Page 1

O M A J L Š I M Z A . R S I A M V O T S E NAM

KATALOG BETONSKIH IZDELKOV


ZAUPAJTE V PRIHODNOST • VeË kot 111 letna druæinska podjetniπka tradicija, æe od leta 1901. • Organizacija prevozov in kakovostne ter strokovne montaæe. • ©iroka prodajna mreæa po celi Sloveniji, sedaj tudi Hrvaπki, Bosni in Hercegovini in Avstriji. • Najsodobnejπa proizvodna linija s posebnim vibracijskim sistemom. • ©iroka izbira betonskih izdelkov, preko 200; razliËnih barv in oblik. • 99 % reciklaæa odpadnega (otrdelega in sveæega) betona pri proizvodnji izdelkov.

GRADBENI MATERIAL NAJVI©JE KAKOVOSTI • Lasten laboratorij za redne notranje kontrole kakovosti proizvodnje. • Vsi izdelki imajo Certifikat po SIST EN. • Visoko obstojne tekoËe barve proti UV æarkom. • Uporaba naravno obarvanih granitnih agregatov. • Odpornost na kisline.

"CTPMVUOB USEPUB

• Odpornost na zmrzal ob prisotnosti soli (NOZT in OPZT test).

Diamant

Mohsova trd dotna lestvica kamnin 400

Korund

Trdoto lahko hitro o ocenimo, Ëe vemo, da: • z nohtom razimo minerale s trdoto < 2 o minerale s trdoto < 5 1⁄2 • z noæem razimo

300

• minerali, ki razijo steklo, imajo trdoto > 5 1⁄2 200

KREMEN (uporabljamo v naših izdelkih) Kalcit (klasična mivka) Ortoklaz Apatit Fluorit Sadra S d Lojevec j

10

9

8

7

• Uporaba Ëistih kremenovih peskov (99,6 % SiO2 — silicijev dioksid) za zgornjo obrabno plast. • SamoËistilni efekt fotokatalitiËnih tlakovcev.

Topaz

100 75 50 25

• Globinska — dvoslojna hidrofobiranost (Tehnologija HIDROSTOP).

6

5

4

3

2

1. Lojevec 2. Sadra 3. Kalcit 4. Fluorit 5. Apatit

6. Ortoklaz 7. Kremen 8. Topaz 9. Korund 10. Diamant

• Izdelki z dolgo æivljenjsko dobo.

1

.PITPWBUSEPUOBMFTUWJDB

nja v vci O

TRAJNE UGODNOSTI PRI NAS

• BrezplaËna vizualizacija s programom oblak vision. • Serijsko impregnirani izdelki v spodnjem in zgornjem sloju.

• Svetovanje na objektu. • Vsi izdelki pakirani na nepovratnih in neplaËljivih paletah.

• Uporaba Ëistega kremenovega agregata v obrabnih slojih izdelkov, kar zagotavlja bistveno veËjo trdnost, odpornost na atmosferske vplive in veËjo barvno obstojnost.

• Hiter in subvencioniran prevoz izdelkov.

• Organizacijsko prisotni od idejne zasnove do konËne izvedbe.

2

BETONSKI IZDELKI


Nekaj o nas ... S proizvodnjo betonskih izdelkov se ukvarjamo æe veË kot 111 let, od davnega leta 1901. Naπi predniki so bili ves Ëas tudi lastniki podjetja. Prvi izdelki v letu 1901 so bili betonski streπniki, kanalizacijske cevi, teraco ploπËe … Takratna proizvodnja je bila roËna. S prihodom elektrike, sploπnega razvoja strojegradnje, kasneje elektronike in raËunalniπtva, se je pri nas posodabljala tudi proizvodnja betonskih izdelkov. Naπi predniki so vseskozi poskuπali „gledati naprej“. Teæili so k uvajanju novih izdelkov in novih naËinov obdelave. Velik korak naprej smo naredili leta 1996, ko smo se preselili na sedanjo lokacijo. Za nas je bil to velik izziv, saj smo lahko zaËeli izdelovati nove izdelke, ki jih do tedajj nismo mogli. Leta 1999 smo z novo betonarno posodobili proizvodnjo betona tako, da smo sposobni pripravljati tudi najzahtevnejπe betonske meπanice. Betonarna je v celoti avtomatizirana in raËunalniπko vodena. Zaradi vpeljane kontrole kakovosti proizvodnje so naπi betoni CERTIFICIRANI. Zmogljivost je dovolj velika, da lahko zadovoljimo tudi najzahtevnejπe kupce. Leta 2002 smo priËeli s proizvodnjo izdelkov na novi liniji, ki je popolnoma avtomatska, raËunalniπko vodena in lasersko krmiljena. Postali smo eden najpomembnejπih izdelovalcev betonskih izdelkov v Sloveniji. Uporabljamo samo najkakovostnejπe materiale, od cementa, razliËnih vrst peska, dodatkov k betonu in barvnih pigmentov. Za povrπine, ki so izpostavljene veliki obrabi, na primer pri betonskih tlakovcih, robnikih, travnatih ploπËah …, uporabljamo beton iz najËistejπega kremenovega peska. Jeseni leta 2009 smo konËali velik investicijski projekt. Zgradili smo novo proizvodno halo in vanjo umestili πe sodobnejπo proizvodno linijo. V njej je veliko elementov, ki so nekako unikatni in narejeni „nam na koæo“. Zaradi uporabe visoke tehnologije proizvodnje so izdelki iz nove linije πe kakovostnejπi, lahko tudi dodatno obdelani. Zardi raËunalniπke podpore proizvodnje so moænosti barvnih in oblikovnih variacij pravzaprav segle do neba. Med samo proizvodnjo je sprotna kontrola kakovosti nekaj obiËajnega. Posebnost nove proizvodnje je tudi raËunalniπko nadzorovana zorilnica sveæih izdelkov. Inovativni so tudi postopki pakiranja otrdelih izdelkov. Vse naπteto daje rezultat — VRHUNSKO KAKOVOST. Pri proizvodnji upoπtevamo vse predpisane produktne standarde. Izdelki, ki so z njimi skladni, imajo tudi IZJAVO O SKLADNOSTI in CE znak. Skoraj za vse izdelke smo pridobili prostovoljni certifikat spremljanja kakovosti proizvodnje. V sistem zagotavljanja kakovosti smo vkljuËili tudi z licenco pooblaπËen inπtitut za gradbene materiale. Ker smo z novo linijo bistveno poveËali proizvodnjo, se laæje prilagajamo trænim zakonitostim in potrebam po vsej Sloveniji in na sosednjih — tujih trgih. V lastnem laboratoriju sprotno spremljamo kakovost vseh vgrajenih materialov, betona in izdelkov. Poskuπamo slediti vodilu: KAKOVOST JE NASPROTJE NAKLJU»JA. Poleg tega pa se zavedamo, da so zadovoljni kupci so za nas najpomembnejπi; od tod naπe drugo vodilo: ZADOVOLJSTVO KUPCA JE TUDI NA©E ZADOVOLJSTVO!

OBLAK

Spoπtovani, Upamo, da boste v katalogu, ki je pred vami, naπli izdelek, ki vam bo tako vπeË, da si ga boste resniËno zaæeleli. Zagotavljamo vam, da vam bomo naroËene izdelke izdelali skladno z æeljami in predpisanimi standardi. Pomagali vam bomo tudi pri organizaciji prevoza, razkladanja in vgrajevanja izdelkov. Na vaπo æeljo vam bomo izdelali tudi projekt zunanje ureditve hiπe, parkiriπËa ali parka. Naπa garancija za kakovost je veË kot 111-letna podjetniπka tradicija! Kupci nas spoπtujejo, zato smo tudi nosilci zlatega znaka SQ. Za zaupanje, ki nam ga boste izkazali z odloËitvijo za nakup naπih izdelkov, se vam æe v naprej toplo zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo! oblak commerce d.o.o. BA(H) IBA, Bogdan Oblak, ing. gr. — generalni direktor

3


Opis naπe proizvodnje Beton in betonske izdelke v naπem podjetju izdelujemo na sodobni, raËunalniπko vodeni in lasersko krmiljeni proizvodni liniji. Vsak beton predhodno sprojektiramo in preizkusimo v lastnem laboratoriju. ©ele, ko dobimo nadpovpreËne rezultate testiranj, vkljuËimo recepturo betona v proizvodni proces. Beton pripravljamo v posebnih meπalnih napravah, ki komponente dozirajo preko receptur v raËunalnikih. Sproti kontroliramo pomembne lastnosti vhodnih materialov. Tako pripravljen beton transportiramo v zaËasne deponije na proizvodnem stroju. Po kontroliranem doziranju betona v oblikovalno orodje stroja, vibriranju in stiskanju, se betonski izdelki na proizvodnih paletah

z robotom prepeljejo v suπilne komore. Tam se izdelki suπijo od 8 do 24 ur. Suπenje je raËunalniπko kontrolirano. Po pridobitvi zadostne trdnosti betonskih izdelkov, le-te z robotom prestavimo na linijo za paketiranje, kjer jih na posameznih delih stroji obveæejo s posebnim trakom in ovijejo s folijo. Tako so izdelki pripravljeni za transport na skladiπËe, po doloËenem Ëasu pa za prodajo. Vsi izdelki so paletirani na nepovratnih paletah in ustrezno deklarirani. Deklaracije vsebujejo vse potrebne podatke, tam kjer je to potrebno pa tudi navedbo EN standarda in CE znak. Dodatno obdelani izdelki linije ANTIQUE so pakirani v INDUSTRIJSKIH VRE»AH.

Naπe prednosti Prednosti, ki jih moramo posebej izpostaviti so tradicija izdelovanja betonskih izdelkov (preko 111 let), uporaba najkakovostnejπih materialov in kakovostna proizvodnja. Ne smemo pozabiti tudi na odliËen odnos naπega prodajnega osebja do kupcev in inovativen pristop zaposlenih pri razvijanju novih izdelkov in dizajnov.

Kakovost naπih izdelkov Trudimo se, da bi obdræali najviπji nivo kakovosti proizvodnje. Imamo vse predispozicije, da to tudi doseæemo. Naπi zaposleni se trudijo, da ostanemo korak pred konkurenco, πe posebej v delu, kjer igra pomembno vlogo kakovost izdelkov. Veliko lastnosti izdelkov, ki jih konkurenËni proizvajalci nudijo naknadno in proti plaËilu, pri nas najdete „serijsko“. Tako uporabljamo najËistejπi KREMEN za beton v zgornjem delu izdelkov (tlakovci, robniki, travne ploπËe). Ta izdelkom zagotavlja izredno trdnost in obstojnost, πe posebej na mraz in zmrzal v prisotnosti talil (soli). VeËina dvoslojnih izdelkov je æe v proizvodnji globinsko zaπËitena (hidrofobirana). Taki izdelki so bolj odporni na vdor vode in ostale nesnage. Teæave s ËiπËenjem ostankov hrane, kot so gorËica, ketchup, majoneza, mast … so pri teh izdelkih pozabljene. Prav tako dobro se lahko oËistijo ostanki rdeËega vina ali sadnih sokov. Ti izdelki so primerni tudi za tlakovanje povrπin, kjer se veËkrat pojavlja agresija mestne umazanije, na primer dvoriπËa pred mehaniËnimi delavnicami … Globinsko hidrofobirane izdelke je torej laæje Ëistiti in vzdræevati, imajo pa bistveno daljπo æivljenjsko dobo. Tehnologija hidrofobiranja v serijski proizvodnji je novost na naπem trgu. Od tod tudi naπa odloËitev in sicer, da kljub dodatnim stroπkom proizvodnje zvestim kupcem hidrofobiranja ne bomo posebej zaraËunavali! Kakovost proizvodnje sprotno kontroliramo v lastnem laboratoriju, obËasno pa so naπe preiskave kontrolirane tudi v neodvisnih inπtitutih.

4

Standardi Pri proizvodnji upoπtevamo vsa doloËila EN standardov za posamezne izdelke. Prav tako so vse naπe kontrole kakovosti izvedene skladno z njihovimi navodili in predpisi. Izdelki, ki so s standardi skladni, imajo tudi veljaven CE znak in Izjavo o skladnosti.

BETONSKI IZDELKI


Beton

1FTFL

Material p preteklosti in prihodnosti Beton smatramo za naraven material. V bistvu pa je to umetni kompozit, sestavljen iz naravnih komponent; veziva, vode, zraka in mineralnih agregatov — grobega in finega peska. To „meπanico“ so poznali æe pred veË tisoË leti. Stari rimljani so beton, ki je imel drugaËno sestavo, kot jo poznamo in razumemo danes, uporabljali za graditev objektov, ki kljubujejo Ëasu πe danes. ReËeno je bilo, da je beton „veËni material“. Danes pravimo, da je beton ob pravilni uporabi, vzdræevanju in negi „skoraj veËni“ material. V moderni proizvodnji betona so mu obiËajno dodani tudi kemiËni dodatki, barvni pigmenti, armaturni materiali …

Sestavni deli betona Beton, ki ga izdelujemo pri nas, je sestavljen iz najmanj πtirih komponent, in sicer cementa, vode, mineralnega agregata in zraka. Vsaka komponenta ima pomembno vlogo v betonu. Pomembno je tudi razmerje komponent (v/c faktor, doza cementa na koliËino agregata, vsebnost zraËnih por …). Pri proizvodnji betonskih izdelkov betonu dodajamo πe kemiËne dodatke, ki mu izboljπajo doloËene lastnosti in barvne pigmente, ki ga obarvajo v æeleno barvo. Uporabljamo samo certificirane materiale. OBLAK

7PEB ;SBL

1SPEBMJ[ESPCMKFOJLBNFO

$FNFOU

Sploπna uporaba betona V zadnjih sto letih je dobila uporaba betona nove razseænosti. Po odkritju in priËetku uporabe Portland cementa, so ga arhitekti vzeli za „material prihodnosti“. Ko so gradbeniki zaradi izpolnjevanja æelja arhitektov priËeli beton tudi armirati, so se meje uporabe pomaknile skoraj v neskonËnost. Uporaba kemiËnih dodatkov ta premik samo πe utrjuje. Ne moremo si predstavljati cestogradnje, hidrogradnje ali visokogradnje brez konstrukcij, izdelanih iz betona. Obarvan je postal tudi prijeten za uporabnike. Ker je sestavljen iz naravnih materialov, je tudi ekoloπko nesporen. Brez betona danes ne bi poznali razvite proizvodnje betonske galanterije, kamor spadajo tudi tlakovci, robniki, travne ploπËe..., ki jih proizvajamo v naπem podjetju.

5


OËistimo naravo s tlakovci OBLAK Tlakovci OBLAK imajo ob prisotnosti dnevne svetlobe zaradi posebne proizvodne tehnologije in recepture betona v obrabnem sloju samoËistilni uËinek. UV æarki, zrak in vlaga omogoËajo kemiËni proces fotokatalize, ki pospeπuje razgradnjo organskih snovi. Te so kot umazanija v tankem sloju prilepljene na betonsko povrπino. Titanov dioksid (TiO2) v tem procesu deluje kot katalizator. Skozi vrsto kemiËnih reakcij se s pomoËjo UV æarkov in katalizatorja razgradijo hlapne organske spojine (aldehidi,

Pri navedenih reakcijah se katalizator v obliki titanovega dioksida ne porablja, zato fotokataliza traja praktiËno neomejeno dolgo. Poleg samoËistilnega efekta fotokataliza tudi oËiπËuje zrak, uniËuje smog in s tem aktivno vpliva na raven zdravja v æivljenju ljudi in æivali. Zmanjπuje pojav pljuËnih bolezni, bolezni srca in oæilja, zmanjπuje pa tudi vpliv umazanega okolja na pojav raka in uËinek stresa. Tlakovci OBLAK se lahko uporabljajo za tlakovanje vseh vrst po-

»e povzamemo, so tlakovci OBLAK okolju prijazni, saj so pomembno vplivajo na oËiπËevanje okolja vseh vrst organske umazanije, ki je prilepljena na tlakovano povrπino. SamoËistilni uËinek tlakovci OBLAK dosegajo s tako imenovanim „efektom lotusovega lista“. Razlika je le, da se lotusovi listi sami Ëistijo zaradi posebne zgradbe zgornje povrπine listov, tlakovci OBLAK pa tako ËiπËenje omogoËajo zaradi fotokatalize. V obeh primerih voda preprosto izpere umazanijo iz povrπine. Iz lotusovega lista ali tlakovcev . OBLAK

SamoËistilni efekt Lotusovega lista benzen, halogenirane aromatske spojine) in duπikovi oksidi, ki so del emisij izpuπnih plinov iz motorjev z notranjim izgorevanjem. Pri tem nastanejo za okolje in zdravje neπkodljivi produkti: nitratni ioni, voda in ogljikov dioksid. Voda, tudi deæevnica torej preprosto spere umazanijo iz povrπine tlakovcev OBLAK .

vrπin. Zaradi svojih odliËnih lastnosti pri ohranjanju zdravega okolja in samoËistilnih uËinkov pa so πe posebej primerni za tlakovanje parkirnih povrπin, cest v mestnih jedrih in ostalih povrπin v urbanem okolju. Tam je namreË najveË umazanije, smoga in ostalih za zdravje nevarnih uËinkov.

V naπem podjetju smo razvili postopek proizvodnje, kjer lahko tlakovce OBLAK izdelamo v skoraj vseh moænih oblikah. Ponosni smo tudi na rezultate laboratorijskih preiskav, ki so jih opravili v nemπkem inπtitutu „Institut fuer Tehnische Chemie, Hanover, Messlabor für Photokatalyse“. V povzetku preiskave je napisano: “Betonski tlakovci OBLAK ECOClean so v preiskavi pokazali izjemne fotakatalitiËne efekte. Vsi preiskani vzorci so bili ves Ëas preiskave stabilni, koliËina duπikovih oksidov (NOx) pa je bila v procesu fotokatalize izjemna in visoko nad zahtevano.”

6

BETONSKI IZDELKI


Kakovost Kakovost je najpomembnejπi element pri odloËitvi za nakup. Dosegli smo, da imamo za celoten proizvodni program vpeljano certificirano kontrolo kakovosti proizvodnje. V lastnem laboratoriju opravljamo osnovne in tekoËe preiskave vhodnih materialov, betonov in izdelkov. Med samo proizvodnjo skrbimo za zadostno kakovost. Ko sveæi izdelki v raËunalniπko vodeni suπilni komori doseæejo zadostno trdnost, jih na avtomatskih linijah pripravimo za transport. Vsaka paleta je oznaËena z deklaracijo. Iz te lahko razberemo datum proizvodnje, tip izdelka, Skladnost z EN standardom, CE znak … Palete so veËinoma nepovratne, kar kupcu zmanjπuje stroπke. Izdelki iz barvnega betona so pakirani na poseben naËin. Med posameznimi vrstami izdelkov na paleti je penasta folija, ki prepreËuje deformacijo vidnih strani izdelkov. Na koncu so izdelki na paleti povezani s povezovalnim trakom in oviti v streech folijo. Doseæeno kakovost betonskih izdelkov in betona dokazujejo certifikati, Izjave o skladnosti, CE znak in razliËna poroËila. Kakovost izdelkov in betona sprotno in tekoËe spremljamo v laboratoriju. Stiskalnica za preskuπanje tlaËne, razcepne in striæne trdnosti izdelkov in betona. Vse karakteristike in skladnost s standardi so poleg tehniËnih podatkov in podatkov o proizvajalcu navedene na deklaracijah izdelkov. Vsi izdelki so pakirani na nepovratnih transportnih paletah oziroma INDUSTRIJSKIH VRE»AH.

Kakovost je nasprotje nakljuËja.

