10è Aniversari Casa d'Oficis

Page 1

SECCIÓ


SUMARI

03 Editorial 04 Reportatge: 10 anys de Casa d’Oficis 06 La Casa d’Oficis en dades 08 Entrevista: Tatiana Remolà 12 Casa a Casa 32 Testimonis Disseny i Maquetació

Isabel Gutiérrez David Moreno Textos

Lara Sánchez Tatiana Remolà Fotografies

Ajuntament de Castelldefels

CASA D'OFICIS VISTA ALEGRE

2


EDITORIAL

La Casa d’Oficis és un programa emmarcat en el projecte Treball als barris, que vam tenir el plaer d’inaugurar l’any 2013 quan vam governar la ciutat. Aquest projecte neix d’una subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social, i aquest any 2023 es compleixen exactament 10 anys del seu naixement. Els joves de Castelldefels són els protagonistes d’aquest projecte. Està adreçat a aquells que es troben en situació vulnerable, conseqüència del sistema educatiu i social, i tracta de recuperar-los i reorientar-los professionalment per tal que puguin entrar en el món laboral amb més eines i maduresa personal o reinserir-los en el món educatiu. Manuel Reyes Alcalde de Castelldefels

Durant aquests dotze mesos l’Ajuntament inverteix, en primer lloc, en el seu aprenentatge i, seguidament, en la seva contractació, mitjançant un Contracte de treball i formació en alternança, una contractació que realitza l’Ajuntament de Castelldefels directament amb la Guaita. En definitiva, s’aconsegueix una labor social que incideix en el futur d’aquests joves i a la vegada, en el seu propi barri i en el conjunt de la ciutat, que és on es realitzen els treballs, segons la seva formació. Un bon exemple són els joves monitors del casal d’estiu, la majoria dels quals han sigut, primer, alumnes de la Casa d’Oficis.

Mar Sicilia Regidora delegada de Promoció Econòmica, Foment de l’Ocupació i Comerç

Algunes de les dades que demostren la bona tasca que realitza la Casa d’Oficis són les següents: més de 200 joves hi participen, 190 contractes signats, més del 50 % ha trobat feina i el 40 % ha retornat a la formació postobligatòria i, a més a més, la ciutat ha guanyat intervencions de manteniment en espais municipals, educatius i de treball. És tot un orgull que, després del nostre mandat el 2011-2015, la resta d’equips de govern que ens han succeït hagin considerat la bona tasca que fa la Casa d’Oficis i tot l’equip que la formen. Sens dubte va ser una molt bona decisió crear aquest projecte i esperem que continuï ajudant els nostres joves per tal que puguin desenvolupar amb llibertat i satisfacció la seva carrera laboral. El compromís d’aquest equip de govern és el de mantenir i crear accions en aquesta mateixa línia i fomentar en el col·lectiu més jove de la ciutat valors com l’educació i l’esforç com a pilars fonamentals per al seu futur professional. Per això seguirem apostant per la Casa d’Oficis i aquelles iniciatives dirigides als nostres joves, perquè ells són el futur de Castelldefels. Desitgem, en nom de tot el govern de la ciutat, que la Casa d’Oficis faci molts més anys i que Castelldefels i la seva gent en puguin continuar gaudint. Gràcies de tot cor i per molts anys!

3


REPOR

10 ANYS DE CASA D’OFICIS

Des de l’any 2013 l’Ajuntament de Castelldefels està desenvolupant el projecte Treball als barris amb la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial social. Més de 200 joves han adquirit experiència professional i han rebut capacitacions professionalitzadores i transversals que els han permès incorporar-se al món laboral poc després del seu pas pel programa.

4


10 ANYS Segons les dades facilitades pel Servei d’Ocupació de Catalunya, 57 % dels joves que ha participat al llarg dels deu anys de la Casa d’Oficis Vista Alegre han trobat feina. 41% han decidit tornar a la formació postobligatòria per a la millora curricular i personal, un cop finalitzat el seu pas pel programa.

