Page 1

Època II. Nu m. 7- Gener

1983

QUADERNS DELS TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ


A bústia oberta COMUNICAT FINAL DE LES JORNADES D'ENSENYANTS EN ESCOLES GITANES Durant tres dies, 75 ensenyants en escoles gitanes, procedents del País Valencià (Elda, Oliva, València), Euskadi, Catalunya, Aragó, Galícia, Múrcia i Madrid, hem analitzat la nostra pràctica educativa, intercanviant experiències i debatint totes aquestes qüestions en relació amb la situació tant del poble gitano com de les diverses formes d'escolarització dels xiquets i xiquetes de raça gitana. Recollint, de forma sintètica, les nostres conclusions, dirigim als mitjans de comunicació, Administració, partits polítics, entitats ciutadanes Í rurals, així com a la societat en general, el següent comunicat. «L'Estat espanyol manca d'iniciatives en el camp de l'educació gitana perquè: — No vol reconèixer l'existència d'una minoria marginada amb la qual té un deute històric. — Perquè es justifica dient que l'escola està oberta a tots, però en la pràctica no és capaç de mantenir uns nivells mínims d'escolarització. — Perquè si algú pensarà que les actuals escoles públiques, escoles pont y aules d'adaptació dedicades a la població escolar

gitana han estat iniciativa del Ministeri d'Educació y Ciència, erraria, doncs són fruit d'una llarga pressió sobre l'Administració de moltes persones al llarg de la nostra geografia, persones convençudes de la tesi que l'educació és el pas urgent a tot intent de promoció social. Essent fonamental el dret a l'educació, l'escolarització dels xiquets de raça gitana segueix obstaculitzada pel desentendiment de l'Administració i organismes públics. A manca d'una planificació en profunditat sobre aquest tema, el funcionament de la totalitat de les aules i escoles de xiquets gitanos depèn, en gran part, de la «bona voluntat» d'aquelles persones que estan en l'Administració (directors provincials del MEC, inspectors, baties, regidors). En aquest contexts aquestes aules Í escoles són un pegat a l'exigència mínima de llocs escolars, al temps que es van oferint solucions de segregació educativa amb escasa dotació de mitjans materials i humans, arrastrant, en molts casos, actituds de paternalisme i caritat, mentre segueixen al carrer encara un elevat percentatge de xiquets gitanos.

La necessitat primària d'aquests xiquets, d'aquest poble, és cotidianament la supervivència. Desprovistos d'una vivenda adequada, d'una elemental alimentació, d'unes condicions higièniques i sanitàries, d'uns ingressos econòmics suficients i estables, l'ïnterés, tant per part dels pares com per part dels mateixos xiquets, cap a l'escola ocupa un dels darrers llocs. El pobla gitano ha passat del camp al suburbi, de l'espai obert al garberament en barraques («chabolas»), del recreo en la naturalesa a les condicions infrahumanes al peu de l'asfalt i del formigó, de la mobilitat i lliure discurrir a la reserva, a la segregació, trobant-se amb que estorba al sistema social imperant. En aquest sentit, creem que és des del dret del poble gitano a ser diferents essent radicalment iguals a la població no-gitanaf des d'on es fa necessari plantejar un treball conjunt entre les diferents plataformes d'associacionisme gitano i l'Administració, així partits polítics, entitats ciutadanes i rurals. Aquest treball conjunt deu anar desterrant els mecanismes falços de beneficència, racisme ï progressiu enfrontament des dels que normalment s'acomet aquesta problemàtica. Emmarcada la situació global del poble gitano des del conjunt de les seus pròpies característiques i idiosincràsia, volem denunciar l'existència d'unes estructures educatives que no atenen degudament unas realitats diferenciades, que l'escola com a tal és inadequada en les sues funcions i organització, així com en els seus programes. I açò és molt important perquè en la nostra experiència constatem que el xiquet de raça gitana ni desprecia ni rebutja l'escola, sinó que l'aprecia en la mida que en ella es desenvolupa un aprenentatge atractiu i útil en la seua promoció personal.» Col·lectiu de Mestres del Centre d'Escolarització Gitana

ACC\Ó CULTURAL DEL B4ÍS VALENCIK és una resposta conscient i serena a molts problemes que els valencians teníem plantejats.

LLIBRERIA LITERATURA INFATIL Y JUVENIL JUEGOS EDUCATIVOS emperador-7 telefono

valencia~2 322 7698

demaneu informació al

secretariat de l'ensenyament de l'idioma menéndez pelayo. 26, 2°"·2' telèfon 21.03.15 Castelló

moratin, 15, 8" telfs. 321.92.24-322.58.02'322.58.19 valència

girona, 12 telèfon 21.26.00 aiacant

I PREMIO NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL Y LIBRERIAS


Com donàvem per fet al número anterior d'ALL-l-OLI, el PSOE va guanyar les eleccions generals. Es prompte per a parlar d'un govern que a penes ha començat a governar. De moment, però, no estarà de més recordar que el STE del PV ja ha pres una postura raonable i unitària en el document «Una política per al present», el qual ja ha tingut una ampla difusió i que incloem en aquestes pàgines. Hem arribat fins a on podíem arribar i fins on devíem arribar: al reconeixement que el programa electoral del PSOE referit a educació conté suficients elements positius com per a recolcar-lo, sempre i quan es desenvolupen d'una manera progressista, en un temps determinat i reforçat amb unes mesures de garantia. De manera progressista, perquè la vaguetat del programa es dóna a lectures contraposades. En un temps determinat, perquè no legislar o no legislar a temps pot ser el mateix que legislar malament. Amb unes mesures de garantia, perquè les lleis són uns papers que tenen valor en la mesura en què qui té que aplicar-les, té voluntat de aplicar-les. Segurament no estarà de sobra recordar al respecte el paper obstruccionista de la inspecció en casos tan clars com el de la normalització lingüística, ni estarà de sobra advertir que l'obstruccionisme no es fa tan sols amb desafortunades intervencions, sinó també amb oportunes inhibicions. Una garantia contra això es inexcusable. Tenim, ja que hem parlat de normalització, un nou decret de bilingüisme, que es més bo que el que teníem i prou més roí que el que demanàvem. Però el que en aquestos moments és més important és veure la voluntat política de fer les coses. Ara per ara, el que podem observar, salvant l'assumpte de les contractacions, és un conseller que tira flors à la Universitat i rep medalles de Lo Rat Penat, que fa els grans reconeixements als títols de l'ICE i al mateix temps dóna diners per a subvencionar al secessionisme lingüístic. A vegades, ja se sap, el PSOE escriu recte amb ratlles tortes.

Como débamos por hecho en el.número anterior de ALL-IOLI, el PSOE ha ganado las elecciones generales. Es pronto todavía para hablar de un gobierno que apenas ha empezado a gobernar. De momento, no estaré de més recordar que el STE del PV ya ha tornado una postura razonable y unitària en el documento «Una política para el presente», que ya ha tenido una amplia difusidn y que incluimos en estàs pa~ginas. Hemos llegado hasta donde podfamos llegar y hasta donde debfamos llegar: el reconocimiento de que el programa electoral del PSOE, referido a la educación, contiene suficientes elementos posítivos coma para apoyarlo, siempre y cuando se desenvuelvan de una rnanera progresísta, en un tiempo determinado y acompafiado de unas medidas de garantia. De manera progresísía, porque la vaguedad del programa se presta a lecturas contrapuestas. En un tiempo determinado, porque no legislar o no legislar a tiempo puede ser lo mismo que legislar mal. Con unas medidas de garantfa, porque las leyes son unos papeles que tíenen valor en la medida en que el que tiene que aplicarlas, tiene voluntad de aplicarlas. Seguramente, no estarà de sobra recordar al respecto el papel obstruccionista de la inspección en casos tan claros como el de la normalizacitín lingüística, ni estaré de sobra advertir que el obstruccionismo no se hace solo con intervenciones desafortunades, sinó tambión con oportunas inhibiciones. Una garantia contra eso es inexcusable. Tenemos, ya que hemos citado la normalizaciòn, un nuevo decreto de bilingüisme, que es mejor que el que teníamos y bastante més malo que el que pedíamos. Però lo que en estos momentos es mas importante es ver la voluntad política de hacer las cosas. Por ahora, lo que podemos observar, salvando el asunto de las contrataciones, es a un conseller que tira flores a la Universidad y recibe medallas de Lo Rat Penat, que hace los grandes reconocimíentos a los títulos del ICE y al mismo tiempo tfa dinero para subvencionar al secesionismo lingú'fstico. A veces, ya se sabé, el PSOE escribe recto con rayas torcidas. *;

INDEX Acció sindical: — Los nuevos baremos de contratación . . . . — Sindicalisme e ïnstituciones — Los programas renovades del cicló superior — Entrevista con el nuevo ministro de Educación: Demasiados matices — Plataforma de reivindicacionesinmediatas - II Congrés del STE del PV: Calendari . . . . — Estatge sobre Normalització Lingüística .. Al voltant de... — Any nou, decret de bilingüisme nou — Projecte del nou decret de bilingüisme . . . — Contractació del professorat de valencià . — Una nova concepció de l'ensenyament del valencià

QUADERNS DELS TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ DIRECTOR: Jaume Mufioz CONSELL DE REDACCIÓ: Octavi Soler, Paco Moreno, Xirno Urena, Pedró Olivares, Metchor Botelta, Reme López LOGOTIPOS: Jarque IL·LUSTRACIONS: Roig REDACCIÓ, ADMINISTRACIÓ I PUBLICITAT: Gascó Oliag, 8-A, 10. Telèfon: 361 52 16. Valencià Dipòsit Legal: V. 1.454-1981 IMPRIMEIX: Foco-Berthe. Cambrils, 8. Tel. 365 61 00

EDITA

jte

Póg.

4 5 7 8 8 9 10 11 11 12 13

Experiències; ~ Programació per a EGB de l'obra Í vida de Renau — Elx: Teatro escotar — L'Escola d'Estiu a Elx? — La riuà de la Ribera: El MEC no se ha enterado Pàgines centrals: «Una política educativa per al present»

14 16 17 18


V. I

VALENCIÀ

IMUEVAS CONTRATACIOIMES EN EGB La nueva legislacíón para el profesorado de EGB ya ha comenzado a surtïr sus efectos. Las vacantes que por este concepto se van a producír en todo el Estado estan permitiendo la entrada de nuevo personal contratado, a la vez que reestructurar la distribución de plantillas, hoydía fruto de un irracional reparto en base a concursos oposiciones que no tenia en cuenta las vacantes reales ni la necesidad de una ensenanza li'gada al medïo. Como resultado de lo anterior, hacía ya tiempo ,que permanecían entre nosotros ochenta y cuatro companeros de Córdoba y veinticuatro de Almeria, obligades contra su voluntad a ejercer fuera de Andalucía y a tener que impartir la ensenanza, rnuchos de ellos, en zonas fuertemente valenciano-parlantes. Mientras tanto, treinta y nueve opositores de Valencià habían tenldo que optar a trabajar en Alacant. Ahora, estos ciento ocho companeros andaluces van a poder volver a su tierra —algunos, con el tràgico recuerdo de la «riuà»—, y se van a poder reincorporar a Valencià los compafteros que estaban en Alacant.

ESCUELAS VALENCIANAS, RROFESORADO VALENCIANO Sin embargo, y pese a que estamos a dos pasos de las competencias autonómicas, todo ello puede que no sirva para normalizar la educación en el PV. Cuando todo indicaba que las vacantes restantes (hay que anadir que se van a producir ademàs de ciento cuatro jubilacíones) iban a ser cubiertas con profesorado valenciano, que iba a ser contratado hasta fïn de curso, la burocràcia estatal comienza a actuar. Ignorantes y ajenos a. lo que debe ser una educación ligada al medio, nos quieren cubrir dichas plazas con opositores en expectativa de destino en otras provincias de fuera del PV. La reiterada y firme oposición del STE-PV en el grupo.de trabajo (oposición que no conto con ningún apoyo de ninguna otra fuerza, pues colocan su concepción burocràtica estatalista y por delante de la normalización del PV) hizo que la Dirección Provincial del MEC iniciarà diversas

gestiones para paliar lo mas posible esta amènaza. Los prïmeros candidates, los asturianos, preferien quedarse en Asturias, ademàs que también la Dirección Provincial asturiana preferia quedàrselos y con ellos cubrir las futuras vacantes de jubilación. Otros can.didatos, los aragoneses, de Huesca para ser mà exactos, nos manifestaron también su interès en quedarse en Aragón, però parece que sus direcciones provinciales no los van apoder absorber este curso. La amenaza de que setenta profesores de dicha provincià vengan a Valencià es hoy una realidad. Pese a los intentes del STE-Aragón por ímpedirlo y las gestiones que està haciendo el STE-PV junto con los movimientos de parades de Valencià, esta es la cifra que flota en el aire antes de Navidad. Esperemos que la racionalidad del MEC y de la Conselleria de Cultura y Educación del PV eviten que, una vez més, se dificulte el camino hacia la normalización educativa en el PV, ademàs del dano que se produce a los companeros que son obligados a trabajar fuera de su tierra.