OBLAK

SIST EN 206-1 za beton SIST EN 771-3 za betonske zidake SIST EN 1338 za betonske tlakovce SIST EN 1339 za betonske ploπËe SIST EN 1340 za betonske robnike

To obËutite pri vsakem proizvodu.

7


Tlakovci in ploπËe

TREND

In kako bi radi imeli narejeno? »isto udobno? Ali raje klasiËno-elegantno?

14 Toscana

33 Romb

16 Ferarra

34 Kvadrat 10 x 10

18 Mantova

34 Kvadrat 20 x 20

20 Napolli

36 Opeka 10 x 20

22 Via Appia

36 Opeka 20 x 30

24 La Piazza

38 Tlakovec „H“

24 Ravena

39 ©estkotnik

26 Rustikal

40 PloπËa betonska 40 x 40

28 Siena

40 PloπËa betonska 50 x 50

29 Pietre

42 PloπËa klasik 40 x 40

30 Porfido

42 PloπËa klasik 50 x 50

32 Venezia

Tlakovci

Ali morda romantiËno zasanjano?

44 Napolli 46 Via Appia 48 La Piazza 50 Porfido 52 Venezia

8

BETONSKI IZDELKI


Do Ëesa vam paË je: Z betonskimi izdelki OBLAK lahko uresniËite svoje oblikovalske sposobnosti in ideje za izdelavo vrta — vaπega zelenega prostora na prostem. 56 Kvadrat 10 x 10 56 Kvadrat 20 x 20 58 Opeka 10 x 20 58 Opeka 20 x 30 60 Ferarra 61 PloπËa betonska 40 x 40 61 PloπËa betonska 50 x 50

Tlakovci in ploπËe

Odkrijte svoj osebni stil in uresniËite svoje æelje.

65 Eko 20 66 Travne PloπËe

OBLAK

9


©karpni elementi

Robniki

70 Storica 72 Flora Luna

76 Vrtni program

74 Liti ©karpniki

77 Cestni program

Zidaki in vogalniki

Elementi za komunalo

78 Betonski Zidaki 78 Betonski Vogalniki

81 Mulde

79 OpeËno betonski vogalniki

81 Kanalete

78 Opaæni bloki

81 Vgradni Pokrovi

10

BETONSKI IZDELKI


Dodatni program 84 Impregnatorji 85 »istila 86 Fugirna Sredstva 86 Drenaæna Folija 87 Pave Edge Sistem

TehniËni napotki in navodila 90 Navodila Za Polaganje Tlakovcev 91 Navodila Za Vgrajevanje Robnikov 92 Barvna paleta 94 Vzorci Polaganj 102 TehniËna Navodila 103 PriporoËila Za NaroËanje Izdelkov In Uslug 104 Leksikon izrazov 106 Leksikon znakov 106 Pakiranje 109 Pomembna Opozorila

Kako do nas

119 kontakt

OBLAK

Uæivajte v aktualnih oblikah in proizvodnem programu OBLAK. Veselite se inovativnega dizajna, atraktivne palete barv in posebno plemenitih povrπin iz naravnega kamna — Ëistega kremena.

11


„VeË svetov in neskonËno idej za vaπe najljubπe mesto na prostem. Dobrodoπli pri OBLAK-u“

12

BETONSKI IZDELKI


tlakovci

TREND

Toscana

Romb

Ferarra

Kvadrat 10 x 10

Mantova

Kvadrat 20 x 20

Napolli

Opeka 10 x 20

Via Appia

Opeka 20 x 30

La Piazza

Tlakovec „H“

Ravena

©estkotnik

Rustikal

PloπËa betonska 40 x 40

Siena

PloπËa betonska 50 x 50

Pietre

PloπËa klasik 40 x 40

Porfido

PloπËa klasik 50 x 50

Venezia

OBLAK

13


MIX 21 Classico — bela, Ërna, oker

linija

TREND tlakovec Toscana

14

BETONSKI IZDELKI


linija

TREND tlakovec Toscana

Veliko sonca, bogata arhitektura in kulturna dediπËina, palme, oljke in olivno olje, florentinski zrezek, trpko rdeËe vino Chianti, veseli ljudje … Vse to so sinonimi za italijansko Toscano. Po reliefu razgibano, po vsebini in karakterju prebivalcev pa razigrano, veselo in prijazno. Spoπtovanje in ohranjanje zgodovinskih dejstev in arhitekture je tam na prvem mestu. Kamen in ægana glina sta bila nekdaj osnovni gradbeni material. Prav zato so tlakovci TOSCANA A iz linije TREND

Dimenzije: 15,2 / 30,4 / 45,5 x 45,5 15,2 / 30,4 x 30,4 Poraba na m²: SORTIRANO Masa na m²: cca 149 kg Št. vrst na paleti: 10 Pakirano na paleti: cca 11,00 m² Masa palete: cca 1645 kg NETO Obremenitev:

delËek italijanske pokrajine Toscana prenesti tudi v naπe okolje. Kadar æelimo πe posebej poudariti igrivost, veselje in hkrati umirjenost in spokojnost ob preæivljanju tistega prostega Ëasa, ki nam zaradi vsakodnevnega „hitenja“ πe ostane. Tlakovec TOSCANA A nam namreË s svojo razgibano povrπino, neskonËnimi kombinacijami polaganja, reliefnimi robovi in MIX barvami priËara Toskansko pokrajino z vsemi na zaËetku omenjenimi sinonimi.

Pakiranje:

15,2 30,4 45,5

7

30,4 15,2 45,5

MIX 21 Classico — bela,, Ërna, Ë , oker o 30,4

MIX 21 Classico — bela, Ërna, oker

OBLAK

15


MIX 16 Tonalit — bela, Ërna

linija

TREND tlakovec Ferarra

16

BETONSKI IZDELKI


linija

TREND tlakovec Ferarra

Srednje italijansko mesto Ferarra je arhitekturno skupek lepega, starega in modernega gradbenega oblikovanja. Prav zanimiva je kombinacija materialov, uporabljanih pred veË stoletji in novodobnih materialnih reπitev. Nekaj pa je jasno. V oblikovanju so bila in so πe vedno spoπtovana razmerja posameznih gradbenih elementov. Pogoste so „lamelne“ oblike. Dolæine elementov so dosti veËje od njihove πirine. Prav zato je tlakovec FERARRA iz linije TREND s svojim razmerjem

dolæine proti πirini in za tlakovec izrednih dimenzij ter ostrega in ravnega roba najnovejπa oblika tlakovca na naπem træiπËu. Tlorisno razmerje tlakovca FERARRA A je 1 : 2,6, kar tlakovcu daje moderni „lamelni“ videz.

Debelina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa na m²: Št. vrst na paleti: Pakirano na paleti: Masa palete: Obremenitev:

Zaradi svoje velikosti in debeline 8 cm, se lahko uporablja za tlakovanje dvoriπË, transportnih poti, poti v parkih, na parkiriπËih pred poslovnimi in nakupovalnimi centri ter za vse druge povrπine, ki so izpostavljene veËjim obremenitvam.

8 cm 20 x 52 9,6 cca 164 kg 9 cca 11,25 m² cca 1861 kg NETO

Pakiranje:

52

8

MIX 16 Tonalit — bela,, Ërna Ë

MIX 21 Classico — bela, Ërna, oker

OBLAK

MIX 21 Classico — bela,, Ërna, Ë , oker o

20

MIX 16 Tonalit — bela, Ërna

17


MIX 21 Classico — bela, Ërna, oker

linija

TREND tlakovec Mantova

18

BETONSKI IZDELKI


linija

TREND tlakovec Mantova

Tlakovci MANTOVA A so zaradi svojih izredno velikih dimenzij in naravno reliefne zgornje povrπine novost na naπem træiπËu. Uporabljajo se za tlakovanja veËjih dvoriπË in vseh ostalih veËjih povrπin. Zaradi velikosti se tudi hitreje polagajo. Reliefna povrπina daje poseben poudarek samemu izdelku, πe posebej v kombinaciji z MIX barvo.

reliefna povrπine je podobna povrπini πpiËenega (πtokanega) naravnega kamna. Debelina tlakovcev 7 cm zagotavlja zadostno trdnost in obstojnost tudi ob prometnih obremenitvah. S posreËeno izbiro MIX barve lahko s tlakovci MANTOVA A doseæemo pridih stare rimske arhitekture, kjer je bil osnovni gradbeni material kamen.

Debelina: 7 cm Dimenzije: 21,9 x 32,9 x 43,9 x 54,9 /32,9 Poraba na m²: SORTIRANO Masa na m²: cca 145 kg Št. vrst na paleti: 10 Pakirano na paleti: cca 10,84 m² Masa palete: cca 1590 kg NETO Obremenitev: Pakiranje:

32,9

MIX 05 Kamen Kras — siva, Ërna, oker

MIX 16 Tonalit — bela, Ërna

MIX 21 Classico — bela, Ërna, oker

21,9

43,9 54,9

32,9

RELIEFNA ZGORNJA A POVRŠIN

MIX 05 Kamen Kras — siva, Ërna, oker

OBLAK

MIX 16 Tonalit — bela, Ërna

19


MIX 27 Magma — Ërna, oker +

linija

TREND tlakovec Napolli

20

BETONSKI IZDELKI


linija

TREND tlakovec Napolli

Tlakovci NAPOLLI so nekoliko veËjih dimenzij in debeline 7 cm. Izdelani so z ostrimi robovi na pohodni strani in primerni za tlakovanje veËjih dvoriπË, ploËnikov, trgov, parkov ali okolic trgovskih centrov.

Zaradi ostrih robov so primerni povsod tam, kjer se uporabljajo nakupovalni voziËki. Zaradi debeline 7 cm so primerni tudi za veËje prometne obremenitve. Pri polaganju ne smemo slediti geometrijskemu zaporedju posameznih oblik izdelka.

Debelina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa na m²: Št. vrst na paleti: Pakirano na paleti: Masa palete: Obremenitev:

Pakiranje:

Polaganje nakljuËno, brez zaporedja v vseh smereh.

MIX 04 — siva, s v , Ërna Ë

MIX 16 Tonalit — bela,, ËËrna

MIX 21 Classico — bela,, Ërna, Ë , oker o

7 cm 11,9 x 23,9 x 35,9 / 23,9 cm SORTIRANO cca 146 kg 10 cca 10,38 m² cca 1510 kg NETO

MIX 27 Magma — ËËrna,, o oker +

11,9 23,9 35,9

7

23,9

MIX 16 Tonalit — bela, Ërna

MIX 04 — siva, Ërna

OBLAK

MIX 21 Classico — bela, Ërna, oker

21


MIX 05 Kamen Kras — siva, Ërna, oker

linija

TREND tlakovec Via

22

Appia

BETONSKI IZDELKI


linija

TREND tlakovec Via

Appia

Tlakovci VIA APPIA A so izdelani z ostrimi robovi na pohodni strani in so primerni za tlakovanje dvoriπË ali parkov. PriËarajo nam obËutek naravnega kamna. Uporabljamo

MIX 02 — rdeËa, Ë , rumena, u , ËËrna

MIX 04 — siva, s v , Ërna Ë

tudi klanËin. Pri polaganju ne smemo slediti geometrijskemu zaporedju posameznih velikosti izdelka. Ti tlakovci so najlepπi v MIX barvah.

MIX 05 Kamen Kras — siva, s v , Ërna, Ë , oker o

MIX 24 Atacama — rjava, j v , bela,, oker o

MIX 28 Gran Canaria — rjava, j v , peπËena, πË , bela

Debelina: 6 cm Dimenzije: 11,8 / 14,9 / 22,4 x 18,9 cm Poraba na m²: SORTIRANO Masa na m²: cca 130 kg

Masa palete: cca 1470 kg NETO Obremenitev: Pakiranje:

11,8 14,9 22,4

18,9

MIX 02 — rdeËa, rumena, Ërna

MIX 24 Atacama — rjava, bela, oker

OBLAK

MIX 05 Kamen Kras — siva, Ërna, oker

23


MIX 04 — siva, Ërna

linija

TREND tlakovec La

Piazza tlakovec Ravena 24

BETONSKI IZDELKI


linija

TREND tlakovec La

Piazza in Ravena

Tlakovci LA PIAZZA A so izdelani z ostrimi robovi na pohodni strani. Primeren je za parkiriπËa, kjer se za transport kupljenega blaga uporablja nakupovalni voziËki. Zaradi treh razliËnih dimenzij je primeren za polaganje na povrπinah, kjer zakljuËni robovi niso vzporedni. Pri polaganju ne smemo slediti geometrijskemu zaporedju posameznih velikosti izdelka. Ker so ti

cementno siva

tlakovci ostrorobi, moramo paziti na zadostno „zraËnost“ polaganja (zadosten prostor med tlakovci, ki MORA biti zapolnjen s fugirnim peskom, da se prepreËi kasnejπe kru-

Debelina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa na m²: Št. vrst na paleti: Pakirano na paleti: Masa palete: Obremenitev:

6 cm 10,1 / 13,4 / 20 x 13,3 cm SORTIRANO cca 130 kg 12 cca 12,38 m² cca 1610 kg NETO

πenje robov zaradi obremenitev s prometom). Tlakovci RAVENA A so izdelani v ena-

Pakiranje:

kih dimenzijah, razlika je samo v posnetem robu.

MIX 04 — siva, Ërna

MIX 16 Tonalit — bela, Ërna

La Piazza

MIX 04 — siva, Ërna

MIX 16 Tonalit — bela, Ërna

OBLAK

Ravena

MIX 26 Castagno — bela, Ërna, rjava

MIX 04 — siva, Ërna

25


MIX 01 — rdeËa, rumena, rjava

linija

TREND tlakovec Rustikal

26

BETONSKI IZDELKI


linija

TREND tlakovec Rustikal

Tlakovci RUSTIKAL so primerni za tlakovanje dvoriπË ali parkov, kjer na gradbenih objektih prevladuje naravni kamen. Je najbolj uËinkovita kombinacija za polaganje na povrπinah, kjer zakljuËni robovi niso vzporedni.

MIX 01 — MIX 02 — rdeËa, Ë , rumena, u , rjava j v rdeËa, Ë , rumena, u , ËËrna

MIX 04 — siva, s v , Ërna Ë

geometrijskemu zaporedju posameznih velikosti izdelka. NajveË ga izdelamo v MIX barvah, mogoËe pa ga je naroËiti tudi v enotnih barvah iz naπega asortimana.

Debelina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa na m²: Št. vrst na paleti: Pakirano na paleti: Masa palete: Obremenitev:

6 cm 10 / 16 / 26 x 16 cm SORTIRANO cca 125 kg 12 cca 13,08 m² cca 1640 kg NETO

Pakiranje:

MIX 05 Kamen Kras — siva, s v , Ërna, Ë , oker o

MIX 16 Tonalit — bela,, Ërna Ë

MIX 16 Tonalit — bela, Ërna

MIX 05 Kamen Kras — siva, Ërna, oker

OBLAK

MIX 02 — rdeËa, rumena, Ërna

27


linija

TREND tlakovec Siena

Tlakovec SIENA A je izredno enostaven za polaganje. Uporabimo lahko veË naËinov polagalnega vzorca, npr. vrstni, s poloviËnim zamikom, ribja kost … V okolje se lepo vklopijo povsod tam, kjer æelimo z zgornjo razgibano (reliefno) povrπino

kamnitimi ali opeËnimi materiali. Omenjena reliefna struktura namreË daje videz naravne teksture. S pravilnim izborom barvne kombinacije πe poveËamo skladnost z ostalo arhitekturo objekta in okolico.

Debelina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa na m²: Št. vrst na paleti: Pakirano na paleti: Masa palete: Obremenitev:

6 cm 10 x 20 cm cca 50 kos cca 127 kg 12 cca 13,20 m² cca 1670 kg NETO

Pakiranje:

MIX 14 — Ërna, rna, rumena, karame karamel

RELIEFNA ZGORNJA A POVRŠIN

MIX 14 — Ërna, rumena, karamel

28

BETONSKI IZDELKI


linija

TREND tlakovec Pietre

Tlakovci PIETRE so zaradi svojih izredno majhnih dimenzij in zaradi 7, med seboj razliËnih velikosti primerni za izdelavo vseh vrst okroglin, obrob, vzorcev, izsekov

Debelina: 6 cm Dimenzije: 5/6,5/7/7,5/8/8,5/ 10 x 9 cm Poraba na m²: SORTIRANO Masa na m²: cca 123 kg

oblik, tudi v obliki trapeza, je izdelovanje krivin in kroænih lokov πe toliko laæje, zato naknadno rezanje skoraj ni potrebno.

Masa palete: cca 1150 kg NETO Obremenitev:

MIX 04 — siva, s v , Ërna Ë

Pakiranje:

9

6

5

MIX 04 — siva, Ërna

OBLAK

6,5

7

7,5

MIX 04 — siva, Ërna

29

8

8,5

10


linija

TREND tlakovec PorямБdo

30

BETONSKI IZDELKI


linija

TREND tlakovec Porfido

Tlakovci PORFIDO so nadomestek uporabe granitnih kock pri tlakovanju dvoriπË, parkov in potk. Zaradi 4-ih razliËnih dimenzij je dejansko „dober posnetek“ naravnega kamna. Uporaben je tudi pri izdelavi vzorcev in zakljuËevanju tlakovanih

slediti geometrijskemu zaporedju posameznih velikosti izdelka. Najprimernejπi je izbor MIX barve, saj je poloæena povrπina zelo podobna tlaku iz naravnega kamna (tudi porfida).

Debelina: 6 cm Dimenzije: 10 / 11 / 12,5 / 13,5 x 11 cm Poraba na m²: SORTIRANO Masa na m²: cca 127 kg Št. vrst na paleti: 12 Pakirano na paleti: cca 11,28 m² Masa palete: cca 1480 kg NETO Obremenitev: Pakiranje:

MIX 04 — siva, Ërna

RELIEFNA ZGORNJA A POVRŠIN

MIX 03 — rdeËa, Ërna

OBLAK

MIX 04 — siva, Ërna

31


linija

TREND tlakovec Venezia

Tlakovci VENEZIA A so izdelani z ostrimi robovi na pohodni strani. Primerni so za tlakovanje parkiriπË, dvoriπË in nakupovalnih centrov. Zaradi 8 cm debeline so primerni tudi za tlakovane povrπine, ki so izpostavljene ekstremnim obremenitvam. Paziti moramo le na zadostno „zraËnost“ polaganja

cementno siva

Potrebno je posebej natanËno izvesti montaæo, skladno z navodili proizvajalca! Izdelujemo ga v 10 barvnih odtenkih.

MIX 28 Gran Canaria — rjava, j v , peπËena, πË , bela

MIX 28 Gran Canaria — rjava, peπËena, bela

32

(zadosten prostor med tlakovci, ki MORA biti zapolnjen s fugirnim peskom, da se prepreËi kasnejπe kruπenje robov zaradi obremenitev s prometom).

Debelina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa na m²: Št. vrst na paleti: Pakirano na paleti: Masa palete: Obremenitev:

8 cm 12,5 x 25 cm cca 32 kos cca 172 kg 10 cca 10,00 m² cca 1740 kg NETO

Pakiranje:

MIX 29 Sahara — ËËrna,, peπËena πË +

MIX 29 Sahara — Ërna, peπËena +

BETONSKI IZDELKI


linija

TREND tlakovec Romb

Vstopite v tretjo dimenzijo. S tlakovcem ROMB je to mogoËe, Ëe boste pri polaganju uporabljali tri razliËne barve. Dobili boste 3-D efekt postavitve. Tlakovce ROMB lahko

ljate lahko razliËne barve ali izvedete razliËno postavitev. Tlakovec ROMB vam daje veliko moænosti, da uresniËite svojo fantazijo.

