Page 1

MetalMakina www.metalmakina.com

Eylül - Ekim 2013

Fiyat›: 10 TL

Say›:203

Metal ‹flleme ve Makina Teknolojileri Tan›t›m ve Pazarlama Dergisi

Durmazlar, 100 “en de¤erli marka” içinde yer al›yor Takasla ihracat makine sektöründe hedef pazarlar› geniflletecek Y›lmaz Redüktör’den Türkiye’nin gelece¤ine yat›r›m SECO’nun global de¤erleri verimlili¤i zirveye tafl›yor

Kal›pç›lar Vadisi için çal›flmalar tüm h›z›yla sürüyor Baykal Makine, 20 bininci makineyi Alabama’ya gönderdi Posco Assan TST görkemli bir törenle aç›ld› Metal sektöründe en çok ifl kazas› pazartesi gerçeklefliyor

Metal Makina Sektörünün ‹lk Dergisi


1


2


3


4


5


‹Ç‹NDEK‹LER HABER • Durmazlar, 100 “en de¤erli marka” içinde yer al›yor 34 • Takasla ihracat makine sektöründe hedef pazarlar› geniflletecek 36 • Y›lmaz Redüktör’den Türkiye’nin gelece¤ine yat›r›m 40 • Nihat Ergün: KOB‹’ler ölçek büyütmek mecburiyetinde 42 • Kal›pç›lar Vadisi için çal›flmalar tüm h›z›yla sürüyor 48 • Kennametal ile Haimer müflterilerine avantaj sa¤lamak için iflbirli¤ine gitti 56 • Walter EMO Fuar›’nda “‹novasyon Ödülü” ald› 58 • Uddeholm çelikleri UKUB’a sponsor oldu 60 • Baykal Makine, 20 bininci makineyi Alabama’ya gönderdi 60 • Schunk, Bosch’un “Küresel Tedarikçi Ödülü”nü ald› 62 • Rockwell Automation’dan makine imalatç›lar›na teknik e¤itim 62 • Korkmaz Çelik yeni pazarlarla ihracat›n› artt›racak 64 • Nordex ‹zmir’de kanat üretimi için TPI Composites ile anlaflma imzalad› 64 • Posco Assan TST görkemli bir törenle aç›ld› 66 • ‹MDER, 2013’e 10 kala “Uluslar aras› ‹fl Makineleri Kongresi” düzenliyor 70 • ‹thalat›n yüzde 73.7’sini ara mallar oluflturdu 70 • Metal sektöründe en çok ifl kazas› pazartesi gerçeklefliyor 72 • Haas Automation, Avrupal› CNC E¤itmenleri için konferans düzenliyor 74 • Tempa Pano, yeni tesisiyle üretim kapasitesini dört kat›na ç›kar›yor 76 • NSK Avrupa’n›n CEO’su Dr. Jürgen Ackermann oldu 78 • Savunma sanayinde KOB‹’lerin pay› her geçen gün art›yor 78 • Bosch’tan Yerel Tedarikçilerine Global Ödül 80 • 3M iflçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda fark›ndal›¤› art›rmaya devam ediyor 82 • Avrupa’da sanayi üretimi beklenenden h›zl› düfltü 82 • Timken çelik ve rulman birimini ay›r›yor 84 • Sanayide ciro yüzde 14,8 artt› 84 • ‹hracatç›lar “H›zl› Prototipleme Merkezi” kuruyor 86 • Çelik ihracat›nda Ortado¤u geriliyor, Uzakdo¤u pazar› büyüyor 88 • Airbus teknolojisi Avrupa Serbest Bölgesi’ne geliyor 92 • Siemens’in Türk flirketlerden gerçeklefltirdi¤i tedarik 300 milyon Euro’yu geçti 94 F‹RMA-ÜRÜN • NSK rulmanlar›n performans›n› gelifltirmeye devam ediyor 98 • Volt Motor, Turquality ile gücüne güç katmaya devam ediyor 100 • Figes, 70 kiflilik mühendis kadrosuyla makine sektörünün hizmetinde 102 • Güvenal Teknik H›rdavat, yeni ürün katalo¤unu yay›nlad› 110 • Rollomatic GrindSmart XW20mm çap›nda tak›mlar tafllayabiliyor 112 • Haas’tan Yüksek H›zl› Silindir Kaml› Döner Tabla 114 • Kare kutup teknolojisi yüzey tafllamadaki üretkenli¤i %200’e

6

Eylül - Ekim 2013

kadar yükseltti 116 • Tafllama devi Kellenberger Almanya’daki EMO Fuar›’nda 122 • Motor üretim fabrikas›nda insan-robot iflbirli¤i 134 • Ruukki yeni z›rh çeli¤i Ramor 550 ile yap›lar›n daha da hafiflemesini sa¤l›yor 136 • Fronius, sundu¤u yeni teknik hizmetlerle yenilikçi ad›mlara öncülük ediyor 138 • Konecranes’in Geliflmifl Teflhis Hizmetleri; hassasl›¤› ve verimlili¤i artt›r›yor 142 • Yaz›l›m mühendisli¤indeki yeni yaklafl›mlar yenilikçi makine konseptlerini beraberinde getiriyor 146 • Daha uzun tak›m ömürleri ve güvenilir ifl süreçleri 154 • Kenar bafl›na maliyet düflürme çabalar›, yeni yüzey freze tak›mlar›na yön veriyor 158 • Uçak motoru ifllemede yeni bir anlay›fl 168 • EMO Hannover’da yüzlerce yeni ürün profesyonellerle ilk kez bulufltu 178 • 3 boyutlu taramada yüksek hassasiyet 182 • Kal›p ve tak›m yap›m›nda yüksek hassasiyetli frezeleme 182 • Ero¤lu’ndan ekonomik uygulamalar için yeni torna tak›mlar› 186 • Yüksek h›zl› tafllama için ak›ll› tak›m yolu stratejisi 186 • A¤›r ifl parçalar› için iflleme tezgah› 187 • Yal›n üretim için komple iflleme tezgah› 188 • Iscar’›n tak›m ailesine yeni üyeler dahil oldu 188 • Güvenilir delme ve frezeleme 189 • Ak›ll› üretim için bütüncül çözüm 190 • Esnek ve ak›ll› 3 boyutlu CNC ölçüm sistemi 190 • Okuma’dan ifllevsel ve befl eksenli tezgahlar 191 • LTC 35XLY: ‹htiyaca özel CNC torna tezgah› 193 RÖPORTAJ • Ümit Erdem: SECO’nun global de¤erleri verimlili¤i zirveye tafl›yor 196 • Ünlü Teknik çözüm odakl› yaklafl›m›yla müflterilerini daha verimli k›l›yor 198 FUAR • Fastener Fair Turkey ba¤lant› elemanlar› sektörüne yeni bir soluk getirecek 203 • AluExpo 2013, 32 ülkenin kat›l›m›yla uluslar aras› pazarlar için bir köprü kuracak 204 ANAL‹Z: Metalurji Malzeme ve Döküm Teknolojileri Üretimin gelece¤ini malzemenin gücü flekillendiriyor 209 MAKALE • Çelik delmede yeni yaklafl›m 213 • Zorlu çal›flma koflullar›na haz›r: Çimento endüstrisi için do¤ru tahrik çözümleri 217

www.metalmakina.com


7


B‹ZDEN Türkiye yine çok s›cak bir yaz› geride b›rak›rken, s›cakl›¤›n sonbahar ve k›fl aylar›nda da düflmesi beklenmiyor. Suriye ve M›s›r krizi ile bafllayan bunalt›c› hava etkisini sürdürürken, piyasalarda hakim olmaya bafllayan seçim rüzgar› ise görüflü hafiften engellemeye bafllad›. Tabii bunlara döviz kurundaki ve yat›r›m araçlar›ndaki kaygan zemini de eklemek gerekiyor. Makine sektörü ise böyle bir ortamda kendisine flemsiye olacak bir rota belirlemeye çal›fl›yor. Konu elbette yaln›zca makine sektörüyle alakal› de¤il, ekonominin bütününde önceden kestirilmesi zor bir süreç yaflan›yor. Ekonomi programlar›ndaki pahal› tak›m elbiseli analistler sözü, “bekleyip, görece¤iz” fleklinde ba¤layabiliyorlar. Oysa ne micro ölçekte sektör, ne de makro ölçekte ekonominin tamam› için iflleri yürütmek, program› kapatmak kadar kolay de¤il. Dünya 2007’de nur topu gibi bir krizi kuca¤›nda ald›¤›nda, sanc›l› bir dönem yaflad› ve halen yaflamaya devam ediyor. Buralarda s›kça dile getirdi¤imiz üzere dengelerde ciddi de¤iflimler, hedefler de ise keskin sapmalar oldu. Peki geride kalan 4-5 y›l içinde ne yaflad›k, bundan sonra ne yaflayaca¤›z? Klasik bir teoridir; büyük ekonomiler ne zaman zora düflse, efl zamanl› olarak dünyan›n bir yerinde- genel de ise bize yak›n co¤rafyalarda - bir savafl, kimilerine göre ise “bahar” yaflan›r. Maalesef Türkiye de bu periyodik bahar havalar›ndan hemen grip kapar. Sorunu iyi anlamak ve gelece¤e dair ç›kar›mlarda bulunabilmek için dürüstçe bir yaklafl›mla olaylar› de¤erlendirmek gerekiyor. Bundan daha bir-iki y›l öncesine kadar Türkiye’nin özellikle ihracatta yol alabilmesi için bulunan çözüm, hedef pazarlar›n çeflitlendirilmesiydi. Çeflitlili¤in reçetesi ise bize yak›n olan Kuzey Afrika’dan, Güney Amerika ülkelerine kadar birçok ülkeyi kapsayan maddeler içeriyordu. Hatta sektörel stratejik kalk›nma planlar›nda da bu yaklafl›ma s›kça de¤iniliyor ve üreticilere ihracat için bu co¤rafyalar iflaret ediliyordu. Peki bugün?

KÜNYE Kurucuları M.Mustafa Kömürlüoğlu Atıf Cengiz İmtiyaz Sahibi Ahmet Pelit Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Selver Pelit Genel Koordinatör Emel Şenyüz Yayın Danışmanı Vedat Gökçe Yazı İşleri Erdem Çağlayan Reklam Grubu Başak Pelit Fahriye Ziyade Hafise Ergün Hazırlık&Tasarım AjansMik Ltd. Şti. Grafik Tasarım Mehmet Can Pelit Bilgi İşlem Koordinatörü Ali Birim İçerik Hazırlık Özde Yayıncılık ve Kurumsal İletişim Hiz. Tel:0212 552 99 90 Baskı Şan Ofset Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. No:13 Şişli-İstanbul Tel:0212 289 24 24 Yayın Türü Yerel-Süreli Yayın Satış Merkezleri NT Mağazaları Dağıtım Kargo - PTT

Bugün ne oldu; birkaç y›l sürecek bir bahar bafllad› ve söz konusu co¤rafyalara özellikle Kuzey Afrika ülkeleri- ifl yapmak bir yana, seyahat etmek bile cesaret gerektirir oldu. Küresel krizden en çok etkilendi¤i ifade edilen büyük ekonomiler ise bugün itibariyle üretim ve ihracat dengelerinde agresif olmasa da dikey yönlü pozitif bir art›fl yafl›yorlar. EMO Hannover Fuar›’ndan gelen ilk bilgiler özellikle büyük makine üreticilerinin birkaç y›l öncesine göre daha memnun olduklar› yönünde. Türkiye son dönemlerde özellikle enerji sektöründe ciddi bir yabanc› yat›r›mc› çekmeye bafllad›. Bu makine sektörüne dolayl› yollardan yans›yacakt›r. Ama as›l konumuz olan üretim ve üretimi satabilme noktas›nda pazarda genel bir huzursuzluk havas› hakim. Bu havay› ödeme dengelerinden, yeni yat›r›mlar›n yavafllamas›na kadar birçok göstergede izlemek mümkün. Bugün art›k bilgiye ulaflmak çok daha kolay hale geldi. ‹flletmelerde çal›flan nitelikli insan kayna¤› say›s› artmaya bafllad›. Üretmenin tek bafl›na yeterli olmad›¤›, as›l can

Yönetim Merkezi AjansMik Ltd. Şti. Perpa Ticaret Merkezi B. Blok Kat.11 No: 1928 Okmeydanı - Şişli 34384 İstanbul - Turkey Tel:+90 212 222 93 71 (pbx) +90 212 320 80 32 - 33 Fax:+90 (212) 222 93 74 Almanya Temsilcisi EISENACHER MEDIEN WELCKERSTR.22 D-53113 BONN Phone: +49 0228 24 99 860 • Fax: +49 0228 65 00 76 e-mail:info@eisenacher-medien.de Tayvan Temsilcisi

suyunun yüksek katma de¤erli ürünlerden geçti¤i bir anlay›fl hakim oldu. Bunu baflara-

Ringier Trade Media Ltd.

bilecek bilgi ve üretim tecrübesine geçmifle oranla daha çok hakimiz. Tüm bunlar› bir

9F-2, No. 200, Zhongming Rd., North District,

araya toplamak gerekirse, stratejik yol haritalar› rüzgar›nda bir o yana bir bu yana savrulan firmalardan olmak yerine; do¤ru bilgi temelli, gerçekçi öngörülerle haz›rlanm›fl bireysel stratejiler çok daha yararl› olacak gibi görünüyor. 2013 ve devam›nda dile getirilen hedefler tutturulursa bu baflar› yine zeki Türk giriflimcisinin ve sanayicisinin olacak.

Taichung 404, Taiwan Tel: +886 4 2329 7318 sydneylai@ringier.com.hk web: www.metalmakina.com e-mail: info@metalmakina.com MetalMakina Dergisi

Eylül - Ekim 2013 Sayı: 203

Sayg›lar›mla, Erdem ÇA⁄LAYAN erdem@ajansmik.com

8

Eylül - Ekim 2013

Fiyatı: 10 TL KDV Dahil İki ayda bir yayınlanır ISSN 1303-6378 © MetalMakina Dergisi Baskı Yeri ve Tarihi: İstanbul - 25 Eylül 2013 Dergimizde yayınlanan yazılardaki görüşler yazarlara, reklamlardaki sorumluluk © MetalMakina reklam verene aittir.© Dergisindeki yazı ve fotoğraflar izinsiz kullanılamaz.


9


10


11


12


13


14


15


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


000 31


32


33


HABER

Durmazlar, 100 "en de¤erli marka" içinde yer al›yor Sektöründe ilk ve tek Ar-Ge Merke zini kurarak teknolojiye yat›r›m ya pan Durmazlar, 5 k›tada 80 ülkeye ihracat yaparak sektöründe ihracat li derli¤i bayra¤›n› tafl›yor. Yap›lan bir araflt›rma Durmazlar’›n marka de¤e rinin 16 milyon dolar seviyesinde oldu¤unu ortaya koydu. Türkiye makine sektörünün öncü kurulufllar›ndan olan, ayn› zamanda Türkiye’nin ilk yerli tramvay›n› üreten Durmazlar, baflar›lar›n› belgelendirmeye devam ediyor. Uluslararas› marka de¤erlendirme flirketi Brand Finance’›n Türkiye’de 7'nci kez düzenledi¤i ‘Türkiye'nin En De¤erli Markalar›' listesinden sektörünün ihracat lideri Durmazlar, ilk 100 aras›ndaki yerini ald›. Sektöründe say›s›z ilke imza atarak baflar›lar›n› belgelendirmeye devam eden Durmazlar, marka de¤erlendirme kuruluflu Brand Finance'in haz›rlad›¤› ‘Türkiye'nin En De¤erli Markalar›' listesinde ilk 100 aras›nda yerini ald›. Yap›lan araflt›rma Durmazlar’›n marka de¤erinin 16 milyon dolar de¤erinde oldu¤unu ortaya koydu. Sektöründe ilk ve

recine yüksek kaliteli çözüm oluflturan ve genifl yelpazeye yay›lan Durmazlar’›n, bugün 50.000 adet makinesi dünyan›n dört yan›nda ve farkl› endüstrilerde kullan›l›yor. 55 y›ll›k tecrübe, 100.000m2 kapal› alana sahip 3 modern üretim tesisi ve 6000 adet y›ll›k üretim adedi ile Durmazlar, dünyan›n en büyük sac iflleme makineleri üreticilerinden biri olarak konumlan›yor. ‹lk yerli tramvay›n üreticisi

tek Ar-Ge Merkezini kurarak teknolojiye yat›r›m yapan Durmazlar, 5 k›tada 80 ülkeye ihracat yaparak sektöründe ihracat liderli¤i bayra¤›n› tafl›yor. Yüksek performans sac iflleme makineleri üreten flirket, ileri sac iflleme teknolojilerini küçük atelyelerin dahi kullanabilece¤i eriflilebilirli¤e ulaflt›rma hedefiyle faaliyetini sürdürüyor. Ürün ve servisleri her sac iflleme sü-

Türkiye’nin ilk yerli tramvay› '‹pekböce¤i', tasar›m›, mekanik aksamlar› ve dijital teknolojileri de dahil olmak üzere tamam› Durmazlar Makine taraf›ndan gelifltirildi. 56 kiflilik bir ArGe ve 60 kiflilik bir üretim ekibinin 2,5 y›l süren yo¤un çal›flmalar› sonucu tamamland›. Kapasitesi 250 kifli olan ve tam doluyken yüzde 8.2'lik e¤imi t›rmanabilen tramvay›n 'Bogie' olarak adland›r›lan yürüyen aksam› da ayn› ekibin imzas›n› tafl›yor. Geliflmifl teknolojiye ihtiyaç duyan 'Bogie' üretimi flu anda Türkiye de dahil sadece 6 ülkede gerçeklefltirilebiliyor. ‹pekböce¤i'nin güvenlik sistemleri de son derece geliflmifl bir teknolojiye sahip. 5 ayr› fren modülü, yüklü halde 50 tonu geçen arac›n acil durumlarda maksimum 46 metrede durmas›n› sa¤l›yor. Modüllerden herhangi birinin ar›zalanmas› durumunda ise ek koruma sistemleri devreye giriyor. Durmazlar Makine y›lda ortalama 100 adet tramvay üretmeyi hedefliyor.

34

Eylül - Ekim 2013

www.metalmakina.com


000 35


HABER

Takasla ihracat makine sektöründe hedef pazarlar› geniflletecek Türkiye, ihracatta yeni bir uygulama bafllatt›. Takasla ihracat Haziran ay›n da devreye girdi. ‹hracat potansiyeli olan ancak bankac›l›k ve kambiyo re jimlerinde s›k›nt›l› olan ülkelerle ta kas usulü ihracat gerçeklefltirilebilmesinin yolunu açan sistemin ilk örnekleri A¤ustos ay› içinde gerçeklefl tirildi. fiuana kadar 14 firman›n 56 milyon dolarl›k ihracat yapt›¤› belirti liyor. Peki, bu sistem makine sektörü ne nas›l yans›yacak? ‹çeride ve d›flar›da yaflanan ekonomik geliflmelere, siyasetin nabz›ndaki art›fl da eklenince özellikle ihracat yapan firmalar›n gelece¤e iliflkin beklentilerinde belirsizlik a¤›rl›k kazand›. Baflta 2023 vizyonu olmak üzere, sektörel bazda ortaya konan hedeflerin nas›l seyredece¤i tart›fl›lmaya baflland›. Böyle bir ortamda ihracatç›y› desteklemek ad›na neler yap›labilece¤i konuflulurken, haziran ay›nda yürürlü¤e giren “Takasla ‹hracat” sistemi dikkatlerin bu noktaya çevrilmesine neden oldu. Sistem ne getiriyor, nas›l iflliyor ve makine sektörüne yans›malar› nas›l olacak? Sektörde merak edilen bu konular›n yan›tlar› ilerleyen dönemde daha net ortaya ç›kacak olsa da ilk veriler ›fl›¤›nda yorumda bulunmak mümkün. Takas iflleminde ithalat ve ihracat›n ayn› gümrük müdürlü¤ünden yap›l mas› zorunlu Bafllang›ç olarak söylemek gerekirse, takasla ihracat›n ilk olumlu yans›mas›n›n hammadde konusunda olaca¤› dile getiriliyor. Gümrük ve Ticaret

36

Eylül - Ekim 2013

Adnan Dalgak›ran Takasla ‹hracat yöntemiyle ihracat›n y›ll›k 20 milyar dolar› bulmas› bekleniyor. Buna göre ihracat potansiyeli olan ancak bankac›l›k ve kambiyo rejimlerinde s›k›nt› olan ülkelerle takas usulü ihracat yap›labilecek. Uygulanan yöntemde takas usulü ticarette uluslararas› ambargo uygulanan ‹ran ve Türk Cumhuriyetlerinin yan›nda bankac›l›k sisteminin geliflmedi¤i Afrika ülkeleri baflta olmak üzere 50’ye yak›n bölgeye ihracat›n da önü aç›lacak. Maliye ve Ekonomi Bakanl›klar›n›n destekledi¤i proje ile y›ll›k 15-20 milyar dolar de¤erinde takas ihracat› yap›lmas› hedefleniyor.

