Page 1


# 4

(04)  Ñåíòÿáðü  2012

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ/ÌÀÇ̏ÍÛ Æóðíàë «ZERDE: èíôîêîììóíèêàöèîííûå òåõíîëîãèè â Êàçàõñòàíå»

ÍÎÂÎÑÒÈ Êàçàõñòàíñêîé ²Ò èíäóñòðèè àçàñòàí ²Ò ÆÀŒÀËۍÒÀÐÛ

4

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÐÅÑÓÐÑ. "Çåðäå" èùåò òàëàíòû ÀÄÀÌÈ ÐÅÑÓÐÑÒÀÐ. Çåðäå æàñ òàëàíòòàðäû îëäàéäû

8

ÑÀÉÛÑ. àçàñòàí ëåìä³ê "Robocon-2012" ñàéûñûíà àòûñòû ÊÎÍÊÓÐÑ. Êàçàêñòàí ïðèíÿë ó÷àñòèå â êîíêóðñå "Robocon-2012"

11

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Öàé Â. À., ä.ò.í.

ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ. Òåõíîëîãèè äëÿ áóäóùåãî ²ÑÊÅÐ ÑÅвÊÒÅÑ. Áîëàøà òåõíîëîãèÿëàðû

12

Îáëîæêà, ôîòîèëëþñòðàöèè,  äèçàéí, âåðñòêà,  êîððåêòóðà, äîïå÷àòíàÿ  ïîäãîòîâêà:

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß. Ñòàðòàï-ÆÎÁÀËÀÐ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß. Ñòàðòàï-ïðîåêòû

14

Àäðåñ ðåäàêöèè: ã. Àñòàíà,

ÍÎÓ-ÕÀÓ. Óñëóãè ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà: âûáèðàé è ïîëó÷àé! ÍÎÓ-ÕÀÓ. Ýëåêòðîíäû Ÿê³ìåò ûçìåò³: òàœäà äà ïàéäàëàí

16

Îòïå÷àòàíî â ÒÎΠ«Òèïîãðàôèÿ «Ôîðìà

ÌÈÊÐÎÔÎÍ. Ïëîùàäêà äëÿ "âçëåòà" ìîëîäûõ íîâàòîðîâ ÌÈÊÐÎÔÎÍ. Æàñ äàðûííûœ æàðûðàð àëàœû

18

Òèðàæ: 500 ýêç.

ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÇÀÖÈß. Ìîáèëüíîñòü ñ SAP - ýòî ïðîñòî ÀÏÀÐÀÒÒÀÍÄÛÐÓ. Ìîáèëüä³ë³ê SAP-ïåí îœàé

20

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ. Ýëåêòðîííûé àóêöèîí â äåéñòâèè ŠÇÅÊÒ². Ýëåêòðîííû àóêöèîí îëäàíûñòà

22

ÀÊÒ ÒÛÍÛÑÛ. Àïàðàòòû òåõíîëîãèÿëàð ñàëàñûíäàƒû èíñòèòóò ÑÔÅÐÀ ÈÊÒ. Èíñòèòóò â ñôåðå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

24

ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÅ ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ. "Ýéð Àñòàíà" ëèäèðóåò â âîïðîñå èñïîëüçîâàíèÿ ÈÒ ŠÇÃÅÃÅ Ëò. "Ýéð Àñòàíà" ²Ò ïàéäàëàíóäà áàñòàïû îðûíäà

27

Ñîáñòâåííèê: ÀΠ"Íàöèîíàëüíûé èíôî-

êîììóíèêàöèîííûé õîëäèíã "Çåðäå" (ã. Àñòàíà)

Çàðåãèñòðèðîâàí: Ìèíèñòåðñòâîì ñâÿçè

è èíôîðìàöèè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, Êîìèòåò èíôîðìàöèè è àðõèâîâ. Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 11950-Æ îò 27.08.2011 ã.

ÒÎÎ "ÎÊÎ-Ìåäèà" (ã. Àñòàíà)

óë. Àëìàòû, 1, áèçíåñ-öåíòð "Àñûëòàó" Òåëåôîí: +7 (7172) 57 07 69 Å-mail: zerde@zerde.gov.kz ïëþñ» Àäðåñ: ã. Àñòàíà, óë. Àëìàòû, 1, ÁÖ «Àñûë Òàó», 3 ýòàæ, òåë.: 8 (7172) 456109 Çàêàç ¹ 39704/1

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå è â ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ, âîçìîæíû òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè. Èçäàòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü è ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèé è èíôîðìàöèè, âçÿòîé èç Èíòåðíåòà. Ìíåíèÿ ðåäàêöèè è àâòîðîâ ïóáëèêàöèé ìîãóò íå ñîâïàäàòü.

3


ÃÎÑÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Èíôîðìàöèîííûé  Êàçàõñòàí  -  2020»

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÃÎÑÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ - 2020»

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ È ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÉ ÐÊ ÏÐÎÂÅËÎ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß ÏΠÏÐÎÅÊÒÓ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ - 2020» Ïðîåêò ïðîãðàììû ðàçðàáîòàí Ìèíèñòåðñòâîì òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé ñîâìåñòíî ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè è ýêñïåðòàìè, â ðàìêàõ ïîðó÷åíèÿ ãëàâû ãîñóäàðñòâà, îçâó÷åííîãî â ñòàòüå "ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ: Äâàäöàòü øàãîâ ê Îáùåñòâó Âñåîáùåãî Òðóäà". Îñíîâíàÿ öåëü ïðîãðàììû "Èíôîðìàöèîííûé Êàçàõñòàí - 2020" - ñîçäàíèå óñëîâèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ïåðåõîä Êàçàõñòàíà ê èíôîðìàöèîííîìó îáùåñòâó. Îíà íàïðàâëåíà íà ðåøåíèå çàäà÷ ïî îáåñïå÷åíèþ  ýôôåêòèâíîñòè  ñèñòåìû  ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, äîñòóïíîñòè èííîâàöèîííîé è èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû, ñîçäàíèþ èíôîðìàöèîííîé ñðåäû äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà, à òàêæå ðàçâèòèþ îòå÷åñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà.  õîäå îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé âèöåìèíèñòð òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé ÐÊ Ñàêåí Ñàðñåíîâ ðàññêàçàë î ïëàíàõ è ïåðñïåêòèâàõ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ïðîãðàììû. Òàê, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ íà îñíîâå àðõèòåêòóðíîãî ïîäõîäà ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü ñîâðåìåííóþ ñèñòåìó ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ÷åðåç èíòåíñèâíóþ èíôîðìàòèçàöèþ âñåãî ãîñóäàðñòâà è îòêðûòîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ. Òàêæå äëÿ îïåðàòèâíîé ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè ñâîèõ ôóíêöèé, ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè áóäóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ãðàæäàíàì è áèçíåñó ïîñðåäñòâîì ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ. Â ðàìêàõ ðàçâèòèÿ "å-àêèìàòîâ" áóäåò ïîñòðîåíà òðåõóðîâíåâàÿ ìîäåëü àðõèòåêòóðû: îáëàñòü, ãîðîä, ðàéîí. Äëÿ  ðàçâèòèÿ  ÈÊÒ-ðûíêà  Êàçàõñòàíà ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ñòèìóëèðîâàíèå îòå÷åñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé ðûíêà ÈÊÒ ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ìåð ïîääåðæêè è ñîçäàíèÿ íåîáõîäèìûõ èíôðàñòðóêòóðíûõ óñëîâèé, ñðåäè êîòîðûõ îòêðûòèå ðÿäà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ öåíòðîâ è ëàáîðàòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ñîçäà-

4

íèå ÈÒ-ïàðêîâ, áèçíåñ-èíêóáàòîðîâ. Ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è óñëîâèé æèçíè ÷åðåç âíåäðåíèå ÈÊÒ, áóäóò ñîçäàíû: íàöèîíàëüíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñåòü, îáúåäèíÿþùàÿ âñå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñòðàíû â åäèíóþ âûñîêîñêîðîñòíóþ èíòåðíåò-ñåòü; äàòà-öåíòðû äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî êîíòåíòà; à òàêæå Öåíòð ýëåêòðîííîãî îáó÷åíèÿ, îáîðóäîâàííûé íåîáõîäèìîé òåõíèêîé äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé çàïèñè è îáðàáîòêè àóäèî- è âèäåîëåêöèé, âêëþ÷àÿ îáîðóäîâàíèå äëÿ ñîçäàíèÿ ìóëüòèìåäèà-ýôôåêòîâ. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ ÈÊÒ â îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâà, îáùåñòâà è áèçíåñà áóäåò ðàçâèâàòüñÿ öèôðîâîå òåëåðàäèîâåùàíèå, ñîêðàòèòñÿ "öèôðîâîå íåðàâåíñòâî" ðåãèîíîâ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí (êðóïíûå ãîðîäà, ìîíîãîðîäà, àóëû). Πïëàíàõ ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà ó÷àñòíèêàì ñëóøàíèé ðàññêàçàë òàêæå âèöå-ìèíèñòð êóëüòóðû è èíôîðìàöèè ÐÊ Àðìàí Êûðûêáàåâ.  ÷èñëå îñíîâíûõ çàäà÷ ïî äàííîìó íàïðàâëåíèþ áûëè îòìå÷åíû ìîäåðíèçàöèÿ îòå÷åñòâåííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ñòèìóëèðîâàíèå ïðîèçâîäñòâà îòå÷åñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî êîíòåíòà è èí-

ôîðìàöèîííîå ñîïðîâîæäåíèå äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâà. Òàêæå áóäåò ïåðåñìîòðåíà ñòðóêòóðà ãîñóäàðñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî çàêàçà. Áîëüøîå âíèìàíèå ïëàíèðóåòñÿ óäåëèòü èñïîëüçîâàíèþ íîâûõ òåõíîëîãèé, â òîì ÷èñëå èñïîëüçîâàíèþ ñîöèàëüíûõ ìåäèà. Êëþ÷åâîé àêöåíò â Ïðîãðàììå áóäåò ñäåëàí íà óñèëåíèå ðîëè ÑÌÈ â ôîðìèðîâàíèè ÿçûêîâîé ñðåäû ïîñðåäñòâîì ñîçäàíèÿ íîâûõ ìåäèà, âåùàþùèõ íà ãîñóäàðñòâåííîì ÿçûêå. Äî  2020  ãîäà  ïëàíèðóåòñÿ  äîñòè÷ü 100-ïðîöåíòíîãî îõâàòà íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Êàçàõñòàíà öèôðîâûì ýôèðíûì òåëåâåùàíèåì. Îòå÷åñòâåííûå ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè òàêæå áóäóò øèðîêî ïðåäñòàâëåíû â ñåòè Èíòåðíåò. "Ñõåìà, êîòîðóþ ìû ñåé÷àñ èñïîëüçóåì, ïðåäïîëàãàåò ïðîõîæäåíèå êâàëèôèêàöèîííîé ïðîâåðêè ïîñëå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîííûõ òîðãîâ", - çàêëþ÷èë Àðìàí Êûðûêáàåâ.  çàâåðøåíèå ñëóøàíèé ïðåäñòàâèòåëÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, õîëäèíãîâ è íàöèîíàëüíûõ êîìïàíèé, à òàêæå ÍÏΠè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé áûëè âûñêàçàíû ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó, êîòîðûå áóäóò ó÷òåíû â èòîãîâîì âàðèàíòå ïðîãðàììû.

www.today.kz


àçàñòàíäû ²Ò-èíäóñòðèÿ æàœàëûòàðû

ÀÇÀÑÒÀÍÄÀ ÀÏÀÐÀÒÒۍÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈßËۍ ÒÅÕÍÎËÎÃÈßËÀÐÄÛ ÄÀÌÛÒÓ ÎÐÛ ¡ÐÛËÄÛ Àñòàíàäà start-up æîáàëàðû àâòîðëàðûíà ñàðàïòàìàëû îëäàó æíå ÀÊÒ ñàëàñûíäàƒû ïåðñïåêòèâàëû èäåÿëàðäû ³ñêå àñûðóƒà êšìåê êšðñåòåò³í Àïàðàòòû-êîììóíèêàöèÿëû òåõíîëîãèÿëàðäû äàìûòó îðû ¢ðûëƒàíû òóðàëû æàðèÿëàíäû. Ð ʚë³ê æíå êîììóíèêàöèÿ ìèíèñòðë³ã³, "Çåðäå" ¢ëòòû èíôîêîììóíèêàöèÿ õîëäèíã³" À æíå "àçàòåëåêîì" À, "Êñåëë" À, "àðÒåë" áàéëàíûñ îïåðàòîðëàðûíûœ áàñòàìàñû ìåí îëäàóû áîéûíøà ¢ðûëƒàí îð, ñîíäàé-à ÀÊÒ ñàëàñûíäàƒû àçàñòàíäû ç³ðëåìåëåðä³ îòàíäû æíå õàëûàðàëû íàðûòà ³ëãåð³ëåòóìåí àéíàëûñàäû. ʚë³ê æíå êîììóíèêàöèÿ ìèíèñòð³ Àñàð Æ¢ìàƒàëèå⠍îðäûœ àëƒà îéƒàí ì³íäåòòåð³í ³ñêå àñûðóûíà ñòò³ë³ê ò³ëåï, áàéëàíûñ îïåðàòîðëàðûíà îðäû ¢ðó èäåÿñûíà êšðñåò³ëãåí ûçûƒóøûëûƒû Ÿø³í àëƒûñ á³ëä³ðä³. "Šçäå𳜳ç á³ëåò³íäåé, àçàñòàíäû îƒàì šì³ð³íäåã³ àïàðàòòû ¢ðàóøûíû àðòòûðó æíå æàñ áóûíäû îëäàó àæåòò³ë³ã³ òóðàëû Åëáàñû Ÿíåì³ àéòûï æŸðåä³, æíå îñû ìñåëå òšœ³ðåã³íäå "àçàñòàíäû ëåóìåòò³ê æàœƒûðòó: æàëïûƒà îðòà åœáåê îƒàìûíà àðàé æèûðìà àäàì" àòòû ìààëàñûíäà äà àòàï šòò³. ¢ðûëûï îòûðƒàí îð îñûƒàí ûïàëäàñòû æàñàéäû. Åë³ì³çäå äàðûíäû æàñòàð šòå êšï, îëàðƒà šç³í³œ ïîòåíöèàëûí ³ñêå àñûðûï, íòèæå êšðñåòóëå𳠟ø³í îëäàó æàñàó êåðåê. îðäûœ æ¢ìûñû îòàíäû ÀÊÒ ñàëàñûí äàìûòóƒà æàœà åêï³í áåðåä³ äåãåí îéäàìûí", - äåï îðûòûíäûëàäû Æ¢ìàƒàëèåâ. ûñà ìåðç³ìä³ æîñïàðëàð òóðàëû àéòà îòûðà, îð áàñøûëûƒû Ÿñò³ì³çäåã³ æûëäûœ

šç³íäå start-up æîáàëàð êîíêóðñû šòê³ç³ëåä³ äåï õàáàðëàäû. Êîíêóðñ æ圳ìïàçäàðû šç æîáàñûí ³ñêå àñûðó Ÿø³í àæåòò³ àðàæàòà èå áîëàäû, ñîíäàé-à, êñ³ïêåðë³ê ìàøûòàðû, ñàóäà íåã³çäåð³ áîéûíøà àðûíäû îó êóðñûíàí šòåä³. Êîíêóðñà èííîâàöèÿëû æîáàñû áàð, áàƒàëàó ðñ³ì³íåí šòêåí æíå šç ší³ì³í³œ íåìåñå òåõíîëîãèÿëû øåø³ì³í³œ êîììåðöèÿëû ëåóåò³í äëåëäåãåí òîïòàð íåìåñå æåêåëåãåí ò¢ëƒàëàð àòûñà àëàäû. Ñîíäàé-à, ³ñ-øàðà áàðûñûíäà "àçàòåëåêîì" À, "Êñåëë" À æíå "àð-Òåë" ÆØÑ áàéëàíûñ îïåðàòîðëàðûíûœ îðƒà îëäàó êšðñåòó³ òóðàëû á³ðàòà𠝢æàòòàðƒà îë îéûëäû. Àïàðàòòû êîììóíèêàöèÿëû áàƒûòòàƒû îð åë³ì³çäå á³ð³íø³ ðåò ¢ðûëûï îòûðƒàíûí àòàï šòó àæåò. Ì¢íäàé ¢éûìäàð ÀØ, Åóðîïà æíå šçãå äå òåõíîëîãèÿëû æàƒûíàí äàìûƒàí á³ðàòàð ìåìëåêåòòå ñòò³ æ¢ìûñ àòàðóäà. Æàðûí ìûñàë ðåò³íäå "Y Combinator" àêñåëåðàòîðû (ÀØ) áîëûï òàáûëàäû. Îë 2005 æûëû DropBox äåðåêòåðä³ ñàòàóäûœ á¢ëûœƒûð ñåðâèñ³íå áàñòàïû êåçåœäå 18 ìûœ äîëëîð èíâåñòèöèÿ ñàëûï, àç³ðã³ òàœäà êàïèòàëèçàöèÿñû 4 ìëðä.ÀØ äîëëîðûíà æåò³ï îòûðƒàí êîìïàíèÿƒà äåé³í æåòê³çä³.

eGov ÆÀŒÀÐÒÛˁÀÍ ÈÍÒÅÐÔÅÉÑÒ² ²ÑÊÅ ÎÑÒÛ Ýëåêòðîíäû Ÿê³ìåò www.egov.kz ïîðòàëû æàœàðòûëƒàí äèçàéíäà æ¢ìûñûí áàñòàäû. Ïîðòàëäûœ áåëñåíä³ ïàéäàëàíóøûëàðûíûœ ¢ñûíûñòàðûí åñêåðå îòûðûï, "¡ÀÒ" À ç³ðëåóø³ëåð³ áàðûíøà îëàéëû èíòåðôåéñò³ ¢ðóƒà òûðûñòû. ûçìåòò³œ ðá³ð òŸðëåð³í àéòàëàóäû áîëäûðìàéòûí ¢ðûëûìäû îœòàéëàíäûðó æíå ïîðòàëìåí æ¢ìûñ æàñàóäû æ圳ëäåòó æŸðã³ç³ëä³. Åíä³ ðòŸðë³ áëîêòàðäàí ûçìåòòåðä³ ³çäåó䳜 àæåòò³ë³ã³ æî . îëàéëû àéäàð ѳçä³ àæåòò³ áåòêå á³ðäåí øûƒàðàäû, ìûñàëû, Îòáàñû. Îñû áåòòåí îòáàñûëû æàƒäàéìåí áàéëàíûñòû áàðëû ìñåëåëåðä³ øåøóãå áîëàäû: íåêåí³ ò³ðêåóãå ýëåêòðîíäû šò³í³øò³ áåðó, òåã³í àóûñòûðó òóðàëû êóë³êò³ áåðóãå áàæ ñàëûƒûí òšëåó, ñáè䳜 òóó òóðàëû àïàðàòòû çåðäåëåó, äåêðåò äåìàëûñû òóðàëû æíå áàëàáàøàƒà àòûñòû. Ïîðòàëäàƒû àïàðàò 4 òŸðãå ášë³íåä³: ìåìëåêåòò³ê ûçìåòòåð, òšëåìäåð, çàœíàìàëû àêò³ëåð æíå ïàéäàëû àïàðàò ìààëàñû òóðàëû. ʚá³íå egov.kz ïàéäàëàíóøûëàðû àíäàé äà á³ð áîëìàñûí ìåìëåêåòò³ê ûçìåòòåðä³ àëó òóðàëû íàòû àïàðàòòûœ áåò³íå ê³ðåä³. Îñû áåòòåð䳜 Ÿëã³ñ³ ñîíûìåí àòàð îœòàéëàíäûðûëƒàí: âèçóàëäû àêöåíò îðíàëàñòûðûëƒàí, ìàœûçäû áëîêòàð ášë³íãåí. Á¢ðûíƒû áîëæàìàñûíàí êšá³íå òàíûìàë òàðàóëàð ñàòàëäû: "Ýëåêòðîíäû ûçìåòòåð", "Ìåìëåêåòò³ê îðãàíäàð áîéûíøà". Ïîðòàëäûœ êšá³íå ê³ðåò³í áåòòåð³í³œ á³ð³ - á³ð ò³ç³ììåí îíëàéí-ûçìåòòåð áåò³. Îñû æåðäå áàðëû àâòîìàòòàíäûðûëƒà í  û ç ì å ò ò å ð æ  íå ô è ë ü ò ð ëåó ìŸìê³íä³ã³ìåí òšëåìäåð áåéíåëåíãåí. "Àçàìàòòàð æíå Ÿê³ìåò" æàœà òàðàóû ïàéäà áîëäû. Ìåìëåêåòò³ê îðãàíäàðäûœ šê³ëäåð³ìåí ýëåêòðîíäû šçàðà ³ñ-èìûëäûœ ¢ðàëû åíä³ ðàøàí êšç àëäûíäàƒû á³ð òàðàóäà îðíàëàñàí. Ìûíäà "Á³ð³íø³ áàñøûëàðäûœ áëîãòàðû", "Ýëåêòðîíäû Ÿê³ìåò", "Á³ð³íø³ áàñøûƒà àáûëäàóƒà æàçûëó", "Èíòåðíåò-êîíôåðåíöèÿ", "ûçìåòòåðä³ òàëûëàó" ñåðâèñòåð³ êåëò³ð³ëãåí, ñîíûìåí àòàð "€ëåóìåòò³ê æåë³äåã³ ðåñìè ò¢ëƒà" áåò³ ïàéäà áîëäû. Äèçàéí æíå á¢äàí ð³ àñà áåëñåíä³ ïàéäàëàíóøûëàðäûœ ï³ê³ðëåð³ æíå ¢ñûíûñòàðû áîéûíøà æåò³ëä³ð³ëåò³í áîëàäû.

5


àçàñòàíäû ²Ò-èíäóñòðèÿ æàœàëûòàðû

ÖÈÔÐËÛ ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÆÈÛÍÛ 19-20 ÛÐʏÉÅÊ ÊÍÄÅв ÀÑÒÀÍÀ ÀËÀÑÛÍÄÀ «DIGICOM'12» ÖÈÔÐËÛ ÈÍÄÓÑÒÐÈ߁À ÀÐÍÀˁÀÍ ²Ñ-ØÀÐÀ ŠÒÒ². ²ñ-øàðàƒà ìåìëåêåòò³ê îðãàíäàðäûœ, áèçíåñ-àóûìäàñòûòûœ šê³ëäåð³ æíå àïàðàòòû-êîììóíèêàöèÿëû ñàëàíûœ ìàìàíäàðû àòûñòû. Åê³ êŸíí³œ ³ø³íäå àçàñòàí, ÀØ, Ðåñåé, Åóðîïà æíå Àçèÿ ìåìëåêåòòåð³íåí êåëãåí 60-òàí àñòàì ñïèêåð æíå 500 äåëåãàò ²Ò, ìîáèëüä³ òåõíîëîãèÿëàð, òåëåêîììóíèêàöèÿ ñàëàñûíäàƒû ñû Ÿðä³ñòåðä³ òàëûëàóƒà àòûñòû. Áîëàøà ïåðñïåêòèâàëàðäû àíûòàï, èíäóñòðèÿíûœ æåò³ñò³êòåð³í ¢ñûíäû. "DigiCom'12" òåê àçàñòàííûœ àóìàƒûíäà åìåñ, ñîíäàé-à, Îðòàëû Àçèÿ æíå Åóðîïà ìåìëåêåòòåð³ àðàñûíàí ð³ïòåñòåðä³ ³çäåóãå àðíàëƒàí àëàœ. ĐñòŸð áîéûíøà, ³ñ-øàðàäà êšðìå ýêñïîçèöèÿñû ¢éûìäàñòûðûëàäû, ì¢íäà 30-äàí àñòàì êîìïàíèÿ šç³í³œ èííîâàöèÿëû ç³ðëåìåëåð³í ¢ñûíàäû. Åê³ êŸíä³ê Ñòàðòàï-ìàðàôîí áàðûñûíäà àïàðàòòû êîììóíèêàöèÿ ñàëàñûíäàƒû áàñòàóûø êñ³ïêåðëåð èíâåñòèöèÿëû àóûìäàñòûà šç æîáàëàðûí ¢ñûíûï, êñ³ïîéëàðäûœ ï³ê³ð³í òûœäàó ìŸìê³íä³ã³íå èå áîëàäû.

6


àçàñòàíäû ²Ò-èíäóñòðèÿ æàœàëûòàðû

ÀÇÀÑÒÀÍ «WEB-ÈÍÄÅÊÑÒÅ» 28-ÎÐÛÍÄÛ ÈÅËÅÍIJ The World Wide Web îðû àçàñòàíäû Èíòåðíåòò³œ õàëû šì³ð³íå ñåð³ áîéûíøà 61 ìåìëåêåòòåí ò¢ðàòûí ëåìä³ê ðåéòèíã áîéûíøà šç³í³œ "âåá-èíäåêñ³íäå" 28-îðûíƒà îðíàëàñòûðäû.

Ðåéòèíã àâòîðëàðûíûœ àéòóûíøà, àçàñòàíäà Èíòåðíåò ñàÿñè šì³ðãå í僢ðëûì êšï ñåð åòåä³, àë ëåóìåòò³ê æíå ýêîíîìèêàëû àñïåêò³ëåðãå òèã³çåò³í ñåð³ í僢ðëûì àç. àçàñòàííûœ åœ æàñû êšðñåòê³ø³ âåáêîíòåíòò³œ ñàïàñûíà àòûñòû, àòàëƒàí êšðñåòê³ø áîéûíøà åë³ì³ç ðåéòèíãòå 20-ñàòûäà ò¢ð. Âåá-èíôðà¢ðûëûìäû äàìûòó æíå àæåòò³ çàœíàìàëû îðäûœ èåëåíó áîéûíøà àçàñòàí 38-îðûíäà ò¢ð. Ðåñåé "âåá-èíäåêñ" èíòåðíåò îðûí ïàéäàëàíóäûœ ëåìä³ê ðåéòèíãò³œ îðòàñûíäà ò¢ð. "Âåá-èíäåêñò³œ" áàñûíäà Øâåöèÿ ò¢ðñà, åê³íø³ îðûíäà ÀØ, àë Ÿø³íø³ îðíûíà ¡ëûáðèòàíèÿ îðíàëàñàí. Ñîíäàé-à, Êàíàäà ìåí Ôèíëÿíäèÿ äà êšøáàñøûëàð áåñò³ã³íå åíä³.

