Page 1


บรรณาธิการทักทาย การใช้ชีวิตอย่างเกื้อกูลกับสรรพสิ่งรอบตัว อย่างที่เราเคยเรียนกันมา ว่าสิ่งแวด ล้อมคือะไร สิ่งแวดล้อมคือสิ่งต่างๆทั้งสิ่งที่มีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรา เราไม่ได้ตีความต่อว่า แล้วอะไรเล่าเป็นสิ่งที่มีชีวิต เป็นสิ่งไม่มีชีวิต มันทำ�ให้เราไม่ เกิดความรู้สึกที่อยากจะดูแลรักษา และอยากจะช่วยเหลือมัน การที่เราจะไปถึงจุดที่อยากจะดูแลสิ่งแวดล้อมเลยไม่มี อย่างเรากว่าจะรู้สึกได้ ก็ปาเข้าไป 20 ปลายๆ การทำ�ธุรกิจบางทีไม่สามารถเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งหมด แต่ถ้าเราไม่มองสิ่งที่เราจะได้ด้านเดียว เราก็อยากจะรักษาสิ่งแวดล้อมให้ อยู่ได้ด้วย ดีด้วย อาจจะไม่ได้ 100% แต่เราก็ไม่ได้ทอดทิ้งมัน มันก็ทำ�ให้เราระวัง มากขึ้น เช่นการนำ�ของเก่ายังใช้ได้อยู่ มาขัดให้มันดูดีมีชีวิตใหม่

โรส วริศรา มหากายี

Editorial Team

Executive Editor-in-Chief โรส วริศรา มหากายี

บรรณาธิการรวม

อาคเนย เชื้อขำ� ทัศนศรัณย ปรางคเจริญ พัฒนพันธุ ประภาพันธบุษกร สายทิพย นุชสำ�เนียง bstract

บรรณาธิการภาษาอังกฤษ

|13

สัณหพิชา คิญชกวัฒน ppetite | 11

ชางภาพ

กีรติ นาคอินทนนท

ออกแบบ LAY OUT ผศ.อาวิน อินทรังษี

ออกแบบ

อาคเนย์ เชื้อขำ�

ฝายโฆษณา

จิตตสุภา เดชดำ�รงคศักดิ์

rchive | 23

บทความ วลัย บุปผา Journey

พบกับ Alive ไดที่

| 19

วางในล็ อ บบี้ ด รงแรมและรี ส อร์ ท ระดั บ 45ดาว และ ECO FRIENDLY HOTEL -รานกาแฟดอยตุง กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ -เครือดุสิตธานี -กาแฟวาวี กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ -สตารบัคส กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ -เครือโอเรียนเต็ล -กลอเรีย คอฟฟ -เครือเซ็นทรัลโซฟิเทล -โอ ปอง แปง -เครือบันยันทรี วางในLOUNGE ของสายการบินในประเทศ -เครือเชอราตัน -การบินไทย -โรงแรมเก๊าไม้ล้านนา เชียงใหม่ -บางกอกแอร์เวย์ -โรงแรมพระนครนอนเล่น กรุงเทพ วางในสำ�นักงานและเคาร์เตอร์จำ�หน่าย บัตรโดยสาร บริษัทชั้นนำ� -การบินไทย -SCG บริษัทเครือซีเมนต์ไทย จำ�กัด -บางกอกแอร์เวย์ ร้านอาหารชั้นนำ� -ไทยแอร์เอเชีย -GRAYHOUND CAFE -นกแอร์ -IBERRY HOMEMADE

dmire | 21

มหาวิทยาลัยต่างๆ -จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ -มหาวิทยาลัยศิลปากร -มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศ รี น ค ริ น ท ร วิ โ ร ฒ น ประสานมิตร -มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มูลนิธิต่าง ๆ -มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ -ห้องสมุดชุมชน -องค์กรภาคเอกชนที่มีแนวคิดในเชิงอนุรักษ์

พิมพ์ที่

หยดน้ำ� พับลิชชิ่ง CO.,LTD. 24/120 ศุภาลัย วิลล์ บางเขน นนทบุรี 11000 โทร : +662-965-1561 แฟกซ์ : +662-965-1561 มือถือ : +6685-108-1505 HYOD NAM PUBLISHING CO.,LTD. 24/120 SUPALAI VILL BANGKHEN NONTHABURI 11000 TEL : +662-965-1561 FAX : +662-965-1561 MOBILE : +6685-108-1505 EMAIL : ALIVE-MAG@HOTMAIL.COM WWW.ALIVEMAG.NET


แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตกระดาษ GREEN SERIES ด้วยเยื่อ ECOFIBER การใช้ ก ระดาษถู ก มองว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ ก ระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม จากวัตถุดิบหลักที่ต้องใช้ไ ม้ในการผลิตเยื่อกระดาษแต่ในทางปฏิบัติ ไม้ ที่ นำ � มาผลิ ต เยื่ อ กระดาษเป็ น ไม้ ที่ ม าจากพื้ น ที่ เ กษตรเชิ ง พาณิ ช ย์ และเป็น ทางเลือกสำ�หรับเกษตรกรในการเลือกเพาะปลูกไม่ได้ตัดไม้ จากธรรมชาติแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามด้วยจำ�นวนประชากรที่มาก ขึ้น คนมีการศึกษามากขึ้น และมีกิจกรรมทางธุรกิจที่ต้องใช้กระดาษ เป็นสื่อกลางในการติดต่อกันมากขึ้น การบริโภคกระดาษจึงมีแนวโน้ม การใช้งานมากขึ้นเพราะกระดาษเป็นวัสดุที่มีต้นทุนไม่สูงเมื่อเทียบกับ วัสดุอื่น ขณะเดียวกันสามารถย่อยสลายเองได้ และด้วยการบริโภค กระดาษภาพรวมมีแนวโน้มมากขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นในรูปสื่อสิ่ง พิมพ์ เอกสารทางธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อถูกใช้งานไปแล้วผู้ใช้ก็จะทิ้ง และถูกแปรสภาพมาเป็นขยะโดยปริยาย ลองคิดดูว่าขยะที่เกิดจาก เอกสารในสำ�นักงานและหน่วยงานต่างๆสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้มากเพียงใด ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ที่มีวัสดุเหลือใช้ทางการ เกษตรมากมายไม่ว่าจะเป็น ชานอ้อย ฟางข้าว มันสำ�ปะหลัง เปลือก สัปปะรด ซึ่งในปัจจุบันวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนี้จะถูกนำ�ไปเผาเป็น เชื้อเพลิงซึ่งการเผาไหม้นั้นเป็นแหล่งกำ�เนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ SCG Paper จึงคิดค้นวิธีการผลิตกระดาษที่ลดการใช้เยื่อจากไม้ ใหม่ ภายใต้แนวคิดในการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการผสมผสานระหว่างเศษกระดาษที่ถูกบริโ ภคแล้วรวมกับวัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตรที่ผ่านการใช้งานแล้วนำ�กลับมาปรับปรุงสภาพจน ได้คุณภาพที่สามารถนำ�มาผลิตกระดาษคุณภาพสูงได้ ซึ่ง SCG paper นิยามเยื่อจากวัสดุดังกล่าวว่าเป็น “EcoFiber”

อีโคไฟเบอร์ (EcoFiber) ทำ�ได้จากวัตถุดิบได้หลายชนิด ทั้ง จากกระดาษใช้แล้วนำ�มาคัดและผ่านกระบวนการผลิตเยื่อใหม่เรียกว่า RECYCLE FIBER และจากผลผลิตทางการเกษตรซึ่งประเทศไทยมี อยู่มาก เช่น กากอ้อยจากอุตสาหกรรมนำ�้ตาล ที่นำ�มาผ่านกระบวนการ ผลิตเป็นเยื่อเรียกว่า Agro Waste fiber เนื่องจากวัสดุใช้แล้วและวัสดุทางการเกษตร ย่อมมี การปนเปื้อน จุดสกปรก อีกทั้งคุณสมบัติบางประการ ที่ลดลงเมื่อเทียบ กับกระดาษจากเยื่อใหม่ การผลิตอีโคไฟเบอร์ต้องอาศัยเทคโนโลยี ขั้ น สู ง เพื่ อให้ อี โ คไฟเบอร์ ที่ ไ ด้มีความขาวสะอาดไม่ต่างจากเยื่อใหม่ ไม่เหมือนกระดาษรี ไซเคิลยุคแรกที่มักเป็นกระดาษสีนำ�้ตาล ยุ่ยๆ เนื้อ ไม่เรียบเนียน พิมพ์แล้วซึมเลอะอีกต่อไป

กระดาษที่นำ�มาใช้พิมพ์ฟรีแมกกาซีน Alive เล่ ม นี้ เ ป็ น กระดาษกรี น ออฟเซ็ ต ผลิ ต จากเยื่ อ อีโคไฟเบอร์ 100% ที่ไม่ใช้เยื่อจากไม้ ใหม่แม้แต่ต้น เดียว เป็นกระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ให้คุณภาพ งานพิมพ์ที่สวยงาม สามารถรองรับงานพิมพ์ 4 สี และเทคนิคการพิมพ์ต่างๆได้เทียบเท่ากับกระดาษที่ ผลิตจากเยื่อใหม่

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำ�กัด Call Center 02 586 1000


talk | 01

อภิชาติพงษ วีระเศรษฐกุล สิ่งที่ทำ�ใหคุณ alive มากที่สุด ‘แสงแดด’

ทำ�อะไรใหโลกนี้ดี

‘รักตัวเองใหมากๆ’

เวลาไหนที่รูสึก alive ที่สุด

‘วันธรรมดา อยูบานตางจังหวัด ออกไปวิ่ง ไปตัดผมรานเล็ก ๆ มีเกาอี้ตัวเดียว ชางหมุนเกาอี้ไปมา ตอนตัดผมใหเรา ไดมองเห็นสิ่งตาง ๆ รอบ ๆ ตัว’

เลือกหนึ่งสิ่งที่ใหคนทุกคนทำ�รวมกันเพื่อโลกของเรา ‘รักตัวเองใหมาก’


bove and around | 03

อะไร ที่ไหน ยังไง

ภาพจาก http://wualaicluster.org/th/news-1/#more-10

“อัตลักษณ์ชุมชนย่านวัวลาย ขจรขจายสู่เครื่องเงินล้านนา” อัตลักษณ์ชุมชนย่านวัวลายหมายถึงสิ่งที่บ่งบอกหรือแสดงออกให้เห็นถึงวิถีชีวิตความ เป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชุมชน ประวัติศาสตร์ของชุมชนหัตถกรรมเครื่องเงิน ย่านวัวลายที่ประกอบด้วย 2 ชุมชน คือ ชุมชนหมื่นสารบ้านวัวลาย และชุมชนศรีสุพรรณ ดังนั้น การประกวดครั้งนี้ จึงเป็นการนำ�เอาสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นชุมชน และเอกลักษณ์ ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเงินวัวลาย มาผสมผสานกับการสร้างสรรค์ งานออกแบบเครื่องประดับ และของที่ระลึก ให้เกิดความสวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่น มีประโยชน์ใช้สอย และสามารถนำ�ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ได้

ประเภทผลงานที่เข้าร่วมประกวดออกแบบ เครื่องประดับเงิน ได้แก่ สร้อยคอ ต่างหู แหวน กำ�ไล จี้ เป็นต้น ของที่ระลึก ได้แก่ กรอบรูป เข็มกลัด พวงกุญแจ ที่คั่นหนังสือ เข็มกลัดเนคไทน์ เป็นต้น ส่งผลงานได้ด้วยตนเอง ที่สำ�นักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชิงดอยสุเทพ) ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 และสำ�นักงานกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องเงินวัวลาย วัดศรีสุพรรณ เลขที่ 100 ถนนวัวลาย ตำ�บล หายยา อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 ส่งผลงานทางไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ได้ที่ สำ�นักงานกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องเงินวัวลาย วัด ศรีสุพรรณ เลขที่ 100 ถนนวัวลาย ตำ�บลหายยา อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โดยให้ ระบุว่า “ส่งผลงานประกวดการออกแบบเครื่องเงิน” กำ�หนดส่งผลงานวันสุดท้ายสุดท้าย ส่งผลงานได้ด้วยตนเอง ภายในวันที่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 โดยถือตราประทับทางไปรษณีย์เป็น เกณฑ์ ประกาศผลในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553

ท่องเที่ยวการเกษตรเกาะสมุย ต.ลิปะน้อย อ.สมุย

* ชมสวนลางสาด ชมสวนมังคุด 100 ปี สวนมะพร้าว การปอกมะพร้าวด้วย มะพร้าวด้วยเตาโบราณ * ชิมกะละแมขนมพื้นบ้าน ลิ้มรสต้นหมุย * การโชว์ลิงเก็บมะพร้าว ขี่ช้างชมธรรมชาติ * กางเต็นท์ หรือ พักค้างโฮมสเตย์ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำ�บลลิปะน้อย โทร. 0-7723-5286 สำ�นักงานเกษตร อ.เกาะสมุย โทร. 0-7742-1050

เสียม การย่าง

เทศกาลละครกรุงเทพ 2553 Bangkok Theatre Festival 2010 ชวนชมเทศกาลละครกรุงเทพ 2553 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-14 พฤศจิกายน ที่สวนสันติ ชัยปราการ และร้านอาหารต่างๆ บนถนนพระอาทิตย์ พรั่งพร้อมด้วยการแสดงละคร หลากรูปแบบ 119 รอบการแสดง 57 เรื่อง 47 คณะละคร ผู้ชมทั้งชาวไทยและ นักท่อง เที่ยวอีกนับหมื่น ปรากฏการณ์ ทางศิลปะครั้งสำ�คัญของคนกรุงเทพฯ เชื่อมโยงอดีต ถ่ายทอดปัจจุบัน ต่อยอดอนาคต ด้วยพลังของคนรุ่นใหม่สัญญาณ แห่งการเติบโตทางศิลปะวัฒนธรรม ครั้งสำ�คัญในกรุงเทพฯ ที่ควรจับตามอง ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 6-7 และ เสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 พฤศจิกายน 2553 ณ สวนสันติชัยปราการ และร้านอาหารย่านบางลำ�พู รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.bangkoktheatrenetwork.com


bove and around | 04

BAD NEWS นำ�้เอยทำ�ไมจึงท่วม

ภาพจาก http://gotoknow.org/blog/singkhon/215892

น้ำ�ท่วมปีนี้หนักหนากว่าทุกปี คำ�ถามว่านำ�้ มาจากไหน ทำ�ไมโคราชที่เป็นที่ราบสูง ถึง ท่วม ทำ�ไมหาดใหญ่นำ�้ถึงมารวดเร็วนัก ทำ�ไม ภาคกลางถึงท่วมเป็นเวลายาวนานก่อให้เกิด คำ�ถามตามมาอีกมากมาย นำ�้ที่มาจากผืนป่าเขาใหญ่ไหลทะลักเข้าท่วมโคราช น้ำ� จากเขื่อนลำ�ตะคองและเขื่อนลำ�พระเพลิงซึ่งเป็นแหล่ง เก็บน้ำ�แหล่งใหญ่ของโคราช รับน้ำ�จากเขาใหญ่ ปัญหา คือเขื่อนไม่ได้พร่องน้�ำ ไว้มากพอรับน้�ำ ฝนพอฝนตกหนัก ทั้งเหนือและท้ายเขื่อนจนเขื่อนรับไม่ไหว ต้องระบายน้ำ� ออก จนไปท่วมตัวเมืองโคราและอำ�เภอปักธงชัย ฝนซึ่ง ตกก่อนหน้ามาหลายวัน ทำ�ให้มีปริมาณน้ำ�ฝนสะสมเกิน กว่า 100 มิลลิเมตร คนโคราชก็ไม่คิดว่าจะเกิดน้ำ�ท่วมได้ จึงต้องเร่งการ อพยพกันกลางดึก น้ำ�จากป่าซึ่งเป็นต้นเหตุให้ อ.ปากช่อง และปักธงชัย ท่วม หนัก ปัญหาที่ผืนดินส่วนใหญ่ไม่กักเก็บน้ำ� และมีการ สร้างสิ่งปลูกสร้าง ทำ�ให้ทางน้ำ�เปลี่ยน หรือตี้นเขิน ทำ�ให้ น้ำ�ป่าไหลลงมาจากเขาแบบไม่มีอะไรคอยยับยั้งนำ�้ป่าจึง เอ่อท่วมเมืองอย่างรวดเร็ว

