Page 1


Edita Ajuntament de Cornellà de Llobregat Disseny gràfic Telegrama Impressió ......... Dipòsit legal .........

L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat no es fa responsable del contingut, opinions, ni idees expressades en aquesta publicació. En tot moment desitja respectar la llibertat d’expressió i la pluralitat dels/les autors/es, i manifestar que tan sols reflecteix idees personals dels/les autors/es. Les obres seleccionades i premiades han estat escollides per un reconegut jurat format per professionals del món del còmic.

2


envinguts i benvingudes a l’edició número 25 de la Mostra del Còmic. Els que sou de Cornellà ja la coneixereu

ienvenidos y bienvenidas a la edición número 25 de la Mostra del Còmic. Los que sois de Cornellà ya la cono-

B

B

De fet, Cornellà sempre ha estat una ciutat que s’ha recolzat sempre en la imaginació, en superar-se i innovar a partir dels

De hecho, Cornellà ha sido siempre una ciudad que se ha apoyado siempre en la imaginación, en superarse e innovar a

seus propis recursos. Amb aquesta forma de treballar hem aconseguit assolir reptes molt importants. En l’àmbit cultural,

partir de sus propios recursos. Con esta forma de trabajar hemos conseguido alcanzar retos muy importantes. En el ámbito

es buscava alguna cosa trencadora i diferent per implicar i fer participar els joves; es va aconseguir, i aquell certamen que

cultural, se buscaba algo rompedor y diferente para implicar y hacer participar a los jóvenes; se consiguió, y aquel certamen

va començar amb una exposició al metro de Cornellà, ha aconseguit diverses fites: s’ha fet gran, ha assolit notorietat a tot

que empezó con una exposición en el metro de Cornellà, ha conseguido diversos hitos: se ha hecho mayor, ha alcanzado

Espanya, i és reconegut i recolzat per molts professionals del sector, sempre mantenint la implicació de l’Ajuntament.

notoriedad en toda España, y es reconocido y apoyado por muchos profesionales del sector, siempre manteniendo la im-

des de fa anys, però per a tots els parcipants –que sou força- que arribeu des d’altres ciutats, de Catalunya i d’Espanya, potser us sorprengui que portem un quart de segle organitzant aquesta moguda.

ceréis desde hace años, pero para todos los participantes –que sois bastantes– que llegáis desde otras ciudades, de Catalunya y de España, quizá os sorprenda que llevemos un cuarto de siglo organizando esta movida.

El dibuix és experimentació, creació, estímul de la imaginació. I al llarg d’aquest temps, les formes de creació han canviat com

plicación del Ayuntamiento.

les formes d’oci. El còmic potser ja no és tan trencador però segueix sent una via excel·lent per desenvolupar la capacitat

El dibujo es experimentación, creación, estímulo de la imaginación. Y a lo largo de este tiempo, las formas de creación han

creativa dels joves.

cambiado como las formas de ocio. El cómic quizá ya no es tan rompedor pero sigue siendo una vía excelente para desa-

Intentem respondre a les noves tendències, per això, per primera vegada, s’entrega un premi a un curt d’animació. La Mos-

rrollar la capacidad creativa de los jóvenes.

tra inclou a més exposicions dels participants en el concurs de còmics, tallers oberts a la participació, obres d’autors locals...

Intentamos responder a las nuevas tendencias, por eso, por primera vez, se entrega un premio a un corto de animación.