PARA LAS IMUEVAS CONTRATACIONES Sin embargo, el STE-PV tenia confianza en que íbamos a conseguir que hubieran nuevos contratados de EGB. La cifra gira de como se resuelva el conflicte anterior, però, al menos, ya cien nuevos profesores del PV van a poder trabajar como sustitutos en lo que queda de curso. Ante esta previsión, solidarizàndonos con la peticïón de los coléctivos de parados, propusimos en el grupo de trabajo que se elaborarà un baremo para que dichas contrataciones se puedan hacer de una forma clara. Fruto de esta petición ha sido el baremo que publicamos, aceptado por todos los sindicatos del grupo de trabajo y que serà aplicado por una comistón en que estaran los síndïcatos a los aspirantes. Dicho baremo, entre una sèrie de elementos importantes de cara a contratar con las màximas garantías de competència posibles, contíene una importante novedad: el primar con una puntuacíón específica a aquelles profesores que hayan cursado cursos del ICE de lingüística valen-

V. I. DE CASTELLÓ El STE-PV de Castelló cambia de sede, y lo hace con un nuevo estilo que muchas veces lo hemos comentado en algunas comarcas: el compartir las sedes con otras fuerzas o movimientos que practican un sindicalisme similar o trabajar por un mismo objetivo cultural y social: «fer país». Para enero, el STE-PV de Castelló inaugura

sede conjunta con la Unió de Llauradors del País Valencià, y puede que también que con algun otro colectivo cultural de aquellas comarcas. El nuevo domicilio es en Plaça País Valencià, 6, 3.° Castelló. ALL-l-OLI prometé estar en la inauguración. Albert

ciana. Un primer paso de cara a la normalización educativa, y un ejemplo a imitar por la Conselleria, del PV en cuanto comience a planificar los criterios de las oposiciones del PV y los concursos de traslados al PV.

CONTRATACION DE PROFESORADO DE EGB MERITOS 1. Expediente académico (màximo, 15 puntos). 1.1. Titulación de magisterio o profesorado de EGB (nota media): Aprobado, 5'5 puntos; notable, 7'5; sobresaliente, 9; M, H., 10. 1.2. Otros títulos universitàries (màximo, 5 puntos). Licenciatura, 5 puntos; títulos universitarios de grado medío, 3 puntos. 2. Formación pedagògica (màxirno, 10 puntos). 2.1. Cursos oficiales (ICE, UNED...) (màximo, 6 puntos). 2.2. Cursos de valenciano del ICE 11 punto por nivel; màximo, 4 puntos). 3. Sïtuación profesíonal a partir de la finalización de la carrera de EGB o magisterio (màximo, 15 puntos}. 3.1. Experiència docente (2 puntos por curso completo, 0'25 por mes o fracción; màximo, 10 puntos}. 3.2. Otras situaciones (màximo, 5 puntos). 3.2.1. Situación de paro (1 punto por ano; màximo, 5 puntos). 3.2.2. Actividad laboral no docente (O'B puntos por aho; màximo, 5 puntos). 3.2.3. Damnificades inundaciones pro-, vincia de Valencià (màximo, 5 puntos). 4. Residència en la provincià de Valencià (5 puntos). > OBSERVACIONES 1. Las instancias presentades seran baremadas y ordenadas con arreglo a la puntuación obtenida y, en su caso, las contrataciones se realizaràn por dicho orden. 2. Ningún mérito podrà contabilizarse por mas de un concepto. 3. Todos los méritos aportades deberàn justificarse con documentación oficial. Seran admitidas fotocopias simples en principio, las cuales deberàn ser compulsadas con sus originales cuando así se requiera. 4. Los mérïtos del apartado 3 del baremo se justificaran mediante la certificación oportuna de la Seguridad Social, oficina de empleo o contrato de írabajo visado. La situación de damnificado se acreditarà mediante la carta regulada por la orden ministerial de 3 de noviembre ,de 1982. La residència, mediante la certificación de empadrona-; miento. -,,,, • 1 \ 5. El falseamiento de los, méritos alegados darà lugar a la exclusión inmediata.


puntos, cuya traducción legislativa concreta, fundamentalmente, en:

La asamblea comarcal del STE-PV celebrada el 3 de noviembre para analizar los resultados de las elecciones generales y sus repercusíones a niveles sociopolíticos y sindícales, aprobó la siguiente declaración, con el objetivo de hacerla llegar a todos los trabajadores de la ensenanza, como invitación a una reflexión y toma de postura sobre el tema: 1.° Manifesta mos nuestra satisfacción por los resultados de las elecciones, ya que ellos permiten que varíe la correlación de fuerzas en el Parlamento, posibilitando un gobierno progresista que puede hacer frente a la importante tarea de cambiar el sistema educativo en un sentido mas avanzado. 2.° Nuestra postura, que esperamos sea compartida por todos los ensefiantes progresistas, debe ser la de apoyar al nuevo Gobierno en las acciones concretas que adopte y vayan en la línea de ese cambio, impulsando su acción y tratando de impedir, desde la base, los intentos de manipulación de los sectores reaccionaries, que, sin duda, se daran y trataràn de justificar una llamada «guerra escolar». 3.° Creemos que, para emprender todas las reformas educativas precísas, no solo se necesita de una mayoría parlamentaria, sinó también de un movimiento social amplio que las reívindique e impulse. En éste deben confluir los ensenantes, sus organizaciones sindicales y pedagógicas, las organizaciones progresistas de padres, las escuelas de verano, el movimiento estudiantil y cualquier otro sector de la socïedad interesadoyafectado.

4.° Para hacer posíble una dinàmica social con entidad suficiente, estimamos fundamental que se produzca un incremento de participación de los enseftantes, tanto en los órganos internos de los centros como en las organizaciones sindicales y pedagógicas y en (os consejos educativos. Esperamos y deseamos que un cambio de actitud generalïzada en los ensenantes, en la línea de adquirir unos mayores compromisos sociales, pueda hacernos ver en la pràctica el fin del período de desencanto que hemos padecïdo. En ello jugarà un papel importante la actuación del Gobierno socialista. 5.° En esta ríueva situación política estamos convencidos de la necesidad de existència y ampliación de la base de unas organizaciones sindicales como el STE-PV y la UCSTE, que desde unas posiciones totalmente independientes del poder, con un espíritu unitario en et que caben todas las posturas progresistas, en una línea de potenciar la unidad de acción permanente entre las organizaciones sindicales y con el objetivo final de conseguír la unidad real de los enseílantes, mantienen una lucha constante por defender nuestras reivindicaciones respecto a la calidad de la ensenanza y disminución del paro, democratización del sistema educativo y derechos profesionales, laborales y sindicales de los trabajadores de la ensenanza. Nuestro programa de reformas en los sectores EGB, BUP, FP y ensenanza privada, con el lema común «Por la escuela pública», consta de numerosas medidas y

se, ;

— Derogar el Estatuto de Centros y la normativa por el generada. — Aumentar los presupuestos del Estado para educación y dïstribuirlos con otros criterios. — Elaborar una ley que democratice y racionalïce la función pública. — Elaborar un estatuto del profesorado. — Abordar legislativamente la situación de las ensenanzas medías y la universitària. — Exigir la realización de elecciones sindicales en la ensenanza estatal i el reconocimiento del derecho a la negoctación colectiva. — Reconsiderar los actuales contenidos y programas educativos, eliminando la programación màxima, enciclopèdica y centralista que se víene realïzando. Reconocer el papel fundamental de los grupos pedagógicos y potenciaries, así como una pràctica de pedagogia científica, adaptada al medio y que respete y contribuya a normalizar las culturas y lenguas autóctonas. En esta amplia tarea exigimos al Gobierno socialista nuestra participación y la de las diferentes organizaciones sociales, para exponer nuestros puntos de vista y conseguir que, entre todos, esas leyes se ajusten a la realidad y necesidades sociales. Como ensenantes preocupades por el futuro de nuestra educación, tanto a nivel de País Valenciano como de todo el Estado, manifestamos nuestra voluntad de seguir defendiendo nuestros intereses corno trabajadores y los de una ensenanza democràtica, crítica y de calidad, que ;no discriminea nadie. |. Elx (Baix Vinalopó). í

SINDICALISMO E INSTITUCIONES Con el triunfo del PSOE en las elecciones municipales de 1979, se abrïó la posibitidad de que nuevas experiencias pudieran darse en el àmbito de la gestión educativa, al menos en el àrea referida a los centros de propiedad estatal. Y, pensando con ello, he aní que nos pusímos a debatir la idea, aquí en Elx, de como se debería concretar el proyecto de Consell Municipal d'Educació, proyecto en el que el PSOE parecía el primer interesado. La idea nacía como instrumento, al menos en nosotros, de gestión democràtica de la vida escolar del munícipio. Se hicieron largas reuniones, primero entre los afiliados/as al STE-PV, luego entre el STE-PV y el concejal de Educación, Movimiento Ciudadano, etcètera. Bueno, ya teníamòs montado el instrumento una vez que' los compaheros/as nuestros habían aceptado la ligazón y subordinación orgànica del Consell al Ayuntamiento. Pasa un curso, pasa otro, van presentandose problemas, problemas educativos que ne-

cesitan claras soluciones, y en el mencionado Consell empiezan a aparecer las fisuras, las grietas entre lo que allí se hace y cuàl es el tamafío de los problemas de fuera; citemos para ello un ejemplo que para algunos de nosotros/as ha sido tremendamente clarificador en múltiples aspectos; veamos: «Supresión de un aula y de un maestro en la escuela estatal de la partida rural de Matoia, Elx.» El inicio se inicia, se produce con el comienzo del presente curso escolar, aunque ya había habido un intento de supresión por parte del senor Hernàndez Belando, director provincial del MEC en la «provincià» de Alacant, intento que durante el pasado curso no le salió bien al mismo, hubo presión de los afectados/as. La escuela en cuestión tiene 37 alumnos/as, en los que hay preescolar, 1.° y 2.° de EGB; otra aula con 41 alurnnos, en la que existen chicos/asde 3.°, 4.° y 5.° de bàsica, y por ultimo, 39 alumnos/as de 6.°, 7.° y 8.° de

EGB, actuatmente con solo dos maestros, dado que falta el maestro suprimído y abrir el aula cerrada. Ante el panorama aquí descrito, los padres deciden movilizarse de manera autònoma, cogen un autobús y se marchan a entrevistarse con el delegado provincià! de Educación del ultimo Gobierno de la UCD en nuestra provincià. El senor Belando les prometé la «solución» del transporte escolar, però encima no se garantizaba que toda ta segunda etapa estuviera en un mismo centro. No contentes con la llamemos «solución» ministerial, los padres deciden que sus hijos no vayan a clase durante una semana, decisión que se cumplió a rajatabla. Mientras ef asunto se desarrollaba, la mayoría de los maestros daban y dan la impresión de que el problema de su centro no iba con ellos. iCompaneros! Però un buen dia los maestros volvemos a nuestras clases y nos vamos enterando de lo que pasa en ta escuela estatal de Matola. Un día