Ðåñåé 31-îðûíäà. "Âåá-èíäåêñò³œ" ñû Ÿø ñàòûñûíäà Áóðêèíà-Ôàñî, Çèìáàáâå æíå Éåìåí. "Âåá-èíäåêñò³œ" ¢ðóøûëàðû åëäåã³ ò³ðø³ë³ê ðåêåò³í³œ àíäàé äà á³ð ñàëàñûíà èíòåðíåòò³œ ñåð³í áàƒàëàóìåí àòàð, áèë³êêå ðåéòèíãò³œ àíäàé àñïåêò³ñ³ áîéûíøà æ¢ìûñ æàñàó êåðåê åêåíä³ã³í êšðñåòåä³.

Ò³ç³ìä³ äàéûíäàó áàðûñûíäà îíëàéí-îðëàðäûœ ëåóìåòò³ê, ýêîíîìèêàëû, ñàÿñè ñåð³, àæåòò³ èíôðà¢ðûëûìíûœ áîëóû, õàëûòûœ èíòåðíåò-ñàóàòòûëûƒû áîéûíøà ìåìëåêåòò³œ ûïàë åòó³, âåá-êîíòåíòò³œ ñàïàñû æíå òŸðë³ æàñ åðåêøåë³êòåð³ ìåí ëåóìåòò³ê òîïòàðäàƒû æåë³ ïàéäàëàíóøûëàðûíûœ ñàíû òð³çä³ ôàêòîðëàð åñêåð³ëä³.

ÀÇÀÑÒÀÍ ÒÅËÅÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈßËۍ ÈÍÔÐÀ¡ÐÛËÛÌÄÛ ÄÀÌÛÒÓ ÊŠÐÑÅÒʲز ÁÎÉÛÍØÀ 15 ÏÎÇÈÖÈ߁À ʊÒÅвËIJ ÁŸê³ëëåìä³ê ýêîíîìèêàëû ôîðóì 144 åëãå òàëäàó æŸðã³çå îòûðûï, áñåêåãå àá³ëåòò³ë³êò³œ àëàìäû åñåá³íå ñéêåñ, 2011 æûëäûœ îðûòûíäûñûíäà àçàñòàí ƒàëàìäû áñåêåãå àá³ëåòò³ë³ê èíäåêñ³ áîéûíøà 72 -ø³ îðûííàí 51-ø³ îðûíƒà êšòåð³ë³ï, ÒÌÄ åëäåð³ àðàñûíäà êšø áàñòàäû. Á¢ë ò³ç³ìäå Ðåñåé Ôåäåðàöèÿñû 67-ø³ æíå Óêðàèíà 73-ø³ îðûíäàðäû èåëåíä³ (2010 æûëû ÐÔ- 66, Óêðàèíà-82). ÁÝÔ ñàðàïøûëàðûíûœ áàƒàëàóûíà ñéêåñ àçàñòàí êšïòåãåí êšðñåòê³øòåð áîéûíøà šç ïîçèöèÿñûí æàñàðòòû. Àòàï àéòàíäà, 2010 æûëìåí ñàëûñòûðƒàíäà èíôðà¢ðûëûì æàƒûíàí àçàñòàí 82-ø³ îðûííàí 67 îðûíƒà êšòåð³ëñå, ¢ÿëû áàéëàíûñ àáîíåíòòåð³í³œ ñàíû æàƒûíàí - 20-øû îðûíƒà (2010 æûëû 38 îðûí), Èíòåðíåò æåë³ñ³í ïàéäàëàíóøûëàð ñàíû áîéûíøà - 62-ø³ îðûí (2010 æûëû 77 îðûí), Èíòåðíåò æåë³ñ³íå êåœ æîëàòû îëæåò³ìä³ë³êêå èå àáîíåíòòåð䳜 ñàíû áîéûíøà 67-ø³ îðûíƒà (2010 æûëû-71), Èíòåðíåòò³ šòê³çó àá³ëåòò³ë³ã³ áîéûíøà -53 îðûíƒà (2010 æûëû-74 îðûí) êšòåð³ëä³. 3G, CDMA-450/800, 4G, FTTÍ, FTTB ñåê³ëä³ æàœà òåõíîëîãèÿëàðäû îëäàíà îòûðûï, àçàñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûœ ò¢ðƒûíäàðûí òåëåêîììóíèêàöèÿ ûçìåòòåð³ìåí æíå èíôðà¢ðûëûìäàðìåí àìòàìàñûç åòó áîéûíøà æŸðã³ç³ëãåí øàðàëàðäûœ îðûòûíäûñû æîƒàðûäà àòàëƒàí êšðñåòê³øòåð䳜 ëåìä³ê ðåéòèíãòå àéòàðëûòàé šñó³íå îë æåòê³çóãå ìŸìê³íä³ê áåðä³.

7


×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÐÅÑÓÐÑ

«Çåðäå» èùåò  òàëàíòû

«ÇÅÐÄÅ» ÈÙÅÒ ÒÀËÀÍÒÛ ÅÆÅÃÎÄÍÎ ÏÅÐÅÄ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀÌÈ ØÊÎË ÂÑÒÀÅÒ ÂÎÏÐÎÑ ÂÛÑØÅÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß, À ÏÅÐÅÄ ÂÓÇÀÌÈ ÍÅ ÌÅÍÅÅ ÎÑÒÐÛÉ ÂÎÏÐÎÑ ÏÎÈÑÊÀ ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÕ ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÎÂ. ÎÁÅ ÝÒÈ ÇÀÄÀ×È ÏÎÌÎÃÀÞÒ ÐÅØÈÒÜ ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ. Ñåãîäíÿ  ýëåêòðîííîå  îáó÷åíèå  ñòàíîâèòñÿ  íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûì  ñïîñîáîì  ïîëó÷åíèÿ  íîâûõ  çíàíèé. Îëèìïèàäû ïîçâîëÿþò íå òîëüêî âûÿâèòü òàëàíòëèâûõ ðåáÿò åùå ñî øêîëüíîé ñêàìüè, íî è ñòàíîâÿòñÿ ñâîåãî ðîäà îòïðàâíîé òî÷êîé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ èíòåðàêòèâíîé ñèñòåìû îáó÷åíèÿ  Êàçàõñòàíà. Ïîáåäà íà îëèìïèàäå âûñîêî öåíèòñÿ íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî äëÿ øêîëüíèêà ðàñïàõèâàþòñÿ äâåðè ïðàêòè÷åñêè â ëþáîé âóç è îñóùåñòâëÿþòñÿ ñàìûå àìáèöèîçíûå æåëàíèÿ, íî òàêæå - ýòî ïðåêðàñíûé øàíñ áûòü çà÷èñëåííûì â óíèâåðñèòåò åùå äî ñäà÷è ÅÍÒ. Òàêóþ ïðèâèëåãèþ äàåò ïîëó÷åíèå äèïëîìà I, II, III ñòåïåíè íà ðåñïóáëèêàíñêîé îëèìïèàäå. 8

ÎÍËÀÉÍ-ÎÖÅÍÊÀ ÒÀËÀÍÒÎÂ

Íàöèîíàëüíûé èíôîêîììóíèêàöèîííûé õîëäèíã "Çåðäå" ïðîâåë àíàëèç âîçìîæíîãî ïàðòíåðñòâà ñ îäíèì èç ó÷åáíûõ çàâåäåíèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ äèñòàíöèîííîé îëèìïèàäû.  Íàèáîëåå  ïîäõîäÿùèìè  ïî òåõíè÷åñêèì êðèòåðèÿì è ïðèåìëåìûìè ê òðåáîâàíèÿì îêàçàëèñü óñëîâèÿ â Ìåæäóíàðîäíîì óíèâåðñèòåòå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Ñîçäàííûé ïî ïîðó÷åíèþ Ãëàâû ãîñóäàðñòâà, Ìåæäóíàðîäíûé óíèâåðñèòåò èíôîðìàöèîííûõ  òåõíîëîãèé  ôîðìèðóåò ñïåöèàëèñòîâ íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñî çíàíèÿìè íå òîëüêî îòðàñëåâûõ òåõíîëîãèé, íî è ïåðåäîâîãî ìåíåäæìåíòà, ýêîíîìèêè, êîììóíèêàòèâíûõ  íàâûêîâ,  ñ  óãëóáëåííûìè çíàíèÿìè àíãëèéñêîãî ÿçûêà. Îñîáîå âíè-


«Çåðäå» èùåò  òàëàíòû

ìàíèå IT-óíèâåðñèòåò îáðàùàåò íà ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà, ëèäåðñêèå íàâûêè è êðåàòèâíîå ìûøëåíèå ñòóäåíòîâ, è èìåííî ïîýòîìó ïåðâîñòåïåííàÿ çàäà÷à óíèâåðñèòåòà - ýòî ïîèñê òàëàíòëèâûõ àáèòóðèåíòîâ. Êàæäûé ãîä Ìåæäóíàðîäíûé óíèâåðñèòåò èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ñîâìåñòíî ñ Íàöèîíàëüíûì èíôîêîììóíèêàöèîííûì õîëäèíãîì "Çåðäå" ïðè ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé ÐÊ ïðîâîäèò äèñòàíöèîííûå îëèìïèàäû ïî ìàòåìàòèêå, èíôîðìàòèêå è ñïîðòèâíîìó ïðîãðàììèðîâàíèþ ñðåäè øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ. Èíòåëëåêòóàëüíûå îëèìïèàäû ýòî ôîðñèðîâàííûé ïóòü äëÿ âûÿâëåíèÿ òàëàíòëèâûõ ñòóäåíòîâ â îáëàñòè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ðàçâèòèÿ ó íèõ èíòåðåñà ê IT-òåõíîëîãèÿì. Çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà íà áàçå Ìåæäóíàðîäíîãî óíèâåðñèòåòà èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé áûëî ðåàëèçîâàíî 11 îëèìïèàä, â êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 10 òûñÿ÷ øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ. Äèñòàíöèîííûé ôîðìàò ïðîâåäåíèÿ îëèìïèàäû ïîçâîëÿåò îõâàòèòü âñå ðåãèîíû Êàçàõñòàíà. Äàííûå òåõíîëîãèè íå òðåáóþò áîëüøèõ çàòðàò è âëîæåíèé, è ýòî êðàéíå óäîáíî äëÿ èíîãîðîäíèõ ó÷àñòíèêîâ. Âåäü âñ¸, ÷òî íóæíî äëÿ ó÷àñòèÿ, - ýòî êîìïüþòåð è âûõîä â Èíòåðíåò. Ïîäîáíûé îíëàéí-ôîðìàò îëèìïèàäû - íîâøåñòâî äëÿ Êàçàõñòàíà. Äî ýòîãî äèñòàíöèîííûå îëèìïèàäû, â êîòîðûõ ìîãëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå êàçàõñòàíñêèå øêîëüíèêè, ïðîâîäèëèñü ëèøü ðîññèéñêèìè âóçàìè. Ïåðâûé îïûò ïðîâåäåíèÿ äèñòàíöèîííîé îëèìïèàäû ïîêàçàë, ÷òî ñðåäè êàçàõñòàíñêèõ øêîëüíèêîâ èíòåðåñ ê ïîäîáíîé ôîðìå ýëåêòðîííîãî îáó÷åíèÿ î÷åíü âûñîê. Íà ïåðâóþ îëèìïèàäó, êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü â ôåâðàëå 2010 ãîäà, áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî ñâûøå 2500 ÷åëîâåê.

ÃËÀÂÍÎÅ ÍÅÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÐÅÑÓÐÑ

èì èíäèâèäóàëüíûì ID-íîìåðîì, êîòîðûé ïðåäîñòàâëÿë åìó äîñòóï ê îëèìïèàäíûì çàäàíèÿì. Èòîãîâûé ðåçóëüòàò, ñâîè îøèáêè è èòîãè âñåãî òóðà ó÷àñòíèêè âèäÿò ñðàçó ïî îêîí÷àíèè èñõîäíîãî âðåìåíè. Âñåãî íà ðåøåíèå çàäà÷ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 80 ìèíóò. Òåõíè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ñèñòåìû ïðîâåðêè ðåøåíèÿ çàäà÷ â ðåàëüíîì âðåìåíè eJudge, èñïîëüçóþùååñÿ â ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèàäàõ, è óíèêàëüíûå ñîäåðæàòåëüíûå çàäà÷è ñïîñîáñòâóþò ïðîõîæäåíèþ äèñòàíöèîííîãî òóðà íà âûñîêîì òåõíè÷åñêîì óðîâíå. Ðåáÿòà íà âûáîð ìîãóò ðåøàòü çàäà÷è íà òðåõ ÿçûêàõ ïðîãðàììèðîâàíèÿ - C++, Java, Pascal. Óðîâåíü ñëîæíîñòè çàäà÷ äîñòàòî÷íî âûñîê, è âî âòîðîé òóð óäàåòñÿ ïðîéòè ëèøü íåìíîãèì - îáëàäàòåëÿì äåéñòâèòåëüíî âûñîêèõ çíàíèé â ïðîãðàììèðîâàíèè. Êàê ïðàâèëî, èç ãîäà â ãîä ïëàíêó ëèäåðîâ òðàäèöèîííî óäåðæèâàþò øêîëüíèêè ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîé øêîëû ÐÑÔÑÌØÈ èì. Æàóòûêîâà. Òàê, â àïðåëå 2012 ãîäà íà Ðåñïóáëèêàíñêîé äèñòàíöèîííîé îëèìïèàäå ïî ìàòåìàòèêå è èíôîðìàòèêå ïðèçîâûå ìåñòà  äîñòàëèñü  âûïóñêíèêàì  ôèçìàòøêîëû. Äëÿ ïîáåäû â îëèìïèàäå íåäîñòàòî÷íî âëàäåòü øêîëüíûìè çíàíèÿìè: íóæåí íåñòàíäàðòíûé  ïîäõîä,  óìåíèå  ìûñëèòü  è èçîáðåòàòü. Ýòè íàâûêè ìîæíî â ñåáå ðàçâèâàòü. Âåäü îáû÷íî ïîáåäèòåëè îëèìïèàä - ýòî ëþäè, êîòîðûõ ñïåöèàëüíî ãîòîâÿò ïðåïîäàâàòåëè ê ó÷àñòèþ â ïîäîáíûõ ñîñòÿçàíèÿõ, êîòîðûå ðåãóëÿðíî òðåíèðóþòñÿ íà ïîäîáíûõ çàäà÷àõ. Â ëþáîì äåëå âàæíû ïîäãîòîâêà, óñèä÷èâîñòü è æåëàíèå ïîáåäèòü. À  ïîáîðîòüñÿ  åñòü  çà  ÷òî.  Ïðèçåðû îëèìïèàäû ïîëó÷àþò öåííûé ïðèç - ãðàíò è ñêèäêè íà îáó÷åíèå â Ìåæäóíàðîäíîì óíèâåðñèòåòå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. À òàêæå ïîîùðèòåëüíûå ïðèçû - iPad, íîóòáóêè è íåòáóêè.

- Çàïóñêàÿ ýòîò ïðîåêò, ìû ðàññ÷èòûâàëè îöåíèòü óðîâåíü çíàíèé øêîëüíèêîâ è ñîçäàòü áàçó ñâîèõ ïîòåíöèàëüíûõ àáèòóðèåíòîâ, îäíàêî ðàçðàáîòàííûé ôîðìàò òåñòèðîâàíèÿ âïîëíå ìîæåò ñòàòü ñâîåãî ðîäà ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèì ìîäóëåì äëÿ äðóãèõ âóçîâ ïðè ïðîâåäåíèè ïîäîáíîãî ïðåäâàðèòåëüíîãî òåñòèðîâàíèÿ ïîñòóïàþùèõ, - îòìåòèë ðåêòîð Ìåæäóíàðîäíîãî IT-óíèâåðñèòåòà Äàìèð Øûíûáåêîâ. - Íåäàâíî â ñâîåì Ïîñëàíèè íàðîäó Ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïîñòàâèë çàäà÷ó, ÷òîáû ê 2015 ãîäó  50%  îðãàíèçàöèé  îáðàçîâàíèÿ  èñïîëüçîâàëè ýëåêòðîííîå îáó÷åíèå, à ê 2020 ãîäó èõ ÷èñëåííîñòü äîëæíà âîçðàñòè äî 90%. È ýòî - òðåáîâàíèå âðåìåíè, ïîñêîëüêó ñîâðåìåííûå ôîðìû îáó÷åíèÿ íåîáõîäèìû äëÿ âûïîëíåíèÿ òåõ çàäà÷, êîòîðûå ñåãîäíÿ ðåøàåò ýêîíîìèêà ñòðàíû. Îáùåèçâåñòíî, ÷òî â Êàçàõñòàíå ñèëüíàÿ ìàòåìàòè÷åñêàÿ øêîëà, è ïåðâàÿ online îëèìïèàäà ïî ìàòåìàòèêå è èíôîðìàòèêå  ýòî  ïîäòâåðäèëà.  Êàæäûé  ó÷àñòíèê ðåøàë çàäà÷è â ðåæèìå îíëàéí, ïîä ñâî-

9


×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÐÅÑÓÐÑ

ØÀÍÑ ÁËÅÑÍÓÒÜ  ÇÍÀÍÈßÌÈ

Ìèíèñòåðñòâî òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, Íàöèîíàëüíî-èíôîêîììóíèêàöèîííûé õîëäèíã "Çåðäå"  è  Ìåæäóíàðîäíûé  óíèâåðñèòåò  èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé óäåëÿþò âíèìàíèå íå òîëüêî ó÷àùèìñÿ 10-11 êëàññîâ, íî è ñòóäåíòàì êîëëåäæåé è âóçîâ. Îëèìïèàäû ïî èíôîêîììóíèêàöèîííûì òåõíîëîãèÿì ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûì êîíêóðñîì íàó÷íî-èííîâàöèîííûõ  ïðîåêòîâ.  Öåëÿìè ïðîâåäåíèÿ îëèìïèàäû ÿâëÿþòñÿ íå òîëüêî âûÿâëåíèå òàëàíòëèâûõ ñòóäåíòîâ â îáëàñòè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, íî è ñîçäàíèå äëÿ íèõ äèñêóññèîííîé ïëîùàäêè.  Ó÷àñòíèê  è  ãðóïïà  ó÷àñòíèêîâ  ïðåäñòàâëÿþò ñâîè ïðîåêòû, ÷òî òðåáóåò îò íèõ çíàíèÿ ïñèõîëîãèè, êîììóíèêàòèâíûõ íàâûêîâ, áèçíåñ-ïðåçåíòàöèé, àíàëèçà ïðîåêòà è ò.ä. Çàìå÷àíèÿ æþðè è Ýêñïåðòíîãî Ñîâåòà ÷ðåçâû÷àéíî ïîëåçíû ó÷àñòíèêàì, îíè ïîçâîëÿþò âçãëÿíóòü íà ñâîé ïðîåêò ñ äðóãîé ñòîðîíû, îöåíèòü åãî õîðîøèå è ïëîõèå ñòîðîíû. "Ñ ìîåé òî÷êè çðåíèÿ, ó÷àñòèå â òàêîé

10

«Çåðäå» èùåò  òàëàíòû

Îëèìïèàäå ÿâëÿåòñÿ ïðåêðàñíîé âîçìîæíîñòüþ äëÿ ìîëîäîãî ÷åëîâåêà "çàñâåòèòüñÿ"  â  ïðîôåññèîíàëüíîé  ñðåäå,  óçíàòü ìíîãî íîâîãî", - îòìåòèëà Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî íàóêå è èííîâàöèÿì Ìåæäóíàðîäíîãî IT-óíèâåðñèòåòà Áàõûò Àëèïîâà. Ôîðìàò ñòóäåí÷åñêîé îëèìïèàäû çíà÷èòåëüíî  îòëè÷àåòñÿ  îò  øêîëüíîé.  Âåäü î÷åíü âàæíî âûÿâèòü íå òîëüêî óðîâåíü IQ è ñòåïåíü ïîäãîòîâêè ó÷àñòíèêîâ îëèìïèàäû, íî è èõ òâîð÷åñêèå è àíàëèòè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, ñêëîííîñòü ê èííîâàöèÿì. È ëó÷øèì ñïîñîáîì äëÿ ýòîãî ÿâëÿåòñÿ óñòíàÿ çàùèòà è ïóáëè÷íàÿ ïðåçåíòàöèÿ ñâîåãî  èííîâàöèîííîãî  ïðîåêòà.  Òåìàòèêà ïðîåêòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â îëèìïèàäå ïî ÈÊÒ ìîæåò áûòü ðàçíîîáðàçíîé, íî ñàìîå ãëàâíîå - èííîâàöèè, êîòîðûå îí ìîæåò ïðèâíåñòè â ýêîíîìèêó ñòðàíû, ñîöèàëüíóþ ñôåðó, íàóêó, îáðàçîâàíèå, êóëüòóðó, çäðàâîîõðàíåíèå è ïð. Íà  îëèìïèàäå  â  ìàå  áûëî  çàÿâëåíî áîëåå 100 ïðîåêòîâ ñî âñåãî Êàçàõñòàíà. Îëèìïèàäíàÿ áîðüáà áûëà óïîðíîé è ïîçíàâàòåëüíîé,  è  íàèëó÷øèå  ïîêàçàòåëè ïðîÿâèëè ñòóäåíòû èç ðåãèîíîâ.

Èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûå òåõíîëîãèè ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê ñòðàòåãè÷åñêè  âàæíîå  íàïðàâëåíèå  Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ÈÊÒ-ñôåðû â Êàçàõñòàíå. Îëèìïèàäà ïî ÈÊÒ ïîìîãàåò óäåëèòü áîëüøåå âíèìàíèå â êîëëåäæàõ  è  âóçàõ  íàó÷íûì  ðàáîòàì,  âåäü,  êàê èçâåñòíî, èíòåëëåêò â îñíîâíîì ðàçâèâàþò íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ.  ñåíòÿáðå ýòîãî ãîäà ñòàðòóåò íîâàÿ îëèìïèàäà ïî ÈÊÒ äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ. Íàáîð ïðîåêòîâ óæå íà÷àëñÿ, è ñàìûå ëó÷øèå èç íèõ áóäóò ïðåçåíòîâàíû 29 è 30 îêòÿáðÿ íà î÷íîì òóðå îëèìïèàäû. Ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì îáùåäîñòóïíîãî ïîðòàëà ïðîâåäåíèÿ îëèìïèàä - http://olymp.iitu.kz. Ïîñëå ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå ñòóäåíòû çàïîëíÿþò ñâîè àíêåòíûå äàííûå è ïðèêðåïëÿþò çàÿâêó ïî ñâîåìó íàó÷íîìó ïðîåêòó. Ïîáåäèòåëè îëèìïèàäû áóäóò íàãðàæäåíû äèïëîìàìè, öåííûìè ïðèçàìè, ïîäàðêàìè è ñåðòèôèêàòàìè íà ïðàâî 100% ãðàíòà íà âåñü ïåðèîä îáó÷åíèÿ â Ìåæäóíàðîäíîì óíèâåðñèòåòå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.


àçàñòàí ëåìä³ê Robocon-2012 ñàéûñûíà àòûñòû

ÑÀÉÛÑ

ÀÇÀÑÒÀÍ €ËÅÌÄ²Ê ROBOCON-2012 ÑÀÉÛÑÛÍÀ ÀÒÛÑÒÛ àçàñòàí 19 òàìûç êŸí³ Ãîíêîíãòà šòåò³í Robocon2012 õàëûàðàëû ðîáîòòû òåõíèêà êîíêóðñûíà àòûñòû. Robocon æàðûñû 2002 æûëäàí áàñòàï Àçèÿ-Òûíû ì¢õèòû àéìàƒûíäàƒû áàðëû ìåìëåêåòòåð³í³œ àòûñóûìåí šòê³ç³ëãåí áîëàòûí. Êîíêóðñòûœ ìí³ šòå àðàïàéûì - ðîáîò øàðøû àëàœ òð³çä³ øåêòåëãåí ê圳ñò³êòå, ÿƒíè "æ¢ìûñ àëàœûíäà" áåëã³ë³ á³ð òàïñûðìàëàðäû îðûíäàóƒà òè³ñ. Æàëƒàí çèÿòêåðë³êò³ Ÿø ðîáîò - àâòîìàòòû ðîáîò, îëìåí áàñàðûëàòûí ðîáîò æíå àãðåãàò-êîëëåêòîð Ãîíêîíãà æîë òàðòòû. Ðîáîòòàðäûœ ðàéñûñû ê圳ñò³êòå åðê³í îçƒàëûï, áåëã³ë³ á³ð ðåêåòòåðä³ îðûíäàï, àëƒàí åê³ ðîáîòà òàïñûðìà áåðå àëàäû. Áèûëƒû æûëû Robocon êîíêóðñûíäà àçàñòàí ¢ðàìàñûíûœ àòûíàí àƒà îûòóøû Í¢ðëàí ʐð³ìæàííûœ áàñøûëûƒûìåí Õàëûàðàëû àïàðàòòû òåõíîëîãèÿëàð óíèâåðñèòåò³í³œ ñòóäåíòòå𳠝àòûñòû: á³ð³íø³ êóðñ ñòóäåíò³ Øûœƒûñ Ñàûïêåðåé æíå Ÿø³íø³ êóðñ ñòóäåíòòå𳠁àëûìæàí Ì¢ñàƒàëèåâ æíå Ðàñóëæàí Ïîëòàåâ. Æûë ñàéûí Robocon áàéàóûíà ðîáîòðûëûñòàí êšøáàñøû ñàíàëàòûí 20-äàí àñòàì ìåìëåêåò àòûñàäû. Áèûë àçàñòàí ñû 10 æûëäà àëƒàø ðåò ³ð³êòåó òóðûíàí šòò³. àòûñóøûëàðäûœ ñšçäåð³ áîéûíøà, ðîáîòòàðäûœ îí æûë á¢ðûí êîíêóðñà ¢ñûíûëƒàí ìàøèíàëàðäàí àéûðìàøûëûƒû îëàðäûœ í僢ðëûì îœòàéëû ð³ êŸðäåë³ áîëóûíäà. Àéòà êåòó êåðåê, àçàñòàí ðîáîòîòåõíèêà ñàëàñûíäà á³ðàòàð ³ëãåð³ëåóø³ë³êò³ áàéàòàäû. Àëäûœƒû àòàðëû òåõíèêàëû óíèâåðñèòåòòåðäå ðîáîòîòåõíèêàëû çåðòõàíàëàð àøûëûï, ñòóäåíòòåð òàðàïûíàí äà åðåêøå ûûëàñà èå áîëóäà. Á³ç䳜 êîìàíäà Òàéëàíä ïåí Ôèäæè åëäåð³ìåí áà ñûíàñàí áîëàòûí. Šê³í³øêå îðàé, ìðåãå æåòïåä³. ¢ëàñàœ òàóäàí ¢ëà äåìåéò³í áå åä³. €ëåìä³ê æàðûñà àòûñàí æàñòàðäûœ àëäàƒû óàûòà Ÿì³ò³ çîð. Ò³ïò³, æàûí àðàäà àçàñòàíäà æåðã³ë³êò³ ðîáîòîòåõíèêàƒà àòûñòû æàðûñòàðäû ¢éûìäàñòûðó æîñïàðäà áàð åêåí.

