ممکنہ تیسری عالمی جنگ

Page 1

 ا     ںاو د    ض  ار”      روا ا ،ز   ں ا روا  ا   ا ۔ؤ نا    سا روا    زاوآ   ا    روا   ﷺا لر  ۔و  در     ا   ۔ود ر د ا     سا ۔و را ںز ا  د سا     ىر روا   ‘‘۔ رو   ہر  (ا ر ا ا  ت)
ن  نآ ا ہرادا :ر ن  ہ را  ا
   ار : و www.alfazlonline.org :را  ىا info@alfazlonline.org editor@alfazlonline.org : ن +44 7951 614020 +44 7376 159966  نآ ا 34  نآ ا ہرادا شو  و ﺎ ﻨﻣ ﻞﺒﻘ ﺎﻨﺑر ﻲ ﻲ ﻲ ﻲ

ا ۔     ت روا ںؤد ۔ د     ں ۔ د 

ﮧﯿﺋاﺪﺘﺑا  ہ  روا  ر      روا ا   د     د      ى ت روا ىرود  ےود ا  ا روا ں ، ںو ، ں  ہز  تر  ں  ود   سا ۔    ہزاا  ت   ۔  ل     ر ںد  روا    د ىر   رآ  ز   ں ا  ا ا  ت ما ہد ےر  ت روا     ى ۔  رآ   رذ  ط  نا روا ت ا  ںا  نا ، د ىر  ا ہا  ۔ ر :    ا ہا را ر    ا  روا     رذ  ا ف      ىد روا   ں ا د’’ د     ا  ں نا   درد ا  ىا   ہو   ن جآ ․․․        ا   درد ا …   ض    ماو ۃا  د
        د ف  حا   د    ش  ت سا  ۔ 
لا  سا     ا    د روا    روا  ش  ت سا   ‘‘۔  ما ہو  ےد   د روا اڈ     و  30ہد  )؍2017نء( :    ز   ا سور  ا ہار  ، ر ا  ں آ     ں ى  د   ل  ’’    سا ۔    ، ں   ہ ود او   ى  ص
   او آ روا  ف   ا ہو روا آ   د   روا  ہ  ا

‘‘۔ و   ى  ا روا  م  ش نا  د  

  ب 

  د سُا   د ا   ن ا     ﷲا ہا رار

تاد اذ روا  ا ہو  د  روز   ط  ںا  ماا        فا      ے  ر ق     و ا  د  ۔د    ا ت روا      ا   كا  ا  تر   سا روا تاا ہآ   ور        ۔   را ل (NATO)   در  ں ى روا   را و       سا روا   ترو ا  و  ا ۔ ں  ہ روا ك ف ا   سا       د   و  با ۔        ىر ن روا     ا ہو  ں   روز  ں ى م روا  ،سور  ۔    د   ارذ ر روا  ف     تز     ا   م ۔ ش  ا د  ں    ف     ہا   ا ِ    ع  م،  د   ا  ہو  ںود او لو ف سا   ںؤار   د د ى  سا ۔د ر ق   ںد روا تاد  ا     نا
24 ر )؍2022ىرو(ء    ل   چر4 ز ا  حا    ء2023
او   ا   ا       ا   ا      ت سا     نا  سا   ور      اد  ز ور   ۔     ن ر  ا ا  پر   د نا   ں  ،   ى ں ر  راد  ہ    ا     رود  ا  ا ر    ر  راد  ر  ماا  روا  
و سا  ، ر   ا    ف  ر ور۔ ر       نا  ے ا     ہ          ا  ر  ذ    سا رذ ا تاا     ہو    ں   سا ،          د تر ،      ءا د     پر  ہ روا ك ،ر    و   ا ۔ر   ں     ن روا : درا  ﷲا ہا را ر  آ  ب      ہر  تاا      ا نُا  نا ع  م روا   ں  ا   د ى”   ق  ق ا روا ا    ا  و   د سا   ء   را ‘‘۔   تر  ادا 2023چر15 نآ ا زور)(ء   م   ہو  تادرا  نا او      فآ ہ ا را    نآ ا ہرادا  ۔  ا  ن ا ا  ش   ك  ں ود 8  سا ۔  ىد     فآ ا        ں ا ہرادا   نآ۔  شو و34 ﺑر ﺒﻘ ﺎﻨ ﻨﻣ ﻞ ﻧإ ﺎ ﺴﻟا ﺖﻧأ ﻚ ﻢﻴﻠﻌﻟا ﻊﻴﻤ د ا ن ، نآ ا زور 10ء2023 چر
i   ى  ﺲﮑﯾﮉﻧا ر  نا   1 (1)  ى  1 2 (2)  ى  14 3 (3)  ى  27 4 (4)  ى  41 5 (5)  ى  55 6 (6)  ى  67 7 (7)  ى  80 8 (8)  ى  92 9   103 10  د  نآ ا ہرادا 104 ۞۞۞۞۞۞

، وا ا  ت نا  سا روا  ت  مدآ روا ا  عر  

    را  س  نا   ر ا ۔ او ہزاورد   ہد روا را

1   ى    ى  1   ر  ں  د  ارد  ، ر    پآ  ذ تو       سا   ت نُا  نا      رو و  روا د  سا  نا   دو  سا روا د       سُا  رود  روا د لاڈ  ِ      ۔         سا روا ۔    ن روا مدآ د ہو   ر ا    مدآ    و  مدآ  ۔ شآ     مدآ  ىو  ا روا ادور  ا   د ا    ءا  سا  ‘‘’’  ل    سا  ا روا     مدآ
:      ىر  سا روا ۔ ت ى ہ غاد كا ؎ ے آ ى  74 آ  ا ۃر ا  از ت ما ےود  ا      سا   ن   ےا     آ سا  ا    ؓ دا ا ا د    د   سا  ا ىر  ۔     سا    ود   ا ۔   ا     م  نا    ا  نآ و ز  سا  روا    سا م  د  ا با   ل         رود   ا م 
2   ى    ں  ں ا  ر روا  ر   ا   د  ا ۔ ےد   ر  ن  ۔   ن ن نا  ا  آ سا   ۔  ر  سا  نا ر ا    د    ا  نآ و ز  رذ  سا  ن     سا ۔ ذ  آ سا  ز     م ف  ۔     رود 
روا  د با  سا  ا    م  ا روا ۔  د  ا  روز ا  رذ  سا روا ن   ا   م  روا د    ا ا         ا م  روا د   ۔  ح  ہآ  ا  ا   ا ۔  د     مدآ م  روا د    ح ا  با  ۔    رذ  ں روا مدآ ۔    رذ ترو روا  ،و  ا  ررا   ل ا گ  تد   آ  د ر   ف   ا    ہو   م  ءاا روا     سا    روا ۔  راد   تا        ں د     ما سا ا        ا ۔        ا ںا   )34 ،ا  (  پآ ،  ،‘‘ارذ   ِا’’ ،نا ز  ا  ؓا ا  ت     ن         عو  ں   سا ا   ذ جرد تو ہو  ظا   پآ۔ اڈ ور  تو آ : د   ما  سا ۔   د ا     ﻰﻟإ ﻚﻴﻨﻴﻋ نﺪﻤﺗ ﻪﺑ ﺎﻨﻌﺘﻣ ﺎﻣ ﻢﻬﻨﻣ ﺎﺟاو زأ )ﻪﻃ:(132     ف  نا ں  د درا ےر  
ہو    روا  ں    د  ا گ ہ   د    مدآ 

۔    تا       ا  و سا ت    ۔د    ُا ہرود ہو         نآ  ر ر  تو  ت  ما ۔ ؤ ُا رو      بر ا (ےد  ) ۔      

م ىود م  ، ےا’’ :  تاا ۃر ۔ ور   سا  ما ۔ 

3   ى 
 ا   ا
 ىر  ں ىود   ا  ا م      ك اود  
   ں ا  سا       ل سا   د روا ف ا  ‘‘۔    ں    سا   ى  ا   نآ ۔    ى   ا   ﻦﻳﺪﻟا ﻰﻓ هاإ (257:ہا)   ں ا    ف  ا  ا ا   روا  در     ا  دز  ا     ف   ا ا روا   ا دز   ۔     روا    ں روا    ا   د    زو   ہد  م  د    ت   روا      ا  و ا  روا   ۔    ہر سا   ا ۔ں   بأ ﻮﻫ اﻮﻟﺪﻋا اﻮﻟﺪﻌ أ ﻰﻠﻋ مﻮﻗ نﺎـﻨﺷ ﻢﻜﻨﻣﺮﺠﻳ و ىﻮﻘﺘﻠِﻟ )هﺪﺋﺎﻤﻟا(9:   و  ںوود     ا  و  ا     ،توا ۔و را ى   ا   د  ےزاورد ا    ےود   ا    ا    ىود  ا      ںا              دو ا   ضاا   ۔ د   ےزاورد
4   ى   ۔د  تزا  سا ما  ر م  ۔  د   اد    دو      اۭدﺎﺴﻓ و ضرا ﻰﻓ اۭﻮﻠﻋ نوﺪﻳﺮﻳ ﻦﻳﺬﻠِﻟ ﺎﻬﻠﻌﺠﻧ ةﺎـﻟا راﺪﻟا ﻚﻠﺗ ) 84:ا(     ا     ا   ا   رو  م ىود م ا         ۔   ا       ﻌﻴﺷ ﺎﻬﻠﻫ أ ﻞﻌﺟو ضرا ﻋ نﻮﻋِ نإ ﺎ)ﺺﺼﻘﻟا :8(   ح سا  ۔ا  ےود روا د ہ ا  ا د  ے  م ا  ن ۔    سا ما  سا    ا   ا  د ۔ د  ںا  ں ىرو روا ا    ا ۔  ىرو ا  س ا ہو روا   ا د م  ںاآ او ﺪﻋأو ةﻮﻗ ﻦﻣ ﻢﺘﻌﻄﺘﺳا ﺎﻣ ﻢﻬﻟ )لﺎﻔا(61:     ا ت ر  را ا  ۔و ا )162 ،14 ماراا(164۔        ا ما     ا   ب ا  ں  آ   ز ز   دروا    ؓا ا   ت   سا ۔    م:  م  نا   ىد     سا  ں   ں ا    ا  و  ا ۔  د  نا ف   ا ے   ں و  ا و ا   قو ہدز ہو روا     د  ا   عو  ز ورا     عو ا روا  كر       ا ا  ۔  ر د   ا     ا روا        د ، دا و قا      ا 

As we are all aware, the main causes that led to the Second World War were the failure of League of Nations and the economic crisis, which began in 1932. Today, leading economists state that there are numerous parallels between the current economic crisis and that of 1932. We observe that political and economic problems have once again led to wars between smaller nations, and to internal discord and

5   ى   د ت ر وا  ىر  سا ۔   ا  د  سا       ا  ۔ ۔ د ےد  ا روا     عد  4 ماراا)6۔5(  ن ہ ناودرا  ر    ء2022 ں  ب  ما ا ا    ا  دا  ن    ن      ن او ا  ذ      ۔ او ت     سُا    ا   سُا  ا  ىد  ا  ا روا  را  ىر  د  نا ا ر آ  ر    ر    سا   ن   د  سا ۔ا      ن    ا روا ا ا ،وا ا     ت  ے   پآ ا د با  سا ؟   روا ہو ےر          ت  او ڑاد  ى  پآ ا ، د وا ا       ، د  ا      ت  او زاوآ   پآ ا روا  د ا ا  سا ىر ؤ      با  ن  با   سا ؟    ار روا 
 ت  كار ر  ،ےا ا     ا ہ  ا ہا ا ا    تو    پآ  سا     وا:
  لا اود  سا ۔ ا  و  نا  تا ر    ا ےر   د    ں   ا    د با   ؟و  م ا  ا  گ  با
۔ ےد  ز ہرود  ہو     ے  سا  روا 

discontentment becoming rife within these countries. This will ultimately result in certain powers emerging to the helm of Government who will lead us to world war.

6   ى 
:م ودرا  ى او    مود   ىود ، م       زآ      ہو روا    فآ  ، تو   د جآ ۔ا  ء1932   و سا     ت سا ت ِ ے ے  ى  نا  رد   1932  د ت او   روا تا    ر د  ۔ د  ء     روا ر ورا روا ، ر ِ     و سا  د  و    ر ےد    نا   و  ں نا،ر ِآ  ۔ ر  ىاا    و ۔   ر ا     ا  (The World Crisis and Path Way to Peace, page 15)     ا م  د  ےوآ    ں      ل      ىد ں ےد ر       ں    اد ںا ں  ےد ن ےا ى ىد م كا  ں    ا ،   ا  ل       ا       ں   ا ۔ ا درا  ر  نآ   ںو    ا   نا  روا و د او  نرد  نا    آ  ن ود ا   ىد  ت  و  ف  سا    ىزرو ف  سا ا م ا   ا ہ    نرد ۔ؤا ى  ہ روا 7  )(57

د  روا       م  ا د  ا  سا   ا روا    ا         د  روا       ىد  ا

    او  د ا    ۔  او  د ا         ت سا ترو    ىرو     ا م   ۔ د   ا

ںود      ى    ےر ۔ں  لد ط روا رد دوا ىر 

د ں  ﷺ  لر ۔      راد ر ےود ےر ،و ےر

7   ى     م     پآ   روا ا  سر ﷺ ا لر   :   راا  سا ا ت روا    ا ت   ىد  ہو  ما روا  ا   ا    ا  لا با ۔    د  با  سا  نآ ؟  ى         نا    ترو    د    م  ا   سا  ءا     ن ح ا   ا  اڈ  سا  ےد      ن  ہ  ا ح ا ۔ ہر       د ل  د ٹ  ۔     ہ ے ا   ؓا ا  ت   روا ا   ا      ىر:     سا  ۔ ر ا  روا  ا   با ۔ ر ق ا        پآ   ﷺ  لر ا  ھ    د ۔    نا روا د ڑ   ا  روا ا د   د  روا ا ارد ۔ىر   ںا  ىآ   ف  ا   ا  د  روا   ف  ا  د  ۔ 
 م ص   
، ےر ، ےر     ر  ںر   آ و 
  و  ۔  او  ط روا رود ى   ر ںو   رد روا ى  نا ا رو ۔د ما  ں  ر ے ے  ں  پآ روا ﷺ لر    ش  روا ،ى   ،ں  ور   د او        

د    م  روا    چ ا ہا ہا  ج د       او   ىد  ف ج     ۔ ىد  ا ج  ۔ د  ف ا  سا

     ں     آ  و ا ا    ہد ؟ ے ن   د 

سا   عا   ہد   س  ۔ د     سا ۔د     سا 

8   ى   لد  سا      م  ارد      ڑ  لد    ہو ا …… ۔  د ىز ن ح ىر     ڑ ش ش  ںاو  )11 ماراا46(47۔    : ن او ا  ر   ن ترو     ا    ار  ا  نا ۔     د ا روا  ر ج ا  ں    ض ت ا   ر     ا    روا آ او س  ار    روا     ا  ہا      ار    سا   ےر  گ  ے ہو      ں    ںا  ؟ ت   د      ج  م سا  ند ا ۔ ىرو ما  ے   ……  ا  ود ف   نا   نو    ى د     ر  ت ۔    سا   و  ود  روا         م روا    نو   م ہو  م سا  ز   ۔  لد م   ر     سا   د  ا  ں  ا  آ آ (275۔270 ،16 مارا ا زاذ)
 ہد ا ؑ د  ت    اڈ ور  ع سا   پآ
    ب و   د روا ؤ   ے روا ں ا     ں    ح سا  ور  ں نا  ہد د ،د آ    د ىڑ    ز    ا    نا    ا ا ا ا ا ﻢﺴﺑ    ذ  

سا   ا    ے ا    وا   سا آ زاوآ    ے ا 

د   ںو ہو  ند ا ت  قا ۔ں د ہ   ، آ   روا د  سا   ہزاا  سا ۔ ر  وا ا  س روا  ا ا  

9   ى     ہد  ںوروآ   ا ۔  د          ہو  ۔     روا د ر  ر  روآ     پآ  ہو     روا  ا پآ ا      دو  پآ روا   پآ د تر ۔ ىرو  س  پآ با ہر  ور  سا  ۔ ر   د   د  جآ   سا روا ۔ ں  م و ر  روا  ںود  ى  تو        ا روا ا    ا روا ا   ہو  ا  ں ا 115  ۔ر ىر  ل    ۔ اد راد   د  ا ج  ںود     ت سا   ؍24 ۔ا را  ا ِ ج  ا ر آ روا ر ىر  ء1453 ا؍19    ء1337 ا ى    ور   201   218   ۔    م    ا  ۔ نرد  ل  روا ور   ر ىر  س     ے ب   ز  ا روا      ا    ل  نرد     ر وا     ا  ب          رد ا ند ا   م  راد         سا ،  ى 
 وا سا رو   ن ا  س   ى  سا وا  ۔ د ا      رد  ےود ۔ ر س   س م    ا ہو روا        س ،     راد ہو   ا   ے   ۔ س    ،س  ں