Poraba na m²: cca 48 kos Masa na m²: cca 130 kg Št. vrst na paleti: 12

Obremenitev: Pakiranje:

ccementno o siva sv

karamel

rjava

grafitno g o Ërna Ë

rdeËa Ë

cementno siva, grafitno Ërna

rdeËa, karamel, rjava

OBLAK

cementno siva, grafitno Ërna, rdeËa

33


linija

TREND tlakovec Kvadrat

Tlakovec KVADRAT 10 x 10 je idealen za tlakovanje manjπih povrπin oziroma za izdelavo razliËnih vzorcev v kombinaciji z tlakovci OPEKA

10 x 10 , KVADRAT 20 x 20 in OPEKA 20 x 30. Tlakovec se lahko uporablja tudi za zakljuËevanje tlakovanih povrπin.

Poraba na m²: cca 100 kos Masa na m²: cca 127 kg Št. vrst na paleti: 12

Obremenitev: Pakiranje: ccementno o siva sv

cementno siva, grafitno Ërna

34

rdeËa

grafitno Ërna

cementno siva, grafitno Ërna, rdeËa

BETONSKI IZDELKI


linija

TREND tlakovec Kvadrat

Tlakovec KVADRAT 20 x 20 je enostaven za tlakovanje manjπih ali veËjih povrπin. S tlakovcem KVADRAT 10 x 10, OPEKA 10 x 20 in 20 x 30 je izdelovanje vzorcev

20 x 20

Nekatere vzorce takih kombinacij najdete na zadnjih straneh tega kataloga Moænost izdelave v 10 razliËnih barvah.

Poraba na m²: cca 25 kos Masa na m²: cca 128 kg Št. vrst na paleti: 12

Obremenitev: Pakiranje:

ccementno o siva sv

cementno siva, karamel

OBLAK

grafitno g o Ërna Ë

rdeËa Ë

karamel

cementno siva

35


linija

TREND tlakovec Opeka

Tlakovec OPEKA A 10 x 20 je zaradi svojih dimenzij primeren za tlakovanje povrπin, ki skokovito menjajo viπino. Uporabljamo ga tudi za tla-

10 x 20

veËjim obremenitvam. Naprimer za tlakovanje dovoznih poti, parkiriπË in manipulativnih dvoriπË.

Poraba na m²: cca 50 kos Masa na m²: cca 127 kg Št. vrst na paleti: 12

Obremenitev: Pakiranje: cementno siva

cementno siva

grafitno Ërna

rdeËa

karamel

siva, grafitno Ërna

36

BETONSKI IZDELKI


linija

TREND tlakovec Opeka

Tlakovec OPEKA 20 x 30 uporabimo takrat, ko æelimo tlakovati veËja dvoriπËa, poti in prakiriπËa. Te tlakovce lahko izdelamo tudi z ostrimi zgornjimi robovi. Te uporabimo za tlakovanje povrπin, kjer se transport blaga vrπi z roËnimi voziËki. Pri ostrorobih tlakovcih moramo paziti

cementno siva

cementno siva, grafitno Ërna

OBLAK

20 x 30 „zraËnost“ polaganja (zadosten prostor med tlakovci, ki MORA biti zapolnjen s fugirnim peskom, da se prepreËi kasnejπe kruπenje robov zaradi obremenitev s prometom). Moæna kombinacija polaganja s tlakovci OPEKA 10 x 20, KVADRAT 20 x 20 in 10 x 10.

grafitno Ërna

Debelina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa na m²:

6 cm 20 x 30 cm cca 16,66 kos cca 128 kg

Masa palete: cca 1390 kg NETO Obremenitev: Pakiranje:

rdeËa

siva

37


linija

TREND tlakovec Tlakovec

Dobri stari „H“ je primeren za tlakovanje parkov, dvoriπË, dovozov, kolesarskih poti, ploËnikov, vrtnih poti in drugih pohodnih povrπin. Enostavno ga je polagati, saj s svojo obliko omogoËa medsebojni spoj in tako πe posebej trdno vezavo tlakovane povrπine. Razπirjenost, tradicija in uveljavljena oblika so zagotovilo, da bo vaπe dvoriπËe tlakovano z dobrimi tlakovci, predvsem pa, da bo dvoriπËe Ëvrsto poloæeno. Uveljavljeni obliki je dodana tudi inovativna izdelava

debeline 6 cm

cementno siva

rdeËa

„H”

„paket H“ dobra odloËitev za nakup. Z razliËnimi barvami tlakovcev lahko izdelamo veË vzorcev tlakovanja. Posebej so primerni za obremenjene vozne povrπine, πe posebej, kadar so le-te v naklonu. Po naroËilu je moæna dobava tudi tlakovcev „H“ debeline 8 cm z ostrorobo zgornjo povrπino. Ti so primerni za ekstremne obremenitve in tlakovanje povsod tam, kjer se uporabljajo nakupovalni voziËki.

debeline 8 cm

cementno siva

Pakirano na paleti: cca 12,75 m² Masa palete: cca 1570 kg NETO Obremenitev: Pakiranje:

Debelina: 8 cm Dimenzije: 20 x 16,5 cm Poraba na m²: cca 35 kos

Pakirano na paleti: cca 10,35 m² Masa palete: cca 1780 kg NETO Obremenitev:

Pakiranje:

6/8

cementno siva

cementno siva, rdeËa

38

BETONSKI IZDELKI


linija

TREND tlakovec ©estkotnik

Tlakovec ©ESTKOTNIK je „æelezni repertuar“ dobrih proizvajalcev tlakovcev. Enostavno ga polagamo, saj kar sam „dræi“ svojo smer. Na voljo sta tudi dve vrsti zakljuËnih tlakovcev. S tlakovcem ©ESTKOTNIK lahko oblikujemo peπpoti

cementno siva

cementno siva, rdeËa

OBLAK

grafitno Ërna

redno lepo podajo v samo traviπËe ali prostor s posajenimi roæami. Z uporabo razliËnih barv lahko oblikujemo tudi veË vzorcev. ZakljuËni tlakovci so prisotni v vsaki vrsti na paleti (8 kosov).

rdeËa

Poraba na m²: cca 29 kos Masa na m²: cca 125 kg Št. vrst na paleti: 12

Obremenitev: Pakiranje:

zelena

cementno siva, karamel

39


MIX 28 Gran Canaria — rjava, peπËena, bela

linija

TREND ploŒËa Betonska

40 x 40 ploŒËa Betonska 50 x 50 40

BETONSKI IZDELKI


linija

TREND ploŒËa Betonska

40 x 40 ploŒËa Betonska 50 x 50 Betonske ploπËe so primerne za tlakovanje poti, ploËnikov in sprehajaliπË. Zaradi relativno majhne teæe so primerne tudi za oblaganje teras in balkonov. Odporne so na mraz ob prisotnosti soli saj so æe v samem procesu tehnologije globinsko impegnirane, kar pomeni,

da ne vpijajo umazanije, se poslediËno laæje Ëistijo in vzdræujejo, imajo pa tudi bistveno daljπo æivljenjsko dobo. Opozorilo! Betonske ploπËe so povozne le v primeru, ko so lepljene na betonsko podlago!

cementno siva

MIX 04 — siva, Ërna

— bela, Ërna

40 x 40 MIX 16 Tonalit — bela, Ërna

Debelina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa kosa: Št. vrst na paleti: Pakirano na paleti: Masa palete: Obremenitev:

5 cm 40 x 40 cm 6,25 kos cca 17 kg 15 cca 90 kos cca 1515 kg NETO

Pakiranje:

Debelina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa kosa: Št. vrst na paleti: Pakirano na paleti: Masa palete: Obremenitev:

5 cm 50 x 50 cm 4 kos cca 23 kg 15 cca 60 kos cca 1380 kg NETO

Pakiranje:

50 x 50 cementno siva

OBLAK

MIX 16 Tonalit — bela, Ërna

MIX 28 Gran Canaria — rjava, peπËena, bela

MIX 04 — siva, Ërna

41


linija

TREND ploŒËa Klasik

40 x 40 ploŒËa Klasik 50 x 50 PloπËe klasik so narejene po metodi direktnega pranja s Ëisto vodo. Z uporabo razliËnih barv kamna, reËnih agregatov in s pomoËjo pranja s Ëisto vodo dobimo povrπino, ki je enaka naravnemu kamnu — marmorju.

Odlikuje jih visoka povrπinska obstojnost na zmrzal in soljenje in dolgotrajna obstojnost barv. Uporabljamo jih za tlakovanje pohodnih in povoznih povrπin, odvisno od priprave podlage.

Poraba na m²: Masa kosa: Pakirano na paleti: Masa palete: Obremenitev:

6,25 kos cca 13,75 kg cca 88 kos cca 1210 kg NETO

Pakiranje:

Debelina: 3,8 cm siva

40 x 40

siva, rde rdeËËa

siva

50 x 50 Masa kosa: cca 21,5 kg Pakirano na paleti: cca 56 kos Masa palete: cca 1204 kg NETO Obremenitev: Pakiranje:

3,8

3,8

siva, rdeËa

siva

42

BETONSKI IZDELKI


tlakovci

Napolli Via Appia La Piazza PorďŹ do Venezia

OBLAK

43


MIX 04 — siva, Ërna

linija tlakovec Napolli

44

BETONSKI IZDELKI


linija tlakovec Napolli

NAPOLLI vam priËara pokrajino, bogato z zgodovinskimi arhitekture ostanki in kulturo. Ob starejπih objektih tlakovci NAPOLLI poudarijo pristnost, ælahtnost in obstojnost. Zaradi razliËnih dimenzij in oblik, pa tudi zaradi ravnih in pokruπenih robov se odliËno prilegajo k starejπim objektom. Vendar jim moderna arhitektura tudi ni tuja. Takim objektom dodajo tisto drugaËnost, ki „modernost“ πe potrjuje. Zaradi

usklajenih osnovnih oblik in dimenzij lahko ob razliËnih naËinih polaganja doseæemo antiËno neurejenost ali moderno zaporednost. MIX barve k vsemu skupaj dodajo πe moderno elegantnost in obËutek trdnosti in obstojnosti. Torej, preprosto zadovoljstvo. PriporoËamo polaganje v „ribjo kost“.

Debelina: 7 cm Dimenzije: 11,9 x 23,9 x 35,9 / 23,9 cm Poraba na m²: SORTIRANO Masa na m²: cca 145 kg Pakirano na paleti: cca 10,30 m² Masa palete: cca 1540 kg NETO Obremenitev: Pakiranje:

Opozorilo! Proizvod zaradi tehnologije pakiran v industrijskih vreËah!

11,9 23,9 35,9

7

23,9

MIX 04 — siva, Ërna

MIX 05 Kamen Kras — siva, Ërna, oker

OBLAK

MIX 05 Kamen Kras — siva, Ërna, oker

MIX 21 Classico — bela, Ërna, oker

MIX 04 — siva, Ërna

45


MIX 04 — siva, Ërna

linija tlakovec Via

46

Appia

BETONSKI IZDELKI


linija tlakovec Via

Tlakovci VIA APPIA A dodatno obdelani — postarani. ZnaËilnost so pokruπeni robovi in popraskana povrπina na pohodni strani. S svojo obliko nas popeljejo v antiËni Rim. Uporabljamo jih za tlakovanje dvoriπË ali parkov, kjer æelimo πe posebej poudariti ælahtnost in ekskluzivnost okolice objektov. Skladajo se s staro in novo arhi-

Appia tekturo. PriporoËamo zakljuËevanje tlakovane povrπine s tlakovci PORFIDO v vsaj dveh vrstah. Pri polaganju ne smemo slediti geometrijskemu zaporedju posameznih velikosti izdelka. NajveË ga izdelamo v MIX barvah.

Debelina: 6 cm Dimenzije: 11,8 / 14,9 / 22,4 x 18,9 cm Poraba na m²: SORTIRANO Masa na m²: cca 129 kg Pakirano v vreči: cca 12,52 m² Masa palete: cca 1614 kg NETO Obremenitev: Pakiranje:

Opozorilo! Proizvod zaradi tehnologije pakiran v industrijskih vreËah! 11,8 14,9

MIX 04 — rdeËa, Ë , rumena, u , ËËrna

s v , Ërna siva, Ë

MIX 05 Kamen Kras — siva, s v , Ërna, Ë , oker o

22,4

18,9

MIX 05 Kamen Kras — siva, Ërna, oker

OBLAK

MIX 04 — siva, Ërna

47


MIX 16 Tonalit — bela, Ërna

linija tlakovec La

48

Piazza

BETONSKI IZDELKI


linija tlakovec La

Tlakovci LA PIAZZA A so dodatno obdelani — postarani. ZnaËilnost so pokruπeni robovi in popraskana povrπina na pohodni strani. Te deformacije dajejo „starinski“ videz. Zaradi treh razliËnih dimenzij so primerni za polaganje na povrπinah, kjer zakljuËni robovi MIX 04 — siva, Ërna

MIX 16 Tonalit — bela, Ërna

OBLAK

Piazza niso vzporedni. Pri polaganju ne smemo slediti geometrijskemu zaporedju posameznih velikosti izdelka. NajveË ga izdelamo v MIX barvah. Opozorilo! Proizvod zaradi tehnologije pakiran v industrijskih vreËah!

Debelina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa na m²: Pakirano v vreči: Masa palete: Obremenitev:

6 cm 10,1 / 13,4 / 20 x 13,3 cm SORTIRANO cca 129 kg cca 12,80 m² cca 1650 kg NETO

Pakiranje:

MIX 16 Tonalit — bela, Ërna

MIX 04 — siva, Ërna

49


MIX 04 — siva, Ërna

linija tlakovec Porfido

50

BETONSKI IZDELKI


linija tlakovec Porfido

Tlakovci PORFIDO so v liniji ANTIQUE dodatno obdelani — postarani. ZnaËilnost so pokruπeni robovi in popraskana povrπina na pohodni strani ter videz z antiËnim pridihom. Zaradi 4-ih razliËnih dimenzij ga uporabljamo tudi pri zakljuËevanju tlakovanih povrπin in izdelavi vzorcev. So nadomestek uporabe granitnih kock pri tlakovanju dvoriπË in parkov. Pri polaganju ne

Debelina: 6 cm Dimenzije: 10 / 11 / 12,5 / 13,5 x 11 cm Poraba na m²: SORTIRANO Masa na m²: cca 126,5 kg Pakirano v vreči: cca 13,84 m² Masa palete: cca 1750 kg NETO Obremenitev:

smemo slediti geometrijskemu zaporedju posameznih velikosti izdelka. Najprimernejπi je izbor MIX barve, saj je poloæena povrπina zelo podobna tlaku iz naravnega kamna (tudi porfida). Najnovejπa

Pakiranje:

oblika na naπem trgu. Opozorilo! Proizvod zaradi tehnologije pakiran v industrijskih vreËah!

MIX 04 — siva, s v , Ërna Ë 6

MIX 04 — siva, Ërna

MIX 04 — siva, Ërna

MIX 03 — rdeËa, Ërna

MIX 04 — siva, Ërna

OBLAK

51


karamel

linija tlakovec Venezia

52

BETONSKI IZDELKI


linija tlakovec Venezia

Tlakovci VENEZIA A dodatno obdelani — postarani. ZnaËilnost so pokruπeni robovi in popraskana povrπina na pohodni strani. Zaradi 8 cm debeline so primerni tudi za tlakovane povrπine, ki so izpostavljene ekstremnim obremenitvam.

MIX 28 Gran Canaria — rjava, peπËena, bela

MIX 28 Gran Canaria — rjava, peπËena, bela

OBLAK

Uporabljamo jih za tlakovanje dovoznih poti, parkiriπË in manipulativnih dvoriπË. Moænost izdelave v 10 razliËnih barvah. Opozorilo! Proizvod zaradi tehnologije pakiran v industrijskih vreËah!

Debelina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa na m²: Pakirano v vreči: Masa palete: Obremenitev:

8 cm 12,5 x 25 cm cca 32 kos cca 170 kg cca 19,45 m² cca 1600 kg NETO

Pakiranje:

MIX 29 Sahara — Ërna, peπËena +

MIX 29 Sahara — Ërna, peπËena +

53


54

BETONSKI IZDELKI


tlakovci

Kvadrat 10 x 10 Kvadrat 20 x 20 Opeka 10 x 20 Opeka 20 x 30 Ferarra PloπËa betonska 40 x 40 PloπËa betonska 50 x 50

OBLAK

55


kombinacija: bela — Ërne granule, Ërna — bele granule

linija tlakovec Kvadrat

10 x 10 tlakovec Kvadrat 20 x 20 56

BETONSKI IZDELKI


linija ploŒËa Kvadrat

10 x 10 ploŒËa Kvadrat 20 x 20 Prani tlakovci Kvadrat 10 x 10 in Kvadrat 20 x 20 iz linije PREMIUM so proizvodi, ki nadomeπËajo peskane izdelke, ko se skuπa doseËi rahlo hrapavo — nedrseËo povrπino in bolj naravnemu kamnu podoben izgled zgornje obrabne povrπine. To doseæemo s posebno sestavo be-

bela — Ërne granule

tonske meπanice, posebej πe zaradi uporabe ælahtnih granitnih peskov. Takπni izdelki so kakovostnejπi, saj z uporabo barvnih granitnih peskov doseæemo trajno barvno intenziteto zgornje povrπine tlakovca. Prani izdelki imajo zato tudi bistveno daljπo æivljensko dobo.

Ërna — bele granule

Debelina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa na m²: Št. vrst na paleti: Pakirano na paleti: Masa palete: Obremenitev:

6 cm 10 x 10 cm cca 100 kos cca 127 kg 12 cca 10,80 m² cca 1375 kg NETO

Pakiranje:

oker — Ërne granule

Debelina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa na m²: Št. vrst na paleti: Pakirano na paleti: Masa palete: Obremenitev:

6 cm 20 x 20 cm cca 25 kos cca 128 kg 12 cca 14,40 m² cca 1845 kg NETO

Pakiranje: kombinacija: bela — Ërne granule, Ërna — bele granule

kombinacija: bela — Ërne granule, Ërna — bele granule

OBLAK

57


bela — Ërne granule

linija tlakovec Opeka

10 x 20 tlakovec Opeka 20 x 30 58

BETONSKI IZDELKI


linija ploŒËa Opeka

10 x 20 ploŒËa Opeka 20 x 30 Prani tlakovci Opeka 10 x 20 in Opeka 20x30 iz linije PREMIUM so proizvodi, ki nadomeπËajo peskane izdelke, ko se skuπa doseËi rahlo hrapavo — nedrseËo povrπino in bolj naravnemu kamnu podoben izgled zgornje obrabne povrπine. To doseæemo s posebno sestavo

bela — Ërne granule

betonske meπanice, posebej πe zaradi uporabe ælahtnih granitnih peskov. Takπni izdelki so kakovostnejπi, saj z uporabo barvnih granitnih peskov doseæemo trajno barvno intenziteto zgornje povrπine tlakovca. Prani izdelki imajo zato tudi bistveno daljπo æivljensko dobo.