11


ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ

Òåõíîëîãèè äëÿ  áóäóùåãî

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÄËß ÁÓÄÓÙÅÃÎ Â ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎ-ÈÍÔÎÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÎÌ ÕÎËÄÈÍÃÅ «ÇÅÐÄÅ» ÓÑÏÅØÍΠÐÀÁÎÒÀÞÒ ÂÑÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÂÕÎÄßҠ ÍÅÃÎ. ÑÅÃÎÄÍß ÌÛ ÂÀÑ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌ Ñ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ ÄÎ×ÅÐÍÅÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß ÕÎËÄÈÍÃÀ - ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÑÊÈÌ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÌ ÈÍÑÒÈÒÓÒÎÌ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ (ÊÈÈÈÒ). ÖÅËÜ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ - îñóùåñòâëåíèå èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè èíôîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé, íàïðàâëåííûõ íà ýôôåêòèâíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâèòèå îòðàñëè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé. ÎÑÍÎÂÍÛÅ  ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ: 1. R&D ëàáîðàòîðèè 2.   Àíàëèòè÷åñêèå  èññëåäîâàíèÿ  è

ÇÀÄÀ×È, ñòîÿùèå ïåðåä èíñòèòóòîì:

ìàðêåòèíã 3. Ïîäãîòîâêà êàäðîâ 4. Ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé ïî ôîðìèðîâàíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå èíôîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé (ÈÊÒ) 5. Ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî â öåëÿõ ïðèâëå÷åíèÿ è òðàíñôåðòà òåõíîëîãèé â ñôåðå ÈÊÒ 6. Ñòàíäàðòèçàöèÿ, ñåðòèôèêàöèÿ è àóäèò

â îáëàñòè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé è òåõíîëîãè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê:

- ðàçðàáîòêà ïðåäëîæåíèé ïî ôîðìèðîâàíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè ðàçâèòèÿ  íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêîãî  ñåêòîðà ÈÊÒ è ïîäãîòîâêå êàäðîâ äëÿ îòðàñëè ÈÊÒ íà  îñíîâå  àíàëèòè÷åñêèõ  èññëåäîâàíèé ðûíêà òðóäà; - ïîäãîòîâêà èíôîðìàöèè óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó â îáëàñòè ñâÿçè è èíôîðìàòèçàöèè  äëÿ  ôîðìèðîâàíèÿ  ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà íà ïðîãðàììû ïðèêëàäíûõ èññëåäîâàíèé è ðàçðàáîòîê â ñôåðå ÈÊÒ; - îòáîð àêòóàëüíûõ ïðèêëàäíûõ èññëåäîâàòåëüñêèõ òåì è òåõíîëîãè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê, öåëåñîîáðàçíûõ äëÿ ðàçâèòèÿ è âíåäðåíèÿ â Êàçàõñòàíå; - ðàçðàáîòêà, âíåäðåíèå è ñîïðîâîæ-

12

äåíèå àêòóàëüíûõ ïðèêëàäíûõ èññëåäîâàòåëüñêèõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê â ñôåðå ÈÊÒ; - ðàçðàáîòêà ìåõàíèçìà êîììåðöèàëèçàöèè èííîâàöèîííûõ ðàçðàáîòîê â ñôåðå ÈÊÒ; - ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî â öåëÿõ ïðèâëå÷åíèÿ è òðàíñôåðòà òåõíîëîãèé â ñôåðå ÈÊÒ; - âçàèìîäåéñòâèå ñ âóçàìè â âîïðîñàõ ïîäãîòîâêè êàäðîâ äëÿ îòðàñëè ÈÊÒ, ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå è àêòóàëèçàöèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî âîïðîñàì ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ â ñôåðå ÈÊÒ; - ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî â öåëÿõ  òðàíñôåðòà  íîâûõ  îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé è ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ

â ñôåðå ÈÊÒ-îáðàçîâàíèÿ; - îáåñïå÷åíèå àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ Êàçàõñòàíà â ïðîöåññàõ ñîçäàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ  ñîâðåìåííûõ  èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé; - ñîçäàíèå  è êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ó÷åáíûõ, òåõíîëîãè÷åñêèõ è èññëåäîâàòåëüñêèõ ëàáîðàòîðèé; - ñîçäàíèå ýêñïåðòíûõ ñîâåòîâ ïî àêòóàëüíûì òåìàòèêàì ÈÊÒ; - èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà ïî ðàçðàáîòêå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå ÈÊÒ. â îáëàñòè ñòàíäàðòèçàöèè, íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèè ïî ÈÊÒ:

- ðàçðàáîòêà ïðåäëîæåíèé ïî ñîâåð-


Òåõíîëîãèè äëÿ  áóäóùåãî

øåíñòâîâàíèþ íàöèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè ÈÊÒ; - ìîíèòîðèíã è ñèñòåìàòèçàöèÿ ñóùåñòâóþùèõ ñòàíäàðòîâ îòðàñëè ÈÊÒ; - ðàçðàáîòêà ñòàíäàðòîâ è àäàïòàöèÿ ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ â îòðàñëè ÈÊÒ â ÐÊ; -  ðàçâèòèå  íîðìàòèâíîé  è  ïðàâîâîé áàçû ïî ñîâðåìåííûì âèäàì óñëóã (ýëåêòðîííàÿ êîììåðöèÿ, òåëåìåäèöèíà, äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå è äðóãèå); - âåäåíèå öåíòðàëèçîâàííîé áèáëèîòåêè ñòàíäàðòîâ ÈÊÒ; - ðàçðàáîòêà, àäàïòàöèÿ è ñèñòåìàòèçàöèÿ íîðì ïðîåêòèðîâàíèÿ â Ðåñïóáëèêå Êàçàõñòàí ïî ÈÊÒ. â  îáëàñòè  ïðîåêòíî-êîíñàëòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè:

- àíàëèòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ îòðàñëè ÈÊÒ; - ðàçðàáîòêà ìåòîäèêè ñáîðà ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ ïî ÈÊÒ; - àóäèò èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì è ñåòåé ïåðåäà÷è äàííûõ; - ýêñïåðòèçà òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî îáîñíîâàíèÿ ïðîåêòîâ ÈÊÒ; - ñèñòåìíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ýêñïëóàòàöèîííûõ ïðîöåññîâ â èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ è íà ñåòÿõ ñâÿçè; -  èññëåäîâàíèå  òðàôèêà  è  êà÷åñòâà ñåòåâîãî îáñëóæèâàíèÿ; - ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå ÈÊÒ-ïðîåêòîâ ñîâìåñòíî ñ èíûìè ïðîåêòíûìè îðãàíèçàöèÿìè; - êîíñóëüòàöèîííûå è ìàðêåòèíãîâûå óñëóãè â îáëàñòè ÈÊÒ; - îñóùåñòâëåíèå èíîé äåÿòåëüíîñòè, íå çàïðåùåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì. ÒÎΠ "Êàçàõñêèé  èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé" ñ÷èòàåòñÿ ìîëîäûì, ïåðñïåêòèâíûì ïðîåêòîì èíôîêîììóíèêàöèîííîãî õîëäèíãà "Çåðäå", íà êîòîðûé âîçëàãàþò áîëüøèå íàäåæäû ïî ïîääåðæêå ìîëîäîãî êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà ñòðàíû â ñôåðå ÈÊÒ, ïî ôîðìèðîâàíèþ    íàäåæíîé  ïëàòôîðìû äëÿ èõ ðàáîòû è, ãëàâíîå, äëÿ  ðàçâèòèÿ îòðàñëè èíôîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé Êàçàõñòàíà â öåëîì. Èíñòèòóò ñóùåñòâóåò ìåíüøå ãîäà, íî çà ýòî âðåìÿ óæå îñóùåñòâèë ðÿä ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîåêòàì, ââåðåííûõ èíñòèòóòó õîëäèíãîì, ïîäïèñàë ðÿä âàæíûõ äîãîâîðîâ è ïðèñòóïèë ê ïëàíèðîâàíèþ äåéñòâèé ïî ðåàëèçàöèè  ñëåäóþùèõ  ìàñøòàáíûõ  ïðîåêòîâ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû "Èíôîðìàöèîííûé Êàçàõñòàí - 2020". Îäíèì èç òàêèõ ïðîåêòîâ ÿâëÿåòñÿ ïåðåõîä ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ íà íîâóþ ìîäåëü èíôîðìàòèçàöèè, â ÷àñòíîñòè, ÈÊÒ-àóò-

ñîðñèíãîâóþ ìîäåëü, çàäà÷åé êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå àíàëèçà ýëåìåíòîâ ÈÊÒ-èíôðàñòðóêòóðû äâóõ ïèëîòíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ  îðãàíîâ.  Ñëåäóåò  îòìåòèòü, ÷òî â ðåàëèçàöèè ãëàâíîé öåëè ïðîåêòà èíñòèòóòó îêàçûâàþò àêòèâíóþ ïîääåðæêó  îðãàíèçàöèè-ïàðòíåðû,  òàêèå, êàê ÍÈÕ "Çåðäå", ÀΠ"Íàöèîíàëüíûå èíôîðìàöèîííûå  òåõíîëîãèè"  è  îäíà  èç âåäóùèõ ìåæäóíàðîäíûõ êîìïàíèé â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ àóäèòîðñêî-êîíñóëüòàöèîííûõ  óñëóã,  "KPMG".  Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà ïðîõîäèò ïóòåì àíêåòèðîâàíèÿ, èíòåðâüþèðîâàíèÿ  ñîòðóäíèêîâ  îáñëåäóåìûõ  îðãàíèçàöèé  ñ  öåëüþ  äàëüíåéøåé îáðàáîòêè ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè äëÿ îöåíêè òåêóùåãî è òðåáóåìîãî óðîâíÿ êà÷åñòâà ÈÒ-ñåðâèñîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ â öåëîì.  Äàííûé ïðîåêò ÿâëÿåòñÿ  îäíèì  èç  ñîñòàâëÿþùèõ  îáùåé êîíöåïöèè ïî ïåðåõîäó ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ íà íîâóþ ìîäåëü èíôîðìàòèçàöèè â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû, òàêæå ðàçðàáàòûâàåìóþ èíñòèòóòîì.  ðàìêàõ ðàçðàáîòêè êîíöåïöèè âåäóòñÿ ðàáîòû ïî àíàëèçó ÈÊÒ-èíôðàñòðóêòóðû ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ ñòðàíû, èçó÷åíèþ ìåæäóíàðîäíîãî îïûòà ïåðåõîäà ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ íà àóòñîðñèíãîâóþ ìîäåëü, àíàëèçó ðèñêîâ ïðè ïåðåõîäå,  ðàçðàáîòêå  ìåòîäèêè  ðàñ÷åòà  ñòîèìîñòè óñëóã ïðè ïåðåõîäå íà àóòñîðñèíãîâóþ ìîäåëü è ò.ä. Åæåíåäåëüíî íà  áàçå ÊÈÈÈÒà è êîìïàíèè "KPMG" ïðîâîäÿòñÿ òðåíèíãè  è  ïðîôåññèîíàëüíûå  òåìàòè÷åñêèå ñåìèíàðû äëÿ ñîòðóäíèêîâ èíñòèòóòà è ïðèãëàøåííûõ àíàëèòèêîâ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü áûëî ïðîâåäåíî 4 ñåìèíàðà ñ àêòèâíûì ó÷àñòèåì ïðèñóòñòâóþùèõ, ïðîâåäåíèåì ïðîáíûõ èíòåðâüþ è îáñóæäåíèåì âñåõ íþàíñîâ ïðåäñòîÿùåãî  ìåðîïðèÿòèÿ.  Óæå  â  íà÷àëå  ñëåäóþùåé  íåäåëè  ó÷àñòíèêè  àíàëèòè÷åñêîé ãðóïïû íà÷íóò ñâîþ ðàáîòó. Åùå îäíèì íåìàëîâàæíûì ìåðîïðèÿòèåì  èíñòèòóòà  ÿâëÿåòñÿ  ðàáîòà  íàä ïðîåêòîì ïî ïðîâåäåíèþ èññëåäîâàíèé ïî ðåàëèçàöèè àðõèòåêòóðû ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà ñîâìåñòíî ñ  ÀΠ"Íàöèîíàëüíûå èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè". Â ðàìêàõ äàííîãî ïðîåêòà  ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëå÷åíèå çàðóáåæíûõ ýêñïåðòîâ ìèðîâîãî óðîâíÿ â îáëàñòè êîíñàëòèíãà  (Áðàéàí  Êýìåðîí  è  äð.).  Ïðèãëàøåííûå ýêñïåðòû áóäóò çàäåéñòâîâàíû  â ïðîâåäåíèè  ýêñïåðòèç  àðõèòåêòóðíûõ ðåøåíèé ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ. Â íà÷àëå  íîÿáðÿ  ýòîãî  ãîäà  ñîñòîèòñÿ  ïåðâûé âåáèíàð äëÿ ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà ïî òåìàòèêå àðõèòåêòóðû ïðåäïðèÿòèÿ. Âñåãî äî êîíöà ãîäà ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå 5 îíëàéí-ëåêöèé ñ ó÷àñòèåì èçâåñòíûõ èíîñòðàííûõ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè àðõèòåêòóðû, àóòñîðñèíãà è òåõíîëîãèè  Ñloud-computing.  Îäíàêî  ìåæäóíà-

ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÐÒÍÅÐ ðîäíîå ïàðòíåðñòâî èíñòèòóòà íå îãðàíè÷èâàåòñÿ ðàìêàìè äàííîãî ïðîåêòà, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîðàáàòûâàþòñÿ âîïðîñû çàêëþ÷åíèÿ ìåìîðàíäóìîâ ñ ðÿäîì ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ öåíòðîâ è óíèâåðñèòåòîâ. Àêòèâíî ïðîäâèãàåòñÿ ïðîåêò ÊÈÈÈÒà ñîâìåñòíî ñ Öåíòðîì ìåæäóíàðîäíûõ ïðîãðàìì  ïî öåëåâîé ïîäãîòîâêå è ïåðåïîäãîòîâêå êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ. Âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû î ïîäïèñàíèè ñîãëàøåíèÿ ìåæäó Èíñòèòóòîì è Öåíòðîì  ìåæäóíàðîäíûõ  ïðîãðàìì  ïî öåëåâîé  ïîäãîòîâêå  êàäðîâ  è  äàëüíåéøåì òðóäîóñòðîéñòâå âûïóñêíèêîâ ñòèïåíäèàëüíîé ïðîãðàììû "Áîëàøàê".  öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé, èíñòèòóò àêòèâíî ðàáîòàåò íàä ïëàíèðîâàíèåì íîâûõ ïðîåêòîâ, îïðåäåëåíèåì íîâûõ íàïðàâëåíèé èññëåäîâàíèé, ðàñøèðåíèåì ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà,  ïðèíèìàåò  íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â ôîðìèðîâàíèè êðèòåðèåâ  äëÿ  öåëåâîé  òåõíîëîãè÷åñêîé ïðîãðàììû, îïåðàòîðîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâî èíäóñòðèè è íîâûõ òåõíîëîãèé ÐÊ. Èíñòèòóòîì ïðåäëîæåí ðÿä êðèòè÷åñêèõ òåõíîëîãèé,  â ðàìêàõ êîòîðûõ áóäåò âîçìîæíî ïîëó÷åíèå èííîâàöèîííûõ ãðàíòîâ íà èõ ðåàëèçàöèþ.   Êðîìå  òîãî,  èíñòèòóò  íà÷àë  ïðîâîäèòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî îçíàêîìëåíèþ øèðîêîé  ïóáëèêè  ñ    äåÿòåëüíîñòüþ  íîâîé îðãàíèçàöèè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè  (íàó÷íûõ,  áèçíåñ-èçäàíèÿõ, ñïåöèàëèçèðîâàííûõ èñòî÷íèêàõ). Â áóäóùåì ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòèå ñîáñòâåííîãî ñàéòà, ñîçäàíèå àêêàóíòîâ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, ïóáëèêàöèè â æóðíàëàõ è íàó÷íûõ èçäàíèÿõ. PR-êàìïàíèè ïðîâîäÿòñÿ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ è â êîìïàíèÿõïàðòíåðàõ Èíñòèòóòà. Íà áàçå îäíîãî èç òàêèõ îòå÷åñòâåííûõ ïàðòíåðîâ, Ìåæäóíàðîäíîãî IT óíèâåðñèòåòà, â áëèæàéøåå âðåìÿ ñîñòîèòñÿ ñåìèíàð-ïðåçåíòàöèÿ ñ ó÷àñòèåì ñòóäåíòîâ è ìàãèñòðàíòîâ, íà êîòîðîì áóäóò îáñóæäàòüñÿ òåìàòèêè áóäóùèõ äèïëîìíûõ ïðîåêòîâ, òàêæå áóäóò ïðîâåäåíû  ïðåçåíòàöèè  äåÿòåëüíîñòè èíñòèòóòà, ðåàëèçóåìûõ ïðîåêòîâ è ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Òåìû ðàáîò îïðåäåëÿëèñü èñõîäÿ èç îñíîâíûõ ñóùåñòâóþùèõ ïðîáëåì, ñòîÿùèõ ïåðåä îòðàñëüþ ÈÊÒ Êàçàõñòàíà. Èíñòèòóò åùå ìîëîäîé, íî çàäà÷ è öåëåé óæå äîñòàòî÷íî. Íåäàâíî øòàò èíñòèòóòà áûë ïîïîëíåí íîâûì ìîëîäûì êðåàòèâíûì  êîëëåêòèâîì,  æàæäóùèì  ðàáîòàòü, ïîëó÷àòü íîâûå çíàíèÿ è óìåíèÿ â ïðîöåññå ðàáîòû è äåëàòü âñå âîçìîæíîå äëÿ áûñòðîãî è êà÷åñòâåííîãî âûïîëíåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷.  Ðóêîâîäñòâî èíñòèòóòà âåðèò â ñâåòëîå ïåðñïåêòèâíîå áóäóùåå ñâîåé îðãàíèçàöèè.

Êàê âû âèäèòå, èíñòèòóò íå ñòîèò íà ìåñòå è ñòðåìèòñÿ ê íîâûì ïðîôåññèîíàëüíûì âûñîòàì. Â ïëàíàõ ó÷ðåæäåíèÿ - äàëüíåéøåå èçó÷åíèå íîâûõ èäåé â ñôåðå ÈÊÒ è ïîìîùü â èõ äàëüíåéøåì âíåäðåíèè â ýêîíîìèêó.

13


ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

Ñòàðòàï-æîáàëàð

Òiëøi:

Àñ¢ëó Ñàœƒàëè

ÑÒÀÐÒÀÏ-ÆÎÁÀËÀÐ 19-20 Àñòàíà àëàñûíäà "Digital Communications Kazakhstan 2012" êšðìå êîíôåðåíöèÿñûíûœ šòê³ç³ë³ï æàòàíäûƒû æàéûíäà ²Ò ñàëàñûíûœ çèÿëû àóûìûíûœ õàáàðû áàðû àíû. ʚðìåí³œ ñåêöèÿëû îòûðûñòàðûíàí šçãå íàçàðûìûçäû åðåêøå àóäàðòàí start-up æîáàëàðûíûœ áàéàóû áîëäû. ¡éûìäàñòûðóøûëàðûœ àéòóûíøà, ó áàñòàí áàéàóƒà àòûñó Ÿø³í áàðëûƒû àçàñòàííûœ òŸêï³ðòŸêï³ð³íåí 100-äåí àñà æîáà ¢ñûíûëƒàí åêåí. Šœ³ðëåðäå šòêåí ³ð³êòåó òóðûíàí êåé³í Àñòàíàƒà 25 æîáàíûœ àâòîðëàðû øàûðûëƒàí. €ð æîáà šç³í³œ òàðòûìäûëûƒûìåí ƒàíà åìåñ, šì³ðøåœä³ã³ìåí àçûëàð àëàñûíûœ ûûëàñûíà èå áîëäû. Á³ð³íø³ êŸíã³ ³ð³êòåóäåí êåé³í 15 æîáà æàðòûëàé, îëàðäûœ ³ø³íäå 5 æîáà ôèíàëƒà øûòû. ƏÇÄÅÍ ÆÉвÊ! çä³ê ñòàðòàï æîáà ðåò³íäå ä³ëàçûëàð àëàñû ZHURIK.kz ìåäèà-îëäàó ûçìåò³í àòàäû. Àòàëìûø ûçìåò àçàñòàí êšëåì³íäå áîëûï æàòàí òŸðë³ îèƒàëàð ìåí æàœàëûòàðäû øîƒûðëàíäûðà àëàäû. Đë³ðåê àéòàíäà, ñàéò àóûìûíäà àïòàñûíà 80-íåí 120-ƒà äåé³í àïàðàòòû àíîíñòàð ìåí 30 àñòàì áàñïàñšç ðåëèçäåð³ æàðèÿëàíàäû. ûçìåòò³œ òàðàòûëûìûíà 1400-äåí àñòàì àäàì æàçûëƒàí. Îíûœ ³ø³íäå 319 ÁÀ ìåí 70-òåí àñòàì çàœäû ò¢ëƒàëàð ìåí ìåêåìåëåð. ZERO.kz ïåí Google Analytics-ò³œ ñû ìë³ìåòòåð³íå ñŸéåíñåê, ûðêŸéåê àéûíäà ñàéòà ê³ðóø³ëåð ñàíû 1000-íàí àñûï æûƒûëƒàí. "Á³ç ³ð³êòåó òóðûíàí šòêåí³ì³çãå, ò³ïò³ ä³ëàçûëàð àëààñû òàðàïûíàí æîƒàðû áàëë àëƒàíûìûçƒà òàœ àëƒàíáûç. Äåãåíìåí, á³ç šç³ì³ç䳜 êåìø³ë³ã³ì³ç ñàíàƒàí êåéá³ð ò¢ñòàðûìûç - òåã³í àïàðàò ¢ñûíó, òàðàòûëûìíûœ àøû áîëóû, æ圳ë òåõíèêàëû øåø³ìäåð ìåí ñŸé³êò³ ³ñ³ì³çáåí àéíàëûñóûìûç á³ç䳜 áàñòû àðòûøûëûƒûìûçƒà àéíàëäû" - äåéä³ šç ñšç³íäå ûçìåòò³œ áàñøûñû Æàííà Ïðàøêåâè÷.

14

Æàííà Ïðàøêåâè÷


Ñòàðòàï-æîáàëàð çä³ê òàíûëƒàí òàƒû á³ð æîáà àâòîðû ؐóåí Àçàò Åðíàð¢ëû.