ر  وا سا  سا  ض ا    سا  سا   ار وا  ن ے 

م     عا       ا  م  ل سا ۔د ر

  ماا ىود آ آ     عو   روا    د   ا    ﷺ لر  ۔ر    ل   ب ےر روا  

روا      ں   ا ن  ںا ںورا  و سا      ب

10   ى      در  وا  د   س ۔د ك  وا سا    سا   ہ    وا  ن ےر    ىد عو د د   جاور  ں  سا  ك        ا و ا س ا ،    سا      د   ل  روا   زآ    ں ںود    سا ۔د    راد   ا   ہ ر روا    ،       سا روا ر ىر      ف   ر    ت سا ب  ا د  سا   و  ا ۔    (10۔9 مود   ت زاذ)  ا  ں  ےر   ا  ں  ؓ ا ا ت 10  179    ےد    ا    ب ا   ں او   ى  ل    ذ
 ہ   ے      او     سا   سا  ار   سا 
 ،     ا  ںؤ  سا روا     سا   وا  ب  د
  ب سا ۔ ن  ب روا  ہو  وا   ۔د ر  وا سا  سا ا 
 ب او
  ا
 او ا    عادا    پآ       ن  ہآ…… ذ   راد……      با ں  ف  ں ےر نا  جآ  ن  ر  ۔   ا روا    گ   سا    ن    نا ہو  
    سا  س ا  او   ا     ن    ا نا ںو
11   ى  ذ  ں ك او    د  سا ۔  ذ  ں ہر ذ ر   ش   ں ك   ا       روا  نرد  ں /ںو بر           روا  سور ا     تا   ىر ل    ںو     نا  ذ ۔ ر  ر    ا  دا  ں ر   نا روا  ر ۔ ذ  تا  نا   سا روا         عو ذ  ں    ۔لوا     پر نرد  ں و روا     ء1618  ء1648  م      ظ ا  سا  سا  ل  ت   سا  ۔ر ىر  ۔ ك  روا ى  آ     سا   ہزاا ط ا ۔ د          ء1803  سا روا د  ا  ر  ى  ء1815   ، ى  ں نا ۔ ر  نرد  ںودا  او ا ف
۔   ر       ڑ دا  ںاو  ك ا    ۔م     ؍28   كڈ چرآ  آ  زآ  سا  عو  ء1914       روا ،ر ،ى آ ، ف ا   سا ۔   ل ر   ۔  ا روا ن ،ا ،ور ،ا ،سور ،ا ، ف ىود  روا ر ىر  ؍11  ت روا   ہر     سا ۔  ما  ء1918 ہزاا ح سا  ر  ت ىدآ ى   ۔  ا  داا  ہرا    ا ہو    راا  ںو ے ے روا  ہر نا گ  ا ا ا زآ  لوا 
روا ار ہا  ں نا ۔    م    روا  ، ، ،
12   ى    آ  سا و روا   ا  نا   ٹ  ر سا       ى  سا روا ےدا۔ى د  گآ   د ىر د  د روا    ن  ىود :مر  را    ر ا    عو   او  ج  ر      ۔      ء1937  ى  فاا ںود   سا  ر ىر  ء1945    دا  آ م   سا  ں ر وا      او   ىدآ ۔    دا  ں  ح سا ۔   ر   ىود ۔      با  سا ۔ د        ء1939  ا روا   روا ر ىر ل    ۔د   نا ف     ؍8  ما  سا  ء1945  ےزاا ا   ا   ں         سا ۔ا  ن    و  ۔   ر ىز    ںد      ت ا   ا ذ   مود روا لوا    ۔     ہزاا ۔ آ    ىود ۔  ،ا ، ،ےوز ،   سا       ا د   سا   ےاز روا ا ،ااوار ،ناڈ ،ڈ 9    ۔       عو  ء1998  ، او آ    ہو  ں او    سا ۔ ر ىر  ء2003 ۔   ر    ر روا   دا  ں ں    روا ںر   نا روا  ،قا ،مو   سا روا     ا ہد ۔
13   ى   مو ا ۔ا  ا ود  ر   مو و سا ۔ا  ء1946 ا زآ    م و  زآ   ۔ د ز    مو  ہو   ر  ش   ا    روا   اا مو  روا اا  مو   ےد   مو    سا ہزاا  سا    ںو ىر    سا ۔ ر    ےود ا ںود   نزو  سا روا ر   ىر تار ند    ل آ ڑ   سا   ۔     ىر10 ن نآ ا) (ء2023 ﺾﻀﻀﺿ
14   ى    ى  2  ذ  ںو  ں   ۔لوا   تو  :تو  ن  ف  نا   755   ء 763  ار نارود  تو سا   ود  ىدآ      ل ۔ر ىر  ء  روا ۔     دا  ںاو  نا ۔مود     نا   ں ۔ وا  نا   :نا    نا  راد رآ  تو     ل      ر ا  ہو    راا   ح سا روا   را تر ك ا ر ر     عو    ء1618    ہزاا  تو سا او   ل    ء1683   ا     ۔  ۔م   د آ   ر   روا نا  ا  :تو      ۔ر ىر  ل ہد نرد     ء1850  ا سا ۔   ء1864 ۔       ہزاا  ن  ۔مر   ںو بر  سا  ى  ى ا ا  :تو  نود   نا  و سا   ۔ پو   ا  ءا  روا ن    داا     ہزاا ں    روا  ہو     سا ۔ د ۔ ر ىز  ن
15   ى  ۔  :راو ل ور1917 پو  روا ور    ار  با ور  ء  روا  نرد    رآ او  آ ن  ں ا  سا ۔ر ىر  ء1922 ۔   ر 9  ۔ :راو ل   راو ل     عو  ء1927   ء1950  ىر ل؍23  سا ۔  فآ ر  ف ىود روا     ف ا  سا ر  ںود   و   ز ا روا  روا  روا   م    ے  ۔ا ن   آ   سا ۔ ڈ  ف لاا  ں    ىدازآ   روا   تا م  ں  ںر ن  آ  ى ى د ۔  د  ں  سا   ں  ۔    ں  زارد رود  ںورا  د   سا ۔      م ل   ا ہ   ا ہو و  زآ  ں  ۔  عو آ سا   ۔    را پ  ء1094 سا  ط    ہ  س ا   ں   ء1099 42     ہ  ند   ں روا    ں  ہو    و سُا ۔    ں  سا  ف ۔ر    ں   س سا  ں  ہو ۔  د ت ہ ۔    ں را  ا  ۔  ل   ا سا  ر     خر ر  ا  ح  ںور  ں ۔   گآ ہز ۔ ا  ں روا ں وا  ں  ر سا   ِ ۔    ںار   را  ں ۔    ں   ںؤ   ۔      ۔    سا    ن

    زور   ۔ ہ  ك ِ روا ا ا   سا        ادا   ہو  ر      ءاُا ا  ن   ےد   گ    نا  ج روا  ك    ںؤا  ں   ن ۔ 

16   ى   ےر ا ىد د كر  ح سا  پر   م  روا ى تر روا   سا  ں د  سا   سا زور آ  ىراو ےر روا   مار  ىرا و   ك    نا  د ںو     م  پآ ا ،د  ا ےر    نا   اد     ِ  ےر     د  ر سا    ۔ ن  ں  ں  ںوڑ   سا    سا  ط 91   س  ن  د  ہر   ر  ء1190     ں م  ۔ د  ں ا   سا  ا ا ح    ں  ا ا ح ن ا ۔ س   ں  ا  س  ر  ا      سا روا ود ا ے   ر ا           ا  ند  ۔  عو ا روا د  را  ں  ں  ہو  د  رد  تر  ے ادا  رد سدد   ا   سا ۔ىد      ں        ہو  ےد ادا    ۔  ادا را  ند   ردود  روا ح ن ۔   ى     ن  ں     سا جآ ا ا
۔د  دازآ  نا  ى     روا  داا       م  1148   ء    ا   روا ا    ا       آ ۔   نا  ىز ا  روا ا ا  ں ۔  م  

 آ  مد ہز  پر  ا سا  ۔   او ز ار   سا ۔ 

؍19  كرڈار ف ا       ء711  ا   ںوڑ ود كرڈار ۔ ر   ں دز  قر ف ىود  ج 

17   ى    خر  ا ،ل  ۔ ر   او    ر رد    ء1149 ۔آ    او  ت ا ا  آ      ىود   ں   ن   نا   د   سا ۔    ں   ن  ھ548   ز ار ۔   ں   ںو  ۔  م ا ہو ،آ ا    تر   ا    ہ ۔   ہار د     ن  د  د  ا ا  ا  ز ار  سا  ے      ں د  ز ار   سا روا   ا        ںد  ں  ۔    د ، د  آ ا ،    سا روا ىد     س روا مر   سا    ك ا   ں مر   ا  ب       سا  روا د   ز ار  ھ551    ےد  دآ  مرروا  
۔  ہ  س  سا روا  او ار با  ں ۔    ز  ھ552     سا  ت  ں ف ىود ہو  سا ۔آ    ل   ۔  ر  ت ى  ز ار   ۔ا        نر؍27   ھ92
ںود ۔   س  و   ا و   روا  روا ا ورز   ںاور   ح سا ۔  ش   ہد  ا ا  ج  ہد ۔ عو ا  ں  ج   ا   دز  قر ےدا    ج ۔  را ہر   

      ء1876 ۔       ںوا ح ا     

18   ى   ۔  ا  و   ںودا نا  كرڈار    د  ج روا آ   نر؍27  ،ا روآ   كرڈار   ھ آ د دز  قر زور ى آ ۔ر ىر   لا؍5   ہدز  سا ،   روا اڑ  ےر  رد ا آ     روا  گ ہد  ۔ ر  دا    روا   ن را    سا ۔   م  ں ےر نُا  ا ا  دز  قر با ،   ں   گ ج  ۔     ا   سا  ترو   ط    ں     ا  ج را  ا ن ۔ ارد  د       نا   ا ہ ۔ را      ےود    ا ۔آ ا     ج ن ۔د   ند   ف  ہ  ا  ۔  ند  را  عو  ۔ر ر  سا     و   ل ا ا              ج   ٹ      ا  ج ا         با ۔ گ  نا ا روا ،ا ن  ہدز    ج   سا ،د    عا  نا   ر  ىر    ا     ۔  ت   نا      ح سا ۔  اور ا د روا ےڑ   د    را  ۔   ماود  ل400 ا    ں   آ       ں   ا ح  ۔    اد ر   ر  ىرا   ِا
     او  ں ا روا ،د  عو د با    سا      شو  ت      ٹرر  نا        ۔    زو ى و سا ۔       اد  سا   داا ر روا
19   ى      ہو ف ىود   ا    ںوا  ۔ ر  ىر  تا  روا  زو  ا ۔د ےد  نا  ںوا  د  سا    ہ ى ى  دا  ں ى ۔ ِزو 14   ںوا۔ ر    ںوا   را   را      ىر    ںو  ا  را  ا   سا  ا روا   و ا ںآ ۔  ںوز ز ورا ف ىود ۔ىد  عو  ۔ د  اد    پور  ہ ىرا ا ، دا  ںز31 ج ىا  ؍  ۔       شز ہ   ںد د  ںر د     تار      تر و    ہو   روا      ج ى  ج روآ  ح سا  ۔د  ن  ر  م  روا     ر   ا  ںوا ۔ 72    ںوا   سا۔ جار  ل   ا   نرا ا ن ا  ہ  ن ا  ن ا ا  ھ437   ۔  ا  ےد   سورود ہد      سا ۔  س  ں  ن   ں ۔    ہرا    ا         ۔ د  ى   ى ہ         ن  ا روا  را     ن دا ن 14   سا ا  سا  نا  ا و سا     ىر   د   ل    ےرا سا  پ  ى ہ  ۔         و     ہ    ى    ں  ) ر   ظ  ن و م  ساروا     ا    ى ہ ہو  ۔د   (      ے ر    ا ى  سا ہو    ہو روا      س سد 
20   ى   ت نا با ۔   ںود ا ۔ آ   نا ڑ    دا ن   ے  ٹ  ى ہ  ں  نارود ۔  عو  روا  آ  آ   ا  دا ن ۔ گ  ج  روا   ما   ،د   ن  ا  ر ا      روا   ا        ر   ا  ى   ند  ۔  ا   نا د ا   دا ن ،د   تو      ءاا زور  ر   دز۔    روا   را  ڑ نا ر ل     ذ  ر ص   نا   ت    اد    ن  ،و   رو  ،  درا  ﷺ تآ  ےر        ہ ۔آ    ن تد  روا ۔ ب  ا  سا روا  ب   ہو    ا؍19    روا اڈ ف  راد    ج ن ۔ا عو  ء1453  د مد ہز ا   ن و سا   ب   ار  اد ا روآ           ن ۔    روا       ا سا ج   روا     ا اد   سا روا  ا  ےڑ ا    1100    ل  د   ن ، ر  تد  ںؤا   ز روا   نا  ااو  ا ا   ن و   سا ۔ د     ا    سا روا د   د ناذا روا ىر      26    ا را  ا ل     سا ہو روا  ل ()  ر     ٹر     ل  ن ح ا ۔   ا  ۔     ىد      ج  ھڈ   ن ،آ    ں      ء1484     سُا ۔   عد      ںوز  ى  ود روا  
21   ى   ۔ دا  ا ا    ت  م   ں  پ   ہ  ء1461  ں   ہ  ۔  ہو  د  ہ  مور   سا روا  ہآ  ے       ر ىر    ن   لر سا ۔د  را  د جا     د ر  ا  ىڑ  ا  تو  سا  كرڈار ہ  ن ۔    روا د  ںوراد  ں   ا  ظ سا    ۔    م  كرڈار ى ڑ  ۔د     نا   ۔ ل ما روا  د  ما    ںوراد  د    ا روا ز       ن ۔د  نا  ں  نا  ےد ب ۔    ےزاورد  ا جاا ن      ح سا ا ا   سا ،   ر  ء1480    ن  ۔ ہزاورد  ا  ظ  عو ِ ا  ںر    ا   ن   ء1510  ں  تو  سا ۔  ر   راد روا    ےو  ا اد  سا ،   ۔     پر و  را ما    م  ۔  اد  م     د   اوا  ى ى ر ۔    نا  م ح سا روا   د  ا ر  و سا ںو لاا  ں    ما   ما زا    اڈ ور  ا سا   ر  د ت ا   ذ  ىر  ﷺتآ ار  روا  ىر  و  ما   ت ا ۔  زا  ںود نا 
22   ى  د ن  ى  روا ى  ےد    ںود  م       د ا     آ  تار   ںور  نا     ں   ت   ،    ں روا  ںر روا ذ۔  ىد   د   سا  ۔ د    ا  را ف ےر    ىد    ما   سا  ا ا ا ا      راو  تر  ح ا ۔و   سا     ﷺ تآ ۔  ں   ف ےر   تر ہو ہا ، لر  ۔و  د روا و   ار   ا    ا   اور    رو ڑ   ،و      روا   ءا  د  روا   م  ىز د      ﷺ تآ ح ا ۔و   تر    ں   ،و      د      ںو    ا   ند ا      تار روا    مد   آ  زاوآ  ناذا ا روا      آ زاوآ  ناذا  ف  د    د  روا ود    ےد لاڈ ر د      ما ح ا ۔ ۔  قا و بادآ  ں  ما۔ود     ےد ارد  نا  ذ  قا ا  ےر  ں ۔    ا  د ر   ب ىآ  ا  نآ 1  د ف  ۔  آ ۃا ۃر   ا 191   192 ، درا  ﻞﻴﺒﺳ اﻮﻠﺗﺎﻗ و ا ……  دز روا   ل    و ل  نا  ہار  ا روا :   ۔و ا     ںاو  دز  ؤ ا    ں و  ا ل نارود روا  روا   ہدز    روا ۔    ںا  ں ود ل  ںو ا روا  ل   ہو ا  ۔ ل ںو   ہو   ںو  ل س  ماِ  نا
23   ى   آ ا ۃر  ح ا ۔  ا  ا  ںو ۔و   نا     ، 40  ۔    نا    ىد تزا ( ل)  ر   ل ف    ں نا ۔ ر تر ىر  د  نا ا  روا 2 م ىدازآ     ۔  آ ۃا ۃر   سا 194  ل  نا روا’’ ، ىوا درا   آ ز ہو ا  ۔    ا ( را) د روا ر      ں ر   ‘‘۔  دز   ا  ں (او  دز) 3  دز      ۔  آ ۃا ۃر   نآ   سا 191  آ ا ۃر روا    127      و   ا روا    دز    ود ا  ا  ود ا  ا روا :  ۔     ںاو 4 ز ى  تا   ۔  آ   ۃر   سا 4  ں ا    ا درا         ںا   ہ       روا  ف ےر روا      ں ا  ۔و ار  ت ہد  ہ   نا   ۔   د  ۔  5 ىرو  فا   د     د   ا ۔  آ ہا ۃر   سا 9  ،  نا   ہو ےا :   د     د  م  روا ؤ  ہا    فا ر  ا     ا    ہدز    ى  و فا ۔و  فا   ے  ہدآ  ت سا  ۔     ر    سا ا  ۔ورڈ  ا روا
24   ى  6         د ا   ىد    ما ح ا ۔  آ لاۃر 62          ہو ا روا’’ ،   درا  ‘‘۔ او ر  اد (روا) او   و  ۔   ا روا     نا 7    رڈ       ۔ ۔  درا 36 آ  ﷺ ۃر   سا  ےر ا روا  او آ      ف    ؤد  ىرو ’’ ۔ ےد   ( ) لا ےر   ہو روا  ‘‘ 8ا     ور   ں ود ۔  آ تاا ۃر   ا   ود    ا روا : درا 10 ود ا   نا ا  ۔ؤا  نرد  نا     آ   ف  ے  ہو ا  ۔آ ٹ ف    ا ہو   ں و  سا  ر  د ز  ے   فا  ا  ۔و فا روا ؤا   ل نرد  ںود نا  آ ٹ ۔    ںاو 9   تر  ى  ۔   ىدازآ  ں    ف   سا   د دازآ   نا ع ما   ر     ن  ل    د ن   نآ  نآ     لا ۃر   سا ۔  م  ى ا  ںورو روا ُا ہو ر ا     آ 68 ”۔  ،ا لز   ى      ز           روا او    ا روا    تآ  ا    ع  د  ۔ “۔ او 