Ërna — bele granule

Debelina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa na m²: Št. vrst na paleti: Pakirano na paleti: Masa palete: Obremenitev:

6 cm 10 x 20 cm cca 50 kos cca 127 kg 12 cca 13,20 m² cca 1670 kg NETO

Pakiranje:

oker — Ërne granule

Debelina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa na m²: Št. vrst na paleti: Pakirano na paleti: Masa palete: Obremenitev:

6 cm 20 x 30 cm cca 16,66 kos cca 128 kg 12 cca 10,80 m² cca 1390 kg NETO

Pakiranje: bela — Ërne granule

bela — Ërne granule

OBLAK

59


linija tlakovec Ferarra

Prestiæna obdelava tlakovca FERARRA A iz linije PREMIUM doda tlakovani povrπini nek prestiæni videz. »e smo za tlakovce FERARRA A iz linije TREND rekli, da ponazarjajo oblike gradbenih materialov v srednje italijanskem mestu Ferarra, lahko za te tlakovce iz linije PREMIUM reËemo, da s svojo ekskluzivnostjo in prestiænostjo dajejo tlakovani povrπini ælahten

priokus. Prani peski, razliËnih barv in kombinacij skupaj z posebno obliko in razmerjem stranic dajejo obËutek, da se sprehajamo po modni pisti. Prav zato so tlakovci namenjeni modernemu oblikovanju, kjer „Ëistost“ linij in poveπine dajejo poseben vizualni efekt. Tlakovce FERARRA A iz linije PREMIUM torej priporoËamo v kombinaciji z moderno in gladko arhitekturo.

Debelina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa na m²: Št. vrst na paleti: Pakirano na paleti: Masa palete: Obremenitev:

8 cm 20 x 52 cm cca 9,6 kos cca 164 kg 9 cca 11,25 m² cca 1861 kg NETO

Pakiranje:

52

bela — Ërne granule

8

Ë Ërna — bele g granule u

20

A POVRŠIN IZ IH GRANITN V O K S E P

bela — Ërne granule

60

kombinacija: bela—Ërne granule, Ërna—bele granule

BETONSKI IZDELKI


linija ploŒËa Betonska

prana 40 x 40 ploŒËa Betonska prana 50 x 50 PloπËa iz linije PREMIUM je proizvod, ki nadomeπËa peskane ploπËe pri proizvodnji katerih se skuπa doseËi rahlo hrapav vendar bogat izgled zgornje obrabne povrπine zaradi uporabe posebnih granitnih peskov. Takπne vrste ploπË so kakovostnejπe saj z uporabo pranih barvnih granitnih peskov doseæemo trajno intenziteto barvne strukture zgornje povrπine ploπËe,

bela — ËËrne g granule u

ter imajo zato tudi bistveno daljπo æivljensko dobo. Pri pranju se doseæe vizualno najmanj enak uËinek kot pri peskanju, s tem da peskanje moËno poπkoduje beton, kar ima za posledico manjπo obstojnost materiala. Moænost izdelave v razliËnih barvnih odtenkih granitnih peskov.

Debelina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa kosa: Št. vrst na paleti: Pakirano na paleti: Masa palete: Obremenitev:

5 cm 40 x 40 cm cca 6,25 kos cca 17 kg 15 90 kos cca 1530 kg NETO

Pakiranje:

Opozorilo! Betonske ploπËe so povozne le v primeru, ko so lepljene na betonsko podlago!

Ë Ërna — bele g granule u

Debelina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa kosa: Št. vrst na paleti: Pakirano na paleti: Masa palete: Obremenitev:

5 cm 50 x 50 cm 4 kos cca 23 kg 15 60 kos cca 1380 kg NETO

bela—Ërne granule

Pakiranje:

bela — Ërne granule

OBLAK

61


62

BETONSKI IZDELKI


linija

OBLAK

Eko 20 Travne ploŒËe

63


Primer:

Ekoloπko in ekonomiËno Eko-tlak iz galabetona ni samo prijazen do okolja, temveË prispeva tudi k prihranku dajatev za odvodnjavanje. V πtevilnih predelih NemËije so se namreË dajatve za odvodnjavanje zaprtih povrπin poveËale (davek na deæ). Te dajatve je z uporabo naπega Eko-tlaka moæno znatno zmanjπati. Posvetujte se z vaπim uradom za upravljanje odpadnih voda. Ponujamo πiroko izbiro Eko-tlakov z razliËnimi πirinami fug. Pokazali vam bomo tudi znak kakovosti za sposobnost ponikanja. VeËina kamnov je odliËno kompatibilna z vsemi polnimi (naravnimi) kamni.

Stanje vode na zaËetku: Po 10 minutah: Razlika: Nadaljnjih 10 minut: Razlika: Nadaljnjih 10 minut: Razlika: »as skupaj: Skupna razlika:

28,0 cm 22,5 cm 5,5 cm 17,5 cm 5,0 cm 13,0 cm 4,5 cm 30 minut 15,0 cm

IzraËun stopnje ponikanja: Stopnja ponikanja = skupna razlika stanja vode : seπtevku Ëasa Naπ primer: 15 : 30 = 0,5 cm/min Rezultat testiranja Vrednosti manjπe od 0,03 cm/min: Brez sposobnosti ponikanja Vrednosti med 0,03 in 0,12 cm/min: Pogojna sposobnost ponikanja, event. poveËati sloj za zaπËito proti zmrzali (vpraπajte strokovnjaka) Vrednosti med 0,12 in 30 cm/min: sposobno ponikanja Vrednosti veËje od 30 cm/min: Prehitro odtekanje in s tem povezano verjetno onesnaæenje podtalnice. V tem primeru preverite razdaljo do podtalnice (vpraπajte strokovnjaka).

Je zmogljivost ponikanja vaπih tal zadostna? Za pon ponika S tem p a) Na m prav kot zmrz b) Prek c) Zaliv da s d) V od e) Jam in si vode f) V Ëa

PREDNOSTI TLAKOVCEV LINIJE EKO • oblikovani so tako, da lahko glede na potrebe intenzivnosti odvajanja meteorne vode oblikujemo velikost vmesnih fug • odtekanje vode omogoËeno tudi do 100 % koliËini ( v odvisnosti od naËina polaganja velikosti fug) • omogoËajo obnavljanje podtalne vode v najveËji moæni meri • redukcija polutantov v meteorni vodi z ublaæitvijo vpliva na okolje

64

• omogoËeno zadræevanje in shranjevanje meteorne vode za potencialno ponovno uporabo za irigacijo • omogoËena boljπa ekonomsko izraba zemljiπËa, πe posebej v urbanih okoljih — zelene povrπine • omogoËeno zniæanje projektnih stroπkov • redukcija uËinka segrevanja okoljskih voda

BETONSKI IZDELKI


linija tlakovec Eko

20

EKO-20 tlakovci omogoËajo tlakovanje parkiriπË in peπ poti in drugih povrπin, ki so obremenjene s teækim transportom. Primerni so tudi za obËasno povozne povrπine. OmogoËajo bogatenje podtalnice in s tem pozitivno vplivajo na EKO sistem, zaloge pitne vode in izhlapevanje v ozraËje!

gatenje podtalne vode in ne obremenjuje Ëistilnih naprav in kanalizacije. Fuge med tlakovci so πiroke 3 cm, lahko pa jih polagamo tudi tako, da bodo vmesne fuge πiroke 1,5 cm. V takem primeru moramo raËunati na toliko veËjo porabo materiala.

Debelina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa na m²: Št. vrst na paleti: Pakirano na paleti: Masa palete: Obremenitev:

6 cm 20 x 20 cm cca 25 kos cca 109 kg 12 cca 12,00 m² cca 1325 kg NETO

Pakiranje:

ccementno o siva sv

cementno siva

cementno siva

OBLAK

65


„Æivljenje enostavno bolj veselo.“

linija

Travne ploŒËe

66

BETONSKI IZDELKI


linija

Travne ploπËe TRAVNE PLO©»E — DVOSLOJNE so primerne za tlakovanje povrπin, kjer hoËemo ali moramo ohraniti zelenico (travo), teren pa naj bi bil le obËasno povozen. Uporabljamo jih za tlakovanje parkiriπË, dovoznih poti in zaËasnih transportnih povrπin. V gradbeniπtvu se

cementno siva

cementno siva

OBLAK

TRAVNE PLO©»E uporabljajo tudi za armiranje zemljine v nasipih in drugih gradbenih objektih. Moæna je dobava v cementno sivi, rjavi ali zeleni barvi. UPORABLJAJO SE ZGOLJ ZA NEPOVOZNE POVR©INE. Lahko pa jih izdelamo tudi v barvi po naroËilu.

Debelina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa kosa: Pakirano na paleti: Masa palete: Obremenitev:

8 cm 40 x 60 cm cca 4,17 kos cca 26 kg 60 kos cca 1560 kg NETO

Pakiranje:

zelena

cementno siva

67


68

BETONSKI IZDELKI


©karpni elementi

Storica Flora Luna Liti ©karpniki

OBLAK

69


©karpni elementi Storica

70

BETONSKI IZDELKI


©karpni Elementi Storica ©karpne elemente STORICA uporabljamo za okrasne zidove, obrobe zemljiπË, stopniπËa, stranske obrobe utrjenih stopniπËnih konstrukcij … Naravne barve, dodatna obdelava povrπine z neenakomerno kruπenimi robovi in velika raznolikost oblikovanja zaradi medsebojno usklajenih

elementov vas popeljejo v svet ANTIQUE. Elementi STORICA A so globinsko in povrπinsko impregnirani, zato so kos tudi πkodljivim zunanjim vplivom! Moæne kombinacije z lesenimi ali kovinskimi ograjnimi elementi.

Debelina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa na m²: Pakirano v vreči: Masa palete: Pakiranje:

20 cm 35 / 25 / 15 x 17 cm SORTIRANO cca 380 kg cca 3,42 m² cca 1300 kg NETO

Opozorilo! Proizvod zaradi tehnologije pakiran v industrijskih vreËah! 17

MIX 04 — siva, s v , Ërna Ë

MIX 05 Kamen Kras — siva, s v , Ërna, Ë , oker o

20

MIX 04 — siva, Ërna

MIX 05 Kamen Kras— siva, Ërna, oker

MIX 05 Kamen Kras— siva, Ërna, oker

OBLAK

MIX 05 Kamen Kras— siva, Ërna, oker

71


©karpni elementi Flora Luna

72

BETONSKI IZDELKI


©karpni Elementi Flora Luna ©karpni elementi FLORA LUNA so primerni za utrjevanje breæin, ozelenitev vertikalnih povrπin ali razmejitev prostora.

siva

Moænost nalaganja ene na drugo ali varianta horizontalnega in vertikalnega zamikanja. Izdelujejmo jih v veË barvah.

rjava

Dimenzije: Poraba na m²: Masa kosa: Pakirano na paleti: Masa palete: Pakiranje:

Ф 40 H = 24 cm cca 12 kos cca 25 kg 30 kos cca 785 kg NETO

grafitno Ërna

Moænosti postavitev

cementno siva

Varianta 1

rdeËa, zelena, rjava

OBLAK

Varianta 2

73


©karpni Elementi Liti Œkarpniki ©KARPNIK MALI Dimenzije: 30 x 27 x 13 / 16 cm

Betonski ©KARPNIKI so primerni za izdelavo razliËnih nasipov tam, kjer nam primanjkuje ravnega prostora na vrtu. Zlagamo jih lahko na veË naËinov. Lahko jih razmikamo in vmes posadimo zelenje,

lahko pa jih stiskamo in oblikujemo πkarpe, tudi do 3 m visoke. Moæna je dobava v dveh velikostih, standardno v cementno sivi barvi,

Pakirano na paleti: 105 kos Masa palete: cca 1260 kg NETO Pakiranje:

oziroma v barvi po naroËilu.

©KARPNIK VELIKI

Pakiranje:

74

BETONSKI IZDELKI


Robniki

Vrtni program Cestni program Betonski Zidaki

Zidaki in Vogalniki

Betonski Vogalniki OpeĂ&#x2039;no-Betonski vogalniki OpaĂŚni bloki

OBLAK

75


Robniki Vrtni program Robnik 5 / 20 — polkroæen

Debelina: 5 cm

Robnik 8 / 20 — raven

Poraba na M1: Masa kosa: Pakirano na paleti: Masa palete:

1 kos cca 36 kg 36 kos cca 1295 kg NETO

76

Robnik 5 / 20 — raven

Debelina: Dimenzije: Poraba na M1: Masa kosa: Pakirano na paleti: Masa palete:

5 cm 20 x 100 cm 1 kos cca 22 kg 54 kos cca 1188 kg NETO

Robnik 8 / 20 — poπeven

Debelina: Dimenzije: Poraba na M1: Masa kosa: Pakirano na paleti: Masa palete:

8 cm 20 x 100 cm 1 kos cca 35 kg 36 kos cca 1260 kg NETO

Robnik 5 / 25 — polkroæen

Debelina: Dimenzije: Poraba na M1: Masa kosa: Pakirano na paleti: Masa palete:

5 cm 25 x 100 cm 1 kos cca 26 kg 48 kos cca 1296 kg NETO

Robnik 10 / 25 — poπeven

Debelina: Dimenzije: Poraba na M1: Masa kosa: Pakirano na paleti: Masa palete:

10 cm 25 x 100 cm 1 kos cca 49 kg 30 kos cca 1470 kg NETO

BETONSKI IZDELKI


Robniki Cestni program Cestni robnik

AC robnik

80

Cestni robnik 0,25 m

Debelina: 15 / 12 cm Dimenzije: 25 x 25 cm Poraba na M1: 4 kos Masa kosa: cca 20 kg Pakirano na paleti: 72 kos

80

Cestni robnik 0,5 m

Debelina: 15 / 12 cm Dimenzije: 25 x 50 cm Poraba na M1: 2 kos Masa kosa: cca 40 kg Pakirano na paleti: 36 kos

Masa palete: cca 1470 kg NETO

Masa palete: cca 1460 kg NETO

SUBCestni robnik 1 m

SUBCestni robnik 1 m odtoĂ&#x2039;ni

Debelina: 15 / 12 cm Dimenzije: 25 x 100 cm Poraba na M1: 1 kos Masa kosa: cca 81 kg Pakirano na paleti: 18 kos Masa palete: cca 1480 kg NETO

OBLAK

Rondo robnik

Debelina: 15 / 12 cm Dimenzije: 25 x 100 cm Poraba na M1: 1 kos Masa kosa: cca 69 kg Pakirano na paleti: 18 kos Masa palete: cca 1260 kg NETO

Cestni robnik 1 m

Debelina: 15 / 12 cm Dimenzije: 25 x 100 cm Poraba na M1: 1 kos Masa kosa: cca 81 kos Pakirano na paleti: 18 kos Masa palete: cca 1480 kg NETO

Rondo robnik

Debelina: 17 / 20 cm Dimenzije: 35 x 50 / 48,5 cm Poraba na M1: 2 kos Masa kosa: cca 76 kg Pakirano na paleti: 18 kos Masa palete: cca 1350 kg NETO

Cestni robnik odtoĂ&#x2039;ni

Debelina: 15 / 12 cm Dimenzije: 25 x 100 cm Poraba na M1: 1 kos Masa kosa: cca 69 kos Pakirano na paleti: 18 kos Masa palete: cca 1260 kg NETO

AC robnik

Debelina: 5 / 16 cm Dimenzije: 22 x 100 cm Poraba na M1: 1 kos Masa kosa: cca 91 kg Pakirano na paleti: 16 kos Masa palete: cca 1460 kg NETO

77


Zidaki in vogalniki Betonski zidaki Betonski zidak NBB20

Višina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa kosa: Pakirano na paleti: Masa palete: Pakiranje:

19 cm 19 x 39 cm 12,5 kos cca 17 kg 87 kos cca 1510 kg NETO

Betonski vogalnik 20

Višina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa kosa: Pakirano na paleti: Masa palete: Pakiranje:

19 cm 19 x 39 cm 12,5 kos cca 17 kg 84 kos cca 1420 kg NETO

78

Betonski zidak NBB25

Višina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa kosa: Pakirano na paleti: Masa palete: Pakiranje:

19 cm 24 x 39 cm 12,5 kos cca 23 kg 78 kos cca 1780 kg NETO

Betonski vogalnik 25

Višina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa kosa: Pakirano na paleti: Masa palete: Pakiranje:

19 cm 24 x 39 cm 12,5 kos cca 19 kg 72 kos cca 1350 kg NETO

Betonski zidak NBB30

Višina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa kosa: Pakirano na paleti: Masa palete: Pakiranje:

19 cm 29 x 39 cm 12,5 kos cca 24 kg 63 kos cca 1560 kg NETO

Betonski vogalnik 30

Višina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa kosa: Pakirano na paleti: Masa palete: Pakiranje:

19 cm 29 x 39 cm 12,5 kos cca 22 kg 60 kos cca 1370 kg NETO

BETONSKI IZDELKI


Zidaki in vogalniki Betonski zidaki OpeËno-betonski vogalnik 20

Višina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa kosa: Pakirano na paleti: Masa palete: Pakiranje:

19 cm 19 x 39 cm 12,5 kos cca 16 kg 84 kos cca 1344 kg NETO

Betonski H-blok 20

Višina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa kosa: Pakirano na paleti: Masa palete: Pakiranje:

OBLAK

19 cm 19 x 39 cm 12,5 kos cca 13 kg 84 kos cca 1110 kg NETO

OpeËno-betonski vogalnik 25

Višina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa kosa: Pakirano na paleti: Masa palete: Pakiranje:

19 cm 24 x 39 cm 12,5 kos cca 17 kg 72 kos cca 1260 kg NETO

OpeËno-betonski vogalnik 30

Višina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa kosa: Pakirano na paleti: Masa palete: Pakiranje:

19 cm 29 x 39 cm 12,5 kos cca 21 kg 60 kos cca 1295 kg NETO

Betonski H-blok 30

Višina: Dimenzije: Poraba na m²: Masa kosa: Pakirano na paleti: Masa palete: Pakiranje:

19 cm 29 x 39 cm 12,5 kos cca 17 kg 60 kos cca 1070 kg NETO

79


Elementi za komunalo

Mulde Kanalete vgradni Pokrovi

80

BETONSKI IZDELKI


Elementi za komunalo Betonska Mulda uporabljamo predvsem tam, kjer æelimo zagotoviti zadostno odvodnjavanje meteorne vo-de. Zaradi rahle vdolbine, ki je namenjena odvodnjavanju zagotovimo neovirano povozno povrπino.

Mulde lahko uporabljamo tudi za izdelavo raznih vzorcev polaganja. NajveËkrat v linijskih poudarkih ali loËnicah med razliËnimi vrstami, barvami ali naËini polaganja tlakovcev. Moæna je izdelava v razliËnih barvah.

Masa palete: cca 1935 kg NETO Pakiranje:

Linijska Kanaleta — Betonska Kanalete so visoko odporne proti agresivnim snovem — sol, kemikalije. Za odvodnjavanje meteorne vode dvoriπË, teras, vrtnih povrπin, peπ poti in pa tudi industrijskih povrπin. Namen uporabe: Za odvodnjavanje meteorne vode iz povrπin kot so npr. garaæe in vhodi, dvoriπËa, terase, vrtne povrπine, πportne povrπine, teniπka igriπËa, javne peπ poti, pa tudi industrijski objekti (visoka odpornost proti agresivnim snovem — sol, kemikalije).

Prednosti: • testirana stabilnost in povoznost za osebna vozila, nosilnosti do 12,5 tone • enostavna vgradnja na podloæni beton • na voljo celotna reπitev odvodnjavanja (zakljuËki, peskolovi, razliËne reπetke …) • izdelano v skladu s standardom EN 143

Inox Vgradni Pokrovi Specialni vgradni Pokrovi — oljni jaπki so izdelani iz nerjaveËega — INOX (ROSTFREI) materiala. Opremljeni so z dvema oziroma πtirimi sidriπËi, oljnim — protismradnim kanalom, navojnim zatiËem in izvleËnim vijakom. Konstrukcija jaπka je prilagojena tudi veËjim obre-

OBLAK

menitvam, na primer teæi viliËarja ali avtomobila. Ko jaπke vgradimo in jih zapolnimo s tlakovci, postanejo manj opazni. Kvaren videz tlakovane povrπine ob uporabi klasiËnih jaπkov in pokrovov je z naπimi jaπki torej moæno odpraviti. Globina vgradnih pokrovov je 10 cm.

