Page 1

Lokal lønnsdannelse – Bedre for alle


Lokal lønnsdannelse – Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne krever en god offentlig sektor som leverer god kvalitet i alle ledd. Skal vi få til dette, trenger vi kompetanse på alle nivåer og alle kontorer. For å sikre at du og jeg får våre rettigheter og gode tjenester, er det nødvendig med riktig kompetanse på rett sted. Statlig sektor sysselsetter i dag om lag 140 000 arbeidstakere rundt om i Norge. Staten har en viktig rolle som arbeidsgiver, og statens lønns- og personalpolitikk er derfor svært viktig. Både for de ansatte og for oss som borgere med behov og rettigheter. Akademikerne mener offentlig sektor må ha mulighet til å bruke lønnssystemet på en slik måte at den kan rekruttere og beholde kvalifisert og motivert personell. Lønnssystemet i staten kan fremstå enkelt, men er i praksis komplisert, dysfunksjonelt og begrensende.

Dagens lønnssystem Partene har i dag tre virkemidler i lønnsoppgjørene: generelle tillegg, sentrale justeringer og individuelle tillegg.

1. Generelle tillegg Lønnstillegg som gis til alle. Tillegget kan gis som et kronetillegg ved at alle får økt lønnen med et fast kronebeløp; som et prosenttillegg ved at lønningene økes med en bestemt prosentsats; eller som en kombinasjon av disse. Tillegget kan også gis som et lønnstrinnsopprykk (alle går opp ett eller flere lønnstrinn).

2. Justeringsforhandlinger I de sentrale forhandlingene i statlig sektor kan det settes av et visst beløp (pott) til fordeling i et eget justeringsoppgjør. I et justeringsoppgjør forhandler de sentrale partene om endring av lønnsplassering for grupper av ansatte (stillingskoder, endring av lønnsspenn og lønnsrammer).

www.akademikerne.no


3. Individuelle tillegg Avtales på individnivå. I dag fastsettes over 85 % av lønnen til statlige ansatte sentralt, gjennom forhandlinger mellom statens personaldirektør og de fire hovedsammenslutningene. I sentrale forhandlinger blir staten og hovedsammenslutningene enige om å løfte grupper (lønnskoder) av ansatte. I de sentrale forhandlingene løftes gruppene uten nærmere vurdering av kompetanse, innsats eller ansvar i arbeidsutførelsen. 85 % av lønnsfastsettelsen i staten skjer uten noe form for vurdering av den ansattes yrkesutøvelse, kunnskap, kompetanse, innsats eller ansvar.

Innsats må belønnes! Slik systemet Visste du at for svært er i dag kan det oppleves svært mange statsansatte er tilfeldig når noen får mer eller mindre lønnsøkning enn andre. I lønnsøkning ikke avhengig dagens system kompenseres ikke av egen innsats? innsats, kompetanse og etterspørsel i arbeidsmarkedet. Det mener vi er feil. For å motivere arbeidstakere til å yte sitt beste, er det nødvendig at de også har en mulighet til å påvirke sin egen lønn ved ekstra innsats. Akademikerne mener dette vil gjøre staten som arbeidsgiver mer attraktiv. Skal staten være konkurransedyktig på sikt, er lokale forhandlinger en nødvendighet.


Lønn og anerkjennelse gir motivasjon Akademikerne har siden opprettelsen i 1997 arbeidet for lokale forhandlinger. Det har vi gjort fordi lønn er ett av de viktigste personalpolitiske virkemidlene. Lønn er betaling for utført arbeid, lønn er anerkjennelse og belønning for den jobben du gjør, og lønn virker motiverende for videre innsats. Vi mener at også offentlige arbeidsgivere må få lov til å bruke lønn for å motivere medarbeidere og for å tiltrekke seg ny arbeidskraft. Staten er en kunnskaps- Visste du at mellomledere i organisasjon. Slik skal det og bør staten faktisk ikke kan love det være. De fleste vil være enige i at lønn er ett av de viktigste medarbeidere lønnsøkpersonalpolitiske virkemidler en ning, for dette har de ikke leder har for å kunne rekruttere fullmakt eller midler til? nødvendig kunnskap. Det er også helt avgjørende for å belønne innsats og ansvar i yrkesutøvelsen, og for å beholde den kunnskapen og erfaringen den ansatte representerer. Hvilken kompetanse det er snakk om, vet som regel ansatte og ledere i den enkelte virksomhet best. Akademikerne tror på et lønnssystem som tar høyde for nettopp det – lokal kunnskap. Staten må gå fra et system med sentral fastsettelse til et mer fleksibelt system tilpasset lokale virksomheters behov. Hvis ikke virksomhetslederen får lov til å bruke personalpolitiske virkemidler til å belønne og motivere sine ansatte, tror vi det til syvende og sist vil gå ut over kvaliteten på tjenestene.