   سا ا ، د  ا ند سا  روا ۔ؤد   ا    ىر  

25   ى  10  سا روا   ر ىر   ا  ۔  آ لاۃر   ا 61   نا     ں روا  درا   روا د  ا   سا ۔ ھ ےڑ  ںو  روا   ت  ،ر ىر   ۔  ا ا   ا  ۔ و ب   ںوود ہو  نا روا د ا    ىر روا    او  ر ر  و چ  ہار  ا     روا ۔    11ا   ںؤ  ںو  ۔  نا لآ ۃر  سا    ہو ےا :  ىوا درا  آ ىآ      ) ر     ںو روا و    روا و  !  نا ۔ؤ  ب    ورڈ  ا روا (ر  ف   ں  د  12 ىد روا ت ىر  ۔  58 آ  لا ۃر   نا)   مد  ا  ا     ا   آ   لا ۃر  روا ۔  ہو    ےد      ں  نا ( 16 روا17  ں   ىر   نا  ،  نا   ہو ےا :   
 ا ہوً   ، ر      ہو  ( ا)   ر ل   ر  ل  ۔  ا   ہو روا      سا روا      13م  ںاو   روا  ل  ہار  ا ۔  آ ہا ۃر   ا     ہار   ا  روا ، درا 155  ہو)    ےد  نا   نا لآ ۃر ح ا ۔ر  ر    ہز (  آ 170  روا 171 ،   آ ﻦﻳﺬﻟا ﺴﺤﺗ و ……    ہار  ا گ  روا  ۔ ر    قزر ں  بر  نا ا روا  ہز  ہو    ن ےد   نُا 
26   ى    ہر  ا   ں ہو روا د ا   ا  ا   سا  ش  ۔ ں   ہو روا    ف    نُا     نا ا    ںاو 14  ت او  ا    نا روا  ك   د ۔  ا   ىد   ہو      ما  نا لآ ۃر   ا    نا لآ ۃر ۔و    ںو ا روا ر       ےود   ت     ۔ ذ  ں ك   د   ، ءا ۃر  ت او  ا    ں  ہ ا ا ۔  ہر   روا ہ ر    ا و سُا  تر  ں   نُا روا ںؤا  ءا دا ى  ا روا  ر ا     د  ر  ا   د ۔   ىرو زا    روا ںؤا نُا  ما    ب روا ع   ںد ہدز  ا  و ا  ںد رر روا   ،ود ود   ںود  ا  سا    ق  ں    تر     ا    ط ز روا ىرو  ا  سا روا        ہر    فا ا ۔ ہر   فا ا ا نرد  ں ر    ود ا ۔   ا   ىد ا ف  ن نآ  ا زور)(ء2023 ىر17 ﺾﻀﻀﺿ
27   ى    ى  3  8لوا   ۔  ن  كڈ چرآ  پو د د ا  وار      ء1914  ۔  ےرود ىر ا ہو  د    ا  نا روا ڈ ا  و آروا    ؍23  ۔د ےد  ا      ى روا آ   دآ    ف  سور     سا ،د  نا      سور  ؍30  ۔ا د    ا    سا روا د نا2 د       ا؍       ا؍3 ۔د  در     ےد  ر    ا ار  ں  ہو  روا  و سا ،د         روا د  نا   ف  ا  ۔د  نا  ر را   ا     را   ا ف ىود ۔د  نا   ف   ۔ نا  ر 7  ۔           ا؍  سور  ا؍12 EAST PRUSSIA  ا ۔د     د  نا  ر را   ن  ء1914 َ  و سا   ۔     ںوذ م َ 10         ا؍  ف     روا سور ند ا ۔د   نا      ۔   پروآ  ۔د  نا۔د   نا ف     ا روا   ؍5  ؍11  ۔د نا  د ف  ا روا   ر  ن     ىر؍2  ۔ا   ہو  د ہر    سور ء1915 ىرو؍3     جاا   ء1915  چر ۔  م   ر  نو  ادراد آ    ں ىدا  ء1915
28   ى   روا    او   ا        ا ا۔ىد عو ىر   ۔ را    ہ  ںوز  ى  ا22       سور چر؍   ا روا    ۔آ  ى   لا   ز      ا؍22 25 ۔ ذ  ۔د زآ       ں ىدا  ا؍   ء1915 ا؍10 ۔  ل      ں   ىز روا   اور ا   ؍23   ء1915  ا  ا روا    ۔د  نا ف  ى روا آ    ا  ںرو    ںوذ   ا        ںرازو   ا/ ا   ۔  ار ر ا   ء1915      ى روا آ  سور   ۔ را  ا؍7 1915 ۔    ا ن  ں ور  سور راز ء  ؍19 1915     روا     ح سا روا     و    ء  ۔   ؍25 1915 لا       ں ى  س ِ  ء    ا روا ر م     روا رد   سا       ج ل  ۔آ  ف  ںر ى او 27  و   ہد  ن  ؍  ۔ىد   آ  ں ىدا     ا؍5    آ روا   ء1915  ۔ ا      روا ا ف ىود ۔د       ا؍9     ج آ   دا    ل اود  و   سا  آ روا  ۔  اد     ر ا ۔د  ىر؍27    ن   ء1916  18 41  ۔  ز   ج  ںود نرد  ل  ؍25    ء1916  و روا ى      ى   ن ۔    ں3000  ء1916  ۔د    ىدازآ  ز ضرا روا ىد تو       ا؍27  ء1916  ۔د   نا ف  ى روا آ  ور    ا  ور  ؍6
29   ى   ۔   م ِ ۔ لا      ،م ،   ں ى ؍15 ۔    ء1916 ؍25  ا  ۔    وود روا ا   ء1916  ا؍11  ىدا  ء1916  ىرو  ۔  ے  ا   د     ج  ن  ں  ء1917  ۔د  عو لا رد   ںوزوآ      ےر ز  ز ضرا  ىرو؍20  ۔ا  ف  ں چر؍11 ۔   دا  دؤ ل  ء1917 سور با چر؍12  ۔  زآ  چر؍151917 ۔  لو  د  سور راز ء ا؍6   ا ء1917  ا ۔د   نا ف   ۔   ڈاو   ء1917  ن؍12  ن ء1917   ن  ىدا  ۔د     ا روا  لو  د   ہد   ۔  اد  سؤا    زآ   ى  ہ    ں ا ا؍31  ۔د  ؍6      ا ز  )       ا  ء1917  ۔(  قا د زا  ا  نا ى7  ا با  رذ  تو   ؍  ۔    ا ماا  سور   روا  د  لو   ر ۔     نا    ں  سور ۔ د    سا     روا ا  ہ   سور  ۔      را  8            ا     ؍  ۔  د       روا   د ناو  ؍16  ، ا ا ل ء1917  د ر ىر   ف  و   ى ا  ۔   و  ء1917  د؍10   ن ل روا سور  د ۔  ى   ن ل روا ور  ء1917  ۔   ى  ىرو؍9  ۔  ہ ا ا ا   ا روا  ء1918  ىرو؍19  را  ڈاو  ں  ء1918  ۔    80  چر؍3  ؍20 ۔  وا      ا ل ۔  رادد   سور ء1918 ار ء1918  ۔د ہ  رآ  ك  ار ئداو  ںوز  سر ا  ؍23

  د   ا  با سا ہو    با  سور ۔ عو  ہد روا 

30   ى  1918  ںود ر روا  ا ل ا  ۔     روا ےآ  ج ى  ء  ا ۔   د و     او رو   ا  ں ىدا  ء1918  ىر  ں   روا و  و  و     نا  سا روا    ۔ را راِ ہار  دا  ا؍30  ى  نرد    روا   ء1918        روا   ہ  ۔    ى   ى روا آ ؍3   ۔  لو  د  مود و  ۔ ہ  نرد   روا ںدا ء1918  ۔  ہ  ى   چر؍18  سا ىآ  ر      ء1918   ۔ا    ل   كا ل  ا؍23  ا؍25   فآ  ء1918 ۔د ےد   ما ى  نا  ار ا    روا   ) و   لوا   18591941  ءراد  (ء    ى  سا  ہد  ا         ہدز ف  و    ر  ا  روا      آ ت   سا ىد و       ہو  زآ  ڑود  ا  پر  سا    ہ ا ہو  ۔ راد ذ ا     ىود روا  راد ذ ار ہا )(نو راو رو ب دا  ر راد  ںد  لوا    تآ ) اا  ۃر  ؓا ا61    (358 …… د  د  (لوا)      د   ہد روا    و  ىزاا     م ف    ر   د    ۔  و  ا  (مود )  او ف  نا   ںا ،  روا  عو    د  ں با  ا  
      ۔ ا ىد ر ے ے   سور روا  د ا   ا  ى ا   ر  شز د     تا   د  تارا

نا  تاا    ںا  ۔ں   ادا راد   د    آ  ل    ج ہدز     سا   ا     ى  نا     ماا ا

31   ى     نآ    ىد    سا  تاو ہآ ۔ ا ن   او    ر اد      ر اد    نا   ر آ    د    ۔   ر   ں   )3584  ( 9مود   ۔         ‘‘ راو رو’’ ب  ذ  با  مود    ن؍28  ں و سا    نا  ہ  ى   ج   ں  ء1919  مود   و ا   ر   د  لوا   ىر  مود  ۔۔۔ د   رو ہ ہو    ……   ہ سا   ؍11   او    ء1918     ك آ    و سا روا، د  ژ   ںدا  ہ  ى     م  ا روا  ا ا   ےر     آ  سا  ر اور    م  ہو  ںزرو ف  ہ رو     ح سا ، د   زا  ۔      ں    لوا   :  ؓا ا  ت  اڈ ور  او سا
    سا روا    ا   ہو    ںاور ا      ر 
 ا  د   ہر    ا     دا ا         ىود ۔  ا ا    ا  ح سا روا     ںو ا  و      ںوا روا را سد   نا روا   د غر  ںوا را سد  پر ۔      ںورادا  ا او   غر روا         ے   د   ظا نا  سا روا       سا    
۔   ہ      ج  ا     ہو ح سا روا  ر 

 و  كار ا   روا   سا  ڈ  روا  ےر  ےر

د     ر ا ہو  د  ں ں نا روا   را ل  ل  ہ   س و سا ۔ د   ر  روا   ا   ىر  ہ سا ر آ 

Fair is foul, and foul is fair, Hover in the fog and filthy air.

32   ى   ا   و سا  ۔ں            ں ر    ۔     سا    ن       ر با ۔     286  م ہار  زا ذ)287-(  ا    ، راو رو ،   ہر  ہو  سا س    ء1918  ہو  ںدا ہو  14   ۔  ن   ا  و ر   ل  ت  ا زو  ا ،ا زاوآ  ںوراد  فا    ں نا او د د   ا  چ     سا   د    ا ا       ب ا  ۔  ن   ں ،    ا    ىرو    ن Etiam diabulus ailuster   ارذ م   روا دز ا  ،  د ار ا   و   ر  لا  ر ر . ا  د   و سا           ، ر ر   ت   ےود ،   كار ىد  نا
 روا ا ۔    تا     ز ب ا عو  روا ،  
  د ر ظا   ںز ود م
  روا      ہو   رد   ىرو ہو  ر آ  رد       د    پآ ہو  رآ   پآ ا    ں ود روا   )  ح ا (  چر؍25   ج  پآ        ا  جر   ء1919     رو ا    سا روا ود  سر  ا      وز ت

ر    ہر ا  ‘رور’     ر    نرد 

33   ى  ا  ت سا  سا  ں  ہو       ك     سا    س   ڈ ہار   ما  سا     ت روا  ،ںا        ۔         ف   ف  ح   ا  دازآ ا     عو     ا  ا  ء1923    لوا     ۔ا آ  وڈا    سا ، م     ا   داا  ا  سا   ہ  ى  ۔    ر  لرر     م  سا   ۔ ہا ہو       م  ر    د ر ر  ؍91923   د     س ا  داا را  َ َ  ء    نارود   سا  د    ل   گ ز    ر   روا  با  ں م  د   راد  سا روا ںا او    ۔ ب ا   ىز ر    د عو      ا با   ىود  ء1930   را   ر ى  روا           ء1933  روا   ء1933
  ہ     ء1934    ر  او   اد ہو  سا روا      ے    ل سد ا روا  ں  رذ  تاا ت م   ۔     تاا   چر؍16  ج  سا    نا    ء1935  ۔د ےد را مز  ا    چر؍13 ا ۔  ىدآ  ا  آ    ء1938 1938 روا       ا ء  چر؍13    ا  م  ء1939   ا   ۔     روا   ا  سا    د   چر؍21 رور ار ا    ا      ا ا زو ى   سا ۔    ڑ    سور روا ا  عو   نا روا ا  ت نا ۔د       رٔ ۔  ہ       لوا     ل   ء1939

۔  زآ  ( )   ںا  ں د د او  ج   ج ى  ار   ا د    ج  روا  جر  ى ل ى  ا

34   ى        ر  نا ا ں ر    ںد ا ماا      ح سا        ند ہرا ،د    روا ىد ا ى   ىر ۔ن ا   ں  ش   ء1940  ؤد  ر روا    ور     چر   ہ ود روا د ا ا  و  ىر با ۔   سا  ء1940 ء1940  ن ۔د    ن روا و و        ا    ء1940 ،ىد ىر    ،د لاڈ ر  ں ہدز   ود ۔  ك گ را    ا    ں   ا ا  ا ۔  ادا  ں  ا    ناو   ا ں  ۔ے د  ہ  ف  ا ہو    ڈر 84 ء1916   آ  سا    ل  ، د كور     م   نودراو  ں     ر    ،   ا   او   ۔   لار  ى م  ا ا روا ا    ر  ن ۔ ر ےد ا       ا   ء1940  ں  ا ۔ا       ہ       ا   نا
60 
 ا  ور ل ج    ار و سا   د  نا  ذ ا  ء1941   م  نا ہو   ں    آ  ور    ج  ور ل ۔  روا  ہ    نا ۔ا    ج  روا    ں  ں ۔ 
   زا وڈور ر  ۔ او دازآ       ا 
 ں  ا     ى  ں ى ا ۔  اد را     ج    ا ۔د  ہر  ں    نا  ر روا د د ف  ہ ر 
 ۔آ    
۔د  رود   
     سا  ا  ا  ا  ء1940

ىد    ںور ا  د  ںور لا ز  ں  ںوا      لا ز    ںا  روا  آ    سا ن ۔  سا ،  ں  ںا  سا عو لا       ں  ہدا   ز ،ناا ،م ںو روا  ب  ںو   ں ں  ں ہو 

35   ى   ت ۔راد  ںد  مود    61 آ  اا  ۃر   ؓا ا  :  ر  با ك  ز ىآ  نا     تآ    آ سا’’  سا با ۔    ل سا       او ءاا با ہو     آ  روا  ر ا  روا و  ما   سا روا  او   ما  با  رذ  م   سا  اود ہو  ۔   م      ذ  د  ‘‘۔ا )3584  ( 10ذ  ںور  ۔  ں  ،   ،ن ذ ، ا ،ر ترو  ںور  نا  لا   ںرو  د روا  ،تر  لا    ،   ر   ى روا   ح سا ۔  آ ں  ںور نا    و ۔ ز اا ۔   لا    با روا ل ا  ںد     لا ںڑ  ںور روا ر  ى ى  ز سا و  لا  ںو روا ںورا ۔ د عو (History of weapons en.m.wikipedia.org)  ز  ى ى د
 روا ںور    د رود   رذ  سا  ىر  روا   را    ںر ںو ، ا  د    ںوڑ ہد رذ    ۔ ا نا روا  ا ء  دا ا     ر ا    ں   ۔   رود      د  ر ،   ۔  دا رڈؤ   ء960      ء1221

        رڈرآ  ر  ا   رڈرآ   نا  رر   …….