81


82

BETONSKI IZDELKI


Dodatni Program

Impregnatorji »istila Fugirna Sredstva Drenaæna Folija Pave Edge Sistem

OBLAK

83


Dodatni program Impregnatorji Impre-T Impregnator Impre-T se uporablja, kadar æelimo obdræati nespremenjen videz tlakovcev, ImpreTS pa takrat, kadar æelimo imeti polmokri videz povrπine izdelkov. Barve so tako bolj intenzivne, ËiπËenje pa veliko laæje. Premaz z impregnatorjem Impre-T ali Impre-TS

prepreËuje vpijanje nezaæelenih tekoËin v tlakovce. Impregnirane povrπine, so barvno bolj enakomerne, ne vpijajo vode in kemikalij, zato so bolj odporne proti mrazu, atmosferilijam in soli. Poraba: 100 do 200 ml/m2, odvisno od vpojnosti podlage.

Impre-TS Impre-TS je impregnator na osnovi umetnih smol (akril-polimeri), ki se uporablja za zaπËito betonskih tlakovcev, vidnih betonov, mavËnih in opeËnatih povrπin in naravnega kamna. Pred nanaπanjem povrπino temeljito oËistimo in odstranimo vse eventuelne stare premaze. Impre-TS razprπimo po suhi povrπini in poËakamo, da se skoraj posuπi. Ponovno ponovimo nanaπanje. Po cca. 3 urah je zaπËitena povrπina sposobna prenaπati normalne obremenitve okolja. Uporabljene priprave za nanaπanje operemo v vodi. Po nanosu Impre-TS je povrπina zaπËitena pred vplivi okolja in zelo enostavna za vzdræevanje. PrepreËeno je nadaljne izhajanje alkalij na povrπino (eflorescenca). Nadaljnje prednosti so tudi dobra odpornost impregnirane povrπine proti drgnjenju, vpijanju tekoËin (tudi soli in talil v zimskem Ëasu), 84

odpornost proti kemikalijam, podaljπana æivljenjska doba. Z uporabo impregnatorja Impre-TS doseæemo polmokri videz povrπine. Barvni odtenki so bolj intenzivni in sveæi. Ostale prednosti so: • zaπËita tlakov in ostalih impregniranih elementov pred vodo, oljnimi madeæi, ostalim πkodljivim snovem • UV zaπËita • enostavna uporaba: lastne izvedbe

moænost

• IMPRE-TS je enokomponenten in pripravljen za takojπnjo uporabo • okolju neπkodljiv ter ne vsebuje topil • zmanjπa vpliv karbonatizacije (zapre pore) do 5 mm globine • dodatno poveËa odpornost proti zmrzali v prisotnosti talil (soli) • prepreËuje rast mahovja, plesni ... • z uporabo IMPRE—TS zmanjπate erozijo peska v fugah

• paropropusten • poenostavi ËiπËenje in vzdræevanje tlakov • zmanjπa moænost zatravitve tlakovane povrπine

Bistvo: Daljπa æivljenjska doba tlaka z manj vzdræevanja in lepπim izgledom! DolgoroËno moËno zmanjπan stroπek vzdræevanja tlakovanih povrπin! Poraba: 100 do 200 ml/m2, odvisno od vpojnosti podlage.

BETONSKI IZDELKI


Dodatni program »istila Tlakovit-MT Tlakovit-MT je primeren za ËiπËenje vegetacije na betonskih povrπinah, kamnu in opeËnih izdelkih. Tlakovit-MT razredËimo z vodo v razmerju 1:3, za odstranjevanje bolj intenzivnega zelenja pa ga lahko uporabljamo nerazredËenega. Na suho povrπino ga nanesemo z brizgalko ali s πËetko. Po 24 urah odmrlo zelenje odstranimo s trπo metlo.

Postopek lahko veËkrat ponovimo. Ob normalni uporabi ne πkoduje zelenju ob povrπini, ki jo Ëistimo. Po ËiπËenju priporoËamo impregnacijo z impregnatorjem Impre-T, da prepreËimo ponovno onesnaæenje. Poraba: 100 do 200 ml/m2, odvisno od vpijanja podlage in intenzivnosti zelenja.

Tlakovit-MO Tlakovit-MO odstranjuje vse vrste oljnih madeæev. S πËetko, ËopiËem ali razprπilcem ga nanesemo direktno na madeæ. Po 10 minutah ga lahko odstranimo s tekoËo vodo ali/in s krpo. Postopek lahko ponovimo, dokler madeæ ne oËistimo. Zaradi visoke

vpojne lastnosti je poraba majhna. Po ËiπËenju priporoËamo impregnacijo z impregnatorjem Impre-T, da prepreËimo ponovno onesnaæenje. Poraba: Odvisno od vpijanja podlage in intenzivnosti ËiπËenja.

Tlakovit-SC Tlakovit-SC odstranjuje ostanke apnenËastih madeæev, cementne koprene in ostankov betona in malt iz betonskih povrπin, kamna in opeke. Uporabljamo ga lahko tudi za odstranjevanje ostankov betona in malt iz opaænih sistemov. Ker je bioloπko razgradljiv, deluje na obdelovalne povrπine mnogo bolj neæno kot ostali Ëistilci, a πe vedno dovolj uËinkovito. »e ga uporabljamo skladno z navodili za uporabo, ne poπkoduje betonskih ali kamnitih povrπin, barva materiala po ËiπËenju pa ostane nespremenjena. Ne onesnaæuje podtalnice. Nanaπamo

OBLAK

ga z brizgalko ali πËetko. Ko se na umazanem delu pojavi bela pena, povrπino speremo s tekoËo vodo. IstoËasno povrπino πËetkamo s trdo πËetko. Po potrebi postopek ponovimo. »e uporabljamo Tlakovit-SC v zaprtih prostorih, moramo skrbeti za prezraËevanje. PriporoËamo predhodni preizkus na manjπem delu onesnaæene povrπine. Po ËiπËenju priporoËamo impregnacijo z impregnatorjem Impre-T, da prepreËimo ponovno onesnaæenje. Poraba: 100 do 200 ml/m2, odvisno od vpijanja podlage in intenzivnosti ËiπËenja.

85


Dodatni program Fuga-T

Drenaæna folija

Fuga-T

Navodila za uporabo

Fuga-T je industrijsko pripravljena suha kremenËeva mivka. Uporablja se za stiËenje oz. fugiranje fug med betonskimi tlakovci. Lahko se uporabi tudi za pripravo finih cementnih malt za stiËenje drugih betonskih izdelkov. Pakirano v vreËah po 25 kg.

1. Zravnati talne povrπine in odstraniti vse velike kamne. 2. Odviti Geoproma® (Ëe je vetrovno uporabiti kamne za obteæbo izdelka). 3. V primeru uporabe veË rol je potrebno zagotoviti zadovoljivo prekrivanje.

Drenaæna folija Drenaæno folijo Geoproma (TYPAR-PRO) uporabljamo povsod tam, kjer smo posteljico naredili na novo. PrepreËuje izhajanje finih delcev iz montaæno drenaænega sloja v spodnji, nosilni sloj oz. posteljico. Ti delci zato ostanejo na svojem mestu, s tem pa se ohrani tudi viπina tlaka. IstoËasno pa prepreËuje kontaminiranje (zaglinjanje) tega sloja zaradi kapilarnega dviga-

86

nja vode v nosilnem delu posteljice. Z vodo namreË potujejo tudi glineni delci, ki bistveno zmanjπujejo nosilnost materiala v nosilni posteljici tlaka. Folija torej prepreËuje kasnejπe deformacije nosilnega sloja in s tem tudi nastajanje neravnin poloæenih tlakovcev. Tlakovana povrπina bo πe vedno ravna, ob deæju pa brez zastale vode. Pakirano v roli po 50 in 100 m2.

4. Nasuti gramoz in po potrebi utrdit in prekriti z materialom po vaπi izbiri. 5. V primeru uporabe v drenaænih jarkih je potrebno zagotoviti zadovoljivo prekrivanje.

BETONSKI IZDELKI


Bistvene prednosti • varËnost

Dodatni program

• majhna teæa • hitra namestitev

Pave EDGE sistem

• robusten • vzdræljiv • zmanjπevanje delovne sile

Pave EDGE je patentiran ©vicarski produkt izdelan iz posebne trdne in fleksibilne plastike namenjen za estetsko oblikovanje zakljuËkov — obrob betonskih tlakovcev, ki je v uporabi æe po celotni Evropi in Severni Ameriki. Pave EDGE se uporablja za izdelavo ravnih ali ukrivljenih robov, pohodnih in tudi teæje obremenjenih (povoznih) povrπin vaπega dvoriπËa. V primerjavi z drugimi sistemi zakljuËkov— obrob ima Pave EDGE izjemno

PAVE EDGE STARR

PVC ravni povozni robnik L=2,40

OBLAK

moË in vzdræljivost, poleg tega pa sluæi tudi kot nesporni estetski zakljuËni—nevidni element. Pave EDGE je ekonomiËna naloæba zaradi bistveno niæjih stroπkov dela in hitrejπe montaæe. NameπËen je bistveno hitreje kot drugi sistemi oz. elementi obrob in za fiskiranje ni potrebna izdelava betona za potrebe obbetoniranja. Pave EDGE se suhomontaæno pritrdi s pomoËjo jeklenih klinov v utrjeno tamponsko podlago.

PAVE EDGE STARRFLEX

PVC fleksibilni povozni robnik LL=2,40 2,40 m

PAVE EDGE LIGHT

PVC pohodni ravni robnik LL=2,04 2,04

• nobenih posebnih orodij • kladivo in æaga • suhomontaæen — brez obbetoniranja

PAVE EDGE LIGHTFLEX

PVC pohodni fleksibilni robnik L=2,00 L 2,00 87


88

BETONSKI IZDELKI


TehniËni napotki

Navodila za polaganje Tlakovcev Navodila za vgrajevanje Robnikov Barvna Paleta

in Navodila

Vzorci Polaganj TehniËna Navodila PriporoËila za NaroËanje Izdelkov in Storitev Pomembna Opozorila

OBLAK

89


NOSILNI SLOJ — POSTELJICA (20-40 cm) IZRAVNAVA NOSILNEGA SLOJA (5 cm)

Navodila za polaganje tlakovcev

FOLIJA TYPAR-PRO MONTAÆNO-DRENAÆNI SLOJ (4 cm) BETONSKI TLAKOVEC (6 cm)

Priprava podlage Pred tlakovanjem moramo povrπino dobro pripraviti. Zagotoviti moramo ustrezno nosilnost. Odstraniti moramo ves humus in zemljo. Tako imenovano posteljico moramo izdelati iz materiala, ki se ob valjanju uËvrsti na pravi viπini, ki naj bo 10 cm pod æeleno viπino konËanega tlaka. V posteljico vgradimo tudi vse morebiti potrebne inπtalacije. Dobro je, da nekatere napeljave tudi predvidimo, da nam kasneje æe konËanega tlaka ne bo treba ruπiti. Debelina posteljice je odvisna od nosilnosti terena in pogostnosti nizkih temperatur. ObiËajna debelina je od 25 cm do 45 cm.

Montaæno-drenaæni sloj Na posteljico poloæimo drenaæno Folijo Geoproma (TYPAR-PRO). Nanjo nasujemo 3—4 centimetrski sloj peska. Za boljπo drenaæo lahko uporabimo tudi pesek granulacije 4—8 mm. Pesek enakomerno razvleËemo po posteljici. Lahko si pomagamo z viπinskimi letvami. Prek njih z drugo letvijo porezujemo odveËni pesek. Za boljπo gostoto tega sloja lahko pesek tudi poprej navlaæimo z vodo. Vedno si pripravimo le povrπino, ki jo nameravamo tisti dan tudi tlakovati.

Polaganje tlakovcev S polaganjem tlakovcev priËnemo v vogalu, pravokotno na glavno vhodno linijo. »e je le mogoËe priËnemo na najniæjem delu dvoriπËa ali parkiriπËa. Tlakovce moramo jemati iz veË palet hkrati, da bomo imeli barvno enakomerno tlakovano povrπino. Pri polaganju tlakovcev ne smemo stiskati enega ob drugega.

Ohranjati moramo tako imenovano fugo, da ob obremenitvah prepreËimo prenaπanje boËnih sil na tlakovce. Nastale fuge zapolnimo z mivko FugaT. Tlakovce ob zidovih ali robnikih zakljuËimo z rezanjem ali sekanjem. ZakljuËevanja z betoniranjem robu ne priporoËamo, saj na ta naËin tlakovce „prilepimo“ na zid ali robnik. Tlakovce polagamo v montaæno drenaæni sloj in viπino sproti uravnavamo.

90

BETONSKI IZDELKI


Fugiranje Po konËanem polaganju na Ëisto in pospravljeno tlakovano povrπino raztresemo mivko Fuga-T. (glej navodila za pripravo fugirne mase). S pometanjem doseæemo, da mivka zapolni vse fuge med tlakovci. »e so tlakovci mokri, fugiranje odsvetujemo. Ko so fuge polne, odveËno mivko pometemo, tlakovano povrπino pa narahlo speremo s tekoËo vodo. Postopek lahko ponovimo Ëez kakih 14 dni. (Ëe uporabljamo Fuga-FIX, glej poglavje DODATNI PROGRAM, Fugirna sredstva).

Vibriranje Potrebno je, Ëe smo izbrali tak naËin polaganja, ki zahteva izravnavanje viπin z vibriranjem. Vibracijsko ploπËo moramo obleËi v gumo, da se ob vibriranju povrπina tlakovcev ne bi poπkodovala. Vibriranja ne uporabljamo, kadar je tlakovana povrπina namoËena oz. mokra, saj bi lahko povzroËili, da bi se tlak preveË posedel.

Navodila za vgrajevanje robnikov Betonski robniki se polagajo na primerno dimenzioniran betonski temelj iz betona C 12/15 ali C 16/20 zemeljsko vlaæne konsistence. Po horizontalnem in linijskem uravnavanju robnikov jih je potrebno na zunanji strani stransko obbetonirati do 3/4 viπine. Na notranji strani pa jih lahko obbetoniramo le do viπine, ki πe omogoËe normalno vgrajevanje zakljuËnega sloja tlakovane povrπine (tlakovci, ploπËe, asfalt …). Pri robnikih, ki imajo „pero“ in „utor“ je potrebno omogoËiti najmanj 3 mm razmaka med posameznimi robniki. Ta prostor (fuga) se ne zapolnjuje s fugirno maso. Kjlub vsemu pa je potrebno na vsakih 10 m izvesti dilatacijo πirine 10 mm, ki se zapolni s trajnoelastiËno maso.

Pravilna vgradnja robnikov

Robniki brez „peresa“ in „utora“ se klasiËno fugirajo s fino cementno malto ali kako drugo, lahko tudi trajnoelastiËno maso. PriporoËamo fuge debeline cca 15 mm. Opozarjamo, da je pri polaganju robnikov potrebno posebej paziti, da v nobenem primeru pri polaganju in kasnejπi uporabi robnikov ne pride do direktnega stika med posameznimi elementi (raztezanje betona v poletnih mesecih, deformacije zaradi prometnih obremenitev). Ta nepravilnost najveËkrat privede do nenadzorovanega kruπenja robov robnikov! OBLAK

Nepravilna vgradnja robnikov

91


Barvna paleta

siva

rjava

rdeËa

karamel

grafitno Ërna

zelena

MIX 01 — rdeËa, rumena, rjava

MIX 02 — rdeËa, rumena, Ërna

MIX 03 — rdeËa, Ërna

MIX 04 — siva, Ërna

MIX 05 Kamen Kras — siva, Ërna, oker

MIX 10 Livada — Ërna, oker, zelena

92

BETONSKI IZDELKI


MIX 14 — rjava, rumena, karamel

MIX 16 Tonalit — bela, Ërna

MIX 17 — siva, Ërna, rjava

MIX 21 Classico — bela, Ërna, oker

MIX 22 PeπËeni mix

MIX 23 Oaza — Ërna, bela, zelena

MIX 24 Atacama — rjava, bela, oker

MIX 26 Castagno — bela, Ërna, rjava

MIX 27 Magma — Ërna, oker

MIX 28 Gran Canaria — rjava, peπËena, bela

MIX 29 Sahara — Ërna, peπËena +

Ërna — bele granule

Prikazane barve v katalogu so zgolj informativnega znaËaja! MIX barve je moæno dobiti na vseh tipih tlakovcev po predhodnem naroËilu. NajmanjŒa koliËina za izdelavo MIX barve po naroËilu je 200 m2.

bela — Ërne granule

OBLAK

oker — Ërne granule

93


Vzorci polaganj 1. ENOSTAVNI VZORCI — (M)

7;03&$ . IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

Tlakovec OPEKA 10 X 20

2

Tlakovec VENEZIA

3 4

7;03&$ . DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

10 X 20 X 6

50

100

1

Tlakovec OPEKA 10 X 20

12,5 X 25 X 8

32

100

2

Tlakovec VENEZIA

Tlakovec OPEKA 20 X 30

20 X 30 X 6

16,66

100

3

Tlakovec FERARRA

20 X 52 X 8

9,6

100

4

7;03&$ . IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

100

10 X 20 X 6

50

12,5 X 25 X 8

32

100

Tlakovec OPEKA 20 X 30

20 X 30 X 6

16,66

100

Tlakovec FERARRA

20 X 52 X 8

9,6

100

DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

100

7;03&$ . DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

Tlakovec OPEKA 10 X 20

10 X 20 X 6

50

100

1

Tlakovec OPEKA 10 X 20

10 X 20 X 6

50

2

Tlakovec VENEZIA

12,5 X 25 X 8

32

100

2

Tlakovec VENEZIA

12,5 X 25 X 8

32

100

3

Tlakovec FERARRA

20 X 52 X 8

9,6

100

3

Tlakovec FERARRA

20 X 52 X 8

9,6

100

DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

7;03&$ . IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

Tlakovec OPEKA 10 X 20

2

Tlakovec VENEZIA

7;03&$ . DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

10 X 20 X 6

50

100

1

Tlakovec OPEKA 10 X 20

12,5 X 25 X 8

32

100

2

Tlakovec VENEZIA

7;03&$ . IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

10 X 20 X 6

50

100

12,5 X 25 X 8

32

100

DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

100

7;03&$ . DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

Tlakovec OPEKA 10 X 20

10 X 20 X 6

50

100

1

Tlakovec OPEKA 10 X 20

10 X 20 X 6

50

2

Tlakovec VENEZIA

12,5 X 25 X 8

32

100

2

Tlakovec VENEZIA

12,5 X 25 X 8

32

100

3

Tlakovec FERARRA

20 X 52 X 8

9,6

100

3

Tlakovec FERARRA

20 X 52 X 8

9,6

100

94

BETONSKI IZDELKI


Vzorci polaganj

7;03&$ . IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

7;03&$ . DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

100

1

Tlakovec OPEKA 10 X 20

10 X 20 X 6

50

100

1

Tlakovec OPEKA 10 X 20

10 X 20 X 6

50

2

Tlakovec VENEZIA

12,5 X 25 X 8

32

100

2

Tlakovec VENEZIA

12,5 X 25 X 8

32

100

3

Tlakovec FERARRA

20 X 52 X 8

9,6

100

3

Tlakovec FERARRA

20 X 52 X 8

9,6

100

DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

10 X 20 X 6

50

100

12,5 X 25 X 8

32

100

7;03&$ . IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

7;03&$ . DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

Tlakovec OPEKA 10 X 20

10 X 20 X 6

50

100

1

Tlakovec OPEKA 10 X 20

2

Tlakovec VENEZIA

12,5 X 25 X 8

32

100

2

Tlakovec VENEZIA

3

Tlakovec FERARRA

20 X 52 X 8

9,6

100 Legenda porabe glede na barvo: - 50 % barva 1 - 50 % barva 2

7;03&$ . IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

Tlakovec OPEKA 10 X 20

2

Tlakovec VENEZIA

3 4

7;03&$ . DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

10 X 20 X 6

50

100

1

Tlakovec KVADRAT 10 X 10

10 X 10 X 6

100

100

12,5 X 25 X 8

32

100

2

Tlakovec KVADRAT 20 X 20

20 X 20 X 6

25

100

Tlakovec OPEKA 20 X 30

20 X 30 X 6

16,66

100

Tlakovec FERARRA

20 X 52 X 8

9,6

100

DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

20 X 20 X 6

25

100

Legenda porabe glede na barvo: - 50 % barva 1 - 50 % barva 2

7;03&$ . IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

OBLAK

7;03&$ . DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

1

Tlakovec KVADRAT 10 X 10

10 X 10 X 6

100

100

2

Tlakovec KVADRAT 20 X 20

20 X 20 X 6

25

100

IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

Tlakovec EKO 20

95


Vzorci polaganj 2. VZORCI TLAKOVCEV „ROMB” — (R)

