Výroční zpráva za rok 2015 - Psí život, z.s.

Page 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2015 Spolek PSÍ ŽIVOT je jediná organizace v České republice, která se cíleně zaměřuje na pomoc zvířatům, která patří lidem bez domova, osobám závislým na návykových látkách a zvířatům, která žijí s lidmi v sociálně vyloučených lokalitách.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.