ر  ىر رڈرآ  و   ارذ د روا ز ںو   ر   ں  ہو    ہو    با ز ہو و  ا ۔  ،  ۔   ں  

‘‘۔   كور   نا     د زا  ےر    د  ہ ا 136  مود  ت)

36   ى    ۔ د  عو     رڈؤ  د روا    پ  ںا  ء1282  ہو    ما ا ا  ں ۔ د  عو لا  ر آ  پر  ى  وا    ر ص  سا۔ ر      گآ ف  د ى ا  ا۔ م      ذ  ء1916 ۔  لا ف  ںوز ى روآ    روا ؤ  ح   ۔ ع    ہو  ہو  ت روا ت  ا ۔     ارذ  ى روا   رود    درا  ء1983 چر ؍4    ؒ اا ا ت:  ہور وا      ےودا     ں ود   ے ے’’    ك ا  ےد   ا  ك ا ك ر ا     سا     ہو  ےد   نا      را  ت سا ہو  ر          ا ا   ز ہو   اا   … روا   ہ  سؤ او ار ا    عو   ےد  ن       ا ہو  ز ں  گ ہو   ں     ر   ا با ۔و  ا  سا، و   ا ا
) ؟  ى  ںور    ى      آ ’’    ںور   ى   د با   سا  ( او      ىود
138  مود   ت)
137-(   ؒ اا ا ت:
‘‘۔  ى  ںو روا ںوڈ    ں د      ں    
(
37   ى  11لا  ںور   ں ۔    ا   شا   ل   د روا آ  د  د و   د    ؤ م ا  ا   ا   د ،ود  روا  ۔ ت  ن   نا    دا  نا    ہ ا  د  ہو     ر ر      ہز روا س    ہدز روا  ،ت  ،تآ ر ،ت  ۔ ر    ۔ ار  ف  دا  ںور   ما روا  نا  ترو  ر ۔   ت  لا  ںور   ر نا   ںور  ۔اڈ ز  ںؤ  ںد  ںرا    ى    ء1346    ںد   ں ہ ك  ن ا ہو  ى ٹ ن  ج  ںر  ا ہ ك    ں ور ۔ے ٹ ىر  ںو  د  را  ہ   ں  ں  لا  ر  ر ف  ن د ا  ح ا  ء1710     ا او ر  م   ا ، ا ے  ى ۔  روا ےڑ ا    لوا   ۔    ہ لا  ں  ےود    ىر ا  ۔ا  ںد ا      ىر  ر  ر   ۔    ںا  ںو روا ںوڑ   ر  ن    لوا    تاو د ا   روا ا   ى او  سور  سا روا   ںور  ا۔ ر  م  سا   ماو ہ ا         ء1915 ۔ ذ   لا   ز   1915 ل لا       ں ى  س ِ  ء     ج    ا روا ر م     روا رد   سا    40  ۔آ  ف  ںر ى او   ن  ء1945  ہدز ن رذ  ںوز ا

۔  اد ا ٹر  ت  سا  ،   ہار  ا   ح ا

38   ى    ا  ن ہو  سا ۔ى ٹ ن ںو    ا  ر روا   ۔   ت   ں       ىر   ا ۔    ك  روا ا ن    كڈ ٹر  ء1931    م روا  د كور     ر   ۔ عو م   ںور   ماو د  ا  ا ۔ د    ۔ ر   جآ  ا عو  ء1953    ا     د   ا   ےود  روا ا  ء1972   م سا    َ َ   د را ع  لا روا  ہذ ، ر  ، ت  ۔ فو   ا  ا  ںر    ا  ڈ روا سؤ  ء1970  ا ز   ۔ ر  ى ط  نا روا ر  گ     سور  ء1971  گ ا ز  سا روا  ك گ        ا  ر د   ۔ رود  ىراد   روا ر  ز  و  ا ا  ر  ء1978   ك    لا ى ا    ك    فر ر او را
ا   تو  سا  ند     ار    سا  ى ۔     س ا ا   د  ىزار   ا  نو ۔آ  ت   ر 
ا
 د  ا  ا ۔  ر  ر    ىدور ، ،    د ذ  ر  روا ك ا    د    ہدز روا ہو  سا روا  د   ى  ڈ روا  ۔   س  قا          ہدز 
 ،  ِ   او     و  ء1950  ر      ا  نا  

(Bio Terrorism,page41)

  سا  ںوا نا     ہو      ا  ا ف ىود

   دادرا  ماا  قا   سا    ر ےد   اد   ر  ا ز  و  ں نا ںا ر    سا   روا   ماا  سا ۔ د ر ر ںو  ما    ا  ں  قا ا ،

39   ى  ر  روا  قا ا     سا روا   ا ا  د   ر ح  غ   ن      ا   ت   ں ىدا  لوا   ۔ ى  لا   ز     د   ا  ف   روا ا  ےا  ن  ل  ںا     ز    ں ا  دا ى  ۔ ر
۔ےد  عو (Bio Terrorism, page42)  آ    در  ں   ںؤد  ں ورر او   سر      ںر   ك       ل ت   ن  ن   ر ۔  ا  قا ۔ ں  رود  ںور    قا ہو    ا   د  ںور  ر  ا س  قا   ىٰد   ڈر        ےرادا   ا     ر   ںوا ا  سا ما ر روا
آرد   ماو  ںور   ا    ا سا ترو     
۔ ناد 
 ہ ماا ا ا     ںورا ا ۔  نو     ترو 
40   ى    ن   ر نُا ہو   ر د  ت سا ہدز  د  آر  دادرا ۔  ىر  ںوز ا  تر   ا ں
ن نآ ا زور)(ء2023 ىر24 ﺾﻀﻀﺿ
(Bio Terrorism, page211)

 كور      ىود روا آ ےڑآ د   م  روا  ،اذ ۔ ہر  

   ا ت  با ۔  ں  ں  با  د  ہو   وا ا   روا

داا د م  نا     د ا ۔  ا    ا       ں  روا    چ     ں ا  و  نا    ىد

 قو ا  ا زاوآ  ا ۔ ر  روا   ر  ز   روا 

41   ى   ى   4  12دو  ہ ماا روا  فآ  ۔  اا  عو       دو ض  ا  ا  ء1915  ۔      آ   ا             سا۔ ا   ںا ۔د  عو          ا  اا  ء1918      ں  د   ل  نا  رذ     لا ہد  و  ح سا   ا؍28 1919    سا ۔ ر  ا  د   فآ   ء  ىد ۔ كور     ىود    ا   ر  ہدز    ا   ا  ا ہ  ا ہا ا ا ت 10 ؍   ء2004  درا: ا  ہو ،  ا     ا  ’’  ں  سا    ن
ا  ں  ۔ ر  ا  و  نا ، ر    نا   ل  ح
ما

I particularly agreed with your point that if countries decided to act independently and made unilateral decision then the United Nations would suffer the same fate as the League of Nations and would fail.

(WORLD CRISIS AND PATH WAY TO PEACE page 259)

resolutions

passed had certain flaws and weaknesses and so they did not properly protect the rights of all peoples and all nations equally. Consequently, as a result of the inequalities that existed long term peace could not

42   ى   ، ر   ، ر   ا  د   ىد   روا   ا   ك ‘‘۔ ڈ روا ےد    ۔ ر   ا  ( 645 مود  رو ت646- )  ت       ر  ف  ا ہ  ا ہا ا ا     سا  پآ  ر ص  :  پآ ۔     ذ  ،سا     ا  ں   تر ا  ،     ا روا  ىداا ا ۔   م   روا ا   فآ     ل و   ہ ماا
 ت        ذ درا  ا ہ  ا ہا ا ا     روا    نا  س  سا دادرا  روا ا   فآ    د  ىا   ق  ما   ماا ىر  ر ل ہو   د ںرو   م  ا د  و  ك و  سا     ۔    ہر  با ا ۔د د ف    ىود  د  سا روا   م    فآ  ۔ Unfortunately,
and the
the rules of the League
it

prevail. The efforts of the League failed and this led directly to World War II.

(WORLD CRISIS AND PATH WAY TO PEACE, page 86)

43   ى 
13او آ   نارود ۔تاو د   ت ن او ر ا  ؓا ا:   ما   ب’’  ں  ںوا روا ا   ا  ء1918  ۔د ر ،  ا   جر     ڈر و سا ا د   ‘‘نا  ”    ا ىد    ن  ر ، ر  ہر   ءارزو ا و سا جر  د    ءارزو ا روا   ا جر  و ا ۔      آ ا   با  روا   فو   ىد   د س ا   ا    ۔ر  و     ا ۔  نا     م     ں   او    ا  ن ‘‘۔     روا     س (1510 ماراا) ۔ تاو   ذ GUINESE BOOK OF MORE ARMY BLUNDERS     ۔ ر        سا روا     م  رار ہ    ا    ء1939    سا ۔ رآ   ز     ىد عا ىر        ا  ( ز  او  ا )   ى ۔  عو   ن ، د    ں  ہر      ت روا د ا  ( ز  او  ا ) ر ۔ا ر    ا ا نارود سا  ہ نارود سا  ےر  45  آ  د ت   ء1944  ء1941   ود’’  ا     ز ا ہو        ا  ہو 

ل   ہو      آ  سا ۔ا آ  ا ر  فا   ر   ل  ہر زا  سا ۔  ىد   ج ى د ا  با  ےد  ہآ   ناو ۔‘‘ىد   د ا ىر روا  ن ا  ل    قا  ’’    ناو    ارا    ذ    د  ٹا  ں ا  ء1943

 ں  ہر  و      ا  ذ سا      سا  ں ا ۔    ا ا  پ  ہر ا  ز ى   ا ا روا  ٹا  

44   ى      رڈ   لر سا ۔  ر  ‘‘ىر  و   ت   ا   ف  ا ہدز   سا   سر ا  ا ف ىود روا   د   ا   ء1943  دا   ےود  ز روا ، ك  ںد ا زا2264 3339  ا ۔ آ  ى ہدز  ل ا  سا روا    ء1944  تد16128   ا    1936  ہو  سا روا ز ا 3037  ۔  ا  داا      ا   ہڈا ا  ار   ر   را سا ےر “ONE A DAY, IN TOMBA BAY” ۔ار زور  ے ،ہر ا         ج ز د  ںوز ا   عو    ىود  ا  زاو  ا  ۔ا ر    ے ا      ناو ل۔ و سُا ۔ار  وا  را  سا ہر ا  ں  ہر      ز      ں  ہر ، ا  ذ  ن   ہر  ىر  ۔د ل   ل   ر د  ت  روا ،   ا د  ہر سا ،  د ہآ    نُا
  نا  ر ا  ں رذ  ٹ ا ز     سا د ل  ز33  ےود ہو  سا ۔ر آ  ز   ں  ں 37  ۔  ن   ںوز
45   ى  318  روا  ز  گ88    د روا ٹا   ۔  ر  ت گ ۔د  خ   ہآ  آ   سا  ا   د سا ۔  ؍23 ڑ’’   ىڑ ا  ر   ء1950 ں ى ،   ‘‘282      د  ز ا  ج ى ۔   د  ج ا روا      ف   و   ىد عو ىر وا   ا  ںا  آ د ا    17      76   ڑ  م سا    ن با روا   ز    ا        ا  با       ہرود   سا روا   ىرو    ا  سا  ا   سا ۔    او روا د   ہرود   ں30  تو      ا     تو  سا       تأ روا ىرد سا   ۔  نا  سا رو  ، ،ںر ہ  زور و  ا شو  ،  و  ،ںر ، ، ،ت شو نا  ر ذ ر   ذ  ، آ    ا    د روا ر  برا و ، ،ف      سا         ا ہو     ت ا  ۔ ر ۔   ىر   ا  روا ف ں    : ن  ء1983 چر؍4   ا  ؒاا ا  ت  روا ا زو  نا    او  ا    ں د ا’’  نا نا ا   د  ا زو  نا ۔  نرد  ر  ا   ہو او  ں ا   ر  ا  سا نارود  ۔ ا    سا    ےر     ز      سا  و ا    پآ    ا جآ      نا ےر   ے روا ےزاا ےر  ؟      ترو  ں ر  ف   د    ىا  نا سا :

TO BE ON THE SAFE SIDE AT MOST SEVEN WOULD BE ENOUGH.

46   ى 
 سا safe side  ہزاا ط روا ظ ا   لا  ر د ے ہرو  ‘‘۔ آ   ترو  ہدز  سا  ں   ت ہدز  ہدز    ( 135 مود   ت136- )  ل  ںا   ا  سود ا   ہزاا ط  ا  ء1958    نا روا  ا   سد   نا ا    ض  روا    ن       نا     ا    ض ح ا ۔    س ا144  ى روا   روا  ں 59 ،  ىدآ32 ا ا    ض ۔ ں   ى روا   ىدآ  175000000    ند        سا ۔     ت      ا42  روا    گ  66  روا  ں ز  گ   گ 67   روا     ہ   ںز  ںد ت ا   سا ۔    سا ت  ند    سا روا    ر  ت   ںز نا  ہر   ند 60   ند  د ا ۔   ر  ت  ہر    ںز    ند  تاا  را 83   ت    ىرسا ۔ ں   ز   ں    ىر او   ت  آ روا را ۂ ہ ، ہ   سا     او ۔   ر  تاا (140  زراو ر )      ىود  آ    سا روا ك     نا   سا    م ىدا        روا ى   ز    ك    و ا   ،   ںو   سا روا    ںو   ۔  س آ  نا  د  ۔  ہو   ںو   ا نآ 

ا ، ،درد ،لد) ۔ ر آ  ا         ےر ظا  ت  گآ   و    ز ،(      ںز  رود  ،   ا با  ر  ں ى ں ر   ر    و سا با ۔    كار  

47   ى     ل  سا       سا روا  كار  ہزور ا ںو  ور ڈ ۔ ور ڈ ا    د  ش  ہو روا  ر       ںر   ںا  تاا  ىر       ںا     ں    ن ر ر   روا   ھ  دا  تارذ   ن ۔  ھ ہدز  تا   (136  زراو ر ) A Woman in Berlin, By Marta Hillers aka anonymous (z-lib. org. pdf)   ر    ور     ن ا   ىاڈ ا ب   ا روا    ہرود  ں ا    ا ر   سا ن  ۔   اد  ا ا  ت نا  سا ۔      نز ور     سا نارود  ںو ۔    سا ا  ىاڈ  سا  ذ ۔ى   ہ  را  ود 1945 ا زو ء             ںو ں      ك     آ  سا    ر آ م    سا  ،   ا ا ۔    ىر  د           ،م  ب  سا    ب ا ش
  ’’     ‘‘    عو ت م روا  م ۔ ہ  ا     ں ب ِا  ت” ں ں   ںور ں   “   پآ   ا     ا   ر  ا   سا  پآ  ىر    د  ۔ںور ر   ہو  ،ود روا ود 
48   ى        نا  ر      ن   ن سا ند ا       تادا  نا  ا  د ا ۔ ش  ند ر  ر ار   ۔   ر  ىر      ا ،  ك      ف       پآ      روا   ا  ، دو  ا  ل  م     ،م  ل ،   ،ر  ز   ہد  ۔ں      سا ۔      ا ،  ا      ہا ہا ا   ۔ ر ھ ف  رود  ز  ںور    ر  ا  د  ر رارڈ   ہو   ر  ہ    لوا    ںوود وا      ہز س   ہو مود روا     ز   ہو  ا  ہو     ےرادا رر   ا ۔  د     ر  ں ۔ آ    وا  مز روا رود م    سؤ او  ا    ا ہو  ، ىد    نُا ،      ں  ا     گ   جآ  ۔ ر ہ   ل  تا  ا ض  ت ۔    ہزاا  ں نا   ںد ے    ىر   پر       ور ۔   د   ء1945 روا   ںا روا  ر ھ آ Czechoslovakia  دازآ    (او )   سُا  روا  ور   ت  رآ ر  ر  ۔ او   روا     ىود روا  ر آ   زارد رود  ہ ہدز ف ۔ىد ےد    ہد   ۔ ر  ىر ز ا  ند روا  ىر سرا ى  تار   ف  روا    ۔ ر   ں ا ا ا ا   و    وز ت او دازآ  ں  ا      ر ۔    د ر ڑ

  م ا    سا ت ىود  روا    ا ف ى    ۔    لو ر روا  لو    سا ح ا ۔    ر  

ا   سا     ر ہرود ا  سا      ہو ا        سُا    ر  ى ۔  راد   ں  روا كار ل ہو  سا ۔  ىد    د ؤا    او     ہا او  ىد   ا  ى ۔   م  ى   تا ۔  د  سا ہو         ںود ،     نا ر  روا     ك    م ہو  تر سا    او

49   ى   ر     سا م ا  سا روا  ر  ىد      ى م  ۔     سا ۔۔ ر   قا  سا ہو   د  ر  د ہر  سا  ل 14  ں   ما ۔تا  ك    تر ا ف روا     ما     ذ ت       و سا    ىرو روا ، ر   تزا     د   تزا      ہو   د   ما  ںو  ىد  ں ں  ںر ا ۔ د   ت ۔ر ر  د ا روا    د    روا  ل ما  ۔ود ڑ   نا  نُا   ىد     ا   ں  ناو   نا ں   ںد  ۔ؤا م ا    نا  نا ۔ود ڑ    )۔و ما  ںدرﻮﻨﻟا33 : (     ا  تا ود  روا ء1899      ء1907    س    ل وا   ۔   ا و ا  ك    ں  ا   ے   1929      ا و ا نا   ا  ا   ء روا سور تر  آرد  م ہدز  تا نا  ۔  ہ سا ۔آ  د  ن

 سا  تار آ   روا     ر  ں     آ  ا ا ںو  ں   ى  ۔ ر  ىر  ںد روا      ۔  گآ

50   ى    را را  ۔    ت  روا ر   تزا   ہرود   ۔  ادا راد   را     ىود  ن راو فآ  ےا :)( ل     ں   ں  ا  ۔   ں    ں ا ك  ن    سا ا  روا   ار  ف   را ا روا   ار ،ں       ىرا   ا ا  ںو ىرا ا   ۔       نا ،  ر اور ك  ں  نا ،  د  م  ں  ں  ا    مز  ر ص  ت سا  ۔ ر   ك  ر   نا  ھ  سا روا  ت  نا ى   ح ا ۔  ىد ا   ں    ، اوا   روا اوا ے م  نا   او م     ں ۔  گ ہو     او ںا   ا ا راو فآ  ےا :)(  ںو روا ت   ناد   ا او را       نا ۔   م      ز  لد  ہو   ند ےر زور   ۔  عو آ لو ما600 ۔ر   و   روا      ۔    سا      ف ىر    ا   ا       م  ں    ۔     س ہ با  او آ   
  نا   ٹ   ار و ل   ں     ا ا   م   ار  ا ۔د  ا  پد  ر  ہو     ا ا روا  ا    ر  ںؤد   و ا    د  ا  غد  نا ۔د ڑ    