se decide llevar a la reunión de la permanente del Consell Municipal d'Educació del 16 de octubre de 1982 el problema de Matola —era el primer pleno de la permanente dei nuevo curso—. Aquí se inicio el debaté sobre què se habfa hecho y què se debía hacer para obligar al delegado del MEC devolviera e! maestro con su aula correspondiente. El concejal de Educación, senor Castillo Estaute (miembro del PSOE), decía que el había hecho lo que «legalmente» podia, però que «no tenia inconveniente» en volver a gestionar una visita, una mas, al delegado en el PV del Ministerio de Educación y Ciència, acompahado de una comisión de padres afectados por la egregia decisión del MEC en nuestra «provincià»; al final no se pudo celebrar dicha entrevista, dado que al concejal Castillo Estaute se le debió de olvidar la cita con los padres. En la permanente del C. de Educación del 4 de noviembre de 1982 se volvió a tocar el tema de Matola. En dicha permanente, los afectados, mas algun otro solidario, «casi forzaron» al concejal de Educación, tras mucho insistir, a una entrevista con los padres y el delegado del MEC. Llego el dia de la entrevista: a las once en punto, en la puerta de la delegación ministerial de marras. Martos de esperar, los padres y maestra asistentes decidieron, después de dos horas de guardià, subir a las oficinas del MEC y ver si allí sabían algú de este senor concejal. Efectivamente, allí estaba, dentro del despacho del sehor delegado del Ministerio de Educación y Ciència. Durante la entrevista que los padres allí mantuvieron con el delegado ministerial, no abrió el pico nuestro concejal ni por un momento; era como sí el problema no fuera suyo o algo así. A la vista de tan combativa actitud, los miembros, que habitualmente se reúnen, del Consell M. d'Educació, zona del Camp, fjecidïmos elaborar un documento que sir'viera de denuncia de los hechos, y tras un claro anàlisis coíncidimos, entre otras cosas, en que el concejal era un inepto. jAhl, cuando he dicho «habitualmente nos reuníamos», quiero decir que solo la mitad de centros, aproximadamente, «estén» en el Consell de la zona nuestra; los demés nunca aparecen. La denuncia dice, en su punto resolutivo quinto: «Nuestro convencimiento de que una autèntica gestión democrética del Consell d'Educació no serà posible mientras exista, como ahora mismo, una vinculación orgànica del mismo a la Concejalía de Educación ...» Aquella noche lo vimos claro, y a una companera se le ocurrió ahadir la enèrgica idea del punto número seis; «Por ultimo, hacemos responsable a la Corporación municipal de las posibles y sucesivas supresiones de las escuelas del Camp d'Elx, por cuyo mantenimiento y mejora estamos luchando.» Y hasta aquí parte de una larga historia que ya veremos en què queda al final. Todo esto, cara al segundo congreso del STEPV, nos ha de servir para reflexionar acerca de las relaciones entre organismes de masas y las instituciones, punto número cínco del «Document debat del segon Congrés». Ahora veamos parte del articulado del

reglamento que rige el actual Consejo Municipal de Educación del municipio d'Elx. Artículol. 0 : «El Consejo Municipal de Educación es el órgano de debaté, consulta y asesoramiento de los temas de educación. Sus decisíones seran estudiadas en la Comisión Informativa de Educación, elevando sus propuestas a los órganos municipales correspondientes, independientemente del dictamen que éste emita.» En el articulo 11, apartado 1, se dice: «Formaran parte de la permanente: El alcalde, como presidente; el concejal de educación, como vicepresidente; tres representantes de cada consejo de zona, indistintamente del estamento a que pertenezcan; los vocales de la Comisión Municipal de Educación, y un secretario, que serà el de la Corporación o funcionario en quien delegue.» Su articulo 13 dice: «El orden del dia se elaborarà por el presidente, oídas las propuestas de laszonas...» Ante lo aquí expuesto, algunos/as miembros del STE del PV, desde nuestras concepciones socipolíticas de izquierda y nacionalistes, y por querer ser consecuentes con ellas, proponemos luchar por unos Consells d'Educació que contemplan lo siguiente: 1. Estructurados de abajo arriba. 2. Con representactón de AA de W, APA (a concretar según su trayectoria, según sea democràtica o no; si no lo fuera, evidentemente, serían excluidas), delegaciones de asambleas de padres/madres de alumnos/as, claustros, personal no docen-

te, sindicatos obreros, organizaciones democràticas y progresistas de estudiantes... 3. Por zonas dei municipïo, dotado de una coordinadora permanente que tenga «capacidad decisòria», una vez oídas las zonas. 4. No vinculado ni subordinado orgànicamente a la Concejalía de Educación ni a ningún otro estamento oficial, ya sea del Ayuntamiento o de otra institución oficial. No obstante, el Ayuntamiento deberà consultar obligatoriamente al Consell mencionado, en cuestiones que afecten al municipio. Pensarnos que la independència aquí citada puede garantizar —en todo momento— una marcha pròpia al Consell M. d'Educació, sin ningún tipo de hipotecas con las instituciones del Estado, que niega la posibilidad de una escuela popular valenciana. 5. Los Consells seran herramïentas de movilización socioeducativa; en lugar de buscar el consenso, promoveràn el debaté y la lucha entre posiciones divergentes. 6. Las decisiones se tomaran por mayoría simple. 7. Los «consells» apoyaràn y promoveràn cuantas iniciativas nos conduzcan hacia una opción educativa popular, sin nigún tipo de dependència a ningún nïvel. Por ultimo, pensamos que en los lugares donde hayan Consells ligados orgànicamente se procederà en consecuencia a lo expuesto anteriormente, acabando con dicha ligazón. Esperando un fructífero debaté, os decimossaludy animo. Baix Vinalopó Foto: Jesús García Verdú


CICLÓ SUPERIOR DE EGB

LOS PROGRAMAS REIMOVADOS Hace unas semanas, recibía un encargo de la UCSTE de hacer una crítica de los programas renovados (PR) del cicló superior de EGB ,CS). Se trataba de analizar las diferencias existentes en el ultimo borrador que el MEC presentaba para sus «críticas», díferencias que, por otra parte, eran abundantes en algunas àreas con respecto al contenido ya conocido y editado por Escuela Espanola. La sorpresa vendria cuando, días después, los programas eran aprobados con gran urgència, como si de subasta de medïos de comunicación del Estado se tratase. A la hora de hacer una crítica a los PR del CS, no podernos renunciar a dar una visión global de lo que ya estan suponiendo dichos programas. Lamentablemente, tenemos que dedicar mas espacïo a esta crítica general que a la que nos pedía el MEC, pues no en balde también el MEC hizo oídos sordos a las críticas realizadas al «documento base», al cicló elemental y al «cicló medio». Ello lo hacemos también porque no queremos caer en la trampa de cuestionar tal o cual objetivo de los propuestos por el MEC para sexto, séptimo u octavo, sin mostrar nuestro claro desacuerdo con todo el proceso de los PR. ^POR QUE LA URGÈNCIA DE LOS PR? Esta es la primera pregunta que tenemos que hacernos, pues no hay otras razones que las económtcas y extraacadémícas para ponerlos en practica. Cambiar el curriculuir» tan solo por un fenómeno bautizado como «fracaso escolar» y que no ha sido claramente definido ni delimitado por sus padres, no encuentra otra explicación. (iPor què el MEC no ha dedicado su esfuerzo a potenciar la investigacïón de ese fracaso escolar y a la evaluacíón, como una de sus posibles variables, de las nuevas orientaciones (NO) de 1970? De haberlo hecho, quizàs el MEC se hubiera evitado afirmaciones, a nuestro entender sin fundamento, sobre las causas de la invalidez de las NO. Unas causas que, mas aún, en ocasiones consideramos como virtudes en comparación con ias alternativas que proponen con los PR. Así, por ejemplo, el MEC critica a las NO por su caràcter meramente indicativo, cuando para nosotros ése es el papel que deben tener los objetivos de un modelo curricular. Una investigación nos podia haber llevado a encontrar que el problema no radicaba en su caràcter indicativo, sinó en las dificultades de adaptación y aprovechamiento de los mismos y, por tanto, a bus-

car otro tipo de soluciones: reestructuracïón de la formación permanente del profesorado, del espacio y el tiempo escolar, etcètera. Otro grupo de afirmaciones gira en torno a la excesiva amplitud de aquellos contenidos y, como contrapartida, a buscar concreciones para ellos, como si en la EGB se buscarà algo distinto que el desarrollo psicológico general del indivíduo y su crecimiento personal y social. Si el fallo, igualmente, que antes sehalàbamos podria venir de la falta de precisión de «como alcanzarlos», este error lo volveremos a ver reproducido en los PR. LAORGANIZACION YESPECIALIZAC1QN Otro de los aspectos que destacan de los PR es la constante referència que se hace de la teoria piagetiana, però, como el propío Piaget lamentaba, apíicando mecànicamente sus aportaciones, sin un proceso experimental que nos definíera el mapa sobre el cual se va a querer conseguir determïnados objetivos. ïHasta què punto se puede generalizar en los ninos espaholes que la aparición y el desarrollo lógico formal se produce en sexto, séptïmo y octavo, ba~ sàndose en las experiencias hechas con nihos suizos? Por otra parte, las secuencias

píagetianas no tiene validez si se adecuan a unas actividades, y estàs últimas son dif íciles de encontrar en los P R. También en los PR nos encontraremos con formulaciones a favor de la interdisciplinariedad y la estructura de la ciència al mismo tiempo. Como contradicción con dichos planteamientos, podemos afirmar que la rigidez de los tiempos y espactos se sigue manteniendo, y ello no facilita en lo mas mínimo una ensenanza interdisciplinar, ni ensenanza activa y creadora. Por otra parte, una simple mirada a cualquier àrea (cíencias sociales, por ejemplo) nos llevarà a la conclusión que, mas que una estructura interdisciplinar, con objetivos de acorde con la estructuración de la ciència en cuestión, de lo que se trata es de una mole superpuesta de objetivos sin la mas mínima conexión horizontal ni vertical. ^La urgència de los PR? Hay que buscaria en los intereses editoriales, de las grandes editoriales del libro escolar, quienes ven en los cambios de contenido de sus libros de texto una forma de desarrollar su expansión comercial. No olvidemos que un carnbio de programas justifica el cambio masivo de los libros de textq sin esperar a que se cumpla et plazo que maVca la ley, ni que se caigan las paginas p<?/ el uso de hermanos. Ademàs, cambios de este tipo favorecen el asentamiento de las grandes empresas editoriales, quïenes, al contrario de las pequehas, hace anos que ya habían amortízado con creces su lanzamiento anterior, y pueden haber estado preparando sin problemas su nueva edición. Al pequeno editor, al que pretendía introducir un modelo de corta difusión (adecuación comarcal o de nacionalidad), lo ponen en un apríeto. ïLa urgència del cicló superior? Culminar la reforma pactada con las grandes editoriales. El temor a que el PSOE congelarà las de este cicló, en vista a una reforma de los libros de texto y la elaboración del currículum educatïvo. Esto ultimo es tan solo una esperanza que mantenemos, ta de que el PSOE potencie un modelo de investigacïón curricular y de experimentación editorial que permita, a través de ia colaboración de la universidad, ia Escuela de Formación del Profesorado y los colectívos por la renovación pedagògica, el elaborar unos «programas» y un material de trabajo adecuados a cada zona del Estado. Hay experiencias, como las laboristas britànicas de las Schools Council, que invitana ello. Albert Sansano


ENTREVISTA CON EL NUEVO M1NISTRO DE EDUCACION

DEMASIADOS MATICES Una delegacíón de UCSTE, entre la que se encontraba un miembro del STE-PV, se reunió el pasado 28 de di~ ciembre con el nuevo ministre de Educación, José M.a Maravall. A lo largo de dicha reunión, los miembros de UCSTE plantearon al ministro las nuestras posiciones ante el programa electoral del PSOE en matèria educativa, presentando asimismo la plataforma de reivindicaciones inmediatas (ver cuadro adjunto). José M.a Maravall, que informo asumir plenamente el programa electoral del PSOE y anadíó que esperaba que su gestión sirviera para concretar sus aspectes mas sustanciales, variando con ello la política educativa anterior, f Apunto que en matèria de;escuela pública el Estado no debe ceder el protagonisrno y responsabilidad en la atención a las necesidades sociales y que, con respecto a las subvenciones a la privada, intentarà establecer las reglas de juego que garanticen la gestión econòmica y acadèmica y la líbertad de càtedra. Con respecto al estatuto de centros, informo que pretendía ir a su «derogación por superación», espectalrnente en Jo referente a las finanzas y la particïíjàcïón, y que pretendía canalizar la partïcípación a través de la Ley de Consejos Escolares y del Estatuto de 'Centros Subvencionades. SeRaló que había multitud de temas pendientes heredados del anterior Gobiern,o como eran los de personal, los de normativas y de presupuestos, sobre los que nos comunico la pròrroga presupuestaria por cinco meses, con ,un desarrollo, acaso, de una política de ayudas. Con respecto a la participación sïn'dical y la ley de la función pública, y ante lo que manifestamos la necesidad : de elaboración de un estatuto de pro•fesorado y la convocatòria de elecciones sindicales que canalizaran la .real representatívidad del sector, se nos dejó entrever que el Gobierno tie;ne intención de remitïr este tema «a posteriori» y dentro del marco que su'ponga la Ley de la Función Pública, y 1 que por ahora no veia el marco de unas 'elecciones sindicales, y que para cu.brirlo recurriría a la via de consultas, como la presente. Los miembros de UCSTE manifestaron su total desacuerdo con esta política, similar a la se-

guida por ios gobíernos de UCD, que no servían mas que para callar la voz mayoritaria de !os trabajadores entre el río revuelto de sindicatos menos representatïvos, y que de hecho podia ser utilizada para marginar a UCSTE en aras de potenciar los sïndicatos que mas interesaran al Gobierno. Las díscrepancías se manifestaron igualmente sobre el tema del Estatuto del Profesorado, que UCSTE consideraba inmediato. Para acabar, y ante la comunicación de que existia un paquete de medidas urgentes del ministerio para el presente curso, los miembros de UCSTE manifestaron su protesta sobre la metodologia que proponía el ministerio de no informarnos, ni siquïera del titulo de las mismas, hasta que no informe al grupo parlamentario del Congreso, a finales de enero. UCSTE, ante esta situacióri, y sefíalando que los trabajadores de la ensenanza deben de opinar y manifestar sobre cuàles deben ser las medidas urgentes a aplicarse en el sector antes de que sean un acto parla-

