Page 1

IEK KIATOY

¨ƬƭƶƷƧ ƷƳƲƮƲıƬƵƶŸư ƬƬ

ƮƭƧƷƳ 2005 ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


1

ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ

ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ

1. Ʒǎ ưǎnjIJƿNJǎ ƧnjĮijǎǏƾǐ ƷCP/IP 1.1 ƪLjıĮDŽǔDŽǀ Ƭ įdžNjLjǎǑǏDŽǁĮ IJǎǑ NjǎnjIJƿNJǎǑ ĮnjĮijǎǏƾǐ ƷCƵ/ƭƵ, NjLjĮǐ İnjĮNJNJĮljIJLjljǀǐ ȺǏǗIJĮıdžǐ IJǎǑ NjǎnjIJƿNJǎǑ įLjĮıǘnjįİıdžǐ ĮnjǎLjljIJǙnj ıǑıIJdžNjƾIJǔnj OSI ǎijİǁNJİIJĮLj ıIJdž NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ IJǎǑ ARPANET İnjǗǐ įLjljIJǘǎǑ ȺǎǑ ȺǏǎdžDŽǀLJdžljİ IJǎǑ Internet (ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ) ljĮLj IJǎ ǎȺǎǁǎ ĮǏDŽǗIJİǏĮ NjİIJİǍİNJǁǒLJdžljİ ıIJdž NjǎǏijǀ ȺǎǑ DŽnjǔǏǁDžǎǑNjİ ıǀNjİǏĮ. Ʒǎ ARPANET ǀIJĮnj ƿnjĮ įǁljIJǑǎ ȺǎǑ įdžNjLjǎǑǏDŽǀLJdžljİ DŽLjĮ NJǎDŽĮǏLjĮıNjǗ IJǎǑ ƸȺǎǑǏDŽİǁǎǑ ƟNjǑnjĮǐ IJǔnj Ƭ.ƴ.Ƨ. IJdžnj İȺǎǒǀ IJǎǑ ǓǑǒǏǎǘ ȺǎNJƿNjǎǑ, ıIJĮ NjƿıĮ IJdžǐ įİljĮİIJǁĮǐ IJǎǑ 1960. Ƭ LjįƿĮ ǀIJĮnj IJĮ įLjƾijǎǏĮ ȺǎNJLjIJLjljƾ ljĮLj ıIJǏĮIJLjǔIJLjljƾ ljƿnjIJǏĮ IJǔnj Ƭ,ƴ.Ƨ. njĮ ƿǒǎǑnj IJdž įǑnjĮIJǗIJdžIJĮ İȺLjljǎLjnjǔnjǁĮǐ ǎȺǎLjĮįǀȺǎIJİ ǒǏǎnjLjljǀ ıIJLjDŽNjǀ, ƿıIJǔ ljĮLj Įnj ƿnjĮ NjƿǏǎǐ IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ İȺLjljǎLjnjǔnjǁĮǐ İǁǒİ IJİLJİǁ DŽLjĮ įLjƾijǎǏǎǑǐ NJǗDŽǎǑǐ İljIJǗǐ NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮǐ. ƶ' ĮǑIJǀ IJdžnj ȺİǏǁȺIJǔıdž dž İȺLjljǎLjnjǔnjǁĮ LJĮ DŽLjnjǗIJĮnj Njƿıǔ İnjĮNJNJĮljIJLjljǙnj ǎįİǘıİǔnj ljĮLj ıIJǎLjǒİǁǔnj NjİIJĮDŽǔDŽǀǐ, ĮǏljİǁ ǎLj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJƿǐ ȺǎǑ İȺǏǗljİLjIJǎ njĮ İȺLjljǎLjnjǔnjǀıǎǑnj njĮ İǁnjĮLj ıİ NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ. ƧǑIJǀ dž ĮnjƾDŽljdž ĮįLjƾNJİLjȺIJdžǐ İȺLjljǎLjnjǔnjǁĮǐ ljƾIJǔ ĮȺǗ ǎȺǎLjİıįǀȺǎIJİ ȺİǏLjıIJƾıİLjǐ ǎįǀDŽdžıİ ıIJdž įdžNjLjǎǑǏDŽǁĮ İnjǗǐ įLjljIJǘǎǑ NjİIJĮDŽǔDŽǀǐ ȺĮljƿIJǔnj. ƶIJĮ įǁljIJǑĮ NjİIJĮDŽǔDŽǀǐ ǎLj ȺNJdžǏǎijǎǏǁİǐ, ǑȺǗ NjǎǏijǀ NjdžnjǑNjƾIJǔnj, įLjĮǒǔǏǁDžǎnjIJĮLj ıİ NjLjljǏǗIJİǏĮ ȺĮljƿIJĮ, ljĮLJƿnjĮ ĮȺǗ IJĮ ǎȺǎǁĮ NjȺǎǏİǁ njĮ ƿǒİLj ıIJĮLJİǏǗ ǀ NjİIJĮǃNJdžIJǗ Njǀljǎǐ (ȺNJǀLJǎǐ ǒĮǏĮljIJǀǏǔnj). ƷĮ ȺĮljƿIJĮ NjİIJĮįǁįǎnjIJĮLj ıIJǎnj ȺǏǎǎǏLjıNjǗ IJǎǑǐ ĮnjİǍƾǏIJdžIJĮ IJǎ ƿnjĮ ĮȺǗ IJǎ ƾNJNJǎ, ƿıIJǔ ljĮLj Įnj ȺǏǎƿǏǒǎnjIJĮLj ĮȺǗ IJǎ ǁįLjǎ NjǀnjǑNjĮ, NjƿıĮ ĮȺǗ IJĮ įLjĮLJƿıLjNjĮ ljĮnjƾNJLjĮ İȺLjljǎLjnjǔnjǁĮǐ ljĮLj IJĮ ıIJǎLjǒİǁĮ NjİIJĮDŽǔDŽǀǐ. ƷĮ ȺĮljƿIJĮ ĮǑIJƾ ǁıǔǐ njĮ ijIJƾıǎǑnj ıIJǎnj ȺǏǎǎǏLjıNjǗ IJǎǑǐ Njİ įLjĮijǎǏİIJLjljǀ ıİLjǏƾ ĮȺǗ ĮǑIJǀnj ȺǎǑ ƿijǑDŽĮnj. ƶ' ĮǑIJǀ IJdžnj ȺİǏǁȺIJǔıdž ǎ ȺĮǏĮNJǀȺIJdžǐ ƿǒİLj IJdžnj İǑLJǘnjdž njĮ IJĮ İȺĮnjĮIJǎȺǎLJİIJǀıİLj ıIJdž ıǔıIJǀ ıİLjǏƾ, ǙıIJİ njĮ ıǒdžNjĮIJLjıIJİǁ IJǎ ĮǏǒLjljǗ NjǀnjǑNjĮ. Ƭ įLjĮįLjljĮıǁĮ IJdžǐ NjİIJĮDŽǔDŽǀǐ ȺĮljƿIJǔnj ƿǒİLj ȺǎNJNJƿǐ ǎNjǎLjǗIJdžIJİǐ Njİ IJǎ IJĮǒǑįǏǎNjLjljǗ įǁljIJǑǎ. Ƨǐ ǑȺǎIJİLJİǁ ǗIJLj ljƾȺǎLjǎǐ DŽǏƾijİLj ƿnjĮ DŽǏƾNjNjĮ ȺƿnjIJİ ıİNJǁįǔnj ljĮLj, Įijǎǘ IJǎȺǎLJİIJǀıİLj ĮȺǗ NjǁĮ ıİNJǁįĮ DŽǏƾNjNjĮIJǎǐ NjƿıĮ ıİ ȺƿnjIJİ ĮǏLjLJNjdžNjƿnjǎǑǐ ijĮljƿNJǎǑǐ Njİ IJdžnj ƿnjįİLjǍdž 1/5, 2/5.. ,5/5, IJǎǑǐ ıIJƿNJnjİLj ıİ ƿnjĮnj ijǁNJǎ IJǎǑ, ıIJdžnj ȺNJİLjǎnjǗIJdžIJĮ IJǔnj ȺİǏLjȺIJǙıİǔnj, ǗNJǎLj ǎLj ijƾljİNJǎLj LJĮ ȺǏƿȺİLj njĮ ijIJƾıǎǑnj ıIJdžnj ȺǏǎǎǏLjıNjǗ IJǎǑǐ. Ƣıǔǐ ǃƿǃĮLjĮ ijIJƾıǎǑnj Njİ įLjĮijǎǏİIJLjljǎǁ ıİLjǏƾ ljĮLj ıİ įLjĮijǎǏİIJLjljǎǁ ǒǏǎnjLjljǀ ıIJLjDŽNjǀ. ƣNjǔǐ IJİNJLjljƾ ǎLj ijƾljİNJǎLj LJĮ ijIJƾıǎǑnj ıIJǎnj ȺĮǏĮNJǀȺIJdž, ǒǔǏǁǐ njĮ İǁnjĮLj ĮȺĮǏĮǁIJdžIJǎ ĮǑIJǗǐ ǀ ǎ ĮȺǎıIJǎNJƿĮǐ njĮ DŽnjǔǏǁDžǎǑnj IJdž įLjĮįǏǎNjǀ ǀ IJdž įLjĮįLjljĮıǁĮ Njİ IJdžnj ǎȺǎǁĮ ƿDŽLjnjİ ĮǑIJǗ. Ʒǎ NjǎnjIJƿNJǎ ĮnjĮijǎǏƾǐ ƷCƵ/IƵ ȺǀǏİ IJǎ ǗnjǎNjĮ IJǎǑ ĮȺǗ IJĮ įǘǎ ljǑǏLjǗIJİǏĮ ȺǏǔIJǗljǎNJNJĮ IJǎǑ NjǎnjIJƿNJǎǑ, IJǎ ƷCƵ ljĮLj IJǎ IƵ. ƶİ ĮnjIJLjıIJǎLjǒǁĮ Njİ IJdžnj ĮǏǒLjIJİljIJǎnjLjljǀ IJǎǑ OSI, IJǎ NjǎnjIJƿNJǎ ĮnjĮijǎǏƾǐ ƷCƵ/ƭƵ ĮȺǎIJİNJİǁIJĮLj ĮȺǗ IJƿııİǏĮ İȺǁȺİįĮ ǀ ıIJǏǙNjĮIJĮ, İnjǙ ljƾLJİ İȺǁȺİįǎ, ǗȺǔǐ ljĮLj ıIJdžnj ȺİǏǁȺIJǔıdž IJǎǑ OSI, ǑNJǎȺǎLjİǁ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjĮ ȺǏǔIJǗljǎNJNJĮ. ƣȺǔǐ DŽǁnjİIJĮLj ıİ ǗNJİǐ IJLjǐ ĮǏǒLjIJİljIJǎnjLjljƿǐ ljĮIJƾ ıIJǏǙNjĮIJĮ ǀ İȺǁȺİįĮ, ljƾLJİ İȺǁȺİįǎ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁ IJLjǐ ǑȺdžǏİıǁİǐ IJǎǑ ĮNjƿıǔǐ ǒĮNjdžNJǗIJİǏǎǑ İȺLjȺƿįǎǑ, İnjǙ ȺĮǏƿǒİLj ǑȺdžǏİıǁİǐ ıIJǎ ĮNjƿıǔǐ ǑǓdžNJǗIJİǏǎ ĮȺǗ ĮǑIJǗ İȺǁȺİįǎ. Ƴ ĮǏLjLJNjǗǐ IJǔnj İȺLjȺƿįǔnj İǁnjĮLj ǎ ȺNJƿǎnj ȺǏǗıijǎǏǎǐ, ǙıIJİ dž ĮǏǒLjIJİljIJǎnjLjljǀ njĮ ȺĮǏĮNjƿnjİLj ĮȺNJǀ ljĮLj IJĮǑIJǗǒǏǎnjĮ ĮǑıIJdžǏƾ ȺǏǎıįLjǎǏLjıNjƿnjİǐ NJİLjIJǎǑǏDŽǁİǐ njĮ IJǎȺǎLJİIJǎǘnjIJĮLj ıİ įLjĮijǎǏİIJLjljƾ İȺǁȺİįĮ. Ʒǎ ıǘnjǎNJǎ IJǔnj İȺLjȺƿįǔnj ȺǎǑ ǑNJǎȺǎLjǎǘnjIJĮLj ıIJǎ NjǎnjIJƿNJǎ ĮnjĮijǎǏƾǐ ƷCƵ/ƭƵ, ĮǏǒǁDžǎnjIJĮǐ ĮȺǗ IJǎ ǒĮNjdžNJǗIJİǏǎ (İȺǁȺİįǎ 1) ljĮLj ȺǏǎǒǔǏǙnjIJĮǐ ȺǏǎǐ IJǎ ǑǓdžNJǗIJİǏǎ (İȺǁȺİįǎ 4), İǁnjĮLj IJǎ ĮljǗNJǎǑLJǎ: x

ƪȺǁȺİįǎ 1 ǀ İȺǁȺİįǎ ȺǏǗıǃĮıdžǐ įLjljIJǘǎǑ. ƧnjĮNJĮNjǃƾnjİLj IJdž NjİIJĮijǎǏƾ IJǔnj ıdžNjƾIJǔnj ıIJǎ Njƿıǎ NjİIJƾįǎıdžǐ. Ʒǎ İȺǁȺİįǎ ĮǑIJǗ ljĮLJǎǏǁDžİLj IJLjǐ NJİLjIJǎǑǏDŽǁİǐ IJǎǑ NjƿıǎǑ NjİIJƾįǎıdžǐ ljĮLj İǁnjĮLj ǑȺİǘLJǑnjǎ DŽLjĮ IJdžnj İȺLjljǎLjnjǔnjǁĮ Njİ IJǎ įǁljIJǑǎ.

x

ƪȺǁȺİįǎ 2 ǀ İȺǁȺİįǎ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ. ƪǁnjĮLj ǑȺİǘLJǑnjǎ DŽLjĮ IJLjǐ NJİLjIJǎǑǏDŽǁİǐ įǏǎNjǎNJǗDŽdžıdžǐ ljĮLj įLjİǑLJǑnjıLjǎįǗIJdžıdžǐ.

x

ƪȺǁȺİįǎ 3 ǀ İȺǁȺİįǎ NjİIJĮijǎǏƾǐ. ƧnjĮNJĮNjǃƾnjİLj, ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǙnjIJĮǐ IJLjǐ ǑȺdžǏİıǁİǐ IJǔnj ǒĮNjdžNJǗIJİǏǔnj ȺǏǎǐ ĮǑIJǗ İȺLjȺƿįǔnj, IJdž NjİIJĮijǎǏƾ įİįǎNjƿnjǔnj ĮȺ' ƾljǏdž ı' ƾljǏdž ıIJǎ įǁljIJǑǎ.

x

ƪȺǁȺİįǎ 4 ǀ İȺǁȺİįǎ İijĮǏNjǎDŽǀǐ. ƴǏǗljİLjIJĮLj DŽLjĮ IJdžnj İijĮǏNjǎDŽǀ ȺǎǑ İNjijĮnjǁDžİIJĮLj ıIJǎ ǒǏǀıIJdž (IJǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ ȺǎǑ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁ). ƷĮ ƪ1 ƿǔǐ ƪ3 ĮijǎǏǎǘnj IJLjǐ ǑȺdžǏİıǁİǐ - NJİLjIJǎǑǏDŽǁİǐ ȺǎǑ ȺǏǎıijƿǏǎnjIJĮLj ĮȺǗ IJǎ įǁljIJǑǎ, İnjǙ IJǎ ƪ4 İǁnjĮLj ȺǏǎıĮnjĮIJǎNJLjıNjƿnjǎ ıdžǐ NJİLjIJǎǑǏDŽǁİǐ IJdžǐ İijĮǏNjǎDŽǀǐ IJǎǑ ǒǏǀıIJdž. ƶIJǎ ƶǒǀNjĮ 1 ijĮǁnjİIJĮLj dž ĮnjIJLjıIJǎLjǒǁĮ IJǔnj İȺLjȺƿįǔnj ıIJĮ NjǎnjIJƿNJĮ OSI ljĮLj TCP/IP.

ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


2

ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ ưǎnjIJƿNJǎ ĮnjĮijǎǏƾǐ OSI

ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ ưǎnjIJƿNJǎ ĮnjĮijǎǏƾǐ TCP/IP

ƪȺǁȺİįǎ İijĮǏNjǎDŽǀǐ ƪȺǁȺİįǎ İijĮǏNjǎDŽǀǐ ƪȺǁȺİįǎ ȺĮǏǎǑıǁĮıdžǐ ƪȺǁȺİįǎ ıǑnjǗįǎǑ ƪȺǁȺİįǎ NjİIJĮijǎǏƾǐ ƪȺǁȺİįǎ NjİIJĮijǎǏƾǐ ƪȺǁȺİįǎ įLjljIJǘǎǑ

ƪȺǁȺİįǎ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ

ƪȺǁȺİįǎ DŽǏĮNjNjǀǐ įİįǎNjƿnjǔnj ƪȺǁȺİįǎ ȺǏǗıǃĮıdžǐ įLjljIJǘǎǑ ĭǑıLjljǗ İȺǁȺİįǎ ƶǒǀNjĮ 1: ƶǘDŽljǏLjıdž İȺLjȺƿįǔnj OSI ljĮLj TCP/IP

1.2 ưİIJƾįǎıdž įİįǎNjƿnjǔnj ıIJǎ TCƵ/ƭƵ īLjĮ njĮ İȺLjljǎLjnjǔnjǀıǎǑnj įǘǎ ǀ ȺİǏLjııǗIJİǏǎLj džNJİljIJǏǎnjLjljǎǁ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJƿǐ ȺǏƿȺİLj, ǗȺǔǐ ǀįdž ƿǒİLj ĮnjĮijİǏLJİǁ, njĮ įLjĮLJƿIJǎǑnj IJǎ ǁįLjǎ ıǘnjǎNJǎ ȺǏǔIJǎljǗNJNJǔnj. ƣIJĮnj ĮǑIJǗ İǍĮıijĮNJLjıIJİǁ, ǎLj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJƿǐ NjȺǎǏǎǘnj njĮ ĮnjIJĮNJNJƾǍǎǑnj įİįǎNjƿnjĮ. ƣȺǔǐ ljĮLj ıIJdžnj ȺİǏǁȺIJǔıdž IJǎǑ NjǎnjIJƿNJǎǑ ĮnjĮijǎǏƾǐ OSI, IJĮ įİįǎNjƿnjĮ NjİIJĮįǁįǎnjIJĮLj ĮȺǗ IJǎ ƿnjĮ İȺǁȺİįǎ ıIJǎ ĮNjƿıǔǐ ǒĮNjdžNJǗIJİǏǎ IJǎǑ ljĮLj ȺǏǎǔLJǎǘnjIJĮLj NjƿǒǏLj njĮ ijLJƾıǎǑnj ıIJǎ İȺǁȺİįǎ ȺǏǗıǃĮıdžǐ įLjljIJǘǎǑ. ƮĮIJǗȺLjnj ȺİǏnjǎǘnj ıIJǎ ƾNJNJǎ NjdžǒƾnjdžNjĮ, DŽLjĮ njĮ ıǑnjİǒǁıǎǑnj IJdž Ǐǎǀ IJǎǑǐ ȺǏǎǐ IJĮ İȺƾnjǔ, ijLJƾnjǎnjIJĮǐ ıIJǎ ĮnjIJǁıIJǎLjǒǎ ǎNjǗIJLjNjǎ İȺǁȺİįǎ İljİǁnjǎǑ ĮȺǗ IJǎ ǎȺǎǁǎ ǍİljǁnjdžıĮnj. ƶdžNjİLjǙnjİIJĮLj ǗIJLj ljƾLJİ İȺǁȺİįǎ İȺLjljǎLjnjǔnjİǁ NjǗnjǎ Njİ IJĮ DŽİLjIJǎnjLjljƾ IJǎǑ İȺǁȺİįĮ Njƿıǔ NjLjĮǐ įLjİȺĮijǀǐ, dž ǎȺǎǁĮ ljĮLJǎǏǁDžİLj IJLjǐ NJİLjIJǎǑǏDŽǁİǐ ȺǎǑ İȺLjIJİNJİǁ ljĮLj IJLjǐ ǑȺdžǏİıǁİǐ ȺǎǑ ȺǏǎıijƿǏİLj IJǎ İȺǁȺİįǎ. ƠnjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ İȺLjljǎLjnjǔnjǁĮǐ NjİIJĮǍǘ įǘǎ ıIJĮLJNjǙnj ıİ ƿnjĮ įǁljIJǑǎ ȺǎǑ İǁnjĮLj ıǑNjǃĮIJǗ NjİIJƾ NjǎnjIJƿNJǎ ĮnjĮijǎǏƾǐ ƷCƵ/IƵ. Ƨǐ ǑȺǎLJƿıǎǑNjİ ǗIJLj ǎ ıIJĮLJNjǗǐ Ƨ NjİIJĮįǁįİLj ıIJǎ ıIJĮLJNjǗ ƨ. ƩdžNJĮįǀ IJǎ E4 IJǎǑ ıIJĮLJNjǎǘ Ƨ ĮnjIJĮNJNJƾııİLj įİįǎNjƿnjĮ Njİ IJǎ E4 IJǎǑ ıIJĮLJNjǎǘ ƨ, Njİ IJǎ ǎȺǎǁǎ İǁnjĮLj ǎNjǗIJLjNjǎ, ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǙnjIJĮǐ IJLjǐ ǑȺdžǏİıǁİǐ IJǔnj ǒĮNjdžNJǗIJİǏǔnj IJǏLjǙnj İȺLjȺƿįǔnj. ƳNjǎǁǔǐ IJǎ E3 IJǎǑ ıIJĮLJNjǎǘ Ƨ İǁnjĮLj ǎNjǗIJLjNjǎ Njİ IJǎ E3IJǎǑ ıIJĮLJNjǎǘ ƨ ljĮLj ĮnjIJĮNJNJƾııǎǑnj įİįǎNjƿnjĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǙnjIJĮǐ IJLjǐ ǑȺdžǏİıǁİǐ IJǔnj ǒĮNjdžNJǗIJİǏǔnj įǘǎ İȺLjȺƿįǔnj ljIJNJ. ƮĮIJƾ IJdž įLjİljȺİǏĮǁǔıdž ĮǑIJǀǐ IJdžǐ NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮǐ IJĮ įİįǎNjƿnjĮ ǑijǁıIJĮnjIJĮLj İȺİǍİǏDŽĮıǁĮ dž ǎȺǎǁĮ ǃĮıǁDžİIJĮLj ıIJdžnj LjİǏĮǏǒLjljǀ įǎNjǀ IJǎǑ ıǑnjǗNJǎǑ IJǔnj ȺǏǔIJǎljǗNJNJǔnj IJǎǑ ƷCƵ/ƭƵ, Njİ ĮȺǎIJƿNJİıNjĮ dž įǎNjǀ ljĮLj IJǎ ȺİǏLjİǒǗNjİnjǎ IJǔnj įİįǎNjƿnjǔnj njĮ ĮNJNJƾDžǎǑnj, ljĮLJǙǐ įLjĮȺİǏnjǎǘnj IJǎ İȺǁȺİįĮ ıİ ǗNJǎ IJǎ Njǀljǎǐ IJdžǐ įLjĮįǏǎNjǀǐ ĮȺǗ IJǎnj ĮȺǎıIJǎNJƿĮ NjƿǒǏLj IJǎnj ȺĮǏĮNJǀȺIJdž. ƶdžNjİLjǙnjİIJĮLj ƾIJLj IJĮ įİįǎNjƿnjĮ ȺǎǑ įLjĮȺİǏnjǎǘnj ljƾȺǎLjǎ İȺǁȺİįǎ ȺǏǎljİLjNjƿnjǎǑ njĮ ijIJƾıǎǑnj ıIJǎ İȺǁȺİįǎ ȺǏǗıǃĮıdžǐ įLjljIJǘǎǑ ǑijǁıIJĮnjIJĮLj įLjĮijǎǏİIJLjljǀ İȺİǍİǏDŽĮıǁĮ. Ƭ İȺLjljǎLjnjǔnjǁĮ įǘǎ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ȺǎǑ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnj IJǎ NjǎnjIJƿNJǎ ĮnjĮijǎǏƾǐ TCP/IP ȺǏĮDŽNjĮIJǎȺǎLjİǁIJĮLj Njƿıǔ IJǔnj ĮljǗNJǎǑLJǔnj įǘǎ NjǎǏijǙnj įLjİǑLJǑnjıLjǎįǗIJdžıdžǐ: x

ưƿıǔ NjǁĮǐ NjǎnjĮįLjljǀǐ įLjİǘLJǑnjıdžǐ DŽLjĮ ljƾLJİ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ȺǎǑ ıǑnjįƿİIJĮLj ıIJǎ įǁljIJǑǎ. ƧǑIJǀ İǁnjĮLj DŽnjǔıIJǀ ǔǐ įLjİǘLJǑnjıdž ƭƵ (IP address) ljĮLj NjȺǎǏİǁ njĮ ȺĮǏǎNjǎLjĮıIJİǁ Njİ IJǎ NjǎnjĮįLjljǗ ĮǏLjLJNjǗ ljNJǀıdžǐ IJdžNJİijǙnjǎǑ. Ƭ įLjİǘLJǑnjıdž ĮǑIJǀ ĮȺǎIJİNJİǁIJĮLj ĮȺǗ 32 įǑĮįLjljƾ ǓdžijǁĮ, ǒǔǏLjıNjƿnjĮ Įnjƾ ǎljIJǙ Njİ NjLjĮ IJİNJİǁĮ. ưǁĮ ƭƵ įLjİǘLJǑnjıdž İǁnjĮLj, DŽLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ: 10000001.00010100.00010000.00001101

x

ưƿıǔ NjǁĮǐ NjǎnjĮįLjljǀǐ įLjİǘLJǑnjıdžǐ DŽLjĮ ljƾLJİ İijĮǏNjǎDŽǀ ȺǎǑ NJİLjIJǎǑǏDŽİǁ ıIJǎnj ljƾLJİ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ. ƧǑIJǗ İȺLjIJǏƿȺİLj ıIJǎ İȺǁȺİįǎ NjİIJĮijǎǏƾǐ njĮ ȺĮǏĮįǁįİLj IJĮ įİįǎNjƿnjĮ ıIJdž ıǔıIJǀ İijĮǏNjǎDŽǀ. ƳLj įLjİǑLJǘnjıİLjǐ ĮǑIJƿǐ İǁnjĮLj DŽnjǔıIJƿǐ ǔǐ LJǘǏİǐ (port).

Ƴ ȺǎNjȺǗǐ, Njƿıǔ IJdžǐ İijĮǏNjǎDŽǀǐ ȺǎǑ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁ, įǁnjİLj IJĮ ĮǏǒLjljƾ įİįǎNjƿnjĮ ıIJǎ İȺǁȺİįǎ İijĮǏNjǎDŽǀǐ, IJǎ ǎȺǎǁǎ ȺǏǎıLJƿIJİLj ı' ĮǑIJƾ ȺNJdžǏǎijǎǏǁİǐ ȺǎǑ LJĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjdžLJǎǘnj NjǗnjǎ ĮȺǗ IJǎ ǎNjǗIJLjNjǎ İȺǁȺİįǎ İijĮǏNjǎDŽǀǐ IJǎǑ įƿljIJdž. ƧǑIJƿǐ ǎLj ȺNJdžǏǎijǎǏǁİǐ ȺİǏLjƿǒǎnjIJĮLj ıİ NjLjĮ İȺLjljİijĮNJǁįĮ, dž ǎȺǎǁĮ İȺLjljǎNJNJƾIJĮLj ıIJdžnj ĮǏǒǀ IJǎǑ ĮǏǒLjljǎǘ ȺĮljƿIJǎǑ IJǔnj įİįǎNjƿnjǔnj ljĮLj ǎnjǎNjƾDžİIJĮLj ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮ İNJƿDŽǒǎǑ IJǎǑ ȺǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ (PCI: Protocol Control Information). Ƭ İȺLjljİijĮNJǁįĮ, NjĮDžǁ Njİ IJĮ ĮǏǒLjljƾ įİįǎNjƿnjĮ IJǎǑ ǒǏǀıIJdž, ıǒdžNjĮIJǁDžİLj ƿnjĮ njƿǎ ȺNJĮǁıLjǎ įİįǎNjƿnjǔnj, ȺǎǑ ǎnjǎNjƾDžİIJĮLj NjǎnjƾįĮ įİįǎNjƿnjǔnj ȺǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 3 İijĮǏNjǎDŽǀǐ (APDU: Application Protocol Data Unit).

ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ

Ƭ NjǎnjƾįĮ įİįǎNjƿnjǔnj ȺǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ İijĮǏNjǎDŽǀǐ ĮnjIJLjıIJǎLjǒİǁ njǎdžIJƾ ıIJǎ ǎNjǗIJLjNjǎ İȺǁȺİįǎ İijĮǏNjǎDŽǀǐ IJǎǑ įƿljIJdž, ıIJdžnj ȺǏĮDŽNjĮIJLjljǗIJdžIJĮ ǗNjǔǐ ȺİǏnjƾ ıIJǎ ĮNjƿıǔǐ İȺǗNjİnjǎ İȺǁȺİįǎ NjİIJĮijǎǏƾǐ. Ʒǎ İȺǁȺİįǎ NjİIJĮijǎǏƾǐ, NjǗNJLjǐ IJdžnj ȺĮǏĮNJƾǃİLj, İȺİǍİǏDŽƾDžİIJĮLj IJĮ įİįǎNjƿnjĮ ljĮLj ȺǏǎıLJƿIJİLj IJdž įLjljǀ IJǎǑ İȺLjljİijĮNJǁįĮ, ȺǎǑ ǎnjǎNjƾDžİIJĮLj ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮ İNJƿDŽǒǎǑ IJǎǑ ȺǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ NjİIJĮijǎǏƾǐ (TCPI: Transport Protocol Control Information), ıǒdžNjĮIJǁDžǎnjIJĮǐ IJdž NjǎnjƾįĮ įİįǎNjƿnjǔnj IJǎǑ ȺǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ NjİIJĮijǎǏƾǐ (TPDU: Transport Protocol Data Unit). Ƭ NjǎnjƾįĮ įİįǎNjƿnjǔnj IJǎǑ ȺǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ NjİIJĮijǎǏƾǐ įLjĮȺİǏnjƾ ıIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ IJǎ İȺǁȺİįǎ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ, ǗȺǎǑ İȺĮnjĮNJĮNjǃƾnjİIJĮLj dž ǁįLjĮ įLjĮįLjljĮıǁĮ, NjƿǒǏLj IJĮ įİįǎNjƿnjǎ njĮ įLjǎǒİIJİǑLJǎǘnj ıIJǎ ijǑıLjljǗ ljĮnjƾNJLj İȺLjljǎLjnjǔnjǁĮǐ, DŽLjĮ njĮ ǎįİǘıǎǑnj ȺǏǎǐ IJǎnj ȺĮǏĮNJǀȺIJdž. ƷĮ İȺǁȺİįĮ NjİIJĮijǎǏƾǐ ljĮLj ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ ȺǏǎljĮNJǎǘnj ljĮIJƾIJNjdžıdž, įdžNJĮįǀ įLjƾıȺĮıdž IJǔnj įİįǎNjƿnjǔnj ıİ NjLjljǏǗIJİǏİǐ Njǎnjƾįİǐ ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮǐ, IJLjǐ PDUs. ƶİ ljĮLJİNjLjƾ ǎȺǗ ĮǑIJƿǐ IJLjǐ Njǎnjƾįİǐ ȺǏǎıIJǁLJİIJĮLj dž ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮ İNJƿDŽǒǎǑ IJǎǑ ȺǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ (PCI), dž ǎȺǎǁĮ İljIJǗǐ IJǔnj ƾNJNJǔnj ȺİǏLjƿǒİLj ȺNJdžǏǎijǎǏǁİǐ ȺǏǎljİLjNjƿnjǎǑ njĮ ljĮIJĮıIJİǁ įǑnjĮIJǀ dž ıǔıIJǀ ıǑnjĮǏNjǎNJǗDŽdžıdž IJǔnj ȺĮljƿIJǔnj ıIJǎ ǎNjǗIJLjNjǎ İȺǁȺİįǎ. ƧǑIJǀ dž ljĮIJƾIJNjdžıdž IJǔnj įİįǎNjƿnjǔnj ıİ NjLjljǏǗIJİǏĮ ȺĮljƿIJĮ ƿǒİLj ıljǎȺǗ njĮ ǃİNJIJLjǙıİLj IJdžnj ĮȺǎįǎIJLjljǗIJdžIJĮ IJǔnj ljĮnjĮNJLjǙnj İȺLjljǎLjnjǔnjǁĮǐ. ƶǑNjȺİǏĮıNjĮIJLjljƾ, ıİ ljƾLJİ İȺǁȺİįǎ ȺǏǎıIJǁLJİIJĮLj njƿĮ ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮ ıIJĮ įİįǎNjƿnjĮ ȺǎǑ ƿǏǒǎnjIJĮLj ĮȺǗ IJǎ ȺǏǎdžDŽǎǘNjİnjǎ İȺǁȺİįǎ, dž ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮ İNJƿDŽǒǎǑ IJǎǑ ȺǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ. ƷĮ njƿĮ įİįǎNjƿnjĮ ȺǎǑ ıǒdžNjĮIJǁDžǎnjIJĮLj ıİ ljƾLJİ İȺǁȺİįǎ NjİIJƾ IJdžnj ȺǏǎıLJǀljdž IJdžǐ ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮǐ İNJƿDŽǒǎǑ ijƿǏǎǑnj IJLjǐ ĮljǗNJǎǑLJİǐ ǎnjǎNjĮıǁİǐ: x

NjǎnjƾįĮ įİįǎNjƿnjǔnj IJǎǑ ȺǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ İijĮǏNjǎDŽǀǐ (APDU: Application Protocol Data Unit),

x

NjǎnjƾįĮ įİįǎNjƿnjǔnj IJǎǑ ȺǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ NjİIJĮijǎǏƾǐ (TPDU: Transport Protocol Data Unit),

x

NjǎnjƾįĮ įİįǎNjƿnjǔnj IJǎǑ ȺǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ ǀ ƩLjljIJǘǎǑ (NPDU: Network Protocol Data Unit),

x

NjǎnjƾįĮ įİįǎNjƿnjǔnj IJǎǑ ȺǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ ȺǏǗıǃĮıdžǐ įLjljIJǘǎǑ (PPDU: Physical Protocol Data Unit).

1.3 ƷĮ İȺǁȺİįĮ IJǎǑ ƷCƵ/ƭƵ ƪȺǁȺİįǎ ȺǏǗıǃĮıdžǐ įLjljIJǘǎǑ Ʒǎ İȺǁȺİįǎ ȺǏǗıǃĮıdžǐ įLjljIJǘǎǑ İǁnjĮLj ǑȺİǘLJǑnjǎ DŽLjĮ IJdžnj İȺLjljǎLjnjǔnjǁĮ IJǎǑ ıIJĮLJNjǎǘ Njİ IJǎ įǁljIJǑǎ. ƧnjLjǒnjİǘİLj IJdžnj ĮǏǒLjIJİljIJǎnjLjljǀ IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ ljĮLj ĮnjƾNJǎDŽĮ įLjǎǒİIJİǘİLj IJĮ ȺĮljƿIJĮ ıIJǎ ljĮnjƾNJLj İȺLjljǎLjnjǔnjǁĮǐ. ƪȺǁıdžǐ İǁnjĮLj ǑȺİǘLJǑnjǎ DŽLjĮ IJdžnj ȺĮǏǎǒǀ NjLjĮǐ įLjİȺĮijǀǐ ȺǎǑ LJĮ IJǎǑ İȺLjIJǏƿǓİLj IJdžnj İȺLjljǎLjnjǔnjǁĮ Njİ IJǎ İȺǁȺİįǎ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ. Ʒǎ İȺǁȺİįǎ ĮǑIJǗ ljĮLJǎǏǁDžİLj IJǎ ijǑıLjljǗ Njƿıǎ ȺǎǑ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj DŽLjĮ IJdž įLjĮıǘnjįİıdž IJǔnj ıǑıljİǑǙnj NjİIJƾįǎıdžǐ įİįǎNjƿnjǔnj (ıIJĮLJNjǙnj İǏDŽĮıǁĮǐ ǀ ȺǏǎıǔȺLjljǙnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj) Njİ IJǎ įǁljIJǑǎ. Ʒǎ ljǘǏLjǎ IJNjǀNjĮ IJǎǑ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ ĮȺǎIJİNJİǁIJĮLj ĮȺǗ ƿnjĮnj ĮǏLjLJNjǗ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj İLjįLjljǎǘ ıljǎȺǎǘ, ȺǎǑ įLjĮıǑnjįƿǎnjIJĮLj NjİIJĮǍǘ IJǎǑǐ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǙnjIJĮǐ DŽǏĮNjNjƿǐ İȺLjljǎLjnjǔnjǁĮǐ ȺĮnjIJǗǐ IJǘȺǎǑ. ƣNJǎLj ǎLj ǑȺǗNJǎLjȺǎLj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJƿǐ ljĮLj IJĮ IJǎȺLjljƾ įǁljIJǑĮ ıǑnjįƿǎnjIJĮLj ıIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ ı' ĮǑIJǎǘǐ IJǎǑǐ İLjįLjljǎǘ ıljǎȺǎǘ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJƿǐ. ƮĮIJ' ĮǑIJǗ IJǎnj IJǏǗȺǎ įLjĮıǑnjįƿǎnjIJĮLj NjİIJĮǍǘ IJǎǑǐ ǎLj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJƿǐ, ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǙnjIJĮǐ NjLjĮ NjİDŽƾNJdž ȺǎLjljLjNJǁĮ ijǑıLjljǙnj Njƿıǔnj, ĮȺǗ IJdžNJİijǔnjLjljƿǐ DŽǏĮNjNjƿǐ (ljǎLjnjƿǐ ǀ NjLjıLJǔNjƿnjİǐ) ƿǔǐ įǎǏǑijǎǏLjljƿǐ DžİǘǍİLjǐ, UHF ljIJNJ. Ʒǎ NjǎnjIJƿNJǎ ĮnjĮijǎǏƾǐ ƷCƵ/ƭƵ įİnj ȺİǏLjDŽǏƾijİLj ĮnjĮNJǑIJLjljƾ IJǎ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjǎ İȺǁȺİįǎ ǎǘIJİ IJĮ ȺǏǔIJǗljǎNJNJĮ ȺǎǑ ȺǏƿȺİLj njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjdžLJǎǘnj, DŽLjĮ njĮ İȺLjIJİǑǒLJİǁ dž ȺǏǗıǃĮıdž ıIJǎ įǁljIJǑǎ, Njİ ĮȺǎIJƿNJİıNjĮ IJĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘNjİnjĮ ı' ĮǑIJǗ IJǎ İȺǁȺİįǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJĮ njĮ ȺǎLjljǁNJNJǎǑnj ĮnjƾNJǎDŽĮ Njİ IJǎnj IJǘȺǎ IJǎǑ NjdžǒĮnjǀNjĮIJǎǐ ǀ IJǎ İǁįǎǐ IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ. ƪȺǁȺİįǎ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ Ʒǎ İȺǁȺİįǎ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ İǁnjĮLj IJǎ DžǔIJLjljǗ İȺǁȺİįǎ IJǎǑ NjǎnjIJƿNJǎǑ. Ƴ ıljǎȺǗǐ IJǎǑ İǁnjĮLj dž įǏǎNjǎNJǗDŽdžıdž ljĮLj dž ȺĮǏƾįǎıdž IJǔnj PDUs ıIJǎnj ȺĮǏĮNJǀȺIJdž. ƴǏǎıLJƿIJİLj ıIJLjǐ PDUs IJdž įLjİǘLJǑnjıdž IJǎǑ ȺĮǏĮNJǀȺIJdž ljĮLj IJLjǐ ıIJƿNJnjİLj ıIJǎ įǁljIJǑǎ, ȺǏǎljİLjNjƿnjǎǑ ĮǑIJƿǐ njĮ ijLJƾıǎǑnj, ĮnjİǍƾǏIJdžIJĮ dž NjǁĮ ĮȺǗ IJdžnj ƾNJNJdž, ıIJǎnj ȺǏǎǎǏLjıNjǗ IJǎǑǐ. ȺİǏnjǙnjIJĮǐ ĮȺǗ įLjƾijǎǏǎǑǐ İnjįLjƾNjİıǎǑǐ ıIJĮLJNjǎǘǐ ǎLj ǎȺǎǁǎLj İǁnjĮLj İijǎįLjĮıNjƿnjǎLj Njİ IJǎ ĮnjIJǁıIJǎLjǒǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ. ƶIJLjǐ ȺİǏLjȺIJǙıİLjǐ ȺǎǑ įǘǎ ıǑıIJǀNjĮIJĮ İǁnjĮLj ıǑnjįİįİNjƿnjĮ ıİ įLjĮijǎǏİIJLjljƾ įǁljIJǑĮ, ĮȺĮLjIJǎǘnjIJĮLj įLjĮįLjljĮıǁİǐ ǎLj ǎȺǎǁİǐ LJĮ İȺLjIJǏƿǓǎǑnj IJdž NjİIJƾǃĮıdž IJǔnj įİįǎNjƿnjǔnj ıIJǎnj ȺǏǎǎǏLjıNjǗ IJǎǑǐ įLjĮNjƿıǎǑ ȺǎNJNJĮȺNJǙnj įLjĮıǑnjįİįİNjƿnjǔnj įLjljIJǘǔnj. Ʒǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ IJdžǐ ǎLjljǎDŽƿnjİLjĮǐ ƷCƵ/ƭƵ ȺǎǑ İǁnjĮLj ǑȺİǘLJǑnjǎ DŽLjĮ IJdžnj ȺĮǏǎǒǀ ǑȺdžǏİıLjǙnj ı' ĮǑIJǗ IJǎ İȺǁȺİįǎ İǁnjĮLj IJǎ Internet Protocol (ƭƵ). Ƭ NjǎnjƾįĮ NjİIJĮijİǏǗNjİnjǔnj įİįǎNjƿnjǔnj ı' ĮǑIJǗ IJǎ İȺǁȺİįǎ İǁnjĮLj IJǎ ȺĮljƿIJǎ ƭƵ ǀ, ǗȺǔǐ ıǑnjǀLJǔǐ NJƿDŽİIJĮLj, ƭƵ datagram, İNjȺİǏLjƿǒǎnjIJĮǐ ƿIJıLj IJdžnj ƿnjnjǎLjĮ IJǎǑ ĮǑIJǎįǘnjĮNjǎǑ ȺĮljƿIJǎǑ, ĮǑIJǎǘ įdžNJĮįǀ ȺǎǑ įLjĮnjǘİLj ĮnjİǍƾǏIJdžIJĮ ljĮLj Njİ įLjljƿǐ IJǎǑ įǑnjƾNjİLjǐ ȺǏǎǐ IJǎnj ȺǏǎǎǏLjıNjǗ IJǎǑ. Ʒǎ ȺĮljƿIJǎ ƭƵ ȺİǏLjƿǒİLj IJǗıǎ IJdž įLjİǘLJǑnjıdž IJǎǑ ĮȺǎıIJǎNJƿĮ Ǘıǎ ljĮLj IJdž įLjİǘLJǑnjıdž IJǎǑ ȺĮǏĮNJǀȺIJdž, ƿIJıLj ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 4 ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ ǙıIJİ njĮ NjȺǎǏİǁ njĮ įLjĮnjİNjdžLJİǁ ljĮLj njĮ įǏǎNjǎNJǎDŽdžLJİǁ ĮnjİǍƾǏIJdžIJĮ ĮȺǗ IJĮ ƾNJNJĮ. ƮĮLJİNjǁĮ ĮȺǗ IJLjǐ įLjİǑLJǘnjıİLjǐ ƭƵ ƿǒİLj Njǀljǎǐ 32 įǑĮįLjljƾ ǓdžijǁĮ. ƪȺİLjįǀ dž ĮȺǎNjnjdžNjǗnjİǑıdž IJǎǑǐ İǁnjĮLj İǍĮLjǏİIJLjljƾ įǘıljǎNJdž, ƿǒİLj İȺLjnjǎdžLJİǁ dž ȺĮǏƾıIJĮıdž IJdžǐ įLjİǘLJǑnjıdžǐ Njİ ƿnjĮnj IJǏǗȺǎ ĮȺNJǎǘıIJİǏǎ, ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǙnjIJĮǐ įİljĮįLjljǎǘǐ ĮǏLjLJNjǎǘǐ. ưǁĮ ƭƵ įLjİǘLJǑnjıdž 32 įǑĮįLjljǙnj Ǔdžijǁǔnj ǒǔǏǁDžİIJĮLj Njİ IJİNJİǁİǐ ıİ IJƿııİǏĮ ȺİįǁĮ IJǔnj 8 įǑĮįLjljǙnj Ǔdžijǁǔnj. ƮƾLJİ Ⱥİįǁǎ NjİIJĮIJǏƿȺİIJĮLj ıIJǎnj LjıǎįǘnjĮNjǎ įİljĮįLjljǗ ĮǏLjLJNjǗ, ǙıIJİ IJİNJLjljƾ dž IP įLjİǘLJǑnjıdž njĮ ȺİǏLjDŽǏƾijİIJĮLj ĮȺǗ IJƿııİǏLjǐ įİljĮįLjljǎǘǐ ĮǏLjLJNjǎǘǐ ǒǔǏLjıNjƿnjǎǑǐ Njİ IJİNJİǁİǐ. ƶIJdžnj ȺǏƾǍdž ƿǒİLj İȺLjljǏĮIJǀıİLj ĮǑIJǗǐ ǎ IJǏǗȺǎǐ ȺĮǏǎǑıǁĮıdžǐ IJǔnj ƭƵ įLjİǑLJǘnjıİǔnj, ǎ ǎȺǎǁǎǐ İljIJǗǐ ĮȺǗ IJdžnj İǑljǎNJǁĮ ĮȺǎNjnjdžNjǗnjİǑıdžǐ ƿǒİLj ljĮLj IJǎ ȺNJİǎnjƿljIJdžNjĮ IJdžǐ LjİǏƾǏǒdžıdžǐ IJǔnj įLjİǑLJǘnjıİǔnj ĮǑIJǙnj, ǗȺǔǐ LJĮ įǎǘNjİ ıIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ. īLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ, dž ƭƵ įLjİǘLJǑnjıdž: 10110011111001000100100100001011 DŽǁnjİIJĮLj 10110011.11100100.01001001.00001011 ljĮLj ıIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ 179.228.73.12 ƷĮ ȺǏǔIJǗljǎNJNJĮ ȺǎǑ ıǑnjǀLJǔǐ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnjIJĮLj ı' ĮǑIJǗ IJǎ İȺǁȺİįǎ, İljIJǗǐ ĮȺǗ IJǎ ƭƵ, İǁnjĮLj IJǎ ICMP. IJǎ ARP, IJǎ RARP ljĮLj ƾNJNJĮ NJLjDŽǗIJİǏǎ DŽnjǔıIJƾ. ƪȺǁȺİįǎ NjİIJĮijǎǏƾǐ ƧnjİǍƾǏIJdžIJĮ ĮȺǗ IJdž ijǘıdž IJǔnj İijĮǏNjǎDŽǙnj ȺǎǑ ĮnjIJĮNJNJƾııǎǑnj įİįǎNjƿnjĮ, ǑȺƾǏǒİLj ĮȺĮǁIJdžıdž DŽLjĮ ĮǍLjǗȺLjıIJdž ĮnjIJĮNJNJĮDŽǀ įİįǎNjƿnjǔnj Njİ IJdž ıİLjǏƾ ȺǎǑ ıIJƾNJLJdžljĮnj. ƳLj NjdžǒĮnjLjıNjǎǁ ȺǎǑ ȺĮǏƿǒǎǑnj ĮǑIJǎǘ IJǎǑ İǁįǎǑǐ IJdžnj ĮǍLjǎȺLjıIJǁĮ İǁnjĮLj ĮnjİǍƾǏIJdžIJǎLj ĮȺǗ IJdž ijǘıdž IJǔnj İijĮǏNjǎDŽǙnj, ǎȺǗIJİ įLjljĮLjǎNJǎDŽİǁIJĮLj dž ǎNjĮįǎȺǎǁdžıdž IJǎǑǐ ıİ ƿnjĮ İȺǁȺİįǎ įLjĮNjǎLjǏĮıNjƿnjǎ ıİ ǗNJİǐ IJLjǐ İijĮǏNjǎDŽƿǐ, IJǎ ǎȺǎǁǎ ĮȺǎljĮNJİǁIJĮLj İȺǁȺİįǎ NjİIJĮijǎǏƾǐ. Ʒǎ İȺǁȺİįǎ NjİIJĮijǎǏƾǐ İǁnjĮLj ǑȺİǘLJǑnjǎ DŽLjĮ IJdžnj ȺĮǏĮNJĮǃǀ IJǔnj įİįǎNjƿnjǔnj ĮȺǗ IJǎ İȺǁȺİįǎ İijĮǏNjǎDŽǀǐ, IJdž įLjƾıȺĮıdž IJǎǑǐ ıİ NjLjljǏǗIJİǏĮ NjdžnjǘNjĮIJĮ, Įnj ǒǏİLjĮıIJİǁ, IJdžnj ȺĮǏƾįǎıdž IJǎǑǐ ıIJǎ ĮNjƿıǔǐ ǒĮNjdžNJǗIJİǏǎ İȺǁȺİįǎ IJǎǑ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ ljĮLj IJdž įLjĮıijƾNJLjıdž ǗIJLj ǗNJĮ IJĮ NjdžnjǘNjĮIJĮ ijIJƾnjǎǑnj ıǔıIJƾ ıIJdžnj ƾNJNJdž ȺNJİǑǏƾ. Ƨnj ǎLj PDUs įİ ijIJƾıǎǑnj Njİ IJdž ıǔıIJǀ ıİLjǏƾ ıIJǎnj ȺĮǏĮNJǀȺIJdž ǀ ȺİǏLjƿǒǎǑnj NJƾLJdž ǀ ǒĮLJǎǘnj, İǁnjĮLj İǑLJǘnjdž IJǔnj ȺǏǔIJǎljǗNJNJǔnj IJǎǑ İȺLjȺƿįǎǑ ĮǑIJǎǘ njĮ IJLjǐ IJǎȺǎLJİIJǀıǎǑnj ıIJdž ıǔıIJǀ ıİLjǏƾ ǀ ljĮLj njĮ DždžIJǀıǎǑnj IJdžnj İȺĮnjĮNjİIJƾįǎıdž IJǔnj NJĮnjLJĮıNjƿnjǔnj ǀ ĮȺǎNJİıLJƿnjIJǔnj PDUs. ƳLj ǑȺdžǏİıǁİǐ ĮǑIJǎǘ IJǎǑ İȺLjȺƿįǎǑ ȺĮǏƿǒǎnjIJĮLj ĮȺǗ įǘǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJĮ, IJǎ ƷCƵ ljĮLj IJǎ UDP. ƪȺǁȺİįǎ İijĮǏNjǎDŽǀǐ ƪȺƾnjǔ ĮȺǗ IJǎ İȺǁȺİįǎ NjİIJĮijǎǏƾǐ ıIJǎ NjǎnjIJƿNJǎ ƷCƵ/ƭƵ İǁnjĮLj IJǎ İȺǁȺİįǎ İijĮǏNjǎDŽǀǐ. Ʃİnj ǑȺƾǏǒǎǑnj ıIJǎ NjǎnjIJƿNJǎ ƷCƵ/ƭƵ IJĮ İȺǁȺİįĮ ıǑnjǗįǎǑ ljĮLj ȺĮǏǎǑıǁĮıdžǐ ǗȺǔǐ ıIJǎ OSI, ȺǎǑ ƿIJıLj ljLj ĮNJNJLjǙǐ, ǗȺǔǐ ƿǒİLj įİǁǍİLj dž ƿǔǐ IJǙǏĮ İNjȺİLjǏǁĮ, İNJƾǒLjıIJĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnjIJĮLj. ƶIJǎ İȺǁȺİįǎ İijĮǏNjǎDŽǀǐ ǑȺƾǏǒǎǑnj ȺǎNJNJƾ İǑǏƿǔǐ įLjĮįİįǎNjƿnjĮ ȺǏǔIJǗljǎNJNJĮ, ǗȺǔǐ IJǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ İǍǎNjǎǁǔıdžǐ IJİǏNjĮIJLjljǎǘ, DŽnjǔıIJǗ ljĮLj ǔǐ Telnet, ȺǎǑ İȺLjIJǏƿȺİLj ıİ ljƾȺǎLjǎnj ǒǏǀıIJdž njĮ ıǑnjįİLJİǁ ĮȺǗ IJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ IJǎǑ Njİ ljƾȺǎLjǎ ĮȺǎNjĮljǏǑıNjƿnjǎ NjdžǒƾnjdžNjĮ, IJǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ NjİIJĮijǎǏƾǐ ĮǏǒİǁǔnj (FTP: File Transfer Protocol), ȺǎǑ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj DŽLjĮ NjİIJĮijǎǏƾ ĮǏǒİǁǔnj ĮȺǗ ƿnjĮnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ıİ ƿnjĮnj ƾNJNJǎ, IJǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ NjİIJĮijǎǏƾǐ ĮȺNJǎǘ IJĮǒǑįǏǎNjİǁǎǑ (SMTP: Simple Mail Transfer Protocol) DŽLjĮ ĮȺǎıIJǎNJǀ ljĮLj NJǀǓdž džNJİljIJǏǎnjLjljǀǐ ĮNJNJdžNJǎDŽǏĮijǁĮǐ, IJǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ ƬƷƷƵ (Hyper Text Transfer Protocol) DŽLjĮ NjİIJĮijǎǏƾ LjıIJǎıİNJǁįǔnj ĮȺǗ IJǎ ƩLjĮįǁljIJǑǎ ıIJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ NjĮǐ ljĮLj ȺǎNJNJƾ ƾNJNJĮ.

2. Ʒǎ ƪȺǁȺİįǎ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ 2.1 Ʒǎ ƴǏǔIJǗljǎNJNJǎ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ Ʒǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ (IP: Internet Protocol) İǁnjĮLj ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ IJǎǑ İȺLjȺƿįǎǑ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ, įdžNJĮįǀ IJǎǑ IJǏǁIJǎǑ İȺLjȺƿįǎǑ ljĮIJƾ IJdžnj ǎǏǎNJǎDŽǁĮ ȺǎǑ ƿǒİLj ljĮLJLjİǏǔLJİǁ DŽLjĮ njĮ ȺİǏLjDŽǏƾǓİLj IJǎ OSI, ljĮLj ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj ĮIJǀ įLjĮıǘnjįİıdž džNJİljIJǏǎnjLjljǙnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ȺǎǑ ĮnjǀljǎǑnj ıIJǎ ǁįLjǎ ǀ ıİ įLjĮijǎǏİIJLjljƾ įǁljIJǑĮ. Ʒǎ ƭƵ ǑȺǎıIJdžǏǁDžİLj IJLjǐ ȺĮǏĮljƾIJǔ NJİLjIJǎǑǏDŽǁİǐ: x

ƮĮLJǎǏǁDžİLj IJdž įLjİǑLJǑnjıLjǎįǗIJdžıdž, IJdž įǏǎNjǎNJǗDŽdžıdž, IJdžnj IJNjdžNjĮIJǎȺǎǁdžıdž ljĮLj IJdžnj İȺĮnjĮıǑnjĮǏNjǎNJǗDŽdžıdž IJǔnj įİįǎNjƿnjǔnj. īLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ, Įnj ljƾȺǎLjǎǐ İnjįLjƾNjİıǎǐ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀǐ ȺĮǏĮNJƾǃİLj NjǁĮ NjǎnjƾįĮ įİįǎNjƿnjǔnj ȺǎǑ İǁnjĮLj ȺǎNJǘ NjİDŽƾNJdž DŽLjĮ njĮ NjİIJĮįǎLJİǁ ıIJǎ İȺǗNjİnjǎ įǁljIJǑǎ, IJǗIJİ ĮǑIJǀ IJNjdžNjĮIJǎȺǎLjİǁIJĮLj ıİ ȺĮljƿIJĮ ĮȺǗ IJǎ ƭƵ, IJĮ ǎȺǎǁĮ NjİIJĮįǁįǎnjIJĮLj ĮnjİǍƾǏIJdžIJĮ. ƳLj PDUs İȺĮnjĮıǑnjĮǏNjǎNJǎDŽǎǘnjIJĮLj ıİ NjǁĮ NjǎnjƾįĮ, NjǗnjǎ ǗIJĮnj ijIJƾıǎǑnj ıIJǎnj ȺĮǏĮNJǀȺIJdž. Ƨnj ljƾȺǎLjĮ PDU ǒĮLJİǁ, IJǗIJİ ĮȺǎǏǏǁȺIJİIJĮLj ǗNJdž dž NjǎnjƾįĮ. ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 5 ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ x ƴĮǏƿǒİLj ƿnjĮ ıIJǎLjǒİLjǙįdž IJǏǗȺǎ İNJƿDŽǒǎǑ Ǐǎǀǐ, ƿIJıLj ǙıIJİ, ǗIJĮnj NjLjĮ ȺdžDŽǀ įİįǎNjƿnjǔnj ĮȺǎıIJƿNJNJİLj Njİ NjİDŽĮNJǘIJİǏǎǑǐ ǏǑLJNjǎǘǐ ĮȺǗ ĮǑIJǎǘǐ ȺǎǑ NjȺǎǏİǁ njĮ įLjĮǒİLjǏLjıIJİǁ ǎ įƿljIJdžǐ, ĮǑIJǗ (IƵ) njĮ İnjdžNjİǏǙnjİIJĮLj Njİ ljĮIJƾNJNJdžNJĮ NjdžnjǘNjĮIJĮ ȺǏǎljİLjNjƿnjǎǑ njĮ ıǑNjNjǎǏijǔLJİǁ ıIJǎnj ĮȺĮLjIJǎǘNjİnjǎ ǏǑLJNjǗ NjİIJƾįǎıdžǐ. x

ƴĮǏĮNJĮNjǃƾnjİLj ĮȺǗ IJǎ İȺǁȺİįǎ NjİIJĮijǎǏƾǐ įİįǎNjƿnjĮ NjİDŽƿLJǎǑǐ 64 Kbytes IJǎ ȺǎNJǘ, IJĮ IJİNjĮǒǁDžİLj ıİ NjLjljǏǗIJİǏƾ IJNjǀNjĮIJĮ, Įnj IJǎ ljǏǁnjİLj ĮȺĮǏĮǁIJdžIJǎ, ljĮLj IJĮ NjİIJĮįǁįİLj ıIJǎ įǁljIJǑǎ. Ƭ IJNjdžNjĮIJǎȺǎǁdžıdž IJǔnj ȺĮljƿIJǔnj DŽǁnjİIJĮLj ıIJLjǐ ȺİǏLjȺIJǙıİLjǐ ljĮIJƾ IJLjǐ ǎȺǎǁİǐ ĮǑIJƾ ȺǏƿȺİLj, DŽLjĮ njĮ ijIJƾıǎǑnj ıIJǎnj ȺǏǎǎǏLjıNjǗ IJǎǑǐ, njĮ ȺİǏƾıǎǑnj ĮȺǗ įǁljIJǑĮ ȺǎǑ įİnj NjȺǎǏǎǘnj njĮ ǒİLjǏLjıIJǎǘnj NjİDŽƾNJĮ ȺĮljƿIJĮ.

Ʒǎ ƭƵ įİnj İDŽDŽǑƾIJĮLj ǗIJLj ǎLj Njǎnjƾįİǐ įİįǎNjƿnjǔnj LJĮ įLjĮnjİNjdžLJǎǘnj ǎȺǔıįǀȺǎIJİ ǀ ǗIJLj LJĮ įLjĮnjİNjdžLJǎǘnj ıǔıIJƾ. ƪȺǎNjƿnjǔǐ, ǗIJĮnj NjǁĮ PDU ĮȺǎǏǏǁȺIJİIJĮLj, įİnj İǁnjĮLj įİįǎNjƿnjǎ ǗIJLj ljƾȺǎLjǎ ĮnjǙIJİǏǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ LJĮ ijǏǎnjIJǁıİLj DŽLjĮ IJdžnj İȺĮnjĮNjİIJƾįǎıǀ IJdžǐ. ƶIJǎ ƶǒǀNjĮ 2 ȺĮǏǎǑıLjƾDžİIJĮLj dž įǎNjǀ İnjǗǐ ȺĮljƿIJǎǑ ƭƵ ȺǎǑ ƿǒİLj NjƿDŽLjıIJǎ Njǀljǎǐ 64 Kbytes. Ʒǎ IP ƿǒİLj NjLjĮ İȺLjljİijĮNJǁįĮ (header) IJǎǑNJƾǒLjıIJǎnj 20 bytes ljĮLj ƿnjĮ ȺİįǁĮ DŽLjĮ IJĮ įİįǎNjƿnjĮ (data) NjİIJĮǃNJdžIJǎǘ NjǀljǎǑǐ. ƧnjĮNJǑIJLjljƾ, ĮȺǎIJİNJİǁIJĮLj ĮȺǗ IJĮ ĮljǗNJǎǑLJĮ ȺİįǁĮ: x

Ʒǎ Ⱥİįǁǎ ƿljįǎıdž (Version). ƪǁnjĮLj 4 įǑĮįLjljƾ ǓdžijǁĮ ljĮLj įdžNJǙnjİLj IJdžnj ƿljįǎıdž IJǎǑ ȺǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ IP.

x

Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Njǀljǎǐ İȺLjljİijĮNJǁįĮǐ (Internet Header Length). ƪǁnjĮLj 4 įǑĮįLjljƾ ǓdžijǁĮ ljĮLj ȺǏǎıįLjǎǏǁDžİLj IJǎ Njǀljǎǐ IJdžǐ İȺLjljİijĮNJǁįĮǐ, ljĮLJǙǐ ljĮLj IJǎ Ⱥİįǁǎ IJǔnj İȺLjNJǎDŽǙnj. Ʒǎ Njǀljǎǐ IJdžǐ İȺLjljİijĮNJǁįĮǐ ǑȺǎNJǎDŽǁDžİIJĮLj ıİ 32 įǑĮįLjljƾ ǓdžijǁĮ, Ⱥ.ǒ. DŽLjĮ ȺĮljƿIJĮ ƭƵ ǒǔǏǁǐ İȺLjNJǎDŽǀ IJǎ Ⱥİįǁǎ ĮǑIJǗ ƿǒİLj IJLjNjǀ 5. 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |Version| IHL |Type of Service| Total Length | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Identification Number |Flags| Fragment Offset | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Time to Live | Protocol | Header Checksum | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Source Address | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Destination Address | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Options | Padding | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Data (ȂİIJĮȕȜȘIJȩ ȂȒțȠȢ) | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ ƶǒǀNjĮ 2: Ƭ įǎNjǀ IJǎǑ ȺĮljƿIJǎǑ IP

x

Ʒǎ Ⱥİįǁǎ IJǘȺǎǐ ǑȺdžǏİıǁĮǐ (Type of Service). ƪǁnjĮLj 8 įǑĮįLjljƾ ǓdžijǁĮ ljĮLj ǒĮǏĮljIJdžǏǁDžİLj IJdžnj ȺǎLjǗIJdžIJĮ NjİIJƾįǎıdžǐ ȺǎǑ İȺLjįLjǙljİLj ƿnjĮ ȺĮljƿIJǎ. ƪįǙ İȺLjNJƿDŽİIJĮLj Įnj IJǎ ȺĮljƿIJǎ ȺǏƿȺİLj njĮ ijLJƾıİLj DŽǏǀDŽǎǏĮ ĮnjİǍĮǏIJǀIJǔǐ ȺǎLjǗIJdžIJĮǐ ǀ Įnj ȺǏƿȺİLj njĮ ijLJƾıİLj ıǔıIJƾ ĮnjİǍĮǏIJǀIJǔǐ ǒǏǗnjǎǑ. ƹĮǏĮljIJdžǏLjıIJLjljƾ ȺǎǑ ȺǏǎıįLjǎǏǁDžǎǑnj ĮǑIJǀ IJdžnj ȺǎLjǗIJdžIJĮ İǁnjĮLj: o

dž ĮǍLjǎȺLjıIJǁĮ,

o

dž ljĮLJǑıIJƿǏdžıdž NjİIJƾįǎıdžǐ,

o

ǎ ǏǑLJNjǗǐ įLjƿNJİǑıdžǐ lj.NJ.Ⱥ.

x

Ʒǎ Ⱥİįǁǎ ıǑnjǎNJLjljǗ Njǀljǎǐ (Total Length). ƪǁnjĮLj 16 įǑĮįLjljƾ ǓdžijǁĮ ljĮLj ȺǏǎıįLjǎǏǁDžİLj IJǎ Njǀljǎǐ ǗNJǎǑ IJǎǑ ȺĮljƿIJǎǑ, ljĮLJǙǐ ljĮLj IJdžǐ İȺLjljİijĮNJǁįĮǐ ljĮLj IJǔnj įİįǎNjƿnjǔnj. Ʒǎ NjƿDŽLjıIJǎ Njǀljǎǐ IJǎǑ ȺĮljƿIJǎǑ NjȺǎǏİǁ njĮ ijLJƾıİLj IJĮ 65.536 bytes.

x

Ʒǎ Ⱥİįǁǎ ĮǏLjLJNjǗǐ IJĮǑIJǗIJdžIJĮǐ (Identification Number). ƹǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj ıIJLjǐ ȺİǏLjȺIJǙıİLjǐ ljĮIJƾIJNjdžıdžǐ İnjǗǐ ȺĮljƿIJǎǑ ıİ NjLjljǏǗIJİǏĮ IJNjǀNjĮIJĮ, ǙıIJİ ǎ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀǐ - ȺĮǏĮNJǀȺIJdžǐ njĮ NjȺǎǏİǁ ıIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ njĮ ȺǏǎıįLjǎǏǁDžİLj DŽLjĮ ljƾLJİ IJNjǀNjĮ ȺǎǑ ijLJƾnjİLj ıİ ȺǎLjǎ ȺĮljƿIJǎ ĮnjǀljİLj. ƱĮ ıdžNjİLjǔLJİǁ ǗIJLj ǗNJĮ IJĮ IJNjǀNjĮIJĮ İnjǗǐ ĮǑIJǎįǘnjĮNjǎǑ ȺĮljƿIJǎǑ ƿǒǎǑnj IJǎnj ǁįLjǎ ĮǏLjLJNjǗ IJĮǑIJǗIJdžIJĮǐ.

x

Ʒǎ Ⱥİįǁǎ ıǀNjĮnjıdž (Flags). ƪǁnjĮLj 3 įǑĮįLjljƾ ǓdžijǁĮ, ĮȺǗ IJĮ ǎȺǎǁĮ IJǎ ȺǏǙIJǎ, IJǎ R, ƿǒİLj IJLjNjǀ 0 ljĮLj ǑȺƾǏǒİLj DŽLjĮ NjİNJNJǎnjIJLjljǀ ǒǏǀıdž. Ʒǎ įǑĮįLjljǗ Ǔdžijǁǎ DF (Don't Fragment) ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj ǔǐ İnjIJǎNJǀ ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 6 ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ IJǎǑ ĮȺǎıIJǎNJƿĮ IJǎǑ ƭƵ ȺĮljƿIJǎǑ ȺǏǎǐ IJǎ įǁljIJǑǎ, ǙıIJİ ĮǑIJǗ njĮ Njdžnj IJİNjĮǒLjıIJİǁ, įLjǗIJLj ǎ ȺĮǏĮNJǀȺIJdžǐ ĮįǑnjĮIJİǁ njĮ IJǎ İȺĮnjĮıǑnjįƿıİLj. o

ƣIJĮnj IJǎ DF= 1, ıdžNjĮǁnjİLj ǗIJLj İȺLjIJǏƿȺİIJĮLj ǎ IJİNjĮǒLjıNjǗǐ, İnjǙ

o

ǗIJĮnj IJǎ DF = 0, ıdžNjĮǁnjİLj ǗIJLj įİnj İȺLjIJǏƿȺİIJĮLj.