  پو سا   شور  گ     دآ ا  پو ا ، نا  9 نُا روا  ر  د  ں     روا  د  ا   ڈاا   داا   سا     ں’’    سُا    ۔ ر د      ى ا   روا  رذ  ںوز ى ود  ں   سا ےر    ‘‘   ا   زوآ ا  ز ا  ار ۔ ر     ن ا  ز  و  م ۔د  

سا ۔  ىرا   ز  ٹ   ى ا  ر بوڈ  ى  ز     ر ٹ   وا  ر   ر  ٹ لو   ںوز نا  ں  و

51   ى    ہدز ،  ر   روا  گ  روا  روا ل ، ۔  ر     ےر ا د ا   آ   ،ں ،ںا ىر    ۔     ۔د ڑ  ىا  ںؤ ا   ا   اد   سا  ر  ں ا د  ن وز  تر روا  ،ںور م ا    د ىڑ    سا     روا   آ ہا  ہ ا ۔ م ہد    ا      ا كار   د   ند        ۔ىد  گآ   ےر  ك   ا  ند   ۔     سا  آ      ں   سا روا ،ار    ند  ۔ ر ُا  روا  ى  ف  ۔   ن    ہاو          وا    ۔  عو شر  ر    ند ا ،   ہو ۔  ما   ى     روا    ،اود  ۔       ں ۔ ر   ےر      ى/ ا    ى  ےود ا   ۔      داا  پو سا ،د    و  سد سد
 ا اا ۔     ے روا  ۔ ر  نا   ن   ۔ ر     ںؤ ا     ا ند ا ۔  ب      ےر ف ا ند   ںؤ سا  ۔ ہد    ، ك ا   ںاو ںؤ  ں ے

سا ۔   عو  ا ؤ  سا ا ز  ؤد سا روا   ا ؤد ا   ہ     ود او نزو ا   او نزو ا ے ا  

 لڈ ا   ا ۔     ا ہو        نزو ا 

۔     آ    ں       لڈ نآ ا     جاا  ،  جر دا ى   ا ہو  ساروا ،ں  و  د ا    ا ا  گآ    سا روا  د    ن   ترا ءرد  ل  ى  ا   سا    عو    ى  شود  ںؤا م ا    

52   ى    ز ا ا         ا   ُا         ز   ۔ آ    ں  و    ہ    ےر سا ۔   سا ، ا   ا   ز ،  ا ز د  ۔   ب      روا   ہو ۔  ے ف  ا ےر گ ،   ا ا روا س  ل  ؟ر ’’ ،  ںُا ۔      ہدز ۔ ر د  ت  نا  ى ہدز   پ سا ،  پ  ےر ‘‘۔  ’’   ا  با ‘‘؟   ا ہدز   ور ڈ جآ روا ر   د  سا    ا  ۔ د  ل  ، ر د  ت        ا    پآ ۔ ر ن ۔     د ا روا   ا  ،  ر    راو فآ  ےا :)( 15   عو  د ا ۔    ا و  د ا    ن ح سا  د ا   ا او ں  سا     ا   نا ۔ ىرو     
 سا ا ۔ 
۔ آ   رود ں      ى  روا     ى  گآ      ہدز ا ترا رد  نا  روا      ں ا م   ا د  ار    ںو م د  ار ا  سا رر  زاوآ ،رر  ںو م نا ۔

  ںو روا ا  ںو ود   نا ود   ۔  ر   عو   و ر   ر  با  ر  ر   آ ا  ود  دازآ نا ود ود

53   ى   نا روا        ذ  ر     سا ۔  ہ دز    ىر ا ۔           لد          شرا  ر ا ،  ت۔  ا  ر    ترا  (راو ر  :)  ر 235   ہ  143  روا نا 92   ہ ح سا ۔  نو  دا  ںورذ    ںود 235  ہ  ر نا ہراوآ   ۔     دا  با     اد  سا روا ا  ۔  236235   را ا236  ود  ود   د  ہرود  د ہ   سا ،   ہ را  ا     ا نا ۔   ہ /  اڈ  ا  روا      ںو ہدز    را   ہدز  ود  ود روا   روا    دازآ نا ہدز  ود  ود    ا  ور را  سا   جر ا ا   سا ۔   نژ   سا ۔ د  ا   روا     سد ب را ا   او      آ روا
 ں  روا ، دازآ نا آ  نا  ا 816روا16  روا323264    روا …روا ۔  ر    ورا   ا (زراو ر :) 239  ۔    نژ  سا    اود  د ا  ہ 14594 روا نا ا  ہ  سا    تد  را ا  روا   نو  ود  ود    سا   سا      ںو ہدز  ود  ود     ؤد روا   ا  آ ے اڈ ہدز   ن وا    ۔   نژ   سا     س را  ا او  جر  سا روا     ررروا  ہ
54   ى      ود  سا ۔  جر       آ روا ور   ا سا  ۔ آ   آ (زراو ر :)  ن نآ ا زور)(ء2023 ىر31 ﺾﻀﻀﺿ

  ا  روا   ى   را  و سا ز روا ا  رذ  ٹا

و سا  و ۔ آ  ى    ود را ود  ۔  آ  ںو  ى ز  د سا ،   ك ىدآ        د ۔ را س  ر ىدآ

سا روا  تاا  ىر ،   گآ ،  ر ،

ند  روا   گ را  ہو  سا ۔ ہدز  ترا رد   و  جر

55   ى    ى  5  16ن   ا ۔   1939    ت  و زور ر ا  ںا   ء  ىد   ا      ۔  نا روا  ہو   آ  سا ۔      روا ،    نا  ں  د روا ا ،  ود  ء1941 ۔  ب    ا     نژ اود روا  ا  و       ن ا   سا ۔ ا       روا       و  ا؍6  ا ز   ہر  آ  را زو  ء1945
  ترا رد
 ۔  ت    ند  ۔ ز   ا روا ے   سا گ  ا  ا؍9  ىدآ    ا     ء1945    سا ۔   داا   روا  ك گ را     او ت     سا ۔ ز   ا

ىرو؍18  ناا ا   جرد  ا  ء2012

۔    ں ى روا ى  سا  ہڈا ا روا ى ا  ن   ا  ت اد  ں ےود  ا   ن ا

  ما چ   نا  ر  ا داا ں ا      دادرا  ن

56   ى   ا؍14 ۔ ا او   ر ز ا  روا    اد   ا با د لاڈ ر  ن  ء1945۔د (زراو ر  :)  رآ ا   ء1942 1.6 ل   ء1945    آ ھ   430,000 ى روا ا 500  3,800,000 ھ 9     ۔ا    راوا  ن  ہو  سا 680    ۔ا ا    ا  ا  ء1944   سا        ۔ آ  دز  سا ن      ا 111   ںوز ۔   اود  ند ر روا   29  ہو  سا  ن  ا رذ  ر   ر     ىرو۔ 200    29    اود   ار  سا    ن  ںوز 30029 ،  او  ا نا ۔ ا  زو  را ا روا    ر   رآ   ى تر     ہر    سا ’’  ‘‘  م    ں ۔ ر ڑُا لد  ںورادا  روا      گ  ت ۔  روا ر ا  ار وا   ا  ا  ،   ا  ں    آ ۔    ر
  با ۔ د    ن  ںو   
    دازآ ا  ا  ما چ     ارور اد ر   ۔ ر  سا  ت  ر د ا ف ىود ۔ ر    ا ارو   ں ۔   سا روا  درا ا  ت اد     سا روا     دادرا

   ا  ںا  سا د ن   ‘‘رر ىد’’ ماو  ‘‘ با’’ 

57   ى   ا چ   ا ۔ د را ىزرو ف  ا اا (B A C)    چر؍26    ء2012  ۔    ںزرو ف  ق ا ىر  ن    ود   ر   روا  د  ر ر  ن دازآ  ن ا  ا   ل ت روا ہا وا     ا تاو   ۔     ا  
۔  ىو  ا  وا ا ا  () ن نا  نا ا  ن
روا  نا   ا روا  ر ر  روا    ا ن       ۔ ُا ہ  ا  د ىر      نا   ر ا ہو  با    تاد ا  ں روا ں   ےود ا ح    ت ا    ل ۔    ا  ت ورا   نا رذ  نا روا  لا        اڈ  (9)    او ب دا م   ن   ا د   روا ا لا سؤ ھ   اور ىر سا   ر ۔      ر ب سا۔  ا       ىراد و ور ڑو    ترو    ا       ا  ىد ار ازو   لار ۔        ا  ن  9    ا   ار ورآ م    و ا  ےر  ا ۔ د  ب     ء2003    ا ا ‘‘U.S CAN DO WHAT THE HELL SHE WANTS TO DO AND THAT’S OFFICIAL’’   ا ؍3د  ا د  سر   ء1988 سا روا د   ر      د ا ز ا راد  ا  ( ا ناا)    ن 290  ہ  سا     ا ا و سا   (لوا)  جر ر ا  و سا 

       ا ل  ا  ا و سا ۔ د  ہ   روا اڈا      ں ےود     سا 

U.S CAN DO WHAT THE HELL SHE WANTS TO DO, AND ITS OFFICIAL.

58   ى    سا   ، ںو  تر  ف  ا   ’’    سا        ےو ا   كر و سا     قا  ا  ۔‘‘        42   ما     ں  11   ن   روا   رو  ؍      ےو ا  ۔ ث ار ہا  ں او  55   ں ا        ںوزاا نا ۔ ر ےد داا  ہا ار ہا  ما     ا  سا  لاڈ     با   ا           ا    تاذ ا   ۔  د م   دازآ د م    او   ا ۔       قا  ا ۔ را  ر  ا    ن ا     ر   ا تر    ا    د د روا   ہو  ۔    ىر   ر   رد    ہا روا قا  (ا)  ح   غا     نا   ر ر راد ذ    و   قا ح ا  د ما  ا    د ا      سا      سا  ہو ()  جر ۔   ۔ے    قا ا
ا  ا    ار  ا  ما  ا ح ا ہ  ، ،اوار ،   سا  سا  ۔    ہز  ا  ،د  دو

 ا   ر د   روا ا   سا  ر     ن  ىد     ر ر  ن  ا ۔ ر ےد داا      

59   ى  17نروا   ۔   ن       ل م  سا    جو     ء1853  ۔  ف     ن   ل   روا ء1875  نرد  ء1879     ےر ا روا  ،ر  ن  روا      پو او  سا  ء1891 1895 روا ء1894 ۔ ہر  رآ روا ،وڈ ،ر  ن       ء    سور ۔    ہر   سا  ؤد  ا روا  ،سور       ا ب   ہ    سا روا    ہر  ہرود  ن  ء1905  ۔   ر روا    ن ۔  ىدآ  ا  ر   ر  ن  ء1910    ۔    وا  ا ر روا ور ،ر ہو  م ہ  ء1919  سا ۔د ر او  ن م  سا روا    ا  سا روا    ر  ن  ء1931   ں  ن روا   عو    د  ن  ح  ر   ء1937 ا ۔د     سا  ’’  ن  ںاور ا  روا  ا ىر س  آ  ر  ن     ہد رد  سا روا د م  ‘‘     ا   ۔   ى      ل    ا روا  ء1941  روا  
ا    ا  ز  ن   روا د  ں  ن  33000000      تا ا  ن   ہو سا ۔د    ؤا     ۔ىد ےد د    ل ا ۔    روا  ،وا ،  ن  ء1942  ۔ىد ےد    ى  ےو  ن  ے ى ا  ن   ء1943 ط  سا     ں    د ا  ا  ار  ں     رذ  ں روا ل   ںورا ۔  عو  اد  نوز   با 

  ور ۔  لا        ہو 

60   ى  ں  ار   آ  ۔        زا  ن ۔  اد      و ا ہو      ہو ا ،وا    ن ، ٹور ىآ       ۔   ا ہ     ڑ  و ىر  پ ىر ا  ن   سا     ر راد ر روا ،داو ش  ں  ںد ا ح سا روا  د    ار    جاا د  ن  ا   سا  ۔د  ہ  ر ص  ۔د  عو ا ور  عو  ا  ںو   ن  ا ء1944   ل ا  روا د   ا ر  ر    د م ہو  ا  ء1945 دا  ا ےد     روا و ںو  ن ،  د سا   ۔    رادد   س  ن با روا  ك   ذ  سا     ۔  ہر ا 18 لاا روا ہ    ں  ۔  ل       ںاد ا  ر  ر   روا  ا    تر         ہو روا   كز        ہو 
 ُا ا  و آ او  سُاروا   ا   رد ا   نؤااا   تارز  ہو  س ہد     ہد  نؤا اا ۔ر   ر 
۔  وڈور  ر      ہو          
    ء1942    ںا ن      ں رآ   ج ىر   ےر  سا    ا روا  ا و    ظ   ے رآ     ۔  د و ں     سور    ء1941 ن ۔    د      نُا  د  د  ر  ں  نا ں ں روا  ر ناد ہد ت  پآ ا   و سا       ں ں ۔ ا روا  ہو   ر   سا   ر  

 روا    ا      ىر ۔   سا روا   سا م  تر ا’’ 

 ہو  ا   ں ےود  نا  ےرادا      ز ا  ا   ا ۔     ہ سا اڈ  ںوز  سور    ء1926

  تزا    م  ہا    ا روا  ز   ب ِ     ا ا’’       ہد رد  ۔     م    ء1932 روا   ۔ ا   ر م  ا ر  تر   ا  ںوز  روا م ‘‘ا  ط ا روا   ںر م    ىر و سا   راا    ء1933

61   ى   ف ىود روا  ر   ط عد ور  ر    ر  آ ت    ۔  ہر    ل  سا   نا روا ج    شو ر سا لر ۔
 را  آ او ف  پآ روا ف  سا   ىد    پآ    ا
   و  سا روا   د   ں روا ں   سا ر ا
۔  د  ں راو فآ  ےا :)(  م ا ہو    د      ہ  رو  ما  لوا    سا ۔   سرا ا ہو          ںآ  ۔ ےد ہ ز 
    ا  ط   ن  ا    سا ہزاا  لار  نا    با  ن سا روا   ل    سا ا  ط نا    ك  ذ ہو روا
 مود      ىاڈ ا   ا ‘‘ د  م  م  سا روا   ى
  سار ا    ر روا ط ا ۔ ر    سار
 لر سا     ى  ںوز ر  روا ر    ہ
۔   م  سر ا
ر د  ں ز  ذ   ز      ا ۔ د  عو  ں  ا روا    ہو   د ہر   نا آ      راوا 
 كور  راوا  ز  او ا ر  ر  ء1937

  زور سُا   آ  ر سا  ز روا  ں       ت

  نا      ز و ز ت ا روا  

۔ ں ا  تر ك  نآ روا ز تآ  روا   سا روا   ىدآ   ں   روا  روا       ہو      ا    ں

62   ى        ںور  وزور ر   لوا  ۔آ او      سا ۔ ىد  ى     ںاو  ہ ۔ا  ا روا ا ن ہدز     ۔ر    روا م    ا    ل ا  ہو      سا   1940   ت سا دازآ روا ڈ ،ر     وزور ر  ء         ۔ لرا ت  ں ا  م   را ر  ء1940   ں ىرا  ا  روا ى روا كار    رد    ۔   ا  اڈ  ر          ںوز  روا  ر  ر زوآ  ہ   ؟ے    ز ى ا س  ا و سُا ۔ ر ڈ  150   روا آ  سا روا       سا روا  ور م  سا۔   زوآدن۔ راو فآ  ےا :)( 19 روا ں  ،ؤر ،با ۔   د  ت:         ۔ ىد   ںز  ر م   ا  ر د’’  آ  ت   ا روا آ   پر  ا ۔آ ز  ا    سا ۔    ن    ت ر سا روا  ں     نا  روا 
آ    ا ا ا نا
روا ؟ او      ا باا  ںا  ۔     نا      ں د    د ند ہو ۔   ك ے روا   ت ے   ز ف  روا  د ہر   ا د    ےزاورد  آ او ارڈ  روا  ڑ   ا ا  نا ع   سا  ۔ ز  روا  نآ  ۔ ں 

  ںو  ۔ ے د ىر ا   !او ر  ا ےا روا  ظ

 سا روا ر ش  ت ا  او ہو ۔ں  ناو  ںدآ روا ں د

رو  ںو      نا  ا      ۔ رود و ہو   ں 

 ں    ۔ ےر       ۔  آ      سا

ا  ۔  د د ِ  او  ز  ط روا   آ   ںآ ىر ز  ح

 روا دآ    ا ا ہو  ڑ  ا    ر    و   د   ‘‘۔ہز    ہد ہو رڈ   سا 22 ا ور ،ا )268269-(