Els joves treballadors de manteniment i rehabilitació han col·laborat en el programa Arranjaments d’Habitatges (AMB), gestionat pels serveis socials municipals. Aquest programa té com a finalitat promoure l’autonomia personal i millorar la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. Han fet reformes bàsiques d’adaptació funcional en els habiLes especialitats que es desenvolupen a la Casa d’Oficis de tatges i la instal·lació d’ajudes tècniques com plats de dutxa Castelldefels són en l’àmbit d’atenció a les persones, el mantenii accessos adaptats que faciliten la mobilitat de les persones ment i rehabilitació d’habitatges i un nou sector que fa dos anys dependents del barri. En les primeres set edicions, i fins a que es desenvolupa que és el d’entorns digitals i capacitació 3D. la pandèmia, els candidats de l’especialitat d’atenció a les Tenim tres sectors laborals ben diferents que han permès als persones, es formaven en l’àmbit sociosanitari i van treballar joves participants descobrir vocacions, poder treballar-hi i contiacompanyats de les treballadores familiars atenent el SAD nuar formant-se per a una millora contínua. del municipi (Servei Atenció Domiciliària) tasca que complementava la més estrucEl projecte mixt de formació i treball, d’un any dels companys de manteniment. Amb metodologies tural de durada, acompanya els joves en l’aprenenVal a dir que s’han anat trobant sinergies tatge dels diferents oficis, alhora que fomenta per millorar els serveis i recursos per a innovadores i en l’assoliment de les competències necessàries les persones de Vista Alegre, amb l’actual espais de treball per al mercat laboral actual. Treballa per al dinamització comunitària i tallers intergedesenvolupament de la capacitat d’adaptació, neracionals. reals, els oficis el treball en equip, les habilitats comunicatis’ensenyen de ves i l’autoconeixement, entre d’altres, com a Amb la immersió tecnològica que ens va manera atractiva vehiculars d’aprenentatges significatius. portar el 2020, es va decidir innovar. Als oficis tradicionals que ja es desenvolui col·laborativa Amb metodologies innovadores i en espais paven en el marc del programa, s’hi va de treball reals, els oficis s’ensenyen de afegir una especialitat digital, tenint en manera atractiva i col·laborativa. Els tutors compte que la tecnologia és una opció referents de cada especialitat acompanyen el dia a dia dels parnecessària en les ocupacions del futur. Així en les últimes ticipants en el desenvolupament del seu pla de treball individu- dues darreres edicions del programa Casa d’Oficis, 16 joves al, a més de fer traspàs de continguts més tècnics de cada ofici. s’han format en disseny i manteniment de pàgines web; han La Casa d’Oficis Vista Alegre, programa de foment de l’ocupació treballat dinamitzant casalets tecnològics per als infants i juvenil, ha facilitat més de 200 contractes laborals de sis mesos oferint recursos digitals per la ciutadania en format de píndode durada als i les alumnes treballadors/res participants. A l’esles formatives. tar emmarcat en la Llei de barris, ha realitzat les intervencions a Moltes tasques, accions i serveis s’han anat desenvolupant en Vista Alegre, fet que ha fomentat la participació i dinamització aquests deu anys. del barri, i ha donat suport a entitats, activitats i serveis iniciats amb el Pla de barris de Vista Alegre. Deu anys de programa, més de 200 joves atesos, orientació laboral i personal, dinamització en el barri, suport a entitats, Els joves han dinamitzat un casal d’estiu (Vista Alegre Activa) acompanyament i oportunitats de canvi, formacions professial llarg de vuit anys consecutius, alhora que han acompanyat onalitzadores i transversals, realitats compartides, històries de infants del barri i del municipi en les tasques de suport educavida i treball en xarxa, són una realitat. tiu. S’han fet arranjaments en equipaments municipals i s’ha col·laborat en la reobertura d’espais de barri com l’antiga escola El balanç és positiu, i la Casa d’Oficis Vista Alegre de CastelldeVista Alegre, ara espai On Lab, en el mateix, i ara renovat, equifels mira endavant amb desig de continuïtat i de seguir sent un pament Centre Cívic Vista Alegre. referent d’ocupació per als joves del municipi.

5


DADES Casa d’Oficis de Vista Alegre ha desenvolupat diferents accions i serveis al llarg d’aquests deu anys. Més de 200 infants i famílies han passat per casals d’estiu i activitats de suport pedagògic, activitats comunitàries i de barri, espais municipals arranjats, serveis creats per a la ciutadania… Moltes han estat les persones, empreses, entitats implicades i han fet que aquests deu anys siguin una realitat.