Bakanl›¤› Gümrükler Genel Müdürlü¤ü'nce 28 Haziran 2013 tarihinde yay›mlanan genelgeye göre, takas usulüne göre ticaret yap›lmas› alt› flarta ba¤land›. Buna göre, "Takas iflleminde taraflar›n ayn› gerçek veya tüzel kifli olmal›. Takas ifllemine iliflkin ithalat ve ihracat iflleminin ayn› gümrük müdürlü¤ünden yap›lmal›. Takas ifllemi gerçeklefltirilece¤inin ithalat ve ihracat ifllemlerinin yap›lmas› planlanan gümrük müdürlü¤üne dilekçe ile bildirilmesi ve takasa iliflkin sözleflmenin (Takas sözleflmesinin ithal ve ihraç edilecek eflyan›n cinsini, Gümrük Tarife ‹statistik Pozisyonunu, miktar›n›, birim fiyat›n›, toplam de¤erini ve sözleflme süresini içermesi gereklidir.) asl› ve yeminli tercüman taraf›ndan yap›lan Türkçe çevirisinin dilekçeye eklenmeli. Takas ifllemi kapsam›nda yap›lan ithalatlarda Kaynak Kullan›m› Destekleme Fonu (KKDF) tutar› için 4458 say›l› Gümrük Kanununun 202'inci maddesi çerçevesinde teminat verilmeli. Eflya ihracat›n›n önce yap›lmas› halinde, ilk ihracat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde takas iflleminin tamamlanmal›. Eflya ithalat›n›n önce yap›lmas› halinde, ilk ithalat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde takas iflleminin tamamlanmal›" Adnan Dalgak›ran: “Hammaddeyi daha ucuza mal etmek mümkün olacak” Orta Anadolu Makine ve Aksamlar›

www.metalmakina.com


000 37


HABER ‹stanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ‹hracatç› Birli¤i (‹KM‹B) Baflkan› Murat Akyüz de, sistemin ilk olarak ‹ran ile uygulamaya geçti¤ini söyledi. Akyüz, "Örne¤in ‹ran'a buradan ithal etmek istedi¤i ürünleri gönderece¤iz. Onlardan da bunun karfl›l›¤›nda para de¤il, plastik hammadde alaca¤›z. Ayr›ca uluslararas› herhangi bir ambargo kural›n› da ihlal etmifl olmayaca¤›z" dedi.

‹hracatç›lar› Birli¤i Baflkan› Adnan Dalgak›ran konuyla ilgili yapt›¤› de¤erlendirmesinde, sistemin d›fl ticaret a盤›n›n giderilmesinde önemli rol oynayabilece¤ini dile getirdi. Dalgak›ran’a göre uygulama makine sektöründe olumlu yans›ma bulacak. Adnan Dalgak›ran hayata geçirilen uygulaman›n Türkiye ihracat› için önemli oldu¤unu ifade etti¤i de¤erlendirmesinde, pazar çeflitlili¤inin de güçlenece¤ine vurgu yapt›. Dalgak›ran, "Takasla ihracat d›fl ticaret a盤›na da merhem olur. Çok daha uygun

fiyatlara hammadde alabiliriz" fleklinde konufltu. Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) Baflkan› Mehmet Büyükekfli ise uygulaman›n kambiyo sorunu olan ülkeler aç›s›ndan önemli oldu¤unu kaydetti. Takasla gerçekleflen ticaretin Kaynak Kullan›m› Destekleme Fonu (KKDF) kesintisinden muaf tutuldu¤unu belirten Büyükekfli, "Uygulaman›n Türkiye'nin ihracat hacmini en az yüzde 5-10 puan art›raca¤› düflünüyoruz" dedi.

Sistem, finansal aç›dan veya siyasi iliflkiler nedeniyle ihracat›n güç koflullarla yap›ld›¤› ülkelerde daha rahat iliflki kurulmas›n› mümkün k›lacak. Buna göre sistem finansal s›k›nt›lar›n oldu¤u tüm ülkelerle uygulanacak. Sistemde önemli nokta A flirketinden B flirketine mal gönderiliyorsa, gelecek malda yine B flirketinden A flirketine gelmeli. Araya 3'üncü bir flirket giremiyor. Türkiye'nin yüksek olan ithalat rakamlar›n›n daha da büyümesinden endifle edildi¤i için vadeli olarak yap›lan ithalatlardan KKDF al›n›yordu. Fakat bu sistemle ortada para olmayaca¤› için KKDF kesintisi de uygulanmayacak.

Toshiba enerji sistemleri iflini gelifltirmeye yönelik yeni sat›fl flubesini açt› Toshiba Corporation, yüzde yüzüne sahip oldu¤u Türkiye’deki sat›fl ifltiraki Toshiba Altyap› ve Elektronik Anonim fiirketi’nin (TAET) faaliyete geçiflini ‹stanbul’da, Toshiba Corporation Baflkan Yard›mc›s› ve Enerji Sistemleri ‹fl Birimi Baflkan› Yasuharu Igarashi’nin kat›l›m›yla düzenlenen aç›l›fl töreni ile duyurdu. Eylül 2010’da kurulan önceki pazarlama ifltirakinin yerini alacak olan TAET, Türkiye ve çevresindeki bölgedeki termal, hidro, rüzgar ve sola fotovol-

38

Eylül - Ekim 2013

taik enerji sistemlerinin sat›fl tan›t›mlar›n›n gelifltirilmesinden sorumlu olacak. Türkiye’deki ekonomik büyüme paralelinde son dönemdeki elektrik talebi art›fl› y›ll›k %6 düzeyinde art›fl gösteriyor. Türk hükümeti bu do¤rultuda elektrik üretimini 2023 y›l›nda iki kat art›flla 125 GW’a ç›karmay› planl›yor. Toshiba pazara, aralar›nda dünyada en yüksek pazar pay›na sahip oldu¤u yüksek verimli termal ve jeotermal enerji sistemlerini de içeren kapsaml› bir enerji üretim teknolojisi

seçenekleri sunacak. Hidro enerji sisteminde Toshiba’n›n Türkiye’deki proje deneyimi 1978’e kadar uzan›yor. ‹lerleyen dönemde TAET sermaye taban›n› daha da güçlendirme hedefi do¤rultusunda yerel partnerlerle iflbirli¤ini gelifltirecek. TAET’i Türkiye ve komflu ülkeleri kapsayan bölgede sat›fl ve tedarik üssü olarak konumlayan Toshiba, 2017 mali y›l›nda 400 milyon dolarl›k sat›fl hedefliyor.

www.metalmakina.com


39


HABER

Y›lmaz Redüktör’den Türkiye’nin gelece¤ine yat›r›m

Y›lmaz Redüktör taraf›ndan Üniversiteye Hibe edilen ve 4 Aral›k 2010 tarihinde temeli at›lan Kastamonu Üniversitesi Sabahat-Mesut Y›lmaz Meslek Yüksek Okulunun inflaat› tamamland›. 4 Aral›k 2010 tarihinde ilk kazma vurulan ve 3 y›l gibi bir sürede tamamlanan Kastamonu Üniversitesi Sabahat-Mesut Y›lmaz Meslek Yüksek Okulunun aç›l›fl›, 7 Eylül’de gerçeklefltirildi. Y›lmaz Redüktör ailesi taraf›ndan yapt›r›lan okul; 1 bodrum ve 3 kat olmak üzere toplam 6.500 m2 kapal› alandan oluflmaktad›r. Okulda 6 Adet Salon, 1 Seminer Salonu, Kütüphane, Ö¤renci kantini, Aç›k ve Kapal› Kafeterya, Laboratuvar ve 27 Adet Derslik bulunuyor. Kastamonu Üniversitesi Sabahat-Mesut Y›lmaz Meslek Yüksek Okulunun aç›l›fl›na Bakanlar›m›z, Milletvekillerimiz, Kastamonu Valisi, Emniyet Müdürleri, Askeri Komutanlar, Yerli

40

Eylül - Ekim 2013

ve yabanc› bir çok ifl adam›, Kastamonu ilçeleri ve di¤er il,ilçe belediye baflkanlar›, Bürokratlar, Kastamonu Üniversitesi Rektörü ve ö¤retim görevlileri, Abana Kaymakam›, Kastamonu Dernek ve Vak›f› üyeleri,Abana ve çevre ilçe sakinlerinin ve kay›t yapan ö¤rencilerin kat›l›m›yla 7 Eylül 2013 Cumartesi, Kastamonu’nun Abana ilçesinde görkemli bir aç›l›fl töreni ile e¤itim ve ö¤retim hayat›na bafllad›. Ayr›ca okulun çevresinde bulunan sa¤l›k oca¤› ve orman tesisleri sat›n al›narak okul bünyesine kat›ld›.

Okuluda 9 adet bölüm aç›lacakt›r;

fiirketten yap›lan yaz›l› aç›klamada meslek yüksek okuluna iliflkin flu bilgiler akar›ld›:

Bölümler seçilirken çevre, bölge ve ilçenin özelliklerine uygun de¤erlendirmeler yap›lm›fl ve en çok talep gören bölümler seçilmifltir. 2013-2014 e¤itim ve ö¤retim y›l›nda ilk 4 s›radaki bölümler için ö¤renci al›nacak.”

“Bugüne kadar Y›lmaz Redüktör taraf›ndan toplam 4.250.000.-TL harcama yap›larak bitirilen MYO için hiç bir fedakarl›ktan kaç›n›lmayarak en üst seviyede kaliteli bir bina inflaa edilmifltir. Okul gelecekte 4 y›ll›k fakülte olacak flekilde tasarlanm›flt›r.

• Yap› Denetimi • Endüstriyel Kal›pç›l›k • Yap› Yal›t›m Teknolojisi • ‹klimleme ve So¤utma Teknolojisi • Do¤algaz S›hhi Tesisat Teknolojisi • Alternatif Enerji Kaynaklar› Teknolojisi • Elektrikli Cihaz Teknolojisi • ‹nternet ve A¤ Teknolojileri • Sulama Teknolojisi

www.metalmakina.com


000 41


HABER

Nihat Ergün: “KOB‹’ler ölçek büyütmek mecburiyetinde” Tüm Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i (TÜMS‹AD) Genel Ticaret Fuar› (TÜMEXPO) kapsam›nda CNR Expo'da düzenlenen "Uluslararas› KOB‹ fiuras›"nda konuflan Nihat Ergün, “KOB‹'lerin sorunlar›n›, büyüme, iflbirli¤i, Ar-Ge, alternatif finansman gibi daha rekabetçi iflletmeler için gerekli olan alanlar› tespit ediyor ve destek programlar›m›z› bu esaslara göre uyguluyoruz" ifadelerini kulland›. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan› Nihat Ergün, "Milli gelirini, ihracat›n›, istihdam›n› sürekli art›ran ülkemiz, dünyada küresel krizlere karfl› en iyi s›nav veren ekonomilerden birisi oldu" dedi. Bakan Ergün, Tüm Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i (TÜMS‹AD) Genel Ticaret Fuar› (TÜMEXPO) kapsam›nda CNR Expo'da düzenlenen "Uluslararas› KOB‹ fiuras›"nda yapt›¤› konuflmada, TÜMS‹AD'›n çok önemli ifllere imza atarak de¤erli bir sivil toplum kuruluflu haline geldi¤ini söyledi. TÜMS‹AD'›n kamu sivil toplum kuruluflu çal›flmas›na güzel bir örnek oldu¤unu anlatan Ergün, "Türkiye'nin 2023 hedeflerine kilitlendi¤i böylesi bir dönemde, bu tür organizasyonlar, gerçekten çok önemli organizasyonlar. Zira, 2023 y›l› için ortaya koydu¤umuz ekonomik ve sosyal hedeflerin gerçekleflmesinde, özel sektörün, reel sektörün çok büyük bir rolü var" diye konufltu. KOB‹'lerin ülke ekonomisi için önemine dikkati çeken Ergün, bir ülkenin ekonomisinin gösterebilece¤i en önemli unsurun KOB‹'lerin rekabet seviyeleri oldu¤unu belirterek, flöyle devam etti:

42

Eylül - Ekim 2013

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan› Nihat Ergün "2002 y›l›ndan bu yana, baflta ekonomi olmak üzere her alanda, gerçekten ama gerçekten büyük bir dönüflüm yakalad›k. Milli gelirini, ihracat›n›, istihdam›n› sürekli art›ran ülkemiz, dünyada küresel krizlere karfl› en iyi s›nav veren ekonomilerden birisi oldu. ‹flte Sal› günü aç›klanan 4.4'lük ikinci büyüme rakam›, Türkiye ekonomisinin bütün zorluklara ra¤men ne kadar güçlü dinamiklere sahip oldu¤unu, bir kere daha göstermifl oldu. Türkiye'nin bu ekonomik performans›n› daha da artt›rmak için çok daha rekabetçi KOB‹'lere sahip olmam›z gerekiyor. KOB‹'lerin rekabet gücünü artt›rmaya yönelik yapaca¤›m›z her ad›m›n bizi ekonomik hedeflere birkaç ad›m daha yaklaflt›raca¤›n› biliyoruz." "Ortak çözümler gelifltirmemiz gere kiyor" Ergün, Küçük ve Orta Ölçekli ‹flletmeleri Gelifltirme ve Destekleme ‹daresi Baflkanl›¤› (KOSGEB) arac›l›¤›yla KOB‹'lere ve yeni giriflimcilere

yönelik çok önemli destek programlar› yürüttüklerini dile getirdi. KOB‹'lere sa¤lananlar›n daha önceki hükümetlerle mukayese bile edilemeyece¤ini söyleyen Ergün, "Art›k bu destekler, nokta at›fl› fleklinde, KOB‹'lerin ihtiyaçlar›yla tam uyumlu destekler hale gelmifltir. KOB‹'lerin sorunlar›n›, büyüme, iflbirli¤i, Ar-Ge, alternatif finansman gibi daha rekabetçi iflletmeler için gerekli olan alanlar› tespit ediyor ve destek programlar›m›z› bu esaslara göre uyguluyoruz" ifadelerini kulland›. ‹flletme ölçeklerinin yetersizli¤inden dolay› ölçek büyütmek zorunda olduklar›n› bildiren Ergün, KOB‹'lerin do¤ru büyümelerini sa¤layabilecekleri projelere a¤›rl›k verdiklerini dile getirdi. ‹flbirli¤i ve ortakl›k kültürü noktas›nda eksiklikler bulundu¤unu aktaran Ergün, bunun için projeler gelifltirdiklerini söyleyerek, "Bizim çok daha etkin KOB‹ politikalar›n› gerçeklefltirebilmemiz için reel sektörle daha iyi iflbirli¤i yapmam›z, sorunlara ortak çözümler gelifltirmemiz gerekiyor" dedi. www.metalmakina.com


43


HABER

"Laboratuvar veya Ar-Ge gibi yap›la r› birlikte kuran KOB‹'lere 750 bin liraya kadar nakit destek veriyoruz"

dünyada küresel krizlere karfl› en iyi s›nav veren ekonomilerden birisi oldu" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan› Nihat Ergün ise TÜMS‹AD'›n k›sa sürede önemli ifllere imza atan bir sivil toplum kuruluflu haline geldi¤ini belirterek, KOSGEB organizasyonunda düzenledikleri Avrupa KOB‹ Haftas› etkinliklerinde son birkaç y›ld›r TÜMS‹AD'›n en çok etkinlik düzenleyen kurulufl oldu¤unu söyledi.

‹kinci çeyrekte yakalanan yüzde 4,4'lük büyüme rakam›n›n Türkiye ekonomisinin bütün zorluklara ra¤men ne kadar güçlü dinamiklere sahip oldu¤unu gösterdi¤ini belirten Ergün, ülkenin ekonomik performans›n› daha da art›rmak için çok daha rekabetçi KOB‹'lere sahip olmalar› gerekti¤ini söyledi.

Bu etkinliklerle Türkiye'nin de en çok etkinlik düzenlenen ülke haline geldi¤ini kaydeden Ergün, ülkenin 2023 hedeflerine kilitlendi¤i bir dönemde bu tür organizasyonlar›n önemli oldu¤unu kaydetti.

"Ölçek büyütmek mecburiyetindeyiz"

Türkiye'deki firmalar›n yüzde 99'unu oluflturan ve ihracat›n yüzde 60'›n› imza atan KOB‹'lerin önemini vurgulayan Ergün, "Bir ekonominin baflar›s›n› en iyi gösterecek unsur, KOB‹'lerin rekabet seviyesidir. Türkiye 2002 y›l›ndan bu yana baflta ekonomi olmak üzere her alanda büyük bir dönüflüm yaflad›. Milli gelirini, ihracat›n›, istihdam›n› sürekli art›ran ülkemiz,

44

Eylül - Ekim 2013

KOB‹'lerin rekabet gücünü art›rmaya yönelik at›lacak her ad›m›n Türkiye'yi ekonomik hedeflerine daha da yaklaflt›raca¤›n› vurgulayan Ergün, flunlar› kaydetti: "O nedenle KOSGEB arac›l›¤›yla KOB‹'lerimize ve yeni giriflimcilerimize yönelik çok önemli destek programlar› yürütüyoruz. Bugün devletimizin bütçe imkanlar› ve KOB‹'lerimize sa¤lad›¤› destekler eskisine nazaran mukayese kabul etmeyece¤imiz derecede genifllemifltir. Ancak daha da önemli olan nokta, art›k bu desteklerin nokta at›fl fleklinde KOB‹'lerin ihtiyaçlar›yla tam uyum-

lu destekler haline gelmesidir. KOB‹'lerin sorunlar›n›, büyüme, iflbirli¤i, Ar-Ge ve alternatif finansman gibi daha rekabetçi iflletmeler için gerekli alanlar› tespit ediyor ve destek programlar›m›z› bu esaslara göre uyguluyoruz. Ülkemizdeki iflletmelerin en önemli sorunlar›ndan biri, iflletme ölçeklerinin yetersizli¤idir. Ölçek büyütmek mecburiyetindeyiz. KOBi'lerin do¤ru büyüme stratejileri gerçeklefltirebilecekleri projelerin desteklerine a¤›rl›k veriyoruz. Büyük bir eksiklik olarak gördü¤ümüz iflbirli¤ini ve ortakl›¤› art›rmak için ifl birli¤i güç birli¤i programlar› yürütüyoruz. Bu programla laboratuvar veya Ar-Ge gibi yap›lar› birlikte kuran KOB‹'lerimize 750 bin liraya kadar nakit destek veriyoruz." Çok daha do¤ru ve etkin KOB‹ politikalar› gelifltirebilmeleri için reel sektör ile daha s›k› iflbirli¤i yap›lmas› ve sorunlara ortak çözümler gelifltirilmesi gerekti¤ine dikkati çeken Ergün, bu sinerjiyi oluflturmak için bu tür fluralar› gerçeklefltirmenin ve karfl›l›kl› fikir al›flveriflinde bulunman›n son derece önem tafl›d›¤›n› da sözlerine ekledi.

www.metalmakina.com


45


46


47


HABER

Kal›pç›lar Vadisi için çal›flmalar tüm h›z›yla sürüyor UKUB, Yalova’da kurulacak Kal›p ç›lar Vadisi için Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›’na yapt›¤› ÇED (Çevresel Etki De¤erlendirmesi) baflvurusu so nuçland›. Resmi ad›, ‘Yalova Kal›p ‹malat› ‹htisas OSB’ olan proje için, Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›’na baflvuru yapan UKUB, kurulacak OSB için “ÇED’e tabi de¤ildir” raporu ald›. Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› Çevresel Etki De¤erlendirmesi ‹zin ve Denetim Genel Müdürlü¤ü’nden gönderilen yaz›da, kurulmas› planlanan Yalova Kal›p ‹malat› ‹htisas OSB’de kal›p üretiminde kullan›lacak maddelerin haz›r halde temin edilecek olmas› ve herhangi bir ergitme, döküm, yüzey temizleme ve metal kaplama gibi ifllemlerin yap›lmayacak olmas› sebebiyle, projenin ÇED Yönetmeli¤i’nin uygulanaca¤› listelerde yer almad›¤› kaydedildi. UKUB Baflkan› fiamil Özo¤ul, Yalova Kal›p ‹malat› ‹htisas OSB’ nin kurulum çal›flmalar›nda, ÇED baflvurusunun sonuçlanmas›yla önemli bir ad›m daha att›klar›n› söyledi. Özo¤ul, kal›p sektörünün önünü açacak projenin biran önce hayata geçirilmesi için tüm güçleriyle çal›flt›klar›n› belirterek, ‘Yasal prosedürlerin tamamlanmas›na az kald›. Kamulaflt›rma süreci biter bitmez uygulama çal›flmalar›na bafllayaca¤›z. Amac›m›z en k›sa sürede alt ve üst yap› çal›flmalar›n› tamamlayarak “Kal›pç›lar Vadisi”ni faaliyete geçirmektir. ‘dedi.

dolarl›k yat›r›mla kurulmas›na karar verilen Kal›pç›lar Vadisi, 2016 sonunda tam kapasite çal›flmaya bafllayacak. Kal›pç›lar Vadisi ‹htisas OSB'nin 3 bin personel istihdam etmesi, bölge ekonomisine de 500 milyon dolar katk› sa¤lamas› bekleniyor ‹çerisinde Kal›p Teknolojileri Ar-Ge ve ‹novasyon Merkezi, Ortak Kullan›m Merkezi'nin de bulunaca¤› vadide kal›pç›l›k meslek lisesi ve ç›rakl›k okulu da bulunacak. Vadi ayn› zamanda OSB statüsü de kazanm›fl olacak.