63   ى   ںؤ نا   آ   ا ۔     د  ت م روا  م روا لد م روا  ىد  ے  ۔      ت ى ا  ےدارا  ہو    ا   آ ۔   ا   ۔      ﴿ ﻮﺳ ر ﺚﻌﺒ ﻧ ﺣ ﺑﺬﻌﻣ ﺎﻨﻛ ﺎﻣو ﴾۱۶ )ﺑ ﻞﻴﺋاا:    ث   ںو    د  با  م   )(16   روا      ہو روا   نا او   روا’’ : ۔(  آ   د ىر  ى  ا    ر  ا  ںز نا     ل   ۔   ر  نا  رڈ   و ل   ۔   ند سا  ں ا ۔  ؟    ا  ںو   نا   ں د   ۔ ظ  نا  ار روا آ ز   ہو ا     سا ہو  ما  د  ت  آ  سا ‘‘۔د   ہدز  ۔   ا    ا ےا روا   ا   پر ےا’’ :   پآ  
 ںآ
 ن    د ہ ا    ہو با  ۔ر  ہو روا   م ہو 

ہو   ںو   ا  د     پآ     

 سا۔ آ ا روا مد  آ     خ  ن ں     و   د اڑا  ں ا ڑ    ڑ نا     سا گ  

64   ى  د   ت.ؤر ا    ما  پآ:  ۔ تر روا  ا ہو ۔  آ   ے   سور راز  د  ’’ قو ہو  د  ر    ں ہ  سا   قو ہو    م  روا       ہد مزرا  د  روا   قو ہو روا  م         ن سا روا  ا  س     ۔   ے ن   سا   و ‘‘۔ ر    ا  1903 ىر؍31 ا)15 ء( ں    ت درا  ء1967 ا؍20 رٔ    ؒا ا:  ود  ز  د ى و د      ’’  د   ا ا 
    ا  ۔ ىد   ں
  ف  ےود ا ہو        نا  روا  روا     نا        ےر   ا سا ف     ا ن   ا 
  د ا   ں
  ر  ں روا  ےد ل  د ا   د ہو۔    ك ہدز روا   سا   ا  ا روا    ت ہدز  م۔ ےد ےد  ۔    ر  و و ہو روا    ا
    سور راز ز     اد  ں
   و  سا   آ   روا ا    سا۔   ن 

        روا ود روا  و سا    ں نا  را  سا

روا ں  د  د ا ؟   ںا  رو روا ت ور  ڑ   سا ہو آ    روا    د روا  ىر رو ں ىراا   ڑ  ں

روا  ر  ں ا روا  ا  ۔     ں ك ہد  د ا  سا روا  ل  ا روا  ر  پآ  ا ،  زاوآ   و را

935 ۔932 لوا   ت)(

65   ى   ڑو   روا        پر  ا  ا    ذوا  م  ں  ا  ا روا ا روا ے   ار ا  ے   ںور    ا          ںو بر ود د   ھ ۔ےد د       و ت  ا  ر   ت سا روا    :   را روا  ں ىراا روا   ىراا ا       ’’  عر ف  بر ا نا ا        اڈ  ءاا    روا ے  روا  روا ود ہو ا      ا  با ہو ۔  رد راا ا روا ے  ر و  ے     بر ا روا ےد ڑ   ںؤا    ۔آ ز  نا ع  روا   ادا دا ق روا ا ق   را ا   
‘‘۔ے    ا ہ
اا ا  ت ؤر  :  ن  ء1989 د    ا پآ  ء1977 رآ با  ناا ںد ” –  ت  ء1978  ؤر  …… د……  ے ا       ىر ىر ہو روا  ے نا  ےاد ل و    ح ا    سا  زاا    ىا  روا   ہ ا  

783-( (ء2023 ىرو7 ن نآ ا زور)

66   ى    ىا    ۔  دا  ح سا ىر ىر روا     ىا  ۔ آ   نآ    ں  و سا ہ ہو روا ﻮﻫ ا ﻢﻠﻌ ۔ ﻮﻫ ا ﻢﻠﻌ    سا ا    ۔ سا ا    ۔ف  قا    ى   ىر ىر   ،ن  نا  ،ف  ناا  روا ،د قا ، د  م  ر  ور تاو    ر    ں      غد نر وا  آ   ر ا  نا ۔    ا ا  ىآ  نا  رآ تا    ہو   ؤر   تاو او  ور ا      ر د  ر  تد  تاو او  ا ا ا       ى ہدز    سا         ر د  روا  ر     ز ا  تاو     رآ      ۔ ر    ﻮﻫ ا ﻢﻠﻌ ‘‘۔   ا  ا ۔
7828  ت)
ﺾﻀﻀﺿ
67   ى    ى  6   22زراد ا  ا    ا م  د۔   ادا   ؒاا ا ت:     روا  را   ار ںو روا    زاوآ  ا ’’       نا    ںور روا    تارا ر ر روا   را كز ے  ر ےد د  روا  او  ا ت       ا جآ  ر ر  رود  جآ   ر       نا  ں  ك ہدز  سا  نا    ر        ىود روا       ے ور ےر “۔ ر    د م ا جآ ىر       سا 74۔7312  ت)(  ت    ا  ا ہ  ا ہا ا ا  ؍9 2003 ء ۔:   ز ہآ’’    ہآ روا  ر    ز سا   او   سا  د  جآ    سا  ن   نآ       روا  با Radiation Atomic Warfare  ۔ ﴿ۙ ﻞﻬﻤﻟﺎ ءﺂﻤﺴﻟا ن ﻮﻜﺗ مﻮﻳ ﴾۹ ﺗو ﴿ۙ ﻦﻬﻌﻟﺎ لﺎﺒﺠﻟا نﻮﻜ ۱۰ ۚ﴿ ﺎ ﻤﻴﻤﺣ ﻢﻴﻤﺣ ﻞـﺴﻳ و ﴾ ۱۱ ﻦﻣ يﺪﺘﻔ ﻮﻟ مﺮﺠﻤﻟا دﻮﻳ ﻢﻬﻧوﺒﻳ ﴾ ۙ﴿ ﻪﻴﻨﺒﺑ ﺬﻣﻮﻳ باﺬﻋ ﴾۱۲ )جرﺎﻌﻤﻟا129:(

 ح   جآ  ۔ ر ھ ف  ےر    ى ى د   رآ

 روا  د     ا   درد  ا  لد   ، ض  ا ‘‘۔         روا  ن  ا د ۔ د 30۔29 لوا  رو ت)(

In 2004, His Holiness launched the annual National Peace Symposium in which guests from all walks of life come together to exchange ideas on the promotion of peace and harmony. Each year, the symposium attracts many serving ministers, parliamentarians, politicians, religious leaders and other dignitories.

68   ى   ڑ روا    ح     نآ ند   ح  نوا  د  د ح ا ُا ہو ۔   (ل)  ود ے  ود ا  روا     ےد       با  ند سا ہو ش     م ۔ د ۔ ںا Atomic Warfare نآ     و سا   ﻞﻬﻤﻟﺎ      سا ۔ےد د ح   Radiation  ك ا    ہرا ف   با    و ا ہو   ىد د   ز ںو    ں ں  با       ل  ں ا ر   ں ۔   ود ے  ا    را  ا روا Atomic Warfare   Radiation   ا ا ك ا      ر     ن ں ا ہو      و سا ا   ۔ح   ت   سا  با روا   ا     ہو   د ےر     ىود    ہو  ت   د  و سا روا    ر  ا   ہدز    سا 
69   ى    ا ہ  ا ہا ر  ا؍22    فآ سؤ    ء2008  نا  ا نا ز  ‘‘  ا    ’’  پآ    ب  ن ن:  تو ا روا با     ا      پآ  ب سا ا  ح ا ،    ں  ذ  فا   ن  و ا  پآ  سا  ذ  ۔لا رذ  م ىد   ن  پآ و ى  روا ا م ودرا  ب  پآ     و ا ں   تو  نا ۔ ى   ود  ى    گآ    لر  ۔        سا  فا   آ  وا  روز ا ٗہ  ما  ح سا روا  د د  ر و  سا ارد   د   گآ راد   اروا  روا  ر ھ    جآ ۔   د ىود  د ىر  ك   روا  ہد ںآ   ۔ رآ        روا ا  ۔    ڑ   لر سا  (WORLD CRISIS AND PATHWAY TO PEACE, Page 16)  ،ٹ ٹ  و ےود روا ت            ےر سا: م ودرا :   ں  ر   سا  ں    ہر سا    لو ا  و   ےود    ا      ںا   م   ں نا  ھ  ں نا  ،    ا      ں   ۔  و ى  ا  روا  ر     نُا    ا ا   ںد  ىد د      ے   ںور ا   عو ڑود ا روا  ر   ۔آ م    ت  ء2012   ،ا ہ  ا ہا ا ا و  ور  ت ا’’  پآ روا  ب  زرا  ى  ‘‘و روا  

(WORLD CRISIS AND PATHWAY TO PEACE, Page 19)

(WORLD CRISIS AND PATHWAY TO PEACE, Page 28)

70   ى   ۔     ود روا   ما   پآ  درا    ذ  ۔  ً      ىرادو 
م ودرا :ىد  روا وا  ما    روا ل       لا  روا ص د       ت ا ىرادو  ۔     رود ۔   :   پآ   ىد     ما نﺎﻤﻳا ﻦﻣ ﻦﻃﻮﻟا ﺐﺣ  (ﷺ ى ) و   ا   ءاا  نا  ……  ن   ا د      :     ا  ا۔   ر  و  د    ا ر  ىرادو    ۔    و ا ا  ما   م ىرادو  ر ا ا  ںآ ا د   ۔   ا    روا ا  د  ےر  ح سا روا  د
م ودرا :  سا  ر  و    ۔   ا د      
 ا     د ىرروا   ا  و ر ا ا  ما       ۔   ف   روا ا       ا (WORLD CRISIS AND PATHWAY TO PEACE, Page 37)  چر   ز سا ۔ دا  ز ا    ا   ء2012 : ع The Devastating Consequences of a Nuclear War and the Critical Need for Absolute Justice ۔ترو ا  فا گ  روا  ك  ں ا :
د  ںآ ا      ا ۔  ور  و  د ما   ا

(WORLD CRISIS AND PATHWAY TO PEACE, Page 51)

(WORLD CRISIS AND PATHWAY TO PEACE Page 106)

71   ى    ب ا  ر: م ودرا : تاا   ىر ا    ر ںد ت ا      ا ۔ آ     نُا  ر ا    جآ     قو ا    ، آ ٹ  ز ر روا ر   ج ہو    نا  ت سا        ا  ےر  نُا  آ  دز  سا     عو  ا ا  د ہو      ۔   نُا روا ،  ح   ا ہو ،  آ ت  نا    ىر   سا روا     ىر سا ہ    روا كار ،   ۔    روا  ں رود  د  سا   ہو ۔      ںر تاا      ت  ںر  ںو  ں  تاا  ىر ںو روا     او ۔   رود  تا     او آروا    ہدز    روا 
  ا ہا ر 3  روا  د؍4    ر    ء2012 30   : نا  ب سا ۔ ب  ارا350       ا ۔     ذ تا   ب سا م ودرا :م   ر   ح سا    ى    ر        ر   دا سا  پآ  ۔   ا ا  پآ   تا او    سا ما ۔ ماا  ق  ےود ا د  سا روا  ىرو  رود  ف روا
ت ل      ىرو ر    روا    ت ل ےود ۔ے  
ا  پآ ،    ت  ےود ا ۔

(WORLD CRISIS AND PATHWAY TO PEACE Page 51)

72   ى   درا   پآ: م ودرا : د ت    ،پر ،ا ہو داا او   د   ر  ۔ ا د غد را  ا    نا   ا ں ر   ا روا   ا   د    لا   د  ا   ں دادا ا ہو م ا     روا              ا ل  ۔   ہرا  ا د      تر ا   د  ا  ںد رز  نُا روا  ر د   ۔ےد  د  ا اا  روا   ا  روا 
رٔ  ؍23  ر  راد   ں  : د را  ر    ء2015  ےود  د ہو   ى     ا   ے   ت سا د  ں ۔ ے روا     ن روا نا و ا  ں   گ    با : نارود  ب  ز   ر  ر   د  و   ں ر   ۔       روا ا   ر   ۔ے م كور  ہ سا روا   نا  نا روا گ  د م    ا   نا    تاد ا ف   روا ڑ د  خر ا ف ہو    ىرو ۔   
CRISIS AND
ما ز  ا   ن؍27 ہا   ا   ء2012 ت   ۔ ب   ىڈ او     ا ہ  ا ہا ا ا   ،نا ،ف رڈ  روا سؤ و ،زرا ،ز ،ارا  ا    ،زو ،نا    روا ن روا   ن ،ور ،زراوا
(WORLD
PATHWAY TO PEACE, Page 108)

(WORLD CRISIS AND PATHWAY TO PEACE, Page 89- 90)

  ہوا     و  ہ ماا    ہو ا ںآ  :

  رد ۔    فا   ا  ، د ب  نا   لا ا  نا

73   ى    نا روا   نارا روا ںا ا   دا ى   ب سا ۔  نا  ب سا ۔     ب ت ر ڈ  زر فآ سؤ: ہا.ا ت    ں ۔   جرد  ذ تا   ب سا    فا   ۔ د ف  ارذ   ا  ىر  ما    ںوود      ۔ ىد ا   ںر م      ۔   اذ  ا         ۔ د   ںو ا  لاا  روا داا ض  روا ث        مز  نا  د ر ف ا  تاد     ا د روا      ر ا   تا م نا ا ۔  ت  روا  ڑود ھ   ےود    دو  آرد   را م  ہ ا ۔   ،   و   ےود    ل  ں  فا      ىرو  ا ۔ُا م ىرو   كرا   سا  م   مز  ا ۔ر   فا و  را  تاا نا ہو 
:
 درا   پآ
 ا       د    و   ں  روا  ںؤ آ روا م ا    را و  ، ۔   ا   ارا    رآ  ف   ا          ب ا ل سا     سا    ا   ہ ماا  ا ۔    ن او  و ں روا ںا ہد   ب ز    لا    و    م  د  ںر ار او   

(WORLD CRISIS AND PATHWAY TO PEACE, Page 111)

 ہو روا  ا ف  سا زاوآ ا  سا    ر  لا  سا   د  د  ى  ا روا  م    گ    ے را  ار    سا  ے  ا     سا  ا   ر ہ  ژ  ىدازآ  م ىود    سا    او ڈرر جا ا  ر ا    ا ۔ ا زاوآ ف  ور سا    ا ۔ را     و ا  پآ     او ا۔  ور      د    اا   ت ا    سا      ى جا  

م ا  سا    ا لا   ا  نا  راا برا  و ا ہو  ا    ما ،   ںورادا روا  اا   ں ۔ ت  و روا       مز  ں     روآ    ےود   ر ر  ا ں   د

74   ى           ۔    ا لا    نا   روا    ں د   روا  لا   رو و  د  ا  ا  ر  ر   سا روا   سا ر ہ     ت  ڈ   ۔ ور        لا ۔   ز ار
  گ  ا ہ  ا ہا ر  زرا ى  ء2012  ع    ب   ؟     ںو  ن      ذ تا :   با  سا ۔  كور   ا روا    ا ى م ا    ى او ر چ  ا ا ۔   ر    م  و سا ۔ ہد
را  روا     ور ا  حر ا روا ور  ر  سا  ر ہ    روا ںؤا   سا  ا ہ   لر سا  ا   ے    ا ۔   ج روا   لر    ما  ۔    ں

(WORLD CRISIS AND PATHWAY TO PEACE, Page 124-125)

75   ى    ن    ن  ﷺ  ت ۔   ا        ب  سا    ۔ ر ظ گ (ا ) ےود  نز روا   سُا      ا  ۔و  نو  ےود ا  () دز روا ہ   د   ما      م ز روا ز ا  ر ہر     ہو ہا  ن     تر   م          سا ۔      ت سا گ قا روا ۔   ہ  نا ى   ت  ہ 
 درا  پآ:      سا  ۔ ر   ںو ےر  ك ا ا :     ىرو   سا  ر    ر نر  ہو ہا  د ا  روا     ۔ ن  ترو  و سا  د سا د     ا   د ۔ُا م  طا  روا  ز  آ ں روا  و  پآ   ںو ادا  ہرود   پآ  ، آ ۔ ر   ا   پآ  د ۔ ن        (WORLD CRISIS AND PATHWAY TO PEACE, Page 132)     ت    ر     ا ہا ر  ء2013 ن ر فآ ؤ     ب ا  68  ہو  نارا ا 30 ،ر ارا 12  ءااراد ارا 2،  روا ز 6    سا ۔  ز د ہو  ءارزو      سا ۔ د ن   م د روا ىو  روا        روا ڈرر -ما’’  ر    ذ ۔ ب    ع  ‘‘ او ىدر روا ا ۔  تا   پآ:   ح سا ۔ آ    ےود ا   و سا د ت  ا م   ےود ا روا نا  مااو  سا ر  ف  نو م ہار 

  كدرد روا ں    ں او آ ا    آ ۔  پآ

76   ى    ۔        د  ر  آ    سا      ن       ا  ت   ں   ۔ ہآ   او   ں  ود          عو   ا ۔ ر  ا    ى    ا    سا   آ ۔ ں   ر    سررود  ں  سا
ظ     ك  ھ    ا     ت  ۔       تا  زآ   ا ا   ر  و سا د  زاا  روا   ا روا  ،فا         ا سا ترو و سا ۔ ر    ت    سُا  ح سا روا  نو   ےود ا   م  راا ا  ى روا  ا ى  ۔ م  سُا ،   د و ہ  ا  د  ےد غو   ا ہو  ے  سا  ں ى  د ہو    م    ا    د آ ۔ ادا  فا روا ىراد    سا ض ا روا   ںراد ذ
 ا  ر    ىز  ا ہ  ا ہا ر  ء2013  ۔  ذ  ا  ب سا ، ب ر:  و  ں  ود     او د د لد نُا      ىود  ر ص آ و  ں ود نا   ۔ے   د  ى  ۔   ن    ں نا        ىود 700   نا     روا  ا  داا  400      دا ہدز  ں       ا    ہو   داا     ہو   ر ا      سا    ۔ ر   ىدآ ى   ۔    ں  دا  نُا  تاا    نُا ا  ك ہدز 
(WORLD CRISIS AND PATHWAY TO PEACE PAGE:149)

