego Muzeum Narodowego w Krakowie. Działał w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie oraz w klubie sportowym Sokół. Nie sposób wymienić wszystkich pól jego aktywności, choć o tej patriotycznej warto w sposób szczególny pamiętać zwłaszcza w tym roku, kiedy Polska świętuje 100-lecie odzyskania niepodległości. Więcej szczegółów dotyczących wystawy można znaleźć na www.maius. uj.edu.pl

Jakub Osiecki Muzeum UJ

Fot. Grzegorz Zygier

Sala Zielona w Muzeum UJ w Collegium Maius, gdzie prezentowane są eksponaty z kolekcji Pusłowskich

Józefa Piłsudskiego. Na łamach „Głosu Narodu” w artykule List do Legionistów dał do zrozumienia, że legioniści oraz ich wódz marszałek Józef Piłsudski ponoszą odpowiedzialność za krwawe zajścia, które miały miejsce w Krakowie 5 listopada 1923 roku. Tym samym jego kariera w rządzie dobiegła końca. Ksawery Pusłowski wciąż jednak działał na rzecz odbudowy pozycji Polski i Krakowa. Warto wspomnieć, że przez wiele lat był szefem protokołu prezydentów Krakowa. To on organizował pobyty w Krakowie: Herberta Hoovera – wówczas już nie prezydenta, a przewodniczącego American Relief Fund, marszałka Philippe’a

116

ALMA MATER nr 204–205 Tkaniny – dar Ksawerego Pusłowskiego eksponowane na klatce schodowej w Collegium Maius


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.