UKUB Baflkan› fiaamil Özo¤ul

350 milyon dolarl›k yat›r›mla 342 bin metrekarelik dönüm arazide Yalova’ya kurulacak olan Kal›pç›lar Vadisi’nin, 2016 y›l› sonunda hizmete girmesini hedefleniyor.UKUB Kal›pç›lar Vadisi ‹htisas OSB’de fabrikalar›n yan› s›ra Kal›p Teknolojileri Ar-Ge

Kal›pç›lar Vadisi, 7 milyar dolarl›k it halat› afla¤› çekecek

Merkezi, Kal›p Deneme Mer-

Yalova'da 13 y›l önce Biliflim OSB olarak tahsis edilen 342 dönümlük alanda 70 kal›p firmas› ve 350 milyon

ve Ç›rakl›k E¤itim Merkezi ile

48

Eylül - Ekim 2013

kezi, Kal›pç›l›k Meslek Lisesi

Türkiye'nin her y›l yapt›¤› yaklafl›k 7 milyar dolarl›k kal›p ithalat›n›n sanayinin geliflmesine paralel olarak her y›l artt›¤›na dikkat çeken UKUB Baflkan› fiamil Özo¤ul, kal›pç›l›k sektörünün yaklafl›k 4 milyar dolar pazar büyüklü¤üne sahip oldu¤unu aktard›. Otomotiv sanayindeki hareketlili¤in kal›p ithalat›n› art›ran en temel etkenlerden oldu¤una de¤inen Özo¤ul, "Sektörün yüzde 70'inin otomotiv sanayisine üretim yapmas›na ra¤men iç piyasa talebinin sadece yüzde 30'unu karfl›layabiliyor. Ülkemiz 2023 y›l›nda kal›p pazar› 45 milyar euroya ç›kacak AB pazar›ndan pay almak durumunda. Bunun için öncelikle yeni sanayi iflletmeleri kurulmal›. Baflta otomotiv ve beyaz eflya olmak üzere ülkemiz sanayisinin ihtiyac› olan kal›plar›n yurtiçinde üretilmesini sa¤lamak, böylece y›ll›k 7 milyar dolarl›k ithalat› ortadan kald›rmak ve bu alanda yeni ihracat olanaklar› yaratmak hedefindeyiz" ifadesini kulland›.

sosyal tesisler de yer alacak.

www.metalmakina.com


49


50


000 51


52


000 53


54


55


HABER

Kennametal ile Haimer müflterilerine avantaj sa¤lamak için iflbirli¤ine gitti Kennametal'in yeni ve geliflmifl KM4X mil ba¤lant› çözümünün piyasalar›na tedariki için global tak›m tutucu lideri Haimer GmbH'e (Igenhausen, Almanya) lisans verdi. Tak›m tutucu teknolojisinde global bir lider ve yenilikçi SAFE-LOCK TM çekilme önleme teknolojisinin sa¤lay›c›s› olan Haimer, Kennametal ile birlikte imalat müflterilerine yönelik önemli bir avantaj sa¤l›yor. Kennametal, yeni KM4X mil ba¤lant› çözümünün global piyasalar›na tedariki için Haimer GmbH'e lisans verdi. ‹malatç›lara tak›m tutucu ve mil ba¤lant› çözümlerinin birlefliminden fayda sa¤layacak anlaflma 23 Temmuz 2013 tarihinde imzalanarak hayata geçti. Kennametal Inc. Baflkan Yard›mc›s› ve Endüstriyel ‹flletme Segmenti Baflkan› John R. Tucker, "KM4X mil ba¤lant›s›, bugün dünyan›n en sa¤lam sistemi konumundad›r. Bu tasar›m, imalatç› flirketlerin sermaye yat›r›mlar›n› azami seviyeye ç›karmalar›na imkan tan›yor. KM4X, imalatç›n›n mevcut kapasitesini art›r›rken parça bafl›na daha fazla imalat makinesi kullan›m› ve daha düflük maliyetlerle daha yüksek metal kald›rma oranlar› sa¤lar. Haimer gibi yenilikçi bir teknoloji orta¤›m›z oldu¤u için SAFE-LOCKTM gibi tak›m tutucular›n yan› s›ra KM4X ba¤lant›s› tedariki yapabiliyoruz ve bu da dünya çap›ndaki imalat flirketleri için güçlü bir üretim avantaj› sa¤layacakt›r," diye konufltu. Haimer GmbH Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Haimer ise,

56

Eylül - Ekim 2013

John Tucker- Andreas Haimer "Bu antlaflma tam bir uyuflma sa¤lad› çünkü bu anlaflma hem Haimer'in hem de Kennametal'in dünya imalat›na yönelik yüksek kaliteli yenilikçi teknolojilerde lider oldu¤unu onayl›yor. Bundan onur duyuyoruz ve avantajl› teknolojilerden faydalanmalar› için piyasalar›m›z› birlikte etkin bir flekilde destekliyor ve e¤itiyoruz” de¤erlendirmesinde bulundu. Tezgah ifl mili ile tak›m tutucu aras›ndaki arayüz olan mil ba¤lant›s›, tezgah özellikleri ile uyumlu tork ve e¤ilme yükü kapasitesini sa¤lamas› gerekiyor. Özellikle yüksek dayan›ml› malzemelerin kumlanmas›nda veya ifllenmesinde kesme kuvvetleri tork limitlerine ulaflmadan önce arayüzün limitlerini aflacak olan bükme momentleri yarat›yor. KM4X, yüksek ba¤lama kuvveti ile optimize edilmifl müdahale seviyelerini birlefltirerek sa¤lam bir ba¤lant›, son derece yüksek

sertlik ve yüksek dayan›ml› alafl›mlar›n ve di¤er malzemelerin ifllenmesinde son derece iyilefltirilmifl performansa yönelik bir bükülme yükü kapasitesi sa¤l›yor. Bu ise günlük bazda son derece yüksek metal kald›rma oranlar› ve daha fazla tamamlanm›fl parça anlam›na geliyor. Haimer ABD'nin (Villa Park, IL) Baflkan› Brendt Holden konuyla ilgili olarak flunlar› söyledi: "Özellikle metal ifllemede sertli¤in, kesinli¤in, dengenin ve güvenli¤in nas›l artt›r›laca¤› ile ilgili olmak üzere tak›m tutucular hakk›nda pek çok seminer veriyoruz. Bize en fazla sorulan sorulardan biri 'en iyi mil arayüzü stili nedir?' Ayn› zamanda yüksek devirlere emniyetli bir flekilde ç›kabilen eflsiz bir yüksek dayan›ml› mil ba¤lant›s› ile art›k bu sorunun cevab›n› buldu¤umuza inan›yoruz."

www.metalmakina.com


000 57


HABER Geliflmifl malzemeler geliflmifl imalat› gerektirir Titanyum alafl›mlar›, Inconel ve yeni alüminyum alafl›mlar› gibi yüksek dayan›ml› ve düflük a¤›rl›kl› malzemelerin sürekli geliflimi, havac›l›k, savunma ve enerji ile tafl›mac›l›k dahil olmak üzere pek çok sektörde yüksek talep görüyor. Bu yeni malzemeler, kendi içlerinde önemli iflleme zorluklar› tafl›yor. Global sektörlerdeki rekabet bask›lar› da buna eklendi¤inde geliflmifl imalat çözümlerinin bulun-

mas› en önemli öncelik haline geliyor. Tezgah üreticileri bu duruma, parça kalitesi ile araç ömrüne zarar veren istenmeyen titreflimler en düflük seviyeye indirgenirken gereken önemli beygir gücü, tork ve bask› güçlerini sa¤layacak olan, miller ve büyük makine yap›lar› ve motorlardaki art›r›lm›fl sa¤laml›k ve sönümleme özelliklerine sahip olan frezeleme ve tornalama merkezleri ile çözüm buluyorlar. Kennametal global ürün yönetimi, ‹flleme Sistemleri Müdürü Doug Ewald, "Pek çok durumda, araç-mil

ba¤lant›s› belirli bir operasyonda ne kadar malzemenin ç›kar›labilece¤ini belirler. Bunun nedeni bu arayüzün a¤›r yüklere dayan›rken ayn› zamanda sertli¤ini korumas›n›n gerekli olmas›d›r. Kesme araçlar› ile iflleme merkezlerindeki süregelen ilerlemeler ile mevcut gücü mümkün olan en iyi flekilde kullanan bir mil ba¤lant›s›, ürün planlamas›n›n erken safhalar›nda araflt›r›lmas› gereken önemli bir konudur" diye konufluyor.

Walter EMO Fuar›’nda “‹novasyon Ödülü“ ald› Metal iflleme sektörünün dünya çap›ndaki en büyük fuar organizasyonu olan Uluslararas› EMO Fuar›’n›n ilk günlerinde Walter AG, tezgah üreticisi Starrag AG iflbirli¤inde CO2 bazl› kriyojenik (dondurucu) so¤utmal›, seri imalata uygun türbin kanad› iflleme tak›m› için frezeleme kategorisinde en yenilikçi ürün ödülü olan MM Award’› kazand›. Hassas kesici tak›mlar uzman› Alman Walter ve ‹sviçreli 5 eksen iflleme merkezleri üreticisi Starrag, frezeleme için birlikte gelifltirdikleri kriyojenik CO2 so¤utmay› ilk olarak bu y›l›n ilkbahar›nda uluslararas› uzman bir topluluk karfl›nda canl› kesimde sergilemifllerdi. Gelifltirilen bu modelin göze çarpan özelli¤i, CO2 so¤utma maddesinin tezgah, spindel, tutucu ve tak›m aralar›ndan kesme kenar›na kadar s›v› olarak ç›kmas› – üstelik bas›nç kayb› olmadan ve bu nedenle oda s›cakl›¤›nda. Azami eksi 73° dereceye kadar olan

58

Eylül - Ekim 2013

Freze tak›m›ndaki CO2 so¤utma sistemi: Walter F2334R – Cryo.tecTM modeli ile türbin kanatlar› ifllenmektedir. so¤utma etkisi, püskürtme a¤›z›nda ancak o ana kadar s›v› halde olan CO2 maddesinin genleflmesi ile sa¤lan›r. Kullan›c›lar bu flekilde kuru ifllemeye k›yasla yüzde 70’e kadar daha h›zl› talafl kald›r›ld›¤›n› kan›tl›yor. Di¤er taraftan, kriyojen so¤utma ile kesme de¤erleri yükseltilmedi¤i müddetçe tak›m ömrü iki kat›na ç›k›yor. Walter ve Starrag’daki uzmanlar sonuçlar›n› daha da gelifltirdiler: aerosol

veya asgari miktarda ya¤lama için kullan›lacak ikinci bir so¤utma maddesi kanal› ile CO2 so¤utmay› tamamlayan bu yeni çözüm, örne¤in yüksek dayan›ml› alafl›mlardan üretilen afl›r› ›s› dirençli türbin kanatlar›n›n frezelenmesinde kullan›labilir. ‹ki madde birbirinden tamamen ayr› olarak akt›¤›ndan ve ancak tak›m›n kesme kenar›nda birlefltirilerek püskürtüldükleri için, son derece verimli bir ya¤lama etkisi elde edilir.

Walter AG Yönetim Kurulu Baflkan› Mirko Merlo:“Bu ödülü ald›¤›m›z için çok sevinçliyiz, ancak sadece bununla yetinmeyece¤iz. fiu an Starrag ile birlikte CO2, aerosol ve hatta emülsiyonun ayn› anda spindel’den akt›¤› 3kanall› bir model üzerinde çal›fl›yoruz." Walter ileride kriyojenik so¤utma modelli tak›mlar› Cryo.tecTM markas› ile piyasaya sunacak. Starrag ise tezgahlar›n› halihaz›rda CO2 so¤utma seçene¤i ile sunuyor.

www.metalmakina.com


59


HABER

Uddeholm çelikleri UKUB’a sponsor oldu Uddeholm önümüzdeki iki y›l boyunca Ulusal Kal›p Üreticileri Birli¤i’ne (UKUB)de ana sponsor oldu. Sektördeki geliflmeyi desteklemek ve ASSAB ya da Uddeholm olarak dünyada 100’ün üzerindeki ülkede yürüttü¤ü faaliyet sayesinde kazand›¤› uluslaras› ba¤lant›larla Türkiye kal›pç›l›k endüstrisinin ad›n› tüm dünyada duyurmak için bu sponsorluk anlaflmas›n› Uddeholm ile UKUB aras›nda gerçeklefltirildi. Konu iliflkin yap›lan yaz› aç›klamada flöyle denildi: “Uddeholm böyle h›zla geliflen ve etkinli¤i büyüyen bir birli¤e sponsor oldu¤u için onur duymaktad›r. ‹sveç çeli¤ine nam›n› kazand›ran çe-

lik fabrikalar›ndan hiç kuflku yok ki, en önemlisi Uddeholm’dür. Çelik üretiminde 350 y›ll›k tarihi ile yaratt›¤› birikim ve art›k standartlara geçmifl pek çok tak›m çeli¤inin gelifltiricisi olan, bugün de ürünlerinin önemli bir k›sm› patent olan, Uddeholm, kal›p çeliklerinde dünyan›n yarat›c›, global ilerlemenin merkezi durumundad›r. Impax, Stavax, Sverker, Orvar, Vanadis gibi 盤›r açan tak›m çeliklerinin mucidi bu fabrika dünyan›n baz› ülkelerinde çeliklerini ASSAB çat›s› alt›nda tedarik etmifltir. ASSAB, bir Uddeholm hizmet a¤›d›r ve Uddeholm’ün çeli¤inin yan› s›ra ›s›l ifllem gibi hizmet üreten tesislerine de sahip, kal›p çeli¤i ve ›s›l iflleminin teda-

rikini tek bir elden sa¤layan bir kurulufltur. Türkiye’de de Uddeholm çelikleri ile birlikte ›s›l ifllem hizmeti veren ASSAB hizmet a¤› 2013 Eylül ay›ndan itibaren isim de¤iflikli¤ine giderek art›k Türkiye’de de Avrupa’daki organizasyonun ayn›s›na geçmifl ve Uddeholm ad›n› alm›flt›r. Is›l ifllem yat›r›mlar›n› büyütecek, kal›pç›l›k sektörünün ihtiyaçlar› do¤rultusunda tek bir çat› alt›ndan farkl› yeni yat›r›mlara girecek olan Türkiye’deki grubumuz, kal›pç›l›k sektörüne hizmet kalitesini, s›çratmay› amaçlamaktad›r.”

Baykal Makine, 20 bininci makineyi Alabama'ya gönderdi Dünya pazar›nda Türk ma ki ne sektö rünü tem sil eden öncü bir kuru lufl olan Baykal Ma kine, 20 bi nin ci hid ro lik abkant pres ma ki ne si ni sevk et me nin guru runu yafl›yor. Dünya pazar›nda Türk makine sektörünü temsil eden önce bir kurulufl olarak, 1950 y›l›ndan günümüze “Sac ‹flleme Makineleri” sektörüne güçlü ArGesi ile yön veren Baykal Makine, 3 ayr› fabrikada toplam 60 bin metrekare alanda üretim yap›yor. Türk makine sektörünün dünyadaki önemli temsilcilerinden biri olan Baykal, 6100 mm ve 600 ton bükme kapasitesine sahip abkant presi, Amerika’n›n Alabama eyaletine sevk ederek, 20 bin ra-

60

Eylül - Ekim 2013

kam›na ulaflt›. Konuyla ilgili konuflan Baykal Makine Yönetim Kurulu Üyesi Murat Baykal, makinenin imalat›nda eme¤i geçen tüm çal›flanlara ayr› ayr› teflekkür etti. Bu gururun tüm Baykal Makine çal›flanlar›n›n oldu¤u-

nu alt›na çizen Baykal, 63 y›lda toplam 63 bin makine ile sektörün lideri olmaya devam ediyoruz. Hedefimiz hep birlikte daha nice 30 bin, 40 bin makine kutlamas› diyerek sözlerini tamamlad›.

www.metalmakina.com


61


HABER

Schunk, Bosch’un “Küresel Tedarikçi Ödülü”nü ald› Robert Bosch GmbH, tutma sistemleri ve ifl ba¤lama teknolojisine öncülük eden uzmanl›¤›yla SCHUNK’u sat›n alma alan›nda “BOSCH Küresel Tedarikçi Ödülü” ödülüyle onurland›rd›. SCHUNK, ürün ve hizmetlerinin tedarik ve üretimindeki üstün performans› sayesinde bu ödüle lay›k görülmüfltür. BOSCH yönetim kurulu baflkan› Dr. Volkmar Denner Stuttgart’ta ödülü verirken konuflmas›nda flunlar› söyledi: “Küresel Tedarikçi Ödülü” (Bosch Global Supplier Award) ödül olman›n yan› s›ra teflvik özelli¤i de tafl›maktad›r. Bu yüzden en iyi tedarikçilerimizi ödüllerle onurland›r›yoruz. SCHUNK’a üstün performans›ndan ötürü bu ödülü vermekten gurur duyuyoruz. Ayn› flekilde di¤er tedarikçilerimizi de üstün performans sergilemeleri için harekete geçirmek istiyoruz.” Neckar-Lauffen’da merkezi bulunan SCHUNK firmas› yönetici orta¤›

Henrik A. Schunk da ödül al›rken konuflmas›nda flunlar› söylemifltir: “Bu ödül SCHUNK’un yenilikçi gücü ve küresel performans›n› vurgulamaktad›r. Amac›m›z, üstün modüllerimiz ve çözümlerimizle flimdi ve gelecekte, her zaman üretim otomasyonunda yeni verimlilik potansiyelleri gelifltirmektir. “ diye konufltu, 2.000 çal›flan› ve küresel a¤›yla global olarak 50’den fazla ülkede kendine ba¤l› ortaklar›yla

ve distribütörleriyle tutma sistemleri ve ifl ba¤lama teknolojisi alan›nda SCHUNK lider tedarikçi olarak kabul ediliyor. Aile flirketi SCHUNK son 25 y›lda her y›l % 12’den daha fazla büyüme gösterdi. Bu süre zarf›nda, 15 milyon Avro olan cirosunu 2013 y›l›nda 300 milyon Avroya ç›karm›fl olup, bunun yaklafl›k % 60’›n› Almanya d›fl›nda oluflturdu.