د ا   فا  وراا ےا:   ا 9

 ۃر   نآ 5  آ 

 فا   ےد   ہدآ  ت سا   د  م  روا ،ؤ  ہدا  ا 

77   ى     ا     ا  ں  ں نُا   تاا  ىر  ں ۔ر     ك    نُا    نا  نا روا     ا       د  جآ  سا  نُا     كاردا   ك نُا  نُا    ا ۔ ق   د  ى سا  نا ر    ا  ر  جآ ا  ۔ ں     اراد ذ  س     و سا   ا ۔  ہر  ت ہو      ح
ح سا  ہدز    ر  م   غو  سا روا م  ا  د سا   ں نُا  ۔ ر    ى  ۔  ب       ىڈ او   روا   ا  ل   ،ز    ںاو   ب سا   ز روا ن    ،   فا     نا  ر او   ۔  گ او ر   ں ں   ىا   ں م  روا ت م ا    ار  تر ا ف  ں 
۔  غو  ر ز ا روا    ا
 ما    او ا ۔  ن  ت         و  ںود او    م  فا ۔     روا ا  د   تا نا  ى ى 
روا    لا    ىود   ر ہدز   ں نا ہو 
روا  روا  ق  ں  روا ا پآ ا    نا   ۔  ك  د      لا   غو  ا  رو و  ا روا د ا  ق  ں ے
ت   ما      ر   نا    ا م  

(WORLD CRISIS AND PATHWAY TO PEACE, Page 159 – 165)

(WORLD CRISIS AND PATHWAY TO PEACE, Page 174)

78   ى    ا روا   ہدز  ى ہو و فا  ۔و   سا ا      و را ى ۔ ہآ 
ا   ر را  ر   ر  ا ہ  ا ہا ر  ء2015   ںورا ا د روا ارا     سا  ب   اراد ے   دا    100    ںو  ن روا  و  و ا  سا ۔ ۔ ب ر ا  ر   سا   World Peace & Security – The Critical Issues of Our Time :   تا   ب سا  ر  ہدا  و   ماا  ا ماا ر   آ  ہ ت   ا  ۔ د       و  نا  ں  نا  اروا       نا ، ر   ل   ا  روا ں   تو  نا     نا  ا  د  ں   ر   ں   تو ۔  ن    ۔ و ى ت    ا  ہد
ا   پآ در:    ر    ت   ہدز      و :  ا  ا ما          و   روا  ںو ن ت ا ىد
آ ہا ۃر   نآ  ا ۔ د غو  ى  د   ا ،  191  آ ا ۃر   سا  ۔     د ف   40  د روز ح سا      نا روا      ر  ىد  ں نا ف تزا           ىدازآ      سا ف تزا    ں  ہو  سا ۔ 
ا روا  ما      ماا ا  ما   ن   ا   ۔ 
79   ى   آ ہا ۃر  ۔     194   د   ں  ا     نا  ۔ د ىدازآ  ں ں ث   (   ا)  ہو    تزا (WORLD CRISIS AND PATHWAY TO PEACE, Page 177) 14 ن نآ ا زور)(ء2023 ىرو ﺾﻀﻀﺿ

او    سا روا     و  ا نرد  ن روا تر ز  

۔ ر  ہ  ا    ؤ نرد   روا اا ح ا ۔  

 نا روڈ گ  ںو روا      ں   ں د د  ا      ۔   ا  روا    و ا  ح سا روا  آ     روا ہو  سا ا  روا  رد  د جآ    نا   ذ  ت  روا 

ا روا د جآ د    ہو    ں نا   ا  ۔ د   ا   روا    ز ا     د    جآ ۔  ى نرد   د تاا  نا  ر  دو   ا تز   ا   ۔ و

(WORLD CRISIS AND PATHWAY TO PEACE, Page 190)

80   ى    ى  7     ت  ء2015  ےدوا  ن  ا ہ ا ہا ا ا (Odaiba) ب   ا    : The Keys to Peace in a Time of Global Disorder   ذ  ا  ب سا: :م ودرا نرد   ر ےود  روا  روا سور  پر     ز  ا نرد  ا روا    ل ںآ  ۔ ر ھ ر  روا    ہآ   ت سا پآ ۔ ا ا  ؤ     ںور  ا   ںو ز    ا نرد  ن ۔ ر   نرد  ںود  
۔  آ  ں

(WORLD CRISIS AND PATHWAY TO PEACE, Page 192)

ظا  نا  ا ا  ن  روا  ۔ آ    لا و   ر د   ى  ر   ا  نا    ى ا۔ ر   رد  جآ   ر   د  نا  ر     روا ر د   د ۔   عو  

روا       ا    ار  ں۔ رود   شاد ہو روا ۔  عو     د ہو ہا ُازاوآ ف  دز

81   ى     پآ:  ر  دو   ا تاا  ںور  نا   ہآ ب  پآ   د  ا ۔   ں او آ   ا گ  ن  ہدز          سا ف   ن   نا  ت  ۔ ہآ     روا  ا   ا م  د َ َز  ن   ر  پآ  سا  م   جآ ہو   ادا راد۔
 درا   پآ:  ہا  ا   و سا   لا ف  ن ر ا    ىر ،  ںا ،    سا  ظا   ، ا  ےود   روا  ك سا   آ    ت سا   د ىر       ا     ق   سا  ۔ ےد  را رد  تر      ن سا  ہو       ںا ۔     سا ں ر   ت   
ا       با  تا  ر   ت  ر        د  آ  ا ك روا ادرد ص ،ث  سُا    روا ت    ں و ۔ہاو     ہو     ا روا ا  ن     ط نُا  ا  ذ با ح ا ۔ ے  ىر   رر روا ىر
(WORLD CRISIS AND PATHWAY TO PEACE, Page 193)

(WORLD CRISIS AND PATHWAY TO PEACE, Page 204)

ض  پآ  ا زو  ۔ے د   ن  ںو ىد  را ںو      با   ہا  ت سا ت ہد ۔   ںز  م ا پآ      ك  د    ا    ى نرد  ں ود    ا 

82   ى   ں ر روا  نا ا ہ   ا ہا ا ا  ت   ر     ظ  ا   ت ك  ںور ا روا    ا   ۔ درا  ىدر ا    ادا  ض ا   ر   گ     ہو  ر م    ہ  ا د   ا  روا    ںؤر  ہو      نُا روا  دازآ روا    ، ذ ہو     ىرو    ر  ا  ے ۔  ىدازآ ُا  اڑُا   نُا  سا روا د   ںوود    ل  ت ہ روا ت ہو  غد و لد ا   ترو  ت سا ۔ ترو       اد  ےود ا    د ۔  ے    عد    ا نر روا ءا  ےود ا  سا  ترو روا  ر ر   ل  ا روا   و سا     ا    ىراداور   ہدز        روا   ا ل  ىدر روا  ۔     راا ا    روا   
 ب اا ا زو ىرو؍26 رٔ   ۔  لرا  ء2012  ۔  روآ   ناا  ر  ىر پآ   ر   ںو   جآ    ں     ۔   پآ   ہ    ا 
   سا روا   ى  ہ       ا و سا ۔  عو  ا ا ۔   ہ  ںز  ںد روا ں ،ں   ں ىد سا روا    عو    ا ا    سا          ۔   ا        سا   ۔ج   ں ا ا  ،   ل

 رذ  تاا روا ت ر  تا    ں ر   ۔ ر  

      لا        ہد سا   ا     و  ارد سا ۔   رذ  تاا    نُا   ا روا  قد م  ﷺا لر  ت  ز سا  ں او

    ا  ںا     پآ ۔  ث دا

ں ، د     ﷺا ر  و آ ےر  ق  نا  ں روا ۔      ت تر نا  ُا   ا   د ۔ اد 

(WORLD CRISIS AND PATHWAY TO PEACE, Page 214)

83   ى    زاا ر پآ  د د    ا  د سا    ا ى  ا          ا ۔    ا  د سا     ا    ں او آ ا    ۔    رذ  تاا  نا  پآ  ۔د ت  طا روا ىرو  ُا   سا   ےد  ور (WORLD CRISIS AND PATHWAY TO PEACE Page 209- 210)  رٔ    ،ناا ر ا ر ب  ا  چر؍7   ء2012 ۔ا   ۔    د  ت  د      م ىود   پآ    او ا ۔ ر د     ناا ہو روا ، ر  زو  دو ا اا  ں  عد   ا پآ  ت      ر ف    پآ   ا 
ىا روا د
ں  سا  پآ  ۔ 
رٔ  چر؍8  ت  ء2012  ر  ا ہ  ا ہا ا ا ۔     ذ ا ا  سا      ا فآ ا  :   سا     نا د روا    پآ ارد ى   اد و  روا  و  ،ت ر  ، د  ماا ىود  لا      ادا  م   ا راد ا  نا ،ا   ى  د ۔  م ۔

CRISIS AND PATHWAY TO PEACE, Page 218)

ں    ى  ہو    ا  ور  ں ى روا    ر و

سا     نا   ےود روا  پآ ارد ى ۔د  ر 

اد و  روا  و  ،ت ر  د   ےود  لا    

84   ى   ا و سا ۔   با   ا   زا  لا      نا   س       د س  ں ىود روا ا ف  ر  و سا    كاردا    د   ںو روا  د  سررود او آ    ر ا پآ   ارد ا  ى   ۔ او  ںور ا          ى ہو    ور   م  روا ے          ذ ےر ۔   م  م كور   سا  ا   ر  دو     ا روا پر ،ا ف ہو   ر  د سا     او  ا     د روا   تاا ك  سا  ں او آ     ىد روا       ف  دااؤآ ا  ہو ۔ ں ا روا ج    ور  نا روا ں او آ      ںد  ا  ۔    م سا  نا م  د  و  ا   د ۔ ترو  جآ    ۔  كاردا
رٔ  ا ہ  ا ہا ر چر؍82012  ِ ا م   ا  ء     ذ م ودرا   سا    ا  ا ازو  :  ےود م  پآ ۔   ر   فا ہدز    د  ا  ما  ا  ا  داا  ںآ  ۔   ا  ت     ں م ا پآ  ں  ارد  پآ   ۔ اور ود   
(WORLD

CRISIS AND PATHWAY TO PEACE, Page 226)

85   ى   راد ا    ا  ا   پآ  روا  ں ى  د ۔  م  ۔ادا (WORLD CRISIS AND PATHWAY TO PEACE, Page 222)  رٔ  چر؍28  ا ہا ا ا  ت  ء2012  ا ہ  مد   ں   ِا ا  ا ہ ب ت او  ب ىد      جرد  ذ م ودرا  سا ا   سا        :  ا ،  روا    سا پآ   ارد  پآ ى              زا       ىر   ى  ىر  دور سا ہآ  جآ ،  ےود   د ن     ۔  عو   روا  ں  سررود     زآ   ا ا  ۔آ  وا  سُا ماا  د  سا      عو   ا  ۔ ےد  ا روا ج ا  ں او آ   ن    سا    ہ   سا د ۔   لا ر ا  ۔   ىود ا ما  ںوود (WORLD
ا ،ؤ  ناو ب ت  ا زو  ا ہ  ا ہا ر  ء2012     روا    م  ا  د روا      روا         م ودرا   ا   سا ۔د روز  ترو:   تا ك   و سا د ں  م ا    پآ 
ا     پآ۔  ز  پآ  ا ا  ىدآ  د ہو  سا ۔     وا  د  ں   پآ    سا  ۔    و  ہ ماا   ، ادا راد ا     تا      تاذ ، ،م
  پآ ۔ ر ھ ف    ا  ى     ا ۔ ر ر 

 روا       ت  ا     ں ا روا ا ہو روا    ا ا  د ۔  ہدز   تار روا ںوزاا ےر ہو  آ  سا 

د روا پآ   د روا ا د ى  ا ۔     ىد سا  ہو  ںا  ا  ور ر   سا  روا    ك سا نا   ے م   ماا ا   ىرو   لا     ل    روا  ا

(WORLD CRISIS AND PATHWAY TO PEACE, Page 235, 236)

86   ى           ا ر  ،    ا ر …….  او آ ہآ روا  ں   ت سررود ہو   ں    و ف ںر ہ نا      ں ا ا   ، م ا پآ  ۔ ں ر   پآ ر آ    روا د  ف     ك سا  ا  ارذ روا  م سا    ے  م  د   د  ى ۔    د  ۔  (WORLD CRISIS AND PATHWAY TO PEACE, Page 230, 231)  ا   ازو  ا ہ  ا ہا ا ا  ت  ء2012   ذ سا ا    پآ ،   ا    ں   ا نا ا  ۔   :  ا  س        ہو     ہدز ت   م ا   و        ق  د   ہو   ا روا  ر      ں  روا   م  فا  ى ا ۔ ا   
۔  روا   فا    
رٔ ا؍152012 ا    ا ہ  ا ہا ر  ء    سا روا  ہآ   تا ا     ا   ا    ۔ ر    ذ م ودرا   ا    ۔د روز  ترو  ُا تاا

(WORLD CRISIS AND PATHWAY TO PEACE Page 239- 240)

87   ى   م ح ا  ىرو م  فا    م  ا     ا     ۔ د    ت    تد  ا         ىد تزا      ا  ں  ں      د خا     ںور ا دا  ا  ں د م  ۔   ن  ں نا روا    نا    ت  ل  ۔ ر  ا ىدا   ںد  ںو      ر     ﷺ ارد گ  ا  ۔ او   ما  ںور   نا  ہا د  گ    ح سا  آ   م   روا ىراداور  ،ا  ا  ہ۔    ت روا   ں م روا    د    ںد  ں  ب ۔     ىراداور  ذ  سا روا   ود  روا  ر  با زوزور     ت   سا  نا  و ۔ ر    نرد  ں  روا ں
ا     ا  ا ہ  ا ہا ا ا  ت    و  ٔ ا ىر     نا   ب ِ  تا    رٔ ؍16   ا  سا ۔   ا   ر  ا ر  ء2012     ذ م ودرا :   نرد  ں  روا ں  د   ارد ا  پآ ى 
    ا      نا روا    ت    
سا ا پآ    ہو     رود  سا  نا  دا روا ل  د ا  جاور و ر روا ت  ں   ر  ۔    و   روا 
 ن د م  ا ۔ ر ل       نُا  ےود  روا    ر   در  ور   ر ہو  ر    ہر  ب     ۔  ن  ل ود روا ىراداور   ح سا روا   ُا م ہ  

(WORLD CRISIS AND PATHWAY TO PEACE, Page 243, 244)

رود    روا ں ،ت  و سا  ا ا   د   د ۔   ۔    ل ود روا ہر  ،،ا          

ى   ود  ى  ۔          ں روا ت   رر ا تا    ں  ا  جآ ۔      

  ا   د ۔      ك روا ن  ا  د  ں لا

88   ى    ور  ا  ا  د       د  ا ا ما    اوا   ا    ا   ےر روا  ر نا  لا سا ا   داا  ۔   ش
ا   نا     ا ہ  ا ہا ا ا  ر  ء2012  او   ں   د    ر ا ا       اڈ  وا  ںا    نا روا  ہآ  ار ا   تا   ا او     ہ سا روا  ماا  ا  ا   ہد ا  نُا   م كور ا : ذ جرد م ودرا  ں    سُا  ذ ۔د روز  ترو      ا ى م    سا و  ل ا  سا   د
   ما   ےود  د     ںو نا تاا   سا 
  ، ،ر   ۔را ز  ل  ىدر روا   روا   او     سا ہ   روا ت   ےود ا ى م     ا 
 ۔ م   روا ىراد ذ سا   د  ے ا روا     سا  ى  م  ے   د  ت   اڈ سا   ض   ۔ ر   روا ا ،قا       
CRISIS AND PATHWAY TO PEACE, Page 249, 250)
ر ا   سا  ہ  ا ۔       ى ا  ر 
(WORLD

   ں  روا   نا  و سا روا ں او   د ى روا د 

  ۔    ا  د روا    ُا     قا  ت    روا   ش ا     ا  ڑ  ںد روا ںو ،ںر  ہا ۃر     د ڑ اد  فا       سا   د   آ9   ا  د ا   فا  او نا ےا () ۔  درا   فا  ۔و  فا   ے  ہدآ  ت سا    د  م  روا ؤ  ہدا

(WORLD CRISIS AND PATHWAY TO PEACE, Page 255, 256)

89   ى     ب ا ا  ا ہ  ا ہا ا  ت  ء2012 ِر  ور   ا  روا ما   ا روا  لرا    ناا   سا  ذ ۔د  ف   را       سا    ا     م ودرا ر   :  (د ا م از ت)     سا ا ں ر    پآ   
 ںا    ۔ ىد   ﷺا لر  ت   ىروآ  ،ر د   د و سا      ا ۔   ا  200   ( ود)   د   ا وا  ىر ۔ د رو    د ىر روا     د      سا ۔    روا ا  لو ف سا          ط  نا د روا ر ا ،اا ا زو     ل ۔ں ر او ۔     سا   پ  ح ا  لرا  ا  پآ  ، ر    ا  ا پآ  سا پآ  ں
ہدز  ى ہو۔و ۔ ہآ  سا  ا      و را ى  ا روا      ا ا روا   م ے  ں   ا م روا ا  م   د ۔          ا 

The next war undoubtedly will bring about an unprecedented number of deaths. Let history be a teacher so that we can avoid committing the same mistakes, and put an end to conflict once for all.

