Page 1

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

P.G.A.

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ

CURS: 2012-2013


07002907 .

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

Índex de la programació general anual 1. Diagnòstic inicial. a) Modificacions en el context del centre b) Principals conclusions globals extretes de la memòria curs anterior 2. Actuacions per al curs 2012/13 a) Àmbits d’intervenció b) Objectius mesurables i indicadors que permetin mesurar l’assoliment. Freqüència de mesura c) Seqüència d’accions o actuacions a dur a terme per aconseguir els objectius i temporalització o termini d’execució d) Recursos e) Responsables de les accions 3. Organització general del centre a) Calendari i horari general del centre b) Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del centre (alumnes i professors) c) Calendari de reunions i avaluacions d) Mesures per l’optimització i l’aprofitament dels espais i recursos 4. Desenvolupament dels projectes institucionals i dels plans del centre Projecte educatiu Projecte lingüístic Pla d’atenció a la diversitat Pla d’acció tutorial Reglament d’organització i funcionament del centre 5. Pla per a l’avaluació, seguiment i valoració dels resultats acadèmics 6. Annexos que s’han d’adjuntar Annex 1. Programacions didàctiques, programacions d’aula i adaptacions curriculars, pla d’actuació de l’equip de suport, Pla E.O.E.P. Annex 2. Pla de formació dels professors . Projecte d’innovació, si escau Annex 3. Pla de convivència Annex 4. Programació de serveis i d’activitats complementàries i extraescolars Annex 5. Memòria administrativa 1. a) Estadística de principi de curs 2. b) Estat de les instal·lacions i equipaments Annex 6. Acta d’aprovació de la PGA pel consell escolar

2


07002907 .

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

1. Diagnòstic inicial. a) Modificacions en el context del centre. El Col·legi Públic “Alexandre Rosselló” és un centre d’Infantil i Primària . Està situat al carrer Miquel Santandreu n. 48 de la ciutat de Palma de Mallorca, a un solar d’uns terrenys anomenats Finestres Verdes, dins la barriada de FONERS. Fou construït durant la República amb una sola planta d’alçada, i reformat l’any 1964 aixecant una planta més. L’edifici té mancances en quant a: gimnàs, sala de reunions i d’actes, pati cobert, sortida d’emergència, menjador .... Estava aprovat el projecte de reforma de l'escola que consistia en fer la sortida d’emergència des del pati al pis superior, obrir una porta des del pati directa al carrer amb rampa, fer un gimnàs a l'altura del primer pis per poder tenir un tros de pati cobert, fer una comunicació directa de la planta baixa amb el pis superior eliminant els W.C. d’Educació Infantil i construir-los dins les aules, i posar ascensor, a més de fer tot el manteniment de pintura...., que s'anava ajornant fins a l'execució de les obres. Però ens hem dut una gran decepció i sorpresa perquè ens hem assabentat pel diari Última Hora de que s'ha romput el conveni entre la Conselleria d'Educació i l'Ajuntament per fer les obres i que no són “urgents”. La barriada on està ubicat el Centre escolar és de gent treballadora i moltes de les famílies que duen els seus fills a l'escola estan en l'atur, amb pocs recursos econòmics i baix nivell cultural. Dins les necessitats plantejades hem d’intensificar la intervenció de les famílies en el procés educatiu dels alumnes, principalment en la lectura i els hàbits i fomentar la relació família escola. També s’ha de continuar amb el seguiment de l’absentisme escolar prioritzant la prevenció als més petits i que l’administració educativa adopti unes mesures més fortes, oportunes i puntuals per acabar amb el problema de l'absentisme. S’ha de dir que en el Centre realitzem dos tipus de seguiment de l’absentisme. Un pels alumnes de la zona i un altre pels alumnes de Son Banya. Duen el seguiment dos treballadors Socials diferents, una de la Conselleria i l’altra de l’Ajuntament corresponent al Patronat de Son Riera. El nombre total d’alumnes matriculats al Centre és de 222, en aquests moments. D’aquests alumnes, 51 (22,97%) pertany a l’alumnat d’ètnia gitana i 105 (47’29%) a l’alumnat estranger. D'entre l’alumnat que pertany a l’Educació Intercultural, d’ètnia gitana, 32 (14,41 %) procedeix de Son Banya i es desplaça en autocar cada dia per venir a l’escola. L’alumnat estranger pertany majoritàriament a l’ immigració de Sud-america i altres països europeus, africans i asiàtics: 7 d’Argentina, 10 de Bolívia, 4 de Brasil, 5 de Bulgària, 1 de Camerun, 10 de Colòmbia, 1 de El Salvador, 19 d’Equador, 2 de Ghana, 1 de Guinea Bissau, 2 de Guinea Equatorial, 1 d’Hongria, 3 de la Índia, 15 de Marroc, 2 de Nigèria, 2 de Paraguai, 1 de Perú, 1 de Polònia, 3 de Romania, 1 de Rússia, 1 de Ucraïna, 5 d’Uruguai, 2 de Veneçuela, 1 de Xile i 5 de Xina. (25 que no coneixen cap dels dos idiomes oficials i la majoria estan a Educació Infantil. Els alumnes que necessiten Compensació Educativa són 74 (33,33 %) i bàsicament són alumnes que pertanyen a l’Educació Intercultural, d’ètnia gitana, estrangers i de famílies amb desigualtats socials. Actualment hi ha 6 (2,70%) alumnes amb N.E.E. diagnosticats. L’alumnat és majoritàriament castellanoparlant. Els suports es fan majoritàriament dins l’aula, exceptuant aquells alumnes que segons les seves característiques i circumstàncies necessiten adoptar altres estratègies fora de l’aula per la seva dificultat de seguir el treball del grup. 3


07002907 .

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

b) Principals conclusions globals extretes de la memòria del curs anterior. OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE

Facilitar l'èxit escolar de l'alumnat, adoptant estratègies per atendre la diversitat. ESTRATÈGIES

VALORACIÓ

1.Consolidació i revisió de la comprensió lectora (Pla de lectura).

No hem tret els resultats desitjats. Hem de treballar la comprensió i l' Aprenentatge. Cooperatiu.

2.Fer un Pla global de suport a l'atenció a la diversitat.

Bona, per es pot polir més. Nova re-organització dels grups de suport.

3.Consolidació de l’ús de les TIC en el Centre.

Molt bona. Se continuarà de la mateixa manera. Ampliació del seu ús a la resta de cicles.

4.Adequar el Pla de Convivència a la diversitat de Revisar el Pla i simplificar les actuacions seguint el mateix criteri del protocol. cultures i ètnies.

Facilitar la implicació de les famílies en l'èxit escolar de l'alumnat adoptant estratègies per atendre les necessitats dels pares i mares 1. Consolidació de la creació de l'AMIPA

Intentar que més pares s'impliquin en les actuacions de la AMIPA.

2. Relació i col·laboració amb altres entitats externes.

Continuar amb l'obertura del centre a l'entorn. Policia local.

3. Impuls de la relació i del treball cooperatiu dels Ampliar la relació als demés cursos i continuar en els equips docents i les famílies. que ja s'ha fet.

VALORACIÓ DELS CICLES (rendiment escolar) 3 anys: Els resultats d'assoliment de mínims d'objectius ha estat satisfactori. Pel que fa als especialistes, en concret a l´àrea d'anglès, durant el primer trimestre va costar una mica més aconseguir el ritme de treball i rutina dut a terme a cada sessió (good morning!, the weather, rhyme,...) degut a la primera escolarització dels nins d'aquest grup i a l´elevat nombre d'alumnes a l'aula. Durant els dos trimestres posteriors, el objectius s´han assolit de manera satisfactòria.

E.I.

4 anys: Els resultats d'assoliment de mínims d'objectius ha estat molt satisfactori per part de tot el grup, llevat d'aquells que tenen la problemàtica d'absentisme que no han pogut ni arribar als mínims. També comentar que al 3r trimestre hi ha hagut dues noves incorporacions, però que s'han adaptat molt bé. Pel que fa als especialistes, a l´àrea d'anglès els objectius s´han assolit de manera satisfactòria, els alumnes han gaudit de les cançons i rimes treballades a cada trimestre i amb les activitats treballades a l´aula. 5 anys: Els objectius mínims del curs han estat assolit per la majoria dels alumnes. Comentar la incorporació de un nin escolaritzat per primer cop . Els professors especialistes i de suport han fet en general una valoració positiva. A

4


07002907 .

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

l´àrea d'anglès, i com a la resta dels grups d'infantil, els objectius s´han assolit de manera satisfactòria.

1r CICLE

2n CICLE

1r

En general els alumnes han assolit els objectius mínims d'educació infantil, llevat d'un petit grup d'alumnes NESE .

2n

En general els alumnes han assolit els objectius mínims de primer nivell de primària. Més tres alumnes que no han promocionat al segon cicle. Dins aquest grup-classe hi ha cinc alumnes diagnosticats NESE, i dos més pendents de diagnòstic.

