A-liv nr 2 2018

Page 4

NYHETER NYA JOBB

Risbroskolan i Fagersta förändrade arbetsvillkoren för lärarna efter att de pekat på behovet av avlastning. Lärarnas förbättrade arbetsmiljö har inneburit sjunkande sjuktal och enklare nyrekrytering menar Helene Vestman, rektor. FOTO: ROLAND COX

Assistenter gör comeback – lyft fö – Vi vill höja kvaliteten och då måste vi rekrytera och behålla bra lärare. Arbetsmiljön är avgörande för att man trivs och orkar. Det säger rektor Helene Vestman på Risbroskolan i Fagersta. Där slipper lärarna numera skanna, kopiera och annat och kan ägna tiden åt pedagogiken. Karin Holm blev avlastad och Kenneth Norell fick ett toppenjobb. Han beskriver hur han fick en gladchock när han blev anställd. – Jag trivs enormt. Det är väl4   A-liv  Nr 2 2018

digt omväxlande, jag gillar kontakten med arbetskamraterna och eleverna, säger Kenneth som blev lagassistent i högstadieskolan i Fagersta.

Det här är en av flera stora förändringar av arbetsvillkoren på Risbroskolan. Lärarna hade tagit upp behovet av avlastning, och man började med att göra listor på uppgifter som inte kräver högskoleutbildning. Kenneth Norell blev anställd 2014 efter en period som praktikant i samarbete med arbetsförmedlingen. Han sköter nu kopiering, kollar vikariebehov, pratar med elever som behöver busskort eller vill ta ledigt. Han har också hoppat in

som vikarie och ibland föreläst om sin diabetes. Han laminerar pedagogiskt material och gör studiehäften. Inte vaktmästare, men något av alltiallo. Förr jobbade han på hockeyklubbens kansli och på ett företag som skannade fakturor, först inom Samhall, senare avknoppat. Och skanning hör nu till en av de uppskattade tjänsterna åt de cirka 40 lärarna. Elever med annat hemspråk – 40 procent ungefär – eller lässvårigheter får texter digitaliserade. Läraren kan mata in filen


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.