The one that scares me to death, perhaps even more so than tactical weapons, and the one we have the least capability against is biological weapons.

If we do not stem the proliferation of world’s deadliest weapon, no democracy can feel secure…. one of our most urgent priorities must be attacking the proliferation of weapons of mass destruction, whether they are nuclear, chemical, or biological.

Bio Terrorism:

90   ى   ںا     سا    ً ز    ںا    ى ا ن      د   ل   ا  لوا     ا اد نا ےد   سا ا    ر     ا ہاو  سا روا   سوڈر   لاد پ    ےر    ر  ن  ں م    آ ا م ہ او ہو ۔  ن   ل  سا ۔   ہآ :
   ء1993  لؤ  ل:
:   ء1993   ر ا
) (
ىر        ںا (9235)  ود را   ء1958  ل  ہ ماا ۔  ما م  د         ا  ى  د روز  ت سا  ۔   ت   ںور ا ہو       ۔      ءا    ں   م ى   
(No More Wars page 165)
91   ى   ىر   لد درد ے    ب سا روا نا فو ا  ء1958  ر ا س   روا سور ا     و   و سا   ا  د تزا  ت ا نا  ےود   د  ہآ روا د  ر ا  ا روا  ۔   ا    د سا   (No More Wars page 179) 21 ن نآ  ا زور)(ء2023 ىرو ﺾﻀﻀﺿ

  و ى روا   ت   سا  ے  سور۔  ہر ر   عر ف   ا ہو روا   ھ    ىدآ   سا     

 دو  سا  نآ روا م  ا  ز  م ہو روا   ما  ت  نا روا       ا   ما ش  روا   ن  ا ا م و  ر ر ں       ى سا  ہو   ا ا ا پآ ۔        ىر    ا و رد سا روا    ا    د ہو  ر ہز روا  

932 لوا   ت) (

92   ى    ى  8   ى  ا  د  ت    ا  ؒا ا  ت :   ن ”  ں ںود    ىد     ى ا  د  ت   مد     ا  ےود ا  ر ا ا ہو  ںود   ہ ہدز ا  ز  ك روا  شر   روا ت  نآ   ہر د       ا روا   سا روا سور  ہو بر ںود رآ  ز        روا   نا    ے ے   نا    ہ ود  ود  سا روا  روا د مد  با روا ت او ر ۔    رد م  نا روا د 
“۔  كور ا    
 ذ    آ ا  ا ۃر  ؓ ا ا ت   ا
  ں گ ے ے ند   ں ىر ند سا ں       

(WORLD CRISIS AND PATHWAY TO PEACE, Page 193)

  او ن  ؓ ت  ؟ؤ ى   ےر       ،  او 

 ےر  نا  ناا   صو   ت ۔ د     ا جآ  روا

93   ى   ا     د  ز ِا    ز ىر  روا  ں ے   ےود   او سا ۔    ا   نا      ا روا    ے     ب )۔ ہرا   ا ف 24  (7آ  م   ز ى آ    ؑ ت ۔ ے   د د روا  م ا ۃر)(457 4   43 آ   ب ا    ا ہ  ا ہا ا ا  ت: م ودرا ا ا ۔     ظا  ؓا ا  ت جآ:    د ۔    عو   ا     ر ہ نا    ى  ر    او د   روا  ر  ىد ذا ، ر     روا ر د  زاوآ ف  داا و و        ا    ار  ں ۔ ۔    د ہو   سا     
: ، ع ا  د  ب    ا  ا اا اڈ  ذ  ے  و ٔ  دآ م روا     ا ل م ہو   لا     ن      ؓ ت  روا ؟    رد ا   پآ       ےد  ى   ا  ڑ  ا     ا    ؓ ت  آ   ا
ر  ل  ت  ؓ ت   د ا نرد روا   ڑڈ آ     عا ےد       د ر ا  روا د  گآ  ڑڈ     د  روا     ل  ا روا ؟    م ا  نا    د  دازآ  ںؤ  نا  ں  ےا

  ار    ں    ل ما ےد    رذ  نا     ےر    سا   ؤد   ا     ا  ﷺ ۃر ۔  

 ت    ٹ پآ با ۔ آ   روا  روا      ا

تد  ما     ں  ا دا ط   ء1258

روا  و ق  ن ، ناا ى ن ، نو ىر ن روا   

94   ى    آ ، ر   ں  سا  روا وا ا  ، ٹزو آ    700)  ت  م ا  ا ل م سا ۔    را ىر ىر روا     (   نآ     ،         ا ع روا   جآ د  ر ا   ۔   ى     م اراد  ہو  د م  ،آ م ىر ا   ر ا  ف  م     سا ۔   راد ر با   راد    ىود  ت   ا  ۔    ڈ ل م ہو  ں         ہزاا  نُا۔   م  سا     ےد  ﷺ   ا    ا    ن      د روا       س ےر      ﷺتآ             نو ں     با      ح  ؑ م  گ  با ا ۔   سا ل  ،     ، آ اڑ  با ہو     ا ۔ ے    ىوا ِر  ےڑ 
رذ ےر ا ۔  ل      سا    ،    ہو    
     ى
ى سا ۔     ے  ا  پر   ا    ن   سا    ںا     ۔   روا ے    م  ن و GREAT USSR ۔  سور     ا  با  ن و م 

   دا  ما  د روا   ب روا ل روا بروا ق   روا  ‘‘۔ ا ت  آ    و  ا سا     نا   17 ا ور ،و )

182(

95   ى  20 رود  ما      ى۔   ما  د  ت:    ى  د   سا ا      آ  ز ہو !د’’
:  ؓا ا ت     د  ںو  نا   روا    با    ماا ر’’   ا  ر ا ۔    ا ا روا      ا ہو ر  روا      روا   ں      ر  ا  ۔  اڈ  ں  نا  روا     ا  ۔ ر    ر   نا روا ……    ا   ‘‘۔         ںود نا    ںود   ں ىود )445 4  ( 12 آ  ا ۃر   د  ت    :
 د    ۔ او  ا  ك  را   سا د  م ىر    ى ا   ںود ت ى  روا  ںود  ت ا   سا ں  ت     ما   ا روا را   ا، ت  د ، را  ںا  ں  ڑ ﻪﺑﺬﻋا ﺎﻓ ﻤﻠﻌﻟا ﻦﻣ اﺪ ﺣا ﻪﺑﺬﻋا ﺎﺑاﺬﻋ   جآ  ۔ ںود با ہو  م  ‘‘۔ د   م   )306 8   (
  ںود  ےد     ا   ہ   م ا  ؑ ت ’’
96   ى  :  ؓا ا ت ’’   ذ  ں  د ا روا  آ   ذ    د  ں   روا            م ہرا ف سا  سا ۔       م   د م   ں ۔    م  ما       اود   عو   ىود با    ۔      ء1918  سا۔   ىآ روا ا     ب      ى ا  سا ۔  ا ما        ا    ذ  ماا  روا     جو   آ ذ         نﻮﺑﻮﺠﺤﻤﻟ ﺬﻣﻮﻳ ﻢﻬﺑر ﻦﻋ ﻢﻬﻧا        ہرا ف  ا سا     بر  آ سا ۔ ں ب  بر ا ند سا گ    ھدود   ں  ۔    روا ں  ۔   ا ر  ر   “۔  ادو ر  سا )307 8   (  ت  ؓا ا:   با ح ا ۔ا  ا ،ا د ا ،ا ہ     ح ’’ ‘‘۔     ا روا سور   )347 5   (   ما    ؒا ا  ت:  سا روا   ءاا  راا روا    ما ا    ى‘‘    ل ما  دا ى گ روا   عو   د ىر ما    ى   ف ت  نا   روا    ا  ما ف    ن  روا   “۔    رذ  م  ﷺا لر 933 لوا   ت) (

ر      ے  ل ما ہو       د  ما  ھ  ہو

97   ى  :  ن ا راا اڈ   ز سا       ز ىآ  ﷺر جﺎﻬﻨﻣ ﻋ ﺔﻓﺧ نﻮﻜﺗ ﻢﺛ ةﻮﺒﻨﻟا   ت   روا     م  ت ج    آ رود ا   ےر     ف  ﷺا لر   ر د  قوﺪﺼﻣ قدﺎﺻ ﻮﻫ و  نُا   ہو   و       ہ   سا  ر آ رود ہو  سا  ہا ا  ا      رڈرآرو     آ رود   با   ا ا ۔    رڈرآ رو   ن ت    ںود ہ  دا ود ۔   روا    ےر  سا     ں د   ز ىر  ے   ا: ، اور ں م نا   ا ى      روا  د ب ےر روا  د ق ۔ د    ز    ر       اور  دا  د ت    ا     ىود    ں   ں  وا    ر  ا   ےر ا    ز ور:  ا     ر         ود اد  روا ےد   اد  ما ء   روا   زاا  نا  ا        ب     زاا  ت
۔   ل د  ما روا  د   ے  ﷺتآ    ۔ د      ءا  ما ح  ا   ق       روا ا  ۔ آ ا ى  ف        ا  لو    د آ ىود روا       ى     ۔    ر    با  اا     نا روا      د   سا روا  ا  د دا ود  ےر  سا ۔    نا ڈرو روا  
98   ى    د  (   نا  آ ہو   نا  ز سا)نا   ى  ل را ا   ما    ٹ   پآ  ت ىرو ى روا ا ۔  ا   ا  ب ِ د ےر  ا  ا عو( ا) ل را اود   ۔ر  د  ى  روا ىد ا و ہا ما د  ى ر ،ى  ا  د    دازآ  ا ر ح ا ؟ ں ں م ےر     لا ۔۔۔ى ا           روا  ء   ……  ں   ن ا   روا  س ےر      سا ن ،ا     و ا ا   ا  ن    ہو ں         ر      ار      ںود ر    ں   ﷺر روا ر  را   سا ۔ رو    ب  ا)(    ا او مد  ہدز  ز ا   اراا اڈ م  ارا    د   سا د  سا  ،         ں روا ما ۔  ن 21      ں  ۔   سا روا ا  ا  ںو   ود  ن  ا    ىود  ں  م  د ہو    ىد  ا  نا   ا ۔   ن      ہ ۔ د   ں   روا   د روا   ر   سا    ںو روا  ا  ىر  ما روا   ن دو   ىد  ح  و سا ہو      ن  و ہ ىر  نز ى ا  ء2021  ء2021   2050 ل   سا روا    ماا د    ا  سا   ر ہر  ء ۔   ذ  ں  آ ذ ر  ر 
99   ى  1.   سا ۔    ر ا  ا  پآ    ر س ا  ن  ۔   رڈ ٹر 2.  آ      ا او د     پآ ں  آ  مور   ۔ ر  ۔    ا ٹر  سا ۔     ر ا ا     ر   ترو ہو روا   ر ںڑ ہدز  ا ۔ر 3. ۔  و  ت         ر ا 4.        رد ےزاورد  ر     تد    ۔ ا   را   ر  5. ۔ما   را   6 ۔   رر    581 ر  ۔ر رر  ا 7. ۔ےو   ر   ر  روا    8.  ر  ںو   ر د   مر   ا  ا روا  را  ۔ ور 9.      Recycle machine   ر  ا ف  او اڈ  ۔ د   ر ص ا ض   سا   سا   ):  THE INTRESTING FACTS ( 22   ا  د۔    ت  ن ؓا ا:       لوا ۔  ن  نا  ود   ا   ا م’’     ا   م   لز  رذ  ﷺ   ا  اود……

  ں ا روا  ا  ا     ںاو د    ض  ار 

 ا ۔ؤ نا    سا روا    زاوآ   ا     روا ا ،ز

ا     سا ۔و   روا   ﷺا لر  ۔و  در  

را ںز ا  ا   ۔ود ر د  د سا     ىر روا   ۔ رو   ہر ‘‘ 39  لوا  ، ت)(

100   ى  ﻋ ﻪﺑ لﻳ ﻢﻟﺎﻣ ﺎﻧﺎﻄﻠﺳ ﻢﻜﻴﻠ   ڑ    نا    د  ا  د  ‘‘۔     جاور و ر 14   ا روا ﷺتآ15  ما راا)15-(       زا    ن   ا  م م  پآ ۔   ا ا  زاا  سا ڑ  ز   ز   روا     ں ر   ا   م ٔ ِ    ت  ؒا ا: ’’ رﺬﻧﺎﻓ ﻢﻗ        روا ؤ  ے   ؤ     روا  د ۔  لز  نا   ا      ںا  زاوآ    ا ا  ؤ    ماا روا  د  ا  د  ں ا      و سا او د ۔  ا    م  ا   ىود   وا۔ا۔   د   ا   ۔      ا روا    سا نآ  ۔ ں         ۔   نا
101   ى  29 ۔    ہو  ے ا   ا   ر  ا  ﷺتآ ر ر  م ہو         ،  نا ۔ ﺴﻣ    روا    روا    ں ، رد  ںورا ، ف   نآ ۔    ن  روا ںورا ، ف  ںو  روا ںور      ،  تارز     ھدود  ںور  ت  ت سا  د و  رد  روا    تد ہد روا د   ں روا رو ،ر ،ىرد ،و ،ت    ر و  ہار    د۔     ۔د   د   روا    د    روا     ا     لا  ےر  ں…. جر   ںو  ں   ، ں ۔  ے  ناد و ل دو  ںوزاورد    و   ر  ا ر   ں   ں را و ش  ود روا م    ے ودُا     نا ےد ر   ق و  ں   ں    ﷺما  ،  روا   نآ  ا د        د  ت ا    لا  و ا  ﷺپآ ،ود ى ت   سا  روا  نا  ا     ا  ا  ا   ،ر   ترو       ود نا  ں ؤ  ہ ا ت د ا  ، ا ا ﻪﻟا  سا     ناد م ہو  ا   ںود  و ل     او   ۔  او   سا   ڑ    ر   ﷺپآ  تﺎﻴﻨﻟ ﺎﺑ لﺎﻤﻋا ﺎﻤﻧا         ا ح ا ۔   ىر    سا راوراد  ہ  با    سا  ا د
102   ى   ٹ  جآ و ہو   پآ      ںا ىر  د  ض   ۔   و روا ا ےر  ا سا  ت ت سا      ع سا    ا د     ت ا    ا ف  روا   ل  ا ر   ہد  ا     زاا   ق  ق  سا      و   ہ زور  داا   آ   ل ل  دو روار  سا    نآ  روا  ت  ماا  روا   ،اا   ا   ف ،س    سا روا   روا ل   ا نا ا     ہو       ۔د   تآ  ا  روا روا ہ ۔   ہو     نُا     ہو  را ﻖﻴﻓﻮﺗ ﺎﻣو ا ﺎﺑ ا  ن نآ ا زور)(ء2023 ىرو28 ﺾﻀﻀﺿ

1)  ى (

https://www.alfazlonline.org/10/01/2023/76526/ 

2)  ى  (

https://www.alfazlonline.org/17/01/2023/76953/

3)  ى (

https://www.alfazlonline.org/24/01/2023/77354/ 

4)  ى (

https://www.alfazlonline.org/31/01/2023/77843/ 

5)  ى  (

https://www.alfazlonline.org/07/02/2023/78308/ 

6)  ى (

https://www.alfazlonline.org/14/02/2023/78717/

7)  ى (

https://www.alfazlonline.org/21/02/2023/79311/

8)  ى (

https://www.alfazlonline.org/28/02/2023/79888/

103   ى  ﺲﮑﻨﻟﮯﮐﻦﯿﻣﺎﻀﻣ 
ﻆﻈﻈﻇ
104   ى    د   نآ ا ہرادا 1.  لا   تا ا 2.  و    د  ت تادرا 3. راد نا       ۃ  ما رذ  ا  روا   ا 4. ر تادرا 5.   ب 6.    ا سا روا فر  ں ذ 7.  ں ر و فر ۔ما د 8.    ںؤ  ںور  ز   ى  9.  م  ا 
105   ى  10. رادا لوا  (   د ) 11. ار ت 12.  ر  ا  د روا ر ،د 13. ءا آ 14 ہار     و  15. ﻊﻣﺎﺟ ﺐﻴﻟﺎﺳا و ﺞﻫﺎﻨﻤﻟا 16.    و م 17.   مود  (   د )رادا 18.   لا   روا دا،ا  ا 19. ز    ،   20. ا او 21.   م  (   د )رادا 22 فر  ںر آ 23. ء2022 ا ہرود  ا ا ت  24.  ما  ں ى   ن  ر 25. ( قاروا  ن  نآ ا زور) د  ت  26.    د  ا  27.   ا۔ےر    ا 28.  ل   ا ءا 
106   ى  29. ت و تاو  و د 30.   ے ا 31.  د آ   ںؤد 32.  كرا نر   رادا 33 ت و  ،ا ۔ 34.   ى 35. ( ز) تا   ىد 36. ( ز) لوا    ظ رادا 37. ( ز) مر  (   د )رادا 38.   د خ زا ر  ں (ز) 39. ( ز) فر  ں  ى خخخخ

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.