¡ÁÒ-ƒà ÄÀÉÛÍÄÀˁی ÊÅËÑÅ! Àçàò "PassENT.kz" æîáàñûí ¢ñûíäû. Æîáà ìåêòåï á³ò³ðóø³ òŸëåêòåðãå ƒàíà åìåñ, îóøûëàð Ÿø³í äå ûçûòû áîëàðû àíû. Îë îéûí íåã³ç³íäå æàñàëƒàí. ѳç òàíûìàéòûí á³ð îéûíøûìåí áà ñûíàñàñûç. Îéûí íåã³ç³íäå ¡ÁÒ êåç³íäå îéûëàòûí ñàóàëäàð åíã³ç³ëãåí. Á³ðà æîáà àâòîðûíûœ ñšç³íå ñŸéåíñåê, êåçêåëãåí ïí, ò³ë, ìàìàíäû áîéûíøà ñàëà-ñàëàìåí ñ¢ðàòàð åíã³çóãå áäåí áîëàäû. ѳç îéûí ä³ñ³ìåí îéûëƒàí ñàóàëäàðƒà æàóàï áåð³ï îòûðûï, êåëåñ³ êåçåœãå šò³ï îòûðàñûç. Îéûí òðò³á³ áîéûíøà íàƒûç æàóëàï àëóøû ñûûëäû, á³ë³ì³œ³çáåí àëàëàðäû æàóëàï, èåëåíå àëàñûç. Æ圳ìïàç ñàóàëäàðƒà ìåéë³íøå êšï ð³ ä¢ðûñ æàóàï áåðãåí àäàì àòàíàäû. Æîáàìåí òàíûñàí êšðåðìåí ï³ê³ð³íøå îë îóøû á³ë³ì³í àðòòûðóäûœ ûçûòû äà èíòåðàêòèâò³ òñ³ë³. Àïàðàòòû òåõíîëîãèÿëàðäûœ äàìûï àíà îéìàé, á³ç䳜 êŸíäåë³êò³ šì³ð³ì³çãå åíãåí îñû ñò³íäå, æîáàƒà ûçûƒóëàðû òàáûëàðû àíû äåãåí îéäà åä³, æîáà àâòîðëàðû. Òàáûëäû äà. Æîáà ò¢ñàóêåñåð³íåí ñîœ, á³ðäåí îëàðƒà èíâåñòîðëàð êåë³ï, æàëïû àðæûëàíäûðó êšëåì³ æíå øàðòòàðûìåí òàíûñà áàñòàäû. Á³ðà, åœ ìàœûçäûñû "³Startup" êîìïàíèÿñû Àçàòà æàðòû ìèëëèîí òåœãå êšëåì³íäå ãðàíò ¢ñûíäû. Åíä³ Àçàò ³Startup ìåêòåá³íäå òåã³í îó æîëäàìàñûí èåëåíä³. Ìåêòåï áàƒäàðëàìàñûíäà èíòåðíåò êñ³ïêåðëåðãå àðíàëƒàí îó ñåìèíàðëàðû šòê³ç³ëåä³.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ÆÀÑÒی ÆÀэÀ ʊÌÅò Áàéàóƒà àòûñàí æîáà àâòîðëàðûíûœ á³ð³ Ðàõèì Ì¢ðàòîâòûœ êšðìå-êîíôåðåíöèÿíû á³ðàòàð æàñ ²Ò ìàìàíäàð Ÿø³í Ÿëêåí òæ³ðèáå àëìàñó àëàœûíà àéíàëäû äåéä³. ² êóðñ ñòóäåíò³ Ì¢ðàòîâ Ðàõèì šç³í³œ äîñû ð³ êóðñòàñû ijíì¢õàìåäïåí ¢ðáàíõîäæàåâ á³ðëåñ³ï "Easy Parking" æîáàñûí ¢ñûíäû. Æîáà àâòîñŸéåð àóûìƒà àðíàëƒàí. Đë³ðåê àéòàíäà, àâòîìàøèíà ðšë³íå åíä³ ƒàíà îòûðƒàí íåìåñå ìàøèíà àéäàóäàƒû òæ³ðèáåñ³ àç æàíäàð Ÿø³í êšìåã³ òèåð åðåêøå ¢ðàë. Ìàøèíàíûœ òšðò á¢ðûøûíà àðíàéû êàìåðà îðíàëàñòûðûëûï, áàðëû ìë³ìåòòåð ìàøèíà àëäûíäàƒû ýêðàííàí áåð³ëåä³. ߃íè, áàñà íûñàíäàðìåí àðàëûƒû áð³-áð³ åñåïòåë³ï, êšðñåò³ëåä³. Êåïòåë³ñòå, ìàøèíàíû òîòàòóäà, àÿëäàóäà áàðëû ìŸìê³í áîëàð àó³ïò³ šç³œ³çãå õàáàðëàï, ò³ïò³ êšðñåò³ï îòûðàäû. Äåìåê, ìàøèíàäà îðíàëàñàí êàìåðà àéíàëàœûçäûœ áàðëûƒûí àìòèäû. Æîáà àâòîðëàðûíûœ ñšç³íøå, êåøåã³ æîáà ò¢ñàóêåñåð³íåí êåé³í, áåëã³ë³ á³ð èíâåñòîð ûçûƒóøûëû òàíûòûï, æåêå ñšéëåñ³ï, àðæû ìñåëåñ³í òàëûëàóäû ¢ñûíƒàí åêåí. ² êóðñ ñòóäåíòòåð³ Ðàõûì ìåí ijíì¢õàìåä "Easy Parking"-ò³œ ìàøèíà ò³çã³í³í åíä³ ƒàíà ¢ñòàƒàí æàñ æŸðã³çóø³ëåðãå êšìåã³ îðàñàí äåãåí ñåí³ìäå. Æàñòûœ æàñà êšìåã³ äåï îñûíû àéò!

ÑÅвͲŒ ÑÅвò ÁÎËÀÐ.. Òàƒû á³ð æîáà êàôå, ðåñòîðàíäû æàƒàëàéòûí ûç-æ³ã³òòåðãå òàïñûðìàñ ¢ðàë. Îë ìîáèëüä³ê ¢ðûëƒûëàðƒà àðíàëƒàí "Corol caf?" áàƒäàðëàìàñû. ߃íè, àðíàéû æŸêòåëãåí áàƒäàðëàìà ò¢ðƒàí îðíûœûçƒà æàûí íåìåñå æàëïû àëà áîéûíøà àíäàé, àé æåðäå êàôå-ðåñòîðàíäàð áàð åêåíä³ã³í ñ³çãå àíûòàï áåðåä³. Ñóðåò³í êšðñåò³ï, àñ ìç³ð³ìåí òàíûñòûðûï, åë-æ¢ðòòûœ ï³ê³ð³í òûœäàó ìŸìê³íä³ã³í, áð³í-áð³í àìòûƒàí. Îë îë ìà, äë àç³ð áîñ îðûíäàð áàð ìà, îñû êåçäå àíäàé òàƒàì ç³ðëåí³ï æàòûð, íåøåãå äåé³í æ¢ìûñ æàñàéäû, îƒàí æåòó æîëû àíäàé äåãåí áàðëû àïàðàòòû šç³œ³çãå ï-ñòòå æåòê³ç³ï îòûðàäû. Ò³ïò³, îíëàéí ðåæèì³íäå òàìàà òàïñûðûñ áåð³ï, àíøà óàûòòà æåòê³çåò³íä³ã³í êšðå àëàñûç. Æîáà àâòîðû ğéñåíáàåâ Í¢ðñ¢ëòàí. Æàëïû áàéàóäà ZHURIK.KZ, OnLineUp, Happynumber, Springfruit, aryzdan.kz, Äàðèì óëûáêè, Ïëàíåòà ó÷åòà, VIR.kz, Stars factor, Easy Parking, Íàçâàíèå êîìàíäû, Askme.kz, ÒÈÊÅÒÎÍ, PassENT.kz, Corol caf?, Áåãóøà, Arhangel, Skolko.kz, facecom.kz, Êàëåéäîñêîï ýëåêòðîííûõ ó÷åáíûõ èçäàíèé, MyTender.kz, IT-MOZG, TWINECT, VIRTUAL MAKEUP æîáàëàðû áà ñûíàñàí áîëàòûí. Ñîíûìåí àòàð, øàðà áàðûñûíäà æàñ ìàìàíäàðƒà àðíàëƒàí àðíàéû ñåìèíàð-òåðíèíãòåð ¢éûìäàñòûðûëäû. Îíûœ ³ø³íäå, ñòàðòàï æîáàëàðäû ¢ñûíó øåáåðë³ã³,³ñ-øàðà æîñïàðûí îëàéëû ¢ðó, æ圳ìïàç êîìàíäà æàñàó, ìàðêåòèíã ïåí PR, àðæûíû åñåïòåó ìåí øûƒûíäàðäû òšìåíäåòó äåãåí ñèÿòû ñòàðòàïøûƒà àæåòò³ äð³ñòåð îûëäû. Æàëïû, àòûñóøûëàð ìåí èíâåñòîðëàð äí ðèçà. Äåñå äå, øàðà æ圳ëãåíäåðãå åêï³í, æåœãåíäåðãå æàœà ñåðï³í áåðãåí³ äàóñûç.

15


ÍÎÓ-ÕÀÓ

Óñëóãè ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà: âûáèðàé è ïîëó÷àé!

ÓÑËÓÃÈ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÃÎ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ: ÂÛÁÈÐÀÉ È ÏÎËÓ×ÀÉ! ÄÎÊÓÌÅÍÒ ×ÅÐÅÇ ÏÎÐÒÀË

Îöåíèòü óäîáñòâî ïîëó÷åíèÿ ãîñóñëóã ÷åðåç Èíòåðíåò ñåãîäíÿ ìîæåò êàæäûé êàçàõñòàíåö. Èõ êîëè÷åñòâî íà ïîðòàëå ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà ðåãóëÿðíî ðàñòåò. Ñåãîäíÿ íà ïîðòàëå eGov.kz  äîñòóïíî 128 èíòåðàêòèâíûõ,  òðàíçàêöèîííûõ  è  áîëåå 2000 èíôîðìàöèîííûõ óñëóã, à òàêæå äåéñòâóåò áîëåå 100 âèäîâ å-ëèöåíçèé. Çà 8 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà íà ïîðòàëå ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà Êàçàõñòàíà çàðåãèñòðèðîâàíî îêîëî 3,6 ìëí îáðàùåíèé. Âàæíî  òî,  ÷òî  áîëåå  30%  èç  ýòîãî  ÷èñëà (ñâûøå 1,1 ìëí ÷åëîâåê) ëè÷íî, à íå ÷åðåç îïåðàòîðîâ ÖÎÍîâ, âîñïîëüçîâàëèñü óñëóãàìè ïîðòàëà ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà. Âñå, ÷òî äëÿ ýòîãî íóæíî, - ïîëó÷èòü ýëåêòðîííóþ öèôðîâóþ ïîäïèñü (ÝÖÏ), çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ïîðòàëå www.egov.kz è… âûáðàòü èíòåðåñóþùèé âàñ ñåðâèñ. Îäíèìè èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ óñëóã íà ñåãîäíÿ ÿâëÿþòñÿ òå, ÷òî çàòðàãèâàþò ïðàêòè÷åñêè êàæäóþ êàçàõñòàíñêóþ ñåìüþ. Ïîëó÷åíèå àäðåñíîé ñïðàâêè èëè ñïðàâêè î ïåíñèîííûõ îò÷èñëåíèÿõ, ïîñòàíîâêà ðåáåíêà â î÷åðåäü íà äåòñêèé ñàä èëè ïîäà÷à çàÿâëåíèÿ íà ðåãèñòðàöèþ áðàêà - âñå ýòî ìîæíî îñóùåñòâèòü ñèäÿ äîìà, çà ñîáñòâåííûì êîìïüþòåðîì.

...È ÄÐÓÃÈÅ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

Ïîìèìî ñàìûõ íàðîäíûõ óñëóã ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà äåéñòâóþò è äðóãèå, íå ìåíåå âîñòðåáîâàííûå íàñåëåíèåì ñòðàíû. Òàê, ê ïðèìåðó, ïðèêðåïëåíèå ê ìåäèöèíñêîé  îðãàíèçàöèè.  Ïðîùå  ãîâîðÿ, âñòàòü íà ó÷åò â ïîëèêëèíèêå, èç êîòîðîé ìîæíî âûçâàòü âðà÷à èëè ïðîéòè â íåé îáñëåäîâàíèå. Ýòà óñëóãà Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ  çàïóùåíà  íà  ïîðòàëå egov.kz.  Òàêèå  å-âîçìîæíîñòè,  êàê  çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì ê âðà÷ó èëè âûçâàòü åãî íà äîì, ïîêà ðàáîòàþò â "ïèëîòíîì ðåæèìå"  è  äîñòóïíû  òîëüêî  æèòåëÿì  ãîðîäîâ Àñòàíà è Êîêøåòàó. Îäíàêî ñêîðî ýòè óñëóãè  íà÷íóò  ðàáîòàòü  âî  âñåõ  ðåãèîíàõ  Êàçàõñòàíà. Îïëàòà íàëîãîâ - ïðîöåäóðà íå ñàìàÿ ëþáèìàÿ, íî ñòðîãî îáÿçàòåëüíàÿ. Îáëåã÷èòü ïðîöåññ âû ñìîæåòå, îáðàòèâøèñü çà ýòèì ê ïîðòàëó ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà. Äëÿ ýòîãî âàì ïîòðåáóåòñÿ ïëàòåæ-

16

íàÿ êàðòà  Visa  èëè  MasterCard.  Ïëàòåæ  â ñèñòåìå íàëîãîâîãî äåïàðòàìåíòà ïðîõîäèò â òå÷åíèå ñóòîê. Åùå îäíà èç íåîáõîäèìûõ óñëóã - ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î íàðóøåíèÿõ ÏÄÄ, çàôèêñèðîâàííûõ  ñèñòåìàìè  ôîòî-âèäåîôèêñàöèè.  Åå  îöåíèò  êàæäûé  àâòîëþáèòåëü. Òåïåðü íå íóæíî ïåðåæèâàòü, ìó÷àÿñü  ìûñëÿìè  î  òîì,  âàø  ëè  àâòîìîáèëü "ùåëêíóë" ñêîðîñòåìåð èëè åõàâøèé ðÿäîì. Çàõîäèòå íà ïîðòàë, è â ðàçäåëå "Ïëàòåæè â áþäæåò" âûáèðàåòå òðåáóåìóþ óñëóãó. Êñòàòè, øòðàôû çà íàðóøåíèÿ ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ìîæíî òàêæå îïëàòèòü ÷åðåç ïîðòàë. Äëÿ ýòîãî íå òðåáóåòñÿ äàæå íàëè÷èÿ ÝÖÏ, íåîáõîäèìà ëèøü ïëàñòèêîâàÿ ïëàòåæíàÿ êàðòà ëþáîãî êàçàõñòàíñêîãî áàíêà.

æèçíè. Ê òàêîâûì ñ óâåðåííîñòüþ ìîæíî îòíåñòè ñîöèàëüíûé èíäèâèäóàëüíûé êîä, à  â  ïðîñòîíàðîäüå  -  ÑÈÊ.  Íà  ïîðòàëå www.egov.kz â ëþáîå âðåìÿ ìîæíî ïîëó÷èòü åãî  êîïèþ.  Ïðîñòî  çàéäèòå  íà  ïîðòàë å-ïðàâèòåëüñòâà, çàïîëíèòå íåîáõîäèìûå ñòðàíèöû è… ïîëó÷èòå äóáëèêàò. Âñå ïåðå÷èñëåííûå óñëóãè ëåãêî íàéòè,  âûáðàâ  íà  ãëàâíîé  ñòðàíèöå  ïîðòàëà ðàçäåë  "Ýëåêòðîííûå  óñëóãè".  Ñåðâèñû óïîðÿäî÷åíû ïî ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì, îòâå÷àþùèì  çà  èõ  îêàçàíèå.  Ðåçóëüòàò êàæäîé  ïîëó÷åííîé  óñëóãè  ïðîñìîòðåòü ìîæíî â Ëè÷íîì êàáèíåòå - îí íàõîäèòñÿ â ïðàâîé ÷àñòè ýëåêòðîííîãî îêíà. Íàó÷èòåñü ýêîíîìèòü âðåìÿ.  Ñîãëàñèòåñü, ëó÷øå ïîòðàòèòü åãî íà áîëåå ïðèÿòíûå  çàáîòû  è  óâëå÷åíèÿ.  Æèçíü  ñåãîäíÿ ñòðåìèòåëüíà, íàäî ìíîãîå óñïåòü ñäåëàòü. ËÅÃÊΠÒÅÐßÅÒÑß Òàê ïóñòü æå ãëàâíîå, ÷òî âû áóäåòå óñïåâàòü, ýòî ïðîÿâëåíèå âíèìàíèÿ ðîäíûì è ÍÅ ÁÛÑÒÐΠÍÀÕÎÄÈÒÑß. Îñîáåííîñòü ìàëåíüêîãî íåïðèìåòíî- áëèçêèì.  Îñòàëüíûå  ïîäðîáíîñòè  -  íà ãî  äîêóìåíòà,  ðåäêî  âîñòðåáîâàííîãî  â www.e-gov.kz


Óñëóãè ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà: âûáèðàé è ïîëó÷àé!

ÍÎÓ-ÕÀÓ

ÏßÒÅÐÊÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ  ÇÍÀ×ÈÌÛÕ  ÓÑËÓà ÎÒ  WWW.EGOV.KZ. Àäðåñíàÿ ñïðàâêà

Îòíîñèòñÿ ê  ÷èñëó  íàèáîëåå  ïîïóëÿðíûõ  óñëóã å-ïðàâèòåëüñòâà. Äàííóþ ñïðàâêó ìîæíî ïîëó÷èòü ÷åðåç ÖÎÍ èëè ïîðòàë. Óäîáñòâî ïîëó÷åíèÿ âòîðûì ñïîñîáîì - ìèíèìàëüíàÿ çàòðàòà âðåìåíè. Ñïðàâêà ïðèõîäèò â ëè÷íûé êàáèíåò ïîëüçîâàòåëÿ â òå÷åíèå ïàðû ìèíóò, à äëÿ åå ïîëó÷åíèÿ íå òðåáóåòñÿ íè÷åãî, êðîìå ÈÈÍ è ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñè. Çà 8 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà íà ïîðòàë å-ïðàâèòåëüñòâà ïîñòóïèëî áîëåå 200 000 îáðàùåíèé çà àäðåñíîé ñïðàâêîé.

Âûäà÷à ñïðàâêè î çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðàâàõ (îáðåìåíåíèÿõ) íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî ôèçè÷åñêîìó ëèöó

Òàêàÿ ñïðàâêà íåîáõîäèìà ïðè ïîêóïêå/ïðîäàæå æèëüÿ, à òàêæå ïðè ïîëó÷åíèè êðåäèòà, êîãäà ñâîå íåäâèæèìîå èìóùåñòâî âû ñòàâèòå â çàëîã. Ïîëó÷èòü åå ÷åðåç ïîðòàë î÷åíü áûñòðî è ïðîñòî, âîçìîæíî, èìåííî ïîýòîìó îíà âõîäèò â ÷èñëî ñàìûõ âîñòðåáîâàííûõ. Íàéòè óñëóãó ìîæíî â ñïèñêå óñëóã Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè. Âðåìÿ åå ïîëó÷åíèÿ - íåñêîëüêî ìèíóò.

Ïîäà÷à ýëåêòðîííîãî çàÿâëåíèÿ íà ðåãèñòðàöèþ áðàêà

Ëþáâè è ðàññòîÿíèå íå ïîìåõà. Ïîäàòü çàÿâëåíèå íà  ðåãèñòðàöèþ  áðàêà  â  ÇÀÃÑ  ñ  ïîìîùüþ  ïîðòàëà egov.kz áóäóùèå ìîëîäîæåíû ìîãóò, íàõîäÿñü â ðàçíûõ ãîðîäàõ è äàæå ñòðàíàõ. È æåíèõ, è íåâåñòà äîëæíû èìåòü ÝÖÏ è áûòü çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà ïîðòàëå. Îïëàòèòü ãîñïîøëèíó ìîæíî òàêæå ïðè çàïîëíåíèè îíëàéí-çàÿâêè ñ ïîìîùüþ ïëàòåæíîé áàíêîâñêîé êàðòû.  òå÷åíèå ìåñÿöà óâåäîìëåíèå ñ äàòîé, âðåìåíåì è àäðåñîì îòäåëåíèÿ ÇÀÃÑ, â êîòîðîì áóäåò çàðåãèñòðèðîâàí áðàê, ïðèäåò â ëè÷íûå êàáèíåòû çàÿâèòåëåé. Çà âîñåìü ìåñÿöåâ ýòîãî ãîäà êîëè÷åñòâî ïàð, ïîæåëàâøèõ ïîäàòü ýëåêòðîííîå çàÿâëåíèå â ÇÀÃÑ, âîçðîñëî â 15 ðàç. Â àâãóñòå íà ÏÝÏ ïîñòóïèëî îêîëî 2500 îáðàùåíèé îò âëþáëåííûõ, ðåøèâøèõñÿ ñâÿçàòü ñåáÿ óçàìè Ãèìåíåÿ.

Ïîñòàíîâêà íà î÷åðåäü äåòåé â äåòñêèå äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ

Êîëè÷åñòâî ðîäèòåëåé, ïîñòàâèâøèõ íà î÷åðåäü ðåáåíêà â äåòñàä ÷åðåç ïîðòàë eGov.kz, çà 8 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà âîçðîñëî ïðàêòè÷åñêè â 9 ðàç. Ñ ÿíâàðÿ ïî àâãóñò öèôðà âîçðîñëà ñ 8 äî 978 îáðàùåíèé. Ýëåêòðîííàÿ  î÷åðåäü  íå  òîëüêî  ýêîíîìèò  âðåìÿ  è  íåðâû ðîäèòåëÿì, íî è ïðîòèâîäåéñòâóåò êîððóïöèè. Òåïåðü áåç çàâåòíîãî íàïðàâëåíèÿ â ñàäèê íå ïîïàñòü. Óñëóãà äîñòóïíà â ýëåêòðîííîì âèäå äëÿ æèòåëåé Àñòàíû, Àëìàòû, âñåõ îáëàñòíûõ öåíòðîâ, Ýêèáàñòóçà è  Æåëåçèíñêîãî è Êà÷èðñêîãî ðàéîíîâ Ïàâëîäàðñêîé îáëàñòè. Åñëè â óêàçàííîì äåòñàäó åñòü ìåñòî, âûäàåòñÿ íàïðàâëåíèå, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå - óâåäîìëåíèå î ïîñòàíîâêå â î÷åðåäü. Êñòàòè, íà ïîðòàëå ìîæíî òàêæå îòñëåæèâàòü íîìåð î÷åðåäè â äåòñêèé ñàä.

Âûäà÷à èíôîðìàöèè î ïîñòóïëåíèè è äâèæåíèè ñðåäñòâ âêëàä÷èêà

Äðóãèìè ñëîâàìè - ñïðàâêà î ïåíñèîííûõ îò÷èñëåíèÿõ. Òàê âû âñåãäà ñìîæåòå óçíàòü êîëè÷åñòâî íàêîïëåííûõ âàìè ñðåäñòâ èëè ïðîâåðèòü, ðåãóëÿðíî ëè ðàáîòîäàòåëü íà÷èñëÿåò ñðåäñòâà íà âàø ïåíñèîííûé ñ÷åò.

17


ÌÈÊÐÎÔÎÍ

Ïëîùàäêà äëÿ «âçëåòà» ìîëîäûõ íîâàòîðîâ

ÏËÎÙÀÄÊÀ ÄËß «ÂÇËÅÒÀ» ÌÎËÎÄÛÕ ÍÎÂÀÒÎÐΠ ñåãîäíÿøíåå ðûíî÷íîå âðåìÿ òðóäíî íàéòè îðãàíèçàöèè, ïîìîãàþùèå íà÷èíàþùèì òàëàíòàì äåëàòü ñâîè ïåðâûå øàãè íà ïðîôåññèîíàëüíîì ïóòè. Åñëè ðå÷ü çàõîäèò î ñîçäàíèè èííîâàöèé è íîâûõ òåõíîëîãèé - è ïîäàâíî íåëåãêî íàéòè ýíòóçèàñòîâ, ãîòîâûõ ïîääåðæàòü íåîïûòíîãî ãåíèÿèçîáðåòàòåëÿ. Âåäü ïðîåêòû â ñôåðå IT ïîêà åùå â äèêîâèíêó ìíîãèì ïîòðåáèòåëÿì. Íî òàêèå òåõíîëîãèè îòå÷åñòâåííîé ðàçðàáîòêè íåîáõîäèìû äëÿ ðàçâèòèÿ ñòðàíû. Â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ èííîâàöèîííîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè îòå÷åñòâåííîé ÈÊÒîòðàñëè áûë ñîçäàí "Ôîíä ðàçâèòèÿ èíôîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé", ãëàâíîé çàäà÷åé êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ îêàçàíèå ïîìîùè íà÷èíàþùèì ðàçðàáîò÷èêàì. Î áëàãîðîäíîé ìèññèè Ôîíäà ìû ïîáåñåäîâàëè ñ Ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì Ôîíäà Àéáîëîì Êóàíäûêîâûì.

- Àéáîë Àáóåâè÷, êîìó ïðèíàäëåæàëà èäåÿ ñîçäàíèÿ ôîíäà? ×åì ýòî áûëî âûçâàíî? Êàêèå öåëè âû ñòàâèëè ïåðåä ñîáîé? - Èäåÿ ôîðìèðîâàíèÿ Ôîíäà ðàçâèòèÿ èíôîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé (ÈÊÒ) áûëà  êîëëåãèàëüíîé.  Îí  áûë  ñîçäàí  ïî èíèöèàòèâå  è  ïðè  ïîääåðæêå  Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé ÐÊ, "Íàöèîíàëüíîãî  èíôîêîììóíèêàöèîííîãî Õîëäèíãà  "Çåðäå"  è  êðóïíåéøèõ  êàçàõñòàíñêèõ êîììóíèêàöèîííûõ êîìïàíèé: ÀÎ "Êàçàõòåëåêîì", ÀΠ"Kcell" è ÒÎΠ"Êàð-Òåë" ñ òîðãîâîé ìàðêîé Beeline. Ñåé÷àñ ãðàæäàíå â îñíîâíîì ïîëüçóþòñÿ èíîñòðàííûìè IT-ñåðâèñàìè. Ïîýòîìó ìèíèñòåðñòâî, õîëäèíã "Çåðäå" è îïåðàòîðû ñâÿçè ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî â ñòðàíå íåîáõîäèìî ñîçäàâàòü ñâîè îòå÷åñòâåííûå  èíôîêîììóíèêàöèîííûå  ïðîåêòû.  À äëÿ èõ ñîçäàíèÿ òðåáóåòñÿ íåìàëî óñèëèé è ïîääåðæêà. Öåëüþ ôîíäà ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè îòå÷åñòâåííîé ÈÊÒ-îòðàñëè. Äåÿòåëüíîñòü ôîíäà ñôîêóñèðîâàíà  íà  ïîìîùè  íà÷èíàþùèì  ðàçðàáîò÷èêàì â ðåàëèçàöèè ñâîèõ ÈÊÒ-ïðîåêòîâ. Ýòî äëÿ íàñ ïðèîðèòåò.