Rockwell Automation’dan makine imalatç›lar›na teknik e¤itim Rockwell Automation, OEM e¤itimlerine büyük önem veriyor. Düzenli olarak verilen OEM e¤itimlerinde, canl› demolar ile çal›flma imkân› sunan Rockwell Automation, e¤itimlerine h›z kesmeden devam edece¤ini belirtiyor. Rockwell Automation, makine imalatç›lar›n›n (OEM) teknik yeterliliklerini artt›rmak amac›yla ‹stanbul’da üç günlük bir e¤itim düzenledi. Mercure Otel’de gerçekleflen e¤itime Rockwell Automation OEM firmalar›ndan 25 ki-

62

Eylül - Ekim 2013

fli kat›ld›. Bu y›l verilen e¤itimde ‘RSLogix 5000 ile Logix Platform Programlama’, ‘FactoryTalk View ME ile Operatör Panel Programlama’, ‘Motion Ürün Gruplar› ve Programlama’ konular› ifllendi. Rockwell Automation, OEM Workshop organizasyonlar›ndaki amaçlar›n›; “Düzenledi¤imiz bu tür e¤itimler ile makine imalatç›lar›m›z›n al›flkanl›klar›n› de¤ifltirmeyi, yeniliklerin ve de¤iflimlerin fark›nda olmalar›n› sa¤lamay› ve bilgi birikimlerini artt›rmay› hedefliyoruz.” olarak

aç›kl›yor. Düzenli olarak verilen OEM e¤itimlerinde canl› demolar ile çal›flma imkân› sunan Rockwell Automation, e¤itimlerine h›z kesmeden devam edece¤ini belirtiyor.

www.metalmakina.com


SAC ‹fiLEME SANAY‹

63


HABER

Korkmaz Çelik yeni pazarlarla ihracat›n› art›racak Türkiye'deki pazar›n›n yüzde 10'una hakim olan Korkmaz Çelik Afi, 2012'yi 22 milyon euro ciro ile yüzde 10 büyüyerek kapatt›. Bu y›l için yüzde 40 büyüme hedefleyen flirket, Almanya, ‹talya, Çekoslovakya, Macaristan ve Polonya gibi yeni pazarlarla yüzde 20 ihracat öngörüyor. Korkmaz Çelik Afi Yönetim Kurulu Baflkan› Levent Ganiyusufo¤lu, 1953 y›l›ndan bu yana kal›pç›l›k sektörünün geliflmesi ve dünya ile rekabetçi olabilmesi amac›yla tak›m- kal›p ve ›s›l ifllem alan›ndaki geliflmeleri yak›ndan takip ettiklerini söyledi. Üretimin yüzde 10'unu ihracata kanalize ettiklerini ifade eden Ganiyusufo¤lu,

d›fl piyasaya 3 y›l önce aç›ld›klar›n› ve her y›l düzenli olarak ihracat› art›rmay› hedeflediklerini belirtti. Ganiyusufo¤lu, bu y›l üretimin yüzde 20'sini ihracata yönlendireceklerini, 2015'te ise bu oran›n yüzde 40'› bulaca¤›n› dile getirerek, "2015'te hedefimiz Avrupa'da ayl›k 200 ton ürün satmak. ‹hracat hedef pazarlar›m›z ise Almanya, ‹talya, Çekoslovakya, Macaristan ve Polonya" dedi. 2012'de yüzde 10 büyüyerek 22 milyon euro ciroya ulaflt›klar›na da de¤inen Ganiyusufo¤lu, bu y›l yüzde 40 büyüme hedeflediklerini aç›klad›. Türkiye'de y›ll›k 30 bin ton kal›p çeli¤inin sat›ld›¤›n› ve bunun 20 bin tonuna talip

olduklar›n› ifade eden Ganiyusufo¤lu, "Amac›m›z daha fazla kal›p satmak de¤il, müflterimizin 5 kal›pla yapt›¤› ifli 1 kal›pla yapmas›n› sa¤layarak iflini kolaylaflt›rmak, tasarruf etmesine yard›mc› olmak. Türkiye'ye ilkleri getirmeyi seviyoruz. Yeni ürün gelifltirmelerimiz de sürüyor. Gelecek y›llarda kaplama alan› ile ilgili birtak›m yat›r›mlar yapmay› planl›yoruz" diye konufltu. Ganiyusufo¤lu; 2'si ‹stanbul'da olmak üzere Manisa, Eskiflehir ve Adana'da toplamda 5 bayi kanal›yla faaliyet gösterdiklerinin de bilgisini verdi.

Nordex ‹zmir'de kanat üretimi için TPI Composites ile anlaflma imzalad› Rüzgar türbini üreticisi Nordex’in ‹z mir’de kanat üretimi için TPI Compo sites ile anlaflma imzalad›¤› aç›kland›. Rüzgar türbini üreticisi Nordex’in, türbin kanad› üretimi için Amerikal› TPI Composites ile uzun vadeli bir anlaflma yapt›¤› aç›kland›. Nordex taraf›ndan yap›lan konu ile ilgili aç›klamada anlaflma kapsam›nda Nordex’in yeni modeli olan N117/2400 rüzgar türbinlerinde kullan›lan ve N117/3000 türbinlerinde de kullan›labilecek NR-58.5 kanatlar›n üretiminin TPI Composites’in ‹zmir’deki tesislerinde gerçeklefltirilece¤i bildirildi. Aç›klamada anlaflman›n Nordex’in önemli pazarlar›ndan olan Türkiye’de sundu¤u türbinlerdeki yerli üretim

64

Eylül - Ekim 2013

oran›n› art›rarak, müflterilerinin sa¤layacaklar› al›m garantilerinin yükselmesine ve Türkiye pazar›nda Nordex türbinlerini daha rekabetçi k›lmas›na katk›da bulunaca¤›na da vurgu yap›ld›. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birli¤i verilerine göre Haziran sonu itibari ile 2,619 MW kurulu rüzgar enerjisi gücünün bulundu¤u Türkiye’de Nordex

türbinlerinin pay› 602.5 MW iken, Alman rüzgar türbini üreticisinin infla halinde olan toplam 751 MW’l›k projenin 245 MW’l›k bölümü için tedarik anlaflmas› bulunuyor. Amerikal› kompozit üreticisi, TPI Composites geçen y›l›n Mart ay›nda Alke ‹nflaat ile gerçeklefltirdi¤i ortakl›k ile ‹zmir’de üretime bafllam›flt›. Alke ‹nflaat CFO’su Ayhan Kemalo¤lu konu ile ilgili Yeflil Ekonomi’ye yapt›¤› aç›klamada ilk etapta General Electric ile 4 y›ll›k bir sözleflme imzalad›klar›n›, ayn› zamanda bir baflka türbin üreticisi ile de görüflme halinde olduklar› bilgisini paylaflm›flt›.

www.metalmakina.com


65


HABER

Posco Assan TST görkemli bir törenle aç›ld› Dünyan›n en büyük dördüncü çelik üreticisi Güney Koreli Posco, Kibar Holding ve Daewoo International ortakl›¤› ile kurulan Posco Assan TST Çelik Sanayi Anonim fiirketi’nin aç›l›fl töreni , gerçeklefltirildi. Türkiye’de paslanmaz çelik üretiminde bir ilk olacak Posco Assan TST, ilk etapta y›lda 200 bin ton paslanmaz çelik üretirken, önümüzdeki y›llarda üretim kapasitesini 400 bin tona ç›kara rak Türkiye’nin tüm ihtiyac›na cevap verecek. Posco Assan TST aç›l›fl töreni yo¤un bir kat›l›mla gerçeklefltirildi. Aç›l›fl törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan› Nihat Ergün, Kocaeli Vali Yard›mc›s› Ali Sözen, Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflkan› ‹brahim Karaosmano¤lu, Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Lee Sangkyu, Kibar Holding Yönetim Kurulu Baflkan› As›m Kibar, Posco Baflkan› Joon Yang Chung, Posco Assan TST Yönetim Kurulu Baflkan› Ali Kibar ve Daewoo International ad›na Baflkan Yard›mc›s› Dong Hee Lee kat›l›rken, protokol de büyük ilgi gösterdi. ‹lk rulo imzaland› Posco Assan TST Aç›l›fl Töreni, Türkiye ve Güney Kore aras›ndaki dostluk ve beraberli¤in göstergesi olarak a¤aç dikimi ile bafllad›. A¤aç dikiminin ard›ndan flirket yetkilileri ile fabrikay› gezen protokol üyeleri, üretim süreçleri hakk›nda bilgiler ald›. Protokolün hep birlikte bast›¤› dü¤me ile üretime geçen tesiste üretilen ilk paslanmaz çelik rulo, günün an›s›na protokol üyeleri taraf›ndan imzaland›. Törende Posco Baflkan› Joon Yang

66

Eylül - Ekim 2013

Chung, Posco Assan TST Yönetim Kurulu Baflkan› Ali Kibar, Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflkan› ‹brahim Karaosmano¤lu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan› Nihat Ergün konuflma yapt›lar. Konuflmalarda Türkiye – Güney Kore aras›ndaki tarihsel dostlu¤un ekonomiye de yans›mas›ndan duyulan memnuniyet dile getirildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan› Nihat Ergün: “Bu Tür Yat›r›mlar, hem ithalat harcamalar›m›z› azaltmak hem de ihracat gelirlerimizi art›rmak aç›s›ndan çok büyük önem arz ediyor” Posco Assan TST Fabrikas›n›n Kocaeli ve Türkiye’nin üretimine ve istihdam›na katk› yapaca¤›n› ifade eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan› Nihat Ergün, tesiste gerçeklefltirilecek faaliyetlerin rakamlar›n ötesinde bir anlam ve de¤er tafl›d›¤›n› ifade etti. Ergün; “Biz, ülke olarak otomotiv, makine ve demir-çelik gibi sektörlerde gerçekten de önemli bir üretim merkezi olmay› baflard›k. Otomobilden ev aletlerine, inflaattan sanayiye, sa¤l›ktan tar›ma hemen her alanda çok önemli bir girdi olan paslanmaz çelik üretimi gerçekten de

çok ciddi bir ihtiyaç durumundad›r. Zira ülkemizin y›ll›k paslanmaz çelik tüketimi 325 bin ton seviyesindedir ve bunun neredeyse tamam› ithalat yoluyla karfl›lanmaktad›r. Önümüzdeki 10 y›l içinde y›ll›k paslanmaz çelik tüketimi 1 milyon ton seviyesine ulaflacakt›r. Aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z bu fabrikan›n flimdiden y›ll›k 200 bin ton kapasiteye sahip olmas› ve önümüzdeki süreçte yap›lacak ilave yat›r›mlarla bu kapasitenin 400 bin tona kadar ç›kacak olmas›, bu tesisin Türkiye için ne kadar önemli bir ihtiyaç oldu¤unu anlatmak için san›r›m yeterlidir. Bu tür yat›r›mlar, hem ithalat harcamalar›m›z› azaltmak hem de ihracat gelirlerimizi art›rmak aç›s›ndan çok büyük önem arz ediyor.” dedi. Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükel çisi Lee Sangkyu: “Posco Assan TST’nin Türkiye’nin dünya ekonomisinde 10. s›raya yükselmesine büyük katk› sa¤layaca¤›ndan eminim” Çelik sektörünün önemi hakk›nda konuflan Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Lee Sangkyu, çelik sektörünün di¤er imalat sektörlerin temelini oluflturdu¤unu söyleyen Sankyu;

www.metalmakina.com


67


HABER “Çelik sektörü, 1960 y›llar›nda kifli bafl› geliri 100 dolar› aflmayan Kore’yi 50 y›l içinde otomotiv, hassas iflleme ekipman›, beyaz eflya, ak›ll› telefonu gibi ürünleri üst seviyede üreten ve dünya ekonomisinde 15. s›raya gelen güçlü bir ülke olarak yükselmesine neden olmufltur. Bu gün aç›l›fl töreni gerçeklefltirilen POSCO ASSAN TST, yüksek kalite paslanmaz çeli¤i y›ll›k 200 bin ton üretmek üzere, Türkiye’nin beyaz eflya, inflaat, mutfak ve di¤er çeflitli sektörlere ihtiyaç olan malzemeleri sunacakt›r. POSCO ASSAN TST’nin, önümüzdeki 10 y›l içinde Türkiye’nin dünya ekonomisinde 10. s›raya yükselmesine büyük katk› sa¤layaca¤›ndan eminim.” dedi. Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflka n› ‹brahim Karaosmano¤lu: “‹stihdam ‹htiyac›n› Kapatmaya Yönelik Önemli Bir Aç›l›fl› Gerçeklefltiriyoruz” Kocaeli’nin ekonomideki a¤›rl›¤›na de¤inen Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflkan› ‹brahim Karaosmano¤lu, özel sektör taraf›ndan gerçeklefltirilen yat›r›mlar›n önemini vurgulad›. Karaosmano¤lu; “Kentimiz, y›lda 13 milyon dolar ile, ‹stanbul’un ard›ndan en çok ihracat› gerçeklefltiren ildir. ‹flgücüne kat›l›m ve istihdam oranlar›nda da ülke ortalamas›n›n üzerinde istatistiklere sahiptir. Ancak her geçen gün geliflen ve cazibesi artan ilimizin nüfus art›fl h›z›, ülkemizin nüfus art›fl h›z›n›n iki kat›ndan fazlad›r. Bu çerçeveden bakt›¤›m›zda; alt ve üst yap› hizmetleri tamamlanm›fl, sahilleri turizme aç›lm›fl, sanayi, turizm, spor, sanat ve sosyal alanlar›nda yat›r›mlar yap›lm›flt›r. Kentimizde; yeni istihdam alanlar›n›n gereklili¤i de kaç›n›lmazd›r. Bugün, istihdam ihtiyac›n› kapatmaya yönelik önemli bir aç›l›fl› gerçeklefltiriyoruz. Devletimizin, ekonomik kalk›nmay› art›rma ve ifl-

68

Eylül - Ekim 2013

sizli¤i azaltmaya yönelik takdire flayan çal›flmalar› var. O çal›flmalara özel sektörün sa¤lad›¤› katk› da eklenince, ortaya bugün içinde bulundu¤umuz parlak tablolar ç›kmaktad›r.” dedi. Posco Baflkan› Joon Yang Chung: “Müflterinin güveni ve baflar›s› bizim gelece¤imizdir” Posco Assan TST’nin aç›l›fl›ndan duydu¤u mutlulu¤u dile getiren Posco Baflkan› Joon Yang Chung; “Türkiye ve Kore, aras›nda bulunan fiziksel mesafeye ra¤men, “Kardefl ülkeler” olarak tan›mlanan dünyan›n en yak›n iki dost ülkesidir. 27 Temmuz tarihi, Kore savafl›n›n sona eriflinin 60. y›l dönümüydü. Kore savafl›nda Türk milletinin göstermifl oldu¤u destek ve fedakârl›k, bugüne kadar kalbimizde ve zihnimizde asla silinmeyecek izler b›rakm›flt›r. POSCO ASSAN TST, kaliteli paslanmaz çelik ürünleri üreterek beyaz eflya, mutfak, inflaat ve di¤er ilgili sektörlere düzenli olarak hammadde sunacakt›r. “Müflterinin güveni ve baflar›s› bizim gelece¤imizdir”, düflüncesi ile müflterilerimize de¤er katmak için çaba gösterece¤iz. POSCO’nun “Sadece iyi bir flirket de¤il, sevilen bir flirket olma” felsefesi ile, Türkiye ile beraber büyüyen, ve Türk milletinin de sevgisini kazanan bir flirket olmak için üstün gayret gösterece¤iz.” dedi.

r›mlar›n›n da önemli bir anlam› oldu¤unu düflündü¤ünü ifade etti. Ali Kibar; “Orta¤›m›z Posco firmas›n›n kurulufl felsefesinde ve ruhunda da bu hususun önemli oldu¤unu biliyoruz. Bu yönüyle yat›r›m›m›z Türk-Kore dostlu¤unu kal›c›, uzun vadeli hale getiren önemli bir örnektir. Posco Assan TST bafllang›çta 200 bin ton/y›l üretim kapasitesiyle kurulmufl olup, Türkiye’nin ilk so¤uk haddelenmifl paslanmaz çelik üreticisi olarak üretime geçmektedir. Üretim kapasitemizi bir sonraki etapta 400 bin ton/y›la ve daha sonraki dönemlerde ise 1 milyon ton/y›l seviyesine ç›kartacak flekilde ifl planlamas› içerisindeyiz. Ülkemizin 2023 stratejik hedeflerine paralel olarak hem ithalat hem de ihracat hedeflerine ulaflabilme anlam›nda yüksek katma de¤erli ürün üretiminin art›r›lmas› amac›yla çal›flmalar›m›z› yönetmekteyiz.” dedi. Eme¤i Geçenler de unutulmad›… Konuflmalar›n ard›ndan tedarikçilere ve eme¤i geçen kurum ve kurulufllara plaketlerin takdim edildi¤i törende Koreli Gaziler de unutulmad›. Özel olarak davet edilen Kore Gazileri de töreni büyük bir mutluluk ile takip ettiler. Posco Baflkan› Joon Yang Chung Kore Gazilerine 3 minibüs hediye etti.

Posco Assan TST Yönetim Kurulu Baflkan› Ali Kibar: “Türk-Kore Dostluk ‹liflkilerinin Gelifliminde Yat›r›mlar›n da Önemli Bir Anlam› Var” Konuflmas›nda projeye destek veren tüm kesimlere teflekkür eden Posco Assan TST Yönetim Kurulu Baflkan› Ali Kibar, tesislerin 1950’li y›llarda Kore savafl›na destek veren Türk askeri gücüyle bafllayan Türk-Kore dostluk iliflkilerinin gelifliminde, yat›-

www.metalmakina.com


69


HABER

‹MDER, "2023'e 10 Kala Uluslararas› ‹fl Makinalar› Kongresi" düzenliyor Türkiye ‹fl Makinalar› Distribütörleri ve ‹malatç›lar› Birli¤i (‹MDER), 1920 Eylül 2013 tarihleri aras›nda Pendik Greenpark Hotelde “2023’e 10 Kala Uluslararas› ‹fl Makinalar› Kongresi” düzenleyecek. Dünyadaki ifl makinalar› sektörünü bir araya getirecek kongreye, Dünyada toplam 220 milyar ABD Dolar›’n› yöneten 100’den fazla CEO davet edilecek. Kongrede, 44 Uluslar aras› Dernek ve Türkiye deki 7 Derne¤in deste¤i ile Türkiye 2023 Projesi ile ilgili fark›n-

dal›k oluflturmak, Türkiye ekonomisi ve ifl makinalar› sektörünü dünyaya tan›tmak, Türkiye’ye yabanc› yat›r›m yap›lmas›n› teflvik etmek , ‹fl makinalar› sektöründe Türkiye’nin di¤er ülkelere gerek mamul gerekse yar› mamul ve parça tedarikçisi olma potansiyelini göstermek amaçlan›yor. Kongrede “Yat›r›mlar ‹le Dünyan›n Parlayan ‹ncisi Türkiye”, “2023 Y›l›na Kadar Planlanan Türkiye’deki Büyük Projeler”, “2023 Yat›r›m Projeleri Ifl›¤›nda ‹fl Makinalar› Talep Projeksi-

yonu”, “‹fl Makinalar›nda Teknolojik Geliflmeler ve Teknik Mevzuatlar”, “Nitelikli ‹fl Gücü Kayna¤›”, “‹fl Makinalar› Sektöründe Yat›r›m (Teflvikler) ve Finansman ortam›” bafll›kl› konular ele al›nacak. Ayr›ca ülke ekonomi sunumlar›, B2B ikili ifl görüflmeleri ile CEO kahvalt›s› organize edilecek. Kat›l›mc›lar›n tüm kongre süresince gezebilecekleri “Geçmiflten Günümüze ‹fl Makinalar›” ve” ‹fl Makinalar›” sergileri de di¤er önemli etkinlikler aras›nda yer al›yor.

