Page 1

De ANBO is lid van de FNV en de NPCF

jaargang 4

Nummer 1 Februari 2013


Burengerucht

INHOUD

Voorwoord Voorzitter

3

Scheiding FNV en ANBO

4

Gedicht Annie MG Schmidt

4/5

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

6

Jaarverslag ANBO Buren

9.10.11

Senioren en Veiligheid

12

ANBO belasting service

14 Directe democratie, lokaal invloedrijker 15.16 Bestuur 18 Colofon 19

2


Burengerucht

Voorwoord voorzitter

Het Bestuur van de afdeling Gemeente Buren wenst u een zeer voorspoedig en gezond 2013.

3


Burengerucht

Scheiding FNV en ANBO In de Kerstvakantie is er nog flink onderhandeld. Echter tot een overeenstemming is het niet gekomen. Het hoofdbestuur heeft besloten dat per 1 januari 2013 ANBO geen lid meer is van de FNV. Wel is afgesproken dat ANBO tot en met 31 maart a.s. de dienstverlening blijft leveren aan FNV senioren. In het ANBO magazine van maart zullen de FNV leden worden ge誰nformeerd Over het feit dat zij per 31 maart de dienstverlening van ANBO niet meer zullen ontvangen. De FNV leden die Burengerucht via de computer/digitaal ontvingen, zullen deze niet meer gestuurd krijgen. Het is ANBO verboden gebruik te maken van het ledenbestand van de FNV. Dit alles is ons medegedeeld door mevrouw Liane de Haan, algemeen directeur.

Prachtig gedicht van Annie M.G. Schmidt ik ben nog fit van lijf en verstand, Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie. Als ik me buk, is het net of ik sterretjes zie. Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog. maar ik ben nog fantastisch goed...zo op 't oog Met de steunzolen die ik heb gekregen, loop ik weer langs 's Heerens wegen, kom ik in de winkels en ook weer op het plein. Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn. Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen en over vroeger te kunnen dromen. Mijn geheugen is ook niet meer zoals het was en ik ben weer vergeten wat ik gisteren nog las. Ook heb ik wat last met mijn ogen en mijn rug raakt meer en meer gebogen. 4


Burengerucht

De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog. Maar ik ben nog fantastisch...zo op 't oog. Is het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij, als ik kijk naar de foto's, over vroeger van mij. Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren. Wilde ik een jas, dan moest ik heel lang sparen. Ik ging fietsen en wandelen, overal heen, en ik kende geen moeheid, zo het scheen. Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw, grijs of zwart en ik loop heel langzaam, vanwege mijn hart. Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog. U bent nog fantastisch...zo op 't oog De ouderdom is goud, ja begrijp me wel. Als ik niet kan slapen en dan tot honderd tel. Dan twijfel ik, denk ik of dat wel waar is en of dat beeld van goud niet een beetje raar is. Mijn tanden liggen in een glas, mijn bril op tafel, gehoorapparaat in mijn tas Mijn steunzolen naast het bed op de stoel. U weet dus wat ik met die twijfel bedoel. Trek niets in twijfel, zei de pedagoog. U bent nog fantastisch goed...zo op 't oog. En 's morgens als ik ben opgestaan en eerst de afwas heb gedaan, lees ik het laatste nieuws in de krant. Ik wil toch bijblijven en naderhand doe ik van alles, eerst geef ik de planten water, de kamer stoffen doe ik later. Wel gaat alles wat traag heb na 't eten wat last van mijn maag. Maar ik wil niet zeuren, want 't mag, dat is heel gewoon op je oude dag. Aanvaard het rustig zei de psycholoog.. U bent nog fantastisch goed...zo op 't oog