1 2

DISTRIBUCIÓ PER MÒDULS

M2 49%

M1- Serveis socioculturals i a la comunitat M2 - Manteniment i rehabilitació d’edificis M3 - Capacitació digital i creació 3D

M1 43% M3 8%

DISTRIBUCIÓ D’ALUMNES PER GÈNERE

PER CASES D’OFICIS

HOMES

COI

DONES

4

COII

0

12

COIII

3

11

COIV

4

21

COV

8

71%

16 29% 13 TOTAL

6

190 CONTRACTES

COVI COVII COVIII COIX COX

6 7


Et if

s

l ro Ca orca p se a F Jo col Es

ya

Di az Ru veg tor ía y a con for sulma ció n Nau dese nvolu pam ent

QUÉ FAN ELS JOVES DESPRÉS DE LA CASA D’OFICIS?

As so pe r

MAP

Qualitat i formació ( MA)

Aviva

at

Be

So

ra

Ana

Fundac ió Pere Ta rrés

C Té omp M cni tèn 2 ca c s ies

ge at

s ch Da

Albert bassons

du La Pro

Sax

ego n

Fo nt

m or

IX

a

kf

X

6

lbo

rto Hue

V

III

dra

IV

VII

San

TOTAL MÉS 2,5 MILLIONS D’EUROS

I

Ba

IE F

ió CIM

VI

Fe lix

C

c Funda

OTORGADES

FLC

Tre

ra la

es Comptènci Técnicas M3

lim so

C

SUBVENCIONS

u odrig

ca R

ez

Fundesplai

es Torr

O AC

r

Blan

rs Tinkere

ESTUDIEN 41%

VIII

sco Na

es ci èn t p m cas Co cni Té 1 M Compe tèn Transve cies rsals

Sole Rocha

TREBALLEN 57%

5

trol Con rgy En e

t ske

Ba

EN FORMACIÓ

a ed Ru

4

COL·LABORADORES

sé Jo

3

EMPRESES

10 ANYS

ACTUACIONS REALITZADES EN EL TERRITORI

II 7


ENTREVISTA

“ACOMPANYEM ELS JOVES EN EL SEU DESENVOLUPAMENT CAP A LA RESPONSABILITAT I COMPROMÍS”

Entrevista a Tatiana Remolà DIRECTORA DE LA CASA D’OFICIS DE VISTA ALEGRE 8


ENTREVISTA

Què representa un programa com la Casa d’Oficis per al municipi i els joves de Castelldefels? I, més concretament, per al barri de Vista Alegre, que és el barri d’actuació del programa?

Una oportunitat de treball i de formació, una oportunitat de retorn als circuits de formació postobligatòria, en un espai d’aprenentatge molt pràctic i directe. Els coneixements més tècnics dels oficis es converteixen en evidències i experiències des del primer moment. Per a molts joves és el seu primer contracte laboral. El barri de Vista Alegre està emmarcat en una Llei de barris, amb un treball als barris en actiu i té com a objectiu la millora de serveis per als veïns i veïnes en molts àmbits. Amb el treball als barris es busca el foment de l’ocupació de les persones aturades, i en especial de persones joves del barri. Aquesta oportunitat de formació i treball té un benefici en les persones participants, que alhora es reverteix en el barri, ja que les actuacions que fan els joves en la fase del contracte tenen com a destinatari el barri de Vista Alegre i els seus veïns i veïnes. Com a directora durant deu anys d’una Casa d’Oficis, has observat canvis en els joves que han passat pel programa al llarg dels anys? (actitudinals, visió de futur pròpia, canvis socials…).

Són molts (més de 200) els joves que han passat pel programa en aquests deu anys. La franja d’edat dels participants, compresa entre els 16 i els 29 anys, ja ens dona moltes pistes de la diversitat i la pluralitat en les personalitats dels participants. Majoritàriament, són molt joves, entre els 16 i els 19 anys, que han abandonat els estudis de forma prematura. Això fa que la seva actitud i competències laborals siguin d’un nivell baix quan inicien el programa. L’any de treball compartit genera molts espais per al foment i assoliment d’aprenentatges. Això permet que la seva mirada canviï. Hi ha un canvi evident en tots els i les joves que hi participen. Amb els plans de treball individuals es poden establir objectius a curt i mitjà termini que els ajuden a avançar cap als reptes que els plantegen.

9


ENTREVISTA En època de postpandèmia, vam tenir unes edicions on la franja d’edat dels participants va augmentar, com l’atur. Aquí les competències dels joves, igual que els seus objectius eren altres.