3r

Manca d'hàbit d'estudi i de treball a casa. Implicació dels pares de la majoria és mínima. Problemes conductuals i distorsió dins l'aula. Fer moltes tutories i sessions d'habilitats socials. Cal destacar que els dos alumnes diagnosticats de TDHA i un altre amb una problemàtica social difícil, han ocasionat moltes vegades problemes conductuals i distorsió a l'aula i ha fet la tasca docent més difícil. S'han hagut de fer moltes tutories i sessions d'habilitats socials per resoldre els conflictes que hi hagut durant el curs.

4t

Necessiten fer molta feina. Poca implicació dels pares. Manca d'hàbits a nivell de comportament i d'estudi. Hi ha 4 alumnes que no promocionen.

Manca d'hàbits d'estudi, organització personal i treball a casa. Hàbits de cohesió, escala de valors molt diferent. Referent a la cohesió de grup, ens hem vist en la necessitat de posar en pràctica activitats referents a fomentar aquests hàbits de cohesió. L'escala de valors que reben a casa en general, disten molt dels que treballam a l'escola. Per tant, tot això, que reflectit a la feina diari amb els alumnes. Al grup s'han anat incorporant alumnes nouvinguts d'altres països i d'altres centres de Mallorca. Això a repercutit tant a nivell acadèmic com en la relació social entre ells. Hem hagut de fer moltes tutories per intentar resoldre els diferents conflictes que han sorgit durant tot el curs.

Els resultats han estat satisfactoris també, encara que s'ha de fer costar que ha hagut molta tolerància tant en l'exigència de l'estudi com valoració dels resultats. S'ha de destacar que un grup petits d'alumnes, ha estat treballant “per a nota” la qual cosa han aconseguit sobradament. Un altre petit grup, ha renegat del treball de classe, donant molta dificultat tan a professors com als seus companys per obtenir d'ells un mínim rendiment. A nivell de relació social han existit elements pertorbadors que han hagut de ser amonestats i s'han iniciat procediments de correcció de comportament.

3r CICLE

5


07002907 .

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

S'HA FET

E.I.

PROPOSTES

Estructures lingüístiques; hàbits de treball i cooperació; Aprenentatge cooperatiu amb especialistes i tutores algunes sessions; treball individualitzar, en gran grup i en petit grup; Globalitzat; Tallers, racons, projectes.

Emocional, projecte, NN.TT, grups flexibles, reunions grupals amb els pares i participació d'ells dins l'aula, sortides pel barri, diagnosticar problemes de llenguatge, tallers intercicles, aprenentatge cooperatiu.

Acolliment lingüístic, ACI's, AD, EE, AL i PSLE. Suport a la lectura. Aprenentatge 1r CICLE cooperatiu algunes sessions de matemàtiques i Medi.

Tècniques bàsiques de lectoescriptura i matemàtiques, (agrupaments flexibles, aprenentatge cooperatiu).

Acolliment lingüístic, ACI's, AD, EE, AL i PSLE. Suport a la lectura. Aprenentatge 2n CICLE cooperatiu algunes sessions de català i Medi. Habilitats socials.

Insistir en la lectura, expressió, comprensió i ortografia, grups flexibles,

Acolliment lingüístic, ACI's, AD, EE, AL i PSLE. Suport a la lectura. Aprenentatge cooperatiu algunes sessions de Medi, 3r CICLE Matemàtiques, i llengua castellana. Habilitats socials. Estratègies a l'acte de llegir i posada en comú de les idees.

6

Aprenentatge cooperatiu, suport en el grup i en petits grups, biblioteca d'aula, Insistir en vocabulari, ortografia, expressió oral, verbs, comprensió oral i escrita, resolució de problemes.


07002907 .

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

2. Actuacions per al curs 12-13 (Basat en el ContractePrograma.)

a) Àmbits d'intervenció b) Objectius mesurables i indicadors i freqüència de mesura. OBJECTIUS DEL CONTRACTE-PROGRAMA:

CURS

Objectiu 1

Millorar el rendiment escolar dels alumnes (desenvolupament/ adquisició de les competències bàsiques)

Descripció:

Facilitar l'èxit escolar de l'alumnat, adoptant estratègies per atendre la diversitat.

Responsable:

Comissió de Millora ( Albert, Susana i Cap d'Estudis )

Estratègia 1: Consolidació i revisió de la comprensió lectora.

1- Pla d'activitats per consolidar la comprensió lectora, la lectura 12-13 expressiva i la expressió escrita. 2- Actualització i modernització de la biblioteca d'aula. 3.Lectures entre cicles.

Estratègia 2 :Fer un Pla global de Suport a la diversitat

1- Treballar per projectes. 2-Treballar per tallers. 3. Distribució de l'alumnat en grups flexibles.

12-13

Estratègia 3: Consolidació de l'ús de les Tic's

1. Actualització dels blocs d'aula. 2- Ampliar l'ús dels ordinadors i pissarres digitals a tots els cicles .

12-13

12-13 Estratègia 4 : 1- Elaborar una fitxa de compromís per curs. 2- Treballar el Adequar el Pla de valor de respecte entre iguals a la tutoria. 3- Fer servir la fitxa de convivència a la reflexió personal en cas de conflicte. diversitat d'ètnies i cultures.

7


07002907 .

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

Objectiu 2

Millorar la cohesió social dins el centre, amb la comunitat educativa i amb l’entorn.

Descripció:

Facilitar la implicació de les famílies en l'èxit escolar de l'alumnat, adoptant estratègies per atendre les necessitats dels pares i mares.

Responsable:

Comissió de millora (Director/a, Secretari/a)

Estratègia 1 : Consolidació de la creació de L'AMIPA.

12-13 1- Donar suport a les activitats extraescolars organitzades per l'AMIPA. 2-Fomentar la participació de tots els pares a les reunions i assemblees informatives de l'AMIPA. 3- Fomentar la formació de pares i mares per contribuir al suport en la feina escolar dels nins.

Estratègia 2: 1- Col·laboració amb l'equipament del Casal del barri “Joan Relació i Alcover”. 2. Col·laboració amb l'associació “Ses Veles”. col·laboració amb altres entitats externes. Estratègia 3: Impuls de la relació i cooperació dels equips docents i les famílies.

12-13

12-13 1- Planificació d'actuacions específiques en col·laboració amb les famílies. 2- Fomentar la participació dels pares en les festes de l'escola. 3- Fomentar la formació de pares i mares per contribuir al suport en la feina escolar dels nins. 4- Actualització Bloc de l'escola.

8


07002907 .

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

c) Seqüència d'actuacions per aconseguir els objectius i temporalització. 1.- Pla d'activitats per consolidar la comprensió lectora, la lectura expressiva i la expressió escrita. 2- Adequació, actualització i modernització de la biblioteca d'aula. 3.- Lectures entre cicles. ACTUACIONS 1.- Biblioteca d'aula -Prestec de llibres (5anys) -Taller de convivencia fonològica a 5 anys -Projectes d'aprenentatge, noticies, cap de setamana, bon dia. 2- Depen de si rebem els doblers del contracte programa 3- Lectures intercicles 5è i 5 anys

E.I.

2n i3r trimestre

1r

2n

Català: comprensió lectora, velocitat lectora, normes d’ortografia, pas de lletra lligada a lletra d’impremta - Castellà: expressió i comprensió oral, adquisició de vocabulari, expressió escrita - Matemàtiques: resta duent, memorització taules multiplicar, resolució de problemes

3r

4t

Continuar fent feina en l’adquisició d’hàbits bàsics (escoltar, esperar torn de paraula,... ) – Establir uns hàbits d’estudi, seguint memoritzant a totes les àrees sobre tot al coneixement de Medi ja que el temari és dens i en molt de casos el vocabulari és elevat i desconegut. – Fomentar i reforçar la lectura per tal de millorar la velocitat lectora. Donar lectures per fer a casa així com motivar-los per la utilització de la biblioteca d’aula. - Servei de préstec de llibres setmanals. - Adquirir estratègies de càlcul mental. - Millorar en la comprensió de problemes a matemàtiques.

Tot el curs

– –

3r CICLE

Tot el curs

- Català: adquisició de la lecto-escriptura. L’hàbit lector. La comprensió lectora. L’expressió escrita. - Castellà: expressió i comprensió oral, adquisició de vocabulari. Tot el curs - Matemàtiques: suma duent, sèries numèriques i resolució de problemes senzills

1r CICLE

2n CICLE

TEMP

Millorar l'expressió oral i escrita, així com també la comprensió lectora. Establir uns hàbits d’estudi, memoritzant a totes les àrees sobretot al coneixement de Medi ja que el temari és dens i en molt de casos el vocabulari és elevat i desconegut. Insistir en l’adquisició d’hàbits: atendre les explicacions en qualsevol de les activitats proposades (p.e. Sortides), millora de la concentració a l'hora de treballar tant individualment com en grup i treball en silenci. 9

Tot el curs

2n, 3r Trimestre Tot el curs escolar.


