Sota l'Arbre #16 - Setembre 1999

Page 1

INFORMACIÓ MUNICIPAL DE LA POBLA DE SEGUR Núm.16

Setembre 1999

I I


L'ARBRE ~

O r.I'1

CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT

El passat dia 13 de juny, la Pobla deSegur, igual com tots els municipis de la resta d'Espanya, va viure una jornada electoral on havien de decidir quins serien els seus representants municipals durant els propers quatre anys. La jornada, a la Pobla, va tonar a estar marcada pel clima de tranquil.litat i convivència de tots els electors. Vanvotar un total de 1.787poblatans, mentre que els que es van abstindre van ser 793. La distribució dels vots emesos va ser la següent: - Nuls:10 vots - PSC: 861 vots - ERC: 225 vots

- Blancs: 37 vots - CiU: 603 vots -PP: 51 vots

Amb aquests resultats, el nombre de regidors que va correspondre a cadascuna de les forces polítiques va ser: PSC: 6 regidors, CiU:4 regidors, ERC: 1 regidor Els nous regidors electes són: - Narcís Balagué Bosch - Ramon Sostres Aytés - Pablo Antonio Surribas Camps - Jesús Miguel Sànchez Pellicer - José Lorenzo Alonso Veiga - Dolores Echalar Rubió - Francisca Pociello Oliva - Fernando Fuertes Guiró - Joan Comenje Riba - Anna Arnalot Montane - Eugeni Pascual Santisteve

PLENARI PLE EXTRAORDINARI DEL 19/03/99

PLE EXTRAORDINARI DEL 19/05/99

* Aprovació inicial del projecte de la urbanització del carrer Mirasol amb un pressupost de 8.545.652 pessetes. * Aprovació del projecte de construcció de 168 nínxols al cementiri municipal. * Adquisició d'un vehicle camió per a la brigada municipal amb un preu de 3.300.000 pessetes. * Aprovació de la realització de la pavimentació i l'enllumenat públic dels carrers B, l, J, del sector Migdia amb un pressupost d'Il.813.915 pessetes, així com les quotes d'urbanització a cobrar als diferents propietaris.

* Formació de les meses electorals per a les eleccions de juny de 1999.

PLE ORDINARI DEL 29/04/99 * Recolzament a la proposta per a l'atorgament de Creu de Sant Jordi al Sr. Llorenç Sànchez i Vilanova. * Ratificació dels decrets d'adhesió als convenis signats entre Localret i Telefònica, SA i entre Localret i Retevision, SAper a l'estalvi en les despeses de telèfon. * Aprovació del trasllat de restes de les sepultures ubicades en la zona de trànsit peatonal de l'ampliació del cementiri municipal.

PLE EXTRAORDINARI DEL 09/05/99 * Moció i delcaració commemorativa d'ajuntaments democràtics.

Edita: Ajuntament

dels 20 anys

PLE DE CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT 03/07/99 * Presa de possessió dels nous regidors durant el període legislatiu

1999-2003 i nomenament de l'alcalde Sr. Narcís Balagué i Bosch.

PLE EXTRAORDINARI DEL 21107/99 * Aprovació del nou cartipàs municipal i dels membres que representaran l'Ajuntament en diferents órgans i comissions.

PLE EXTRAORDINARI DEL 26/07/99 * Aprovació de la contractació de l'obra d'urbanització del carrer Mirasol. Adjudicació del concurs per un import de 8.19l.007 pessetes. * Aprovació del finançament de l'obra de condicionament de camins als Pallars Jussà, 9a. fase, amb un pressupost de 1.500.000 pessetes i que es durà a terme al camí d'accés a Montsor, tram Masia de Peracalç. * Aprovació del compte general anual de 1998 amb un balanç de situació de 790.976.282 pessetes tant pel que fa a l'actiu com al passiu i un romanent de tresoreria de 14.946.313 pessetes. Pel que fa a la Residència Nostra Senyora de Ribera, el balanç de situació a la mateixa data donà un actiu i un passiu de 102.604.053 pessetes i un romanent de tresoreria de 13.93l.100 pessetes. Finalment, el balanç de situació del Patronat Municipal d'Esports donà un actiu i un passiu de 2.383.207 pessetes i un romanent de tresoreria de 810.058 pessetes.

de la Pobla de Segur Coordinació: Cristóbal Trujillo Av. Verdaguer, 35 Redacció: Montse Enjaume Tel. (973) 68 00 38 Núria Farrús Fax (973) 68 11 07 EH Sauquet

NOTADELAREDACCiÓ Qualsevol persona no resident a la Pobla que desitgi rebre un exemplar de Sota l'Arbre només cal que ho comuniqui a l'Ajuntament i l'hi faremarribar.