A)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

1. Aumento salarial generalizadosegún el IPC. 2. Aplicación retroactiva del 3'5% en función de la pérdida del poder adquisilivo (ANE). 3. Induir partida para la homologación y equiparación equivalente al 50% del total de este concepto. Distribución lineal de la cantidad resultante, Congelación del modelo fina! del proyecto de retribuciones complementarias. 4. Replanteamiento de la jubïlación: derogar los efectos de la adicional quinta y jubilación no escalonada. Derechos pasivos al 100% y clàusula de revisión automàtica según el IPC. No amortización de vaca nies. 5. Inclustón en presupuestos de aumento de plantïllas en función de las necesidades de los centros (un profesor mas por cada ocho unidades en EGB}, del ajuste de horarios y de la aplicación de la sentencia sobre afines (BUP y FP). 6. Inicio de un plan de construcciones escolares y revisión de los que estan en marcha. 7. Congelación del monto total de subvenciones V redistribución de' las mismas de acuerdo con la función social de los centros. Desglose por partidas y establecimiento de mecanismes de control provisionsles y efectives. Inicio de un plan para la equiparacíón salarial del personal de centros subvencionades con los funcionaries docentes y pago dírecto al profesorado de estos centros por parte del Estado, 8. Estabilidad para el profesorado no numerario. 9. Reconocimiento de los trienios trabajados en régimen de interinidad, TO. Dotación suficiente para los comedores escolares. B)

DERECHOS SINDICALES Y PARTICIPACIÓN

1. Convocatòria de eleccíones sindicales en la ensenanza estatal.

mentario, se ratifico en la exigència al MEC de que estudie una forma de participación sindical representativa —aunque tenga el caràcter provisional que da la no existència de una ley de la función pública — , però que evite la necesidad de recurrir a medidas de fuerza ante la irioperancia de mesas amplias de sindicatos. En definitiva, un amargo sabor de fustración, de que la entrevista no sirviera mas que para conocer aspectes muy generales —y, por otra parte, ya conocidos— de la posible política del MEC, y la esperanza de que las posiciones de UCSTE, la central progresista mayoritaria del Estado, como le hicimos ver al MEC con los datos de Muface y la consulta de retribuciones, le hagan recapacitar a éste y que en la pròxima reunión, que nos prometió en el plazo de un mes aproximadamente, podamos hablar del inicio del cambio en la ensefíanza, y que para ello se cuenta con la mayoría progresista. Albert Sansano

2. Establecimiento de marços de acción sindical en cuanto a: •-- La negociación colectiva en el àmbito de la Administración pública y la ensefíanza. — Participación en el proceso de reforma educativa. Información detallada de los proyectos de! Gobierno en relación a la educación y a la función pública. 3. Dar soluciones a la problemàtica que plantea la acción sindical en la empresa privada en precario, por la represión y la creciente eventualidad del personal. C)

MEDIDAS URGENTES EN RELACIÓN A LA DÉMOCRATIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

1. Derogación del decreto de nombramiento de directores de centros docentes. 2. Congelación de la O. M. que regula el concurso de mérïtos para acceso al Cuerpo de Inspectores Técnicosde FP. D)

DERECHOS DE LA MUJER FUNCIONARIA

1. Igualdad con el Nombre funcionario en cuanto a generación de derechos pasivos (viudedad, orfandad, etcètera), 2. Permiso de lactància para el hombre y la mujer, indiscriminadamente, tal como ya se recoge en el convenio colectivo de la ensenanza privada. E)

OTRAS MEDIDAS DE CARÀCTER URGENTE 1.

Negociación del sistema de concurso de trasla-

dos.

2. Negociación de nuevas formas de acceso a la función docente. .- f ; :; 3. Extensión a los funcionaries :a los efectos,del articulo 37 del Estatuto de los Trabajadores'sobre el cuidado de hijos menores de seis anos o íncapacítados.


II CONGRÉS DEL STE DEL PAÍS VALENCIÀ

CALENDARI I. Conegudes les aportacions fins ara presentades, i considerant que molts temes a tractar no tenen encara una aportació que siga base suficient de debat, acorda:

5.3.2. Els temes que seran estudiats en comissions, els resultats de les quals, després del debat, seran aprovats global: ment pel ple. Seran aquells temes avaluats com que hi ha discrepàncies menors o tan sols en aspectes de concrecions. 5.4. Concreció de les comissions a crear, forma d'ascrípcïó a elles. 5.5. Adscripció a les comissions dels congressistes. 5.6. Elecció dels responsables de les comissions, que seran a més a més part de la taula del II Congrés. 5.7. Elecció de la resta de la taula del

1. Ampliar fins el 28 de gener el període d'acceptació de noves aportacions al «document de debat». 2. Recomanar expressament que s'elaboren documents de debat sobre alguns temes que considerem d'interès: II. Per tal d'aclarir la duració del debat, els procediments del matex i la celebració de la segona fase Í fase final del II Congrés del STE-PV, decideix el següent calendari:

6. Del 7 al 24 de març: Assemblees a les Unions Comarcals, per tal d'aprofondir en el debat, partint dels resultats de Ja conferència i per tal d'agïlitzat el treball en la fase final. Esmenes al reglament del II Congrés i respecte a la dinàmica aprovada per la conferència. , 7. 12 de març: Reunió conjunta del Secretariat Nacional Í la taula del Congrés, per tal d'ultimar detalls de les sessions finals. 8. .Els dies 25, 26 i 27 de març: Sessions finals del Congrés: 8.1. S'iniciarà a les 11 hores del día 25, amb els següents punts: Apertura del Congrés per la taula. Debat-aprovació del redlament. Informe del Secretariat. Proposta n d'horari per la taula. 8.2. La cloenda del II Congrés està previst s'ïnície el dia 27, a les 13 hores, per a concloure a les 14.30.

1. El 29 de gener: Reunió del Secretariat Nacional junt amb la Comissió tècnica del Congrés per tal de sistematitzar les aportacions presentades, que constituiran el document d'aportacions al II Congrés i per a ultimar el reglament de la fase final del Congrés, arreplegant les aportacions de les unions comarcals. 2. Del 31 de gener al 3 de febrer: Edició del document d'aportacions, que es remitirà a les unions intercomarcals, per tal que hi estiga ja el dia 4. 3. Del 4 al 8 de febrer: Reunions a nivell d'Unió Intercomarcal per tal de presentar als representants comarcals el document d'aportacions. 4. Del 9 de febrer fins al 5 de març: Es duran a terme les següents reunions i activitats: 4.1. Reunions d'assemblees d'Unió Comarcal: Per tal de debatre el document d'aportacions i elegir el seus congreSsistes (aquesta elecció deu estar conclosa el dia 18 de febrer). 4.2. Reunió a nivell d'Unió Intercomarcal: Almenys una per tal d'ampliar-íntercanviar elements del debat dut a les Unions Comarcals (dels 18 al 25 de febrer), així com per a elegir el Consell d'Unió Intercomarcal tres congressistes per cada sector que presente candidats (aquesta elecció deurà estar feta el 26 de febrer}. 4.3. Presentació, per cada secretariat d'Unió Intercomarcal, de tes llistes de congressistes que pertanyen a ella. 4.4. Dia 4de març: Reunió del Secretariat Nacional i la Comissió tècnica del II Congrés per tal d'ultimar la conferència del dia següent i d'aitres aspectes del Congrés. 5. Dia 5 de març: Celebració a Dénia, amb l'assistència de tots els congressistes, d'una conferència del STE-PV, que començarà amb el treball en comissions amb l'objectiu de: 5.1. Delimitar: 5.1.1. Punts plantejats als documents

que o són novetats i/o són contradictoris amb els plantejaments del I Congrés. 5.1,2. Aspectes que són desenvolupament directe del que fins ara hem mantingut sindicalment. 5.2. Aclarir les postures inicials dels congressistes: 5.2.1. Punts bàsics amb major aproximació inicial dels congressistes. 5.2.2. Punts bàsics amb major nombre de discrepàncies fonamentals entre els congressistes. 5.2.3. Punts sobre els que hi ha coincidències bàsiques, però que necessiten major aprofondiment i/o concreció. 5.3. Decidir, en vistes a la dinàmica congressual final, partint de les avaluacions anteriors: 5.3.1. Els temes que per la seua major transcendència seran tractats en el ple del Congrés directament: el primer dia, els que aporten més novetats o contradiccions respecte al I Congrés, ï la resta, els dies següents.

III. El Consell Nacional fa la següents proposta de la taula de la II Congrés del STE-PV: Coordinador: Pere Boluda. Vice-coordinador: Sofo. Dos secretaris: Melxor Botella i Josep Maria Vaelto. Vocal d'informació: Jaume Munoz. Responsable de secretaria tècnica: Rosa Graells. IV. El Consell Nacional decidirà el lloc on es realitzaran les sessions finals del II Congrés. V. Respecte al nombre de congressistes i el procediment d'elecció es decideix: 1. Un mínim de dos congressistes per comarca. 2. A més a més, partint de! número d'afiliats, les Unions Comarcals elegiran el nombre de congressistes que s'acorden pel Consel! Nacional. 3. El Consell de cada Unió Intercomarcal podrà elegir, a més a més, a tres congressistes per cada sector que en ella funcione.


ORGANITZAT PEL STE DEL P. V. ESTATGE SOBRE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Els assistents a l'Estatge sobre Normalització Lingüística organitzat pel Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament amb la col·laboració de la Federació d'Ensenyament de Comisions Obreres, la Fete i la Coordinadora d'Ensenyants d'Acció Cultural, en la línia de les activitats que hi han realitzat, volen manifestar al senyor conseller d'Educació el següent: És urgent i necessari el reciclatge ample del professorat del País Valencià en els aspectes lingüístics í de didàctica de la llengua per tal de fer efectiva la normalització lingüística a l'escola. En aquest sentit creiem imprescindible: I ~- Una urgent publicació d'una llei de normalització lingüística que com a mínim arribe a les fites que tenen les de Catalunya iEuskadi. ! A més del reconeixement dels cursos de lingüística valenciana del ICE com únics oficialment vàlids, la potenciació, ampliació d'aquestos extenent-los a totes les comarques del país i organitzant-los en funció de necessitats pedagògiques evidents atenent amb intensitat els aspectes didàctics i les necessitats específiques de cada lloc. — Acolliment Í coordinació dels diversos grups de treball pedagògic existent, tot potenciant econòmicament i amb infraestructura adequada aquells treballs que tinguen una repercusió vàlida pel que fa a la qualitat de l'ensenyament ï a l'avanç cap a la consecució d'una escola valenciana. — Potenciació de campanyes dirigides a la societat en general i als pares en concret, per tal de consciencíar respecte sobre la inel.ludible necessitat pedagògica d'íntroduïr el valencià com a mitjà d'aprenentatge, és a dir, fer l'ensenyament en valencià, la qual cosa tindria repercusions favorables en el desenvolupament intelectual del xiquet i en la recuperació cultural del País Valencià. — Acolliment ï estudi de les experiències existents en aquest sentit, tot afavorint-les Í creant una xarxa de transmisió d'aquestes experiències. — Potenciació del material escolar elaborat amb criteris correctes a nivell lingüístic i pedagògic i rebuig de tot material que no presente aquestes qualitats. — Potenciació de la investiga,,L. en els camps de la lingüística i de Pensendeies llengües. — Potenciació de programes •«• infantils en valencià. València, 28 de novembre de 1982.'