07002907 .

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

1.- Treballar per projectes. 2.- Treballar per tallers. 3.- Distribució de l'alumnat en grups flexibles. ACTUACIONS E. Infantil

1r 1r CICLE

2n CICLE

3r CICLE

TEMP

Tot el curs 1.- Projectes: 3anys: caragols, i altres que dependran dels interesos dels infants. 4anys: Lleons i lleones, i altres que dependran dels interesos dels infants. 5anys: Monstres, i altres que depenen dels interesos dels infants. Tot el curs 2.- Tallers: Caparrots amb 5e i 5 anys. Taller intercicles. Taller tics 4 i 5 anys. Taller llenguatge i jocs orals en petit grup 4 i 5 anys. Taller de introducció de tècniques (pintura, pastetes, etc.) Tot el curs Taller mates 3.- Aprenentatge cooperatiu: Psicomotricitat 4 i 5 anys. Amic especial a 5 anys. Taller llenguatge a 5 anys. Racons de joc. Aprendre a compartir i consolidació del grup a 3 anys. L'alumnat del 1r cicle que necessita suport, a les àrees de Tot el curs (els alumnes llengua i matemàtiques s'ha distribuit en grups flexibles, recuperat curricularment segons la competència curricular de l'alumnat. aniran incorporan-se al seu grup classe)

L'alumnat del 1r cicle que necessita suport, a les àrees de Tot el curs (els alumnes llengua i matemàtiques s'ha distribuit en grups flexibles, recuperat curricularment 2n segons la competència curricular de l'alumnat. aniran incorporan-se al seu grup classe) 3r 4t

L'alumnat del 2r cicle que necessita suport, s'ha distribuit en grups flexibles, segons la competència curricular. Treballar per projectes a C. Medi i a Català (4t) (CA/AC) Taller de titelles (4t)

5è L'alumnat del 3r cicle que necessita suport, s'ha distribuit en grups flexibles, segons la competència curricular. A 5è s'intenta fer un taller amb els alumnes de 5 anys a l'àrea de Plàstica. A 5è i a 6è es fa un taller d'ortografia, utilitzant els 6è miniportàtils a l'àrea de Llengua Catalana. A 5è i a 6è es fa un taller de problemes matemàtics. Se continuarà CA/AC començat el curs anterior.. 10

Tot el curs (els alumnes recuperat curricularment aniran incorporant-se al seu grup classe) Tot el curs. (Depenet de l'alumnat o del grau d'assoliment dels objectius aniran incorporant-se al seu grup classe) Durant tot el curs.


07002907 .

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

1.- Actualització dels blocs d'aula.. 2.- Ampliar l'ús dels ordinadors i pissarres digitals a tots els cicles . ACTUACIONS

TEMPORALITZACIÓ

E. Infantil

Taller de formació, en el centre,pel professorat sobre 1r trimestre curs 2012-13 l'ús de pissarres digitals. Taller de Tics a 4 i 5 anys amb la pissarra digital Durant tot el curs Bloc de Centre.

1r

Taller de formació en el centre per l'utilització de la 1r trimestre curs 2012-13 pissarra digital dins l'aula. Durant tot el curs. S'utlilitzarà la pissarra digital per fer les activitats del "Llibremèdia"Santillana. Es fan activitats Tic, com a recurs didàctic. Bloc de Centre.

2n

Es fa el mateix a nivell de formació, i es continua les activitas adequades al segon curs i com a recurs didàctic. Pàgina de curs .Bloc de Centre.

1r CICLE

3r

2n CICLE

3r CICLE

4t

Taller de formació, en el centre, pel professorat sobre 1r trimestre curs 2012-13 l'ús de pissarres digitals Blocs........S'utilitzarà la Durant tot el curs. pissarra digital per fer activitats del Llibremèdia Santillana i per explicacions i intervencions col·lectives dels alumnes. S'ha actualitzat el bloc de classe que es va posar en marxa el curs passat i es farà servir per activitats de classe, activitats lúdiques, puzzles i s'intentarà que es faci servir també des de casa amb l'ajuda dels pares que els puguin guiar. Bloc d'escola Classe de tercer: http://blogtercer2004.blogspot.com.es/

Taller de formació, en el centre, pel professorat sobre 1r trimestre curs 2012-13 l'ús de pissarres digitals. Durant tot el curs. Bloc de Centre. 5è i 6è S'utilitzarà la pissarra digital i Miniportàtils per fer activitats complementàries i de suport a l'àrea de Coneixement del Medi. Se començarà a utilitzar el bloc del centre.

11


07002907 .

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

1.- Elaborar una fitxa de compromís per curs. 2.- Treballar el valor de respecte entre iguals a la tutoria. 3.- Fer servir la fitxa de reflexió personal en cas de conflicte. ACTUACIONS

E. Infantil

1r CICLE

1r 2n 3r

2n CICLE

4t

5è 3r CICLE

TEMPORALITZACIÓ

Raco boca orella Raco de pensar Conversar els problemes i cercar la solució amb els infants. Registre de conducte amb la pissarra digital.

Durant tot el curs.

Treballar els valors de respecte entre iguals i treballar els hàbits de comportament i treball en equip.Això es fa a nivell de tot el primer cicle.

Durant tot el curs.

Fer servir les tutories per parlar molt amb els Durant tot el curs. alumnes, fer dramatitzacions i intentar posar-se al lloc dels companys per comprendre millor els seus sentiments. Elaborar a la classe un full d'observació de conductes, en el que es reflexaran els comportaments diaris i les disposicions vers la feina i interès de cada un. Durant tot el curs. A tutoria i sempre que sigui necessari es treballarà el valor de respecte entre iguals. Elaborar i posar en pràctica la fitxa de reflexió i la de compromís

12


07002907 .

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

1- Planificació d'actuacions específiques en col·laboració amb les famílies. 2- Fomentar la participació dels pares en les festes de l'escola. 3- Fomentar la formació de pares i mares per contribuir al suport en la feina escolar dels nins. 4- Actualització Bloc de l'escola. ACTUACIONS

Tota l'escola

E. Infantil 1r 1r CICLE

2n 3r

2n CICLE

4t 5è

3r CICLE

TEMPORALITZACIÓ

Assemblees i reunions amb els pares dimecres i dissabtes per realitzar activitats de millora del centre, tant de manteniment com de convivència. Per mitjà de l'APIMA els pares i mares col·laboren en les festes duent menjars típics del seu país. Actualització del bloc per cicles.

Tot el curs

Taller amb pares (contes, aliments, plàstiques..) col·laboració amb els projectes d'aula, noticies i sorpreses.

2n i 3r trimestre. Tot el curs.

Conscienciar als pares del primer cicle, de la Tot el curs. importància de contribuir al suport en la feina escolar. Això es farà mitjançant tutories, entrevistes, notificacions puntuals i realitzar petits deures dins l'entorn familiar. Conscienciar als pares del segon cicle, de la Tot el curs. importància de contribuir al suport en la feina escolar. Això es farà mitjançant tutories, entrevistes, notificacions puntuals i realitzar petits deures dins l'entorn familiar. Conscienciar als pares del tercer cicle de la importància de contribuir al suport en la feina escolar, així com a la importància d'assistir a les sortides complementàries programades per l'equip docent. Això es farà mitjançant tutories, entrevistes, notificacions puntuals i realitzar petits deures dins l'entorn familiar.

Aprenentatge Cooperatiu que consisteix en: ensenyar a aprendre en equip i que consta d'un conjunt d'activitats adreçades a reglar i guiar al professorat a l'hora de planificar, desenvolupar i avaluar la incorporació progressiva del Programa CA/AC (Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar) en les aules i en el centre. S'estructura en tres etapes, cadascuna de les quals es desenvolupa, en línies generals, en un o dos cursos escolars. En cada etapa es proposa un conjunt d'activitats per conèixer i provar les propostes del Programa CA/AC: activitats de planificació de la seva incorporació a l'aula, activitats d'autoavaluació individual i en l'equip de professorat participant de la incidència d'aquesta incorporació, i activitats d'avaluació i de planificació de la generalització i consolidació progressiva del Programa CA/AC. El curs 11-12 se va fer la 1a fase. El curs 12-13 se farà la 2a fase amb formació en el centre i amb un seminari del coordinador del CEP. 13


07002907 .

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

d) Recursos. Humans: professorat Materials: els que tenim i els que podem aconseguir amb la dotació del contracte-programa Econòmics: Els que ens han promès en el contracte – programa (i encara no hem rebut) i els pocs què disposem fins ara.

14


07002907 .