Número 16, setembre 1999


SOTA e-

:i

DISCURS D'INVESTIDURA

"

-,..------,------.

i

pressions i amenaces que alguns varen voler infructuosament imposar-los. El resultat el tenim avui aquí, i ens cap a nosaltres regidores i regidors asseguts a l'entorn d'aquesta taula, l'honor de dirigirla nostra estimada Pobla vers el futur de benestar que tots volem per a ella. Hauria estat un acte de recolzament a la voluntat popular, el fet que l'alcalde hagués estat votat unànimement per tots els regidors, i que al mateix temps també s 'hauria posat ben clar la voluntat de treballar tots conjuntament. No ha estat així, i per tant, caldrà '------------------.:...---------------1 esperar que en els propers dies Els regidors van pendre possessió del seu càrrec en la cada grup manifesti quin sentit li vol donar al sessió plenària celebrada el passat dia 3 de juliol, tot seu vot i sobretot com pensa fer realitat la voseguit també es va procedir a l'elecció de l'alcalde de luntat tan reiteradament expressada durant la la Pobla per als propers quatre anys essent reelegit campanya de voler treballar tots plegats. Narcís Balagué Bosch amb un total de 6 vots mentre La Pobla ha volgut que hi hagi un equip que que Francisca Pociello Oliva en va obtenir 4 vots i asumeixi la màxima responsabilitat del govern Eugeni Pascual Santisteve cap. Després d'aquesta elecció, l'alcalde va fer el seu dis- municipal, i aquí repeteixo el que vaig dir fa quatre anys, en iniciar-se la passada legislatucurs d'investidura que us reproduïm a continuació: ra: "Ciutadanes i ciutadans de la La Pobla, compa- "Qualsevolvoluntatd'integrar-seen l'objetiufruit del mandat democràtic dels verns de la Pobla nyes i companys de consistori: Ara fa uns dies que vàrem celebrar els 20 anys serà ben rebuda, i pel contrari, qualsevol actid'ajuntaments democràtics. Fet que va perme- tud que l'obstrueixi o dificultiserà denunciada i tre que els pobles recuperessin el dret de poder rebutjada. Amb la Pobla i amb els desitjos de escollir lliurement el que volien per guanyar el la seva gent no s 'hi pot jugar. " Permeteu-me que abans d'acabar aquestes senseu futur. El propassat diumenge 13 de juny, la Pobla va tides paraules doni les gràcies a tots els que un manifertar-se en una gran festa, que bé no és cop més han tomat a dipositar la seva confiansorollosa en el seu aspecte exterior, si que és ça en la meva persona i en el seu equip. profundament sentida i responsable en l'interi- Ciutadanes i ciutans de la Pobla, qui us parla accepta orgullós un cop més la seva responsaor de cada poblatana i cada poblatà. Aquell dia, amb les finestres de les idees ober- bilitat. I amb totes les seves forces i capacitats tes de bat a bat, els poblatans i les poblatanes es posa a disposició de tots vosaltres per a convan fer circular l'aire fresc de la seva voluntat tinuar sent el vostre primer servidor. expressada lliurement inclús per sobre de certes Visca la Pobla!. "