‹thalat›n yüzde 73.7'sini ara mallar oluflturdu Y›l›n ilk 7 ay›ndaki ithalat›n› geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 7.6 art›ran Türkiye'de, ithal edilen ürünlerin yüzde 73.7'sini ara mallar oluflturdu. Ekonomi Bakanl›¤› istatistiklerinden derlenen verilere göre, Türkiye, y›l›n ilk 7 ay›nda 148 milyar 756 milyon dolar ithalat gerçeklefltirdi. Söz konusu rakamlara göre, ara mallar 109 milyar 636 milyon dolarla ocaktemmuz dönemindeki ithalat›n yüzde 73.7'sini oluflturdu. Türkiye,y›l›n ilk 7 ayl›k döneminde yat›r›m mallar› ithalat›n› yüzde 8.5 yükseliflle 21 milyar 285 milyon dolara, tüketim mallar› ithalat›n› da yüzde 15 art›flla 17 milyar 406 milyon dolara ç›kard›. Ara mallar aras›nda en fazla ithalat ise 53 milyar 25 milyon dolarla 'sanayi için ifllem

70

Eylül - Ekim 2013

görmüfl ham maddeler'de gerçeklefltirildi. Tüketim mallar›nda en fazla ithalat, 5 milyar 138 milyon dolarla binek otomobillerde, 3 milyar 673 mil-

yon dolarla 'yar› dayan›kl› tüketim mallar›'nda, 3 milyar 187 milyon dolarla 'dayan›ks›z tüketim mallar›'nda yap›ld›.

www.metalmakina.com


SAC ‹fiLEME SANAY‹

71


HABER

Metal sektöründe en çok ifl kazas› pazartesi gerçeklefliyor ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yasas›’n›n uyum y›l›nda elde edilen sonuçlar 2013 karnesinin daha iyi olaca¤› ihti malini artt›rsa da. 2012’de 74 bin 874 ifl kazas›na karfl›l›k 2011’de 69 bin 277 kaza raporland›. Buna göre orta lama yüzde 8 gibi bir art›fl görülüyor. Çal›flanlar›n kabusu olan pazartesi günlerinin ifl kazalar›n›n da en fazla yafland›¤› gün oldu¤u ortaya ç›kt›. Özellikle metal sektöründe faaliyet gösteren iflyerlerinde yap›lan araflt›rmaya göre en fazla ifl kazas› pazartesi yaflan›yor. ‹fl kazalar›n›n yüzde 17.3'ü haftan›n ilk günü gerçekleflirken, kazalar hafta sonuna do¤ru azal›yor. Sosyal Güvenlik Kurumu taraf›ndan aç›klanan 2012 y›l› ifl kazalar› ve meslek hastal›klar› istatistikleri belli oldu. Geçen y›l 745 kifli ifl kazalar›nda hayat›n› kaybederken, bu rakam 2011 y›l›nda 1.700 olarak kayda geçmiflti. ‹statistik sonuçlar›na göre yüzde 56 oran›nda bir azalma görülüyor. 9 ay önce baz› maddeleri yürürlü¤e giren ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yasas›’n›n uyum y›l›nda elde edilen sonuçlar 2013 karnesinin çok daha iyi olaca¤› ihtimalini art›rsa da. 2012’de 74 bin 874 ifl kazas›na karfl›l›k 2011’de 69 bin 277 kaza raporland›. Ortalama yüzde 8 gibi bir art›fl görülüyor. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikas›’n›n haz›rlad›¤› ve üye ifl yerlerine yönelik olarak ifl kazas› ve meslek hastal›klar›n› kapsayan araflt›rmada ise 174 ifl yerinde istihdam edilen mavi ve beyaz yakal› 135 bin 11 çal›flana iliflkin sonuçlara yer verildi. Araflt›rmada, ölümle, maluliyetle, sürekli ve geçici ifl göremezlikle sonuçlanan kazalar›n yan› s›ra "ifl günü kayb› yaratmayan" basit ifl kazalar› da istatistiklere yans›t›ld›. Sonuçlara gö-

72

Eylül - Ekim 2013

re, geçen y›l söz konusu ifl yerlerinde 6 bin 215 ifl kazas› yafland›, 8 meslek hastal›¤› tespit edildi. Çal›flanlar›n yüzde 4,6's› ifl kazas›na maruz kal›rken, erkek çal›flanlarda bu oran yüzde 5, kad›nlarda yüzde 1 oldu. ‹fl kazalar›n›n oldu¤u günlere göre da¤›l›m›nda yüzde 17,3 ile pazartesi günleri ilk s›ray› al›rken, yaflanan ifl kazalar›nda hafta sonuna kadar azalma oldu¤u tespit edildi. Ö¤renim durumuna ve yafla göre ifl kazalar›n›n da¤›l›m›nda ise geçmifl y›llara iliflkin karfl›laflt›rmalarda benzer sonuçlar ortaya ç›kt›. Toplam kazalar›n yafla göre da¤›l›m›nda 26-35 yafl aral›¤› yüzde 49 oran ile ilk s›ray› al›rken, ö¤renim durumuna göre da¤›l›mda ilk s›ray› yüzde 49'la mesleki/teknik lise mezunlar› aras›nda yafland›. Kazalar›n 104'ünde ise 4 y›ll›k üniversite mezunlar› ma¤dur oldu. ‹fl kazalar›n›n nedenlerine bak›ld›¤›nda ilk 2 s›ray› "iki nesne aras›nda s›k›flma" ve "bir nesnenin kesmesi" nedeniyle yafland›. Bu iki nedenle yaflanan kazalar, toplam kazalar›n yüzde 37'sini oluflturdu. Bu kazalar sonucunda oluflan yaralanma türü ise "ezilme" ve "kesik" fleklinde ortaya ç›kt›.Metal sektöründe faaliyet gösteren ifl yerlerinde yap›lan araflt›rmaya göre, en fazla ifl kazas› pazartesi günü yaflan›yor.

Bilinçsizlik ve güvensiz çal›flma ortam› ifl kazalar›na davetiye ç›kar›yor Geçen y›l 745 kifli ifl kazalar›nda hayat›n› kaybederken, bu rakam 2011 y›l›nda 1.700 olarak kayda geçmiflti. Peki ifl kazalar›nda rol oynayan temel faktörler neler? Uzmanlara göre nedenleri güvensiz davran›fllar ve durumlar olarak de¤erlendirmek gerekiyor. ‹fli bilinçsiz yapmak, dalg›nl›k ve dikkatsizlik, makina koruyucular›n› ç›karmak, tehlikeli h›zla çal›flmak, görevi d›fl›nda ifl yapmak, ifl disipline uymamak, ifle uygun makina kullanmamak, yetkisiz ve izinsiz olarak tehlikeli bölgede bulunmak, kiflisel koruyucular› kullanmamak, tehlikeli h›zda araç kullanmak gibi maddeler güvensiz davran›fllar olarak nitelendiriliyor. Güvensiz durumlarda ise; güvensiz ve sa¤l›ks›z çevre koflullar›, topraklanmam›fl elektrik makineleri, ifle uygun olmayan el aletleri, kontrol ve testleri yap›lmam›fl, bas›nçl› kaplar, tehlikeli yükseklikte istifleme, kapat›lmam›fl boflluklar, iflyeri düzensizli¤i, koruyucusuz makina, tezgahlar, parlay›c› patlay›c› maddeler gibi bafll›klardan olufluyor.

www.metalmakina.com


SAC ‹fiLEME SANAY‹

73


HABER

Haas Automation, Avrupal› CNC E¤itmenleri için konferans düzenliyor Haas Automation, 29-30 Ekim 2013 tarihlerinde Danimarka'daki Metal College Aalborg'de ilk Avrupal› CNC E¤ i t m e n l e r i K o n f e r a n s › ’ n › d ü z e n l e yecek. Haas konferans›, CNC e¤itmenlerine kendi kiflisel geliflimleri ve ö¤rencilerinin kiflisel geliflimleri için ba¤lant› kurma ve iflbirli¤i yapma f›rsat› verecek. E¤itmenlerin teknik içerikler, makine tan›t›mlar› ve etkili e¤itim teknikleri yoluyla gereken becerileri kazanmalar›na yard›mc› olacak. Metal College Aalborg, Haas Automation'›n yaklafl›k 5000 CNC imalat tezgah›yla Avrupa ve ABD'de destekledi¤i 2000 okuldan biri. Haas Automation okul a¤›, sürdürülebilir ekonomik geliflimin karfl›s›ndaki en büyük tehditlerden biriyle bafla ç›kabilmek için kuruldu: CNC iflleme yetene¤ine sahip, mühendislik sektörüne giren kabiliyetli ve hevesli gençlerin azl›¤›. fiirketin ilk Avrupal› CNC E¤itmenleri Konferans›, e¤itmenlere yard›mc› olunmas› ve uzun vadede ekonomik uygulanabilirli¤in desteklenmesi aç›s›ndan bir sonraki aflama. "Danimarka'n›n ekonomisi di¤er bat› ekonomilerinden çok da farkl› de¤il," diyor Haas Automation okul ortakl›klar› sorumlusu Bay Bert Maes, "imalat sektörü yafllanan ifl gücünden muzdarip. Aalborg bölgesinde her y›l imalat sektöründen 800 kifli emekli oluyor, ancak ayn› süreçte ifl gücüne yaln›zca 350 genç ekleniyor. Bu yüzden, Metal College ö¤rencilerine baflar›l› ve kesintisiz bir hizmet içi e¤itim verebilmek için son y›llarda en

74

Eylül - Ekim 2013

yeni imalat teknolojilerine önemli yat›r›mlar yapt›." "Haas Automation, ayn› sektörde faaliyet gösteren flirketler güçlerini birlefltirdiklerinde bu tip etkinliklerin daha etkili oldu¤unu düflünüyor. Konferanstaki atölye çal›flmalar› Esprit, Mastercam, Topsolid, Renishaw, Chick Workholding, Immersive engineering, Keller, Cimcool, Blaser, Hainbuch, Universal Robot ve 3D bask› alan›nda faaliyet gösteren bir tedarikçi taraf›ndan gerçeklefltirilecek."

töründen motive edici yeni dostlar edinerek ve pratik e¤itim kaynaklar›na sahip olarak ayr›lacaklar," diyor Bay Maes. "Tüm okullar› bekliyoruz!" Ülkenin kuzeyinde bulunan Metal College Aalborg, Danimarka'n›n en büyük teknik e¤itim kurumlar›ndan biri. Otuz sekiz mesleki e¤itmen burada her y›l 350'yi aflk›n ö¤renciye e¤itim veriyor.

Bu konferans yaln›zca Danimarka'dan de¤il, Almanya, Finlandiya, ‹sveç, ‹talya, Portekiz, Fransa ve Romanya gibi Avrupa ülkelerinden gelen delegelerin kat›laca¤› uluslararas› bir konferans olacak. Bu nedenle, okullar›n yeni uluslararas› iflbirli¤i projelerine kat›lmalar› ve tüm k›tadan ayn› görüfllere sahip kiflilerle ba¤lant› kurmalar› için mükemmel bir f›rsat sunacak. "Kat›l›mc›lar konferanstan yeni bir fleyler ö¤renerek, e¤itim sek-

www.metalmakina.com


SAC ‹fiLEME SANAY‹

75


HABER

Tempa Pano, yeni tesisiyle üretim kapasitesini dört kat›na ç›kar›yor

Pano sektöründe Türkiye'nin önde gelen ihracatç›lar› ve üreticileri ara s›nda yer alan Tempa Pano, Makine Organize Sanayi Bölgesi’nde 25 milyon dolarl›k yat›r›mla kurdu¤u yeni tesisiyle üretim kapasitesini dört kat› na ç›kar›yor. Makine OSB’deki yeni tesisle birlikte üretim kapasitelerinin yan› s›ra ihracat oran›nda da ciddi bir art›fl hedefleyen Tempa Pano bu yat›r›mla mevcut ve potansiyel müflterilerine hem fiyat hem de kalite aç›s›ndan büyük avantajlar sa¤layacak. Alçak gerilim elektrik da¤›t›m panolar› üretmek üzere 1989 senesinde kurulan Tempa Panonun ürün yelpazesindeki, duvar tipi ve dikili tip panolar, klemens kutular›, harici ortam panolar›, paslan-

76

Eylül - Ekim 2013

maz panolar›, elektro manyetik korumal› panolar›, kumanda masalar› ve operatör panelleri, ex-proof klemens kutular›, bak›r bara da¤›t›m sistemleri ve pano tipi klimalar› ile müflterilerine güvenli ve kaliteli hizmet veriyor. Tempa Pano ; standart ürünlerinin yan› s›ra Türkiye’de üretilmeyen exproof panolar›n›n ve Tembar adl› bara sistemlerininde üreticisi konumunda. Tempa’n›n gelifltirdi¤i, K-BAR (kanall› bara) sistemi ana baralara delik açmadan montaj yapabilme imkan› sa¤l›yor.

taca¤› bir y›l olacak. ‹lk ihracat›n› 1990 y›l›nda dünyadaki bütün üreticilerin bir arada bulundu¤u ve rekabetin çok yo¤un yafland›¤› ‹ngiltere’ye gerçeklefltiren Tempa Pano, 2012 y›l›ndaki üretiminin % 40 ‘n› Bat› Avrupa ülkelerine ihraç etti. ‹ngiltere, Fransa, Bulgaristan ve Romanya’da kendi flirketi ve markas› ile var olan Tempa yapt›¤› yeni anlaflmalarla Orta Do¤u pazar›nda da aktif olarak yer almaya bafllad›.

Bugüne kadar teknolojiye, Ar- Ge ye, pazara ve insana yo¤un yat›r›m yapan Tempa Pano için 2014 y›l›, yeni ürün lansmanlar›n›n yap›laca¤› ve kapasite art›r›m› ile iç pazardaki etkinli¤in arwww.metalmakina.com


SAC ‹fiLEME SANAY‹

77


HABER

NSK Avrupa’n›n yeni CEO'su Dr Jürgen Ackermann oldu Dr Jürgen Ackermann, dünyan›n önde gelen rulman ve otomotiv parçalar› tedarikçilerinden biri olan NSK Avrupa'n›n yeni CEO’su olarak atand›. Dr Ackermann, NSK Avrupa içinde 2007 y›l›ndan beri COO olarak görev almaktayd›. fiuan NSK Japonya Ba¤›ms›z Yönetim Kurulu Üyesi olan ve NSK Avrupa’n›n önceki CEO’su Norbert Schneider atamayla ilgili olarak: “Dr Ackermann ile NSK, Avrupa'daki baflar›l› büyümesine ve her yönüyle kalite liderli¤ine ulaflma hedefine devam edecektir” diye konufltu. NSK’ya kat›lmadan önce, Dr Jürgen Ackermann, hareket ve s›v› kontrol teknolojilerinde dünya çap›nda ilk onda yer alan Norgren Deutsc-

Dr Jürgen Ackermann, hland’da Genel Müdür olarak görev ald›. Yeni CEO hem stratejik hem de teknolojik her iki alanda uzmanl›¤a sahip olmas›n›n yan›nda, ayr›ca iflin

operasyonel taraf›na da son derece hakim oldu¤undan, NSK’n›n çal›flma prensiplerinden biri olan müflteriler ile yak›n çal›flman›n ne kadar önemli oldu¤unu da dikkat çekiyor. Ackermann'›n temel görev tan›m›, teknoloji lideri olarak NSK Avrupa’n›n rolünü daha da geniflleterek, yeni büyüme alanlar›n› tespit ederek, NSK’n›n üstün ürün kalitesini, mükemmel bir servis ile birlefltirmek olacak. NSK Avrupa, her geçen gün mühendislik ve üretim kapasitesini daha da art›rmakta oldu¤undan, Bat› Avrupa'da önemli geniflleme olanaklar›, Do¤u Avrupa ve Orta Do¤u'daki geliflmekte olan piyasalardan da bu do¤rultuda yararlanmay› hedefliyor.

Savunma sanayinde KOB‹’lerin pay› her geçen art›yor Tür ki ye’nin ulus lar ara s› pa zarlarda parlayan sektörü olarak gö rülen sa vunma sanayin de, büyük öl çek li flirketlerin yan› s› ra KO B‹’lerde de büyük bir ha reket li lik ya flan› yor. KO B‹'lerin ara la r›n da yerli si lahtan ma y› na daya n›k l› bota kadar birçok ürünün bulundu¤u pa tent bafl vurula r› son 5 y›l da 3 kat artt›. KOB‹'ler savunma sanayisinde giderek daha aktif rol üstlenmeye bafllad›. ‹lk kez 2008'de yerli silah projelerine dahil olan KOB‹'ler son dönemde ise bu alandaki patentli bulufllar›yla dikkat çekmeye bafllad›. Son 6 ayda 25, üç y›lda ise 100'ün üzerinde patent baflvurusu gerçekleflti. Bunlar aras›nda may›na dayan›kl› bottan çelikten

78

Eylül - Ekim 2013

daha sa¤lam kumafla, kendi elektri¤ini üreten kumafltan yerli silaha kadar birçok ürün bulunuyor. Türk Patent Enstitüsü’nün verilerine göre, patent baflvurular›n›n en h›zl› yükseldi¤i sektörler s›ralamas›nda da savunma sanayisi ilk üç sektör aras›na girdi. Savunma sanayi alan›ndaki faydal› model ve patent baflvurular› son befl y›lda üç kata yak›n art›fl gösterdi. Bu alandaki yat›r›mlar ise art›k milyar dolarlarla ifade ediliyor. Buna göre 2 bine yak›n KOB‹, sadece son iki y›lda 3 milyar dolar› bulan dev projeleri üstlendi. Öte yandan resmi verilere göre, savunma sanayisinde gerçekleflen Ar-Ge yat›r›mlar›n›n y›ll›k bütçesi de 1 milyar dolar s›n›r›na dayand›.

Bu rakamlar yüzde 25'lerde seyreden savunma sanayisindeki yerlilik pay›n› 2009'da yüzde 45'e, 2010'da ise yüzde 51'e ç›kard›. 2013'te ise yüzde 56'ya dayand›rd›. Bugün sadece Ankara'da kurulu olan OST‹M'de 250 firma, savunma sanayisinde alt yüklenici olarak çal›flmaya bafllad›. Kendi aralar›nda bir araya gelerek savunma sanayisi kümelenmesi bafllatan firmalar, teknolojide de s›n›f atlad›lar. Savunma sanayisine ifl yapan KOB‹ say›s› ise Türkiye genelinde 2 bini geçti.

www.metalmakina.com


SAC ‹fiLEME SANAY‹

79


HABER

Bosch’tan Yerel Tedarikçilerine Global Ödül Dokuz ülkeden 38 yerel tedarikçi “Bosch Global Tedarikçi Ödülü”nü almaya hak kazand›. Türkiye’den Çe likel Aluminyum “Mekanik ve ‹kinci El” kategorisinde ödüle lay›k görüldü Bosch Grubu’nun; ürün, hizmet, üretim tedariklerinde öne ç›kan flirketleri ödüllendirmek amac›yla sundu¤u ve sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan “Bosch Global Tedarikçi Ödülü”, bu sene 13. kez sahiplerini buldu. Türkiye’den Çelikel Aliminyum; Çin, Almanya, Fransa, Hindistan, Japonya, Kore, ‹sveç ve Amerika Birleflik Devletleri’nden tedarikçilerle birlikte “Bosch Global Tedarikçi” ödülüne lay›k görüldü. Çelikel Aluminyum, 9 ülkeden toplam 28 tedarikçinin 5 farkl› kategoride ödüllendirildi¤i törende “Mekanik ve ‹kinci El Ürünler” kategorisinde ödül ald›. Stuttgart’ta düzenlenen ödül töreninde, Bosch Yönetim Kurulu Baflkan› Dr. Volkmar Denner, “Bosch Global Tedarikçi Ödülü bir yandan baflar›lar› tasdik ederken di¤er yandan da yeni baflar›lara ilham veriyor. En iyi tedarikçilerimizi ödüllendirerek di¤er tüm tedarikçilerimizi de ayn› performans› göstermeleri için motive etmeyi hedefliyoruz” dedi. ‹novasyonlar rekabetçili¤i art›r›yor Bu y›l verilen Bosch Global Tedarikçi Ödülü’nün temas›, “inovasyon ile rekabetçili¤i art›rmak” oldu. Bu yeni kategoride ilk defa verilen ödül ise, m›knat›slar üzerine gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar ile öne ç›kan Japon flirketi Shin Etsu Electronics Co., Ltd.’ye verildi. Bosch bu m›knat›slar› baflta ABS sistemleri ve motorlar olmak üzere birçok uygulamas›nda kullan›-

80

Eylül - Ekim 2013

yor. Törende yapt›¤› konuflmada “Bosch’un rekabet yetene¤ini koruman›n temel koflullar›ndan biri inovasyon” diyen Robert Bosch GmbH Sat›n Alma ve Lojistikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Stefan Asenkerschbaumer, tedarikçilerin en önemli ortaklar oldu¤unu da ekledi. ‹novasyonlar›n tedarikçilere de yarar sa¤lad›¤›n› belirten Asenkerschbaumer, “‹novasyonlardan herkes fayda sa¤l›yor. Bosch’tan siparifl alabilmek için gösterilen gayret, yeni fikirler ve yarat›c› yaklafl›mlar hiç olmad›¤› kadar önemli hale gelmifl durumda” dedi. Asenkerschbaumer, tedarikçilerin bu inovasyonlar› kendilerine yeni pazarlar açmak ve yeni ifl f›rsatlar› yaratmak için de kullanabileceklerinin de alt›n› çizdi. Potansiyeli gerçeklefltirmek için er ken entegrasyon Bosch tedarikçilerinin ürün gelifltirme çal›flmalar›na daha da erken bir aflamada entegre olmay› hedefliyor. Denner, “Tedarikçilerimiz, inovasyon stratejimizin ayr›lmaz bir parças›n› oluflturuyorlar. Gelifltirme aflamas›n›n bafllar›ndan itibaren onlar›n uz-

manl›¤›ndan ve yarat›c›l›¤›ndan yararlanmam›z gerekiyor” dedi. Denner sözlerine flöyle devam etti, “Yeni fikirler, sonraki üretim maliyetleri üzerindeki en büyük etkiyi bu erken aflamada yap›yor. Bir ürünün rekabetçi olup olmad›¤› büyük ölçüde gelifltirilmesi s›ras›nda belirleniyor.” Global sat›n alma – tedarikçi taban› uluslararas› düzeye daha da fazla yay›lacak 2012 y›l›nda, Bosch Group’un toplam sat›n alma hacmi 27 milyar avro düzeyine ulaflt›. Bundan aslan pay›n› ise, halen sat›n alma hacminin yüzde 65’ini oluflturan Avrupa al›yor. Bosch Avrupa d›fl›ndaki sat›n al›mlar›n›n büyük bölümünü ise Çin, Amerika Birleflik Devletleri ve Japonya’dan gerçeklefltiriyor. Bosch, parça ve hizmetleri ihtiyaç duyulduklar› noktalarda yerel olarak temin etmek amac›yla, uluslararas› alanda yapt›¤› sat›n al›mlar›n oran›n› art›rmay› amaçl›yor. Sat›n al›mlar büyük ölçüde elektronik bileflenler, mekanik ve elektromekanik bileflenler ve plastik parçalardan oluflsa da, mal, gereçler, hizmetler ve makineleri de içeriyor.

www.metalmakina.com


SAC ‹fiLEME SANAY‹

81


HABER

3M, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i alan›nda fark›ndal›¤› art›rmaya devam ediyor 3M, Türkiye’deki fark›ndal›¤› art›rmak için gerçeklefltirdi¤i projelere devam ediyor. Son olarak 3M Türkiye’nin, Bursa’da yer alan uluslararas› Componentan Dökümcülük firmas› çal›flanlar› aras›nda düzenledi¤i yar›fl ma büyük ilgi gördü. ‹novasyon devi 3M, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i konusunda çok say›da sektöre sundu¤u yenilikçi ürün ve çözümlerin yan› s›ra toplumda fark›ndal›k yaratmak ve art›rmak suretiyle Türkiye’deki iflçi kazalar›n›n azalt›lmas›na katk› sa¤l›yor. Sürdürdü¤ü e¤itim ve sosyal sorumluluk projeleriyle ifl sa¤l›¤› alan›ndaki bilinci art›rmaya yönelik çal›flmalar sürdüren 3M, son olarak Bursa-Orhangazi’de yer alan Componentan Dökümcülük firmas›n›n 1500 çal›flan› aras›nda çark›felek yar›flmas› düzenledi. ‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i konusunda önemli bilgilerin de aktar›ld›¤› ve çal›flan-

lar›n yo¤un ilgi gösterdi¤i yar›flma sonunda kat›l›mc›lar, çeflitli hediyelerle ödüllendirildi. Düzenledi¤i e¤itim ve yar›flmalar d›fl›nda 3M, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ile imzalad›¤› protokol sayesinde kamu spotundan, aç›k hava reklamlar›na, dergi ilanlar›ndan sponsorluk çal›fl-

malar›na kadar pek çok platformda genifl bir kitleye seslenerek iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i konusunda bilinci art›rmay› hedeflemektedir. Firma, gerek iflveren gerekse iflçilere yönelik düzenledi¤i e¤itimlerle son befl y›l içinde 85 binden fazla kifliye ulaflt›.