7;03&$ . IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

TRAVNA PLOŠČA

7;03&$ 3 DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

60 X 40 X 8

4

100

IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

Tlakovec ROMB

DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

27 X 19 X 6

48

/

Legenda porabe glede na barvo:

Legenda porabe glede na barvo: - 50 % barva 1

- 50 % barva 1

- 50 % barva 2

- 50 % barva 2

7;03&$ 3 IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

Tlakovec ROMB

7;03&$ 3 DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

27 X 19 X 6

48

100

IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

Tlakovec ROMB

DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

27 X 19 X 6

48

100

Legenda porabe glede na barvo: - 50 % barva 1

- 50 % barva 1

- 50 % barva 2

- 50 % barva 2

7;03&$ 3 IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

Tlakovec ROMB

Legenda porabe glede na barvo:

7;03&$ 3 DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

27 X 19 X 6

48

100

IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

Tlakovec ROMB

DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

27 X 19 X 6

48

100

Legenda porabe glede na barvo:

Legenda porabe glede na barvo: - 50 % barva 1

- 50 % barva 1

- 50 % barva 2

- 50 % barva 2

7;03&$ 3 IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

96

Tlakovec ROMB

7;03&$ 3 DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

27 X 19 X 6

48

100

IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

Tlakovec ROMB

DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

27 X 19 X 6

48

100

BETONSKI IZDELKI


Vzorci polaganj

Legenda porabe glede na barvo:

Legenda porabe glede na barvo: - 34 % barva 1

- 34 % barva 1

- 66 % barva 2

- 66 % barva 2

7;03&$ 3 IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

Tlakovec ROMB

7;03&$ 3 DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

27 X 19 X 6

48

100

IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

Tlakovec ROMB

DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

27 X 19 X 6

48

100

Legenda porabe glede na barvo:

Legenda porabe glede na barvo: - 34 % barva 1

- 66 % barva 1

- 66 % barva 2

- 34 % barva 2

7;03&$ 3 IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

Tlakovec ROMB

7;03&$ 3 DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

27 X 19 X 6

48

100

IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

Tlakovec ROMB

DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

27 X 19 X 6

48

100

Legenda porabe glede na barvo:

Legenda porabe glede na barvo: - 34 % barva 1

- 66 % barva 1

- 66 % barva 2

- 34 % barva 2

7;03&$ 3 IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

Tlakovec ROMB

7;03&$ 3 DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

27 X 19 X 6

48

100

IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

Tlakovec ROMB

DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

27 X 19 X 6

48

100

Legenda porabe glede na barvo:

Legenda porabe glede na barvo: - 38 % barva 1

- 47 % barva 1

- 62 % barva 2

- 53 % barva 2

7;03&$ 3 IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

OBLAK

Tlakovec ROMB

7;03&$ 3 DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

27 X 19 X 6

48

100

IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

Tlakovec ROMB

DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

27 X 19 X 6

48

100

97


Vzorci polaganj Legenda porabe glede na barvo: - 33 % barva 1

- 33 % barva 1

- 33 % barva 2

- 33 % barva 2

- 33 % barva 3

- 33 % barva 3

7;03&$ 3 IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

Tlakovec ROMB

Legenda porabe glede na barvo:

7;03&$ 3 DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

27 X 19 X 6

48

100

IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

Tlakovec ROMB

DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

27 X 19 X 6

48

100

3. VZORCI KOMBINIRANI Z RAZLI»NIMI DIMENZIJAMI TLAKOVCEV — (K) Legenda porabe glede na barvo: - 50 % barva 1 - 25 % barva 2 - 25 % barva 3

7;03&$ , IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

7;03&$ , DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

1

Tlakovec KVADRAT 10 X 10

10 X 10 X 6

20

20

1

Tlakovec KVADRAT 10 X 10

10 X 10 X 6

50

50

2

Tlakovec KVADRAT 20 X 20

20 X 20 X 6

20

80

2

Tlakovec KVADRAT 20 X 20

20 X 20 X 6

12,5

50

DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

7;03&$ , IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

7;03&$ , DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

Tlakovec KVADRAT 10 X 10

10 X 10 X 6

36

36

1

Tlakovec KVADRAT 10 X 10

10 X 10 X 6

25

25

2

Tlakovec KVADRAT 20 X 20

20 X 20 X 6

16

64

2

Tlakovec KVADRAT 20 X 20

20 X 20 X 6

18,8

75

DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

7;03&$ , IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

7;03&$ , DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

Tlakovec OPEKA 10 X 20

10 X 20 X 6

17,00

48

1

Tlakovec KVADRAT 10 X 20

10 X 20 X 6

28

56

2

Tlakovec KVADRAT 20 X 20

20 X 20 X 6

16,50

52

2

Tlakovec KVADRAT 20 X 20

20 X 20 X 6

11

44

98

BETONSKI IZDELKI


Vzorci polaganj

7;03&$ , IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

7;03&$ , DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

1

Tlakovec KVADRAT 10 X 10

10 X 10 X 6

11

11

1

Tlakovec KVADRAT 10 X 10

10 X 10 X 6

20

20

2

Tlakovec OPEKA 10 X 20

10 X 20 X 6

45

89

2

Tlakovec OPEKA 10 X 20

10 X 20 X 6

40

80

DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

7;03&$ , IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

7;03&$ , DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

Tlakovec KVADRAT 10 X 10

10 X 10 X 6

33

33

1

Tlakovec OPEKA 10 X 20

10 X 20 X 6

25

50

2

Tlakovec OPEKA 20 X 20

20 X 20 X 6

16,75

67

2

Tlakovec KVADRAT 20 X 20

20 X 20 X 6

12,5

50

DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

7;03&$ , IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

7;03&$ , DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

Tlakovec OPEKA 10 X 20

10 X 20 X 6

25

50

1

Tlakovec OPEKA 10 X 20

10 X 20 X 6

37,5

75

2

Tlakovec KVADRAT 20 X 20

20 X 20 X 6

12,5

50

2

Tlakovec KVADRAT 20 X 20

20 X 20 X 6

6,3

25

DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

Legenda porabe glede na barvo: - 50 67 % barva 1 33 % barva 2 - 50

7;03&$ , IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

OBLAK

7;03&$ , DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

Tlakovec KVADRAT 10 X 10

10 X 10 X 6

4

4

1

Tlakovec OPEKA 10 X 20

10 X 20 X 6

36,5

73

2

Tlakovec OPEKA 10 X 20

10 X 20 X 6

48

96

2

Tlakovec KVADRAT 20 X 20

20 X 20 X 6

6,8

27

99


Vzorci polaganj

7;03&$ , IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

7;03&$ , DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

1

Tlakovec OPEKA 10 X 20

10 X 20 X 6

12,5

25

1

Tlakovec KVADRAT 10 X 10

10 X 10 X 6

10

10

2

Tlakovec OPEKA 20 X 30

20 X 30 X 6

12,5

75

2

Tlakovec OPEKA 10 X 20

10 X 20 X 6

13

26

3

Tlakovec KVADRAT 20 X 20

20 X 20 X 6

16

64

DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

7;03&$ , IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

7;03&$ , DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

Tlakovec KVADRAT 10 X 10

10 X 10 X 6

6

6

1

Tlakovec OPEKA 10 X 20

10 X 20 X 6

8,5

17

2

Tlakovec OPEKA 10 X 20

10 X 20 X 6

25

50

2

Tlakovec KVADRAT 20 X 20

20 X 20 X 6

8,3

33

3

Tlakovec KVADRAT 20 X 20

20 X 20 X 6

11

44

3

Tlakovec OPEKA 20 X 30

20 X 30 X 6

8,3

50

DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

7;03&$ , IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

7;03&$ , DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

Tlakovec KVADRAT 10 X 10

10 X 10 X 6

14

14

1

Tlakovec KVADRAT 10 X 10

10 X 10 X 6

5

5

2

Tlakovec OPEKA 10 X 20

10 X 20 X 6

14,5

29

2

Tlakovec OPEKA 10 X 20

10 X 20 X 6

5,5

11

3

Tlakovec KVADRAT 20 X 20

20 X 20 X 6

14,2

57

3

Tlakovec KVADRAT 20 X 20

20 X 20 X 6

21

84

DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

25

7;03&$ , IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

7;03&$ , DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: ŠT.

1

Tlakovec KVADRAT 10 X 10

10 X 10 X 6

23

23

1

Tlakovec KVADRAT 10 X 10

10 X 10 X 6

25

2

Tlakovec KVADRAT 20 X 20

20 X 20 X 6

2,7

11

2

Tlakovec OPEKA 10 X 20

10 X 20 X 6

12,5

25

3

Tlakovec OPEKA 20 X 30

20 X 30 X 6

11

66

3

Tlakovec KVADRAT 20 X 20

20 X 20 X 6

12,5

50

100

BETONSKI IZDELKI


Vzorci polaganj

7;03&$ , IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: Å T.

7;03&$ , DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: Å T.

DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

11,2

1

Tlakovec KVADRAT 10 X 10

10 X 10 X 6

7

7

1

Tlakovec KVADRAT 10 X 10

10 X 10 X 6

11,1

2

Tlakovec OPEKA 10 X 20

10 X 20 X 6

18,5

37

2

Tlakovec OPEKA 10 X 20

10 X 20 X 6

22,2

44,4

3

Tlakovec KVADRAT 20 X 20

20 X 20 X 6

14

56

3

Tlakovec KVADRAT 20 X 20

20 X 20 X 6

11,1

44,4

DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

11,2

7;03&$ , IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: Å T.

7;03&$ , DIMENZIJE ( cm )

kos/m2

RAZMERJE (%)

IZVEDBA NAZIV ARTIKLA: Å T.

1

Tlakovec KVADRAT 10 X 10

10 X 10 X 6

20

20

1

Tlakovec KVADRAT 10 X 10

10 X 10 X 6

11

2

Tlakovec OPEKA 10 X 20

10 X 20 X 6

8

16

2

Tlakovec OPEKA 10 X 20

10 X 20 X 6

22,2

44,4

3

Tlakovec KVADRAT 20 X 20

20 X 20 X 6

16

64

3

Tlakovec KVADRAT 20 X 20

20 X 20 X 6

11

44,4

1SBWJMOPQPMBHBOKFWF¶EJNFO[JKTLJI PCMJLUMBLPWDFW

/FQSBWJMOPQPMBHBOKF WF¶EJNFO[JKTLJIPCMJLUMBLPWDFW

7FMKB[BTMFEF¶FBSUJLMFUMBLPWDFW 3VTUJLBM 7JB"QQJB -B1JB[[B 1PSGJEP 1JFUSF /BQPMMJ .BOUPWB

1SJOBQB¶OFNTJTUFNVQPMBHBOKBQSJEFEP PTUBKBOKBOFQPSBCMKFOJIEJNFO[JK

1SJ QPMBHBOKV KF QPUSFCOP TMFEJUJ MF QPSBWOBWJ W FOJ WSTUJ  QSF¶OJTUJLJOBKTFOFQPLSJWBKP

7FMKB[BUMBLPWFD/BQPMMJ 1SJQPMBHBOKVOFTNFNPTMFEJUJ[BQPSFEKV/BLMKV¶OPQPMBHBNP WTFEJNFO[JKFUMBLPWDFWJOTLSCJNP EBTFOBNGVHFWFMJLPLSBU OFQPLSJWBKPÂ&#x201D;OBEBMKVKFKP

OBLAK

101


TehniËna navodila 1 NARO»ILO NaroËilo mora vsebovati predviden naslov, datum in Ëas dostave, navedbo plaËnika oz. prejemnika in vrsto ter koliËino blaga (lahko kataloŒko Œtevilko izdelka). NaroËnik mora sporoËiti potrebo, moænost in naËin prevoza do gradbiŒËa s tovornimi vozili, s prikolico ali brez in naËin razkladanja (avtodvigalo, viliËar, …). 2 PREVZEM IZDELKOV Pri prevzemu in pred razkladanjem izdelkov naj pooblaŒËena oseba naroËnika preveri, Ëe je dostava v redu (koliËina in vrsta blaga). V primeru, da pridejo kupci po blago sami, primerjajo blago z naroËilom oziroma navodili za dvig blaga z dobavnico ob nakladanju blaga v skladiŒËu proizvajalca. Pri prevzemu izdelkov je treba upoŒtevati staliŒËa, navedena v 2. odstavku. Ëe obstajajo dvomi ali pomisleki o kakovosti ali koliËini prevzetih izdelkov, se ne sme priËeti z vgrajevanjem le-teh vse dokler se dvomi ne razreŒijo. Pri prevzemu je potrebno raËunati na kalo — razbitje izdelkov zaradi posledic transporta, nakladanja in razkladanja v maksimalni viŒini do 2,5 % (UR RS Œt. 119/08). pri izdelkih iz linije ANTIQUE, ki so pakirani v indostrijskih vreËah pa je zaradi tehnologije proizvodnje in narave izdelkov raËunati na nekaj veËji kalo, vendar ne veË kot 4 %. 3 IZHODIŒËA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI BETONSKIH IZDELKOV PRED VGRADJNO OZ. POLAGANJEM 3.1 PovrŒina Na povrŒini izdelkov so lahko pore ali manjŒe vdolbinice (npr. vibracijske pore, ki nastanejo pri izdelavi), zaradi katerih izdelek ni niË manj vodotesen ali trden in prav tako ne vplivajo na njegovo uporabno vrednost, Ëe izdelki sicer ustrezajo standardom. Hrapavo-groba povrŒina poveËa oprijemljivost, zmanjŒuje spolzkost (zdrs) in je lahko iz tehniËnega vidika bolj smiselna in uporabna kot gladka povrŒina. Na povrŒinah se lahko obËasno pojavijo rjavkasto pikËasti madeæi, ki izhajajo iz mineralnih agregatov (peska) zaradi manjŒe vsebnosti delcev organskega izvora. Taki izdelki so tehniËno brezhibni. Madeæi Ëez nekaj Ëasa zaradi vremenskih vplivov izginejo. 3.2 Izhajanje soli (cvetenje) — eflorescenca ObËasno se lahko pojavi t.i. cvetenje betona (eflorescenca), ki ga tehniËno ni mogoËe prepreËiti. VeËinoma nastane zaradi posebnih vremenskih razmer, ki jim je beton æe zgodaj izpostavljen. Voda oz. vodna para med prehodom skozi material izluæuje v vodi topne alkalije v obliki belega prahu, ki ostane na povrŒini betona. Izrazitost pojava izcvetanja se s Ëasom zmanjŒuje, po drugi strani pa vsakdanji vremenski vplivi (pri Ëemer deæevnica raztopi kalcijev karbonat) in vsakdanja umazanija ter mehanska obraba z izdelka svetle lise popolnoma odstranijo. Pojav ne vpliva na kakovost izdelkov in zato ni razlog za reklamacijo. Uporabna vrednost izdelkov se torej ne zmanjŒuje. 3.3 Razpoke PovrŒinske razpoke lahko nastanejo v posebnih primerih. S prostim oËesom jih na suhem izdelku ni mogoËe opaziti. Vidne so samo, kadar se mokra povrŒina suŒi. TakŒne razpoke ne vplivajo na uporabno vrednost izdelka, Ëe izdelek sicer ustreza predpisanim standardom. 102

3.4 Obloge pri robnikih, ki nastanejo pri proizvodnji Zaradi postopka izdelave lahko pri robnikih z naklonom pod tem nastanejo obloge, ki pri poloæenem robniku leæijo tako globoko, da jih ni mogoËe videti. Oblog tehniËno ni mogoËe prepreËiti in ne vplivajo na uporabno vrednost robnika. 3.5 Oblika vidnih robov pri tlakovcih Glede na vrsto tlakovca razlikujemo med tlakovci brez posnetega roba (ostrorobi tlakovci), s posnetim robom in okruŒenim robom (linija ANTIQUE). Obstajajo tlakovci, ki se naËeloma proizvajajo v isti obliki, z vsemi moænimi izgledi zgornjih robov. 4 IZGLED ÆE POLOÆENIH IZDELKOV 4.1 KruŒenje robov Robovi tlakovcev, ploŒË, travnih ploŒË in robnikov, ki jih poloæite preveË skupaj ali pa njihova podlaga ni dovolj trdna — nosilna, so izpostavljeni velikim obremenitvam. Te so lahko statiËne (obteæba) in dinamiËne (sile pri zaviranju, speljevanju, razne vibracije). Obremenitve lahko doseæejo take vrednosti, da jim tudi najkakovostnejŒi betoni niso kos. Posledica tega je kruŒenje robov. 4.2 Barvna odstopanja/polaganje Izdelki enake vrste izdelani z razliËnimi postopki oziroma izdelani z enakimi postopki, toda ob razliËnem Ëasu, so lahko drugaËne barve. Tega zaradi karakteristik naravnih materialov tehniËno ni mogoËe prepreËiti. Te razlike ne vplivajo na uporabno vrednost. Ëe bi se radi izognili barvnim razlikam na veËjih tlakovanih povrŒinah, to velja tudi za cementno sive tlakovce, vedno polagajte tlakovce izmeniËno iz veË palet hkrati. 5 REKLAMACIJE PoŒkodovanih izdelkov se ne sme vgrajevati, saj ob reŒevanju reklamacije stroŒke zamenjave nekakovostnih izdelkov ne upoŒtevamo! To ne velja v primeru, Ëe gre za skrite napake materiala. Reklamacije ne upoŒtevamo, Ëe napake na izdelkih nastanejo zaradi nepravilnega vgrajevanja. (neupoŒtevanje navodil za vgrajevanje, nestrokovnega vgrajevanja, nespoŒtovanja dobre gradbeniŒke prakse,...) NaŒteta odstopanja in nihanja niso razlog za reklamacijo kakovosti izdelkov, saj ne zmanjŒujejo uporabne vrednosti le-teh. Komponente konstrukcijskega materiala izdelkov so namreË veËinoma naravni materiali, zato je nemogoËe priËakovati natanËno enakost posameznih lastnosti ob tekoËih dobavah. Za priËetek postopka reŒevanja reklamacije je potrebno obvezno posredovati raËun o nakupu in izvedbi ter deklaracije o saræi, ki je nalepljena na vsaki paleti. V proizvodnji izdelkov in kontroli kakovosti proizvodnje so upoŒtevani sledeËi standardi: SIST EN 206-1 za beton SIST EN 1340 za robnike SIST EN 1338 za tlakovce SIST EN 771-3 za zidake SIST EN 1339 za ploŒËe