II

Número 16,.setembre 1999


L'ARBRE ~ ~

CARTIP As MUNICIPAL Posteriorment el dia 21 es va celebrar la sessió plenària per a distribuir el cartipàs que va quedar de la següent forma: - Primer tinent d'alcalde: Ramon Sostres Aytés. - Segon tinent d'alcalde: Pablo Antonio Surribas Camps - Tercer tinent d'alcalde: José Lorenzo Alonso Veiga. Pel que fa a les diferents regidories, van ser distribuïdes de la següent forma: - Regidoria d'Urbanisme i Hisenda: Narcís Balagué Bosch. - Regidoria de Governació, Personal, Obres i Serveis Públics: Ramon Sostres Aytés. - Regidoria de Sanitat, Medi Ambient i Esports: PabloAntonío Surribas Camps. - Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme: José Lorenzo Alonso Veiga. - Regidoria de Cultura, Joventut i Activitats Ciutadanes: Jesús Miquel Sànchez Pellicer. - Regidoria d'Ensenyament, Serveis Socials i Voluntariat: Maria Dolores Echalar Rubió. Pel que respecta a la resta d'assignacions de càrrecs dins de l'Ajuntament i dels seus representants a diferents órgans són: Comissió de Govern: President: Narcís Balagué Bosch Regidors: Ramon Sostres Aytes Pablo Antonio Surribas Camps José Lorenzo Alonso Veiga Comissió Especial de Comptes: President: Narcís Balagué Bosch Regidors: Ramon Sostres Aytés José Lorenzo Alonso Veiga Maria Dolores Echalar Rubió Francesca Pociello Oliva Fernando Fuertes Guiró Eugeni Pascual Santisteve Representants al Consell del Patronat Municipal d'Esports President: Narcís Balagué Bosch Vicepresident: Pablo Antonio Surribas Camps Vocals: Jesús Miquel Sànchez Pelli cer José Lorenzo Alonso Veiga Anna Arnalot Montané Eugeni Pascual Santisteve

Representants a la Junta de Patrons de la Fundació Pública Municipal "Residència Verge de Ribera". President: Narcís Balagué Bosch Regidors: Ramon Sostres Aytés José Lorenzo Alonso Veiga Maria Dolores Echalar Rubió Francesca Pociello Oliva Fernando Fuertes Guiró Eugeni Pascual Santisteve Representants al Consell d'Administració de la Fundació Pública Municipal "Residència Verge de Ribera" President: Narcís Balagué Bosch Regidors: Ramón Sostres Aytés Pablo Antonio Surribas Camps Representant als Consells Escolars del Col.legí Públic "Els Raiers" i de l'lES Municipal La Pobla de Segur Regidor: Maria Dolors Echalar Rubió Representant al Consorci Centre Cultural els Raiers Regidor: Ramon Sostres Aytés. Representants al Consell d'Administració del Consorci Urbanístic la Pobla-Renfe President: Narcís Balagué Bosch Vocals: Pablo Antonio Surribas Camps José Lorenzo Alonso Veiga Representants a la Mesa General de Contractació Municipal President: Narcís Balagué Bosch Vocals: Ramon Sostres Aytes Pablo Antonio Surribas Camps José Lorenzo Alonso Veiga Francesca Pociello Oliva Fernando Fuertes Guiró Eugeni Pascual Santisteve Arquitecta Tècnica Municipal o Arquitecte Municipal Secretari: El de la corporació Finalment, en aquesta sessió plenària també s'acorda, entre altres punts i nomenaments, el nou règim de sessions de l'Ajuntament, pel qual es convocarà una sessió plenària ordinària un cop cada tres mesos que tindrà lloc l'últim dijous del primer mes de cada trimestre natural, és a dir, el mesos de gener, abril, juliol i octubre, a les vint-i-una hores i la comissió de govern dos cops al mes en sessió ordinaria. En ambdós casos es podrà fer les sessions extraordinàries que siguin necessàries.

Número 16, setembre 1999


SOTA~ ,I

COL.LABORACIÓ ESPECIAL ~

75è ANIVERSARI DEL TREN LLEIDA LA POBLA DE SEGUR El passat mes de juliol, la Pobla va acollir l'arribada d'un nou viatge de la popular Garrafeta que en aquesta ocasió commemorava el 75è aniversari de la inauguració del primer tram de via entre Lleida i Balaguer i el 50è de l'arribada a Cellers que en anys posteriors arribaria fins a la nostra ciutat, tot i que no es va complir mai el desig expressat per tots que aquesta línia continués fins a França. Per aquest motiu, en aquest Sota l'Arbre, us oferim aquest text de l'ARMF que gestiona actualment el tren de vapor que ha de servir per potenciar turísticament la lïnea i donar un nou alicient per al manteniment i la millora d'aquest tram. ElTren Turístic de Vapor de les Comarques de Lleida comença la seva trajectòria el 1997de la mà de l'Associació per a la Reconstrucció i Posta en Servei de Material Ferroviari Històric (ARMF) que, en col.laboració amb el Museu del Ferrocarril i la Diputació de Lleida explota un antic comboi ferroviari format per la Locomotora de Vapor 282F0421 "Garratt" (coneguda com "Garrafeta"), quatre cotxes de viatgers i un furgó en les diverses línies de les nostres contrades. La motivació principal pel Tren Turístic ha estat, des de sempre, servir de recolzament al principal atractiu de la línia Lleida - La Pobla de Segur, la potenciació del turisme com a element actiu de preservació d'aquesta via de comunicació del Pallars. Des de sempre, la col.laboració activa d'ARMFamb l'Ajuntament de la Pobla de Segur ha estat vital, en el seu estricte sentit, doncs la sensibilitat del consistori sempre ha estat al costat del Tren. L'organització de visites coordinades amb els viatges que el Tren Turístic de Vapor fa periòdicament a la Pobla de Segur, permeten als viatgers del Tren conèixer millor aquesta vila, punt de referència inexcusable en la prolífica història pallaresa i final d'un ferrocarril que no pogué arribar a Saint Girons i que avui depèn de la voluntat de les gents de la seva traça, per continuar existint. És per això que les iniciatives conjuntes, com aquesta en què el consistori de la Pobla de Segur i el Tren Turístic cooperen plegats, són essencials per al manteniment futur d'una infrastructura que encara ha de jugar un gran paper en el futur de les nostres comarques.