10

CONVOCATÒRIA I CURSO LE BON DEPART La delegación espahola convoca en Valencià un curso teórico-préctíco para la formacïón del profesorado especializado en la tècnica «le bon depart». El propósito de dichos cursos es dar una formación psicornothz complementaria, a través de los aspectos que la tècnica «le bon départ» nos ofrece. Dichos cursos estan especialmente dirigides a aquellos profesionales (psícólogos, maestros, parvulistas, educadores) y demàs especialistas que estén interesados en esta problemética. En este I Curso de Educación Psicomotriz se incluye: Teoria y pràctica de la tècnica «le bon départ» — sesiones de psicomotricidad globai —, diversas formas de aplicación practica de la tècnica «le bon départ» y psicomotricidad fina a nivel de mano. Al final el curso se entregarà el cer-

tificado de aptitud del I Curso le Bon Départ. Documentación que se precisa para formalizar la matrícula: — Fotocopia del titulo académico. — Certificado de trabajo que se haya realizado con ninos. — Tres fotografías. — Resguardo del ingreso o pago de la matrícula. — Volante con los datos persona-

les. Fechas: Del 11 al 15 de febrero de

1983. Horario: Viernes, lunes y martes, de 6 a 9. Sabado y domingo, mariana, de 9 a 1, ytarde, de 4 a 7. Lugar: C. P. Elías Tormo. Benimàmet. Calle de la Perrera, s/n. Precio: 10.000 pesetas por cursillista. Para mayor información: Sindícato de Trabajadores de la Ensenanza del PV. Catle Gascó Oliag, 8, puerta 10. Valencià. Telefono 361 52 16, de 4 a 7, y por la noche, 247 55 27.


EN «ESTADO DE BUENA ESPERANZA»

ANY NOU, DECRET DE BILINGÜISME NOU La Conselleria d'Educació i Ciència, donat que el Decret de Bilingüisme 2.003/1979 (rebutjat en el seu moment pels ensenyants i d'altres entitats culturals a casa nostra, per motius de tots coneguts) deixà de tindré validesa el 1 de juliol del 82, ha elaborat, i el Consell ha aprovat, un decret pel qual es regula l'ensenyament del valencià a tots els nivells d'ensenyament. Tot i valorant com a positiu el present decret, pel que té d'aclaridor dins la confusió en què ens va deixar la Conselleria d'UCD i pet que suposarà de recolzament als mestres que ja estem fent classes de i en valencià en mig de tants i tants problemes, trobem algunes ambigüitats i alguns punts de discrepància. Un dels que ens sembla més greu és et referit al caràcter voluntari de l'ensenyament de la llengua a les comarques castellano-parlants. Ens sembla que la millor manera de dur a terme una tasca de reconstrucció nacional no és marginant els castellano-parlants i allunyant-los dels valenciano-parlants, sinó fent possible la integració i el respecte per les dues llengües i cultures presents als País Valencià, tenint en compte que no partim d'una situació d'igualtat, sinó d'opressió de la llengua catalana. Tots coneguem els problemes que té la introducció del valencià a les comarques castellano-parlants, sobretot pel treball enverinador que ha fet i està fent la dreta d'aquest país, i ens sembla que la «voluntarietat» suposa encetar un camí no massa clar i un entrebanc a la tasca normalitzadora. En aquesta línea no entenem massa bé el sentit de l'article tercer, quan parla de «la atención a la opcïón de los padres» per a desenvolupar programes en valencià quan la situació sociolingüística ho exigeixca, és a dir, a les comarques valenciano-parlants; pensem que aquesta ambigüitat amaga la necessitat pedagògica d'ensenyar als xiquets vaienciano-parlants en la seua llengua, al temps que pot ser usada pels de sempre per a entrebancar la tasca normalitzadora. Un altre extrem que ens sembla important assenyalar ós el fet que l'esmentat decret estiga escrit en castellà; és clar que el valencià no esdevindrà mai llengua oficial del país si els organismes oficials són els primers que no l'empren com a tal; no és prou que estiga escrit en els decrets, cal

que tots li donem l'ús de llengua de cultura, l'emprem en l'àmbit dels llocs oficials per tal que algun dia siga en realitat la llengua oficial del País Valencià. Queden en l'aire, i esperem que la Conselleria ho vaja desenvolupant el més ràpidament possible, mesures urgents i absolutament necessàries, donada la situació de deterioro en que es trobem: elaboració d'un mapa lingüístic, dotació de plantilla suficient per a tots els nivells, cursos de reciclatge... Í, per supost, una nova llei d'ensenyament del valencià que faça obligatòria la introducció del valencià a les comarques castellano-parlants i que potencie l'ense-

nyament en valencià a totes les comarques valenciano-parlants. És ja el temps d'encetar un camí que ens porte indubtablement cap a una real normalitzación lingüística, malgrat i en contra de tots els disbarats duts a terme per la dreta d'aquest país quan tenia tot el poder. Els ensenyants progressistes estem empenyats en eixa tasca des de fa molt de temps; ara esperem i exigim de part del nou govern autonòmic una actuació que ens recolze sense ambigüetats ni vacil·lacions. Comissió de normalització lingüística

PROPUESTA DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA INCORPORACION DEL VALENC1ANO AL SISTEMA DE ENSEftANZA DE PREESCOLAR, EDUCACIÓN GENERAL BÀSICA, BACHILLERATO Y FORMACION PROFESIONAL El Real Decreto 2.003/1979, de 3 de agosto, por el que se regula la incorporación del valencíano al sistema de ensefianza, establecía, en su preàmbulo, su caràcter transitorio, hasta la promulgación del Estatuto de Autonomia de nuestra Comunidad. Este Real Decreto fue desarrollado por Orden de 7 de julio de 1980. Aprobado el Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana por Ley Orgànica 5/1982, de 1 de julio, termina el período provisional que regulaba el Real Decreto ! 2.0fJ3/1979. Conforme determina el articulo 35 de nuestro Estatuto de Autonomia, es de la competència plena de la Generalitat valenciana la regulación y administración de la ensefianza en toda su extensión, por lo que, hasta tanto las Cortes valencianas no legislen sobre esta matèria, corresponde al Consell dictar las normas necesarias para continuar el proceso iniciado por el Real Decreto 2.003/1979 y demés disposicïones que lo désarrollaban, a fin de conseguir una mejor eficàcia en la ensefianza de la lengua en los niveles de Preescolar, Educación General Bàsica, Bachillerato y Formación Profesional.

Por todo ello, a propuesta del conseller de Cultura, Educación y Ciència, y de acuerdo con lo aprobado por el pleno del Consell en su reuntón del día 3 de díciembre de 1982, DISPONGO Articulo primero. La ensefianza del valenciano en los niveles de Preescolar, Educación General Bàsica, Bachillerato y Formación Profesional, y la íntroducción y desarrollo de los programas en valenciano, se efectuaren conforme se establece el presente decreto. Articulo segundo. Uno. El valenciano, en los distintes niveles relacionades en el articulo anterior, serà matèria obligatòria para todos los alumnos de las comarcas valenciano-parlantes, salvo cuando los padres acrediten razonablemente su residència temporal en la comarca respectiva de la Comunidad Valenciana y expresen, al formalizar la inscripción, su deseo de que a sus hijos no se les exijan conocimientos de estàs enseRanzas. Dos. En las comarcas castellanoparlantes, la Íntroducción del valenciano se


efectuaré de manera voluntària y progresiva. ? Articulo tercero. En los niveles de ensehanza a que se refiere el presente decreto, los centros podran desarrollar programas en valenciano en las diversas éreas, niveles V cursos, en atención a la opcïón de los padres, la situación sociolingüística de los alumnos y los medios disponibles para lle.varlos a cabo. , Articulo cuarto. Para ejercer la ense'fianza del valenciano serà necesario reunir alguna de las condiciones siguientes: ai Para Bachillerato y Formación Profesional: ; ;. 1. Licenciatura de Filologia Hispànica, jiSección de Filologia valenciana, de las Uni.Versidades de Valencià o de Alicante, y jiotros equívalentes de otras universidades. : 2. Licenciatura de Filologia Hispànica o • Romànica, con algun certíficado oficial uni'versitario que acredite haber estudiado suificientemente la matèria. ! 3. Cualquter lïcenciatura en Filosofia y ;,Letras, con algun certificado oficial universitario que acredite haber estudiado suficientemente la matèria. ; b) Para Preescolar y Educación General : •Bàsica: , Profesores de EGB que acrediten, con al;gün certifïcado oficial universitario, haber •estudiado suficienternente la matèria o, en su detecto, cualquïera de los ticenciados "seh'atados en el apartado a). Articulo cínco. Los programas y conte-

nidos para los diversos niveles de la ensenanza son los elaborades por la Subcomisión Tècnica de Programación y Contenïdos para la aplicación del decreto sobre la ensenanza del valenciano de la Comisión Mixta de Bilingüisme, con fecha 14 de enero de 1981. Articulo seís. Se crea, en ta Conselleria de Cultura, Educación y Ciència, una comisión integrada por técnicos universitàries de diversos niveles educatives, con las siguientes funciones: a) Velar por la aplicación de la ensehanza del valenciano. b) Valorar y decidir sobre las peticiones de exención de la ensenanza de la lengua en et caso previsió en el articulo segundo. c) Autorizar las programaciones en valenciano que soliciten los centros, según prevé el articulo tercero del presente decreto. d) Valorar las titulaciones y certificades que presenten los profesores que soliciten impartir la asignatura. e) Asesorar a la Conselleria en cuanto se refiera a la aprobación de libros de texto y material didàctico. f) Y, en general, en cuantas cuestiones le sean sometidas a su conocimíento. La estructura y composición de esta comisión se establecerà por orden del conseller de Cultura, Educación y Ciència. Articulo siete. La Conselleria de Cultura, Educación y Ciència procurarà la organïzacíón de cursos de formación y perfec-

cionamiento del profesorado de valenciano en los diferentes niveles. Articulo octavo. La Conselleria de Cultura, Educación y Ciència velarà por la correcta aplicación del presente decreto.

DISPOSICION ADICIONAL A partir de la entrada en vigor del presente decreto, serà necesaria la autorización de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciència para la utilización, en los niveles educativos citados en este decreto, de libròs de texto y material didàctico destinados a la ensefíanza de la lengua, asi!como para los demàs libros de texto impresos en valenciano. DISPOSICIONES FINALES Primera. Se faculta al conseller de Cultura, Educación y Ciència para dictar las disposiciones y normas necesarias para el cumplimiento y desarrollo del presente decreto. Segunda. El presente decreto entrarà en vigor el mismo dfa de su publicación en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana». Tercera. Quedan derogadas las disposiciones de igual o menor rango que el presente decreto, en cuanto se opongan a su contenido. Valencià, díciembre de 1982.

CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT DE VALENCIÀ

CONSELLERIA VA PROPOSAR OSALTRES ELS HEM DOBLEGAT Cal reconèixer que l'ex senyor Insa ha tingut un, no per inesperat menys brillant, destell d'ingeni quan va afirmar que la causa que no es feren les contractacions proposades per la Conselleria per a les clases de valencià era la por del MEC a una «vaga general» a l'ensenyament. En fi, ell sap que no és exactament així, però cal dir que va haver algo de veritat en la seua afirmació. És una llàstima que no haguera reconegut abans la trista, des de la seua òptica, realitat: fora de tres o quatre, contant els càrrecs de la conselleria, doncs era condició «sine qua non» per a estar, no n'hi ha en tot l'ensenyament del País Valencià gent que recolzarà l'inoblidable política lingüística (7) de l'aleshores nostra consellera. Haguera estat bé perquè ens haguera estalviat el famós debat sobre si eren o no quatre gats els pro Cabanes, o al menys l'haguera centrat on calia: si es tractava de gats, rates o feixistes, i no al nombre, que pareix que, per fi, ja està clar. I és que a aquesta gent els ha esclafat el darrer masclet, et més gros, com cal, a les mans. Eren ja dos anys, veritablement més de dos, de tombar el que s'havia fet al pla experimental de negar-se a aplicar