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

3- Organització general del centre a) Calendari i horari general del centre. b) Criteris pedagògics: elaboració d'horaris, atenció a la diversitat... c) Calendari de reunions i avaluacions. d) Mesures per optimització i aprofitament dels espais i recursos.

a) Calendari i horari general del centre. HORARI D’ENTRADA: 9 hores. HORARI DE SORTIDA: 14 hores. VISITA PARES AMB ELS TUTORS I QUALSEVOL ALTRE PROFESSOR: Els dijous a les 14 hores. Si és possible demaneu cita prèvia. Amb DIRECCIÓ: Consultes urgents, de dilluns a divendres a les 9’10 hores . ( Espereu defora a que tots els alumnes hagin entrat). Altres consultes: Dilluns i Dimecres de les 9 a les 10 hores. SECRETARI: De dilluns a divendres de les 9 hores a les 10 hores. (Espereu defora a que tots els alumnes hagin entrat). CAP D’ESTUDIS: Dilluns a dijous de les 13:10 hores a les 14 hores. CALENDARI ESCOLAR 2012-2013 Activitats lectives: del 13 de setembre de 2012 al 21 de juny de 2013. Vacances escolars: Nadal: del 22 de desembre de 2012 al 6 de gener de 2013 ambdós inclosos. Pasqua: del 28 de març al 5 d'abril de 2013. Dies festius: (2012) :12 d’octubre (festa estatal), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre ( Dia de la Constitució), Dies festius (2013), 21 de gener ( Sant Sebastià) , 28 de febrer (festa escolar unificada) 1 de març (Festa de les Illes Balears) , 1 de maig. També tenen la consideració de dies festius durant l’any 2013 aquelles que es determinin per la corresponent disposició de la Conselleria de treball i Formació. Dies festius del Centre: D’acord amb el Consell Escolar, els dies festiu de lliure disposició són: 2 de novembre de 2012 i 24 de maig de 2013. PROFESSORAT EDUCACIÓ INFANTIL NIVELL

CÀRREC

4t

Tutora

Maria Salas Oliver

Tutora

Xesca Cifre Cifre

Tutora i coordinadora de cicle + 1 i Directora 15

PROFESSORAT

Neus Ramis Homar Mª Teresa Sans Ramia


07002907 .

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

EDUCACIÓ PRIMÀRIA CICLE

NIVELL

CÀRREC

PROFESSORAT

1r Cicle

1r

Tutora

1r Cicle

2n

Tutora i Coordinadora Cicle

1r Gr. flexible

AD

2n Cicle

3r

Tutora

2n Cicle

4t

Tutor + E.F.+Coordinador

2n Gr. flexible

E.E. + Suport

3r Cicle

Tutora

3r Cicle

Tutora i Coordinadora Cicle

Margarila Torrens Soler

3r Gr. flexible

AD

Mª Pilar Salom Castell

Antonia Cerdà Sastre Mª del Carmen González de Prada Maria Alarcón Bigas Catalina Covas Roldán Pere-Joan Pujol Peruyero Maria Sancho Arbós Ana Iàñez Larraz

ESPECIALISTES CICLE

CÀRREC

PROFESSORAT

Tots els Cicles

Anglès + L. Cast. 4t

Mª Rosa Sánchez García

Tots els Cicles d'E. Primària

Ed. Física + tutor 4t

Pere-Joan Pujol Peruyero

Tots els Cicles

Música + Cap d'Estudis Albert Feo del Campo

Tots els Cicles

E.E., suport a 2n cicle i G.F nivell 2

Tots els Cicles

Maria Sancho Arbós

A.L., suport a Ed. Infantil i coordinadora Equip de Susana Morales Arcas l'ES.

1r Cicle

A.D. i GF nivell 1

Maria Alarcón Bigas

3r Cicle

A.D. i GF nivell 3

Mª Pilar Salom Castell

Religió (3 dies a la setmana)

Gregòria Gràcia Vidal

Tots els Cicles

ALTRES COORDINACIONS COORDINACIONS Comissió Lingüística

PROFESSORAT Neus Ramis Homar

PRLT

Mª Pilar Salom Castell

Transport

Mª Teresa Sans Ramia

TIC Coordinador CEP

Albert Feo del Campo i Ignaci Fernández López Albert Feo del Campo 16


07002907 .

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

PIP

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

Albert Feo del Campo

Absentisme

Maria Sancho Arbós

Coordinador Pràcticum

Ana Mª Ibáñez Larraz

EQUIP DIRECTIU Directora

Mª Teresa Sans Ramia

Cap d'Estudis

Albert Feo del Campo

Secretari

Ignaci Fernández López

b) Criteris pedagògics: elaboració d'horaris, atenció a la diversitat,.. UNITATS. El Centre compta amb tres unitats del segon Cicle d’Educació Infantil ( Primer, segon i tercer nivell ), i sis unitats d'Educació Primària, ( Primer, segon i tercer cicle), a més de tres nivells d'agrupament flexible a primària. El Centre està distribuït en 9 aules (3 d’Educació Infantil i 6 d’Educació Primària) amb tutoria; 1 aula que s’utilitza com a gimnàs els dies que plou, per a psicomotricitat a l’Educació Infantil (6 sessions a la setmana), com aula de música i un dia a la setmana com a escola matinera; 1 aula multirrecursos que s’utilitza com a aula d'agrupament flexible per a dos nivells, d'escola matinera, biblioteca, sala d’ordinadors, sala d’audiovisuals, i sala per fer racons de llenguatge oral a infantil; 1 sala de professors; 3 aules petites per fer suports i E. Alternativa ( s’ha hagut de fer un horari d’utilització per part de les professores d’A.D. ,E.E. i A.L i professorat que imparteix l'E. Alternativa), i 2 despatxos, també molt petits, 1 per Direcció, Cap d'estudis i secretaria i l'altre per l'EOEP compartit amb l'AMIPA. Les aules de suport també s’empren per fer activitats d’estudi.

PROFESSORAT. La plantilla està composta per 16 persones. Hi ha 9 mestres tutors (tres d’E.I. i 6 d’E.P.), un més 1 d’E.I, 1 mestra d'Educació Especial, 1 mestra d’Audició i Llenguatge, 1 especialista de Música, 1 especialista d’Anglès, 1 especialista d’E.F. i 1 mestra d'A.D. També hi ha una professora de Religió catòlica, designada per l’ Obispat, tres dies a la setmana (dilluns, dimecres i divendres) i 1 A.D. (habilitada). Aquest curs ens han suprimit l' A.D. Habilitada per Educació Infantil per suplir les hores de suport de la més 1 d’E.I. que té el càrrec de Directora. També contem amb un psicopedagog i una treballadora social (L’EOEP), que vénen setmanal i quinzenal respectivament.

Adscripció del Professorat. .- Criteris prioritaris: 1. La permanència d’un mestre amb el mateix grup d’alumnes fins a finalitzar el cicle. 2. L’especialitat del lloc de feina al qual estan adscrits els mestres. 17


07002907 .

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

3. Primer se triarà el lloc per ordre d'antiguitat al centre, al cos de mestres. El director/a assignarà els grups d'alumnes i les tutories d'acord amb l'establert al Reglament orgànic dels centres d'educació infantil i primària si no hi ha consens o al que sigui més adient. 4. Les mestres de suport estaran adscrites a un cicle en el qual dedicaran més hores de suport.

-

Agrupament d’alumnes.

Els alumnes estan agrupats ( segons la seva edat, nivell acadèmic o d’escolarització) en tres classes d’Educació Infantil i sis d’Educació Primària. Dins cada classe hi ha alumnes que reben suport. HORARIS En quant a l’elaboració d’horaris els criteris que s’han tengut en compte són: • Assignar les primeres hores de la jornada a les àrees de Matemàtiques i Llengües, per poder dur a terme els agrupaments flexibles. • Procurar que els tutors tinguin el màxim número d’hores dins la seva tutoria i que els professors que tinguin hores d’especialistes facin reforç educatiu a l’alumnat. • A Ed. Infantil a les primeres hores es prioritza l’assemblea, lectoescriptura, al treball individualitzat i la comunicació. Psicomotricitat i especialistes a les hores entremig després del pati, dramatització i contes a les darreres hores. • Realització de l’activitat de Psicomotricitat a Educació Infantil. • Participació de membres del claustre a seminaris de formació que s’imparteixen, en part dins l’horari lectiu: anglès i seminari d'Aprenentatge Cooperatiu.. • Distribució dels suports. • Distribució dels espais disponibles (desdoblaments, agrupaments flexibles) • Tenir en compte les reunions de l’equip de suport amb l'EOEP que es desenvoluparan els dimecres a partir de les 13’10 h. • Tenir en compte els mestres que tenen una reducció horària per superar els 55 anys. • Procurar que els membres de l’equip directiu disposin d’alguna hora conjunta per el treball d’organització i de direcció • Procurar que a totes les hores hi hagi un membre de l’equip directiu al despatx. Per a l'elaboració dels horaris de l'alumnat s'han seguit diferents criteris per a cada una de les etapes. Per qüestions organitzatives i d'aprofitament dels espais i mestres especialistes. En línies generals se distribueix la jornada escolar en cinc sessions lectives i una d'esplai. EDUCACIÓ INFANTIL HORARI

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

9,00 a 10,00 h.

CLASSE

10,00 a 11,00 h.

CLASSE

11,00 a 11,30 h.