NATAUCIS * Maria Alonso Castillo * Vanessa Alonso Fernàncez

29-03-99 14-04-99

* Gemma Capdevila Gonzàlez * Roc Altimiras Torrecillas

04-07-99 18-08-99

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA: convidem a tots els poblatans i poblatanes a guarnir els seus balcons amb senyeres i donasos i a assistir a l'acte d'ofrena floral a les 11,30 del matí a l'Ajuntament, davant el monument al General Moragues.

l

Número 16, setembre 1999


L'ARBRE

E$

OBRES, SERVEIS I...

~

Durant les passades setmanes, es va iniciar la construcció d'una de les obres més esperades per a tots els poblatans: el Mur de la Riba. Aquesta obra, que es realitzarà en la seva primera fase, suposarà que la zona situada entre la plaça de la Pedrera i el carrer de la Riba ja disposarà de la protecció adient en cas de deteriorament del talús, que en els darrers casos havien malmés greument els fonaments d'alguns habitatges. El tram del Mur de la Riba que s'està duent a terme té un pressupost d'uns 130milions de pessetes i consisteix en la col.locació de plafons prefabricats de més de 7 metres, la qual cosa permet que les obres es realitzin en un temps més breu sense restar qualitat al resultat final de l'obra. A,més qJ!an aquesta actuació estigui totalment acabada es podrà començar a parlar de la construcció del nou CAP de la Pobla, que se situarà a la plaça de la Pedrera i al costat del nou mur. í

•..... L'Ajuntament de la Pobla ha posat en marxa un projecte de desratització per al nostre poble que l'empresa Servicios Depec, S.L. va presentar. Les principals zones on el rics de presència dels roedors és més alt és als marges dels rius, Noguera Pallaresa i Flamicell, ja que la gran quantitat de vegetació fa d'aquestes, zones d'alt risc. El camp de futbol, el pavelló i les escoles, així com l'escorxador i la residència també seran tractades. En totes les zones, les actuacions de desra-

®

tització es faran vuit cops a l'any. La xarxa de clavegueram també es tractarà, una part a fons i l'altra de manera preventiva. En totes les zones s'actuarà de la manera més adient per evitar qualsevol perill per a les persones, amb la utilització dels productes homologats i amb el treball d'un equip tècnic homologat per la Generalitat de Catalunya. Al marge de les zones que contempla el projecte, majoritàriament les esmentades, les actuacions també es duran a terme en zones on es detecti la presència dels roedors.

Número 16, setembre 1999


SOTA I

ACTUACIONS MUNICIPAlS CONVENI

.