ƣIJĮnj IJǎ įǑĮįLjljǗ Ǔdžijǁǎ MF (More Fragments) ƿǒİLj IJLjNjǀ 1, įdžNJǙnjİLj ıIJǎnj ȺĮǏĮNJǀȺIJdž ǗIJLj ĮljǎNJǎǑLJǎǘnj ljĮLj ƾNJNJĮ IJNjǀNjĮIJĮ IJǎǑ ǁįLjǎǑ ljĮIJĮljİǏNjĮIJLjıNjƿnjǎǑ ȺĮljƿIJǎǑ. ƴǏǎijĮnjǙǐ IJǎ IJİNJİǑIJĮǁǎ IJNjǀNjĮ IJǎǑ ȺĮljƿIJǎǑ ƿǒİLj ưF = 0. x

Ʒǎ Ⱥİįǁǎ LJƿıdž IJNjǀNjĮIJǎǐ (Fragment Offset). ƴǏǎıįLjǎǏǁDžİLj IJdž LJƿıdž ljƾLJİ IJNjǀNjĮIJǎǐ ıIJǎ ȺĮljƿIJǎ, ǙıIJİ ǎ ȺĮǏĮNJǀȺIJdžǐ njĮ NjȺǎǏİǁ njĮ İȺĮnjĮıǑnjĮǏNjǎNJǎDŽǀıİLj IJǎ ȺĮljƿIJǎ. Ʒǎ Ⱥİįǁǎ ĮǑIJǗ ljĮLJǎǏǁDžİLj IJdžnj ĮȺǗıIJĮıdž ȺǎǑ ƿǒİLj dž LJƿıdž IJǎǑ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjǎǑ IJNjǀNjĮIJǎǐ ĮȺǗ IJdžnj ĮǏǒǀ IJǎǑ ƭƵ ȺĮljƿIJǎǑ ljĮLj NjİIJǏLjƿIJĮLj ıİ ȺǎNJNJĮȺNJƾıLjĮ IJǎǑ 8 įǑĮįLjljƾ ǓdžijǁĮ.

x

Ʒǎ Ⱥİįǁǎ ǒǏǗnjǎǐ Džǔǀǐ (Time to Live). ƴǏǎıįLjǎǏǁDžİLj IJǎ ǒǏǗnjǎ Džǔǀǐ IJǎǑ IƵ ȺĮljƿIJǎǑ. Ƴ ǒǏǗnjǎǐ Džǔǀǐ NjİIJǏLjƿIJĮLj ıİ įİǑIJİǏǗNJİȺIJĮ, ĮNJNJƾ IJǎ ȺLjǎ ıǑnjdžLJLjıNjƿnjǎ İǁnjĮLj njĮ NjİIJǏLjƿIJĮLj ıİ ĮǏLjLJNjǗ DžİǘǍİǔnj (hops), İȺİLjįǀ ǎ ǒǏǗnjǎǐ įLjƿNJİǑıdžǐ ĮȺǗ ƿnjĮnj İnjįLjƾNjİıǎ ıIJĮLJNjǗ ıİ ƿnjĮnj ƾNJNJǎ İǁnjĮLj ljƾIJǔ IJǎǑ İnjǗǐ įİǑIJİǏǎNJƿȺIJǎǑ. ƮƾLJİ ijǎǏƾ ȺǎǑ IJǎ ȺĮljƿIJǎ ȺİǏnjƾ ĮȺǗ ƿnjĮnj İnjįLjƾNjİıǎ ıIJĮLJNjǗ, ĮijĮLjǏİǁIJĮLj NjǁĮ NjǎnjƾįĮ. Ƭ IJLjNjǀ ƿnjĮǏǍdžǐ ȺǏǎıįLjǎǏǁDžİIJĮLj ĮȺǗ IJǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ IJǎǑ ĮnjǙIJİǏǎǑ İȺLjȺƿįǎǑ ȺǎǑ įdžNjLjǎǑǏDŽİǁ IJǎ ȺĮljƿIJǎ, İnjǙ dž NjƿDŽLjıIJdž IJLjNjǀ ƿnjĮǏǍdžǐ İǁnjĮLj IJǎ 255. ƣIJĮnj dž IJLjNjǀ ĮǑIJǀ DŽǁnjİLj Njdžįƿnj, IJǎ ȺĮljƿIJǎ ljĮIJĮıIJǏƿijİIJĮLj, İȺİLjįǀ LJİǔǏİǁIJĮLj ǗIJLj ƿǒİLj NjȺİLj ıİ ĮIJƿǏNjǎnjĮ ljǑljNJLjljǀ ȺǎǏİǁĮ (loop) NjƿıĮ ıIJǎ įǁljIJǑǎ.

x

Ʒǎ Ⱥİįǁǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ (Protocol). ƧnjĮijƿǏİIJĮLj ıIJǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ IJǎǑ İȺLjȺƿįǎǑ NjİIJĮijǎǏƾǐ, ȺǎǑ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj (Ⱥ.ǒ. TCP, UDP) ıIJǎnj IJİNJLjljǗ ıIJĮLJNjǗ ȺǏǎǎǏLjıNjǎǘ. ƷǑȺLjljƿǐ IJLjNjƿǐ IJǎǑ ȺİįǁǎǑ ĮǑIJǎǘ İǁnjĮLj: o

ƷCƵ = 6

o

UDP = 17

x

Ʒǎ Ⱥİįǁǎ ƾLJǏǎLjıNjĮ İNJƿDŽǒǎǑ İȺLjljİijĮNJǁįĮǐ (Header Checksum). ƹǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj DŽLjĮ IJǎnj ƿNJİDŽǒǎ ǎǏLJǀǐ NjİIJƾįǎıdžǐ NjǗnjǎ DŽLjĮ IJdžnj İȺLjljİijĮNJǁįĮ ljĮLj ǗǒLj DŽLjĮ IJĮ įİįǎNjƿnjĮ. ƪȺİLjįǀ ǑȺƾǏǒǎǑnj Ⱥİįǁǎ ȺǎǑ ĮNJNJƾDžǎǑnj ljĮIJƾ IJdžnj ȺǎǏİǁĮ IJǎǑ NjdžnjǘNjĮIJǎǐ, ǗȺǔǐ İǁnjĮLj ǎ ǒǏǗnjǎǐ Džǔǀǐ, IJǎ ƾLJǏǎLjıNjĮ İNJƿDŽǒǎǑ İȺLjljİijĮNJǁįĮǐ İȺĮnjǑȺǎNJǎDŽǁDžİIJĮLj ıİ ljƾLJİ İnjįLjƾNjİıǎ İȺǁȺİįǎ IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ.

x

Ʒǎ Ⱥİįǁǎ įLjİǘLJǑnjıdž ĮȺǎıIJǎNJƿĮ (Source Address). ƪǁnjĮLj 32 įǑĮįLjljƾ ǓdžijǁĮ ljĮLj ȺǏǎıįLjǎǏǁDžİLj IJdžnj ƭƵ įLjİǘLJǑnjıdž IJǎǑ ĮȺǎıIJǎNJƿĮ.

x

Ʒǎ Ⱥİįǁǎ įLjİǘLJǑnjıdž ȺĮǏĮNJǀȺIJdž (Destination Address). ƪǁnjĮLj 32 įǑĮįLjljƾ ǓdžijǁĮ ljĮLj ȺǏǎıįLjǎǏǁDžİLj IJdžnj IƵ įLjİǘLJǑnjıdž IJǎǑ ȺĮǏĮNJǀȺIJdž.

x

Ʒǎ Ⱥİįǁǎ İȺLjNJǎDŽƿǐ (Options). ƪǁnjĮLj Njdž ǑȺǎǒǏİǔIJLjljǗ Ⱥİįǁǎ NjİIJĮǃNJdžIJǎǘ NjǀljǎǑǐ, ȺǎǑ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj DŽLjĮ njĮ ĮnjIJLjNjİIJǔȺǁDžİLj LJƿNjĮIJĮ ĮıijƾNJİLjĮǐ, ljĮIJİǑLJǑnjǗNjİnjdžǐ įǏǎNjǎNJǗDŽdžıdžǐ, ǒǏǎnjǎıijǏĮDŽǁįǔnj, ljĮIJĮDŽǏĮijǀǐ įLjĮįǏǎNjǙnj ljIJNJ. ƣIJĮnj IJǎ NjƿDŽİLJǎǐ IJǎǑ ȺİįǁǎǑ ĮǑIJǎǘ įİnj İǁnjĮLj ȺǎNJNJĮȺNJƾıLjǎ IJǔnj 32 įǑĮįLjljǙnj Ǔdžijǁǔnj, IJǎ ǑȺǗNJǎLjȺǎ ıǑNjȺNJdžǏǙnjİIJĮLj Njİ NjdžįİnjLjljƾ.

x

Ʒǎ Ⱥİįǁǎ ıǑNjȺNJǀǏǔıdž įİįǎNjƿnjǔnj (Padding). ƹǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj DŽLjĮ njĮ ıǑNjȺNJdžǏǔLJİǁ Njİ 32 įǑĮįLjljƾ ǓdžijǁĮ IJǎ Ⱥİįǁǎ İȺLjNJǎDŽƿǐ ljĮLj ƿǒİLj ȺƾnjIJĮ IJLjNjǀ 0.

x

Ʒǎ Ⱥİįǁǎ įİįǎNjƿnjĮ (Data). ƪǁnjĮLj IJǎ Ⱥİįǁǎ ȺǎǑ ȺİǏLjƿǒİLj NjƿǏǎǐ IJǔnj ȺǏĮDŽNjĮIJLjljǙnj įİįǎNjƿnjǔnj ȺǎǑ ıIJƿNJnjİLj ǎ ƿnjĮǐ džNJİljIJǏǎnjLjljǗǐ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀǐ ıIJǎnj ƾNJNJǎ.

2.2 ƩLjİǑLJǑnjıLjǎįǗIJdžıdž ƠnjĮ ıdžNjĮnjIJLjljǗ ıIJǎLjǒİǁǎ IJǎǑ TCP/IP İǁnjĮLj dž įLjİǑLJǑnjıLjǎįǗIJdžıdž, įdžNJĮįǀ ǎ IJǏǗȺǎǐ ĮnjIJLjıIJǎǁǒdžıdžǐ NjLjĮǐ įLjİǘLJǑnjıdžǐ Njİ ƿnjĮnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ȺǎǑ ıǑnjįƿİIJĮLj ıİ ljƾȺǎLjǎ įǁljIJǑǎ. ƳLj IP įLjİǑLJǘnjıİLjǐ İǁnjĮLj NjǎnjĮįLjljǎǁ ĮǏLjLJNjǎǁ (32-bit) ȺǎǑ įǁnjǎnjIJĮLj ĮȺǗ IJǎ ƮƿnjIJǏǎ ƴNJdžǏǎijǎǏLjǙnj ƩLjljIJǘǎǑ (NIC: Network Information Center). ƧǑIJƿǐ ǎLj NjǎnjĮįLjljƿǐ įLjİǑLJǘnjıİLjǐ İȺLjIJǏƿȺǎǑnj ıİ IP įǁljIJǑĮ ıİ ǎNJǗljNJdžǏǎ IJǎnj ljǗıNjǎ njĮ İȺLjljǎLjnjǔnjǀıǎǑnj NjİIJĮǍǘ IJǎǑǐ. ƮƾLJİ įLjİǘLJǑnjıdž IP ȺİǏLjNJĮNjǃƾnjİLj: x

Ʒdžnj IJĮǑIJǗIJdžIJĮ IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ (network identifier ǀ net ID), dž ǎȺǎǁĮ ĮnjĮijƿǏİIJĮLj ıİ ƿnjĮ LjįLjĮǁIJİǏǎ ijǑıLjljǗ įǁljIJǑǎ ȺǎǑ ıǑnjįƿİIJĮLj ıIJǎ ƩLjĮįǁljIJǑǎ.

x

Ʒdžnj IJĮǑIJǗIJdžIJĮ IJǎǑ ljǗNjǃǎǑ (host identifier ǀ host ID), dž ǎȺǎǁĮ ĮnjĮijƿǏİIJĮLj ıİ NjLjĮ LjįLjĮǁIJİǏdž ıǑıljİǑǀ ȺǎǑ ıǑnjįƿİIJĮLj ıİ ĮǑIJǗ IJǎ ijǑıLjljǗ įǁljIJǑǎ. ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 7 ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ ƪȺǎNjƿnjǔǐ NjǁĮ įLjİǘLJǑnjıdž IP ȺǏǎıįLjǎǏǁDžİLj IJǎ IJNjǀNjĮ IJǎǑ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ ıIJǎ ǎȺǎǁǎ LJĮ ıǑnjįİLJİǁ NjLjĮ ıǑıljİǑǀ įLjljIJǘǎǑ. ƶdžNjİLjǙnjİIJĮLj ǗIJLj NjLjĮ ıǑıljİǑǀ įLjljIJǘǎǑ ȺǎǑ ƿǒİLj IJdžnj įǑnjĮIJǗIJdžIJĮ njĮ ıǑnjįİLJİǁ IJĮǑIJǗǒǏǎnjĮ ıİ įLjĮijǎǏİIJLjljƾ įǁljIJǑĮ ƿǒİLj ljĮLj ȺǎNJNJƿǐ įLjİǑLJǘnjıİLjǐ IP, įdžNJĮįǀ NjǁĮ ĮȺǎljNJİLjıIJLjljǀ įLjİǘLJǑnjıdž IP DŽLjĮ ljƾLJİ ıǘnjįİıdž. ƣȺǔǐ DŽǁnjİIJĮLj ĮnjIJLjNJdžȺIJǗ, NjǁĮ įLjİǘLJǑnjıdž IP İǁnjĮLj ƿnjĮ IJİǒnjdžIJǗ įdžNjLjǎǘǏDŽdžNjĮ ljĮLj įİnj ƿǒİLj ljĮNjǁĮ ıǒƿıdž Njİ IJǎ ǑNJLjljǗ ǀ IJĮ NjƿıĮ NjİIJƾįǎıdžǐ ȺǎǑ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnjIJĮLj ıİ ƿnjĮ įǁljIJǑǎ. ƷĮ 32 bit ljƾLJİ įLjİǘLJǑnjıdžǐ IP įLjĮljǏǁnjǎnjIJĮLj ıİ ĮǑIJƾ ȺǎǑ ĮijǎǏǎǘnj IJdžnj IJĮǑIJǗIJdžIJĮ IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ (net ID) ljĮLj ıİ ĮǑIJƾ ȺǎǑ ĮijǎǏǎǘnj IJdžnj IJĮǑIJǗIJdžIJĮ IJǎǑ ljǗNjǃǎǑ. ƧǑIJǗ DŽǁnjİIJĮLj IJĮǍLjnjǎNjǙnjIJĮǐ IJLjǐ įLjİǑLJǘnjıİLjǐ IP ıİ ȺƿnjIJİ ljNJƾıİLjǐ, ljƾLJİ ljNJƾıdž ȺǏǎıįLjǎǏǁDžİIJĮLj ĮȺǗ IJǎ ǀ IJĮ bit Njİ IJĮ ǎȺǎǁĮ ǍİljLjnjƾ. ƣNJİǐ ǎLj ljNJƾıİLjǐ ijĮǁnjǎnjIJĮLj ıIJǎ ƶǒǀNjĮ 3. 0

net ID (7 bits)

host ID (24 bits) ƮNJƾıdž A

1 0

net ID (14 bits)

host ID (16 bits) ƮNJƾıdž B

1 1 0

net ID (21 bits)

host ID (8 bits)

ƮNJƾıdž C

1 1 1 0

ƩLjİǘLJǑnjıdž ȺǎNJNJĮȺNJǀǐ ĮȺǎıIJǎNJǀǐ (multicast address) (28 bits) ƮNJƾıdž D

1 1 1 1 0

ưİNJNJǎnjIJLjljǀ ǒǏǀıdž (27 bits) ƮNJƾıdž E ƶǒǀNjĮ 3: ƮNJƾıİLjǐ IJǔnj IP įLjİǑLJǘnjıİǔnj

ƮƾLJİ IP įLjİǘLJǑnjıdž ȺǎǑ ƿǒİLj NjƿDŽİLJǎǐ 32 bits, ıǑnjIJǁLJİIJĮLj ĮȺǗ IJƿııİǏĮ ȺİįǁĮ IJǔnj 8 bits ȺǎǑ ǎnjǎNjƾDžǎnjIJĮLj ǎljIJƾįİǐ (octets). ƳLj ǎljIJƾįİǐ ǒǔǏǁDžǎnjIJĮLj NjİIJĮǍǘ IJǎǑǐ Njİ IJİNJİǁİǐ. ƮƾLJİ ǎljIJƾįĮ, ĮnjĮȺĮǏLjıIJƾIJĮLj Njİ ƿnjĮnj įİljĮįLjljǗ ĮǏLjLJNjǗ, ǎ ǎȺǎǁǎǐ ljǑNjĮǁnjİIJĮLj ĮȺǗ IJǎ 0-255. ƧǑIJǀ dž NjǎǏijǀ ǎnjǎNjƾDžİIJĮLj įİljĮįLjljǀ ıdžNjİLjǎDŽǏĮijǁĮ Njİ IJİNJİǁİǐ (dotted decimal notation). ƴĮǏĮljƾIJǔ, įǁnjİIJĮLj ǔǐ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ NjLjĮ IP įLjİǘLJǑnjıdž ıİ įǑĮįLjljǀ NjǎǏijǀ ljĮLj ıİ NjǎǏijǀ įİljĮįLjljǀǐ ıdžNjİLjǎDŽǏĮijǁĮǐ Njİ IJİNJİǁİǐ. ƩǑĮįLjljǀ NjǎǏijǀ

ưǎǏijǀ įİljĮįLjljǀǐ ıdžNjİLjǎDŽǏĮijǁĮǐ Njİ IJİNJİǁİǐ

10000011 01101011 00000011 00011000

131.107.3.24

ƳįdžDŽǁİǐ įLjİǑLJǑnjıLjǎįǗIJdžıdžǐ (addressing guidelines) Ƨnj LJƿNJİLj ljƾȺǎLjǎǐ njĮ ijIJLjƾǍİLj ƿnjĮ IP įǁljIJǑǎ ĮǑIJǗ LJĮ İǁnjĮLj ljĮIJdžDŽǎǏǁĮǐ B ǀ C įLjǗIJLj ǗNJĮ IJĮ įǁljIJǑĮ ljĮIJdžDŽǎǏǁĮǐ A ƿǒǎǑnj ǀįdž İǁIJİ įǎLJİǁ, ǀ ljǏĮIJdžLJİǁ ĮȺǗ IJdžnj Internet Assigned Numbers Authority (IANA). ƠnjĮ ıdžNjİǁǎ ljNJİLjįǁ ȺǎǑ LJĮ ȺǏƿȺİLj njĮ ȺǏǎıƿǍİLj ljƾȺǎLjǎǐ ǎ ǎȺǎǁǎǐ LJƿNJİLj njĮ ıǑnjįƿıİLj ƿnjĮ IP įǁljIJǑǎ ıIJǎ Internet, İǁnjĮLj ǗIJLj LJĮ ȺǏƿȺİLj njĮ ȺƾǏİLj IP įLjİǘLJǑnjıdž ljĮLj domain name ĮȺǗ IJdžnj IANA. ƮĮIJƾ IJdžnj ĮȺǗįǎıdž network ljĮLj host ID, ȺǏƿȺİLj njĮ NJĮNjǃƾnjǎnjIJĮLj ǑȺǗǓdž ǎLj ĮljǗNJǎǑLJǎLj ljĮnjǗnjİǐ: x

Ʒǎ net ID įİnj NjȺǎǏİǁ njĮ İǁnjĮLj 127. ƧǑIJǀ dž IJLjNjǀ İǁnjĮLj įİıNjİǑNjƿnjdž DŽLjĮ NJİLjIJǎǑǏDŽǁİǐ ǃǏǗDŽǒǎǑ ĮnjĮljǘljNJǔıdžǐ (loopback functions).

x

Ʒǎ net ID ljĮLj IJǎ host ID įİnj ȺǏƿȺİLj njĮ İǁnjĮLj 255. ƩdžNJĮįǀ IJĮ bits IJǎǑǐ įİnj ȺǏƿȺİLj njĮ İǁnjĮLj ǗNJĮ 1. Ʒǎ 255 İǁnjĮLj įLjİǘLJǑnjıdž İljȺǎNjȺǀǐ (broadcast address). ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 8 ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ x Ʒǎ net ID ljĮLj IJǎ host ID įİnj ȺǏƿȺİLj njĮ İǁnjĮLj 0. ƩdžNJĮįǀ IJĮ bits IJǎǑǐ įİnj ȺǏƿȺİLj njĮ İǁnjĮLj ǗNJĮ 0. Ʒǎ 0 ıdžNjĮǁnjİLj "NjǗnjǎ IJǎ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjǎ įǁljIJǑǎ" ǀ "NjǗnjǎ ǎ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjǎǐ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀǐ". x

Ʒǎ host ID ȺǏƿȺİLj njĮ İǁnjĮLj NjǎnjĮįLjljǗ NjƿıĮ ıIJǎ IJǎȺLjljǗ network ID.

x

ƶǑNjǃĮIJǗIJdžIJĮ Njİ IJǎ ƩLjĮįǁljIJǑǎ. ƶIJLjǐ ȺİǏLjȺIJǙıİLjǐ ȺǎǑ ĮȺĮLjIJİǁIJĮLj ıǘnjįİıdž IJǎǑ IJǎȺLjljǎǘ NjĮǐ įLjljIJǘǎǑ Njİ IJǎ ƩLjĮįǁljIJǑǎ, LJĮ ȺǏƿȺİLj ǎLj İıǔIJİǏLjljƿǐ įLjİǑLJǘnjıİLjǐ IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ njĮ Njdžnj ƿǒǎǑnj ȺǏǎǃNJǀNjĮIJĮ ıǑNjǃĮIJǗIJdžIJĮǐ NjĮ ĮǑIJǗ. ƪįǙ įLjĮljǏǁnjǎǑNjİ įǘǎ ȺİǏLjȺIJǙıİLjǐ: o

ƹǏǀıdž ljĮIJĮǒǔǏdžNjƿnjǔnj įLjİǑLJǘnjıİǔnj IJǎǑ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ. ƧǑIJǗ İǁnjĮLj İǍĮLjǏİIJLjljƾ įǘıljǎNJǎ įLjǗIJLj įİnj ǑȺƾǏǒǎǑnj įLjĮLJƿıLjNjİǐ įLjİǑLJǘnjıİLjǐ ıİ ĮijLJǎnjǁĮ.

o

ƩdžNjLjǎǑǏDŽǁĮ İıǔIJİǏLjljǎǘ LjįLjǔIJLjljǎǘ ıǑıIJǀNjĮIJǎǐ įLjİǑLJǑnjıLjǎįǗIJdžıdžǐ. ƶIJdžnj ȺİǏǁȺIJǔıdž ĮǑIJǀ LJĮ ȺǏƿȺİLj njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjdžLJǎǘnj ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjİǐ įLjİǑLJǘnjıİLjǐ ȺǎǑ ǎǏǁDžǎnjIJĮLj ĮȺǗ IJǎ RFC 1597 (Request For Comments) ljĮLj İǁnjĮLj: ƮNJƾıdž Ƨ Njİ net ID 10. ƮNJƾıdž ƨ Njİ net ID ĮȺǗ 172.16 ƿǔǐ 172.31 ƮNJƾıdž C Njİ net ID ĮȺǗ 192.168.0 ƿǔǐ 192.168.255. ƳLj ȺĮǏĮȺƾnjǔ įLjİǑLJǘnjıİLjǐ İǁnjĮLj ĮǑıIJdžǏƾ DŽLjĮ LjįLjǔIJLjljǀ ǒǏǀıdž ljĮLj įİnj NjȺǎǏǎǘnj njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjdžLJǎǘnj ıIJǎ ƩLjĮįǁljIJǑǎ.

Ʒǎ İǘǏǎǐ IJǔnj įLjİǑLJǘnjıİǔnj DŽLjĮ ljƾLJİ ljNJƾıdž, ȺĮǏĮIJǁLJİIJĮLj ıIJǎnj ȺĮǏĮljƾIJǔ ȺǁnjĮljĮ: ƮNJƾıdž

ƪǘǏǎǐ įLjİǑLJǘnjıİǔnj

A

0.0.0.0

ǔǐ

127.255.255.255

ƨ

128.0.0.0

ǔǐ

191.255.255.255

C

192.0.0.0

ǔǐ

223.255.255.255

D

224.0.0.0

ǔǐ

239.255.255.255

E

240.0.0.0

ǔǐ

247.255.255.255

ƶIJǎnj ȺĮǏĮljƾIJǔ ȺǁnjĮljĮ ijĮǁnjİIJĮLj IJǎ ȺNJǀLJǎǐ įLjljIJǘǔnj ljĮLj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ȺǎǑ NjȺǎǏİǁ ljĮIJƾ NjƿDŽLjıIJǎ njĮ İǍǑȺdžǏİIJǀıİLj ljƾLJİ ljNJƾıdž įLjİǑLJǘnjıİǔnj NJĮNjǃĮnjǎNjƿnjǔnj ǑȺǗǓdž ljĮLj IJǔnj bit ȺǎǑ įİıNjİǘǎnjIJĮLj DŽLjĮ IJǎnj ȺǏǎıįLjǎǏLjıNjǗ IJdžǐ ljNJƾıdžǐ: ƮNJƾıdž

ưƿDŽLjıIJǎ ȺNJǀLJǎǐ įLjljIJǘǔnj

ưƿDŽLjıIJǎ ȺNJǀLJǎǐ Ƭ/Ƹ Įnjƾ įǁljIJǑǎ

ưƿDŽLjıIJǎ ıǑnjǎNJLjljǗ ȺNJǀLJǎǐ Ƭ/Ƹ

Ƨ

126

16.777.214

2.113.928.964

ƨ

16.384

65.534

1.073.709.056

C

2.097.152

254

532.676.608

ưİ ĮǑIJǀ IJdžnj NjƿLJǎįǎ įLjİǑLJǑnjıLjǎįǗIJdžıdžǐ NjȺǎǏǎǘnj njĮ ljĮNJǑijLJǎǘnj LJİǔǏdžIJLjljƾ 3,5 įLjıİljĮIJǎNjNjǘǏLjĮ ȺİǏǁȺǎǑ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJƿǐ (ǗȺǔǐ ȺǏǎljǘȺIJİLj ĮLJǏǎLjıIJLjljƾ ĮȺǗ IJǎnj ȺĮǏĮȺƾnjǔ ȺǁnjĮljĮ). ƶIJdžnj ȺǏƾǍdž dž İǍƾȺNJǔıdž IJǎǑ įLjĮįLjljIJǘǎǑ ȺǎǑ ǃĮıǁDžİIJĮLj ıIJdžnj įLjİǑLJǑnjıLjǎįǗIJdžıdž ĮǑIJǀ İǁnjĮLj IJǗıǎ ǏĮDŽįĮǁĮ ȺǎǑ įdžNjLjǎǑǏDŽİǁ ƿnjIJǎnjǎ ȺǏǗǃNJdžNjĮ İȺƾǏljİLjĮǐ IP įLjİǑLJǘnjıİǔnj ȺĮǏƾ IJǎ NjİDŽƾNJǎ ȺNJǀLJǎǐ IJǎǑǐ.

2.3 ưƾıljĮ ƸȺǎįLjljIJǘǎǑ (Subnet Mask) ƪǁnjĮLj ijĮnjİǏǗ ǗIJLj ıIJdžnj ljNJƾıdž Ƨ, ǗȺǔǐ ƾNJNJǔıIJİ ljĮLj DŽLjĮ IJdžnj ljNJƾıdž ƨ, įǁnjİIJĮLj ƿnjĮǐ ȺǎNJǘ NjİDŽƾNJǎ Ⱥİįǁǎ DŽLjĮ IJǎ host ID (24 bits ljĮLj 16 bits ĮnjIJǁıIJǎLjǒĮ). ƩdžNJĮįǀ DŽLjĮ ƿnjĮ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjǎ įǁljIJǑǎ (net ID) ĮnjIJLjıIJǎLjǒǎǘnj ǑȺİǏǃǎNJLjljƾ ȺǎNJNJǎǁ įLjljIJǑǔNjƿnjǎLj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJƿǐ (hosts). ƪǁnjĮLj ıIJdžnj ljǏǁıdž ǗNjǔǐ IJǎǑ įLjĮǒİLjǏLjıIJǀ IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ njĮ ljĮLJǎǏǁıİLj IJĮ ǑȺǎįǁljIJǑĮ (subnets) ljĮLj njĮ "IJĮljIJǎȺǎLjǀıİLj" ljĮNJǘIJİǏĮ IJǎ ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 9 ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ įǁljIJǑǗ IJǎǑ. īLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ Įǐ LJİǔǏǀıǎǑNjİ Ⱥǔǐ ljƾȺǎLjǎǐ LJƿNJİLj njĮ įLjĮǒİLjǏLjıIJİǁ IJǎ ljNJƾıdžǐ B 150.251 įǁljIJǑǗ IJǎǑ. ƧnjIJǁ njĮ IJǎ įLjĮǒİLjǏLjıIJİǁ ǔǐ İǍǀǐ: 16 bits

16 bits

net ID = 150.251

host ID

IJǎ NjİIJĮıǒdžNjĮIJǁDžİLj ıİ: 16 bits

8 bits

8 bits

net ID = 150.251

subnet ID

host ID

Ƴ ȺĮǏĮȺƾnjǔ IJǏǗȺǎǐ įLjĮǒİǁǏLjıdžǐ İǁnjĮLj ljĮLj ǎ įdžNjǎijLjNJƿıIJİǏǎǐ. Ʒǎ NjƿDŽİLJǎǐ IJǎǑ subnet ID NjȺǎǏİǁ njĮ ȺǎLjljǁNJİLj ĮnjƾNJǎDŽĮ Njİ IJLjǐ ĮnjƾDŽljİǐ IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ. ƪnjnjǎİǁIJĮLj ȺǙǐ ljĮIJƾ IJdžnj NjİIJĮǃǎNJǀ IJǎǑ subnet ID ĮNJNJƾDžİLj ljĮLj dž IJLjNjǀ IJǎǑ host ID. ƮƾLJİ įLjljIJǑǔNjƿnjǎǐ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀǐ ljĮIJƾ IJdžnj İljljǁnjdžıdž IJǎǑ NJİLjIJǎǑǏDŽLjljǎǘ IJǎǑ ıǑıIJǀNjĮIJǎǐ (bootstrap time) DŽnjǔǏǁDžİLj IJdžnj įLjİǘLJǑnjıdž ȺǎǑ IJǎǑ ĮnjǀljİLj (IP address). Ƨnj ƿǒİLj ĮȺǎLJdžljİǑIJLjljƾ NjƿıĮ IJdžnj ijǑNJƾİLj ljĮLj IJdžnj įLjĮǃƾDžİLj ĮȺǗ İljİǁ. Ƨnj ǗǒLj IJdžnj "NjĮLJĮǁnjİLj" ĮȺǗ ljƾȺǎLjǎ DŽİLjIJǎnjLjljǗ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ Įijǎǘ IJǎnj ǏǔIJǀıİLj ȺǏǙIJĮ (ǎ DŽİLjIJǎnjLjljǗǐ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀǐ įİnj İǁnjĮLj ljƾȺǎLjǎǐ IJǑǒĮǁǎǐ ljĮLj ƿǒİLj ıIJdžLJİǁ ƿIJıLj ǙıIJİ njĮ ĮȺĮnjIJƾİLj ıİ IJƿIJǎLjǎǑ İǁįǎǑǐ ĮLjIJǀıİLjǐ (requests)). ƪǁnjĮLj ǗNjǔǐ İǍǁıǎǑ ĮȺĮǏĮǁIJdžIJǎ njĮ DŽnjǔǏǁDžİLj ȺǗıĮ bits ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnjIJĮLj DŽLjĮ IJǎ subnet ID ljĮLj ȺǗıĮ DŽLjĮ IJǎ host ID. ƧǑIJǗ ljĮLJǎǏǁDžİIJĮLj İȺǁıdžǐ ljĮIJƾ IJdžnj İljljǁnjdžıdž IJǎǑ ıǑıIJǀNjĮIJǎǐ ĮȺǗ NjǁĮ ȺǎıǗIJdžIJĮ ȺǎǑ ǎnjǎNjƾDžİIJĮLj subnet mask. To subnet mask İǁnjĮLj ƿnjĮǐ 32-bit ĮǏLjLJNjǗǐ ȺǎǑ ȺİǏLjƿǒİLj IJǎ Ǔdžijǁǎ "1" DŽLjĮ IJǎ net ID ljĮLj IJǎ subnet ID, ljĮLj IJǎ Ǔdžijǁǎ "0" DŽLjĮ IJǎ host ID. ƴĮǏĮljƾIJǔ ijĮǁnjİIJĮLj dž IJLjNjǀ IJǎǑ subnet mask DŽLjĮ įǘǎ įLjĮijǎǏİIJLjljƿǐ įLjĮǒİLjǏǁıİLjǐ İnjǗǐ įLjljIJǘǎǑ ljNJƾıdžǐ B.

Subnet Mask:

Subnet Mask:

16 bits

8 bits

8 bits

net ID

subnet ID

host ID

1111111111111111

11111111

00000000

16 bits

10 bits

6 bits

net ID

subnet ID

host ID

1111111111111111

1111111111

000000

= 255.255.255.0

= 255.255.255.192

ƠnjĮǐ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀǐ ǗIJĮnj DŽnjǔǏǁDžİLj IJdžnj įLjİǘLJǑnjıǀ IJǎǑ (IP) ljĮLj IJǎ subnet mask NjȺǎǏİǁ njĮ ljĮLJǎǏǁıİLj Įnj ljƾȺǎLjĮ ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮ ȺǏǎǎǏǁDžİIJĮLj DŽLjĮ: 1) ƿnjĮnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ıIJǎ įLjljǗ IJǎǑ ǑȺǎįǁljIJǑǎ 2) ƿnjĮnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ıİ įLjĮijǎǏİIJLjljǗ ǑȺǎįǁljIJǑǎ ƾNJNJĮ ıIJǎ įLjljǗ IJǎǑ įǁljIJǑǎ 3) ƿnjĮnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ıİ įLjĮijǎǏİIJLjljǗ įǁljIJǑǎ. īnjǔǏǁDžǎnjIJĮǐ ƿnjĮǐ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀǐ IJdžnj IP IJǎǑ ǍƿǏİLj ıİ ȺLjĮ ljNJƾıdž ĮnjǀljİLj (Ƨ, ƨ, ǀ C, ĮȺǗ IJĮ ȺİǏLjııǗIJİǏǎ ıdžNjĮnjIJLjljƾ ǓdžijǁĮ IJdžǐ įLjİǘLJǑnjıdžǐ), IJǎ ǎȺǎǁǎ ıdžNjĮǁnjİLj ǗIJLj DŽnjǔǏǁDžİLj Ⱥǎǘ İǁnjĮLj IJǎ ǗǏLjǎ NjİIJĮǍǘ IJǎǑ net ID ljĮLj IJǎǑ subnet ID, İnjǙ DŽnjǔǏǁDžǎnjIJĮǐ IJǎ subnet mask NjȺǎǏİǁ njĮ ljĮIJĮNJƾǃİLj Ⱥǎǘ İǁnjĮLj IJǎ ǗǏLjǎ NjİIJĮǍǘ IJǎǑ subnet ID ljĮLj IJǎǑ host ID. ƴĮǏƾįİLjDŽNjĮ: Ƨǐ ǑȺǎLJƿıǎǑNjİ Ⱥǔǐ dž įLjİǘLJǑnjıdž NjĮǐ İǁnjĮLj 140.252.1.1 (įLjİǘLJǑnjıdž ljNJƾıdžǐ B) ljĮLj ǗIJLj IJǎ subnet mask İǁnjĮLj 255.255.255.0 (8 bits DŽLjĮ IJǎ subnet ID ljĮLj 8 bits DŽLjĮ IJǎ host ID). x

Ƨnj LJƿNJǎǑNjİ njĮ ıǑnjįİLJǎǘNjİ Njİ ljƾȺǎLjǎ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ȺǎǑ ƿǒİLj IP 140.252.4.5 ǍƿǏǎǑNjİ ǗIJLj IJĮ net IDs İǁnjĮLj IJĮ ǁįLjĮ (140.252), ĮNJNJƾ IJĮ subnet IDs İǁnjĮLj įLjĮijǎǏİIJLjljƾ (1 ljĮLj 4). Ʒǎ ƶǒǀNjĮ 4 įİǁǒnjİLj ȺǙǐ DŽǁnjİIJĮLj dž ıǘDŽljǏLjıdž IJǔnj įǘǎ įLjİǑLJǘnjıİǔnj Njİ IJdžnj ǒǏdžıLjNjǎȺǎǁdžıdž IJǎǑ subnet mask. ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 10 ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ x Ƨnj LJƿNJǎǑNjİ njĮ ıǑnjįİLJǎǘNjİ Njİ ljƾȺǎLjǎ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ȺǎǑ ƿǒİLj IP 140.252.1.22 ǍƿǏǎǑNjİ Ⱥǔǐ IJĮ net IDs İǁnjĮLj ǁįLjĮ (140.252), ǗȺǔǐ ljĮLj IJĮ subnet IDs (1). ƷĮ host IDs ǗNjǔǐ İǁnjĮLj įLjĮijǎǏİIJLjljƾ. x

Ƨnj LJƿNJǎǑNjİ njĮ ıǑnjįİLJǎǘNjİ Njİ ljƾȺǎLjǎ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ȺǎǑ ƿǒİLj IP 192.43.235.6, IJĮ net IDs İǁnjĮLj įLjĮijǎǏİIJLjljƾ ljĮLj ȺİǏLjııǗIJİǏİǐ ıǑDŽljǏǁıİLjǐ įİnj DŽǁnjǎnjIJĮLj. ƷƿNJǎǐ IJǎǑ net ID IJdžǐ ljNJƾıdžǐ ƨ

Subnet Mask:

ƷƿNJǎǐ IJǎǑ subnet ID

140

252

1

1

11111111

11111111

11111111

00000000

ƢįLjĮ net IDs 140

252

= 255.255.255.0

ƩLjĮijǎǏİIJLjljƾ subnet IDs 4

5

ƶǒǀNjĮ 4: ƶǘDŽljǏLjıdž įLjİǑLJǘnjıİǔnj Ʒǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ ipconfig DŽLjĮ DOS ǀ winipcfg DŽLjĮ windows, NjĮǐ įİǁǒnjİLj IJdžnj IP įLjİǘLJǑnjıdž IJǎǑ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ NjĮǐ, ǗȺǔǐ ijĮǁnjİIJĮLj ȺĮǏĮljƾIJǔ:

ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


11

ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ

ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ

2.4 ƸȺİǏįLjljIJǘǔıdž (Supernet Addressing) ƶIJĮ ǑȺǎįǁljIJǑĮ ȺǎǑ İǍİIJƾıĮNjİ dž NjƾıljĮ ƿǒİLj Njǀljǎǐ ȺİǏLjııǗIJİǏǔnj Bit ĮȺǗ ĮǑIJǙnj IJǎǑ ȺİįǁǎǑ įLjİǘLJǑnjıdžǐ įLjljIJǘǎǑ. ƷĮ ȺǏǗıLJİIJĮ ĮǑIJƾ bit ǎǏǁDžǎǑnj IJǎ ȺNJǀLJǎǐ IJǔnj ǑȺǎįLjljIJǘǔnj. Ƭ ĮnjIJǁLJİIJdž įLjĮįLjljĮıǁĮ ǗȺǎǑ dž NjƾıljĮ ƿǒİLj Njǀljǎǐ NjLjljǏǗIJİǏǎ ĮȺǗ IJǎ Njǀljǎǐ IJǎǑ ȺİįǁǎǑ įLjİǘLJǑnjıdžǐ įLjljIJǘǎǑ, ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj DŽLjĮ njĮ įdžNjLjǎǑǏDŽǀıİLj ǑȺİǏįǁljIJǑĮ ljĮLJǙǐ ǎNjĮįǎȺǎLjİǁ İȺLjNjƿǏǎǑǐ įǁljIJǑĮ. īLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ 32 įLjİǑLJǘnjıİLjǐ įLjljIJǘǔnj ljNJƾıdžǐ C Ⱥ.ǒ. ǎLj 192.3.0 ƿǔǐ 192.3.31, NjȺǎǏǎǘnj njĮ ǎNjĮįǎȺǎLjdžLJǎǘnj ıİ NjǁĮ įLjİǘLJǑnjıdž įLjljIJǘǎǑ IJdžnj 192.3.0 ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǙnjIJĮǐ IJdžnj NjƾıljĮ 255.255.224.0 Ƭ įLjĮįLjljĮıǁĮ ĮǑIJǀ ȺǎǑ ǎnjǎNjƾDžİIJĮLj ǑȺİǏįLjljIJǘǔıdž, ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj ıIJLjǐ ȺİǏLjȺIJǙıİLjǐ ǗȺǎǑ NjLjĮ įLjİǘLJǑnjıdž ljNJƾıdžǐ C įİnj İȺĮǏljİǁ DŽLjĮ njĮ ljĮNJǘǓİLj IJǎ ȺNJǀLJǎǐ IJǔnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj İnjǗǐ įLjljIJǘǎǑ, İnjǙ dž ǒǏǀıdž NjLjĮǐ įLjİǘLJǑnjıdžǐ ljNJƾıdžǐ ƨ LJĮ ǀIJĮnj ǑȺİǏǃǎNJLjljǀ ljĮLj LJĮ ǎįdžDŽǎǘıİ ıİ ıȺĮIJƾNJdž įLjİǑLJǘnjıİǔnj. ƶIJdžnj ȺǏƾǍdž NjLjĮ IJƿIJǎLjĮ įLjĮįLjljĮıǁĮ ljĮIJĮǏDŽİǁ IJdžnj ƿnjnjǎLjĮ IJǔnj ljNJƾıİǔnj ȺǎǑ ȺǏǎıįLjǎǏǁDžǎǑnj IJǎ NjƿDŽİLJǎǐ IJdžǐ įLjİǘLJǑnjıdžǐ įLjljIJǘǎǑ ıİ ȺǎNJNJĮȺNJƾıLjĮ IJǔnj 8 bit ljĮLj DŽLj'ĮǑIJǗ İǁnjĮLj DŽnjǔıIJǀ Njİ IJǎnj ǗǏǎ CIDR (Classless Inter – Domain Routing).

2.5 Ʒǎ ƴǏǔIJǗljǎNJNJǎ ƧnjƾNJǑıdžǐ ƩLjİǑLJǘnjıİǔnj Ʒǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ ĮnjƾNJǑıdžǐ įLjİǑLJǘnjıİǔnj (ARP: Address Resolution Protocol) ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj ĮȺǗ IJǎ NjǎnjIJƿNJǎ ƷCƵ/ƭƵ DŽLjĮ IJdž NjİIJĮIJǏǎȺǀ IJdžǐ ƭƵ įLjİǘLJǑnjıdžǐ IJdžǐ ıǑıljİǑǀǐ ıIJdžnj ȺǏĮDŽNjĮIJLjljǀ ijǑıLjljǀ įLjİǘLJǑnjıdž İNJƿDŽǒǎǑ ȺǏǗıǃĮıdžǐ ıIJǎ Njƿıǎ (MAC: Medium Access Control) IJǎǑ ǑNJLjljǎǘ. Ʒǎ ƷCƵ/ƭƵ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁ ȺĮljƿIJĮ ĮLjIJǀıİǔnj ARP, DŽLjĮ njĮ ȺƾǏİLj IJdž ijǑıLjljǀ įLjİǘLJǑnjıdž ljƾLJİ ıǑıljİǑǀǐ IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ, ljĮLj ıIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ ĮnjIJLjıIJǎLjǒǁDžİLj ĮǑIJǀ IJdž įLjİǘLJǑnjıdž ıIJdž įLjİǘLJǑnjıdž IƵ. ƣIJĮnj įdžNJĮįǀ ǒǏİLjƾDžİIJĮLj njĮ ıIJĮNJİǁ ƿnjĮ ȺĮljƿIJǎ ıİ ƿnjĮ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjǎ džNJİljIJǏǎnjLjljǗ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ, LJĮ ȺǏƿȺİLj IJǎ įǁljIJǑǎ — ljĮLj İLjįLjljǗIJİǏĮ ǎ IJİNJİǑIJĮǁǎǐ İnjįLjƾNjİıǎǐ ıIJĮLJNjǗǐ — ȺƿǏĮ ĮȺǗ IJdžnj IƵ įLjİǘLJǑnjıdž njĮ DŽnjǔǏǁDžİLj ljĮLj IJdž ijǑıLjljǀ ưƧC įLjİǘLJǑnjıdž IJǎǑ ȺĮǏĮNJǀȺIJdž. Ʒǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ ĮnjƾNJǑıdžǐ įLjİǑLJǘnjıİǔnj ljƾnjİLj ĮljǏLjǃǙǐ ĮǑIJǀ IJdž įǎǑNJİLjƾ, įǁnjǎnjIJĮǐ ıIJǎ ıIJĮLJNjǗ IJdž ijǑıLjljǀ įLjİǘLJǑnjıdž IJdžǐ ĮnjIJǁıIJǎLjǒdžǐ ƭƵ įLjİǘLJǑnjıdžǐ IJǎǑ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ȺĮǏĮNJǀȺIJdž. Ƭ İijĮǏNjǎDŽǀ arp İNjijĮnjǁDžİLj ljĮLj IJǏǎȺǎȺǎLjİǁ IJǎǑǐ ȺǁnjĮljİǐ NjİIJƾijǏĮıdžǐ įLjİǑLJǘnjıİǔnj IP ıİ ijǑıLjljƿǐ įLjİǑLJǘnjıİLjǐ ljĮLj dž ǒǏǀıdž IJdžǐ İǁnjĮLj ǗȺǔǐ ȺĮǏĮljƾIJǔ: ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr] ARP -d inet_addr [if_addr] ARP -a [inet_addr] [-N if_addr] -a

ǼȝijĮȞȓȗİȚ IJȚȢ IJȡȑȤȠȣıİȢ țĮIJĮȤȦȡȓıİȚȢ ARP įȚİȡİȣȞȫȞIJĮȢ IJĮ IJȡȑȤȠȞIJĮ įİįȠȝȑȞĮ ʌȡȦIJȠțȩȜȜȠȣ. ǹȞ țĮșȠȡȓȗİIJĮȚ IJȠ inet_addr, İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ Ș įȚİȪșȣȞıȘ IP țĮȚ Ș ijȣıȚțȒ įȚİȪșȣȞıȘ ȝȩȞȠ ȖȚĮ IJȠȞ țĮșȠȡȚıȝȑȞȠ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ. ǹȞ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ Įʌȩ ȝȚĮ įȚĮıȣȞįȑıİȚȢ įȚțIJȪȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ARP, İȝijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ȠȚ țĮIJĮȤȦȡȓıİȚȢ ȖȚĮ țȐșİ ʌȓȞĮțĮ ARP.

-g

ǵȝȠȚĮ ȝİ IJȠ -a.

inet_addr

ȀĮșȠȡȓȗİȚ ȝȚĮ įȚİȪșȣȞıȘ internet.

-N if_addr

ǼȝijĮȞȓȗİȚ IJȚȢ țĮIJĮȤȦȡȓıİȚȢ ARP ȖȚĮ IJȘȞ įȚĮıȪȞįİıȘ įȚțIJȪȠȣ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ IJȠ if_addr.

-d

ǻȚĮȖȡȐijİȚ IJȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ IJȠ inet_addr.

-s

ȆȡȠıșȑIJİȚ IJȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ țĮȚ ıȣıȤİIJȓȗİȚ IJȘ įȚİȪșȣȞıȘ Internet inet_addr ȝİ IJȘ ijȣıȚțȒ įȚİȪșȣȞıȘ eth_addr. Ǿ ijȣıȚțȒ įȚİȪșȣȞıȘ įȓȞİIJĮȚ ȝİ 6 įİțĮİȟĮįȚțȐ bytes ȤȦȡȚıȝȑȞĮ ȝİ İȞȦIJȚțȐ. Ǿ țĮIJĮȤȫȡȚıȘ İȓȞĮȚ ȝȩȞȚȝȘ.

eth_addr

ȀĮșȠȡȓȗİȚ ȝȚĮ ijȣıȚțȒ įȚİȪșȣȞıȘ.

if_addr

ǹȞ įȓȞİIJĮȚ, țĮșȠȡȓȗİȚ IJȘ įȚİȪșȣȞıȘ Internet IJȘȢ įȚĮıȪȞįİıȘȢ IJȘȢ ȠʌȠȓĮȢ Ƞ ʌȓȞĮțĮȢ ȝİIJĮijȡȐıİȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ IJȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ. ǹȞ įİȞ įȓȞİIJĮȚ, ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ Ș ʌȡȫIJȘ įȚĮșȑıȚȝȘ įȚĮıȪȞįİıȘ.

ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


12

ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ ƠnjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ ijĮǁnjİIJĮLj ȺĮǏĮljƾIJǔ:

ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ

Ʒǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ RARP (Reverse Address Resolution Protocol), ljƾnjİLj ĮljǏLjǃǙǐ IJǎ ĮnjIJǁıIJǏǎijǎ ıİ ıǒƿıdž Njİ IJǎ ȺǏǔIJǎljǎNJNJǎ ARP, įdžNJĮįǀ ĮnjIJLjıIJǎLjǒİǁ NjLjĮ ȺǏĮDŽNjĮIJLjljǀ ijǑıLjljǀ įLjİǘLJǑnjıdž MAC ıİ NjǁĮ įLjİǘLJǑnjıdž IP.

2.6 Ʒǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ İNJƿDŽǒǎǑ NjdžnjǑNjƾIJǔnj ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ Ʒǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ İNJƿDŽǒǎǑ NjdžnjǑNjƾIJǔnj ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ (ICMP: Internet Control Message Protocol), ljĮLJǎǏǁDžİLj ƿnjĮnj NjLjljǏǗ ĮǏLjLJNjǗ NjdžnjǑNjƾIJǔnj, IJĮ ǎȺǎǁĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnjIJĮLj DŽLjĮ įLjĮDŽnjǔıIJLjljǎǘǐ ljĮLj įLjĮǒİLjǏLjıIJLjljǎǘǐ ıljǎȺǎǘǐ. ƮĮLj ĮǑIJǗ, İȺĮijǁİIJĮLj ıIJǎ IP njĮ IJǎǑ įLjĮljLjnjǀıİLj IJĮ ȺĮljƿIJĮ ıIJǎ įǁljIJǑǎ. ƧnjĮijƿǏİLj NJƾLJdž ljĮLj NjdžnjǘNjĮIJĮ İNJƿDŽǒǎǑ DŽLjĮ NJǎDŽĮǏLjĮıNjǗ IJǎǑ IP. Ʒǎ ICMP, įİnj ȺǏǎıȺĮLJİǁ njĮ ljƾnjİLj IJǎ IP ĮǍLjǗȺLjıIJǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ. ưǗNJLjǐ ȺǎǑ ȺǏǎıȺĮLJİǁ njĮ ĮnjĮijƿǏİLj ljƾȺǎLjĮ NJƾLJdž ljĮLj njĮ ȺĮǏƿǒİLj ĮnjƾįǏĮıdž (feedback) DŽLjĮ ljƾȺǎLjİǐ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjİǐ ıǑnjLJǀljİǐ. ƳLj IJǘȺǎLj IJǔnj ICMP NjdžnjǑNjƾIJǔnj İǁnjĮLj ǎLj ȺĮǏĮljƾIJǔ: 1) Destination unreachable (ȺǏǎǎǏLjıNjǗǐ Njdž ȺǏǎıǃƾıLjNjǎǐ): ƧǑIJǗ IJǎ ICMP NjǀnjǑNjĮ ıIJƿNJnjİIJĮLj ıĮnj ĮȺƾnjIJdžıdž ǗIJĮnj: ƒ

ƠnjĮǐ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀǐ įİnj ǍƿǏİLj IJǎ įǁljIJǑǎ ȺǏǎǎǏLjıNjǎǘ İnjǗǐ ȺĮljƿIJǎǑ.

ƒ

ƠnjĮǐ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀǐ ȺǏƿȺİLj njĮ ıȺƾıİLj IJǎ ȺĮljƿIJǎ ıİ ƾNJNJĮ NjLjljǏǗIJİǏĮ (fragmentation) ljĮLj IJǎ Don’t Fragment flag ƿǒİLj IJİLJİǁ ıIJǎnj IP header.

ƒ

Ƴ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀǐ ȺǏǎǎǏLjıNjǎǘ įİnj NjȺǎǏİǁ njĮ ǃǏİLj IJǎ ıdžNjİǁǎ ȺǏǗıǃĮıdžǐ IJǎǑ ǑǓdžNJǗIJİǏǎǑ ȺǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ.

ƒ

īLjĮ įLjƾijǎǏǎǑǐ ƾNJNJǎǑǐ NJǗDŽǎǑǐ ȺĮǏǗNjǎLjǎǑǐ Njİ IJǎǑǐ ȺĮǏĮȺƾnjǔ.

2) Time exceeded (ǎ ǒǏǗnjǎǐ ƿNJdžǍİ): ƠnjĮǐ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀǐ ıIJƿNJnjİLj ĮǑIJǗ IJǎ ICMP NjǀnjǑNjĮ ǗIJĮnj ǎ ǒǏǗnjǎǐ Džǔǀǐ (lifetime) İnjǗǐ ȺĮljƿIJǎǑ NJǀDŽİLj. ƠnjĮǐ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ıIJƿNJnjİLj ĮǑIJǗ IJǎ NjǀnjǑNjĮ ǗIJĮnj įİnj NjȺǎǏİǁ njĮ ǎNJǎljNJdžǏǙıİLj IJdžnj ƿnjǔıdž ljǎNjNjĮIJLjǙnj (reassembly) İnjǗǐ ȺĮljƿIJǎǑ NjƿıĮ ıİ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjǎ ǒǏǎnjLjljǗ įLjƾıIJdžNjĮ. 3) Parameter problem: Ʒǎ NjǀnjǑNjĮ ĮǑIJǗ ıIJƿNJnjİIJĮLj ĮȺǗ ƿnjĮ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀ ǀ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ǗIJĮnj ǑȺƾǏǒİLj NJƾLJǎǐ ıIJǎnj IP header. 4) Source-quench: Ʒǎ NjǀnjǑNjĮ ĮǑIJǗ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj DŽLjĮ ƿnjĮ İǁįǎǐ ıIJǎLjǒİLjǙįǎǑǐ İNJƿDŽǒǎǑ Ǐǎǀǐ. ƠIJıLj ƿnjĮǐ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀǐ ǀ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀǐ ıIJƿNJnjİLj ĮǑIJǗ IJǎ NjǀnjǑNjĮ ıIJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ȺdžDŽǀ, DŽLjĮ njĮ IJǎǑ DždžIJǀıǎǑnj njĮ İNJĮIJIJǙıİLj IJǎ ǏǑLJNjǗ NjİIJƾįǎıdžǐ IJǔnj ȺĮljƿIJǔnj. 5) Redirect NjǀnjǑNjĮ: Ʒǎ NjǀnjǑNjĮ ĮǑIJǗ ıIJƿNJnjİIJĮLj ĮȺǗ ƿnjĮ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀ ıIJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ȺdžDŽǀ, DŽLjĮ njĮ IJǎnj ȺNJdžǏǎijǎǏǀıİLj ǗIJLj ǑȺƾǏǒİLj NjLjĮ ljĮNJǘIJİǏdž įLjĮįǏǎNjǀ DŽLjĮ IJĮ ȺĮljƿIJĮ ȺǎǑ ƿǒǎǑnj ȺǏǎǎǏLjıNjǗ ƿnjĮ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjǎ įǁljIJǑǎ. 6) Echo, Echo reply: ƷĮ NjdžnjǘNjĮIJĮ ĮǑIJƾ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnjIJĮLj DŽLjĮ njĮ İNJƿDŽǍǎǑnj Įnj İǁnjĮLj įǑnjĮIJǀ dž İȺLjljǎLjnjǔnjǁĮ NjİIJĮǍǘ įǑǎ ǎnjIJǎIJǀIJǔnj IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ. 7) Timestamp, Timestamp reply: ƷĮ NjdžnjǘNjĮIJĮ ĮǑIJƾ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnjIJĮLj DŽLjĮ njĮ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǎǘnj ǒĮǏĮljIJdžǏLjıIJLjljƾ ljĮLJǑıIJƿǏdžıdžǐ (delay) IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ. 8) Address-mask request, Address-mask reply: ƷĮ NjdžnjǘNjĮIJĮ ĮǑIJƾ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnjIJĮLj ĮȺǗ ƿnjĮnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ DŽLjĮ NjƾLJİLj IJdžnj address mask IJǎǑ LAN ıIJǎ ǎȺǎǁǎ ĮnjǀljİLj. Ƴ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀǐ ıIJƿNJnjİLj (broadcast) ƿnjĮ address-mask request NjǀnjǑNjĮ ıİ ǗNJǎǑǐ ljĮLj ǎ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀǐ IJǎǑ LAN IJǎǑ ĮȺĮnjIJƾİLj Njİ address-mask reply NjǀnjǑNjĮ IJǎ ǎȺǎǁǎ ȺİǏLjƿǒİLj IJdžnj address mask IJǎǑ LAN. ưİ IJǎnj IJǏǗȺǎ ĮǑIJǗ ǎ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀǐ ǍƿǏİLj Įnj ƿnjĮ ȺĮljƿIJǎ ȺǏǎǎǏǁDžİIJĮLj DŽLjĮ ljƾȺǎLjǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ IJǎǑ ǁįLjǎǑ LAN (ıIJƿNJnjİLj IJǎ ȺĮljƿIJǎ ljĮIJİǑLJİǁĮnj ıIJǎnj ƾNJNJǎ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ) ǀ įLjĮijǎǏİIJLjljǎǘ (ıIJƿNJnjİLj IJǎ ȺĮljƿIJǎ ıIJǎnj ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


13

ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀ).

ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ

Ʒǎ ICMP ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj ljǑǏǁǔǐ ĮȺǗ IJǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ ping. Ʒǎ ping İǁnjĮLj NjǁĮ NjƿLJǎįǎǐ DŽLjĮ IJǎnj İnjIJǎȺLjıNjǗ IJdžǐ įLjĮLJİıLjNjǗIJdžIJĮǐ, IJǎǑ İǘǏǎǑǐ DžǙnjdžǐ ljĮLj IJdžǐ ĮȺǗįǎıdžǐ İnjǗǐ ĮȺǎNjĮljǏǑıNjƿnjǎǑ ȺǗǏǎǑ IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ. ĬİǔǏİǁIJĮLj ǗIJLj ĮȺǎIJİNJİǁ ĮljǏǔnjǘNjLjǎ IJǔnj NJƿǍİǔnj “Packet INternet Groper”. Ƭ İijĮǏNjǎDŽǀ ping ıǑnjǀLJǔǐ ıIJƿNJnjİLj ȺǎNJNJĮȺNJƾ ȺĮljƿIJĮ ıİ ƿnjĮnj İǍǑȺdžǏİIJdžIJǀ. Ƭ İijĮǏNjǎDŽǀ ȺĮǏĮljǎNJǎǑLJİǁ ljĮLj ıdžNjİLjǙnjİLj IJǎ ǒǏǗnjǎ İȺLjıIJǏǎijǀǐ ljƾLJİ ȺĮljƿIJǎǑ ljĮLJǙǐ ljĮLj IJǎ ȺǎıǎıIJǗ İȺLjIJǑǒǁĮǐ ǀ ĮȺǎIJǑǒǁĮǐ. Ƭ ıǘnjIJĮǍǀ IJdžǐ İǁnjĮLj dž İǍǀǐ: ping [-t] [-a] [-n ʌȜȒșȠȢ] [-l ȝȑȖİșȠȢ] [-f] [-i TTL] [-v TOS] [-r ʌȜȒșȠȢ] [-s ʌȜȒșȠȢ] [[-j ȜȓıIJĮ] | [-k ȜȓıIJĮ]] [-w ȩȡȚȠ-ȤȡȩȞȠȣ] ȜȓıIJĮ-ʌȡȠȠȡȚıȝȠȪ ǼʌȚȜȠȖȑȢ: -t

ǼțIJİȜİȓ IJȠ Ping ȑȦȢ ȩIJȠȣ įȚĮțȠʌİȓ Įʌȩ IJȠ ȤȡȒıIJȘ. īȚĮ ȞĮ įİȓIJİ IJĮ ıIJĮIJȚıIJȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ țĮȚ ȞĮ ıȣȞİȤȓıİIJİ ʌȚȑıIJİ Control-Break. īȚĮ ȞĮ ıIJĮȝĮIJȒıİIJİ ʌȚȑıIJİ Control-C.

-a

ǼʌȚȜȪİȚ IJȚȢ įȚİȣșȪȞıİȚȢ ıİ ȠȞȩȝĮIJĮ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȫȞ.

-n ʌȜȒșȠȢ

ȆȜȒșȠȢ IJȦȞ ĮȚIJȒıİȦȞ ʌȠȣ șĮ ıIJĮȜȠȪȞ.

-l ȝȑȖİșȠȢ

ȈIJȑȜȞİȚ IJȠ ȝȑȖİșȠȢ IJȠȣ buffer.

-f

ǹʌȠIJȡȑʌİȚ IJȘ įȚĮȓȡİıȘ (fragment) IJȠȣ ʌĮțȑIJȠȣ.

-i TTL

ǻȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ (Time To Live).

-v TOS

ȉȪʌȠȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ (Type Of Service).

-r ʌȜȒșȠȢ

ȀĮIJĮȖȡĮijȒ įȚĮįȡȠȝȒȢ IJȠ ʌȜȒșȠȢ IJȦȞ ĮȞĮʌȘįȒıİȦȞ.

-s ʌȜȒșȠȢ

ȈȘȝİȓȦıȘ ȤȡȩȞȠȣ IJȠ ʌȜȒșȠȢ IJȦȞ ĮȞĮʌȘįȒıİȦȞ.

-j ȜȓıIJĮ

ǼȜİȪșİȡȘ įȚĮįȡȠȝȒ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ ȝȑıĮ Įʌȩ IJȘ ȜȓıIJĮ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȫȞ.

-k ȜȓıIJĮ

ǹȣıIJȘȡȒ įȚĮįȡȠȝȒ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ ȝȑıĮ Įʌȩ IJȘ ȜȓıIJĮ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȫȞ.

-w ȩȡȚȠ-ȤȡȩȞȠȣ ȋȡȠȞȚțȩ ȩȡȚȠ ĮȞĮȝȠȞȒȢ ȖȚĮ țȐșİ ĮʌȐȞIJȘıȘ ıİ millisecond.

Ƨnj IJǎ NjdžǒƾnjdžNjĮ ĮȺĮnjIJƾİLj, ȺǏǎǃƾNJNJİIJĮLj ƿnjĮ NjǀnjǑNjĮ Njİ IJdžnj İǍǀǐ NjǎǏijǀ:

Ƨnj ǑȺƾǏǒİLj ȺǏǗǃNJdžNjĮ İǁIJİ ĮȺǗ IJdž NjİǏLjƾ IJǎǑ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ȺǎǑ ljĮNJİǁIJĮLj, İǁIJİ ĮȺǗ IJdž NjİǏLjƾ IJǎǑ IJǎȺLjljǎǘ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ĮȺǗ IJǎnj ǎȺǎǁǎ DŽǁnjİIJĮLj dž ljNJǀıdž, IJǎ NjǀnjǑNjĮ ƿǒİLj IJdžnj İǍǀǐ NjǎǏijǀ:

ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ

14

ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ

2.7 IP v6 H ǑȺƾǏǒǎǑıĮ ƿljįǎıdž (version 4) IJǎǑ ƴǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ (ƭƵ), dž ǎȺǎǁĮ ȺİǏLjDŽǏƾijIJdžljİ ljĮLj ȺĮǏĮȺƾnjǔ, İǁnjĮLj ĮnjİȺĮǏljǀǐ DŽLjĮ IJLjǐ njƿİǐ ĮȺĮLjIJǀıİLjǐ ljĮLj NJİLjIJǎǑǏDŽǁİǐ IJǎǑ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ, ljĮIJǗȺLjnj IJdžǐ ǏĮDŽįĮǁĮǐ ĮnjƾȺIJǑǍdžǐ IJǎǑ IJİNJİǑIJĮǁǎǑ. īLjĮ ĮǑIJǗ IJǎ NJǗDŽǎ IJǎ IETF (Internet Engineering Ʒask Force) ljƾNJİıİ IJǎ 1992 ǗıǎǑǐ ǀLJİNJĮnj njĮ ıIJİǁNJǎǑnj IJLjǐ ȺǏǎIJƾıİLjǐ IJǎǑǐ DŽLjĮ IJdž njƿĮ ƿljįǎıdž IJǎǑ ƭƵ. ưƿǒǏLj IJǎ 1994 ȺǎNJNJƿǐ ȺǏǎIJƾıİLjǐ İǁǒĮnj DŽǁnjİLj ljĮLj İNjijĮnjǁıIJdžljİ IJǎ IJİNJLjljǗ ıǒƿįLjǎ DŽLjĮ IJdž njƿĮ ƿljįǎıdž IJǎǑ ƴǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ. Ʒǎnj ƭĮnjǎǑƾǏLjǎ IJǎǑ 1995 įdžNjǎıLjİǘIJdžljİ dž "ƪLjıǀDŽdžıdž DŽLjĮ IJǎ ƭƵ ƴǏǔIJǗljǎNJNJǎ ƱƿĮǐ īİnjLjƾǐ". Ʒǎ njƿǎ ĮǑIJǗ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ IJİNJLjljƾ ǎnjǎNjƾıIJdžljİ ƭPv6. ƠǒǎǑnj ljĮLJǎǏLjıIJİǁ ǗNJİǐ ǎLj ĮȺĮLjIJǀıİLjǐ IJǎǑ ȺǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ, ǎLj NjǎǏijƿǐ IJǔnj ưǎnjƾįǔnj ƩİįǎNjƿnjǔnj IJǎǑ ƴǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ (PDU) ǗȺǔǐ İȺǁıdžǐ ƿǒǎǑnj IJǎnjLjıIJİǁ ǎLj ȺİǏLjǎǒƿǐ įLjİǑLJǘnjıİǔnj, įLjĮįǏǎNjǙnj ljĮLj ĮıijƾNJİLjĮǐ. ƴĮǏĮljƾIJǔ LJĮ İǍİIJĮıIJǎǘnj ıǑnjǎȺIJLjljƾ ljƾȺǎLjĮ ĮȺǗ IJĮ LjįLjĮǁIJİǏĮ ǒĮǏĮljIJdžǏLjıIJLjljƾ IJǎǑ ȺǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ ljĮLj LJĮ DŽǁnjİLj ljƾȺǎLjĮ ıǘDŽljǏLjıdž Njİ IJdžnj ȺĮNJLjƾ ƿljįǎıdž ƭƵv4. ƩLjİǑLJǑnjıLjǎįǗIJdžıdž (Addressing) ƣȺǔǐ ĮnjĮijƿǏLJdžljİ ȺĮǏĮȺƾnjǔ, IJǎ Ⱥİįǁǎ IJdžǐ įLjİǘLJǑnjıdžǐ ıIJǎ IPv4 (İǁIJİ ĮȺǎıIJǎNJǀǐ İǁIJİ ȺĮǏĮNJĮǃǀǐ) ƿǒİLj ƿljIJĮıdž 32 bit. ưİ ĮǑIJƾ IJĮ 32 bit İǁnjĮLj įǑnjĮIJǗ njĮ ljĮLJǎǏLjıIJǎǘnj ȺĮDŽljǎıNjǁǔǐ 232 įLjĮijǎǏİIJLjljƿǐ įLjİǑLJǘnjıİLjǐ, ȺǎǑ İǁnjĮLj Ⱥƾnjǔ ĮȺǗ 4 įLjıİljĮIJǎNjNjǘǏLjĮ. ƠnjĮǐ IJƿIJǎLjǎǐ ĮǏLjLJNjǗǐ įǑnjĮIJǙnj įLjİǑLJǘnjıİǔnj İǁnjĮLj ȺǎNJǘ NjİDŽƾNJǎǐ ljĮLj LJĮ LJİǔǏǎǘıİ ljĮnjİǁǐ ǗIJLj İǁnjĮLj ljƾIJLj ȺĮǏĮȺƾnjǔ ĮȺǗ İȺĮǏljǀǐ DŽLjĮ njĮ ljĮNJǘǓİLj IJLjǐ ĮnjƾDŽljİǐ DŽLjĮ įLjİǑLJǘnjıİLjǐ ȺĮDŽljǎıNjǁǔǐ. ƴĮǏǗNJĮ ĮǑIJƾ ıIJĮ IJƿNJdž IJdžǐ įİljĮİIJǁĮǐ IJǎǑ 1980 ijƾnjdžljİ ǗIJLj LJĮ ǑȺƾǏǍİLj ȺǏǗǃNJdžNjĮ, ljĮLj ıIJLjǐ ĮǏǒƿǐ IJdžǐ įİljĮİIJǁĮǐ IJǎǑ 1990 IJǎ ȺǏǗǃNJdžNjĮ ȺĮǏǎǑıLjƾıIJdžljİ. ƮƾȺǎLjǎLj ĮȺǗ IJǎǑǐ NJǗDŽǎǑǐ ĮnjİȺƾǏljİLjĮǐ IJǔnj įLjİǑLJǘnjıİǔnj Njİ 32 bit ȺİǏLjNJĮNjǃƾnjǎǑnj IJĮ İǍǀǐ : x Ƭ įǎNjǀ IJdžǐ ƭƵ įLjİǘLJǑnjıdžǐ ȺǎǑ ǒǔǏǁDžİIJĮLj ıİ įǑǎ IJNjǀNjĮIJĮ (įLjİǘLJǑnjıdž įLjljIJǘǎǑ ljĮLj įLjİǘLJǑnjıdž ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ (host) ıIJǎ įǁljIJǑǎ) İǁnjĮLj Njİnj ǃǎNJLjljǀ, ĮNJNJƾ ıȺĮIJĮNJƾİLj IJǎ ǒǙǏǎ IJǔnj įLjİǑLJǘnjıİǔnj ƾıljǎȺĮ. ƣIJĮnj įǁįİIJĮLj NjLjĮ įLjİǘLJǑnjıdž įLjljIJǘǎǑ ıİ ƿnjĮ įǁljIJǑǎ, ǗNJİǐ ǎLj įLjİǑLJǘnjıİLjǐ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj (host number addresses) ȺǎǑ ǍİljLjnjǎǘnj Njİ ĮǑIJǀ IJdž įLjİǘLJǑnjıdž, ĮnjIJLjıIJǎLjǒǎǘnj ıIJǎ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjǎ įǁljIJǑǎ. ưȺǎǏİǁ ǗNjǔǐ, ƿnjĮ NjİDŽƾNJǎ NjƿǏǎǐ ĮǑIJǙnj IJǔnj įLjİǑLJǘnjıİǔnj IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ njĮ Njdž ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnjIJĮLj ljĮLJǗNJǎǑ, Įijǎǘ ĮȺǗ IJdž ıIJLjDŽNjǀ ȺǎǑ ƿǒİLj ljĮLJǎǏLjıIJİǁ ǎ ĮǏLjLJNjǗǐ IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ įİnj NjȺǎǏİǁ ljĮnjƿnjĮ ƾNJNJǎ įǁljIJǑǎ njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǀıİLj IJLjǐ įLjİǑLJǘnjıİLjǐ ĮǑIJƿǐ ĮljǗNjĮ, ljĮLj Įnj įİ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnjIJĮLj. x ƪǁnjĮLj DŽİnjLjljǀ ȺǏĮljIJLjljǀ njĮ ȺĮǏĮǒǔǏİǁIJĮLj ƿnjĮǐ NjǎnjĮįLjljǗǐ ĮǏLjLJNjǗǐ įLjljIJǘǎǑ ıİ ƿnjĮ ƭƵ įǁljIJǑǎ İǁIJİ İǁnjĮLj ıǑnjįİNjƿnjǎ ıIJǎ ƩLjĮįǁljIJǑǎ İǁIJİ ǗǒLj. ƴĮǏǗIJLj NJǎLjȺǗnj, İǁnjĮLj įǑnjĮIJǗnj ıİ ƿnjĮ LjįLjǔIJLjljǗ ƩLjĮįǁljIJǑǎ (intranet) njĮ ǍĮnjĮǒǏdžıLjNjǎȺǎLjdžLJǎǘnj ĮǏLjLJNjǎǁ ȺǎǑ İǁnjĮLj ıİ ǒǏǀıdž İǁIJİ ıIJǎ ljǎLjnjǗǒǏdžıIJǎ ȺĮDŽljǗıNjLjǎ ƩLjĮįǁljIJǑǎ İǁIJİ ıİ ljƾȺǎLjǎ ƾNJNJǎ LjįLjǔIJLjljǗ, ljƾIJLj IJƿIJǎLjǎ İǁnjĮLj ǏLjǓǎljǁnjįǑnjǎ ljĮLj NJǁDŽǎ ƾǃǎNJǎ DŽLjĮ njĮ DŽǁnjİLj. x ƷĮ įǁljIJǑĮ ȺǎNJNJĮȺNJĮıLjƾDžǎnjIJĮLj ǏĮDŽįĮǁĮ. ƴǎNJNJǎǁ ǎǏDŽĮnjLjıNjǎǁ įLjĮLJƿIJǎǑnj ȺǎNJNJĮȺNJƾ IJǎȺLjljƾ įǁljIJǑĮ (LANs) ĮnjIJǁ DŽLjĮ ƿnjĮ NjǎnjĮįLjljǗ. ƷĮ ĮıǘǏNjĮIJĮ įǁljIJǑĮ ȺNJƿǎnj ȺĮǁDžǎǑnj ƿnjĮ ıdžNjĮnjIJLjljǗ ǏǗNJǎ. Ʒǎ ƩLjĮįǁljIJǑǎ ĮȺǗ NjǗnjǎ IJǎǑ ĮnjĮȺIJǘııİIJĮLj ǏĮDŽįĮǁĮ IJĮ IJİNJİǑIJĮǁĮ ǒǏǗnjLjĮ. x Ƭ ĮnjƾȺIJǑǍdž IJdžǐ ǒǏǀıdžǐ IJǎǑ TCP/IP ıİ njƿİǐ ȺİǏLjǎǒƿǐ LJĮ ƿǒİLj ıĮnj ĮȺǎIJƿNJİıNjĮ IJdžnj ĮǘǍdžıdž IJdžǐ DžǀIJdžıdžǐ DŽLjĮ NjǎnjĮįLjljƿǐ įLjİǑLJǘnjıİLjǐ ƴǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ (ƭƵ). ƴĮǏĮįİǁDŽNjĮIJĮ ȺǎǑ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnj TCP/IP İǁnjĮLj dž ĮNJNJdžNJǎıǘnjįİıdž Njİ IJĮ džNJİljIJǏǎnjLjljƾ ıdžNjİǁĮ ȺǙNJdžıdžǐ ȺǏǎǕǗnjIJǔnj ljĮLj ǎLj įƿljIJİǐ ljĮNJǔįLjĮljǀǐ IJdžNJİǗǏĮıdžǐ. x ƷǑȺLjljƾ ıİ ljƾLJİ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ (host) ĮnjIJLjıIJǎLjǒǁDžİIJĮLj NjLjĮ įLjİǘLJǑnjıdž. ưLjĮ ȺLjǎ ıǑNjǃLjǃĮıIJLjljǀ ǏǘLJNjLjıdž İǁnjĮLj njĮ İȺLjIJǏĮȺİǁ ıİ ljƾLJİ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ njĮ ƿǒİLj ȺİǏLjııǗIJİǏİǐ IJdžǐ NjLjĮǐ įLjİǑLJǘnjıİLjǐ, ljƾIJLj ȺǎǑ ĮǑǍƾnjİLj IJLjǐ ĮȺĮLjIJǀıİLjǐ DŽLjĮ ƭƵ įLjİǑLJǘnjıİLjǐ īLjĮ njĮ ĮnjIJLjNjİIJǔȺLjıIJǎǘnj ǗNJİǐ ĮǑIJƿǐ ǎLj ĮnjƾDŽljİǐ, IJǎ njƿǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ IPv6 ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁ įLjİǑLJǘnjıİLjǐ Njİ Njǀljǎǐ 128 bit ĮnjIJǁ DŽLjĮ IJĮ 32 bit IJǎǑ IPv4. ƧǑIJǗ ıdžNjĮǁnjİLj ǗIJLj İǁnjĮLj įLjĮLJƿıLjNjİǐ 2128 įLjİǑLJǘnjıİLjǐ įdžNJĮįǀ ȺİǏǁȺǎǑ 1038. ƧǑIJǗ IJǎ ȺNJǀLJǎǐ IJǔnj įLjİǑLJǘnjıİǔnj ijĮǁnjİIJĮLj njĮ įǁnjİLj ljƾȺǎLjĮ ĮıijƾNJİLjĮ ıIJǎ ƩLjĮįǁljIJǑǎ, ĮljǗNjĮ ljĮLj Įnj dž ljĮIJĮnjǎNjǀ IJǔnj įLjİǑLJǘnjıİǔnj DŽǁnjİLj Njİ NjİDŽƾNJdž ıȺĮIJƾNJdž. ƧȺǗįǎıdž (Performance) ƷǗıǎ IJĮ IJǎȺLjljƾ įǁljIJǑĮ (LANs) Ǘıǎ ljĮLj IJĮ įǁljIJǑĮ İǑǏİǁĮǐ ȺİǏLjǎǒǀǐ (WANs) ƿǒǎǑnj İǍİNJLjǒLJİǁ ȺǎNJǘ DŽLjĮ ǗNJǎ ljĮLj NjİDŽĮNJǘIJİǏǎǑǐ ǏǑLJNjǎǘǐ NjİIJƾįǎıdžǐ įİįǎNjƿnjǔnj. ƠǒǎǑnj ǀįdž ijIJƾıİLj IJdžnj IJƾǍdž IJǔnj İljĮIJǎnjIJƾįǔnj ưbps, Njİ ıIJǗǒǎǑǐ njĮ ijIJƾıǎǑnj IJĮ Gbps. ƪȺLjȺǏǗıLJİIJĮ, ĮȺǗ IJdž ıIJLjDŽNjǀ ȺǎǑ ǗNJǎ ljĮLj ȺİǏLjııǗIJİǏİǐ ǑȺdžǏİıǁİǐ DŽǁnjǎnjIJĮLj įLjĮLJƿıLjNjİǐ ıIJǎ ƩLjĮįǁljIJǑǎ, ĮnjĮNjƿnjİIJĮLj ǗIJLj ǎ NJǗDŽǎǐ IJdžǐ İǍĮDŽǗNjİnjdžǐ ȺǏǎǐ IJdžnj İLjıĮDŽǗNjİnjdž ljǑljNJǎijǎǏǁĮ LJĮ ĮǑǍdžLJİǁ (dž İǍĮDŽǗNjİnjdž ljǑljNJǎijǎǏǁĮ İǁnjĮLj ĮǑIJǀ ȺǎǑ ijİǘDŽİLj ĮȺǗ ƿnjĮ įǁljIJǑǎ). ưİ ĮǑIJƿǐ IJLjǐ IJİǏƾıIJLjİǐ IJĮǒǘIJdžIJİǐ ljĮLj IJĮ ĮǑǍĮnjǗNjİnjĮ ijǎǏIJǁĮ, İǁnjĮLj ıdžNjĮnjIJLjljǗ ǎLj įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJƿǐ njĮ İljIJİNJǎǘnj IJLjǐ NJİLjIJǎǑǏDŽǁİǐ IJǎǑǐ Ǘıǎ IJǎ įǑnjĮIJǗnj DŽǏdžDŽǎǏǗIJİǏĮ. Ƴ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀǐ ȺǏƿȺİLj njĮ NjȺǎǏİǁ njĮ İȺİǍİǏDŽƾDžİIJĮLj ljĮLj njĮ ȺǏǎǔLJİǁ IJĮ ƭƵ datagrams ĮǏljİIJƾ DŽǏǀDŽǎǏĮ, ǙıIJİ njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁ ȺNJǀǏǔǐ IJLjǐ ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 15 ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ ıǑnjįƿıİLjǐ ǑǓdžNJǙnj IJĮǒǑIJǀIJǔnj ljĮLj njĮ ıǑNjǃĮįǁDžİLj Njİ IJdž Ǐǎǀ IJdžǐ ljǑljNJǎijǎǏǁĮǐ. ƠnjĮǐ ıdžNjĮnjIJLjljǗǐ ȺĮǏƾDŽǎnjIJĮǐ DŽLjĮ IJdžnj ĮȺǗįǎıdž IJǎǑ ıǑıIJǀNjĮIJǎǐ İǁnjĮLj dž ǑNJLjljǎIJİǒnjLjljǀ ǑȺǎįǎNjǀ, ǗNjǔǐ ljĮLj dž ıǒİįǁĮıdž IJǎǑ ȺǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ įLjĮįLjljIJǘǎǑ (ƭƵ) ȺĮǁDžİLj ƿnjĮnj ȺǎNJǘ ıdžNjĮnjIJLjljǗ ǏǗNJǎ. ƷǏİLjǐ ǗǓİLjǐ ıǒİįǁĮıdžǐ IJǎǑ IPv6 ıǑnjİLjıijƿǏǎǑnj ıIJLjǐ ĮȺĮLjIJǀıİLjǐ DŽLjĮ ĮȺǗįǎıdž ıǑDŽljƿnjIJǏǔıdžǐ : x Ƴ ĮǏLjLJNjǗǐ IJǔnj Ⱥİįǁǔnj ıIJǎ ȺĮljƿIJǎ İȺLjljİijĮNJǁįĮǐ IJǎǑ IPv6 İǁnjĮLj NjLjljǏǗIJİǏǎǐ ĮȺǗ ĮǑIJǗnj IJǎǑ IPv4. ƠnjĮǐ ĮǏLjLJNjǗǐ ĮȺǗ İȺLjNJǎDŽƿǐ IJǎǑ IPv6 ǃǏǁıljǎnjIJĮLj ıİ įLjĮijǎǏİIJLjljƿǐ ȺǏǎĮLjǏİIJLjljƿǐ İȺLjljİijĮNJǁįİǐ ȺǎǑ İnjIJǎȺǁDžǎnjIJĮLj NjİIJĮǍǘ IJdžǐ IPv6 İȺLjljİijĮNJǁįĮǐ ljĮLj IJdžǐ İȺLjljİijĮNJǁįĮǐ IJǎǑ İȺLjȺƿįǎǑ NjİIJĮijǎǏƾǐ. ƳLj ȺİǏLjııǗIJİǏİǐ ĮȺǗ ĮǑIJƿǐ IJLjǐ ȺǏǎĮLjǏİIJLjljƿǐ İȺLjljİijĮNJǁįİǐ įİnj İǍİIJƾDžǎnjIJĮLj ǀ įİnj İȺİǍİǏDŽƾDžǎnjIJĮLj ĮȺǗ ljĮnjƿnjĮ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀ ljĮIJƾ IJǎ NjǎnjǎȺƾIJLj IJǎǑ ȺĮljƿIJǎǑ. ƧǑIJǗ ĮȺNJǎȺǎLjİǁ ljĮLj ĮǑǍƾnjİLj IJdžnj IJĮǒǘIJdžIJĮ İȺİǍİǏDŽĮıǁĮǐ IJǔnj ƭPv6 ȺĮljƿIJǔnj ȺǎǑ İȺLjIJİNJİǁIJĮLj ĮȺǗ IJǎǑǐ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJƿǐ ıİ ıǒƿıdž Njİ ĮǑIJǀnj IJǔnj İnjLjĮǁǔnj Njǎnjƾįǔnj įİįǎNjƿnjǔnj IJǎǑ IPv4. ƮĮLJǁıIJĮIJĮLj İȺǁıdžǐ İǑljǎNJǗIJİǏǎ njĮ ȺǏǎıIJİLJǎǘnj ljĮLj ƾNJNJİǐ İȺLjNJǎDŽƿǐ ıIJǎ ƭPv6. x Ƭ İȺLjljİijĮNJǁįĮ IJǎǑ ƭPv6 ȺĮljƿIJǎǑ ƿǒİLj ljĮLJǎǏLjıNjƿnjǎ Njǀljǎǐ ıİ ĮnjIJǁLJİıdž Njİ IJǎ IPv4 ǗȺǎǑ IJǎ Njǀljǎǐ İǁnjĮLj NjİIJĮǃNJdžIJǗ. ƮĮLj İįǙ IJǎ ƭƵv6 ĮȺNJǎȺǎLjİǁ IJLjǐ įLjĮįLjljĮıǁİǐ. x Ƴ IJİNjĮǒLjıNjǗǐ (fragmentation) IJǎǑ ȺĮljƿIJǎǑ įİnj İȺLjIJǏƿȺİIJĮLj ĮȺǗ IJǎǑǐ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJƿǐ IJǎǑ ƭƵv6, ȺĮǏǗNJǎ ȺǎǑ İȺLjIJǏƿȺİIJĮLj ıIJǎ ƭPv4. ƶIJǎ ƭPv6 dž IJİNjĮǒLjıNjǗǐ İȺLjIJǏƿȺİIJĮLj NjǗnjǎ ıIJdžnj ȺdžDŽǀ ȺǎǑ ıIJƿNJnjİLj įİįǎNjƿnjĮ. ƸȺdžǏİıǁĮ ƩLjljIJǘǎǑ (Network Service) ĬĮ ƿȺǏİȺİ njĮ ǀIJĮnj įǑnjĮIJǗnj njĮ ıǑıǒİIJǁDžǎnjIJĮLj ȺĮljƿIJĮ Njİ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjĮ İǁįdž ǑȺdžǏİıLjǙnj, njĮ İljIJİNJǎǘnj IJdžnj NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ įǏǎNjǎNJǗDŽdžıdžǐ Njİ ǃƾıdž ĮǑIJƾ IJĮ İǁįdž, ljĮLj njĮ İȺLjIJǏƿȺǎǑnj ıIJĮ įǁljIJǑĮ njĮ ljƾnjǎǑnj ǒǏǀıdž ĮǑIJǀǐ IJdžǐ ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮǐ ljĮIJƾ Njǀljǎǐ IJdžǐ įLjĮįǏǎNjǀǐ. ƶǑDŽljİljǏLjNjƿnjĮ, İǁnjĮLj ıdžNjĮnjIJLjljǗ njĮ NjȺǎǏǎǘnj njĮ ǑȺǎıIJdžǏLjǒIJǎǘnj ǑȺdžǏİıǁİǐ ȺǏĮDŽNjĮIJLjljǎǘ ǒǏǗnjǎǑ (real time) ljĮLj njĮ ljĮLJǎǏLjıIJǎǘnj İȺǁȺİįĮ ȺǏǎIJİǏĮLjǗIJdžIJĮǐ DŽLjĮ njĮ ljĮLJǎǏLjıIJİǁ dž ıIJǏĮIJdžDŽLjljǀ ĮȺǗǏǏLjǓdžǐ ıIJdžnj ȺİǏǁȺIJǔıdž ıǑNjijǗǏdžıdžǐ. Ʒǎ IPv4 ȺĮǏƿǒİLj İNJƾǒLjıIJdž ǃǎǀLJİLjĮ ıİ ĮǑIJǀnj IJdžnj ȺİǏLjǎǒǀ. Ʒǎ IPv6 İȺLjIJǏƿȺİLj IJǎ ǒĮǏĮljIJdžǏLjıNjǗ IJǔnj ȺĮljƿIJǔnj ȺǎǑ ĮnjǀljǎǑnj ıİ NjLjĮ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjdž Ǐǎǀ ljǑljNJǎijǎǏǁĮǐ DŽLjĮ IJĮ ǎȺǎǁĮ ǎ ĮȺǎıIJǎNJƿĮǐ ĮȺĮLjIJİǁ İLjįLjljǀ NjİIJĮǒİǁǏLjıdž. ƧǑIJǗ ıljǎȺİǘİLj ıIJdžnj ǑȺǎıIJǀǏLjǍdž İǍİLjįLjljİǑNjƿnjdžǐ ljǑljNJǎijǎǏǁĮǐ ǗȺǔǐ IJdžNJİǎȺIJLjljǗ ıǀNjĮ ȺǏĮDŽNjĮIJLjljǎǘ ǒǏǗnjǎǑ (real time video). ƪǑİNJLjǍǁĮ įLjİǑLJǑnjıLjǎįǗIJdžıdžǐ (Addressing flexibility) ƶIJǎ ƭPv4 İijĮǏNjǗDžİIJĮLj ljĮNJǘIJİǏĮ Njǎnjǀ įLjİǑLJǑnjıLjǎįǗIJdžıdž (unicast addressing). ưLjĮ ĮȺNJǀ įLjƾIJĮǍdž Njİ bits NjLjĮǐ ĮȺNJǀǐ įLjİǘLJǑnjıdžǐ ĮnjIJLjıIJǎLjǒİǁ ıİ ƿnjĮnj ĮȺNJǗ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ İǍǑȺdžǏƿIJdžıdžǐ. ƟNJNJǎLj IJǏǗȺǎLj įLjİǑLJǑnjıLjǎįǗIJdžıdžǐ ǑȺǎıIJdžǏǁDžǎnjIJĮLj ĮnjİȺĮǏljǙǐ, NjİǏLjljǙǐ DŽLjĮIJǁ IJǎ NjƿDŽİLJǎǐ IJdžǐ įLjİǘLJǑnjıdžǐ ȺİǏLjǎǏǁDžİIJĮLj ĮȺǗ IJĮ 32 bits ljĮLj NjİǏLjljǙǐ DŽLjĮIJǁ ljĮNjLjƾ ȺĮǏǎǒǀ įİ įǁnjİIJĮLj DŽLjĮ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjǎǑǐ IJǏǗȺǎǑǐ įLjİǑLJǑnjıLjǎįǗIJdžıdžǐ. Ʒǎ njƿǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ IPv6 ıǑNjȺİǏLjNJĮNjǃƾnjİLj IJdžnj ƿnjnjǎLjĮ IJdžǐ įLjİǘLJǑnjıdžǐ DŽLjĮ ǎȺǎLjǎnjįǀȺǎIJİ ȺĮǏĮNJǀȺIJdž (anycast address), DŽLjĮ IJdžnj ǎȺǎǁĮ ƿnjĮ ȺĮljƿIJǎ ȺĮǏĮįǁįİIJĮLj ĮljǏLjǃǙǐ ıİ ƿnjĮnj ljǗNjǃǎ ĮȺǗ NjLjĮ ǎNjƾįĮ ljǗNjǃǔnj. Ƭ įǑnjĮIJǗIJdžIJĮ ljNJLjNjƾljǔıdžǐ IJdžǐ ȺǎNJNJĮȺNJǀǐ įǏǎNjǎNJǗDŽdžıdžǐ ǃİNJIJLjǙnjİIJĮLj Njİ IJdžnj ȺǏǗıLJİıdž NjİDŽƾNJǎǑ ȺİįǁǎǑ ȺǎNJNJĮȺNJǙnj įLjİǑLJǘnjıİǔnj (multicast addresses). ƩǑnjĮIJǗIJdžIJİǐ ĮıijƾNJİLjĮǐ (Security capabilities) Ʒǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ IPv4 įİnj ȺĮǏƿǒİLj ljĮNjLjƾ įǑnjĮIJǗIJdžIJĮ ĮıijƾNJİLjĮǐ İljIJǗǐ ĮȺǗ ƿnjĮ ȺǏǎĮLjǏİIJLjljǗ Ⱥİįǁǎ ĮıijƾNJİLjĮǐ. ƴĮǏǗNJǎ ȺǎǑ NjȺǎǏİǁ njĮ ȺĮǏƿǒİIJĮLj ĮıijƾNJİLjĮ ıIJǎ ƪȺǁȺİįǎ ƪijĮǏNjǎDŽǀǐ (Application Layer) ĮȺǗ ƾljǏǎ ıİ ƾljǏǎ, ǑȺƾǏǒİLj IJǙǏĮ ǑȺǎıIJǀǏLjǍdž DŽLjĮ NjLjĮ IJǑȺǎȺǎLjdžNjƿnjdž ǑȺdžǏİıǁĮ ĮıijƾNJİLjĮǐ ıIJǎ İȺǁȺİįǎ ƴǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ (ƭƵ), IJdžnj ǎȺǎǁĮ NjȺǎǏİǁ njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁ ǎȺǎLjĮįǀȺǎIJİ İijĮǏNjǎDŽǀ ǒǔǏǁǐ ȺĮǏǎǒǀ ǒĮǏĮljIJdžǏLjıIJLjljǙnj ĮıijƾNJİLjĮǐ ıİ ĮǑIJǀnj IJdžnj İijĮǏNjǎDŽǀ. īLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ, NjLjĮ IJƿIJǎLjĮ ǑȺdžǏİıǁĮ ĮıijƾNJİLjĮǐ ıIJǎ İȺǁȺİįǎ ƭƵ NjȺǎǏİǁ njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjdžLJİǁ DŽLjĮ njĮ įdžNjLjǎǑǏDŽdžLJİǁ ƿnjĮ İLjljǎnjLjljǗ įǁljIJǑǎ NjƿıĮ ıIJǎ ƩLjĮįǁljIJǑǎ ǀ ıİ ljƾȺǎLjǎ ƾNJNJǎ ljǎLjnjǗǒǏdžıIJǎ įǁljIJǑǎ. Ʒǎ IPv6 ȺĮǏƿǒİLj NjLjĮ ȺǎLjljLjNJǁĮ ĮȺǗ įǑnjĮIJǗIJdžIJİǐ ĮıijƾNJİLjĮǐ. ƶǑDŽljİljǏLjNjƿnjĮ ȺİǏLjNJĮNjǃƾnjİLj ǒĮǏĮljIJdžǏLjıIJLjljƾ ȺǎǑ ǑȺǎıIJdžǏǁDžǎǑnj IJdžnj İȺLjljǘǏǔıdž (authentication) ljĮLj IJǎ LjįLjǔIJLjljǗ ȺİǏLjǃƾNJNJǎnj (privacy). ƧǑIJƾ IJĮ ǒĮǏĮljIJdžǏLjıIJLjljƾ NjȺǎǏǎǘnj njĮ İnjıǔNjĮIJǔLJǎǘnj ljĮLj ıIJǎ ƭPv4.

2.8 ƩǏǎNjǎNJǗDŽdžıdž ƩǏǎNjǎNJǗDŽdžıdž İǁnjĮLj dž İȺLjNJǎDŽǀ IJǔnj ljĮNJǘIJİǏǔnj įLjĮįǏǎNjǙnj ȺǎǑ ȺǏƿȺİLj njĮ ĮljǎNJǎǑLJǀıǎǑnj IJĮ ȺĮljƿIJĮ ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮǐ ıİ ƿnjĮ įǁljIJǑǎ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj. ƧǑIJǀ dž İȺLjNJǎDŽǀ DŽǁnjİIJĮLj ıǑnjǀLJǔǐ ĮȺǗ IJǎ įǁljIJǑǎ Njİ ǃƾıdž IJLjǐ ȺNJdžǏǎijǎǏǁİǐ ȺǎǑ İǁnjĮLj ĮȺǎLJdžljİǑNjƿnjİǐ ıIJǎǑǐ ljǗNjǃǎǑǐ. Ƭ ȺdžDŽǀ NjȺǎǏİǁ İȺǁıdžǐ njĮ ljĮLJǎǏǁıİLj IJǎ NjǎnjǎȺƾIJLj İijǗıǎnj ƿǒİLj IJdžnj ĮȺĮǏĮǁIJdžIJdž ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮ. īLjĮ njĮ İȺLjNJƿǍǎǑnj ǎLj ĮNJDŽǗǏLjLJNjǎLj įǏǎNjǎNJǗDŽdžıdžǐ IJdžnj ljĮNJǘIJİǏdž įLjĮįǏǎNjǀ ȺǏǎǐ ƿnjĮnj ȺǏǎǎǏLjıNjǗ ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 16 ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnj įLjƾijǎǏİǐ NjİIJǏLjljƿǐ ǗȺǔǐ Ⱥ.ǒ. IJǎ Njǀljǎǐ IJdžǐ įLjĮįǏǎNjǀǐ. īLjĮ njĮ įLjİǑljǎNJǘnjİIJĮLj dž İǘǏİıdž IJdžǐ įLjĮįǏǎNjǀǐ ĮȺǎLJdžljİǘǎnjIJĮLj ıIJǎǑǐ ljǗNjǃǎǑǐ ȺǁnjĮljİǐ įǏǎNjǎNJǗDŽdžıdžǐ (routing tables) ȺǎǑ ȺİǏLjƿǒǎǑnj ȺNJdžǏǎijǎǏǁİǐ DŽLjĮ IJLjǐ įLjĮįǏǎNjƿǐ. Ʒǎ İǁįǎǐ IJdžǐ ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮǐ ȺǎǑ ĮȺǎLJdžljİǘİIJĮLj ıIJǎǑǐ ljǗNjǃǎǑǐ İǍĮǏIJƾIJĮLj ĮȺǗ IJǎnj ĮNJDŽǗǏLjLJNjǎ įǏǎNjǎNJǗDŽdžıdžǐ ĮNJNJƾ ljĮLj ĮȺǗ IJdž NjƿLJǎįǎ NjİIJĮijǎǏƾǐ ȺǎǑ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj. ƶIJĮ store and forward įǁljIJǑĮ ǑȺƾǏǒǎǑnj įǘǎ NjƿLJǎįǎLj NjİIJĮijǎǏƾǐ: ĮǑIJǎįǘnjĮNjĮ ȺĮljƿIJĮ (datagrams) ljĮLj njǎdžIJƾ ljǑljNJǙNjĮIJĮ (virtual circuits). ƶIJdž NjİIJĮijǎǏƾ ĮǑIJǎįǘnjĮNjǔnj ȺĮljƿIJǔnj IJǎ įǁljIJǑǎ İȺLjNJƿDŽİLj IJdž įLjĮįǏǎNjǀ DŽLjĮ ljƾLJİ ȺĮljƿIJǎ ǍİǒǔǏLjıIJƾ. īLjĮ NjİIJĮijǎǏƾ njǎdžIJǎǘ ljǑljNJǙNjĮIJǎǐ IJǎ įǁljIJǑǎ ljƾnjİLj NjLjĮ İȺLjNJǎDŽǀ įLjĮįǏǎNjǀǐ DŽLjĮ ǗNJĮ IJĮ ȺĮljƿIJĮ IJdžǐ ǁįLjĮǐ ıǘnjįİıdžǐ. īLjĮ NjİIJĮijǎǏƾ ĮǑIJǎįǘnjĮNjǔnj ȺĮljƿIJǔnj ljƾLJİ ljǗNjǃǎǐ – įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀǐ (router) įLjĮIJdžǏİǁ ƿnjĮnj ȺǁnjĮljĮ įǏǎNjǎNJǗDŽdžıdžǐ ǃĮıLjDžǗNjİnjǎǐ ıIJĮ ıIJǎLjǒİǁĮ IJdžǐ IJǎȺǎNJǎDŽǁĮǐ IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ ȺǎǑ ƿǒİLj ıǑNJNJƿǍİLj ljĮLj ǃƾıİLj ĮǑIJǎǘ IJǎǑ ȺǁnjĮljĮ İȺLjNJƿDŽİLj IJdžnj ǃƿNJIJLjıIJdž įLjĮįǏǎNjǀ. īLjĮ IJdžnj ıǑNJNJǎDŽǀ IJdžǐ IJǎȺǎNJǎDŽǁĮǐ, ǎLj įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJƿǐ İljȺƿNjȺǎǑnj İLjįLjljƾ ȺĮljƿIJĮ NjdžnjǑNjƾIJǔnj ȺǏǎǐ IJǎǑǐ ǑȺǗNJǎLjȺǎǑǐ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJƿǐ, İnjdžNjİǏǙnjǎnjIJƾǐ IJǎǑǐ ȺǏǙIJĮ DŽLjĮ IJdžnj ȺĮǏǎǑıǁĮ IJǎǑǐ ljĮLj İǏİǑnjǙnjIJĮǐ IJLjǐ įǑnjĮIJƿǐ įLjĮįǏǎNjƿǐ įLjĮıǘnjįİıdžǐ. ƠnjĮ IJƿIJǎLjǎ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ NjdžnjǘNjĮIJǎǐ İǁnjĮLj IJǎ routing update ȺǎǑ ȺİǏLjƿǒİLj ƿnjĮ NjƿǏǎǐ ǀ ljĮLj ǎNJǗljNJdžǏǎ IJǎnj ȺǁnjĮljĮ įǏǎNjǎNJǗDŽdžıdžǐ. ƧnjĮNJǘǎnjIJĮǐ ƿnjĮǐ ljǗNjǃǎǐ IJĮ routing updates ȺǎǑ NJĮNjǃƾnjİLj, NjȺǎǏİǁ njĮ įdžNjLjǎǑǏDŽǀıİLj NjLjĮ İLjljǗnjĮ IJdžǐ IJǎȺǎNJǎDŽǁĮǐ IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ. ƠnjĮ ƾNJNJǎ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ NjdžnjǘNjĮIJǎǐ ȺǎǑ ĮnjIJĮNJNJƾııİIJĮLj NjİIJĮǍǘ IJǔnj ljǗNjǃǔnj İǁnjĮLj IJǎ link state advertisement. ƷĮ NjdžnjǘNjĮIJĮ ĮǑIJƾ ȺNJdžǏǎijǎǏǎǘnj IJǎǑǐ ȺĮǏĮNJǀȺIJİǐ DŽLjĮ IJdžnj ljĮIJƾıIJĮıdž IJǔnj ıǑnjįƿıİǔnj IJǎǑ ĮȺǎıIJǎNJƿĮ. Ƭ ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮ DŽLjĮ IJdžnj ljĮIJƾıIJĮıdž IJǔnj ıǑnjįƿıİǔnj NjȺǎǏİǁ njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjdžLJİǁ DŽLjĮ njĮ ljĮIJĮıljİǑĮıIJİǁ NjLjĮ İLjljǗnjĮ IJdžǐ IJǎȺǎNJǎDŽǁĮǐ IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ. ƧȺǗ IJdž ıIJLjDŽNjǀ ȺǎǑ DŽǁnjİIJĮLj ĮnjIJLjNJdžȺIJǀ dž IJǎȺǎNJǎDŽǁĮ IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ NjȺǎǏǎǘnj njĮ ȺǏǎıįLjǎǏLjıIJǎǘnj ǃƿNJIJLjıIJİǐ įLjĮįǏǎNjƿǐ ȺǏǎǐ IJǎǑǐ įLjƾijǎǏǎǑǐ ȺǏǎǎǏLjıNjǎǘǐ. ƸȺƾǏǒǎǑnj įǘǎ IJǘȺǎLj ȺǏǔIJǎljǗNJNJǔnj įǏǎNjǎNJǗDŽdžıdžǐ, IJĮ İıǔIJİǏLjljƾ ĮǑIJƾ įdžNJĮįǀ ȺǎǑ NJİLjIJǎǑǏDŽǎǘnj İnjIJǗǐ İnjǗǐ İnjLjĮǁǎǑ ljĮLj ǎNjǎLjǗNjǎǏijǎǑ ȺİǏLjǃƾNJNJǎnjIJǎǐ įLjljIJǘǎǑ (ĮǑIJǗnjǎNjǎ ıǘıIJdžNjĮ) ljĮLj ǎnjǎNjƾDžǎnjIJĮLj Interior Gateway Protocols (IGP) ljĮLj IJĮ İǍǔIJİǏLjljƾ ȺǎǑ NJİLjIJǎǑǏDŽǎǘnj NjİIJĮǍǘ įLjĮijǎǏİIJLjljǙnj ĮǑIJǗnjǎNjǔnj ıǑıIJdžNjƾIJǔnj ljĮLj ǎnjǎNjƾDžǎnjIJĮLj Exterior Gateway Protocols (EGP), ǗȺǔǐ ijĮǁnjİIJĮLj ljĮLj ıIJǎ ƶǒǀNjĮ 5. ƨĮıLjljǎǁ İljȺǏǗıǔȺǎLj IJǔnj ȺǏǙIJǔnj İǁnjĮLj IJĮ RIP, OSPF, IGRP, IGP ljĮLj IJǔnj įİǘIJİǏǔnj IJĮ EGP, BGP.

ƶǒǀNjĮ 5: ƴĮǏƾįİLjDŽNjĮ ǒǏǀıdžǐ IJǔnj ƪıǔIJİǏLjljǙnj ljĮLj ƪǍǔIJİǏLjljǙnj ƴǏǔIJǎljǗNJNJǔnj ƩǏǎNjǎNJǗDŽdžıdžǐ īLjĮ IJĮ İıǔIJİǏLjljƾ ȺǏǔIJǗljǎNJNJĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnjIJĮLj įǘǎ ǃĮıLjljǎǁ ĮNJDŽǗǏLjLJNjǎLj İȺLjNJǎDŽǀǐ ǃƿNJIJLjıIJǎǑ įǏǗNjǎǑ: x

ƩǏǎNjǎNJǗDŽdžıdž ƩLjĮnjǘıNjĮIJǎǐ ƧȺǗıIJĮıdžǐ (Distance Vector).

x

ƩǏǎNjǎNJǗDŽdžıdž ƮĮIJƾıIJĮıdžǐ ƶǘnjįİıdžǐ (Link State).

Ƴ ĮNJDŽǗǏLjLJNjǎǐ įǏǎNjǎNJǗDŽdžıdžǐ ƩLjĮnjǘıNjĮIJǎǐ ƧȺǗıIJĮıdžǐ (Distance Vector) Ƴ ĮNJDŽǗǏLjLJNjǎǐ ƩLjĮnjǘıNjĮIJǎǐ ƧȺǗıIJĮıdžǐ ǑȺǎNJǎDŽǁDžİLj IJǎ ǃƿNJIJLjıIJǎ įǏǗNjǎ, ıIJdžǏLjDžǗNjİnjǎǐ ıIJǎnj İNJƾǒLjıIJǎ ĮǏLjLJNjǗ DžİǘǍİǔnj (hops) NjİIJĮǍǘ įǘǎ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǙnj, ĮnjİǍƾǏIJdžIJĮ ĮȺǗ IJdžnj ljǁnjdžıdž. ƳLj įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJƿǐ ĮǑIJǎǘ IJǎǑ IJǘȺǎǑ ĮnjĮnjİǙnjǎǑnj IJdžnj İLjljǗnjĮ IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ, İȺLjljǎLjnjǔnjǙnjIJĮǐ ȺİǏLjǎįLjljƾ Njİ IJǎǑǐ ƾNJNJǎǑǐ ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


17

ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJƿǐ.

ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ

īLjĮ njĮ ljĮIJĮNJƾǃİLj ljĮnjİǁǐ IJdž NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ ĮǑIJǙnj IJǔnj ĮNJDŽǎǏǁLJNjǔnj NjȺǎǏİǁ njĮ ijĮnjIJĮıIJİǁ ƿnjĮ NjLjljǏǗ įǁljIJǑǎ Njİ ȺƿnjIJİ ljǗNjǃǎǑǐ ljĮLj ƿǍLj ıǑnjįƿıNjǎǑǐ (links). Ƴ ıljǎȺǗǐ IJǎǑ ljƾLJİ ljǗNjǃǎǑ İǁnjĮLj njĮ İȺLjljǎLjnjǔnjİǁ Njİ IJǎǑǐ ǑȺǗNJǎLjȺǎǑǐ ȺİǏnjǙnjIJĮǐ ȺĮljƿIJĮ ĮȺǗ IJǎnj İĮǑIJǗ IJǎǑ ıIJǎǑǐ ƾNJNJǎǑǐ. ƮƾLJİ ljǗNjǃǎǐ ǍİǒǔǏǁDžİLj ĮȺǗ IJǎǑǐ ƾNJNJǎǑǐ Njİ ƿnjĮ İLjįLjljǗ ǗnjǎNjĮ (Ƨ, ƨ, ī, Ʃ, ƪ), ǗȺǔǐ ijĮǁnjİIJĮLj ıIJǎ ȺĮǏĮljƾIJǔ ıǒǀNjĮ. 1

A

2

B

ī

4

3

5

6 Ʃ

ƪ

ƣIJĮnj ǎLj ljǗNjǃǎLj ıIJǎ įǁljIJǑǎ ĮǏǒǁDžǎǑnj njĮ NJİLjIJǎǑǏDŽǎǘnj, ȺǏƿȺİLj njĮ ĮnjĮDŽnjǔǏǁıǎǑnj IJdž LJƿıdž ljĮLj IJǎǑǐ ıǑnjįƿıNjǎǑǐ (links) Njİ IJǎǑǐ ǎȺǎǁǎǑǐ İǁnjĮLj ıǑnjįİįİNjƿnjǎLj. ƧǑIJǗ ıǑnjǀLJǔǐ ǎnjǎNjƾDžİIJĮLj "IJǎȺLjljǀ DŽnjǙıdž" (local knowledge). Ƴ ljƾLJİ ljǗNjǃǎǐ ĮDŽnjǎİǁ IJdž LJƿıdž ljĮLj IJǎnj ĮǏLjLJNjǗ IJǔnj ƾNJNJǔnj ıIJǎ įǁljIJǑǎ. Ʃİ DŽnjǔǏǁDžİLj, įdžNJĮįǀ, ȺǎLjǎǐ ǃǏǁıljİIJĮLj ıIJdžnj ƾNJNJdž ƾljǏdž IJǎǑ ljƾLJİ ıǑnjįƿıNjǎǑ Njİ IJǎnj ǎȺǎǁǎ İǁnjĮLj ıǑnjįİįİNjƿnjǎǐ. ƮƾLJİ ljǗNjǃǎǐ ƿǒİLj ƿnjĮnj ȺǁnjĮljĮ IJdžǐ NjǎǏijǀǐ: ƧȺǗ IJǎ Ƨ ıIJǎ

ƶǘnjįİıNjǎǐ (link)

ƮǗıIJǎǐ

Ƨ

ƷǎȺLjljǗ

0

Ƴ ljǗNjǃǎǐ Ƨ NjİIJĮIJǏƿȺİLj ĮǑIJǗnj IJǎnj ȺǁnjĮljĮ ıİ ƿnjĮ įLjƾnjǑıNjĮ IJǎ ǎȺǎǁǎ ƿǒİLj NjǁĮ ljĮLj NjǎnjĮįLjljǀ ıǑnjLjıIJǙıĮ: Ƨ=0. ƮƾLJİ ıǑnjLjıIJǙıĮ IJǎǑ įLjĮnjǘıNjĮIJǎǐ ǎnjǎNjƾDžİIJĮLj ljĮLj NjİIJǏLjljǀ (metric). ƧǑIJǗ IJǎ įLjƾnjǑıNjĮ ǎ Ƨ, LJĮ IJǎ NjİIJĮįǙıİLj ıİ ǗNJǎǑǐ IJǎǑǐ ljǗNjǃǎǑǐ ȺǎǑ ıǑnjįƿİIJĮLj. ƟǏĮ IJǎ ıIJǎLjǒİǁǎ ĮǑIJǗ LJĮ ijIJƾıİLj ıIJǎǑǐ ljǗNjǃǎǑǐ ƨ ljĮLj Ʃ. ƷǙǏĮ, ǎ ljĮLJƿnjĮǐ ĮȺǗ IJǎǑǐ ƨ ljĮLj Ʃ LJĮ ƿǒİLj ĮȺǗ ƿnjĮ įLjƾnjǑıNjĮ Njİ įǘǎ ıǑnjLjıIJǙıİǐ (NjǁĮ IJdžnj IJǎȺLjljǀ ljĮLj NjǁĮ IJǎǑ ljǗNjǃǎǑ Ƨ): ƨ=0, Ƨ=1 ljĮLj Ʃ=0, Ƨ=1. Ʒǎ įLjƾnjǑıNjĮ IJǎǑ ƨ LJĮ ijIJƾıİLj ıIJǎǑǐ ljǗNjǃǎǑǐ Ƨ, ī ljĮLj ƪ. ƧǑIJǗ IJǎǑ ljǗNjǃǎǑ Ʃ LJĮ ijIJƾıİLj ıIJǎǑǐ Ƨ ljĮLj ƪ. ƧǑIJƿǐ ǎLj ĮnjIJĮNJNJĮDŽƿǐ ȺNJdžǏǎijǎǏLjǙnj LJĮ ıǑnjİǒLjıIJǎǘnj ĮnjƾNjİıĮ ıİ ǗNJǎǑǐ IJǎǑǐ ljǗNjǃǎǑǐ IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ NjƿǒǏLj ǎ ljĮLJƿnjĮǐ njĮ DŽnjǔǏǁDžİLj IJdž LJƿıdž ǗNJǔnj IJǔnj ǑȺǎNJǎǁȺǔnj. ưİ ƾNJNJĮ NJǗDŽLjĮ, ǎ ljƾLJİ ljǗNjǃǎǐ LJĮ ƿǒİLj DŽnjǙıdž IJǎǑ ljǗıIJǎǑǐ NjİIJĮljǁnjdžıdžǐ İnjǗǐ ȺĮljƿIJǎǑ ĮȺǗ IJǎnj İĮǑIJǗ IJǎǑ ıİ ǗNJǎǑǐ IJǎǑǐ ǑȺǗNJǎLjȺǎǑǐ. ƷĮ įLjĮnjǘıNjĮIJĮ ȺǎǑ LJĮ ƿǒİLj ǎ ljƾLJİ ljǗNjǃǎǐ LJĮ İǁnjĮLj IJĮ İǍǀǐ: ıIJǎnj Ƨ: [Ƨ=0, ƨ=1, ī=2, Ʃ=1, ƪ=2] ıIJǎnj ƨ: [Ƨ=1, ƨ=0, ī=1, Ʃ=2, ƪ=1] ıIJǎnj ī: [Ƨ=2, ƨ=1, ī=0, Ʃ=2, ƪ=1] ıIJǎnj Ʃ: [Ƨ=1, ƨ=2, ī=2, Ʃ=0, ƪ=1] ıIJǎnj ƪ: [Ƨ=2, ƨ=1, ī=1, Ʃ=1, ƪ=0] ƣIJĮnj ƿǏLJǎǑnj ıİ ĮǑIJǀ IJdžnj ljĮIJƾıIJĮıdž ǎLj ljǗNjǃǎLj, NJƿDŽİIJĮLj ǗIJLj DŽnjǔǏǁDžǎǑnj IJdžnj IJǎȺǎNJǎDŽǁĮ IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ. Ƴ ĮNJDŽǗǏLjLJNjǎǐ įǏǎNjǎNJǗDŽdžıdžǐ IJǎǑ įLjĮnjǘıNjĮIJǎǐ ĮȺǗıIJĮıdžǐ İǁnjĮLj ȺǎNJǘ ĮȺNJǗǐ, DŽLj’ ĮǑIJǗ ljĮLj ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj ıǑǒnjƾ. ƶİ ȺİǏLjȺIJǙıİLjǐ ljĮIJƾ IJLjǐ ǎȺǎǁİǐ dž IJǎȺǎNJǎDŽǁĮ IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ İǁnjĮLj ĮȺNJǀ dž ĮȺǗįǎıǀ IJǎǑ LJĮ İǁnjĮLj LjljĮnjǎȺǎLjdžIJLjljǀ. ƣNjǔǐ, ıİ NjİDŽƾNJĮ ljĮLj ȺǎNJǘȺNJǎljĮ įǁljIJǑĮ dž ǒǏǀıdž IJǎǑ NjȺǎǏİǁ njĮ ȺǏǎljĮNJƿıİLj įǑıNJİLjIJǎǑǏDŽǁİǐ. ƶİ IJƿIJǎLjİǐ ȺİǏLjȺIJǙıİLjǐ ljĮNJǗ İǁnjĮLj njĮ ȺǏǎIJLjNjǎǘnjIJĮLj ǎLj ĮNJDŽǗǏLjLJNjǎLj IJdžǐ "ljĮIJƾıIJĮıdžǐ ıǘnjįİıdžǐ" (Link State). Ƴ ĮNJDŽǗǏLjLJNjǎǐ įǏǎNjǎNJǗDŽdžıdžǐ ƮĮIJƾıIJĮıdžǐ ƶǘnjįİıdžǐ (Link State) Ƴ ĮNJDŽǗǏLjLJNjǎǐ ƮĮIJƾıIJĮıdžǐ ƶǘnjįİıdžǐ NJĮNjǃƾnjİLj ǑȺǗǓdž İljIJǗǐ ĮȺǗ IJǎnj ĮǏLjLJNjǗ IJǔnj DžİǘǍİǔnj (hops) ljĮLj ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 18 ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ ȺǏǗıLJİIJİǐ ȺĮǏĮNjƿIJǏǎǑǐ ǗȺǔǐ dž IJĮǒǘIJdžIJĮ IJdžǐ DŽǏĮNjNjǀǐ, dž ȺǎLjǗIJdžIJƾ IJdžǐ, dž ljĮLJǑıIJƿǏdžıdž NJǗDŽǔ ljǁnjdžıdžǐ ljĮLj dž IJǑǒǗnj ȺǏǔIJİǏĮLjǗIJdžIJĮ NjİIJƾįǎıdžǐ. Ƴ ĮNJDŽǗǏLjLJNjǎǐ įǏǎNjǎNJǗDŽdžıdžǐ ƮĮIJƾıIJĮıdžǐ ƶǘnjįİıdžǐ ǃĮıǁDžİIJĮLj ıIJdžnj LjįƿĮ IJǎǑ "įLjĮNjǎLjǏĮıNjƿnjǎǑ ǒƾǏIJdž": ǗNJǎLj ǎLj ljǗNjǃǎLj ƿǒǎǑnj ƿnjĮ ĮnjIJǁDŽǏĮijǎ IJǎǑ ǒƾǏIJdž IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ, IJǎ ǎȺǎǁǎ ĮnjĮnjİǙnjİIJĮLj IJĮljIJLjljƾ. Ƭ ǃĮıLjljǀ ĮǏǒǀ IJǎǑ ĮNJDŽǎǏǁLJNjǎǑ ĮǑIJǎǘ İǁnjĮLj ȺǎNJǘ ĮȺNJǀ. ƧnjIJǁ njĮ ȺǏǎıȺĮLJǎǘnj ǗNJǎLj ǎLj ljǗNjǃǎLj njĮ ǑNJǎȺǎLjǀıǎǑnj IJǎnj ĮNJDŽǗǏLjLJNjǎ IJǎǑ ǎLjljǎnjǎNjLjljǗIJİǏǎǑ įǏǗNjǎǑ įLjĮNjǎLjǏƾDžǎnjIJĮǐ IJǎǑǐ ǑȺǎNJǎDŽLjıNjǎǘǐ ĮȺǗ IJǎnj ƿnjĮ ıIJǎnj ƾNJNJǎnj (Distance Vector), ǎ ljƾLJİ ljǗNjǃǎǐ įLjĮIJdžǏİǁ ƿnjĮ ĮnjIJǁDŽǏĮijǎ IJǎǑ ǒƾǏIJdž IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ ljĮLj ljĮLJǎǏǁDžİLj ĮȺǗ NjǗnjǎǐ IJǎǑ IJdžnj ǎLjljǎnjǎNjLjljǗIJİǏdž NJǘıdž. ƧǑIJǗ IJǎ ĮnjIJǁDŽǏĮijǎ ĮnjIJLjȺǏǎıǔȺİǘİIJĮLj ĮȺǗ NjLjĮ ǃƾıdž įİįǎNjƿnjǔnj, dž ǎȺǎǁĮ ǒĮǏĮljIJdžǏLjıIJLjljƾ ǎnjǎNjƾDžİIJĮLj Link State Database. ƶIJǎ ĮȺNJǗ įǁljIJǑǎ IJǎǑ ȺǏǎdžDŽǎǘNjİnjǎǑ ȺĮǏĮįİǁDŽNjĮIJǎǐ dž ǃƾıdž įİįǎNjƿnjǔnj (ǒƾǏIJdžǐ) LJĮ ǀIJĮnj dž İǍǀǐ: ƧȺǗ Ƨ Ƨ ƨ ƨ ƨ ī ī Ʃ Ʃ ƪ ƪ ƪ

ƴǏǎǐ ƨ Ʃ Ƨ ī ƪ ƨ ƪ Ƨ ƪ ƨ ī Ʃ

Link 1 3 1 2 4 2 5 3 6 4 5 6

ƧȺǗıIJĮıdž 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ƮƾLJİ İDŽDŽǏĮijǀ ƿǒİLj ljĮIJĮǒǔǏdžLJİǁ ĮȺǗ IJǎnj ıIJĮLJNjǗ ȺǎǑ İǁnjĮLj ǑȺİǘLJǑnjǎǐ DŽLj’ ĮǑIJǀnj. ƴİǏLjƿǒİLj NjLjĮ ǒĮǏĮljIJdžǏLjıIJLjljǀ įLjİȺĮijǀ (interface) – ıİ ĮǑIJǀ IJdžnj ȺİǏǁȺIJǔıdž IJǎnj ĮǏLjLJNjǗ IJǎǑ link – ljĮLj ȺNJdžǏǎijǎǏǁİǐ ȺǎǑ ȺİǏLjDŽǏƾijǎǑnj IJdžnj ljĮIJƾıIJĮıdž IJǎǑ link: IJǎnj ȺǏǎǎǏLjıNjǗ ljĮLj IJdžnj ĮȺǗıIJĮıdž (metric). ưİ IJdž ǃǎǀLJİLjĮ ĮǑIJǎǘ IJǎǑ ǒƾǏIJdž ljƾLJİ ljǗNjǃǎǐ NjȺǎǏİǁ njĮ ǑȺǎNJǎDŽǁıİLj IJǎnj ǎLjljǎnjǎNjLjljǗIJİǏǎ įǏǗNjǎ ĮȺǗ IJǎnj İĮǑIJǗ IJǎǑ ȺǏǎǐ ǗNJǎǑǐ IJǎǑǐ ǑȺǗNJǎLjȺǎǑǐ. Ƴ ıljǎȺǗǐ IJǎǑ ȺǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ įǏǎNjǎNJǗDŽdžıdžǐ İǁnjĮLj njĮ ȺǏǎıĮǏNjǗDžİIJĮLj ıIJLjǐ ĮNJNJĮDŽƿǐ ȺǎǑ ıǑNjǃĮǁnjǎǑnj ıIJǎ įǁljIJǑǎ. ƠıIJǔ, NJǎLjȺǗnj, ǗIJLj IJǎ link Njİ IJǎ njǎǘNjİǏǎ 1 ıIJĮNjĮIJƾİLj njĮ NJİLjIJǎǑǏDŽİǁ DŽLjĮ ljƾȺǎLjǎ NJǗDŽǎ. ƧNjƿıǔǐ, ǎLj ljǗNjǃǎLj Ƨ ljĮLj ƨ İnjIJǎȺǁDžǎǑnj IJǎ ȺǏǗǃNJdžNjĮ ljĮLj LJĮ ȺǏƿȺİLj njĮ ĮNJNJƾǍǎǑnj IJLjǐ ljĮIJƾNJNJdžNJİǐ İDŽDŽǏĮijƿǐ ıIJǎ ǒƾǏIJdž IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ, ĮNJNJƾ ljĮLj njĮ İnjdžNjİǏǙıǎǑnj ǗNJǎǑǐ IJǎǑǐ ǑȺǗNJǎLjȺǎǑǐ ljǗNjǃǎǑǐ. Ƭ NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ ĮǑIJǀ ǑNJǎȺǎLjİǁIJĮLj Njİ IJǎ NJİDŽǗNjİnjǎ Flooding Protocol (Flooding = ȺNJdžNjNjǘǏLjıNjĮ) IJǎ ǎȺǎǁǎ İǁnjĮLj DŽǏǀDŽǎǏǎ ljĮLj ĮǍLjǗȺLjıIJǎ. Ƴ ljǗNjǃǎǐ Ƨ NjǗNJLjǐ İnjIJǎȺǁıİLj IJdž Njdž įLjĮLJİıLjNjǗIJdžIJĮ IJǎǑ link 1 LJĮ ıIJİǁNJİLj NjǀnjǑNjĮ ıIJǎ Ʃ NjƿıĮ ĮȺǗ IJǎ link 3 NJƿDŽǎnjIJƾǐ IJǎǑ ǗIJLj IJǎ ljǗıIJǎǐ NjİIJĮijǎǏƾǐ ĮȺǗ IJǎnj Ƨ ıIJǎ ƨ NjƿıĮ ĮȺǗ IJǎ link 1 İǁnjĮLj ƾȺİLjǏǎ. Ƴ ljǗNjǃǎǐ Ʃ Njİ IJdž ıİLjǏƾ IJǎǑ LJĮ İnjdžNjİǏǙıİLj IJǎnj ƪ NjƿıĮ ĮȺǗ IJǎ link 6. Ƴ IJİNJİǑIJĮǁǎǐ LJĮ NjİIJĮįǙıİLj IJǎ NjǀnjǑNjĮ ıIJǎnj ljǗNjǃǎ ƨ NjƿıĮ ĮȺǗ IJǎ link 4 ljĮLj ıIJǎnj ī Njƿıǔ IJǎǑ link 5. ƶIJdžnj ȺǏĮDŽNjĮIJLjljǗIJdžIJĮ ǎ ĮNJDŽǗǏLjLJNjǎǐ İǁnjĮLj ȺLjǎ ȺǎNJǘȺNJǎljǎǐ ĮȺǗ ĮǑIJǀ IJdžnj ȺĮǏǎǑıǁĮıdž, Įijǎǘ NJĮNjǃƾnjİLj ǑȺǗǓdž IJǎǑ IJǎnj ǒǏǗnjǎ ȺǎǑ ǒǏİLjƾıIJdžljİ DŽLjĮ njĮ NjİIJĮijİǏLJİǁ dž ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮ, ĮNJNJƾ ljĮLj IJdžnj IJLjNjǀ (ljǗıIJǎǐ) IJdžǐ ljƾLJİ įLjĮįǏǎNjǀǐ. ƶIJdžnj ȺİǏǁȺIJǔıdž ȺǎǑ dž įLjĮįǏǎNjǀ ıIJǎ įǁljIJǑǎ ƿǒİLj ljǎȺİǁ ıİ įǘǎ ıdžNjİǁĮ įdžNjLjǎǑǏDŽǎǘnjIJĮLj įǘǎ ǒƾǏIJİǐ IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ. īLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ, ƿıIJǔ ǗIJLj IJĮ links 1 ljĮLj 6 ȺĮǘǎǑnj njĮ NJİLjIJǎǑǏDŽǎǘnj. ƮƾLJİ ljǗNjǃǎǐ ȺǎǑ ıǑnjįƿİIJĮLj NjƿıĮ ĮȺǗ ĮǑIJƾ IJĮ links LJĮ ȺǏǎǔLJǀıİLj IJǎ NjǀnjǑNjĮ IJdžǐ ĮNJNJĮDŽǀǐ NjǗnjǎ ıIJǎǑǐ DŽİLjIJǎnjLjljǎǘǐ IJǎǑ ljǗNjǃǎǑǐ. ƠIJıLj LJĮ ƿǒǎǑNjİ įǘǎ ıǑnjįİįİNjƿnjİǐ "DŽİLjIJǎnjLjƿǐ": IJǎǑǐ ljǗNjǃǎǑǐ Ƨ ljĮLj Ʃ Njİ ƿnjĮ ǒƾǏIJdž įLjljIJǘǎǑ ĮȺǗ IJdž NjǁĮ ljĮLj IJǎǑǐ ljǗNjǃǎǑǐ ƨ, ī ljĮLj ƪ Njİ IJǎ įLjljǗ IJǎǑǐ ǒƾǏIJdž įLjljIJǘǎǑ ĮȺǗ IJdžnj ƾNJNJdž. ƶIJdžnj ȺİǏǁȺIJǔıdž ȺǎǑ IJǎ link 1 İȺĮnjƿǏǒİIJĮLj ıİ NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ LJĮ ȺǏƿȺİLj ǎLj įǘǎ ljǗNjǃǎLj ȺǎǑ ıǑnjįƿǎnjIJĮLj NjƿıĮ ĮȺǗ IJǎ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjǎ link njĮ ljǏĮIJǀıǎǑnj NjǗnjǎ IJǎ ȺLjǎ ıǘDŽǒǏǎnjǎ ĮnjIJǁDŽǏĮijǎ IJǎǑ ǒƾǏIJdž įLjljIJǘǎǑ. ƧǑIJǗ ǑNJǎȺǎLjİǁIJĮLj Njİ IJdž ǃǎǀLJİLjĮ IJǔnj "IJĮǑIJǎȺǎLjdžIJǙnj ıǑnjįƿıİǔnj" (link identifiers) ljĮLj IJǔnj "ĮǏLjLJNjǙnj İljįǗıİǔnj" (version numbers). Ƭ ıǘDŽljǏLjıdž IJǔnj įǘǎ ǃƾıİǔnj įİįǎNjƿnjǔnj IJǔnj DŽİLjIJǎnjLjljǙnj ljǗNjǃǔnj ȺǏĮDŽNjĮIJǎȺǎLjİǁIJĮLj ıİ įǘǎ ıIJƾįLjĮ: ljĮIJƾ IJǎ ȺǏǙIJǎ ıIJƾįLjǎ IJdžǐ įLjĮįLjljĮıǁĮǐ ıǑDŽǒǏǎnjLjıNjǎǘ ljĮLj ǎLj įǘǎ ljǗNjǃǎLj ıIJƿNJnjǎǑnj NjLjĮ ȺNJǀǏdž ȺİǏLjDŽǏĮijǀ IJdžǐ IJǎȺLjljǀǐ ǃƾıdžǐ įİįǎNjƿnjǔnj. Ƴ ljĮLJƿnjĮǐ IJǎǑǐ ǗIJĮnj NJƾǃİLj IJǎ ĮnjIJǁDŽǏĮijǎ IJǎǑ ƾNJNJǎǑ LJĮ IJǎ ıǑDŽljǏǁnjİLj Njİ ĮǑIJǗ ȺǎǑ ǀįdž ƿǒİLj ljĮLj LJĮ įdžNjLjǎǑǏDŽǀıİLj NjLjĮ NJǁıIJĮ Njİ İDŽDŽǏĮijƿǐ ljĮIJƾ IJLjǐ ǎȺǎǁİǐ ȺĮǏĮIJdžǏİǁ įLjĮijǎǏƿǐ Njİ IJLjǐ ĮnjIJǁıIJǎLjǒİǐ IJǎȺLjljƿǐ (ǎ ĮǏLjLJNjǗǐ IJǎǑ ljǗıIJǎǑǐ İǁnjĮLj NjİDŽĮNJǘIJİǏǎǐ ǀ ǎ ĮǏLjLJNjǗǐ IJǎǑ link įİnj ǑȺƾǏǒİLj ljĮLJǗNJǎǑ). ƮĮIJƾ IJdž įİǘIJİǏdž ijƾıdž ǎLj įǘǎ ljǗNjǃǎLj ĮnjIJĮNJNJƾııǎǑnj ĮǑIJǀ IJdž NJǁıIJĮ IJǔnj İDŽDŽǏĮijǙnj ljĮLj İnjdžNjİǏǙnjǎǑnj IJǎnj IJǎȺLjljǗ ǒƾǏIJdž IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ. ƧNjƿıǔǐ NjİIJƾ İnjdžNjİǏǙnjǎǑnj ljĮLj IJǎǑǐ ǑȺǗNJǎLjȺǎǑǐ ljǗNjǃǎǑǐ Njİ IJdž įLjĮįLjljĮıǁĮ IJǎǑ flooding. ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 19 ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ Ƭ NjİIJĮijǎǏƾ IJǔnj ǒĮǏIJǙnj įLjljIJǘǎǑ ȺǏƿȺİLj njĮ ǑNJǎȺǎLjİǁIJĮLj Njİ ȺǎNJǘ NjİDŽƾNJdž ȺǏǎıǎǒǀ, Įijǎǘ ȺǏƿȺİLj ǗNJǎLj ǎLj ljǗNjǃǎLj njĮ ƿǒǎǑnj IJǎ ȺLjǎ ıǘDŽǒǏǎnjǎ ĮnjIJǁDŽǏĮijǎ. ƠnjĮ ĮȺNJǗ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ İǁnjĮLj dž ȺİǏǁȺIJǔıdž ljĮIJƾ IJdžnj ǎȺǎǁĮ ƿnjĮǐ ljǗNjǃǎǐ ǍİljLjnjƾ IJdž NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ IJǎǑ NjİIJƾ ĮȺǗ įLjƾıIJdžNjĮ ȺǎǑ įİnj ǀIJĮnj įLjĮLJƿıLjNjǎǐ. ƷǗIJİ LJĮ ȺǏǎıȺĮLJǀıİLj njĮ ıIJİǁNJİLj ĮnjIJǁDŽǏĮijǎ IJdžǐ įLjljǀǐ IJǎǑ ǃƾıdžǐ įİįǎNjƿnjǔnj ıİ ǗNJǎǑǐ IJǎǑǐ ǑȺǗNJǎLjȺǎǑǐ. Ƨnj IJǎ įLjƾıIJdžNjĮ ȺǎǑ įİnj NJİLjIJǎǑǏDŽǎǘıİ ǀIJĮnj NjLjljǏǗ, IJĮ įİįǎNjƿnjĮ IJdžǐ IJǎȺLjljǀǐ ǃƾıdžǐ įİįǎNjƿnjǔnj IJǎǑ LJĮ İǁnjĮLj ȺĮǏǗnjIJĮ ljĮLj ıIJǎnj ǒƾǏIJdž IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ. Ƴ ĮǏLjLJNjǗǐ IJǎǑǐ LJĮ İǁnjĮLj ȺLjǎ ȺǏǗıijĮIJǎǐ ƾǏĮ LJĮ ȺǏƿȺİLj njĮ ȺĮǏĮNJƾǃİLj ƿnjĮ ĮnjIJǁDŽǏĮijǎ IJǎǑ ǒƾǏIJdž. Ʒǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ Open Shortest Path First (OSPF) Ʒǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ įǏǎNjǎNJǗDŽdžıdžǐ OSPF ǃĮıǁDžİIJĮLj ıIJǎnj ĮNJDŽǗǏLjLJNjǎ SPF ljĮLj ǑNJǎȺǎLjǀLJdžljİ ĮȺǗ IJǎnj ǎǏDŽĮnjLjıNjǗ IETF Njİ "ĮnjǎLjljIJǗ" IJǏǗȺǎ (open fashion). ƧȺǗ ĮǑIJƾ IJĮ įǘǎ ıIJǎLjǒİǁĮ ǎnjǎNjƾıIJdžljİ Open Shortest Path First. Ʒǎ OSPF NjȺǎǏİǁ njĮ NJİLjIJǎǑǏDŽİǁ NjƿıĮ ıİ ƿnjĮ LjİǏĮǏǒLjljǗ ȺİǏLjǃƾNJNJǎnj ǗȺǎǑ IJǎ ĮǑIJǗnjǎNjǎ ıǘıIJdžNjĮ NjȺǎǏİǁ njĮ ǒǔǏǁDžİIJĮLj ıİ ȺİǏLjǎǒƿǐ, ǎLj ȺİǏLjǎǒƿǐ ıİ ǑȺǎȺİǏLjǎǒƿǐ ljĮLj ǎǘIJǔ ljĮLJİǍǀǐ. Ʒǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ ĮǑIJǗ İǁnjĮLj Link State ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ. ƠIJıLj ljƾLJİ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀǐ ıIJƿNJnjİLj ȺNJdžǏǎijǎǏǁİǐ DŽLjĮ IJdžnj ljĮIJƾıIJĮıdž IJǔnj links IJǎǑ (Link State Advertisements - LSA) ıİ ǗNJǎǑǐ IJǎǑ ƾNJNJǎǑǐ ȺǎǑ ǃǏǁıljǎnjIJĮLj ıIJǎ ǁįLjǎ İȺǁȺİįǎ LjİǏĮǏǒǁĮǐ Njİ ĮǑIJǗnj (ȺNJdžNjNjǘǏLjıNjĮ, flooding). ƷĮ NjdžnjǘNjĮIJĮ ĮǑIJƾ İǁnjĮLj NjLjljǏƾ ljĮLj ƿIJıLj įİnj İȺLjǃĮǏǘnjǎǑnj IJǎ įǁljIJǑǎ. ƧǏǒLjljƾ ƿnjĮǐ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀǐ ĮǏǒLjljǎȺǎLjİǁ IJLjǐ įǎNjƿǐ įİįǎNjƿnjǔnj IJǎǑ ljĮLj ȺİǏLjNjƿnjİLj ĮȺǗ IJĮ ȺǏǔIJǗljǎNJNJĮ IJǔnj ǒĮNjdžNJǗIJİǏǔnj İȺLjȺƿįǔnj njĮ įLjĮȺLjıIJǙıİLj ȺǎLjĮ ĮȺǗ IJĮ links IJǎǑ, İǁnjĮLj NJİLjIJǎǑǏDŽLjljƾ. ƠȺİLjIJĮ Njİ IJdž ǒǏǀıdž Hello NjdžnjǑNjƾIJǔnj ȺǏǎıȺĮLJİǁ njĮ ǃǏİLj IJǎǑǐ DŽİLjIJǎnjLjljǎǘǐ IJǎǑ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJƿǐ. ƷĮ Hello NjdžnjǘNjĮIJĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnjIJĮLj ljĮLj ıIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ DŽLjĮ njĮ İNJƿDŽǒİLj ǎ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀǐ Įnj ǎLj DŽİǁIJǎnjƿǐ IJǎǑ İǁnjĮLj ĮljǗNjdž ıİ NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ. ƮƾLJİ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀǐ ıIJƿNJnjİLj ȺİǏLjǎįLjljƾ LSAs Njİ IJdžnj ljĮIJƾıIJĮıdž IJǔnj links IJǎǑ. ƧljǗNjdž LSAs ıIJƿNJnjǎnjIJĮLj ljĮLj ǗIJĮnj ĮNJNJƾDžİLj dž ljĮIJƾıIJĮıdž İnjǗǐ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀ. ƠnjĮǐ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀǐ įLjĮIJdžǏİǁ IJdžnj IJǎȺǎNJǎDŽǁĮ ǗNJǎǑ IJǎǑ İȺLjȺƿįǎǑ IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ ȺǎǑ ĮnjǀljİLj (dž ǎȺǎǁĮ NjȺǎǏİǁ njĮ İljijǏĮıIJİǁ ıĮnj ljĮIJİǑLJǑnjǗNjİnjǎǐ DŽǏƾijǎǐ) ljĮLj ȺǏǎıȺĮLJİǁ njĮ IJdžnj įLjĮIJdžǏİǁ İnjdžNjİǏǔNjƿnjdž ĮȺǗ IJĮ LSAs ȺǎǑ NJĮNjǃƾnjİLj. ƣIJĮnj NJĮNjǃƾnjİLj LSAs ljĮLj İnjdžNjİǏǙnjİLj IJdžnj IJǎȺǎNJǎDŽǁĮ, IJǏƿǒİLj ǎ ĮNJDŽǗǏLjLJNjǎǐ SPF. ƧǑIJǗǐ ǑȺǎNJǎDŽǁDžİLj IJLjǐ ljĮNJǘIJİǏİǐ įLjĮįǏǎNjƿǐ DŽLjĮ IJĮ įǁljIJǑĮ ȺǏǎǎǏLjıNjǎǘ, ljĮLj ƿȺİLjIJĮ ĮȺǎLJdžljİǘİIJĮLj ıIJǎnj ȺǁnjĮljĮ įǏǎNjǎNJǗDŽdžıdžǐ IJǎ ȺǏǙIJǎ hop (DžİǘǍdž) ljƾLJİ įLjĮįǏǎNjǀǐ, DŽLjĮ njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjdžLJİǁ DŽLjĮ IJdž įLjĮįLjljĮıǁĮ ȺǏǎǙLJdžıdžǐ (forwarding). Ƭ NjǎǏijǀ IJǔnj NjdžnjǑNjƾIJǔnj

Authentication (8 bytes)

Data (variable)

Area ID (4 bytes)

Authentication Type ( 2 bytes)

Router ID (4 bytes)

Checksum (2 bytes)

Packet length (2 bytes)

Version number (1 byte) Type (1 byte)

ƷĮ OSPF NjdžnjǘNjĮIJĮ ǍİljLjnjǎǘnj Njİ NjǁĮ İȺLjljİijĮNJǁįĮ 24 byte:

Ƭ ıdžNjĮıǁĮ IJǔnj Ⱥİįǁǔnj IJdžǐ İȺLjljİijĮNJǁįĮǐ İǁnjĮLj: x

Version number. Ƭ ƿljįǎıdž IJǎǑ OSPF ȺǎǑ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj.

x

Type. ƴǏǎıįLjǎǏǁDžİLj ƿnjĮ ĮȺǗ IJǎǑǐ 5 IJǘȺǎǑǐ IJǔnj OSPF NjdžnjǑNjƾIJǔnj: 1. Hello. ƶIJƿNJnjİIJĮLj ıİ IJĮljIJƾ ǒǏǎnjLjljƾ įLjĮıIJǀNjĮIJĮ DŽLjĮ njĮ LjǒnjdžNJĮIJǀıİLj IJdžnj ljĮIJƾıIJĮıdž IJǔnj DŽİLjIJǎnjLjljǙnj įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǙnj. 2. Database Description. ƴİǏLjDŽǏƾijİLj IJĮ ȺİǏLjİǒǗNjİnjĮ IJdžǐ IJǎȺǎNJǎDŽLjljǀǐ ǃƾıdžǐ İnjǗǐ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀ, ljĮLj ıIJƿNJnjİIJĮLj ljĮIJƾ IJdžnj ĮǏǒLjljǎȺǎǁdžıdž NjLjĮ ıǘnjįİıdžǐ Njİ ƿnjĮ DŽİLjIJǎnjLjljǗ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀ. 3. Link State Request. ưİ IJǎ NjǀnjǑNjĮ ĮǑIJǗ ƿnjĮǐ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀǐ DždžIJƾ ƿnjĮ ljǎNjNjƾIJLj IJǎǑ IJǎȺǎNJǎDŽLjljǎǘ ȺǁnjĮljĮ İnjǗǐ DŽİLjIJǎnjLjljǎǘ IJǎǑ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀ, İȺİLjįǀ ƿǒİLj ĮnjĮljĮNJǘǓİLj ǗIJLj NjƿǏǎǐ IJdžǐ įLjljǀǐ IJǎȺǎNJǎDŽLjljǀǐ ǃƾıdžǐ İǁnjĮLj Njdž İnjdžNjİǏǔNjƿnjǎ. 4. Link State Update. ƧȺĮnjIJƾİLj ıİ link state request NjdžnjǘNjĮIJĮ. ƪȺLjȺNJƿǎnj ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj DŽLjĮ IJdžnj ȺİǏLjǎįLjljǀ NjİIJƾįǎıdž IJǔnj LSAs. ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 20 ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ 5. Link State Acknowledgment. ƶIJƿNJnjİIJĮLj DŽLjĮ acknowledgment ıIJĮ link state update NjdžnjǘNjĮIJĮ. ƷĮ link state update NjdžnjǘNjĮIJĮ ȺǏƿȺİLj njĮ ijIJƾıǎǑnj ıİ ǗNJǎǑǐ IJǎǑǐ ȺǏǎǎǏLjıNjǎǘǐ IJǎǑ İȺLjȺƿįǎǑ LjİǏĮǏǒǁĮǐ IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ, NjƿıĮ ıIJǎ ǎȺǎǁǎ ıIJƿNJnjǎnjIJĮLj (dž flooding İǁnjĮLj ĮǍLjǗȺLjıIJdž įLjĮįLjljĮıǁĮ). x

Packet length. Ʒǎ ıǑnjǎNJLjljǗ NjƿDŽİLJǎǐ IJǎǑ ȺĮljƿIJǎǑ.

x

Router ID. ƴǏǎıįLjǎǏǁDžİLj IJǎ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀ ȺǎǑ ƿıIJİLjNJİ IJǎ NjǀnjǑNjĮ.

x

Area ID. ƴǏǎıįLjǎǏǁDžİLj IJdžnj ȺİǏLjǎǒǀ ıIJdžnj ǎȺǎǁĮ IJǎ ȺĮljƿIJǎ ĮnjǀljİLj. ƣNJĮ IJĮ NjdžnjǘNjĮIJĮ ıǒİIJǁDžǎnjIJĮLj Njİ NjǁĮ ȺİǏLjǎǒǀ.

x

Checksum. ƪNJƿDŽǒİLj IJǎ ȺİǏLjİǒǗNjİnjǎ IJǎǑ ȺĮljƿIJǎǑ DŽLjĮ ȺLjLJĮnjƿǐ ĮNJNJǎLjǙıİLjǐ IJǎǑ.

x

Authentication type. ƴİǏLjƿǒİLj ƿnjĮnj IJǘȺǎ ȺLjıIJǎȺǎǁdžıdžǐ Ⱥ.ǒ. "simple password". ƣNJĮ IJĮ OSPF NjdžnjǘNjĮIJĮ ȺǏƿȺİLj njĮ ȺİǏLjƿǒǎǑnj NjLjĮ IJLjNjǀ ıIJǎ Ⱥİįǁǎ ĮǑIJǗ. Ƴ IJǘȺǎw ȺLjıIJǎȺǎǁdžıdžǐ ǎǏǁDžİIJĮLj DŽLjĮ ljƾLJİ ȺİǏLjǎǒǀ.

x

Authentication. ƴİǏLjƿǒİLj IJdžnj ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮ ȺLjıIJǎȺǎǁdžıdžǐ NjǀljǎǑǐ 64 bits.

Ʒǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ Border Gateway Protocol (BGP) ưİ IJdž ǒǏǀıdž IJǎǑ BGP, įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJƿǐ įLjĮijǎǏİIJLjljǙnj ĮǑIJǗnjǎNjǔnj ıǑıIJdžNjƾIJǔnj (AS) ĮnjIJĮNJNJƾııǎǑnj ȺNJdžǏǎijǎǏǁİǐ įǏǎNjǎNJǗDŽdžıdžǐ ljĮLj ĮȺǗ ĮǑIJƿǐ ǑȺǎNJǎDŽǁDžǎǑnj IJLjǐ ljĮNJǘIJİǏİǐ įLjĮįǏǎNjƿǐ. Ʒǎ BGP ĮȺǎIJİNJİǁIJĮLj ĮȺǗ 4 NjdžnjǘNjĮIJĮ įǏǎNjǎNJǗDŽdžıdžǐ (open, keepalive, update, notification) IJĮ ǎȺǎǁĮ ıIJƿNJnjǎnjIJĮLj Ⱥƾnjǔ ĮȺǗ TCP ıǑnjįƿıİLjǐ ȺǎǑ ĮnjǎǁDŽǎǑnj ǎLj įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJƿǐ NjİIJĮǍǘ IJǎǑǐ. ƷǏİLjǐ İǁnjĮLj ǎLj ǃĮıLjljƿǐ įLjĮįLjljĮıǁİǐ IJǎǑ ȺǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ: x

ƧȺǗljIJdžıdž DŽİLjIJǗnjǔnj (Neighbor acquisition)

x

ƴǏǎıǃĮıLjNjǗIJdžIJĮ ıIJǎǑǐ DŽİǁIJǎnjİǐ (Neighbor reachability)

x

ƴǏǎıǃĮıLjNjǗIJdžIJĮ ıİ ǑȺǎįǁljIJǑǎ (Network reachability)

Ƭ įLjĮįLjljĮıǁĮ "ĮȺǗljIJdžıdž DŽİLjIJǗnjǔnj" ƿǒİLj njĮ ljƾnjİLj Njİ IJdž ıǑNjijǔnjǁĮ įǘǎ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǙnj ȺǎǑ ĮnjǀljǎǑnj ıİ įLjĮijǎǏİIJLjljƾ ĮǑIJǗnjǎNjĮ ıǑıIJǀNjĮIJĮ (AS) ĮNJNJƾ ıǑnjįƿǎnjIJĮLj ıIJǎ ǁįLjǎ ǑȺǎįǁljIJǑǎ (subnetwork), ǗIJLj LJĮ ĮnjIJĮNJNJƾııǎǑnj ȺNJdžǏǎijǎǏǁİǐ įǏǎNjǎNJǗDŽdžıdžǐ ǗȺǎIJİ ĮǑIJǗ İǁnjĮLj ĮȺĮǏĮǁIJdžIJǎ. Ƭ įLjĮįLjljĮıǁĮ ĮǑIJǀ İǁnjĮLj ĮȺĮǏĮǁIJdžIJdž DŽLjĮIJǁ NjȺǎǏİǁ ǎLj įǘǎ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJƿǐ njĮ ıǑnjįƿǎnjIJĮLj ıIJǎ ǁįLjǎ ǑȺǎįǁljIJǑǎ ljĮLj njĮ İǁnjĮLj DŽİǁIJǎnjİǐ ĮNJNJƾ NjȺǎǏİǁ ǎ ƿnjĮǐ ĮȺǗ ĮǑIJǎǘǐ njĮ İǁnjĮLj ijǎǏIJǔNjƿnjǎǐ Njİ IJdžnj įǏǎNjǎNJǗDŽdžıdž NjƿıĮ ıIJǎ AS ıIJǎ ǎȺǎǁǎ ĮnjǀljİLj, ljĮLj njĮ Njdžnj LJƿNJİLj njĮ ĮnjĮNJƾǃİLj ljǁnjdžıdž ȺĮljƿIJǔnj ȺǏǎİǏǒǗNjİnjǔnj ĮȺǗ ƾNJNJǎ AS. Ƭ įLjĮįLjljĮıǁĮ ĮǑIJǀ IJǎǑ ȺǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ įİnj ȺǏǎǃNJƿȺİLj Njİ ȺǎLjǎ IJǏǗȺǎ ǎLj įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJƿǐ DŽnjǔǏǁDžǎǑnj IJLjǐ įLjİǑLJǘnjıİLjǐ IJǔnj DŽİLjIJǗnjǔnj IJǎǑǐ ǀ ȺǙǐ įǘǎ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJƿǐ ĮȺǎijĮıǁDžǎǑnj njĮ ĮnjIJĮNJNJƾǍǎǑnj ȺNJdžǏǎijǎǏǁİǐ įǏǎNjǎNJǗDŽdžıdžǐ. ƮƾIJLj IJƿIJǎLjǎ NjȺǎǏİǁ njĮ ǏǑLJNjLjıIJİǁ ĮȺǗ IJǎnj įLjĮǒİLjǏLjıIJǀ IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ. īLjĮ njĮ ȺǏĮDŽNjĮIJǎȺǎLjdžLJİǁ dž įLjĮįLjljĮıǁĮ ĮǑIJǀ ƿnjĮǐ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀǐ ıIJƿNJnjİLj ƿnjĮ NjǀnjǑNjĮ Open ıIJǎnj ƾNJNJǎ. Ƨnj ǎ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀǐ ȺǏǎǎǏLjıNjǎǘ įİǒIJİǁ IJdžnj ĮǁIJdžıdž, ĮȺĮnjIJƾ Njİ ƿnjĮ NjǀnjǑNjĮ Keepalive. Ƭ įLjĮįLjljĮıǁĮ "ȺǏǎıǃĮıLjNjǗIJdžIJĮ ıIJǎǑǐ DŽİǁIJǎnjİǐ" įLjĮIJdžǏİǁ NjLjĮ ıǒƿıdž DŽİLjIJǎnjLjljǗIJdžIJĮǐ IJdžnj ǎȺǎǁĮ ƿǒǎǑnj ıǑNjijǔnjǀıİLj ǎLj įǘǎ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJƿǐ Njİ IJdžnj ȺǏǎdžDŽǎǘNjİnjdž įLjĮįLjljĮıǁĮ. Ƭ ıǒƿıdž ĮǑIJǀ įLjĮIJdžǏİǁIJĮLj Njİ IJdžnj ĮȺǎıIJǎNJǀ NjdžnjǑNjƾIJǔnj Keepalive Įnjƾ IJĮljIJƾ ǒǏǎnjLjljƾ įLjĮıIJǀNjĮIJĮ. Ƭ IJİNJİǑIJĮǁĮ įLjĮįLjljĮıǁĮ "ȺǏǎıǃĮıLjNjǗIJdžIJĮ ıİ ǑȺǎįǁljIJǑǎ" ƿǒİLj ıljǎȺǗ ǎLj įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJƿǐ njĮ įLjĮIJdžǏǎǘnj ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮ DŽLjĮ IJdžnj ȺǏǎıȺƿNJĮıdž IJǔnj ǑȺǎįLjljIJǘǔnj. ƠIJıLj ljƾLJİ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀǐ įLjĮIJdžǏİǁ NjLjĮ ǃƾıdž įİįǎNjƿnjǔnj Njİ IJĮ ǑȺǎįǁljIJǑĮ IJĮ ǎȺǎǁĮ NjȺǎǏİǁ njĮ ȺǏǎıȺİNJƾıİLj ljĮLj IJdžnj ljĮNJǘIJİǏdž įLjĮįǏǎNjǀ ȺǏǎǐ ĮǑIJƾ. ƣIJĮnj ıǑNjǃĮǁnjİLj ljƾȺǎLjĮ ĮNJNJĮDŽǀ ıIJdž ǃƾıdž įİįǎNjƿnjǔnj, ǎ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀǐ, ıIJƿNJnjİLj (broadcast) NjdžnjǘNjĮIJĮ Update ıİ ǗNJǎǑǐ IJǎǑǐ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJƿǐ ȺǎǑ ǑNJǎȺǎLjǎǘnj IJǎ BGP. ưİ IJǎnj IJǏǗȺǎ ĮǑIJǗ ǎLj įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJƿǐ BGP İnjdžNjİǏǙnjǎnjIJĮLj DŽLjĮ ĮNJNJĮDŽƿǐ ȺǎǑ ıǑNjǃĮǁnjǎǑnj ıIJǎ įǁljIJǑǎ ljĮLj ȺǏǎıĮǏNjǗDžǎǑnj IJLjǐ ljĮNJǘIJİǏİǐ įLjĮįǏǎNjƿǐ ıIJǎǑǐ ȺǁnjĮljİǐ įǏǎNjǎNJǗDŽdžıǀǐ IJǎǑǐ. Ƭ NjǎǏijǀ IJǔnj NjdžnjǑNjƾIJǔnj ƳLj NjǎǏijƿǐ IJǔnj IJİııƾǏǔnj BGP NjdžnjǑNjƾIJǔnj ijĮǁnjǎnjIJĮLj ıIJǎ ȺĮǏĮljƾIJǔ ıǒǀNjĮ. ƣNJĮ ƿǒǎǑnj NjǁĮ ljǎLjnjǀ İȺLjljİijĮNJǁįĮ (header) 19 bytes, ȺǎǑ ĮȺǎIJİNJİǁIJĮLj ĮȺǗ IJĮ İǍǀǐ ȺİįǁĮ: x

Marker. ƹǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj DŽLjĮ ȺLjıIJǎȺǎǁdžıdž (authentication). Ƴ ĮȺǎıIJǎNJƿĮǐ NjȺǎǏİǁ njĮ İLjıƾDŽİLj NjLjĮ IJLjNjǀ ıİ ĮǑIJǗ IJǎ Ⱥİįǁǎ, dž ǎȺǎǁĮ LJĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjdžLJİǁ ljĮIJƾ IJdž įLjĮįLjljĮıǁĮ ĮnjĮDŽnjǙǏLjıdžǐ IJdžǐ IJĮǑIJǗIJdžIJƾǐ IJǎǑ ĮȺǗ IJǎnj ȺĮǏĮNJǀȺIJdž.

x

Length. Ʒǎ Njǀljǎǐ IJǎǑ NjdžnjǘNjĮIJǎǐ ıİ bytes.

x

Type. Ƴ IJǘȺǎǐ IJǎǑ NjdžnjǘNjĮIJǎǐ (open, keepalive, update, notification). ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


Marker (16 bytes)

Type (1 byte) Error code (1 byte) Error subcode (1 byte)

Marker (16 bytes) Type (1 byte)

ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ

ưǀnjǑNjĮ Update

ưǀnjǑNjĮ Keepalive

Data (variable)

ưǀnjǑNjĮ Notification

ƶǒǀNjĮ 6: Ƭ NjǎǏijǀ IJǔnj BGP NjdžnjǑNjƾIJǔnj

Optional parameters (variable)

Optional parameter length (1 byte)

BGP Identifier (4 bytes)

Network Layer Reachability Information (variable)

Path attributes (variable)

Hold time (2 bytes)

My Autonomous system (2 bytes)

Type (1 byte) Version (1 byte)

Length (2 bytes)

21

Total Path attributes Length (2 bytes)

Withdrawn routes (variable)

Unfeasible routes length (2 bytes)

Type (1 byte)

Length (2 bytes)

Marker (16 bytes)

Length (2 bytes)

Marker (16 bytes)

Length (2 bytes)

ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ

MǀnjǑNjĮ Open


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 22 ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ īLjĮ njĮ ĮȺǎljIJǀıİLj ƿnjĮnj DŽİǁIJǎnjĮ ƿnjĮǐ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀǐ, ĮnjǎǁDŽİLj NjLjĮ TCP ıǘnjįİıdž ȺǏǎǐ ƿnjĮnj DŽİLjIJǎnjLjljǗ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀ, DŽLjĮ IJǎnj ǎȺǎǁǎ İnjįLjĮijƿǏİIJĮLj, ljĮLj ıIJƿNJnjİLj ƿnjĮ NjǀnjǑNjĮ Open. Ʒǎ NjǀnjǑNjĮ Open ȺİǏLjƿǒİLj ƿnjĮ Ⱥİįǁǎ Njİ IJǎ AS ıIJǎ ǎȺǎǁǎ ĮnjǀljİLj ǎ ĮȺǎıIJǎNJƿĮǐ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀǐ ljĮLj ƿnjĮ Njİ IJdžnj IP įLjİǘLJǑnjıǀ IJǎǑ (BGP identifier). ƧljǗNjdž ȺİǏLjƿǒİLj ljĮLj ƿnjĮ Ⱥİįǁǎ Hold time IJǎ ǎȺǎǁǎ įdžNJǙnjİLj IJǎnj NjƿDŽLjıIJǎ ĮǏLjLJNjǗ IJǔnj įİǑIJİǏǎNJƿȺIJǔnj, ȺǎǑ ȺǏǎIJİǁnjİLj ǎ ĮȺǎıIJǎNJƿĮǐ, DŽLjĮ IJǎ ǒǏǎnjLjljǗ įLjƾıIJdžNjĮ NjİIJĮǍǘ įǘǎ İȺLjIJǑǒdžNjƿnjǔnj Keepalive ǀ Update NjdžnjǑNjƾIJǔnj IJǎǑ. Ƴ ȺĮǏĮNJǀȺIJdžǐ ǑȺǎNJǎDŽǁDžİLj IJǎ NjLjljǏǗIJİǏǎ ĮȺǗ IJǎ įLjljǗ IJǎǑ Hold time ljĮLj IJǎ Hold time ȺǎǑ NJĮNjǃƾnjİLj ljĮLj ĮǑIJǗ IJǁLJİIJĮLj ıIJǎnj Hold timer. Ʒǎ NjǀnjǑNjĮ Update NjȺǎǏİǁ njĮ ȺİǏLjƿǒİLj įǘǎ İǁįdž ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮǐ: x

ƴNJdžǏǎijǎǏǁĮ DŽLjĮ NjǁĮ įLjĮįǏǎNjǀ IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ. Ƭ ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮ ĮǑIJǀ ȺǏǎıIJǁLJİIJĮLj ıIJdž ǃƾıdž įİįǎNjƿnjǔnj IJǔnj įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǙnj ȺǎǑ IJdž NJĮNjǃƾnjǎǑnj.

x

ưLjĮ NJǁıIJĮ ĮȺǗ įLjĮįǏǎNjƿǐ ȺǎǑ İǁǒĮnj ȺǏǎIJĮLJİǁ ĮȺǗ IJǎnj įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀ, ǎLj ǎȺǎǁİǐ IJǙǏĮ ĮȺǎıǘǏǎnjIJĮLj.

ƠnjĮ NjǀnjǑNjĮ Update NjȺǎǏİǁ njĮ ȺİǏLjƿǒİLj ƿnjĮ ǀ ljĮLj IJĮ įǘǎ ĮȺǗ IJĮ ȺĮǏĮȺƾnjǔ İǁįdž ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮǐ. ƶǒİIJLjljƾ Njİ IJǎ ȺǏǙIJǎ İǁįǎǐ ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮǐ İNjȺNJƿljǎnjIJĮLj IJĮ İǍǀǐ ȺİįǁĮ. Ʒǎ Network Layer Reachability Information (NLRI), IJǎ Total Path Attributes Length, IJǎ Path Attributes. Ʒǎ NLRI ȺİǏLjƿǒİLj IJLjǐ IP įLjİǑLJǘnjıİLjǐ (IJǎ NjƿǏǎǐ IJǔnj IP įLjİǑLJǘnjıİǔnj ȺǎǑ įdžNJǙnjİLj ƿnjĮ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjǎ ǑȺǎįǁljIJǑǎ) IJǔnj ǑȺǎįLjljIJǘǔnj ȺǎǑ NjȺǎǏǎǘnj njĮ ȺǏǎıȺİNJĮıIJǎǘnj ĮȺǗ IJdž ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjdž įLjĮįǏǎNjǀ. Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Path Attributes ȺİǏLjƿǒİLj NjLjĮ NJǁıIJĮ ĮȺǗ ǒĮǏĮljIJdžǏLjıIJLjljƾ (attributes) IJdžǐ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjdžǐ įLjĮįǏǎNjǀǐ: ƧǑIJƾ İǁnjĮLj: x

Origin. ƮĮLJǎǏǁDžİLj Įnj dž ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮ DŽLjĮ IJdž ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjdž įLjĮįǏǎNjǀ įdžNjLjǎǑǏDŽǀLJdžljİ ĮȺǗ ƿnjĮ interior gateway protocol Ⱥ.ǒ. OSPF, ǀ ĮȺǗ ƿnjĮ exterior gateway protocol (IJǎ BGP).

x

AS_Path. ƴİǏLjƿǒİLj ǗNJĮ IJĮ AS ȺǎǑ įLjĮıǒǁDžİLj dž įLjĮįǏǎNjǀ. ưİ IJdž ǒǏǀıdž IJǎǑ ȺİįǁǎǑ ĮǑIJǎǘ ƿnjĮǐ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀǐ NjȺǎǏİǁ njĮ İȺLjNJƿǍİLj ǀ njĮ ĮȺǎǏǏǁǓİLj NjLjĮ įLjĮįǏǎNjǀ ĮnjƾNJǎDŽĮ Njİ IJdžnj ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮ ȺǎǑ ƿǒİLj DŽLjĮ IJĮ AS ȺǎǑ ĮǑIJǀ įLjĮıǒǁDžİLj. īLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ Įnj DŽnjǔǏǁDžİLj ǗIJLj ƿnjĮ AS İǁnjĮLj NjLjljǏǀǐ ĮȺǗįǎıdžǐ NjȺǎǏİǁ njĮ ĮȺǎǏǏǁǓİLj IJdž įLjĮįǏǎNjǀ. ƪȺǁıdžǐ IJǎ Ⱥİįǁǎ ĮǑIJǗ ǃǎdžLJƾ ıIJǎ njĮ IJİǏNjĮIJǁDžİIJĮLj dž NjİIJƾįǎıdž İnjǗǐ NjdžnjǘNjĮIJǎǐ Update ĮȺǎIJǏƿȺǎnjIJƾǐ IJǎ ĮȺǗ IJǎ njĮ ljƾnjİLj ljǘljNJǎǑǐ ĮıIJĮNjƾIJdžIJĮ. ƣIJĮnj ƿnjĮǐ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀǐ NJƾǃİLj ƿnjĮ NjǀnjǑNjĮ Update ljĮLj IJǎ AS ıIJǎ ǎȺǎǁǎ ĮnjǀljİLj ȺİǏLjƿǒİIJĮLj ıIJǎ AS_Path Ⱥİįǁǎ IJǎǑ NjdžnjǘNjĮIJǎǐ, ıIJĮNjĮIJƾ IJdžnj İȺĮnjĮNjİIJƾįǎıǀ IJǎǑ.

x

Next_hop. ƴİǏLjƿǒİLj IJdžnj IP įLjİǘLJǑnjıdž IJǎǑ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀ ȺǎǑ ȺǏǎIJİǁnjİIJĮLj njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjdžLJİǁ ıĮnj İȺǗNjİnjdž DžİǘǍdž (next hop) DŽLjĮ ǗNJǎǑǐ IJǎǑ ȺǏǎǎǏLjıNjǎǘǐ ıIJǎ NLRI Ⱥİįǁǎ.

x

Multi_Exit_Disc. ƹǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj DŽLjĮ IJdžnj İȺLjNJǎDŽǀ İnjǗǐ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀ BGP, ǗIJĮnj ǑȺƾǏǒǎǑnj ȺİǏLjııǗIJİǏǎLj ĮȺǗ ƿnjĮ ȺǎǑ ıǑnjįƿǎnjIJĮLj Njİ IJǎ DŽİLjIJǎnjLjljǗ AS.

x

Local_Pref. ƹǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj ĮȺǗ ƿnjĮnj įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀ DŽLjĮ njĮ ȺNJdžǏǎijǎǏǀıİLj ƾNJNJǎǑǐ ȺǎǑ ǃǏǁıljǎnjIJĮLj ıIJǎ ǁįLjǎ AS DŽLjĮ IJǎ ǃĮLJNjǗ ıIJǎnj ǎȺǎǁǎ ȺǏǎIJLjNjƾ NjLjĮ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjdž įLjĮįǏǎNjǀ. Ʃİnj İȺdžǏİƾDžİLj įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJƿǐ ıİ ƾNJNJĮ AS.

x

Atomic_Aggregate, Aggregator. ƧǑIJƾ IJĮ įǘǎ ȺİįǁĮ ǑNJǎȺǎLjǎǘnj IJdžnj LjįƿĮ IJdžǐ ǎNjĮįǎȺǎǁdžıdžǐ (aggregation) IJǔnj įLjĮįǏǎNjǙnj.

ƷĮ NjdžnjǘNjĮIJĮ Keepalive ĮȺǎIJİNJǎǘnjIJĮLj NjǗnjǎ ĮȺǗ IJdžnj İȺLjljİijĮNJǁįĮ (header). Ʒǎ NjǀnjǑNjĮ Notification ıIJƿNJnjİIJĮLj ǗIJĮnj ǑȺƾǏǍİLj ljƾȺǎLjǎ NJƾLJǎǐ. ƷĮ NJƾLJdž ĮǑIJƾ NjȺǎǏİǁ njĮ İǁnjĮLj: x

Message header (authentication).

error.

x

Open message error. ƴİǏLjNJĮNjǃƾnjİLj NJƾLJdž ıǑnjIJĮljIJLjljƾ ljĮLj IJLjNjƿǐ Ⱥİįǁǔnj Njdž ĮnjĮDŽnjǔǏǁıLjNjİǐ ıIJǎ NjǀnjǑNjĮ Open. ƧljǗNjdž NjȺǎǏİǁ njĮ ıdžNjĮǁnjİLj ǗIJLj IJǎ Hold time ȺǎǑ ȺǏǎIJƾLJdžljİ ĮȺǗ IJǎnj ĮȺǎıIJǎNJƿĮ įİnj İǁnjĮLj ĮȺǎįİljIJǗ.

x

Update message error. ƴİǏLjNJĮNjǃƾnjİLj NJƾLJdž ıIJǎ NjǀnjǑNjĮ Update.

x

Hold timer expired. Ƨnj ƿnjĮǐ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀǐ įİnj ƿǒİLj NJƾǃİLj NjǀnjǑNjĮ Keepalive ǀ Update ǀ Notification NjƿıĮ ıİ ǒǏǗnjǎ Hold time IJǗIJİ IJǎ NJƾLJǎǐ ĮǑIJǗ ıIJƿNJnjİIJĮLj ljĮLj dž ıǘnjįİıdž įLjĮljǗȺIJİIJĮLj.

x

Finite state machine error. ƴİǏLjNJĮNjǃƾnjİLj įLjƾijǎǏĮ Njdž ȺǏǎıįǎljǙNjİnjĮ NJƾLJdž.

x

Cease. ƹǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj ĮȺǗ ƿnjĮ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀ DŽLjĮ njĮ ljNJİǁıİLj NjLjĮ ıǘnjįİıdž ǒǔǏǁǐ njĮ ƿǒİLj ıǑNjǃİǁ ljƾȺǎLjǎ NJƾLJǎǐ.

ƴİǏLjNJĮNjǃƾnjİLj

NJƾLJdž

ıǑnjIJĮljIJLjljƾ

ljĮLj

ĮnjĮDŽnjǙǏLjıdžǐ

IJĮǑIJǗIJdžIJĮǐ

Ƭ ĮnjIJĮNJNJĮDŽǀ ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮǐ įǏǎNjǎNJǗDŽdžıdžǐ ıIJǎ BGP Ƭ ĮnjIJĮNJNJĮDŽǀ ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮǐ įǏǎNjǎNJǗDŽdžıdžǐ ĮȺǗ IJǎǑǐ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJƿǐ BGP NjȺǎǏİǁ njĮ DŽǁnjİLj ĮǏljİIJƾ ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 23 ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ ȺǎNJǘȺNJǎljdž ĮnjƾNJǎDŽĮ Njİ IJLjǐ ĮNJNJĮDŽƿǐ ȺǎǑ ıǑNjǃĮǁnjǎǑnj ıIJĮ ljǗıIJdž IJǔnj ıǑnjįƿıİǔnj ıIJǎ įǁljIJǑǎ (IJǎ BGP ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁ NjLjĮ NjİIJǏLjljǀ ȺǎǑ ǎǏǁDžİIJĮLj ĮȺǗ IJǎnj įLjĮǒİLjǏLjıIJǀ IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ ljĮLj NjȺǎǏİǁ njĮ İǁnjĮLj delay, cost, IJĮǒǘIJdžIJĮ, ıIJĮLJİǏǗIJdžIJĮ, ĮǏLjLJNjǗǐ hops). ƴĮǏĮljƾIJǔ įǁnjİIJĮLj ƿnjĮ ĮȺNJǗ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ Njİ ǃƾıdž IJǎ įǁljIJǑǎ IJǎǑ ƶǒǀNjĮIJǎǐ 5. ƠıIJǔ ǎ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀǐ R1 IJǎǑ AS1. ƠnjĮǐ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀǐ ȺǎǑ ǑNJǎȺǎLjİǁ IJǎ BGP, ǑNJǎȺǎLjİǁ İȺǁıdžǐ ljĮLj ƿnjĮ İıǔIJİǏLjljǗ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ Ⱥ.ǒ. IJǎ OSPF. ưİ IJdž ǒǏǀıdž IJǎǑ OSPF, ǎ R1 NjȺǎǏİǁ njĮ ĮnjIJĮNJNJƾııİLj ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮ Njİ IJǎǑǐ ƾNJNJǎǑǐ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJƿǐ NjƿıĮ ıIJǎ AS1, njĮ ǒIJǁıİLj IJdžnj İLjljǗnjĮ IJdžǐ IJǎȺǎNJǎDŽǁĮǐ IJǔnj ǑȺǎįLjljIJǘǔnj ljĮLj IJǔnj įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǙnj IJǎǑ AS1, ljĮLj njĮ ıǒdžNjĮIJǁıİLj IJǎnj ȺǁnjĮljĮ įǏǎNjǎNJǗDŽdžıdžǐ. ưİIJƾ NjȺǎǏİǁ njĮ ıIJİǁNJİLj ƿnjĮ NjǀnjǑNjĮ Update ıIJǎnj R5 IJǎǑ AS2, Njİ IJdžnj İǍǀǐ ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮ: AS_Path = AS1. Next Hop = IP įLjİǘLJǑnjıdž IJǎǑ R1. NRLI = ǎLj įLjİǑLJǘnjıİLjǐ IJǔnj ǑȺǎįLjljIJǘǔnj IJǎǑ AS1. Ʒǎ NjǀnjǑNjĮ ĮǑIJǗ ȺNJdžǏǎijǎǏİǁ IJǎnj R5 ǗIJLj ǗNJĮ IJĮ ǑȺǎįǁljIJǑĮ IJǎǑ ȺİįǁǎǑ NLRI ȺǏǎıȺİNJĮǘnjǎnjIJĮLj Njƿıǔ IJǎǑ R1 ljĮLj IJǎ NjǗnjǎ AS ȺǎǑ įLjĮıǒǁDžİIJĮLj İǁnjĮLj IJǎ AS1. Ƨnj ǑȺǎIJİLJİǁ ǗIJLj ǎ R5 ƿǒİLj ƿnjĮ DŽİLjIJǎnjLjljǗ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀ BGP (R9) ıİ ƿnjĮ ƾNJNJǎ ĮǑIJǗnjǎNjǎ ıǘıIJdžNjĮ AS3. ƷǗIJİ ǎ R5 LJĮ ȺǏǎǔLJǀıİLj IJdžnj ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮ ȺǎǑ ƿNJĮǃİ ĮȺǗ IJǎnj R1 ıIJǎnj R9 Njİ ƿnjĮ njƿǎ NjǀnjǑNjĮ Update. Ʒǎ NjǀnjǑNjĮ ĮǑIJǗ ȺİǏLjƿǒİLj: AS_Path = AS2, AS1. Next Hop = IP įLjİǘLJǑnjıdž IJǎǑ R5. NRLI = ǎLj įLjİǑLJǘnjıİLjǐ IJǔnj ǑȺǎįLjljIJǘǔnj IJǎǑ AS1. Ʒǎ NjǀnjǑNjĮ ĮǑIJǗ ȺNJdžǏǎijǎǏİǁ IJǎnj R9 ǗIJLj ǗNJĮ IJĮ ǑȺǎįǁljIJǑĮ IJǎǑ ȺİįǁǎǑ NLRI ȺǏǎıȺİNJĮǘnjǎnjIJĮLj Njƿıǔ IJǎǑ R5, įLjĮıǒǁDžǎnjIJĮǐ IJĮ ĮǑIJǗnjǎNjĮ ıǑıIJǀNjĮIJĮ AS2, AS1. Ƴ R9 ȺǏƿȺİLj IJǙǏĮ njĮ ĮȺǎijĮıǁıİLj Įnj dž įLjĮįǏǎNjǀ ȺǎǑ ƿNJĮǃİ Njİ IJǎ NjǀnjǑNjĮ Update İǁnjĮLj dž ljĮNJǘIJİǏdž DŽLjĮ IJdžnj ȺǏǎıȺƿNJĮıdž IJǔnj ǑȺǎįLjljIJǘǔnj IJǎǑ AS1, ǀ DŽnjǔǏǁDžİLj ljƾȺǎLjĮ ljĮNJǘIJİǏdž. Ƨnj ĮȺǎijĮıǁıİLj ǗIJLj İǁnjĮLj ljĮNJǘIJİǏdž, İnjdžNjİǏǙnjİLj IJdžnj ǃƾıdž įİįǎNjƿnjǔnj IJǎǑ ljĮLj ıIJƿNJnjİLj ƿnjĮ NjǀnjǑNjĮ Update ıIJǎǑǐ ƾNJNJǎǑǐ DŽİǁIJǎnjƿǐ IJǎǑ. Ʒǎ NjǀnjǑNjĮ ĮǑIJǗ ȺİǏLjƿǒİLj: AS_Path = AS3, AS2, AS1. Next Hop = IP įLjİǘLJǑnjıdž IJǎǑ R9. NRLI = ǎLj įLjİǑLJǘnjıİLjǐ IJǔnj ǑȺǎįLjljIJǘǔnj IJǎǑ AS1. Ʒǎ ȺĮǏĮȺƾnjǔ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ İǁnjĮLj ĮȺNJǗ ljĮLj įİnj ljĮNJǘȺIJİLj ǗNJdž IJdž NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ IJǎǑ BGP. ưİǏLjljƿǐ ijǎǏƿǐ NjȺǎǏİǁ ljĮLj įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJƿǐ NjƿıĮ ıIJǎ ǁįLjǎ AS njĮ ĮnjIJĮNJNJƾDžǎǑnj BGP NjdžnjǘNjĮIJĮ (İıǔIJİǏLjljǎǁ DŽİǁIJǎnjİǐ). ƶİ ĮǑIJǀ IJdžnj ȺİǏǁȺIJǔıdž IJǎ AS_Path NjƿnjİLj ljİnjǗ. ƧljǗNjdž ǗIJĮnj ƿnjĮǐ įǏǎNjǎNJǎDŽdžIJǀǐ İȺLjNJƿǍİLj NjLjĮ njƿĮ ljĮNJǘIJİǏdž įLjĮįǏǎNjǀ DŽLjĮ ljƾȺǎLjǎnj İǍǔIJİǏLjljǗ ȺǏǎǎǏLjıNjǗ ıIJƿNJnjİLj ĮǑIJǀ IJdž įLjĮįǏǎNjǀ ıİ ǗNJǎǑǐ IJǎǑǐ İıǔIJİǏLjljǎǘǐ IJǎǑ DŽİǁIJǎnjİǐ. Ƴ ljĮLJƿnjĮǐ ĮȺǗ ĮǑIJǎǘǐ NjİIJƾ ĮȺǎijĮıǁDžİLj Įnj ĮǑIJǀ İǁnjĮLj ljĮNJǘIJİǏdž įLjĮįǏǎNjǀ. Ƨnj İǁnjĮLj, ȺǏǎıIJǁLJİIJĮLj ıIJdž ǃƾıdž įİįǎNjƿnjǔnj IJǎǑ ljĮLj ƿnjĮ njƿǎ NjǀnjǑNjĮ Update ıIJƿNJnjİIJĮLj. Ƨnj ǑȺƾǏǒǎǑnj ȺǎNJNJƾ ıdžNjİǁĮ İLjıǗįǎǑ (BGP routers) ıİ ƿnjĮ AS ljĮLj ĮǑIJƾ İǁnjĮLj įLjĮLJƿıLjNjĮ ıİ ƿnjĮ BGP router İnjǗǐ ƾNJNJǎǑ AS, IJǎ Ⱥİįǁǎ Multi_Exit_Disc ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj DŽLjĮ njĮ İȺLjNJİǒLJİǁ ƿnjĮ ĮȺǗ ĮǑIJƾ. ƧǑIJǗ ȺİǏLjƿǒİLj NjLjĮ NjİIJǏLjljǀ DŽLjĮ IJdžnj ȺǏǎıȺƿNJĮıdž ljƾȺǎLjǎǑ ȺǏǎǎǏLjıNjǎǘ ıIJǎ AS. īLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ ƿıIJǔ ǗIJLj ǎLj R1, R2 ǑNJǎȺǎLjǎǘnj IJǎ BGP ljĮLj ıǑnjįƿǎnjIJĮLj Njİ ıǒƿıdž DŽİLjIJǎnjLjljǗIJdžIJĮǐ Njİ IJǎnj R5. Ƴ ljĮLJƿnjĮǐ ĮȺǗ ĮǑIJǎǘǐ ıIJƿNJnjİLj NjdžnjǘNjĮIJĮ Update ıIJǎnj R5 ıǒİIJLjljƾ Njİ IJǎ ǑȺǎįǁljIJǑǎ 1.3, dž ǎȺǎǁĮ ȺİǏLjƿǒİLj ljĮLj ljƾȺǎLjĮ NjİIJǏLjljǀ įǏǎNjǎNJǗDŽdžıdžǐ ȺǎǑ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj İıǔIJİǏLjljƾ ıIJǎ AS1, Ⱥ.ǒ. IJdž NjİIJǏLjljǀ ȺǎǑ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁ IJǎ OSPF. Ƴ R5 NjȺǎǏİǁ njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǀıİLj ĮǑIJƿǐ IJLjǐ įǘǎ NjİIJǏLjljƿǐ DŽLjĮ njĮ ĮȺǎijĮıǁıİLj NjİIJĮǍǘ IJǔnj įǘǎ.

2.9 Ƭ ƪijĮǏNjǎDŽǀ tracert Ƭ İijĮǏNjǎDŽǀ ȺĮǏĮljǎNJǎǑLJİǁ ljĮLj NjĮǐ İNjijĮnjǁDžİLj IJdžnj įLjĮįǏǎNjǀ ȺǎǑ ĮljǎNJǎǑLJǎǘnj IJĮ ȺĮljƿIJĮ ĮȺǗ IJǎnj IJǎȺLjljǗ ıIJǎnj ĮȺǎNjĮljǏǑıNjƿnjǎ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ. Ƭ ıǘnjIJĮǍǀ IJdžǐ İǁnjĮLj dž İǍǀǐ: tracert [-d] [-h ȝȑȖȚıIJȠ_ʌȜȒșȠȢ_ĮȞĮʌȘįȒıİȦȞ] ȤȡȩȞȠȣ] ȩȞȠȝĮ_ıIJȩȤȠȣ

[-j

ȜȓıIJĮ-ȣʌȠȜȠȖȚıIJȫȞ]

ǼʌȚȜȠȖȑȢ: -d

ȃĮ ȝȘȞ İʌȚȜȪȠȞIJĮȚ ȠȚ įȚİȣșȪȞıİȚȢ ıİ ȠȞȩȝĮIJĮ.

-h ĮȞĮʌȘįȒıİȚȢ

ȂȑȖȚıIJȠ ʌȜȒșȠȢ ĮȞĮʌȘįȒıİȦȞ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȞĮȗȒIJȘıȘ IJȠȣ ıIJȩȤȠȣ.

-j ȣʌȠȜȠȖȚıIJȑȢ

ȁȓıIJĮ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȫȞ ȖȚĮ İȜİȪșİȡȘ įȚĮįȡȠȝȒ.

-w ȩȡȚȠ-ȤȡȩȞȠȣ

ǵȡȚȠ ĮȞĮȝȠȞȒȢ ıİ millisecond ȖȚĮ țȐșİ ĮʌȐȞIJȘıȘ.

Ƨnj ǎ ĮȺǎNjĮljǏǑıNjƿnjǎ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀǐ ǃǏİLJİǁ, ȺǏǎǃƾNJNJİIJĮLj ƿnjĮ NjǀnjǑNjĮ Njİ IJdžnj İǍǀǐ NjǎǏijǀ: ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ

[-w

ȩȡȚȠ-


24

ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ

ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ

ƶIJdžnj ȺǏǙIJdž ıIJǀNJdž ijĮǁnjİIJĮLj dž ĮǘǍǎǑıĮ ıİLjǏƾ IJǔnj ǃdžNjƾIJǔnj ȺǎǑ DŽǁnjǎnjIJĮLj. ƶIJLjǐ IJǏİLjǐ İȺǗNjİnjİǐ ıIJǀNJİǐ ijĮǁnjǎnjIJĮLj ǎLj ǒǏǗnjǎLj ȺǎǑ ƿljĮnjĮnj IJĮ ȺĮljƿIJĮ – įİǁDŽNjĮIJĮ DŽLjĮ njĮ ijIJƾıǎǑnj ıIJǎnj İȺLjNjƿǏǎǑǐ ȺǏǎǎǏLjıNjǗ. ƶIJLjǐ įǑǎ IJİNJİǑIJĮǁİǐ ıIJǀNJİǐ, ȺĮǏǎǑıLjƾDžǎnjIJĮLj IJǎ ǗnjǎNjĮ ljĮLj dž IP įLjİǘLJǑnjıdž, IJǎǑ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ DŽLjĮ IJǎnj İȺLjNjƿǏǎǑǐ ȺǏǎǎǏLjıNjǗ.

2.10 Ƭ İijĮǏNjǎDŽǀ netstat Ƭ İijĮǏNjǎDŽǀ İNjijĮnjǁDžİLj ıIJĮIJLjıIJLjljƾ ıIJǎLjǒİǁĮ DŽLjĮ IJǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ ljĮLj IJLjǐ IJǏƿǒǎǑıİǐ ıǑnjįƿıİLjǐ įLjljIJǘǎǑ TCP/IP. Ƭ ıǘnjIJĮǍǀ IJdžǐ İǁnjĮLj dž İǍǀǐ: NETSTAT [-a] [-e] [-n] [-s] [-p ʌȡȦIJȩțȠȜȜȠ] [-r] [įȚȐȜİȚȝȝĮ] -a

ǼȝijĮȞȓȗİȚ ȩȜİȢ IJȚȢ ıȣȞįȑıİȚȢ țĮȚ IJȚȢ İȞİȡȖȑȢ șȪȡİȢ.

-e

ǼȝijĮȞȓȗİȚ ıIJĮIJȚıIJȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ IJȠ Ethernet. ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ıȣȞįȣĮıIJİȓ ȝİ IJȘȞ İʌȚȜȠȖȒ -s

-n

ǼȝijĮȞȓȗİȚ įȚİȣșȪȞıİȚȢ țĮȚ ĮȡȚșȝȠȪȢ șȣȡȫȞ ıİ ĮȡȚșȝȘIJȚțȒ ȝȠȡijȒ.

-p ʌȡȦIJȩțȠȜȜȠ ǼȝijĮȞȓȗİȚ IJȚȢ ıȣȞįȑıİȚȢ ȖȚĮ IJȠ ʌȡȦIJȩțȠȜȜȠ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİIJĮȚ. ȉȠ ʌȡȦIJȩțȠȜȜȠ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ TCP Ȓ UDP. ǹȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ȝİ IJȘȞ İʌȚȜȠȖȒ -s ȖȚĮ ȞĮ İȝijĮȞȓıİȚ ıIJĮIJȚıIJȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ ĮȞȐ ʌȡȦIJȩțȠȜȜȠ, IJȠ ʌȡȦIJȩțȠȜȜȠ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ TCP, UDP, Ȓ IP. -r

ǼȝijĮȞȓȗİȚ IJȠȞ ʌȓȞĮțĮ įȚĮįȡȠȝȫȞ.

-s

ǼȝijĮȞȓȗİȚ ıIJĮIJȚıIJȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ ĮȞȐ ʌȡȦIJȩțȠȜȜȠ. ǹʌȩ ʌȡȠİʌȚȜȠȖȒ, İȝijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ıIJĮIJȚıIJȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ IJĮ TCP, UDP țĮȚ IP. Ǿ İʌȚȜȠȖȒ -p ȝʌȠȡİȓ ȞĮ țĮșȠȡȓıİȚ ȑȞĮ ȣʌȠıȪȞȠȜȠ IJȠȣ ʌȡȠİʌȚȜİȖȝȑȞȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ.

įȚȐȜİȚȝȝĮ

ǼʌĮȞİȝijĮȞȓȗİȚ IJĮ İʌȚȜİȖȝȑȞĮ ıIJĮIJȚıIJȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ, ȝİIJȐ Įʌȩ ʌĮȡȑȜİȣıȘ ȩıȦȞ įİȣIJİȡȠȜȑʌIJȦȞ ȠȡȓȗȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠ 'įȚȐȜİȚȝȝĮ'. ȆĮIJȒıIJİ CTRL+C ȖȚĮ ȞĮ ıIJĮȝĮIJȒıİIJİ IJȘȞ İʌĮȞİȝijȐȞȚıȘ IJȦȞ ıIJĮIJȚıIJȚțȫȞ. ǹȞ įİȞ ıȣȝʌİȡȚȜȐȕİIJİ ĮȣIJȒ IJȘȞ İʌȚȜȠȖȒ Ș netstat șĮ İȝijĮȞȓıİȚ IJĮ ıIJĮIJȚıIJȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ ȝȩȞȠ ȝȚĮ ijȠȡȐ.

ƴĮǏƾįİLjDŽNjĮ:

ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


25

ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ

ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ

2.11 Ƭ ƪijĮǏNjǎDŽǀ route Ƭ İijĮǏNjǎDŽǀ įLjĮǒİLjǏǁDžİIJĮLj ȺǁnjĮljİǐ įLjĮįǏǎNjǙnj IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ. Ƭ ıǘnjIJĮǍǀ IJdžǐ İǁnjĮLj dž İǍǀǐ: ROUTE [-f] [İȞIJȠȜȒ [ʌȡȠȠȡȚıȝȩȢ] [MASK ȝȐıțĮ-įȚțIJȪȠȣ] [ʌȪȜȘ] [METRIC ȝİIJȡȚțȩ]] -f

ȀĮIJĮȡȖİȓ IJȠȣȢ ʌȓȞĮțİȢ įȚĮįȡȠȝȫȞ ȖȚĮ ȩȜİȢ IJȚȢ țĮIJĮȤȦȡȘȝȑȞİȢ ʌȪȜİȢ. ǹȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ ȝİ ȝȚĮ Įʌȩ IJȚȢ İȞIJȠȜȑȢ, ȠȚ ʌȓȞĮțİȢ țĮIJĮȡȖȠȪȞIJĮȚ ʌȡȚȞ IJȘȞ İțIJȑȜİıȘ IJȘȢ İȞIJȠȜȒȢ.

İȞIJȠȜȒ

ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȚĮ Įʌȩ: PRINT

ǼȝijĮȞȓȗİȚ ȝȚĮ įȚĮįȡȠȝȒ

ADD

ȆȡȠıșȑIJİȚ ȝȚĮ įȚĮįȡȠȝȒ

DELETE

ǻȚĮȖȡȐijİȚ ȝȚĮ įȚĮįȡȠȝȒ

CHANGE

ȉȡȠʌȠʌȠȚİȓ ȝȚĮ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ įȚĮįȡȠȝȒ

ʌȡȠȠȡȚıȝȩȢ

ȀĮșȠȡȓȗİȚ IJȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ ʌȡȠȠȡȚıȝȠȪ.

MASK

ȀĮșȠȡȓȗİȚ ȩIJȚ Ș İʌȩȝİȞȘ ʌĮȡȐȝİIJȡȠȢ İȓȞĮȚ Ș ȝȐıțĮ įȚțIJȪȠȣ.

ȝȐıțĮ

ȀĮșȠȡȓȗİȚ IJȘ ȝȐıțĮ subnet ʌȠȣ șĮ ıȣıȤİIJȚıIJİȓ ȝİ ĮȣIJȒȞ IJȘȞ įȚĮįȡȠȝȒ. ǹȞ įİȞ țĮșȠȡȚıIJİȓ, Ș ʌȡȠİʌȚȜİȖȝȑȞȘ IJȚȝȒ İȓȞĮȚ 255.255.255.255.

ʌȪȜȘ

ȀĮșȠȡȓȗİȚ ȝȚĮ ʌȪȜȘ.

METRIC

ȀĮșȠȡȓȗİȚ ȩIJȚ Ș İʌȩȝİȞȘ ʌĮȡȐȝİIJȡȠȢ İȓȞĮȚ ȑȞĮ ȝȑIJȡȠ ȖȚĮ ĮȣIJȩȞ IJȠȞ ʌȡȠȠȡȚıȝȩ

ǵȜĮ IJĮ ıȣȝȕȠȜȚțȐ ȠȞȩȝĮIJĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ȖȚĮ IJȠȞ ʌȡȠȠȡȚıȝȩ ĮȞĮȗȘIJȠȪȞIJĮȚ ıIJȠ ĮȡȤİȓȠ įİįȠȝȑȞȦȞ IJȠȣ įȚțIJȪȠȣ NETWORKS. ȉĮ ıȣȝȕȠȜȚțȐ ȠȞȩȝĮIJĮ ȖȚĮ IJȘȞ ʌȪȜȘ ĮȞĮȗȘIJȠȪȞIJĮȚ ıIJȠ ĮȡȤİȓȠ įİįȠȝȑȞȦȞ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȫȞ HOSTS. ǹȞ Ș İȞIJȠȜȒ İȓȞĮȚ PRINT Ȓ DELETE, ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȤĮȡĮțIJȒȡİȢ ȝʌĮȜĮȞIJȑȡ ȖȚĮ IJȠȞ ʌȡȠȠȡȚıȝȩ țĮȚ IJȘȞ ʌȪȜȘ Ȓ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡĮȜȘijșİȓ IJȠ ȩȡȚıȝĮ IJȘȢ ʌȪȜȘȢ. ǻȚĮȖȞȦıIJȚțȑȢ ıȘȝİȚȫıİȚȢ: ȂȘ ȑȖțȣȡȘ IJȚȝȒ MASK ʌȡȠțĮȜİȓ ıijȐȜȝĮ. ȈȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ, ȩIJĮȞ (DEST & MASK) != DEST. ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ> route ADD 157.0.0.0 MASK 155.0.0.0 157.55.80.1 Ǿ ʌȡȠıșȒțȘ IJȘȢ įȚĮįȡȠȝȒȢ ĮʌȑIJȣȤİ: 87 ȆĮȡĮįİȓȖȝĮIJĮ: > route PRINT > route

ADD 157.0.0.0 ^ʌȡȠȠȡȚıȝȩȢ

MASK 255.0.0.0 ^ȝȐıțĮ

157.55.80.1 METRIC

3

^ʌȪȜȘ

^ȝİIJȡȚțȩ

> route PRINT > route DELETE 157.0.0.0 > route PRINT

ƴĮǏƾįİLjDŽNjĮ:

ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


26

ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ

ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ

3. Ʒǎ ƪȺǁȺİįǎ ưİIJĮijǎǏƾǐ 3.1 Ʒǎ ƴǏǔIJǗljǎNJNJǎ ƪNJƿDŽǒǎǑ ưİIJƾįǎıdžǐ Ʒǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ İNJƿDŽǒǎǑ NjİIJƾįǎıdžǐ (TCP: Transmission Control Protocol) İǁnjĮLj IJǎ ljǑǏLjǗIJİǏǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ IJǎǑ İȺLjȺƿįǎǑ NjİIJĮijǎǏƾǐ ıIJǎ NjǎnjIJƿNJǎ ĮnjĮijǎǏƾǐ ƷCƵ/ƭƵ. ƧǑIJǗ ȺĮǏĮNJĮNjǃƾnjİLj IJĮ įİįǎNjƿnjĮ ĮȺǗ IJǎ İȺǁȺİįǎ İijĮǏNjǎDŽǀǐ ljĮLj IJĮ IJİNjĮǒǁDžİLj ıİ IJNjǀNjĮIJĮ IJǔnj 64 Kbytes IJǎ ȺǎNJǘ, IJĮ ǎȺǎǁĮ ljĮLj ıIJƿNJnjİLj Njƿıǔ IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ ıIJǎ ǎNjǗIJLjNjǎ İȺǁȺİįǎ ǔǐ ǍİǒǔǏLjıIJƾ ȺĮljƿIJĮ. Ʒǎ TCP ȺĮǏƿǒİLj NjLjĮ ĮǍLjǗȺLjıIJdž ǑȺdžǏİıǁĮ NjİIJƾįǎıdžǐ NjİIJĮǍǘ įǑǎ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ıIJǎ įǁljIJǑǎ, ljĮIJƾ IJdžnj ǎȺǎǁĮ IJĮ įİįǎNjƿnjĮ NjİIJĮįǁįǎnjIJĮLj ıİ IJNjǀNjĮIJĮ. Ʒǎ TCP İȺĮijǁİIJĮLj ıIJǎ IP njĮ ljLjnjǀıİLj IJĮ ȺĮljƿIJĮ ıIJǎ įǁljIJǑǎ DŽLjĮ NJǎDŽĮǏLjĮıNjǗ IJǎǑ ljĮLj Įijǎǘ IJǎ IP İǁnjĮLj ĮnjĮǍLjǗȺLjıIJǎ, IJǎ TCP ĮnjĮNJĮNjǃƾnjİLj njĮ İǍĮıijĮNJǁıİLj IJdžnj ĮljƿǏĮLjĮ ȺĮǏƾįǎıdž IJǔnj įİįǎNjƿnjǔnj. ƧǑIJǗ IJǎ İȺLjIJǑDŽǒƾnjİLj Njİ IJdžnj ĮnjƾLJİıdž İnjǗǐ ĮǏLjLJNjǎǘ ĮljǎNJǎǑLJǁĮǐ, ıİ ljƾLJİ IJNjǀNjĮ įİįǎNjƿnjǔnj ȺǎǑ NjİIJĮįǁįİIJĮLj. Ƨnj ƿnjĮ IJNjǀNjĮ įİįǎNjƿnjǔnj IJǎǑ TCP ƿǒİLj ljĮIJĮIJNjdžLJİǁ ıİ NjLjljǏǗIJİǏĮ ljǎNjNjƾIJLjĮ, ǎ ȺĮǏĮNJǀȺIJdžǐ İǁnjĮLj ıİ LJƿıdž njĮ DŽnjǔǏǁDžİLj Įnj ƿNJĮǃİ ǗNJĮ IJĮ ljǎNjNjƾIJLjĮ ĮǑIJƾ. īLjĮ njĮ ȺLjıIJǎȺǎLjdžLJİǁ ǗIJLj IJĮ įİįǎNjƿnjĮ ȺĮǏİNJǀijLJdžıĮnj ıǔıIJƾ, ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj NjLjĮ İȺLjǃİǃĮǁǔıdž. īLjĮ ljƾLJİ ljǎNjNjƾIJLj įİįǎNjƿnjǔnj ȺǎǑ ĮȺǎıIJƿNJNJİIJĮLj, ǎ ȺĮǏĮNJǀȺIJdžǐ ȺǏƿȺİLj njĮ İȺLjıIJǏƿǓİLj NjƿıĮ ıİ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjǎ ǒǏǎnjLjljǗ įLjƾıIJdžNjĮ NjLjĮ İȺLjǃİǃĮǁǔıdž (ACK ĮȺǗ IJǎ acknowledgement), DŽLjĮ IJĮ bytes ȺǎǑ ƿNJĮǃİ. Ƨnj ǎ ĮȺǎıIJǎNJƿĮǐ įİ NJƾǃİLj İȺLjǃİǃĮǁǔıdž, ǍĮnjĮıIJƿNJnjİLj IJĮ įİįǎNjƿnjĮ. Ƨnj IJǎ ljǎNjNjƾIJLj įİįǎNjƿnjǔnj ȺǎǑ ijIJƾnjİLj ıIJǎnj ȺĮǏĮNJǀȺIJdž İǁnjĮLj ljĮIJİıIJǏĮNjNjƿnjǎ, ĮǑIJǗǐ IJǎ ĮȺǎǏǏǁȺIJİLj. ƠIJıLj, Įijǎǘ įİnj ĮȺǎıIJƿNJNJİIJĮLj İȺLjǃİǃĮǁǔıdž, ǎ ĮȺǎıIJǎNJƿĮǐ ǍĮnjĮıIJƿNJnjİLj IJĮ įİįǎNjƿnjĮ. ƴǏLjnj ĮȺǎıIJĮNJǎǘnj IJĮ įİįǎNjƿnjĮ ıIJǎ įǁljIJǑǎ, IJǎ TCP İDŽljĮLJLjıIJƾ NjLjĮ ıǘnjǎįǎ NjİIJĮǍǘ IJǎǑ ĮȺǎıIJǎNJƿĮ ljĮLj IJǎǑ ȺĮǏĮNJǀȺIJdž, Njİ IJdžnj ĮnjIJĮNJNJĮDŽǀ ljƾȺǎLjǔnj ȺĮljƿIJǔnj įLjĮǒİǁǏLjıdžǐ. Ƭ ıǘnjǎįǎǐ ljĮIJĮıIJǏƿijİIJĮLj, ǍĮnjƾ Njİ IJdžnj ĮnjIJĮNJNJĮDŽǀ ȺĮljƿIJǔnj įLjĮǒİǁǏLjıdžǐ, ǗIJĮnj dž İijĮǏNjǎDŽǀ ȺǎǑ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘıİ IJǎ TCP ǑȺǎįİǁǍİLj ǗIJLj įİnj ƿǒİLj ƾNJNJĮ įİįǎNjƿnjĮ DŽLjĮ ĮȺǎıIJǎNJǀ. ƧǑIJǗ ıdžNjĮǁnjİLj ǗIJLj IJǎ TCP İǁnjĮLj ƿnjĮ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ NjİIJƾįǎıdžǐ ȺǎǑ NJİLjIJǎǑǏDŽİǁ Njİ İDŽljĮIJƾıIJĮıdž ıǘnjįİıdžǐ (connection-oriented). Ʒǎ TCP ȺĮǏƿǒİLj ƿnjĮ NjdžǒĮnjLjıNjǗ İNJƿDŽǒǎǑ Ǐǎǀǐ, ǎ ǎȺǎǁǎǐ ıIJdžnj ȺǏǎıȺƾLJİLjƾ IJǎǑ njĮ ȺİIJǘǒİLj IJdž NjİDŽĮNJǘIJİǏdž įǑnjĮIJǀ IJĮǒǘIJdžIJĮ, ıǑnjİǒǙǐ ǏǑLJNjǁDžİLj IJdž ıǑǒnjǗIJdžIJĮ ȺǎǑ ıIJƿNJnjİLj ǎ ĮȺǎıIJǎNJƿĮǐ IJĮ įİįǎNjƿnjĮ, ĮȺǎijİǘDŽǎnjIJĮǐ ıǑDŽǒǏǗnjǔǐ IJdž ıǑNjijǗǏdžıdž ljĮLj IJdžnj ĮȺǙNJİLjĮ ȺĮljƿIJǔnj NjƿıĮ ıIJǎ įǁljIJǑǎ. ƪȺǁıdžǐ, ȺǏǎıȺĮLJİǁ njĮ ljƾnjİLj ljĮNJǘIJİǏdž ǒǏǀıdž IJǔnj ȺǗǏǔnj IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ, IJǎȺǎLJİIJǙnjIJĮǐ Ǘıǎ IJǎ įǑnjĮIJǗnj ȺİǏLjııǗIJİǏĮ įİįǎNjƿnjĮ NjƿıĮ ıİ ƿnjĮ IP ȺĮljƿIJǎ. ƧǑIJǀ IJǎǑ dž ıǑNjȺİǏLjijǎǏƾ, NjȺǎǏİǁ njĮ ȺĮǏĮljĮNjijLJİǁ ĮȺǗ İijĮǏNjǎDŽƿǐ ǎLj ǎȺǎǁİǐ ĮȺĮLjIJǎǘnj IJdžnj ƾNjİıdž NjİIJƾįǎıdž IJǔnj įİįǎNjƿnjǔnj, ĮįLjĮijǎǏǙnjIJĮǐ DŽLjĮ IJdž ǒĮNjdžNJǀ ĮȺǗįǎıdž ȺǎǑ ijƿǏǎǑnj ıIJǎ įǁljIJǑǎ IJĮ NjLjljǏƾ ıİ NjƿDŽİLJǎǐ ȺĮljƿIJĮ. ƪLjįLjljǗIJİǏĮ, IJǎ ƷCƵ İǁnjĮLj ƿnjĮ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ IJǎ ǎȺǎǁǎ ƿǒİLj IJLjǐ ĮljǗNJǎǑLJİǐ LjįLjǗIJdžIJİǐ: x

ƪǁnjĮLj ȺǏǎıĮnjĮIJǎNJLjıNjƿnjǎ ıIJdž ıǘnjįİıdž (connection-oriented). Ʒǎ ƷCƵ ijǏǎnjIJǁDžİLj DŽLjĮ IJdž ıǘnjįİıdž įǘǎ ıdžNjİǁǔnj, ljĮLJǙǐ ljĮLj DŽLjĮ IJdž NjİIJĮǍǘ IJǎǑǐ İȺLjljǎLjnjǔnjǁĮ, İǍĮıijĮNJǁDžǎnjIJĮǐ IJdžnj ĮȺǎıIJǎNJǀ ljĮLj IJdž NJǀǓdž IJǔnj PDU.

x

Ƭ ıǘnjįİıdž ȺĮǏƿǒİIJĮLj ĮȺǗ IJǎ ƿnjĮ ƾljǏǎ ıIJǎ ƾNJNJǎ (end-to-end). ƮƾLJİ PDU IJǎǑ ƷCƵ ƿǒİLj ƿnjĮ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjǎ IJİNJLjljǗ ƾljǏǎ (ıdžNjİǁǎ ȺǏǎǎǏLjıNjǎǘ), IJǎ ǎȺǎǁǎ ȺǏǎıįLjǎǏǁDžİIJĮLj NjƿıĮ ıIJdžnj PDU. ƮĮIJƾ IJdž įLjƾǏljİLjĮ IJdžǐ įLjĮįǏǎNjǀǐ IJdžǐ NjƿıĮ ĮȺǗ IJĮ ljĮnjƾNJLjĮ İȺLjljǎLjnjǔnjǁĮǐ dž PDU ĮDŽnjǎİǁIJĮLj ĮȺǗ ǗNJĮ IJĮ ıdžNjİǁĮ (džNJİljIJǏǎnjLjljǎǘǐ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJƿǐ ǀ ƾNJNJİǐ įLjĮIJƾǍİLjǐ) ĮȺǗ IJĮ ǎȺǎǁĮ ȺİǏnjƾİLj, DŽLjĮ njĮ ljĮIJĮNJǀǍİLj ıIJǎ IJİNJLjljǗ ıdžNjİǁǎ ȺǎǑ İǁnjĮLj ljĮLj ǎ ȺǏǎǎǏLjıNjǗǐ IJdžǐ.

x

ƪǁnjĮLj ĮǍLjǗȺLjıIJǎ (reliable). ƴǏǗljİLjIJĮLj DŽLjĮ IJǎ ȺLjǎ ǃĮıLjljǗ ljĮLj ǒĮǏĮljIJdžǏLjıIJLjljǗ DŽnjǙǏLjıNjĮ IJǎǑ ƷCƵ. Ʒǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ ijǏǎnjIJǁDžİLj njĮ İǍĮıijĮNJLjıIJİǁ ǗǒLj NjǗnjǎ dž ƾijLjǍdž IJǔnj PDU ȺǎǑ ıIJƿNJnjǎnjIJĮLj ıIJǎnj ȺǏǎǎǏLjıNjǗ IJǎǑǐ. ĮNJNJƾ ljĮLj ǗIJLj ĮǑIJƿǐ ijIJƾnjǎǑnj İljİǁ Njİ IJdž ıİLjǏƾ Njİ IJdžnj ǎȺǎǁĮ ıIJƾNJLJdžljĮnj. Ƨnj ljƾȺǎLjǎ PDU NJİǁȺİLj, IJǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ LJĮ İLjįǎȺǎLjǀıİLj IJǎnj džNJİljIJǏǎnjLjljǗ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ - ĮȺǎıIJǎNJƿĮ ȺǏǎljİLjNjƿnjǎǑ ĮǑIJǀ njĮ ıIJĮNJİǁ ǍĮnjƾ.

Ʒǎ ƷCƵ ǑȺǎıIJdžǏǁDžİLj IJLjǐ ȺĮǏĮljƾIJǔ NJİLjIJǎǑǏDŽǁİǐ: x

Ʒdž NJǎDŽLjljǀ ıǘnjįİıdž ljĮLj ĮȺǎıǘnjįİıdž Njİ IJǎ ǎNjǗIJLjNjǎ IJǎǑ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ.

x

Ʒdž NjİIJƾįǎıdž IJǔnj įİįǎNjƿnjǔnj ıİ ȺĮljƿIJĮ ȺǎǑ įİnj ǑȺİǏǃĮǁnjǎǑnj IJĮ 64Kbytes.

x

Ʒdžnj ĮǍLjǎȺLjıIJǁĮ IJdžǐ NjİIJƾįǎıdžǐ.

x

Ʒǎnj ƿNJİDŽǒǎ Ǐǎǀǐ IJǔnj įİįǎNjƿnjǔnj.

x

Ʒdžnj ǎNJLjljƾ ĮNjijǁįǏǎNjdž İȺLjljǎLjnjǔnjǁĮ lj.ƾ.

ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 27 ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ ƶIJǎ ƶǒǀNjĮ 7 ȺĮǏǎǑıLjƾDžİIJĮLj dž įǎNjǀ İnjǗǐ ȺĮljƿIJǎǑ TCP. Ƭ įǎNjǀ NjLjĮǐ PDU IJǎǑ ȺĮljƿIJǎǑ TCP ĮȺǎIJİNJİǁIJĮLj ĮȺǗ IJĮ ĮljǗNJǎǑLJĮ ȺİįǁĮ: x

ƷĮ ȺİįǁĮ LJǘǏĮ ĮijİIJdžǏǁĮǐ (Source Port) ljĮLj LJǘǏĮ ȺǏǎǎǏLjıNjǎǘ (Destination Port). ƧnjĮijƿǏǎnjIJĮLj ıIJǎnj ĮǏLjLJNjǗ IJdžǐ LJǘǏĮǐ ȺǎǑ ĮnjIJLjıIJǎLjǒİǁ ıIJdžnj IJǏƿǒǎǑıĮ İijĮǏNjǎDŽǀ.

x

Ʒǎ Ⱥİįǁǎ ĮǏLjLJNjǗǐ ıİLjǏƾǐ (Sequence Number). ƪǁnjĮLj 32 įǑĮįLjljǙnj Ǔdžijǁǔnj ljĮLj İǍĮıijĮNJǁDžİLj ǗIJLj, ǗIJĮnj IJĮ įİįǎNjƿnjĮ ljĮIJĮIJNjdžLJǎǘnj ıİ PDU, ĮǑIJƿǐ LJĮ IJǎȺǎLJİIJdžLJǎǘnj ıIJdž ıǔıIJǀ ıİLjǏƾ.

x

Ʒǎ Ⱥİįǁǎ ĮǏLjLJNjǗǐ İȺLjǃİǃĮǁǔıdžǐ (Acknowledgment Number). ƪǁnjĮLj 32 įǑĮįLjljǙnj Ǔdžijǁǔnj ljĮLj İǍĮıijĮNJǁDžİLj ǗIJLj ǎLj PDU ȺǎǑ NJĮNjǃƾnjǎnjIJĮLj ĮȺǗ IJǎnj ȺĮǏĮNJǀȺIJdž IJǎȺǎLJİIJǎǘnjIJĮLj ıIJdž ıǔıIJǀ ıİLjǏƾ.

x

Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Njǀljǎǐ İȺLjljİijĮNJǁįĮǐ (Header Length). ƪǁnjĮLj 4 įǑĮįLjljǙnj Ǔdžijǁǔnj ljĮLj ĮnjĮijƿǏİLj ȺǗıĮ ȺİįǁĮ IJǔnj 32 įǑĮįLjljǙnj Ǔdžijǁǔnj ǃǏǁıljǎnjIJĮLj ıIJdžnj İȺLjljİijĮNJǁįĮ IJǎǑ ƷCƵ. 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Source Port | Destination Port | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Sequence Number | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Acknowledgment Number | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |Header | |U|A|P|R|S|F| | |Length | Reserved |R|C|S|S|Y|I| Window | | | |G|K|H|T|N|N| | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Checksum | Urgent Pointer | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Options | Padding | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Data | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ ƶǒǀNjĮ 7: Ƭ įǎNjǀ IJǎǑ ȺĮljƿIJǎǑ TCP

x

Ʒǎ Ⱥİįǁǎ įİıNjİǑNjƿnjǎ (Reserved). ƪǁnjĮLj 6 įǑĮįLjljǙnj Ǔdžijǁǔnj ljĮLj ȺǏǗljİLjIJĮLj njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjdžLJİǁ NjİNJNJǎnjIJLjljƾ. Ƭ IJLjNjǀ IJǎǑ ıǀNjİǏĮ İǁnjĮLj 0.

x

ƧljǎNJǎǑLJǎǘnj ƿǍLj įǑĮįLjljƾ ǓdžijǁĮ IJĮ ǎȺǎǁĮ İǁnjĮLj: 1.

Ʒǎ İȺİǁDŽǎnj (URG), IJǎ ǎȺǎǁǎ ȺǏǎıįLjǎǏǁDžİLj IJdžnj ǘȺĮǏǍdž İȺİLjDŽǗnjIJǔnj įİįǎNjƿnjǔnj, ǗȺǔǐ ıǀNjĮIJĮ İNJƿDŽǒǎǑ, įLjĮljǎȺIJLjljƾ ıIJǎLjǒİǁĮ, ǒĮǏĮljIJǀǏİǐ İNJƿDŽǒǎǑ ǎLJǗnjdžǐ ljIJNJ.

2.

Ƭ İȺLjǃİǃĮǁǔıdž (ƧCK), dž ǎȺǎǁĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj DŽLjĮ njĮ įdžNJǙıİLj ǗIJLj dž ıǘnjįİıdž ĮȺǎljĮIJĮıIJƾLJdžljİ.

3.

Ʒǎ IJƿNJǎǐ NjdžnjǘNjĮIJǎǐ (ƵSH), IJǎ ǎȺǎǁǎ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj DŽLjĮ njĮ įdžNJǙıİLj IJǎnj IJİǏNjĮIJLjıNjǗ IJǎǑ NjdžnjǘNjĮIJǎǐ.

4.

Ƭ İȺĮnjİljljǁnjdžıdž (RST), dž ǎȺǎǁĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj DŽLjĮ njĮ ĮȺǎljĮIJĮıIJǀıİLj NjLjĮ ǒĮNjƿnjdž ıǘnjįİıdž.

5.

Ƭ ĮȺǎljĮIJƾıIJĮıdž (SYN), dž ǎȺǎǁĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj DŽLjĮ njĮ ĮȺǎljĮIJĮıIJǀıİLj NjLjĮ NJĮnjLJĮıNjƿnjdž ıǘnjįİıdž.

6.

Ʒǎ IJƿNJǎǐ (FIN), IJǎ ǎȺǎǁǎ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj DŽLjĮ njĮ įdžNJǙıİLj IJǎ IJƿNJǎǐ IJdžǐ ĮȺǎıIJǎNJǀǐ IJǔnj įİįǎNjƿnjǔnj.

x

Ʒǎ Ⱥİįǁǎ ȺĮǏƾLJǑǏǎ (Window). ƪǁnjĮLj 16 įǑĮįLjljǙnj Ǔdžijǁǔnj ljĮLj ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj DŽLjĮ IJǎnj ƿNJİDŽǒǎ IJdžǐ Ǐǎǀǐ IJǔnj įİįǎNjƿnjǔnj.

x

Ʒǎ Ⱥİįǁǎ ƿNJİDŽǒǎǐ ĮLJǏǎǁıNjĮIJǎǐ (Checksum). ƪǁnjĮLj 16 įǑĮįLjljǙnj Ǔdžijǁǔnj ljĮLj ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj DŽLjĮ IJǎnj ƿNJİDŽǒǎ IJdžǐ ǎǏLJǗIJdžIJĮǐ IJǔnj įİįǎNjƿnjǔnj.

x

Ʒǎ Ⱥİįǁǎ İȺİǁDŽǎnj įİǁljIJdžǐ (Urgent Pointer). ƪǁnjĮLj 16 įǑĮįLjljǙnj Ǔdžijǁǔnj, ljĮLj ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj DŽLjĮ njĮ İnjIJǎȺLjıIJİǁ ǎ ȺǏǙIJǎǐ ǒĮǏĮljIJǀǏĮǐ įİįǎNjƿnjǔnj NjİIJƾ ĮȺǗ ĮǑIJƾ ȺǎǑ ƿǒǎǑnj ǒĮǏĮljIJdžǏLjıIJİǁ ǔǐ İȺİǁDŽǎnjIJĮ. ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 28 ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ x Ʒǎ Ⱥİįǁǎ İȺLjNJǎDŽƿǐ (Options). ƪǁnjĮLj NjİIJĮǃNJdžIJǎǘ NjǀljǎǑǐ ljĮLj ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj DŽLjĮ njĮ ȺǏǎıįLjǎǏǁıİLj įLjƾijǎǏİǐ NJİLjIJǎǑǏDŽǁİǐ ȺǎǑ ĮȺĮLjIJǎǘnjIJĮLj ĮȺǗ IJǎ ƷCƵ, ǗȺǔǐ DŽLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ IJǎ NjƿDŽLjıIJǎ Njǀljǎǐ IJdžǐ NjǎnjƾįĮǐ įİįǎNjƿnjǔnj ȺǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ NjİIJĮijǎǏƾǐ. x

Ʒǎ Ⱥİįǁǎ ıǑNjȺNJǀǏǔıdž įİįǎNjƿnjǔnj (Padding). ƹǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj DŽLjĮ njĮ ıǑNjȺNJdžǏǙıİLj IJǎ ȺǏǎdžDŽǎǘNjİnjǎ Ⱥİįǁǎ, ƿIJıLj ǙıIJİ ĮǑIJǗ njĮ DŽǁnjİLj 32 įǑĮįLjljǙnj Ǔdžijǁǔnj, ljĮLj ƿǒİLj ȺƾnjIJĮ IJLjNjǀ 0.

x

Ʒǎ Ⱥİįǁǎ įİįǎNjƿnjĮ (Data). ƪǁnjĮLj NjƿǏǎǐ IJǔnj ȺǏĮDŽNjĮIJLjljǙnj įİįǎNjƿnjǔnj ȺǎǑ ıIJƿNJnjİLj ǎ ƿnjĮǐ džNJİljIJǏǎnjLjljǗǐ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀǐ ıIJǎnj ƾNJNJǎ.