- Êàêèì îáðàçîì âû ïîìîãàåòå íà÷èíàþùèì ñïåöèàëèñòàì ðåàëèçîâûâàòü ñâîè ïðîåêòû? - Ìû âåäåì ðàáîòó íàä çàïóñêîì ïðîãðàììû àêñåëåðàöèè ñòàðòàï-ïðîåêòîâ â ñôåðå  èíôîêîììóíèêàöèîííûõ  òåõíîëîãèé, êîòîðàÿ ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ ýòàïîâ è  ïðîâîäèòñÿ  íà  êîíêóðñíîé  îñíîâå.  Çà âðåìÿ àêñåëåðàöèè êîìàíäû ñòàðòàï-ïðîåêòîâ ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü êîìïëåêñíîé ðàáîòû ñ ñàìûìè ïåðåäîâûìè ýêñïåðòàìè  â  îáëàñòè  ÈÊÒ,  à  òàêæå  èíâåñòèöèè  â ïðîåêòû.  îòëè÷èå îò òðàäèöèîííîé èíêóáàöèè ïðîåêòîâ,  àêñåëåðàöèÿ  ôîêóñèðóåòñÿ  íà ïðîåêòàõ ðàííåé ïîñåâíîé ñòàäèè. Ýòî âðåìÿ äëÿ ïðîåêòîâ ñ÷èòàåòñÿ ñàìûì ñëîæ-

18

íûì, à äëÿ èíâåñòîðîâ ñàìûì ðèñêîâàííûì. Â ÑØÀ ýòîò ïåðèîä âðåìåíè íàçûâàþò "Death Valley", ÷òî â ïåðåâîäå îçíà÷àåò "äîëèíà ñìåðòè". Ýòî âðåìÿ, êîãäà äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðîäóêòà, ïðèíîñÿùåãî äîõîä èëè òîãî, êîòîðûé ìîæíî áûëî áû ïðåäñòàâèòü èíâåñòîðàì âòîðîãî ðàóíäà, åùå íå âèäíî è âñå ïðåäñòàâëÿåòñÿ òîëüêî â íàðàáîòêàõ. Ìû îáðàùàåì âíèìàíèå íå òîëüêî íà ñàìó èäåþ, íî è íà ëþäåé, ðàçðàáàòûâàþ-

âàííûõ" ïðåäïðèíèìàòåëåé èç íà÷èíàþùèõ ðàçðàáîò÷èêîâ?

- ×òîáû èííîâàöèîííûå ïðîåêòû óñïåøíî ðåàëèçîâûâàëèñü è áûëè êîíêóðåíòîñïîñîáíûìè, íåîáõîäèìî çíàòü çàêîíû ðûíêà. Íà÷èíàþùèå ñïåöèàëèñòû, ïðîäâèãàÿ ñâîé ïðîäóêò, íåèçáåæíî ñòîëêíóòñÿ ñ æåñòêèìè óñëîâèÿìè ðûíêà. Èõ íóæíî ìàêñèìàëüíî ïîäãîòîâèòü ê âîçìîæíûì ðûíî÷íûì ñèòóàöèÿì. Âåäü îíè - ñïåöèàëèñòû â

Ìû âåäåì ðàáîòó íàä çàïóñêîì ïðîãðàììû àêñåëåðàöèè ñòàðòàï-ïðîåêòîâ â ñôåðå èíôîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé, êîòîðàÿ ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ ýòàïîâ è ïðîâîäèòñÿ íà êîíêóðñíîé îñíîâå. Çà âðåìÿ àêñåëåðàöèè êîìàíäû ñòàðòàï-ïðîåêòîâ ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü êîìïëåêñíîé ðàáîòû ñ ñàìûìè ïåðåäîâûìè ýêñïåðòàìè â îáëàñòè ÈÊÒ, à òàêæå èíâåñòèöèè â ïðîåêòû. ùèõ åå. Áåçóñëîâíî, ìû áåðåìñÿ òîëüêî çà "æèâûå èäåè", êîòîðûå ñïîñîáíû ýâîëþöèîíèðîâàòü è èçìåíÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîòðåáíîñòÿìè ðûíêà è ðåêîìåíäàöèÿìè ýêñïåðòîâ.     òå÷åíèå  ïðîãðàììû  àêñåëåðàöèè, êîòîðàÿ äëèòñÿ îò 3 äî 6 ìåñÿöåâ, ìû ïðåäîñòàâèì ðàçðàáîò÷èêó-èííîâàòîðó íåîáõîäèìóþ èíôðàñòðóêòóðó, òàêóþ êàê îôèñ, îðãòåõíèêà, äîñòóï ê âûñîêîñêîðîñòíîìó Èíòåðíåòó è äð. Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ îáó÷åíèþ íàâûêàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ðàçðàáîò÷èê çà êîðîòêîå âðåìÿ äîëæåí  äîéòè  äî  ìîìåíòà,  êîãäà  ó  íåãî  óæå åñòü ãîòîâûé ïðîòîòèï ïðîäóêòà è îí ïîíèìàåò, êàêèì îáðàçîì åãî êîìïàíèÿ ìîæåò çàðàáàòûâàòü äåíüãè. Òîãäà ìû ïîìîæåì ïðèâëå÷ü äîïîëíèòåëüíûå èíâåñòèöèè äëÿ ìàñøòàáèðîâàíèÿ ïðîåêòà. Âåäü íå äîñòàòî÷íî èìåòü íàðàáîòêó è èäòè åå ïðåäëàãàòü, íóæíî ÷åòêî çíàòü, ãäå è êîìó îíà áóäåò  ïîëåçíà,  à  ñàìîå  ãëàâíîå  -  êàê  åå ïðîäàâàòü.

- Êàêèå èíñòðóìåíòû è ìåòîäû âû èñïîëüçóåòå äëÿ ïîäãîòîâêè "ïîäêî-

îáëàñòè ïðîãðàììèðîâàíèÿ è, êàê ïðàâèëî, èì íå õâàòàåò áèçíåñ-îðèåíòèðîâàíèÿ. Èìåííî ýòó çàäà÷ó ìû áåðåì íà ñåáÿ, ìû ïðèâëåêàåì ìåíòîðîâ, êîòîðûå îáó÷àò ó÷àñòíèêîâ  ïðîãðàììû  áàçîâûì  ýëåìåíòàì áèçíåñà, áóõó÷åòà è íåîáõîäèìûì íàâûêàì þðèñïðóäåíöèè. Êðîìå òîãî, âî âðåìÿ ïðîõîæäåíèÿ àêñåëåðàöèè, ìû ïîìîæåì åå ó÷àñòíèêàì ñîâìåñòíî ñ ìåíòîðàìè ñîñòàâèòü áèçíåñ-ìîäåëü è îðèåíòèðîâàòü ñâîé ïðîäóêò íà àóäèòîðèþ, ïîäñêàæåì, êàê ïîçèöèîíèðîâàòü ñâîé òîâàð íà ðûíêå, è ïîäáåðåì ïðàâèëüíóþ ìàðêåòèíãîâóþ ñòðàòåãèþ. Â îáùåì, óêàæåì íà ïóòü, êîòîðûé ïîìîæåò äîñòè÷ü óñïåõà.  äàííûé ìîìåíò ìû ôîðìèðóåì ïàðòíåðñêóþ ñåòü ñ îòå÷åñòâåííûìè è èíîñòðàííûìè IT-êîìïàíèÿìè, ñëåäîâàòåëüíî, îáó÷åíèåì âî âðåìÿ ïðîãðàììû àêñåëåðàöèè áóäóò çàíèìàòüñÿ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå  ñïåöèàëèñòû-ïðàêòèêè  íå òîëüêî  èç  Êàçàõñòàíà,  íî  è  çàðóáåæíûõ ñòðàí. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìû óæå ñîòðóäíè÷àåì ñ òàêèìè îðãàíèçàöèÿìè, êàê "Star Cube", "Czech ICT Alliance", íà ñòàäèè çàâåðøåíèÿ ïåðåãîâîðû ñ àìåðèêàí-


Ïëîùàäêà äëÿ «âçëåòà» ìîëîäûõ íîâàòîðîâ

ñêîé êîìïàíèåé  "TechStars",  -  ýòî  íàøè ïàðòíåðû, êîòîðûå ïîìîãóò îòå÷åñòâåííûì IT-ïðîåêòàì  âûéòè  íà  ìåæäóíàðîäíûé óðîâåíü.

- Ïðèâåäèòå ïðèìåðû, êîìó óæå ïîìîãëè ðåàëèçîâàòü ïðîåêò, êàêèå èäåè ïîääåðæàëè?

- Ôîíä ñîçäàí 26 èþëÿ òåêóùåãî ãîäà. Âñå ýòî âðåìÿ øëè ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû ê çàïóñêó ïåðâîé ïðîãðàììû àêñå-

ÌÈÊÐÎÔÎÍ

- Ñêîëüêî ïðèìåðíî ñðåäñòâ âû íàìåðåíû âêëàäûâàòü â îäèí èííîâàöèîííûé ïðîåêò?

òàòî÷íî. Ìû âåðèì â òî, ÷òî ïîäîáíûå ïðîãðàììû  áóäóò  ñïîñîáñòâîâàòü  ðàçâèòèþ ñòàðòàï-êóëüòóðû â  Êàçàõñòàíå. Íåîáõîäè- Íà äàííîì ýòàïå ñêàçàòü òî÷íóþ ñóì- ìî îòìåòèòü, ÷òî ìû íå îãðàíè÷èâàåì íàøè ìó íåâîçìîæíî, ýòî çàâèñèò îò ïðîåêòà, îò ïðîåêòû òîëüêî îòå÷åñòâåííûì ðûíêîì, â åãî ìàñøòàáíîñòè, ñîäåðæàíèÿ. Ìèðîâàÿ ïëàíàõ âûõîä íà ìåæäóíàðîäíûé óðîâåíü. ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî íà ïîñåâíîé ñòàäèè ñóììà äåíåæíûõ âëîæåíèé äîñòèãàåò - Êàêèå ïëàíû ó âàñ íà áóäóùåå? äî 50 òûñ. äîëëàðîâ. Ìû ðàáîòàåì ñ ïðî- Êàêèå öåëè ñòàâèòå? åêòàìè èñêëþ÷èòåëüíî èç îáëàñòè ÈÊÒ. Ýòî - Â áëèæàéøåå âðåìÿ ìû îáúÿâèì êîíâ îñíîâíîì ïðîåêòû ìîáèëüíûõ ïëàòôîðì, êóðñ íà ó÷àñòèå â ïðîãðàììå àêñåëåðàöèÿ ñòàðòàï-ïðîåêòîâ è îòáîðà ïðîåêòîâ äëÿ èíâåñòèöèé. Ïîñëå îòáîðà ó÷àñòíèêîâ ìû ïðèñòóïèì ê èíòåíñèâíîé ïðîãðàììå àêñåëåðàöèè. Ê 2014 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî ïðîåêòîâ äî 15 â ãîä, ïðîâåñòè  ñåðèþ  ðîóä-øîó  è  ñôîðìèðîâàòü ñåòü èíâåñòîðîâ è ïàðòíåðîâ. Âìåñòå  ñ  òåì  â  íàñòîÿùåå  âðåìÿ  âåäåòñÿ  àêòèâíàÿ  ïîäãîòîâêà  ê  ôîðóìó îáëà÷íûõ  òåõíîëîãèé,  ïðîåêòû  â  ñîöè- "Connect Kazakhstan 2013", êîòîðûé ïðîéàëüíûõ ñåòÿõ, ìóëüòèìåäèà è òàê äàëåå. äåò â ðàìêàõ VI Àñòàíèíñêîãî ýêîíîìè÷åñÎòìå÷ó, ÷òî â ÑØÀ ïîäîáíûå èíñòèòóòû êîãî ôîðóìà. ðàçâèòèÿ ðàáîòàþò äàâíî. Ê ïðèìåðó, òàÔîðóì - ýòî ïëîùàäêà, ãäå êîìïàíèèêèå  óñïåøíûå  êîìïàíèè,  êàê  "Facebook", ðàçðàáîò÷èêè èëè ïîñòàâùèêè ÈÊÒ ïðîäå"Drop Box",  òîæå íà÷èíàëè ñ ïðèâëå÷åíèÿ ìîíñòðèðóþò ñâîè íîâèíêè, à ïîòåíöèàëüíåáîëüøèõ ñòîðîííèõ èíâåñòèöèé. Ñåé÷àñ íûå ïîòðåáèòåëè ìîãóò óâèäåòü èõ è ïðîêàïèòàëèçàöèÿ  "Drop  Box"  îöåíèâàåòñÿ  â òåñòèðîâàòü,  çàäàòü  âîïðîñû  íåïîñðåäáîëåå 4 ìëðä äîëëàðîâ, õîòÿ íà ïîñåâíîé ñòâåííî ðàçðàáîò÷èêàì. Ìû òàêæå íàìåñòàäèè èíâåñòèöèè â èõ ïðîåêò ñîñòàâëÿëè ðåíû  ïðåäñòàâèòü  ñâîè  ïðîåêòû  íà  ýòîì âñåãî 18 òûñ. äîëëàðîâ.  Â Êàçàõñòàíå äîñ- ôîðóìå. Ñåé÷àñ ìû íå õîòèì ðàñêðûâàòü òàòî÷íî áëàãîïðèÿòíàÿ ïî÷âà äëÿ ðàçâèòèÿ âñå íàøè êàðòû, óçíàòü îáî âñåì ýòîì âû îòðàñëè èíôîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëî- ñìîæåòå íà ôîðóìå. Äî åãî íà÷àëà îñòàãèé, òàëàíòëèâûõ ðàçðàáîò÷èêîâ òîæå äîñ- ëîñü 9 ìåñÿöåâ.

Ìû ôîðìèðóåì ïàðòíåðñêóþ ñåòü ñ îòå÷åñòâåííûìè è èíîñòðàííûìè IT-êîìïàíèÿìè, ñëåäîâàòåëüíî, îáó÷åíèåì âî âðåìÿ ïðîãðàììû àêñåëåðàöèè áóäóò çàíèìàòüñÿ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû-ïðàêòèêè íå òîëüêî èç Êàçàõñòàíà, íî è çàðóáåæíûõ ñòðàí. ëåðàöèè: àíàëèç ðûíêà, ïåðåãîâîðû ñ çàðóáåæíûìè ìåíòîðàìè, ïîäãîòîâêà ïðîãðàììû îáó÷åíèÿ, íàëàæèâàíèå êîíòàêòîâ ñ èíâåñòîðàìè âòîðîãî ðàóíäà. Ìû ïëàíèðóåì  îáúÿâèòü  êîíêóðñ  íà  ó÷àñòèå  â ïðîãðàììå  àêñåëåðàöèè  â  ñåðåäèíå  îêòÿáðÿ, î ÷åì â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå áóäåò îáúÿâëåíî â ÑÌÈ è íà íàøåì ñàéòå. Ïîäàòü  çàÿâêó  ìîæåò  êàæäûé,  âíå  çàâèñèìîñòè îò îáðàçîâàíèÿ, âîçðàñòà è ïð. Ñàìûì ãëàâíûì êðèòåðèåì äëÿ íàñ ÿâëÿåòñÿ  íàëè÷èå  "æèâîé  èäåè"  è  ÷åëîâåêà, ñïîñîáíîãî äîâåñòè åå ñ íàøåé ïîìîùüþ äî êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ.

19


ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÇÀÖÈß

Ìîáèëüíîñòü ñ SAP - ýòî ïðîñòî

ØÊÎÄÊÈÍ Ñòàíèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷,

àðõèòåêòîð ìîáèëüíûõ ðåøåíèé SAP

ÌÎÁÈËÜÍÎÑÒÜ Ñ SAP - ÝÒÎ ÏÐÎÑÒÎ Ñåãîäíÿ, èìåÿ â êàðìàíå ìîáèëüíûé òåëåôîí èëè ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð â ïîðòôåëå, íàøè âîçìîæíîñòè îáùåíèÿ è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îêðóæàþùèì ìèðîì, ëþäüìè è áèçíåñîì ñòàíîâÿòñÿ ïðàêòè÷åñêè áåçãðàíè÷íûìè.

Êòî-òî â ïîåçäå ìåòðî ïî äîðîãå äîìîé âûáèðàåò ïîäàðîê ïðèÿòåëþ íà äåíü ðîæäåíèÿ, êòî-òî â ñàìîëåòå ñîãëàñóåò î÷åðåäíîé äîãîâîð è àíàëèçèðóåò êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè áèçíåñà, à êòî-òî â ðàçãàðå ðàáî÷åãî  äíÿ  äàëåêî  â  ïîëÿõ  ôîðìèðóåò  íîâûé ñðî÷íûé îò÷åò î òîëüêî ÷òî âûïîëíåííîì îñìîòðå íàõîäÿùåãîñÿ â êðèòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè òðàíñôîðìàòîðà. Îäíî íàæàòèå è  çàïóñòÿòñÿ  ðû÷àãè  ERP-ñèñòåì,  áóäóò ñôîðìèðîâàíû  íîâûå  ñáûòîâûå  çàêàçû, çàêëþ÷åíû íîâûå êîíòðàêòû, ñîçäàíû ðåìîíòíûå íàðÿäû è ÷åé-òî áèçíåñ ñòàíåò åùå íåìîãî áîëåå ýôôåêòèâíûì è óñïåøíûì Ñåãîäíÿ ýòî - ñàìàÿ íàñòîÿùàÿ ðåàëüíîñòü, êîòîðàÿ ìîæåò ñäåëàòü êàæäîå ïðåäïðèÿòèå åùå ñèëüíåå è ëó÷øå. Îïåðåäèòü êîíêóðåíòà ñ ñàìûì ãîðÿ÷èì ïðåäëîæåíèåì  äëÿ  íîâîãî  êëèåíòà,  èìåòü  ïîä  ðóêîé ïðè ëè÷íîé âñòðå÷å âñþ äî ìåëî÷åé èñòîðèþ âçàèìîîòíîøåíèé ñ êëþ÷åâûì çàêàç÷èêîì, ïðåäîòâðàòèòü âîâðåìÿ íåèñïðàâíîñòè äîðîãîñòîÿùåãî îáîðóäîâàíèÿ, ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ íà îñíîâàíèè âñåé íåîáõîäèìîé  àíàëèòè÷åñêîé  èíôîðìàöèè  â ëþáîì ìåñòå è â ëþáîå âðåìÿ - ýòî òî, ÷òî êàê íåëüçÿ âàæíî ñåãîäíÿ, çäåñü è ñåé÷àñ. Ìîáèëüíîñòü  âðûâàåòñÿ  â  íàøó æèçíü, è ïîñëå ïîëíîãî ïðîíèêíîâåíèÿ â

20

íàøó ñîöèàëüíóþ æèçíü îíà ïîñòåïåííî íà÷èíàåò  âíåäðÿòüñÿ  è  â  ñòàíäàðòû  âåäåíèÿ áèçíåñà. Äåéñòâèòåëüíî, ïðåäñòàâüòå ñåáå ìåíåäæåðà ïî ïðîäàæàì, êîòîðûé îòïðàâëÿåòñÿ íà ïåðåãîâîðû ñ êëþ÷åâûì êëèåíòîì. Îí äåëàåò íåîáõîäèìûå ïîìåòêè è çàïèñè â áëîêíîòå, âûïèñûâàåò èëè ðàñïå÷àòûâàåò èñòîðèþ âçàèìîîòíîøåíèé, ãîòîâèò íåîáõîäèìûé ïàêåò äîêóìåíòîâ, ðàñïå÷àòûâàåò êàòàëîã íîâîé ïðîäóêöèè, êîòîðóþ îí õî÷åò ïðåäñòàâèòü çàêàç÷èêó. Îäíàêî ïðåäóãàäàòü âñå âîïðîñû è ïîæåëàíèÿ íåâîçìîæíî è âî âðåìÿ âñòðå÷è ïðèõîäèòñÿ ñîâåðøàòü ëèøíèå çâîíêè, îòêëàäûâàòü ðåøåíèÿ êëþ÷åâûõ âîïðîñîâ íà ïîòîì è òàê äàëåå... ýôôåêòèâíîñòü äàëåêà îò èäåàëà. À òåïåðü ïðåäñòàâüòå, ÷òî ó âàøåãî ìåíåäæåðà  ïî  ïðîäàæàì  ïîä  ðóêîé  íàõîäèòñÿ ïëàíøåòíûé  êîìïüþòåð,  íà  êîòîðîì  îí  â ëþáîé ìîìåíò ìîæåò óâèäåòü âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîøëûì ñäåëêàì, ïëàòåæàì, çàêóïëåííîé ïðîäóêöèè, ïðåäïî÷òåíèÿì è îñîáåííîñòÿì êëèåíòà. Ïîëíûé êàòàëîã ïðîäóêöèè ñ ìíîãî÷èñëåííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè  òàêæå  äîñòóïåí  â  ëþáîé ìîìåíò, ðàâíî òàê, êàê åñëè áû ÷åëîâåê âåë ïåðåãîâîðû, ñèäÿ çà ñâîèì ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì â îôèñå... ñ òàêèì ïîäõîäîì

ïðîäàæè âàøåé êîìïàíèè áûñòðî ïîéäóò â ãîðó. À òåïåðü ïðåäñòàâüòå, ÷òî êëèåíò ñàì ñî ñâîåãî ìîáèëüíîãî óñòðîéñòâà çàõîäèò â ñâîé ëè÷íûé êàáèíåò è â ëþáîé ìîìåíò âèäèò, êàê âûïîëíÿþòñÿ åãî çàêàçû, ñëåäèò, êîãäà ïðîèçîéäåò îæèäàåìàÿ ïîñòàâêà, ñèñòåìà íàïîìèíàåò åìó î òîì, ÷òî ïðèáëèæàåòñÿ äàòà î÷åðåäíîãî ïëàòåæà ïî êîíòðàêòó, à òàêæå ëþáåçíî ñîîáùàåò, ÷òî ñïåöèàëüíî äëÿ íåãî äîñòóïíà íîâàÿ èíòåðåñíàÿ ñêèäêà. Óäîâëåòâîðåííîñòü êëèåíòà ðàñòåò, êàê è ïðîäàæè âàøåé êîìïàíèè. È, êðîìå âñåãî ïðî÷åãî, ýòî ýëåìåíò èìèäæà, êîòîðûé ïîçèòèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ çàêàç÷èêàìè. Ïðèìåðîâ  ïðèìåíåíèÿ  ìîáèëüíîñòè äëÿ  âåäåíèÿ  áèçíåñà  ìîæíî  ïðèâîäèòü ñêîëü óãîäíî ìíîãî äëÿ ðàçíûõ èíäóñòðèé è  íàïðàâëåíèé  áèçíåñà,  âñå  îãðàíè÷åíî ëèøü êðåàòèâíîñòüþ è ñòðåìëåíèåì êîìïàíèè òðàíñôîðìèðîâàòüñÿ è ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ. Îäíàêî çàñóíóòü âñå íóæíûå äàííûå èç áèçíåñ-ñèñòåì  â  ìàëåíüêîå  ìîáèëüíîå óñòðîéñòâî, äà åùå òàê, ÷òîáû îíè èçìåíÿëèñü â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè, áûëè äîñòóïíû â ëþáîì ìåñòå è â ëþáîå âðåìÿ è áûëè íàäåæíî çàùèùåíû - íå ñàìàÿ ïðîñòàÿ çàäà÷à.