5


Burengerucht

Algemene ledenvergadering op woensdag 27 februari 2013. Aanvang 14.00 uur Geachte leden ANBO afdeling Buren, Het bestuur van de afdeling organiseert op woensdagmiddag 27 februari in gebouw “De Oude School” Kerkstraat 10 te Zoelen een algemene ledenvergadering. U bent van harte uitgenodigd. Na het bespreken van de traditionele agendapunten hebben we als gastspreker de heer A.Scholtens uit Culemborg uitgenodigd. Hij is ANBO voorlichter op het gebied van inbraakpreventie. Ouderen zijn tegenwoordig steeds vaker het slachtoffer van inbrekers. De grote vraag is: “Hoe kunnen wij preventief handelen”? Tijdens onze laatste jaarvergadering in het voorjaar van 2012 was slechts 1 lid aanwezig. We hopen nu met medewerking van onze gastspreker meer mensen te verwelkomen. Agenda: Opening van de bijeenkomst door onze voorzitter a.i. mevrouw Toos Vermaak Verslag secretaris Verslag penningmeester Verslag kascontrolecommissie / verkiezing nieuwe kascontrole Begroting 2013 Rondvraag Pauze Inbraakpreventie door de hr. A. Scholtens Sluiting Aansluitend een drankje

6


Burengerucht

7


Burengerucht

8


Burengerucht

Jaarverslag secretaris ANBO afdeling Buren betreffende het kalenderjaar 2012. Het bestuur bestaande uit voorzitter a.i. Toos Vermaak, penningmeester Tineke van der Geld, secretaris Jan Bergacker, coĂśrdinator Wim Langeveld en commissielid Pamela Bakhuizen hebben dit jaar 11x vergaderd. In december 2012 besloot mevrouw Pamela Bakhuizen zich om haar moverende redenen terug te trekken uit het bestuur. Na het aftreden van onze vorige voorzitter is mevrouw Toos Vermaak de afdeling gaan leiden als voorzitter a.i. ( tijdelijk). Als bestuur hebben we getracht een nieuwe voorzitter te vinden. Tot op heden is dat nog niet gelukt. Het voorzitterschap is nog steeds vacant. Burengerucht kwam 6x uit. Elke 2 maanden zorgde Pamela voor de nodige leesstof. Johan van Wamel zorgde ervoor dat ons infoboekje keurig netjes geprint werd. De hele familie werd ingeschakeld voor het vouwen en nieten. Daarvoor onze grote dank. Burengerucht wordt mede mogelijk gemaakt door onze adverteerders. Het aantal advertenties is het afgelopen jaar gegroeid. Mevrouw Mechelien Buis deed haar uiterste best bedrijven over te halen een advertentie te plaatsen. Zowel adverteerders als Mechelien heel hartelijk dank. In januari heeft autorijschool Bas Gerritsen aan een 8-tal personen een rijtest afgenomen. De fijne kneepjes van het moderne verkeer werden nog een keer duidelijk behandeld. Autorijschool Gerritsen deed dit geheel belangeloos. Mevrouw Pamela Bakhuizen stuurde felicitatiekaartjes namens ANBO bij verjaardagen van leden van 60,65,70 enz. jaar. Ook echtparen die 40, 50 of 60 jaar getrouwd zijn, ontvangen een felicitatie. Naar familieleden van een overleden lid werd een condoleancekaartje gestuurd. Mevrouw Tineke van der Geld nam het penningmeesterschap over van de heer Bert van Raaij. Tineke volgde het speciale ANBO administratieprogramma Twinfield om de financiĂŤle administratie goed te verwerken. Reisjes: De afdeling Culemborg nodigde de leden van de afdeling Buren weer uit deel te nemen aan hun reisprogramma. Van deze mogelijkheid is echter zeer summier gebruik gemaakt. 9