He de mencionar també Maikel, Miguel Ángel García, el convidat especial d’aquesta edició, un dibuixant de Cornellà amb

La Mostra incluye además exposiciones de los participantes en el concurso de cómics, talleres abiertos a la participación,

més de trenta anys d’historietes al seu bagul. I no vull oblidar els qui no dibuixen, perquè visitin totes les exposicions que

obras de autores locales... Debo mencionar también a Maikel, Miguel Ángel García, el invitado especial de esta edición, un

puguin, perquè si s’organitza una Mostra a Cornellà és per donar a conèixer, per presentar en públic les obres dels joves

dibujante de Cornellà con más de treinta años de historietas en su baúl. Y no quiero olvidar a los que no dibujan, para que

que gaudeixen dibuixant, tant els que aprenen com els que estan al principi d’una carrera professional.

visiten todas las exposiciones que puedan, porque si se organiza una Mostra en Cornellà es para dar a conocer, para pre-

Salutacions, i felicitats a tots i totes els qui, en un moment o altre de la vostra vida us hagueu sentit part de la Mostra, i també celebreu aquest 25 aniversari.

sentar en público las obras de los jóvenes que disfrutan dibujando, tanto los que aprenden como los que están al principio de una carrera profesional. Saludos, y felicidades a todos y todas los que, en un momento u otro de vuestra vida os hayáis sentido parte de la Mostra, y también celebréis este 25 aniversario.

L’alcalde, Antonio Balmón

El alcalde, Antonio Balmón

4

5


C

om cada any, a Cornellà els còmics tornen a ser protagonistes amb l’afegit de que el Concurs ja ha arribat al quart de segle. Uns 25 anys on milers de joves d’arreu de l’Estat ens han mostrat el millor del seu art a través de la ficció i l’humor de la vinyeta. 25 anys on la llibertat d’expressió ha estat la protagonista a la nostra ciutat.

C

omo cada año, en Cornellà los cómics vuelven a ser protagonistas con el añadido que el Concurso ya ha llegado al cuarto de siglo. Unos 25 años dónde miles de jóvenes de cualquier parte del Estado nos han mostrado lo mejor de su arte a través de la ficción y el humor de la viñeta. 25 años dónde la libertad de expresión ha

L’organització d’aquest concurs és una tasca gratificant perquè contribuïm a protegir el còmic de l’oblit i la indiferència en

sido la protagonista en nuestra ciudad.

un món on dominen altres formes d’expressió juvenil. El còmic ja no és quelcom innovador com fa 25 anys. Ara s’ha con-

La organización de este concurso es una tarea gratificante porque contribuimos a proteger el cómic del olvido y la indi-

vertit en un mitjà d’expressió clàssic entre la joventut però igualment vàlid.

ferencia en un mundo dónde dominan otras formas de expresión juvenil. El cómic ya no es algo innovador como hace 25

Aquest any hem rebut moltes obres de Catalunya i d’altres comunitats autònomes com ara el País Valencià, Madrid, Galícia,

años. Ahora se ha convertido en un medio de expresión clásico entre la juventud pero igualmente válido.

Astúries, País Basc, Balears, Extremadura, Aragó, Múrcia, Cantàbria i Castella-la Manxa. Això fa que el nostre concurs s’hagi

Este año hemos recibido muchas obras de Cataluña y de otras comunidades autónomas como son el País Valenciano,

convertit en una cita anual molt significativa pels professionals i els afeccionats al còmic.

Madrid, Galicia, Asturias, País Vasco, Baleares, Extremadura, Aragón, Murcia, Cantabria y Castilla-La Mancha. Esto hace que

En aquesta 25ena Mostra hem volgut reconèixer la tasca d’en Miguel Angel García Laparra (1961), dibuixant cornellanenc

nuestro concurso se haya convertido en una cita anual muy significativa para los profesionales y los aficionados al cómic.

més conegut com a “Maikel”. Aquest artista local és conegut pel seu còmic ‘Seguridasosiá’ que es publica a la revista El

En esta 25º Mostra hemos querido reconocer la tarea de Miguel Angel García Laparra (1961), dibujante de Cornellà más

Jueves. De fet és un dels pilars d’aquesta revista. Ell fou un empleat de banc abans de convertir-se en dibuixant de còmics.

conocido como “Maikel”. Este artista local es conocido por su cómic ‘Seguridasosiá’ que se publica en la revista El Jueves.

Maikel va fer el seu primer còmic per la revista Papus. Maikel també fou editor de la revista Puta Mili des del 1992 al 1997.