ĬǘǏİǐ ljĮLj ıǑnjįƿıİLjǐ ıIJǎ TCP ƠnjĮ ǃĮıLjljǗ ǒĮǏĮljIJdžǏLjıIJLjljǗ IJǎǑ TCP İǁnjĮLj ǗIJLj İȺLjIJǏƿȺİLj ıİ ȺǎNJNJƾ ȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJĮ İijĮǏNjǎDŽǙnj njĮ ĮǍLjǎȺǎLjǎǘnj IJĮǑIJǗǒǏǎnjĮ IJLjǐ ǑȺdžǏİıǁİǐ IJǎǑ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǙnjIJĮǐ IJǎ ǁįLjǎ ijǑıLjljǗ Njƿıǎ ȺǎǑ İǁnjĮLj ǑȺİǘLJǑnjǎ IJǗıǎ DŽLjĮ IJdžnj ĮȺǎȺǎNJǑȺNJİǍǁĮ (demultiplexing) IJdžǐ İLjıİǏǒǗNjİnjdžǐ ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮǐ TCP Ǘıǎ ljĮLj DŽLjĮ IJdžnj ljĮIJĮnjǎNjǀ IJdžǐ ıIJLjǐ įLjĮįLjljĮıǁİǐ IJǔnj ȺǏǎDŽǏĮNjNjƾIJǔnj ȺǎǑ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnjIJĮLj. ƴǏǎljİLjNjƿnjǎǑ IJǎ ƷCƵ njĮ İȺLjljǎLjnjǔnjǀıİLj Njİ IJǎ İȺǁȺİįǎ İijĮǏNjǎDŽǀǐ ĮNJNJƾ ljĮLj ǎLj İijĮǏNjǎDŽƿǐ NjİIJĮǍǘ IJǎǑǐ, ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj dž ƿnjnjǎLjĮ IJdžǐ LJǘǏĮǐ ǀ ȺǗǏIJĮǐ (port). Ƭ LJǘǏĮ İǁnjĮLj ƿnjĮ ĮijdžǏdžNjƿnjǎ ıdžNjİǁǎ ȺǏǎǎǏLjıNjǎǘ. ƷǑȺLjljƾ, ljƾLJİ LJǘǏĮ ȺĮǏLjıIJƾnjİIJĮLj Njİ ƿnjĮnj LJİIJLjljǗ ĮljƿǏĮLjǎ ĮǏLjLJNjǗ ȺǎǑ İǁnjĮLj NjǎnjĮįLjljǗǐ DŽLjĮ ljƾLJİ İijĮǏNjǎDŽǀ ȺǎǑ İljIJİNJİǁIJĮLj ıİ ƿnjĮnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ. Ƭ IJǑǒĮǁĮ ljĮIJĮǒǙǏdžıdž IJǔnj ĮǏLjLJNjǙnj LJǑǏǙnj ıIJLjǐ ĮnjIJǁıIJǎLjǒİǐ İijĮǏNjǎDŽƿǐ, LJĮ įdžNjLjǎǑǏDŽǎǘıİ ƿnjĮ ǃĮıLjljǗ ȺǏǗǃNJdžNjĮ. ƳLj ljǗNjǃǎLj – ǑȺǎNJǎDŽLjıIJƿǐ ȺǏƿȺİLj, ȺǏLjnj İȺLjljǎLjnjǔnjǀıǎǑnj, njĮ ıǑNjijǔnjǀıǎǑnj ıIJǎǑǐ ĮǏLjLJNjǎǘǐ IJǔnj LJǑǏǙnj ȺǎǑ LJĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǀıǎǑnj. īLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ, ǗIJĮnj ǎ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀǐ Ƨ LJİNJǀıİLj njĮ ȺƾǏİLj ƿnjĮ ĮǏǒİǁǎ ĮȺǗ IJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ƨ, ȺǏƿȺİLj njĮ DŽnjǔǏǁDžİLj İlj IJǔnj ȺǏǎIJƿǏǔnj ȺǎLjĮ LJǘǏĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁ dž ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjdž ǑȺdžǏİıǁĮ NjİIJĮijǎǏƾǐ ĮǏǒİǁǔnj (file transfer) ıIJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ƨ, ǙıIJİ ĮǑIJǀ dž LJǘǏĮ njĮ NjȺǎǏİǁ njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjdžLJİǁ ĮȺǗ IJLjǐ įLjĮįLjljĮıǁİǐ IJǎǑ ȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJǎǐ İijĮǏNjǎDŽǀǐ IJǎǑ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ Ƨ. Ʒǎ ȺǏǗǃNJdžNjĮ ĮnjIJLjNjİIJǔȺǁıIJdžljİ Njİ IJdžnj ljĮLJLjƿǏǔıdž NjLjĮǐ įLjİLJnjǎǘǐ ljİnjIJǏLjljǀǐ įLjİǘLJǑnjıdžǐ, dž ǎȺǎǁĮ ĮȺǎįǁįİLj ıİ ǎǏLjıNjƿnjİǐ ǑȺdžǏİıǁİǐ (ǗȺǔǐ dž ĮnjIJĮNJNJĮDŽǀ ĮǏǒİǁǔnj, dž ȺǏǗıǃĮıdž ıİ ĮȺǎNjĮljǏǑıNjƿnjǎǑǐ ljǗNjǃǎǑǐ, IJǎ džNJİljIJǏǎnjLjljǗ IJĮǒǑįǏǎNjİǁǎ lj.NJ.Ⱥ.) ĮȺǎljNJİLjıIJLjljǎǘǐ ĮǏLjLJNjǎǘǐ ȺǎǑ ĮnjIJLjıIJǎLjǒǎǘnj ıIJLjǐ LJǘǏİǐ ǎLj ǎȺǎǁİǐ įİıNjİǘǎnjIJĮLj ȺǏǎljİLjNjƿnjǎǑ njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjdžLJǎǘnj DŽLj’ĮǑIJƿǐ IJLjǐ ǑȺdžǏİıǁİǐ. ƠIJıLj IJǎ TCP ȺĮǏƿǒİLj ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjİǐ IJǎȺǎLJİıǁİǐ DŽLjĮ IJdžnj ȺĮǏƾįǎıdž NjdžnjǑNjƾIJǔnj, ǎLj ǎȺǎǁİǐ ljĮLJǎǏǁDžǎnjIJĮLj ĮȺǗ ljƾȺǎLjǎnj ĮǏLjLJNjǗ LJǘǏĮǐ (port number). ƳLj ĮǏLjLJNjǎǁ LJǘǏĮǐ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnjIJĮLj ǔǐ įLjİǑLJǘnjıİLjǐ IJǔnj ǑȺǎįǎǒǙnj (sockets) DŽLjĮ IJLjǐ İijĮǏNjǎDŽƿǐ. īLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ, dž İijĮǏNjǎDŽǀ IJǎǑ FTP İǍǑȺdžǏİIJdžIJǀ, ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁ NjLjĮ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjdž TCP LJǘǏĮ, ƿIJıLj ǙıIJİ njĮ NjȺǎǏǎǘnj ƾNJNJİǐ İijĮǏNjǎDŽƿǐ njĮ İȺLjljǎLjnjǔnjǀıǎǑnj NjĮDžǁ IJdžǐ. ƳLj LJǘǏİǐ NjȺǎǏǎǘnj njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǀıǎǑnj ǎȺǎLjǎįǀȺǎIJİ ĮǏLjLJNjǗ NjİIJĮǍǘ IJǎǑ 0 ljĮLj IJǎǑ 65,536. ƳLj ĮǏLjLJNjǎǁ IJǔnj LJǑǏǙnj DŽLjĮ IJLjǐ İijĮǏNjǎDŽƿǐ ĮȺǗ IJdžnj ȺNJİǑǏƾ IJǎǑ ȺİNJƾIJdž, ĮnjĮIJǁLJİnjIJĮLj įǑnjĮNjLjljƾ ĮȺǗ IJǎ NJİLjIJǎǑǏDŽLjljǗ ıǘıIJdžNjĮ, ǗȺǎIJİ DŽǁnjİIJĮLj ƿDŽljNJLjıdž ljƾȺǎLjĮǐ ǑȺdžǏİıǁĮǐ, İnjǙ ǎLj ĮǏLjLJNjǎǁ IJǔnj LJǑǏǙnj DŽLjĮ IJLjǐ İǑǏƿǔǐ DŽnjǔıIJƿǐ (well-known) İijĮǏNjǎDŽƿǐ ĮȺǗ IJdžnj ȺNJİǑǏƾ IJǎǑ İǍǑȺdžǏİIJdžIJǀ, İǁnjĮLj ȺǏǎljĮLJǎǏLjıNjƿnjǎLj ĮȺǗ IJdžnj ƧǏǒǀ ƧnjƾLJİıdžǐ ƧǏLjLJNjǙnj ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ (Internet Assigned Numbers Authority – IANA) ljĮLj įİnj ĮNJNJƾDžǎǑnj. Ƴ ȺĮǏĮljƾIJǔ ȺǁnjĮljĮǐ įİǁǒnjİLj IJLjǐ įİıNjİǑNjƿnjİǐ LJǘǏİǐ TCP ljĮLj IJLjǐ ǑȺdžǏİıǁİǐ ıIJLjǐ ǎȺǎǁİǐ ĮnjIJLjıIJǎLjǒǎǘnj. ƧıijĮNJǙǐ ǑȺƾǏǒǎǑnj ljĮLj Njdž įİıNjİǑNjƿnjİǐ LJǘǏİǐ ǎLj ǎȺǎǁİǐ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnjIJĮLj ĮȺǗ IJLjǐ įLjĮįLjljĮıǁİǐ IJǔnj ȺǏǎDŽǏĮNjNjƾIJǔnj ljƾLJİ İijĮǏNjǎDŽǀǐ ȺǏǎljİLjNjƿnjǎǑ njĮ ǑNJǎȺǎLjdžLJǎǘnj ǎLj ǑȺdžǏİıǁİǐ IJǎǑ TCP. ƧǏLjLJNjǗǐ LJǘǏĮǐ 0 1-4 5 7 9 11 13 15 17 19 20 21 23 25 37

ƯƿǍdž – ljNJİLjįǁ RJE ECHO DISCARD USERS DAYTIME NETSTAT QUOTE CHARGEN FTP-DATA FTP TELNET SMTP TIME

ƸȺdžǏİıǁĮ TCP ƩİıNjİǑNjƿnjdž ƪNJİǘLJİǏdž ƧȺǗ ĮȺǗıIJĮıdž İǁıǎįǎǐ (Remote Job Entry) ƧnjIJǀǒdžıdž ƧȺǗǏǏLjǓdž ƪnjİǏDŽǎǁ ǒǏǀıIJİǐ ƬNjİǏǎNjdžnjǁĮ ƴǎLjǎǐ İǁnjĮLj ıIJǎ įǁljIJǑǎ QUOTE of the day īİnjnjǀIJǎǏĮǐ ǒĮǏĮljIJǀǏǔnj (CHARacter GENerator) ưİIJĮijǎǏƾ ĮǏǒİǁǔnj įİįǎNjƿnjǔnj File Transfer Protocol Telnet Simple Message Transfer Protocol ƹǏǗnjǎǐ

ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 39 42 53 67 68 69 79 80 95 101 102 113 117 123 133-159 160-223 224-241 247-255

29 ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ Resource Location Protocol ƣnjǎNjĮ ıIJĮLJNjǎǘ İǍǑȺdžǏƿIJdžıdžǐ (host name server) ƶǘıIJdžNjĮ ǎnjǎNjĮıǁĮǐ ȺİǏLjǎǒǙnj (domain name server) BOOƷstrap Protocol Server BOOƷstrap Protocol Client Trivial File Transfer Protocol Finger HyperText Transfer Protocol ƴǏǔIJǗljǎNJNJǎ SUPDUP ƣnjǎNjĮ ljǗNjǃǎǑ (NIC host name server) ISO-TSAP Authentication service UUCP-Path service Network Time Protocol ƪNJİǘLJİǏdž ƩİıNjİǑNjƿnjdž ƪNJİǘLJİǏdž ƪNJİǘLJİǏdž

RLP NAMESERVER DNS BOOTPS BOOTPC TFTP FINGER HTTP SUPDUP HOSTNAME ISO-TSAP AUTH UUCP-PATH NTP

3.2 Ʒǎ ƴǏǔIJǗljǎNJNJǎ ƩLjĮDŽǏƾNjNjĮIJǎǐ ƩİįǎNjƿnjǔnj ƹǏǀıIJdž Ʒǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ įLjĮDŽǏƾNjNjĮIJǎǐ įİįǎNjƿnjǔnj ǒǏǀıIJdž (UDP: User Datagram Protocol) İǁnjĮLj ljĮLj ĮǑIJǗ ƿnjĮ ǃĮıLjljǗ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ NjİIJĮijǎǏƾǐ ȺĮljƿIJǔnj įLjljIJǘǎǑ. Ʒǎ UDP ȺĮǏƿǒİLj NjLjĮ Njdž İDŽDŽǑdžNjƿnjdž ǑȺdžǏİıǁĮ NjİIJƾįǎıdžǐ ĮǑIJǎįǘnjĮNjǔnj ȺĮljƿIJǔnj (datagram), ǒǔǏǁǐ İǍĮıijƾNJLjıdž ĮljƿǏĮLjdžǐ ȺĮǏƾįǎıdžǐ. ƧǑIJǗ ıdžNjĮǁnjİLj, ǗIJLj įİnj İǁnjĮLj İDŽDŽǑdžNjƿnjdž ǎǘIJİ dž ƾijLjǍdž IJǔnj datagram, ǎǘIJİ dž ȺĮǏƾįǎıǀ IJǎǑǐ ıIJdž ıǔıIJǀ ıİLjǏƾ, ǎǘIJİ dž ĮȺǎijǑDŽǀ įLjȺNJĮıLjĮıNjǎǘ IJǎǑǐ. Ʒǎ UDP İȺĮijǁİIJĮLj ıIJǎ IP njĮ ljLjnjǀıİLj IJĮ ȺĮljƿIJĮ ıIJǎ įǁljIJǑǎ DŽLjĮ NJǎDŽĮǏLjĮıNjǗ IJǎǑ. ƹǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj ĮȺǗ İijĮǏNjǎDŽƿǐ ȺǎǑ įİnj ǒǏİLjƾDžǎnjIJĮLj İȺLjǃİǃĮǁǔıdž NJǀǓdžǐ ljĮLj ȺǎǑ IJǑȺLjljƾ ljƾLJİ ijǎǏƾ NjİIJĮįǁįǎǑnj NjLjljǏƿǐ ȺǎıǗIJdžIJİǐ įİįǎNjƿnjǔnj. īLjĮ njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǀıİLj NjLjĮ İijĮǏNjǎDŽǀ IJǎ UDP, ȺǏƿȺİLj njĮ įdžNJǙıİLj IJdžnj IP įLjİǘLJǑnjıdž ljĮLj IJǎnj ĮǏLjLJNjǗ LJǘǏĮǐ IJdžǐ İijĮǏNjǎDŽǀǐ ȺǏǎǎǏLjıNjǎǘ. ƳǑıLjĮıIJLjljƾ IJǎ UDP İǁnjĮLj ĮȺNJƾ NjLjĮ įLjĮıǘnjįİıdž ǒǏǀıIJdž Njİ IJǎ IP. To UDP ĮȺĮLjIJİǁ ȺǎNJǘ NJLjDŽǗIJİǏǎ ǒǏǗnjǎ ĮȺǗ IJǎ TCP ljĮLj DŽLjĮ IJǎ NJǗDŽǎ ĮǑIJǗ ıǑǒnjƾ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj DŽLjĮ IJdž NjİIJĮijǎǏƾ įİįǎNjƿnjǔnj NjƿıĮ ıIJdžnj ǁįLjĮ NjdžǒĮnjǀ. ƷĮ ǒĮǏĮljIJdžǏLjıIJLjljƾ IJǎǑ ȺǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ ĮǑIJǎǘ İǁnjĮLj IJĮ ĮljǗNJǎǑLJĮ: x

ƪǁnjĮLj Njdž ǃĮıLjıNjƿnjǎ ıIJdž ıǘnjįİıdž (connectionless). ƧǑIJǗ ıdžNjĮǁnjİLj ǗIJLj IJǎ ȺĮljƿIJǎ UDP ȺǎǑ ıIJƿNJnjİIJĮLj ĮȺǗ ƿnjĮ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ ıİ ǎNJǗljNJdžǏǎ IJǎ įǁljIJǑǎ ƿǒİLj IJdžnj İNJȺǁįĮ ǗIJLj LJĮ ljĮIJĮNJǀǍİLj ıIJǎnj ȺǏǎǎǏLjıNjǗ IJǎǑ ljĮLj ǗIJLj LJĮ ijIJƾıİLj ıIJdž ıǔıIJǀ ıİLjǏƾ.

x

ĬİǔǏİǁIJĮLj ĮȺNJǗ ıIJdžnj ǑNJǎȺǎǁdžıdž IJǎǑ.

x

Ʃİnj ȺǏǎıijƿǏİLj NjdžǒĮnjLjıNjǎǘǐ ĮǍLjǎȺLjıIJǁĮǐ ljĮLj İNJƿDŽǒǎǑ Ǐǎǀǐ.

Ʒǎ UDP ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj ıİ ljƾȺǎLjİǐ İijĮǏNjǎDŽƿǐ, ǗȺǔǐ dž NFS (Network File System) DŽLjĮ įLjĮǒİǁǏLjıdž ĮǏǒİǁǔnj įLjljIJǘǎǑ ljĮLj dž TFTP (Trivial File Transfer Protocol) DŽLjĮ NjİIJĮijǎǏƾ ĮǏǒİǁǔnj, ıIJLjǐ ǎȺǎǁİǐ dž ǁįLjĮ dž İijĮǏNjǎDŽǀ ĮȺǎijĮıǁDžİLj njĮ ljĮIJĮǃƾNJİLj IJdžnj İȺLjȺNJƿǎnj ȺǏǎıȺƾLJİLjĮ ȺǏǎljİLjNjƿnjǎǑ njĮ İljIJİNJİıIJİǁ ȺǏǗıLJİIJǎǐ ƿNJİDŽǒǎǐ ljĮLj ȺĮǏĮljǎNJǎǘLJdžıdž IJǔnj ıijĮNJNjƾIJǔnj, ƿIJıLj ǙıIJİ njĮ İȺǔijİNJdžLJİǁ ĮȺǗ IJdž NjİDŽĮNJǘIJİǏdž IJĮǒǘIJdžIJĮ ljĮLj IJdž NjLjljǏǗIJİǏdž İȺLjǃƾǏǑnjıdž IJǎǑ UDP. ƪȺǁıdžǐ IJǎ UDP ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj ıǑǒnjƾ DŽLjĮ NjdžnjǘNjĮIJĮ İljȺǎNjȺǀǐ (broadcast messages), ǗIJĮnj įİnj ǑȺƾǏǒİLj ljƾȺǎLjǎǐ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjǎǐ IJİNJLjljǗǐ ĮȺǎįƿljIJdžǐ, NjȺǎǏİǁ ǗNjǔǐ njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjdžLJİǁ ljĮLj ıİ İijĮǏNjǎDŽƿǐ ıIJLjǐ ǎȺǎǁİǐ ǎ ĮȺǎıIJǎNJƿĮǐ İǁnjĮLj įLjĮIJİLJİLjNjƿnjǎǐ njĮ ĮȺǎįİǒIJİǁ ljƾȺǎLjĮ İȺLjȺNJƿǎnj İıǔIJİǏLjljǀ İȺLjǃƾǏǑnjıdž, DŽLjĮ njĮ İǍĮıijĮNJǁıİLj IJdžnj ĮǍLjǗȺLjıIJdž ȺĮǏƾįǎıdž. ljƾIJLj IJǎ ǎȺǎǁǎ ıǑnjIJİNJİǁ IJİNJLjljƾ ıIJdž Njİǁǔıdž IJdžǐ ıǑnjǎNJLjljǀǐ İȺLjǃƾǏǑnjıdžǐ IJǎǑ ȺǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ. ƶIJǎ ƶǒǀNjĮ 8 ȺĮǏǎǑıLjƾDžİIJĮLj dž įǎNjǀ İnjǗǐ ȺĮljƿIJǎǑ UDP, ȺǎǑ ƿǒİLj Njǀljǎǐ 64 Kbytes ljĮLj ĮȺǎIJİNJİǁIJĮLj ĮȺǗ IJĮ ĮljǗNJǎǑLJĮ ȺİįǁĮ: x

ƷĮ ȺİįǁĮ LJǘǏĮ ĮijİIJdžǏǁĮǐ (Source Port) ljĮLj LJǘǏĮ ȺǏǎǎǏLjıNjǎǘ (Destination Port). ƧnjĮijƿǏǎnjIJĮLj ıIJǎnj ĮǏLjLJNjǗ IJdžǐ LJǘǏĮǐ ȺǎǑ ĮnjIJLjıIJǎLjǒİǁ ıIJdžnj IJǏƿǒǎǑıĮ İijĮǏNjǎDŽǀ.

x

Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Njǀljǎǐ İȺLjljİijĮNJǁįĮǐ (Header Length). ƪǁnjĮLj 16 įǑĮįLjljǙnj Ǔdžijǁǔnj ljĮLj ȺǏǎıįLjǎǏǁDžİLj IJǎ NjƿDŽİLJǎǐ IJǎǑ ȺĮljƿIJǎǑ, ıǑNjȺİǏLjNJĮNjǃĮnjǎNjƿnjdžǐ ljĮLj IJdžǐ İȺLjljİijĮNJǁįĮǐ.

x

Ʒǎ Ⱥİįǁǎ ƿNJİDŽǒǎǐ ĮLJǏǎǁıNjĮIJǎǐ (Checksum). ƪǁnjĮLj 16 įǑĮįLjljǙnj Ǔdžijǁǔnj, ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj DŽLjĮ IJǎnj ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 30 ƿNJİDŽǒǎ IJdžǐ ǎǏLJǗIJdžIJĮǐ IJǔnj įİįǎNjƿnjǔnj ljĮLj İǁnjĮLj ȺǏǎĮLjǏİIJLjljǗ. x

ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ

Ʒǎ Ⱥİįǁǎ įİįǎNjƿnjĮ (Data). ƪǁnjĮLj NjƿǏǎǐ IJǔnj ȺǏĮDŽNjĮIJLjljǙnj įİįǎNjƿnjǔnj ȺǎǑ ıIJƿNJnjİLj ǎ ƿnjĮǐ džNJİljIJǏǎnjLjljǗǐ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀǐ ıIJǎnj ƾNJNJǎ. 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Source Port (optional) | Destination Port | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Header Length | Checksum | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Data | | . | | . | | . | | . | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ ƶǒǀNjĮ 8: Ƭ įǎNjǀ IJǎǑ ȺĮljƿIJǎǑ UDP

4. Ʒǎ ƪȺǁȺİįǎ ƪijĮǏNjǎDŽǀǐ 4.1 ƸȺdžǏİıǁİǐ ljĮIJĮNJǗDŽǎǑ (DNS services) ƶİ ƿnjĮ ǎȺǎLjǎįǀȺǎIJİ IJdžNJİȺLjljǎLjnjǔnjLjĮljǗ ıǘıIJdžNjĮ İǁnjĮLj ĮȺĮǏĮǁIJdžIJǎ njĮ ǑȺƾǏǒǎǑnj ǑȺdžǏİıǁİǐ ljĮIJĮNJǗDŽǎǑ, Njİ ıljǎȺǗ IJdž įLjİǑljǗNJǑnjıdž IJdžǐ İȺLjljǎLjnjǔnjǁĮǐ NjİIJĮǍǘ IJǔnj ǒǏdžıIJǙnj. īLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ, ıIJdžnj ƪNJNJƾįĮ ǎLj ǒǏǀıIJİǐ IJǎǑ IJdžNJİijǔnjLjljǎǘ ıǑıIJǀNjĮIJǎǐ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnj IJLjǐ ǑȺdžǏİıǁİǐ ljĮIJĮNJǗDŽǎǑ, IJǎ DŽnjǔıIJǗ 131, DŽLjĮ njĮ ǃǏǎǑnj IJǎ IJdžNJƿijǔnjǎ ljƾȺǎLjǎǑ ıǑnjįǏǎNjdžIJǀ Njİ IJǎnj ǎȺǎǁǎ LJƿNJǎǑnj njĮ İȺLjljǎLjnjǔnjǀıǎǑnj. ƧnjIJǁıIJǎLjǒĮ, IJǎ NjǎnjIJƿNJǎ ĮnjĮijǎǏƾǐ ƷCƵ/ƭƵ ƿǒİLj IJdž įLjljǀ IJǎǑ ǑȺdžǏİıǁĮ ljĮIJĮNJǗDŽǎǑ, dž ǎȺǎǁĮ İǁnjĮLj DŽnjǔıIJǀ ǔǐ ıǘıIJdžNjĮ ǎnjǎNjĮıǁĮǐ ȺİǏLjǎǒǙnj (DNS: Domain Name System). Ʒǎ DNS İǁnjĮLj ƿnjĮ ıǘıIJdžNjĮ Njİ IJǎ ǎȺǎǁǎ ǎLj įǘıljǎNJİǐ IP įLjİǑLJǘnjıİLjǐ ĮnjIJLjıIJǎLjǒǁDžǎnjIJĮLj ıİ ǎnjǗNjĮIJĮ. īLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ dž įLjİǘLJǑnjıdž 150.140.141.181 ĮnjIJLjıIJǎLjǒǁDžİIJĮLj ıIJǎ ǗnjǎNjĮ diogenis.ceid.upatras.gr. Ʒǎ ıǘıIJdžNjĮ ǎnjǎNjĮıǁĮǐ ȺİǏLjǎǒǙnj ǑLjǎLJİIJǀLJdžljİ IJǎ 1984, DŽLjĮ njĮ ĮȺǎIJİNJƿıİLj IJdž ıǘNjǃĮıdž ǎnjǎNjĮıǁĮǐ IJǎǑ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ ȺǎǑ LJĮ ǒǏdžıǁNjİǑİ DŽLjĮ IJdžnj ĮnjIJLjıIJǎǁǒLjıdž įLjİǑLJǘnjıİǔnj ƭƵ ıİ ǎnjǗNjĮIJĮ ıǑıljİǑǙnj. ƶǒİįLjƾıIJdžljİ ĮȺǗ IJǎnj Paul Mockapetris ljĮLj ȺİǏLjDŽǏƾijİIJĮLj ǔǐ NjLjĮ "LjİǏĮǏǒLjljǀ ljĮLj ljĮIJĮnjİNjdžNjƿnjdž ǃƾıdž įİįǎNjƿnjǔnj ǎnjǎNjƾIJǔnj". Ƭ LjİǏĮǏǒLjljǀ įǎNjǀ IJǎǑ DNS ǍİljLjnjƾ Njİ IJdž ǃĮıLjljǀ ȺİǏLjǎǒǀ (root domain), ȺǎǑ ıǑNjǃǎNJǁDžİIJĮLj ıǑnjǀLJǔǐ Njİ NjǁĮ ljǎǑljljǁįĮ (.). ƮƾIJǔ ĮȺǗ IJdž ǃĮıLjljǀ ȺİǏLjǎǒǀ ǑȺƾǏǒǎǑnj ǎLj ȺİǏLjǎǒƿǐ ĮnjǙIJĮIJǎǑ İȺLjȺƿįǎǑ (top level domains), ıIJLjǐ ǎȺǎǁİǐ ȺİǏLjNJĮNjǃƾnjǎnjIJĮLj ıǀNjİǏĮ ǎLj ĮǏǒLjljƿǐ İȺIJƾ ȺİǏLjǎǒƿǐ ĮǑIJǎǘ IJǎǑ İȺLjȺƿįǎǑ ljĮLj ȺİǏLjǎǒƿǐ ȺǎǑ ȺǏǎıIJƿLJdžljĮnj ĮǏDŽǗIJİǏĮ, ƿIJıLj ǙıIJİ njĮ NjȺǎǏǎǘnj njĮ ijLjNJǎǍİnjdžLJǎǘnj ıIJǎ ƩLjĮįǁljIJǑǎ įLjƾijǎǏİǐ DŽİǔDŽǏĮijLjljƿǐ ȺİǏLjǎǒƿǐ. Ƭ LjİǏĮǏǒǁĮ ǎnjǎNjƾIJǔnj ȺİǏLjNJĮNjǃƾnjİLj ǎnjǗNjĮIJĮ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj, İIJĮLjǏLjǙnj, įLjljIJǘǔnj, ǒǔǏǙnj ǀ ljĮLj İǑǏǘIJİǏǔnj ȺİǏLjǎǒǙnj (domain). īLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ IJǎ ǑȺǎLJİIJLjljǗ ǗnjǎNjĮ artemis.otenet.gr ĮljǎNJǎǑLJİǁ IJdžnj LjİǏĮǏǒǁĮ IJdžǐ İIJĮLjǏǁĮǐ (artemis), IJǎǑ įLjljIJǘǎǑ (otenet) ljĮLj IJdžǐ İǑǏǘIJİǏdžǐ ȺİǏLjǎǒǀǐ (gr). ƳLj İȺIJƾ ĮǏǒLjljƿǐ ȺİǏLjǎǒƿǐ ĮnjǙIJĮIJǎǑ İȺLjȺƿįǎǑ ǀIJĮnj ıĮijƿıIJĮIJĮ ıǒİįLjĮıNjƿnjİǐ DŽLjĮ IJLjǐ Ƭ.ƴ.Ƨ, ljĮLj İǁnjĮLj ǎLj ĮljǗNJǎǑLJİǐ: .com

İNjȺǎǏLjljƿǐ (commercial).

.edu

İljȺĮLjįİǑIJLjljƿǐ (educational).

.gov

ljǑǃİǏnjdžIJLjljƿǐ (government).

.mil

ıIJǏĮIJLjǔIJLjljƿǐ ǑȺdžǏİıǁİǐ (military).

.net

ǎǏDŽĮnjLjıNjǎǁ įLjljIJǘǔıdžǐ (networking).

.org

Njdž İNjȺǎǏLjljǎǁ ǎǏDŽĮnjLjıNjǎǁ (organizations).

.int

įLjİLJnjİǁǐ ǎǏDŽĮnjLjıNjǎǁ (international).

ƳLj ǎnjǎNjĮıǁİǐ IJǔnj įLjƾijǎǏǔnj DŽİǔDŽǏĮijLjljǙnj ȺİǏLjǎǒǙnj ȺǎǑ ȺǏǎıIJƿLJdžljĮnj ı' ĮǑIJƿǐ IJLjǐ ȺİǏLjǎǒƿǐ ĮnjǙIJĮIJǎǑ İȺLjȺƿįǎǑ ĮnjIJLjıIJǎLjǒǎǘnj ıIJLjǐ įLjİLJnjİǁǐ ıǑnjIJNjǀıİLjǐ IJdžǐ ǎnjǎNjĮıǁĮǐ ljƾLJİ ljǏƾIJǎǑǐ, ǗȺǔǐ İǁnjĮLj DŽLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ: gr IJdžnj ƪNJNJƾįĮ, uk DŽLjĮ IJdž ƨǏİIJĮnjǁĮ, au DŽLjĮ IJdžnj ƧǑıIJǏĮNJǁĮ lj.ǎ.lj. ƶIJǎnj İȺǗNjİnjǎ ȺǁnjĮljĮ ijĮǁnjǎnjIJĮLj, DŽLjĮ ȺNJdžǏǎijǎǏLjĮljǎǘǐ NJǗDŽǎǑǐ, ǎLj ǎnjǎNjĮıǁİǐ DŽLjĮ ĮǏljİIJƿǐ ǒǙǏİǐ IJǎǑ ȺNJĮnjǀIJdž. ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


31

ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ AD AE AF AG AI AL AM AN AO AQ AR AS AT AU AW AZ BA BB BD BE BF BG BH BI BJ BM BN BO BR BS BT BV BW BY BZ CA CC CF CG CH CI CK CL CM CN CO CR CS CU CV CX CY CZ DE DJ DK DM DO DZ EC EE EG EH ER ES ET FI FJ FK FM FO FR FX GA GB GD GE GF GH GI GL GM GN GP

Andorra United Arab Emirates Afghanistan Antigua and Barbuda Anguilla Albania Armenia Netherlands Antilles Angola Antarctica Argentina American Samoa Austria Australia Aruba Azerbaijan Bosnia and Herzegovina Barbados Bangladesh Belgium Burkina Faso Bulgaria Bahrain Burundi Benin Bermuda Brunei Darussalam Bolivia Brazil Bahamas Bhutan Bouvet Island Botswana Belarus Belize Canada Cocos (Keeling) Islands Central African Republic Congo Switzerland Cote D'Ivoire Cook Islands Chile Cameroon China Colombia Costa Rica Czechoslovakia (former) Cuba Cape Verde Christmas Island Cyprus Czech Republic Germany Djibouti Denmark Dominica Dominican Republic Algeria Ecuador Estonia Egypt Western Sahara Eritrea Spain Ethiopia Finland Fiji Falkland Islands Micronesia Faroe Islands France France, Metropolitan Gabon Great Britain (UK) Grenada Georgia French Guiana Ghana Gibraltar Greenland Gambia Guinea Guadeloupe

GQ GR GS GT GU GW GY HK HM HN HR HT HU ID IE IL IN IO IQ IR IS IT JM JO JP KE KG KH KI KM KN KP KR KW KY KZ LA LB LC LI LK LR LS LT LU LV LY MA MC MD MG MH MK ML MM MN MO MP MQ MR MS MT MU MV MW MX MY MZ NA NC NE NF NG NI NL NO NP NR NT NU NZ OM PA PE

Equatorial Guinea Greece S. Georgia & S.Sand.Isls. Guatemala Guam Guinea-Bissau Guyana Hong Kong Heard and McDonald Isl. Honduras Croatia (Hrvatska) Haiti Hungary Indonesia Ireland Israel India British Indian Ocean Iraq Iran Iceland Italy Jamaica Jordan Japan Kenya Kyrgyzstan Cambodia Kiribati Comoros Saint Kitts and Nevis Korea (North) Korea (South) Kuwait Cayman Islands Kazakhstan Laos Lebanon Saint Lucia Liechtenstein Sri Lanka Liberia Lesotho Lithuania Luxembourg Latvia Libya Morocco Monaco Moldova Madagascar Marshall Islands Macedonia Mali Myanmar Mongolia Macau Northern Mariana Islands Martinique Mauritania Montserrat Malta Mauritius Maldives Malawi Mexico Malaysia Mozambique Namibia New Caledonia Niger Norfolk Island Nigeria Nicaragua Netherlands Norway Nepal Nauru Neutral Zone Niue New Zealand (Aotearoa) Oman Panama Peru

ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ PF PG PH PK PL PM PN PR PT PW PY QA RE RO RU RW SA Sb SC SD SE SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SR ST SU SV SY SZ TC TD TF TG TH TJ TK TM TN TO TP TR TT TV TW TZ UA UG UK UM US UY UZ VA VC VE VG VI VN VU WF WS YE YT YU ZA ZM ZR ZW COM EDU GOV INT MIL NET ORG ARPA NATO

French Polynesia Papua New Guinea Philippines Pakistan Poland St. Pierre and Miquelon Pitcairn Puerto Rico Portugal Palau Paraguay Qatar Reunion Romania Russian Federation Rwanda Saudi Arabia Solomon Islands Seychelles Sudan Sweden Singapore St. Helena Slovenia Svalbard and Jan Mayen Slovak Republic Sierra Leone San Marino Senegal Somalia Suriname Sao Tome and Principe USSR (former) El Salvador Syria Swaziland Turks and Caicos Islands Chad French Southern Togo Thailand Tajikistan Tokelau Turkmenistan Tunisia Tonga East Timor Turkey Trinidad and Tobago Tuvalu Taiwan Tanzania Ukraine Uganda United Kingdom US Minor Outlying Islands United States Uruguay Uzbekistan Vatican City State Saint Vincent Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam Vanuatu Wallis and Futuna Islands Samoa Yemen Mayotte Yugoslavia South Africa Zambia Zaire Zimbabwe US Commercial US Educational US Government International US Military Network Non-Profit Organization Old style Arpanet Nato field

ƠnjĮ ĮȺǗ IJĮ NjİDŽƾNJĮ ȺNJİǎnjİljIJǀNjĮIJĮ IJǎǑ DNS İǁnjĮLj ǗIJLj ǑNJǎȺǎLjİǁIJĮLj ıİ ljĮIJĮnjİNjdžNjƿnjdž ǃƾıdž įİįǎNjƿnjǔnj. ƴǏǗljİLjIJĮLj DŽLjĮ NjLjĮ ıǘNjǃĮıdž ǎnjǎNjĮıǁĮǐ, dž ǎȺǎǁĮ ǗNjǔǐ įİnj İȺLjįƿǒİIJĮLj įǑnjĮNjLjljƿǐ ĮNJNJĮDŽƿǐ. ƧǑIJǗ ıǑnjLjıIJƾ IJĮǑIJǗǒǏǎnjĮ ljĮLj IJǎ NjİDŽĮNJǘIJİǏǎ NjİLjǎnjƿljIJdžNjĮ IJǎǑ DNS, Įijǎǘ ĮȺĮLjIJİǁIJĮLj ȺǎNJǘǐ ǒǏǗnjǎǐ ȺǏǎljİLjNjƿnjǎǑ ǎLj İnjdžNjİǏǙıİLjǐ ǀ ǎLj NjİIJĮǃǎNJƿǐ IJdžǐ ǃƾıdžǐ įİįǎNjƿnjǔnj njĮ İnjİǏDŽǎȺǎLjdžLJǎǘnj ıIJǎǑǐ ljǗNjǃǎǑǐ IJǎǑ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ. ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 32 ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ ƶİ ƿnjĮ įǁljIJǑǎ ȺǎǑ İǍǑȺdžǏİIJİǁ ĮǏljİIJǎǘǐ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJƿǐ ljƾIJǔ ĮȺǗ IJǎ ǁįLjǎ ǗnjǎNjĮ įLjljIJǘǎǑ ȺǏƿȺİLj njĮ NJİLjIJǎǑǏDŽİǁ ƿnjĮǐ DNS server ȺǎǑ LJĮ įǁnjİLj IJdžnj įLjİǘLJǑnjıdž IJǎǑ ȺǏǎǐ IJǎnj DNS server IJǎǑ ĮNjƿıǔǐ ĮnjǔIJƿǏǎǑ İȺLjȺƿįǎǑ. ƧǑIJǗ İȺĮnjĮNJĮNjǃƾnjİIJĮLj ƿǔǐ ǗIJǎǑ ljĮNJǑijLJİǁ ǎNJǗljNJdžǏdž dž LjİǏĮǏǒǁĮ ǎnjǎNjƾIJǔnj. ƳLj įLjƾijǎǏİǐ İijĮǏNjǎDŽƿǐ ıIJǎ ƩLjĮįǁljIJǑǎ ǗȺǔǐ FTP, SMTP, Telnet ǀ WWW, DŽLjĮ njĮ İnjIJǎȺǁıǎǑnj NjǁĮ įLjİǘLJǑnjıdž ĮȺİǑLJǘnjǎǑnj İǏǙIJdžNjĮ ȺǏǎǐ IJǎnj DNS server ǎ ǎȺǎǁǎǐ İǁIJİ įǁnjİLj IJdžnj ĮȺƾnjIJdžıdž ĮȺǗ IJǎǑǐ ȺǁnjĮljİǐ ljĮIJĮǒǔǏǀıİǔnj ȺǎǑ įLjĮLJƿIJİLj, İǁIJİ ȺĮǏĮȺƿNjȺİLj ȺǏǎǐ IJdžnj įLjİǘLJǑnjıdž İljİǁnjǎǑ IJǎǑ DNS server ȺǎǑ ƿǒİLj IJdžnj ĮȺƾnjIJdžıdž. ƪƾnj ǎ ǁįLjǎǐ ǎ DNS server įǙıİLj IJdžnj ĮȺƾnjIJdžıdž, ĮǑIJǀ NjȺǎǏİǁ njĮ ȺǏǎƿǏǒİIJĮLj İǁIJİ ĮȺǗ IJǎǑǐ įLjljǎǘǐ IJǎǑ ȺǁnjĮljİǐ ljĮIJĮǒǔǏǀıİǔnj İǁIJİ ĮȺǗ ƾNJNJǎǑǐ DNS servers, ȺǎǑ ǓƾǒnjİLj DŽLjĮ NJǎDŽĮǏLjĮıNjǗ IJdžǐ İijĮǏNjǎDŽǀǐ.

4.2 ƸȺdžǏİıǁĮ ƴĮDŽljǗıNjLjǎǑ ƭıIJǎǘ ƠnjĮ NjƿǏǎǐ IJǎǑ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ - IJǎ ȺLjǎ įdžNjǎijLjNJƿǐ - İǁnjĮLj ǎ ȺĮDŽljǗıNjLjǎǐ LjıIJǗǐ (World Wide Web – www). ƧȺǎIJİNJİǁ ıǀNjİǏĮ IJdžnj ȺLjǎ İnjIJǑȺǔıLjĮljƾ İǍİNJLjııǗNjİnjdž ǑȺdžǏİıǁĮ IJǎǑ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ. ƧȺǗ IJǎ 1989 ȺǎǑ Ǎİljǁnjdžıİ dž ĮnjƾȺIJǑǍǀ IJǎǑ NjƿǒǏLj ıǀNjİǏĮ, IJǎ NjƿDŽİLJǎǐ IJdžǐ ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮǐ ȺǎǑ ȺĮǏƿǒİIJĮLj ĮȺǗ ĮǑIJǗ ĮǑǍƾnjİIJĮLj ıǑnjİǒǙǐ ljĮLj ǎLj IJİǒnjǎNJǎDŽǁİǐ ȺǎǑ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnjIJĮLj ǃİNJIJLjǙnjǎnjIJĮLj Njİ LjNJLjDŽDŽLjǙįdž ǏǑLJNjǗ. Ƭ ǃĮıLjljǀ LjįƿĮ IJǎǑ LjıIJǎǘ İǁnjĮLj dž ȺǏǎǃǎNJǀ ıIJdžnj ǎLJǗnjdž İnjǗǐ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ȺǎǑ İǁnjĮLj ıǑnjįİįİNjƿnjǎǐ Njİ IJǎ ƩLjĮįǁljIJǑǎ, ıİNJǁįǔnj ȺǎǑ ĮȺǎIJİNJǎǘnjIJĮLj ĮȺǗ ljİǁNjİnjǎ, İLjljǗnjİǐ ljĮLj ĮljǗNjdž ƾNJNJĮ ıIJǎLjǒİǁĮ ǗȺǔǐ ǃǁnjIJİǎ, ǀǒǎ ljĮ. ƧǑIJƿǐ ǎLj ıİNJǁįİǐ İǁnjĮLj ǎLj ıİNJǁįİǐ ǑȺİǏNjƿıǔnj (hypermedia) ǀ ǑȺİǏljİLjNjƿnjǎǑ (hypertext). ƳLj ıİNJǁįİǐ ĮǑIJƿǐ NjİIJĮijƿǏǎnjIJĮLj Njƿıǔ IJǎǑ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ ĮȺǗ ljƾȺǎLjǎnj ƾNJNJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ȺǎǑ ǎnjǎNjƾDžİIJĮLj įLjĮljǎNjLjıIJǀǐ ǀ İǍǑȺdžǏİIJdžIJǀǐ IJǎǑ LjıIJǎǘ (web server) ǀ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀǐ ǑȺǎįǎǒǀǐ (host). ƳLj ıİNJǁįİǐ ĮǑIJƿǐ ĮȺǎIJİNJǎǘnj IJǎ ȺĮǏǎǑıLjĮıIJLjljǗ DŽLjĮ ljƾLJİ İIJĮLjǏİǁĮ. īLj’ĮǑIJǗ įǁnjİIJĮLj ȺǏǎıǎǒǀ, ǙıIJİ ǎLj ıİNJǁįİǐ ĮǑIJƿǐ njĮ İǁnjĮLj İǑȺĮǏǎǑıǁĮıIJİǐ, ljĮIJĮnjǎdžIJƿǐ ljĮLj ǎ ıǑnjįǏǎNjdžIJǀǐ njĮ NjȺǎǏİǁ njĮ ǃǏİLj ĮNjƿıǔǐ ĮǑIJǗ ȺǎǑ DždžIJƾ. Ƴ ĮǏLjLJNjǗǐ IJǔnj įLjĮljǎNjLjıIJǙnj ȺǎǑ ǑȺƾǏǒǎǑnj ıǀNjİǏĮ İǁnjĮLj İȺIJĮǓǀijLjǎǐ ljĮLj dž ȺǏǗıǃĮıdž ıİ ljƾȺǎLjǎnj ĮȺǗ ĮǑIJǎǘǐ DŽǁnjİIJĮLj Njİ IJdž ǒǏǀıdž NjLjĮǐ džNJİljIJǏǎnjLjljǀǐ įLjİǘLJǑnjıdžǐ, įdžNJĮįǀ İnjǗǐ ǒĮǏĮljIJdžǏLjıIJLjljǎǘ ȺǎǑ İȺLjIJǏƿȺİLj ıIJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ȺǎǑ İǁnjĮLj ıǑnjįİįİNjƿnjǎǐ ıIJǎ ƩLjĮįǁljIJǑǎ njĮ ĮnjIJNJǀıİLj ıİNJǁįİǐ ĮȺǗ ƿnjĮ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjǎ įLjĮljǎNjLjıIJǀ įdžNJĮįǀ IJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ǑȺǎįǎǒǀǐ (host). Ƴ ȺĮDŽljǗıNjLjǎǐ LjıIJǗǐ ȺǀǏİ IJdžnj ǎnjǎNjĮıǁĮ IJǎǑ ĮȺǗ IJǎnj IJǏǗȺǎ ıǘnjįİıdžǐ NjİIJĮǍǘ IJǔnj įLjĮljǎNjLjıIJǙnj IJǎǑ. ƶIJǎ ƩLjĮįǁljIJǑǎ ǃǏǁıljǎnjIJĮLj ıǑnjįİįİNjƿnjĮ IJĮ ȺƾnjIJĮ, įdžNJĮįǀ ǎȺǎLjǎıįǀȺǎIJİ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀǐ NjȺǎǏİǁ njĮ ȺǏǎıȺİNJĮıIJİǁ ĮȺǗ ǎȺǎLjǎnjįǀȺǎIJİ ƾNJNJǎnj İǁnjĮLj ıǑnjįİįİNjƿnjǎǐ ıIJǎ įǁljIJǑǎ ljĮLj NjȺǎǏİǁ njĮ ĮnjĮljIJdžLJİǁ ǎȺǎLjĮįǀȺǎIJİ ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮ ǑȺƾǏǒİLj ı’ĮǑIJǗnj. īLjĮ įİljƾįİǐ ǒǏǗnjLjĮ, ǎLj ƾnjLJǏǔȺǎLj ǎnjİLjǏİǘIJdžljĮnj NjLjĮ ȺĮDŽljǗıNjLjĮ ǃƾıdž įİįǎNjƿnjǔnj, DŽnjǙıİǔnj ljĮLj ȺNJdžǏǎijǎǏLjǙnj ȺǎǑ LJĮ NjȺǎǏǎǘıİ njĮ ǀIJĮnj ȺǏǎıȺİNJƾıLjNjdž ıIJǎǑǐ ĮnjLJǏǙȺǎǑǐ ĮȺ’ ǗNJǎ IJǎnj ljǗıNjǎ ljĮLj njĮ IJǎǑǐ ıǑnjįƿİLj Njİ ƾNJNJİǐ ȺNJdžǏǎijǎǏǁİǐ ƿIJıLj ǙıIJİ ǎȺǎLjǎıįǀȺǎIJİ ǒǏǀıIJdžǐ njĮ NjȺǎǏİǁ DŽǏǀDŽǎǏĮ ljĮLj İǘljǎNJĮ njĮ ǃǏİLj ǎIJLjįǀȺǎIJİ ǒǏİLjƾDžİIJĮLj. ƳLj ȺĮNJLjǗIJİǏİǐ İljįǗıİLjǐ IJƿIJǎLjǔnj ıǑıIJdžNjƾIJǔnj İǁǒĮnj ıĮnj ıIJǗǒǎ IJdžnj ȺǏǎǙLJdžıdž IJdžǐ İȺLjıIJǀNjdžǐ ljĮLj IJdžǐ İljȺĮǁįİǑıdžǐ. ƶǀNjİǏĮ İȺLjȺNJƿǎnj ǎ ȺĮDŽljǗıNjLjǎǐ LjıIJǗǐ ƿǒİLj İȺLjįǏƾıİLjǐ ıIJǎ İNjȺǗǏLjǎ, IJdžnj ȺǎNJLjIJLjljǀ ljĮLj IJdžnj NJǎDŽǎIJİǒnjǁĮ. Ƴ LjıIJǗǐ ȺǏǎıijƿǏİLj İǘljǎNJdž İȺLjljǎLjnjǔnjǁĮ Njİ IJdž ǒǏǀıdž IJǎǑ ljĮIJƾNJNJdžNJǎǑ NJǎDŽLjıNjLjljǎǘ ȺǎǑ NJƿDŽİIJĮLj NJǎDŽLjıNjLjljǗ ȺNJǎǀDŽdžıdžǐ ȺǏƾDŽNjĮ ȺǎǑ ƿijİǏİ IJdžnj IJİǏƾıIJLjĮ ƿljljǏdžǍdž IJdžǐ įdžNjǎIJLjljǗIJdžIJĮǐ IJǎǑ LjıIJǎǘ IJǎ 1993. ƴĮǏǗNJǎ ȺǎǑ ǎ ƴĮDŽljǗıNjLjǎǐ ƭıIJǗǐ LJİǔǏİǁIJĮLj NjLjĮ ȺİǏLjǎǒǀ ȺǎǑ įǁnjİLj ȺǏǗıǃĮıdž ıİ ƿnjĮnj IJİǏƾıIJLjǎ ǗDŽljǎ ȺNJdžǏǎijǎǏLjǙnj, ǎLj ǒǏǀıIJİǐ IJǎǑ LjıIJǎǘ NjȺǎǏǎǘnj njĮ ȺǏǎıȺİNJĮǘnjǎǑnj IJĮ įİįǎNjƿnjĮ Njİ ıǒİIJLjljƾ ĮȺNJǗ IJǏǗȺǎ. ƹǏdžıLjNjǎȺǎLjǙnjIJĮǐ ƿnjĮ įdžNjǎijLjNJƿǐ NJǎDŽLjıNjLjljǗ ȺNJǎǀDŽdžıdžǐ, IJǎ Mosaic, ǎ LjıIJǗǐ ƾNJNJĮǍİ IJǎnj IJǏǗȺǎ ȺǎǑ ǎLj ƾnjLJǏǔȺǎLj ƿǃNJİȺĮnj ljĮLj įdžNjLjǎǑǏDŽǎǘıĮnj ȺNJdžǏǎijǎǏǁİǐ ljĮLj ƿIJıLj įdžNjLjǎǑǏDŽǀLJdžljİ IJǎ ȺǏǙIJǎ ȺǏĮDŽNjĮIJLjljǗ įǁljIJǑǎ ǑȺİǏNjƿıǔnj (ıİNJǁįǔnj Njİ ljİǁNjİnjǎ, İLjljǗnjİǐ ljĮLj ǀǒǎ). Ƴ LjıIJǗǐ Ǎİljǁnjdžıİ njĮ įdžNjLjǎǑǏDŽİǁIJĮLj IJǎnj ưƾǏIJLjǎ IJǎǑ 1989, ǗIJĮnj ǎ Tim Berners-Lee IJǎǑ CERN ȺǏǗIJİLjnjİ IJǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ ıIJǎ ǎȺǎǁǎ įǎǘNJİǑİ, njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjdžLJİǁ ıĮnj ĮȺǎIJİNJİıNjĮIJLjljǗ Njƿıǎ NjİIJĮijǎǏƾǐ LjįİǙnj ljĮLj DŽnjǙıİǔnj NjƿıĮ ıIJǎnj ǎǏDŽĮnjLjıNjǗ. ƧǑIJǗ İǁǒİ ıĮnj ĮȺǎIJƿNJİıNjĮ dž İȺLjljǎLjnjǔnjǁĮ IJǔnj NjİNJǙnj IJǎǑ CERN njĮ DŽǁnjİIJĮLj ȺǎNJǘ İǘljǎNJĮ ljĮLj DŽǏǀDŽǎǏĮ NjLjĮ ljĮLj ǎLj ȺİǏLjııǗIJİǏǎLj ǀIJĮnj įLjĮıljǎǏȺLjıNjƿnjǎLj ıİ įLjƾijǎǏİǐ ǒǙǏİǐ. ƶIJǎ IJƿNJǎǐ IJǎǑ 1990, IJǎ ȺǏǙIJǎ ljǎNjNjƾIJLj IJǎǑ LjıIJǎǘ – NJǎDŽLjıNjLjljǎǘ ȺĮǏǎǑıLjƾıIJdžljİ ıİ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ NeXT. ƪǁǒİ IJdžnj įǑnjĮIJǗIJdžIJĮ njĮ İNjijĮnjǁDžİLj ljĮLj njĮ NjİIJĮįǁįİLj ǑȺİǏljİǁNjİnjǎ ıİ ƾNJNJǎǑǐ ǒǏǀıIJİǐ IJǎǑ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ Njİ IJdž įǑnjĮIJǗIJdžIJĮ njĮ ijĮǁnjİIJĮLj IJǎ ǑȺİǏljİǁNjİnjǎ ıIJdžnj ǎLJǗnjdž. ƶIJLjǐ NjƿǏİǐ NjĮǐ, IJĮ ȺLjǎ įLjƾıdžNjĮ ȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJĮ ȺNJǎǀDŽdžıdžǐ İǁnjĮLj IJǎ Internet Explorer ljĮLj IJǎ Netscape Navigator. ƮĮLj IJĮ įǘǎ İǁnjĮLj İǍĮLjǏİIJLjljƾ ȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJĮ DŽLjĮ njĮ İNjijĮnjǁıǎǑnj ıİNJǁįİǐ ıIJǎnj LjıIJǗ. ƧǑIJƾ IJĮ įǘǎ ȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJĮ ƿǒǎǑnj NjLjljǏƿǐ įLjĮijǎǏƿǐ, ĮNJNJƾ ıIJLjǐ ȺİǏLjııǗIJİǏİǐ ȺİǏLjȺIJǙıİLjǐ İǁnjĮLj LJƿNjĮ ȺǏǎıǔȺLjljǀǐ ȺǏǎIJǁNjdžıdžǐ ȺǎLjǎ LJĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǀıİLj ljĮnjİǁǐ. ƨƿǃĮLjĮ ljĮnjİǁǐ NjȺǎǏİǁ njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǀıİLj ljĮLj IJǎǑǐ įǘǎ ljĮLj dž ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 33 IJİNJLjljǀ İȺLjNJǎDŽǀ njĮ ǃĮıǁDžİIJĮLj ıIJdžnj ȺǏǎıǔȺLjljǀ İNjȺİLjǏǁĮ IJǎǑ.

ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ

ƠnjnjǎLjĮ ljĮLj įǎNjǀ LjıIJǎıİNJǁįĮǐ ƳLj ıİNJǁįİǐ ȺǎǑ ǃǏǁıljǎnjIJĮLj ıIJǎnj ȺĮDŽljǗıNjLjǎ LjıIJǗ įdžNjLjǎǑǏDŽǎǘnjIJĮLj ıIJdžnj ȺNJİLjǎǓdžijǁĮ IJǎǑǐ Njİ IJdž ǒǏǀıdž NjLjĮǐ İLjįLjljǀǐ DŽNJǙııĮǐ NjǎǏijǎȺǎǁdžıdžǐ DŽnjǔıIJǀǐ ǔǐ HTML (Hyper Text Markup Language). H DŽNJǙııĮ ĮǑIJǀ İǁnjĮLj ĮȺNJǀ ıIJdžnj İljNjƾLJdžıdž IJǔnj ǃĮıLjljǙnj IJdžǐ ıIJǎLjǒİǁǔnj ljĮLj İȺLjIJǏƿȺİLj IJdžnj İnjıǔNjƾIJǔıdž ıIJǎ ljİǁNjİnjǎ ıǑnjįƿıNjǔnj, DŽǏĮijLjljǙnj ıIJǎLjǒİǁǔnj, ȺǎNJǑNjƿıǔnj ǗȺǔǐ ljLjnjǎǘNjİnjǔnj İLjljǗnjǔnj, video ǀ ǀǒǎǑ, ljĮLJǙǐ ljĮLj IJdž NjǎǏijǎȺǎǁdžıdž IJǎǑ ljİLjNjƿnjǎǑ (NjƿDŽİLJǎǐ ljĮLj İǁįǎǐ DŽǏĮNjNjƾIJǔnj, ıIJǎǁǒLjıdž ȺĮǏĮDŽǏƾijǔnj ljNJȺ) ǙıIJİ IJǎ ĮȺǎIJƿNJİıNjĮ ȺǎǑ ȺǏǎljǘȺIJİLj njĮ İǁnjĮLj ǎȺIJLjljƾ, NJİLjIJǎǑǏDŽLjljǗ ljĮLj İǑǒƾǏLjıIJǎ. ưǁĮ ıİNJǁįĮ ıIJǎnj LjıIJǗ ȺİǏLjƿǒİLj İȺLjljİijĮNJǁįİǐ, NJǁıIJİǐ Njİ ljǎǑljǁįİǐ ljĮLj ljİǁNjİnjǎ, ĮNJNJƾ ljĮLj IJdž įǑnjĮIJǗIJdžIJĮ njĮ ljĮNJİǁ ƾNJNJĮ NjİDŽĮNJǘIJİǏĮ ĮǏǒİǁĮ, ǗȺǔǐ İLjljǗnjİǐ, DŽǏĮijǀNjĮIJĮ, ǀǒǎ ljĮLj ǃǁnjIJİǎ. ƮƾLJİ ıİNJǁįĮ IJǎǑ LjıIJǎǘ ȺĮǏǎǑıLjƾDžİLj ƿnjĮ ȺǏǎǕǗnj ǀ NjǁĮ ǑȺdžǏİıǁĮ ljĮLj NjȺǎǏİǁ njĮ ƿǒİLj IJĮ ȺĮǏĮljƾIJǔ ıIJǎLjǒİǁĮ: x

ƠnjĮnj IJǁIJNJǎ

x

ưǁĮ ljǘǏLjĮ İȺLjljİijĮNJǁįĮ

x

ƠnjĮ ljǘǏLjǎ DŽǏĮijLjljǗ

x

ƨĮıLjljǗ ljİǁNjİnjǎ

x

ƶǑnjįƿıİLjǐ Njİ ƾNJNJİǐ ıİNJǁįİǐ IJdžǐ IJǎȺǎLJİıǁĮǐ

x

ƶǑnjįƿıİLjǐ Njİ ƾNJNJİǐ IJǎȺǎLJİıǁİǐ

x

ƠnjĮnj IJǏǗȺǎ njĮ ıIJƿNJnjǎǑnj džNJİljIJǏǎnjLjljǗ IJĮǒǑįǏǎNjİǁǎ ǎLj İȺLjıljƿȺIJİǐ IJdžǐ ıİNJǁįĮǐ

x

ƪȺLjȺNJƿǎnj İLjljǗnjİǐ, ǗȺǔǐ DŽǏĮijLjljƾ ijǗnjIJǎǑ, İLjljǗnjİǐ, ljǎǑNjȺLjƾ, ljLjnjǎǘNjİnjİǐ İLjljǗnjİǐ, ǃǁnjIJİǎ ljĮLj ǀǒǎ.

x

ưİIJǏdžIJǀ İȺLjıljƿǓİǔnj, ǃLjǃNJǁǎ İȺLjıljİȺIJǙnj ljĮLj ljǑNJLjǗNjİnjĮ NjdžnjǘNjĮIJĮ ıIJǎ ljƾIJǔ NjƿǏǎǐ IJdžǐ ıİNJǁįĮǐ

x

ĭǗǏNjİǐ ljĮLj DŽǏĮijǀNjĮIJĮ ȺǎǑ İNjijĮnjǁDžǎǑnj İnjdžNjİǏǔNjƿnjĮ įİįǎNjƿnjĮ ljĮLj ȺǁnjĮljİǐ ljĮLj įLjİǑljǎNJǘnjǎǑnj ǎLjljǎnjǎNjLjljƿǐ ıǑnjĮNJNJĮDŽƿǐ.

x

ƩǑnjĮIJǗIJdžIJĮ ȺǎNJǑNjƿıǔnj ǗȺǔǐ ȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJĮ ǀǒǎǑ ljĮLj ljǁnjdžıdžǐ.

ƶǘnjįİıNjǎLj ƮƾLJİ ıİNJǁįĮ ȺǎǑ İNjijĮnjǁDžİIJĮLj ıIJdžnj ǎLJǗnjdž IJǎǑ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ NjȺǎǏİǁ njĮ DŽǁnjİLj ȺǏǎıȺİNJƾıLjNjdž ĮȺǗ ƾNJNJİǐ ıİNJǁįİǐ ȺǎǑ ǃǏǁıljǎnjIJĮLj ıIJǎnj ǁįLjǎ ǀ ıİ įLjĮijǎǏİIJLjljǗ įLjĮljǎNjLjıIJǀ Njİ ĮǑIJǗnj ȺǎǑ ijLjNJǎǍİnjİǁ IJdžnj ĮǏǒLjljǀ ıİNJǁįĮ. ƧǑIJǗ ıǑNjǃĮǁnjİLj, İȺİLjįǀ ǎLj ıİNJǁįİǐ ȺǎǑ NjİIJĮijƿǏǎnjIJĮLj ıIJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ NjĮǐ įİnj ĮȺǎIJİNJǎǘnj ĮȺNJƾ ljİǁNjİnjǎ ĮNJNJƾ ǑȺİǏljİǁNjİnjǎ (hypertext). ƶİ ĮǑIJƿǐ IJLjǐ ıİNJǁįİǐ ljƾȺǎLjİǐ NJƿǍİLjǐ, ȺǏǎIJƾıİLjǐ ǀ ĮljǗNjĮ ljĮLj İLjljǗnjİǐ ȺǎǑ ĮȺǎIJİNJǎǘnj ıǑnjįƿıNjǎǑǐ, ǎLj ǎȺǎǁǎLj ǗIJĮnj İȺLjNJİDŽǎǘnj (ljƾnjǎnjIJĮǐ ljNJLjlj İȺƾnjǔ IJǎǑǐ Njİ IJǎ ȺǎnjIJǁljLj), ƿǒǎǑnj ǔǐ ĮȺǎIJƿNJİıNjĮ IJdžnj ȺĮǏĮȺǎNjȺǀ ıİ ljƾȺǎLjĮ ƾNJNJdž ıİNJǁįĮ NjƿıĮ ıIJǎnj ȺĮDŽljǗıNjLjǎ LjıIJǗ. īLjĮ njĮ ljĮIJĮNJƾǃİLj ǎ ǒǏǀıIJdžǐ IJǎǑ LjıIJǎǘ Įnj ljƾȺǎLjǎ ıIJǎLjǒİǁǎ IJdžǐ ıİNJǁįĮǐ IJǎǑ ĮȺǎIJİNJİǁ ıǘnjįİıNjǎ ǀ ǗǒLj, ĮǏljİǁ njĮ NjİIJĮljLjnjǀıİLj IJǎnj įİǁljIJdž IJǎǑ ȺǎnjIJLjljLjǎǘ IJǎǑ Ⱥƾnjǔ ı’ĮǑIJǗ ljĮLj Įnj ĮǑIJǗǐ ĮNJNJƾǍİLj ĮȺǗ ǃƿNJǎǐ ıİ ǒİǏƾljLj, IJǗIJİ ĮǑIJǗ ĮȺǎIJİNJİǁ ıǘnjįİıNjǎ ljĮLj ljƾnjǎnjIJĮǐ ljNJLjlj Ⱥƾnjǔ IJǎǑ NjȺǎǏİǁ njĮ NjİIJĮijİǏLJİǁ ıİ ƾNJNJdž ıİNJǁįĮ. ƮƾȺǎLjǎǐ ıǘnjįİıNjǎǐ NjȺǎǏİǁ njĮ Njdžnj ǎįdžDŽİǁ ıİ ƾNJNJdž IJǎȺǎLJİıǁĮ ǀ ıİ ƾNJNJdž ıİNJǁįĮ IJdžǐ ǁįLjĮǐ IJǎȺǎLJİıǁĮǐ ĮNJNJƾ ıİ ljƾȺǎLjǎ ĮǏǒİǁǎ (İLjljǗnjĮ, ƿDŽDŽǏĮijǎ, ǀǒǎ, İljIJİNJƿıLjNjǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ) ȺǎǑ ȺǏǎıijƿǏİIJĮLj ĮȺǗ IJǎnj ljĮIJĮıljİǑĮıIJǀ IJdžǐ ıİNJǁįĮǐ. ƮƾnjǎnjIJĮǐ ljNJLjlj Ⱥƾnjǔ ı’ ĮǑIJǗnj IJǎnj ıǘnjįİıNjǎ, ǎ Internet Explorer İNjijĮnjǁDžİLj ƿnjĮ ȺNJĮǁıLjǎ įLjĮNJǗDŽǎǑ ljĮLj ǎ ǒǏǀıIJdžǐ ƿǒİLj įǘǎ İȺLjNJǎDŽƿǐ. 1. ƟnjǎLjDŽNjĮ IJǎǑ ĮǏǒİǁǎǑ IJǎȺLjljƾ, įdžNJĮįǀ ǒǔǏǁǐ njĮ NjİIJĮijİǏLJİǁ ıIJǎnj ıljNJdžǏǗ įǁıljǎ IJǎǑ ǒǏǀıIJdž ljĮLj 2. ƧȺǎLJǀljİǑıdž IJǎǑ ĮǏǒİǁǎǑ ıIJǎnj įǁıljǎ ǙıIJİ njĮ ĮnjǎLjǒIJİǁ ĮǏDŽǗIJİǏĮ. ƪljIJİNJǙnjIJĮǐ NjǁĮ ĮȺǗ IJLjǐ įǘǎ İȺLjNJǎDŽƿǐ, ǎ ǒǏǀıIJdžǐ NjȺǎǏİǁ njĮ įİLj ǀ ljĮLj njĮ ljǏĮIJǀıİLj IJǎ ȺİǏLjİǒǗNjİnjǎ IJǎǑ ĮǏǒİǁǎǑ ĮǑIJǎǘ ıIJǎnj įǁıljǎ IJǎǑ. ƴNJǎǀDŽdžıdž ıIJǎnj ƴĮDŽljǗıNjLjǎ ƭıIJǗ ƶIJǎ ƩLjĮįǁljIJǑǎ ljƾLJİ IJǎȺǎLJİıǁĮ ȺǏƿȺİLj njĮ ȺǏǎıįLjǎǏǁDžİLj IJǎnj İĮǑIJǗ IJdžǐ, įdžNJĮįǀ ǑȺƾǏǒİLj NjǁĮ įLjİǘLJǑnjıdž ȺǎǑ LJĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǀıǎǑnj ǎLj ǒǏǀıIJİǐ DŽLjĮ njĮ İnjIJǎȺǁıǎǑnj ĮǑIJǗ ȺǎǑ ǓƾǒnjǎǑnj. ƧǑIJǀ dž įLjİǘLJǑnjıdž ǎnjǎNjƾDžİIJĮLj URL (Uniform Resource Locator – ƪnjLjĮǁǎ ıǘıIJdžNjĮ İnjIJǎȺLjıNjǎǘ ȺdžDŽǙnj). Ƴ ȺLjǎ ıǑnjdžLJLjıNjƿnjǎǐ IJǘȺǎǐ URL ıIJǎ ƩLjĮįǁljIJǑǎ İǁnjĮLj NjǁĮ įLjİǘLJǑnjıdž IJǎǑ LjıIJǎǘ ljĮLj ƿnjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ IJƿIJǎLjĮǐ įLjİǘLJǑnjıdžǐ İǁnjĮLj: ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


34

ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ http://www.test.com.

ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ

ƳLj įLjİǑLJǘnjıİLjǐ IJǎǑ LjıIJǎǘ NjȺǎǏİǁ njĮ İǁnjĮLj ǎ ȺLjǎ ıǑnjdžLJLjıNjƿnjǎǐ IJǘȺǎǐ URL ĮNJNJƾ įİnj İǁnjĮLj ǎ NjǎnjĮįLjljǗǐ. ƳLj įLjİǑLJǘnjıİLjǐ DŽLjĮ IJǎ džNJİljIJǏǎnjLjljǗ IJĮǒǑįǏǎNjİǁǎ, IJǎȺǎLJİıǁİǐ Gopher ljĮLj ftp IJǎȺǎLJİıǁİǐ NjȺǎǏǎǘnj njĮ İǁnjĮLj įLjİǑLJǘnjıİLjǐ ȺǎǑ ljƾLJİ NjǁĮ ƿǒİLj ǍİǒǔǏLjıIJǀ NjǎǏijǀ. Ʒo URL ǑȺǎįLjĮLjǏİǁIJĮLj ıIJĮ ĮljǗNJǎǑLJĮ ljǎNjNjƾIJLjĮ: <scheme>:<scheme-specific name> ƣȺǎǑ <scheme> İǁnjĮLj IJǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ ǀ ıǒǀNjĮ (scheme) ȺǎǑ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj (http, ftp ljNJȺ.) ljĮLj IJǎ <scheme-specific name> İǍĮǏIJƾIJĮLj ĮȺǗ IJǎ format ȺǎǑ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj ıIJǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ. ƴǎNJNJƾ URLs ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnj IJdžnj ĮljǗNJǎǑLJdž įLjƾIJĮǍdž: <protocol>://<user>:<password>@<host>:<port>/<path> ǗȺǎǑ <user> İǁnjĮLj IJǎ ǗnjǎNjĮ IJǎǑ ǒǏǀıIJdž, <password> İǁnjĮLj ǎ ljǔįLjljǗǐ ȺǏǗıǃĮıdžǐ IJǎǑ ǒǏǀıIJdž, <host> İǁnjĮLj IJǎ ǗnjǎNjĮ IJǎǑ IJǎǑ host ǀ dž IP įLjİǘLJǑnjıdž ıİ NjǎǏijǀ x.x.x.x, <port> İǁnjĮLj ǎ ĮǏLjLJNjǗǐ IJdžǐ LJǘǏĮǐ ljĮLj <path> İǁnjĮLj IJĮ įİįǎNjƿnjĮ ȺǎǑ ıǒİIJǁDžǎnjIJĮLj Njİ IJǎ URL ljĮLj ƿǒİLj IJdž NjǎǏijǀ ǑȺǎljĮIJƾNJǎDŽǎǐ / ǗnjǎNjĮ ĮǏǒİǁǎǑ. ƠnjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ İnjǗǐ URL NjLjĮǐ LjıIJǎıİNJǁįĮǐ ĮljǎNJǎǑLJİǁ:

http://www.pi-schools.gr/greek/home.html

ǑȺǎljĮIJƾNJǎDŽǎǐ ǗnjǎNjĮ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ ǑȺdžǏİıǁĮ

ĮǏǒİǁǎ LjıIJǎıİNJǁįĮǐ

ƶİ ljƾLJİ įLjİǘLJǑnjıdž IJǎ ȺǏǙIJǎ ȺǏƾDŽNjĮ ȺǎǑ ijĮǁnjİIJĮLj İǁnjĮLj IJǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ. ƣȺǔǐ ƿǒİLj ĮnjĮijİǏLJİǁ ȺLjǎ Ⱥƾnjǔ, ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ İǁnjĮLj ƿnjĮǐ IJǏǗȺǎǐ İȺLjljǎLjnjǔnjǁĮǐ IJǔnj ljǗNjǃǔnj İnjǗǐ įLjljIJǘǎǑ ıǘNjijǔnjĮ Njİ ljƾȺǎLjǎǑǐ ȺǏǎljĮLJǎǏLjıNjƿnjǎǑǐ ljĮnjǗnjİǐ. ƧnjƾNJǎDŽĮ Njİ IJdžnj ǑȺdžǏİıǁĮ ȺǎǑ ǎ ǒǏǀıIJdžǐ LJƿNJİLj njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǀıİLj ıIJǎ Internet, įǁnjİLj ljĮLj IJǎ ĮnjIJǁıIJǎLjǒǎ ǗnjǎNjĮ IJǎǑ ȺǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ. īLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ Įnj ljƾȺǎLjǎǐ LJƿNJİLj njĮ ljĮNJƿıİLj IJdžnj ǑȺdžǏİıǁĮ NjİIJĮijǎǏƾǐ ĮǏǒİǁǔnj (FTP), IJǗIJİ ıIJdž LJƿıdž IJǎǑ ȺǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ DŽǏƾijİLj ftp ǀ Įnj ljĮNJİǁ IJdžnj ǑȺdžǏİıǁĮ world wide web (www) ȺǏƿȺİLj ıIJdž LJƿıdž IJǎǑ ȺǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ njĮ DŽǏƾǓİLj http (Hyper Text Transfer Protocol). ƶIJǎnj ȺĮǏĮljƾIJǔ ȺǁnjĮljĮ ijĮǁnjǎnjIJĮLj IJĮ ȺǏǔIJǗljǎNJNJĮ ȺǎǑ NjȺǎǏİǁ njĮ ıǑnjĮnjIJǀıİLj ljĮnjİǁǐ ȺLjǎ ıǑǒnjƾ ıIJǎ ƩLjĮįǁljIJǑǎ. ƴǏǔIJǗljǎNJNJǎ ƴNJǀǏİǐ ƳnjǎNjĮ

FTP File Transfer Protocol (ƴǏǔIJǗljǎNJNJǎ NjİIJĮijǎǏƾǐ ĮǏǒİǁǔnj) Gopher

HTTP HyperText Transfer Protocol

ƴİǏLjDŽǏĮijǀ Ƭ ljǘǏLjĮ NjƿLJǎįǎǐ DŽLjĮ NjİIJĮijǎǏƾ ĮǏǒİǁǔnj Njƿıǔ IJǎǑ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ ƳLj Gopher IJǎȺǎLJİıǁİǐ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnjIJĮLj DŽLjĮ NjİIJĮijǎǏƾ ĮǏǒİǁǔnj ĮNJNJƾ IJǙǏĮ ȺLjĮ LJİǔǏǎǘnjIJĮLj ǍİȺİǏĮıNjƿnjİǐ. Ƴ ȺLjǎ DŽnjǔıIJǗǐ IJǘȺǎǐ URL ȺǎǑ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj ıǀNjİǏĮ. ƷĮ ȺİǏLjııǗIJİǏĮ World Wide Web ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnj IJǎǑ http ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ.

ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ

ƴĮǏƾįİLjDŽNjĮ ftp://ftp.forthnet.gr/ Gopher://gopher.forthnet.gr/

http://www.forthnet.gr/


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ Electronic Mail (ƬNJİljIJǏǎnjLjljǗ ƷĮǒǑįǏǎNjİǁǎ)

Usenet News Internet Replay Chat

35 ƧǑIJǗ IJǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ įİǁǒnjİLj NjǁĮ įLjİǘLJǑnjıdž džNJİljIJǏǎnjLjljǎǘ IJĮǒǑįǏǎNjİǁǎǑ, ĮNJNJƾ ǎLj ȺİǏLjııǗIJİǏǎLj ǒǏǀıIJİǐ IJǎǑ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ įİnj IJǎ ǃNJƿȺǎǑnj. ƩİǁǒnjİLj NjLjĮ ǎNjƾįĮ ıǑDžǀIJdžıdžǐ ĮNJNJƾ ljĮLj ĮǑIJǗ įİnj ijĮǁnjİIJĮLj. ƩİǁǒnjİLj NjǁĮ įLjİǘLJǑnjıdž įLjĮıljƿǓİǔnj

ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ Some@mscom.com

News.compulink.gr

ƶIJLjǐ ǑȺdžǏİıǁİǐ ftp, Gopher ljĮLj http, IJǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ ǒǔǏǁDžİIJĮLj ĮȺǗ IJǎ ǑȺǗNJǎLjȺǎ URL Njİ NjǁĮ ƾnjǔ ljĮLj ljƾIJǔ IJİNJİǁĮ ljĮLj įǘǎ ljĮLJƿIJǎǑǐ ( :// ). ƷǎnjǁDžİIJĮLj İįǙ ǗIJLj ȺǏƿȺİLj njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj dž ıǔıIJǀ ljƾLJİIJǎǐ ljĮLj ǗǒLj dž «\». ưİIJƾ IJǎ «://» ǑȺƾǏǒİLj IJǎ ǗnjǎNjĮ LJƿıdžǐ (domain name). ƩLjĮįǏǎNjƿǐ ĮǏǒİǁǔnj Ƨijǎǘ ȺǏǎıįLjǎǏLjıIJİǁ IJǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ ljĮLj IJǎ ǗnjǎNjĮ LJƿıdžǐ IJǎǑ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ, ȺǏƿȺİLj njĮ ljĮLJǎǏLjıIJİǁ NjǁĮ įLjĮįǏǎNjǀ ȺǏǎǐ IJǎ ĮǏǒİǁǎ ȺǎǑ LJƿNJİLj njĮ ijLJƾıİLj ǎ ǒǏǀıIJdžǐ. ƩdžNJĮįǀ ȺǏƿȺİLj njĮ įdžNJǔLJİǁ ıIJǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ ȺNJǎǀDŽdžıdžǐ ıİ ȺǎLjǎnj ljĮIJƾNJǎDŽǎ IJǎǑ ıljNJdžǏǎǘ įǁıljǎǑ IJǎǑ įLjĮljǎNjLjıIJǀ IJǎǑ ǎnjǗNjĮIJǎǐ LJƿıdžǐ njĮ ǓƾǍİLj ljĮLj ȺǎLjǎ ĮǏǒİǁǎ njĮ ljĮNJƿıİLj. Ƭ įLjĮįǏǎNjǀ ȺǏƿȺİLj njĮ įLjĮǒǔǏǁDžİIJĮLj ĮȺǗ IJǎ ıǘNjǃǎNJǎ «/». ƳIJĮnj ǑȺƾǏǒǎǑnj İȺLjȺNJƿǎnj «/» IJǗIJİ ǑȺƾǏǒǎǑnj LjıƾǏLjLJNjǎLj ǑȺǎljĮIJƾNJǎDŽǎLj. īLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ, Įnj ȺNJdžljIJǏǎNJǎDŽdžLJİǁ http://www.pi-schools.gr/ IJǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ ȺNJǎǀDŽdžıdžǐ LJĮ įİǁǍİLj IJdžnj ĮǏǒLjljǀ ıİNJǁįĮ IJǎǑ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ IJǎǑ ƴĮLjįĮDŽǔDŽLjljǎǘ ƭnjıIJLjIJǎǘIJǎǑ. ljĮLj ljƾȺǎǑ ıIJǎnj ıljNJdžǏǗ įǁıljǎ ĮǑIJǎǘ IJǎǑ įLjĮljǎNjLjıIJǀ İǁnjĮLj ĮȺǎLJdžljİǑNjƿnjĮ IJĮ ĮǏǒİǁĮ ȺǎǑ ĮijǎǏǎǘnj IJLjǐ įǏĮıIJdžǏLjǗIJdžIJİǐ. Ʒǎ ǗnjǎNjĮ IJǎǑ ljĮIJĮNJǗDŽǎǑ İǁnjĮLj greek ljĮLj ǍİǒǔǏǁDžİLj ĮȺǗ IJǎ ǗnjǎNjĮ LJƿıdžǐ Njİ /. ƧǑIJǗ IJǎ ǗnjǎNjĮ IJǎǑ ljĮIJĮNJǗDŽǎǑ ĮljǎNJǎǑLJİǁIJĮLj ĮȺǗ ƿnjĮ ƾNJNJǎ / ljĮLj NjİIJƾ IJǎ ǗnjǎNjĮ IJdžǐ ıİNJǁįĮǐ index.html. Ƨnj, DŽLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ ȺNJdžljIJǏǎNJǎDŽdžLJİǁ IJǎ ȺĮǏĮljƾIJǔ ıIJdž DŽǏĮNjNjǀ IJdžǐ įLjİǘLJǑnjıdžǐ IJǎǑ NJǎDŽLjıNjLjljǎǘ ȺNJǎǀDŽdžıdžǐ http://www.pi-schools.gr/greek/ IJǗIJİ įdžNJǙnjonjIJĮLj NjǗnjǎ ǎLj ljĮIJƾNJǎDŽǎLj ıIJdž įLjĮįǏǎNjǀ ĮNJNJƾ ǗǒLj ǗnjǎNjĮ ĮǏǒİǁǎǑ ıİNJǁįĮǐ. Ʒǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ ȺNJǎǀDŽdžıdžǐ İǍ ǎǏLjıNjǎǘ ǓƾǒnjİLj ƿnjĮ ĮǏǒİǁǎ index.html ǀ home.html. Ƨnj įİnj ǃǏİǁ ljƾIJLj ĮȺǗ ĮǑIJƾ, ȺLjLJĮnjǗnj njĮ İNjijĮnjǁıİLj NjǁĮ NJǁıIJĮ ĮȺǗ ĮǏǒİǁĮ ljĮLj ljĮIJĮNJǗDŽǎǑǐ ȺǎǑ ǑȺƾǏǒǎǑnj NjƿıĮ ıİ ĮǑIJǗ IJǎnj ǑȺǎljĮIJƾNJǎDŽǎ. īİnjLjljƾ dž įdžNjǎıǁİǑıdž ıIJǎnj LjıIJǗ ȺİǏLjNJĮNjǃƾnjİLj ƿnjĮ ĮǏǒİǁǎ ıIJǎnj ĮǏǒLjljǗ ljĮIJƾNJǎDŽǎ ȺǎǑ İǍǑȺdžǏİIJİǁ IJdžnj ĮǏǒLjljǀ ıİNJǁįĮ ljĮLj ijǎǏIJǙnjİIJĮLj ĮǑIJǗNjĮIJĮ ǗIJĮnj IJǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ ȺNJǎǀDŽdžıdžǐ ǓƾǒnjİLj ıIJǎ index.html ǀ ıIJǎ home.html. ƨƿǃĮLjĮ ǎ ǒǏǀıIJdžǐ Įnj ȺNJdžljIJǏǎNJǎDŽǀıİLj http://www.pi-schools.gr/greek/index.html ĮǑIJǗNjĮIJĮ IJǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ ȺNJǎǀDŽdžıdžǐ LJĮ İNjijĮnjǁıİLj IJdžnj ĮǏǒLjljǀ ıİNJǁįĮ IJǎǑ įLjĮljǎNjLjıIJǀ. Ʒǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ NjİIJĮijǎǏƾǐ ǑȺİǏljİLjNjƿnjǎǑ (HyperText Transfer Protocol - HTTP) Ʒo HTTP İǁnjĮLj dž ljǘǏLjĮ NjƿLJǎįǎǐ ȺǎǑ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnj IJĮ ȺǏǔIJǗljǎNJNJĮ IJǎǑ ƴĮDŽljǗıNjLjǎǑ ƭıIJǎǘ DŽLjĮ njĮ NjİIJĮijƿǏǎǑnj įİįǎNjƿnjĮ ĮnjƾNjİıĮ ıİ ƿnjĮnj İǍǑȺdžǏİIJdžIJǀ ljĮLj ƿnjĮ ȺİNJƾIJdž. ƴǏLjnj IJǎnj ƴĮDŽljǗıNjLjǎ ƭıIJǗ ljĮLj IJǎ HTTP, IJǎ FTP ǀIJĮnj IJǎ ljǘǏLjǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ İLjıǗįǎǑ/İǍǗįǎǑ ȺǎǑ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnjIJĮnj DŽLjĮ IJdž NjİIJĮijǎǏƾ ĮǏǒİǁǔnj ıIJǎ įLjĮįǁljIJǑǎ. Ʒǎ HTTP İǁnjĮLj ƿnjĮ ĮȺNJǗ, NjLjljǏǗ ljĮLj DŽǏǀDŽǎǏǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ İLjıǗįǎǑ/İǍǗįǎǑ IJǎ ǎȺǎǁǎ ljĮIJĮNJĮǃĮǁnjİLj IJĮ URLs ljĮLj ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj ıİ ȺİǏLjǃƾNJNJǎnjIJĮ ǑȺİǏljİLjNjƿnjǎǑ / ǑȺİǏNjƿıǔnj. Ʃİnj ƿǒİLj įLjĮijǎǏİIJLjljƿǐ ljĮIJĮıIJƾıİLjǐ ıİ ĮnjIJǁLJİıdž Njİ IJǎ FTP ljĮLj ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁ NJǁDŽİǐ İnjIJǎNJƿǐ. ƪȺǁıdžǐ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁ MIME ljǔįLjljǎȺǎǁdžıdž ǑȺǎıIJdžǏǁDžǎnjIJĮǐ ƿIJıLj ȺǎNJNJĮȺNJƾ formats. To HTTP İǁnjĮLj ƿnjĮ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ ȺİNJƾIJdž/İǍǑȺdžǏİIJdžIJǀ ljĮLj ĮljǎNJǎǑLJİǁ IJǎ NjǎnjIJƿNJǎ ĮǁIJdžıdžǐ/ĮȺǗljǏLjıdžǐ. H NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ IJǎǑ ǃĮıǁDžİIJĮLj ıIJdž ıǘnjįİıdž İnjǗǐ HTTP ȺİNJƾIJdž (ıǑnjǀLJǔǐ İǁnjĮLj ƿnjĮǐ ijǑNJNJǎNjİIJǏdžIJǀǐ ƴĮDŽljǗıNjLjǎǑ ƭıIJǎǘ - Web browser) Njİ ƿnjĮnj HTTP İǍǑȺdžǏİIJdžIJǀ (ıǑnjǀLJǔǐ İǁnjĮLj ƿnjĮǐ İǍǑȺdžǏİIJdžIJǀǐ ƴĮDŽljǗıNjLjǎǑ ƭıIJǎǘ ĮNJNJƾ NjȺǎǏİǁ njĮ İǁnjĮLj ƿnjĮǐ proxy ǀ ƿnjĮǐ gateway İǍǑȺdžǏİIJdžIJǀǐ) ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǙnjIJĮǐ ƿnjĮ URL ljĮLj ĮȺĮLjIJǙnjIJĮǐ ljƾȺǎLjǎ ȺǗǏǎ, ǗȺǔǐ ƿnjĮ HTML ĮǏǒİǁǎ. ƷĮ įİįǎNjƿnjĮ ȺǎǑ NjİIJĮijƿǏǎnjIJĮLj İǁnjĮLj ıȺĮıNjƿnjĮ ıİ įǘǎ ljǎNjNjƾIJLjĮ, ıIJĮ ljǑǏǁǔǐ įİįǎNjƿnjĮ (İǁnjĮLj ıİ MIME format) ljĮLj ıIJLjǐ ȺNJdžǏǎijǎǏǁİǐ ȺǎǑ İǁnjĮLj ĮȺĮǏĮǁIJdžIJİǐ DŽLjĮ IJdž NjİIJĮijǎǏƾ ĮnjƾNjİıĮ ıIJǎnj ȺİNJƾIJdž ljĮLj IJǎnj İǍǑȺdžǏİIJdžIJǀ. ƴĮǏĮįǎıLjĮljƾ dž «ıǑnjǎNjLjNJǁĮ» ĮnjƾNjİıĮ ıIJǎnj ȺİNJƾIJdž ljĮLj IJǎnj İǍǑȺdžǏİIJdžIJǀ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁ IJdžnj LJǘǏĮ 80, ȺĮǏǗNJĮ ĮǑIJƾ NjȺǎǏǎǘnj njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjdžLJǎǘnj ljĮLj ƾNJNJİǐ LJǘǏİǐ Įnj ĮǑIJƿǐ ǎǏLjıIJǎǘnj ıIJǎ URL ƪȺLjȺNJƿǎnj IJǎ HTTP NjȺǎǏİǁ njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjdžLJİǁ ljĮLj Njİ ƾNJNJĮ ȺǏǔIJǗljǎNJNJĮ İljIJǗǐ IJǎǑ TCP/IP. H ƿljįǎıdž IJǎǑ HTTP ȺǎǑ ĮǑIJǀ IJdž ıIJLjDŽNjǀ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj İǁnjĮLj dž 1.1 (http://www.w3.org/Protocols/HTTP/), dž ǎȺǎǁĮ ljĮLj ǑȺǎıIJdžǏǁDžİIJĮLj ĮȺǗ IJǎ ıǘnjǎNJǎ IJǔnj İǍǑȺdžǏİIJdžIJǙnj ljĮLJǙǐ ljĮLj IJǔnj ijǑNJNJǎNjİIJǏdžIJǙnj ƴĮDŽljǗıNjLjǎǑ ƭıIJǎǘ. ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 36 ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ ưİǏLjljƾ ĮȺǗ IJĮ ljǑǏLjǗIJİǏĮ ǒĮǏĮljIJdžǏLjıIJLjljƾ ĮǑIJǀǐ IJdžǐ ƿljįǎıdžǐ İǁnjĮLj IJĮ ĮljǗNJǎǑLJĮ: x

ƹǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁ NJLjDŽǗIJİǏİǐ TCP ıǑnjįƿıİLjǐ ıİ ıǒƿıdž Njİ IJǎ HTTP 1.0

x

ƸȺǎıIJdžǏǁDžİLj ıǑNjȺǁİıdž ljĮLj ĮȺǎıǑNjȺǁİıdž IJǔnj įİįǎNjƿnjǔnj ȺǎǑ NjİIJĮijƿǏǎnjIJĮLj.

x

ƸȺǎıIJdžǏǁDžİLj ȺǎNJNJĮȺNJƿǐ DŽNJǙııİǐ.

x

ƸȺǎıIJdžǏǁDžİLj NjİIJĮijǎǏƾ İnjǗǐ ljǎNjNjĮIJLjǎǘ İnjǗǐ ĮǏǒİǁǎǑ.

x

ƸȺǎıIJdžǏǁDžİLj virtual hosting.

Ʒǎ HTTP/1.0 İȺLjIJǏƿȺİLj IJǏİLjǐ IJǏǗȺǎǑǐ ĮnjĮȺĮǏƾıIJĮıdžǐ IJǎǑ ǒǏǗnjǎǑ: Į) Sun, 06 Nov 1994 08:49:37 GMT, ǃ) Sunday, 06-Nov-94 08:49:37 GMT ljĮLj DŽ) Sun Nov 6 08:49:37 1994 ƳLj ǒĮǏĮljIJǀǏİǐ IJǎǑ HTTP NjȺǎǏǎǘnj njĮ ǃǏǁıljǎnjIJĮLj ıİ ljƾȺǎLjĮ ĮȺǗ IJLjǐ ȺĮǏĮljƾIJǔ ljǔįLjljǎȺǎLjǀıİLjǐ, "US-ASCII", "ISO-8859-1", "ISO-8859-2", "ISO-8859-3", "ISO-8859-4", "ISO-8859-5", "ISO-8859-6", "ISO-8859-7", "ISO-8859-8", "ISO-8859-9", "ISO-2022-JP", "ISO-2022-JP-2", "ISO-2022-KR", "UNICODE-1-1", "UNICODE-1-1-UTF-7", "UNICODE-1-1-UTF-8". Ƭ ljǔįLjljǎȺǎǁdžıdž IJǎǑ ȺİǏLjİǒǎNjƿnjǎǑ, ȺİǏLjƿǒİIJĮLj ıIJLjǐ İȺLjljİijĮNJǁįİǐ ǙıIJİ njĮ İnjdžNjİǏǙnjİLj IJǎǑǐ ȺĮǏĮNJǀȺIJİǐ DŽLjĮ IJǎ İǁįǎǐ IJdžǐ ĮȺǎljǔįLjljǎȺǎǁdžıdžǐ ȺǎǑ ĮȺĮLjIJİǁIJĮLj ıIJdžnj ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮ. Ƭ ljǔįLjljǎȺǎǁdžıdž ıǑnjįƿİIJĮLj Njİ IJdž ıǑNjȺǁİıdž ljĮLj IJdžnj ljǏǑȺIJǎDŽǏƾijdžıdž ȺǎǑ ƿǒİLj ǑȺǎıIJİǁ dž ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮ. ƠIJıLj ƿǒǎǑNjİ įLjƾijǎǏĮ įdžNJǔIJLjljƾ ǗȺǔǐ "x-gzip", "x-compress".

4.3 ƸȺdžǏİıǁİǐ ƬNJİljIJǏǎnjLjljǎǘ ƷĮǒǑįǏǎNjİǁǎǑ Ʒǎ džNJİljIJǏǎnjLjljǗ IJĮǒǑįǏǎNjİǁǎ, DŽnjǔıIJǗIJİǏǎ ljĮLj ǔǐ e-mail, İǁnjĮLj dž ȺLjǎ įLjĮįİįǎNjƿnjdž ǑȺdžǏİıǁĮ ȺǎǑ ȺǏǎıijƿǏǎǑnj IJĮ įǁljIJǑĮ. ƷĮ IJǎȺLjljƾ ıǑıIJǀNjĮIJĮ džNJİljIJǏǎnjLjljǎǘ IJĮǒǑįǏǎNjİǁǎǑ ƿljĮnjĮnj IJdžnj İNjijƾnjLjıdž IJǎǑǐ IJĮǑIJǗǒǏǎnjĮ Njİ IJdžnj İNjijƾnjLjıdž IJǔnj įLjljIJǘǔnj džNJİljIJǏǎnjLjljǙnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj. ơIJĮnj LJƿNjĮ ǒǏǗnjǎǑ njĮ İȺİljIJĮLJİǁ ĮǑIJǀ dž ǑȺdžǏİıǁĮ ljĮLj ıIJĮ įLjĮıǑnjįİįİNjƿnjĮ įǁljIJǑĮ. Ƭ įLjĮǒİǁǏLjıdž IJǎǑ džNJİljIJǏǎnjLjljǎǘ IJĮǒǑįǏǎNjİǁǎǑ ıIJǎ įLjljIJǑĮljǗ ȺİǏLjǃƾNJNJǎnj ǃĮıǁDžİIJĮLj ıIJdžnj ĮǏǒLjIJİljIJǎnjLjljǀ ȺİNJƾIJdžǐ – ıIJĮLJNjǗǐ İǍǑȺdžǏƿIJdžıdžǐ (client – server). Ʒǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ-server IJǏƿǒİLj įLjĮǏljǙǐ ıİ ƿnjĮnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ (ıǑnjǀLJǔǐ ȺǏǗljİLjIJĮLj DŽLjĮ ƿnjĮ LjıǒǑǏǗ ıIJĮLJNjǗ İǏDŽĮıǁĮǐ) ljĮLj įƿǒİIJĮLj ĮLjIJǀıİLjǐ ĮnjƾDŽnjǔıdžǐ ǀ ĮȺǎıIJǎNJǀǐ NjdžnjǑNjƾIJǔnj ĮȺǗ IJĮ ȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJĮ-clients ȺǎǑ IJǏƿǒǎǑnj ıİ ƾNJNJǎǑǐ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJƿǐ (ıǑnjǀLJǔǐ ȺǏǎıǔȺLjljǎǘǐ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJƿǐ ǒǏdžıIJǙnj). Ƴ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀǐ ıIJǎnj ǎȺǎǁǎ IJǏƿǒİLj IJǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ-server įLjĮLJƿIJİLj ljĮLj IJǎnj ĮȺĮǏĮǁIJdžIJǎ ǒǙǏǎ ıIJdžnj ȺİǏLjijİǏİLjĮljǀ IJǎǑ NjnjǀNjdž, ıIJdžnj ǎȺǎǁĮ ĮȺǎLJdžljİǘǎnjIJĮLj IJĮ NjdžnjǘNjĮIJĮ džNJİljIJǏǎnjLjljǎǘ IJĮǒǑįǏǎNjİǁǎǑ. ưƿıǔ İnjǗǐ ȺİNJƾIJdž džNJİljIJǏǎnjLjljǎǘ IJĮǒǑįǏǎNjİǁǎǑ, ȺǎǑ ĮnjĮijƿǏİIJĮLj ǔǐ user agent, ıIJƿNJnjİIJĮLj ƿnjĮ džNJİljIJǏǎnjLjljǗ ƿDŽDŽǏĮijǎ ıIJǎnj İǍǑȺdžǏİIJdžIJǀ, ıǑnjǀLJǔǐ Njƿıǔ IJǎȺLjljǎǘ įLjljIJǘǎǑ ǀ dial-up ıǘnjįİıdžǐ. Ƴ İǍǑȺdžǏİIJdžIJǀǐ džNJİljIJǏǎnjLjljǎǘ IJĮǒǑįǏǎNjİǁǎǑ ıIJǎnj ǎȺǎǁǎ ıǑnjįƿİIJĮLj ǎ ǒǏǀıIJdžǐ ĮȺǎIJİNJİǁ IJǎnj home ǀ outgoing server ljĮLj ǎ ǎȺǎǁǎǐ ĮnjĮNJĮNjǃƾnjİLj njĮ įLjĮnjİǁNjİLj IJĮ e-mails IJǎǑ ǒǏǀıIJdž. ƶ’ ĮǑIJǗnj ıǑnjǀLJǔǐ ĮȺİǑLJǘnjǎnjIJĮLj ljĮLj IJĮ e-mails ȺǎǑ ȺǏǎǎǏǁDžǎnjIJĮLj DŽLjĮ IJǎnj ǒǏǀıIJdž. Ƴ İǍǑȺdžǏİIJdžIJǀǐ ȺǏǎǔLJİǁ IJǎ NjǀnjǑNjĮ ıİ ƾNJNJǎǑǐ İǍǑȺdžǏİIJdžIJƿǐ Njİ IJdž ǃǎǀLJİLjĮ IJǔnj Mail Transfer Agents (MTA). ƠnjĮ NjǀnjǑNjĮ NjȺǎǏİǁ njĮ įLjĮıǒǁıİLj ȺǎNJNJǎǘǐ MTAs NjƿǒǏLj njĮ ijIJƾıİLj ıIJǎnj İǍǑȺdžǏİIJdžIJǀ ıIJǎnj ǎȺǎǁǎ ǎ ǒǏǀıIJdžǐ ıIJǎnj ǎȺǎǁǎ ĮȺİǑLJǘnjİIJĮLj ƿǒİLj NJǎDŽĮǏLjĮıNjǗ. Ʒǎ ƶǒǀNjĮ 9 įİǁǒnjİLj ĮǑIJǀ IJdžnj įLjĮįLjljĮıǁĮ.

SMTP User Agent

Mail Transfer Agent

SMTP

Mail Transfer Agent

SMTP

Mail Transfer Agent

POP/ IMAP User Agent SMTP

File I/O

Message Store

ƶǒǀNjĮ 9: ƩLjĮįLjljĮıǁĮ ȺǏǎǙLJdžıdžǐ e-mail ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ

Offline Message Store


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 37 ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ ƶİ ıǒƿıdž Njİ IJǎ Įnj IJǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ IJǎǑ ǒǏǀıIJdž ǃǏǁıljİIJĮLj ıǑnjƿǒİLjĮ ǀ ǗǒLj ıİ ıǘnjįİıdž Njİ IJǎnj İǍǑȺdžǏİIJdžIJǀ ǑȺƾǏǒǎǑnj IJǏLjǙnj İLjįǙnj IJǏǗȺǎLj NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮǐ, ǗȺǔǐ ǎǏǁDžǎnjIJĮLj ĮȺǗ IJǎ RFC 1733: 1. Online: Ƴ ȺİNJƾIJdžǐ İDŽljĮLJLjıIJƾ Njİ ıǘnjįİıdž Njİ IJǎnj İǍǑȺdžǏİIJdžIJǀ ljĮLj dž İȺİǍİǏDŽĮıǁĮ IJǔnj NjdžnjǑNjƾIJǔnj NJĮNjǃƾnjİLj ǒǙǏĮ ljĮIJƾ IJdžnj įLjƾǏljİLjĮ IJdžǐ ıǑnjǗįǎǑ. Ƭ İȺİǍİǏDŽĮıǁĮ DŽǁnjİIJĮLj ıIJǎnj İǍǑȺdžǏİIJdžIJǀ İnjǙ ǎ ȺİNJƾIJdžǐ ıIJƿNJnjİLj IJLjǐ İnjIJǎNJƿǐ. ƴĮǏƾįİLjDŽNjĮ ȺǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ ȺǎǑ NJİLjIJǎǑǏDŽİǁ Njİ ĮǑIJǗnj IJǎnj IJǏǗȺǎ İǁnjĮLj IJǎ IMAP. 2. Offline: Ƴ ȺİNJƾIJdžǐ ıǑnjįƿİIJĮLj Njİ IJǎnj İǍǑȺdžǏİIJdžIJǀ ljĮIJƾ įLjĮıIJǀNjĮIJĮ ljĮLj İNJƿDŽǒİLj Įnj ǑȺƾǏǒǎǑnj njƿĮ NjdžnjǘNjĮIJĮ. Ƨnj njĮLj, IJǗIJİ IJĮ NjİIJĮijƿǏİLj ıIJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ IJǎǑ ǒǏǀıIJdž ljĮLj ıǑnjǀLJǔǐ IJĮ ıǃǀnjİLj ĮȺǗ IJǎnj İǍǑȺdžǏİIJdžIJǀ. ƳȺǎLjĮįǀȺǎIJİ İȺLjȺNJƿǎnj İȺİǍİǏDŽĮıǁĮ DŽǁnjİIJĮLj NjǗnjǎ ıIJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ IJǎǑ ǒǏǀıIJdž. ƧǑIJǗ IJǎ NjǎnjIJƿNJǎ NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮǐ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj ĮȺǗ IJǎ Post Office Protocol. 3. Disconnected: ƧȺǎIJİNJİǁ ƿnjĮ ǑǃǏLjįLjljǗ NjǎnjIJƿNJǎ IJǔnj įǘǎ ȺǏǎdžDŽǎǘNjİnjǔnj. Ƴ ȺİNJƾIJdžǐ ıǑnjįƿİIJĮLj Njİ IJǎnj İǍǑȺdžǏİIJdžIJǀ NjİIJĮijƿǏİLj ǎǏLjıNjƿnjĮ İȺLjNJİDŽNjƿnjĮ NjdžnjǘNjĮIJĮ ljĮLj IJĮ İȺİǍİǏDŽƾDžİIJĮLj offline. ƶİ ljƾȺǎLjǎ ıIJƾįLjǎ ĮǏDŽǗIJİǏĮ, ǎ ȺİNJƾIJdžǐ ıǑnjįƿİIJĮLj ȺƾNJLj ljĮLj NjİIJĮijƿǏİLj IJLjǐ ĮNJNJĮDŽƿǐ. Ʒǎ IMAP NjȺǎǏİǁ njĮ NJİLjIJǎǑǏDŽǀıİLj ljĮLj ıǘNjijǔnjĮ Njİ ĮǑIJǗ IJǎ NjǎnjIJƿNJǎ. Ʒǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ SMTP Ʒǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ NjİIJĮijǎǏƾǐ ĮȺNJǎǘ IJĮǒǑįǏǎNjİǁǎǑ (SMTP: Simple Mail Transfer Protocol) İǁnjĮLj IJǎ ȺLjǎ įLjĮįİįǎNjƿnjǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ ĮȺǎıIJǎNJǀǐ ljĮLj NJǀǓdžǐ NjdžnjǑNjƾIJǔnj džNJİljIJǏǎnjLjljǎǘ IJĮǒǑįǏǎNjİǁǎǑ ljĮLj ǑȺǎıIJdžǏǁDžİIJĮLj ĮȺǗ IJǎ ıǘnjǎNJǎ ıǒİįǗnj IJǔnj ȺǏǎDŽǏĮNjNjƾIJǔnj. ƪǁnjĮLj ƿnjĮ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ ȺǎǑ įLjĮǒİLjǏǁDžİIJĮLj IJdž NjİIJĮijǎǏƾ IJǎǑ džNJİljIJǏǎnjLjljǎǘ IJĮǒǑįǏǎNjİǁǎǑ ıİ ĮȺǎNjĮljǏǑıNjƿnjǎǑǐ džNJİljIJǏǎnjLjljǎǘǐ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJƿǐ ljĮLj įǁljIJǑĮ. ƱĮ ıdžNjİLjǔLJİǁ ǗIJLj IJǎ SMTP įİ įLjĮǒİLjǏǁDžİIJĮLj IJǎ džNJİljIJǏǎnjLjljǗ IJĮǒǑįǏǎNjİǁǎ ǒǏdžıIJǙnj ȺǎǑ ıǑnjįƿǎnjIJĮLj ıİ ƿnjĮ IJǎȺLjljǗ įǁljIJǑǎ, Įijǎǘ ĮǑIJǗ İǁnjĮLj ĮǏNjǎįLjǗIJdžIJĮ IJǎǑ IJǎȺLjljǎǘ ıǑıIJǀNjĮIJǎǐ džNJİljIJǏǎnjLjljǎǘ IJĮǒǑįǏǎNjİǁǎǑ. ƩLjĮǒİLjǏǁDžİIJĮLj ǗNjǔǐ IJdžnj İǍǔIJİǏLjljǀ ĮNJNJdžNJǎDŽǏĮijǁĮ IJǎǑ IJǎȺLjljǎǘ įLjljIJǘǎǑ, ıİ ıǑnjİǏDŽĮıǁĮ ȺƾnjIJĮ Njİ IJǎ IJǎȺLjljǗ ıǘıIJdžNjĮ. Ƴ IJǑȺLjljǗǐ ıǒİįLjĮıNjǗǐ IJǎǑ džNJİljIJǏǎnjLjljǎǘ IJĮǒǑįǏǎNjİǁǎǑ ȺǏǎǖȺǎLJƿIJİLj NjLjĮ ǎǑǏƾ İLjıǗįǎǑ, NjLjĮ ǎǑǏƾ İǍǗįǎǑ, NjLjĮ įLjİȺĮijǀ NjİIJĮǍǘ IJǎǑ IJǎȺLjljǎǘ ıǑıIJǀNjĮIJǎǐ ljĮLj IJǎǑ SMTP, ljĮLJǙǐ ljĮLj IJdžnj ĮǏǒLjIJİljIJǎnjLjljǀ ȺİNJƾIJdžǐ - ıIJĮLJNjǗǐ İǍǑȺdžǏƿIJdžıdžǐ IJǎǑ SMTP. Ƴ ȺİNJƾIJdžǐ SMTP İǁnjĮLj ǑȺİǘLJǑnjǎǐ DŽLjĮ IJdžnj ĮȺǎıIJǎNJǀ IJdžǐ ĮNJNJdžNJǎDŽǏĮijǁĮǐ, İnjǙ ǎ ıIJĮLJNjǗǐ İǍǑȺdžǏƿIJdžıdžǐ SMTP İǁnjĮLj ǑȺİǘLJǑnjǎǐ DŽLjĮ IJdž NJǀǓdž IJdžǐ. Ʒǎ IJǎȺLjljǗ ıǘıIJdžNjĮ ĮNJNJdžNJǎDŽǏĮijǁĮǐ ȺĮǏƿǒİLj ȺƾnjIJĮ ıIJǎ ǒǏǀıIJdž ƿnjĮ ljǎǑIJǁ ĮNJNJdžNJǎDŽǏĮijǁĮǐ, ıIJǎ ǎȺǎǁǎ ǎ ǒǏǀıIJdžǐ NjȺǎǏİǁ njĮ ĮȺǎLJdžljİǘıİLj IJdžnj ĮNJNJdžNJǎDŽǏĮijǁĮ IJǎǑ, ĮNJNJƾ ljĮLj njĮ IJdžnj ĮnjĮljĮNJƿıİLj ǎȺǎIJİįǀȺǎIJİ IJǎ İȺLjLJǑNjǀıİLj. ƠnjĮ ljǎǑIJǁ ĮNJNJdžNJǎDŽǏĮijǁĮǐ ǒĮǏĮljIJdžǏǁDžİIJĮLj ĮȺǗ įǘǎ ȺİįǁĮ, IJǎ IJǎȺLjljǗ Ⱥİįǁǎ ljĮLj IJǎ DŽİnjLjljǗ Ⱥİįǁǎ. Ʒǎ ȺǏǙIJǎ İǁnjĮLj ıǑnjǀLJǔǐ ƿnjĮ ǗnjǎNjĮ ȺǎǑ ȺĮǏĮȺƿNjȺİLj ıIJǎ ǒǏǀıIJdž ljĮLj İǁnjĮLj NjǎnjĮįLjljǗ ıIJǎ IJǎȺLjljǗ ıǘıIJdžNjĮ IJĮǒǑįǏǎNjİǁǎǑ. Ʒǎ įİǘIJİǏǎ ȺĮǏĮȺƿNjȺİLj ıIJǎ ǗnjǎNjĮ IJǎǑ ǎǏDŽĮnjLjıNjǎǘ ıIJǎnj ǎȺǎǁǎ ĮnjǀljİLj ǎ ǒǏǀıIJdžǐ ljĮLj İǁnjĮLj NjǎnjĮįLjljǗ ıİ ǗNJǎ IJǎ ƩLjĮįǁljIJǑǎ. ƷĮ įǘǎ ȺİįǁĮ ǒǔǏǁDžǎnjIJĮLj Njİ IJǎ ıǘNjǃǎNJǎ @. ƳLj ıdžNjĮnjIJLjljǗIJİǏİǐ NJİLjIJǎǑǏDŽǁİǐ IJǎǑ SMTP İǁnjĮLj ǎLj İǍǀǐ: x

Ƴ ljĮLJǎǏLjıNjǗǐ IJdžǐ NjǎǏijǀǐ (format) IJdžǐ džNJİljIJǏǎnjLjljǀǐ ĮNJNJdžNJǎDŽǏĮijǁĮǐ, ǙıIJİ njĮ įLjĮıijĮNJLjıIJİǁ ǗIJLj dž NjǎǏijǀ İǁnjĮLj ljĮIJĮnjǎdžIJǀ ljĮLj ĮȺǗ IJĮ įǘǎ NjƿǏdž ȺǎǑ İȺLjljǎLjnjǔnjǎǘnj.

x

Ƭ NjİIJĮijǎǏƾ IJdžǐ džNJİljIJǏǎnjLjljǀǐ ĮNJNJdžNJǎDŽǏĮijǁĮǐ ĮȺǗ IJdž NjLjĮ įLjƾIJĮǍdž ıIJdžnj ƾNJNJdž.

ƣıǎnj ĮijǎǏƾ IJdž NjǎǏijǀ, ıǀNjİǏĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnjIJĮLj ȺǎNJNJƾ ȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJĮ džNJİljIJǏǎnjLjljǎǘ IJĮǒǑįǏǎNjİǁǎǑ. ƪǁnjĮLj ȺǎNJǘ ıǑǒnjǗ ijĮLjnjǗNjİnjǎ įǘǎ džNJİljIJǏǎnjLjljǎǁ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJƿǐ ȺǎǑ ĮnjIJĮNJNJƾııǎǑnj NjdžnjǘNjĮIJĮ ĮNJNJdžNJǎDŽǏĮijǁĮǐ njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnj įLjĮijǎǏİIJLjljƿǐ İijĮǏNjǎDŽƿǐ džNJİljIJǏǎnjLjljǎǘ IJĮǒǑįǏǎNjİǁǎǑ. ưİIJĮǍǘ IJǔnj įǘǎ İijĮǏNjǎDŽǙnj IJǎ ǏǗNJǎ IJǎǑ NjİIJĮijǏĮıIJǀ ȺĮǁDžİLj IJǎ SMTP, ǙıIJİ IJĮ NjdžnjǘNjĮIJĮ njĮ İǁnjĮLj ljĮIJĮnjǎdžIJƾ ljĮLj ıIJLjǐ įǘǎ İijĮǏNjǎDŽƿǐ. Ƭ NjǎǏijǀ IJǎǑ džNJİljIJǏǎnjLjljǎǘ IJĮǒǑįǏǎNjİǁǎǑ ĮȺĮǏIJǁDžİIJĮLj ĮȺǗ įǘǎ NjƿǏdž, IJdžnj İȺLjljİijĮNJǁįĮ (header) ljĮLj IJǎ ljǑǏǁǔǐ ıǙNjĮ (body). ƷĮ įǘǎ ĮǑIJƾ NjƿǏdž ĮȺǎIJİNJǎǘnjIJĮLj ĮȺǗ ƿnjĮ ıǘnjǎNJǎ DŽǏĮNjNjǙnj ljİLjNjƿnjǎǑ ASCII Njİ NjLjĮ ljİnjǀ DŽǏĮNjNjǀ İnjįLjƾNjİıĮ, ǙıIJİ njĮ ǍİǒǔǏǁDžǎǑnj. ƮƾLJİ DŽǏĮNjNjǀ ıIJdžnj İȺLjljİijĮNJǁįĮ ȺİǏLjƿǒİLj NjLjĮ NJƿǍdž ljNJİLjįǁ, ȺǎǑ ĮljǎNJǎǑLJİǁIJĮLj ĮȺǗ NjLjĮ ıİLjǏƾ ĮNJijĮǏLjLJNjdžIJLjljǙnj Njİ NjLjĮ įLjȺNJǀ IJİNJİǁĮ İnjįLjƾNjİıĮ, DŽLjĮ njĮ ǍİǒǔǏǁDžǎǑnj. ƮƾȺǎLjİǐ NJƿǍİLjǐ - ljNJİLjįLjƾ İǁnjĮLj ǑȺǎǒǏİǔIJLjljƿǐ, İnjǙ ƾNJNJİǐ İǁnjĮLj ȺǏǎĮLjǏİIJLjljƿǐ. ưLjĮ IJǑȺLjljǀ İȺLjljİijĮNJǁįĮ LJĮ NjȺǎǏǎǘıİ njĮ ĮȺǎIJİNJİǁIJĮLj ĮȺǗ IJLjǐ ȺĮǏĮljƾIJǔ DŽǏĮNjNjƿǐ: TO:

ƣnjǎNjĮ ȺĮǏĮNJǀȺIJdž, Ⱥ.ǒ. george@otenet.gr

FROM:

ƣnjǎNjĮ ĮȺǎıIJǎNJƿĮ, Ⱥ.ǒ. mary@yahoo.com

CC:

ƧnjIJǁDŽǏĮijĮ ıİ ƾNJNJǎǑǐ ȺĮǏĮNJǀȺIJİǐ (ljǎLjnjǎȺǎǁdžıdž)

SUBJECT:

ĬƿNjĮ NjdžnjǘNjĮIJǎǐ ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ DATE:

38

ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ

ƬNjİǏǎNjdžnjǁĮ ĮȺǎıIJǎNJǀǐ

Ƭ įİǘIJİǏdž NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ IJǎǑ SMTP İǁnjĮLj dž NjİIJĮijǎǏƾ IJǎǑ džNJİljIJǏǎnjLjljǀǐ ĮNJNJdžNJǎDŽǏĮijǁĮǐ. ƧȺǗ IJdž ıIJLjDŽNjǀ ȺǎǑ IJǎ NjǀnjǑNjĮ İǁnjĮLj ƿIJǎLjNjǎ njĮ ĮȺǎıIJĮNJİǁ ıIJǎnj ȺĮǏĮNJǀȺIJdž, IJǎ IJǎȺLjljǗ ıǘıIJdžNjĮ ĮNJNJdžNJǎDŽǏĮijǁĮǐ İNJƿDŽǒİLj IJǎ ǗnjǎNjĮ IJǎǑ ȺĮǏĮNJǀȺIJdž, DŽLjĮ njĮ įLjĮȺLjıIJǙıİLj Įnj ȺǏǗljİLjIJĮLj DŽLjĮ ljƾȺǎLjǎnj IJǎȺLjljǗ dž İǍǔIJİǏLjljǗ ǒǏǀıIJdž. ƶIJdžnj ȺǏǙIJdž ȺİǏǁȺIJǔıdž dž ĮNJNJdžNJǎDŽǏĮijǁĮ įLjİljȺİǏĮLjǙnjİIJĮLj Njİ IJdž ǃǎǀLJİLjĮ IJǎǑ IJǎȺLjljǎǘ ıǑıIJǀNjĮIJǎǐ, İnjǙ ıIJdž įİǘIJİǏdž ȺİǏǁȺIJǔıdž IJǎ NjǀnjǑNjĮ ıIJƿNJnjİIJĮLj ıIJdžnj ǎǑǏƾ İǍǗįǎǑ, ȺǏǎljİLjNjƿnjǎǑ njĮ įLjİljȺİǏĮLjǔLJİǁ ĮȺǗ IJǎnj SMTP ȺİNJƾIJdž. ƷǏǁĮ İǁnjĮLj IJĮ ǃĮıLjljƾ ǃǀNjĮIJĮ ıIJdžnj ĮȺǎıIJǎNJǀ İnjǗǐ NjdžnjǘNjĮIJǎǐ džNJİljIJǏǎnjLjljǎǘ IJĮǒǑįǏǎNjİǁǎǑ. 1. Ƭ İljljǁnjdžıdž DŽǁnjİIJĮLj Njİ NjǁĮ İnjIJǎNJǀ MAIL ȺǎǑ ȺİǏLjƿǒİLj IJdžnj įLjİǘLJǑnjıdž IJǎǑ ĮȺǎıIJǎNJƿĮ: MAIL <ljİnjǗ> FROM:<įLjİǘLJǑnjıdž ĮȺǎıIJǎNJƿĮ> <ǒĮǏĮljIJǀǏĮǐ ĮNJNJĮDŽǀǐ DŽǏĮNjNjǀǐ> 2. ƠȺİLjIJĮ ĮljǎNJǎǑLJİǁ NjLjĮ ıİLjǏƾ ĮȺǗ İnjIJǎNJƿǐ RCPT ȺǎǑ ȺİǏLjƿǒǎǑnj ȺNJdžǏǎijǎǏǁİǐ ıǒİIJLjljƾ Njİ IJǎnj ĮȺǎįƿljIJdž: RCPT <ljİnjǗ> TO: <įLjİǘLJǑnjıdž ȺĮǏĮNJǀȺIJdž> < ǒĮǏĮljIJǀǏĮǐ ĮNJNJĮDŽǀǐ DŽǏĮNjNjǀǐ > Ƨnj ǎ ȺĮǏĮNJǀȺIJdžǐ ǑȺƾǏǒİLj ıIJǎnj İǍǑȺdžǏİIJdžIJǀ IJǗIJİ ĮǑIJǗǐ İȺLjıIJǏƿijİLj IJdžnj ĮȺƾnjIJdžıdž: 250 OK ĮNJNJLjǙǐ ǎ İǍǑȺdžǏİIJdžIJǀǐ İȺLjıIJǏƿijİLj IJdžnj ĮȺƾnjIJdžıdž 550 Failure reply Ƭ įLjĮįLjljĮıǁĮ ĮȺǎıIJǎNJǀǐ ĮȺǎįİljIJǙnj IJǎǑ NjdžnjǘNjĮIJǎǐ İȺĮnjĮNJĮNjǃƾnjİIJĮLj IJǗıİǐ ijǎǏƿǐ ǗıǎLj ljĮLj ǎLj ȺĮǏĮNJǀȺIJİǐ IJǎǑ NjdžnjǘNjĮIJǎǐ. 3. ƷƿNJǎǐ dž İnjIJǎNJǀ DATA ĮȺǎıIJƿNJNJİLj IJǎ NjǀnjǑNjĮ. Ƴ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀǐ ĮȺǎıIJǎNJƿĮǐ ıIJƿNJnjİLj ȺǏǎǐ IJǎnj ȺĮǏĮNJǀȺIJdž IJdžnj ĮljǗNJǎǑLJdž İnjIJǎNJǀ: DATA <ǒĮǏĮljIJǀǏĮǐ ĮNJNJĮDŽǀǐ DŽǏĮNjNjǀǐ> Ƴ ȺĮǏĮNJǀȺIJdžǐ Njİ IJdž ıİLjǏƾ IJǎǑ ıIJƿNJnjİLj Ⱥǁıǔ IJdžnj ĮȺƾnjIJdžıdž 354 ljĮLj ĮǏǒǁDžİLj njĮ NJĮNjǃƾnjİLj IJǎ NjǀnjǑNjĮ. Ʒǎ NjǀnjǑNjĮ IJİǏNjĮIJǁDžİIJĮLj Njİ IJǎ ǒĮǏĮljIJǀǏĮ "." ıIJdžnj ĮǏǒǀ NjǁĮǐ njƿĮǐ DŽǏĮNjNjǀǐ. ưİ IJǎ IJƿNJǎǐ IJǎǑ NjdžnjǘNjĮIJǎǐ ǎ ȺĮǏĮNJǀȺIJdžǐ ıIJƿNJnjİLj IJǎ NjǀnjǑNjĮ 250 OK ƴǏƿȺİLj njĮ ıdžNjİLjǔLJİǁ ǗIJLj Njİ IJĮ įİįǎNjƿnjĮ IJǎǑ NjdžnjǘNjĮIJǎǐ, ĮȺǎıIJƿNJNJǎnjIJĮLj ljĮLj ǗNJİǐ ǎLj İȺLjljİijĮNJǁįİǐ IJǎǑ NjdžnjǘNjĮIJǎǐ ǗȺǔǐ džNjİǏǎNjdžnjǁĮ (Date), LJƿNjĮ (Subject), ȺǏǎǐ (To), ljǎLjnjǎȺǎǁdžıdž (Cc), ĮȺǗ (From).

ƧljǎNJǎǑLJİǁ ƿnjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ ĮȺNJǀǐ ĮȺǎıIJǎNJǀǐ NjdžnjǘNjĮIJǎǐ džNJİljIJǏǎnjLjljǎǘ IJĮǒǑįǏǎNjİǁǎǑ ĮȺǗ IJdž įLjİǘLJǑnjıdž <kapoion@sxoleio.gr>, ȺǏǎǐ IJdž įLjİǘLJǑnjıdž <kapoion_allon@sxoleio2.gr>. Ƭ/Ƹ ƧȺǎıIJǎNJƿĮǐ: MAIL FROM:<kapoion@sxoleio.gr> Ƭ/Ƹ ƴĮǏĮNJǀȺIJdžǐ: 250 OK Ƭ/Ƹ ƧȺǎıIJǎNJƿĮǐ: RCPT TO:<kapoion_allon@sxoleio2.gr> Ƭ/Ƹ ƴĮǏĮNJǀȺIJdžǐ: 250 OK Ƭ/Ƹ Ƭ/Ƹ Ƭ/Ƹ Ƭ/Ƹ Ƭ/Ƹ Ƭ/Ƹ

ƧȺǎıIJǎNJƿĮǐ: DATA ƴĮǏĮNJǀȺIJdžǐ: 354 ƧȺǎıIJǎNJƿĮǐ: ljİǁNjİnjǎ IJǎǑ ƧȺǎıIJǎNJƿĮǐ: NjdžnjǘNjĮIJǎǐ...ljNJȺ ljNJȺ ljNJȺ ƧȺǎıIJǎNJƿĮǐ: <ǒĮǏĮljIJǀǏĮǐ ĮNJNJĮDŽǀǐ DŽǏĮNjNjǀǐ>.<ǒĮǏĮljIJǀǏĮǐ ĮNJNJĮDŽǀǐ DŽǏĮNjNjǀǐ> ƴĮǏĮNJǀȺIJdžǐ: 250 OK

Ʒǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ POP Ʒǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ POP3 (Post Office Protocol ıIJdžnj ƿljįǎıdž 3) İǁnjĮLj ıǀNjİǏĮ ǎ ȺLjǎ įLjĮįİįǎNjƿnjǎǐ IJǏǗȺǎǐ DŽLjĮ IJdžnj NjİIJĮijǎǏƾ NjdžnjǑNjƾIJǔnj ĮȺǗ IJǎnj ıIJĮLJNjǗ İǍǑȺdžǏƿIJdžıdžǐ ıIJǎnj ȺİNJƾIJdž ljĮLj dž NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ IJǎǑ İǁnjĮLj offline. ƩdžNJĮįǀ ǎ POP client ıǑnjįƿİIJĮLj Njİ IJǎnj POP server, NjİIJĮijƿǏİLj ǗNJĮ IJĮ İLjıİǏǒǗNjİnjĮ NjdžnjǘNjĮIJĮ ȺǎǑ ǃǏǁıljǎnjIJĮLj İljİǁ ıIJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ IJǎǑ ȺİNJƾIJdž ljĮLj įLjĮljǗȺIJİLj IJdžnj ıǘnjįİıdž. Ʒǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ POP ĮijǎǏƾ NjǗnjǎ IJdžnj ȺĮǏĮNJĮǃǀ NjdžnjǑNjƾIJǔnj (mail retrieval), İnjǙ DŽLjĮ IJdžnj ĮȺǎıIJǎNJǀ IJǎǑǐ IJǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ ȺİNJƾIJdž ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁ IJǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ SMTP ljĮLj ıIJdžǏǁDžİIJĮLj ıIJdžnj ǘȺĮǏǍdž İnjǗǐ SMTP server DŽLjĮ IJdžnj ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


39

ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ ȺǏǎǙLJdžıǀ IJǎǑǐ.

ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ

Ʒǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ IMAP Ʒǎ IMAP (Internet Message Access Protocol) İǁnjĮLj ƿnjĮ ıǒİIJLjljƾ njƿǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ ȺǎǑ DŽnjǔǏǁDžİLj NjİDŽƾNJdž įLjƾįǎıdž IJİNJİǑIJĮǁĮ ljĮLj ĮnjĮNjƿnjİIJĮLj njĮ ĮnjIJLjljĮIJĮıIJǀıİLj IJǎ POP. ƸȺǎıIJdžǏǁDžİLj ljĮLj IJǎǑǐ IJǏİLjǐ IJǏǗȺǎǑǐ NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮǐ (online, offline ljĮLj disconnected). Ʒǎ IMAP įǁnjİLj IJdž įǑnjĮIJǗIJdžIJĮ ıIJǎ ǒǏǀıIJdž njĮ ıǑnjįƿİIJĮLj Njİ IJǎnj ıIJĮLJNjǗ İǍǑȺdžǏƿIJdžıdžǐ, njĮ ǃNJƿȺİLj IJĮ NjdžnjǘNjĮIJƾ IJǎǑ, njĮ įLjĮNJƿDŽİLj ljĮLj njĮ NjİIJĮijƿǏİLj İȺLjNJİljIJLjljƾ ıIJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ IJǎǑ NjİǏLjljƾ NjǗnjǎ ĮȺǗ ĮǑIJƾ ǀ NjǗnjǎ IJLjǐ İȺLjljİijĮNJǁįİǐ ǀ NjǗnjǎ IJǎ ıǙNjĮ IJǎǑ NjdžnjǘNjĮIJǎǐ ĮijǀnjǎnjIJĮǐ IJĮ ıǑnjdžNjNjƿnjĮ, njĮ įLjĮǒİLjǏǁDžİIJĮLj IJdž LJǑǏǁįĮ IJǎǑ ıIJǎnj ıIJĮLJNjǗ İǍǑȺdžǏƿIJdžıdžǐ, njĮ įLjĮǒİLjǏǁDžİIJĮLj ljĮIJĮNJǗDŽǎǑǐ (directories) lj.ƾ.. Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Ʒǎ RFC 822 ȺİǏLjDŽǏƾijİLj IJdžnj įǎNjǀ IJǎǑ NjdžnjǘNjĮIJǎǐ ȺǎǑ NjİIJĮijƿǏİIJĮLj Njİ IJǎ SMTP. ƯǗDŽǔ ĮįǑnjĮNjLjǙnj ĮǑIJǀǐ IJdžǐ įǎNjǀǐ IJĮ RFCs 2045 ǔǐ 2049 ǎǏǁDžǎǑnj IJĮ Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME), NjǁĮ İnjĮNJNJĮljIJLjljǀ ȺİǏLjDŽǏĮijǀ IJdžǐ įǎNjǀǐ IJǎǑ NjdžnjǘNjĮIJǎǐ. ƴǏLjnj IJǎ MIME IJǎ džNJİljIJǏǎnjLjljǗ IJĮǒǑįǏǎNjİǁǎ ǀIJĮnj ȺİǏLjǎǏLjıNjƿnjǎ ıIJdž NjİIJƾįǎıdž NjǗnjǎ įİįǎNjƿnjǔnj IJǘȺǎǑ ASCII. Ʒǎ MIME İȺLjIJǏƿȺİLj IJdžnj NjİIJĮijǎǏƾ įǑĮįLjljǙnj (binary) įİįǎNjƿnjǔnj. ƳǏǁDžǎnjIJĮLj ƿǍLj ǃĮıLjljǎǁ IJǘȺǎLj įİįǎNjƿnjǔnj ȺǎǑ IJǎ ıǙNjĮ İnjǗǐ NjdžnjǘNjĮIJǎǐ NjȺǎǏİǁ njĮ ȺİǏLjƿǒİLj. ƮĮLJƿnjĮǐ ĮȺǗ ĮǑIJǎǘǐ NjȺǎǏİǁ njĮ ǒǔǏǁDžİIJĮLj ıİ ƾNJNJİǐ ljĮIJdžDŽǎǏǁİǐ IJǘȺǔnj. ƮƾLJİ NjǀnjǑNjĮ NjȺǎǏİǁ njĮ ȺİǏLjƿǒİLj NjƿǒǏLj 64 KBytes įİįǎNjƿnjĮ. ƳIJLjįǀȺǎIJİ ǍİȺİǏnjƾİLj ĮǑIJǗ IJǎ NjƿDŽİLJǎǐ ȺǏƿȺİLj njĮ IJİNjĮǒLjıIJİǁ ljĮLj njĮ ıǑnjĮǏNjǎNJǎDŽdžLJİǁ ıIJǎnj ȺĮǏĮNJǀȺIJdž. Ʒǎ ưIME İȺLjIJǏƿȺİLj ĮnjĮįǏǎNjǀ, Njİ ƾNJNJĮ NJǗDŽLjĮ ƿnjĮ NjǀnjǑNjĮ NjȺǎǏİǁ njĮ ȺİǏLjƿǒİLj ƿnjĮ ƾNJNJǎ MIME NjǀnjǑNjĮ lj.ǎ.lj. ƳLj ƿǍLj IJǘȺǎLj įİįǎNjƿnjǔnj İǁnjĮLj Text (ljİǁNjİnjǎ), Image (İLjljǗnjĮ), Audio (ǀǒǎǐ), Application (ǎȺǎLjĮįǀȺǎIJİ ƾNJNJĮ įǑĮįLjljƾ įİįǎNjƿnjĮ), Structured (NjǀnjǑNjĮ ȺǎǑ ȺİǏLjƿǒİLj ıǑnjįǑĮıNjǗ IJǔnj ȺǏǎdžDŽǎǘNjİnjǔnj IJǘȺǔnj) ljĮLj Message (NjǀnjǑNjĮ ȺǎǑ ȺİǏLjƿǒİLj ƾNJNJĮ NjdžnjǘNjĮIJĮ).

4.4 ƸȺdžǏİıǁĮ ưİIJĮijǎǏƾǐ ƧǏǒİǁǔnj Ʒǎ FTP, ĮljǏǔnjǘNjLjǎ IJǔnj NJƿǍİǔnj File Transfer Protocol, İǁnjĮLj ƿnjĮ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ NjİIJĮijǎǏƾǐ ĮǏǒİǁǔnj NjİIJĮǍǘ įǘǎ ĮȺǎNjĮljǏǑıNjƿnjǔnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj, ȺǎǑ ıǑnjįƿǎnjIJĮLj Njƿıǔ İnjǗǐ įLjljIJǘǎǑ įİįǎNjƿnjǔnj TCP/IP, ǗȺǔǐ İǁnjĮLj ljĮLj IJǎ ƩLjĮįǁljIJǑǎ. Ʒǎ FTP ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj İǑǏƿǔǐ ıIJǎ ƩLjĮįǁljIJǑǎ ljĮLj NjƿǒǏLj ȺǏLjnj NJǁDŽĮ ǒǏǗnjLjĮ ĮȺǎIJİNJǎǘıİ IJdž įİǘIJİǏdž ȺLjǎ įdžNjǎijLjNJǀ ǑȺdžǏİıǁĮ IJǎǑ. ƧljǗNjdž ljĮLj ıǀNjİǏĮ ǗNjǔǐ, İǍĮljǎNJǎǑLJİǁ njĮ ȺĮǏĮNjƿnjİLj NjǁĮ İǍĮLjǏİIJLjljƾ ǒǏǀıLjNjdž ǑȺdžǏİıǁĮ. ưİ IJdž ǒǏǀıdž ȺǏǎDŽǏĮNjNjƾIJǔnj ȺǎǑ ǑNJǎȺǎLjǎǘnj IJǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ FTP, ljƾLJİ ǒǏǀıIJdžǐ IJǎǑ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ ƿǒİLj IJdž įǑnjĮIJǗIJdžIJĮ njĮ NjİIJĮijƿǏİLj ĮǏǒİǁĮ ĮȺǗ ljƾȺǎLjǎ ĮȺǎNjĮljǏǑıNjƿnjǎ ıǘıIJdžNjĮ ıIJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ IJǎǑ ljĮLj ĮnjIJǁıIJǏǎijĮ. ƷƿIJǎLjǎǑ İǁįǎǑǐ ȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJĮ ǑȺƾǏǒǎǑnj DŽLjĮ ljƾLJİ ȺNJĮIJijǗǏNjĮ (PC, UNIX, Mac lj.Į.) ljĮLj NjȺǎǏǎǘnj njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjdžLJǎǘnj ĮȺǗ ǎȺǎLjǎįǀȺǎIJİ NjdžǒƾnjdžNjĮ İǁnjĮLj ıǑnjįİįİNjƿnjǎ ıIJǎ ƩLjĮįǁljIJǑǎ. Ʒǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ FTP LJİNjİNJLjǙLJdžljİ ĮȺǗ IJǎǑǐ Postel & Reynolds IJǎnj ƳljIJǙǃǏLjǎ IJǎǑ 1985 ljĮLj ƿljIJǎIJİ ƿǒİLj ljĮLJLjİǏǔLJİǁ DŽLjĮ IJdž NjİIJĮijǎǏƾ ĮǏǒİǁǔnj NjƿıĮ ıIJǎ įǁljIJǑǎ (RFC 959). Ƴ ıljǎȺǗǐ IJǎǑ İǁnjĮLj dž ĮǍLjǗȺLjıIJdž ljĮLj ĮȺǎįǎIJLjljǀ ĮnjIJLjDŽǏĮijǀ ĮǏǒİǁǔnj NjİIJĮǍǘ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj, ȺǎǑ ȺLjLJĮnjǙǐ İǁnjĮLj įLjĮijǎǏİIJLjljǙnj ĮǏǒLjIJİljIJǎnjLjljǙnj ljĮLj NJİLjIJǎǑǏDŽLjljǙnj ıǑıIJdžNjƾIJǔnj. ƶİ NjǁĮ įLjĮįLjljĮıǁĮ FTP İNjȺNJƿljǎnjIJĮLj įǘǎ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJƿǐ. Ƴ ƿnjĮǐ ǎnjǎNjƾDžİIJĮLj ȺİNJƾIJdžǐ (client, local host), İnjǙ ǎ ƾNJNJǎǐ ıIJĮLJNjǗǐ İǍǑȺdžǏƿIJdžıdžǐ ǀ İǍǑȺdžǏİIJdžIJǀǐ (server, remote host). Ƴ ȺİNJƾIJdžǐ İǁnjĮLj ȺƾnjIJĮ ǎ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀǐ ȺǎǑ ȺǏǎljĮNJİǁ IJdž NjİIJĮijǎǏƾ. Ƭ ȺǏĮljIJLjljǀ ıdžNjĮıǁĮ IJǎǑ FTP İǁnjĮLj ǗIJLj ƿnjĮǐ ǒǏǀıIJdžǐ NjȺǎǏİǁ ĮȺǗ IJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ IJǎǑ ıȺLjIJLjǎǘ IJǎǑ ǀ IJǎǑ DŽǏĮijİǁǎǑ IJǎǑ, njĮ ƿǒİLj ȺǏǗıǃĮıdž ıİ ƿnjĮnj IJİǏƾıIJLjǎ ǗDŽljǎ įİįǎNjƿnjǔnj ljĮLj njĮ NjİIJĮijƿǏİLj ǀ "ljĮIJİǃƾDžİLj" (download) ǗȺǎLjĮ ĮȺǗ ĮǑIJƾ İȺLjLJǑNjİǁ ıIJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ IJǎǑ DŽLjĮ ȺǏǎıǔȺLjljǀ IJǎǑ ǒǏǀıdž. ưȺǎǏİǁ įdžNJĮįǀ njĮ ȺƾǏİLj (get) ĮǏǒİǁĮ ǀ njĮ IJǎȺǎLJİIJǀıİLj (put) ĮǏǒİǁĮ, ǗȺǔǐ LJĮ ȺĮǏǎǑıLjĮıIJİǁ ĮnjĮNJǑIJLjljƾ ȺĮǏĮljƾIJǔ. Ƴ ȺLjǎ ıǑnjdžLJLjıNjƿnjǎǐ IJǏǗȺǎǐ NjİIJĮijǎǏƾǐ ĮǏǒİǁǔnj ıİ ǎNJǗljNJdžǏdž IJdžnj ljǎLjnjǗIJdžIJĮ IJǎǑ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ İǁnjĮLj IJǎ NJİDŽǗNjİnjǎ "ĮnjǙnjǑNjǎ" FTP. Ʒǎ "ĮnjǙnjǑNjǎ" (anonymous) FTP İȺLjIJǏƿȺİLj ıİ ljƾLJİ ǒǏǀıIJdž IJdž NjİIJĮijǎǏƾ ĮǏǒİǁǔnj ĮȺǗ IJǎ ĮȺǎNjĮljǏǑıNjƿnjǎ NjdžǒƾnjdžNjĮ ıIJǎ įLjljǗ IJǎǑ, ǒǔǏǁǐ njĮ İǁnjĮLj ĮȺĮǏĮǁIJdžIJǎ ǎ ǒǏǀıIJdžǐ njĮ ƿǒİLj NJǎDŽĮǏLjĮıNjǗ ıIJǎ NjdžǒƾnjdžNjĮ ĮǑIJǗ. ƳLj İǍǑȺdžǏİIJdžIJƿǐ ĮǑIJǎǁ İȺLjIJǏƿȺǎǑnj ıIJǎ ǒǏǀıIJdž njĮ ljƾnjİLj login Njİ ǗnjǎNjĮ "anonymous". ƣIJĮnj DŽǁnjİLj ĮǑIJǗ, IJLjǐ ȺİǏLjııǗIJİǏİǐ ijǎǏƿǐ ǎ ǒǏǀıIJdžǐ LJĮ ljNJdžLJİǁ njĮ įǙıİLj, ĮnjIJǁ DŽLjĮ password, IJdžnj ȺNJǀǏdž e-mail įLjİǘLJǑnjıdž IJǎǑ. Ƭ e-mail įLjİǘLJǑnjıdž NjȺǎǏİǁ njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjdžLJİǁ ĮȺǗ IJǎnj įLjĮǒİLjǏLjıIJǀ IJǎǑ FTP-server DŽLjĮ İǍĮDŽǔDŽǀ ıIJĮIJLjıIJLjljǙnj ıIJǎLjǒİǁǔnj. ƷǏǗȺǎLj ȺǏǗıǃĮıdžǐ ıİ ƿnjĮnj FTP server īİnjLjljƾ ljĮIJƾ IJdž įLjĮįLjljĮıǁĮ IJǎǑ FTP, ǎ client ĮȺǎljIJƾ ȺǏǗıǃĮıdž ıIJǎ ıljNJdžǏǗ įǁıljǎ IJǎǑ server ljĮLj ƿǒİLj IJdž ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 40 ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ įǑnjĮIJǗIJdžIJĮ njĮ ǃNJƿȺİLj IJĮ ȺİǏLjİǒǗNjİnjĮ IJǔnj ljĮIJĮNJǗDŽǔnj, njĮ ĮNJNJƾDžİLj ljĮIJĮNJǗDŽǎǑǐ, njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁ İLjįLjljƿǐ İnjIJǎNJƿǐ NjİIJĮijǎǏƾǐ ĮǏǒİǁǔnj ljĮLj njĮ İnjİǏDŽǎȺǎLjİǁ ljƾȺǎLjİǐ ȺĮǏĮNjƿIJǏǎǑǐ ȺǎǑ LJĮ ȺĮǏǎǑıLjĮıIJǎǘnj NJİȺIJǎNjİǏƿıIJİǏĮ ȺĮǏĮljƾIJǔ. ƳLj NJİLjIJǎǑǏDŽǁİǐ ĮǑIJƿǐ İǁnjĮLj įǑnjĮIJǗ njĮ DŽǁnjǎǑnj NjƿıĮ ĮȺǗ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ DŽǏĮNjNjǀǐ İnjIJǎNJǙnj (Njdž DŽǏĮijLjljǗ ȺİǏLjǃƾNJNJǎnj), NjƿıĮ ĮȺǗ ƿnjĮnj ijǑNJNJǎNjİIJǏdžIJǀ (web browser Ⱥ.ǒ. Netscape, Internet Explorer, Mosaic) ǀ IJƿNJǎǐ ĮȺǗ İǍİLjįLjljİǑNjƿnjĮ ȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJĮ FTP-clients Njİ DŽǏĮijLjljƾ. ƶIJdžnj ȺǏǙIJdž ȺİǏǁȺIJǔıdž, ǗIJĮnj įdžNJĮįǀ ljƾȺǎLjǎǐ ljƾnjİLj FTP Njƿıǔ DŽǏĮNjNjǀǐ İnjIJǎNJǙnj, İǁnjĮLj ĮȺĮǏĮǁIJdžIJǎ njĮ DŽnjǔǏǁDžİLj IJLjǐ ǃĮıLjljƿǐ İnjIJǎNJƿǐ, DŽLjĮ njĮ ǃǏİLj ĮǑIJǗ ȺǎǑ LJƿNJİLj ljĮLj njĮ NjȺǎǏƿıİLj njĮ IJǎ NjİIJĮijƿǏİLj ıIJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ IJǎǑ. ƧnjIJǁLJİIJĮ, ıIJLjǐ ƾNJNJİǐ įǘǎ ȺİǏLjȺIJǙıİLjǐ IJǎ ȺİǏLjǃƾNJNJǎnj İǁnjĮLj DŽǏĮijLjljǗ, ȺǎNJǘ ijLjNJLjljǗ DŽLjĮ IJǎ ǒǏǀıIJdž ljĮLj ǗNJİǐ ǎLj NJİLjIJǎǑǏDŽǁİǐ DŽǁnjǎnjIJĮLj Njİ IJdžnj ĮȺNJǀ ǒǏǀıdž IJǎǑ ȺǎnjIJLjljLjǎǘ. Ʒǎ ȺNJİǎnjƿljIJdžNjĮ IJdžǐ DŽnjǙıdžǐ FTP ĮȺǗ DŽǏĮNjNjǀ İnjIJǎNJǙnj, İǁnjĮLj ǗIJLj İǁnjĮLj ǁįLjǎ ıİ ǗNJİǐ IJLjǐ ȺNJĮIJijǗǏNjİǐ, įİnj ĮȺĮLjIJİǁ ǘȺĮǏǍdž DŽǏĮijLjljǎǘ ȺİǏLjǃƾNJNJǎnjIJǎǐ DŽLjĮ njĮ NJİLjIJǎǑǏDŽǀıİLj ljĮLj IJƿNJǎǐ İDŽljĮLJǁıIJĮIJĮLj ıIJĮ Windows NjĮDžǁ Njİ IJǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ TCP/IP. ưİ IJdž ǒǏǀıdž IJǔnj ijǑNJNJǎNjİIJǏdžIJǙnj, ȺĮǏƾ IJǎ DŽİDŽǎnjǗǐ ǗIJLj IJǎ ȺİǏLjǃƾNJNJǎnj İǁnjĮLj ijLjNJLjljǗ, ĮǏljİIJƿǐ ĮȺǗ IJLjǐ İnjIJǎNJƿǐ IJǎǑ FTP įİnj NjȺǎǏǎǘnj njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjdžLJǎǘnj, ljƾȺǎLjİǐ İlj IJǔnj ǎȺǎǁǔnj ǃǎdžLJǎǘnj ĮǏljİIJƾ ıİ ǎǏLjıNjƿnjİǐ NJİLjIJǎǑǏDŽǁİǐ. ƧljǗNjdž, ǑȺƾǏǒİLj ȺİǏǁȺIJǔıdž njĮ Njdžnj İǁnjĮLj ljĮnj İijLjljIJǀ dž ȺǏǗıǃĮıdž ıİ ƿnjĮnj FTP server NjƿıĮ ĮȺǗ ijǑNJNJǎNjİIJǏdžIJǀ. Ƨnj ljĮLj IJLjǐ ȺİǏLjııǗIJİǏİǐ ijǎǏƿǐ DŽLjĮ IJǎ "ljĮIJƿǃĮıNjĮ" İnjǗǐ ĮǏǒİǁǎǑ dž ǒǏǀıdž ijǑNJNJǎNjİIJǏdžIJǀ İǁnjĮLj ĮǏljİIJƾ LjljĮnjǎȺǎLjdžIJLjljǀ, DŽLjĮ ȺİǏLjııǗIJİǏǎ ıǘnjLJİIJİǐ İǏDŽĮıǁİǐ İǁnjĮLj ĮȺĮǏĮǁIJdžIJdž dž ǒǏǀıdž İnjǗǐ İǍİLjįLjljİǑNjƿnjǎǑ FTP ȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJǎǐ ǀ IJǎǑ FTP ĮȺǗ DŽǏĮNjNjǀ İnjIJǎNJǙnj. ƶIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ ȺĮǏǎǑıLjƾDžǎnjIJĮLj ǎLj ȺLjǎ ǃĮıLjljƿǐ İnjIJǎNJƿǐ DŽLjĮ FTP ĮȺǗ DŽǏĮNjNjǀ İnjIJǎNJǙnj ƪnjIJǎNJƿǐ ƠnjĮǏǍdž ıǘnjįİıdžǐ ƠıIJǔ NJǎLjȺǗnj, ǗIJLj ƿǒİIJİ IJdž įLjİǘLJǑnjıdž İnjǗǐ FTP site ljĮLj LJƿNJİIJİ njĮ ıǑnjįİLJİǁIJİ DŽLjĮ njĮ NjİIJĮijƿǏİIJİ ljƾȺǎLjĮ ĮǏǒİǁĮ ıIJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ıĮǐ. Ƭ įLjĮįLjljĮıǁĮ ǍİljLjnjƾİLj Njİ IJdžnj ljNJǀıdž IJǎǑ ȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJǎǐ FTP ljĮLj įǁnjİIJİ ǔǐ ȺĮǏƾNjİIJǏǎ İǁIJİ IJǎ ȺNJǀǏİǐ ǗnjǎNjĮ IJǎǑ server İǁIJİ IJdžnj IP įLjİǘLJǑnjıǀ IJǎǑ. ƶIJĮ Windows ĮȺǗ IJǎ Njİnjǎǘ ƠnjĮǏǍdž ıIJǎ ƪljIJƿNJİıdž ȺNJdžljIJǏǎNJǎDŽİǁIJİ: ftp <ȩȞȠȝĮ FTP server>