“Hem de poder Al llarg de les deu edicions, heu variat els itineraris generar eines formatius i us heu adaptat a les noves necessitats perquè després actuals. Creus que la pandèmia us va donar una empenta per adaptar-vos a les noves tecnologies? del seu pas Els itineraris s’han anat adaptant. Per una banda, pel programa per aconseguir titulacions que els capacitessin curricularment. Hem de poder generar eines perestiguin què després del seu pas pel programa estiguin en millors en millors condicions d’obtenir una feina. Per altra banda, motivar-los amb formacions atraccondicions tives esdevé un repte perquè vulguin continuar d’obtenir una estudiant. Vam començar amb itineraris sociosanitaris feina” perquè s’adaptaven al teixit productiu del nostre territori; amb la pandèmia ens vam passar al sector de la dinamització comunitària. L’especialitat de manteniment amb els oficis de la construcció sempre ha funcionat i ara, les capacitacions digitals com a ocupació de futur. Amb la pandèmia vam haver d’adaptar-nos i digitalitzar les nostres formacions, però sobretot per no perdre el vincle amb els joves. Molts d’ells estaven doblement confinats i el nostre programa té una essència presencial. La digitalització dels processos és una realitat, i sí, oferim formacions per poder utilitzar la tecnologia i perquè se sàpiguen moure en aquest món, ja sigui en plataformes de formació, com en la recerca de feina als portals i cercadors. Hem de pal·liar l’escletxa digital en els joves perquè, més enllà de les xarxes socials, en determinats col·lectius, l’ús de les noves tecnologies és encara reduït. Compteu amb tres especialitats, una d’elles iniciada fa a penes dues edicions, encarada a una professió de futur. Com va sorgir la implantació d’aquesta nova especialitat?

L’especialitat neix de les ganes de continuar

10

generant recursos amb alta ocupabilitat per als joves. Moltes de les anomenades ocupacions del futur passen per l’adaptació d’oficis tradicionals a l’era de la digitalització. També amb la idea d’implementar un laboratori de fabricació digital en el municipi, igual que un centre de divulgació digital. En aquestes dues idees de projectes de futur, vam començar a treballar i avui ja són una realitat. A l’espai On Lab, al mateix Centre Cívic Vista Alegre, hi conviuen una especialitat en la qual els joves aprenen a desenvolupar i programar pàgines web, i a crear amb impressores 3D el que prèviament han dissenyat amb programes específics. Qualsevol pot crear allò que imagini amb aquestes noves eines tecnològiques. Revertir l’escletxa digital i apropar els recursos tecnològics a la ciutadania ha estat una de les tasques que els i les joves participants en la modalitat tech han desenvolupat en el marc del seu contracte. Durant aquests anys han passat diferents persones per l’equip de la Casa d’Oficis. Com a directora, què creus que necessiten les persones que formen o han format l’equip per aconseguir-ne un bon funcionament?

Necessitem molta vocació i paciència. El treball diari dels tutors referents dels joves necessita ser molt versàtil. Són amb ells i elles en situacions molt diverses i han d’adaptar-s’hi constantment. A més de ser experts en l’ofici en què formen, han de tenir molta cintura per acompanyar els joves en les situacions que el dia a dia planteja. (… i són molt varopintas, ha, ha, ha!). La veritat és que jo admiro la feina que fan. Per part meva els escolto, procuro que tinguin allò que necessiten, i fomento un espai de treball agradable per a tots i totes. Tenim unes directrius, uns itineraris i sessions marcades, però són necessaris espais de coordinació on la flexibilitat i la creativitat han de ser la màxima. El que funciona un any amb un grup de joves, no té per què funcionar amb un altre. Fem per no replicar.


ENTREVISTA

Això és vàlid per a l’equip de treball que, després de molts anys amb una estructura estable, van canviar els tutors, inclús les administratives. I tot ha continuat amb una línia de treball molt amb “marca CO”. Cuidar, escoltar, acompanyar…

Mirant al llarg del teu recorregut en el programa, què significa per a tu la gestió i direcció de la Casa d’Oficis, després de deu anys?