AlA •....... ANDCS

gin disposar dels serveis tècnics de la Generalitat que faran un estudi i la diagnosi de l'edifici, recomanant, en cas necessari, quines són les actuacions necessàries a fer i amb quina urgència. A més, aquest conveni permetrà als propietaris acullir-se a interesants linies d'ajuts per afrontar les despeses que puguin comportar les obres de rehabilitacions dels habitatges. Amb aquest conveni s'espera que la Pobla torni a recuperar per a ús quotidià alguns dels seus edificis que es troben malmesos, així com millorar la imatge general d'una població que és la porta del Pirineu, per la qual es vol que no només passin els turistes sinó que també es quedin a visitar-la, i enL'Ajuntament de la Pobla ha signat un conveni de tre els seus atractius s'ha de comptar amb els edificol.laboració amb el Direcció General d'Arquitectura i cis i construccions antigues. Habitatge de la Generalitat per tal d'intentar rehabilitar tots els habitatges de la població, construïts abans de 1960, que estiguin en mal estat, i preveure possibles actuacions posteriors en aquests edificis, evitant així mals majors. Aquest conveni, pensat en un principi per recuperar els cascos antics de les ciutats, els quals habitualment són les zones més degradades de les poblacions, pot ser utilitzat també per tots aquells que tinguin edificis d'habitatges fora d'aquesta zona, simplement pel fet que hagin estat construïts abans del 1960. Elconveni permetrà a totes les persones que ho desitLes obres del polígon industrial de la Pobla, situat al sector Migdia, ja estan totalment acabadades tal i com podeu veure a la fotografia. Amb aquesta actuació s'ha dotat la ciutat de terreny industrial tant per a les nostres empreses com per aquelles nouvingudes que desitgin instal.lar-se a la població. Número 16, setembre 1999


L'ARBRE

L'EIX PIRINENC

~ ~

La Delegada del Govern a Barcelona, Julia Garcia Valdecasas va ser l'autoritat encarregada d'inaugurar els nous túnels que s'han construït a la N-260, tant entre la Pobla i Senterada com entre la Pobla i Sort. A la seva arribada a la nostra ciutat, Julia Garcia també va visitar l'Ajuntament i va signar al llibre d'honor per després, acompanyada de diverses autoritats tant locals com comarcals, visitar primer les tres darreres actuacions que s'han fet entre la Pobla i Sort, els túnels de Cartanís i Costoia i el fals túnel d'Arboló,que han tingut un pressupost de 1.917 milions de pessetes. Amb aquestes tres actuacions, el Ministeri de Fomento, segons van manifestar els seus tècnics esperen que quedin definitivament solventats tots els problemes de desprendiments que hi havia hagut

en els darrers anys en aquest tram, els qual havien portat inclús a tallar la carretera. Posteriorment, la visita va continuar a la zona entre la Pobla i Senterada on, a més de veure aquest tram totalment acabat, es va inaugurar el túnel d'Erinyà. Aquest tram ha tingut un pressupost de 2.461 milions de pessetes i ha suposat rebaixar els temps de circulació entre la Pobla i Senterada de 20 minuts a uns 7 minuts. Finalment, la delegada també va manifestar que espera que les obres de la N-260entre Senterada i Xerallo estiguin acabades el proper mes d'octubre, mantenint el compromís, davant la preocupació dels alcaldes de la zona, que la continuació entre Xerallo i el Pont de Suert es podria iniciar l'any 2004.

LES AUTORITATS VISITEN COPIRINEU El Conseller del DARP, Xavier Marimon, que va presidir l'assamblea de Copirineu Pobla, i el candidat Pascual Maragall a la Generalitat han, visitat en els darrers mesos la cooperativa mostrant el seu interès per un dels puntals de la nostra economia.

®

Número 16, setembre 1999


SOTA

,

. JOAN REVENTÓS A LA POBLA

EL LA

E social amb iniciatives turístiques, ampliant i millorant l'oferta, i mantenir la malmesa activitat agrícola. La preservació dels recursos naturals, el patrimoni ambiental i el paisatgístic i al mateix temps l'històric i cultural, per tal d'aconseguir el rellançament econòmic de les comarques. Per finalitzar, davant les mancances comunicatives de les comarques pirinenques, el pla estratègic pretén una integració de les xarxes de comunicació i ampliar i millorar els equipaments existents per tal d'apropar la població del Pirineu a la resta de la població catalana.

Aprofitant la visita del president del Parlament de Catalunya, Joan Reventós per la inauguració de Promopallars, es va fer a l'Ajuntament la presentació del Pla Estratègic de l'Alt Pirineu que té com a objectiu apropar les comarques pirinenques a les zones més poblades i evidentment amb més recursos, per tal d'aconseguir el major benestar per aquestes comarques. Els principals objectius són els de cohesionar i vertebrar l'Alt Pirineu a través d'eixos de comunicació i rejovenir i augmentar la població per evitar l'abandonament de nuclis. Per una altra part aquest pla impulsaria un desenvolupament econòmic i el benestar

NOVA EDICIÓ DE PROMOPALLARS La Pobla va tornar a acollir, el passat mes de juny,una nova edició de la seva fira Promopallars. Un cop més, aquesta fira va rebre un gran nombre de visitants que van voler conèixer les últimes novetats en camps molts diversos que anaven des de l'automoció a l'agroalimentació i diferentes estands de les administracions i les entitats de la Pobla i de la resta de la comarca. D'altra banda, Promopallars va tornar a ser el marc per a la celebració de diferents actes com per exemple la segona edició del concurs de productes agroalimentaris que tornà a celebrar-se en les se. ves tres modalitats, xolís, formatge i ratafia, el qual tornà a registrar un gran nivell dels productes que es van presentar a concurs.