Avrupa'da sanayi üretimi beklenenden daha h›zl› düfltü Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi Temmuz ay›nda, imalat sektörünün rekor uzunluktaki resesyon döneminin olumsuzluklar›n› halen üzerlerinden atamamalar› ile birlikte, ekonomistle rin tahminlerinden daha fazla düfltü. 17 ülkenin üyesi oldu¤u Euro Bölge-si'nde sanayi üretimi, Temmuz ay›n-da, yüzde 0.6 art›fl gösterdi¤i Haziran ay›na göre yüzde 1.5 düfltü. Bloom-berg News'un anketine kat›lan 33 ekonpmistin tahminlerinin medyan›na göre, sanayi üretiminin yüzde 0.3 düfl-mesi bekleniyordu. Üretim geçen y›--

82

Eylül - Ekim 2013

l›n ayn› dönemine göre yüzde 2.1 ge-riledi. Euro Bölgesi ekonomisinin ta-rihinin en uzun süreli resesyonunu ya-flad›ktan sonra ikinci çeyrekte büyü-meye dönmesi, rekor iflsizlik ve yedi ayd›r Avrupa Merkez Bankas›'n›n ta-van seviyesi olan yüzde 2'nin alt›nda seyreden enflasyon dolay›s›yla s›n›rl› kald›. Bu durum, Bloomberg News'un anketine kat›lan ekonomistlerin, ikin-ci çeyrekte yüzde 0.3 olan büyümesi-nin ard›ndan, neden ekonominin yüz-de 0.1 büyümeye yavafllayaca¤› bek-lentisine girmesini aç›klamaya yar--

d›mc› olabilir. Londra'da Markit Eco-nomics baflekonomisti Chris William-son, "Sanayi üretimi verisi bölgedeki toparlanma konusunda soru iflaretleri oluflturdu," dedi ve "Aç›k bir flekilde, GSY‹H'n›n üçüncü çeyrekte daralma riski bulunuyor. Zira ikinci çeyrek bü-yümesinin bir k›sm›n›n yaln›zca geçi-ci olabilece¤i durumu ortaya ç›kt›" fleklinde görüfl bildirdi.

www.metalmakina.com


SAC ‹fiLEME SANAY‹

83


HABER

Timken çelik ve rulman birimini ay›r›yor ABD, Ohio merkezli The Timken Company, yönetim kurulunun flirke tin çelik birimini, rulman ve enerji aktar›m biriminden ay›rma karar› al d›¤›n› duyurdu.

enerji aktar›m birimi The Timken Company ad› alt›nda faaliyet göstermeye devam edecek. The Timken Company'nin y›ll›k cirosunun ise 3,4 milyar $'a ulaflmas› bekleniyor. Ayr›lma ifllemi hissedarlara vergi olarak yans›mayacak. ‹fllemlerin bir y›l içinde tamamlanmas› bekleniyor.

2013 y›l› bafl›nda Timken'in en büyük hissedarlar› California merkezli Relation Investor, Timken hissedarlar›na flirketin çelik ve rulman birimlerini ay›rma ça¤r›s› yapm›flt›. Yeni plana göre, Timken'in çelik birimi ba¤›ms›z bir flirket olarak faaliyet gösterecek. fiirketin y›ll›k cirosunun 1,7 milyar $'a ulaflmas› bekleniyor. Bununla beraber flirketin rulman ve

Timken baflkan ve CEO'su James W. Griffith iki flirketin kendi piyasalar›nda büyümeye devam edece¤ini, yeni stratejinin rekabeti art›raca¤›n› aç›klad›. Griffith, ayr›lma tamamlanana kadar The Timken Company'deki görevini sürdürecek. fiirket, Griffith'in emekliye ayr›lmas›n›n ard›ndan yeni Richard H. Kyle'› getirecek. Bununla beraber ayr›lan çelik biriminin bafl›na ise Ward J. "Tim" Timken, Jr.'›n getirilmesi planlan›yor.

Sanayide ciro yüzde 14,8 artt› Sanayi Ciro Endeksi , 2013 y›l› Temmuz ay›nda bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre %14,8 artt›. Sanayinin alt sektörleri incelendi¤inde, 2013 y›l› Temmuz ay›nda, bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre; madencilik ve taflocakç›l›¤› endeksi %11,7, imalat sanayi endeksi ise %15,0 artt›. ‹malat sanayi alt sektörlerinin 2013 y›l› Temmuz ay›nda

84

Eylül - Ekim 2013

2012 y›l› ayn› ay›na göre yüzde de¤iflim oranlar› incelendi¤inde, en yüksek art›fl oran›n›n %79,3 ile di¤er ulafl›m araçlar› imalat›nda gerçekleflti¤i görüldü. Bunu %37,8 ile motorlu kara tafl›t›,treyler (römork) ve yar› treyler (yar› römork) imalat› takip etti. ‹malat sanayi alt gruplar›nda en fazla düflüfl di¤er imalatlarda gerçekleflti. ‹malat

sanayi alt sektörlerinin 2013 y›l› Temmuz ay›nda 2012 y›l› ayn› ay›na göre yüzde de¤iflim oranlar› incelendi¤inde, en fazla düflüfl oran›n›n %28,2 ile di¤er imalatlarda gerçekleflti¤i görüldü. Bunu %1,3 ile a¤aç, a¤aç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) imalat› takip etti

www.metalmakina.com


SAC ‹fiLEME SANAY‹

85


HABER

‹hracatç›lar “H›zl› Prototipleme Merkezi” kuruyor ‹stanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Biliflim ‹hracatç›lar› Birli¤i (TET), ‹stanbul Kalk›nma Ajans› (‹STKA) taraf›ndan sürdürülen Yarat›c› Endüs trilerin Gelifltirilmesi Mali Destek Program› kapsam›nda, “H›zl› Proto tipleme Merkezi” projesini ‹MM‹B Erkan Avc› Endüstriyel Tasar›m Meslek Lisesi’nde hayata geçiriyor. ‹stanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ‹hracatç›lar› Birli¤i (‹KM‹B) ve ‹stanbul Demir ve Demird›fl› Metaller ‹hracatç›lar› Birli¤i’nin de ortakl›¤›yla yürütülen proje, 15 A¤ustos’ta bafllad›. Projenin 9 ay sürmesi planlan›yor. “H›zl› Prototipleme Merkezi” ile sanayicilerin ürünlerinin prototiplerini ürettirebilece¤i ve yeni gelifltirilen ürünlerinin potansiyel kullan›c› testlerini yapt›rabilecekleri ortak kullan›m alan›na kavuflarak maliyetlerini düflürmeleri hedefleniyor. Merkezin hedefinde; Elektrik-elektronik ürünler, metalden mamul ürünler ve plastikten mamul ürünler alan›nda faaliyet gösteren üretici ve ihracatç› firmalar ile bu sektörlerde çal›flan uzmanlar, üniversiteler ve meslek lisesi ö¤rencileri yer al›yor. Proje ile yüksek katma de¤er üreten, yarat›c› endüstri hizmetlerine odaklanarak bölge sanayisinin küresel rekabet edebilirli¤ine katk›da bulunulmas› hedefleniyor. Proje kapsam›nda oluflturulan ekip öncülü¤ünde tasar›m ve mühendislik ö¤rencilerine yönelik çal›flma gruplar› düzenlenecek ve yeni tasarlanan ürün prototiplerinin üretilmesi için nihai kullan›c› testleri yap›lacak. Tasar›m› yap›lan ürünler ise katalogda bir araya getirilecek. ‹stanbul Elektrik-Elektronik, Makine

86

Eylül - Ekim 2013

‹stanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Biliflim ‹hracatç›lar› Birli¤i (TET) Yönetim Kurulu Baflkan› Fatih Kemal Ebiçlio¤lu ve Biliflim ‹hracatç›lar› Birli¤i (TET) Yönetim Kurulu Baflkan› Fatih Kemal Ebiçlio¤lu, sürdürülebilir ihracat art›fl›na ancak yüksek katma de¤erli üretimle ulafl›laca¤›n› belirterek, flunlar› söyledi: “2023’te hedeflenen 500 milyar dolarl›k ihracata ulaflabilmemiz için ihracat›m›zdaki katma de¤eri bugünkü rakamlar›n üzerine ç›karmam›z gerekiyor. Bunun yolu ise, katma de¤erli ürün üretiminden geçi-

yor. ‹STKA ile ortak olarak yürüttü¤ümüz “H›zl› Prototipleme Merkezi” ile ihracatç›lar›m›z, sektör uzmanlar›m›z, üniversite ve meslek lisesi ö¤rencilerimiz ürünlerin prototiplerini oluflturma f›rsat› yakalayacak. Böylece potansiyeli yüksek ürünlerin piyasaya girifli kolaylaflacak.”

www.metalmakina.com


SAC ‹fiLEME SANAY‹

87


HABER

Çelik ihracat›nda Ortado¤u geriliyor, Uzakdo¤u pazar› büyüyor Dünya piyasalar›ndaki siyasi ve ekonomik geliflmeler ile Türk çelik ürün lerine art arda aç›lan anti-damping ve koruma önemi soruflturmalar› çelik sektörünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Çelik ‹hracatç›lar› Birli¤i verilerine göre; sektör 2013 y›l›n›n sekiz ay›n› 9,5 milyar dolar ve 12,7 milyon ton ihracat ile kapatt›. Çelik ‹hracatç›lar› Birli¤i taraf›ndan aç›klanan 2013 y›l› sekiz ayl›k verilerine göre; Türkiye’nin çelik ihracat› de¤er baz›nda geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 10 gerileme ile 9,5 milyar dolar, miktar baz›nda ise yüzde 5 oran›nda düflüfl ile 12,7 milyon ton olarak gerçekleflti. Çelik sektörünün direkt ihracat›na di¤er birliklerin faaliyet alan›na giren demir çelik ürünleri de eklendi¤inde Türkiye’nin 2013 y›l› Ocak-A¤ustos dönemindeki toplam çelik ihracat›; miktar baz›nda 13,2 milyon tona; de¤er baz›nda ise 10,9 milyar dolara ulaflt›. Ocak-A¤ustos 2013 rakamlar›na göre, bölgeler baz›nda 5,32 milyon tonluk ihracat ile Ortado¤u birincili¤ini sürdürdü. Bu bölgeyi 1,92 milyon ton ile Avrupa Birli¤i ve 1,36 milyon ton ile Kuzey Afrika izledi. Ayr›ca söz konusu dönemde Uzakdo¤u pazarlar›ndan Tayland ve Endonezya’ya yap›lan ihracat, 2013 y›l›n›n OcakA¤ustos döneminde geçen y›l›n ayn› aylar›na oranla 124 bin ve 44 bin ton art›fl gösterdi. Türk çelik sektörü ihracat›nda miktar ve de¤er baz›nda az bir paya sahip olan Uzakdo¤u, yaflanan bu art›fllarla sektör firmalar› için al-

88

Eylül - Ekim 2013

ternatif bir pazar konumuna ulafl›yor. Sekiz ayl›k dönem içerisinde en çok ihraç edilen ürünler s›ralamas› ise; 5,67 milyon tonla çubuk, 1,3 milyon tonla kütük, 1,23 milyon tonla boru, 1,13 milyon tonla profil ve 1,07 milyon tonla s›cak yass› olarak gerçekleflti. Çelik ‹hracatç›lar› Birli¤i verilerine göre; 2013 A¤ustos ay› ihracat›, geçen y›l›n ayn› dönemi ile k›yasland›¤›nda, miktarda yüzde 25,2’lik bir düflüfl ile 1,27 milyon ton, de¤erde ise yüzde 25,3’lük gerileme ile 953 milyon dolar olarak gerçekleflti. Bölgeler aç›s›ndan incelendi¤inde ise ilk s›ray› 591 bin ton ile yine Ortado¤u ald›. Bu bölgeyi 156 bin ton ile Avrupa Birli¤i ve 145 bin ton Kuzey Afrika izledi. Sektörün A¤ustos ay› ihracat rakamlar›n› de¤erlendiren Çelik ‹hracatç›lar› Birli¤i Yönetim Kurulu Baflkan› Nam›k Ekinci, “Türk çelik sektörü olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Piyasalardaki koflullardan çabuk etkilenen bir sektöre sahibiz. Küresel pazardaki olumsuz geliflmeler toplam

ihracat›m›za gerileme olarak yans›yor. Özellikle son dönemde Ortado¤u’da yaflanan s›cak geliflmeler, M›s›r ve Suudi Arabistan’a olan ihracat›m›z› düflürdü. Ayn› dönemde bizim için çok önemli bir ihracat pazar› olan ABD’den ve Kolombiya’dan ürünlerimize gelen antidamping ve koruma önlemi soruflturmalar› ihracat pazarlar›m›z› daraltan di¤er bir unsur oldu. Ancak gerçe¤i yans›tmayan iddialarla mücadelemizi sürdürece¤iz ve rakiplerimizin ihracat pazarlar›m›zdan pay almas›na izin vermeyece¤iz” dedi. Nam›k Ekinci, “Ayr›ca bu dönemde yaflanan düflüfllere ra¤men ihracat›m›z›n artt›¤› ülkeler de söz konusu. Ortado¤u, Avrupa Birli¤i ve Kuzey Afrika bizim en önemli pazarlar›m›z› olufltursa da büyüyen pazarlar›m›z da umut verici. Örne¤in; ‹talya, Cezayir, Tayland, Endonezya, Zambia, Küba, Somali, Uganda ve Vietnam gibi ülkelere olan ihracat›m›z artt›. Olumlu siyasi ve ekonomik koflullar ile birlikte sektörümüzün çok k›sa sürede toparlanaca¤›na inan›yorum” diyerek sözlerini bitirdi.

www.metalmakina.com


SAC ‹fiLEME SANAY‹

89


90


SAC ‹fiLEME SANAY‹

91


HABER

Airbus Teknolojisi Avrupa Serbest Bölgesi’ne geliyor Airbus için uçak parçalar› üreten Flammaerotec firmas›, fiahinler Holding’e ba¤l› Avrupa Serbest Bölge si’nde yat›r›m yap›yor. Dünyan›n farkl› yerlerinde yedi ayr› fabrikas› bulunan Flamm Holding’e ba¤l› olan ve Airbus flirketlerine uçak parçalar› tedarikçisi Flammaerotec firmas›n›n Avrupa Serbest Bölgesi’nde hayata geçirece¤i yat›r›m›n imza töreni Ankara’da gerçeklefltirildi. Törene; Avrupa’n›n ço¤u ülkesini geride b›rakarak, en büyük 18. ekonomiye sahip olan NRW Eyaleti’nin Ekonomi Bakan› Garrelt Duin ve T.C Ekonomi Bakanl›¤› Bakan Yard›mc›s› Mustafa Sever, fiahinler Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Kemal fiahin ve Flamm Holding Yönetim Kurulu Baflkan Frieder Flamm’›n da aralar›nda bulundu¤u Alman heyetle birlikte, büyükelçiler, bürokratlar ve siyasetçiler kat›ld›.Flammaerotec’in, Avrupa Serbest Bölgesi’nde yapaca¤› bu yat›r›mla birlikte Airbus flirketleri için montaj ve kal›plama gibi modül üretimine bafllanacak. Hammadde olarak a¤›rl›kla alüminyum alafl›mlar› kullan›lacak ürünlerin tamam› Almanya’ya ihraç edilecek. Aachen’daki hemflerisi Frieder Flamm’›n uçak sanayisi teknolojisi ihraç eden yat›r›m›n›n, sahibi oldu¤u Avrupa Serbest Bölgesi’ne gelmesinden duydu¤u mutlulu¤u belirten fiahinler Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Kemal fiahin, flöyle konufltu: “Bugün Avrupa Serbest Bölgesi’nden yaklafl›k 170 farkl› ülkeye ihracat yap›l›yor. Avrupa Serbest Bölgesi, serbest bölgeler s›ralamas›nda son iki y›lda üç basamak birden yükselerek

92

Eylül - Ekim 2013

7. s›radan 4. s›raya ç›km›flt›r. Böylece, büyüme h›z› olarak, 19 serbest bölge aras›nda lider konuma gelmifltir. fiu an için ASB’de 2.5 milyar dolar ticaret hacmi gerçekleflmektedir. Cumhuriyetimizin 100. y›l›n› kutlayaca¤›m›z 2023 y›l› içinde; serbest bölgeler aras›nda 1. s›ra, 20 bin kifliye istihdam, toplam 2 milyar dolar yat›r›m ve 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefliyoruz. Bugün burada sizlerle sadece Avrupa Serbest Bölgesi için de¤il, Türk ekonomisi aç›s›ndan da çok önemli bir yat›r›m›n imza töreni için birlikteyiz. Bu imza töreniyle birlikte Avrupa’n›n en önemli uçak teknolojisi üreticilerinden olan Flammaerotec; Airbus’›n önemli teknolojik uçak parçalar›n› Avrupa Serbest Bölgesi’nde üretmeye bafllayacak. Bu yat›r›m benim için ayr› bir anlam tafl›maktad›r. Çünkü y›llar önce ifl hayat›ma; yüksek mühendislik e¤itimi ald›¤›m Almanya’n›n Aachen flehrinde bafllad›m. fiahinler Holding olarak; Aachen a¤›rl›kl› olmak üzere Almanya’da 100 milyon dolarl›k yat›r›m gerçeklefltirmifl bulunuyoruz. Ayn› flehirden bir yat›r›mc›n›n; de¤erli ifladam› ve hemflerim Fredier Flamm’›n gelip; ASB’de yat›r›m yap›yor olmas› benim için büyük önem tafl›maktad›r. Çünkü bu yat›r›mlarla her iki ülkede de ciddi istihdam yarat›yoruz. Ayn› zamanda Türkiye ile Almanya ve