Un repte professional. Quan vaig arribar no en sabia res del programa i deu anys després continuo descobrint coses. La part més tècnica de gestió del programa després de deu anys és Com veus el futur d’una Casa d’Oficis? Creus que és un programa força evident. El SOC marca unes pautes a seguir i fa un assesprofitós per a aquells joves que potser no tenen clar com continuar sorament quan hi ha gestions que surten de la normalitat. He el seu camí, o que vol especialitzar-se en una professió en concret? compartit la gestió administrativa amb companyes que han fet A mi m’agradaria que fos un recurs permanent per als joves una tasca molt facilitadora sempre. Ara, gestionar un grup, un de Castelldefels, un referent d’ocupació, d’orientació. Al final, treball en equip, amb persones molt diferents és un aprenenper a molts joves es converteix en un any tatge diari per a mi. Has de tenir en compte d’inversió en ells mateixos i això està molt moltes variables personals… Fer que tots bé. És necessari que hi hagi espais d’apretinguem el mateix objectiu, acompanyar “L’any de treball nentatge, de reflexió, de canvi, en què les els joves en el seu desenvolupament cap persones es puguin plantejar com contia la responsabilitat i compromís, penso compartit permet nuar. I després de deu anys puc atrevir-me que és la clau i l’èxit del nostre equip i del que la seva mirada a dir que això és la Casa d’Oficis per a molts programa. joves. 41% han reprès els seus estudis canviï. Hi ha un per continuar formant-se. L’aprenentatge És molt difícil resumir la Casa d’Oficis en una canvi evident en sola paraula, però… si haguessis d’escollir-ne continu és imprescindible en el mercat una… quina seria? laboral actual, i la situació de molts joves tots els i les joves ho requereix. 57% estan avui dia treballant. Pf! Oportunitat, canvi, treball... com bé dius que hi participen” Les dades són bones. fer-ho en una es molt difícil.

11


EDICIÓN I 2013/2014

CASA A CASA Inicio del programa La Casa d’Oficis Vista Alegre nace en diciembre del 2013 vinculada a una formación sociosanitaria. Una oportunidad laboral para diez jóvenes del barrio para formarse y trabajar en un ámbito muy específico. Un barrio con muchas personas mayores que pueden ser acompañadas.

Se firma el primer convenio con la empresa que gestiona el servicio de atención domiciliaria Clece S.A, (SAD) para personas con dependencia. Se trabaja de manera colaborativa con el área de servicios sociales del municipio.

La primera edición del programa se desarrolla en las aulas de la Guaita y para las tareas laborales, los participantes se trasladan al barrio. Es un primer año de descubrimientos, estudios, preguntas e ilusiones.

12


EDICIÓN I 2013/2014

Alumnos y alumnas de la Edición I

Conocer el barrio y darnos a conocer se convierte en un reto para la Casa d’Oficis. De la mano de técnicos y técnicas del Plan de barrios, la tarea se ve facilitada, a la vez que los mismos jóvenes son los que facilitan la inmersión del proyecto entre los vecinos y vecinas.

Conocer sus necesidades, descubrir su historia y trabajar en objetivos compartidos se convierte en la línea de trabajo.

13


EDICIÓN II 2014/2015

Segunda especialidad Después de un año de trabajo se decide avanzar con un grupo mayor y una nueva especialidad. Un barrio con historia autoconstructiva, un oficio, el de paleta, mayoritario entre las familias del barrio. Así es como se decide apostar por tener una nueva especialidad: Mantenimiento y rehabilitación de edificios. El barrio está en proceso de cambio, muchas obras, nuevos servicios, nuevos proyectos e iniciativas van desarrollándose. En esta edición se incorpora esta segunda especialidad. Veinte alumnos y alumnas trabajadores/ras. Dos tutores se incorporan al programa para acompañar y guiar el proceso de aprendizaje de cada grupo y persona que lo compone.

14

La figura de los tutores docentes es muy necesaria para el buen desarrollo del programa. Son los encargados de guiar y acompañar a los jóvenes en sus procesos de aprendizaje y de cambio a lo largo del año que dura el programa. Se convierten en sus referentes. Diseñan con ellos su plan de trabajo individual para sus aprendizajes formativos y laborales fomentando su autonomía, trabajando con la persona su perfil profesional.


EDICIÓN II 2014/2015 Vista Alegre, tú eres eso Poder trabajar con el barrio nos obligó a conocerlo. Por un lado, saber su historia y la de sus vecinos y vecinas era importante para un equipo de trabajo de fuera del municipio. Por otro lado, poner en valor un barrio alejado del municipio. Se hizo un trabajo de barrio para el barrio y, después de propuestas y reuniones de descubrimiento se decidió rodar el documental “Vista Alegre, tú eres eso”. Fue un trabajo de muchas personas. Los jóvenes técnicos y técnicas del plan de barrios y los tutores de estos mismos se documentaron y rescataron del archivo municipal todo aquello que facilitaba y explicaba algo relacionado con el barrio. También se hicieron entrevistas a vecinos y vecinas del barrio. Se les presentó en un pase de video en el antiguo gimnasio de la escuela Vista Alegre. Hoy Espai Can Llopart.