Burengerucht

Het bestuur is toch blij dat de afdeling Culemborg deze reisgelegenheid biedt. De heer Jonker stelde de vraag waarom Burengerucht niet digitaal wordt verstuurd. Dit bespaart portokosten. Echter geen enkel ander lid gaf te kennen het infoblad digitaal te willen ontvangen. Op 17 januari 2012 zijn de voorzitter en de secretaris naar de nieuwjaarsreceptie geweest in Lienden. Niet alleen alle inwoners waren hiervoor uitgenodigd maar ook de ANBO. Op deze avond kwam ook ter sprake dat er voor ouderen wel het een en ander georganiseerd wordt, maar dat de animo om deel te nemen vrij laag is. In samenwerking met de afdeling Welzijn is het idee ontstaan een z.g. “verenigingenmarkt” te gaan organiseren. Inwoners kunnen zien welke verenigingen/ clubs er in Lienden zijn en wat zij te bieden hebben. Deze markt was bestemd voor alle inwoners en dus niet specifiek voor ouderen. Op deze middag gehouden in november waren de ouderen als bezoeker nog het best vertegenwoordigd. De samenwerking van ANBO met Welzijn Buren is ook dit jaar voortgezet. We beschikken inmiddels over 6 actieve Voa’s en 2 kandidaat Voa’s. Deze hebben dit jaar de laatste 75+ ouderen in de kernen van onze gemeente bezocht. Hier hebben ze 3 jaar over gedaan. Inmiddels zijn de eerste nieuwe 75+ ouderen weer aangeschreven zodat ze hiermee verder kunnen gaan. Verder zijn door deze Voa’s 7 individuele aanvragen afgewerkt ANBO Anders: Dit jaar is een start gemaakt met z.g. ANBO Anders. Op weg naar een moderne ouderenbond. Dit veranderingsproces verloopt niet zonder slag of stoot. Veel weerstand ontstond er tegen het nieuwe afdrachtbedrag van het hoofdbestuur naar de afdelingen ter besteding aan de leden van € 4,29. Voor de afdelingen betekent deze verlaging een forse aderlating. Echter het besluit staat vast. De voornaamste taak van de afdelingen blijft het bevorderen van de sociale contacten en het behartigen van de belangen van de leden. Een gedeelte van ons contributiegeld gaat naar de nieuw op te richten netwerkgroepen. Deze netwerken dienen ter ondersteuning van de afdelingen o.a. op het gebied van de w.m.o. 10


Burengerucht Het ledenaantal bleef stabiel. Thans 186 leden. Door sterfgevallen en verhuizingen gingen leden voor de afdeling verloren. Gelukkig kwamen er ook nieuwe leden bij. Vooral door de voordelen van het zorgcollectief besloten ouderen lid van de ANBO te worden, maar ook het onlangs afgesloten energiecollectief trekt ouderen over de streep lid te worden. Op de valreep werd bekend dat ANBO en FNV uit elkaar gaan. Dit betekent voor de FNV leden dat zij na 31.03.2013 niet meer gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de ANBO. De FNV leden ontvangen nog 1 maal het ANBO Magazine, waarin het een en ander toegelicht wordt.

Tuincentrum Nimmer Dor Prinses Beatrixstraat 39 Eck en Wiel Tel.0344 691305

11


Burengerucht

Senioren & Veiligheid Veilig wonen is bewust wonen. Veiligheid is een onderwerp dat veel in de belangstelling staat. Als u alle berichten in de media volgt en naar de vele verhalen van buren of kennissen luistert, dan krijgt u al gauw de indruk dat het erg onveilig is in onze regio. Zo laten cijfers zien dat er steeds meer woninginbraken, babbeltrucs en dergelijke plaatsvinden. Senioren blijven zich toch vaak onveilig voelen. U vraagt zich misschien af: Is er iets dat ik zelf kan veranderen waardoor ik mij veiliger voel? Op woensdag 27 februari 2013 organiseert de ANBO afdeling Buren een voorlichtingsmiddag onder de noemer “Senioren & Veiligheid”. Gedurende de middag zal een presentatie worden verzorgd door ANBO Nederland, waarin alle aspecten betreffende veilig wonen aan de orde zullen komen. Geprobeerd zal worden middels beelden u er van bewust te doen worden op welke wijze u uw woning kan beschermen tegen woninginbraken en dergelijke zaken en hoe u dient te handelen als er een onbekende bij u voor de deur staat een aanbelt. Wanneer kan u een deur wel opendoen en wanneer niet. Hoe dient u te handelen indien er een collectant aan de deur verschijnt, die u niet kent. Uw woning moet een plek zijn waar u zich altijd veilig voelt. Een inbraak levert niet alleen materiële op. Als een onbekende in uw woning is geweest en uw spullen heeft doorzocht, geeft dat een onveilig gevoel. Hoewel een inbraak nooit voor 100% te voorkomen is, kunt u de kans wel verkleinen, door kleine aanpassingen aan uw woning te doen maken, zoals goede buiten verlichting, goed hang en sluitwerk enz. Wilt u meer weten, kom dan naar deze bijeenkomst en u krijgt antwoord op de meeste vragen of u ontvangt adviezen waar u terecht kunt voor een goed antwoord.