De hecho es uno de los pilares de esta revista. Él fue un empleado de banco antes de convertirse en dibujante de cómics.

Per nosaltres és tot un honor poder mostrar l’obra d’aquest dibuixant que tenim a la ciutat. A més ho fem també per

Maikel hizo su primer cómic para la revista Papus. Maikel también fue editor de la revista Puta Mili desde el 1992 al 1997.

commemorar els seus 30 anys de professió en el món de la vinyeta.

Para nosotros es todo un honor poder mostrar la obra de este dibujante que tenemos a la ciudad. Además lo hacemos también para conmemorar sus 30 años de profesión en el mundo de la viñeta.

Espero que gaudiu de les diverses propostes de la Mostra d’aquest any. Salut i ens veiem aviat.

Espero que disfrutéis de las diversas propuestas de la Mostra de Còmics de este año. Jordi García Guitart

Salud y nos vemos pronto.

Regidor de Joventut i Solidaritat

Jordi García Guitart Concejal de Juventud y Solidaridad

6

7


E

ls estudiosos han parlat poc sobre la importància dels concursos de còmic en la història del nostre medi. A partir de la generació que vam començar a finals dels vuitanta (quan hi havia desenes de certàmens distribuïts per la geografia espanyola) els concursos han esdevingut l’autèntica prova de foc per als nous talents. Davant d’una

indústria amb cada cop menys espai per als experiments i la formació de nous professionals els concursos són la primera oportunitat que molts de nosaltres hem tingut d’adaptar-nos a una disciplina de treball per a explicar el que volíem.

L

os estudiosos han hablado poco sobre la importancia de los concursos de cómic en la historia de nuestro medio. A partir de la generación que empezamos a finales de los ochenta (cuando había decenas de certámenes distribuidos por la geografía española) los concursos han acontecido la auténtica prueba de fuego para los nuevos

talentos. Ante una industria con cada vez menos espacio para los experimentos y la formación de nuevos profesionales, los concursos son la primera oportunidad que muchos de nosotros hemos tenido para adaptarnos a una disciplina de trabajo

Els concursos ens proporcionaven varies coses fonamentals que, en el nostre estat d’autors larvaris, no hauríem obtingut

para explicar lo que queríamos.

enlloc més. Ens proporcionaven un públic (el jurat del concurs i, si tot anava bé, els que llegissin les obres guanyadores), ens

Los concursos nos proporcionaban varías cosas fundamentales que, en nuestro estado de autores larvarios, no habríamos

feien adonar de que hi havia una sèrie de requisits tècnics (proporcions, mides i tot el que te que veure amb la reproducció

obtenido en ninguna parte más. Nos proporcionaban un público (el jurado del concurso y, si todo iba bien, los que leyeran

tècnica del nostre art) que feia falta dominar a més de tenir una bona història o quelcom per explicar i ens plantejaven una

las obras ganadoras), nos hacían dar cuenta de que había una serie de requisitos técnicos (proporciones, medidas y todo

data d’entrega. Les dates d’entrega són un altre tema del que els estudiosos han parlat poc, però us asseguro que si no fos

lo que tiene que ver con la reproducción técnica de nuestro arte) que hacía falta dominar, además de tener una buena

per la seva existència el corpus de grans obres que ha donat el medi es veuria reduït a una tercera part. Som un col·lectiu

historia o algo por explicar, y que nos planteaban una fecha de entrega. Las fechas de entrega son otro tema del que los

dispers i indolent, - que s’hi farà!!. Posar-nos data es fer-nos un favor.

estudiosos han hablado poco, pero os aseguro que si no fuese por su existencia el corpus de grandes obras que ha dado

Jo vaig participar (crec que a la cinquena edició) al concurs de Còmic Ciutat de Cornellà i fa anys que, de manera més o menys regular, hi participo com a jurat . El fet d’haver estat als dos costats de la barrera fa que em provoquin molt respecte les hores, idees i il·lusions que se’ns despleguen al davant quan hem de decidir.

