JUNY i JULIOL a AL-PALADAR

Page 1

JUNY i JULIOL 2021 CARTA D'ESTIU

MENÚ DEL DIA I PLATOS PER ENDUR O DINAR A LA SALAPER ENDUR TOTS ELS DIES de 12,30 a 16,00 DINAR A LA SALA De DILLUNS a DIVENDRES de 13,30 a 16,00 (dos torns) REPARTIMENT A DOMICILI AMB RODANT BICIMISSATGERIA DE DILLUNS A DIVENDRES a aquest enllaç: https://afy.co/pcm5

963 389 339 al-paladar.com facebook.com/AlPaladar Instagram.com/alpaladar telegram.me/alpaladarTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.