ESPLAI

11,30 a 12,20 h.

CLASSE

12,20 a 13,10 h.

CLASSE

13,10 a 14 h.

CLASSE 18

DIJOUS

DIVENDRES


07002907 .

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

EDUCACIÓ PRIMÀRIA HORARI

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

9,00 a 10,00 h.

CLASSE

10,00 a 11,00 h.

CLASSE

11,00 a 11,50 h.

CLASSE

11,50 a 12,20 h.

ESPLAI

12,20 a 13,10 h.

CLASSE

13,10 a 14 h.

CLASSE

DIJOUS

DIVENDRES

De cada una de les etapes cal assenyalar el següent: EDUCACIÓ INFANTIL La distribució del temps s'organitza d'acord amb la programació, no es donen, llevat d'aquells aprenentatges en que intervenen mestres especialistes ( Psicomotricitat, anglès, música,...) els talls artificials que marquen els horaris d'Educació Primària. Les seqüències temporals per als alumnes d'Educació Infantil estan en funció de les activitats que s'organitzen al llarg del dia. Així, doncs, l'horari (GESTIB) que correspon a aquests grups d'alumnes ha de contemplar-se de manera orientativa. Així mateix, cal dir, que es garanteix la dedicació del temps mínim per a cada una de les àrees curriculars. EDUCACIÓ PRIMÀRIA Malgrat que els horaris d'aquests cicles es presenten amb la rigidesa característica del quadre horari, existeix la flexibilitat suficient per desenvolupar experiències puntuals d'activitats basades en els interessos dels alumnes, bé adaptats a les circumstàncies o necessitats dels alumnes o tema, ja que és la tutora l'encarregada de dur-los a terme. Només a les àrees impartides per professorat especialista ( EF, Música, Anglès, Religió i grups flexibles), s'haurà de tenir una planificació horària setmanal fixa i definitiva ja que els mestres especialistes imparteixen docència als diferents cicles educatius. Els horaris de Primària i Educació Infantil s’han distribuït seguint els següents criteris pedagògics: 1r. Fer un sol descans al dia de 30 minuts a l’Educació Infantil i a l'Educació Primària, dividint la jornada en dos blocs. Educació Infantil: El primer bloc, abans del descans, que comprendrà 2 sessions d'una hora cada una i que serà majoritàriament per a la Intercomunicació i llenguatge. Desenvolupades per les tutores, les quals tendran l'ajuda del professorat de suport dins l'aula. El segon bloc compren tres sessions de 50 minutes cada una. A les dues primeres sessions intervenen els especialistes i a la darrera les tutores. Llengua Castellana: La professora de suport és la que realitza la lectoescriptura en castellà seguint 19


07002907 .

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

la programació d'aula, als 3 nins que ho han sol·licitat. (Susana Morales Arcas i Mª Teresa Sans). S'utilitza el mateix sistema de la tutora: bon dia, racons, biblioteca, cançons, poesia ..... Neus Ramis Homar Així mateix, la tutora i mestres de suport, també han de realitzar sessions amb tots els nins en general degut a la diversitat d'ètnies, cultures i nacionalitats que formen la classe. hi ha 10 nacionalitats diferents (espanyola, búlgara, marroquina, xinesa, romana, guineana, colombiana, equatoriana, paraguaiana i boliviana) .amb 6. nins que no coneixen cap dels dos idiomes oficials, 6 alumnes d'ètnia gitana ( 4 de Son Banya i 1 de NEE). Educació Primària: El primer bloc, abans del descans, que comprendrà tres sessions (dos sessions d’hora i l’altra de 50 minuts) i que serà majoritàriament per les matèries instrumentals (Llengua Catalana, Llengua Castellana i Matemàtiques) , matèries que seran desenvolupades pels professors tutors, els quals tendran l’ajuda dels professors de suport amb els GRUPS FLEXIBLES (Atenció a la Diversitat, Pedagogia Terapèutica, Audició i Llenguatge), el segon bloc compren dues sessions de 50 minutes cada una. 2n. Els professors especialistes desenvoluparan, majoritàriament, les seves activitats just abans del descans ( a segons quins cursos) i després del descans, que comprendrà dues o tres sessions setmanals (Anglès al 3r cicle), excepte música que serà d'una sessió setmanal. 3er- Els professors de suport seran: l’equip de suport ( A.D’s., P.T. i A.L), la directora com a + 1 d’Educació Infantil i altre professorat quan pugui tenir disponibilitat horària. 4t- Els alumnes dels nivells inferiors, sempre que sigui possible tendran els seus professors tutors al començar i en acabar la jornada escolar. 5è- El nivell de 4t d'Educació Infantil, tendrà un descans com els cursos de Primària i un altre més curt on desenvoluparan activitats relacionades amb els hàbits d’Autonomia Personal, neteja, higiene individual i Descoberta de l’entorn físic i natural on es treballaran hàbits de comportaments en general, a la classe, al pati i d’ordre, amb activitats lúdiques. Aquestes activitats es podran realitzar dins l'aula, en espais específics del pati o a l'aula de psicomotricitat . 6è- Els professors especialistes (E.F., Música i Anglès), només entraran un cop al dia a les aules, sempre que sigui possible per raons de distribució d’horaris, prioritzant a l’Educació Infantil i primer cicle de Primària. 7é- Per a l’alumnat d’Educació Infantil 3 anys, el primer dia de començament de curs (139-12) les activitats començaran a les 9 hores i acabaran a les 11:00 hores i les activitats estaran dirigides bàsicament cap a l’adquisició d’hàbits relacionats amb la vida escolar i com a finalitat, una millor adaptació. Els pares i mares dels alumnes de 3 anys tindran la possibilitat d’acollir-se a una adaptació horària específica pels seus fills durant la primera setmana del més de setembre.

20


07002907 .

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

Criteris d’organització del suport: Partint de les les conclusions de la memòria del curs passat, per enguany s'ha organitzat el suport de la següent manera: 1. AGRUPAMENTS FLEXIBLES: Se realitzaran a principi de curs les proves inicials a les àrees de llengua i matemàtiques per conèixer el nivell de competència curricular de cada alumne de l'etapa de primària. Atenent als resultats, l'alumnat que no tengui els mínims assolits s'agruparan en tres nivell: 1. NIVELL 1: iniciació a la lectoescriptura i consolidació de les síl·labes directes i indirectes, lectura, escriptura i comprensió de paraules i frases simples; iniciació en els números naturals fins a 100, amb les operacions bàsiques (suma i resta) sense dur i resolució de problemes amb aquestes operacions. 2. NIVELL 2: seguiment de la lectoescriptura de les síl·labes mixtes i travades, lectura, escriptura i comprensió de paraules, frases simples i textos curts; reconeixement i escriptura dels números naturals fins el 999, operacions bàsiques de suma i resta (sense i duent) i multiplicació i resolució de problemes amb aquestes operacions. 3. NIVELL3: consolidació de la mecànica lectora, de la comprensió de textos i expressió escrita; nombres naturals fins 1.000.000, operacions bàsiques de sumes i restes duent, multiplicació i divisió per una xifra i resolució de problemes amb aquestes operacions.

2. SUPORTS DINS L'AULA: Les mestres de l'equip de suport adscrites al cicle fan el suport dels alumnes sempre que sigui possible, dins l’aula ordinària. En el cas que es pensi que un alumne/a necessita sortir de l’aula per afavorir el seu aprenentatge, s’han de justificar els continguts concrets a treballar i el temps en que es treballaran. Aquesta decisió l’ha de prendre el tutor/a reunit amb el/la mestre/a de suport, informant al cap d’estudis sobre la decisió presa. En el cas que l’alumne sigui de NESE, la decisió la prendrà el tutor i l’equip de suport, i es justificarà aquesta decisió a l’ACI corresponent. Algunes mestres de l'equip dediquen hores de suport a l'etapa d'infantil. La resta de mestres dins la seva disponibilitat horàries també dediquen hores de suport. 3. SUPORT ESPECÍFIC D'AUDICIÓ I LLENGUATGE: Reeducació en petit grup: La mestra d'audició i llenguatge continuarà realitzant els reeducacions de parla i llenguatge en petit grup i fora de l'aula ordinària, d'aquells alumnes d'infantil i primària que ho necessitin. Una vegada que s'hagin administrat les proves de screenig de llenguatge. Taller d'estimulació de llenguatge: durant una sessió setmanal la mestra AL realitza un taller d'estimulació a cada una de les aules d'EI. 21


07002907 .

