Italian Entertainment Algemene Bepalingen 2013

Page 1

Abdijbrink 17, 2553 GJ, Den Haag Tel.: 070-3097852 Fax.: 070-3097862 Internet: www.italianentertainment.nl E-Mail: info@italianentertainment.nl Onderstaande algemene bepalingen maken wezenlijk deel uit van deze overeenkomst en behoren dientengevolge door contractant I gelezen en voor akkoord ondertekend retour gezonden te worden. –(versiedatum: Juni 2013)--

Algemene Voorwaarden Italian Entertainment And More (Artiesten, Overig Entertainment en Concepten) Artikel 1: Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "opdrachtgever" : degene die aan Italian Entertainment And More de opdracht verstrekt tot het contracteren van één of meer artiesten voor een optreden dan wel het organiseren van een evenement dan wel aan Italian Entertainment And More verzoekt ter zake een offerte c.q. prijsopgave uit te brengen; "overeenkomst" : de overeenkomst waarbij Italian Entertainment And More zich jegens de opdrachtgever verbindt één of meer optredens te verzorgen van één of meer artiesten c.q. een evenement organiseren; "artiest" : degene die zich individueel of in groepsverband al dan niet als musicus c.q. uitvoerend kunstenaar c.q. overig entertainment / evenement concept heeft verbonden deel te nemen aan het optreden c.q. evenement. Artikel 2: Toepasselijkheid 2.1 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Italian Entertainment And More ten behoeve van de opdrachtgever verricht. 2.2 Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn alleen bindend tussen partijen indien zij expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen. 2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 3: Het optreden 3.1 De opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de presentaties van de artiest en het daarbij gebruikelijk door de artiest te produceren geluidsniveau. 3.3 Indien de artiest over een technische en/of catering-rider beschikt, draagt Italian Entertainment And More ervoor zorg dat de rider voor het evenement aan de opdrachtgever ter hand wordt gesteld. Hetgeen daarin is vermeld is alsdan tevens bindend voor de opdrachtgever. 3.4 Italian Entertainment And More is gerechtigd een aantal door haar aan de opdrachtgever op te geven personen bij het optreden gratis aanwezig te laten zijn. 3.5 Door Italian Entertainment And More gemaakte entertainmentconcepten, al dan niet op maat, zijn en blijven intellectueel eigendom van Italian Entertainment And More en kunnen derhalve niet worden gekopieerd.

Artikel 4: Prijzen 4.1 Alle door Italian Entertainment And More gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting tenzij anders wordt vermeld. 4.2 Italian Entertainment And More heeft het recht prijsverhogingen die aan haar in rekening worden gebracht door te berekenen aan de opdrachtgever. Artikel 5: Betaling 5.1 De opdrachtgever dient de facturen van Italian Entertainment And More danwel hetgeen zij uit hoofde van ontbinding zoals omschreven in artikel 6 aan Italian Entertainment And More verschuldigd is te voldoen binnen de in het contract c.q. op de factuur vermelde termijn zonder dat een beroep op verrekening kan worden gedaan. 5.2 Indien het verschuldigde bedrag niet geheel of niet tijdig is overgemaakt op de bankrekening van Italian Entertainment And More, is Italian Entertainment And More gerechtigd het optreden te annuleren, zonder dat de opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het voor het optreden overeengekomen bedrag uit te betalen. Bij elke herinneringsfaktuur zal cumulatief 5% administratiekosten in rekening worden gebracht over het volledige factuurbedrag. Bij gebreke van tijdige betaling verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, waarna de opdrachtgever de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand verschuldigd is over het volledige factuurbedrag. De opdrachtgever is tevens alle buitengerechtelijke kosten van invordering verschuldigd. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. 5.4 Bovendien is de opdrachtgever aan Italian Entertainment And More verschuldigd alle proceskosten en daarmee verbonden kosten van rechtkundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, die Italian Entertainment And More terzake van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever heeft moeten maken, tenzij Italian Entertainment And More als verliezende partij door de rechter volledig in de kosten wordt veroordeeld. 5.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde rente en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 5.6 Indien er meerdere opdrachtgevers zijn, is iedere opdrachtgever afzonderlijk jegens Italian Entertainment And More hoofdelijk voor het geheel van de verschuldigde bedragen aansprakelijk. 5.7 De opdrachtgever is zonder toestemming van Italian Entertainment And More niet bevoegd rechtstreeks betalingen te verrichten aan de door Italian Entertainment And More ingeschakelde artiesten en personen. Indien er voor zover rechtstreekse betaling plaatsvindt, is de opdrachtgever niet rechtsgeldig jegens Italian Entertainment And More gekweten. Artikel 6: Annulering /ontbinding 6.1 Annuleringen dienen te worden gedaan per aangetekend schrijven. Bij annulering door opdracht-gever zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend conform de volgende staffel: Tijd tot het moment van optreden % verschuldigd van totaal bedrag Langer dan 1 jaar 10% Tussen 1 jaar en 2 maanden 30% Tussen 2 maanden en 1 maand 50% Tussen 1 maand en 1 week 75% Korter dan een week 100% Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de annulerende partij. Eigen annuleringsvoorwaarden van de act c.q. het inkoop kanaal (collega buro) hebben altijd voorrang! ItalianEntertainmentAndMoreAlgemeneBepalingen2013