Video “Vista Alegre, tú eres eso”

Primer casal de verano para niños y niñas del barrio.

Alumnos y alumnas de la Edición II

15


EDICIÓN III 2015/2016 Vista Alegre: barrio y vida en la calle La presencia de todo el equipo de Casa d’Oficis ya es una realidad en el barrio. Esta tercera edición permite desarrollar proyectos transversales con compañeros de otras áreas del Ayuntamiento. En el barrio se desarrollan muchas obras y a medida que se van realizando se reabren espacios y se inauguran calles. Los alumnos y trabajadores de esa edición iban pasando por diferentes espacios de formación y trabajo, ya que estábamos en constante mudanza para el cambio.

Alumnos y alumnas de la Edición III

16

Espacios de encuentro entre vecinos y vecinas se potencian y las pistas de Vista Alegre son un punto de encuentro para muchas fiestas de barrio. Casales de verano, actividades de refuerzo escolar, deberes y talleres de diversas temáticas para todas las edades son bienvenidos entre las familias del barrio. Fiesta de primavera, la fiesta para Halloween, fiesta de Navidad. Todas las familias del barrio suman esfuerzos para celebrar juntos, con comidas colaborativas y disfraces cuando toca. Tener un espacio compartido genera pertenencia de barrio y de ciudad.


EDICIÓN III 2015/2016 SECCIÓ

El barrio está en plena remodelación y mejora de sus calles y servicios.

La Casa d’Oficis trabaja con vecinos y vecinas de Vista Alegre

17 Primeras experiencias con la fabricación digital.


EDICIÓN IV 2016/2017

Casa d’Oficis, procesos de cambio La antigua escuela Vista Alegre está en proceso de cambio y se empieza a perfilar lo que hoy es el nuevo equipamiento. Los jóvenes participantes en la especialidad de mantenimiento se forman primero para poder trabajar en la reforma del espacio.

Trabajan junto a la brigada municipal y técnicos del área de Edificios para mejorar el espacio. Proyectos como los de servicios sociales (arreglos en las casas) facilitan la movilidad y autonomía de las personas dependientes. Varias fueron las intervenciones de cambio de bañeras por plato de ducha y rampas para mejorar el acceso de vecinos y vecinas del barrio. Al mismo tiempo, los compañeros y las compañeras de la especialidad de atención a las personas, siguen apoyando y aprendiendo el oficio para mejorar la calidad de personas mayores del barrio, con formaciones en auxiliar sociosanitario para luego atender les en sus domicilios.

18


EDICIÓN IV 2016/2017

Alumnas de la Edición IV

Otra tarea laboral que se empezó a generar era, más allá del casal de verano, dar apoyo a las actividades extraescolares de la mano de educadores que cada tarde generaban el espacio para que los niños y niñas pudieran realizar tareas de soporte escolar y o lúdicas. Primeros títulos de monitor/a de tiempo libre para los trabajadores de aquella cuarta edición. El nuevo equipamiento de la Casa d’Oficis.

19


EDICIÓN V 2017/2018

Alumnos y alumnas de la Edición V

El Espai Sánchez Pajares, sede de casa d’Oficis, ve cerca la inauguración. La pista luce nueva y en ella se siguen desarrollando fiestas como la de la primavera y la del agua en verano.

20


EDICIÓN V 2017/2018

Un lustro trabajando juntos Se cumplen cinco años de proyecto y empezamos la edición celebrando. Se hace un acto de 5º aniversario en la Guaita. Son invitadas empresas, SOC, personal técnico y alumnado de las ediciones pasadas para brindar y soplar las velas de un primer pastel. Es una edición nuevamente cargada de emoción e ilusiones de futuro.

El trabajo en competencias transversales es el hilo conductor para fomentar el aprendizaje técnico y, al finalizar el programa, tener más garantías de éxito en la búsqueda de empleo. El momento de la contratación siempre ha sido un día clave para todo el equipo. El llegar al ecuador del programa para todos, el primer contrato para muchas de las personas participantes y un objetivo cumplido para el equipo.

21


EDICIÓN VI 2018/2019

Aprender trabajando, trabajar aprendiendo La parte formativa del proyecto se imparte de manera práctica y los candidatos participantes aprenden haciendo. Las salidas formativas para complementar fuera del aula aspectos técnicos son imprescindibles. Aprender en espacios de trabajo reales es la metodología docente utilizada. Salidas a empresas especializadas de los ámbitos de formación para ver “in situ” el desarrollo del oficio ha sido una máxima para aprovechar los contenidos de manera significativa.