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

Racó de llenguatge oral: es realitza en dues sessions setmanals, on els grups de 5è EI i 6è EI es desdoblen. Mentrestant l'altra meitat realitza un taller de TIC.

c) Calendari de reunions i avaluacions Reunions amb les famílies que volen cooperar i ajudar, voluntàriament, en la millora del centre, desenvolupant activitats de manteniment amb els mestres, mensualment, els dimecres horabaixa i dissabtes dematí. (Si fora necessari s'ampliaria la freqüència de les reunions quinzenalment o setmanalment) Educació Infantil

1r Cicle

2n Cicle

3r Cicle

Reunions amb les famílies

- 8/09: reunió col·lectiva. - 10/10: Reunió general Centre - 28/11:Reunió informativa general del Centre - Entrevista individual amb cada família durant el 1r trimestre. - Reunió individual: cada dijous - Final de curs

- 10/10: Reunió general Centre Reunió col·lectiva. -28/11:Reunió informativa general del Centre - Entrevista individual amb cada família durant el 1r trimestre. Reunió individual: cada dijous - Final de curs

- 10/10: Reunió general Centre - 28/11:Reunió informativa general del Centre Durant el segon trimestre es farà una entrevista individual amb els pares. - Reunió individual: cada dijous A final de curs s’informarà dels resultats de cada alumne.

- 10/10: Reunió general Centre - 28/11:Reunió informativa general del Centre Durant el segon trimestre es farà una entrevista individual amb els pares. - Reunió individual: cada dijous A final de curs s’informarà dels resultats de cada alumne.

Reunions de cicle

Quinzenals

Quinzenals

Quinzenals

Quinzenals

Reunions intercicles

Inici i final de curs i quan sigui necessari.

A principi , a final de trimestralment curs i a l´hora de programar sortides extraescolar

Sessions d'avaluació

· 1r Avaluació: 11/12 · 1r Avaluació: 12/12 · 2n Avaluació: 19/03 · 2n Avaluació: 20/03 · 3rAvaluació : 27/05 · 3rAvaluació : 28/05 . Final: 10/06

I:E:S:

· 1r Avaluació: 13/12 · 2n Avaluació: 21/03 · 3rAvaluació : 29/05 . Final: 11/06

trimestralment

· 1r Avaluació: 14/12 · 2n Avaluació: 22/03 · 3r Avaluació : 30/05 . Final: 12/06 Cada mes reunió Xarxa

22


07002907 .

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

HORES D'OBLIGADA PERMANÈNCIA AL CENTRE DILLUNS

Quinzenal: Reunions 1r i 3r cicle. Programacions d'aula

DIMARTS

Tercer dimarts de cada mes: Reunió comissió lingüística. Quinzenal: Reunió Cicle Infantil i 2n cicle. Programacions d'aula

DIMECRES

DIJOUS DIVENDRES

Primer de cada mes: Claustres Setmanal: Reunió Equip Suport i EOEP. Tallers de formació TIC ( 1r trimestre) Reunió individual pares i mares. 2 Grups de treball Nivell 2 d'Aprenentatge cooperatiu. PRLT Transport Quinzenal: Reunió Equip de suport

- ACTIVITATS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS: Els òrgans col·legiats és reuniran amb la freqüència que estableix la legislació vigent, a part de les reunions de caire extraordinari i les que fossin necessàries. El claustre es reunirà el primer dimecres de cada mes per planificar, coordinar, avaluar i decidir sobre tots els aspectes docents del centre. El Consell Escolar es reunirà, al manco, una vegada per trimestre. - PLA DE FEINA DE L’EQUIP DIRECTIU Entre d’altres, les tasques a desenvolupar per part de l’equip directiu al llarg del curs 2012/13 són 1r TRIMESTRE

2n TRIMESTRE

3r TRIMESTRE

- Recepció del nou alumnat. - Informatització de dades - Complementació de la documentació de la Conselleria i elaboració d’horaris - Constituir la Comissió de Coordinació Pedagògica del centre - Gestionar les beques NEE - Coordinar i elaborar la PGA - Organització del calendari de feina per elaborar i recepció de les programacions d’aula - Coordinar i supervisar les reunions de cicle - Preparar el pressupost del 2013

- Anàlisi del rendiment escolar de la primera avaluació - Revisió de la PGA - Tasques d’organització interna i administrativa - Supervisar, coordinar i assistir a les reunions de cicle i equip de suport - Totes aquelles accions derivades del projecte de direcció - Continuar amb les coordinacions establertes al primer trimestre - Seguiment i coordinació del treball per elaborar les

- Anàlisi del rendiment escolar de la segona i tercera avaluació - Supervisar el procés d’admissió i adscripció pel curs 2013/14 - Gestionar les beques - Fer inventaris generals i d’aula - Totes aquelles accions derivades del projecte de direcció - Continuar amb les coordinacions establertes - Coordinar i elaborar la memòria de final de curs - Coordinar l’elaboració d’actes i

23


07002907 .

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

i els documents de gestió programacions d’aula de despeses del 2012 - Resolució de conflictes - Coordinar les comissions establertes - Coordinar, supervisar i participar activament en el desenvolupament dels projectes d’innovació i de millora - Mantenir actualitzada la pàgina web del centre - Resolució de conflictes - Supervisar PRLT

informes finals - Resolució de conflictes - Preparar PRLT curs 13/14 - Supervisar les Proves d'Avaluació de diagnòstic

d) Mesures per optimització i aprofitament dels espais i recursos. Distribució d'aules i d'espais Educació Infantil està a la planta baixa de l'edifici: 1 aula de 3 anys, 1 aula de 4 anys, 1 aula de 5 anys, amb un pati ( compartit amb primària), 1 una sala de Psicomotricitat-música-grups flexibles( compartida amb primària), 1 sala multiusos d'informàtica-audiovisuals-escola matineragrups flexibles ( compartida amb primària), 1 sala de professors, 1 despatx de direcció-secretaria-cap d'estudis, 1 quartet per EOEP i APIMA, 2 WC d'alumnes i 1 WC de professors. La distribució de la segona planta està dedicada a Primària i és la següent: 1 aula de 1r, 1 aula de 2n, 1 aula de 3r, 1 aula de 4t, 1 aula de 5è. 1 aula de 6è, 1 saleta d'atenció a la diversitat, 1 saleta de PT, 1 saleta d'AL, 2 WC d'alumnes i 1 WC de professors. L'horari lectiu no dedicat al desenvolupament del currículum prescriptiu podrà dedicar-se a: 1r.- Substitucions d’absències de curta durada. 2n.- Agrupaments d’alumnes, suport lingüístic o cultural, reforç i ampliacions d’àrees. 3r.- Atencions individualitzades, suport i atenció a alumnes d’incorporació tardana i alumnes amb N.E.E. 4t.- Activitats dels òrgans de coordinació, de cicles, de suport. 5è.- Tasques de preparació de l’activitat docent. Criteris d'organització de substitucions Quan hi hagi absències de professorat es substituirà de la següent manera: 1- A Educació Infantil i a Primària les substitucions s'articularan preferentment dins la seva etapa. En cas de necessitat es recorrerà a qualsevol personal docent indiferentment de l'etapa on es trobi ; l'atenció del grup serà la tasca prioritària. 2. En el cas de substitucions de diversos dies, quan la conselleria no ha anomenat cap persona, les substitucions s'intentaran organitzar de manera que el grup tengui el menor número possible de mestres. 24


07002907 .

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

Criteris a l'hora de substituir

1r. El mestre tutor que en aquella hora tenen l'especialitat i és el que s'ha de substituir. 2n. Mestres que realitzen el suport al grup dins l'aula. 3r. Se tendran en compte els grups flexibles perquè no perdin el ritme de treball. 4t. Mestres que fan d'AD en els grups de treball. 5è. Reducció de jornada majors de 55 anys. 6è. Equip directiu. Tant l’horari del suport com de les substitucions s’han fet tenint en compte l’horari i la disponibilitat de cada professor. A l’Educació Primària, els tutors realitzaran les substitucions dels especialistes en el seu grup classe. També faran substitucions les professores d’A.D. prioritzant els cicles on intervenen amb el suport; les professores de P.T. i A.L. també prioritzant els cursos on fan les intervencions i professorat de suport aprofitant la seva disponibilitat a un cicle determinat o a qualsevol altre. També s'ha de tenir en compte que les baixes que no cobreix la Conselleria han de ser substituïdes per personal docent del centre i fins ara la norma ha estat anomenar un mestre AD, tutor en funcions i fent l'horari del tutor substituït. Com aquest curs se fan els grups flexibles amb les AD i EE, és aconsellable que aquells alumnes dels grups flexibles no perdin el ritme i se proposa que els altres professors de suport siguin els que facin la substitució als grups flexibles en cas de que les AD passin a fer de tutores en funcions. Criteris d'organització torns d'esplai A Primària i Infantil es fa la vigilància del pati amb dos professors. En cas d'absència de professorat es seguirà la llista de torns de substitucions de pati realitzada per Educació Infantil i Primària. A infantil s'ha elaborat una llista amb els dies i els jocs de pati per a cada dia. A Primària es faran torns de neteja de pati. Els professors de pati són els encarregats de tenir cura de que el pati quedi net repartint la neteja a un grup del seu curs.

25


07002907 .