12

el decret de bilingüisme i boicotejar a qui ho feia, d'enfrontar-se a la Universitat, de «fer desaparèixer» els diners de l'ICE, de perseguir mestres í professors. Entre Cabanes i Pérez Franco, conselleria i delegació del MEC, o Ricart i Insa, i Ferrandis, Nieves Escamilla i Pilar Satúe, es tractava de fer tot el possible per tal d'impedir la normalització lingüística al nostre país. No ha eixit mal aquest darrer acte, malgrat que ens haguera agradat que mai haguera comenzat aquesta absurda història. No ha eixit mal ï esperem que en lloc de final d'«algo» siga el començament d'una nova Í fructífera etapa. S'ha demostrat que, malgrat tot, hem segut capaços de dir no quan calia, i que ho serem de treballar amb il·lusió per la normalització del valencià a l'ensenyament. Això va quedar palès quan, el dia 20 d'octubre, va haver una gran participació a les concentracions de València i Castelló, davant de les delegacions del MEC (Alacant es veia sacudida pel desastre que nosaltres coneixeríem el mateix dia 20} i en la gran participació també en la jornada d'atur als centres: pràcticament, tots els instituts de València, majoritàriament; incorporació de molts centres de FP de Va-

lència, de batxillerat i FP de Castelló; Facultat de Filologia: el nostre optimisme va ser superat per la realitat de la resposta. El següent pas era clar: mobilització del conjunt de l'EGB, ensenyament mitjà i universitat. No va ser necessari. Cal pensar que el futur serà diferent, que podrem, per fi, treballar en positiu sense dedicar la major part dels nostres esforços a la lluita contra els entrebancs que ens posaven, i que encara ho intentaran. El mes que ve, si no hi ha res de nou, es comenzaran a donar les clases de valencià a batxillerat Í formació professional. Es tractaria, cal demanar-ho, d'habilitar un crèdit perquè en lloc de 200 siguen els 400 professors necessaris els qui comencen; ja s'ha estalviat el MEC un trimestre. Cal terminar felicitan-nos per l'esforç que hem fet í per l'èxit del mateix. Especialment l'esforç dels companys que, havent estat proposats per la conselleria, han sabut estar amb nosaltres tot el temps. Esperem i confiem que, com hem dit abans, açò siga quelcom més que una lluita, que siga el començament d'un treball per un canvi real a l'ensenyament. Cal ser optimistes. Pedró B

,


UNA NOVA CONCEPCIÓ DE L'ENSENYAMENT DEL VALENCIÀ? Sóc conscient que qualsevol lector, en llegir un títol com el d'aquest article, normalment reaccionarà amb una mica de recel, perquè ja són molts els llibres, articles, conferències i d'altres proposicions, llegides o escoltades al llarg del temps, que ens han proposat novetats només pel regust de dir alguna cosa «nova», encara que no s'escaiés. Això de la novetat em sembla sempre tan relatiu ï, de vegades, tan ingenu, que més ens valdria pensar-nos-ho dues vegades abans de recorna-nar alguna cosa «nova» a algú. I dic açò perquè, especialment al món de l'ensenyament, pense que tot ha estat ja inventat. L'únic que ens cal —i no és minsa la tasca— és anar fent pujar af carro de les «novetats» a aquells que s'han quedat arrere, siga perquè s'han negat a pujar-hi o perquè han ignorat la possibilitat de fer-ho. Doncs bé, la «novetat» de la qual us voldria parlar és de l'any 74, encara que ha estat publicada al 79. Es tracta d'un article de LI. V. Aracil titolat «Educació i sociolingüística». En ells es proposa, entre d'altres coses, ni més nï menys que l'abandonament radical de les pràctiques habituals a classe de valencià, les quals tendeixen normalment a fer que l'alumne aprenga o a parlar l'idioma més o menys bé —cas dels castellano-parlants— o a purificar-lo —cas dels que ja e! parlen. No anem a negar ara l'evidència que ensenyar l'idioma és la tasca primària de qualsevol mestre dedicat a això. Però el que tampoc podem negar és que la situació, no sé si dir social, cultural o política, del País anul.la de fet tota l'efectivitat que l'ensenyament podria tindré. És aquest el punt principal de l'anàlisi d'Aracil. El valencià, encara que molts no ho reconeguen, es un idioma en procés de «patoisatzió», és a dir, de regressió contínua a costa de l'idioma dominat. SÍ hem de definir la vitalitat —per dir-ho d'alguna manera— d'un idioma pels usos als quals és destinat pels seus parlants, l'evidència és —simplificant— que el valencià queda reduït als usos domèstics. I encara en aquest terreny va perdent força per raó dels matrimonis mixtos, les amistats de diferent idioma, etcètera. Fins i tot quan l'idioma és usat en públic, ja siga en discursos, assemblees, etcètera, seria bo d'estudiar quins són els temes en què el valencià s'utilitza. Jo diria que, a banda de reunions polítiques nacionalistes, literatura i publicacions referents al País o al propi idioma, el castellà és l'idioma que impera en la resta dels àmbits. Si a això

afegim la minsa difusió dels temes que he nomenat, podem arribar a allò mateix que us deia abans: el valencià és un idioma sense repercusïó en qualsevol àmbit de la vida que podríem dir oficial, des de la reiación amb els dependents o els guàrdies, fins als discursos més o menys solemnes dels presidents d'«entitats autonòmiques» o la mateixa vida a les escoles. El problema és molt més pregó ï, potser, en una altra ocasió ens dediquem a ell. De tota manera, aquestes consideracions de tipus sociolingüístic, eí que volien fer era deixar ben clar quin és el context de l'alumne tant catalano-partant corn castellano-parlant, i de la classe mateixa de català. Í és ara el moment de plantejar-nos quins són els nostres objectius en ensenyar valencià: ^ensenyem l'idioma pera normalitzar-lo, perquès'use en els àmbits on no s'usa?, o ^ensenyem el valencià com s'ensenya una llengua estrangera, de manera que «augmente» la «cultura» del xiquet o de l'adult? Pense que encara que els mestres en general, ja siga de manera conscient o inconscient, tenim clar que el que fem té com a finalitat el redreçament lingüístic del país, la veritat és que actuem segons els esquemes d'ensenyament de l'idioma estranger, segons el qual el mestre ja es troba bastant content quan aconsegueix que els alumnes utilitzen l'idioma dins de classe, sense preocupar-se, és clar, de l'ús que puguen fer-ne fora, perquè, de fet, a fora no existeix. ÉS així que ens hem dedicat a ensenyar gramàtica, a fer exercicis Í a jugar fins i tot perquè l'alumne no s'avorrís (el problema dels mètodes és una altra qüestió). Mentre, l'alumne, que al cap i a la fi és el protagonista, continuava sense variar els seus hàbits lingüístics: el valencianoparlant parla valencià amb els seus pares i

castellà amb els seus cosins, amb el porter de la finca i amb els companys de classe. El castellano-parlant segueix sense parlar valencià mai; és a dir, excepte quan fa algun exercici de valencià a la classe de valencià. Així anem tirant ja fa uns quants anys, mentre el procés de substitució lingüística cada vegada és més ràpid, degut, en part, a la influència dels mitjans de comunicació. Es dirà, i és cert, que la solució és política í que l'escola té poc a fer. No vull entrar ara en el tema. Només heu de veure les normes que tenen alguna relació amb la regulació de l'ús de la llengua: Estatut, decrets, ordres ministerials i alguna altra. Respecte a aquesta qüestió em declare absolutament pessimista. Podem esperar molt poc dels que manen —escric després de les eleccions—, ï nosaltres encara estem lluny del poder. M'agradaria equivocar-me en tot açò. ïQuè ens queda, doncs, si no tenim mitjans de comunicació ni poder que cree necessitats d'utilitzar l'idioma fora de la «classe de valencià?» I amb això vull dir que, a banda de les escoles valencianes i de l'acció individual o d'alguna institució, la classe de valencià és l'únic àmbit, dins de l'escola, des d'on es pot emprendre una acció de normalització lingüística. I l'estem desaprofitant. Diu J. Tió que «nosaltres (els mestres) no només hem d'ensenyar, sinó que també hem de convèncer». Es tracta d'això: st fins a hores d'ara s'ha anat desenvolupant entre els mestres una certa preocupació aprop de la didàctica de l'idioma, iper què no engegar t'estudi d'una didàctica de «l'ús» de la llengua? És clar que realitzar una tasca d'aquest tipus implica desenvolupar l'estudi del context dels alumnes, la qual cosa vol dir que hem de posar en relació, al menys, quatre tipus de variables: • • • •

d'ïndole d'indole d'indole d'indole

sociolingüística, socïocultural i econòmica, pedagògica, psicosocial,

de manera que pugam aconseguir, des d'una perspectiva d'ecologia escolar, un retrat exacte del context dels alumnes de cada escola Í de cada aula, de manera que, un cop coneguda cada situació, esbrinem estratègies per a modificar-la. En aquesta línea hem començat a treballar ja el que signa aquestes línies i l'equip amb el qual treballa. Francesc Ruiz De la Comissió de Sociolingüística del Grup de Materials

13


Experiències L'OBRA I VIDA DE RENAU L'Ajuntament de Meliana porta a Meliana, del 30 de desembre al 14 de gener, l'exposició de part de l'ora de Josep Renau. Amb aquest motiu, els dos centres públics de Meliana, Pius XII i Crist de la Providència (quins noms!), han creat una comissió de trebalí per a programar l'inici de l'any nou, del 10 al 14 de gener del proper 83, amb un treball al voltant de t'obra i vida del nostre Josep Renau. Des d'acf us convidem a participar. Caldria, per a centrar-vos un poc en el tema, dir-vos que el centre públic Pius XII, dins de l'àrea plàstica, va fer en el 81 un treball al voltant de Picasso que va ésser exposat a l'Ateneu de València, i en el que participà el Seminari de E. Plàstica de l'escola universitària del professorat d'EGB amb el catedràtic d'art Joaquim Michavila. També en aquest treball contem amb la participació d'aquest seminari. Activitats Contada la història de Josep Renau, que ells escriguen alguna cosa sobre ella. Preguntes sobre el text. Vocabulari: Artista, art, pintor, creativitat, «collage», fotomuntatge...

PÀRVULS

SOCIALS Tema Els artistes. Josep Renau. Objectiu Homenatge a un artista valencià. Llenguatge Diàleg sobre el que fan els artistes. Vocabulari: Pintar, esculpir, «collage». Matemàtiques Realitzar sèries de tres colors amb paper de quadres. Experiència socionatural Parlar sobre València, terra que va néixer l'artista. Riquesa: l'horta, la taronga i la música. Visita a l'exposició. Plàstica Realitzar un «collage» d'un paisatge valencià: la barraca. Realitzar un «collage» després de feta la visita a l'exposició. Fer un «collage» amb música de fons. Musicat Cançó dels jocs. Afecti u-soclal Inculcar l'amor per l'art, apreciant i cuidant els seus dibuixos.

14

Objectius Conèixer l'entorn on va viure i jugar l'artista. Activitats Dibuix d'aquest entorn.

SOCIALS Objectius Conèixer l'entorn en va viure i jugar l'artista. Activitats Dibuix d'aquest entorn.

PLÀSTICA (COLLAGE)

CICLE INICIAL LLENGUATGE Objectius Conèixer la vida d'un pintor, Comprensió de la lectura. Comprendre el significat de les paraules.

Objectius Destresa manual. Coordinació visomotora. Activitats «Collage» en paper de diari; tallar-lo a mà per parts. «Collage» amb tisores; peces completes. Composició d'un «collage» amb personatges i fons de revistes. «Collage» amb fons de temperes.

DRAMATITZACIÓ Vida d'un artista.


Coneixements previs Referència a les dramatitzacions que venim fent fins ara. Tècnica de treball Per grups e individual. Material El cos. Disfresses Í caretes. Maquillatge de teatre. «Cassette». Temporalització Ja vorem.

VALENCIÀ 1. 1.1. 2. 2.1. 2.1.1.

2.2. 2.2.1.

CICLE MITJA LLENGUATGE Tema de treball Josep Renau i la comunicació. Objectius Desenvolupar la capacitat de comprensió dels misatges orals. Desenvolupar la capacitat d'expressar-se oralment. Desenvolupar la capacitat de comprendre allò que es llegeix. Desenvolupar la capacitat d'expressar-se per escrit. Crear i desenvolupar el costum de la lectura. Iniciar la reflecció sobre la llengua. Activitats Llenguatge oral: Col·loqui sobre la vida i obra i funció social d'aquest tipus d'activitat cultural. Llenguatge escrit: Dictat sobre el tema. Tema lliure de composició sobre la funció social de l'artista. Vocabulari. Coneixements previs Referència al treball «Gràcies, Picasso». Tècnica de treball Per grups e individual. Material Visita a l'exposició. £1 que portaran els xiquets. «Funció social del cartell», Josep Renau. Revista «Generalitat». Cartelera «Túria». Entrevistes de J. Renau. Diapositives. Temporalització La realitat dirà.

PLÀSTICA Tema de treball Murals, «collage», cartells.

OBJECTIUS BÀSICS Actituds Desenvolupar la pintura com a mitjà expressiu. Relacionar els colors. Buscar el ritme lineal en la natura. Estudiar els detalls.