22

Alumnos y alumnas de la Edición VI


EDICIÓN VI 2018/2019

El Saló de l’Ocupació juvenil en fira Barcelona ha sido una salida importante en los años que lleva realizándose por la oferta de recursos laborales que se encuentran. En la fase formativa, los alumnos y las alumnas han colaborado con Fundación la Pedrera, con talleres de enfermedades de personas con dependencia, talleres de alimentación sana, entre otros. También se visitó el CVI (Centre de Vida Independent) para mejorar la calidad de vida de las personas mayores conociendo los recursos asistenciales.

23


EDICIÓN VII 2019/2020 A pesar de todo, seguimos Arrancamos la edición con entrega de diplomas a las ediciones anteriores. Nuevamente, es un acto que permite reencontrarnos con antiguos alumnos trabajadores y personas vinculadas al programa. Sin embargo, esta edición viene marcada por la pandemia y con ella nuevos recursos han de activarse. Mantener el vínculo desde el confinamiento fue un reto muy grande para jóvenes y referentes del programa. Repensar la formación, las actuaciones, las tareas laborales con la energía puesta en volver a la presencialidad en cuanto fuera posible.

Pudimos trabajar en equipamientos educativos y vía pública antes de lo previsto, ya que estaban vacíos. Tuvimos que anular las intervenciones sociosanitarias en domicilios de personas mayores.

Activamos Moodle y plataformas de formación, facilitamos conexiones wifi y dispositivos a quien no los tenía, y aprendimos a funcionar en la distancia. Reinventarnos para conectarnos.

24


EDICIÓN VII 2019/2020

Colaboramos con Policía Local y agentes cívicos para la reordenación ciudadana en espacios abiertos como entrada y salida de colegios.

Fomentamos el uso responsable para la buena convivencia en espacios públicos con el SIEP. Fue un año complicado para muchas personas, pero también de innovar y reinventarse para seguir.

25


EDICIÓN VIII 2020/2021

Con restricciones y de vuelta a la normalidad Esta edición fue la más corta de todas, el SOC cambia la duración del programa y por un año pasa a ser de diez meses. En menos tiempo de formación procuramos dar los mismos recursos a las personas participantes. Se sigue buscando tareas en zonas exteriores, ya que la pandemia hace que se repiensen los espacios ajardinados más amables. Decoración y mantenimiento de mobiliario en patios escolares, jardineras donde no había y adecuación del patio de las moreras del mismo equipamiento pendiente de inaugurar.

26

Se impulsa un proyecto de detección de necesidades para las personas de Vista Alegre para ver las consecuencias sociolaborales tras la Covid-19. Los jóvenes realizan sus seis meses de contratación en tareas que se han definido nuevamente.


EDICIÓN VIII 2020/2021

La especialidad de atención a las personas pasa a orientarse hacia la dinamización comunitaria. Cooperación entre entidades, espacios de reencuentro y socialización, dinamizaciones infantiles y familiares en espacios abiertos son más necesarias que nunca. Todavía están presentes las restricciones y queda poder compartir de maneras diferentes.

27


EDICIÓN IX 2021/2022

Llega el mundo digital a la Casa d’Oficis Vista Alegre Seguir adelante y dar continuidad al programa es el objetivo de la Guaita para el fomento de la ocupación juvenil. Solicitamos una nueva especialidad en el ámbito tecnológico y la Generalitat y el “Servei d’Ocupació de Catalunya” nos la otorgan: Capacitación Digital y entorno 3D. Diseñaron cursos de capacitación digital básica para la ciudadanía con objetivo de ayudar a paliar la brecha digital, compartir conocimientos y aprendizajes. El primer casal tecnológico en Vista Alegre fue impulsado por los trabajadores de esta primera edición, promoviendo la creación y diseño 3D como opción de verano Tech.

Treinta plazas son ofertadas. Una nueva línea de trabajo y de capacitación profesional se abre como posibilidad para las personas jóvenes del barrio.