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

Serveis complementaris Hi ha un servei d'Escola Matinera de 7,30 a 9 hores del matí a càrrec de voluntaris de l'APIMA. Els criteris d’organització de les hores complementàries, extraescolars i de les hores d’obligada permanència en el centre han estat: - Poder oferir diversitat d’horari per les activitats que més demanen els pares i mares. - Que al manco hi hagi un professor/a durant el temps de les activitats extraescolars organitzades per l’APIMA. - Que el professorat que ve d’enfora pugui enllaçar l’horari de classes amb les hores d'obligada permanència en el centre. - Aprofitar els programes que ofereix l'Ajuntament i altres institucions per oferir activitats complementàries relacionades amb les programacions de cicle. – Ensenyar les costums, tradicions i folklore de la nostra terra. Fer les festes de les verges amb bunyols, de Nadal amb representacions teatrals i cançons, Sant Antoni i Sant Sebastià amb les torrades i cançons amb els instruments típics, carnestoltes amb les disfresses i final de curs amb actuacions, balls, etc. Conserge El mes d'octubre s'ha jubilat la portera que vivia a l'escola. A partir d'ara disposam d'una conserge des de les 8 hores del matí fins a les 16 hores de l'horabaixa. Neteja Empresa Municipal: Selsa. Personal: 1 persona a jornada completa ( 8 hores) i 1 persona a mitja jornada ( 4 hores). APIMA Existeix una APIMA constituïda legalment, que organitza les activitats extraescolars, col·labora en l'escola matinera i en el bon funcionament del centre. OPTIMITZACIÓ I APROFITAMENT DELS ESPAIS: Com hem dit abans, ja no tenim portera a l'escola. Ara disposa d'uns dies per buidar la vivenda. S'ha parlat amb l'Ajuntament i ens han comunicat (verbalment) que aquest espai podrà ser incorporat al Centre, que se realitzarà la neteja general i pintura, però que no se realitzarà cap obra. Per aquest motiu, a les reunions amb els pares de col·laboració i ajuda en la millora del centre, també se formaran dos grups de feina, amb mestres i pares i mares. Encara no s'han organitzat les activitats que s'han de fer perquè no hem tengut accés lliure per veure quines reformes i necessitats té aquest espai. S'ha de dir que és molt vell i necessitarà un grapat de mans per poder incorporar-lo a l'escola. 26


07002907 .

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

CALENDARI REUNIONS : CLAUSTRES, CICLES, GENERALS PARES, SESSIONS APRENENTATGE COOPERATIU, Claustre (14:00 a 15:00 h)

Seminari CA/AC CEP

Reunió de cicle (14:00 a 15:00 h)

Dies de festes o no lectius

Taller PDI (14:30 a 16:30 h)

Cap de setmana

Grups de treball CA/AC (14:30 a 16:30 h) Centre

Congrès

1r TRIMESTRE SETEMBRE Dilluns

Dimarts Dimecres

Dijous

Divendre

Dissabte

Diumeng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Dijous

Divendre

Dissabte

Diumeng

OCTUBRE Dilluns

Dimarts Dimecres

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 pares

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Dijous

Divendre

Dissabte

Diumeng

1

2

3

4

NOVEMBRE Dilluns

Dimarts Dimecres

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

27


07002907 .

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

DESEMBRE Dilluns

Dimarts Dimecres

Dijous

Divendre

Dissabte

Diumeng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

2n TRIMESTRE GENER Dilluns

Dimarts Dimecres Dijous Divendre

Dissabte

Diumeng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Dissabte

Diumeng

1

2

3

FEBRER Dilluns

Dimarts Dimecres

Dijous Divendre

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Dissabte

Diumeng

1

2

3

MARÇ Dilluns

Dimarts Dimecres Dijous Divendre

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

28


07002907 .

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

3r TRIMESTRE ABRIL Dilluns

Dimarts Dimecres

Dijous Divendre

Dissabte

Diumeng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Dissabte

Diumeng

MAIG Dilluns

Dimarts Dimecres Dijous Divendre 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Dissabte

Diumeng

1

2

JUNY Dilluns

Dimarts Dimecres

Dijous

Divendre

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Claustre (14:00 a 15:00 h)

Seminari CA/AC CEP

Reunió de cicle (14:00 a 15:00 h)

Dies de festes o no lectius

Taller PDI (14:30 a 16:30 h)

Cap de setmana

Grups de treball CA/AC (14:30 a 16:30 h) Centre

Congrès

29


07002907 .

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

4.- Desenvolupament dels projectes institucionals i dels plans del centre. Projecte educatiu. Projecte lingüístic. Pla d'atenció a la diversitat. Pla d'acció tutorial. Reglament d'organització i funcionament del centre. Plans de treball sobre elaboració i/o revisió de projectes institucionals a).- Concreció curricular de centre (C.C.C): Revisió, aquest curs hem establert un pla de feina per cicles amb l’objectiu de seguir adequant els documents de planificació educativa del nostre centre als referents curriculars. Pel que fa a les Programacions Didàctiques, el cap d'estudis és el responsable de vetllar per la correcta aplicació de les programacions didàctiques dels diferents cicles, elaborades i aprovades el curs 2010-11. A un altre nivell, aquest curs s’ha formalitzat l’entrega, per part de tot l’equip docent, de les Programacions d’Aula. La periodicitat de l’entrega serà quinzenals i s’hauran de lliurar a la Secretaria del centre. El calendari d’entrega d’aquestes programacions és el següent: Setembre : 28 Octubre : 15 i 29. Novembre : 16 i 30. Desembre ; 20. Gener : 18 i 31. Febrer: 15 i 28. Març: 15 i 27. Abril : 19 i 30. Maig: 13 i 28. Juny : 20. b).- Pla de Modernització Educativa: Amb la dotació d’equipament informàtic per a les aules de pissarres digitals i les que ja teníem, hem pogut instal·lar-les a totes les aules de Primària i a una aula d'Educació Infantil. El coordinador T.I.C. i el cap d'estudis seran els encarregats d’adaptar, implantar i coordinar aquest Pla al nostre centre. Ens proposam dur a terme una formació específica pels mestres per poder aprofitar totes les possibilitats que ens ofereixen aquests recursos. Ja ens han concedit la formació a Centres de tallers específics que serà impartit pel coordinador de TIC i cap d'estudis Albert Feo del Campo. Se començarà el dia 17 d'octubre de 2012. Se durà a terme tots els dimecres del 1r trimestre.

30


07002907 .

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

c).- Revisió del Reglament d’Organització i Funcionament (R.O.F.): L’objectiu principal d’aquesta revisió és el d’aprofitar-la per actualitzar alguns aspectes que han canviat en l’organització i funcionament del nostre centre. L’Equip Directiu establirà un calendari d’actuacions per a aquesta revisió. Actuacions que es duran a terme en les reunions dels equips de cicle i finalment al Claustre. Tenim previst, una vegada fetes aquestes actualitzacions, presentar el R.O.F. , per a la seva aprovació, al Consell Escolar a finals del tercer trimestre. d).- Pla d'atenció a la diversitat. Enguany l'ES revisarà el PAD per si s'ha de fer alguna modificació. Aquest curs volem anar implantant l'Aprenentatge cooperatiu a tots els cicles. També s'han creat 3 grups flexibles dins l'etapa de Primària on s'imparteixen les àrees de llengua i matemàtiques a alumnes amb nivells curriculars inferiors al del grup classe. Aquest curs escolar s'ha reduït la plantilla de suport, amb un professional menys , el que ha suposat que l'Al i AD hi dediquin hores de suport al cicle d'educació infantil. També en conseqüència l'AL ha organitzat tallers de jocs orals en petit grup per compensar els suports individuals. e).- Pla de Convivència: L’organització i aplicació de les normes de convivència del centre segueixen les directius del ROF i del Pla de Convivència. L’objectiu final d’aquest Pla i de la seva aplicació és desenvolupar comportaments adequats per poder conviure millor i resoldre conflictes a través de la participació, la bona comunicació i la prevenció de problemes de conducta. Es fa un seguiment des de la prefectura d’estudis dels casos més significatius, el qual informa a la Comissió de Convivència del Consell Escolar, organisme del centre que vetlla per el desenvolupament dels comportaments i els hàbits que considera que han d’assolir els alumnes del centre. Aquest curs, en el mes de setembre i el mes d'octubre ja ens hem vist envolts en conflictes entre pares. Problemes personals entre ells, que han començat en el carrer i que han interferit en el transcórrer de l'activitat docent. S'ha demanat assessorament al policia de l'escola i se va acordar fer una reunió amb els pares per aconsellar i assessorar-los en temes de conflictivitat entre ells i les diferents fórmules per arribar a acords.

31


07002907 .