Türkiye-AB iliflkilerinin geliflmesine de önemli katk›lar sa¤l›yoruz.Bütün bu geliflmeler ASB’nin bulundu¤u Trakya için de büyük önem tafl›maktad›r. Temmuz ay› içinde Avrupa Serbest Bölgesi olarak alt› yat›r›mc› ile el s›k›flt›k. Flamm Holding bunlardan biri. K›sa bir süre sonra di¤er befl yat›r›mc›m›zla da imza atacak ve toplamda 50 milyon dolarl›k bir yat›r›m› daha Türkiye’ye getirmifl olaca¤›z. Görüflmelerde sona yaklaflt›¤›m›z ve toplam› yine 50 milyon dolar› bulan iki yat›r›m daha mevcut. K›sa bir süre sonra da onlar›n müjdesini sizlerle paylaflmay› umuyorum. Trakya’y›; Avrupa Serbest Bölgesi’nde yap›lan kal›c› ve ihracat› art›r›c› yat›r›mlarla, yüksek teknoloji kümelenmesi yaratarak, önemli bir sanayi haline getirdik. Bunun yan› s›ra Edirne ve Tekirda¤’daki tekstil yat›r›mlar›m›zda Zara ve S’oliver gibi Avrupal› dev markalarla iflbirli¤i yaparak istihdam› art›r›yoruz. Bu sene sonuna kadar 1500 kifliye daha istihdam yaratm›fl olaca¤›z. Bu tür markalar›n en önemli partnerleri olup, yine Trakya’y› dünyay› en kaliteli ve moda ürünlerle buluflturan tekstil, haz›r giyim ve moda havzas› haline getirece¤iz. fiahinler Holding olarak; bu tür katma de¤eri yüksek yat›r›mlarla; global rekabette yerimizi güçlendiriyoruz. Ayn› zamanda ülkemizde kal›c› istihdam imkânlar› yarat›p, ihracat›m›z›n artmas›na da önemli katk›lar sa¤l›yoruz.”

www.metalmakina.com


SAC ‹fiLEME SANAY‹

93


HABER

Siemens’in Türk flirketlerinden gerçeklefltirdi¤i tedarik 300 milyon Euro’yu geçti Türkiye’deki 157 y›ll›k geçmiflinde pek çok baflar›l› projeye imza atan Siemens, Türkiye’deki firmalardan gerçeklefltirdi¤i tedarik miktar›n› h›zla art›rmay› ve Türk tedarikçilerinin ve KOB‹’lerinin geliflimine katk›da bulunmay› hedefliyor. 2012’de Türk flirketlerinden toplam 300 milyon Euro’luk tedarik gerçeklefltiren Siemens A.fi., Siemens’in, 2023 y›l›nda Türkiye’den toplam 1 milyar Euro’luk sat›n almaya imza atmas›n› hedefliyor. Dünya genelinde 190 ülkede faaliyet gösteren Siemens, bu ülkelerdeki firmalardan tedarik etti¤i ürünlerle ülke ekonomilerine katk›da bulunmay› sürdürüyor. 1850’li y›llar›n ortalar›ndan bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren ve gerek üretim tesislerinde gerekse gerçeklefltirdi¤i büyük ölçekli projelerde standarda uygun yerli firma ürünlerini tercih eden Siemens, 2012 y›l›nda Türkiye’den toplam 310 milyon Euro’yu bulan sat›nalmaya imza att›. Siemens Tedarikçi Günü’nde Türkiye’de Tedarik Zinciri Yönetimi ele al›nd› Tüm sektör ve bölümlerine hizmet veren tedarikçileri kapsayan özel etkinlikler düzenleyen Siemens, bu etkinliklerin sonuncusunu 3 Eylül 2013 tarihinde Swissotel’de gerçeklefltirdi. Etkinlikte tedarikçi firmalar›n temsilcileriyle görüfl al›flveriflinde bulunulurken Siemens Tedarik Zinciri Yönetimi Bölümü stratejileri ve Siemens’in dünyadaki tedarik sistemine dair detaylar da kat›l›mc›larla paylafl›ld›.

94

Eylül - Ekim 2013

Siemens A.fi. CFO’su Thomas Kolbinger Tüm gün süren toplant›da Siemens AG ve Siemens Türkiye’nin genel stratejilerini paylaflan Siemens A.fi. CFO’su Thomas Kolbinger’in ard›ndan söz alan Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörü Tu¤rul Günal, Siemens’in tedarik politikas›n›n detaylar›n› ve tedarikçilerde aranan kriterleri aktard›. “Türkiye’deki KOB‹’lerin geliflmesine ve Siemens’in Türkiye’den çok daha fazla sat›n alma yapmas›na katk›da bulunmak en büyük hedefimiz” diyen Günal, etkin bir tedarik zinciri yönetimi sayesinde flirketlerin kayda de¤er ta-

sarruf sa¤layabilece¤ini ve bu kayna¤› Ar-Ge baflta olmak üzere farkl› alanlara aktarabileceklerini belirtti. Etkinlikte ayr›ca, Siemens AG’nin global tedarik projesi kapsam›nda Türkiye’den Almanya’daki merkeze do¤rudan sat›fl yapan Baflöz Enerji’den Genel Müdür Nail Baflöz ile Omega Elektrik Pano’dan Genel Müdür Öner Çelebi tecrübelerini di¤er kat›l›mc›larla paylaflt›. Etkinlik kapsam›nda gerçeklefltirilen Müflteri Bak›fl Aç›s› oturumunda ise Ac›badem Sa¤l›k Grubu Biyomedikal ve Sat›nalma Direktörü Hakan Evsine ile Enerjisa Yat›r›m A.fi. Termik ve

www.metalmakina.com


SAC ‹fiLEME SANAY‹

95


HABER

Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörü Tu¤rul Günal Yenilenebilir Projeler Direktörü Dr. Ali Nihat Dilek görüfllerini aktard›. Baflar›l› tedarikçi iflbirli¤i panelinde ise Bal›kesir Elektromekanik A.fi. Sat›fl Direktörü Rezzak Kana¤ ile Türk Prysmian A.fi. Sat›fl Müdürü Etem Bakaç söz ald›. Etkinlik, baflar›l› tedarikçilere verilen ödüllerle son buldu. 2023 hedefi 1 milyar Euro FPL (Forward Procurement List) adl› global tedarikçi listesinde 5 bine yak›n tedarikçi firma bulunan ve halihaz›rda dünya genelinde 33 milyar Euro’luk sat›n alma hacmi bulunan Siemens AG’nin tedarik listesinde Türkiye’den de yaklafl›k 100 firma yer al›yor. Geçti¤imiz y›l düzenledi¤i Global Tedarik Zirvesi etkinli¤i ile Türk flirketlerinin daha fazla pay elde etmesi için çal›flmalar›n› h›zland›ran Siemens, bu y›l 200 kadar kat›l›mc›yla hedefine emin ad›mlarla yürüyor. Siemens’in, 70 milyon Euro’su Siemens AG, 240 milyon Euro’su ise Siemens A.fi. taraf›ndan gerçeklefltirilen 310 milyon Euro’luk Türkiye tedarik hacminin, 2023 y›l›nda 1 milyar Euro’ya ç›kar›lmas› hedefleniyor.

96

Eylül - Ekim 2013

Türkiye halen; ekonomilerin büyüme oran›, ihracat›n ithalat› karfl›lama oran›, üniversite ö¤renci say›s›, iflçi maliyetleri ve verimlilik gibi konularda yap›lan analiz sonras›nda 50 kadar ülke aras›nda 7. s›rada bulunuyor. Siemens’in sat›nalma ihtiyac›, yaln›zca üstlendi¤i projeler nedeniyle ortaya ç›km›yor. Kurumsal ihtiyaçlar kapsam›nda Siemens’in tüm bölümlerinde ihtiyaç duyulan malzeme ve servis hizmetlerinin al›m› yap›l›rken, üretim ihtiyaçlar› kapsam›nda hammadde, yar› mamul ve mamullerin al›m› gerçeklefltiriliyor. Siemens tedarikçileri aras›nda yer almak, firmalar› yaln›zca finansal anlamda daha güçlü hale getirmiyor. Siemens’in talep etti¤i kriterler do¤rultusunda tesislerinde iyilefltirme yapan firmalar, farkl› pazarlarda da daha güçlü olma flans› elde ediyor. Gerek ulusal gerekse uluslararas› pazarlarda imajlar›n› güçlendiren tedarikçi firmalar, Ar-Ge faaliyetlerine de yön vererek gerek istihdam gerekse daha yenilikçi ürünlerin pazara sunulmas› konusunda avantaj elde ediyor.

“Türkiye’deki firmalar›n gücünü art› r›yoruz” Etkinlik sonras›nda görüfllerini paylaflan Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörü Tu¤rul Günal, tedarik edilen ürün ve hizmetlerle pek çok firman›n ve Türk ekonomisinin daha güçlü hale gelmesine katk›da bulunuldu¤unu i belirtti. Türkiye’nin önde gelen flirketleriyle birlikte Tedarik Zinciri Yönetimi Derne¤i’ni kurmak için çal›flt›klar›na da dikkat çeken Günal; bu dernekle birlikte tedarik zinciri yönetimi prensiplerinin yayg›nlaflt›r›laca¤›n›, bu alandaki meslek ve bilimin geliflmesine katk›da bulunulaca¤›n› ve tedarik zinciri yönetiminde sürdürülebilirlik prensibi bilincinin oluflturulaca¤›n› vurgulad›.

www.metalmakina.com


SAC ‹fiLEME SANAY‹

97


F‹RMA-ÜRÜN

NSK rulmanlar›n performans›n› gelifltirmeye devam ediyor Her y›l yeni teknolojiler, ya¤lay›c› lar, malzemeler ve yüzey teknoloji si geliflimine yaklafl›k 100 milyon dolar y a t › r › m y a p › l a n N S K ' d a a r a fl t›rma ve tasar›m yenilikleri bütün h›z›yla devam ediyor. En yayg›n kullan›lan rulmanlardan olan sabit bilyal› rulmanlar için bu yat›r›m; yeni s›zd›rmazl›k teknolojileri, iyilefltirilen ya¤lama özellikleri ve daha yüksek operasyonel verimlilik ile afl›r› zorlu ortamlarda dahi artan güvenilirlik anlam›na gelmektedir. Tüm bu iyilefltirmeler, sahada gerçeklefltirilen çal›flmalar sonucunda müflterilerin sahip olduklar› özel ihtiyaçlar›n daha iyi anlafl›lmas› ile elde edilmektedir. NSK çok çeflitli uygulamalarda kullan›ma haz›r 150.000’den fazla türde ürünü bulunan dünyan›n lider sabit bilyal› rulman üreticisi konumundad›r. Ham maddelerden bafllayarak, çelik üreticileriyle birlikte çal›flm›fl ve standart çelikten imal edilen bir rulmana k›yasla rulman ömrünün %80'e kadar uzamas›n› sa¤layacak çok düflük seviyede impüritelere sahip Z-Çeli¤i üretmifltir. NSK’n›n en güçlü yanlar›nda bir di¤eri ise s›zd›rmazl›k teknolojisidir bu alan rulman dayan›kl›l›¤› üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Yeni patentli labirent tasar›m, güç kayb›n› en aza indirirken yüksek koruma sa¤lamaktad›r. Mevcut birçok keçeleme ve kapak kombinasyonlar›yla, yüksek s›cakl›k veya afl›nd›r›c› atmosfer içeren ortamlar da dahil olmak üzere her uygulama için do¤ru çözümü bulmak mümkündür. Ayn› zamanda ileri ya¤lama teknolojisi de geliflmeye devam etmektedir.

98

Eylül - Ekim 2013

Yüksek performansl›, çevre dostu ya¤lay›c›lar ile NSK, güç kay›plar›n›n en aza indirilmesine yönelik temiz oda gresleri ve düflük torklu ya¤lay›c›lar ve vibrasyon hasar›n›n engellenmesine yönelik olarak özellikle klima rulmanlar›nda kullan›m için özel olarak gelifltirilen NSA ya¤lay›c› da dahil olmak üzere çok çeflitli uygulamalar için çözümler üretmektedir. ‹ç çap› 10 mm’den küçük minyatür rulmanlardan d›fl çap› 2500 mm olan rulmanlara kadar NSK'da her türlü uygulama için uygun rulman bulabilmek mümkündür. Buna ek olarak tasar›mc›lar ve bak›m mühendislerinin rulman tasar›mlar›n›n karmafl›k dünyas›n› anlamaya yard›mc› olmak

amac›yla, yine NSK taraf›ndan sunulan çok kapsaml› teknik e¤itimleri de bulunmaktad›r. Bu çal›flmalar ile NSK, çeflitli araçlar ve teknik bilgileri sunarak potansiyel müflterilerin kendilerine sunulan çok çeflitli çözümler hakk›nda daha iyi bilgi edinmelerini hedeflenmektedir. Müflteriler yeni bir sorun yaflad›¤›nda, NSK mühendisleri bir çözüm plan› oluflturmakta ve bu plan›n yaln›zca müflterinin sorunlar›n› çözdü¤ünden de¤il ayn› zamanda NSK ürünlerinden beklenen güvenilirlik ve verimlili¤in elde edildi¤inden emin olmak amac›yla sürekli olarak test etmektedir.

www.metalmakina.com


SAC ‹fiLEME SANAY‹

99


F‹RMA-ÜRÜN

Volt Motor, Turquality ile gücüne güç katmay› hedefliyor

Volt Elektrik Motor San. Tic. A.fi. Temmuz 2013 tarihinden itibaren Turquality Destek Platformuna haz›rl›k ligi olarak adland›r›lan "Marka Destek Program›" kapsam›na al›nd›. Türkiye'nin 2023 y›l› vizyonu do¤rultusunda 500 milyar dolarl›k ihracat hedefine ulaflabilmek için gelifltirdi¤i dünyan›n en geliflmifl marka destekleme program› olan Turquality'e Ege Bölgesi'ndeki firmalarda büyük ilgi gösteriyor. Ege Bölgesi'nde do¤up Türk ekonomisine üretti¤i ürünlerle damga vuran firmalar aras›nda yer alan Volt markas› ile Volt Elektrik Motor San. Tic. A.fi.’ Temmuz 2013 tarihinden itibaren Turquality Destek Platformuna haz›rl›k ligi olarak adland›r›lan "Marka Destek Program›" kapsam›na al›nm›fl bulunuyor. Önümüzdeki günlerde dünya markas› olma yolunda emin ad›mlar ile yürüme-

100

Eylül - Ekim 2013

ye bafllayacak olan flirket, fiampiyonlar ligi destek program› olarak adland›r›lan Turquality deste¤ine dahil olmak Türkiye ekonomisindeki etkinli¤ini art›rmak ve Türkiye'nin "Ekonomideki Olimpiyat Tak›m›" olarak adland›r›lan markalar› aras›nda yer almak için mücadelesini sürdürecek. 10 y›lda 10 dünya markas› hedefleniyor Turquality® , Dünyan›n devlet destekli ilk ve tek markalaflma program›d›r. Günümüzde gittikçe a¤›rlaflan rekabet koflullar› ve de¤iflen tüketim kal›plar› uluslararas› arenada yer almak isteyen flirketleri daha fazla katma de¤er ve daha fazla pazar pay› anlam›na gelen güçlü markalar yaratmaya teflvik ediyor. “10 y›lda 10 dünya markas› yaratmak” vizyonu ile tasarlanm›fl bir marka gelifltirme program› olan Turquality® ’nin tüketici gözünde bir marka referans›, Türk mar-

kalar› aç›s›ndan ise bir geliflim katalizörü olabilmesi amaçlanmaktad›r. Tekstil ve haz›r giyim, otomotiv, elektronik, g›da gibi rekabetçi sektörlerimiz aç›s›ndan ihracatta markalaflman›n önemi gün geçtikçe daha da artmaktad›r. Turquality® ülkemizin rekabet avantaj›n› elinde bulundurdu¤u ve markalaflma potansiyeli olan ürün gruplar›na sahip firmalar›n, üretimlerinden pazarlamalar›na, sat›fllar›ndan sat›fl sonras› hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayacak flekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaflma ve geliflimlerini sa¤lamak suretiyle uluslararas› pazarlarda kendi markalar›yla global bir oyuncu olabilmeleri amac›yla oluflturulmufl destek platformudur.

www.metalmakina.com


SAC ‹fiLEME SANAY‹

101


F‹RMA-ÜRÜN

Figes, 70 kiflilik mühendis kadrosuyla makine sektörünün hizmetinde

yar destekli mühendislik ile tan›flt›ran firma deyince ise akla F‹GES geliyor. F‹GES, 1990 y›l›ndaki kuruluflundan bu yana, bilgisayar destekli mühendislik, simülasyon ve ileri mühendislik konular›ndaki uzmanl›klar›yla ülkemizdeki arge ve ürge çal›flmalar›na liderlik etmeyi sürdürüyor.

F‹GES, Türkiye çap›ndaki 6 ofisi ve imalat atölyesi ile, bir ürünün s›f›rdan tasarlanarak, anahtar teslimi fleklinde sunulmas› aflamas›na kadar tüm hizmetleri sa¤layabiliyor. Bu aflamalarda firman›n yetenekleri; mekanik tasar›m, yap›sal/ak›flkanlar/elektromanyetik analizler ve prototip imalat›n›

Dr. Can Alpdo¤an Günümüzde bilgisayar olmadan mühendislik yapmak neredeyse düflünülemez hale geldi. Oysa y›llar önce durum böyle de¤ildi. Ülkemizi bilgisa-

102

Eylül - Ekim 2013

www.metalmakina.com


SAC ‹fiLEME SANAY‹

103


F‹RMA-ÜRÜN

içerdi¤i gibi, ayn› zamanda, ürünün var ise mekatronik, sistem modelleme, gömülü yaz›l›m ve kullan›c› ara yüzü gelifltirme yönlerini de kaps›yor. Ürünün mekanik-mekatronik bütünlefltirilmesinin ard›ndan testlerle do¤rulama yap›l›yor ve ürün isterlere tam olarak uygun flekilde, anahtar teslimi biçimde teslim ediliyor. F‹GES, Mekanik Tasar›m ve Prototip ‹malat› konusunda Dr. Can ALPDO⁄AN yönetimindeki mekanik tasar›m ve yap›sal analiz mühendisleriyle hizmet veriyor. Bu ekip Ankara ve ‹stanbul’da yo¤unlaflm›fl durumda. Ankara’da ODTÜ Teknokent, OST‹M ODTÜ Teknokent, ve OST‹M Atölye olarak üç ayr› ofis ile hizmet veriliyor. OST‹M ‹malat Atölyesi, 400 m2 alana sahip olup, burada, mekanik imalat, mekatronik bütünlefltirme, test ve ölçümlerin yap›lmas› için gerekli makine ve cihazlar›n tedarikleri yap›l›yor. Dr. Remzi ARTAR yönetimindeki

104

Eylül - Ekim 2013

F‹GES, Türkiye çap›ndaki 6 ofisi ve imalat atölyesi ile, bir ürünün s›f›rdan tasarlanarak, anahtar teslimi fleklinde sunulmas› aflamas›na kadar tüm hizmetleri sa¤layabiliyor. Bu aflamalarda firman›n yetenekleri; mekanik tasar›m, yap›sal/ak›flkanlar/elektroman-

mekatronik ekibi ise ‹stanbul merkezli çal›flmakla birlikte, Ankara’da da ekibe sahip. Bu gruplara, F‹GES’in di¤er mühendislik gruplar› da destek oluyor. Bu gruplar aras›nda, Ak›flkanlar Dinami¤i Analizleri Grubu ve Elektromanyetik Analizler Grubu say›labilir. F‹GES’in Ankara ve ‹stanbul ekiplerinde, mekanik tasar›m, yap›sal analiz ve mekatronik üzerine çal›flan, makine, elektrik, mekatronik ve elektronik branfllar›nda toplamda 32 mühendis görev yapmaktad›r.

yetik analizler ve prototip imalat›n› içerdi¤i gibi, ayn› zamanda, ürünün var ise mekatronik, sistem modelleme, gömülü yaz›l›m ve kullan›c› ara yüzü gelifltirme yönlerini de kaps›yor. www.metalmakina.com


105


106

TALAfiLI ‹MALAT


TALAfiLI ‹MALAT

107


108

TALAfiLI ‹MALAT


TALAfiLI ‹MALAT

109


F‹RMA-ÜRÜN

Güvenal Teknik H›rdavat, yeni ürün katalo¤unu yay›nlad› Sektördeki 34 y›ll›k tecrübesiyle kal›p, makine ve teknik h›rdavat alanlar›nda faaliyetlerini sürdüren Güvenal Teknik H›rdavat, kapsaml› yeni ürün katalo¤unu pazara sundu. ‹ki cilt halinde sunulan katalogda, kal›p elemanlar›, kesici tak›mlar teknik h›rdavat ve tak›m tezgahlar› ürünlerinin seçim ve teknik bilgi konular› yer al›yor. Güvenal Teknik H›rdavat’tan konuya iliflkin olarak dergimize yap›lan yaz›l› aç›klamada flu bilgilere yer verildi: “Üretim sektöründeki 34 y›ll›k tecrübeli izlenimlerimiz; günümüzdeki k›s›tl› yard›mc› eleman bulabilme özellikle usta - ç›rak iliflkisindeki jenerasyon fark› ve bilgi aktar›m›, kalifiye personel aray›fl›ndaki olumsuzluklar piyasam›z›n zor koflullar›n›n bilinciyle; uzun çal›flmalar sonucu haz›rlam›fl oldu¤umuz firmam›z›n yeni katalo¤unun, hem sat›n alma iliflkilerindeki gereksiz zaman kay›plar›n› minimize ederek hem de teknik yeterlilik noktas›nda ekibinize destek olaca¤›na inan›yoruz. 2013 cilt - 1 : kal›p elemanlar› içerikli ve 2014 cilt - 2 : kesici tak›mlar - teknik h›rdavat ve tak›m tezgahlar› ürünlerini seçim ve teknik bilgi konular›n› içerir. - Alternatif seçeneklerle donat›lm›fl ürünler, uygun fiyatland›rmalar stoktan ve h›zl› teslimatl›d›r. - Ürünlerin do¤ru kullan›m bilgileri verimlilik esaslar› ile farkl› ekonomik sunum çeflitlili¤i sunuyoruz. - Ürün gruplar›n›n ilgili kullan›m›na göre s›ralanmas›, teknik resim ve de-

000 110

Eylül - Ekim 2013

kargo gönderimleri veya h›zl› ürün teslimatl› mobil servislerimiz arac›l›¤›yla gönderilen ürünler her zaman kalite kontrol alt›ndad›r.

taylar›n örnek uygulama yerleri. - CNC tezgahlar›n tak›mlar›na ait kaydedilebilir programlama bilgileri, kesici tak›mlar› do¤ru kullan›m de¤erleri ve k›sa yol içeren teknik destek verileri ile pratik öneriler sunumundad›r. - DIN standartlar› ile seçilmifl ürünlerin en son teknolojik uyumlulu¤u ile üretiminizi destekler. - Özellikle düzgün Türkçe ile piyasam›z›n kulland›¤› ortak dil ve terimler kullan›larak bilgi aktar›m›, basit çok daha h›zl› bir halde sunulmufl olup, kaliteli ürün - uygun fiyat analizleri ve rekabet sistemine uyumlu yaklafl›mlar ile uzun soluklu, kararl›, dengeli, ar - ge (araflt›rma - gelifltirme) çal›flmalar›m›za üretim band›m›z› da ekleyerek piyasa flartlar›ndaki rahat oluflumlara de¤er kat›yoruz. - Butik tasar›mlarda, size özel olarak imal edilen ürünlerde h›zl› - do¤ru ve güvenilir flekilde fiyatland›rma teknik resim detaylar› ile imalat›m›zda, teslim sürecini de iflinizin aciliyet durumuna göre belirliyoruz.