ǀ

ftp <IP address FTP server>

ưǗNJLjǐ ıǑnjįİLJİǁIJİ LJĮ ȺǏƿȺİLj njĮ įǙıİIJİ login name ljĮLj password. Ƨnj ȺǏǗljİLjIJĮLj DŽLjĮ anonymous server LJĮ įǙıİIJİ login name: anonymous ljĮLj password: <IJdžnj e-mail įLjİǘLJǑnjıdž ıĮǐ>, İnjǙ ıİ ĮnjIJǁLJİIJdž ȺİǏǁȺIJǔıdž LJĮ įǙıİIJİ IJǎ login name ljĮLj password IJǎǑ NJǎDŽĮǏLjĮıNjǎǘ ȺǎǑ ƿǒİIJİ ıIJǎ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjǎ NjdžǒƾnjdžNjĮ, ıIJǎ ǎȺǎǁǎ ȺǏǎıȺĮLJİǁIJİ njĮ ıǑnjįİLJİǁIJİ. īLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ, ǗIJĮnj įǙıİIJİ IJdžnj İnjIJǎNJǀ: ftp ftp.microsoft.com İNjijĮnjǁDžǎnjIJĮLj IJĮ ȺĮǏĮljƾIJǔ ıIJdžnj ǎLJǗnjdž ıĮǐ: DzȖȚȞİ ıȪȞįİıȘ ȝİ: ftp.microsoft.com. 220 Microsoft FTP Service ȋȡȒıIJȘȢ (ftp.microsoft.com:(none)): anonymous 331 Anonymous access allowed, send identity (e-mail name) as password. ȀȦįȚțȩȢ ʌȡȩıȕĮıȘȢ: 230-Welcome to ftp.microsoft.com. Please also visit http://www.microsoft.com/downloads. 230 Anonymous user logged in. ftp>

ƠnjĮǐ İnjĮNJNJĮljIJLjljǗǐ IJǏǗȺǎǐ ljNJǀıdžǐ IJǎǑ ȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJǎǐ FTP İǁnjĮLj njĮ įǙıİIJİ IJdžnj İnjIJǎNJǀ: ftp ĬĮ İNjijĮnjLjıIJİǁ IJǗIJİ IJǎ prompt: ftp> ƶIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ, ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǙnjIJĮǐ IJdžnj İnjIJǎNJǀ: open <ȩȞȠȝĮ FTP server> ǀ open <IP address FTP server> LJĮ ıǑnjįİLJİǁIJİ Njİ IJǎnj FTP server Njİ IJǎ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjǎ ǗnjǎNjĮ. ƠȺİLjIJĮ, LJĮ ıĮǐ DždžIJdžLJİǁ user name ljĮLj password, IJĮ ǎȺǎǁĮ ıǑNjȺNJdžǏǙnjİIJİ ıǘNjijǔnjĮ IJLjǐ ǎįdžDŽǁİǐ ȺǎǑ įǗLJdžljĮnj ȺĮǏĮȺƾnjǔ. ƶIJdžnj ȺİǏǁȺIJǔıdž ȺǎǑ ǃƾNJİIJİ NJĮnjLJĮıNjƿnjǎ user name ǀ password ǎ server LJĮ ıĮǐ İȺLjıIJǏƿǓİLj ƿnjĮ NjǀnjǑNjĮ NJƾLJǎǑǐ ljĮLj LJĮ İNjijĮnjLjıIJİǁ ȺƾNJLj IJǎ prompt ftp>. ƴĮǏ’ ǗNJĮ ĮǑIJƾ ıǑnjİǒǁDžİIJİ njĮ İǁıIJİ ıǑnjįİįİNjƿnjǎLj ıIJǎ ĮȺǎNjĮljǏǑıNjƿnjǎ ıǘıIJdžNjĮ ljĮLj NjLjĮ İnjIJǎNJǀ open LJĮ ıĮǐ İȺLjıIJǏƿǓİLj IJǎ NjǀnjǑNjĮ Already connected to... īLjĮ njĮ ıĮǐ įǎLJİǁ NJǎLjȺǗnj dž İǑljĮLjǏǁĮ, njĮ ǍĮnjĮDŽǏƾǓİIJİ ıǔıIJƾ IJĮ username ljĮLj password, ȺNJdžljIJǏǎNJǎDŽİǁIJİ IJdžnj İnjIJǎNJǀ: user. ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


41

ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ ƪNjijƾnjLjıdž ȺİǏLjİǒǎNjƿnjǔnj

ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ

Ƭ ȺǏǙIJdž NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ ȺǎǑ İǁnjĮLj ǒǏǀıLjNjǎ njĮ ljƾnjİIJİ NjǗNJLjǐ ıǑnjįİLJİǁIJİ ıİ ƿnjĮnj FTP server İǁnjĮLj njĮ įİǁIJİ IJĮ ȺİǏLjİǒǗNjİnjĮ IJǎǑ ijĮljƿNJǎǑ (directory) ıIJǎnj ǎȺǎǁǎ ǃǏǁıljİıIJİ. ƧǑIJǗ DŽǁnjİIJĮLj Njİ IJLjǐ İnjIJǎNJƿǐ: dir

ljĮLj

ls

ưİ IJdžnj ls įǁnjİIJĮLj ĮȺNJǀ NJǁıIJĮ IJǔnj ȺİǏLjİǒǎNjƿnjǔnj IJǎǑ ijĮljƿNJǎǑ, ǒǔǏǁǐ İȺLjȺNJƿǎnj ȺNJdžǏǎijǎǏǁİǐ, İnjǙ Njİ IJdžnj dir İNjijĮnjǁDžǎnjIJĮLj ljĮLj ıIJǎLjǒİǁĮ ǗȺǔǐ džNjİǏǎNjdžnjǁĮ ljĮLj ǙǏĮ įdžNjLjǎǑǏDŽǁĮǐ IJǔnj ĮǏǒİǁǔnj ljĮLJǙǐ ljĮLj IJǎ NjƿDŽİLJǗǐ IJǎǑǐ, ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮ ȺǎNJǘ ıdžNjĮnjIJLjljǀ Įijǎǘ İȺdžǏİƾDžİLj IJǎ ǒǏǗnjǎ NjİIJĮijǎǏƾǐ IJǎǑ ĮǏǒİǁǎǑ ıIJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ıĮǐ. ƳLj İnjIJǎNJƿǐ ls ljĮLj dir NjȺǎǏǎǘnj njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjdžLJǎǘnj ljĮLj Njİ IJǎǑǐ NJİDŽǗNjİnjǎǑǐ ǒĮǏĮljIJǀǏİǐ NjȺĮNJĮnjIJƿǏ (* ljĮLj ?), ǙıIJİ njĮ İȺLjNJƿDŽİIJİ NjǗnjǎ ĮǏǒİǁĮ ȺǎǑ ıĮǐ İnjįLjĮijƿǏǎǑnj. ƠIJıLj DŽLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ, DŽǏƾijǎnjIJĮǐ ĮȺNJǙǐ ls ǀ dir, İNjijĮnjǁDžǎnjIJĮLj ıIJdžnj ǎLJǗnjdž ǗNJĮ IJĮ ĮǏǒİǁĮ ȺǎǑ ȺİǏLjNJĮNjǃƾnjİLj ǎ IJǏƿǒǎnj ijƾljİNJǎǐ, İnjǙ Njİ NjLjĮ İnjIJǎNJǀ IJǎǑ IJǘȺǎǑ ls *.txt ǀ dir *.txt LJĮ İNjijĮnjLjıIJǎǘnj ıIJdžnj ǎLJǗnjdž ǗNJĮ IJĮ ĮǏǒİǁĮ ȺǎǑ ƿǒǎǑnj ȺǏǎƿljIJĮıdž txt. Ʒǎ * ǑȺǎljĮLJLjıIJƾ ǎȺǎLjǎnjįǀȺǎIJİ ıǑnjįǑĮıNjǗ ǒĮǏĮljIJǀǏǔnj, İnjǙ IJǎ ? NjǗnjǎ ƿnjĮnj ǎȺǎLjǎnjįǀȺǎIJİ ǒĮǏĮljIJǀǏĮ. īLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ: ftp> dir 200 PORT command successful. 150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls. dr-xr-xr-x 1 owner group 0 Nov 25 2002 bussys dr-xr-xr-x 1 owner group 0 May 21 2001 deskapps dr-xr-xr-x 1 owner group 0 Apr 20 2001 developr dr-xr-xr-x 1 owner group 0 Nov 18 2002 KBHelp dr-xr-xr-x 1 owner group 0 Jul 2 2002 MISC dr-xr-xr-x 1 owner group 0 Dec 16 2002 MISC1 dr-xr-xr-x 1 owner group 0 Feb 25 2000 peropsys dr-xr-xr-x 1 owner group 0 Jan 2 2001 Products dr-xr-xr-x 1 owner group 0 Apr 4 2003 PSS dr-xr-xr-x 1 owner group 0 Sep 21 2000 ResKit dr-xr-xr-x 1 owner group 0 Feb 25 2000 Services dr-xr-xr-x 1 owner group 0 Feb 25 2000 Softlib 226 Transfer complete. ftp: 809 bytes ʌĮȡĮȜȒijșȘțĮȞ ıİ 0.11ǻİȣIJİȡȩȜİʌIJĮ 7.35Kbytes/sec.

ưƿıĮ ĮȺǗ IJǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ IJǎǑ FTP NjȺǎǏİǁIJİ njĮ İNjijĮnjǁıİIJİ ljĮLj IJĮ ȺİǏLjİǒǗNjİnjĮ IJǎǑ IJǏƿǒǎnjIJǎǐ ijĮljƿNJǎǑ ıIJǎ įLjljǗ ıĮǐ NjdžǒƾnjdžNjĮ. ƧǑIJǗ NjȺǎǏİǁ njĮ DŽǁnjİLj Njİ IJdžnj İnjIJǎNJǀ: !dir ƳȺǎLjĮįǀȺǎIJİ İnjIJǎNJǀ įǙıİIJİ Njİ LJĮǑNjĮıIJLjljǗ ıIJdžnj ĮǏǒǀ IJdžǐ, İljIJİNJİǁIJĮLj ıIJǎ įLjljǗ ıĮǐ NjdžǒƾnjdžNjĮ ljĮLj ǗǒLj ıIJǎnj FTP server. ƯİLjIJǎǑǏDŽǁİǐ Njİ ljĮIJĮNJǗDŽǎǑǐ Ƨijǎǘ İNjijĮnjLjıIJǎǘnj ıIJdžnj ǎLJǗnjdž ıĮǐ IJĮ ĮǏǒİǁĮ ljĮLj ǎLj ǑȺǎijƾljİNJǎLj IJǎǑ ijĮljƿNJǎǑ (ıIJǎnj ǎȺǎǁǎ ıĮǐ ƿǒİLj IJǎȺǎLJİIJǀıİLj IJǎ ĮȺǎNjĮljǏǑıNjƿnjǎ ıǘıIJdžNjĮ), IJǎ İȺǗNjİnjǎ ǃǀNjĮ İǁnjĮLj njĮ ȺİǏLjdžDŽdžLJİǁIJİ ıIJǎǑǐ įLjƾijǎǏǎǑǐ ijĮljƿNJǎǑǐ IJǎǑ įǁıljǎǑ, DŽLjĮ njĮ İnjIJǎȺǁıİIJİ ĮǑIJǗ ȺǎǑ ıĮǐ İnjįLjĮijƿǏİLj. Ƭ ĮNJNJĮDŽǀ ĮȺǗ IJǎnj IJǏƿǒǎnj ijƾljİNJǎ ıİ ljƾȺǎLjǎnj ƾNJNJǎ, DŽǁnjİIJĮLj Njİ IJdžnj İnjIJǎNJǀ cd ljĮLj IJǎ ǗnjǎNjĮ IJǎǑ ijĮljƿNJǎǑ ıIJǎnj ǎȺǎǁǎ LJƿNJİIJİ njĮ NjİIJĮǃİǁIJİ. Ƨnj ȺNJdžljIJǏǎNJǎDŽǀıİIJİ NJǎLjȺǗnj IJdžnj İnjIJǎNJǀ: cd <ȩȞȠȝĮ ijĮțȑȜȠȣ> ǎ ijƾljİNJǎǐ IJǎǑ ǎȺǎǁǎǑ IJǎ ǗnjǎNjĮ įǙıĮIJİ, DŽǁnjİIJĮLj ǎ IJǏƿǒǎnj ijƾljİNJǎǐ. Ƨnj IJǎ ǗnjǎNjĮ ȺǎǑ įǙıĮIJİ įİnj ĮnjIJLjıIJǎLjǒİǁ ıİ ǑȺĮǏljIJǗ ijƾljİNJǎ IJǎǑ NjdžǒĮnjǀNjĮIJǎǐ ıIJǎ ǎȺǎǁǎ İǁıIJİ ıǑnjįİNjƿnjǎLj, IJǗIJİ LJĮ ıĮǐ İȺLjıIJǏĮijİǁ ƿnjĮ NjǀnjǑNjĮ NJƾLJǎǑǐ. ƧljǗNjdž, İǁnjĮLj įǑnjĮIJǀ dž IJĮǑIJǗǒǏǎnjdž NjİIJƾǃĮıdž ĮȺǗ ȺǎNJNJǎǘǐ ijĮljƿNJǎǑǐ. Ƨnj DŽLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ DŽnjǔǏǁDžİIJİ İlj IJǔnj ȺǏǎIJƿǏǔnj ǗIJLj IJǎ ĮǏǒİǁǎ ȺǎǑ DždžIJƾIJİ ǃǏǁıljİIJĮLj ıIJǎ ijƾljİNJǎ /pub/Win98/browsers, NjȺǎǏİǁIJİ njĮ DŽǏƾǓİIJİ cd /pub/Win98/browsers ljĮLj LJĮ NjİIJĮijİǏLJİǁIJİ ljĮIJİǑLJİǁĮnj ıIJǎnj ǑȺǎijƾljİNJǎ ĮǑIJǗ. ƴĮǏƾįİLjDŽNjĮ: ftp> cd MISC1 250-Current directory is: MISC1 250 CWD command successful.

ƪȺLjȺNJƿǎnj, ǑȺƾǏǒİLj dž įǑnjĮIJǗIJdžIJĮ DŽLjĮ įdžNjLjǎǑǏDŽǁĮ njƿǎǑ ijĮljƿNJǎǑ ıIJǎ ĮȺǎNjĮljǏǑıNjƿnjǎ ıǘıIJdžNjĮ Njİ IJdžnj İnjIJǎNJǀ: mkdir <ȩȞȠȝĮ ȞȑȠȣ ijĮțȑȜȠȣ> ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 42 ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ ĭǑıLjljƾ ĮȺĮLjIJİǁIJĮLj ǎ ǒǏǀıIJdžǐ njĮ ƿǒİLj įLjljĮǁǔNjĮ İDŽDŽǏĮijǀǐ ıIJǎ ijƾljİNJǎ IJǎǑ ĮȺǎNjĮljǏǑıNjƿnjǎǑ ıǑıIJǀNjĮIJǎǐ, NjƿıĮ ıIJǎnj ǎȺǎǁǎ LJƿNJİLj njĮ įdžNjLjǎǑǏDŽǀıİLj IJǎ njƿǎ ijƾljİNJǎ. Ƨnj ljƾȺǎLjĮ ıIJLjDŽNjǀ LJİNJǀıİIJİ njĮ įİǁIJİ ıİ ȺǎLjǎ ijƾljİNJǎ ǃǏǁıljİıIJİ ȺNJdžljIJǏǎNJǎDŽİǁIJİ IJdžnj İnjIJǎNJǀ: pwd ljĮLj ǎ server LJĮ ıĮǐ İnjdžNjİǏǙıİLj DŽLj’ ĮǑIJǗ. ƴĮǏƾįİLjDŽNjĮ: ftp> pwd 257 "/misc1" is current directory. ƷİNJİLjǙnjǎnjIJĮǐ Njİ IJLjǐ İnjIJǎNJƿǐ ȺǎǑ ıǒİIJǁDžǎnjIJĮLj Njİ IJǎǑǐ ijĮljƿNJǎǑǐ, NjȺǎǏİǁIJİ njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǀıİIJİ IJdžnj İnjIJǎNJǀ: lcd <ȩȞȠȝĮ ijĮțȑȜȠȣ> DŽLjĮ njĮ ĮNJNJƾǍİIJİ IJǎnj IJǏƿǒǎnjIJĮ ijƾljİNJǎ ıIJǎ įLjljǗ ıĮǐ ıǘıIJdžNjĮ, IJǎnj ijƾljİNJǎ įdžNJĮįǀ ıIJǎnj ǎȺǎǁǎ ȺǏǗljİLjIJĮLj njĮ NjİIJĮijİǏLJǎǘnj IJĮ ĮǏǒİǁĮ ȺǎǑ LJĮ ljĮIJİǃƾıİIJİ ıIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ. ƪįǙ LjıǒǘǎǑnj IJĮ ǁįLjĮ Njİ IJdžnj İnjIJǎNJǀ cd NjǗnjǎ ȺǎǑ ǎLj ǑȺǎijƾljİNJǎLj ıIJǎǑǐ ǎȺǎǁǎǑǐ DŽǁnjİIJĮLj ĮnjĮijǎǏƾ ǃǏǁıljǎnjIJĮLj ıIJǎ įǁıljǎ IJǎǑ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ıĮǐ. ƴĮǏƾįİLjDŽNjĮ: ftp> lcd c:\ ȉȡȑȤȦȞ IJȠʌȚțȩȢ țĮIJȐȜȠȖȠȢ C:\. ưİIJĮijǎǏƾ įİįǎNjƿnjǔnj ƠıIJǔ NJǎLjȺǗnj ǗIJLj ƿǒİIJİ ijIJƾıİLj ıIJǎnj İȺLjLJǑNjdžIJǗ ijƾljİNJǎ ljĮLj ƿǒİIJİ İnjIJǎȺǁıİLj IJǎ ĮǏǒİǁǎ IJǎ ǎȺǎǁǎ LJƿNJİIJİ. Ƭ NjİIJĮijǎǏƾ IJǎǑ ĮǏǒİǁǎǑ ıIJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ıĮǐ DŽǁnjİIJĮLj Njİ IJdžnj İnjIJǎNJǀ: get <ȩȞȠȝĮ ĮȡȤİȓȠȣ> Ƨnj IJǎ ǗnjǎNjĮ IJǎǑ ĮǏǒİǁǎǑ İǁnjĮLj ıǔıIJǗ, LJĮ ĮǏǒǁıİLj dž įLjĮįLjljĮıǁĮ IJdžǐ NjİIJĮijǎǏƾǐ ljĮLj LJĮ İNjijĮnjLjıIJİǁ ıIJdžnj ǎLJǗnjdž NjǁĮ ƿnjįİLjǍdž ıǒİIJLjljƾ Njİ IJdž Ǐǎǀ IJǔnj įİįǎNjƿnjǔnj. ƣIJĮnj dž NjİIJĮijǎǏƾ IJİNJİLjǙıİLj, IJǎ ĮǏǒİǁǎ LJĮ ǑȺƾǏǒİLj ıIJǎ įǁıljǎ ıĮǐ ljĮLj LJĮ İNjijĮnjLjıIJİǁ ƿnjĮ NjǀnjǑNjĮ ȺǎǑ LJĮ NJƿİLj ȺǗıĮ bytes NjİIJĮijƿǏĮIJİ ıİ ȺǗıǎ ǒǏǗnjǎ ljĮLj IJǎ Njƿıǎ ǗǏǎ IJdžǐ IJĮǒǘIJdžIJĮǐ NjİIJĮijǎǏƾǐ. ưǁĮ İnjĮNJNJĮljIJLjljǀ įLjĮįLjljĮıǁĮ NjİIJĮijǎǏƾǐ ĮǏǒİǁǎǑ Njİ IJdžnj İnjIJǎNJǀ get İǁnjĮLj dž get <Ƨ> <ƨ>. ưİ IJdžnj İnjIJǎNJǀ ĮǑIJǀ NjİIJĮijƿǏİIJİ IJǎ ĮȺǎNjĮljǏǑıNjƿnjǎ ĮǏǒİǁǎ Ƨ ıIJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ıĮǐ, Njİ ǗnjǎNjĮ ƨ. ƩdžNjLjǎǑǏDŽİǁIJİ įdžNJĮįǀ IJǎ ĮǏǒİǁǎ ıIJǎ įǁıljǎ ıĮǐ, Njİ ǗnjǎNjĮ įLjĮijǎǏİIJLjljǗ ĮȺǗ ĮǑIJǗ ȺǎǑ İǁǒİ ıIJǎnj server. īLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ, dž İnjIJǎNJǀ get readme readme.txt LJĮ ƿǒİLj ǔǐ ĮȺǎIJƿNJİıNjĮ IJdž NjİIJĮijǎǏƾ IJǎǑ ĮǏǒİǁǎǑ readme ıIJǎ įLjljǗ ıĮǐ NjdžǒƾnjdžNjĮ Njİ ǗnjǎNjĮ readme.txt. īLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ: ftp> get readme readme.txt 200 PORT command successful. 150 Opening ASCII mode data connection for readme (6029 bytes). 226 Transfer complete. ftp: 6029 bytes ʌĮȡĮȜȒijșȘțĮȞ ıİ 1.92ǻİȣIJİȡȩȜİʌIJĮ 3.14Kbytes/sec.

ưİ IJdžnj ȺĮǏĮȺƾnjǔ įLjĮįLjljĮıǁĮ, NjȺǎǏİǁIJİ njĮ NjİIJĮijƿǏİIJİ NjǗnjǎ ƿnjĮ ĮǏǒİǁǎ ljƾLJİ ijǎǏƾ. ƠIJıLj, ıIJdžnj ȺİǏǁȺIJǔıdž ȺǎǑ LJĮ LJƿNJĮIJİ njĮ ȺƾǏİIJİ ĮȺǗ ƿnjĮ ijƾljİNJǎ ǗNJĮ IJĮ ĮǏǒİǁĮ, LJĮ ǒǏİLjĮDžǗIJĮnj njĮ ȺNJdžljIJǏǎNJǎDŽǀıİIJİ IJdžnj İnjIJǎNJǀ get IJǗıİǐ ijǎǏƿǐ, ǗıĮ LJĮ ǀIJĮnj ljĮLj IJĮ ĮǏǒİǁĮ IJǎǑ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjǎǑ ijĮljƿNJǎǑ. īLjĮ IJǎ NJǗDŽǎ ĮǑIJǗ, ǑȺƾǏǒİLj dž İnjIJǎNJǀ: mget

<ȠȞȩȝĮIJĮ ĮȡȤİȓȦȞ>

ƠıIJǔ NJǎLjȺǗnj ǗIJLj ǃǏǁıljİıIJİ ıİ ƿnjĮ ijƾljİNJǎ Njİ İLjljǗnjİǐ ȺǎǑ ƿǒǎǑnj ljĮIJƾNJdžǍdž jpg ljĮLj ĮnjĮijƿǏǎnjIJĮLj ıİ ƿnjĮ LJƿNjĮ ȺǎǑ ıĮǐ İnjįLjĮijƿǏİLj. ƧnjIJǁ njĮ DŽǏƾǓİIJİ IJdžnj İnjIJǎNJǀ get IJǗıİǐ ijǗǏİǐ Ǘıİǐ İǁnjĮLj ǎLj İLjljǗnjİǐ ȺǎǑ ǑȺƾǏǒǎǑnj, NjȺǎǏİǁIJİ njĮ įǙıİIJİ IJdžnj İnjIJǎNJǀ mget *.jpg NjLjĮ ijǎǏƾ ljĮLj ǗNJİǐ ǎLj İLjljǗnjİǐ Njİ ljĮIJƾNJdžǍdž jpg LJĮ NjİIJĮijİǏLJǎǘnj ıIJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ıĮǐ. ĭǑıLjljƾ NjȺǎǏİǁIJİ njĮ ljƾnjİIJİ ǎȺǎLjǎnjįǀȺǎIJİ ıǑnjįǑĮıNjǗ LJƿNJİIJİ Njİ IJǎ *, ǗȺǔǐ DŽLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ įǁnjǎnjIJĮǐ mget p*.*, ljĮIJİǃƾDžİIJİ ǗNJĮ IJĮ ĮǏǒİǁĮ ȺǎǑ IJǎ ǗnjǎNjĮ IJǎǑǐ ĮǏǒǁDžİLj ĮȺǗ p. ƷƿNJǎǐ, NjȺǎǏİǁIJİ njĮ DŽǏƾǓİIJİ įLjĮįǎǒLjljƾ, ǎNJǗljNJdžǏĮ IJĮ ǎnjǗNjĮIJĮ IJǔnj ĮǏǒİǁǔnj ȺǎǑ LJĮ NjİIJĮijƿǏİIJİ, ǗıĮ ljĮLj njĮ İǁnjĮLj ĮǑIJƾ. īLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ, dž İnjIJǎNJǀ mget read.me help.txt LJĮ NjİIJĮijƿǏİLj IJĮ ĮǏǒİǁĮ read.me ljĮLj help.txt. Ʒǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ FTP, ljƾLJİ ijǎǏƾ ȺǎǑ ȺǏǗljİLjIJĮLj njĮ DŽǁnjİLj NjǁĮ NjİIJĮijǎǏƾ Njİ IJdžnj mget, ȺǏLjnj ljĮIJİǃƾıİLj ljƾȺǎLjǎ ĮǏǒİǁǎ ĮȺǗ ĮǑIJƾ ȺǎǑ IJǎǑ DždžIJǀLJdžljĮnj Njƿıǔ ĮǑIJǀǐ IJdžǐ İnjIJǎNJǀǐ, ǏǔIJƾİLj DŽLjĮ İȺLjǃİǃĮǁǔıdž. ƧǑIJǀ dž İȺLjǃİǃĮǁǔıdž ǗNjǔǐ, NjȺǎǏİǁ njĮ ĮȺǎǃİǁ İnjǎǒNJdžIJLjljǀ, İLjįLjljƾ Įnj ǎ ĮǏLjLJNjǗǐ IJǔnj ĮǏǒİǁǔnj İǁnjĮLj NjİDŽƾNJǎǐ. ƶIJdžnj ȺİǏǁȺIJǔıdž ĮǑIJǀ, Įnj ȺNJdžljIJǏǎNJǎDŽǀıİIJİ IJdžnj İnjIJǎNJǀ prompt, ǎ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀǐ įİ DždžIJƾİLj İȺLjǃİǃĮǁǔıdž, ĮNJNJƾ ȺǏǎǒǔǏİǁ NjǗnjǎǐ IJǎǑ ıIJdž NjİIJĮijǎǏƾ IJǔnj ĮǏǒİǁǔnj ȺǎǑ IJǎǑ DždžIJǀLJdžljĮnj. Ƨnj ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 43 ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ ȺNJdžljIJǏǎNJǎDŽǀıİIJİ ǍĮnjƾ IJdžnj İnjIJǎNJǀ prompt DŽLjĮ įİǘIJİǏdž ijǎǏƾ, LJĮ ǃǏİLJİǁIJİ ȺƾNJLj ıIJdžnj ĮǏǒLjljǀ ljĮIJƾıIJĮıdž. ƧljǏLjǃǙǐ ĮnjIJǁıIJǎLjǒİǐ İnjIJǎNJƿǐ Njİ IJdžnj get ljĮLj IJdžnj mget İǁnjĮLj ǎLj put ljĮLj mput, ǎLj ǎȺǎǁİǐ NjİIJĮijƿǏǎǑnj ĮǏǒİǁĮ ĮȺǗ IJǎ įLjljǗ ıĮǐ ıǘıIJdžNjĮ ıIJǎ ĮȺǎNjĮljǏǑıNjƿnjǎ. ƠIJıLj NJǎLjȺǗnj, dž İnjIJǎNJǀ: put <ȩȞȠȝĮ ĮȡȤİȓȠȣ> NjİIJĮijƿǏİLj IJǎ ĮǏǒİǁǎ ĮǑIJǗ ıIJǎ server Njİ IJǎ ǁįLjǎ ǗnjǎNjĮ. Ƭ İnjIJǎNJǀ put <A> <B> NjİIJĮijƿǏİLj IJǎ ĮǏǒİǁǎ Ƨ ĮȺǗ IJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ıĮǐ ıIJǎnj ĮȺǎNjĮljǏǑıNjƿnjǎ įǁıljǎ, Njİ ǗnjǎNjĮ ƨ ljĮLj, IJƿNJǎǐ, dž İnjIJǎNJǀ mput <ǎnjǗNjĮIJĮ ĮǏǒİǁǔnj> NjİIJĮijƿǏİLj IJĮ ĮǏǒİǁĮ ȺǎǑ ljĮLJǎǏǁDžİIJİ, ĮȺǗ IJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ıĮǐ ıIJǎ server. ƶIJdžnj ȺİǏǁȺIJǔıdž IJdžǐ mput NjȺǎǏİǁIJİ ljĮLj ȺƾNJLj njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǀıİIJİ IJdžnj İnjIJǎNJǀ prompt , ǗȺǔǐ LjıǒǘİLj ljĮLj DŽLjĮ IJdžnj mget. ƴĮǏƾįİLjDŽNjĮ: ftp> put readme.txt 200 PORT command successful. 150 Opening ASCII mode data connection for readme.txt. 226 Transfer complete. 11831 bytes sent in 0.04 seconds (295.77 Kbytes/sec)

ƷƿNJǎǐ, İljIJǗǐ IJǎǑ njĮ IJǎȺǎLJİIJǀıİIJİ ĮǏǒİǁĮ, NjȺǎǏİǁIJİ njĮ ıǃǀıİIJİ ljĮLj ĮǏǒİǁĮ ĮȺǗ IJǎ server. ƧǑIJǗ İȺLjIJǑDŽǒƾnjİIJĮLj Njİ IJdžnj İnjIJǎNJǀ: delete <ȩȞȠȝĮ ĮȡȤİȓȠȣ> DŽLjĮ ƿnjĮ ĮǏǒİǁǎ ljĮLj: mdelete <ȠȞȩȝĮIJĮ ĮȡȤİȓȦȞ> DŽLjĮ ȺǎNJNJƾ ĮǏǒİǁĮ IJĮǑIJǗǒǏǎnjĮ. ƨĮıLjljǀ ȺǏǎǖȺǗLJİıdž DŽLjĮ njĮ NjȺǎǏİǁIJİ njĮ IJǎȺǎLJİIJǀıİIJİ ljĮLj ijǑıLjljƾ DŽLjĮ njĮ ıǃǀıİIJİ ĮǏǒİǁĮ ıIJǎ ĮȺǎNjĮljǏǑıNjƿnjǎ NjdžǒƾnjdžNjĮ, İǁnjĮLj njĮ ƿǒİIJİ įLjljĮǁǔNjĮ İDŽDŽǏĮijǀǐ ıIJǎ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjǎ ijƾljİNJǎ IJǎǑ NjdžǒĮnjǀNjĮIJǎǐ ĮǑIJǎǘ, ıIJǎnj ǎȺǎǁǎ LJƿNJİIJİ njĮ ljƾnjİIJİ IJLjǐ İnjƿǏDŽİLjİǐ IJdžǐ İDŽDŽǏĮijǀǐ ǀ įLjĮDŽǏĮijǀǐ. Ƨnj ıǑnjįİLJİǁIJİ Njİ ljĮnjǎnjLjljǗ login ljĮLj password, ljĮLj ǗǒLj anonymous, İǁnjĮLj ȺLjǎ ȺLjLJĮnjǗ njĮ ǑȺƾǏǒǎǑnj ijƾljİNJǎLj ıIJǎǑǐ ǎȺǎǁǎǑǐ LJĮ ƿǒİIJİ IJĮ įLjljĮLjǙNjĮIJĮ DŽLjĮ ǗNJİǐ ĮǑIJƿǐ IJLjǐ NJİLjIJǎǑǏDŽǁİǐ. ưİ anonymous ıǘnjįİıdž dž ȺLjLJĮnjǗIJdžIJĮ njĮ ƿǒİLj ljƾȺǎLjǎǐ IJĮ įLjljĮLjǙNjĮIJĮ DŽLjĮ njĮ NjȺǎǏİǁ njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǀıİLj IJdžnj İnjIJǎNJǀ put ǀ ĮljǗNjĮ ljĮLj delete İǁnjĮLj ȺLjǎ ıȺƾnjLjĮ. ƠnjĮǐ IJƿIJǎLjǎǐ ijƾljİNJǎǐ, ǎ ǎȺǎǁǎǐ ǑȺƾǏǒİLj ıǑnjǀLJǔǐ ıİ ljƾLJİ FTP server, İǁnjĮLj ǎ ijƾljİNJǎǐ Njİ IJǎ ǗnjǎNjĮ incoming. ƶIJǎ ijƾljİNJǎ ĮǑIJǗ, İȺLjIJǏƿȺİIJĮLj ıIJǎǑǐ anonymous ǒǏǀıIJİǐ njĮ IJǎȺǎLJİIJǎǘnj ĮǏǒİǁĮ ȺǎǑ İljIJLjNjǎǘnj ǗIJLj NjȺǎǏİǁ njĮ İǁnjĮLj ǒǏǀıLjNjĮ DŽLjĮ IJǎǑǐ ǑȺǗNJǎLjȺǎǑǐ ǒǏǀıIJİǐ. ƷĮ ĮǏǒİǁĮ ĮǑIJƾ İNJƿDŽǒǎnjIJĮLj ĮȺǗ IJǎ įLjĮǒİLjǏLjıIJǀ IJǎǑ FTP server ljĮLj Įnj ljǏLjLJǎǘnj ljĮIJƾNJNJdžNJĮ IJǎȺǎLJİIJǎǘnjIJĮLj ljƾIJǔ ĮȺǗ IJǎ ijƾljİNJǎ pub. īLjĮ NJǗDŽǎǑǐ ĮıijƾNJİLjĮǐ ǎLj ǒǏǀıIJİǐ įİnj NjȺǎǏǎǘnj njĮ įLjĮǃƾıǎǑnj ĮȺǗ IJǎ ijƾljİNJǎ incoming, ƿIJıLj ǙıIJİ njĮ ĮȺǎijİǑǒLJİǁ įLjĮljǁnjdžıdž ȺĮǏƾnjǎNjǎǑ ǀ ĮljĮIJƾNJNJdžNJǎǑ ǑNJLjljǎǘ. ƪǁįdž NjİIJĮijǎǏƾǐ ưLjĮ ȺĮǏƾNjİIJǏǎǐ ȺǎǑ ȺǏƿȺİLj njĮ ǎǏLjıIJİǁ Njƿıǔ IJǎǑ ȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJǎǐ FTP ljĮLj İȺdžǏİƾDžİLj ƾNjİıĮ IJǎnj IJǏǗȺǎ Njİ IJǎnj ǎȺǎǁǎ NjİIJĮijƿǏǎnjIJĮLj IJĮ įİįǎNjƿnjĮ, İǁnjĮLj dž ascii-bin. ưİ IJdžnj İnjIJǎNJǀ ascii İnjİǏDŽǎȺǎLjİǁIJĮLj dž NjİIJĮijǎǏƾ įİįǎNjƿnjǔnj IJǘȺǎǑ ascii, İnjǙ Njİ IJdžnj İnjIJǎNJǀ bin İnjİǏDŽǎȺǎLjİǁIJĮLj dž NjİIJĮijǎǏƾ įǑĮįLjljǙnj įİįǎNjƿnjǔnj (IJǘȺǎǑ bin). ƮĮIJƾ IJdžnj bin (binary) NjİIJĮijǎǏƾ, ƿnjĮ ĮǏǒİǁǎ NjİIJĮijƿǏİIJĮLj bit ȺǏǎǐ bit ĮǑIJǎǘıLjǎ. ƧǑIJǎǘ IJǎǑ İǁįǎǑǐ dž NjİIJĮijǎǏƾ İǁnjĮLj ljĮIJƾNJNJdžNJdž DŽLjĮ ĮǏǒİǁĮ ǗȺǔǐ İLjljǗnjİǐ, ǀǒǎǑǐ, İljIJİNJƿıLjNjĮ ȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJĮ, ıǑNjȺLjİıNjƿnjĮ įİįǎNjƿnjĮ, ĮǏǒİǁĮ įdžNjLjǎǑǏDŽdžNjƿnjĮ Njİ İȺİǍİǏDŽĮıIJƿǐ ljİLjNjƿnjǎǑ ǗȺǔǐ IJǎ Word lj.Į.. Ƭ ascii NjİIJĮijǎǏƾ įİįǎNjƿnjǔnj İǁnjĮLj ljǑǏǁǔǐ DŽLjĮ ĮǏǒİǁĮ ȺǎǑ ȺİǏLjƿǒǎǑnj ASCII ljİǁNjİnjǎ. ƶIJdžnj ȺİǏǁȺIJǔıdž ĮǑIJǀ, NJǗDŽǔ ȺLjLJĮnjǀǐ ĮıǑNjǃĮIJǗIJdžIJĮǐ NjİIJĮǍǘ IJǎǑ ĮȺǎNjĮljǏǑıNjƿnjǎǑ ljĮLj IJǎǑ IJǎȺLjljǎǘ ıǑıIJǀNjĮIJǎǐ, IJǎ FTP ĮnjĮNJĮNjǃƾnjİLj njĮ DŽİijǑǏǙıİLj IJLjǐ įLjĮijǎǏƿǐ, ƿIJıLj ǙıIJİ njĮ NjȺǎǏİǁ njĮ DŽǁnjİLj ĮnjƾDŽnjǔıdž IJǎǑ ljİLjNjƿnjǎǑ ıIJǎnj IJǎȺLjljǗ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ǒǔǏǁǐ ȺǏǗǃNJdžNjĮ. īLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ ljĮIJƾ IJdž NjİIJĮijǎǏƾ İnjǗǐ ĮǏǒİǁǎǑ ljİLjNjƿnjǎǑ ĮȺǗ ƿnjĮ UNIX ıǘıIJdžNjĮ ıİ ƿnjĮ PC, ǎ NJǀȺIJdžǐ LJĮ İǁǒİ ȺǏǗǃNJdžNjĮ ĮnjƾDŽnjǔıdžǐ IJǎǑ ĮǏǒİǁǎǑ, Įnj IJǎ ljĮIJƿǃĮDžİ Njİ binary IJǏǗȺǎ. ƧǑIJǗ LJĮ ıǑnjƿǃĮLjnjİ, DŽLjĮIJǁ İnjǙ ıIJǎ UNIX IJǎ IJƿNJǎǐ DŽǏĮNjNjǀǐ įdžNJǙnjİIJĮLj Njİ IJǎnj ǒĮǏĮljIJǀǏĮ ĮNJNJĮDŽǀǐ DŽǏĮNjNjǀǐ (ascii ljǔįLjljǗǐ 10), ıIJǎ DOS IJǎ IJƿNJǎǐ DŽǏĮNjNjǀǐ įdžNJǙnjİIJĮLj Njİ ƿnjĮ ǒĮǏĮljIJǀǏĮ ĮNJNJĮDŽǀǐ DŽǏĮNjNjǀǐ ljĮLj ƿnjĮ ǒĮǏĮljIJǀǏĮ İȺĮnjĮijǎǏƾǐ ljİijĮNJǀǐ (ascii ljǔįLjljǗǐ 13). ƧǑIJǗ ƿǒİLj ǔǐ ĮȺǎIJƿNJİıNjĮ njĮ Njdžnj ĮnjĮDŽnjǔǏǁDžİIJĮLj ıIJǎ DOS dž ĮNJNJĮDŽǀ DŽǏĮNjNjǀǐ IJǎǑ UNIX ljĮLj IJǎ ĮǏǒİǁǎ njĮ İNjijĮnjǁDžİIJĮLj ıIJǎ DOS ıĮ NjLjĮ ȺǎNJǘ NjİDŽƾNJdž ıİ Njǀljǎǐ ıİLjǏƾ NJƿǍİǔnj, DŽİDŽǎnjǗǐ ȺǎǑ ljĮLJLjıIJƾ įǘıljǎNJdž ǀ ĮljǗNjdž ljĮLj ĮįǘnjĮIJdž IJdžnj ĮnjƾDŽnjǔıǀ IJǎǑ. Ƨnj DŽǁnjİLj NjİIJĮijǎǏƾ İnjǗǐ binary ĮǏǒİǁǎǑ Njİ ascii IJǏǗȺǎ, IJǎ FTP NjȺǎǏİǁ njĮ ȺĮǏƿNjǃİLj ljĮIJĮıIJǏǎijLjljƾ ıIJǎ ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 44 ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ ĮǏǒİǁǎ ĮǑIJǗ ljĮLj njĮ IJǎ ljƾnjİLj Njdž ĮnjĮDŽnjǙıLjNjǎ. ƠIJıLj, ıİ NjǁĮ İLjljǗnjĮ ȺǎǑ LJĮ NjİIJĮijİǏLJİǁ ǔǐ ascii, IJǎ FTP NjȺǎǏİǁ njĮ ljƾnjİLj ljƾȺǎLjİǐ ĮNJNJĮDŽƿǐ IJLjǐ ǎȺǎǁİǐ LJĮ ƿljĮnjİ Įnj ĮǑIJǀ ǀIJĮnj ljİǁNjİnjǎ, Njİ ĮȺǎIJƿNJİıNjĮ njĮ Njdžnj NjȺǎǏƿıİLj dž İLjljǗnjĮ njĮ İNjijĮnjLjıIJİǁ IJǎȺLjljƾ NjİIJƾ IJdž NjİIJĮijǎǏƾ IJdžǐ. Ƴ İǍ’ ǎǏLjıNjǎǘ İnjİǏDŽǗǐ IJǏǗȺǎǐ NjİIJĮijǎǏƾǐ įİįǎNjƿnjǔnj İǁnjĮLj ǎ ascii. īLjĮ IJǎ NJǗDŽǎ ĮǑIJǗ, İȺLjǃƾNJNJİIJĮLj dž ĮNJNJĮDŽǀ ĮǑIJǎǘ IJǎǑ IJǏǗȺǎǑ NjİIJĮijǎǏƾǐ įİįǎNjƿnjǔnj, ȺǏǎljİLjNjƿnjǎǑ njĮ DŽǁnjİLj ıǔıIJƾ dž NjİIJĮijǎǏƾ ǎȺǎLjǎǑįǀȺǎIJİ ƾNJNJǎǑ IJǘȺǎǑ ĮǏǒİǁǔnj, İljIJǗǐ ĮȺǗ ljİǁNjİnjǎ. ƩLjĮijǎǏİIJLjljƾ LJĮ ȺĮǏǎǑıLjĮıIJǎǘnj IJĮ ȺǏǎǃNJǀNjĮIJĮ ȺǎǑ İljIJƿLJdžljĮnj ȺĮǏĮȺƾnjǔ. ƪȺǁıdžǐ įİnj ǑȺƾǏǒİLj ıǁDŽǎǑǏdž ljĮLj DŽİnjLjljǀ NjƿLJǎįǎǐ DŽLjĮ IJǎ ȺǎLjĮ ĮǏǒİǁĮ LJƿNJǎǑnj ascii ljĮLj ȺǎLjĮ bin NjİIJĮijǎǏƾ, DŽLj’ ĮǑIJǗ ȺĮǏĮljƾIJǔ ȺĮǏĮIJǁLJİnjIJĮLj ǎǏLjıNjƿnjǎLj ǃĮıLjljǎǁ ljĮnjǗnjİǐ. ưİ ascii IJǏǗȺǎ LJĮ NjİIJĮijƿǏǎnjIJĮLj ĮǏǒİǁĮ IJĮ ǎȺǎǁĮ İǁnjĮLj ĮȺǎljNJİLjıIJLjljƾ ĮǏǒİǁĮ ljİLjNjƿnjǎǑ (ǗȺǔǐ ĮǑIJƾ Njİ ljĮIJƾNJdžǍdž .txt), įdžNJĮįǀ ĮǏǒİǁĮ ljİLjNjƿnjǎǑ IJĮ ǎȺǎǁĮ İǁnjĮLj ƾNjİıĮ ĮnjĮDŽnjǙıLjNjĮ ĮȺǗ ƿnjĮnj ljİLjNjİnjǎDŽǏƾijǎ (text editor). ƧǑIJǗ ıdžNjĮǁnjİLj, ǗIJLj ƿnjĮ ĮǏǒİǁǎ DŽLjĮ ljƾȺǎLjǎnj İȺİǍİǏDŽĮıIJǀ ljİLjNjƿnjǎǑ ǗȺǔǐ IJǎ Word, LJĮ ȺǏƿȺİLj njĮ NjİIJĮijİǏLJİǁ Njİ binary IJǏǗȺǎ. ưȺǎǏİǁ, ǗȺǔǐ DŽǁnjİIJĮLj ĮnjIJLjNJdžȺIJǗ, njĮ ȺĮǏǎǑıLjĮıIJİǁ ȺǏǗǃNJdžNjĮ Ⱥ.ǒ. Njİ ƿnjĮ ĮǏǒİǁǎ ljĮIJƾNJdžǍdžǐ .doc. Ƨnj IJǎ ĮǏǒİǁǎ İǁnjĮLj ƿnjĮ ĮȺNJǗ ĮǏǒİǁǎ ljİLjNjƿnjǎǑ, ĮȺĮLjIJİǁ ascii NjİIJĮijǎǏƾ. Ƨnj ǗNjǔǐ İǁnjĮLj įdžNjLjǎǑǏDŽdžNjƿnjǎ NjƿıĮ ĮȺǗ IJǎ Word, IJǗIJİ ĮȺĮLjIJİǁ binary. ƮƾȺǎLjİǐ ĮljǗNjdž ljĮIJĮNJǀǍİLjǐ ascii ĮǏǒİǁǔnj İǁnjĮLj ǎLj .shar, .uu, .uue ljĮLJǙǐ ljĮLj ǎLj .eps ǀ .ps ȺǎǑ ĮnjIJLjıIJǎLjǒǎǘnj ıİ ĮǏǒİǁĮ postscript. ƷĮ ȺİǏLjııǗIJİǏĮ ĮȺǗ IJĮ ǑȺǗNJǎLjȺĮ İǁįdž ĮǏǒİǁǔnj ĮȺĮLjIJǎǘnj binary NjİIJĮijǎǏƾ ljĮLj ĮȺNJǙǐ İnjįİLjljIJLjljƾ ĮnjĮijƿǏǎnjIJĮLj ǎǏLjıNjƿnjİǐ ljĮIJĮNJǀǍİLjǐ: .arc, .arj, .gif, .gz, .jpg, .lzh, .tar, .zip, .wav, .avi, .mov, .mpeg, .exe, .com. ƪNjijƾnjLjıdž ljĮIJƾıIJĮıdžǐ ưLjĮ ĮljǗNjdž ȺǎNJǘ ǒǏǀıLjNjdž İnjIJǎNJǀ ıIJǎ FTP İǁnjĮLj dž: status ƣȺǔǐ ijĮǁnjİIJĮLj ljĮLj ĮȺǗ IJǎ ǗnjǎNjĮ IJdžǐ, dž status İNjijĮnjǁDžİLj ǗNJİǐ IJLjǐ IJǏƿǒǎǑıİǐ ǏǑLJNjǁıİLjǐ, įdžNJĮįǀ IJdžnj ljĮIJƾıIJĮıdž IJǎǑ ıǑıIJǀNjĮIJǎǐ. ƶIJLjǐ ǏǑLJNjǁıİLjǐ ȺǎǑ įİǁǒnjİLj, ȺİǏLjNJĮNjǃƾnjİIJĮLj dž İnjIJǎNJǀ prompt (Įnj įdžNJĮįǀ LJĮ DždžIJİǁIJĮLj İȺLjǃİǃĮǁǔıdž DŽLjĮ IJdž NjİIJĮijǎǏƾ İnjǗǐ ĮǏǒİǁǎǑ Njİ IJLjǐ İnjIJǎNJƿǐ get, mget, put, mput) ljĮLJǙǐ ljĮLj ǎ İljƾıIJǎIJİ IJǏǗȺǎǐ NjİIJĮijǎǏƾǐ ĮǏǒİǁǔnj (Įnj İǁnjĮLj įdžNJĮįǀ ascii ǀ bin). ƠIJıLj, İǁnjĮLj ǒǏǀıLjNjǎ ȺǏLjnj ĮȺǗ IJdžnj İljIJƿNJİıdž ljƾȺǎLjĮǐ İnjIJǎNJǀǐ NjİIJĮijǎǏƾǐ njĮ DŽǁnjİIJĮLj ƿNJİDŽǒǎǐ Njİ IJdžnj İnjIJǎNJǀ status, DŽLjĮ njĮ Njdžnj NjİIJĮijƿǏİIJĮLj NJĮnjLJĮıNjƿnjĮ ljƾȺǎLjǎ ĮǏǒİǁǎ. ƴĮǏƾįİLjDŽNjĮ: ftp> status DzȖȚȞİ ıȪȞįİıȘ ȝİ: ftp.microsoft.com. ȉȪʌȠȢ: ascii; ȁİʌIJȠȝȑȡİȚİȢ: ǼȞİȡȖȒ ; ȀȠȣįȠȪȞȚ: ǹȞİȞİȡȖȒ ; ǹȜȜȘȜİʌȓįȡĮıȘ: ǼȞİȡȖȒ ; ǼțIJİIJĮȝȑȞĮ ȠȞȩȝĮIJĮ: ǼȞİȡȖȒ ǼȞIJȠʌȚıȝȩȢ ıijĮȜȝȐIJȦȞ: ǹȞİȞİȡȖȒ ; ǼȝijȐȞȚıȘ ıȣȝȕȩȜȠȣ hash: ǹȞİȞİȡȖȒ .

ƨǎdžLJdžIJLjljƿǐ ǎįdžDŽǁİǐ Ʒǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ FTP, İljIJǗǐ IJǔnj ȺĮǏĮȺƾnjǔ İnjIJǎNJǙnj, ȺİǏLjNJĮNjǃƾnjİLj ljĮLj on-line help. ƮƾLJİ ıIJLjDŽNjǀ įdžNJĮįǀ, ǑȺƾǏǒİLj dž įǑnjĮIJǗIJdžIJĮ ȺǏǎıȺƿNJĮıdžǐ ȺNJdžǏǎijǎǏLjǙnj, ȺǎǑ İǁIJİ ĮijǎǏǎǘnj DŽİnjLjljƾ IJLjǐ ǑȺƾǏǒǎǑıİǐ İnjIJǎNJƿǐ, İǁIJİ ȺLjǎ NJİȺIJǎNjİǏǙǐ ljƾȺǎLjĮ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjdž İnjIJǎNJǀ. ưİ IJdžnj İnjIJǎNJǀ help, ȺĮǏǎǑıLjƾDžİIJĮLj NjLjĮ NJǁıIJĮ Njİ ǗNJİǐ IJLjǐ įLjĮLJƿıLjNjİǐ İnjIJǎNJƿǐ IJǎǑ ȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJǎǐ FTP. ƴNJdžǏǎijǎǏǁİǐ DŽLjĮ ljƾȺǎLjĮ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjdž İnjIJǎNJǀ NjȺǎǏǎǘnj njĮ ĮnjIJNJdžLJǎǘnj Njİ IJdžnj: help <ȩȞȠȝĮ İȞIJȠȜȒȢ> Ƭ ǃǎǀLJİLjĮ IJǎǑ FTP, Įnj ljĮLj İǁnjĮLj ȺİǏLjǎǏLjıNjƿnjdž, NjȺǎǏİǁ njĮ ijĮnjİǁ ǒǏǀıLjNjdž ıIJdžnj ȺİǏǁȺIJǔıdž ȺǎǑ ǒǏİLjĮıIJİǁ ǑȺİnjLJǘNjLjıdž ljƾȺǎLjĮǐ İnjIJǎNJǀǐ. ƴĮǏƾįİLjDŽNjĮ: ftp> help ȅȚ İȞIJȠȜȑȢ įȚĮșȑIJȠȣȞ ıȣȞIJȠȝȠȖȡĮijȓİȢ. ! ? append ascii bell binary bye cd close

delete debug dir disconnect get glob hash help lcd

ȅȚ İȞIJȠȜȑȢ İȓȞĮȚ:

literal ls mdelete mdir mget mkdir mls mput open

prompt put pwd quit quote recv remotehelp rename rmdir

send status trace type user verbose

ƧȺǎıǘnjįİıdž ljĮLj ƠǍǎįǎǐ Ƨijǎǘ ǎNJǎljNJdžǏǙıİIJİ IJdžnj İǏDŽĮıǁĮ ıĮǐ, NjȺǎǏİǁIJİ njĮ ǃDŽİǁIJİ ĮȺǗ IJǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ Njİ IJLjǐ İnjIJǎNJƿǐ: ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


45

ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ quit ǀ bye

ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ

ƶIJdžnj ȺİǏǁȺIJǔıdž ǗNjǔǐ ȺǎǑ LJƿNJİIJİ njĮ ıǑnjįİLJİǁIJİ Njİ ljƾȺǎLjǎ ƾNJNJǎ FTP-site, įİnj İǁnjĮLj ĮȺĮǏĮǁIJdžIJǎ njĮ ljNJİǁıİIJİ Njİ IJdžnj İnjIJǎNJǀ quit IJǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ FTP. ưȺǎǏİǁIJİ njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǀıİIJİ IJdžnj İnjIJǎNJǀ close, dž ǎȺǎǁĮ LJĮ ıĮǐ ĮȺǎıǑnjįƿıİLj ĮȺNJǙǐ ĮȺǗ IJǎ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjǎ server ljĮLj LJĮ ıĮǐ İNjijĮnjǁıİLj IJǎ DŽnjǙǏLjNjǎ prompt: ftp>. ƶIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ Njİ IJdž ǒǏǀıdž IJdžǐ open, ǗȺǔǐ ȺĮǏǎǑıLjƾıIJdžljİ ȺĮǏĮȺƾnjǔ, ƿǒİIJİ IJdž įǑnjĮIJǗIJdžIJĮ njĮ ıǑnjįİLJİǁIJİ Njİ ljƾȺǎLjǎnj ƾNJNJǎ server. ƪȺLjNJǎDŽǀ FTP-site ƧnjĮDždžIJǙnjIJĮǐ ljƾȺǎLjĮ ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮ (ĮǏǒİǁǎ ǀ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ) NjƿıĮ ĮȺǗ IJǎ FTP, ȺǏƿȺİLj njĮ NJĮNjǃƾnjİIJİ ǑȺǗǓdž ıĮǐ ljĮIJĮǏǒǀnj, IJǎ ȺǗıǎ NjĮljǏLjƾ İǁnjĮLj ǎ server ıIJǎnj ǎȺǎǁǎ LJƿNJİIJİ njĮ ıǑnjįİLJİǁIJİ. Ƨnj «ljĮIJİǃƾıİIJİ» ƿnjĮ ĮǏǒİǁǎ ĮȺǗ įǘǎ servers ǎ ƿnjĮǐ İlj IJǔnj ǎȺǎǁǔnj İǁnjĮLj ıIJdžnj ƭĮȺǔnjǁĮ ljĮLj ǎ ıIJdžnj ƪNJNJƾįĮ, İǁnjĮLj NJǎDŽLjljǗ ǗIJLj ıIJdž įİǘIJİǏdž ȺİǏǁȺIJǔıdž ǎ ıIJǗǒǎǐ ıĮǐ LJĮ İȺLjIJİǑǒLJİǁ ȺǎNJǘ ȺLjǎ DŽǏǀDŽǎǏĮ. ƮĮNJǗ LJĮ ǀIJĮnj njĮ ĮȺǎijİǘDŽİIJİ IJdž NjİIJĮijǎǏƾ ĮǏǒİǁǔnj ĮȺǗ FTP-sites IJǎǑ İǍǔIJİǏLjljǎǘ, ǗIJĮnj ĮǑIJƾ ǃǏǁıljǎnjIJĮLj ljĮLj ıİ sites ȺǎNJǘ ȺLjǎ ljǎnjIJƾ ıİ ıĮǐ. īLjĮ IJǎ NJǗDŽǎ ĮǑIJǗ ƿǒǎǑnj įdžNjLjǎǑǏDŽdžLJİǁ ljƾȺǎLjǎLj servers ȺǎǑ ǎnjǎNjƾDžǎnjIJĮLj mirror sites, ǎLj ǎȺǎǁǎLj ȺİǏLjƿǒǎǑnj IJĮ ĮǏǒİǁĮ İnjǗǐ ƾNJNJǎǑ ĮȺǎNjĮljǏǑıNjƿnjǎǑ NjdžǒĮnjǀNjĮIJǎǐ. ƳLj servers ĮǑIJǎǁ İnjdžNjİǏǙnjǎnjIJĮLj ljĮIJƾ IJĮljIJƾ ǒǏǎnjLjljƾ įLjĮıIJǀNjĮIJĮ, ƿIJıLj ǙıIJİ njĮ İǁnjĮLj Ǘıǎ IJǎ įǑnjĮIJǗnj ǗNjǎLjǎLj Njİ ĮǑIJǎǘǐ ȺǎǑ "ljĮLJǏİijIJǁDžǎǑnj". ƠIJıLj, ĮȺǗ ƿnjĮnj ĮȺǎNjĮljǏǑıNjƿnjǎ server ȺǏǎIJLjNjǗIJİǏǎ İǁnjĮLj, Įnj ǑȺƾǏǒİLj, ljƾȺǎLjǎ mirror IJǎǑ, ǗIJĮnj ĮǑIJǗ İǁnjĮLj ljǎnjIJǘIJİǏĮ ıİ ıĮǐ. ƷƿNJǎǐ, NJǗDŽǔ IJǎǑ ǗIJLj NjİDŽƾNJǎ ȺǎıǎıIJǗ FTP-servers İǁnjĮLj NjdžǒĮnjǀNjĮIJĮ ȺǎǑ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnjIJĮLj DŽLjĮ įLjƾijǎǏİǐ įǎǑNJİLjƿǐ, İǁnjĮLj İǘNJǎDŽǎ, ǗIJLj IJLjǐ ǙǏİǐ DŽǏĮijİǁǎǑ ǎ ijǗǏIJǎǐ İǏDŽĮıǁĮǐ IJǎǑǐ LJĮ İǁnjĮLj NjİDŽƾNJǎǐ ljĮLj dž IJĮǒǘIJdžIJĮ NjİIJĮijǎǏƾǐ NjLjljǏǗIJİǏdž. ƠIJıLj DŽLjĮ ljĮNJǘIJİǏĮ ĮȺǎIJİNJƿıNjĮIJĮ NjȺǎǏİǁIJİ njĮ įǎǑNJİǘİIJİ ıİ ǙǏİǐ ȺǎǑ IJĮ NjdžǒĮnjǀNjĮIJĮ Njİ IJĮ ǎȺǎǁĮ ıǑnjįİǗıĮıIJİ įİnj ĮȺĮıǒǎNJǎǘnjIJĮLj LjįLjĮǁIJİǏĮ Njİ ƾNJNJİǐ İǏDŽĮıǁİǐ. ƪnjIJǎȺLjıNjǗǐ ĮǏǒİǁǔnj ƶİ ƿnjĮ FTP site, o ijƾljİNJǎǐ ǎ ǎȺǎǁǎǐ ȺİǏLjƿǒİLj ıǑnjǀLJǔǐ İnjįLjĮijƿǏǎnjIJĮ DŽLjĮ IJǎ ljǎLjnjǗ ȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJĮ ljĮLj ĮǏǒİǁĮ İǁnjĮLj IJǎ /pub. Ʒǎ pub, ĮȺǗ IJĮ ȺǏǙIJĮ DŽǏƾNjNjĮIJĮ IJdžǐ NJƿǍdžǐ public, įdžNJǙnjİLj ǗIJLj İljİǁ ǃǏǁıljİIJĮLj IJǎ ǑNJLjljǗ ȺǎǑ İnjįLjĮijƿǏİLj IJǎ ljǎLjnjǗ ȺǎǑ ıǑnjįƿİIJĮLj Njİ IJǎ server. ƳLj ǑȺǗNJǎLjȺǎLj ijƾljİNJǎLj ȺǎǑ ıǑnjĮnjIJLjǎǘnjIJĮLj ıIJǎnj ȺǏǙIJǎ ijƾljİNJǎ IJǎǑ server įİnj İǁnjĮLj ıǑnjǀLJǔǐ ǒǏǀıLjNjǎLj DŽLjĮ IJǎǑǐ ǒǏǀıIJİǐ ȺǎǑ ıǑnjįƿǎnjIJĮLj ı’ ĮǑIJǗnj, NjLjĮ ȺǎǑ ljĮIJƾ ljǘǏLjǎ NJǗDŽǎ ȺİǏLjNJĮNjǃƾnjǎǑnj ĮǏǒİǁĮ ljĮLj ȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJĮ ȺǎǑ İǍǑȺdžǏİIJǎǘnj IJǎ ıǘıIJdžNjĮ. Ƨijǎǘ NjȺİǁIJİ ıIJǎ ijƾljİNJǎ pub, ıǑnjǀLJǔǐ IJĮ ǎnjǗNjĮIJĮ IJǔnj ijĮljƿNJǔnj LJĮ ıĮǐ ljĮIJİǑLJǘnjǎǑnj ıIJdžnj İǘǏİıdž IJǔnj ȺǏǎDŽǏĮNjNjƾIJǔnj ȺǎǑ ıĮǐ İnjįLjĮijƿǏǎǑnj. ƠIJıLj, Įnj ƿǒİIJİ PC ljĮLj NJİLjIJǎǑǏDŽLjljǗ ıǘıIJdžNjĮ Windows 95, LJĮ ǀIJĮnj ljĮNJǗ njĮ ǓƾǍİIJİ ıIJǎǑǐ ijĮljƿNJǎǑǐ ȺǎǑ IJĮ ǎnjǗNjĮIJƾ IJǎǑǐ LJĮ ıǒİIJǁDžǎnjIJĮLj Njİ ĮǑIJƾ. ưİIJƾ ĮȺǗ İljİǁ, ȺLjLJĮnjǗ İǁnjĮLj njĮ įİǁIJİ ljƾȺǎLjİǐ ljĮIJdžDŽǎǏǁİǐ ıĮnj ǎnjǗNjĮIJĮ ijĮljƿNJǔnj, ǗȺǔǐ antivirus, tools, browsers ljĮLj ƾNJNJĮ. ƶǘnjIJǎNjĮ NJǎLjȺǗnj, LJĮ ĮȺǎljIJǀıİIJİ IJdžnj İNjȺİLjǏǁĮ, ǙıIJİ njĮ İnjIJǎȺǁDžİIJİ İǘljǎNJĮ IJĮ ȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJĮ ljĮLj IJĮ ĮǏǒİǁĮ ȺǎǑ ıĮǐ ĮijǎǏǎǘnj ljĮLj dž įǎǑNJİLjƾ ıĮǐ LJĮ DŽǁnjİLj ȺLjǎ İǘljǎNJdž ljĮLj ȺLjǎ İǑǒƾǏLjıIJdž.