นำ�้ที่ท่วมหาดใหญ่ก็เกิดจากปัญหาคล้ายๆกัน คือเมืองที่ เติบโตอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน ปิดกั้นทาง ระบายนำ�้ เมื่อนำ�้มากกว่าปกติ ก็ทำ�ให้เอ่อล้น ไหลระบาย ลงสู่ทะเลไม่ทัน ปั ญ หาระบบการระบายนำ �้ ก ลายเป็ น ข้ อ ถกเถี ย งกั น ว่ า เพราะต้องการที่จะปกป้องเมืองหลวง อย่างกรุงเทพฯไว้ รึเปล่า จึงจำ�ต้องชลอการมาของนำ�้ให้ถึงเมืองหลวงให้ช้า ลง จริงๆแล้วปีนี้นำ�้มากกว่าทุกๆปี และด้วยปัจจัยที่ทำ�ให้ ทางนำ�้เปลี่ยน ดินที่ไม่ซับน้ำ� ทำ�ให้นำ�้ที่รอคอยจากปัญหา ภัยแล้งช่วงต้นปี กลับมาท่วมที่ดินทำ�กินแบบตั้งตัวกัน ไม่ทัน คงไม่มีเวลามาโทษกันว่าใครถูก ใครผิด เพราะเมื่อมีคราว นี้ ก็ทำ�ให้รู้ว่าหากไม่แก้ไขกันเสียแต่วันนี้ คราวหน้า ปีหน้า ก็คงไม่พ้นเกิดอุทกภัยแบบไม่คาดฝันแบบนี้อีกเป็นแน่ ซึ่ง เราปฎิเสธไม่ได้ว่า พวกเราเองนั้นล้วนมีส่วนก่อให้เกิดนำ�้ ท่วมครั้งนี้ และก็คงไม่พ้นพวกเรานั่นเอง ที่จะต้องเป็นผู้ แก้ไขไม่ให้มันเกิดขึ้นซำ�้แล้ว ซำ�้เล่า อย่างน้อย นำ�้ท่วมคราวนี้ ก็แสดงให้เห็นนำ�้จิต นำ�้ใจของ คนไทยด้วยกันที่พร้อมจะหยิบยื่นให้ เมื่อพี่น้องเราลำ�บาก.


dapt | 05

นอนเล่นกลาง พระนคร เพลินศิลป์ ชมสวน ชวนชิม โดย หมาลุยเลน

ตั้งแต่ได้ยินเกี่ยวกับ พระนครนอนเล่นครั้งแรก ก็ทำ�ให้ อยากเห็นด้วยตาว่าจะสวยขนาดไหน จำ�ได้ว่าผมหลงเลยไป อีกแยกนึง เดินจินตนาการว่าจะมี บูติค โฮเต็ล สวยๆแถวนี้ได้ อย่างไร ด้วยว่ารอบตัวมีแต่ตึกแถวเก่าๆ และท่าเรืออยู่ลิบๆ อยู่มาวันนึง เพื่อนก็เสนอตัวที่จะพามาที่นี่ พอรถเลี้ยวเข้ามา เทเวศน์ ซอย 1 ผมมองเข้าไปเห็นรั้งสีพาสเทล ทำ�จากไม้เก่า ก็คิดได้ว่าสงสัยจะถูก ชะตากันเป็นแน่แท้ พระนครนอนเล่น เป็นโรงแรมขนาดไม่เล็ก ไม่ใหญ่ ตกแต่งด้านล่าง ด้วยของสะสม และของประดิษฐ์ประดอย ดูอบอุ่นทำ�ให้รู้สึกเหมือนกลับไป บ้านเก่าที่ต่างจังหวัด มีศาลพระภูมิสีสดใส ข้างกองทรายสำ�หรับเด็กเล็กๆ คุณโรส วริสรา เจ้าของ บอกว่า เพิ่งทำ�ห้องนำ�้ชั้นสองเสร็จ เป็นการ นำ�เอากระเบื้องเก่า ตามร้านเล็กๆ เลือกที่สวยๆ ร้านละชิ้น สองชิ้น มา แต่ง เมื่อเดินไปตามบันไดจะพบผนังที่บรรจงวาดด้วยมืออย่างสวยงาม


dapt | 06

ชั้นดาดฟ้า มีสวนผักสวนครัวปลูกอยู่ในอ่างอาบนำ�้เก่าสมัยที่เป็นโรงแรมเดิม มีกระต่าย แอบซ่อนตัว อยู่ ตามอ่าง ตามกระท่อมเล็กๆ คอยผลิตปุ๋ยอินทรีย์และเล็มหญ้าที่ขึ้นแซมผักนานาชนิด ทั้งกระเจี๊ยบเขียวงามๆ โรสแมรี่ ผักชีลาว ต้นหอม แถมยังมีเถาองุ่นอยู่อีกด้วย ผักปลอดสารเหล่านี้ ก็เอาไว้ทำ�อาหารให้แขกที่มาพัก ทานนั่นเอง เมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่รสชาติเยี่ยม เพราะแม้แต่ผัดไทยที่นี่ก็ปรุง และเสิรฟมาในหัวปลีให้ฝรั่ง ตาโตเล่น มุมริมสวนดาดฟ้า มองเห็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่อยู่ไม่ไกล มีเสื่อกกปู วางกระต่ายขูดมะพร้าว รอแขก ต่างชาติที่สนใจจะเรียนทำ�อาหารไทย ได้มาลองนั่งกระต่ายขูด และคั้น กะทิกัน พระนครนอนเล่นเป็นโรงแรม ที่ต้องการจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด แทนที่จะใช้ยาฆ่าแมลงก็มีสมุนไพรกันยุงไว้ให้แขกใช้ นำ�้มันที่ เหลือจากการทำ�อาหารถูกเก็บไว้ขายเพื่อเป็นพลังงานทดแทน ขยะสด และ ขยะรีไซเคิลถูกแยกไว้ทำ�ปุ๋ย สินค้าที่ขายในร้านของที่ระลึก บางส่วนนั้นมาจากฝีมือของกะเหรี่ยงที่ อ.สวนผึ้ง ราชบุรี ที่เพิ่งโดนนำ�้ท่วม ไปกับเขาด้วยมาจำ�หน่าย ในลักษณะ FAIR TRADE ไม่เอาเปรียบ กดราคาแรงงานปัก แรงงานเย็บกระเป๋า สวยๆ เป็นการเกื้อกูลกัน ระหว่างธุรกิจในเมือง กับชนบทที่อยู่ไกลออกไป สร้างรายได้ให้ครอบครัวทำ�ให้ไม่ ต้องออกไปหาของป่า ถางป่าทำ�ไร่เลื่อนลอย ห้องแต่ละห้อง ระบายสีผนังตามแต่ใจของจิตรกร เป็นรูปปลากัด รูปไก้ รูปดอกไม้ มีห้องนำ�้แต่งด้วย วัสดุประยุกต์เก๋ๆ บนเตียงปูผ้าถุงที่นำ�มาตัดเป็นผ้าคลุมเตียงผืนสวย ในห้องไม่มีโทรทัศน์ และสนับสนุนให้แขก ที่พักได้ออกไปชมกรุงเทพฯให้สมกับที่ได้มานอนกลางกรุง ผมนั่งเพลิน พลางรู้สึกว่าที่นี่ไม่ได้อยูงในกรุงเทพฯ เพราะลมเอื่อยๆ กับเถาวัลย์เล็กๆระโยง ระยางที่ปลิว ไปมา มีแหม่มคนนึงนั่งอ่านหนังสืออยู่ในเรือนแถวข้างๆ โชคดีจริงๆที่ไม่ล้มเลิกความคิดที่จะมาที่นี่ตั้งแต่ตอนที่ หลงทางครั้งโน้น 46 ซอยเทเวศร์ 1 ถนนเรียบคลองผดุงกรุงเกษม เขตพระนคร ใกล้ตลาดเทวราช สี่เสาเทเวศร์ หน้าปากซอยจะเห็นเซเว่นอีเลเว่น เลี้ยวเข้ามาในซอยประมาณ 50 เมตร ให้สังเกตทางขวามือจะเห็นป้ายไม้ “พระนครนอนเล่น” เยื้องโรงเรียนสตรีวรนาถ http://www.facebook.com/phranakorn.nornlen


บ้านจ๊างนักตี้สันกำ�๋แปง ก่อตั้งเมื่อปพ.ศ.2528 โดยสล่าเพชร วิริยะซึ่งได้ รวบรวมเพื่อนฝูง ตลอดจนลูกศิษย์ลูกหา ช่าง แกะสลักฝีมือดีและมีความรักในศิลปะการแกะสลัก ไม้แบบล้านนามารวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มแกะสลัก ขึ้นมา เมื่อปีพ.ศ.2531คุณลุงประยูร จรรยาวงศ์ (2458) คอลั ม น์ นิ ส ต์ ชื่ อ ดั ง แห่ ง หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยรั ฐ ใน ขณะ นั้นได้ ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือน พร้อมกับตั้ง ชื่อบ้านว่า “บ้านจ๊างนัก” อันหมายถึงบ้านที่มีช้าง เยอะแยะมากมาย บ้านจ๊างนักได้มีการพัฒนารูป แบบการแกะสลักช้าง ช้างไม้แกะสลัก จากเดิมที่ ช่างแกะจะมีการแกะสลักแบบตายตัว รูปแบบจะซ้ำ� กันมาเป็นการแกะสลักช้างที่ดูมีชีวิตชีวา มีท่าทาง ท่วงทำ�นองที่เหมือนช้างจริงๆ ซึ่งนับเป็นแห่งแรก ที่มีการแกะสลักช้าง รูปแบบนี้

วิ่งสายนอกจากดอนจั่นไปอ.แม่ออนหรือทางไปน้ำ�พุร้อนสันกำ�แพงนั่นเอง มาถึงแยกต้นดู่-บวกค้าง จะเห็นป้อมตำ�รวจขวามือแล้วเปิดไฟเลี้ยวซ้าย เข้าไปไม่เกิน 200 เมตร เลี้ยวซ้ายอีกครั้งที่ ซอย 4 หรือ 1 (ข้างวัดบวก ค้าง) จนสุดซอยจะเห็นซุ้มประตูโครงช้างครับ... เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น.

บ้านจ๊างนัก ยังเป็นแห่งแรกที่มีการทดลอง นำ�วัสดุใหม่ๆที่หาได้ในท้องถิ่นมาทด แทนวัสดุ เดิมที่ีนับวันมีแต่จะหายากมากขึ้น เช่น มีการนำ� เอาไม้ขี้เหล็กมาทดแทนไม้สักซึ่งประโยชน์เพียง อย่างเดียวของไม้ขี้เหล็กในสมัยก่อน คือนำ�มาทำ� เป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น และผลที่ได้จากการนำ�มา แกะสลักพบว่า ไม้ขี้เหล็กเป็นไม้เนื้อแข็งมากการ แกะค่อนข้างยากกว่าไม้สัก แต่ผลงานที่ออกมาจะ สวยงาม และสีเป็นธรรมชาติ ทั้งปัจจุบันนี้ยังมีการ ปรับปรุงเรื่องของวัสดุ เช่น คอนกรีตและหล่อทอง เหลือมาทำ�เป็นตัวช้างเพิ่มเติมเพื่อที่งานศิลปะแบบ ช้างๆ จะได้จัดวางไว้กลางแจ้ง เช่น ในสวน ได้อีก ด้วย

"การทำ�ช้างของบ้านจ๊างนักตอนนี้ มีทั้งงาน แกะสลักไม้และปูนปั้น ราคาขึ้นอยู่กับขนาดเฉลี่ย ตั้งแต่ 1,000 บาท ไปจนถึงมูลค่า 7 หลัก ซึ่ง ผลงานที่เราภูมิใจมากคือการแกะสลักช้างไม้ชื่อ คิริเมขล์ ไตรดายุคเป็นช้างสามเศียรขนาดสูง56เมตร กว้าง 3 เมตร ใช้เวลาสร้างเกือบ 4 ปี

มาถึ ง ยุ ค ปั จ จุ บั น งานฝี มื อ จากบ้ า นจ๊ า งนั ก ยิ่งทวีความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะในหมู่นักท่อง เที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่มีโอกาสแวะชม งานหัตถกรรมล้านนา ต่างซื้อติดมือกลับบ้านเพื่อ เป็นของฝากหรือนำ�ไปตกแต่งบ้าน แต่ถ้าเป็นช้าง ตัวโตๆ ทีมงานของสล่าเพชรก็จะหาหนทางจัดส่ง ให้ลูกค้าถึงปลายทาง งานศิลปะของบ้านจ๊างนักจึง กระจายไปทั่วทุกมุมโลก

e-mail: weruyaw@gmail.com yingfoto@gmail.com website: www.baanjangnak.com โทร / แฟกส์ 053-446891 086-9209599

เราใช้สีธรรมชาติทำ�จากผลมะเกลือ ขั้นตอน คือนำ�ผลมะเกลือมาตำ� แล้วหมักกับน้ำ�ปูนใส ก่อน ใช้น้ำ�ที่หมักทาชิ้นผลงานให้เป็นสีดำ� และทาซ้ำ� จนกระทั่งดำ�จนพอใจจึงนำ�ไปตากให้แห้งสนิท ใช้ แปลงทองเหลืองขัดกากของมะเกลือออก จะได้ชิ้น งานสีดำ�เทาดูเป็นธรรมชาติ