BETONSKI IZDELKI


PriporoËila za naroËanje izdelkov in uslug 1. Da bi se izognili morebitnim napakam, vas prosimo, da nam poπljete pisno naroËilo ali navodilo za dobavo v naπo sprejemno pisarno (fax 01/754 14 84, e-mail: betonarna@oblak. si). 2. PlaËilni pogoji: za cene in plaËilne pogoje se je potrebno dogovoriti s prodajnim oddelkom pred dobavo — ob naroËilu, drugaËe veljajo cene iz veljavnega cenika, plaËilni pogoji pa za nepogodbenega kupca (brez popusta, plaËilo pred prevzemom). 3. Dobavni roki: naroËite pravoËasno. Navedite prvi oziroma zadnji rok æelene dobave. 4. Kadar je moæno, navedite natanËen opis izdelka s πtevilko artikla. 5. Prosimo vas, da pri naroËanju blaga, ki ga je potrebno komisionirati (æelena koliËina manjπa od ene palete), upoπtevate naslednja pravila: Blago bo pripravljeno za prevzem in nakladanje v naπem skladiπËu: a) naroËila do 12.00 ure, dobava ali dvig blaga naslednji dan dopoldne; b) naroËila po 12.00 uri, dobava ali dvig blaga naslednji dan popoldne. 6. Ko naroËate tlakovce v posebnih barvah ali oblikah, naπega prodajalca o tem posebej pisno obvestite, da ne bi priπlo do nesporazumov pri dobavi. 7. Pri modelih betonskih izdelkov, ki so proizvedeni istoËasno v veË razliËnih dimenzijah, ni moæno naroËiti posamezne dimezije oziroma kosa. To velja za sledeËe izdelke: Toscana, Mantova, Napolli, Via Appia, La Piazza, Ravena, Rustikal, Porfido, Pietre, Storica. 8. Kdo je prevzemnik blaga? Navedite naslov in telefonsko πtevilko kupca oziroma prejemnika blaga. 9. Kakπni so dovozni in vozni pogoji do in po gradbiπËu? Treba je navesti vrsto vozila, (npr. samo tovornjak, tovornjak s pri-

kolico, tovornjak z dvigalom), omejitve teæe (npr. mostovi) ter natanËno opisati pot do gradbiπËa (orientacijske toËke, kot so gostiπËa, parkiriπËa, cerkve, bencinske Ërpalke itd.). Kadar je mogoËe, je treba narisati skico dovoza na gradbiπËe, na kateri je telefonska πtevilka kontaktne osebe, s katero je mogoËe razjasniti morebitna vpraπanja. 10. Navedite, Ëe je treba blago raztovoriti z dvigalom ali Ëe sta na gradbiπËu oziroma v bliæini dvigalo ali viliËar. 11. »as razkladanja: najveË eno uro s tovornjaka s prikolico, najveË pol ure samo s tovornjaka. Dodatno porabljen Ëas se obraËunava v obliki stojnine po urni postavki prevoznika. 12. VraËilo palet: palete se vrnejo samo, Ëe je ob prevzemu izdelkov tako dogovorjeno. Enako velja za INDUSTRIJSKE VRE»E. Morebitna kavcija za embalaæo se vraËa skladno z predhodnim dogovorom. Prazne palete in INDUSTRIJSKE VRE»E prevzamemo samo, Ëe so pravilno zloæene in v brezhibnem stanju. 13. VraËilo izdelkov zaradi reklamacije (samo po dogovoru) in vraËilo izdelkov (z gradbiπË in skladiπË) je mogoËe le po predhodni uskladitvi z naπim prodajnim osebjem. Vrne se lahko samo originalno zapakirane palete in INDUSTRIJSKE VRE»E, pri Ëemer se zaraËuna 30 % od vrednosti vrnjenih izdelkov za manipulacijo (ponovna vzpostavitev stanja zalog v skladiπËu, komercialnoadministrativni stroπki). 14. Najmanjπi tovor: pri dostavah manj kot sedem palet se zaraËuna stroπek prevoza za cel kamion. 15. Stroπki razkladanja izdelkov z dvigalom: za dostavo na gradbiπËe ali drugo skladiπËe se zaraËuna vrednost razkladanja, vezano na πtevilo palet, po ceniku prevoznika. Dodatne informacije o izdelkih, cenah, naËinu in moænosti dostave lahko dobite v naπem prodajnem oddelku v betonarni. 16. Pri naravnem suπenju betonskih izdelkov lahko pride do neenkomernega izsuπevanja zgornje povrπine, kar v Ëasu suπenja povzroËi odstopanje barvnega tona zgornje vidne povrπine izdelkov.

Poslovni raËun NLB d.d. Ljubljana, EXP Logatec: 02025-0254350788 A-BANKA VIPA d.d. Ljubljana, Enota Logatec: 05100-8000029965 Idetifikacijska πtevilka za DDV: SI35330872 MatiËna Œtevilka: 5320666 ©ifra dejavnosti: 23.610

OBLAK

103


Leksikon Izrazov A

ABRAZIJA: mehansko obrabljanje, bruŒenje, strganje in poliranje kamnin ali betona, pri katerem nastale drobce odnaŒa veter, led, tekoËa voda, valovi ali gravitacija. AERIRAN BETON: beton, odporen na zmrzal tudi v prisotnosti talil, v katerega je v fazi proizvodnje dodan poseben kemijski dodatek, ki beton aerira. Aerant ustvarja doloËeno Œtevilo zraËnih mehurËkov — por. Te kompenzirajo sile, ki nastanejo ob zmrzovanju in tajanju vode v betonu. AGREGATI — PESEK: sestavina betona. V naπih izdelkih uporabljamo fine in grobe agregate, ki imajo Izjavo o skladnosti, torej ustrezajo SIST EN standardom. ANTIQUE: linija dodatno obdelanih tlakovcev. ZnaËilnost je okrušena in popraskana zgornja povrπina. Izdelki iz linije ANTIQUE dajejo postaran videz naravnega kamna. Postopek dodatne obdelave po domaËe imenujemo tudi „rumplanje“ (rumplani tlakovci). ATMOSFERILIJE: kemiËno in fizikalno delovanje okolja na beton ali izdelke z negativnim uËinkom (mraz, veter, kisel deæ, visoke temperature …).

B BARVNI PIGMENT — BARVA: v naπi proizvodnji

uporabljamo najkakovostnejπe tekoËe barve, ki so zaradi dodanih kemijskih dodatkov odporne na atmosferske vplive in negativne uËinke UV æarkov. Posamezni beton v barvnih izdelkih je obarvan v celotni masi. BETON: material, ki nastane z meπanjem cementa, grobega in finega agregata, vode in zraka. Betonu so lahko dodani kemijski in/ali mineralni dodatki. Svoje lastnosti razvije s hidratacijo cementa — kemijsko reakcijo, ki nastane s stikom vode in cementa.

BETONSKI IZDELEK: betonski proizvod, izdelan in negovan na mestu, ki ni konËni kraj uporabe.

C

CE ZNAK: glej razlago v LEKSIKONU ZNAKOV. CEMENT: hidravliËno vezivo v betonu. Uporabljamo le najkakovostnejπi cement, skladen s SIST EN 197-1.

104

D DEKLARACIJA IN SPREMNI LIST: tehniËni podatki, navedeni na osnovnem pakiranju izdelkov.

DVOSLOJNI IZDELKI: izdelki, ki so izdelani po dvoslojni tehnologiji. Imajo spodnji — nosilni sloj in zgornji — obrabni sloj, ki je iz kremenovega betona. Beton v zgornjem sloju prenaπa velike obremenitve okolja. Posebno dobro πËiti izdelek pred mrazom v prisotnosti talil (soli).

E

EFLORESCENCA — CVETENJE: tehniËno tega pojava ni mogoËe prepreËiti. VeËinoma nastane zaradi posebnih vremenskih razmer, ki jim je beton æe zgodaj izpostavljen. Voda oz. vodna para med prehodom skozi material izluæuje v vodi topne alkalije v obliki belega prahu, ki ostane na povrπini betona. ELEKTROFILTRSKI PEPEL: zelo fin pepel, ki nastane pri izgorevanju premoga v toplarnah. Ujame se v posebnih filtrih. Uporabljamo takega, ki je skladen z EN 450-1 in EN 450-2. Ima pucolanske lastnosti kar pomeni, da ob stiku z vodo in cementom priËne vezati. V betonu izboljπa vgradljivost, obdelavnost in zmrzlinsko odpornost. Izboljπa fizikalne lastnosti otrdelega betona. EN STANDARDI: evropski standardi, ki veljajo na celem ozemlju Evropske skupnosti. Posamezne dræave jih harmonizirajo. V Sloveniji veljajo SIST EN standardi. Naπi proizvodi so skladni z naslednjimi SIST EN standardi: SIST EN 206-1 za beton SIST EN 1338 za tlakovce SIST EN 1339 za ploπËe SIST EN 1340 za robnike SIST EN 771-3 za zidake

rok, za katerega proizvajalec zagoG GARANCIJA: tavlja, da bo izdelek ob upoπtevanju navodil za vgrajevanje, pravilno uporabo in vzdræevanje sluæil svojemu namenu in bo na koncu garancijskega roka πe vedno skladen z zahtevami EN standarda.

BETONSKI IZDELKI


Leksikon Izrazov H HIDROFOBIRANJE: dodatna zaπËita materiala s O OSTROROBI TLAKOVCI: vrsta tlakovcev, ki imajo snovmi, ki zmanjπujejo velikost kapilar v betonu, omogoËajo pa zadostno zraËnost. Taki izdelki skoraj ne vpijajo vode in nesnage. Zato so primerni za uporabo v ekstremnih vremenskih pogojih in zagotavljajo daljšo æivljenjsko dobo. Hidrofobiranje je lahko povrπinsko (z impregnatorji) ali notranje — æe v fazi izdelave (glej IMPREGNACIJA).

zgornjo povrπino zakljuËeno z ostrimi robovi. Dajejo bolj polni videz tlakovani povrπini. Uporabni so tudi za tlakovanje povrπin, kjer se uporabljajo nakupovalni voziËki (zaradi ravnih robov se voziËki ne tresejo).

P

HARMONIZIRAN STANDARD: standard, ki velja v evropski uniji in je hkrati privzet oz. harmoniziran tudi v Sloveniji. Spoznamo ga po dodatni oznaki SIST, npr. SIST EN 1338 — standard za tlakovce.

I

IMPREGNACIJA: obdelava izdelkov, ki dodatno zaπËiti beton pred πkodljivim vdiranjem umazanih snovi vode. Bistvo impregnacije je dodatna zaπËita betona pred agresivnimi vremenskimi in drugimi vplivi. Beton lahko impregniramo na veË naËinov: Globinska impregnacija. Izdelki imajo æe v fazi proizvodnje po posebni tehnologiji dodano hidrofobno sredstvo, ki zmanjπa πtevilo kapilar v cementnem kamnu. To onemogoËi prehajanje oz. dvigovanje vode v samem izdelku. OnemogoËen je vdor vode tudi od zunaj. Povrπinska impregnacija izdelke dodatno zaπËiti tam, kjer so najbolj izpostavljeni agresivnemu okolju. Tako impregnacijo lahko izvedemo v fazi proizvodnje ali naknadno. Impregnacija izdelkom zagotavlja daljπo æivljenjsko dobo, lažje ËiπËenje in vzdræevanje. IZJAVA O SKLADNOSTI: potrditev, da je nek izdelek skladen z doloËenim standardom in da je pri njegovi proizvodnji izvajana kontrola kakovosti proizvodnje. Taka izjava je moæna samo za izdelke, za katere obstojajo EN standardi.

Pranje sveæega betona je inovativen postopek, ki ga pri svoji proizvodnji uporabljajo le redki svetovni proizvajalci. Voda pod visokim pritiskom oËisti cementni glen na povrπini sveπega izdelka. Pri pranju se doseæe vizualno enak uËinek kot pri peskanju, le da se v postopku pranja ne poπkoduje samih kamnitih zrn in cementne matrice. To se namreË pri peskanju dogaja. Pranje torej zagotavlja kakovostnejπo obdelavo betonske povrπine in veËjo trajnost izdelka.

S T

K KEMI»NI DODATKI: dodatki betonu, ki izboljπu-

jejo doloËene lastnosti sveæega ali otrdelega betona. KONTROLA KAKOVOSTI: kontrola, ki jo redno izvajamo v lastnem laboratoriju. Neodvisni akreditirani inπtituti posamezne kontrole kakovosti proizvodnje nadzorujejo. KREMENOV BETON: beton, ki ga uporabljamo za izdelavo zgornjega sloja dvoslojnih izdelkov. Uporabljen agregat je praktiËno Ëisti kremen, ki ima odliËne fizikalne lastnosti.

OBLAK

PREMIUM: Prani izdelki (tlakovci) iz linije PREMIUM so proizvodi, ki nadomeπËajo peskane izdelke, ko se skuπa doseËi rahlo hrapavo — nedrseËo povrπino in bolj naravnemu kamnu podoben izgled zgornje obrabne povrπine. To doseæemo s posebno sestavo betonske meπanice, posebej πe zaradi uporabe ælahtnih granitnih peskov. Takπni izdelki so kakovostnejπi, saj z uporabo barvnih granitnih peskov doseæemo trajno barvno intenziteto zgornje površine tlakovca. Prani izdelki (tlakovci) imajo zato tudi bistveno daljπo æivljensko dobo.

SPECIFIKACIJA: dokonËni zbir dokumentiranih tehniËnih zahtev, posredovan kupcu oz. uporabniku, ki vsebuje statistiko sestave in tehniËnih lastnosti betona. TRDNOST: napetost, pri kateri se material poruπi. Napetost za posamezne izdelke je predpisana v EN standardu. Naπi izdelki dosegajo nadpovpreËne rezultate poruπnih napetosti. TREND: klasiËna linija dvoslojnih tlakovcev z zgornjim slojem iz kremenovega betona. Zgornja povrπina ni dodatno obdelana. Moæna izdelava v veË barvnih odtenkih.

V Æ

VREDNOTENJE SKLADNOSTI: sistematiËna preiskava, v kakπni meri nek proizvod izpolnjuje predpisane zahteve. Ponavadi so te zahteve oblikovane v EN standardih. ÆIVLJENJSKA DOBA: obdobje, v katerem se obnaπanje betona v konstrukciji in izdelkih ohranja na ravni, ki je predpisana v EN standardih. Æivljenjsko dobo podaljπuje pravilna uporaba in vzdræevanje.

105


Leksikon Znakov CE Po vstopu v Evropsko Unijo je Slovenija med drugim sprejela tudi standarde, ki veljajo v EU. Naπi standardi, ki so harmonizirani, imajo oznako SIST EN. Posledica spoπtovanja doloËenih standardov je možnost in obveza izdaje Izjave o skladnosti proizvoda in namestitev znaka CE na proizvod. Znak tudi dovoljuje dajanje proizvodov v promet na celotnem teritoriju EU. Poleg tega nameπËen znak na proizvodu obvezuje proizvajalca, da izvaja notranjo kontrolo kakovosti proizvodnje. V naπem podjetju jo izvajamo v lastnem laboratoriju. ObËasno nam kontrolo kakovosti proizvodnje kontrolirajo tudi zunanji inπtituti z dræavno akreditacijo. To daje kakovosti naših proizvodov πe dodaten poudarek. CE znak torej kupcem zagotavlja kakovost proizvodov, skladno z zahtevami standardov SIST EN.

AQUA STOP S tehnologijo AQUA STOP zagotovimo izdelkom radikalno zmanjπanje moænosti vpijanja vode, umazanih tekoËin in druge nesnage. Bistveno zmanjπamo stopnjo eflorescence (cvetenja). Izdelki izdelani s tehnologijo AQUA STOP, imajo daljπo æivljenjsko dobo, laæje pa jih je tudi Ëistiti in vzdræevati. Imajo vedno sveæe in bolj obstojne barve. Povrπina je odporna na uËinke mraza v prisotnosti talil (soli), kar se izkaæe kot zelo dobro v zimskem Ëasu. Vsa umazanija, kot je rdeËe vino, olje, mastni madeæi, snovi iz listja in druga nesnaga, ostane na zgornji povrπini. Povrπino izdelkov, izdelanih s tehnologijo AQUA STOP Ëistimo in negujemo z izdelki iz naπega Ëistilnega programa.

GLOBINSKO IMPREGNIRANJE V proizvodnem procesu se sveæi beton obdela tako, da postane hidrofoben (odbija vodo). Rezultat je onemogoËen kapilarni dvig vode v cementnem kamnu. OnemogoËeno je tudi vpijanje vode od zunaj. Izdelki „ne vleËejo“ nase vlage iz tal. Hidrofobirani izdelki imajo betonski kamen z malo kapilarami, so pa πe vedno zadostno prezraËevani. Pri notranje impregniranih (hidrofobiranih) izdelkih je nevarnost propadanja betona zaradi mraza v prisotnosti talil (soli) zmanjπana na minimum. Redek je tudi pojav eflorescence (izhajanje „solitra“). Hidrofobirani izdelki izredno dobro kljubujejo vsem ekstremnim atmosferskim vplivom. So torej primerni za uporabo povsod tam, kjer so letne in zimske razmere najhujπe (ËiπËenje snega in ledu, posipanje s soljo, pogosta zmrzal). Izdelki se zelo hitro suπijo.

TRADICIJA IN KAKOVOST Z izdelovanjem betonskih izdelkov se ukvarjamo æe veË kot 108 let. V zadnejm Ëasu je naπa proizvodnja popolnoma avtomatska, raËunalniπko krmiljena in lasersko nadzorovana. Pri pripravi betona uporabljamo le najboljπe materiale. Kakovost proizvodnje izdelkov kontroliramo v lastnem laboratoriju. Skladnost naπih izdelkov s SIST EN standardi kontrolirajo tudi neodvisni inπtituti. To daje kakovosti naπih proizvodov πe posebno dimenzijo. Smo dobavitelj najveËjim gradbenim in trgovskim sistemom v dræavi. Veliko izdelkov tudi izvaæamo, πe posebej tiste z dodatno obdelano povrπino.

106

ODPORNOST NA ZMRZAL OB PRISOTNOSTI TALIL Vsi proizvodi, ki so namenjeni uporabi tam, kjer so poleg mraza prisotna πe talila (sol za posipanje …), so notranje impregnirani. Vremenski vplivi na te izdelke nimajo negativnih uËinkov. Izdelke lahko obremenimo z agresivnimi snovmi, kot so sol za posipanje ob poledicah in ostala sredstva za odtaljevanje poledenelih povrπin. Omenjeno odpornost sproti preverjamo v svojem laboratoriju. Ciklusni plan zmrzovanja in odtaljevanja izdelkov, napojenih s solno raztopino, je skladen s SIST EN standardi. Ponazarja ekstremno teæke vremenske razmere v naravi.

TOP PROTECT Nekateri izdelki so dodatno impregnirani æe v fazi izdelave. Zgornja povrπina dobi veliko povrπinsko napetost, zato dejansko vodo kar odbija. Voda ostane v visokih kapljicah, se ne razleze po povrπini in ne penetrira v globino. Preprosto v kapljicah odteËe ali izhlapi. Impregnacijo TOP PROTECT je moæno izvesti tudi kasneje na æe poloæenih izdelkih z naπimi impregnatorji Impre-T in Impre-TS. Ker impregnirani izdelki ne vpijajo umazanije, se laæje Ëistijo in vzdræujejo, imajo pa tudi bistveno daljπo æivljenjsko dobo. Barva ostaja bolj sveæa.