4.5 ƸȺdžǏİıǁĮ Usenet news ƷĮ Usenet news ǀ ĮȺNJƾ news ĮȺǎIJİNJǎǘnj NjǁĮ ǑȺdžǏİıǁĮ IJǎǑ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ, dž ǎȺǎǁĮ įǁnjİLj ıIJǎǑǐ ǒǏǀıIJİǐ IJdž įǑnjĮIJǗIJdžIJĮ njĮ ıǑNjNjİIJƿǒǎǑnj ıİ ĮnjǎLjǒIJƿǐ ıǑDždžIJǀıİLjǐ Ⱥƾnjǔ ıİ LJƿNjĮIJĮ ȺǎǑ IJǎǑǐ İnjįLjĮijƿǏǎǑnj, ĮȺǗ IJLjǐ LJİIJLjljƿǐ İȺLjıIJǀNjİǐ NjƿǒǏLj IJǎnj ĮLJNJdžIJLjıNjǗ ljĮLj ĮȺǗ IJLjǐ IJƿǒnjİǐ NjƿǒǏLj IJdž NjĮDŽİLjǏLjljǀ. ƳǑıLjĮıIJLjljƾ ȺǏǗljİLjIJĮLj DŽLjĮ ƿnjĮ ıǘnjǎNJǎ ĮȺǗ ȺǁnjĮljİǐ ĮnjĮljǎLjnjǙıİǔnj, ıİ ljĮLJƿnjĮ ĮȺǗ IJǎǑǐ ǎȺǎǁǎǑǐ ıǑDždžIJİǁIJĮLj ƿnjĮ įLjĮijǎǏİIJLjljǗ LJƿNjĮ. Ƴ ljƾLJİ ǒǏǀıIJdžǐ NjȺǎǏİǁ njĮ "ĮnjĮǏIJƾ" NjdžnjǘNjĮIJĮ ıIJǎǑǐ ȺǁnjĮljİǐ ĮǑIJǎǘǐ, njĮ įLjĮǃƾDžİLj IJĮ NjdžnjǘNjĮIJĮ ƾNJNJǔnj ǒǏdžıIJǙnj ljĮLj njĮ ĮȺĮnjIJƾ ıİ ĮǑIJƾ. ƶIJdžnj ǎǏǎNJǎDŽǁĮ IJǔnj news, IJĮ NjdžnjǘNjĮIJĮ IJǔnj ǒǏdžıIJǙnj ǎnjǎNjƾDžǎnjIJĮLj ƾǏLJǏĮ, İnjǙ ǎLj ȺǁnjĮljİǐ ĮnjĮljǎLjnjǙıİǔnj ǎnjǎNjƾDžǎnjIJĮLj newsgroups ǀ discussion groups (ǎNjƾįİǐ ıǑDždžIJǀıİǔnj). Newsgroups ljĮLj LjİǏĮǏǒǁİǐ ƮƾLJİ newsgroup ƿǒİLj ƿnjĮ ǗnjǎNjĮ, IJǎ ǎȺǎǁǎ ijĮnjİǏǙnjİLj IJǎ LJƿNjĮ IJǔnj ıǑDždžIJǀıİǔnj ȺǎǑ įLjİǍƾDŽǎnjIJĮLj ıİ ĮǑIJǗ. Ƭ ȺǎLjljLjNJǁĮ IJǔnj LJİNjƾIJǔnj İǁnjĮLj ĮnjİǍƾnjIJNJdžIJdž, ljĮLJǙǐ ǑȺƾǏǒǎǑnj ĮǏljİIJƿǐ ǒLjNJLjƾįİǐ newsgroups. ƧnjƾNJǎDŽĮ Njİ IJĮ LJƿNjĮIJƾ IJǎǑǐ, IJĮ newsgroups İǁnjĮLj IJĮǍLjnjǎNjdžNjƿnjĮ ıİ NjİDŽƾNJİǐ ljĮIJdžDŽǎǏǁİǐ, IJLjǐ LjİǏĮǏǒǁİǐ. ƳLj 8 ǃĮıLjljƿǐ ǀ İȺǁıdžNjİǐ LjİǏĮǏǒǁİǐ İǁnjĮLj ǎLj İǍǀǐ: ƭİǏĮǏǒǁĮ comp humanities

ĬƿNjĮ İnjĮıǒǗNJdžıdžǐ IJǔnj newsgroups ȺǎǑ ȺİǏLjNJĮNjǃƾnjİLj džNJİljIJǏǎnjLjljǎǁ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJƿǐ ĮnjLJǏǔȺLjıIJLjljƿǐ İȺLjıIJǀNjİǐ ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ news rec sci soc talk misc

46 ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ dž ǁįLjĮ dž ǑȺdžǏİıǁĮ IJǔnj news hobbies, ĮnjĮǓǑǒǀ, İNJİǘLJİǏǎǐ ǒǏǗnjǎǐ LJİIJLjljƿǐ İȺLjıIJǀNjİǐ ljǎLjnjǔnjLjljƾ LJƿNjĮIJĮ İȺǁNjĮǒĮ LJƿNjĮIJĮ IJdžǐ İȺLjljĮLjǏǗIJdžIJĮǐ (ȺǎNJLjIJLjljƾ, LJǏdžıljİǑIJLjljƾ lj.ƾ.) LJƿNjĮIJĮ ȺǎǑ įİnj NjȺǎǏǎǘnj njĮ IJĮǍLjnjǎNjdžLJǎǘnj ıİ NjǁĮ ĮȺǗ IJLjǐ ȺĮǏĮȺƾnjǔ ljĮIJdžDŽǎǏǁİǐ

ƮƾLJİ LjİǏĮǏǒǁĮ İǁnjĮLj ǒǔǏLjıNjƿnjdž ıİ LJİNjĮIJLjljƿǐ ǑȺǎljĮIJdžDŽǎǏǁİǐ, ǎLj ǎȺǎǁİǐ NjȺǎǏİǁ Njİ IJdž ıİLjǏƾ IJǎǑǐ njĮ ȺİǏLjNJĮNjǃƾnjǎǑnj įLjljƿǐ IJǎǑǐ ǑȺǎljĮIJdžDŽǎǏǁİǐ, lj.ǎ.lj.. ƷĮ newsgroups, NJǎLjȺǗnj, İǁnjĮLj IJĮǍLjnjǎNjdžNjƿnjĮ ıİ NjǁĮ įǎNjǀ įƿnjIJǏǎǑ, NjƿǏǎǐ IJdžǐ ǎȺǎǁĮǐ ijĮǁnjİIJĮLj ȺĮǏĮljƾIJǔ: comp

humanities

news

misc

rec

bio

sci

soc

talk

chem

math

med

physics

psychology

cardiology

diseases

immunology

orthopedics

pathology

cancer

hepatitis

lyme

osteoporosis

ƷĮ ǎnjǗNjĮIJĮ IJǔnj ljĮIJdžDŽǎǏLjǙnj ıIJLjǐ ǎȺǎǁİǐ ĮnjǀljİLj ljƾȺǎLjǎ newsgroup, ĮȺǗ IJǎ DŽİnjLjljǗIJİǏǎ ȺǏǎǐ IJǎ İLjįLjljǗIJİǏǎ ljĮLj ǒǔǏLjıNjƿnjĮ Njİ IJİNJİǁİǐ, ıǒdžNjĮIJǁDžǎǑnj IJǎ ǗnjǎNjĮ IJǎǑ newsgroup (Ⱥ.ǒ. sci.med.pathology). ƳLj 8 LjİǏĮǏǒǁİǐ ȺǎǑ ĮnjĮijƿǏLJdžljĮnj ȺĮǏĮȺƾnjǔ ƿǒǎǑnj IJǎ ǒĮǏĮljIJdžǏLjıIJLjljǗ ǗIJLj, DŽLjĮ njĮ įdžNjLjǎǑǏDŽdžLJİǁ ıİ ǎȺǎLjĮįǀȺǎIJİ ĮȺǗ ĮǑIJƿǐ ƿnjĮ ljĮLjnjǎǘǏLjǎ newsgroup, ȺǏƿȺİLj njĮ ȺǏǎdžDŽdžLJİǁ NjǁĮ įLjĮįLjljĮıǁĮ ıǑDžǀIJdžıdžǐ ljĮLj ǓdžijǎijǎǏǁĮǐ NjİIJĮǍǘ IJǔnj ǒǏdžıIJǙnj IJǎǑ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ. Ƭ ȺİȺǎǁLJdžıdž ǎǏLjıNjƿnjǔnj ĮnjLJǏǙȺǔnj ǗIJLj dž įdžNjLjǎǑǏDŽǁĮ İnjǗǐ newsgroup LJĮ ƿȺǏİȺİ njĮ İǁnjĮLj İnjIJİNJǙǐ İNJİǘLJİǏdž ǎįǀDŽdžıİ ıIJdž LJƿıȺLjıdž IJdžǐ LjİǏĮǏǒǁĮǐ alt, dž ǎȺǎǁĮ ȺİǏLjNJĮNjǃƾnjİLj newsgroups ljƾLJİ İǁįǎǑǐ ljĮLj ĮȺǎljIJƾ ıǑnjİǒǙǐ ljĮLjnjǎǘǏLjĮ, ljĮLJǙǐ ǎȺǎLjǎıįǀȺǎIJİ ǒǏǀıIJdžǐ NjȺǎǏİǁ njĮ įdžNjLjǎǑǏDŽǀıİLj newsgroups ıIJdžnj LjİǏĮǏǒǁĮ ĮǑIJǀ. ƪȺLjȺNJƿǎnj, ǑȺƾǏǒǎǑnj LjİǏĮǏǒǁİǐ ȺǎǑ ȺİǏLjNJĮNjǃƾnjǎǑnj newsgroups IJĮ ǎȺǎǁĮ ĮıǒǎNJǎǘnjIJĮLj Njİ LJƿNjĮIJĮ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjǔnj ǒǔǏǙnj ljĮLj ıIJĮ ǎȺǎǁĮ ǎLj ıǑDždžIJǀıİLjǐ ıǑǒnjƾ įLjİǍƾDŽǎnjIJĮLj ıIJLjǐ DŽNJǙııİǐ IJǔnj ǒǔǏǙnj ĮǑIJǙnj. ƳǏLjıNjƿnjİǐ IJƿIJǎLjİǐ LjİǏĮǏǒǁİǐ ijĮǁnjǎnjIJĮLj ȺĮǏĮljƾIJǔ: ƭİǏĮǏǒǁĮ

ƹǙǏĮ

de

īİǏNjĮnjǁĮ

es

ƭıȺĮnjǁĮ

fr

īĮNJNJǁĮ

grk

ƪNJNJƾįĮ

it

ƭIJĮNJǁĮ

uk

ƬnjǔNjƿnjǎ ƨĮıǁNJİLjǎ

ƶǑnjĮnjIJǙnjIJĮLj ljĮLj įLjƾijǎǏİǐ ƾNJNJİǐ LjİǏĮǏǒǁİǐ İLjįLjljǎǘ İnjįLjĮijƿǏǎnjIJǎǐ, ǗȺǔǐ dž bionet, ȺǎǑ ĮȺİǑLJǘnjİIJĮLj ıİ ǗıǎǑǐ ĮıǒǎNJǎǘnjIJĮLj Njİ IJdž ǃLjǎNJǎDŽǁĮ, ǀ dž k12, ȺǎǑ ĮıǒǎNJİǁIJĮLj Njİ IJdžnj ĮNjİǏLjljĮnjLjljǀ İljȺĮǁįİǑıdž ĮȺǗ IJǎ njdžȺLjĮDŽǔDŽİǁǎ ƿǔǐ ljĮLj IJdž 12dž IJƾǍdž. ƷƿNJǎǐ, įLjljƿǐ IJǎǑǐ LjİǏĮǏǒǁİǐ ƿǒǎǑnj ljĮLj įLjƾijǎǏĮ ȺĮnjİȺLjıIJǀNjLjĮ, LjįLjǔIJLjljƿǐ İIJĮLjǏİǁİǐ (Ⱥ.ǒ. dž LjİǏĮǏǒǁĮ microsoft, ȺǎǑ ĮıǒǎNJİǁIJĮLj Njİ IJĮ ȺǏǎǕǗnjIJĮ IJdžǐ DŽnjǔıIJǀǐ İIJĮLjǏİǁĮǐ NJǎDŽLjıNjLjljǎǘ) ljNJȺ. News servers ljĮLj news clients ƷĮ ƾǏLJǏĮ ȺǎǑ ıIJƿNJnjǎǑnj ǎLj ǒǏǀıIJİǐ ıIJĮ įLjƾijǎǏĮ newsgroups ĮȺǎLJdžljİǘǎnjIJĮLj ıİ ƿnjĮnj ljİnjIJǏLjljǗ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ȺǎǑ ǎnjǎNjƾDžİIJĮLj news server. ƮƾLJİ ǒǏǀıIJdžǐ ȺǎǑ ƿǒİLj įLjljĮǁǔNjĮ ȺǏǗıǃĮıdžǐ ıİ ljƾȺǎLjǎ news server NjȺǎǏİǁ njĮ NjİIJĮijƿǏİLj IJĮ ƾǏLJǏĮ ĮȺǗ IJǎ server ıIJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ IJǎǑ ljĮLj njĮ IJĮ įLjĮǃƾıİLj, ĮǏljİǁ njĮ ƿǒİLj İDŽljĮIJĮıIJǀıİLj ıIJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ IJǎǑ ƿnjĮ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ ĮnjƾDŽnjǔıdžǐ news (news reader ǀ news client). Ʒǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ ĮǑIJǗ NjȺǎǏİǁ njĮ İȺLjljǎLjnjǔnjİǁ Njİ ljƾȺǎLjǎnj news server ljĮLj įǁnjİLj ıIJǎ ǒǏǀıIJdž IJdž įǑnjĮIJǗIJdžIJĮ: x

ƱĮ NjİIJĮijƿǏİLj ĮȺǗ IJǎ server ıIJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ IJǎǑ ljĮLj njĮ įLjĮǃƾDžİLj ƾǏLJǏĮ ƾNJNJǔnj ǒǏdžıIJǙnj. ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 47 ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ x ƱĮ ıǑnjIJƾııİLj įLjljƾ IJǎǑ ƾǏLJǏĮ ljĮLj ıIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ njĮ IJĮ ıIJƿNJnjİLj ıIJǎ server, ĮȺǗ ǗȺǎǑ LJĮ NjȺǎǏǎǘnj njĮ IJĮ įLjĮǃƾDžǎǑnj ƾNJNJǎLj ǒǏǀıIJİǐ. x

ƱĮ įLjĮIJdžǏİǁ NjǁĮ NJǁıIJĮ Njİ IJĮ newsgroups ȺǎǑ ȺǏǎIJLjNjƾ. Ƴ ǒǏǀıIJdžǐ NjȺǎǏİǁ njĮ İDŽDŽǏƾijİIJĮLj (subscribe) ıİ ǎȺǎLjǎįǀȺǎIJİ newsgroup, Njİ ƾNJNJĮ NJǗDŽLjĮ njĮ IJǎ ȺǏǎıLJƿIJİLj ıİ ĮǑIJǀ IJdž NJǁıIJĮ IJǔnj newsgroups IJdžǐ ĮǏİıljİǁĮǐ IJǎǑ.

Ƭ İDŽDŽǏĮijǀ İǁnjĮLj NjǗnjǎ NjǁĮ "ıǑNjijǔnjǁĮ" ĮnjƾNjİıĮ ıIJǎ ǒǏǀıIJdž ljĮLj IJǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjƾ IJǎǑ. ưİ ƾNJNJĮ NJǗDŽLjĮ, įİ DŽǁnjİIJĮLj ljƾȺǎLjĮ ĮǁIJdžıdž İDŽDŽǏĮijǀǐ ıIJǎ newsgroup, įİnj İǁnjĮLj ĮȺĮǏĮǁIJdžIJdž dž İDŽDŽǏĮijǀ ıİ ljƾȺǎLjǎ newsgroup DŽLjĮ njĮ NjȺǎǏİǁ ljƾȺǎLjǎǐ njĮ įLjĮǃƾıİLj ǀ njĮ ıIJİǁNJİLj ƾǏLJǏĮ ıİ ĮǑIJǗ, ǎǘIJİ İǁnjĮLj DŽnjǔıIJǗ ıİ ƾNJNJǎǑǐ ǒǏǀıIJİǐ ȺǎLjĮ İǁnjĮLj IJĮ newsgroups ıIJĮ ǎȺǎǁĮ İǁnjĮLj ljƾȺǎLjǎǐ İDŽDŽİDŽǏĮNjNjƿnjǎǐ. ƧȺNJǙǐ, DŽLjĮ IJdž įLjİǑljǗNJǑnjıdž IJǎǑ ǒǏǀıIJdž, IJǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ ĮnjƾDŽnjǔıdžǐ news IJǎǑ įǁnjİLj IJdžnj İȺLjNJǎDŽǀ njĮ ǃNJƿȺİLj ıIJdžnj ǎLJǗnjdž IJǎǑ İǁIJİ NjǁĮ NjĮljǏǎıljİNJǀ NJǁıIJĮ Njİ ǗNJĮ IJĮ ǑȺƾǏǒǎnjIJĮ newsgroups, İǁIJİ NjǁĮ ıǘnjIJǎNjdž NJǁıIJĮ ȺǎǑ ȺİǏLjNJĮNjǃƾnjİLj NjǗnjǎ IJĮ newsgroups ȺǎǑ IJǎnj İnjįLjĮijƿǏǎǑnj. ƴǏǎDŽǏƾNjNjĮIJĮ ĮnjƾDŽnjǔıdžǐ news ǑȺƾǏǒǎǑnj IJǗıǎ İnjıǔNjĮIJǔNjƿnjĮ ıIJǎǑǐ DŽnjǔıIJǎǘǐ ijǑNJNJǎNjİIJǏdžIJƿǐ (Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer), Ǘıǎ ljĮLj NjİNjǎnjǔNjƿnjĮ. (Ⱥ.ǒ. ǎ Forté Free Agent DŽLjĮ PC, ǎ MT Newswatcher DŽLjĮ Macintosh, ǎLj tin ljĮLj trn DŽLjĮ UNIX lj.NJ.Ⱥ.). ƟǏLJǏĮ ƠnjĮ ƾǏLJǏǎ NjǎLjƾDžİLj ȺǎNJǘ ıIJdž įǎNjǀ IJǎǑ Njİ ƿnjĮ NjǀnjǑNjĮ džNJİljIJǏǎnjLjljǎǘ IJĮǒǑįǏǎNjİǁǎǑ. ƲİljLjnjƾ Njİ NjǁĮ İȺLjljİijĮNJǁįĮ, ıIJdžnj ǎȺǎǁĮ ĮnjĮijƿǏǎnjIJĮLj NjİIJĮǍǘ ƾNJNJǔnj: x

ǎ ĮȺǎıIJǎNJƿĮǐ IJǎǑ ƾǏLJǏǎǑ,

x

dž džNjİǏǎNjdžnjǁĮ ljĮLj dž ǙǏĮ ĮȺǎıIJǎNJǀǐ IJǎǑ,

x

IJǎ newsgroup ıIJǎ ǎȺǎǁǎ ıIJƾNJLJdžljİ,

x

ǎ IJǁIJNJǎǐ IJǎǑ ƾǏLJǏǎǑ.

Ʒdžnj İȺLjljİijĮNJǁįĮ ĮljǎNJǎǑLJİǁ IJǎ ljǑǏǁǔǐ NjƿǏǎǐ IJǎǑ ƾǏLJǏǎǑ. ƠnjĮ ƾǏLJǏǎ NjȺǎǏİǁ njĮ ıIJĮNJLJİǁ IJĮǑIJǗǒǏǎnjĮ ıİ ȺİǏLjııǗIJİǏĮ IJǎǑ İnjǗǐ newsgroups, ǎȺǗIJİ ĮȺǎljĮNJİǁIJĮLj cross-posted. ƠnjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ ƾǏLJǏǎǑ ijĮǁnjİIJĮLj ȺĮǏĮljƾIJǔ: Subject: Inca Trail Camping Date: Thu, 07 May 1998 19:24:22 -0500 From: Scott Conley <scott@eznet.net> Newsgroups: rec.travel.latin-america I'm planning on doing the Inca trail up to Machu Picchu in early July. Does anyone have experience doing this? What kind of weather conditions should we expect? At night in the 30s F (0 C)? Anything you would not be caught without up there? I'm traveling with a friend and plan to backpack independently. I understand that it is a popular trail and we will not really be alone. After Machu Picchu we will go to Huaraz. Thanks for any help. Scott scott@eznet.net

ƪȺLjȺNJƿǎnj, ƿnjĮ ƾǏLJǏǎ NjȺǎǏİǁ njĮ ıIJĮNJLJİǁ ıİ ljƾȺǎLjǎ newsgroup ǔǐ ĮȺƾnjIJdžıdž ıİ ƾǏLJǏǎ ȺǎǑ ƿǒİLj ıIJİǁNJİLj ƿnjĮǐ ƾNJNJǎǐ ǒǏǀıIJdžǐ ıIJǎ newsgroup ĮǑIJǗ. ưİ IJǎnj IJǏǗȺǎ ĮǑIJǗ įLjİǍƾDŽǎnjIJĮLj ıǑDždžIJǀıİLjǐ NjİIJĮǍǘ ǒǏdžıIJǙnj. Ƭ ĮNJNJdžNJǎǑǒǁĮ ƾǏLJǏǔnj ȺǎǑ ĮȺǎIJİNJİǁIJĮLj ĮȺǗ ƿnjĮ ĮǏǒLjljǗ ƾǏLJǏǎ, IJLjǐ ĮȺĮnjIJǀıİLjǐ ȺǏǎǐ ĮǑIJǗ, IJLjǐ ĮȺĮnjIJǀıİLjǐ ȺǏǎǐ IJLjǐ ĮȺĮnjIJǀıİLjǐ lj.ǎ.lj., ǎnjǎNjƾDžİIJĮLj njǀNjĮ (thread). ƷĮ ȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJĮ ĮnjƾDŽnjǔıdžǐ news İNjijĮnjǁDžǎǑnj ıIJdžnj ǎLJǗnjdž IJĮ ƾǏLJǏĮ IJǎǑ ljƾLJİ newsgroup ǎNjĮįǎȺǎLjdžNjƿnjĮ ljĮIJƾ njǀNjĮIJĮ, DŽLjĮ njĮ įLjİǑljǎNJǘnjǎǑnj IJdžnj ĮnjƾDŽnjǔıǀ IJǎǑǐ. ƷƿNJǎǐ, ǗȺǔǐ ƿnjĮ NjǀnjǑNjĮ džNJİljIJǏǎnjLjljǎǘ IJĮǒǑįǏǎNjİǁǎ, ƿIJıLj ljĮLj ƿnjĮ ƾǏLJǏǎ NjȺǎǏİǁ njĮ ƿǒİLj ıǑnjdžNjNjƿnjǎ ƿnjĮ ĮǏǒİǁǎ. ƣNjǔǐ ƾǏLJǏĮ Njİ ıǑnjdžNjNjƿnjĮ ĮǏǒİǁĮ (Ⱥ.ǒ. ȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJĮ, ijǔIJǎDŽǏĮijǁİǐ ǀ ǀǒǎǑǐ) ıIJƿNJnjǎnjIJĮLj NjǗnjǎ ıIJĮ newsgroups ȺǎǑ ƿǒǎǑnj IJǎ "binaries" ǔǐ ıǑnjLJİIJLjljǗ IJǎǑ ǎnjǗNjĮIJǗǐ IJǎǑǐ (Ⱥ.ǒ. alt.binaries.sounds.movies). Usenet Ʒǎ Usenet İǁnjĮLj IJǎ įǁljIJǑǎ ȺǎǑ ĮȺǎIJİNJİǁIJĮLj ĮȺǗ ǗNJǎǑǐ IJǎǑǐ news servers IJǎǑ ljǗıNjǎǑ ȺǎǑ ĮnjIJĮNJNJƾııǎǑnj ƾǏLJǏĮ NjİIJĮǍǘ IJǎǑǐ. ƶIJdžnj ȺǏĮDŽNjĮIJLjljǗIJdžIJĮ, ljƾLJİ news server ĮnjIJĮNJNJƾııİLj ƾǏLJǏĮ Njİ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjǎǑǐ servers, IJǎǑǐ IJǏǎijǎįǗIJİǐ IJǎǑ, ıİ IJĮljIJƾ ǒǏǎnjLjljƾ įLjĮıIJǀNjĮIJĮ, ıǑnjǀLJǔǐ NjİǏLjljǙnj ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 48 ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ NJİȺIJǙnj. ƮƾLJİ news server ȺǏǎǔLJİǁ IJĮ ƾǏLJǏĮ ȺǎǑ NJĮNjǃƾnjİLj ĮȺǗ IJǎǑǐ ǒǏǀıIJİǐ IJǎǑ ıIJǎǑǐ news servers ȺǎǑ ƿǒǎǑnj ǎǏLjıIJİǁ ǔǐ IJǏǎijǎįǗIJİǐ IJǎǑ. ƧǑIJǎǁ Njİ IJdž ıİLjǏƾ IJǎǑǐ IJĮ ȺǏǎǔLJǎǘnj ıIJǎǑǐ įLjljǎǘǐ IJǎǑǐ IJǏǎijǎįǗIJİǐ, lj.ǎ.lj.. ưİ IJǎnj IJǏǗȺǎ ĮǑIJǗ, ljƾLJİ ƾǏLJǏǎ ȺǎǑ ıIJƿNJnjİLj ljƾȺǎLjǎǐ ǒǏǀıIJdžǐ ıIJǎ server ıIJǎnj ǎȺǎǁǎ ƿǒİLj ȺǏǗıǃĮıdž ijIJƾnjİLj IJİNJLjljƾ ıİ ǗNJǎǑǐ IJǎǑǐ servers IJǎǑ Usenet ljĮLj NjȺǎǏİǁ njĮ įLjĮǃĮıIJİǁ ĮȺǗ IJǎǑǐ ǒǏǀıIJİǐ ǗNJǔnj ĮǑIJǙnj IJǔnj servers. Ƨnj IJǙǏĮ ljƾȺǎLjǎǐ ĮȺǗ ĮǑIJǎǘǐ IJǎǑǐ ǒǏǀıIJİǐ ĮȺǎijĮıǁıİLj njĮ ĮȺĮnjIJǀıİLj ıIJǎ ƾǏLJǏǎ, dž ĮȺƾnjIJdžıǀ IJǎǑ, Įijǎǘ ȺĮǏĮNJdžijLJİǁ ĮȺǗ IJǎ news server ȺǎǑ İljİǁnjǎǐ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁ, LJĮ IJĮǍLjįƿǓİLj Njİ IJǎnj ǁįLjǎ IJǏǗȺǎ ıIJǎǑǐ ƾNJNJǎǑǐ news servers IJǎǑ Usenet. ƠIJıLj, dž ĮȺƾnjIJdžıdž LJĮ ijIJƾıİLj ljĮLj ıIJǎ server ĮȺǗ IJǎnj ǎȺǎǁǎ İǍǑȺdžǏİIJİǁIJĮLj ǎ ĮȺǎıIJǎNJƿĮǐ IJǎǑ ĮǏǒLjljǎǘ NjdžnjǘNjĮIJǎǐ ljĮLj LJĮ NjȺǎǏİǁ ljĮLj ĮǑIJǗǐ njĮ IJdž įLjĮǃƾıİLj. ƶǑnjİȺǙǐ, IJǎ Usenet įǁnjİLj IJdž įǑnjĮIJǗIJdžIJĮ ıİ ǒǏǀıIJİǐ ȺǎǑ ǃǏǁıljǎnjIJĮLj ıİ ǎıǎįǀȺǎIJİ DŽİǔDŽǏĮijLjljƾ ĮȺǎNjĮljǏǑıNjƿnjİǐ NjİIJĮǍǘ IJǎǑǐ ȺİǏLjǎǒƿǐ njĮ ıǑnjǎNjLjNJǎǘnj Njƿıǔ IJdžǐ ǑȺdžǏİıǁĮǐ IJǔnj news, ȺĮǏ’ ǗNJǎ ȺǎǑ İǍǑȺdžǏİIJǎǘnjIJĮLj ĮȺǗ įLjĮijǎǏİIJLjljǎǘǐ news servers. ƮĮLJǙǐ ǗNjǔǐ, ƿnjĮǐ news server įƿǒİIJĮLj ljƾLJİ NjƿǏĮ İljĮIJǎnjIJƾįİǐ ǒLjNJLjƾįİǐ ƾǏLJǏǔnj, IJǗıǎ ĮȺǗ IJǎǑǐ ǒǏǀıIJİǐ IJǎǑ, Ǘıǎ ljĮLj ĮȺǗ IJǎǑǐ IJǏǎijǎįǗIJİǐ IJǎǑ, IJĮ ƾǏLJǏĮ įİnj NjȺǎǏǎǘnj njĮ ıǑııǔǏİǘǎnjIJĮLj İȺ’ ƾȺİLjǏǎnj. ƠIJıLj, NjİIJƾ IJǎ ȺƿǏĮǐ İnjǗǐ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjǎǑ ǒǏǎnjLjljǎǘ įLjĮıIJǀNjĮIJǎǐ, IJĮ ƾǏLJǏĮ "NJǀDŽǎǑnj", įdžNJĮįǀ įLjĮDŽǏƾijǎnjIJĮLj ĮȺǗ IJǎ server ljĮLj įİnj İǁnjĮLj ȺNJƿǎnj įLjĮLJƿıLjNjĮ ıIJǎǑǐ ǒǏǀıIJİǐ. Ƴ news.auth.gr ƿǒİLj ǔǐ IJǏǎijǎįǗIJdž IJǎ news server news.gnret.gr. ƮƾLJİ 10 NJİȺIJƾ ıIJƿNJnjİLj ıİ ĮǑIJǗnj IJĮ njƿĮ ƾǏLJǏĮ ȺǎǑ ƿǒİLj NJƾǃİLj İnj IJǔ NjİIJĮǍǘ ĮȺǗ IJǎǑǐ ǒǏǀıIJİǐ IJǎǑ. ưİ IJdž ıİLjǏƾ IJǎǑ, ǎ news.gnret.gr IJǎǑ ȺǏǎǔLJİǁ ƾǏLJǏĮ ǒǏdžıIJǙnj ĮȺǗ ǗNJǎ IJǎnj ljǗıNjǎ. īLjĮ IJĮ ȺİǏLjııǗIJİǏĮ newsgroups, IJĮ ƾǏLJǏĮ ıIJǎ news.auth.gr NJǀDŽǎǑnj 4 džNjƿǏİǐ NjİIJƾ IJdž NJǀǓdž IJǎǑǐ. IJǎ 1987 ljĮLJLjİǏǙLJdžljİ IJǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ NNTP (Network News Tranfer Protocol) Njİ ıljǎȺǗ njĮ ljƾnjİLj İijLjljIJǀ IJdžnj ǒǏǀıdž IJǎǑ Usenet ıİ TCP/IP įǁljIJǑĮ. ƪȺǗȺIJİǑıdž ƶIJdžnj ȺNJİLjǎǓdžijǁĮ IJǔnj newsgroups, ǎLj ıǑDždžIJǀıİLjǐ įİnj ǑijǁıIJĮnjIJĮLj ljĮnjİnjǗǐ İǁįǎǑǐ ƿNJİDŽǒǎ. ƸȺƾǏǒǎǑnj ǗNjǔǐ ǎǏLjıNjƿnjĮ İȺǎȺIJİǑǗNjİnjĮ (moderated) newsgroups. ƷĮ ƾǏLJǏĮ ȺǎǑ ıIJƿNJnjǎnjIJĮLj ıİ ljƾȺǎLjǎ ĮȺǗ ĮǑIJƾ ȺǏƿȺİLj ȺǏǙIJĮ njĮ ȺİǏƾıǎǑnj ĮȺǗ IJdžnj ƿDŽljǏLjıdž İnjǗǐ ǑȺİǑLJǘnjǎǑ DŽLjĮ IJǎ newsgroup, IJǎǑ İȺǗȺIJdž (moderator). ƧǑIJǀ dž įLjĮįLjljĮıǁĮ ƿDŽljǏLjıdžǐ İǁnjĮLj įLjĮijĮnjǀǐ ıIJǎ ǒǏǀıIJdž. Ʃİ ǒǏİLjƾDžİIJĮLj, įdžNJĮįǀ, ǎ ǒǏǀıIJdžǐ njĮ DŽnjǔǏǁDžİLj Įnj IJǎ newsgroup ıIJǎ ǎȺǎǁǎ ıljǎȺİǘİLj njĮ ıIJİǁNJİLj ljƾȺǎLjǎ ƾǏLJǏǎ İǁnjĮLj İȺǎȺIJİǑǗNjİnjǎ ǀ ǗǒLj. Ƴ news server İǁnjĮLj ĮǑIJǗǐ ȺǎǑ ƿǒİLj IJdžnj ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮ ĮǑIJǀ ljĮLj, ǗIJĮnj įƿǒİIJĮLj ƿnjĮ ƾǏLJǏǎ ȺǎǑ ĮȺİǑLJǘnjİIJĮLj ıİ ljƾȺǎLjǎ İȺǎȺIJİǑǗNjİnjǎ news-group, ĮnjIJǁ njĮ IJǎ įLjĮLJƿıİLj ıIJǎǑǐ ǒǏǀıIJİǐ, IJǎ ıIJƿNJnjİLj Njİ džNJİljIJǏǎnjLjljǗ IJĮǒǑįǏǎNjİǁǎ ıIJǎnj İȺǗȺIJdž IJǎǑ newsgroup. ƪljİǁnjǎǐ İNJƿDŽǒİLj IJǎ ȺİǏLjİǒǗNjİnjǎ IJǎǑ ƾǏLJǏǎǑ ljĮLj, Įnj IJǎ ǃǏİLj ljĮIJƾNJNJdžNJǎ, Njİ ƾNJNJĮ NJǗDŽLjĮ ıǒİIJLjljǗ Njİ IJĮ İnjįLjĮijƿǏǎnjIJĮ IJǎǑ newsgroup IJǎǑ, IJǎ ıIJƿNJnjİLj ıİ ljƾȺǎLjǎ news server, ĮȺǗ ǗȺǎǑ ȺNJƿǎnj IJǎ ƾǏLJǏǎ İǁnjĮLj įLjĮLJƿıLjNjǎ ȺǏǎǐ ĮnjƾDŽnjǔıdž ıIJǎǑǐ ǒǏǀıIJİǐ. Ƭ İȺǗȺIJİǑıdž ƿǒİLj ıǑnjǀLJǔǐ ǔǐ ıIJǗǒǎ IJdžnj İǍƾNJİLjǓdž NjdžnjǑNjƾIJǔnj ƾıǒİIJǔnj Njİ IJĮ LJƿNjĮIJĮ ȺǎǑ İnjįLjĮijƿǏǎǑnj IJǎ newsgroup, NjdžnjǑNjƾIJǔnj įLjĮijdžNjLjıIJLjljǙnj, ǑǃǏLjıIJLjljǙnj, lj.NJ.Ⱥ..

4.6 ƴǏǔIJǗljǎNJNJǎ ƪǍǎNjǎǁǔıdžǐ ƷİǏNjĮIJLjljǎǘ Ʒǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJǎ İǍǎNjǎǁǔıdžǐ IJİǏNjĮIJLjljǎǘ (telnet) ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj DŽLjĮ IJdžnj İDŽljĮIJƾıIJĮıdž NjLjĮǐ ıǘnjįİıdžǐ Njİ ljƾȺǎLjǎnj ĮȺǎNjĮljǏǑıNjƿnjǎ džNJİljIJǏǎnjLjljǗ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ. Ƭ NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮ IJǎǑ ȺǏǔIJǎljǗNJNJǎǑ ĮǑIJǎǘ ǑNJǎȺǎLjİǁIJĮLj Njƿıǔ IJdžǐ ĮǏǒLjIJİljIJǎnjLjljǀǐ ȺİNJƾIJdžǐ - ıIJĮLJNjǗǐ İǍǑȺdžǏƿIJdžıdžǐ. Ƴ ȺİNJƾIJdžǐ telnet ȺǏǎıİDŽDŽǁDžİIJĮLj Njƿıǔ IJǎǑ NJİLjIJǎǑǏDŽLjljǎǘ ıǑıIJǀNjĮIJǎǐ IJǎǑ IJǎȺLjljǎǘ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ Njİ IJdž ǃǎǀLJİLjĮ NjLjĮǐ İijĮǏNjǎDŽǀǐ. Ʒǎ telnet ȺǏǎıijƿǏİLj ǑȺdžǏİıǁİǐ ȺǎǑ İȺLjIJǏƿȺǎǑnj ıIJǎ ǒǏǀıIJdž njĮ İȺLjljǎLjnjǔnjǀıİLj Njİ IJǎ NJİLjIJǎǑǏDŽLjljǗ ıǘıIJdžNjĮ İnjǗǐ ĮȺǎNjĮljǏǑıNjƿnjǎǑ džNJİljIJǏǎnjLjljǎǘ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ljĮLj njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǀıİLj IJĮ İDŽljĮIJİıIJdžNjƿnjĮ ȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJƾ IJǎǑ, ǗȺǔǐ DŽLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ IJǎnj İȺİǍİǏDŽĮıIJǀ ljİLjNjƿnjǎǑ ǀ IJdžnj džNJİljIJǏǎnjLjljǀ ĮNJNJdžNJǎDŽǏĮijǁĮ IJǎǑ. ƧǑIJǗ ıǑnjǀLJǔǐ ȺǏĮDŽNjĮIJǎȺǎLjİǁIJĮLj Njƿıǔ İnjǗǐ ǎnjǗNjĮIJǎǐ ǒǏǀıIJdž (User_id) ljĮLj İnjǗǐ ljǔįLjljǎǘ ȺǏǗıǃĮıdžǐ (password). ƣNJİǐ ǎLj İnjIJǎNJƿǐ IJǎǑ ǒǏǀıIJdž ȺİǏnjǎǘnj Njƿıǔ IJǎǑ IJǎȺLjljǎǘ NJİLjIJǎǑǏDŽLjljǎǘ ıǑıIJǀNjĮIJǎǐ ıIJǎnj ȺİNJƾIJdž telnet (telnet client) ljĮLj ıIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ Njƿıǔ IJǎǑ NjǎnjIJƿNJǎǑ ƷCƵ ıIJǎ ıIJĮLJNjǗ İǍǑȺdžǏƿIJdžıdžǐ telnet (telnet server), įdžNJĮįǀ ıIJǎ ĮȺǎNjĮljǏǑıNjƿnjǎ NjdžǒƾnjdžNjĮ. ưİ IJǎnj ǁįLjǎ IJǏǗȺǎ IJĮ ĮȺǎIJİNJƿıNjĮIJĮ İȺLjıIJǏƿijǎnjIJĮLj ıIJǎnj ȺİNJƾIJdž telnet ljĮLj Njƿıǔ IJǎǑ IJǎȺLjljǎǘ NJİLjIJǎǑǏDŽLjljǎǘ ıǑıIJǀNjĮIJǎǐ ıIJǎ ǒǏǀıIJdž. ƷĮ įǘǎ ȺǏǔIJǗljǎNJNJĮ telnet, IJǎǑ ȺİNJƾIJdž ljĮLj IJǎǑ ıIJĮLJNjǎǘ İǍǑȺdžǏƿIJdžıdžǐ, İȺLjljǎLjnjǔnjǎǘnj NjİIJĮǍǘ IJǎǑǐ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǙnjIJĮǐ İnjIJǎNJƿǐ ȺǎǑ İǁnjĮLj ljǔįLjljǎȺǎLjdžNjƿnjİǐ ıİ ƿnjĮ ȺǏǗIJǑȺǎ IJǎ ǎȺǎǁǎ ǎnjǎNjƾDžİIJĮLj įǁljIJǑǎ njǎdžIJǎǘ IJİǏNjĮIJLjljǎǘ. īLjĮ njĮ ĮȺǎįǎLJǎǘnj ǎLj İnjIJǎNJƿǐ ĮǑIJƿǐ, ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj IJǎ ıǘnjǎNJǎ IJǔnj ǒĮǏƾljIJdžǏǔnj ASCII. ƣNJĮ IJĮ įİįǎNjƿnjĮ İLjıǗįǎǑ ljĮLj İǍǗįǎǑ ȺǎǑ ıǒİIJǁDžǎnjIJĮLj Njİ IJdžnj İȺLjljǎLjnjǔnjǁĮ IJǔnj įǘǎ ǎNjǗIJLjNjǔnj ȺǏǔIJǎljǗNJNJǔnj ȺİNJƾIJdž ljĮLj ıIJĮLJNjǎǘ İǍǑȺdžǏƿIJdžıdžǐ NjİIJĮijƿǏǎnjIJĮLj ȺǏǎǐ NjǁĮ ljĮIJİǘLJǑnjıdž Njİ ıİLjǏƿǐ ǒĮǏĮljIJǀǏǔnj ASCII. Ƨnj IJĮ įǘǎ NjdžǒĮnjǀNjĮIJĮ įİ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnj IJǎ ǁįLjǎ ıǘnjǎNJǎ ǒĮǏĮljIJǀǏǔnj, IJǗIJİ IJĮ ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 49 ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ ĮnjIJǁıIJǎLjǒĮ ȺǏǔIJǗljǎNJNJĮ telnet NjİIJĮijƿǏǎǑnj NjĮDžǁ IJǎǑǐ ljĮLj IJdžnj ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮ DŽLjĮ IJdžnj ĮnjIJLjıIJǎǁǒLjıdž IJǔnj įǘǎ ıǑnjǗNJǔnj, ĮnjĮNJĮNjǃƾnjǎnjIJĮǐ ƿIJıLj ljĮLj IJǎ ǏǗNJǎ IJǎǑ İȺLjȺƿįǎǑ ȺĮǏǎǑıǁĮıdžǐ IJǎǑ NjǎnjIJƿNJǎǑ ĮnjĮijǎǏƾǐ OSI. Ƭ įLjƾǏljİLjĮ ıǘnjįİıdžǐ įǘǎ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj Njƿıǔ IJdžǐ ǑȺdžǏİıǁĮǐ İǍǎNjǎǁǔıdžǐ IJİǏNjĮIJLjljǎǘ, ǎnjǎNjƾDžİIJĮLj ȺİǏǁǎįǎǐ NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮǐ. ƸȺƾǏǒǎǑnj ĮǏljİIJǎǁ IJǏǗȺǎLj ƿnjĮǏǍdžǐ NjLjĮǐ ȺİǏLjǗįǎǑ NJİLjIJǎǑǏDŽǁĮǐ telnet. ƳLj ȺİǏLjııǗIJİǏǎ įLjĮįİįǎNjƿnjǎLj İǁnjĮLj ǎLj İǍǀǐ: x

ưİ IJdžnj İnjİǏDŽǎȺǎǁdžıdž IJǔnj İnjIJǎNJǙnj: ƠnjĮǏǍdž Æ ƪljIJƿNJİıdž... Æ telnet ǗnjǎNjĮ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ıǘnjįİıdžǐ. ƣȺǔǐ ijĮǁnjİIJĮLj ıIJǎ ƶǒǀNjĮ 10.

x

ưƿıǔ web, ȺNJdžljIJǏǎNJǎDŽǙnjIJĮǐ ıIJǎ Ⱥİįǁǎ įLjİǘLJǑnjıdž IJǎǑ ijǑNJNJǎNjİIJǏdžIJǀ: telnet://ǗnjǎNjĮ_ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ_ıǘnjįİıdžǐ.

ƶǒǀNjĮ 10: ƶǘnjįİıdž telnet Njİ IJdžnj ǃLjǃNJLjǎLJǀljdž IJǎǑ ƭǗnjLjǎǑ ƴĮnjİȺLjıIJdžNjǁǎǑ

ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ

50

ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ

4.7 ƸȺdžǏİıǁĮ Gopher Ʒǎ ȺǏǗǃNJdžNjĮ IJdžǐ ĮnjĮDžǀIJdžıdžǐ ĮǏǒİǁǔnj ljİLjNjƿnjǎǑ İǁnjĮLj IJǎ ıǎǃĮǏǗIJİǏǎ ƾnj ıljİijIJİǁ ljĮnjİǁǐ ǗIJLj IJǎ 70% IJǔnj ĮǏǒİǁǔnj ȺǎǑ ǃǏǁıljǎnjIJĮLj ıIJǎ ƩLjĮįǁljIJǑǎ įİnj İǁnjĮLj ȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJĮ ĮNJNJƾ ljİǁNjİnjĮ ljĮLj İLjljǗnjİǐ. ƶĮnj ĮȺƾnjIJdžıdž ı'ĮǑIJǗ IJǎ ȺǏǗǃNJdžNjĮ, ljĮLj DŽLjĮ njĮ ĮȺǎijǘDŽİLj ǎ ǒǏǀıIJdžǐ IJLjǐ ȺİǏLjȺNJǎljƿǐ IJǎǑ FTP İNjijĮnjǁıIJdžljİ IJǎ Gopher. ƧnjĮȺIJǘǒLJdžljİ ĮǏǒLjljƾ ıIJǎ ȺĮnjİȺLjıIJǀNjLjǎ IJdžǐ ưLjnjİııǗIJĮ, DŽǏǀDŽǎǏĮ ǗNjǔǐ ȺǎNJNJƾ ƾNJNJĮ ȺĮnjİȺLjıIJǀNjLjĮ ĮljǎNJǎǘLJdžıĮnj. Ʒǎ Gopher ǀIJĮnj IJǎ ıǘıIJdžNjĮ ȺNJǎǀDŽdžıdžǐ ıIJǎ ƩLjĮįǁljIJǑǎ ȺǏLjnj ĮȺǗ IJdžnj İNjijƾnjLjıdž IJǔnj įdžNjǎijLjNJǙnj ijǑNJNJǎNjİIJǏdžIJǙnj Internet Explorer ljĮLj Netscape. Ƭ İNjijƾnjLjıdž IJǎǑ Gopher ǀIJĮnj NjLjĮ İȺĮnjƾıIJĮıdž DŽLjĮ IJǎ ƩLjĮįǁljIJǑǎ, ljĮLJǙǐ ȺĮǏİǁǒİ ƿnjĮ ǗNjǎǏijǎ ıǘıIJdžNjĮ ĮȺǗ Njİnjǎǘ, ĮȺ’ ǗȺǎǑ ǎLj ǒǏǀıIJİǐ NjȺǎǏǎǘıĮnj njĮ ljƾnjǎǑnj İȺLjNJǎDŽƿǐ. ưİIJƾ İNjijĮnjǁıLJdžljĮnj ǎLj DŽǏĮijLjljǎǁ ijǑNJNJǎNjİIJǏdžIJƿǐ, ǎLj ǎȺǎǁǎLj ƿljĮnjĮnj IJǎ Web ǗǒLj NjǗnjǎ İǘljǎNJǎ ıIJdž ǒǏǀıdž ĮNJNJƾ ljĮLj ĮǏljİIJƾ İnjIJǑȺǔıLjĮljǗ ljĮLj ȺǎNJǘ įdžNjǎijLjNJƿǐ ljĮLj ƿįǔıĮnj ƿIJıLj IJdž ǒĮǏLjıIJLjljǀ ǃǎNJǀ ıIJǎ ıǘıIJdžNjĮ Gopher ljĮLj ıIJdž ǒǏǀıdž IJǎǑ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ ĮȺǗ IJdž DŽǏĮNjNjǀ İnjIJǎNJǙnj IJǎǑ Unix. Ʒǎ Gopher ǃĮıǁDžİIJĮLj ljĮLj ĮǑIJǗ ıIJǎ ǁįLjǎ client-server NjǎnjIJƿNJǎ ǗȺǔǐ ljĮLj ȺǎNJNJƿǐ ƾNJNJİǐ ǑȺdžǏİıǁİǐ IJǎǑ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ. ƷĮ įİįǎNjƿnjĮ ljĮIJdžDŽǎǏLjǎȺǎLjǎǘnjIJĮLj ĮnjƾNJǎDŽĮ Njİ IJdžnj NjǎǏijǀ IJǎǑǐ (ȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJĮ, ljİǁNjİnjĮ, İLjljǗnjİǐ) ljĮLj ıIJdž ıǑnjƿǒİLjĮ ĮnjƾNJǎDŽĮ Njİ IJǎ ȺİǏLjİǒǗNjİnjǗ IJǎǑǐ, įdžNjLjǎǑǏDŽǙnjIJĮǐ NjLjĮ įİnjįǏLjljǀ NjǎǏijǀ. ƴ.ǒ. IJĮ ȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJĮ NjȺǎǏǎǘnj njĮ ǒǔǏLjıIJǎǘnj ĮnjƾNJǎDŽĮ Njİ IJdžnj ȺNJĮIJijǗǏNjĮ ıIJdžnj ǎȺǎǁĮ IJǏƿǒǎǑnj (DOS, Unix, ...), IJǎ İǁįǎǐ IJǎǑǐ (utilities, games, ...), ljĮLj IJƿNJǎǐ ĮnjƾNJǎDŽĮ Njİ IJĮ LjįLjĮǁIJİǏĮ ǒĮǏĮljIJdžǏLjıIJLjljƾ IJǎǑǐ (file utilities, disk utilities, ...), ǗȺǔǐ ĮljǏLjǃǙǐ ljĮnjİǁǐ ǎǏDŽĮnjǙnjİLj IJĮ ĮǏǒİǁĮ IJǎǑ ıIJǎnj įǁıljǎ. ƶIJǎnj IJİNJLjljǗ ǒǏǀıIJdž ǎLj ljĮIJdžDŽǎǏǁİǐ ĮǑIJƿǐ ȺĮǏǎǑıLjƾDžǎnjIJĮLj Njİ IJdžnj NjǎǏijǀ İȺLjNJǎDŽǙnj. ưİIJƾ ĮȺǗ ljƾLJİ İȺLjNJǎDŽǀ ȺĮǏǎǑıLjƾDžİIJĮLj ıIJǎ ǒǏǀıIJdž ƿnjĮ ljĮLjnjǎǘǏDŽLjǎ ȺLjǗ İLjįLjljǗ menu, NjƿǒǏLj njĮ ijIJƾıİLj ıIJǎ ĮǏǒİǁǎ ȺǎǑ IJǎnj İnjįLjĮijƿǏİLj. ƳLj İȺLjNJǎDŽƿǐ ĮǑIJƿǐ İǁnjĮLj įǑnjĮIJǗnj njĮ IJǎnj ǎįdžDŽǎǘnj ljĮLj ıİ ƾNJNJǎǑǐ servers ǒǔǏǁǐ ǗNjǔǐ njĮ ǒǏİLjƾDžİIJĮLj ljƾȺǎLjĮ LjįLjĮǁIJİǏdž İnjƿǏDŽİLjĮ ĮȺǗ NjƿǏǎǑǐ IJǎǑ. ƣIJĮnj ǃǏİLj IJǎ ĮǏǒİǁǎ ǎ ǒǏǀıIJdžǐ, ƿǒİLj IJdžnj įǑnjĮIJǗIJdžIJĮ njĮ IJǎ įİLj ĮNjƿıǔǐ ǀ njĮ IJǎ ıǙıİLj ıIJǎnj įǁıljǎ IJǎǑ. ưȺǎǏǎǘNjİ njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǀıǎǑNjİ ljĮLj IJǎ Web DŽLjĮ njĮ ƿǒǎǑNjİ ȺǏǎıȺƿNJĮıdž ıIJǎ Gopher. īLjĮ njĮ ȺƾNjİ ı’ ƿnjĮnj İǍǑȺdžǏİIJdžIJǀ Gopher, DŽǏƾijǎǑNjİ ıIJǎ Ⱥİįǁǎ ƩLjİǘLJǑnjıdž IJǎǑ ijǑNJNJǎNjİIJǏdžIJǀ: gopher:// ǗnjǎNjĮ_IJǎǑ_İǍǑȺdžǏİIJdžIJǀ ưȺǎǏǎǘNjİ ĮljǗNjĮ njĮ ljƾnjǎǑNjİ ljNJLjlj ı’ ƿnjĮnj ǑȺİǏıǘnjįİıNjǎ NjLjĮǐ LjıIJǎıİNJǁįĮǐ ȺǎǑ ȺİǏLjƿǒİLj ƿnjĮnj įİıNjǗ ȺǏǎǐ ƿnjĮnj İǍǑȺdžǏİIJdžIJǀ Gopher. ƷĮ ȺİǏLjııǗIJİǏĮ ĮȺǗ IJĮ ƿDŽDŽǏĮijĮ ıİ ȺİǏLjǎǒƿǐ Gopher İǁnjĮLj ƿDŽDŽǏĮijĮ ljİLjNjƿnjǎǑ. ƳLj İǍǑȺdžǏİIJdžIJƿǐ Gopher ƿǒǎǑnj įǘǎ İǁįdž İǏDŽĮNJİǁǔnj ĮnjĮDžǀIJdžıdžǐ: x

Ʒǎ Veronica (Very Easy Rodent-Oriented Netwide Index to Computerized Archives)

x

Ʒǎ Jughead (Jonzy’s Universal Gopher Hierarchy Excavation And Display).

ưİ IJǎ Veronica NjȺǎǏǎǘNjİ njĮ ǓƾǍǎǑNjİ ı’ İǍǑȺdžǏİIJdžIJƿǐ Gopher ı’ ǗNJǎ IJǎnj ljǗıNjǎ İnjǙ Njİ IJǎ Jughead NjȺǎǏǎǘNjİ njĮ ljƾnjǎǑNjİ ĮnjĮDžǀIJdžıdž NjǗnjǎ ıIJǎnj İǍǑȺdžǏİIJdžIJǀ Gopher Njİ IJǎnj ǎȺǎǁǎ İǁNjĮıIJİ ıǑnjįİįİNjƿnjǎLj.

4.8 ƸȺdžǏİıǁĮ Archie īLjĮ IJǎnj İnjIJǎȺLjıNjǗ ĮǏǒİǁǔnj ıİ FTP Sites ıIJǎ ƩLjĮįǁljIJǑǎ ƿnjĮǐ ĮǏljİIJƾ İǘǒǏdžıIJǎǐ IJǏǗȺǎǐ İǁnjĮLj IJǎ ıǘıIJdžNjĮ Archie. ƴǏǗljİLjIJĮLj DŽLjĮ ƿnjĮ ıǘıIJdžNjĮ ȺǎǑ ĮnjĮȺIJǘǒLJdžljİ ĮȺǗ IJǎ IJNjǀNjĮ ƴNJdžǏǎijǎǏLjljǀǐ IJǎǑ ȺĮnjİȺLjıIJdžNjǁǎǑ McGill (ƮĮnjĮįƾǐ). Ʒǎ Archie İǁnjĮLj ƿnjĮ ıǘıIJdžNjĮ ȺǎǑ ljĮIJĮIJƾııİLj ȺİǏLjǎǒƿǐ FTP, ĮnjĮijƿǏǎnjIJĮǐ IJĮ ĮǏǒİǁĮ ȺǎǑ ǑȺƾǏǒǎǑnj įLjĮLJƿıLjNjĮ ıİ ljƾLJİ ȺİǏLjǎǒǀ. Ʒǎ Archie ȺİǏLjƿǒİLj ĮǏljİIJƾ İljĮIJǎNjNjǘǏLjĮ ĮǏǒİǁĮ ıİ ǒLjNJLjƾįİǐ ȺİǏLjǎǒƿǐ FTP ljĮLj NjĮǐ įǁnjİLj ƿnjĮnj İǘljǎNJǎ IJǏǗȺǎ DŽLjĮ njĮ ǃǏǎǘNjİ ljĮLj njĮ ĮȺǎljIJǀıǎǑNjİ IJĮ ĮǏǒİǁĮ ȺǎǑ NjĮǐ İnjįLjĮijƿǏǎǑnj. ƳLj İǍǑȺdžǏİIJdžIJƿǐ Archie ljĮIJĮIJƾııǎǑnj ıİ IJĮljIJƾ ǒǏǎnjLjljƾ įLjĮıIJǀNjĮIJĮ IJĮ įLjĮLJƿıLjNjĮ ĮǏǒİǁĮ ȺǎǑ ǑȺƾǏǒǎǑnj ıIJLjǐ ǒLjNJLjƾįİǐ ȺİǏLjǎǒƿǐ FTP. Ʒǎ Archie NJİLjIJǎǑǏDŽİǁ Njİ IJǎ ıǘıIJdžNjĮ ȺİNJƾIJdž/İǍǑȺdžǏİIJdžIJǀ (client/server), įdžNJ. ǑȺƾǏǒİLj ƿnjĮǐ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀǐ (server) ȺǎǑ ǓƾǒnjİLj ȺİǏLjǎįLjljƾ ı’ ǗNJİǐ IJLjǐ ȺİǏLjǎǒƿǐ FTP IJǎǑ ƩLjĮįLjljIJǘǎǑ ı’ ǗNJǎ IJǎnj ljǗıNjǎ ljĮLj įdžNjLjǎǑǏDŽİǁ NjLjĮ NJǁıIJĮ (İǑǏİIJǀǏLjǎ ǀ ǃƾıdž įİįǎNjƿnjǔnj) Njİ IJĮ ĮǏǒİǁĮ ȺǎǑ İǁnjĮLj įLjĮLJƿıLjNjĮ. ƠnjĮ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ ȺİNJƾIJdž (client) Archie ȺǎǑ İljIJİNJİǁIJĮLj ıIJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ NjĮǐ, NjȺǎǏİǁ njĮ ǓƾǍİLj ı’ ĮǑIJǀ IJdž ǃƾıdž įİįǎNjƿnjǔnj. īLjĮ njĮ ljĮNJƿıǎǑNjİ IJǎ Archie, NjȺǎǏǎǘNjİ njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǀıǎǑNjİ ƿnjĮnj ijǑNJNJǎNjİIJǏdžIJǀ IJǎǑ Web DŽLjĮ njĮ ȺƾNjİ ıİ NjLjĮ ȺǘNJdž İǍǗįǎǑ IJǎǑ Archie, ȺǎǑ İǁnjĮLj NjLjĮ ȺİǏLjǎǒǀ Web, ȺǎǑ NjĮǐ ǃǎdžLJƾ njĮ ǓƾǍǎǑNjİ ı’ ƿnjĮ İǑǏİIJǀǏLjǎ Archie. ưȺǎǏǎǘNjİ ĮljǗNjĮ njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǀıǎǑNjİ ƿnjĮ İLjįLjljǗ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ ȺİNJƾIJdž Archie, ǗȺǔǐ ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 51 ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ İǁnjĮLj IJǎ WS_ Archie, IJǎ ǎȺǎǁǎ ıǑnjİǏDŽƾDžİIJĮLj Njİ IJǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ WS_FTP DŽLjĮ njĮ ijǎǏIJǙıİLj ĮǏǒİǁĮ, ǀ ljĮLj njĮ ıIJİǁNJǎǑNjİ İǏǔIJǀıİLjǐ ı’ ƿnjĮnj İǍǑȺdžǏİIJdžIJǀ Archie Njƿıǔ e-mail. ưLjĮ ȺǘNJdž İǍǗįǎǑ (gateway) IJǎǑ Web İǁnjĮLj NjLjĮ įLjĮıǘnjįİıdž Archie ȺǎǑ ȺĮǏƿǒİLj ƿnjĮnj įİıNjǗ ĮȺǗ IJǎ Web ȺǏǎǐ İǍǑȺdžǏİIJdžIJƿǐ Archie ı’ ǗNJǎ IJǎnj ljǗıNjǎ. ƣIJĮnj ijLJƾıǎǑNjİ ıİ NjLjĮ ȺİǏLjǎǒǀ Archie, ȺǏƿȺİLj njĮ įdžNJǙıǎǑNjİ ȺǎLjǎnj IJǘȺǎ ĮnjĮDžǀIJdžıdžǐ LJƿNJǎǑNjİ njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǀıǎǑNjİ: Njİ ijǗǏNjİǐ ǀ ǒǔǏǁǐ. īǏƾijǎǑNjİ ƿnjĮ NjƿǏǎǐ ǀ ǗNJǎ IJǎ ǗnjǎNjĮ IJǎǑ ĮǏǒİǁǎǑ ȺǎǑ ĮnjĮDždžIJƾNjİ ıIJǎ ȺNJĮǁıLjǎ ljİLjNjƿnjǎǑ What you would like to search for? ljĮLj ljƾnjǎǑNjİ ljNJLjlj ıIJǎ ȺNJǀljIJǏǎ Start Search DŽLjĮ njĮ ĮǏǒǁıİLj dž ĮnjĮDžǀIJdžıdž. Ƨnj dž ĮnjĮDžǀIJdžıdž İǁnjĮLj İȺLjIJǑǒǀǐ, IJǎ Archie LJĮ İNjijĮnjǁıİLj ƿnjĮ ƿDŽDŽǏĮijǎ Web ȺǎǑ LJĮ ȺİǏLjƿǒİLj įİıNjǎǘǐ ȺǏǎǐ IJĮ ĮǏǒİǁĮ ȺǎǑ IJĮLjǏLjƾDžǎǑnj Njİ IJǎ ĮǏǒİǁǎ ȺǎǑ ĮnjĮDždžIJƾNjİ. Ƨnj ljƾnjǎǑNjİ ljNJLjlj ı’ ƿnjĮnj įİıNjǗ, LJĮ NjİIJĮijİǏLJİǁ IJǎ ĮnjIJǁıIJǎLjǒǎ ĮǏǒİǁǎ ıIJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ NjĮǐ.

4.9 ƩLjĮljǎNjLjıIJǀǐ ưİıǎNJƾǃdžıdžǐ ƠnjĮǐ ƩLjĮljǎNjLjıIJǀǐ ưİıǎNJƾǃdžıdžǐ (proxy server) İǁnjĮLj ƿnjĮ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ ȺǎǑ įƿǒİIJĮLj ĮLjIJǀıİLjǐ DŽLjĮ IJdžnj ȺĮǏǎǑıǁĮıdž ıİNJǁįǔnj IJǎǑ World Wide Web ĮȺǗ IJǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ ȺNJǎǀDŽdžıdžǐ (ijǑNJNJǎNjİIJǏdžIJǀǐ - browser) İnjǗǐ ǒǏǀıIJdž ljĮLj ĮnjĮNJĮNjǃƾnjİLj njĮ ȺǏǎıljǎNjǁıİLj IJLjǐ DždžIJǎǘNjİnjİǐ ıİNJǁįİǐ. īLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ, Įnj ƿnjĮǐ ǒǏǀıIJdžǐ DždžIJǀıİLj ĮȺǗ IJǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ ȺNJǎǀDŽdžıǀǐ IJǎǑ njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǀıİLj DŽLjĮ proxy server IJǎ proxy.uoa.gr ıIJdžnj ȺǗǏIJĮ 8080 IJǗIJİ LJĮ ƿǒǎǑNjİ IJdžnj İǍǀǐ įLjĮįLjljĮıǁĮ: 1. Ʒǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ ȺNJǎǀDŽdžıdžǐ (Ⱥ.ǒ. Netscape Navigator, MS Internet Explorer ljNJȺ.) ĮnjIJǁ njĮ İȺLjljǎLjnjǔnjǀıİLj ĮȺİǑLJİǁĮǐ Njİ IJǎ server ȺǎǑ İȺLjLJǑNjİǁ ǎ ǒǏǀıIJdžǐ DždžIJƾ ĮȺǗ IJǎ proxy.uoa.gr njĮ IJǎǑ ȺǏǎıljǎNjǁıİLj IJdž ıİNJǁįĮ DŽLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ IJdž "www.company.com" ƹƵƬƶƷƬƶ

proxy.uoa.gr

www.company.com

2. Ƴ proxy server DždžIJƾ ĮȺǗ IJǎnj server ȺǎǑ İnjįLjĮijƿǏİLj IJǎ ǒǏǀıIJdž IJLjǐ DždžIJǎǘNjİnjİǐ ıİNJǁįİǐ ƹƵƬƶƷƬƶ

proxy.uoa.gr

www.company.com

3. Ƴ server ĮȺǎıIJƿNJNJİLj IJLjǐ ıİNJǁįİǐ ıIJǎnj proxy server (proxy.uoa.gr) ƹƵƬƶƷƬƶ

proxy.uoa.gr

www.company.com

4. ƮĮLj, IJƿNJǎǐ, ǎ proxy server ıIJƿNJnjİLj IJLjǐ ıİNJǁįİǐ ȺǎǑ DždžIJǀLJdžljĮnj ıIJǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ ȺNJǎǀDŽdžıdžǐ IJǎǑ ǒǏǀıIJdž, IJǎ ǎȺǎǁǎ IJǎǑ IJLjǐ ȺĮǏǎǑıLjƾDžİLj. ƹƵƬƶƷƬƶ

proxy.uoa.gr

www.company.com

īLjĮIJǁ njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǀıǎǑNjİ IJǎnj proxy server ƷLjǐ ȺİǏLjııǗIJİǏİǐ ijǎǏƿǐ ƿnjĮǐ proxy server İǁnjĮLj ljĮLj ƿnjĮǐ cache server. ƠnjĮǐ cache server ĮȺǎLJdžljİǘİLj IJLjǐ ĮLjIJǀıİLjǐ IJǔnj ȺǏǎDŽǏĮNjNjƾIJǔnj ȺNJǎǀDŽdžıdžǐ ljĮLj IJLjǐ ĮnjIJǁıIJǎLjǒİǐ ĮȺĮnjIJǀıİLjǐ IJǔnj servers Njİ ıljǎȺǗ njĮ įLjĮǒİLjǏLjıIJİǁ njƿİǐ ĮLjIJǀıİLjǐ. ƠIJıLj, ƿǒǎǑNjİ ƿnjĮnj proxy-cache server. īLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ, Įnj ƿǒǎǑNjİ ƿnjĮ ıǘnjǎNJǎ ǒǏdžıIJǙnj ȺǎǑ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǎǘnj ƿnjĮnj proxy-cache server, ǗȺǔǐ ǎ proxy.uoa.gr, IJǗIJİ Įnj ƿnjĮǐ ĮȺǗ ĮǑIJǎǘǐ DždžIJǀıİLj NjLjĮ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjdž ıİNJǁįĮ ĮȺǗ ƿnjĮ server ıIJdžnj ƧNjİǏLjljǀ ǎ proxy-cache server LJĮ ijƿǏİLj IJdž ıİNJǁįĮ ljĮLj ĮijİnjǗǐ LJĮ IJdžnj ȺĮǏĮįǙıİLj ıIJǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ ȺNJǎǀDŽdžıdžǐ IJǎǑ ǒǏǀıIJdž, ĮijİIJƿǏǎǑ LJĮ IJdžnj ĮȺǎLJdžljİǘıİLj DŽLjĮ NjİNJNJǎnjIJLjljǀ ǒǏǀıdž. Ƨnj IJǙǏĮ ƿnjĮǐ ƾNJNJǎǐ ǒǏǀıIJdžǐ -ǀ ljĮLj ǎ ǁįLjǎǐ- DždžIJǀıİLj IJdž ǁįLjĮ ıİNJǁįĮ IJǗIJİ ǎ proxy-cache server LJĮ IJǎǑ ȺǏǎıljǎNjǁıİLj IJǎ ĮnjIJǁDŽǏĮijǎ ȺǎǑ ƿǒİLj ljǏĮIJǀıİLj ljĮLj įİ LJĮ ĮnjĮDždžIJǀıİLj IJdž ıİNJǁįĮ ıIJdžnj ƧNjİǏLjljǀ. ƪȺǎNjƿnjǔǐ, Įnj IJdžnj ǁįLjĮ ıİNJǁįĮ LJƿNJǎǑnj njĮ įǎǑnj 100 ƾIJǎNjĮ, Njİ IJdž ǒǏǀıdž IJǎǑ proxy-cache server, NjǗnjǎ ǎ ȺǏǙIJǎǐ LJĮ ǒǏİLjĮıIJİǁ njĮ ȺİǏLjNjƿnjİLj njĮ ƿǏLJİLj dž ıİNJǁįĮ ĮȺǗ IJǎnj ĮǏǒLjljǗ server, İnjǙ ǎLj ǑȺǗNJǎLjȺǎLj 99 LJĮ įǎǑnj IJdž ıİNJǁįĮ njĮ ƿǏǒİIJĮLj IJĮǒǘIJİǏĮ, Įijǎǘ LJĮ IJǎǑǐ įLjĮIJİLJİǁ ĮȺǗ IJǎnj proxy-cache server. ƶǒdžNjĮIJLjljƾ, NJǎLjȺǗnj, ƿǒǎǑNjİ: 1. Ʒǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ ȺNJǎǀDŽdžıdžǐ (Ⱥ.ǒ. Netscape Navigator, MS Internet Explorer ljNJȺ.) İȺLjljǎLjnjǔnjİǁ Njİ IJǎnj proxy-cache server (proxy.uoa.gr) ljĮLj DždžIJƾ njĮ IJǎǑ ȺǏǎıljǎNjǁıİLj NjLjĮ ıİNJǁįĮ DŽLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ “www.company.com” ƹƵƬƶƷƬƶ

proxy.uoa.gr ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ

www.company.com


ƭƪƮ ƮLjƾIJǎǑ 52 ƩǁljIJǑĮ ƸȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj ƭƭ 2. Ƴ proxy-cache server įLjĮȺLjıIJǙnjİLj ǗIJLj ƿǒİLj ƿnjĮ ĮnjIJǁDŽǏĮijǎ IJdžǐ ıİNJǁįĮǐ ȺǎǑ DždžIJƾ ǎ ǒǏǀıIJdžǐ ıIJǎnj IJǎȺLjljǗ įǁıljǎ ljĮLj IJǎǑ IJǎ ȺǏǎıljǎNjǁDžİLj ƹƵƬƶƷƬƶ

proxy.uoa.gr

www.company.com

ƣȺǔǐ ȺǏǎljǘȺIJİLj ĮȺǗ IJǎ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ, dž ıǘnjįİıdž ljĮLj NjİIJĮijǎǏƾ įİįǎNjƿnjǔnj ĮȺǗ IJdžnj ƧNjİǏLjljǀ įİnj ǒǏİLjƾDžİIJĮLj ȺNJƿǎnj. ư' ĮǑIJǗ IJǎnj IJǏǗȺǎ NjİLjǙnjİIJĮLj dž ıȺĮIJƾNJdž IJǎǑ İǘǏǎǑǐ DžǙnjdžǐ ljĮLj ǎ ǒǏǀıIJdžǐ ǃNJƿȺİLj IJLjǐ ıİNJǁįİǐ IJĮǒǘIJİǏĮ.

4.10 Firewall Ƴ ǗǏǎǐ firewall ƿǒİLj İȺLjljǏĮIJǀıİLj IJĮ IJİNJİǑIJĮǁĮ ǒǏǗnjLjĮ ıĮnj ƿnjĮǐ ĮȺǗ IJǎǑǐ ȺLjǎ ljĮNJǎǘǐ IJǏǗȺǎǑǐ DŽLjĮ njĮ įLjĮIJdžǏǀıİLj ljƾȺǎLjǎǐ ĮıijĮNJǀ IJĮ įİįǎNjƿnjĮ IJǎǑ ıIJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ IJǎǑ, ǗIJĮnj ĮǑIJǗǐ İǁnjĮLj ıǑnjįİįİNjƿnjǎǐ ıIJǎ įLjĮįǁljIJǑǎ. Ʒǎ firewall, ǀ ĮNJNJLjǙǐ ǎ IJǎǁǒǎǐ IJdžǐ ijǔIJLjƾǐ, İǁnjĮLj ƿnjĮ NJǎDŽLjıNjLjljǗ IJǎ ǎȺǎǁǎ ĮnjĮNJĮNjǃƾnjİLj njĮ İNJƿDŽǒİLj ǗNJİǐ IJLjǐ ȺNJdžǏǎijǎǏǁİǐ ȺǎǑ ijLJƾnjǎǑnj ıIJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ NjĮǐ ĮȺǗ IJǎnj "ƿǍǔ" ljǗıNjǎ. Ʒǎ firewall NjȺǎǏİǁ njĮ İǁnjĮLj İljIJǗǐ ĮȺǗ software ljĮLj hardware, NjLjĮ ıǑıljİǑǀ įdžNJĮįǀ ȺǎǑ IJǎȺǎLJİIJİǁIJĮLj ıIJdžnj ıǘnjįİıdž IJǎǑ džNJİljIJǏǎnjLjljǎǘ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ Njİ IJǎ įLjĮįǁljIJǑǎ. ƶIJdžnj ȺİǏǁȺIJǔıdž ȺǎǑ ƿǒǎǑNjİ İDŽljĮIJĮıIJǀıİLj ƿnjĮ NJǎDŽLjıNjLjljǗ firewall ıIJǎnj ȺǏǎıǔȺLjljǗ NjĮǐ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ IJǗIJİ Njİ ĮǑIJǗ NjȺǎǏǎǘNjİ njĮ ljĮLJǎǏǁıǎǑNjİ ĮȺǗ ȺǎLjǎǑǐ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJƿǐ ljĮLj Njİ ȺǎLjǎǑǐ IJǏǗȺǎǑǐ LJĮ įİǒǗNjĮıIJİ ȺNJdžǏǎijǎǏǁİǐ. ƧǑIJǗ İȺLjIJǑDŽǒƾnjİIJĮLj Njİ IJdžnj ǒǏǀıdž įLjƾijǎǏǔnj ijǁNJIJǏǔnj IJĮ ǎȺǎǁĮ ĮnjĮNJǘǎǑnj IJĮ İLjıİǏǒǗNjİnjĮ ȺĮljƿIJĮ ljĮLj ĮnjƾNJǎDŽĮ Njİ IJLjǐ ǎįdžDŽǁİǐ ȺǎǑ ǑȺƾǏǒǎǑnj IJĮ ĮijǀnjǎǑnj njĮ ȺİǏƾıǎǑnj ǀ ǗǒLj. Ƭ NjİDŽƾNJdž ıdžNjĮıǁĮ IJǎǑ firewall ƿDŽljİLjIJĮLj ıIJǎ ǗIJLj įİnj NjȺǎǏǎǘNjİ njĮ DŽnjǔǏǁDžǎǑNjİ ĮȺǗNJǑIJĮ IJLj NJǎDŽLjıNjLjljƾ ǑȺƾǏǒǎǑnj İDŽljĮIJİıIJdžNjƿnjĮ ıIJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ NjĮǐ ljĮLj ȺǎLjİǐ "ȺǗǏIJİǐ" İǁnjĮLj ĮnjǎLjǒIJƿǐ. īLjĮ ȺĮǏƾįİLjDŽNjĮ ǎ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀǐ NjĮǐ NjȺǎǏİǁ njĮ İǁnjĮLj NjǎNJǑıNjƿnjǎǐ ĮȺǗ ƿnjĮ worm IJǎ ǎȺǎǁǎ įǁnjİLj IJdž įǑnjĮIJǗIJdžIJĮ ıİ ljƾȺǎLjǎnj ƾNJNJǎ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ njĮ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁ IJǎ CPU NjĮǐ! Ʒǎ firewall įdžNJĮįǀ İǁnjĮLj ĮǑIJǗ ȺǎǑ ıǑDŽljİnjIJǏǙnjİLj IJǎnj ȺNJǀǏdž ƿNJİDŽǒǎ IJǔnj ȺĮljƿIJǔnj ȺǎǑ İLjıƿǏǒǎnjIJĮLj ıIJǎnj ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀ ĮȺǎIJİNJǙnjIJĮǐ ǎǑıLjĮıIJLjljƾ ƿnjĮnj ȺǘǏDŽǎ İNJƿDŽǒǎǑ IJdžǐ ȺNJdžǏǎijǎǏǁĮǐ. ƨƿǃĮLjĮ dž ıdžNjĮıǁĮ IJǎǑ firewall İǁnjĮLj ȺǎNJǘ ȺLjǎ NjİDŽƾNJdž ǗIJĮnj Ⱥǁıǔ ĮȺǗ ĮǑIJǗ įİnj ǑȺƾǏǒİLj NjǗnjǎ ƿnjĮǐ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǀǐ ĮNJNJƾ NjLjĮ NjİDŽƾNJdž ǎNjƾįĮ ǑȺǎNJǎDŽLjıIJǙnj Ⱥ.ǒ. NjLjĮ İIJĮLjǏǁĮ, dž ǎȺǎǁĮ İNjȺLjıIJİǘİIJĮLj IJǎ firewall DŽLjĮ ǗNJĮ IJĮ ȺĮljƿIJĮ ȺǎǑ ljĮIJĮijLJƾnjǎǑnj ıİ ĮǑIJǀnj.

ƧLJĮnjƾıLjǎǐ ƪ. ƮǎǑIJıǎnjLjljǗNJĮǐ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΚ ΚΙΑΤΟΥ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you