Ìîáèëüíîñòü ñ SAP - ýòî ïðîñòî Ïðåäñòàâüòå ñíîâà, ÷òî âû åäåòå â ñêîðîñòíîì ïîåçäå Ìîñêâà - Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è ïîíèìàåòå, ÷òî âàì ñðî÷íî íóæíî ñîãëàñîâàòü íå ñàìûé áîëüøîé, íî î÷åíü âàæíûé  ïëàòåæ  âàøåé  êîìïàíèè  (íà  ñàìîì äåëå, âû îá ýòîì è íå óçíàåòå, ïîêà íå âåðíåòåñü íà ðàáî÷åå ìåñòî è áóäåò óæå ïîçäíî, ëèáî âàì ïîçâîíèò àññèñòåíò, íî âû íå ñìîæåòå ñîãëàñîâàòü ïëàòåæ ïî òåëåôîíó, ïîñêîëüêó ýòî ïðîòèâîðå÷èò ïîëèòèêå âàøåé). Âû íå ìîæåòå çàéòè óäàëåííî â ñèñòåìó, ïîñêîëüêó âû íå âçÿëè ñ ñîáîé â êîìàíäèðîâêó ðàáî÷èé íîóòáóê, ïîòîìó ÷òî îí ñëèøêîì ãðîìîçäêèé. Âû ïûòàåòåñü ïîïàñòü ñ ïëàíøåòíèêà íà âàø êîðïîðàòèâíûé  ïîðòàë,  â  êîòîðîì  âû  ïðèâûêëè  âûïîëíÿòü ñîãëàñîâàíèÿ, íî ñâÿçü ïîñòîÿííî îáðûâàåòñÿ íà âûñîêîé ñêîðîñòè ïîåçäà, íà  ïîðòàëå  ïðàêòè÷åñêè  íåâîçìîæíî  ïîïàñòü â íóæíóþ ññûëêó, ïîñêîëüêó åãî ñëîæíàÿ  ñòðóêòóðà  íèêàê  íå  îïòèìèçèðîâàíà äëÿ ðàáîòû ñ ìîáèëüíîãî óñòðîéñòâà, à â äîïîëíåíèå  äåïàðòàìåíò  áåçîïàñíîñòè óáðàë âñå âàæíûå è íóæíûå âîçìîæíîñòè ïðè äîñòóïå èç âíåøíåé ñåòè Èíòåðíåò... Ñîãëàñîâàíèþ íå ñóæäåíî ñëó÷èòüñÿ. À åñëè áû ó âàñ áûëî ñïåöèàëüíîå ïðèëîæåíèå, êîòîðîå ñàìî îïîâåùàëî áû âàñ ñèãíàëîì î íîâîé çàÿâêå, ïîêàçûâàëî áû â óäîáíîì è ïðèÿòíîì èíòåðôåéñå ëèøü òó íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ èç áèçíåñ-ñèñòåìû,  êîòîðàÿ  âàì  íóæíà  äëÿ  ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, îáåñïå÷èâàëî áû íàäåæíîå ñîåäèíåíèå äàæå íà ñêîðîñòè 200 êì/÷àñ è ïðè ýòîì îòâå÷àëî âñåì òðåáîâàíèÿì äåïàðòàìåíòà áåçîïàñíîñòè - çàäà÷à áûëà áû ðåøåíà çà ïàðó ìèíóò. Ýòî ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ ñòðåìèòåëüíîìó  òåõíîëîãè÷åñêîìó  ïðîãðåññó è âåíäîðàì ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ äëÿ áèçíåñà, êîòîðûå êàæäûå äåíü ñòàðàþòñÿ ñäåëàòü êàæäóþ êîìïàíèþ åùå óñïåøíåå. Íà ïðîòÿæåíèè óæå ïî÷òè 40 ëåò êîìïàíèÿ SAP ÿâëÿåòñÿ ôëàãìàíîì íà ðûíêå áèçíåñ-ïðèëîæåíèé, òåïåðü SAP ïðåäëàãàåò åùå è ìîáèëüíûå ðåøåíèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ðàáîòàòü ñ âàæíîé áèçíåñ-èíôîðìàöèåé â ëþáîå âðåìÿ è â ëþáîì ìåñòå, ãäå áû âû íè íàõîäèëèñü. Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ ìîáèëüíûõ ðåøåíèé êîìïàíèè SAP óæå äîâîëüíà äëèííà, îäíàêî îíà ïîëó÷èëà íåîáû÷àéíî ñòðåìèòåëüíîå  ðàçâèòèå  ïàðó  ëåò  íàçàä,  êîãäà  SAP ñäåëàëà  ñòðàòåãè÷åñêîå  ïðèîáðåòåíèå ëèäèðóþùåé êîìïàíèè â îáëàñòè êîðïî-

ðàòèâíûõ ìîáèëüíûõ ðåøåíèé - êîìïàíèè Sybase. Ñ ïðèîáðåòåíèåì êîìïàíèè Sybase, â ïîðòôåëå SAP ïîÿâèëèñü íîâûå òåõíîëîãèè  è  êëþ÷åâîå  ðåøåíèå  äëÿ  ìîáèëèçàöèè áèçíåñà - ïëàòôîðìà äëÿ ðàçðàáîòêè êîðïîðàòèâíûõ  ìîáèëüíûõ  ïðèëîæåíèé Sybase Unwired Platform. Ìîáèëüíàÿ ïëàòôîðìà Sybase Unwired Platform  (SUP)  -  ëèäèðóþùåå  íà  ðûíêå ðåøåíèå äëÿ ñîçäàíèÿ êîðïîðàòèâíûõ ìîáèëüíûõ ïðèëîæåíèé, ïîçâîëÿþùåå ìîáèëèçèðîâàòü áèçíåñ-ïðîöåññû ëþáûõ áèçíåñ-ñèñòåì - SAP, íå-SAP, ñîáñòâåííî ðàçðàáîòàííûõ  áèçíåñ-ïðèëîæåíèé.  SUP îáåñïå÷èâàåò  íåïðåðûâíóþ  è  íàäåæíóþ ðàáîòó â óñëîâèÿõ ïëîõîãî ñîåäèíåíèÿ (ò.å. ôàêòè÷åñêè â ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ æèçíè), îáåñïå÷èâàåò ïîääåðæêó ñòàíäàðòîâ áåçîïàñíîñòè  êîìïàíèè,  à  òàêæå  îáëàäàåò ñïåöèàëèçèðîâàííûì  íàáîðîì  èíñòðóìåíòîâ, ÷òîáû ñîçäàíèå ìîáèëüíûõ ïðèëîæåíèé äëÿ áèçíåñà ïðîõîäèëî áûñòðî è áåç íåîæèäàííûõ ñþðïðèçîâ. Êðîìå òîãî, èñïîëüçîâàíèå ïëàòôîðìû ïîçâîëÿåò ðàçâåðíóòü ñîçäàííîå ïðèëîæåíèå ïðàêòè÷åñêè íà ëþáîå ìîáèëüíîå óñòðîéñòâî - iPhone, iPad, Android, BlackBerry, à ýòî çíà÷èò, ÷òî âíå çàâèñèìîñòè îò òèïà óñòðîéñòâà èëè åãî ïëàòôîðìû, ðàçìåðà ýêðàíà, äèçàéíà è âîçìîæíîñòåé, âû ñìîæåòå ðàáîòàòü ñ íåîáõîäèìîé áèçíåñ-èíôîðìàöèåé â ëþáîé ìîìåíò. Ïîñêîëüêó êîìïàíèÿ SAP ÿâëÿåòñÿ ïîñòàâùèêîì ãîòîâûõ ïðèëîæåíèé äëÿ áèçíåñà  è  îáëàäàåò  ãëóáîêèìè  çíàíèÿìè  è îïûòîì â áèçíåñ-ïðîöåññå äëÿ áîëåå ÷åì 24-õ èíäóñòðèé, SAP ðåøèëà íå îñòàíàâëèâàòüñÿ íà òåõíîëîãè÷åñêîé ïëàòôîðìå äëÿ ðàçðàáîòêè, à ñîçäàâàòü òàêæå è ãîòîâûå ìîáèëüíûå ïðèëîæåíèÿ äëÿ ñâîèõ ñèñòåì, êîòîðûå ìîæíî ðàçâåðíóòü è íà÷àòü èñïîëüçîâàòü â ñàìûå ñæàòûå ñðîêè. Ýòî,  íàïðèìåð,  ðåøåíèå  äëÿ  ìîáèëüíîãî óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè ïðåäïðèÿòèÿ SAP EAM  Work  Order,  ìîáèëüíîå  ðåøåíèå  äëÿ ìåð÷åíäàéçèíãà SAP Retail Execution, ðåøåíèå äëÿ ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ SAP Field Service, ìîáèëüíîå ðàáî÷åå ìåñòî òîðãîâîãî  ïðåäñòàâèòåëÿ  SAP  Mobile  Sales, ìîáèëüíûå ïðèëîæåíèÿ äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ êàäðîâûõ  ïðîöåññîâ  SAP  HR  Approvals... Ñïèñîê ïðîäîëæàåò ïîïîëíÿòüñÿ... Êðîìå òîãî, ìíîãî÷èñëåííûå ïàðòíåðû êîìïàíèè SAP òàêæå èñïîëüçóþò ïðîìûøëåííóþ  ìîáèëüíóþ  ïëàòôîðìó  Sybase

ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÇÀÖÈß Unwired Platform  äëÿ  òîãî,  ÷òîáû  ñîçäàâàòü íîâûå è ôóíêöèîíàëüíûå ïðèëîæåíèÿ äëÿ  áèçíåñà.  Íà  ñåãîäíÿøíèé  äåíü  äîñòóïíî 24 ãîòîâûõ ìîáèëüíûõ ïðèëîæåíèÿ SAP íà ïëàòôîðìå SUP, è ïëàíèðóåòñÿ ðàçðàáîòàòü åùå íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ðåøåíèé ê  ñåðåäèíå  ñëåäóþùåãî  ãîäà.  Ïàðòíåðû ðåàëèçîâàëè óæå ïîðÿäêà 30 ïðèëîæåíèé, è â 2012 ãîäó îæèäàåòñÿ åùå íå ìåíåå 100 ãîòîâûõ ðåøåíèé. Ñðåäè ïîêðûâàåìûõ óæå (èëè â ïåðñïåêòèâå) íàïðàâëåíèé áèçíåñà - ïðîäàæè, óïðàâëåíèå  êàäðàìè,  ôèíàíñû,  çàêóïêè, óïðàâëåíèå öåïî÷êàìè ïîñòàâîê, óïðàâëåíèå  àêòèâàìè,  sustainability,  ìîáèëüíûå ïëàòåæè è ëîÿëüíîñòü, ìíîãèå äðóãèå. Öåëåâûå èíäóñòðèè - ôèíàíñîâûå èíñòèòóòû,  íåôòåãàçîâûé  ñåêòîð,  ìåòàëëóðãèÿ, ýíåðãåòèêà, òðàíñïîðòíàÿ èíäóñòðèÿ, ðèòýéë, òåëåêîììóíèêàöèè, ñòðàõîâàíèå, ìåäèöèíà,  ãîñóäàðñòâåííûé  ñåêòîð  -  ïðàêòè÷åñêè âñå îòðàñëè áèçíåñà, ñ êîòîðûìè ðàáîòàåò êîìïàíèÿ SAP. Ïî  ñòðàòåãèè  SAP  â  èòîãå  ðå÷ü  áóäåò èäòè î òûñÿ÷àõ ãîòîâûõ ìîáèëüíûõ ïðèëîæåíèé, è ëèøü ïîðÿäêà 20% èç íèõ áóäóò ñîáñòâåííûìè ðàçðàáîòêàìè êîìïàíèè... È  äëÿ  ðåàëèçàöèè  ýòèõ  àìáèöèîçíûõ çàäà÷ ó êîìïàíèè SAP åñòü âñÿ íåîáõîäèìàÿ  èíôðàñòðóêòóðà  -  ëó÷øàÿ  òåõíîëîãè÷åñêàÿ ïëàòôîðìà ìîáèëèçàöèè, ãîòîâûå ìîáèëüíûå ïðèëîæåíèÿ, à òàêæå ðåøåíèå äëÿ óïðàâëåíèÿ ìîáèëüíûìè óñòðîéñòâàìè Afaria, êîòîðîå ïîçâîëÿåò öåíòðàëèçîâàííî è êîìïëåêñíî àäìèíèñòðèðîâàòü âåñü ïàðê êîðïîðàòèâíûõ ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ -  óäàëåííî  ðàçâîðà÷èâàòü  íîâûå  âåðñèè ïðèëîæåíèé, îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñíóþ ðàáîòó  ñ  ìîáèëüíûì  óñòðîéñòâîì,  à  òàêæå ïðîèçâîäèòü íåìåäëåííîå ôîðìàòèðîâàíèå óñòðîéñòâà â ñëó÷àå êðàæè èëè óòåðè. Èòàê, ñ ïîìîùüþ ìîáèëüíîñòè êàæäûé áèçíåñ ìîæåò ñäåëàòü ïîâñåäíåâíûå ïðîöåññû  çíà÷èòåëüíî  ýôôåêòèâíåå!  È  ïðè ýòîì âû ìîæåòå íå çàâèñåòü îò òèïà è âèäà ìîáèëüíîãî óñòðîéñòâà. Ìîáèëèçàöèÿ  ëèäèðóþùèõ  ìèðîâûõ áèçíåñîâ óæå íà÷àëàñü. Âñå áîëüøå è áîëüøå ïðåäïðèÿòèé âûáèðàþò è èñïîëüçóþò ìîáèëüíûå  ðåøåíèÿ  SAP.  Óæå  ñåãîäíÿ  â Ðîññèè èäóò ïðîåêòû è ïèëîòíûå âíåäðåíèÿ â ìåòàëëóðãèè, íåôòåãàçå, áàíêîâñêîì ñåêòîðå, òðàíñïîðòíûõ êîìïàíèÿõ, CPG. Âðåìÿ ìîáèëèçàöèè ïðèøëî, ïðèñîåäèíÿéòåñü  è  âû  -  ñäåëàéòå  âàø  áèçíåñ åùå óñïåøíåå âìåñòå ñ SAP.

21


ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ýëåêòðîííûé àóêöèîí â äåéñòâèè

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÀÓÊÖÈÎÍ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ ×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÀÓÊÖÈÎÍ È Ñ ×ÅÌ ÅÃΠÅÄßÒ Îïðåäåëåíèå: ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÀÓÊÖÈÎÍ - ñïîñîá ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê, ïðè êîòîðîì òîâàð, ðàáîòà èëè óñëóãà ïðèîáðåòàþòñÿ çàêàç÷èêîì ó ïîòåíöèàëüíîãî ïîñòàâùèêà, ïðåäëîæèâøåãî çà íèõ íàèìåíüøóþ öåíó, îïðåäåëèâøóþñÿ ïðè åå ïîíèæåíèè âî âðåìÿ îíëàéí-àóêöèîíà. Ñ 1 èþëÿ ýòîãî ãîäà â Êàçàõñòàíå âïåðâûå áûëè çàïóùåíû ýëåêòðîííûå àóêöèîíû, ïðîâîäèìûå â ýëåêòðîííîì ôîðìàòå. Óæå ñåé÷àñ ãîñó÷ðåæäåíèÿ ñòðàíû ìîãóò èñïîëüçîâàòü íîâûé ìåòîä äëÿ çàêóïà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã. Àíàëîãè÷íàÿ ïðîöåäóðà ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà  óæå  äåéñòâóåò  â  Ðîññèè.    Êàçàõñòàíå îíà ðåàëèçîâàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòàìè, êîòîðûå áûëè ïîäïèñàíû òðåìÿ ñòðàíàìè â ðàìêàõ ÅÝÏ. Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ,  êîòîðûå  ñîäåðæàòñÿ  â  ýòèõ ñîãëàøåíèÿõ, íàøëè îòðàæåíèå â Çàêîíå "Î ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïêàõ".

ÏÅÐÂÛÉ  ÀÓÊÖÈÎÍ Â  èþëå  2012  ãîäà  áûëà  ïðîèçâåäåíà ïåðâàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ çàêóïêà ìåòîäîì "ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà". 18 èþëÿ 2012 ãîäà Ïðîòîêîëîì èòîãîâ ¹ 527613 ïîäòâåðæäåíî óñïåøíîå çàâåðøåíèå îíëàéí-àóêöèîíà. Çàêàç÷èêîì (îðãàíèçàòîðîì) ïåðâîãî îíëàéí-àóêöèîíà íà âåá-ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê âûñòóïèëî Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí. Â ðàìêàõ ïðîâåäåííîãî ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà ¹524634-2 Ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì áûëà îñóùåñòâëåíà ýëåêòðîííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ çàêóïêà ñêàíåðà äëÿ áåçîïàñíîñòè ÀÈÈÑ ÝÃÇ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïåðâîãî ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà ñîñòàâèëà 30 ìèíóò, â òå÷åíèå êîòîðûõ 2 ïðåäïîëàãàåìûõ ïîñòàâùèêà ñäåëàëè 4 ñòàâêè, ïðè çàïëàíèðîâàííîé öåíå åäèíèöû ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà

22

13 000 000 òåíãå. Â ðåçóëüòàòå òîðãîâ â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè ïîñòàâùèêè ñíèçèëè ñóììó äî 12 467 000 òåíãå. Òàêèì îáðàçîì, ýêîíîìèÿ ïî ïåðâîìó ýëåêòðîííîìó àóêöèîíó ñîñòàâèëà 4,1%.  ñåíòÿáðå âïåðâûå áûëà äîñòèãíóòà 50%-àÿ ýêîíîìèÿ â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ  ãîñóäàðñòâåííîé  çàêóïêè  ìåòîäîì "ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà". Ïðîòîêîëîì èòîãîâ ¹ 529554 áûëî ïîäòâåðæäåíî óñïåøíîå çàâåðøåíèå Çàêàç÷èêîì îíëàéí-àóêöèîíà  íà  âåá-ïîðòàëå  ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê  ñ  ýêîíîìèåé  â  ðàçìåðå  50,9%. Îðãàíèçàòîðîì (çàêàç÷èêîì) äàííîé ãîñçàêóïêè âûñòóïèëî ÐÃÊÏ "Êàçàõñêèé ãîñóäàðñòâåííûé  æåíñêèé  ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò" Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà ñîñòàâèëà 4 ÷àñà 50 ìèíóò, â òå÷åíèå êîòîðûõ 3 ïðåäïîëàãàåìûõ ïîñòàâùè-

êà ñäåëàëè 32 ñòàâêè, ïðè çàïëàíèðîâàííîé öåíå åäèíèöû ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà 23  091  195  òåíãå.    ðåçóëüòàòå  òîðãîâ  â ðåæèìå  ðåàëüíîãî  âðåìåíè  ïîñòàâùèêè ñíèçèëè ñóììó äî 11 330 000 òåíãå. Òàêèì îáðàçîì, ýêîíîìèÿ ïî ýëåêòðîííîìó àóêöèîíó ñîñòàâèëà 50,9%. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü áûëî ïðîâåäåíî 15 ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê ìåòîäîì ýëåêòðîííîãî  àóêöèîíà.  Ýêîíîìèÿ  ïî ýëåêòðîííûì ãîñóäàðñòâåííûì çàêóïêàì ñïîñîáîì ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà ñîñòàâèëà îêîëî 18 ìëí òåíãå. Â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè ñðåäíÿÿ ýêîíîìèÿ ïî äàííîìó ìåòîäó çàêóïà îêîëî 3%. Ñòîèò îòìåòèòü,  ÷òî  äàííàÿ  ýêîíîìèÿ  íå  ìîæåò áûòü  ïðèíÿòà  çà  ïîñòîÿííóþ  âåëè÷èíó. Êàê  îæèäàåòñÿ,  ñðåäíÿÿ  ýêîíîìèÿ  ïî ýëåêòðîííûì ãîñóäàðñòâåííûì çàêóïêàì, ïðîâåäåííûì ìåòîäîì ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà, ñîñòàâèò íå ìåíåå 20%.


Ýëåêòðîííûé àóêöèîí â äåéñòâèè

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÌÍÅÍÈÅ  ÝÊÑÏÅÐÒÀ Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ìåòîäîëîãèè ýëåêòðîííûõ çàêóïîê ÒÎΠ"Öåíòð ýëåêòðîííîé êîììåðöèè" Êóàò ÑÓËÒÀÍ: - Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå êîíêóðåíòîñïîñîáíûì,  îòêðûòûì  è  ïðîçðà÷íûì ìåòîäîì. Çäåñü âàæíî, ÷òî íà ýòàïå îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè ïîñòàâùèêè â îòêðûòîé  êîíêóðåíòíîé  áîðüáå  ñíèæàþò  ñâîè öåíû (àóêöèîí âåäåòñÿ íà ïîíèæåíèå ïî ãîëëàíäñêîìó ìåòîäó) è â ðåçóëüòàòå îïðåäåëÿåòñÿ ïîáåäèòåëü. Ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â íàøåé ñòðàíå áóäåò î÷åíü ïîõîæà íà òó, êîòîðàÿ ñåé÷àñ ïðèìåíÿåòñÿ â Ðîññèè. Ìû âèäèì, ÷òî ó àóêöèîíà åñòü êàê ñèëüíûå, òàê è ñëàáûå ñòîðîíû. Ïðîöåññ îïûòíîé ýêñïëóàòàöèè ýòîãî ìåòîäà ïîçâîëèò íàì ïîíÿòü, êàê ñîâåðøåíñòâîâàòü ýòîò ñïîñîá çàêóïîê â äàëüíåéøåì.  äàííûé ìîìåíò çàêîíîäàòåëüíàÿ áàçà äëÿ óñïåøíîé ðàáîòû àóêöèîíîâ ñîçäàíà.  Çàêîí "Πãîñçàêóïêàõ" âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ÷àñòè ïðîöåäóð ïðîâåäåíèÿ ãîñçàêóïîê, â òîì ÷èñëå ýëåêòðîííûõ. Â ÷àñòíîñòè, âíåñåíû íîðìû ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðîöåäóðû ïðîâåäåíèÿ ýëåêòðîííûõ êîíêóðñîâ, è ïî ââåäåíèþ íîâîãî ñïîñîáà ãîñçàêóïîê - àóêöèîíà. Òàêæå áûëè èçìåíåíèÿ è â ÷àñòè ãîñçàêóïîê, ïðîâîäèìûõ áåç ïðèìåíåíèÿ íîðì çàêîíà î ãîñçàêóïêàõ è çàêóïîê ïî öåíîâûì ïðåäëîæåíèÿì. Åñëè íà ñåãîäíÿøíèé äåíü çàêóïêè ñïîñîáîì çàïðîñà öåíîâûõ ïðåäëîæåíèé, êîòîðûå  ïðîâîäÿòñÿ  òîëüêî  â  ýëåêòðîííîì ôîðìàòå, íèêàê íå îãðàíè÷åíû ïî ñóììàì, òî òåïåðü, êàê è â ðàííèõ ðåäàêöèÿõ, òàêèå äîãîâîðû áóäóò îãðàíè÷åíû ÷åòûðüìÿ òûñÿ÷àìè ìèíèìàëüíûõ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòå-

ëåé. Ñâûøå ýòîé ñóììû çàêóïêè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ìåòîäîì êîíêóðñà èëè àóêöèîíà. Èçìåíåíèÿ â çàêîíå ïðåäóñìàòðèâàþò òàêæå ñîêðàùåíèå ñðîêîâ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ, åñëè îíè ïðîâîäÿòñÿ â ýëåêòðîííîì ôîðìàòå,  ñ  òðèäöàòè  äî  äâàäöàòè  äíåé. Ïîâòîðíûé êîíêóðñ, â ñëó÷àå åñëè ïåðâûé íå ñîñòîÿëñÿ, âìåñòî ïðåæíèõ 15-òè äíåé, äîëæåí  ïðîâîäèòüñÿ  òåïåðü  â  òå÷åíèå 10-òè äíåé. Êðîìå òîãî, ïîÿâÿòñÿ íîâûå óäîáñòâà â ñàìîì ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, â ÷àñòíîñòè - àâòîìàòè÷åñêîå âñêðûòèå çàÿâîê è àâòîìàòè÷åñêîå ïîäâåäåíèå èòîãîâ. ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð áóäåò èìåòü ìåñòî òîëüêî â ïðîöåäóðå, êîãäà êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå äîïóñòèòü èëè îòêëîíèòü òîãî  èëè  èíîãî  ïîñòàâùèêà  ê  ó÷àñòèþ.   ïðîöåññå ïðèíÿòèÿ îêîí÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ  ëþäè  óæå  íèêàê  íå  çàäåéñòâîâàíû. Ñèñòåìà ïîëó÷àåò öåíû, ó÷èòûâàåò óñëîâíûå ñêèäêè, êîòîðûå áûëè îïðåäåëåíû êîìèññèåé,  ñðàâíèâàåò  ýòè  öåíû,  ïóòåì àðèôìåòè÷åñêèõ âû÷èñëåíèé ïðîâåðÿåòñÿ, ïðèñóòñòâóåò ëè äåìïèíã, àâòîìàòè÷åñêè  ôîðìèðóåòñÿ  ïðîòîêîë  èòîãîâ,  ïîñëå ÷åãî îí ïóáëèêóåòñÿ íà ïîðòàëå. Òåì ñàìûì ñîêðàùàåòñÿ âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà è îòïàäàåò íåîáõîäèìîñòü ïîäïèñàíèÿ äîêóìåíòîâ.  Ñõåìà, êîòîðóþ ìû ñåé÷àñ áóäåì èñïîëüçîâàòü,  ïðåäïîëàãàåò  ïðîõîæäåíèå êâàëèôèêàöèîííîé ïðîâåðêè ïîñëå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîííûõ òîðãîâ. Ìû òùàòåëüíî èçó÷àëè  îïûò  Ðîññèè.  È  ìû  âèäåëè,  ÷òî

ïîñëå ÷åñòíîé áîðüáû, â õîäå êîòîðîé èíôîðìàöèÿ  ñîõðàíÿåòñÿ  êîíôèäåíöèàëüíîé è ïîñòàâùèêè äðóã äðóãà íå âèäÿò, âñå äîêóìåíòû ïåðåäàþòñÿ êâàëèôèêàöèîííîé êîìèññèè, êîòîðàÿ íà÷èíàåò ïðîâåðêó ïî ñóùåñòâó. Êîìèññèÿ ñìîòðèò, åñòü ëè çàäîëæåííîñòü  ïåðåä  áþäæåòîì,  ñîîòâåòñòâóåò ëè ïîñòàâùèê íåîáõîäèìûì òðåáîâàíèÿì è òàê äàëåå. Ïîñëå ýòîãî îïðåäåëÿåòñÿ ðåàëüíûé ïîáåäèòåëü. Òîò, êòî ïîáåäèë ïî öåíå â àóêöèîííûõ òîðãàõ, ìîæåò è íå âûèãðàòü, åñëè ó íåãî, íàïðèìåð, åñòü êàêèå-òî ïðîáëåìû ñ äîêóìåíòàìè. Íà íàø âçãëÿä, ñõåìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà äîëæíà  ïðåäóñìàòðèâàòü  íà  ïåðâîíà÷àëüíîì ýòàïå ïðîâåðêó âñåõ íåöåíîâûõ êðèòåðèåâ, êîíôèäåíöèàëüíî èëè íåêîíôèäåíöèàëüíî.  Ìû  çäåñü,  ñêîðåå,  âûñòóïàåì  çà ìàêñèìàëüíóþ îòêðûòîñòü, ïîñêîëüêó êîíôèäåíöèàëüíîñòü ìîæåò ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ íåçàêîííûõ äåéñòâèé.