el medio se vería reducido a una tercera parte. Somos un colectivo disperso e indolente, - ¡que vamos a hacer!. Ponernos fecha es hacernos un favor. Yo participé (creo que en la quinta edición) en el concurso de Cómics “Ciudad de Cornellà” y hace años que, de manera

Les collites son diverses. Hi ha ocasions en el que el nivell general és fluix, i no hi ha molta discussió sobre quina és l’obra que destaca. Aquest any hem discutit, hem rigut, hem defensat històries, pàgines i conceptes. Apretant les dents hem deixat

más o menos regular, participo como jurado. El hecho de haber estado en los dos lados de la barrera hace que me provoquen mucho respeto las horas, ideas e ilusiones que nos despliegan en frente cuando debemos decidir.

fora bons còmics per a premiar còmics encara millors. Potser és que la vint-i-cinquena edició s’ho valia, o potser és pura

Las cosechas son diversas. Hay ocasiones en el que el nivel general es flojo, y no hay mucha discusión sobre cuál es la obra

casualitat, però hem vist bons dibuixos, bones històries i joves autors amb un control del medi que voldrien per a ells molts

que destaca. Este año hemos discutido, hemos reído, hemos defendido historias, páginas y conceptos. Apretando los dientes

veterans.

hemos dejado fuera buenos cómics para premiar cómics todavía mejores. Quizás es que la veinticinco edición se lo valía, o quizás es pura casualidad, pero hemos visto buenos dibujos, buenas historias y jóvenes autores con un control del medio

Benvinguts, ha estat un plaer. Estic convençut de que llegiré més coses vostres.

que querrían para ellos muchos veteranos.

Albert Monteys Dibuixant i Director de El Jueves

Bienvenidos, ha sido un placer. Estoy convencido de que leeré más cosas vuestras. Albert Monteys Dibujante y Director de El Jueves

8

9


Premi Concurs de Còmics “Ciutat de Cornellà” “Pulgarcito” d’Àlex Redondo Balmaña, 27 anys (Barcelona) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Premi a la millor historieta d’humor “Clones” d’Igor Fernández Fernández, 25 anys (Amorebieta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Premi al millor guió “Hartos de esquilar ovejas” de Wahab Zeghlache, 25 anys (Barcelona) i Santiago Calderón Ruiz, 23 anys (Barcelona) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Premi a la millor historieta en català “Bellesa exterior?” d’Ernest Sala Perelló, 21 anys (Sant Esteve d’en Bas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Premi al millor autor local “Salchicha marina” d’Eric Orias Rodríguez, 20 anys (Cornellà de Llobregat). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

“Diario a bordo” de Beatriz Tormo Martín, 24 anys (Barcelona) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 “La bicicleta” de Martín Romero Outeiral, 27 anys (Santiago de Compostela) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 “Demasiado tarde” de Joan Cornellà Vázquez, 28 anys (Blanes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Premi al millor autor júnior “L’eruga” de Guille de las Heras Fló, 15 anys (Cornellà de Llobregat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Premi animació i còmic “Banana Surprise” d’Òscar de las Heras Fló, 12 anys (Cornellà de Llobregat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

10

11


Àlex Redondo Balmaña

12

13


14

15


Igor Fernรกndez Fernรกndez

16

17


18

19


Wahab Zeghlache i Santiago Calder贸n Ruiz

20

21


22

23


Ernest Sala Perell贸

24

25


26

27


Eric Orias RodrĂ­guez

28

29


Beatriz Tormo MartĂ­n

30

31


32

33


MartĂ­n Romero Outeiral

34

35


36

37


Joan Cornellà Vázquez

38

39


40

41


Guille de las Heras Fl贸

42

43


http://nou.cornellaweb.com/ca/BananaSurprise.asp

44

Òscar de las Heras Fló

45


Jordi García, Regidor Delegat de Joventut i Solidaritat.