12


Burengerucht

13


Burengerucht

ANBO Belastingservice Voor de meesten is het uitpluizen van belastingzaken geen pretje. De vrijwilligers van de Belastingservice ouderenbonden komen graag bij u thuis om de aangifte te helpen invullen. Leuker kunnen we het wel maken! Jaarlijks helpen de gezamenlijke ouderenbonden zo’n 120.000 leden met het doen van de aangifte inkomstenbelasting. In meer dan 12.000 gevallen regelen wij huurtoeslag en meer dan 15.000 leden profiteren jaarlijks van zorgtoeslag. Dankzij de inzet van bijna 2.600 vrijwillige belastinginvullers kan ANBO deze dienst aanbieden. Voor 65-plus De belastinghelpers zijn goed op de hoogte van de belastingregels, inclusief de laatste wijzigingen. Bent u 65 jaar of ouder en heeft u een inkomen tot aan de grens van de zorgtoeslag (een alleenstaande € 35.059,- en voor gehuwden/ samenwonenden € 51.691,- per jaar)? Dan kunt u gebruikmaken van de Belastingservice ouderenbonden. De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid. Wel kan de invuller gemaakte onkosten, zoals reis- , kopieer- en printkosten in rekening brengen, als hij dit van tevoren aan u meedeelt. Deze vergoeding mag overigens nooit meer bedragen dan € 10,- per huishouden. Maak een afspraak met een vrijwilliger bij u in de buurt via uw lokale ANBO-afdeling of bel het landelijke servicenummer: 0900-82 12 183 (€ 0,10 per minuut), elke werkdag bereikbaar tussen 9.30 tot 12.30 uur.

14


Burengerucht

Directe democratie, lokaal invloedrijker De Verenigingsraad van ANBO, de grootste belangenbehartiger voor senioren, stemde unaniem in met de modernisering van de statuten van ANBO. Zo is ingestemd met een modernere, meer directe ledendemocratie. De huidige Verenigingsraad, waarin gekozen gewestbestuurders plaats hebben, wordt een Ledenraad, waarin onbezoldigde leden rechtstreeks hun stem laten horen. ANBO krijgt een directeur-bestuurder, die wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht. Vrijwilligers zetten hun deskundigheid in in netwerken. Met de decentralisatie van taken door het kabinet Rutte II - zoals bijvoorbeeld een flink deel van de uitvoering van de AWBZ naar de gemeenten - is de koersverandering van ANBO geen overbodige luxe. Statuten passen nu bij ambitie ANBO-directeur Liane den Haan: “De statuten zijn aangepast aan onze ambitie om zowel landelijk als lokaal sterk en invloedrijk te zijn. Wij willen ook in de toekomst van doorslaggevend belang blijven; in politiek Den Haag, in de gemeenteraden en op Europees niveau. Daar heb je een wendbare, krachtige vereniging voor nodig, waar op basis van deskundigheid en inhoud door onze leden besloten kan worden. Wij winnen op relevantie omdat we onze vereniging hebben aangepast aan de moderne maatschappij. Goed voor onze leden, want onze belangenbehartiging wordt de komende jaren alleen nog maar beter! Ik ben ongelofelijk trots op de huidige leden van de Verenigingraad die deze visie mede hebben vormgegeven.” ANBO Anders ANBO werkt al drie jaar aan het versterkingstraject ANBO Anders, dat als doel heeft de relevantie en toekomstbestendigheid te vergroten. Met de statutenwijziging wordt de eerste fase afgesloten, waarna vanaf 2013 gestart kan worden met de implementatie. ANBO is nu nog opgedeeld in vijftien gewesten en 462 afdelingen. Dat worden vijf regio’s, met actieve leden, die zich per beleidsterrein verenigen in een regionaal netwerk. Zo kan ANBO per gemeente invloed uitoefenen op bijvoorbeeld de uitvoering van de Wet Maatschappelijk Ontwikkeling (Wmo). 15