I

Número 16, setembre 1999


L'ARBRE ~ ~

FESTES I CELEBRACIONS

_

2Sè ANIVERSARI DE L'sec POBLA L'Sprint Ciclo Club Pobla celebra aquest any els seus vint-i-cinc anys des de la seva fundació. El dia 6 de juny, al molí de l'Oli, es va fer la presentació de 1'11 Marxa Cicloturística Verge de Ribera i al mateix temps es va aprofitar per fer una exposició fotogràfica dels millors moments de la història del club, completada amb els trofeus aconseguits en les diferents curses en què ha participat. L'ocasió, que va reunir força gent vinculada o no al ciclisme, va aprofitar per retre un emotiu homentatge a títol pòstum a Josep Serrano, a qui se li va concedir la segona insígnia d'or del club, recollida per la seva vídua, Tere Solanes, la marxa cicloturística ha pres aquest él.l!yel nom de Memorial Josep Serrano. Un total de 140 ciclistes van participar en 1'11Marxa Cicloturística Verge de Ribera de la Pobla de Segur que es va celebrar el passat 27 de juny la qual cosa demostra que la festa del cicloturisme, que anualment organitza l'Sprint Ciclo Club Pobla, es consolidada. Els participants van recórrer els 110 km que separen la Pobla i Alins, per després tornar a la Pobla on hi havia situada l'arribada. A la plaça de l'Ajuntament es féu l'entrega dels trofeus en les diferents categories. A la cursa hi participaren clubs tant de les comarques de Lleida com de fora (Vic, Manresa, i Reus per exemple). Un cop finalitzada la cursa, ciclistes, acompanyants i membres de l'organització, al voltant d'uns 300, gaudiren del dinar popular que es preparà a la zona del Vernadot. Durant el dinar es féu entrega de la tercera insignia d'or del club a un des seus membres fundadors, Josep Damià Bochaca i Tohà, reco-

Els fallaires i les pubilles van tornar a ser un dels atractius de la festa patronal de la Verge de Ribera

negut internacionalment per les seves tasques com a jutge dins la Unió Ciclista Internacional. El dinamisme d'aquesta entitat queda ben palès amb l'organització un any més de la Copa de Lleida.

La pastisseria Sant Miquel va fer una esplèndida mona de pasqua amb la imatge de casa Mauri. Gràcies i Felicitats

Número 16, setembre 1999


SOTA e,.:> ': . ~~~ ~.

-

.

,FESTES I CELEBRACIONS .

25è ANIVERSA

DEIA

Aquest és any d'aniversaris. La Penya Blaugrana també ha celebrat les seves noces de plata i ho va fer amb una sèrie d'actes el cap de setmana del 22 i 23 de maig, en què estava previst un partit de fútbol entre veterans del FC Pobla i del FC Barcelona i tot i que finalment no es va disputar, va quedar ajornat per a 1'11 de setembre. La festa va començar amb

i

el ball del dissabte a la nit al Poliesportiu, per continuar el diumenge amb una missa i una expossició commemorativa al Comú de Particulars; la jornada va acabar amb un dinar on evidentment no hi va faltar el pastís. Als actes del diumenge va assistir-hi Miquel Esquirol, membres de la junta directiva del FC Barcelona i el president del club barcelonista al moment de la fundació de la penya blaugrana de la Pobla, Agustí Montal. Val a dir que la seva presència fou molt agraïda ja que a les úniques celebracions de penyes blaugranes a què ha assistit han estat la de la Pobla de Segur i la d'Arenys de Mar d'on és fill. Però sens dubte, la presència més esperada i més agraïda fou la del vicepresident del FC Barcelona, Nicolau Casaus, que tot i el cansament i el seu dèbil estat de salut, no va voler faltar a una cita a la que s'havia compromès. Casaus havia arribat a les 4 de la matinada a casa seva després d'haver acompanyat el primer equip blaugrana a Vigo on s'havia proclamat campió de la Lliga.Aquest fet feu que la festa blaugrana encara fos més festa a la Pobla de Segur.