ที่มาข้อมูล เกรียงศักดิ์ เผ่าอินทร์


change | 08

สุมหัว

NORTH POLL

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเทศไทยถือเป็นประเทศเกษตรกรรรมที่มีการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจำ�นวนมากและยังเป็นแหล่ง อาหารที่สำ�คัญของโลก แต่จากปัญหาสภาวะโลกร้อน การแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่ออาชีพต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่ ภาคการเกษตร ที่ปีนี้มีความรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทั้งการขาดแคลนน้ำ�ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ที่ทำ�ให้พืชเศรษฐกิจสำ�คัญหลาย ชนิดได้รับความเสียหาย เช่น ข้าวนาปรังที่ปลูกอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้ยังมีด้านปศุสัตว์และประมงที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน เช่นกัน ดังนั้นศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตรโดยแม่โจ้โพลล์ จึงสำ�รวจความคิดเห็นผู้ที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร จำ�นวน 986 คน เพศชาย 61.4% หญิง 38.6 % (ภาคเหนือ 26.1 % ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26.3 % ภาคกลาง 36.5 % ภาคใต้ 11.1 %) ในวันที่ 22 - 31 มี.ค. 53 สรุปผลได้ดังนี้

เกษตรกร 94.9% บอก สภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อการทำ�เกษตร และ 56.3 % บอกปรับตัวโดย หันมา ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชหมุนเวียนที่ใช้น้ำ�น้อย ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร เ กี่ ย ว กั บ เรื่อง“สภาวะโลกร้อน” ก. มาก 19.1 % ข.ปานกลาง 53.3 % ค. น้อย 20.0 % ง. ไม่เข้าใจ 7.6 %

สภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อการทำ�เกษตร ของท่านหรือไม่ ก. ส่งผล 94.9% เรื่องทำ�ให้ภูมิอากาศแปรปรวน แห้งแล้ง น้ำ�ท่วมและผลผลิตทางการเกษตรลด ลง ข.ไม่ส่งผล 5.1 %

ในขั้นตอนการทำ�การเกษตรที่ผ่านมามีส่วนที่ ก่อให้เกิด ปัญหาสภาวะโลกร้อนหรือไม่ ก. มีส่วน 38.8 % เรื่อง การแผ้วถางพื้นที่ ทางการเกษตร การเผาเศษวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรด้วยและมีการใช้สารเคมีทาง การเกษตร เพราะทั้งการเผาเศษวัสดุทางการ เกษตรและการใช้ ส ารเคมี นั้ น ส่ ง ผลทำ � ให้ เ กิ ด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ สารพิษที่ทำ�ลายชั้นบรรยากาศ ข. ไม่มีส่วน 61.2 % เพราะมีวิธีการทำ�เกษตร ในปัจจุบันใช้สารเคมีและเครื่องจักรกลทางการ เกษตรที่ใช้พลังงานน้ำ�มันลดลงแล้ว

การมีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหา สภาวะโลก ร้อน ก. ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น หันมาทำ�การเกษตรที่ไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม เช่น เลิกเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ลดการใช้สารเคมี ทางการเกษตร 46.9 % ข. ช่วยกันประหยัดพลังงาน ลดการใช้น้ำ�และ ไฟฟ้า 9.1% ค. ลดการทำ�ให้เกิดขยะในชีวิตประจำ�วัน เช่น ลด การใช้ถุงพลาสติก 8.6% ง. การรณรงค์ ปลูกฝังจิตสำ�นึกให้กับเด็กและ ประชาชนทั่วไป 6.3% จ. อื่นๆ 11.8% ช. ไม่มีความเห็น 17.3%

การปรับตัว/วิธีการทำ�การเกษตรเพื่อรับมือ กับปัญหาโลกร้อนหรือไม่ ก. มี 56.3 % คือ การหันมาปลูกพืชทนแล้ง หรือพืชหมุนเวียนที่ใช้น้ำ�น้อยและลดการใช้สาร เคมี เลิกเผาเศษวัสดุทางการเกษตร นอกจาก นี้ ยั ง ปลู ก ไม้ ยื น ต้ น และพื ช คลุ ม ดิ น เพื่ อ รั ก ษา หน้าดิน ข. ไม่มี 43.7 %

ปัญหาที่เกิดจากสภาวะโลกร้อนใดที่ส่งผลกระ ทบต่อการทำ�การเกษตรของท่าน ก. การเกิดภัยธรรมชาติ (น้ำ�ท่วม ฝนแล้ง พายุ แผ่นดินไหว) 25.6% ข. ผลผลิตทางการเกษตรลดลง 22.0 % ค. ฤดูกาลคาดเคลื่อน 21.1% ง.อุณหภูมิโลก สูงขึ้น 16.6% จ. การเกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ที่รุนแรง มากขึ้น 14.7 %

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ก. ไม่เกิน 20 ปี 0.7% ข. 21- 30 ปี 18.1% ค.31-40 ปี 32.7% ง.41-50 ปี 31.8% จ. 51-60 ปี 14.1% ฉ. มากกว่า 60 ปี 2.6% ประเภทการเกษตร ก. ปลูกพืช 64.3 % ข. เลี้ยงสัตว์ 27.3% ค.ประมง 8.4%

“หมอกควันเป็นปัญหาประจำ�ทุกปี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงปลายเดือนเมษายน ภาคเหนือตอนบนจะตกอยู่ในภาวะ วิกฤติ สาเหตุของฝุ่นละอองเกิดจากไฟป่า การเผาขยะในที่ โล่ง และเผาตอซังข้าวในนาข้าว การเผาไร่นาในฤดูแล้งนั้น เป็นความเชื่อดั้งเดิมว่า จะทำ�ให้การเพาะปลูกได้ผลดี แต่ที่ จริงวิธีการนี้ทำ�ให้เสียน้ำ�ในดิน ดินก็แข็ง รากพืชชอนไชไม่ได้ เติบโตช้า แล้วยังทำ�ลายแมลงควบคุมศัตรูพืช และสร้างฝุ่น ควัน เกษตรกรเป็นแค่สาเหตุหนึ่ง อีกส่วนเกิดจากการเผาใน เมือง ทั้งเผาใบไม้ เผาขยะ ซึ่งคนคิดว่าไม่ได้ก่อปัญหามลพิษ ทางอากาศ” รศ.ดร.ทวีวงศ์อธิบาย ที่น่าสนใจก็คือ ถ้าลดการเผาไร่นาได้จะช่วยลดมลพิษทาง อากาศได้ถึง 438.38 ล้านกิโลกรัม คิดเป็นก๊าซเรือนกระจก 436.51 ล้านกิโลกรัม และฝุ่นขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ 1.87 ล้านกิโลกรัม ขณะเดียวกันมีการสะสมอินทรีย์ วัตถุในดินเพิ่มราว 288 ล้านกิโลกรัมและเพิ่มปริมาณปุ๋ยใน ดินคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 181 ล้านบาท ติดตามได้ที่ http://www.econ.mju.ac.th/maejo_poll/


change | 11

เรามากิน ด้วงมะพร้าว กันเถอะ! ด้ ว งมะพร้ า วเป็ น ศั ต รู ตั ว ฉกาจของมะพร้ า ว เนื่องจากด้วงมะพร้าว จะกัดเจาะเข้าไปบริเวณ ยอดมะพร้าว ทำ�ให้มะพร้าวยืนต้นตาย แต่ ตัวอ่อนของด้วงมะพร้าว ซึง่ เป็นหนอนมะพร้าว ตัวอ้วนขาว กลับเป็นอาหารจานโปรดของคน ในภูมิภาคอื่น คนทางภาคเหนือมักนำ�มาทอด รับประทาน หรือเอามาตำ�เป็นน้ำ�พริก ในต่าง ประเทศมีการนำ�มาเคลือบช็อคโกแลต กลายเป็น ของหวานที่แปลกแหวกแนว คนสมุยตอนนี้เจอปัญหาการระบาดของด้วงมะพร้าว ด้วงแรด และ แมลงดำ�หนาม ทำ�ให้ต้นมะพร้าวในสมุยตายลงเป็นจำ�นวนมาก ปัญหาการ ระบาดของแมลงต่างประเทศเหล่านี้ เกิดจากศัตรูตามธรรมชาติของพวก มันลดลง เนื่องจากมนุษย์บุกรุกป่ากันมากขึ้น กระรอก และนกที่กินหนอน ถูกล่าเป็นอาหาร และปัญหาการนำ�ปาล์มต่างถิ่นเข้ามาบนเกาะโดยไม่มี การควบคุม ทำ�ให้มีแมลงดำ�หนามสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาบุกรุกพืชบนเกาะ และไม่มีศัตรูตามธรรมชาติเข้ามารักษาสมดุลย์ แม้กรมวิชาการเกษตร จะมีการเพาะพันธุ์แตนเบียนเพื่อควบคุมแมลงเหล่านี้ แต่ก็ยังไม่ทันต่อการ ลุกลาม

หนอนน้ อ ยตั ว อ่ อ นสี เ หลื อ งอ่ อ นอ้ ว นพี ข นาดหั ว แม่ โ ป้ ง เดินกระดุ๊บกระดิ๊บไปตามช่องที่ตัวเองกัดกิน มันคืออาหาร โปรตีนชั้นยอดของคนบ้านสวนทางใต้แถบสุราษฎร์ธานีตอน ล่างไปจนจรดจังหวัดสตูล มีพืชตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งที่งอก งามริมคลองน้ำ�จืด ให้แป้งและให้ประโยชน์อื่น ๆ หลากหลาย แต่ที่สำ�คัญ ลำ�ต้นสามารถนำ�มาเลี้ยงหนอนด้วงพวกนี้ขาย เป็นล่ำ�เป็นสัน เพราะราคาของหนอนด้วงในยุคนี้ไม่ต่ำ�กว่า ก.ก. ละ 200 บาท แพงจนคนหัวใสบางคนคิดค้นวิธีเลี้ยงโดย นำ�ตัวเต็มวัยมาปล่อยในโรงเรือนที่ปิดมิดชิด ให้มันวางไข่ใน ภาชนะที่ บ รรจุ อ าหารที่ บ ดจากลำ � ต้ น พื ช ชนิ ด นี้ ไ ว้ จ นเต็ ม จากนั้นก็แค่รอคอย วิธีนี้สามารถทำ�รายได้ให้ผู้เลี้ยง โดยไม่ ต้องโค่นต้นมะพร้าวหรือต้นสาคูอีก การเปลี่ยนจากหนอนตัวอ้วนซึ่งบางคนกินสด ให้กลายเป็น เมนูกับแกล้มจานอร่อย มีวิธีปรุงง่าย ๆ คือ นำ�เจ้าหนอนน้อย ไปชุบน้ำ�เกลือหรือเนย เหยาะพริกไทยดำ�ลุกเคล้า แล้วนำ�ไป ทอดในกระทะน้ำ�มันร้อน รอให้ผิวนอกเหลืองเข้ม กรอบนอก นุ่มในแค่นั้นก็อร่อยล้ำ�     

หากแตนเบียนช่วยไม่ทัน การช่วยกัน กินหนอนด้วงมะพร้าว โดยทำ�ให้เป็นเมนู จานโปรดของสมุย อย่างน้อยก็อาจจะ ช่วยบรรเทาปัญหาไปได้บ้าง


ppetite | 11

เมนูพื้นถิ่นใต้

*ผักเหนาะ หมายถึงพืชผักสดที่ ใช้กินควบคู่ กับอาหาร เนื่องจากคนภาคใต้ชอบอาหารรส จัด ในการกินอาหารแต่ละมื้อจะต้องมีอาหาร รสเผ็ดเป็นกับข้าวอย่างหนึ่งด้วยเสมอ ผักสด จะช่ ว ยลดความเผ็ ด ร้ อ นของรสชาติ อ าหาร ดังนั้นบนโต๊ะอาหารของชาวปักษ์ใต้ จะมีจาน ผักเหนาะวางเคียงคู่อยู่เสมอ และการกินจะ ขาดรสชาติทันทีถ้าไม่มีผักเหนาะ

ฉิ้ง...ฉับ

อาหารหลักของคนเกาะสมุยก็คือ ขนมจีน การกินขนมจีนของ คนที่นี่ก็ไม่เหมือนใคร เพราะว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือถาดผักที่ใหญ่โต มโหฬาร ประกอบไปด้วยผักหน้าตาแปลก ๆ เยอะแยะมากมาย ที่คนกรุงเทพฯ หรือคนจังหวัดอื่น ๆ คงจะเลือกหยิบกินไม่ถูก เช่น ยอดหมุย ยอดของต้นมะม่วงหิมพานต์ หรือใบหมวง ยอดมะขาม สะตอ ซึ่งเป็นพืชชนิดเดียวกับต้นถั่ว และยังเป็นพืช บำ�รุงดินได้ดีอีกด้วย ยอดมันปู ใบเล็กรอก ใบบอระเพ็ด ซึ่ง ผักเหล่านี้ล้วนมีสรรพคุณทางด้านการรักษาสุขภาพ ซึ่งเป็น ภูมิปัญญาท้องถิ่น แก้โรคสารพัด วันนี้เอาพืชผักพื้นบ้านมาแนะนำ�ให้รู้จักสักอย่าง แถวนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา พัทลุง เรียกว่า “ลูกฉิ้ง” ครับ ชื่อนี้ถ้าให้สันนิษฐาน น่าจะมาจากรูปร่างลักษณะของผลที่คล้ายกับ “ฉิ้ง” ฉิ้งที่เป็นเครื่องดนตรี ที่ ใช้ตีนั่นแหละครับ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ความสูงประมาณ 7 เมตร มีใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ออกผลตามข้อเป็นกระจุกหรือเป็นพวง ผลสีเขียว เข้ม เนื้อเปราะ ด้านในกลวงสีชมพู ประโยชน์ของลูกฉิ้ง ใช้เป็นผักเคียง ผักเหนาะ* ส่วนใหญ่รับประทานกับขนมจีน เนื่องจากลูกฉิ้งมีรสฝาด มี สรรพคุณแก้ท้องอืด ท้องเสีย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณ เนื่องจาก ขนมจีนเป็นอาหารอ่อน แป้งที่ทำ�ขนมจีนต้องแช่ หรือหมักไว้ก่อน คนที่ธาตุ อ่อน หรือท้องไม่ปกติ ถ้ารับประทานขนมจีนเข้าไปจะทำ�ให้ท้องเสียได้ จะต้องเคียง (กิน) ด้วยผักที่มีรสฝาดเช่น ลูกฉิ้ง มันปู บัวบก หัวปลี ยอดจิก หรือผักอื่น ๆ ที่มีรสฝาด ลูกฉิ้ง มีลักษณะทั่วไปเหมือนลูกมะเดื่อ แต่มะเดื่อเนื้อผลจะไม่เปราะ (เนื้อเหนียว)และไม่มีรสชาดที่หวานปนฝาด โดยทั่วไปไม่นิยมรับประทาน เหตุเพราะว่ามะเดื่อนั้นไม่ค่อยดีเพราะมีแมลงหวี่เข้าไปอยู่ข้างใน และ ผลจะมีขนาดใหญ่กว่าลูกฉิ้ง กินไม่อร่อย ข้อมูล: เกษตรยะลา http://gotoknow.org/blog/mitree-suk/247139