Burengerucht De afdelingen blijven intact. Zij organiseren veel sociale activiteiten, dichtbij de leden. Den Haan: "Er is veel deskundigheid in het land. Daar moeten wij gebruik van maken. Met elkaar moeten we zorgen dat we de belangen van onze leden zo goed mogelijk behartigen. Samen: voor, door en met onze leden. Dat is de toekomst van een krachtige belangenbehartiging." Winnen op relevantie ANBO is een van de meeste moderne verenigingen van het land en een voorbeeld voor andere verenigingen. Dat bleek eerder op het jaarcongres van VerenigingsManagement (VM), dat in het teken stond van de Amerikaanse verenigingsgoeroe Harrisson Coerver. Onder het motto Race for relevance of Winnen op relevantie bepleit Coerver focus, radicale verandering en moderne ICT-toepassingen om een toekomstbestendige en relevante vereniging te zijn en te blijven. ANBO werd geadviseerd door de Nederlandse verenigingsgoeroe Marike Kuperus. App en afdelingswebsites Begin december lanceerde ANBO als eerste seniorenorganisatie in Nederland een app om de dienstverlening n贸g beter toegankelijk te maken. Daarnaast zijn half december de nieuwe afdelingswebsites van Hendrik-Ido-Ambacht en Hellevoetsluis online gegaan. Een nieuwe vormgeving, in combinatie met informatie over de producten en diensten van ANBO, voordeel- en kortingsitems en lokale activiteiten, maakt dat de afdelingen zich eenduidiger en klantgerichter kunnen presenteren op het web. Het is de ambitie dat alle 462 afdelingen eind 2013 hun site in het nieuwe jasje hebben.

16


Burengerucht

Wij staan voor u klaar: Elke donderdagochtend van 9-13.00 uur op de minimarkt aan de klaproosstraat in Eck en Wiel Elke zaterdagochtend van 9 tot 13.00 uur op het parkeerterrein van de MCD in Eck en Wiel

17


Burengerucht Bestuur: Voorzitter C.A.A. Vermaak (Toos) Laan van Nieuw Meerten 15 4033 DC Lienden telf. :

0344 576052

e-mail: c.vermaak@hetnet.nl Penningmeester S.M.L. van der Geld - Setrodikoro (Tineke) Kattegat 2 4011 ES Zoelen telf.:

0344-684282 of 06-51045358

e-mail: tinekevandergeld@xs4all.nl Secretaris A.P.J.H. Bergacker (Jan) Ganzert 21 4031 KA Ingen telf.:

0344 692783

e-mail: janbergacker@kpnmail.nl Coรถrdinator W. Langeveld (Wim) Smalriemseweg 23 4112 NA Beusichem telf.:

0345 503008

e-mail: wimlangeveld@hetnet.nl

18


Burengerucht

Colofon: ANBO – Buren Ganzert 21 4031 KA INGEN e-mail: anboburen@gmail.com Redactie: Pamela Bakhuizen – Anderson e-mail: pamela-anderson@live.nl Vormgeving: Johan van Wamel Advertenties: Mechelien Buiis e-mail: kwebbel@online.nl

19


Burengerucht

20

Burengerucht -Februar  

Bgerucht-Februar