JORDI CIVÍS AL COMÚ Aprofitant les vacances de Setmana Santa, el Comú de Particulars va reunir un gran nombre de gent que van assistir a la conferència sobre els orígens paleontològics de la zona del Pallars. El poblatà Jordi Civís, catedràtic a la Universitat de Salamanca, va explicar als entusiasmats assistents a través, de diapositives i transparències, com s'origina geològicament la terra. La xerrada, una veritable classe magistral, va estar completada per l'exposició de fòssils trobats a la zona per la família Fusté-Domínguez. Tot i la dificultat de la temàtica, per als no entesos, les explicacions i els plafons informatius que es mon taren per a l'ocassió respongueren a les espectatives de la gent que omplí de gom a gom la sala del Comú de Particulars. Durant la Setmana Santa el grup esceruc Lo Tamarro va dur a terme la representació de l'obra de teatre Catalans a la Romana, una comèdia entretinguda i divertida que va agradaR a tots aquells

Número 16, setembre 1999

que el divendres sant a la tarda i el dissabte tres d'abril a la nit es van apropar al Cinema Avinguda per gaudir d'una de les activitats de la darrera Setmana Santa.

@


L'ARBRE

DIADA DELS RAIERS

~ ~

Un any més la Pobla va tornar a viure una nova edició de la tradicional diada dels Raiers convertint la nostra ciutat en un punt de visita obligada de nombroses persones que volen viure com es reviu aquest antic ofici. Un cop més el dissabte els raiers van procedir a construïr, a la pressa de Sossis, els tres rais que al dia següent havien de fer el recorregut pel riu entre aquesta zona i el Pont de Claverol. Els actes van continuar a la tarda amb la inauguració del carrer que l'Ajuntament de la Pobla ha dedicat a la població italiana de Castellavazo, d'on provenen els raiers italians de la zona del Veneto, i que en aquesta edició van ser els convidats especials. Posteriorment es va celebrar el tradicional sopar durant el qual es va fer l'entrega de la ganxa d'or, que aquest any va ser atorgada al Sr.Vidal i Gayolà, per la seva tasca de promoció de la cultura i les tradicions raieres. També es va fer entrega, per part de la delegació italiana, de la maqueta d'un rai, la qual fou donada al Museu dels Raiers. Pel que fa al diumenge la baixada, envoltada de gran expectació i seguida per un nombrós públic, es va iniciar a les 12del migdia, comptant entre els raiers un any més amb Josep Borrell que tampoc es va voler perdre aquesta festa del seu poble.

Pel que fa a la baixada en si va ser molt ràpida i tot i que no hi va haver grans incidències, un dels rais va perdre el seu rem per la qual cosa no va poder arribar. D'altra banda cal dir també que durant la celebració d'aquesta edició es va anunciar que la Pobla serà la seu de la trobada internacional dels raiers l'any 2004 coincidint amb la celebració del 25è aniversari de la seva fundació i que per tot aquell any s'estan preparant tot un seguit d'activitats que s'emmarcaran també dintre del Fòrum de les cultures que celebrarà a Barcelona.

CURS DE TRADICIONS L'Assocació Cultural els Raiers de la Noguera Pallaresa, organitzà un curs de tradicions que s'impartí en quatre sessions al Molí de l'Oli. El curs consistia en una sèrie de conferències al voltant dels raiers. Les dues primeres es dedicaren al Museu dels Raiers, de la manera com està organitzat, com es gestiona i de què disposa, i el seu paper no sols per als raiers sinó com s'engloba dins de la comarca. En la tercera sessió, s'explicaren les diferents trobades internacionals dels Raiers, i la darrera fou una classe pràctica en què s'ensenyà com es construeix un rai i quins elements el formen.

@

Número 16, setembre 1999


SOTA

......... lAMAJO

El darrer cap de setmana del mes de juliol, la Pobla celebrà la seva Festa Major, durant tres dies diverses activitats ompliren els carrers. La música amb els balls de Festa Major el divendres, dissabte i diumenge es barrejaren amb les activitats esportives com la cursa ciclista, la Copa Lleida, organitzada per l'SCCPobla, la travessa al pantà de Sant Antoni o les curses de natació a les piscines. La pista poliesportiva fou també l'escenari de la celebració del VIIIconcurs de botifarra. Alguna de les altres activitats foren el correfocs, que omplí de soroll i de llum els carrers del casc antic i la plaça de la Pedrera. Per als més petits, la plaça de l'Ajuntament estigué plena d'activitats per a la mainada incloent-hi un petit tren que recorria els carrers de la Pobla. El diumenge al matí, les puntaires de la Pobla reuniren a totes les de la comarca als jardins de l'Ajuntament en la 11Trobada de Puntaires de la Pobla.