VISOKA TRDNOST Posledica uporabe kakovostnih materialov in odliËne tehnologije proizvodnje je visoka kakovost naπih proizvodov. Natezne, upogibne, tlaËne in striæno-natezne trdnosti proizvodov so v povpreËju veliko viπje, kot jih predvidevajo posamezni EN standardi. Naπi izdelki zato zmagujejo v konkurenËnem boju na trgu, saj visoko kakovost nudijo æe „serijsko“. S preiskavami izdelkov v lastnem laboratoriju nam uspeva vzdræevati kakovost in s tem trdnost posameznih izdelkov na istem nivoju.

Tlakovci OBLAK imajo ob prisotnosti dnevne svetlobe zaradi posebne proizvodne tehnologije in recepture betona v obrabnem sloju samoËistilni uËinek. UV æarki, zrak in vlaga omogoËajo kemiËni proces fotokatalize, ki pospeπuje razgradnjo organskih snovi. Te so kot umazanija v tankem sloju prilepljene na betonsko povrπino. Titanov dioksid (TiO2) v tem procesu deluje kot katalizator. Skozi vrsto kemiËnih reakcij se s pomoËjo UV æarkov in katalizatorja razgradijo hlapne organske spojine (aldehidi, benzen, halogenirane aromatske spojine) in duπikovi oksidi, ki so del emisij izpuπnih plinov iz motorjev z notranjim izgorevanjem. Pri tem nastanejo za okolje in zdravje neπkodljivi produkti: nitratni ioni, voda in ogljikov dioksid. Voda, tudi deæevnica torej preprosto spere . umazanijo iz povrπine tlakovcev OBLAK Pri navedenih reakcijah se katalizator v obliki titanovega dioksida ne porablja, zato fotokataliza traja praktiËno neomejeno dolgo. Poleg samoËistilnega efekta fotokataliza tudi oËiπËuje zrak, uniËuje smog in s tem aktivno vpliva na raven zdravja v æivljenju ljudi in æivali. Zmanjπuje pojav pljuËnih bolezni, bolezni srca in oæilja, zmanjπuje pa tudi vpliv umazanega okolja na pojav raka in uËinek stresa.

BETONSKI IZDELKI


Leksikon Znakov DODATNA OBDELAVA POVR©INE Povrπina izdelkov v nekaterih linijah je πe dodatno obdelana. Kruπenje robov — rumplanje: Naknadna obdelava lahko naredi izdelek postaranega videza (linija ANTIQUE). Tej obdelavi pravimo kruπenje robov (rumplanje). Po doloËenem Ëasu, ko beton doseæe zadostno trdnost, izdelke s posebno tehnologijo nadzorovano okruπimo — postaramo. Izdelki dobijo postaran — antiËni videz. Peskanje: Z „bombandiranjem“ povrπine izdelkov z jeklenimi kroglicami dobimo tako imenovano „peskano“ povrπino izdelkov. To linijo imenujemo AVANTGARD. V vidnem betonu poleg kremena uporabljamo tudi granitni agregat razliËnih barvnih odtenkov. Pri „peskanju“ se granitna zrna oËistijo in pokaæejo v svoji naravni in sveæi barvi. Pred paletiranjem betonsko povrπino πe dodatno impregniramo in zaπËitimo pred πkodljivimi atmosferskimi vplivi. Kasnejπemu uporabniku tako omogoËimo laæje vzdræevanje in daljπo æivljenjsko dobo izdelkov. Ceplenje: Ko dobijo izdelki zadostno trdnost, jih lahko nadzorovano cepimo — lomimo. Povrπina betona na cepilni ravnini spominja na naravno lomljen kamen. Z uporabo razliËnih barvnih pigmentov v betonu πe bolj priËaramo naravno noto kamna. Pranje: Izdelke s posebnim postopkom operemo. Iz povrπine odstranimo cementni glen tako, da se pokaæejo zrna agregata — kamna v svojih barvah. Povrπino lahko naknadno πe impregniramo in zagotovimo boljπe fizikalne lastnosti izdelkov.

EKO Z EKO tlakovci povrπine tlakujemo tam, kjer hoËemo imeti „zelene“ povrπine tudi povozne (parkiriπËa, trgi, peπ poti in ostale povozne ali pohodne povrπine). Z obliko in velikostjo vmesnih fug omogoËajo prehod deæevnice v globino, bogatijo podtalnico in s tem pozitivno vplivajo na EKO sistem — zalogo pitne vode in izhlapevanje v ozraËje! Ker veËina deæevne vode preide v globino, ne obremenjuje Ëistilnih naprav in kanalizacij. Prednosti tlakovcev linije EKO: • oblikovani so tako, da se lahko prilagodijo πtevilnim variantam πirine vmesnih fug, glede na potrebe odvajanja meteorne vode • odtekanje vode omogoËeno do 100 % v odvisnosti od naËina polaganja — velikosti fug • maksimirano obnavljanje podtalne vode • omogoËeno zadræevanje in shranjevanje meteorne vode za potencialno ponovno uporabo za irigacijo • redukcija polutantov v meteorni vodi z ublaæitvijo vpliva na okolje • omogoËena boljša ekonomska izraba zemljiπËa — πe posebej v urbanih okoljih — zelene povrπine • omogoËeno zniæanje projektnih stroπkov • redukcija uËinka segrevanja okoljskih voda

OBLAK

PIKTOGRAMI OBREMENITEV PE© POTI Nekateri naπi izdelki imajo zaradi svojih geometrijskih karakteristik manjπe dovoljene obremenitve. Po veËini so bolj „vitki“ in se polagajo na neutrjeno podlago. Sluæijo za ureditev peπ poti, steze za kolesarje in terase. Njihov namen je protipra na tlakovana povrπina. »e se polagajo na predpripravljeno armirano-betonsko podlago, so dovoljene tudi obremenitve prometa z vozili do 3,5 t skupne mase.

LAHEK PROMET Tako oznaËeni izdelki so lahko v Ëasu uporabe obremenjeni s prometom z osebnimi in tovornimi vozili do najveËje skupne mase 3,5 t. NajveËkrat so to ostrorobi izdelki, pri katerih obstaja nevarnost, da se zaradi prevelikih obremenitev po konËani montaæi na pretesnih medsebojnih stikih izdelkov priËnejo deformacije v obliki krušenja. V takih primerih pride v betonu do tako velikih napetostih, da pride do poruπitve strukture materiala. Zato je zelo pomembno, da pri polaganju upoπtevamo navodila za polaganje in zagotovimo zadosten medprostor za kakovostno vgraditev fugirne mase. Te vrste izdelki so uporabni za izdelavo dvoriπË, peπ poti ter ureditev parkov in teras.

TOVORNI PROMET V naπem obratu proizvajamo tudi izdelke, ki so primerni za uporabo povsod tam, kjer so tlakovane povrπine obremenjene s teækim prometom. Receptura materiala v proizvodnji in geometrijska oblika (veËja debelina) izdelkov omogoËata, da te izdelke lahko vgrajujemo v cestiπËa ulic, tlakujemo parke in parkiriπËa, lahko pa jih vgradimo tudi v manipulativne industrijske povrπine, kjer poteka promet z viliËarji in ostalimi teækimi stroji.

NAMEN UPORABE Izdelki s tako oznako so praviloma ostrorobi. Zaradi manjπih fug in ostrih robov so primerni za tlakovanje povrπin, kjer se promet odvija tudi z nakupovalnimi voziËki. Lahko tudi z drugimi prevoznimi sredstvi z majhnimi kolesci. Ravnost povrπine in „tanke“ fuge prepreËujejo prekomerno tresenje voziËkov in omogoËajo mirnejπi transport.

PIKTOGRAMI PAKIRANJ PAKIRANO NA PALETI Simbol oznaËuje naËin pakiranja izdelkov. Izdelki so praviloma pakirani na nepovratnih paletah. Kadar se pri pakiranju uporabljajo EVRO palete, se te praviloma zaraËunavajo v obliki kavcije, ki se po v predhodno dogovorjenem Ëasu kupcu vrne z odbitkom dogovorjene amortizacije (obrabnine).

PAKIRANO V INDUSTRIJSKI VRE»I Simbol oznaËuje naËin pakiranja praviloma za vse izdelke iz linije ANTIQUE, ki zaradi zaradi posebne tehnologije dodatne obdelave povrπine ne morajo biti pakirani na paletah. Vsi ti izdelki so pakirani v posebnih pletenih industrijskih vreËah, ki zagotavljajo zadostno nosilnost in varnost. VreËe so zaradi laæjega transporta lahko poloæene na lesene palete. ObiËajno se vreËe zaraËunavajo v obliki kavcije, ki se po v predhodno dogovorjenem Ëasu kupcu vrne z odbitkom dogovorjene amortizacije (obrabnine).

107


Pakiranje PAKIRANJE Prvi vtis, ki ga izdelki naredijo na kupca je zelo pomemben. »e so izdelki pakirani liËno in urejeno, kupec z veliko verjetnostjo lahko priËakuje tisto kakovost, ki jo je naroËil in plaËal. Pakiranje izdelkov je pomembno tudi zaradi zagotavljanja kakovostnega transporta, nakladanja in prekladanja. Dobro zapakirani izdelki se med manipulacijo ne poŒkodujejo, zato so reklamacije zaradi poŒkodb pri transportu zelo redke. V naŒem podjetju posveËamo tehnoloŒkemu procesu pakiranja izdelkov veliko pozornost. Izdelki so lahko pakirani na nepovratnih lesenih paletah ali industrijskih vreËah. Za vreËe zaraËunavamo kavcijo, del te pa vrnemo kupcu, Ëe industrijske vreËe nepoŒkodovane v doloËenem Ëasu vrne v naŒo proizvodnjo.

LESENE PALETE Lesene palete so okolju in kupcem prijazne. Ni jih potrebno vraËati v proizvodnjo in tako smiselno ne obremenjujejo okolja s povratnimi transporti. Za kupce so brezplaËne, kar tudi pripomore k zmanjŒanju investicijskih stroŒkov. Pri paletiranju zaŒËitimo zgornje povrŒine izdelkov s posebno folijo. S tem prepreËimo manjŒe poŒkodbe zaradi uËinkov transporta in ostalega manipuliranja. Folija je tora prisotna med vsemi vrstami pakiranih izdelkov. Vsi paletirani izdelki pa so primerno povezani s posebnim PVC povezovalnim trakom in tesno oviti z raztegljivo folijo. Na tak naËin so pakirani izdelki iz linij TREND, PREMIUM in EKO. Vmesno folija je prisotna tudi pri nekaterih robnikih, za betonske zidake in vogalnike pa naËin pakiranja z vmesno folijo ni obiËajen.

INDUSTRIJSKE VRE»E Pakiranje v industrijskih vreËah je nujno zaradi tehnologije proizvodnje izdelkov. Po veËini velja, da so vsi izdelki iz linije ANTIQUE pakirani na tak naËin. Industrijska vreËa samostojno stoji na nepovratni leseni paleti. Tudi v tem primeru sledimo EKO naravnanosti. Pri proizvodnji industrijskih vreË je namreË porabljeno kar nekaj energije. Zato smo se odloËili, da jih bomo nepoŒkodovane sprejemali nazaj, kupcem pa vraËali del kavcije, Ëe bodo jih bodo vrnili v doloËenem Ëasu. Industrijske vreËe so kakovostne, z roËaji in nosilnostjo 5 t.

108

BETONSKI IZDELKI


Pomembna opozorila Barvna nihanja izdelkov so posledica vplivov naravnih materialov, ki jih ni mogoËe prepreËiti tudi z najsodobnejŒo tehnologijo proizvodnje. Pri proizvodnji lahko nastanejo manjËa dimenzijska odstopanja izdelkov, pojavijo pa se lahko tudi manjËe razlike v strukturi materiala zakljuËne (vidne) povrŒine. Ta povrŒina je lahko torej bolj ali manj groba.

Velikost omenjenih nihanj je doloËena z ustreznimi EN standardi. V proizvodnem procesu s pomoËjo lastne kontrole kakovosti proizvodnje izdelkov skrbimo, da ta nihanja ne preseæejo s standardi dovoljenih maksimalnih vrednosti. Zaradi vsega naπtetega svetujemo, da vedno polagate betonske izdelke (Œe posebej tlakovce) iz veË palet hkrati. Tako boste dosegli barvno in strukturno enakomernost povrŒine vgrajenih izdelkov.

Barve in barvni odtenki na slikah v katalogu so zgolj informativnega znaËaja in se pri proizvodnji lahko do doloËene mere spremenijo. Moæna so tudi razliËna tehniËna odstopanja. Za tiskarske napake ne prevzemamo odgovornosti.

Pri prevzemu je potrebno raËunati na kalo — razbitje izdelkov zaradi posledic transporta, nakladanja in razkladanja v maksimalni viπini do 2,5 % (UL RS πt. 119/08). Pri izdelkih iz linije ANTIQUE, ki so pakirani v industrijskih vreËah pa je zaradi tehnologije proizvodnje in narave izdelkov raËunati na nekaj veËji

V zimskem Ëasu moramo biti pozorni pri odstranjevanju in ËiπËenju snega (ledu), saj lahko z uporabo ostrih predmetov in veËjo silo poπkodujemo izdelke. Ti so odporni na zmrzal v prisotnosti talil (soli), vendar vam svetujemo zmerno uporabo le-teh. Izdelke je priporoËljivo impregnirati z impregnatorjem Impre-T. Z njim zašËitimo izdelke pred zunanjimi vplivi; razlitje olja, nanos umazanije itd. Tako zašËiteni izdelki imajo „zaprto” zgornjo povrπino. OnemogoËeno je vpijanje vode in umazanije v notranjost betona. Impregnirani izdelki imajo bistveno daljπo æivljenjsko dobo, laæje je ËiπËenje in vzdræevanje.

kalo, vendar ne veË kot 4 %. OBLAK

109


Ideje za vaπ urejen vrt

Izdelava otoka okoli drevesa + obroba

Izdelava masivne obrobe

Detajl vzorca zakljuËka z tlakovci

110

Enojna obroba izdelana z tlakovcem Napolli MIX 16 Tonalit — bela, Ërna

BETONSKI IZDELKI


Kombinacija Œkarpe in stopnic iz elementov Storice

©karpa z vzorcem Storica — po projektu

Izdelava stopnic iz πkarpnih elementov Storica

OBLAK

©karpa z vzorcem Storica — po projektu

111


Kombinacija tlakovcev tlakovcev Opeka 20 x 30 in ProďŹ do

Kombinacija dvojne obrobe Porfido in Via Appia

112

Izdelava enojne obrobe (obvezno obbetoniranje ali uporaba sistema Pave Edge)

BETONSKI IZDELKI


Enojna obroba z 90 stopinjskim zasukom â&#x20AC;&#x201D; tlakovec Ferarra v viĹ&#x2019;ini zelenice

Obbetonirana dvojna obroba ali uporaba sistema Pave Edge

Obbetonirana dvojna obroba ali uporaba sistema Pave edge

OBLAK

113


Dvojni zakljuËek tlakovane povrŒine (obvezno obbetoniranje ali uporaba sistema Pave edge)

Obloga betonske Œkarpe s tlakovci Mantova

114

BETONSKI IZDELKI


Izdelava ‘’otoka’’ z dvojno in enojno vrsto tlakovcev Porfido

Vzorec po projektu — FENG SHUI

Izdelava stopnic iz tlakovcev Via Appia (rezano pod kotom 45°)

OBLAK

115


Izdelava kaskad in stopnic iz Œkarpnih elementov Storica

Izdelava vzorca — krivulje

Izdelava obrobe z Œkaprnim elementom Storica

116

BETONSKI IZDELKI


Izdelava obrobe z πkaprnim elemntom Storica — PREJ

Izdelava obrobe z πkaprnim elemntom Storica — POTEM

Stopnice iz elementov Storica MIX 05 Antique

Izdelava Œkarp in gredic iz elementov Storica

OBLAK

117


Izdelava vzorcev

Izdelava vodnjaka iz kombinacije tlakovcev Porfido in Storica Antique

118

Izdelava vzorcev

BETONSKI IZDELKI


Ureditev ploËnika

Tlakovec Ferarra v kombinaciji z Eko povrŒinami

Pozidava strojnice bazena s Œkarpnimi elementi Storica

OBLAK

119


nivojska loËitev povoznih in nepovoznih poti

PloËnik okoli hiŒe

Kombinacija tlakovcev in Œkarpnih elementov Storica

120

BETONSKI IZDELKI


Ureditev ambienta v Arboretumu VolĂ&#x2039;ji Potok

OBLAK

121


A

H

Vrhnika Maribor

SLOVENIJA Ljubljana

I

Logatec

Žiri

CRO

VALKARTON

ta

es

ac

ar St

a Tržašk

cesta

Postojna

AC Ljubljana

KAKO DO NAS

AC Koper

Preprosto orodje za odloËanje o nakupu. Vse informacije dobite na naπi spletni strani www.oblak.si ali pa pokliËete v naŒo sprejemno pisarno.

Stopinja in korak, veter in sonce, vreme — naŒi proizvodi morajo preæiveti. Ravno na to jih najbolje pripravimo. Izbrane surovine in kakovostno preverjeni materiali tvorijo osnovo, motivirani sodelavci pa skrbijo zato, da naŒi proizvodi upraviËujejo svoje ime. Svet poln romantike in starih spominov. Naravi zveste povrŒine, tople barve in kot sluËajnost delujoËe njihovo prelivanje. Idealno za klasiËen

122

podeæeljski ali kmeËki vrt. Mediteransko vzduπje ali nordijska tradicija, alpska idila ali urbana udobnost — v TRENDOVSKEM ali ANTI»NEM svetu OBLAK se vedno poËutimo kot doma. Vedno pravπnji, vedno v TRENDU, vedno IN. BrezËasna lepota v svetu brez konca. Atraktivni in modni, enostavni namesto vsiljivi. Vendar vedno zahtevni, kakovostni in trajni. Oblikovani z zahtevo, da kaæejo samozavest in izpiljen okus.

BETONSKI IZDELKI


Prisotni smo tudi na tujih trgih

proizvodnja gradbenega materiala prodajna mesta

OBLAK

Ker pokrivamo celotni slovenski trg Vam informacije o naĹ&#x2019;ih izdelkih nudijo v vseh tehniĂ&#x2039;nih trgovinah zaloĂŚenih z gradbenim materialom.

123


vodja komerciale Aljoπa PeËek, dipl. ekon. m +386 (0)51 359 740 e aljosa.pecek@oblak.si prodajni inæenir Æani Urankar m +386 (0)41 692 483 e zani.urankar@oblak.si PGM — Proizvodnja gradbenega materiala TræaŒka cesta 1a SI-1370 Logatec t +386 (0)1 750 97 60 f +386 (0)1 754 14 84 e betonarna@oblak.si

komerciala — gradbeni material Suzana Tegelj — izdelki m +386 (0)51 313 821 e suzana@oblak.si

delovni Ëas pon-pet 7.00-17.00 sob 7.00-12.00

Marko Gantar — sveæ beton m +386 (0)51 313 280 e marko@oblak.si

Igor Stolnik — izdelki m +386 (0)31 742 205 e igor.stolnik@oblak.si

www.oblak.si Vedno pravπnji, vedno v TRENDU, vedno IN. BrezËasna lepota v svetu brez konca. Atraktivni in modni, enostavni namesto vsiljivi. Vendar vedno zahtevni, kakovostni in trajni. Oblikovani z zahtevo, da kaæejo samozavest in izpiljen okus.

Katalog izdelkov 2013 - Slovenija  
Katalog izdelkov 2013 - Slovenija  

katalog betonskih izdelkov

Advertisement