Contrastar tamanys i formes. Desenvolupar la imaginació constructiva i narrativa. Desenvolupar la capacitat d'observació. Exercicis de retentiva. Treballar en grup. Conèixer les formes horitzontals i verticals. Interpretar plàsticament una lectura. Interpretar plàsticament una creació mímica i dinàmica. Coneixements Colors gelats i càlids. Primaris Í secundaris. Colors entonadors. Valoració de forma, proporció, tamany de figures i objectes. Construcció de mòbils. El «collage», míxte i simple. Estudi comprensió de les tintes planes. Estudi de textures. Hàbits i destreses Coordinació viso-manual. Acabament dels exercicis. Ordre i neteja amb els útils de treball. Aprofitar al màxim dels materials. Utilitzar distints formatos en el paper o suports. Aprendre a agafar el pinzell segons el tamany de l'àrea a tapar. Ordenació dels treballs. Coneixements previs «Collage»: Rasgar, retallar, composar Í pegar. Material El mateix de llenguatge. Diaris, revistes, fotos, papers i cartons de distintes textures. Teles, fils, llanes. Llapicera, temperes, pinzell. Pegament, tisores. Suports de diversos tamanys. Activitats Les que es desprenen dels objectius i el tema de treball.

Tema de treball .. Josep Renau i la comunicació. Objectius La dramatització com instrument de socialització. Aprenentatge de conflictes. Entrenament de la creativitat. Ajuda terapèutica. Activitats Expressió corporal: els específics del cicle (vida escolar). Mimo i pantomima: els específics del cicle, Dramatització: els específics del cicle.

2.2.2. 2.2.3.

2.2.4. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.5.4. 2.6. 2.6.1. 2.6.2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

Continguts Vida i obra de Josep Renau. Objectius Comprensió oral: Que sàpiguen repetir i respondre a preguntes tancades sobre un text (elegit prèviament) de la vida i obra de Renau. Expresió oral: Adquirir un vocabulari bàsic de llenguatge relacionat amb la vida d'un artista. Llegir de viva veu el text anterior. Potenciar la utilització creativa del llenguatge, acompanyada de recursos mímics, teatrals, musicals.., Construir frases utilitzant el vocabulari bàsic après anteriorment. Morfosintaxí: Diminutius. Derivats. Punt i majúscula. Separar frases per mitjà del punt. La majúscula als noms. El nom. Plurals CA/QUES. Diminutius i augmentatius. Fonologia-ortografia: Les vocals. La B i V. LaNY. LaCiQU. LaLLiL.L. La X i IX. Lògica: Ordenació temporal. Situació en l'espai: darrera/davant, etcètera. Ordenació de frases. Relacions. Textos: Tots els possibles sobre la vida i obra de Josep Renau. Revista «Generalitat». Activitats L'objectiu 2.2.2. L'objectiu 2.2.1. L'objectiu 2.2.4. L'objectiu 2.1,1. Dictat sobre Josep Renau. Redacció, per equips, sobre la seva persona. Confecció de murals: «collage», etcètera. Dibuixos i noms de ferramentes d'un ofici determinat.

LLENGUATGE Objectius Coneixement d'un artista valencià i universal. Valoració de l'obra. Coneixement de les circumstàncies sociopolítiques que el portaren a l'exili.

15


Distinció Í classificació de les distintes corrents artístiques de l'època e influència d'aquestes en la seua obra. Humanitat del personatge. Valoració de l'alumne de les obres d'art com enriquiment cultural. Continguts Oral: Exposició en grup de la vida i obra de Josep Renau. Debat: Característiques sociohistòriques que el por,; taren a l'exili. ' Evolució artística de la seua obra: etapes i corrents artístiques. !r Contribució a la conservació d'obres artístiques fonamentals de la història espa' fíola (devolució del «Guernica»), : Escrit: ' ; Vocabulari. , Redacció: Opinió personal de la vida de J. Renau i la seua contribució a la cultura. Lectura: Retallar, lletgir ï comentar entrevistes Í opinions de crítics d'art que han aparegut en les mes destacades revistes í diaris del país. ' Comentari de text: Davant d'un text d'un crític d'art (pot ser Manuel García), fer el comentari. ^ Esquema: Tema. Època. Biografia. Obra. : Influència de les circumstàncies de la seua vida en l'obra. Opinió personal.

Objectiu II: Conèixer l'evolució del muralisme en la història de l'art occidental. Fins. Continguts: 6.° Relleus en civilitzacions antigues. Mosaics ï frisos en Grècia Í Roma. 7.° De la pintura teocèntrica del Medioevo a la humanística pagana del Renaixement. 8.° Muralistes actuals. Objectiu III Conèixer l'evolució vital Í artística de Josep Renau. Per a tots els cursos de segona etapa: apuntes biogràfics sobre Renau. Objectiu IV Analitzar les implicacions en el quefer artístic de la nova societat industrial. Continguts: 8.° Art ï Societat de Consum. Publïcitatmurals. Publicitat-cartells. Nous mitjans de comunicació. Objectiu V Conèixer la producció de cartells de la guerra civil espanyola dels dos bàndols. Continguts: 8.° Els objectius.

ELX

MUSICA Objectius Desenvolupar l'expressió musical mitjansant l'expressió corporal. Desenvolupar la capacitat de concentració i memòria auditiva. Desenvolupar la capacitat d'improvisació instrumental. Despertar associacions sensorials a l'escoltar música. Utilitzar conscientment l'espai. , Dominar la utilització dels elements audiovisuals (cinta, gravadora, micro, etcètera). Avaluar el sentit expressiu de la música. Fomentar el domini del cos com element expressiu. Activitats Elaboració en grup d'un guió dramàtic (mim) amb el títol: «Un moment en la vida d'un artista». Discusió i plantejament general dels distints guions, elaborant el definitiu. Elaboració de llista de possibles elements sonors diferencials i guió. Elaboració per grups de l'expressió musical escollida per a cada part del guió. Elaboració general: discussió i elecció d'idees musicals que acompanyen al guió. Transcripció Í assignació d'instrumentistes i de mim. Muntatge-assaig d'elements musicals i mímics. Discussió general sobre aspectes criticables Í millorables. Elaboració final. Muntatge definitiu. Material Instruments de música (madera, metall, pell). Caretes.

CIÈNCIES SOCIALS Objectiu I Analitzar la interacció artista-època. Continguts: 6.° L'artista medieval. 7.° L'artista del Renaixement. 8.° L'artista modern.

16

Ya en cursos anteriores había surgido, en un grupo de ensehantes de diversos centros de Elx, la idea de dar continuidad y coordinación a la labor desarrollada en los talleres de teatro de los centros en los cuales existían. Hasta el curso pasado, ese trabajo se había plasmado, de una forma aislada, en los dos festivales de teatro escolar que se celebraron en colaboración con el grupo La Caràtula. Es en este mes de noviembre cuando se han visto concretadas las aspiraciones de este grupo de companeros, constituyéndose formalmente la Asociación de Teatro Escolar, primera que va a funcionar en todo el Estadoespahol. El fin fundamental de la asociación serà conseguir que el teatro se convierta en una actividad cotidiana de los centros, utilizando la expresión dramàtica como elemento pedagógico. Para ello se ha creado un seminarío permanente, que funciona todos los jueves y que pretende ser el medío eficaz para conseguir todos los fines, fundamentalmente: la formación del profesorado, la realización de programaciones para los talleres de teatro, y lograr un proyecto practico que abarque desde preescolar hastaoctavode EGB. De todos es sabïdo el papel que tradicíonalmente han jugado en los centros escolares las àreas de expresión artística, especialmente la parte dinàmica, pues únicamente han servido para ocupar los tiempos muertos dentro de la programación, en algunos casos, mientras que, en otros muchos, estaban totalmente olvidadas. El nacimiento de la asociación es un intento de paliar esta situación, potenciando el hecho dramàtico dentro de la actividad escolar. En este sentído, el grupo de ense-

fïantes patrocinadores de esta asociación hicieron, el verano pasado, un extenso trabajo, que fue presentado personalmente al director general de EGB, eri el que se desarrollaban estos principies y que està sirviendo de base al funcíonamiento de la Asociación de Teatro Escolar. Don Pedró Caselles y don Carlos Arriba (jefe del servicio de Planes de Estudio y Orientación del MEC) se interesaron por ver el proyecto en la pràctica. La convocatòria anticipada de las elecciones frustro la visita a Elx de estos. Como actividades contempladas en ía programación para el curso 82-83, destacamos: — Dentro del capitulo de formación del profesorado: La continuidad del seminario permanente; la realización de un cursillo de expresión corporal, impartido por Anà Maria Pelegrín, a celebrar del 6 al 11 de diciembre; un cursillo de creación de textos dramàticos y aplicación al Teatro Escolar, previsto para febrero; un ultimo cursillo de técnicas de montaje teatral y su aplicación al Teatro Escolar, previsto para mayo, — Dentro del apartado de trabajo con los alumnos, està programada la organización simultànea de tres o mas talleres de anïmación, para preparar un espectàculo masivo, que serà mostrado en las plazas de los barrios o zonas donde se establezcan los talleres y con un acto final de concentracïón de todos los grupos en la rotonda del Parque Municipal, para celebrar una gran fiesta del teatro. Todo ello està prevtsto para mayo, y se intenta que los talleres los impartan varios grupos, entre ellos el de Les Montreurs d'Irnages, que ya el curso pasado estuvieron en Elx celebrando un cursillo organizado por la comisión pedagògica comarcal del STE-PV.


— También esta programada la celebrqción del III Festival de Teatro Escolar d'EI^, prevista para abril-mayo. Para la ayuda econòmica se cuenta con la colaboración de la concejalía de cultura del Ayuntamiento, la Universidad Popular d'Elx y se està gestionando fa ayuda econòmica de otras entídades: Cajas de Ahorros, Consell, etcètera. Algunos de los com p a fi e ros y companeras que estén haciendo posible todo esto y que forman el órgano rector de la asociación son: Vicente Paredes, presidente; Juan A. Alberti, vicepresídente; Pedró Cardillo, secretarío; Julià Pérez Navarro, tesorera. Hasta el momento hay quince centros asociadps, lo que indica el interès despertado por la asociación. Desde estàs paginas felicitamos no solo a ios citados, sinó a todos los que, desde sus respectives centros y desde la asociación, estén trabajando por estos fines, animandoles para seguir adelante. Su labor es una demostración de las posibïlidades que existen para incidir en esa tan necesaria renovación pedagògica, por la que muchos trabajamos desde diversas parcelas. Lo importante es llegar a los companeros de los centros y no olvidar ninguna de esas parcelas, pues deben ser complementarias...

Escena: «Muerte de Tirant».

L'ESCOLA DE ESTIU A ELX? La idea de llevar a cabo la Escola d'Estiu a Elx ha estado latente en los tres últimos cursos. En los dos anteríores no llego a plasmarse porque, ademas de encontrar elementos positivos de valoración, también se barajaba otro tipo de cuestiones importantes a tener en cuenta: la existència de la Escola de Dénia, que se consideraba necesario potenciar; las distintas posturas sobre la conveniència o no de la excesiva comarcalïzación, teníendo en cuenta el momento de reflujo participativo y de asistencia; la incògnita de si existia el grupo de personas comprometidas capaz de llevar adelante el trabajo continuado que exige la organización de una Escola d'Estiu... A comienzos del mes de octubre del presente curso, después de tener noticias de que, posiblemente, no seguiria realizàndose en Dénia, y de valorar el descenso progresivo de participación de los ensehantes de las comarcas del sur en la Escola d'Estiu, el Secretariat Comarcal del Baix Vinalopó del STE-PV realízó una primera convocatòria de personas que se pensaban interesadas en el proyecto. Después de desmentir las afirmaciones, totalmente índividuales, que parece ser se hicieron en la asamblea final de Dénia de la última edición, en el sentido de que en Elx ya se estaba trabajando para organizar la pròxima edición de la Escola, surgió la propuesta de hacer una convocatòria rnas amplia a organizaciones, entidades y centros de la comarca. En esta reunión, celebrada el 3 de noviembre, la asistencia fue bastante nurnerosa, però mas de personas Índividuales