L'Olimpíada va haver de ser suspesa en la seva darrera edició com a conseqüència de la pluja

Número 16, setembre 1999

El Patronat Municipal d'Esports va organitzar un concurs per a trobar el seu logo, a la foto els guanyadors

@


L'ARBRE ~

BREUS

~

FESTA DELS BOMBERS

Els bombers de la Pobla van tornar a celebrar la seva tradicional festa, encara que aquest any per les circumstàncies per tots conegudes es va ajornar fins a l'últim divendres d'agost. En aquesta edició tampoc va faltar al matí el tradí-

I

cional concurs infantil de dibuix al que van participar un total de 150nens i nenes de la Pobla, un gran nombre dels quals van poder gaudir la festa de l'escuma que es feu a la tarda i a la que van assistir unes 300 persones. A la nit i com es tradicional el conseller de Governació, Xavier Pomés, no va voler faltar a la seva cita habitual amb els bombers de la Pobla i va visitar primer les ínstal-lacíons per finalment assistir al sopar. Els actes van cloure amb el ball per recaptar fons pels bombers de la Pobla. En aquesta ocasió també hem de fer menció a que dos bombers de la Pobla van anar amb l'expedició espanyola d'ajuda als damnificats pel terratrèmol de Turquia i el propi conseller va elogiar durant la seva visita la professionalitat d'aquests bombers malgrat les dificultats amb que es van trobar.

Lluís Cues ta, el passat dia 27 d'agost, va la presentació del seu primer llibre en català, titulat La pell del llop, i que està ambientat en paratges imaginaris de la Pobla i els seus voltants. La presentació feta el dia 27 d'agost al Molí de l'Oli corregué a càrrec del també escriptor, Jordi Creus, davant uns 70 assistents, que va valorar molt positivament dos aspectes de l'obra, per una banda el llenguatge pallarès, que ja quasi ha desaparegut i per l'altra la imaginació de l'autor al presentar algunes escenes on son els esperits els que parlen. Calrecordar que Lluís Cuesta es fillde la Pobla i actualment treballa com a agregat cultural de l'ambaixada espanyola a Bogotà.

Número 16, setembre 1999


SOTA

"

BREUS

."

E LA.

VA

La Coral Polifònica de Santa Cruz de Tenerife va fer una actuació a l'església de la Pobla que va deixar meravellat al nombrós públic que va assistir-hi. Aquesta coral, fundada al 1989,ha estat distingida per la Comunitat Canària i mostra de la seva qualitat es que a més d'haver actuat a les principals ciutats europees, quan van actuar davant del Papa van tornar a ser convidats a fer una segona actuació. La coral integrada per un total de 40 veus va oferir a la Pobla un concert integrat per dues parts, una primera totalment polifònica i una segona en la que alguns dels seus membres van acompanyar les veus amb violins, contrabaix i flauta travessera. Pel que fa al repertori que van interpretar combinaren temes clàssics amb temes populars, la seva la gran majoria de Canàries, però també van interpretar el "Virolai"cloent el concert amb el Cant dels Segadors.

'eclipsi parcial de sol en el moment de màxima ocultació, el dia 11 d'agost a les 12 hores i 18 minuts vist des de la Pobla

Número 16, setembre 1999

@


L'ARBRE

PROPERAMENT

~ ~

TRI LAPOB

CLUB MOTO - ESPORT PALLARS

17 d'Octubre de 1999 .~

FLAPISA ,it, liS"."" ,,,, •••

---

•.••.•......

= ,.....-

RIUS

-rALLERs

~fir¡I/('1 Gmm

EMPRESA

CONSTRUCTORA

MIQUEL RIUS S.A.

GELA8fRT

TALLERS CAPDEVILA

• FARRÉ,

S.L

LA PRIMERA OPTICA DEL PALLARS

...¡lI!:.

"'i\¡f'"

PRETENSADOS

SOLEt.

CAIXA CATALUNYA

AJUNTAMENT

AJUNTAMENT CONCA DE DALT

ENS CAL LA TEVA COL.LABORACIÓ Ajuntament de la Pobla de Segur Pallars Jussà

Lleida


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.