มหัศจรรย์ นำ�้มันมะพร้าว

มะพร้าว เป็นพืชพื้นเมืองของไทย ซึ่งบรรพบุรุษได้นำ�มะพร้าว มาใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของต้น จนมะพร้าวได้ชื่อว่าเป็นต้นไม้ สารพัดประโยชน์ และเป็นพฤกษาชีวิน หรือ Tree of life เนื่องจาก เป็นที่มาของปัจจัยสี่ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่มห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย มาตั้งแต่โบราณกาล โดยที่คนไทยไม่เคยมีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ แต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง นำ�้มัน มะพร้าวและกะทิ ซึ่งเป็นไขมันประเภทอิ่มตัว (saturated fat) ถูก ระบุว่าเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจ

เพราะมีคอเลสเตอรอลสูง

จึงมีการรณรงค์ให้หันไปบริโภค น้ำ�มันพืชที่ไม่อิ่มตัวแทน(un-saturated fat) เช่น นำ�้มันถั่วเหลือง นำ�้มันข้าวโพด เป็นต้น แต่ในปัจจุบันได้มีรายงานการวิจัยว่า นำ�้มันมะพร้าวที่เคยถูกระบุว่าเป็น สาเหตุของโรคหัวใจนั้นไม่เป็นความจริง เพราะผลการวิจัยสรุปได้ว่า นำ�้มัน มะพร้าวเป็นนำ�้มันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาก แต่นำ�้มันที่ไม่อิ่มตัวทั้งหลาย กลับเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ เช่น ทำ�ให้มีนำ�้หนักเกินอัตราที่กำ�หนด ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลายชนิด

นำ�้มันมะพร้าวเปลี่ยนเป็นพลังงานได้อย่างรวดเร็ว

เนื่องจากกรดไขมันส่วนใหญ่ของนำ�้มันมะพร้าวมีโมเลกุลขนาดกลาง จึงเปลี่ยนเป็นพลังงาน ที่ตับอย่างรวดเร็วทำ�ให้ไม่มีไขมันเหลือสะสมในร่างกาย และยังไปเร่งอัตราการเผาผลาญอาหาร ให้เป็นพลังงาน (metabolism) เพราะมันมีผลทำ�ให้เกิดความร้อนสูง ทำ�ให้นำ�้มันมะพร้าวที่บริโภค เข้าไปถูกเผาผลาญเป็นพลังงานหมดไม่สะสมเป็นไขมันในร่างกาย และยังไปนำ�ไขมันที่ร่างกาย สะสมไว้ในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ออกมาใช้เป็นพลังงาน จนมีคำ�ที่ว่า “Eat Fat – Look Thin”

นำ�้มันมะพร้าวสร้างภูมิคุ้มกัน

เมื่อเราบริโภคนำ�้มันมะพร้าวเข้าไปในร่างกาย กรดลอริกในนำ�้มันมะพร้าวจะเปลี่ยนเป็นโมโน ลอริน (monolaurin) ซึ่งเป็นสารตัวเดียวกับที่อยู่ในนำ�้นมมารดาที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทารกใน ระยะ 6 เดือนแรก ที่ร่างกายยังไม่สร้างระบบภูมิคุ้มกันโรค ทั้งยังฆ่าเชื้อโรค เพราะโมโนลอรินเป็น สารปฏิชีวนะที่ทำ�ลายเชื้อโรค สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต์โปรโตซัว และไวรัสบางชนิด ที่ยาปฏิชีวนะทั่วไปทำ�ลายไม่ได้เนื่องจากมีเกราะที่เป็นไขมันห่อหุ้ม แต่เกราะนี้ก็จะถูกละลายโดย น้ำ�มันมะพร้าวเพื่อเปิดโอกาสให้โมโนลอรินเข้าไปฆ่าเชื้อโรค สารปฏิชีวนะในนำ�้มันมะพร้าวไม่เป็น พิษต่อมนุษย์ และจะถูกสร้างขึ้นในร่างกายของมนุษย์เมื่อบริโภคอาหารที่มีกรดลอริก อีกทั้งไม่เป็น อันตรายต่อแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในลำ�ไส้

นำ�้มันมะพร้าวช่วยรักษา

น้ำ�มันมะพร้าวเป็นหนึ่งในสองชนิดของนำ�้มันบริโภค ซึ่งช่วยลดความหนืด (Sticki-ness) ของ เลือดที่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจ ตำ�ราอายุรเวทของอินเดีย ใช้น้ำ�มันมะพร้าวรักษาโรคมาไม่ต่ำ�กว่า 4,000 ปี แพทย์แผนไทยก็ใช้นำ�้มันมะพร้าวรักษาโรคทั้งภายในและภายนอกมาเป็นเวลาช้านาน เช่น ในตำ�ราพระโอสถพระนารายณ์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้ใช้นำ�้มันมะพร้าวเป็นยานวดแก้ปวดเมื่อย ยารักษาโรคกระดูก ยารักษาแผลเน่าเปื่อย ส่วนตำ�ราแพทย์แผนไทยในปัจจุบันก็แนะนำ�ให้ใช้นำ�้มัน


เมนูมะพร้าวฮิปๆ Chocolate Coconut fudge เกาะสมุยเป็นเกาะแห่งมะพร้าว และมะพร้าวก็นำ�มาทำ�ขนมไทยได้ หลายชนิด แต่ถ้ามะพร้าวในขนมไทย ทำ�ให้เพื่อนคุณเฉย ๆ ลองทำ� Chocolate coconut fudge รสหวานกลมกล่อมซักชิ้น ให้เพื่อนได้ชิมแล้วจะรู้ว่าสวรรค์แดนใต้อยู่ใกล้แค่เอื้อม • น้ำ�ตาลไอซ์ซิ่ง 4 ถ้วย • ช็อคโกแลตแบบไม่หวาน ละลายแล้ว 4 ออนส์ • มะพร้าวแห้ง 1 ถ้วย • ครีมชีสแบบไม่มีไขมัน 8 ออนส์ • เกลือ 1 หยิบมือ • กลิ่นวนิลา 1 ช้อนชา

1. ใส่ครีมชีสลงกะทะขนาดสัก 8 นิ้ว ตั้งไฟจนครีมชีสเริ่มนุ่ม 2. เติมน้ำ�ตาลไอซ์ซิ่งลงในครีมชีส ค่อย ๆ ตีผสมให้เข้ากัน 3. ใส่มะพร้าวแห้ง เกลือ และกลิ่นวานิลา แล้วคนให้เข้ากัน 5. เทลงในถาดเป็นชั้น ๆ สลับกับช็อคโกแลตที่ละลายไว้แล้ว 6. นำ�ไปแช่เย็นจนแข็งตัวแล้วตัดเป็นชิ้น ๆ ให้สวยงาม 7. ได้เวลาหม่ำ�แล้ว

มะพร้าวรักษาโรคกระดูกที่เกิดจากอุบัติเหตุ รักษา เม็ดผดผื่นคัน ลบริ้วรอยแผล ฟกช้ำ� ซ่อมแซมส่วนสึกหรอ และป้องกันแสงแดด และความร้อน แม้กระทั่งแพทย์ แผนปัจจุบันชาวตะวันตก ก็ให้คนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยอาหารหรือการดูดซึม อาหาร เด็กทารกรวมทั้งเด็กเล็กที่ไม่สามารถย่อยไขมันกินนำ�้มันมะพร้าวเป็นยา รักษาโรค

ประเทศไทยมีแหล่งผลิตมะพร้าวที่สามารถตอบสนองความต้องการ ของคนในประเทศและต่างประเทศได้ จึงควรช่วยกันสนับสนุน ให้นำ�้มัน มะพร้าวกลับมาเป็นที่นิยมใช้และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แพร่หลายใน อนาคตต่อไป

นำ�้มันมะพร้าวบำ�บัดช่องปาก

นำ�้มันมะพร้าวบีบเย็น (cold-pressed coconut oil) ผลิตจากเนื้อมะพร้าวสด โดยกระบวนการ บีบไม่ผ่านความร้อนสูง และไม่ผ่านกระบวนการ เติมออกซิเจน (oxidation) เป็นนำ�้มันมะพร้าว ที่บริสุทธิ์ที่สุด สีใสเหมือนนำ�้ มีวิตามินอีสูง มี กรดไขมั น อิ ส ระต่ำ � มี ก ลิ่ น มะพร้ า วอย่ า งอ่ อ นๆ เรี ย กนำ �้ มั น มะพร้ า วชนิ ด นี้ ว่ า นำ �้ มั น มะพร้ า วพรหมจรรย์ (Virgin Coconut Oil) เป็นนำ�้มันที่ ผลิตโดยอุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรือในครัวเรือน มีกรดลอริก (Lauric acid) อยู่ในปริมาณที่สูง มาก ประมาณ 48-53 % ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษใน การเสริมสุขภาพ

ออยล์พูลลิ่งเป็นการบำ�บัดที่ทำ�ได้ง่ายที่สุด แต่ก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดในบรรดาการ รักษาทางธรรมชาติด้วยเช่นกัน สำ�หรับหลายๆ คนมีความรู้สึกว่า แค่การอมและเคลื่อนนำ�้ มันไปทั่วๆ ปาก ไม่น่าจะช่วยรักษาโรคได้ อันที่จริงออยล์พูลลิ่งไม่ได้รักษาโรค แต่มันช่วย ขจัดแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรค หรือเป็นตัวการปล่อยสารพิษให้หมดไป ออยล์พูลลิ่ง เป็นกระบวนการทางชีววิทยาล้วนๆ แบคทีเรียในช่องปากที่ก่อให้เกิดโรคส่วนใหญ่เป็นสัตว์ เซลล์เดียว เมื่อคุณเทนำ�้มันลงในน้ำ� สิ่งที่เกิดขึ้นคือ นำ�้กับนำ�้มันจะแยกกันอยู่ไม่ยอมผสม รวมกัน แต่ถ้าคุณเทนำ�้มันสองชนิดเข้าด้วยกัน สิ่งที่เกิดขึ้นคือ นำ�้มันทั้งสองจะผสมรวม และดึงดูดซึ่งกันและกัน นี่คือความลับของออยล์พูลลิ่ง เมื่อคุณใส่นำ�้มันลงในปาก เนื้อเยื่อที่เป็นนำ�้มันหรือไขมันของแบคทีเรียจะถูก นำ�้มัน ดูดไว้ ขณะคุณเคลื่อนนำ�้มันไปทั่วช่องปาก แบคทีเรียที่ซ่อนอยู่ภายใต้รอยแยกของเหงือก และฟันหรือตามซอกของฟัน จะถูกดูดออกจากที่ซ่อนและติดแน่นอยูในส่วนผสมของนำ�้มัน ยิ่งนานยิ่งมาก หลังจากผ่านไป 20 นาที ส่วนผสมของนำ�้มันจะเต็มไปด้วยแบคทีเรีย ไวรัส ฯลฯ จึงควรบ้วนทิ้งไปมากกว่าที่จะกลืน เศษ อาหารที่ติดอยู่ตามซอกฟันซึ่งเป็นอาหารของแบคทีเรียจะถูกดูดออกด้วยเช่นกัน สิ่งที่ไม่ใช่นำ�้มัน (water based) จะถูกดูดออกด้วยนำ�้ลาย นำ�้ลายยังช่วยลดกรดที่เกิดจาก แบคทีเรียอีกด้วย

มหัศจรรย์น้ำ�มันมะพร้าว :โดย ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา “ ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำ�มันมะพร้าวแห่งประเทศไทย” http://www.cdcot.org/ ขอขอบคุณภาพจาก: http://www.purepaithailand.com


bstract |13

Koh Samui Green Island Project เมื่อพูดถึงเกาะสมุย หลาย ๆ คนคงเคยได้ยินชื่อเกาะนี้อย่างคุ้นชินหูมาแล้ว ก็เพราะความสวยงามที่อุดมไปด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความ โดดเด่น สวยงาม มีเสน่ห์ชวนให้หลงใหล เกาะสมุยยังมีหาดทรายสีขาว สะอาดตาที่ทอดยาวขนานไปกับทิวต้นมะพร้าว ริมชายหาดจนกลายเป็น เอกลักษณ์ของเกาะสมุยไปโดยปริยาย ส่วนภายใต้ท้องทะเลรอบเกาะสมุย ก็มีแนวปะการังที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งดำ�น้ำ�ตื้นชั้นเลิศไม่แพ้ที่ไหน ๆ และ ไม่เพียงแต่แ หล่งท่องเที่ยวที่สวยงามทางธรรมชาติเ ท่านั้น เกาะสมุยยัง พร้อมไปด้วยวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึง ความมีอัธยาศัยไมตรีของชาวท้องถิ่นด้วย และนี่ก็ถือเป็นเหตุผลหลักที่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวคนแล้วคนเล่าให้มาเยือนเกาะแห่งนี้ ในปัจจุบันเกาะสมุยได้มีการเปลี่ยนแปลงไป แต่ไม่ใช่ในทาง ที่ดี ขึ้น ตรงกันข้ามกลับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่กว่าเดิม ปัจจัยสำ�คัญ ก็คงจะเป็นที่ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ที่เป็นแรงดึงดูดนักท่อง เที่ยวจากทั่วทุกสารทิศนี่แหละ “ว่าต้องมีสักครั้งหนึ่งนะ ที่ได้ไปสัมผัส กับธรรมชาติที่สวยงามของเกาะสมุย” จึงทำ�ให้แต่ละปี เกาะสมุยมีนัก ท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนมากกว่า 1 ล้านคน และเป็นที่แน่นอนว่า เมื่อ มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากขนาดนี้ สิ่งที่ตามมาแบบติด ๆ นั่นก็คือ ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น ความต้องการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ก็เพิ่มขึ้น และธุรกิจการโรงแรมก็ย่อมเติบโตเพื่อรองรับจำ�นวนนักท่องเที่ยวมาก ขึ้นเช่นกัน กอปรด้วยการเจริญเติบโตของแหล่งท่องเที่ยวที่เกาะสมุยนั้น ไม่ได้ มีการวางแผนในการจัดระบบสาธารณูปโภคและทรัพยากรธรรมชาติ อย่างจริงจัง ชัดเจน จึงทำ�ให้เกาะสมุยที่เคยสวยงามของเรานั้นต้อง ประสบปัญหา “ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม” ไม่ว่าจะเป็นจำ�นวน ขยะที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มลพิษต่าง ๆ ที่ไม่สามารถกำ�จัดได้ หมด ทรัพยากร และระบบนิเวศชายฝั่ง รวมถึงทรัพยากรในท้องทะเล ถูกทำ�ลายศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ของผู้คนในท้องถิ่นก็ถูกกลืนหาย ไปกับวัฒนธรรมต่างถิ่นที่เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ


ของผู้ประกอบการ ขาดจิตสำ�นึก และก่อให้เกิดการทำ�ธุรกิจที่ไร้จรรยา บรรณและขาดความรับผิดชอบ ด้วยเหตุผลนี้เองทำ�ให้เกิดโครงการดีๆที่สร้างสรรค์สังคมอย่าง “Green Island Project Koh Samui” ขึ้น เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติที่สวยงาม ให้คงอยู่ และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นในเกาะสมุยโดย Green Island มีความหมายครอบคลุมไปยังทุกส่วนพื้นที่ที่ประกอบกันเป็น เกาะสมุยและสีเขียวก็เป็นสีที่แทนความหมายต่าง ๆ กันออกไป สีเขียว แทนสีของธรรมชาติที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสดชื่นเขียวขจี ที่จะทำ�ให้ เกาะสมุย สวยงาม อากาศสดชื่น พื้นดินอุดมสมบูรณ์ สีเขียว แทนความ กลมกลืนของสิ่งปลูกสร้างกับสภาพแวดล้อมที่มีรูปแบบสวยงาม มีระบบ รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสีเขียว แทนจิตสำ�นึกของ ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวประชาชนผู้อยู่อาศัยหน่วยงานราชกาที่ร่วม แรงร่วมใจกันทำ�หน้าที่ของตนต่อสังคมบนเกาะสมุยด้วยความปรารถนาดี แสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐ ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และชุมชน ในการฟื้นฟูและรักษาธรรมชาติที่สวยงามการมีวิถีชีวิตท้องถิ่นอันเป็น เอกลักษณ์ของเกาะสมุยให้กลับมาดังเดิม

สิ่งที่เราสามารถทำ�ได้ เมื่อเดินทางไปเที่ยวที่เกาะสมุย 1. ลดจำ�นวนการทิ้งขยะ ปฏิเสธการใช้ ภาชนะบรรจุอาหารที่ทำ�มาจากพลาสติก หรือ โฟม เพราะขยะจำ�พวกนี้จะมีวิธีการจัดการที่ ค่อนข้างยุ่งยากหากกำ�จัดไม่ดี ก็อาจจะทำ�ให้ เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ และที่สำ�คัญที่สุด ควรคัดแยกประเภทของขยะเพื่อง่ายต่อการ นำ�กลับมาใช้ใหม่ 2. การจราจร ควรเลือกใช้รถสาธารณะ ของทางเกาะสมุย วิธีนี้นอกจากจะช่วยลด มลพิษทางอากาศได้แล้ว ยังลดจำ�นวนผู้ใช้รถ บนท้องถนน ไม่เปลืองทรัพยากร และทำ�ให้ อุบัติเหตุต่าง ๆ ก็ลดลงตามไปด้วย 3. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ต้องคำ�นึง ถึงความพอดี ไม่ใช้จนฟุ่มเฟือย เช่น การใช้ ไฟฟ้า น้ำ�ประปา รวมถึง ป่าไม้ หาดทราย ทะเลอีกด้วย การเลือกพักโรงแรมที่อนุรักษ์ ธรรมชาติก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราจะช่วยให้ เกาะสมุยยังคงน่าอยู่เหมือนเดิม

กิจกรรม และการแสดง มีไว้รองรับนักท่องเที่ยวมากมาย

4. ซื้อสินค้าที่จัดทำ� จัดจำ�หน่ายโดยผู้คน ในท้องถิ่น เพราะจะทำ�ให้พวกเขารู้สึกว่าอาชีพ และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของพวกเขาได้รับการ ตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยว จะทำ�ให้รู้สึกดีใจ และภูมิใจในวิถีชีวิตของตนเอง อีกทั้งวิธีนี้ยัง เป็นการส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ของผู้คนในท้องถิ่นอีกด้วย เรื่องง่ายแสนง่ายแบบนี้ ถ้าทุกคนทุกฝ่าย หันมาให้ความสนใจและร่วมลงมืปฏิบัติอย่าง จริงจังเกาะสมุยที่มีแต่ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สวยงาม น้ำ�ทะเลใส หาดทรายที่ขาวสะอาดตา ก็จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

www.thegreenislandproject.org


bstract |15

ในอดีตเรารู้จักเกาะสมุยว่ามีมะพร้าวพันธุ์ดีที่สุด แต่ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างขนานนามเกาะสมุยว่า “สวรรค์กลาง อ่าวไทย” ด้วยความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของ ธรรมชาติ บ วกกั บ วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องผู้ ค นในท้ อ งถิ่ น ถื อ เป็ น เสน่ ห์ เ ฉพาะตั ว ที่ ส ร้ า งความหลงใหลให้ กั บ ผู้ ม าเยื อ น ได้เป็นอย่างดี และไม่เพียงเกาะสมุยเท่านั้น เพราะบรรดาบริวาร หมู่เกาะใกล้เคียงก็ล้วนแล้วแต่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม จนทำ�ให้นัก ท่องเที่ยวที่มาเยือนสมุย ต่างก็รู้สึกได้ถึงความคุ้มค่า โดยแต่ละ เกาะก็จะมีความงดงามแตกต่างกัน ไปดูกันดีกว่า ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนน่าสนใจบ้าง... รวมไปถึงการแสวงหาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเทียั่งยืนต่อไปนั่นเอง

ก่อนจะท่องเที่ยวให้จุใจนั้น

ก็แวะมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเกาะสมุยกัน หน่อย นัน่ ก็คอื เจดียแ์ หลมสอ เป็นเจดียท์ สี่ ร้างขึน้ โดยหลวงพ่อแดง พระภิกษุ ที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างยิ่งของชาวเกาะสมุย องค์พระเจดีย์ประดับด้วย กระเบื้องสีทองทั้งองค์ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งอยู่ริมทะเล เขตติดต่อระหว่างตำ�บลตลิ่งงาม-หน้าเมือง วัดคุณาราม (วัดเขาโป๊ะ) ใกล้ น้ำ�ตกหน้าเมือง มีพระซึ่งชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อแดง ปิยะสีโล (ท่านพระ ครูสมถกิตติคุณ) ที่ท่านได้มรณภาพไปแล้วแต่ศพไม่เน่าเปื่อยบรรจุในโลง แก้ว ในท่านั่งวิปัสสนากรรมฐาน เมื่อไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ได้เวลาท่องเที่ยว สักที ถ้าอย่างนั้นมาเริ่มกันที่หาดเฉวงกันก่อน หาดเฉวงนี้เป็นหาดที่ได้รับ ความสนใจ และความนิยมสูงสุดในหมู่นักท่องเที่ยว เพราะด้วยความลาดชัน ที่ ไม่มากของหาดและระดับน้ำ �ลึกกำ�ลังดีจึงทำ�ให้เหมาะแก่การเล่น น้ำ � ขอขอบคุณภาพจาก www.nathoncity.com, www.junjan.com, www.siamfreestyle.com, www.samui-center.com

ทั้งยังมีความสวยสดงดงามของหาดทรายสีขาวละเอียดสะอาดตา ที่ทอด ยาวโอบอุ้มทะเลไว้ ยิ่งหากเป็นค่ำ�คืนที่พระจันทร์เต็มดวงด้วยแล้ว แสงจาก ดวงจันทร์จะตกกระทบลงบนพื้นทรายเป็นประกายแวววาวก็ยิ่งสร้างความ สวยงามและประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง ไปต่อกันที่หาดละไม เป็นหาดที่ได้รับความนิยมรองลงมาจากหาดเฉวง หาดละไมมีอ่าวที่โค้งได้รูปสวยงาม มีหาดทรายขาวสะอาด น้ำ�ทะเลสวย และใสมาก แถมระดับน้ำ�ในบริเวณหาดละไมก็ยังเหมาะแก่การเล่นน้ำ� มาก ที่สุดอีกหาดหนึ่งด้วย นอกจากนี้ทางตอนใต้ของหาดละไม ยังมีหินตาหิน ยาย ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมธรรมชาติ อันน่าสนใจ พืน้ ทีบ่ ริเวณหาดจะเป็นหินทัง้ หมดสามารถเดินลงไปได้ถงึ ทะเล เลยที เ ดี ย วแถมยั ง ได้ สั ม ผั ส กั บ ธรรมชาติ ข องหาดหิ น ที่ ส วยงาม


นั่งเล่นพักผ่อนหรือจะลงเล่นน้ำ�ก็ได้ และที่น่าสนใจคือบริเวณหินตาหินยาย จะมีหินรูปร่างประหลาดอยู่ 2 แห่งด้วยกันซึ่งมีชื่อว่า หินตาและหินยาย เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวที่มาเกาะสมุยต้องแวะเวียน เข้ามาถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้ เป็นที่ระลึก หาดต่อไปเป็นหาดตลิ่งงาม ซึ่งหาดนี้ถือเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกน้ำ�ที่ สวยที่สุดบนเกาะ เนื่องจากด้านหน้าของหาดเป็นที่ตั้งของเกาะสี่และเกาะ ห้า ในเวลาที่พระอาทิตย์ตกจะสามารถมองเห็นภาพของดวงอาทิตย์ตกลง ระหว่างกลางเกาะทั้งสองและค่อยๆจมหายไปในทะเลซึ่งถือเป็น ภาพที่ สวยงามมาก ส่วนในช่วงเวลากลางวันหาดตลิ่งงามยังสามารถ เช่าเหมาเรือ เพื่อเดินทางไปยัง เกาะสี่-เกาะห้า ดำ�น้ำ�ชมปะการัง หรือจะเลือกพักผ่อน ด้วยการตกปลาก็ยังได้ และหาดที่พลาดไม่ได้อีกหาดหนึ่งนั่นก็คือ หาดบ่อผุด เป็นหาดที่มีความ โค้งตามแนวของอ่าวบ่อผุดจัดว่าเป็นหาดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของอาหาร ทะเล เพราะมีร้านอาหารจำ�หน่ายอาหารทะเลสดๆ ให้เลือกลองลิ้มชิมรส เป็นจำ�นวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นชุมชนชาวประมงเก่าแก่ มีบ้านเรือนปลูก สร้างตั้งอยู่ริมหาดเป็นแนวยาว เหมาะแก่ผู้ที่ต้องการพักผ่อนในบรรยากาศ ที่เงียบสงบมากกว่าการเล่นน้ำ� เที่ยวหาดเล่นน้ำ�ทะเลมาเยอะแล้ว เราจะพาไปเล่นน้ำ�จืดกันบ้าง เพราะ ภายในเกาะสมุย ยังมีน้ำ�ตกที่สวยงามเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่ได้รับความ นิยมไม่แพ้หาดไหน ๆ อย่างเช่น น้ำ�ตกหน้าเมือง เป็นน้ำ�ตกขนาดใหญ่ การ เดินทางมาเที่ยวก็แสนจะสะดวกสบาย เมื่อมาถึงก็พบกับลานกว้าง ๆ ให้นั่ง พักผ่อน ร้านอาหารและร้านจำ�หน่ายของที่ระลึกก็มีเรียงราย พร้อมให้ บริการ น้ำ�ตกหน้าเมืองนี้เป็นน้ำ�ตกที่มีขนาดไม่สูงจนเกินไปนัก สายน้ำ�ตก จะไหลมารวมกันเป็นแอ่งน้ำ�ขนาดใหญ่ เหมาะแก่การเล่นน้ำ� และสำ�หรับ ผู้ที่ชอบความสมบุกสมบัน ก็สามารถเดินเท้าเพื่อเข้าไปสัมผัสน้ำ�ตกหน้า เมือง 2 ที่มีขนาดใหญ่และสวยงาม แต่มีกระแสน้ำ�ที่ค่อนข้างแรง ในระหว่าง ทางไปยังน้ำ�ตกหน้าเมือง 2 ยังจะได้ชมแคมป์ช้าง ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับ ความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างมาก แถมยังได้พบกับภาพ ความสวยงามของธรรมชาติ สายน้ำ� ที่ไหลพาดผ่านหน้าผา จนลืมความ เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางเข้าไปเลย


Journey | 19

เกาะแตนแดนไร้เจ้าตูบ เกาะแตนเป็นเกาะเล็ก ๆ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะ สมุย มีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมยอดแหลม มีชุมชน ตั้งถิ่นฐานมาประมาณ 200 ปี แล้ว และมี เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครคือ เป็นเกาะแห่งเดียว ทีไ่ ม่มเี จ้าตูบอาศัยอยูเ่ ลย ตามความเชือ่ เกีย่ วกับ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ว่ า มี เ ทพารั ก ษ์ ที่ ไ ม่ ต้ อ งการให้ มี สุนัขอยู่บนเกาะ ทำ�ให้เจ้าตูบมักมีอันเป็นไปต่าง ๆ นา ๆ หรือความพยายามอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ว่ามีคลื่นเสียงสนามแม่เหล็ก ที่เป็นอันตรายต่อ สุนัข จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครกล้าลองดีหรือท้า พิสูจน์ซักที จากเกาะสมุยเราสามารถมายังเกาะแตนได้โดยการเช่าเรือหาง ยาวจากอ่าวท้องกรูด นั่งปุเลง ๆ มาประมาณ 30 นาที ก็ถึง ที่เกาะมีบังกะโล น่ารัก ๆ อยู่บริเวณอ่าวออกและอ่าวตก มีบริการนำ�เที่ยวโดยชมรมอนุรักษ์ บ้านเกาะแตน เกาะแตนมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติหลายเส้นทาง เราสามารถ พานพบสัตว์ที่น่าสนใจได้ตลอดทาง เช่น นกกระแตแต้แว็ด หรือนกต้อย ตีวิด ที่ชอบวางไข่บนพื้นดินบริเวณหญ้าสั้น ๆ และแสดงอาการหวงไข่ โดย บินส่งเสียงร้องหลอกล่อความสนใจศัตรูไปทางอื่น มีต้นมะปลิงผลสุก ราวเดือนพฤศจิกายน มีสีเหลือง รสเปรี้ยวอมหวาน นอกจากนี้ยังมีต้นหมาก ขึ้นแทรกอยู่ทั่วบริเวณ เป็นหมากชนิดที่ใช้ผลเคี้ยวกับใบพลู มีต้นกะพ้อ หนาม ใบกลมเป็นแฉกรูปฝ่ามือ ใบอ่อนใช้ห่อขนมห่อข้าวเหนียว ใบแห้ง ใช้ห่อทำ�คบจุดไฟ หรือขี้ไต้ ยอดอ่อนใช้เป็นผักมีรสชาติอร่อยดีมาก

เกาะแตนยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ในหลาย ๆ ที่จึงใช้โซล่าเซล ผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสีเขียว ให้กับหลาย ๆ บ้าน บน เกาะ มีสำ�นักสงฆ์บ่อม่วงที่มีพระสงฆ์จำ�พรรษาอยู่ไม่กี่รูป จากปากทางเดิน เข้าสู่สำ�นักสงฆ์ ร่มรื่นด้วยไม้ประดับต่างประเทศและไม้พื้นเมืองปลูกอย่าง สวยงาม เช่น ต้นโกสนใบเหลืองเขียว ใบส้มแดง ต้นแก้ว บริเวณชายทะเล ติดลานวัดมีบ่อน้ำ�จืด ที่ห่างจากน้ำ�ทะเลเพียง 3 เมตร แต่น้ำ�กลับจืดสนิท ภายในวัดมีกะโหลกปลาโลมาปากขวด กะโหลกปลาโลมาหัวปาก และ โครงกระดูกปลาวาฬ ซึ่งแสดงให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของทะเลในอดีต กิจกรรมน่าสนใจของชาวบ้านคือ การทำ�เนื้อมะพร้าวแห้ง โดย ย่างเนื้อมะพร้าวให้แห้งก่อนส่งออกไปยังเกาะสมุย ในสวนมะพร้าวมีบ้าน โบราณอยู่ 2-3 แห่ง มีลักษณะคล้ายบ้านไทยภาคใต้ ชั้นเดียวใต้ถุนเตี้ย ประดับด้วยไม้ฉลุสวยงาม บริเวณเลียบเชิงเขาชุมชนอ่าวออก มีบ่อน้ำ�ผุด มีน้ำ�ไหลตลอดทั้งปี บ่อน้ำ�นี้เชื่อว่าเป็นบ่อน้ำ�ศักดิ์สิทธิ์ช่วยรักษาโรคภัยในอดีตสำ�หรับชาวบ้าน หาดทรายฝั่งอ่าวออกมีปะการังที่พูนขึ้นเป็นคัน ที่ชาวบ้านเรียกว่า คันนา เป็นคันกันคลื่น มีสาหร่ายทะเลขึ้นอยู่รอบบริเวณมากมาย แนวปะการังของเกาะแตนมีความสวยงามโดยเฉพาะในบริเวณ เกาะมดแดง ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ อยู่ใกล้ ๆ จัดว่ามีความหลากหลายที่สุด ของเกาะแตน มีฟองน้ำ�ครก กัลปังหา มากมาย ปัจจุบันเกาะแตนเป็น หนึ่งในเกาะที่ประสบปัญหาปะการังฟอก ขาวเช่นเดียวกับสมุย สิ่งที่พวกเราสามารถทำ�ได้ก็คือการช่วยกันอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมเอาไว้ เพื่อช่วยเกาะแตน และช่วยโลกของเรา


dmire | 21

ชมรมอนุ ร ก ั ษ์ แ ละฟื น ้ ฟู ธ รรมชาติ ลิปะใหญ่ คือผืนป่าบนเกาะสมุย คอยดูแลผืนป่าผืนสุดท้าย ที่เป็นต้นน้ำ� ลำ�ธารของผู้คนบนเกาะ ชมรมจะพาเด็ก ๆ ขึ้นไปเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ปลูกฝังจิตสำ�นักรักป่าให้กับเยาวชน

สมุ ย มาลา เป็นการรวมของช่าวต่างชาติ และคนไทยที่มา

อยู่อาศัย และมีความรักความผูกพันกับเกาะสมุย ร่วมกันทำ� กิจกรรม เพื่อ CLEAN AND GREEN LIVING โดยจัดปีนี้เป็นปีที่ 4 โดย ในงานมีการสัมมนา และให้ความรู้ เรื่องการมีชีวิตอยู่สร้างความสมดุลกับ ธรรมชาติ การใช้ผลิตภัณฑ์ และบริโภคสิ่งที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ การใช้ ทรัพยากรอย่ารู้คุณค่า การปลูกฝังให้เด็ก ๆ ได้มีการทำ�กิจกรรมเพื่อ เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ

ถนนคนเดินเกาะสมุย เมื่อนักท่องเที่ยวฝรั่งร่อยหรอ เราก็ไม่ท้อใจพากันมาเที่ยวเดินเล่น งาน ถนนคนเดินสมุย แวะซื้อของปะปนกับคนไทยบ้าง ฝรั่งบ้าง ได้ของเก๋ อาหาร อร่อย ๆ กลับไปเพียบ มี 2 สายคือสายหน้าทอน และ ฟิชเชอร์แมนวิลเลจ

ทีวีไทย ช่วยนำ�้ท่วม

สูนย์ข้อมูลช่วย เหลื อ ผู้ ป ระสบ ภัยน้ำ�ท่วม สูนย์ข้อมูลช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม ติดต่อประสานงานได้ที่ อาสาสมัครและผู้ที่ต้องการช่วยเหลือ โทรสอบถามที่ 02-101-2900 (30 คู่สาย) หากท่านใดได้ติดต่อไปแล้ว พบว่ามีความช่วยเหลือเข้าไปแล้ว กรุณาแจ้ง ที่เบอร์ 02-101-2900

ททบ.5 บัญชีบริจาค “ช่วยภัยน้ำ�ท่วม” ธ.ทหารไทย สาขาสนามเป้า บัญชีออมทรัพย์ 021-2-69426-9 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-278 1698 และ 02-279 2598 ช่อง 3 โครงการประตูใจ ครอบครัวข่าว 3 ร่วมกับคุณตัน ภาสกรนที เปิด ‘กองทุนประตูใจ ครอบครัวข่าว’ รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำ�ท่วม เพื่อจัดซื้อประตูให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย บัญชีธ.กรุงเทพ สาขาอาคารมาลีนนท์ เลขที่บัญชี 014-300-4141 อสมท. เปิดบัญชีช่วยผู้ประสบภัย “อสมท.ร่วมใจช่วยภัยน้ำ�ท่วม” ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ # 015-0-12345-0 โทร 02-245-0700-4 และเชิญร่วมบริจาคสิ่งของนำ�ไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนน้ำ�ท่วมอาคารปฏิบัติการ ชั้น 1 ถ.พระราม9 09.00-22.00 ทีวีไทยร่วมกับกองทัพอากาศ เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมรับบริจาค สิ่งของเพื่อจัดส่งอย่างเร่งด่วนโทร. 02-791-1385-7 สำ�นักข่าวเนชั่น เปิดศูนย์รับบริจาคเงิน-สิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย โทรศัพท์ 02-338-3333, 02 338-3000 กด 3 ช่อง 7 สีเปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วมได้ที่ บัญชี “001-9-13247-1 ชื่อบัญชี 7 สีช่วยชาวบ้าน ธ.กรุงศรีอยุธยา สำ�นักเพลินจิต สิ่งของช่วยเหลือที่ช่อง7 ซ.พหลโยธิน 18/1


dmire | 22

“จุดหมายปลายทางเป็นสิ่งสำ�คัญ เรื่องราวระหว่างทางก็สำ�คัญไม่แพ้กัน” เส้นทางเดิมที่ไม่เหมือนเดิม วันนี้ทีม Green Growth เจ้าของโปรเจค Green Alternative for Cooler Bangkok จากโครงการ Climate Cool2 จะจัดกิจกรรมชวนคนไปทริปวันเดียวแบบ เที่ยวไปกินไป แถมเก๋ไก๋สุดๆเพราะงานนี้เราจะเดินทางกันโดยขนส่งมวลชน ทั้งหมด! ได้ยินอย่างนี้ถึงกับดี๊ด๊ารีบเสนอตัวขอตามไปด้วยคน เรานัดเจอกันที่สวนรถไฟตอน 10 โมงเช้า การร่วมทริปครั้งนี้มีกติกาง่ายๆคือให้ แต่ละคนพกกล่องข้าวกันมาเอง กับใส่เสื้อสีเขียวเพื่อให้ดูเป็นทีมเดียวกัน ทีเหลือ ก็แค่พกใจดวงโต๊โตมาด้วย ยืนรอรับสมาชิกร่วมทริปพร้อมสายฝนโปรยปรายเย็นๆจน 11 โมง เอด้า เอ้ และ ทราย ก็เริ่มกิจกรรมแนะนำ�ตัวกัน ทริปนี้ประกอบด้วยคนจากหลายสาขาทีเดียว ทั้งสาวนักบริหาร หนุ่มสถาปัตย์ ดีไซเนอร์ไอเดียบรรเจิด ฯลฯ (แอบถามชาว ทริปพบว่า ต่างคนต่างมา ที่สมัครร่วมทริปมาเพราะสนใจอยากมาด้วยจริงๆ แต่ เชื่อเถอะ มาคนเดียวก็จริง แต่ขากลับเราจะกลับพร้อมกัน ^^) จากนั้นเราก็ชวน กันปั่นจักรยานสูดอากาศสดชื่นฟอกปอด อ้อ! ได้แวะไปดูสวนผีเสื้อฟอกตาด้วย

พอใกล้เที่ยงชาวคณะก็มุดลงใต้ดินนั่งรถไฟไปขึ้นที่สถานีศาลาแดง เพื่อปูเสื่อ นั่งกินบะหมี่เกี๊ยวเจ้าอร่อยกันที่สวนลุม (สมาชิกทีมนำ�กล่องข้าวของพวกเรา ไปให้ที่ร้านบรรจุมื้อเที่ยงมา อิ่มด้วยอร่อยด้วย แถมได้ลดราคาอีกคนละตั้ง 10 บาท เก๋สุดๆ ช่วยกันลดปริมาณกล่องโฟมแล้วยังลดรายจ่ายได้อีก >_<) ระหว่างรอให้ข้าวเรียงเม็ด เอด้า เอ้ และทราย ก็ชวนชาวคณะเอาขวดน้ำ�ของ ตัวเองมาทำ�ของเล่นให้เด็กๆ ทำ�ไปคุยไปเคล้าลมเย็นแสนสบายของสวนลุม จากนั้ น เราก็ ชั ก แถวเดิ น ขึ้ น บี ที เ อสไปสถานี ส ะพานตากสิ น ต่ อ เรื อ ด่ ว น เจ้ า พระยาไปลงที่ ท่ า พระอาทิ ต ย์ เ ย็ น ย่ำ � ค่ำ � พอดี เ ราเลยได้ อ ร่ อ ยกั บ โรตี มะตะบะแกล้มบรรยากาศสุดชิลของสวนสันติ ชัยปราการ ก่อนจะชวนชาว ทริปคุยสรุปกิจกรรมเขี๊ยวเขียววันนี้ ซึ่งก็ได้ผลตอบรับที่ดีมาก มีแต่คนอยาก ให้จัดทริปแบบนี้อีก เพราะนอกจากจะสนุกแล้ว การเดินทางโดยขนส่งมวลชน ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยลดปัญหามลพิษต่างๆด้วย ระหว่างทางกลับบ้านก็คิดได้วา่ บางครั้งคนเมืองอย่างเราๆก็มุ่งแต่จะให้ความ สำ�คัญกับปลายทาง ตั้งโจทย์ให้ตัวเองแค่ว่าฉันจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง ด้วยวิธีไหนถึงจะเร็ว ที่สุด สะดวกที่สุด สบายที่สุด จนลืมไปว่า ระหว่างทาง เส้นเดิมที่เราคุ้นชินนั้น มีสิ่งดีๆรอให้เราหันไปแวะทักทายอยู่มากมาย ลอง ปรับชีวิตเร่งรีบให้ช้าลงบ้าง เหลือพื้นที่ให้สิ่งต่างๆรอบตัวบ้าง ก็เก๋ไก๋ใช่ย่อย นะ ^^

“หากน้องๆคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 14-24 ปี สนใจ อยากริเริ่มลงมือทำ�โครงการหรือธุรกิจเพื่อสังคมดูบ้าง แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ติดต่อเข้ามาได้ที่ yvth@youth- ถ้ายังดูรูปสวยๆไม่หนำ�ใจ แอบกระซิบให้ตามไปดูรูปกิจกรรมเขียวๆนี้เพิ่มได้ที่ นี่ venture.org เราพร้อมสนับสนุนให้เป็นจริง”

สำ�หรับใครที่พลาดทริปนี้อย่าเพิ่งเสียใจ คราวหน้าถ้ามีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจ รับรองจะรีบเอามาบอกกันแน่นอน โปรดติดตาม!

Youth Venture Thailand 65/1 ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 website: www.thailand.youthventure.org e-mail: yvth@youthventure.org Tel & Fax: 02-712-8696

นอกจากนั้ น ทางที ม งานยิ น ดี รั บ การ สมั ค รในสื่ อ อื่ น นอกเหนื อ จากใบ สมัครนี้ ไม่ว่าจะเป็นวีดีโอหรือการนำ�เส นออื่นๆ หากสื่อนั้นๆ เล่าถึงกลุ่มของท่าน แรง บันดาล ไอเดียเจ๋งๆ และกิจกรรมที่อยากทำ�

ปงสนุกลุกนั่งสบาย : แนวทางการอนุรักษ์อันสืบเนื่องจาก วิหารพระเจ้าพันองค์

The Little People in Conservation Group’ปง สนุกลุกนั่งสบาย’

รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

The Little People in Conservation Group’ปง สนุกลุกนั่งสบาย’ คำ�ง่ายๆ ที่เป็นนิยามศัพท์อย่างไม่เป็นทางการของกลุ่มคนที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ วิหารพระเจ้าพันองค์ วัดปงสนุก จังหวัดลำ�ปาง เมื่อ ๓ ปีก่อน ซึ่งเริ่มต้นจากคนธรรมดาตัวเล็กๆ ทั้งนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ ชาวบ้าน และรวมถึง ผู้ สนใจ มารวมตัวกันทำ�งานด้านต่างๆ ตามที่ตนถนัด โดยได้รับความรู้ความเข้าใจในงานอนุรักษ์ ทั้งด้านงานสถาปัตยกรรมและงานช่าง แลกเปลี่ยน ความรู้ ซึ่งกันและกัน ก่อเกิดความสำ�เร็จในการอนุรักษ์รักษาวิหารพระเจ้าพันองค์ไว้ได้ จนได้รับรางวัล ‘Award of Merit’ จาก องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ในเวลาต่อมา ถือเป็นผลสำ�เร็จของบุคคลที่ร่วมกันอนุรักษ์วิหารพระ เจ้าพันองค์ จนเป็นที่มาของ กลุ่มคนตัวเล็กกับการอนุรักษ์ (The Little People in Conservation Group) หลัง จากเวลาผ่านไป ๓ ปี ในวันนี้แผนการดำ�เนินงานของกลุ่มคนตัวเล็กกับการอนุรักษ์ได้เติบโตขึ้น ทั้งในแง่ของความคิด การสร้างสรรค์ผลงานที่หลาก หลายอันสืบเนื่องเป็นจำ�นวนมาก ทั้งที่เกี่ยวข้องกับวัดปงสนุกเอง และกิจกรรมอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมในล้านนา กระจายทั่วไป ในภาคเหนือ กระตุ้นกระแสการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในสถาบันหลายแห่ง เช่นโครงการวิจัยของศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ เข้าไปเก็บข้อมูล ศึกษางานพุทธศิลปกรรมในเขตอำ�เภอแม่ทะ จังหวัดลำ�ปาง ในระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ และกระจายไปทั่วพื้นที่ในจังหวัดลำ�ปาง การ อบรมพระสังฆาธิการในเขตจังหวัดลำ�ปาง ลำ�พูน และเชียงใหม่ ณ วัดปงสนุก ช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ โดย ยูเนสโก จนทำ�ให้คณะสงฆ์ในจังหวัดลำ�ปาง ลำ�พูน และเชียงใหม่ มีความรู้ และเห็นความสำ�คัญของการทำ�นุบำ�รุงงานศิลปกรรมภายในวัด จนเป็นที่มาของการบูรณะซ่อมแซมอุโบสถวัดประตูป่า จังหวัดลำ�พูน การบูรณะซ่อมแซมหอธรรมวัดหมูเปิ้ง จังหวัดลำ�พูน และการบูรณะซ่อมแซมวิหารโบราณวัดบ้านเหมี้ยง จังหวัดลำ�ปาง เป็นต้น ภาพจาก lannacorner.met


rchive | 23

“โลกก็คือเรา เมื่อเราร้อนโลกก็ร้อน และจะช่วยลดโลกร้อน ก็ต้องทำ�ให้ เราเย็นลงก่อน จิตใจเราจะเย็นลงได้ ก็ตอ่ เมือ่ อยู่ใกล้ธรรมชาติ ธรรมชาติ เป็ น สิ่ ง ที่ ห ล่ อ หลอมให้ ค นมี ส ติ ยั้งคิด ไม่โลภ ไม่ลุ่มหลงมัวเมา และ เมื่อเราได้เดินจงกลมบนเขาในป่า ของเกาะสมุย เราก็จะเป็นส่วนหนึ่ง ของธรรมชาติ ที่หล่อหลอมให้ใจของ เราเย็นลง จึงทำ�ให้การเดินจงกลม สามารถมี ส่ ว นช่ ว ยลดโลกร้ อ นได้ นั่นเอง”