28


EDICIÓN IX 2021/2022 La especialidad de dinamización comunitaria ejecutó un mapeo del barrio y posterior deriva con vecinos y vecinas. Se compartieron anécdotas e historias de vida mientras paseaba por las calles del barrio. Con el dinamizador comunitario se creó un taller de Rap para facilitar expresión y canalizar emociones. También se diseñó un taller de teatro intergeneracional para intercambiar experiencias entre diferentes colectivos, con la oportunidad de generar conjuntamente una experiencia de aprendizaje significativo para todos.

Generar herramientas y recursos profesionales, aprendiendo en espacios de trabajo real, sigue siendo nuestro objetivo. Trabajar, aprendiendo y aprender trabajando. El esfuerzo, la autoconfianza y las habilidades comunicativas fueron competencias que se fueron desarrollando en el transcurso de los proyectos y que a la vez preparan a los jóvenes para el mundo laboral competencial.

29


EDICIÓN X 2022/2023 Una década de programa En esta última edición, un nuevo equipo de trabajo se va consolidando. Los referentes se han ido renovando desde la edición de Casa d’Oficis VIII hasta día de hoy. Aun así, los objetivos siguen siendo los mismos: trabajar para generar recursos hacia los jóvenes y acompañarlos en su proyecto formativo, laboral y personal.

30

El alumnado de dinamización, como tarea laboral, impulsó la creación de un mural participativo buscando el impacto positivo, cohesionador, social, y de pertenencia a una comunidad, en este caso en el barrio de Vista Alegre, y su autoestima. Se trabajó con los vecinos y las vecinas para definir temática, colores y conceptos que identificaran y simbolizaran el barrio. Fue un reto y sacar el esbozo e implementar el proyecto decidido de manera compartida.


EDICIÓN X 2022/2023 Los materiales innovadores han llegado a Casa d’Oficis y los tres grupos han estado trabajando con resina Epoxi. Los jóvenes de mantenimiento en su uso de rehabilitación. Los de dinamización para bisutería en talleres intergeneracionales. Y el grupo más tecnológico de la “casa” para la creación de figuras 3D.

Remodelar el espacio OnLab con microcemento, rotular espacios municipales con vinilos de diseño y esta revista son tareas también resueltas en esta edición.

Alumnos de la Edición X

Hemos compartido espacio de trabajo con compañeros y compañeras de equipo, dinamizadores social y digital vinculados al trabajo en los barrios, con los que se han generado proyectos transversales en los que todos hemos participado.

Trabajadores y trabajadoras en general hemos de ser capaces de adaptarnos a los cambios, ajustar el enfoque, tomar decisiones y escuchar alternativas. El nuevo modelo laboral pide adaptación al cambio, saber trabajar en proyectos que aúnen diferentes perspectivas.

31


TESTIMONIS SECCIÓ

JUANMA MONTERO Tècnic AODL treball als barris “Un espai on els joves troben referents” Jo personalment considero que la Casa d’Oficis, més que un programa formatiu i laboral, és un lloc on els joves, creixen i maduren com a persones.

GINA GARCIA PALLÀS Coordinadora espai Macedònia de Castelldefels. (Fundesplai)

ABEL CIFUENTES OLMAS CEO · Consultor de Imagen · Facilitador de equipos- ACO La Casa d’Oficis és una aventura on les persones joves poden trobar, o retrobar, una oportunitat quan sembla que ja no hi havia cap sortida davant un futur. És una experiència de vida que marca les persones, inclús quan les persones no es deixin marcar.

ANALÍA NOVELLO Tutora del mòdul Socisanitari

Dia a dia tiren endavant Macedònia gràcies a aquella llavor que va plantar la Casa d’Oficis, gràcies a aquella porta que se’ls hi va obrir. Agraïm molt les oportunitats que donen i la confiança que diposita en cada una de les persones que passa per allà.

Casa d’Oficis un espai amb marca pròpia que s’autoconstrueix de manera contínua amb les aportacions, els valors i la passió de l’Equip professional, acompanyants de les històries de vida dels joves que van deixar i deixaran una empremta única e irrepetible.

MARC PASCUAL

SANTIAGO AMARO

Alumne i treballador de l’edició IV. 2016/2017 (Atenció a les persones)

Cap de secció Àrea de Promoció Econòmica i Foment de l’Ocupació

Vaig créixer al costat de bons professionals que van ajudar-me a orientar el meu camí acadèmic i vaig compartir moments únics al costat de les meves companyes i companys.

El projecte de Treball als Barris m’ha fet ciutat de Castelldefels, veí de Vista Alegre, un territori humil, constant i treballador, com la Casa d’Oficis de Vista Alegre, els seus professionals i els seus joves.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.