Hva er kollektiv lokal lønnsdannelse? Akademikerne ønsker et system hvor de tillitsvalgte forhandler på vegne av medlemmene med sin lokale arbeidsgiver– kollektive lokale forhandlinger. Det kollektive elementet består i at det er de tillitsvalgte i hver enkelt virksomhet som forhandler på vegne av sine medlemmer. Ansvaret overføres på denne måten til den enkelte virksomhet, der ledere og tillitsvalgte kjenner utfordringene. Bare slik kan lønnspolitikken bli et virkemiddel som sikrer den nødvendige kompetansen i alle virksomheter. Dette er en forutsetning for å kunne tilby gode tjenester til hele befolkningen.

www.akademikerne.no


Hvordan foregår lokale forhandlinger i en akademikermodell? Akademikerne ønsker at staten skal fremstå som en solid og attraktiv arbeidsgiver for alle ansatte. Dagens lønnssystem i staten er svært sentralistisk og ikke tilpasset et moderne arbeidsmarked. Det umyndiggjør lokale ledere og tillitsvalgte. Det hindrer en tilpasning til lokale behov. I et system med lokal lønnsdanVisste du at sentrale justnelse skal de sentrale parter fortsatt eringer ofte medfører større forhandle frem den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret. og nye skjevheter fremfor De sentrale parter skal også å rette opp det som var forhandle fellesbestemmelser og hensikten? pensjonsforhold, akkurat som i dag. Når de sentrale partene er enige om den økonomiske rammen, fellesbestemmelsene i hovedtariffavtalen og pensjon, overlates resten av oppgjøret til de lokale tillitsvalgte og deres arbeidsgivere.


Penger til lokale forhandlinger er midler som i utgangspunktet vil komme alle ansatte ved virksomhetene til gode – uavhengig av organisering. Akademikerne har tillitt til at ledelse og lokale tillitsvalgte i statlige virksomheter vil kunne klare å gjennomføre forhandlingene like ansvarsfullt som de sentrale parter. Lokal lønnspolitikk vil få reell betydning, og danne grunnlag for forhandlingene. Via lønnspolitikken vil de lokale tillitsvalgte ha innflytelse på hvilke kriterier som skal legges til grunn ved et lønnsoppgjør.

Visste du at dersom man vil endre lønn for 100 rådgivere ved en virksomhet ved sentrale justeringsforhandlinger, må man endre lønnen for 14 000 rådgivere i hele staten? Gjennomføring av lønnsoppgjøret lokalt gjennomføres av de lokale partene, men kan ha de samme elementene som i sentrale forhandlinger: • Lokal enighet om størrelse på et generelt tillegg til alle • Behov for lokale justeringer og i så fall hvem som blir omfattet • Hvor mye som skal settes av til individuelle tillegg Akademikerne anbefaler som hovedregel at generelle tillegg bør gis for å kompensere for prisstigning, men vi mener at størrelse på dette tillegget bør tilpasses og bestemmes lokalt fordi lønnsveksten ikke er lik fra virksomhet til virksomhet. En annen fordel ved at også det generelle tillegget forhandles lokalt, er at virketidspunktet for hele oppgjøret blir på samme tidspunkt. På den måten blir det tydeligere for den enkelte hva lønnsveksten faktisk har vært. Lokale forhandlinger og lokale justeringer er et nødvendig verktøy i rekrutteringsprosesser. Det er også helt avgjørende for å kunne beholde nøkkelkompetanse over tid. På den måten vil partene settes i stand til å øke arbeidstakernes motivasjon, bedre virksomhetenes muligheter til å beholde og rekruttere riktig kompetanse og vil sikre et best mulig tjenestetilbud til befolkningen – uansett hvor du bor i landet!

www.akademikerne.no


Akademikerne har forhandlingsansvaret for 15 foreninger i staten


Akademikerne er hovedorganisasjonen for norske akademikerforeninger. G책 inn p책 www.akademikerne.no/bli-medlem Akademikerne Fridtjof Nansens plass 6, 0160 Oslo tel +47 95 30 90 90 faks +47 94 76 07 47 e-post post@akademikerne.no www.akademikerne.no

Brosjyre-Lokallnnsdannelse_TRYKK  
Brosjyre-Lokallnnsdannelse_TRYKK  

http://www.akademikerne.no/filestore/File_library/Om_Akademikerne/Trykksaker/Brosjyre-Lokallnnsdannelse_TRYKK.pdf