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

f).- Projecte lingüístic: A partir dels objectius marcats al Projecte Lingüístic del centre, al llarg del curs realitzarem les següents actuacions: OBJECTIUS ACTUACIONS 1.- Fomentar la comunicació en llengua catalana Partint sempre d’una situació concreta s’ha de dels alumnes catalano-parlants cap els alumnes no conscienciar a l’alumnat que el parlar en català catalano-parlants. ajudarà a la integració dels seus companys dins la nostra societat 2.- Evitar l’ús de barbarismes

Es corregiran els barbarismes treballats

3.- Utilitzar per part dels alumnes i dels mestres, el castellà com a llengua de relació dins l’aula quan s’imparteix Llengua castellana

Els mestres conscienciaran l’alumnat de la importància d’utilitzar la llengua castellana dins l'aula de castellà. Els mestres corregiran l’alumnat que no utilitzi aquesta llengua

4.- Analitzar i valorar el tractament de les llengües Aquest objectiu el treballarà l’alumnat de 2n. en la Ciutat. Cicle. Es podrà visitar l’Ajuntament, mirar els rètols dels comerços, cartes... 5.- Analitzar i valorar el tractament de les llengües Aquest objectiu el treballarà l’alumnat de 3r. cicle en els mitjans de comunicació Es podran analitzar la llengua dels diaris, revistes de premsa forana, ràdios 6.- Participar en actes, campanyes i manifestacions en defensa de la llengua catalana

Participar en la Diada d’Escoles Mallorquines, convidar als pares i mares i als alumnes a la participació en la Diada de la llengua i a qualsevol acte que es faci en defensa de la llengua catalana

7.- Utilitzar per part dels alumnes i dels mestres, Els mestres conscienciaran l’alumnat de la l’anglès com a llengua de relació dins l’aula quan importància d’utilitzar la llengua anglesa s’imparteix Llengua anglesa Els mestres corregiran l’alumnat que no utilitzi aquesta llengua

32


07002907 .

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

g).- Programes i plans específics: a) A nivell de Claustre: - Programa d'ambientació de centres: Enguany es continuarà amb el programa. Tenim pendent concretar els objectius a treballar. - Projecte centre col·laborador de formació en pràctiques: El Claustre de mestres acordà sol·licitar ésser Escola de pràctiques per als alumnes de Magisteri. El nostre centre ha ofert places d'Educació Infantil, de Primària, d'Especialitats i de PT. - Programa reutilització llibres de text: Seguim amb aquest programa impulsat per la Conselleria pels cursos de Primària. De cada vegada els pares són més conscients de la seva utilitat i el 65% de l'alumnat està inscrit en aquest programa. - Aprenentatge cooperatiu - Pissarres digitals – Pla de lectura. PSLE tenen material per a deixar i assessorar.

5 .- Pla per a l'avaluació, seguiment i valoració dels resultats acadèmics. PLA PER A L’AVALUACIÓ, SEGUIMENT I VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS 5.1.- Avaluació dels alumnes L’avaluació del alumnes serà contínua. Els/les mestres que imparteixen classe en un mateix grup es reuniran en finalitzar el trimestre i faran la sessió d’avaluació trimestral. En aquesta sessió d’avaluació el professorat intercanviarà impressions sobre cada un dels alumnes, i proposarà, si cal, noves pautes d’actuació. És imprescindible que els tutors,especialistes i suport acudeixin a aquesta reunió amb les notes de cada un dels alumnes. Després de cada avaluació els tutors emplenaran una taula sobre els resultats acadèmics dels alumnes i es farà una valoració d’aquests, amb una proposta d’actuació si escau, i en reunió de claustre s’analitzaran aquests resultats. A la primera reunió del Consell escolar que es faci després de cada avaluació s’informarà d’aquests resultats als pares/mares. Entrega de notes als alumnes d’educació infantil i primària: 1ª Avaluació: 20 desembre de 2012 2ª Avaluació: 25 de març de 2013 3ª Avaluació: 20 de Juny de 2013 També s'han d'avaluar el procés de l'Aprenentatge cooperatiu i els grups flexibles. 5.2.- Avaluació de la feina del professorat: Al mes de febrer i en finalitzar el curs, mitjançant la memòria d'aquest, es farà l’avaluació final de la feina del professorat. 5.3.- Avaluació dels òrgans col·legiats i de les comissions: en finalitzar el curs, i mitjançant la memòria del curs, el mateix consell escolar, el claustre i les comissions faran una reflexió sobre el seu treball i les possibles mides a emprendre per optimitzar-lo. 33


07002907 .

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

5.4.- Avaluació de l’equip directiu: al claustre de febrer hi haurà un punt sobre avaluació de les diferents activitats i propostes que es vagin duent a terme i en finalitzar el curs els equips docents i les comissions avaluaran la feina feta a la memòria. 5.5.- Avaluació de la PGA: aquesta pga serà avaluada en finalitzar el curs pel professorat, l’equip directiu i el consell escolar. Les conclusions més rellevants i les propostes de millora seran recollides en la memòria de final de curs i serviran de base per a l’elaboració de la pga del curs següent. Al claustre de febrer es farà un seguiment sobre l’aplicació d’aquesta pga.

34


07002907 .

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

6.- ANNEXOS

Annex 1 Programacions didàctiques, programacions d'aula i ACI's, pla d'E. Suport. Les programacions d'aula s'estan recopilant dins la xarxa del centre amb les adequacions actualitzades). Annex 2 Pla de formació del professorat. – Projecte d'innovació. PLA DE FORMACIÓ

OBJECTIUS

ESTRATÈGIES

AMBITS DE FORMACIÓ

RESPONSABLE

CURS

1 Millorar el rendiment escolar dels alumnes

1 Facilitar l'èxit escolar de l'alumnat, adoptant estratègies per atendre la diversitat.

Projecte d'innovació pedagògica 2 AC/CA

Comissió de millora: Susana Morales Albert Feo Ana Ibàñez

2012-13

1 2 Consolidació de Taller PDI Millorar el l'ús de les TIC en el Taller blogger rendiment escolar centre. Bloc Centre dels alumnes

Comissió de millora: Albert Feo

1 Millorar el rendiment escolar dels alumnes

Comissió de millora i na Xesca Cifre

3 Adequar el Pla de convivència a la diversitat de cultures i ètnies

Projecte d'innovació pedagògica

35

2012-13

2012-13


07002907 .

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

Annex 3 Pla de convivència. Se revisarà aquest curs per si hi ha d'haver modificacions. Annex 4 Programació de serveis i activitats complementàries i extraescolars. 1er. Trimestre

Les verges (Infantil :) Nadal.

2on. Trimestre

Sant Antoni i Sant Sebastià Carnestoltes

3er. Trimestre

Dia del llibre Fi de curs

Les festes s’organitzaran per comissions on hi haurà els següents mestres representants dels diferents cicles: 1a Comissió : Nadal 2a Comissió : Sant Antoni i Sant Sebastià

Tot el Claustre

3a Comissió : Carnestoltes 5a Comissió : Dia del llibre 5a Comissió : Fi de curs Activitats

complementàries/ Curriculars del centre: EDUCACIÓ INFANTIL

1r. Trimestre

Crida ben fort estela¡ (8-10-12) Sortides pel barri. Colorin colorado (21-11-12) Nadales (17-12-12)

2n. Trimestre

Baluart (8-2-13) Sortides pel barri. Castell de Bellver (20-3-13) Mateu Crespell (19-3-13)

3r. Trimestre

Granja Escola Son Ferriol (23-4-13) Sortides pel barri. Circ Bover (Abril))

36


07002907 .

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

PRIMER CICLE Aeroport-Visita Betlems i Cinema

1r. Trimestre 2n. Trimestre 3r. Trimestre

Teatre SEGON CICLE Quely i Betlems

1er. Trimestre

Camp d'Aprenentatge Son Ferriol

2on. Trimestre

Visita Tirme

3er. Trimestre

TERCER CICLE

Extraescolars 2.012-13

1er. Trimestre

Cent Mat -Aliments-Fundació Joan March Visita Betlems i Teatre

2on. Trimestre

Fundació Joan March.

3er. Trimestre

Teatre i Vela.

Activitat

Etapa

Dilluns

Dimarts

CENTRE I ESCOLA MATINERA AMIPA

TOTES

Associació Ball de bot Ses Veles

Totes i adults

20,30-21,30

Associació Pintura Ses Veles adults

adults

18-20

Associació Ioga inicial Ses Veles

Totes i adults

7,30-9,00 7,30-9,00

18-19

Dimecres Dijous

Divendres

7,30-9,00

7,30-9,00

20,30-21,30 18-20

18-19

37

7,30-9,00


07002907 .

C.E.I.P. Alexandre Rosselló C/. Miquel Santandreu, 48 07006 Palma

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS:2.012-13

Activitats amb els pares

Desenvolupament activitats de manteniment amb els mestres, mensualment, els dimecres horabaixa i dissabtes dematí. (Si fora necessari s'ampliaria la freqüència de les reunions quinzenal o setmanalment)

Annex 5 Memòria administrativa. a) Estadística de principi de curs. (Pendent d'autorització Gestib) b) Estat de les instal·lacions i equipaments.

(Sense comentaris) Annex 6 Acta d'aprovació de la PGA pel consell escolar.

38

PGA 2012-13  

PGA CEIP Alexandre Rosselló

Advertisement