1/2


Abdijbrink 17, 2553 GJ, Den Haag Tel.: 070-3097852 Fax.: 070-3097862 Internet: www.italianentertainment.nl E-Mail: info@italianentertainment.nl 6.2 Italian Entertainment And More is te allen tijde gerechtigd in geval van overmacht (waaronder mede maar niet uitsluitend - begrepen de gevallen omschreven in artikel 7) de overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden. 6.3 Italian Entertainment And More is gerechtigd de overeenkomst tenminste 24 uur voor het evenement c.q. het optreden te ontbinden danwel in overleg met de opdrachtgever het evenement c.q. het optreden te verplaatsen naar een andere datum ingeval de artiest op het tijdstip van het evenement een radio- of, televisie-optreden, opname of buitenlandse tournee heeft, zonder dat Italian Entertainment And More jegens de opdrachtgever gehouden zal zijn tot het betalen van schadevergoeding. De eventuele meerkosten van een vervangende artiest komen voor rekening van de opdrachtgever. 6.4 Italian Entertainment And More is gerechtigd de artiest te verzoeken het optreden geen doorgang te laten vinden indien naar haar oordeel of het oordeel van de artiest door de opdrachtgever onvoldoende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van de artiest zijn genomen, zonder dat de opdrachtgever jegens Italian Entertainment And More aanspraak kan maken op schadevergoeding of korting op de overeengekomen prijs. Artikel 7: Tekortkoming/overmacht 7.1 Iedere tekortkoming van de zijde van de opdrachtgever geeft Italian Entertainment And More het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 7.2 Indien de artiest door overmacht niet in staat is op te treden op de overeengekomen plaats en tijd, zal Italian Entertainment And More zo spoedig mogelijk daarvan aan de opdrachtgever mededeling doen en bevorderen dat het optreden door een gelijkwaardige artiest wordt overgenomen, tenzij de opdrachtgever voor het geplande evenement aan Italian Entertainment And More laat weten daarop geen prijs te stellen. 7.3 Onder overmacht wordt in ieder geval - maar niet uitsluitend - verstaan: a. Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en vordering zoals gedefinieerd in de tekst van het Verbond van Verzekeraars bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nr 136/1981; b. Ziekte c.q. arbeidsongeschiktheid van de artiest; c. Het niet of niet tijdig voldoen aan verplichtingen door degenen van wie Italian Entertainment And More voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is. d. Vertraging van vliegtuig, trein of ander verkeersmiddel al dan niet veroorzaakt door redenen buiten toedoen van de artiest om. Artikel 8: Aansprakelijkheid 8.1 Italian Entertainment And More op grond van de overeenkomst verplicht tot het betrachten van de zorg, die van een redelijke bekwame opdrachtnemer mag worden verwacht, maar houdt niet in het instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat. Italian Entertainment And More is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst een derde in te schakelen, indien dat in het belang van de goede uitvoering van de opdracht nodig of gewenst is. Een tekortschieten van de derde, kan niet aan Italian Entertainment And More worden toegerekend, tenzij de opdrachtgever aantoont dat het uitkiezen van de derde onzorgvuldig is geschied. 8.2 Italian Entertainment And More is niet aansprakelijk voor enige schade van de opdrachtgever die uit tekortkoming door Italian Entertainment And More van haar verplichtingen onder een overeenkomst voortvloeit, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Italian Entertainment And More. 8.3 Italian Entertainment And More is niet aansprakelijk voor het ontbreken van geldige werk- en verblijfsvergunningen en documenten van de artiest 8.4 De opdrachtgever is verplicht Italian Entertainment And More te vrijwaren voor schade die de opdrachtgever, een door haar ingeschakelde derde danwel het publiek toebrengt aan de artiest, het ondersteunend personeel en/of de zaken die in het kader van het evenement c.q. het optreden worden gebruikt. 8.5 De opdrachtgever is verplicht Italian Entertainment And More te vrijwaren voor alle aanspraken van de artiest en/of derden voor zover deze voortvloeien uit handelingen van de opdrachtgever, door haar ingeschakelde derden en/of het publiek. Artikel 9: Geschillen 9.1 Op de overeenkomst tussen Italian Entertainment And More en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 9.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen Italian Entertainment And More en de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. Artikel 10: Diverse bepalingen 10.1 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij voor het optreden beschikt over de juiste vergunningen en ontheffingen. 10.2 De verschuldigde BUMA/STEMRA rechten komen voor rekening van de opdrachtgever die tevens voor de afdracht zorg draagt. De opdrachtgever vrijwaart Italian Entertainment And More en de door deze ingeschakelde artiesten voor hetgeen uit voormelde hoofde aan BUMA/STEMRA dient te worden voldaan. 10.3 Artiesten geboekt bij Italian Entertainment And More zullen ten alle tijden hun eigen visitekaartjes neer mogen leggen en uitdelen als gasten daarom vragen, tenzij Opdrachtgever hiervoor, voorafgaand aan het evenement, uitdrukkelijk geen toestemming verleent. 10.4 Opdrachtgever gaat bij ondertekening van een opgestelde overeenkomst of na ontvangst van een offerte naar aanleiding van een aanvraag, akkoord met het op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen Italian Entertainment And More middels digitale nieuwsbrieven, e-Memo's e.d. van deze afzender. 10.5 het gebruik van foto en/of videomateriaal hetgeen uit een project van opdrachtgever is ontstaan in de breedste zin des woords, mag alleen worden gebruikt wanneer dit met Italian Entertainment And More is besproken en door haar schriftelijk is vastgesteld. Een kopie van het gebruikte materiaal moet altijd ook naar Italian Entertainment And More worden gestuurd.

Franklin Contractant I _____________________________ __________________________________ Contractant II Italian Entertainment And More Alessandro Di Lella ItalianEntertainmentAndMoreAlgemeneBepalingen2013

2/2


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.