“แต่ก่อนคนเห็นผมขี่จักรยานรอบ เกาะ เค้าถามว่าผมบ้าหรือเปล่า ผม ก็บอกว่าผมบ้า ถึงวันนี้ผมก็ยังบ้าอยู่ เพียงแต่ผมเห็นว่า เริ่มมีคนบ้ามาก ขึ้นบนเกาะเท่านั้น”

พระอาจารย์โพธิ์ จันทสโร ปานเทพ วิริยานนท์ เจ้าอาวาสวัดธารน้ำ�ไหล (สวนโมกขพลาราม)

ประธานชมรม GREEN BYCECLE เกาะสมุย

“In life, each person can take one or two attitudes: to build or to plant. The builders might take years over their task, but one day, they finish what they are doing. Then they find they are hemmed in by their own walls. Life loses its meaning when the building stops. Then there are those who plant. They endure storms and all the many vicissitudes of the seasons, and they rarely rest. But, unlike a building, gardens never stop growing, and while it requires gardener constant attention, it also allows life for the gardener to be a great adventure. Gardeners always recognize each other because they know that in the history of each plant lies the growth of the whole world.”

“ถึงแม้ผมจะไม่มีโอกาส รับปริญญา จากพระเจ้าอยู่หัวเหมือนคนอื่นเขา แต่ ผ มมี โ อกาสได้ คิ ด อยู่ เ สมอว่ า ผมจะทำ�ความดีเพื่อพระเจ้าอยู่หัว ตลอดไป ผมจะสร้างป่าตรงนี้ให้อยู่ คู่กับเกาะสมุยตลอดไป ผมคิดว่าผืน ป่า 10 ไร่ของพ่อนี้จะมีประโยชน์กับ คนทั้งโลก ตั้งแต่วันนี้และตลอดไป”

Paulo Coelho

พี่ต้อม

นักเขียน

ประธานชมรมอนุรักษ์ และฟื้นฟูธรรมชาติ ลิปะใหญ่


rchive | 25

THE COVE

: ได้ออสการ์ไม่ได้แปลว่าใช่ โดย นวพล ธำ�รงรัตนฤทธิ์

แม้ว่าเราจะอาศัยอยู่ในยุคที่คนเกือบทุกคนเริ่มตั้งคำ�ถามกับความจริงในสื่อต่างๆ สงสัยในว่า คนในรายการเรียลลิตี้ว่าเฟคหรือไม่เฟค สงสัยว่าคลิปโหดๆทั้งหลายนั้นเซ็ตหรือไม่เซ็ต แต่อย่างไรเสีย เมื่อ สื่อนั้นถูกติดยี่ห้อว่าคือรายงาน ‘ข่าว’ คือ ‘เรื่องจริง’(ที่ผ่านจอ) หรือคือ ‘สารคดี’ ทุกคนมักจะไม่ค่อยตั้ง คำ�ถามอะไรกับมันมาก และพร้อมจะเชื่อว่า ข่าว เรื่องจริง และ สารคดี นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง โดยลืมกัน ไปสนิทว่า กว่า ‘สื่อที่ดูจริง’ เหล่านั้นกว่าจะออกมาถึงโทรทัศน์ ต้องผ่านการตัดต่อตั้งกี่ครั้ง ผ่านความเห็น และทัศนะของผู้ผลิต (ซึ่งมันก็ต้องเอียงไปทางไหนสักข้างล่ะน่า) สมมติว่า เราเกลียด นาย ก. มาก ภาพ รายงานความเคลื่อนไหวของ นาย ก. ที่เราเป็นคนทำ� ก็อาจจะมีแต่ภาพ นาย ก. ตอนกำ�ลังแคะฟัน, นาย ก. หลับขณะฟังบรรยาย หรือ นาย ก. ตด (คือถ่ายไม่ติดหรอก แต่เพิ่มซาวนด์เอฟเฟกต์แถมมาให้แบบ เนียนๆ) ดังนั้น เราควรตั้งคำ�ถามกับทุกๆสื่อที่วิ่งเข้าเบ้าตาเราอย่างมีสติ ไม่เว้นแม้แต่หนังสุดดังที่ดังมากจน ได้รางวัลออสการ์ สาขาสารคดี หนังสารคดี The Cove คือเจ้าของรางวัลนั้นในปีล่าสุด (2010) ความจริงสารคดีเรื่องนี้ค่อน ข้างเต็งจ๋ามาตั้งแต่ก่อนจะเข้ารอบออสการ์แล้ว เพราะประเด็นที่สารคดีเรื่องลงไปเล่นนั้น ช่างเป็นอะไรที่ ทรมานใจชาวตะวันตกผู้มีอารยะ (ซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลออสการ์ด้วย) เสียเหลือเกิน เรื่องราวของสารคดี นั้นพาคนดูไปพบกับ ริค โอแบรี่ อดีตเทรนเนอร์ปลาโลมาให้กับซีรีย์ทีวีเรื่อง Flipper และริเริ่มธุรกิจอะค วาเรียม แต่วันดีคืนดีเกิดสำ�นึกผิด เลยผันตัวมาต่อต้านอะควาเรียมและพร้อมที่จะปลดปล่อยปลาโลมาผู้น่า สงสารทั่วโลก (ฟังดูแล้วเป็นพล็อตหนังฮออลีวูดดีไหมครับ) จากนั้น ริค โอแบรี่ (พระเอกของเรา) ก็พา เราไปที่เมืองไทจิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งร่ำ�ลือกันว่า มีการฆ่าปลาโลมาอย่างเป็นล่ำ�เป็นสันเพื่อเอาไปขายเป็น อาหารและส่งออกไปอะควาเรียมต่างๆทั่วโลก เมื่อมาถึงเมืองคนบาปแบบนี้ ริค โอแบรี่และผองเพื่อนจึง ต้องเข้าไปหยุดยั้งแผนการร้ายนี้ให้จงได้! ท่านผู้อ่านอาจจะบอกว่าผมล้นไปมั๊ย ทำ�ไมต้องเล่าให้ดูตื่นเต้นแบบนี้ แต่ความจริงแล้ว วิธี การนำ�เสนอของสารคดีเรื่องนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากที่ผมเล่าเท่าไหร่หรอกครับ เพราะมันนำ�เสนอประหนึ่ง หนังฮอลลีวูดแนวสืบสวนสอบสวนเรื่องหนึ่งกันเลย มีการวางแผนบุกรังศัตรู มีอารมณ์ลุ้นระทึกเป็นช่วงๆ แถมมีช่วงดรามาติคร้องไห้ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีผลต่อการชักจูงคนดูให้คล้อยตามได้อย่างง่ายดาย และ พยายามดึงคนดูให้มาเป็นพวก และ กดหัวคนดูให้พยักหน้าเห็นด้วยตามในสิ่งที่พวกเขาทำ�ทุกอย่าง โอ นี่ เรามาดูหนังสารคดีนะครับ ไม่ได้มาดูหนัง propaganda สมัยนาซี หลายคนอาจบอกว่า พี่ๆเขาทำ�ความดีและอยากให้คนทำ�ตามมันผิดตรงไหน ใช่ครับ เราก็ไม่ได้กำ�ลังจะ บอกว่า ‘ฮูเร ฆ่าโลมากันเถอะ หนุกๆ’ เราไม่ได้ยืนยันว่าสิ่งที่เมืองนี้กระทำ�กับปลาโลมานั้นเป็นสิ่งที่ถูก แต่ เราแค่อยากจะบอกว่า เราแค่อยากได้ยินเสียงและความคิดเห็นของชาวเมืองไทจิบ้าง อยากรู้ว่าเขามีความ คิดความเห็นอย่างไรกับสิ่งที่ทำ�อยู่ อยากรู้ที่มาที่ไปของสิ่งที่เกิดขึ้นจากปากของคนท้องถิ่นจริงๆ ซึ่งสิ่งเหล่า นี้แทบจะไม่ปรากฏในหนังเลยแม้แต่น้อย (มีการไปสัมภาษณ์คนญี่ปุ่นในเมืองหลวงเล็กๆน้อย พอกล้อม แกล้ม และไม่มีความเห็นที่แตกต่างออกมาเลย)

สารคดีที่เราได้เห็นตรงหน้าจึงเหมือนเป็นการยัดความคิดชั้นเดียวว่า ‘การฆ่าสัตว์คือเรื่องของ พวกไร้อารยธรรม’ โดยที่ไม่เคยสำ�รวจเลยว่า เขาฆ่าไปเพื่ออะไร มันคือวัฒนธรรมดั้งเดิมหรือ อย่างไร เราไม่ได้กำ�ลังเข้าข้างคนฆ่าปลาโลมา แต่เราอยากต้องการฟังเสียงจากทั้งสองฝั่ง เพื่อที่เราจะได้เป็นคนตัดสินใจเองว่า สิ่งที่พวกเขาทำ�นั้น ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ซึ่งสิ่งนี้นี่เองที่ สารคดีดีๆควรจะมอบให้กับคนดู ไม่ใช่การเอารางวัลออสการ์ตีท้ายทอยให้คนดูมึนๆ แล้วเดิน ตามต้อยๆตามคนทำ�ไป ท้ายสุด ถ้าผมได้ดูบทสัมภาษณ์จากฝั่งชาวเมืองแล้ว ผมอาจจะเห็น ด้วยกับคนทำ�สารคดีเรื่องนี้ก็ได้ ซึ่งมันจะเป็นการเห็นด้วยที่แฟร์กว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ครับ อยากชวนให้ใครเชื่อ ต้องทำ�ให้เขาเชื่อด้วยตัวเองของเขาเอง เพราะไม่งั้นมันจะ กลายเป็นชวนไม่เชื่อไปโดยปริยาย เช่นเดียวกัน คุณผู้อ่านไม่ต้องเชื่อผม ขอให้ท่านได้ลองหา ดีวีดีของหนังเรื่องนี้มาชม และ โปรดตัดสินใจด้วยตัวท่านเองเถิด

ฝนตกเปาะแปะ…เปาะแปะ….ตกกันอย่างไม่ขาดสาย ทั้งยังไม่มีทีท่าว่าหยุดกันง่ายๆ ยิ่งช่วงนี้ยิ่งตกกันบ่อยเสียเหลือเกิน ทำ�เอาพลพรรคชาวหนอนใบไม้ทั้งหลายต้อง ขอผันตัวเองจากการกัดกินใบไม้ใบหญ้าในสวนมาเป็นกระดาษจากกองหนังสือในบ้านแทน หนอนใบไม้กลายร่างเป็นหนอนหนังสือไปโดยปริยาย หนังสือเล่มแรกที่จะขอกัดกินเป็นภักษาหาร มีชื่อว่า going places เป็นหนังสือภาพสวยๆ ฝีมือของนักเขียน นามว่า “ต้องการ” เป็นหนังสือภาพที่เต็มเป็นไปด้วยสีสันช่วยแต่งแต้มให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึกแก่ผู้อ่านได้เป็นอย่างดี เพียงแค่เปิดมาหน้าแรกผู้ เขียนก็สร้างเกิดอารมณ์ความรู้สึกด้วยรูปรองเท้าผ้าใบที่หุ้มกระชับเท้าก้าวออกจากประตูสีแดงออก พลอยทำ�ให้ผู้อ่านต้องขยับ เท้าออกเดินทางไปพร้อมกับผู้เขียน แต่ละบทแต่ละตอนในหนังสือเล่มนี้ ช่วยเปิดให้เห็นโลกในมุมที่แตกต่างทั้งยังสอดแทรก ความละเอียดลออที่เต็มรอยยิ้มละไม เห็นได้จากตอน coffee stain ผู้เขียนเก็บรอยยิ้มจากที่รองถ้วยกาแฟกระดาษเล็กๆ ซึ่ง หลายคนอาจมองอย่างไร้ค่านำ�ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวได้อย่างประทับใจให้แก่ผู้อ่าน ผู้เขียนทำ�ให้ผู้อ่านกลายเป็นผู้เฝ้ามองผ่าน เหตุการณ์ต่างๆ ในแต่ละตอน ด้วยตัวการ์ตูนหญิงสาวซึ่งแทนตัวผู้เขียนเอง เป็นผู้เล่าเรื่องราวต่างๆในตอน concrete forest ผู้เขียนถ่ายทอดถึงการทำ�งานของหญิงสาวท่ามกลางป่าคอนกรีตที่แสนทะมึนทึมและภายใต้บรรยากาศการทำ�งานในออฟฟิศ อันแสนหม่นมัวจึงทำ�ให้เมื่อถึงวันหยุดของเธอ เธอจึงออกแสวงหาสีเขียวอันแสนรื่นรมย์จากต้นไม้ใบหญ้าในสวนต่างๆ ขณะที่เธอกำ�ลังเพลินเพลิดกับธรรมชาตินั้น ก็ เกิดเหลือบไปเห็นต้นไม้เล็กๆ ที่งอกออกมาจากกำ�แพงตึกในสวนเข้า จนทำ�ให้เธอเกิดไอเดียอยากสร้างโลกสีเขียวเล็กๆ ขึ้น เมื่อถึงเช้าวันทำ�งาน ขณะที่เธอเดินไป ตามถนนเล็กๆเพื่อยังไปออฟฟิศของเธอ เธอตัดสินใจหยิบเมล็ดดอกไม้ออกกระเป๋า นำ�มันมาโปรยลงตามร่องดินเล็กๆ ตามพื้นถนน จากนั้นเธอก็เริ่มกิจวัตรประจำ� วัน ด้วยการรดน้ำ�ต้นไม้ทุกเช้าจากขวดพลาสติกขณะเดินเข้าออฟฟิศ วันแล้ววันเล่าใบเขียวๆ เริ่มแทงยอดโผพ้นดินมาอวดความงาม พร้อมๆ กับรอยยิ้มของผู้คนที่ เดินผ่านไปผ่านมาและแล้วดอกไม้สีสดใสก็ถือกำ�เนิดขึ้นช่วยสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้คนในออฟฟิศแห่งนั้น ทั้งเปลี่ยนบรรยากาศที่แสนหม่นมัวให้กลายความสดใส เห็นไหมครับว่า ต้นไม้ช่วยสร้างความสุขแก่เราได้ แต่หนอนหนังสืออ่านถึงตอนนี้ก็ยิ้มไม่หุบแล้ว สงสัยต้องขอแอบยิ้มตัวก่อน แต่ยังไงก็ “สิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็น” นะครับ ลองหาเวลาไปเปิดหนังสือ going places เล่มนี้ดูนะครับ หวังว่า คงจะถูกใจทั้งผู้ที่ไม่ชอบอ่านหนังสือที่และผู้ที่รักการอ่านทุกท่าน เพื่อมันจะช่วยทำ�ให้หัวใจ ที่หมองมัวได้สดใสขึ้นมาบ้าง หรือบางท่านอาจจะได้เคล็ดลับดีๆ ไปสร้างความโรแมนติกกับคู่ของท่านช่วยให้ความรักเบิกบานสดใสก็ได้นะครับ………………................. เจอกันฉบับหน้า ขอตัวไปเติมกระดาษใส่ท้องก่อนนะครับ

