COUSIÑAS QUE PODO FACER CON 4-5 ANOS

Page 1

COUSIÑAS QUE PODEMOS FACER SI TEMOS 4-5 ANOS

Contido extraido de: https://educayaprende.com/aut onomia-en-educacion-infantil/


ASEARME.

https://i.pinimg.com/originals/a4/d8/5a/a4d85a05c2f1d649c3cd28073821f930.png

https://i.pinimg.com/236x/79/e9/e6/79e9e604e5c3e7e2036386ba668b4c7b--daily-routines-sammy.jpg https://i.pinimg.com/originals/e8/3f/b1/e83fb11bcaa40dee394139add1cd4158.jpg


VESTIRME EU SO:

https://us.123rf.com/450wm/lenm/lenm1801/lenm180100186/93058711-ilustraci%C3%B3n-de-un-chico-chicoponi%C3%A9ndose-los-pantalones-como-parte-de-la-ense%C3%B1anza-independiente.jpg?ver=6

https://quizizz.com/media/resource/gs/quizizz-media/quizzes/b9a08e0e-6043-414d-99a1931e395ed8ae?w=90&h=90


RECOLLER A MIÑA ROUPA:

https://i.pinimg.com/originals/7e/37/23/7e37233f4d99b50cece69b72759cb4c3.png


AXUDAR A POÑER E A RECOLLER A MESA:

https://static.guiainfantil.com/pictures/articulos2/41000/41939-pongo-la-mesa-poema-didacticoinfantil.jpg


ACOSTARME SO…

https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/000/430/508/non_2x/vector-girl-sleeping.jpg


…PERO NON TE ESQUEZAS DO CONTO E O BICO DE BOAS NOITES!

https://babycreysi.com/wp-content/uploads/2021/05/mama-e-hijo-hora-de-dormir.jpg


CALQUERA AXUDA INNECESARIA É IN OBSTÁCULO PARA O DESENVOLVEMENTO PERSOAL.

MARIA MONTESSORI


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.