Enric de Vilalta, director del Centre de Normalització Lingüística. José Solana, director de l’Escola de Còmic “Joso”. Carlos Azagra, dibuixant. Albert Monteys, dibuixant. Jordi Coll, editor d’Amaníaco. Encarna Revuelta, colorista.

Belén Rodríguez, coordinadora del Concurs de Còmics. Òscar Mestre, director de Joventut i Solidaritat.

Alan Kanjo Navero Calafell • Àlex Pérez Fernández Besalú • Àlex Redondo Balmaña Barcelona • Alexis Camacho Casas Sant Boi de Llobregat • Alexis Nolla Revert Barcelona • Alfonso Herrera Martínez L’Hospitalet de Llobregat • Alicia Grande Bayona Barcelona • Andrea de la Rubia Gómez-Morán Gijón • Anna Colominas Abelló El Prat de Llobregat • Bárbara Domenech Gil Abrera • Beatriz Tormo Martín Barcelona • Bernat Monge Barcelona • Cristian Andrés Fernández Corbí Alcoi • Cristina Bru Sánchez Manresa • Cristina García Granado Madroñera • Daniel García Morillas Cerdanyola del Vallès • David Fernández Sánchez Martorell • David Muñoz Palomares Barcelona • David Valderrabano Font Sant Joan Despí • Diego Puentes Diéguez Pontevedra • Eduard Danés Farraron Arenys de Mar • Eduard Fortuny Cinta Barcelona • Eduardo Moyano Olmo Manlleu • Elena de Sus Gobantes Huesca • Elena Fernández Bayo Barcelona • Eric Orias Rodríguez Cornellà de Llobregat • Ernest Sala Perelló Sant Esteve d’en Bas • Esteban Gabriel Barria Elche • Esther Romero Cané Lliçà d’Amunt • Eva María Sala Romá Alicante • Félix González Fernández Avilés • Francisco Javier López Idígoras Madrid • Guillem de las Heras Fló Cornellà de Llobregat • Guillem Ruiz Alebrón Lleida • Hari Morales Ruiz Barcelona • Hugo Sánchez Díaz Sant Josep Sa Talaia • Igor Fernández Fernández Amorebieta • Jacobo Gómez Briz Camaleño • Jacqueline Casal Barros Redondela • Javi Fernández Fernández Olesa de Montserrat • Joan Cornellà Vázquez Blanes • Jordi Miguel Puente Barcelona • Jordi Solano i Páez Barcelona • José María Ken Las Rozas • José Redondo Martínez Depinillos Madrid • Juan Hernández Sánchez Barcelona • Laia Pascual García Martorell • Laura Moreno Yanguas Madrid • Lidia Peres Muñoz Barcelona • Mª Antonia Company Barceló Barcelona • Mario Domínguez Soler Alcoi • Martí Albert Blanco Barcelona • Martín Romero Outeiral Santiago de Compostela • Miguel Ángel Valenzuela Solís Alboraya • Nadia Hafid Márquez Terrassa • Nat Guix i Castells Igualada • Noelia Abellán Triguero Albacete • Noemí Ruiz Augusto Getxo • Núria Campillo Espigares Martorell Òscar de las Heras Fló Cornellà de Llobregat • Pablo Fidel Quiles Corbí Alicante • Pere Devesa Peiró Oliva • Raquel Pousa Álvarez Getxo • Reyes Faro Avalle Vigo • Salvador Espín Bernabé El Esparragal • Santiago Calderón Ruiz Barcelona • Sergi Delgado García Cornellà de Llobregat • Tamara Hernández Ledesma Manresa • Toni Infante Gutiérrez Barcelona • Toni Vallès Català Castellvell del Camp • Victor Dual Fusté Cornellà de Llobregat • Wahab Zeghlache Barcelona • Xavi Martínez Mateo Cornellà de Llobregat • Xevi Benítez Pons Sant Privat

46

47

Còmics a Cornellà 2009  

Publicació de les obres premiades del 25 Concurs de Còmics Ciutat de Cornellà / Publicación de las obras premiadas del 25 Concurso de Cómics...

Advertisement