หนอนใบไม้ ตะลุยหนังสือ


rchive | 26

สวัสดีปใหม ในปาใหญ ชวงปใหมของทุก ๆ ป ทุกคนตื่นเตนและตื่นตัวกับปใหม หลายคนในหมูบานตางก็มีพิธีของชนเผาตัวเองคะ ชาวพมาก็จะ มีพิธีไหวเจาผีบานผีเรือนเพื่อเปนสิริมงคลแกครอบครัว มีขาว แช น้ำ � เป น อาหารส ง ท า ยป เ ก า ชาวกะเหรี่ ย งก็ จ ะมี ง านใหญ มี เชิญนักรองกะเหรี่ยงมารองเพลงและชาวกะเหรี่ยงก็รองเพลง อวยพรพระเจาสวนคนไทยก็จับฉลากของขวัญกิน เลี้ยงอยาง สนุ ก สนานมี ค วามสุ ข ส ว นพวกเราชาวมู ล นิ ธิ ก ระต า ยในดวง จั น ทร นำ � ที ม โดยลุ ง อ อ ยก็ เ ตรี ย มข า วของใส ก ระเป า คนละใบ สองใบ (หนีตามแฟน…ลอเลนคะ) เอากระเปาแบกขางหลัง บางคน ไมพอแบกขางหนาดวยพวกเราก็เดินเขาไปในปาสีเขียวออน เขียว เขม และสีดำ� (อาว) ปนี้ไฟไหมปามาก บางทีก็จะไปจะเอกับไฟ เรา ก็ชวยกันตีไฟใหมันรองไหและดับไปในที่สุดคะ

“สวั ส ดี ป  ใ หม ” คงดั ง ในใจของพวกเรา“สวั ส ดี ต  น ผึ้ ง สวั ส ดี ต  น ไผ ส วั ส ดี ป 

ใหมตนไมที่ถูกไฟไหมและตนไมทุกตนที่อยูในปาใหญ”พวกเราเดินผานลูกไมแมไม ตนไมวัยรุนกำ�ลังโตอีกมากพวกเราไปพักแรมในปาหลายคืนแตทุกคืนในปาเราตอง นอนใกลลำ�ธารเพราะเปนสิ่งที่สำ�คัญที่สุดในปาไมวาจะมีน้ำ�นอยน้ำ�มากหรือบาง ครั้งเราก็ใชมือพวกเราขุดใหน้ำ�โพลงขึ้นมาคะ เพราะน้ำ�ทำ�ใหหุงขาวไดสุก อาบน้ำ� ดื่มน้ำ� น้ำ�นอยก็ดี น้ำ�มากก็ยิ่งดี เพราะค่ำ�คืนนี้คงมีอาหารไฮโซในปาใหญ เวลาที่พระอาทิตยเขาไปหลับในปาก็จะมืดสนิทแตไมมีผีมาเริงรานะคะ มีแตพวกเราเองที่เริงรากับการสองหาสัตวในลำ�ธาร ลองเดาดูสิคะวามันคืออะไร เกง กวาง เสือ ปลา หมูปา ปู กุง? เฉลยเลยละกันคะ อยากเห็นทุกตัวเลยคะ เกง กวาง เสือ และหมูปา เห็น แลวคงตื่นเตนทั้งตัวและหัวใจเลย พวกเราคงดีใจที่บานเรายังมีสัตวใหญ ๆ แตอาหาร

พ.ศ.2543มูลนิธิกระตายในดวงจันทรไดจัดตั้งขึ้นโดยมี ปาตนน้ำ�เขากระโจม และชุมชนผาปกคางคาว ตำ�บล สวนผึ้ง อำ�เภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เปนหนึ่งพื้นที่ การทำ�งานสำ�หรับตรวจสอองคความรู และติดตามความ เปลี่ ย นแปลงอย า งเป น รู ป ธรรมเกิ ด เป น โครงการใน ชุมชน ดังนี้ โครงการเพื่อการปองกันปญหาที่ตนเหตุ ดวยการปลูกจิตสำ�นึกรักษธรรมชาติ ผานกิจกรรมการ เรียนรูธรรมชาติดวยวิธีการทางศิลปะ ไดแก โครงการ ศึ ก ษาธรรมชาติ โ ดยศิ ล ปวิ ธี , โครงการเด็ ก สร า งสื่ อ สื่ อ สรางเด็กและโครงการดนตรีรักษสิ่งแวดลอม โครงการเพื่อชะลอปญหาและเพื่อพัฒนา ชุมชน ไดแก โครงการสรางอาชีพชุมชน โดยการฝกอาชีพงานฝมือ ที่นำ�เสนอความงามใน ธรรมชาติผานงานเย็บปกถักรอย ในผืนผาใหกับกลุมแมบานในชุมชน คาย “กระตายตื่นตัวกับมูลนิธิกระตายในดวงจันทร ครั้งที่ 19” ตอน “อุทัยทริป” ณ เกาะเทโพ - เขตพิทักษปาหวยแมดี จ.อุทัยธานี (รับสมัครเพียง 20 คน เทานั้น) เหมาะสำ�หรับเด็กอายุ 8-12 ขวบ จันทรที่ 23 - ศุกรที่ 27 สิงหาคม 2553 (5 วัน 4 คืน)

มือเชาของเราจะเปนกุงคะ

เราใชไฟฉายสองไปในลำ�ธาร สองไปทั่ว ๆ น้ำ� ตากุงมันสะทอนไฟฉายสี แดง ๆ เล็ก ๆ กำ�ลังทำ�ตาโตงงกับแสงไฟของเรา วาแลว มือยักษสองขางก็คอย ๆ ไปหากุงบนบก สักพักยังไมพอ ตองเอามือลงไปในน้ำ�แลวคอย ๆ นิ่งเบาที่สุด ตามองกุง ในหัวมีความหวังวาจะไดกุงตัวใหญเปนอาหารมื้อเชา เราเขาใกลใหกุง ตายใจวายลอยบนฝามือแลว ไดจังหวะแลวนับ 123 ในใจนะ อยาเสียงดัง เดี๋ยวกุง ตกใจ 123 รีบเอามือประกบอยางเร็วรีบยกมือขึ้นมา “ไดปะ” เปนคำ�ถามแรกที่เราจะถามกัน ถาเปนมะลิเพื่อนของมื่อก็จะไดกุง ตัวใหญในกำ�มือประจำ� แตถาเปนมื่อ กุงก็มักจะแปลงรางเปนใบไม กอนกรวด หาย ไปเปนประจำ�คะ มื่อก็เลยตองเปนคนถือหมอทหารและสองไฟฉายใหมะลิประจำ� บางทีไดกุงนักมวยกลามใหญตัวอวนนากินก็ใสลงไปในหมอทหาร แตถาไดกุงนาง แบบกลามเล็กตัวผอมบางก็จะปลอยเปนอิสระ เพราะมันนาสงสารมากกวานากิน “คราวหนามาใหมคงอวนกวานี้นะ” เปนคำ�พูดสุดทายกอนปลอย พวกเราหาอาหาร สำ�หรับมือเชาบางทีก็ไดหนึ่งหมอสนาม ค่ำ�คืนผานไป ตื่นเชาอากาศสดใส เสียงนกเปนเสียงแรกที่มาปลุก แลว พวกเราก็คอย ๆ ตื่นมาหุงขาว ทำ�กับขาวกินกันอยางสนุกสนาน “แลวกุงละ ทำ�อาหารอะไรกินดี” กุงชุปแปงทอด กุงทอดกระเทียม ?? ถาอยูในปาอาหารพวกนั้นเปนอาหารบานนอกมาก ในปา อาหารไฮโซ ๆ ก็ตองเปนกุงคลุกกะปใสพริกกะเหรี่ยงสด ๆ ใสน้ำ�มันนิด ๆ ตอนทำ�กลิ่นกะปจะ กระแทกจมูกจัง ๆ หอมอรอยจนปากแดงเพราะเผ็ดพริกกะเหรี่ยง หรือแกงกุงกับ หยวกกลวยปา แกงนี้ไดกินกันมากเพราะน้ำ�มีมากคะ หรือแกงกุงใสบอนหิน เปน บอนภูเขา ถาทำ�ไมเปนก็จะคันมือคันปาก แตมื่อคันจนชินแลวคะ เอาลำ�ตนหั่นเปน ชิ้นบางก็อรอยดี บางครั้งน้ำ�นอยก็หาปู บางครั้งไมมีน้ำ�เลย กุงก็หาย ปูก็หลบ ก็หา ผักกูดแทน ผัดผักกูดอรอยมากคะ เปนอาหารที่หางายกินงาย ในชวงที่เราอยูปา เกือบทุกมื้อที่เราตองหาเอาในปา ไมวา กุง ปลา ปู กบ กลวยปา และบอนหิน เปนพืชที่ไมตองกลัววาจะแข็งเหมือนหินเพราะมันนุมกวาหิน มากคะ เวลาที่เรานอนเราก็จะมีเปลคนละอันผูกจากตนโนนมาตนนี้ ผูกใหแนนนะ ไมงั้นเปลหลุดเจ็บตัวคะ แตถากลางคืนหนาวมาก ๆ ก็ลงมานอนขางกองไฟกันทุกคน บางครั้งนอนจนไฟไหมถุงนอนยังไมรูตัวเลยคะ ระหวางทางเห็นมะไฟปาก็กิน มะมวง ปาก็กิน ผลไมระหวางปามันหอมอรอยจริง ๆ คะ ยกเวนแตกลวยปาที่เต็มไปดวย เมล็ดไมมีเนื้อใหเรากินเลย ตอนเราอยูในปา ชางเปนเวลาที่เราใกลชิดปามากที่สุดคะ ไมวาจะนอน กิน อาบน้ำ� เขาหองน้ำ� ทุกอยาง บางครั้งเราก็เหมือนสัตวตัวหนึ่งที่ หนาตาแปลก ๆ ที่ตองมีที่กินที่นอนที่อยู พอเราเดินสำ�รวจปา จนขาวสารเราหมด วันนั้นเราก็จะกลับมาบานอยางมีความสุข ในปาทุกเสียงฟงแลวเขากับธรรมชาติ ไม เหมือนชุมชนของเราเลยคะ ธรรมชาติบางครั้งก็ใหญโตจนเราเหลือตัวนิดเดียว หรือ บางทีเล็กจนนารักดีคะ เยอมี เอนิ


A little bird told me

wards | 27

เรากำ�ลังเฟ้นหา บทความดีๆ จากประสบการณ์ หรือ แนวคิดดีๆเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปะ และ วัฒนธรรมดีๆของเราที่กำ�ลังจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆ ภาพสวยๆที่จะทำ�ให้คนรุ่นใหม่ รู้สึกถึงความสวยงาม ของธรรมชาติ ที่ไม่ต้องการ การปรุงแต่งจนผิดเพี้ยน ส่งมาให้เราได้ที่ arkyc@hotmail.com หรือ http://www.facebook.com/ALIVE.Mag.TH?ref=search

ได้ เพื่อมาเป็นส่วนนึงที่จะสร้างทางเลือกใหม่ให้คนรุ่น ต่อไปได้เลือกใช้เพื่อรักษาโลกของเราให้อยู่ต่อไปนานๆ

Awards Alive สมุย

ไปสมุย หากว่างจากเล่นน้ำ�แล้ว อยากจะชวนไปช่วยกันปลูกมะพร้าว สร้าง ฝาย ช่วยกันดูแลสุนัขจรจัด ทำ�หมันสุนัข ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nathoncity.com

ร่วมด้วยช่วยคิด น้ำ�ท่วมคราวนี้ ตัวคุณคิดว่าเกิดจากอะไร ร่วมตอบ แบบสอบถามกับเรา เรามีของรางวัลมอบให้ http://www.facebook.com/ALIVE.Mag.TH?ref=search

นาฬิกา Kenneth Cole รุ่น Touch Screen สุดไฮเทค จากแบรนด์ Kenneth Cole New York ราคา 7,900 บาท (รุ่น IKC-1640)

สนับสนุนโดย บริษัท ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

Alive ชวนแลก

หาบ้านใหม่ ให้ของเก่าในห้องเก็บของ ในตู้เสื้อผ้า ในตู้เก็บของที่ไม่ได้ใช้ เก่าเก็บ เอามาโพสในเฟสบุคของ Alive เมื่อคุณเป็นผู้ให้และมีผู้รับของ ที่คุณโพสไป แจ้งมาทางเรา เรามีของรางวัลให้ http://www.facebook. com/ALIVE.Mag.TH?ref=search

งาน Touch Me Touch Kenneth Cole งานเปิดตัว นาฬิ ก าทั ช สกี น สุ ด ไฮเทค จากแบรนด์ Kenneth Cole New York แบรนด์ดังจาก ป ร ะ เ ท ศ ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ช ม ภ า พ ง า น ไ ด้ แ ล้ ว ที่ นี่ !


alive free magazine  

Trendy ECO magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you