Page 1

ENERGIES ALTERNATIVES

ALBA SUBIRATS 2N ESO C


Index: 1.Energia solar 2.Energia geotèrmica 3.Energia eòlica 4.Energia mereomotriu 5.Energia hidràulica 6.Biomassa


1. Energia Solar L’energia solar es una font d’energia renovable,que s’obté del sol i es pot generar sol i electricitat. Existeixen diferents formes de recollir i aprofitar els rajos del sol per a generar energia que duen a terme als diferents tipus d’energia solar: la fotovoltaica “que transforma els rajos en electricitat mitjançant l’us de paneres solars” la fototèrmica “que aprofita la calor a través de conectors solars” i termoelèctrica “transforma el calor en energia elèctrica de forma indirecta”.


2.Energia geotèrmica L’energia geotèrmica es aquella energia que pot obtenir-se mitjançant l’aprofitament de la calor de l’interior de la Terra. Aquesta calor interna calenta fins les capes d’aigua més profundes al accedir,l’aigua calenta o el vapor produeix manifestasions com les fonts termals,utilitzades per a la calefacció. Es tracta d’una energia que es considera neta,renovable,i altament efisent. Aquesta calor es treu mitjançant bombes.

Planta geotèrmica de Nesjavellir en Islandia.


3.Energia eòlica L’energia eòlica es l’energia obtinguda del vent,es a dir l’energia cinètica generada per l’efecte dels corrents de l’aire. L’energia eòlica ha estat aprofitada des de l’antiguitat per moure els vaixells impulsats per veles o per fer funcionar la maquinària de molins al moure les seves pales. També es un recurs abundant,renovable, i que ajuda a disminuir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle reemplaçant centrals termoelèctriques que funcionen amb combustibles fòssils,la qual cosa la converteix en un tipus d’energia verda.


4.Energia mareomotriu L’energia mareomotriu és un tipus d’energia renovable neta,que resulta d’aprofitar les marees.A partir de l'any 1973, quan el mon va començar a sobrepassar el límit dels combustibles conveccionals no renovables, es van estudiar molt més a fons les energies renovables no conveccionals, com per exemple la solar, la eòlica, la geotèrmica, la mareomotriu... Hi ha 14 fonts noves i renovables que els organismes especialitzats de les Nacions Unides, una d'elles és la mareomotriu. Aquesta, està disponible a qualsevol clima i època de l'any. Es poden identificar les marees com la variació del nivell marítim. Aquesta característica es pot observar en un centenar de costes.


5.Energia hidràulica L’energia hidràulica és una energia renovable que prové de l’aprofitament de l’energia mecànica de la caiguda de l’aigua. Des de temps molt antics s'han abastit molins hidràulics la peça de treball dels quals era moguda per la força d'un corrent d'aigua. Des del segle XIX la capacitat potencial i energia cinètica de l'aigua s'ha transformat en energia elèctrica en una instal∙lació anomenada central hidroelèctrica.


6.Biomassa La biomassa és una font important que pot contribuir a pal.liar el dèfecit energètic actual, ja que és renovable,barata i relativament neta,i necessita tecnologies poc complexes.Es proporcionada per una gran varietat de productes entre els quals s’inclouen els forestals,deixalles agricoles,deixalles animals,i,escombreries.L’energia de la biomassa està continguda en els enllaços químics d’alta energia presents a la màteria viva.


Energies alternatives