que de representantes de organizaciones. En cuanto a estàs, estuvíeron presentes: el STE de las comarcas Baix Vinalopó y Baix Segura, Acció Cultural, el MCEP, la Universidad Popular d'Elx, las escuelas infantiles municipates de Elx, la asociación de teatro escolar y el gabinete psicopedagógico municipal. También asistieron diversos compaheros y compaheras de algunos centros de EGB y BUP. Tras valorar como posible y positivo el proyecto, fundamentalmente por existir buena infraestructura y gran potencial de ensehantes, y después de definirse los presentes sobre su grado de trabajo y nivel de colaboración que estaban dispuestos a prestar, se formaron dos grupos iniciales, con la única finalidad de tener una orientación: el grupo base y el grupo colaborador. Se acordo celebrar las reuniones del grupo base todos los miércoles, de seis a ocho, en el C. P. Festa d'Elx, que figura de momento como la sede de la Escola. Para llevar a cabo la valoración se tuvieron en cuepta los puntosya mencionades, però también la necesidad de hacer una Escola atractiva en cuanto a contenido, para lo cual es fundamental cuidar los cursillos, sín olvidar los objetívos de intercambio de e\periéncias y de adaptación a una realidad èxistènte en las comarcas del sur, todo ello dentro de la línea de los principios que han guiado desde su origen a la Escola d'Estiu del País Valencià. En el momento de redactar este informe, 28 de noviembre de 1982, ya se han inïciado algunas tareas que se consideraban prioritarías: solïcítud de subven-

ciones, administratívas (abrir archivos, cuenta corriente, sello, etcètera), y fijación de los criterios de coordinación con la comísión organizadora de la Escola a nivel de Valencià. Para tener mas elementos de juicio a la hora de proponer unas fechas de celebración, así como para conocer el posible número de interesados en asistir a la Escola e ir creando algo de ambiente, se va a elaborar una encuesta. La idea de las personas que forman el grupo base es que, para antes de finalizar el primer trimestre, estén ya constituidas las comisiones o grupos de trabajo necesarios para llevar con eficàcia la organización, tener los datos sacados de la encuesta y conocer los criterios de coordinación y situación general a nivel de País Valencià, después de la reunión de las comisiones organizadoras de Valencià, Castelló y Elx, a celebrar el 4 de dïciembre en Dénia. Con el anàlisis de estos elementos se podrà iniciar con mas claridad el trabajo en el segundo trimestre, de cara a hacer realidad el proyecto. Aunque los primeros pasos ya estan dados, que síernpre son los mas pesados, no olvidamos que, sin una «economia saneada» y una aportación de trabajo continuado de un grupo de personas, difícil serà conseguir una Escola d'Estiu que satisfaga a todos. Para ayudar a ello conviene que en las comarcas del sur se creen comisiones de apoyo y que algun miernbro de ellas se Íntegre en el grupo base de Elx. De todos depende la Escola que salga y el atractivo que tenqa. Melchor Botella


LA RIUÀ DE LA RIBERA

EL MEC NO SE HA ENTERADO Més o menys assabentats dels calamitosos fets ocorreguts a la Ribera, possiblement molts de vosaltres no haureu tingut ocasió de vore amb els vostres propis ulls quina cosa és la desolació i la ruïna d'una de les comarques més fecundes i rialleres del nostre païs. Aquesta desolació de la terra, dels arbres, les collites, les llars i els morts, és palesa al rostre i les paraules de la gent que allí vivim i treballem. Els centres escolars són mostra també d'aquesta desemparança. Centres escolars dits impúdicament ((públics» i que, com la riuada, són simplement de l'estat de la corrupció. Aquestos centres —visitats en la quasi totalitat per nosaltres— són la mostra manifesta de l'abandó, el desemparament i la desfeta. Els xiquets, també. (De la Unió de la Ribera} Es necesario repetirlo de nuevo. No es posible hablar de «catàstrofe natural» o de «desastre inevitable». Son muchos los factores, controlables, que hacen que se produzca la riada del dia 20 o que influyen directamente en la misma. Influye de manera determinante la pérdida de capacïdad de retención de la Núvia como consecuencia de un proceso de desertización del suelo, fruto de una mala o nula política de re~ poblacïón forestal —recordemos ahora a los compaheros de la Ribera sancionados, hace dos anos, por el MEC debido a su participación en una jornada ecològica de plantación de àrboles en la comarca— y de prevención de incendies. Son factores determinantes tambtén la existència de una presa, Tous, construïda donde no corresponde y mal; la de una autopista que actua de dique de retención del agua en su camino hacia el mar... Y menos mal que la nuclear de Cofrents no estaba en funcionamiento, pues, de lo contrario, se puede decir con total seguridad que el desastre hubiera sido inimaginable. (La autopista y Cofrents habían tenido una gran oposición popular. También se había dicho anteriormente que en Tous podia haber problemas: tipo de suelo, etcètera. Son, por otro lado, muchas las cosas que no funcionan ante la sítuación de emergència: fallan sistemas de alerta y evacuación de la población; se dejan de tomar medidas que p'odían paliar el desastre: voladura de compuertas en Tous, una vez han fallado todos los sistemas; voladura de tramos de la autopista o via férrea...; se produce una descoordinación total, y hasta se llega a dar un bochornoso espectàculo de boicot en hacer llegar los auxilies mas ur-

gentes a la zona: Gobierno Civil dice y quiere tener todo bajo «control». Ahora nos preocupa el futuro. Nos preocupa que no se sepan sacar las consecuencias de lo que ha pasado; que se siga con una planificación de obras públicas de espaldas a las necesidades reales de la colectiv'dad; que no se plantee seriamente la necesic id del equilibrio ecológico; que se continúe con la central nuclear de Cofrents; que no se haga un estudio a fondo de lo que debe ser una protección civil y su funcionamiento, o que no se exijan las responsabilidades correspondientes. Nos preocupa también la reconstrucción material, econòmica, de las comarcas y pueblos afectades, que no lleguen las ayudas necesarias, el apoyo necesario. Nos preocupa el fraude, la corrupción y la incompetència. No podemos ser optimistas con lo que hemos visto. Lo que se tenia que haber hecho urgentemente no se ha hecho. Esa mínima normalización que permite empezar a planificar la reconstrucción ha sido excesivamente lenta. Las promesas iniciales empiezan a olvidarse...

Y ([què ha pasado con «esos centros escolares llamados impúdicamente públicos»? ^Qué han hecho nuestras autoridades del MEC, nuestros inspectores, etcètera? Aquí habrà que hacer un poco de historia, lo que no quiere decir que su actuación pasarà a la historia. El mismo dia 21, el STE-PV se presentaba en la delegación de Valencià, ofrecténdose para las diversas tareas que se presenten. De hecho, a la

espera de otras petíciones por parte de delegación, nos dedicamos a llevar aquí informaciories puntuales de la zona, recoger la información que nos dan y trabajar en los centros y pueblos afectados. Nuestra sorpresa se produce cuando, el dia 29, en una asamblea del profesorado de la zona afectada que habíamos convocado con caràcter unitarío, podemos comprobar que el M. E. C. no sabé por dónde va y que està actuando con completa irresponsabilidad: en su lista de danos, provisional una semana después de la riada, faltan centros y pueblos; su compromiso de dirigir o coordinar la limpieza se està imcumpliendo totalmente: son muchos !os centros cerrados, stn abrir, desde el dia 20, con los consiguientes efectos de mayor deterioro del centro y de retraso en una posible escolarizacïón (el trabajo realizado lo ha sido exclusivamente por iniciativa delprofesorado, en general los menos «bíen vistos» en delegación, y con colaboración, cuando se podia, de los ayuntamientos); el MEC ni se ha planteado la obtención de un censo de alumnos (sí estan en el pueblo, evacuades, etcètera), ni un plan de escolarización provisional y urgente, ni està apoyando de forma organizada a los centros que han aumentado sus alumnos con evacuados. Todas estàs cuestiones las planteamos en la delegación. Presentamos un plan de trabajo que haga frente a las necesidades mas urgentes: lirnpieza de centros, que nos comprometemos a coordinar, contando con la ayuda de grupos de trabajo de institutos y centros de FP de Valencià y poblaciones no afectadas; elaboración de un censo de alumnos y de profesorado; plan de escolarización, contemplando los desdobles en algunos centros, el transporte de alumnos a otros pueblos, problemas de profesorado, de comedores, de material mínimo, etcètera. Bueno, pues ni este plan puede ser contrastado con otro del MEC, inexistente, ni puede ser discutido seriamente. Nuestra exigència al MEC de asunción de sus responsabilidades, para lo cual contaba con toda nuestra colaboración, choca con una muralla de incomprensión, inhibición, burocratismo, negligència consciente, incompetència o corrupción. Las cosas síguen su marcha: veínte días después de la riada, en unas reuniones convocadas con el MEC, a instància nuestra, en las zonas afectadas, aparte de no acudir a la mïtad de las reuniones a las que se habían comprometido, no son capaces de presentar todavía ningún plan ni iniciativa. Quízà no sea cïerto del todo que el MEC no tuviera ningún plan de trabajo. Dejar que las cosas se vayan solucionando solas puede ser una buena idea para que un plan de escolarización urgente siga esperando un mes; las poblaciones mas afectadas se irían normalizando y se podria, mal que bien, escolarizar; es mas barato y mas cómodo. Que, míentras tanto, las ninas y los ninosjueguen, ocoman, en el barro parece que no es importante. En fin, que, si se quiere un cambid real en la ensenanza, con una ligera capa de barniz no basta. ^Qué hacer con la inspección? Pedró B.

18


SIMB.

A D

NIVEL

EDUCATIVO

C. PUBLICO DE C. PUBLICO

DE

C. PUBLICO OE

O A D

PREESCOLAR E.G.B. E. ESPECIAL

C. PUBLICO

OE BACHILLERATO

C. PUBLICO

DE

- 726

F. PROFESIONAL

C . P R I V A D O DE PREESCOLAR C . P R I V A D O DE E.G.B,

CENTRO

AFECTADO

C. PRIVADO DE E. ESPECIAL

O

C.PRIVADO DE BACHILLERATO C.PRIVADO

S1MB.

A D

NIVEL

DE F. PROFESIONAL

EDUCATIVO

C PUBLICO

DE

PREESCOLAR

C. PUBLICO

DE

E.G.B.

C. PUBLICO DE E. ESPECIAL

O ò A ü o O ò SIMB.

C. PUBLICO

DE BACHILLERATO

C. PUBLICO

DE

6-

11- (W

2- N

12-

3- M

13-

5- M

10-

C.PRIVADO DE E.G.B. C.PRIVADO DE E. ESPECIAL

CENTRO A F E C T A D O

C . P H I V A D O . D E BACHILLERATO C.PRIVADO OE F. PROFESIONAL

NIVEL

EDUCATIVO DE

PREESCOLAR

DE

E.G.B.

DE

E. ESPECIAL

CENTROS AFECTADOS EN CARCAGENTE

7-

C. PUBLICO DE BACHILLERATO C. PUBLICO

A D

1- H

F. PROFESIONAL

C.PRIVADO DE PREESCOLAR

A C. PUBLICO D C. PUBLICO O C. PUBLICO

O

CENTROS AFECTADOS EN ALGEMESÍ

DE

F. PROFESIONAL

C . P R I V A D O DE PREESCOLAR C . P R I V A D O DE E.G.B. C.PRIVADO DE E. ESPECIAL

O ú

CENTRO AFECTADO C.PRIVADO DE BACHILLERATO C.PRIVADO

DE R PROFESIONAL

AFECTADOS EN ALCIRA

19


'FAREM ESCOLES VALENCIANES UTILITZANT LLIBRES EN VALENCIÀ

INSTITUCIÓ "ALFONS EL MAGNÀNIM" DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA

COL·LECCIÓ «DESCOBRIM EL LLENGUATGE» (LLIBRES PER A L'ENSENYAMENT DE LA LLENGUA) Parvulari: GAVINA 1. Fitxes i guia didàctica GAVINA 2. Fitxes i guia didàctica 1er d'E. G. B.: «Vola, Topi!» Llibre i guia didàctica 2°n d'E. G. B.: «Milotxa» 3*" d'E. G. B.: «Sambori» De pròxima aparició: «Raïm de pastor» (4at d'E. G. B.) «Espígol» (5e d'E. G. B.)

COL.LECCIÓ «FULLETS PER A L'ESCOLA» PER UNA BIBLIOTECA D'AULA VIVA I ARRELADAALMEDI 1. «Cants de treball» 2. «Plantes aromàtiques» 3. «La paraula és una aventura» De pròxima aparició: 4. «Coneguem les nostres terres» 5. «Història d'una escola» 6. «Estimem la nostra llengua» 7. «La ciència al País Valencià»

7 II  

QUADERNS DELS TREBALLADORS DE L' E NSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ Època II. Nu m. 7- Gener 1983 COMUNICAT FINAL DE LES JORNADES D'ENSENYANTS E...

7 II  

QUADERNS DELS TREBALLADORS DE L' E NSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ Època II. Nu m. 7- Gener 1983 COMUNICAT FINAL DE LES JORNADES D'ENSENYANTS E...

Advertisement