23


ÀÊÒ ÒÛÍÛÑÛ

Àïàðàòòû òåõíîëîãèÿëàð ñàëàñûíäàƒû èíñòèòóò

ÀÏÀÐÀÒÒۍ ÒÅÕÍÎËÎÃÈßËÀÐ ÑÀËÀÑÛÍÄÀÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒ

ÁŸã³íäå "àçà àïàðàòòû òåõíîëîãèÿëàðäû çåðòòåó èíñòèòóòûíûœ" àøûëƒàíäûƒû òóðàëû ²Ò ñàëàñûíäà àç-ìàç õàáàðû áîëƒàí á³ðàòàð ìàìàíäàðäûœ ¢ëàƒäàð áîëƒàíû ðàñ. Àëƒà îéƒàí ìàñàòòàðû àéòóëû àòàëìûø èíñòèòóòòûœ àòàðàð øàðóàñû àç åìåñ. Šéòêåí³, æŸêòåëãåí æàóàïêåðø³ë³êò³œ æŸã³ àóûð. Æóðíàë îûðìàíäàðû åë³ì³çäåã³ ²Ò ñàëàñûíàí õàáàðäàð áîëƒûñû êåëåò³í³ õà. Àë, èíñòèòóò àçàñòàí ²Ò ñàëàñûíûœ äàìóûíäà ñåðï³ë³ñ áåðåð àóûìäû æîáà. Ñîíäûòàí èíñòèòóòòûœ àëƒàí áàƒûòû, åœ àëäûìåí àòàðàð æ¢ìûñòàðû, æîñïàðëàðû ìåí æîáàëàðû òóðàëû òàëûëàóäû æší ò¢òòû. "àçà àïàðàòòû òåõíîëîãèÿëàðäû çåðòòåó èíñòèòóòûíûœ" áàñ äèðåêòîðû ßëíð €ñêåðûçû ìñåëåí³œ ìí-æàéûìåí òàíûñòûðóäàí áàñ òàðòïàäû.

24


Àïàðàòòû òåõíîëîãèÿëàð ñàëàñûíäàƒû èíñòèòóò

Ò³ëø³: ßëíð €ñêåðûçû, èíñòèòóòòû àøó ìñåëåñ³ àøàí êšòåð³ë³ï åä³? ßëíð €ñêåðûçû: Øàøàìåí 2010 æûëû øûƒàð. Ìåí Áèêåø àéäàðûçûíà šòå òàðòûìäû æîáàíû æŸçåãå àñûðó áîéûíøà ûçìåò áàáûìåí êåëãåí áîëàòûíìûí. Æîáà ìí-ìàƒûíàñûíà ûçûƒóøûëû òàíûòûï, ñîäàí áåð³ îñû áàƒûòòà æ¢ìûñ æàñàé áàñòàäû. Á³ðò³í êåëå æàëïû, îñû ñàëàäà çåðòòåó-ƒûëûìè èíñòèòóòòûœ òàïøûëûƒû áàéàëà áàñòàäû. Äàìûƒàí åëäåð àòàðûíàí òàáûëƒûìûç êåëñå, ñ³ðåñå, îñû àïàðàòòû êîììóíèêàöèÿëû òåõíîëîãèÿëàð ñàëàñûíäà šç³ì³ç䳜 ƒûëûìè òŸé³íäåìåëåð³ì³ç䳜 áîëóû øàðò. Àë, îë Ÿø³í ëáåòòå, ƒûëûìè áàçàíûœ àæåòò³ë³ã³ àéûí. Ñîäàí, îñû èíñòèòóòòû ¢ðó æ¢ìûñû áàñòàëûï êåòò³. Ò³ëø³: Ñîíûìåí, èíñòèòóò àòåëåñïåñåì á³ð æûë šòïåé àøûëƒàí áîëó êåðåê. ßëíð €ñêåðûçû: Ȑ, "àçà àïàðàòòû òåõíîëîãèÿëàðäû çåðòòåó èíñòèòóòû" 2011 æûëƒû 26 æåëòîñàíäà "Çåðäå" ¢ëòòû èíôîêîììóíèêàöèÿ õîëäèíã³" À æàíûíàí æàóàïêåðø³ë³ã³ øåêòåóë³ ñåð³êòåñò³ê ðåò³íäå àøûëäû. Èíñòèòóò ÀÊÒ ñàëàñûíäàƒû æàñ ìàìàíäàðäûœ æ¢ìûñ ³ñòåó îðòàñûí æíå èíôðà¢ðûëûìäû àëûïòàñòûðó ìàñàòûíäà, ñîíäàé-à, àçàñòàíƒà çàìàíàóè ÀÊÒíû òàðòó æíå îíû ³ëãåð³ëåòó Ÿø³í ¢ðûëäû. Èíñòèòóòòûœ ìàñàòû - àïàðàòòû-êîììóíèêàöèÿëû òåõíîëîãèÿëàð ñàëàñûí äàìûòóƒà æíå îíûœ òè³ìä³ ûçìåò àòàðóûíà áàƒûòòàëƒàí àïàðàòòû-êîììóíèêàöèÿëû òåõíîëîãèÿëàð ñàëàñûíäàƒû çåðòòåó ûçìåò³í ³ñêå àñûðó. ûçìåò³í³œ íåã³çã³ áàƒûòòàðû: R&D çåðòõàíàëàð, òàëäàìàëû çåðòòåó æíå ìàðêåòèíã, ìàìàíäàðäû äàÿðëàó, àïàðàòòû êîììóíèêàöèÿëû òåõíîëîãèÿëàð (ÀÊÒ) ñàëàñûíäàƒû ìåìëåêåòò³ê ñàÿñàòòû àëûïòàñòûðó áîéûíøà ¢ñûíûñòàðäû ç³ðëåó, ÀÊÒ ñàëàñûíäà òåõíîëîãèÿëàðäû òàðòó æíå òðàíñôåðò³ ìàñàòûíäàƒû õàëûàðàëû ûíòûìàòàñòû, ñòàíäàðòòàó, ñåðòèôèêàòòàó æíå àóäèò ìñåëåëåð³.

ßëíð €ñêåðûçû: €ëã³íäå àéòûï êåòêåí³ìäåé 2010 æûëäàí áå𳠟íåì³ áàéëàíûñòà áîëäû. Ìåí ò³ïò³, ÀØ-òà òæ³ðèáå àëìàñóƒà êåòêåí ñò³ìäå äå, áàéëàíûñ Ÿç³ëãåí æî, êåð³ñ³íøå íûƒàÿ òŸñò³. Á³ðíåøå æîáàëàðäû æàñàó áîéûíøà ¢ñûíûñòàð êšòåð³ï îòûðäû. Îíûœ Ÿñò³íå èíñòèòóòòûœ êîíöåïöèÿñû òàëûëàíûï æŸðä³. Ñîäàí èíñòèòóò àøûëäû äåï, ð³ îíû áàñàðó áîéûíøà ¢ñûíûñ á³ëä³ðãåíäå ìåí êšï îéëàíáàäûì. Ñåáåá³, ìåí³œ šì³ð³ì áàñà ñàëàäà æŸðñåì äå Ÿíåì³ îñû ƒûëûìè ñàëàƒà ìåí³ àéòà êåëåò³í. Ìàƒàí òàœñû åìåñ. €ð³ çåðòòåóä³ àëàé æŸðã³çó êåðåê, ëàáîðàòîðèÿëàð àëàé æ¢ìûñ æàñàéäû äåãåí ñàëàäà øåò åëä³ê òæ³ðèáåëåðìåí òàíûñ åä³ì. Ñîíäûòàí áîëàð ìàƒàí îñûíäàé ¢ñûíûñ áîëƒàíûíà á³ð æàƒûíàí ³øòåé ðèçàøûëû òàíûòñàì, åê³íø³ æàƒûíàí îðûíûø áîëƒàíûí æàñûðìàéìûí. Îíûì íåã³çñ³ç åìåñ. Šéòêåí³, èíñòèòóòòûœ àëƒà îéƒàí ìàñàòûíûœ ñòàðòåãèÿëû ò¢ðƒûäàí ìàœûçäûëûƒûí îéëàƒàíìûí. Á³ðà, ìåí òàáèƒàòûìíàí êšçäåãåí ìàñàòûìà æåòïåé òûíáàéòûí àäàììûí äåñåì àðòòûòû åìåñ øûƒàð. Àéòà êåòó êåðåê, èíñòèòóòòûœ áàƒûòû, èäåÿëàðû ìåí³ê³ìåí Ÿíäåñåä³. Äåìåê, æ¢ìûñ æàñàó ìåí Ÿø³í òåê èã³ë³êò³ áîëìà. Ñîëàé àç-ìàç îœäû-ñîëäû ï³ø³ï îñû ûçìåòêå êåë³ñ³ì³ìä³ áåðä³ì.

Ò³ëø³: àëàé îéëàéñûç, ñ³ç䳜 ï³ê³ð³œ³çøå, îñûíäàé èíñòèòóòòàðäû ìåìëåêåòò³ê îðãàíäàð æàíûíàí àøó ûœƒàéëû ìà, ëäå îëàðäûœ òóåëñ³ç æåêå äàðà êîìïàíèÿ áîëƒàíû òè³ìä³ ìå? ßëíð €ñêåðûçû: Ìåí³œøå, èíñòèòóò æ¢ìûñûíà îíûœ áåëã³ë³ á³ð ìåìëåêåòò³ê îðãàíƒà íåìåñå áàñàëàé á³ð êîììåðöèÿëû ìåêåìåãå àòûñòûëûƒûíà åøá³ð äíåíäåé áàéëàíûñ æî. Òåê, ìåìëåêåòò³ê îëäàó áîëƒàíäà îíûœ ïàéäàëàíà àëàð òåò³êòåð³í³œ àóûìäûëûƒûìåí òè³ìä³. Øåòåëä³ê, àéòàëû, ÀØ åë³í àðàñàœûç îíäà àéòóëû Ÿø îñûíäàé èíñòèòóòòàð íå ìåìëåêåòò³œ, íå áåëã³ë³ á³ð óíèâåðñèòåòòåð䳜 æàíûíàí àøûëƒàí. Áåëã³ë³ á³ð óíèâåðñèòåòòåðäå àðæûëû áàéëàìäàðäûœ áîëƒàíûìåí îëàð èíñòèòóòòàðÒ³ëø³: Àëƒàí áàƒûòòàðûœûç àóûìäû äû îëäàé àëàòûí áîëñà, á³ç䳜 åë³ì³çäå îíåêåí. Äåé ò¢ðƒàíìåí, àëäûìåí šç³œ³çäåí áàñ- äàé ìŸìê³íä³êòåð䳜 æîòûƒû æàñûðûí åìåñ. òàñà. Èíñòèòóòà êåëó³œ³ç àëàé áîëäû? Îíûœ Ÿñò³íå, çåðòòåóëåð îíû ïàéäàƒà àñûÍåã³ç³ æ¢ìûñ àóûìûí àëàé áàƒàìäàéñûç? ðûëóûìåí òè³ìä³. Äåìåê, àæåòò³ ìñåëåëåðä³

ÀÊÒ ÒÛÍÛÑÛ

àíûòàï, çåðòòåï, îíû ïàéäàëàíûï æàòóƒà ìåìëåêåòò³œ æàíûíàí ¢ðûëƒàíäûƒû àæåò äåï åñåïòåéì³í. Òàƒû á³ð åðåêøåë³ê, ìûñàëû, øåò åëäåðäå áåëã³ë³ á³ð ò³ïò³ ñòóäåíò áîëñûí ìåé볜, æàñû áàñòàìàìåí íåìåñå æîáàìåí æîƒàðû äåœãåéãå øûƒûï, îíûœ æŸçåãå àñûðûëó ìñåëåñ³ æîëƒà îéûëƒàí. Ìåí³œ åíä³ã³ Ÿì³ò³ì á³ç䳜 åë³ì³çäå äå îñûíäàé æàƒäàéëàð æàñàëñà åêåí äåéì³í. ߃íè, á³ç䳜 èíñòèòóò æ¢ìûñû íàƒûç øûíàéû îëäàíûñà åíå àëàòûí æîáàëàðäàí ¢ðàëàòûíûíà ñåíåì³í. Ò³ëø³: àëàé îéëàéñûç, á³ç䳜 åë³ì³ç䳜 ƒûëûìè ëåóåò³ àíäàé äåœãåéäå? ßëíð €ñêåðûçû: ûëûìè ëåóåò äåéñ³ç áå, ìåí³œøå àíäàé äà á³ð îƒàìäà áîëìàñûí, æàñ, äàðûíäû ìàìàíäàðäûœ òàïøûëûƒû êåçäåñ³ï æàòàäû. Á³ðà, ìåí³ á³ç䳜 æàñòàðûìûçäûœ ëåóåò³ óàíòàäû. Ìûñàëû, ƒàëûì, çåðòòåóø³ äåãåí ê³ì? Îë áåëã³ë³ á³ð çåðòòåó æîëûíàí æŸð³ï šòêåí æàí. Ñîíäûòàí á³ç䳜 æàñòàðûìûç îñûíäàé æàñ, òûœ ñàëàäà îñû êŸí³-à šç³í³œ òàìàøà áàñòàìàëàðûí êšòåð³ï æàòàäû. Äåìåê, ƒûëûìè æîëìåí æŸðóãå íåã³ç áàð. Ñîíûìåí àòàð, á³ç "Áîëàøà" áàƒäàðëàìàñû íåã³ç³íäå æàñòàðûìûçäû øåòåëäåðãå îóƒà æ³áåðó æîñïàðûìûçäà áàð. Ì¢íäà äà æàñòàð šçäåð³í³œ íàòû æîáàëàðûìåí ³ð³êòåëåä³. Ñîäàí øåòåëäåðäåã³ òàíûìàë ƒûëûìè-çåðòòåó èíñòèòóòòàðûíäà á³ë³ì³í æåò³ëä³ð³ï àíà îéìàé, æîáàëàðûí òåñò³ëåé àëàäû. ߃íè, á³ç á³ð îïåí åê³ îÿíäû àòà àëàìûç. Á³ð æàƒûíàí æàñ ìàìàí î ûï-á³ëå àëàäû, åê³íø³ æàƒûíàí íàòû áåëã³ë³ á³ð æîáàíû ñîë ëåìä³ê ƒûëûìè-çåðòòåé èíñòèòóòòàðûíûœ çåðòõàíàëàðûíäà, îëàðäûœ ìûòû ìàòåðèàëäû-òåõíèêàëû áàçàñûí ïàéäàëàíà îòûðûï, òåñò³ëåé àëàäû äà, á³çäå îíû åíã³çó ìŸìê³íä³ã³í àðòòûðàäû. €ëáåòòå, á³ç æàœà èíñòèòóòïûç, ñîíäûòàí ¢ìòûëûñûìûç àëäà. Ò³ëø³: Åíäåøå, íåã³çã³ æ¢ìûñòàðûœûçƒà òîòàëñàœûç... ßëíð €ñêåðûçû: èíñòèòóòòûœ àëäûíäàƒû ì³íäåòòåð³ îðàñàí. ûëûìè çåðòòåóëåð ìåí òåõíîëîãèÿëû ç³ðëåìåëåð ñàëàñûíäà:åœáåê íàðûƒûí òàëäàìàëû çåðòòåó íåã³ç³íäå ÀÊÒ ñàëàñûí ƒûëûìè-òåõíîëîãèÿëû äàìûòó æíå ÀÊÒ ñàëàñûíà àðíàëƒàí ìàìàíäàð-

25


ÀÊÒ ÒÛÍÛÑÛ

Àïàðàòòû òåõíîëîãèÿëàð ñàëàñûíäàƒû èíñòèòóò

äû äàÿðëàó áîéûíøà ìåìëåêåòò³ê ñàÿñàòòû àëûïòàñòûðó áîéûíøà ¢ñûíûñòàðäû ç³ðëåó, ÀÊÒ ñàëàñûíäàƒû îëäàíáàëû çåðòòåóëåð ìåí ç³ðëåìåëåð áàƒäàðëàìàëàðûíà ìåìëåêåòò³ê òàïñûðûñòû àëûïòàñòûðó Ÿø³í áàéëàíûñ æíå àïàðàòòàíäûðó ñàëàñûíäàƒû óê³ëåòò³ îðãàíƒà àïàðàò äàéûíäàó, àçàñòàíäà åíã³çó æíå äàìûòó Ÿø³í ëàéûòû šçåêò³ îëäàíáàëû çåðòòåó òàûðûïòàðû ìåí òåõíîëîãèÿëû ç³ðëåìåëåðä³ ³ð³êòåó, šçåêò³ îëäàíáàëû çåðòòåóëåð ìåí òåõíîëîãèÿëû ç³ðëåìåëåðä³ ç³ðëåó, åíã³çó æíå ñŸéåìåëäåó, èííîâàöèÿëû ç³ðëåìåëåðä³ êîììåðöèÿëàíäûðó òåò³êòåð³í ç³ðëåó, òåõíîëîãèÿëàðäû òàðòó æíå òðàíñôåðò ìàñàòûíäàƒû õàëûàðàëû ûíòûìàòàñòû, ìàìàíäàðäû äàÿðëàó, íîðìàòèâò³ê ¢ûòû àêò³ëåðä³ ç³ðëåó æíå šçåêò³ëåíä³ðóãå àòûñó, æàœà á³ë³ì áåðó òåõíîëîãèÿëàðû ìåí õàëûàðàëû ñòàíäàðòòàðäûœ òðàíñôåðò³ ìàñàòûíäà õàëûàðàëû ûíòûìàòàñòû, àçàñòàííûœ çàìàíàóè àïàðàòòû òåõíîëîãèÿëàðäû ¢ðó æíå ïàéäàëàíó Ÿäåð³ñ³íå áåëñåíä³ àòûñóûí àìòàìàñûç åòó, îó, òåõíîëîãèÿëû æíå çåðòòåó çåðòõàíàëàðûíûœ ûçìåò³í ¢ðó æíå Ÿéëåñò³ðó, ñàðàïòàìàëû êåœåñòåðä³ äàéûíäàó, ÀÊÒ ñòàíäàðòòàðûíûœ îðòàëûòàíäûðûëƒàí ê³òàïõàíàñûí åíã³çó, ÀÊÒ áîéûíøà àçàñòàí Ðåñïóáëèêàñûíäà æîáàëàó íîðìàëàðûí ç³ðëåó, áåé³ìäåó æíå æŸéåëåíä³ðó. Ñåðòèôèêàòòàó æíå ìåòðîëîãèÿ ñàëà-

26

ñûíäà: ÀÊÒ-ûçìåòòåð ñàïàñûí ñåðòèôèêàòòàó áîéûíøà æíå ìåòðîëîãèÿëû ñûíà çåðòõàíàëàðûí ¢ðó æíå îëäàï îòûðó. Æîáàëàó-êîíñàëòèíãò³ê ûçìåò ñàëàñûíäà: ÀÊÒ ñàëàñûí òàëäàìàëû çåðòòåó, ñòàòèñòèêàëû äåðåêòåðä³ æèíàó, àïàðàòòû æŸéåëåð ìåí äåðåêòåðä³ æ³áåðó æåë³ëåð³í³œ àóäèò³, ÀÊÒ æîáàëàðûíûœ òåõíèêàëû-ýêîíîìèêàëû íåã³çäåìåñ³í ñàðàïòàó, àïàðàòòû æŸéåëåð ìåí áàéëàíûñ æåë³ëåð³íäå îëäàíûñ Ÿäåð³ñòåð³í æŸéåë³ê-òåõíèêàëû àìòàìàñûç åòó, æåë³ë³ê ûçìåò êšðñåòó òðàôèã³í æíå ñàïàñûí çåðòòåó, šçãå æîáàëàó ¢éûìäàðûìåí á³ðëåñ³ï ÀÊÒ-æîáàëàðäû ç³ðëåóãå àòûñó, êîíñóëüòàöèÿëû æíå ìàðêåòèíãò³ê ûçìåòòåð. ÀÒÇÈ ûçìåò³í³œ á³ð áàƒûòû àçàñòàí Ðåñïóáëèêàñûíäà ÀÊÒ ñàëàñûí äàìûòó Ÿø³í çàìàíàóè ëåìä³ê ñòàíäàðòòàðƒà ñàé êåëåò³í ƒûëûìè æíå êñ³áè êàäðëàð ëåóåò³í àëûïòàñòûðó æíå äàìûòó áîëûï òàáûëàäû. Îñû ìàñàòòà Ð, ÐÔ æíå ÒÌÄ-ƒà ìŸøå šçãå äå ìåìëåêåòòåð䳜 àóìàƒûíäà áàƒäàðëàìàëû àìòàìàñûç åòóä³ ç³ðëåó ñàëàñûíäàƒû ûçìåòòåð䳜 àñà ³ð³ æàáäûòàóøûñû "EPAM Systems" êîìïàíèÿñûìåí á³ðëåñ³ï, "àðàƒàíäû ìåìëåêåòò³ê òåõíèêàëû óíèâåðñèòåò³í³œ" áàçàñûíäà àøûëƒàí çåðòõàíà æ¢ìûñ ³ñòåéä³. Ñîíäàé-à, ÀÊÒ ñàëàñûíäàƒû æåòåêø³ ëåìä³ê øåø³ìäåð䳜 æàáäûòàóøûñû "Huawei" êîìïàíèÿñûìåí á³ðëåñ³ï, "Õàëûàðàëû àïàðàòòû òåõíî-

ëîãèÿëàð óíèâåðñèòåò³í³œ" áàçàñûíäà òàƒû äà á³ð çåðòõàíà àøûëäû. Àòàëƒàí çåðòõàíà àç³ðã³ òàœäà ðîáîòòû òåõíèêà áàƒûòû áîéûíøà æ¢ìûñ àòàðóäà. ÀÒÇÈ ûçìåò³í³œ íåã³çã³ áàƒûòòàðû: îëäàíáàëû çåðòòåó æíå òåõíîëîãèÿëû ç³ðëåìåëåð, ñàëàëû ñòàíäàðòòàðäû ç³ðëåó æíå æŸéåëåíä³ðó, æàáäûòàðäû, ší³ìäåðä³ æíå ûçìåòòåðä³ ñåðòèôèêàòòàó, òàëäàìàëû æíå ñàðàïòàìàëû ûçìåò, êîíñàëòèíã æíå æîáàëàðäû ñŸéåìåëäåó. Ò³ëø³: Èíñòèòóò æàðòû æûëäàí àñòàì ûçìåò àòàðäû. Íå òûíäûðäû? €ëäå îë æàéûíäà àéòó åðòåðåê ïå? ßëíð €ñêåðûçû: àóûç òîëòûðûï, àéòàðëû äåìåñå äå, á³ðàòàð æ¢ìûñòàðäû àòàðäû. "Çåðäå" ¡ÈÕ" À Ÿø³í ÀÊÒ äàìûòóäûœ ëåìä³ê òæ³ðèáåñ³í òàëäàó áîéûíøà ìåìëåêåòò³œ íîðìàòèâò³ê ¢ûòû àêò³ëåð³í òàëäàìàëû çåðòòåó, ìåìëåêåòò³ê ñòàíäàðòòàðäû ç³ðëåó áîéûíøà æíå "Çåðäå" ¡ÈÕ" À Ÿø³í îƒàìíûœ àïàðàòòàíó äåœãåé³í àðòòûðóƒà áàƒûòòàëƒàí àçàñòàí Ðåñïóáëèêàñûíäà ÀÒ ñàëàñûí äàìûòóƒà àðíàëƒàí àïàðàòòû-òàëäàìàëû æèíàòû äàéûíäàó áîéûíøà ûçìåòòåð àòàðäû. Ò³ëø³: Åíäåøå, åëåœ åòê³çåð åðò圳 áàð èíñòèòóò åêåíñ³çäåð äåãåí îé òŸéä³ì åð³êñ³ç. Æ¢ìûñòàðûœûçƒà ñòò³ë³ê. ßëíð €ñêåðûçû: Ðàõìåò!


«Ýéð Àñòàíà» ëèäèðóåò â âîïðîñå èñïîëüçîâàíèÿ ÈÒ

ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÅ ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ

«ÝÉÐ ÀÑÒÀÍÀ» ÂÎØËÀ  ×ÈÑËÎ ËÈÄÈÐÓÞÙÈÕ ÀÂÈÀÊÎÌÏÀÍÈÉ ÌÈÐÀ  ÂÎÏÐÎÑÅ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÈÒ Êîððåñïîíäåíò:

Ìàðèòå ËÞÁÈÍÀÉÒÅ

 ìèðîâîé ïðàêòèêå âíåäðåíèå ñèñòåì ERP (Enterprise Resource Planning System Ñèñòåìà ïëàíèðîâàíèÿ ðåñóðñîâ ïðåäïðèÿòèÿ) ñòàíîâèòñÿ ñòàíäàðòíûì ïîäõîäîì äëÿ êîìïàíèè, æåëàþùåé èìåòü óñïåõ ïðè ïîñòîÿííî âîçðàñòàþùåé êîíêóðåíöèè íà ðûíêå. Âíåäðåíèå ERP-ñèñòåìû îáåñïå÷èâàåò êîìïëåêñíóþ àâòîìàòèçàöèþ óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì, ÷òî ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòü èçäåðæêè, îïòèìèçèðîâàòü áèçíåñ-ïðîöåññû, ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü.

27


ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÅ ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ãîñóäàðñòâåííûé è êîììåð÷åñêèé ñåêòîðà Êàçàõñòàíà íå îòñòàþò îò ìèðîâûõ òåíäåíöèé. Ñåãîäíÿ îíè íå ïðîñòî àâòîìàòèçèðóþò ñóùåñòâóþùèå áèçíåñ-ïðîöåññû, à âíåäðÿþò ERP-ñèñòåìû ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé. Ýòî ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ òåñíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó  êàçàõñòàíñêèõ  êîìïàíèé  è ãëîáàëüíûõ ïîñòàâùèêîâ ðåøåíèé. Â ðåçóëüòàòå  ìíîãèå  ïåðåäîâûå  ðàçðàáîòêè ïîÿâëÿþòñÿ íà íàøåì ðûíêå ñðàçó æå ïîñëå èõ ìåæäóíàðîäíûõ àíîíñîâ. ßðêèé òîìó ïðèìåð - ñîòðóäíè÷åñòâî êàçàõñòàíñêîãî èíòåãðàòîðà  ÒÎΠ "Business  Applications Solutions" (BAS) è êîðïîðàöèè Oracle.

«Ýéð Àñòàíà» ëèäèðóåò â âîïðîñå èñïîëüçîâàíèÿ ÈÒ öèîííîé  ñèñòåìû,  îòâå÷àþùåé  òðåáîâàíèÿì áèçíåñà â ñåãîäíÿøíèõ óñëîâèÿõ", ïîä÷åðêíóë îí. Ã-í Ôîñòåð òàêæå îòìåòèë, ÷òî ïîñòðîåíèå åäèíîé êîðïîðàòèâíîé ñèñòåìû ïëàíèðîâàíèÿ ðåñóðñîâ ïðåäïðèÿòèÿ  ÿâëÿåòñÿ  öåíòðàëüíîé  êîìïîíåíòîé ÈÒ-ñòðàòåãèè àâèàêîìïàíèè. À íåîáõîäèìîñòü ìîäåðíèçàöèè IT-ñòðóêòóðû ïðîäèêòîâàíà ðåàëèÿìè ñåãîäíÿøíåãî äíÿ. "Ïîêà àâèàêîìïàíèÿ  áûëà  íåáîëüøîé,  äëÿ  ýôôåêòèâíîé ðàáîòû áûëî äîñòàòî÷íî ìåíåå ñëîæíîãî ÏÎ, ïîñêîëüêó ñâÿçè ìåæäó ðàçëè÷íûìè îòäåëàìè áûëè áîëåå òåñíûìè, ïîÿñíÿåò ã-í Ôîñòåð. - Îäíàêî ïðè ðîñòå ïåðåâîç÷èêà âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó ðàçëè÷íûìè îòäåëàìè óñëîæíèëîñü". Ñåé÷àñ ìîæíî îöåíèòü ìàñøòàá êîìïàíèè. Òàê, â øòàòå "Ýéð Àñòàíû" áîëåå 3 òûñ. ñîòðóäíèêîâ, àâèàïàðê íàñ÷èòûâàåò 24 ñàìîëåòà, à êîëè÷åñòâî íàïðàâëåíèé ðåéñîâ - áîëåå 50.    2010  ãîäó  êîìïàíèÿ  ïåðåâåçëà 2,35 ìëí ïàññàæèðîâ, ïðîãíîç íà 2011 ãîä - îêîëî 2,7-2,8 ìëí ïàññàæèðîâ. Ó÷èòûâàÿ óâåëè÷èâàþùèåñÿ ìàñøòàáû ðàáîòû è äàëåêî èäóùèå ïëàíû àâèàêîìïàíèè, äàííîå âíåäðåíèå àáñîëþòíî îïðàâäàíî.  Ñóùåñòâóåò    áîãàòûé  îïûò  ñîòðóäíè÷åñòâà Oracle ñ êîìïàíèÿìè àâèàöèîííîé èíäóñòðèè. Êàê ðàññêàçàë Âàëå-

Èìåííî èì óäàëîñü â êðàò÷àéøèå ñðîêè  âíåäðèòü  â  ÀΠ "Ýéð  Àñòàíà",  íàöèîíàëüíûé àâèàïåðåâîç÷èê Êàçàõñòàíà, èííîâàöèè  â  îáëàñòè  óïðàâëåíèÿ  àâèàêîìïàíèåé íà îñíîâå ERP-ñèñòåìû Oracle. Â êà÷åñòâå åäèíîé êîðïîðàòèâíîé ïëàòôîðìû áûëà âûáðàíà ïåðåäîâàÿ âåðñèÿ êîìïëåêñà Oracle E-Business Suite R12. Èíòåãðèðîâàííàÿ  ñèñòåìà  îõâàòûâàåò  ïîëíûé öèêë  õîçÿéñòâåííîé  äåÿòåëüíîñòè  "Ýéð Àñòàíû": óïðàâëåíèå ñíàáæåíèåì, ôèíàíñàìè, áþäæåòèðîâàíèåì è ïëàíèðîâàíèåì, êàäðàìè è çàðàáîòíîé ïëàòîé, îáó÷åíèåì è àòòåñòàöèåé ñîòðóäíèêîâ, ñàìîîá- ðèé Ëàíîâåíêî, âèöå-ïðåçèäåíò, ãëàâà ñëóæèâàíèå,  ðåêðóòèíã  è  óïðàâëåíèå  ïî ïðåäñòàâèòåëüñòâà Oracle ÑÍÃ,  íà  ñåöåëÿì âñåõ ïîäðàçäåëåíèé àâèàêîìïàíèè. ãîäíÿøíèé  äåíü  áîëåå  50  ëèäèðóþùèõ ìèðîâûõ àâèàêîìïàíèé ðàáîòàþò íà áèçÏî ñëîâàì  Ïèòåðà Ôîñòåðà, ïðåçè- íåñ-ïðèëîæåíèÿõ Oracle, à òàê èëè èíà÷å äåíòà ÀΠ"Ýéð Àñòàíà", "öåëüþ ïðîåêòà òåõíîëîãèè  êîðïîðàöèè  èñïîëüçóþò  95% ñòàëà  îïòèìèçàöèÿ  âñåõ  óïðàâëåí÷åñêèõ âñåõ àâèàêîìïàíèé. ïðîöåññîâ â êîìïàíèè, è ìû âûñîêî îöåíèâàåì ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû". "Âàæíûì «ÎÏÅÐÀÖÈß  ÍÀ  ÑÅÐÄÖÅ» äîñòèæåíèåì ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ïðîÊàê îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû, âíåäðåíèå çðà÷íîñòè áèçíåñ-ïîòîêîâ, ïîëîæåííûõ â ERP-ñèñòåì - äîâîëüíî êðîïîòëèâàÿ ðàáîîñíîâó  ó÷åòà.  Ìû  èìååì  äîëãîñðî÷íûå òà êàê äëÿ èñïîëíèòåëÿ, òàê è äëÿ çàêàç÷èïëàíû ðàçâèòèÿ êîðïîðàòèâíîé èíôîðìà- êà, è åé ïðåäøåñòâóþò ãîäû, çàòðà÷åííûå

28

íà èçó÷åíèå  ñóùåñòâóþùèõ  áèçíåñ-ïðîöåññîâ  â  êîìïàíèè,  èõ  ðåîðãàíèçàöèþ  è óíèôèêàöèþ, èññëåäîâàíèå äîñòóïíûõ ðåøåíèé.  Êðîìå  òîãî,  ïî  ñëîâàì  Äæåôôà

Êðàáòðè, ðóêîâîäèòåëÿ ïðîåêòà ñî ñòîðîíû BAS, ðóêîâîäñòâî êîìïàíèè, êîòîðîå

ïîíèìàåò íåîáõîäèìîñòü âíåäðåíèÿ ó ñåáÿ ERP-ñèñòåìû,  äîëæíî  èìåòü  ÷åòêèå  äåòàëüíûå òðåáîâàíèÿ. "Åñëè êîìïàíèÿ îòíîñèòñÿ ê ïðîöåññó âûáîðà ERP-ñèñòåìû ñåðüåçíî, òî îíà äîëæíà ïðèãëàñèòü êîíñóëüòàíòà  äëÿ  ýòîãî  ïðîöåññà.    ñëó÷àå, åñëè ýòèì çàíèìàåòñÿ îïûòíûé êîíñóëüòàíò, îí ïðàâèëüíî ïîñòðîèò òðåáîâàíèÿ ê ERP-ñèñòåìå è òåì ñàìûì êëèåíò ñìîæåò ñíèçèòü ñòîèìîñòü âíåäðåíèÿ".  ñëó÷àå ñ "Ýéð Àñòàíîé" ïðîåêò íà÷àë çàäóìûâàòüñÿ åùå â 2007 ãîäó. Â òå÷åíèå äâóõ ëåò â àâèàêîìïàíèè ïðîâîäèëñÿ îáçîð ñóùåñòâóþùèõ ïðîöåññîâ è èõ ðåîðãàíèçàöèÿ. Â 2009 ãîäó ïðèñòóïèëè ê èññëåäîâàíèþ  äîñòóïíûõ  ðåøåíèé  è  óæå  â ÿíâàðå-ôåâðàëå ñëåäóþùåãî ãîäà ïðîâåëè  êîíêóðñ  ïî  âûáîðó  ïîñòàâùèêà  ERP  è ïîäïèñàíèå êîíòðàêòà. Çàïóñê ïðîåêòà, êîòîðûé âíåäðÿëñÿ â äâà ýòàïà, ñîñòîÿëñÿ â ìàðòå 2010 ãîäà. Â ïåðâóþ î÷åðåäü áûëè çàïóùåíû ñàìûå íåîáõîäèìûå è êðèòè÷íûå ìîäóëè - ôèíàíñû, çàêóïêè, ëîãèñòèêà è HR, à òàêæå ïëàíèðîâàíèå è áþäæåòèðîâàíèå.  Íà  âòîðîì  ýòàïå  áûëè  âûâåäåíû äîïîëíèòåëüíûå ìîäóëè HR, êîòîðûå îòâå÷àëè çà ïîäáîð è îöåíêó ïåðñîíàëà. Ïðè ýòîì áûëà ó÷òåíà îòðàñëåâàÿ ñïåöèôèêà, à òàêæå ðåàëèçîâàíà èíòåãðàöèÿ ñî ìíîæåñòâîì ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñèñòåì, èñïîëüçóåìûõ  àâèàêîìïàíèåé:  iFly,  iCargo, Mona  Liza,  AIMS,  TRAX  è  äð.    êà÷åñòâå èíñòðóìåíòîâ äëÿ àâòîìàòèçàöèè áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è àíàëèçà èñïîëíåíèÿ áþäæåòà  èñïîëüçîâàëèñü  ïðèëîæåíèÿ Oracle Hyperion Planning.


«Ýéð Àñòàíà» ëèäèðóåò â âîïðîñå èñïîëüçîâàíèÿ ÈÒ

ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÅ ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ: ÀΠ"Ýéð Àñòàíà"

-  ñîâìåñòíîå

ïðåäïðèÿòèå ÀΠ "Ôîíä  íàöèîíàëüíîãî  áëàãîñîñòîÿíèÿ  "Ñàìðóê-Êàçûíà"  è  àíãëèéñêîé  êîìïàíèè  BAE Systems PLC, ñ äîëåé ó÷àñòèÿ â 51% è 49% àêöèé ñîîòâåòñòâåííî. Àâèàêîìïàíèÿ  ÿâëÿåòñÿ  ïîëíîïðàâíûì ÷ëåíîì  Ìåæäóíàðîäíîé  àññîöèàöèè âîçäóøíîãî òðàíñïîðòà (IATA) è åäèíñòâåííîé àâèàêîìïàíèåé â Êàçàõñòàíå,  ñåðòèôèöèðîâàííîé  íà âûïîëíåíèå òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ âîçäóøíûõ ñóäîâ ïî ñòàíäàðòàì  Part-145  Åâðîïåéñêîãî  àãåíòñòâà  ïî  àâèàöèîííîé  áåçîïàñíîñòè (EASA).

ÒÎÎ Business  Applications Solutions  (BAS)   -  êàçàõñòàíñêàÿ

êîìïàíèÿ, ñïåöèàëèçèðóþùàÿñÿ íà  îêàçàíèè  êîìïëåêñíûõ  ïðîôåññèîíàëüíûõ óñëóã â îáëàñòè èíôîðìàöèîííûõ  òåõíîëîãèé,  âêëþ÷àÿ ê î í ñ à ë ò è í ã,   â í å ä ð å í è å   è í ô î ð ì à öèîííûõ  ñèñòåì,  òåõíè÷åñêóþ  è ñ å ð â è ñ í ó þ   ï î ä ä å ð æ ê ó,   ï ð î ä à æ ó îáîðóäîâàíèÿ,  ÈÒ-îáó÷åíèå.

Êîðïîðàöèÿ Oracle Oracle  (NASDAQ:  ORCL)  -  êðóïíåéøèé â ìèðå ïðîèçâîäèòåëü íàèáîëåå  ïîëíîãî,  îòêðûòîãî  è  èíòåãðèðîâàííîãî ïðîãðàììíîãî è àïïàðàòíîãî  îáåñïå÷åíèÿ  êîðïîðàòèâíîãî  êëàññà.

Âíåäðåíèå ERP-ñèñòåìû áûëî çàâåðøåíî â òå÷åíèå 9 ìåñÿöåâ, à â ïðîìûøëåííóþ  ýêñïëóàòàöèþ  îíà  áûëà  çàïóùåíà  â íà÷àëå 2011 ãîäà. Ïðîåêòíàÿ êîìàíäà ñîñòîÿëà  èç  ñîòðóäíèêîâ  "Ýéð  Àñòàíû"  è BAS, ïëàòèíîâîãî ïàðòíåðà Oracle è ãåíåðàëüíîãî  ïîäðÿä÷èêà.  Àóäèò  âíåäðåíèÿ îñóùåñòâëÿëñÿ Oracle. Ïî ñëîâàì ã-íà Ëàíîâåíêî, ïðîåêò áûë ÷ðåçâû÷àéíî ñëîæíûì. "Ýòî áûëî íå âíåäðåíèå  ERP-ñèñòåìû  ñ  íóëÿ,  -  ïîÿñíÿåò ãëàâà  ïðåäñòàâèòåëüñòâà  Oracle  ÑÍÃ,  -  à çàìåíà ñóùåñòâóþùåé ðàçðîçíåííîé ñèñòåìû íà íîâóþ è ñîâðåìåííóþ, ðàáîòà ñîïðîâîæäàëàñü ñëîæíîé èíòåãðàöèåé ðàçëè÷íûõ ÷àñòåé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû, êîòîðûå äî ýòîãî ôóíêöèîíèðîâàëè â àâèàêîìïàíèè". Ýòî áûëà ñâîåãî ðîäà "îïåðàöèÿ íà ñåðäöå", ãîâîðèò ×àìèíäðà Ëåíàâà, âèöå-ïðåçèäåíò ïî èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì  è  ýëåêòðîííîé  êîììåðöèè "Ýéð Àñòàíû". Íåñìîòðÿ íà ñëîæíîñòè, ïðîåêò îêàçàëñÿ áîëåå ÷åì óñïåøíûì. È îäíèìè èç êëþ÷åâûõ ôàêòîðîâ óñïåõà ýòîãî ïðîåêòà ñòàëè  ïðèíöèïû  âíåäðåíèÿ.  Îíè  âêëþ÷àëè ìåòîäîëîãèþ Oracle, ôîêóñ íà ëó÷øèå ïðàêòèêè ïðè ðåàëèçàöèè áèçíåñ-ïðîöåññîâ, ó÷àñòèå  âûñøåãî  ìåíåäæìåíòà  è  âîâëå÷åííîñòü âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí. Íå ìåíåå âàæíûì â äîñòèæåíèè óñïåõà ñòàëè  ðåàëèñòè÷íûå  îæèäàíèÿ  îò  ïðîåêòà.

"Íåêîòîðûå çàêàç÷èêè âîñïðèíèìàþò ERPñèñòåìû ÷àùå êàê îòâåò íà âñå ïðîáëåìû, ÷òî òàêîâûì íå ÿâëÿåòñÿ, - ïîä÷åðêèâàåò Äæåôô Êðàáòðè, ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà ñî ñòîðîíû BAS. - Â äàííîì ñëó÷àå êîíöåïöèÿ, êîòîðîé íóæíî ïðèäåðæèâàòüñÿ: ERPñèñòåìà - ýòî ýâîëþöèÿ, à íå ðåâîëþöèÿ". Îäíàêî êëþ÷åâóþ ðîëü â ïðîåêòå ñûãðàëè ýôôåêòèâíûå êîììóíèêàöèè è ëþäè. "Ãðàìîòíàÿ  ðàáîòà  ïðîåêòíîé  êîìàíäû, ïðàâèëüíîå ïëàíèðîâàíèå è àäàïòàöèÿ ê íåïðåäâèäåííûì ñèòóàöèÿì, ÷åòêîå îïðåäåëåíèå ðîëåé, îáÿçàííîñòåé è öåëåé ÿâèëèñü ãàðàíòîì òîãî, ÷òî ìàñøòàáíûé ïðîåêò áûë ðåàëèçîâàí çà 9 ìåñÿöåâ, - ãîâîðèò  Ìåäåò Ðàõèìáàåâ, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ BAS. - Âçàèìîïîíèìàíèå  ìåæäó  áèçíåñ-ïîëüçîâàòåëÿìè  è âíåäðÿþùåé êîìàíäîé ñûãðàëî îïðåäåëÿþùóþ ðîëü íàðàâíå ñ ïîääåðæêîé òîï-ìåíåäæìåíòà âñåõ òðåõ ñòîðîí". "Óñïåøíîå  âíåäðåíèå  -  ýòî,  ïðåæäå âñåãî,  ïðîôåññèîíàëüíàÿ  êîìàíäà,  ó÷àñòâîâàâøàÿ â ïðîåêòå.  Ìû ïîñòîÿííî èíâåñòèðóåì â îáó÷åíèå íàøèõ ñîòðóäíèêîâ", - ïîäåëèëàñü  Îêñàíà Áîðèñîâà, èñïîë-

íèòåëüíûé äèðåêòîð BAS.

Ó÷èòûâàÿ âûñîêèé óðîâåíü ñëîæíîñòè, ïðîåêò â "Ýéð Àñòàíå"  ÿâëÿåòñÿ  ïðèìåðîì  óñïåøíîãî âíåäðåíèÿ ERP-ñèñòåìû íå òîëüêî â ÑÍÃ, íî è íà ìèðîâîé àðåíå,  îòìåòèë Âàëåðèé Ëàíîâåíêî.

29


àçàñòàíäû ²Ò-èíäóñòðèÿ æàœàëûòàðû

ÎËÈÌÏÈÀÄÀ ÅÍIJ ÑÒÓÄÅÍÒÒÅÐ ÀÐÀÑÛÍÄÀ ÁÎËÌÀ

«ÁÎËÀØÀ» ÑÒÈÏÅÍÄÈßÑÛÍ ÒÀÁÛÑÒÀӁÀ ¡ÆÀÒÒÀÐÄÛ ÅÍIJ ÈÍÒÅÐÍÅÒ ÀЍÛËÛ ÁÅÐÓÃÅ ÁÎËÀÄÛ eGov.kz "ýëåêòðîíäû Ÿê³ìåò" ïîðòàëûíäà "Áîëàøà" ñòèïåíäèÿñûí òàáûñòàó êîíêóðñûíà àòûñó Ÿø³í ¢æàòòàðäû àáûëäàó ûçìåò³ ³ñêå îñûëäû.

«Çåðäå» ¢ëòòû èíôîêîììóíèêàöèÿ õîëäèíã³" À 2012 æûëƒû 1 ûðêŸéåê ïåí 30 àçàí àðàëûƒûíäà àçàñòàí Ðåñïóáëèêàñû ʚë³ê æíå êîììóíèêàöèÿ ìèíèñòðë³ã³í³œ îëäàóûìåí ÆÎÎ ñòóäåíòòåð³ àðàñûíäà àïàðàòòû-êîììóíèêàöèÿëû òåõíîëîãèÿëàð áîéûíøà îëèìïèàäà šòê³çáåêø³. Îëèìïèàäà àïàðàòòû-êîììóíèêàöèÿëû òåõíîëîãèÿëàð ñàëàñûíäàƒû ñòóäåíòò³ê ƒûëûìè æîáàëàðäûœ àøû êîíêóðñû áîëûï òàáûëàäû. Îíûœ íåã³çã³ ìàñàòû àïàðàòòû òåõíîëîãèÿëàð ñàëàñûíäàƒû äàðûíäû ñòóäåíòòåðä³ àíûòàó, îëàðäûœ ÀÊÒ-ƒà äåãåí ûçûƒóøûëûƒûí àðòòûðó. Æàëïû, îëèìïèàäà åê³ òóðäàí ò¢ðàäû. ΃àí àòûñó àçàñòàííûœ ÆÎÎ ñòóäåíòòåð³ àðàñûíäà åð³êò³ íåã³çäå šòê³ç³ëåä³. Á³ð³íø³ òóð 2012 æûëƒû 01 ûðêŸéåê ïåí 07 àçàí àðàëûƒûíäà http://olymp.iitu.kz æàëïûƒà îëæåò³ìä³ Îëèìïèàäàëàðäû šòê³çó ïîðòàëûíûœ êšìåã³ìåí àøûòû íûñàíû áîéûíøà šòê³ç³ëåä³. Ïîðòàëäà ò³ðêåëãåí ñîœ ñòóäåíòòåð šçäåð³ òóðàëû ñàóàëíàìàëû ìë³ìåòòåðä³ òîëòûðàäû æíå ñ¢ðàíûìäû šç³í³œ ƒûëûìè æîáàñû áîéûíøà áåê³òåä³. Îëèìïèàäàƒà æåêåëåé, ñîíûìåí àòàð, ¢æûìäû (3 àäàìíàí àðòû åìåñ) àòûñó òŸðëåð³ êšçäåëãåí. àòûñóøû íåìåñå àòûñóøûëàð òîáû òåê á³ð ƒàíà æîáà ¢ñûíà àëàäû æíå Îëèìïèàäàíûœ á³ð íîìèíàöèÿñû áîéûíøà ƒàíà àòûñà àëàäû.

30

ûëûìè æîáàëàðäûœ òàûðûïòàðû ñòóäåíòòåð䳜 äèïëîìäû æíå êóðñòû æ¢ìûñòàðûìåí ñéêåñ êåëó³ ìŸìê³í. Æîáà ¢æàòòàìàñû ì³íäåòò³ òŸðäå ñèïàòû ìåí æîáàíû îðíàòó æíå îëäàíó áîéûíøà í¢ñàóëûòàí ò¢ðóû àæåò. àøûòû òóðûíàí æ圳ìïàç àòàíƒàí ôèíàëèñòåð, ÿƒíè ñàðàïòàìàëû îðûòûíäû íòèæåëåð³ áîéûíøà í僢ðëûì êšï ¢ïàé æèíàƒàí ñòóäåíòòåð 2012 æûëƒû 29-30 àçàí êŸíäåð³ Àëìàòû àëàñûíäàƒû Õàëûàðàëû àïàðàòòû òåõíîëîãèÿëàð óíèâåðñèòåò³íäå šòåò³í Îëèìïèàäàíûœ àøû òóðûíà àòûñóƒà æîëäàìà àëàäû. Îëèìïèàäàíûœ àøû òóðûí šòê³çó êåç³íäå šçãå àëàëàðäàí êåëãåí ñòóäåíòòåð䳜 òàìàòàíóû ìåí æàòûí îðíûíà áàéëàíûñòû øûƒûíäàð Îëèìïèàäàíûœ ¡éûìäàñòûðóøûëàðûìåí òšëåíåä³. Îëèìïèàäà æ圳ìïàçäàðû äèïëîìäàðìåí, áàƒàëû æŸëäåëåðìåí, ñûéëûòàðìåí æíå Õàëûàðàëû àïàðàòòû òåõíîëîãèÿëàð óíèâåðñèòåò³íäå îóäûœ áàðëû êåç圳íå àðíàëƒàí 100% ãðàíò ¢ûƒûí áåðåò³í ñåðòèôèêàòòàðìåí ìàðàïàòòàëàäû.

Îñûíäàé ôîðìàò Ÿì³òêåðëåðãå àæåòò³ ¢æàòòàìàíû æèíàó ìåí æšíåëòó䳜 åœáåêò³ êšï àæåò åòåò³í Ÿäåð³ñ³í æ圳ëäåòåä³. Ìûñàëû, ¢æàòòðàäû îíëàéí áåðãåí êåçäå òšë¢æàò ïåí æåêå êóë³êò³œ íîòàðèàëäû êóëàíäûðûëƒàí êšø³ðìåëåð³í òàïñûðóäûœ àæåò³ æî, ñîíûìåí àòàð çåéíåòàû îðûíàí Ÿç³íä³í³ áåðó àæåò³ åò³ëìåéä³. Îñû ìë³ìåòòåð ìåìëåêåòò³ê äåðåêòåð îðûíàí àâòîìàòòû òŸðäå òŸñåä³. Îíûœ Ÿñò³íå, îñûíäàé òñ³ë óàûò ïåí àðàæàòòû Ÿíåìäåéä³: ¢æàòòàðäû åíä³ àçàñòàííûœ êåçêåëãåí íŸêòåñ³íåí òàïñûðóƒà áîëàäû. Îë Ÿø³í www.egov.kz ïîðòàëûíäà ò³ðêåëó àæåò æíå ýëåêòðîíäû öèôðëû îëòàœáà (Ý֍) áîëóû òè³ñ. "Áîëàøà" àçàñòàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíò³í³œ õàëûàðàëû ñòèïåíäèÿñûí òàáûñòàóƒà êîíêóðñà àòûñó Ÿø³í ¢æàòòàðäû àáûëäàó" ûçìåò³ Ð Á³ë³ì æíå ƒûëûì ìèíèñòðë³ã³ ûçìåòòåð³í³œ ò³ç³ì³íäåã³ "Ýëåêòðîíäû" ášë³ì³íäå îðíàëàñàí. Ñòèïåíäèÿƒà Ÿì³òêåð "Îíëàéí ûçìåòêå òàïñûðûñ áåðó" áàòûðìàñûíà áàñàäû, îäàí êåé³í ýëåêòðîíäû íûñàí áîéûíøà àæåòò³ àëàœäàðäû òîëòûðàäû æíå àæåòò³ ¢æàòòàðäûœ ñêàíåðëåíãåí êšø³ðìåëåð³í ò³ðêåéä³. Îëàðäûœ ò³çáåñ³í http:// www.egov.kz ïîðòàëûíäà ûçìåòò³œ òšë¢æàòûíàí òàáóƒà áîëàäû. Å-Ÿê³ìåò ïîðòàëû àðûëû ¢æàòòàðäû òàïñûðó òóðàëû áàðëû ìñåëåëåð áîéûíøà 1414 íšì³ð³ áîéûíøà òóë³ê áîéû Callîðòàëûƒûíà õàáàðëàñóƒà áîëàäû. îœûðàó àçàñòàííûœ áàðëû šœ³ðëåð³íäå áàðëû ìîáèëüä³ê æíå àëàëû òåëåôîíäàðûíàí òåã³í. 2012 æûëû "Áîëàøà" áàƒäàðëàìàñû áîéûíøà àòûñóƒà ¢æàòòàðäû àáûëäàóäûœ ìåðç³ì³ 1-ø³ àçàíƒà äåé³í åêåíä³ã³ åñêå ñàëàìûç.

Zerde4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you