- Tüm ürün gam›m›z la ilgili dan›flmanl›k, do¤ru ürün - do¤ru kullan›m slogan›yla, atölye dizayn ifllerinize çözüm sa¤layarak en son teknolojik sistemleri sizlerle bulufluyor ve ürünlerimizin pratik kullan›m ip uçlar› birlikteli¤inde ülke ekonomimize de¤er kat›yoruz. - Yüzlerce dünya markas› - binlerce ürün seçene¤ini tek bir adresten, do¤ru yerinden, stoklar›m›zdan h›zl› tedarik sistemiyle, teknoloji ve kazanç aya¤›n›za kadar gelir, böylece iflinize daha çok zaman ay›r›rs›n›z. “hesab›n›z› birkez yap›n rahat edin” - Firmam›zdan teklif almadan ürün seçiminizi sonland›rmay›n›z bunun d›fl›nda, al›flverifl sürecinizdeki güvenilir istikrar› sa¤layarak sürekli kaliteli hizmet aray›fl›n›z› destekliyoruz. Ülkemizin sanayi bölgelerindeki flubelerimiz - Sat›fl bayilerimiz - bölge teknik ofislerimiz deneyimli ve teknik oluflumlu dinamik kadromuzla 2. kuflak Güvenal ; sektördeki güvenilirlik olgusunu tafl›maya devam ediyor. bu vizyonun oluflumunu sa¤layan müflterilerimize ve paydafllar›m›za teflekkür ediyoruz.” Katalog Temini için 0212 501 53 81 numaral› telefondan iletiflime geçilebilir.

- Ülkemizin her bölgesine ücretsiz

www.metalmakina.com


TALAfiLI ‹MALAT

111


F‹RMA-ÜRÜN ®

Rollomatic’in GrindSmart XW 20 mm çap›nda tak›mlar tafllayabiliyor Rollomatic’i bilen herkes, kurumun en küçük çaplara sahip, yüksek hassasiyetteki tak›mlar›n tafllanmas›ndaki ününü bilir. Ancak, GrindSmart® 528XW ve GrindSmart® 628XW flimdi ‹sviçre hassasiyetinin mikro tak›m segmentinin d›fl›nda da bulunabilece¤ine dair kan›t sunuyor. Bu tak›m tafllama makinalar› art›k 20 mm’ye dek çaplara sahip matkap veya freze tak›mlar›n› da üretebiliyor. Günümüz imalat ortam›nda yüksek h›zda talafl kald›rma yöntemleri, yüksek performans sa¤layan kaliteli ve hassasiyet sa¤layan güçlü tak›mlar gerektirmektedir. Bu ortamda, çaplar› 20 mm’ye dek olan ham karbür tak›mlar› genellikle mikro tak›m segmentinde yer alan emsalleri ile ayn›

hassas tolerans de¤erlerini karfl›lamak zorundad›r. ‹sviçre’nin Le Landeron kentindeki Rollomatic SA flirketinin Ürün Müdürü Jean-Charles Marty, bu duruma iliflkin aç›klamas›nda, “Biz piyasada temel olarak mikro tak›m tafllama makinalarimizla tan›nmaktay›z. Ancak, daha büyük çaplarla da çal›flabilmekteyiz: ‹ki kat› tahrik gücüne ve ayr›ca yüksek verimlilikte bir so¤utma sistemine sahip do¤rudan tahrik edilen yeni tafllama milimiz sayesinde, art›k çaplar› 20 mm’ye varan karbür kesici tak›mlar›n tafllanmas› eflit derecede mümkün” demifltir. Güçlü tahrik, yüksek esneklik seviyesi Yeni tafllama milinin yükseltilmifl tahrik gücünden (hem GrindSmart®

528XW hem de GrindSmart® 628XW modellerinde standart özelliktir) daha da önemlisi, düflük devir/dk aral›klar›nda çok yüksek tork sa¤layan ve ayn› zamanda h›z yükselirken sabit kalabilen tahrik teknolojisidir. Düflük h›zda ve tüm devir/dk aral›¤› boyunca yüksek torkun kullan›labilir olmas› gücün art›r›labilmesi yönünde sonuç sa¤layan bir etmendir ve Jean-Charles Marty’nin de belirtti¤i gibi, “makinalalar› genifl tak›m çaplar›nda derinlikli tafllama yapabilmek için uygun hale getirmektedir”. GrindSmart® XW serisinin büyük yeniliklerinden biri, her biri dört elmas tafl ba¤lama imkan›na sahip alt› adet çark flanfl› bulunan, otomasyonlu SmartChanger® XW tafl de¤ifltiricisi-

GrindSmart® 528XW ve GrindSmart® 628XW, karmafl›k, ultra yüksek hassasiyete ve 1.0 mm ve s›ras›yla 0.10 mm ila 20 mm aras›nda çaplardaki ultra yüksek performansa sahip tak›mlar›n tafllama ifllemlerine iliflkin en zorlu talepleri karfl›layabilecek kapasitede makinalard›r. SmartChanger® XW tafl de¤ifltiricisi ile birlikte, bu modeller imalat ortam›nda optimum esneklik sa¤lar.

112

Eylül - Ekim 2013

www.metalmakina.com


F‹RMA-ÜRÜN

Yeni GrindSmart® XW modelleri, hem küçük hem de daha büyük çaplarda en yüksek hassasiyeti sa¤lar dir. Bu, kompleks tak›mlar›n üretilmesinde veya büyük ve küçük ifl serileri aras›nda h›zl› bir geçifl yap›lmas›n›n gerekti¤i durumlarda daha da fazla esneklik sa¤lar. Güçlü VirtualGrind Pro programlama yaz›l›m› ile birlikte, form tak›mlar›, kombine tak›mlar, standart tak›mlar gibi yüksek performansl› kesici tak›mlar›n ve di¤er pek çok çeflit tak›mlar›n tafllanmas› art›k çok kolaylaflm›flt›r. Tam uyumluluk ve ultra yüksek has sasiyet Rollomatic, GrindSmart®XW serisi için tafl flanfl›n› yeniden tasarlayarak bu aksam› art›k HSK50 ile tam uyumlu hale getirmifltir. Jean-Charles Marty, buna iliflkin olarak “the SmartChanger®XW ürününe yönelik özel bir ünite sayesinde, kullan›c›n›n hem elmas tafllar› hem de ilgili so¤utucu memelerini makinan›n d›fl›nda ayarlayabilmesini sa¤layabiliyoruz” yorumunu getirmifltir. Bu, üretimin kesintisiz olarak devam edebilmesi anlam›na gelir. Buna ek olarak, gelifltirilmifl ve daha verimli bir so¤utma s›v›s› iletimi sayesinde tafllama nok-

www.metalmakina.com

tas›ndaki optimum so¤utma her zaman sa¤lanmaktad›r.

Alt›l› tafllama tafl de¤ifltiricisine sahip iki yeni güçlü makina modelleri

Belli say›daki tafllama prosedürü tamamland›ktan sonra elmas tafl›n üzerinde kalan karbür metal art›klar› temizlenmesi gerekmektedir. Elmas tafl›n yeniden serbest flekilde kesim yapabilmesi için tafl›n gözenekleri “StickSmart” yüzey temizleme tafl› ile giderilmelidir. Jean-Charles Marty “fiu anda tak›m imalatç›lar›n›n ço¤unun manuel olarak yapt›¤› ifli biz “StickSmart” yüzey temizleme seçene¤imizle tam otomatik olarak tan›ml› aral›klar dahilinde gerçeklefltirebiliyoruz” demektedir. Bu ifllev, elmas tafl› korur, yüksek hassasiyeti korur ve tafl milinin yükünü önemli ölçüde azalt›r.

SmartChanger® XW tafl de¤ifltiricisine sahip iki model sunulmaktad›r: GrindSmart® 628XW, 6 eksene sahip, karmafl›k, ultra yüksek hassasiyete ve 0.10 mm ila 20 mm aras›nda çaplardaki yüksek performansa sahip kesici tak›mlar›n tafllama ifllemlerine iliflkin en zorlu talepleri karfl›layabilecek kapasitede bir makinad›r. GrindSmart® 528XW, çekici fiyat›yla her fleyi bir arada yapabilecek, yetenekli bir makina arayan herkes için idealdir. Bu 5 eksenli makina 1.0 ile 20 mm aras›nda çapa sahip tak›mlar için uygundur. Jean-Charles Marty “Her iki tafllama makinas› ile, zorlu tafllama ifllerinin ço¤una yan›t verebiliriz ve ayr›ca müflterilerimize her zamanki Rollomatic hassasiyeti ile daha büyük tak›m çaplar›n›n tafllanmas›n› sunabiliriz” demektedir.

GrindSmart® XW modelleri üniversal bir is mili sayesinde Nann ve Schaublin dahil olmak üzere standart pens sistemleri ile uyumludur. Jean-Charles Marty: “Yeni ifl mili ve gelifltirilmifl flaft salg› alma sistemi ile, -büyük tak›mlarda dahi- μm mertebesinde salg› toleranslar› sa¤lanabilmektedir”.

Eylül - Ekim 2013

113


F‹RMA-ÜRÜN

Haas'tan Yüksek H›zl› Silindir Kaml› Döner Tabla

‹flleme merkezine 4'üncü eksenli döner tablan›n eklenmesi; verimlili¤in art›r›lmas›, kurulumlar›n azalt›lmas› ve birlikte çal›flan parçalarda hassasiyetin art›r›lmas› aç›s›ndan kendini ispatlam›fl bir yöntemdir. H›zl› bir makineye h›zl› bir döner tablan›n eklenmesi, döngü sürelerini daha da azaltan yüksek h›zl› bir paket oluflturmaktad›r. Haas Automation'dan HRC210, 830°/saniyeye kadar kesme ve indeksleme h›zlar› sunan yüksek h›zl›, kam tahrikli bir döner tablad›r. Eflzamanl› 4 eksenli iflleme için 149 Nm'lik iflmili torku sa¤larken, sabit ifller için 182 Nm'lik tutma torku üreten pnömatik frene sahiptir. ‹ndeksleme do¤rulu¤u, 4 ark saniyelik tekrarlanabilirlikle ±30 ark saniyedir. HRC210'un 210 mm'lik plakas›n›n merkez yüksekli¤i 152,40 mm'dir ve 50,8 mm x 48,5 mm'lik derinli¤e sahip pilot deli¤i ve 45 mm'lik orta de-

114

Eylül - Ekim 2013

li¤i vard›r. Alt› radyal T yuvas› tertibat ve parça montaj›n› kolaylaflt›r›rken, ek parça deste¤i için hem manuel hem de pnömatik puntalar sunulmaktad›r.

HRC210, globoidal kam örgüsüyle birlikte döner difllinin çap›n›n etraf›na eflit olarak yerlefltirilmifl kam izleyicilerini tahrik etmek için yüksek torklu bir servomotorun kullan›ld›¤› yüksek performansl› bir döner kam sistemi taraf›ndan tahrik edilmektedir. Kam izleyicilerdeki i¤ne yataklar kamla sorunsuz temas sa¤larken, hassas mühendislikle haz›rlanm›fl kam profili do¤ru h›z ve hareketi sa¤lamaktad›r.

HRC210, globoidal kam örgüsüyle birlikte döner difllinin çap›n›n etraf›na eflit olarak yerlefltirilmifl kam izleyicilerini tahrik etmek için yüksek torklu bir servomotorun kullan›ld›¤› yüksek performansl› bir döner kam sistemi taraf›ndan tahrik edilmektedir. Kam izleyicilerdeki i¤ne yataklar kamla sorunsuz temas sa¤larken, hassas mühendislikle haz›rlanm›fl kam profili do¤ru h›z ve hareketi sa¤lamaktad›r. Döner tahrik montaj s›ras›nda önceden yüklendi¤i için, sistem düflük afl›nma karakteristikleri ve daha az bak›m ihtiyac›n›n yan› s›ra yüksek dayan›kl›l›k, yüksek tork ve yüksek h›zlardan faydalanmaktad›r. Döngü sürelerini azaltmak ve hassasiyeti art›rmak için yüksek h›zl› döner bir çözüm ar›yorsan›z, cevap Haas HRC210'dur. Tüm Haas ürünleri gibi, HRC210 da sektörün en kapsaml› destek ve servis sistemi olan dünya çap›ndaki Haas Fabrika Sat›fl Ma¤azas› a¤› taraf›ndan desteklenmektedir. Daha fazla bilgi için, www.HaasCNC.com adresini ziyaret edin. Yaz›l›m sürümü 18.13 veya daha yeni olan bir Haas freze gerektirir.Gereken 4'üncü eksen tahriki ve kablolar› dahildir. Ba¤›ms›z çal›flt›rma imkan› yoktur.

www.metalmakina.com


TALAfiLI ‹MALAT

115


F‹RMA-ÜRÜN

Kare kutup teknolojisi yüzey tafllamadaki üretkenli¤i % 200’e kadar yükseltti Yüksek hassasiyet elde etmesi gereken kullan›c›lar, yüzey tafllama esnas›nda üretkenliklerini artt›rabilmektedir. Tutma sistemleri ve ifl ba¤lama teknolojisine öncülük eden uzmanl›¤›yla Schunk’un kare kutuplu tafllama manyetik tablas›, s›radan paralel kutup teknolojileriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, üretkenli¤i % 200’e kadar yükseltmeyi baflarmaktad›r. Bunda homojen, deforme olmamay› garantileyen hareketli kutup uzatmalar›n›n etkisi oldukça büyüktür. Düz ifl parçalar›n›n tafllanmas›nda kullan›l›rlar ve pürüzlü¤ü ortadan kald›r›rlar. Paralellik garanti edilir. Bununla beraber Mikron hassasiyetinde tafllama operasyonlar› ilk seferinde gerçeklefltirilir. MAGNOS kare kutup teknolojisi sayesinde birden çok tafllama ifllemine, tekrar güçlendirmeye ve vakit alan ifl parças› dayamas›na gerek kalmaz. 1.2842 (58+4 HRC) çelik tak›mdan oluflan 60 x 355 x 44 mm ölçülerinde çok genifl tablalar zemine

Kare kutuplu tablalara tafllama uygulamas›: Daha k›sa kurulum ve ifllem süresi: Schunk’un kare kutuplu manyetik tablas›, mikro hassas tafllama s›ras›nda kendini k›sa sürede amorti edebilmektedir. dayand›r›ld›¤›nda, yüzeysel ve paralel tafllama s›ras›nda ifllem süresini %66 oran›nda azalt›r. Kare kutup teknolojilerine yap›lan yüksek yat›r›m maliyetlerini k›sa vadede amorti etmeye yard›mc› olur.

Kutup uzatmalar›: Hareketli kutup uzatmalar› deforme olmaks›z›n s›kmay› sa¤lar ve ilk seferde en iyi sonuçlar elde edilir.

116

Eylül - Ekim 2013

Manyetik tablalar›n harici ifl parçalar›na yap›flmas›n› ayarlamak için, tutma kuvveti kontrolüyle donat›lm›fl standart bir versiyondur. Manyetik tablalar, çok zor ifl parçalar›n›n ifllenmesine, ayn› zamanda kolayca tekrar kald›r›labilmesine izin

verir. MAGNOS kare kutup uzatmal› tafllama tablalar› en az 4 mm kal›nl›¤›ndaki ince genifl ifl parçalar›n›n yüzey tafllamas›nda kullan›lmaktad›r. 32 x 32 mm kutup ölçüleri sayesinde, küçük ve dar parçalar deforme olmadan s›k›labilmektedir. Gerekirse, yeni s›kma operasyonlar› için kare kutuplu manyetik tablalar, var olan paralel kutuplu manyetik tablalara eklenebilir. Bu yekpare dizayna sahip manyetik tablalar yüksek sertlik ve kararl›l›k sa¤lar, titreflimler minimize olur ve yüzey kalitesi artar. ‹fl parçalar›n h›zl› ayar› için ek olarak dayamalar manyetik tablalar›n yan yüzeyine monte edilebilir. Yenilikçi aile flirketi Schunk’un kare kutuplu tafllama tablalar› 12 adet standart ölçüye sahiptir.

www.metalmakina.com


TALAfiLI ‹MALAT

117


118

FUAR / SEM‹NER / DERNEK / H‹ZMET


TALAfiLI ‹MALAT

119


120

FUAR / SEM‹NER / DERNEK / H‹ZMET


TALAfiLI ‹MALAT

121


F‹RMA-ÜRÜN

Tafllama devi KELLENBERGER Almanya’daki EMO 2013 fuar›nda Dünya’n›n önde gelen tafllama flirketlerini (HAUSER, TSCHUDIN, JONES&SHIPMAN, USACH) bünye sinde tutan ‹sviçre orjinli KELLEN BERGER Almanya’n›n Hannover kentinde, 16 - 21 Eylül 2013 tarihleri aras›nda, EMO 2013 fuar›nda müflte rileriyle bulufluyor. Tafllama devi KELLENBERGER CNC silindirik tafllama makinalar› KEL-VITA ve KEL-VERA, TSCHUDIN T25 CNC silindirik D›fl tafllama makinas›, HAUSER CNC koordinat (Jig) tafllama makinas› H35-400, JONES&SHIPMAN silin-dirik D›fl tafllama makinas› SUPRE-MA 1000M ve 2012 y›l› sonunda bünyesine katt›¤› USACH firmas›n›n CNC ‹ç tafllama makinas› 100 TR (Taret tipi 4 spindelli) modelleriyle tafllama teknolojisindeki yenilikleri müflterilerinin be¤enisine sunacak. Ayr›ca KELLENBERGER Aral›k 2012 tarihinde bünyesine katt›¤› Amerikan orjinli USACH firmas› ile ilk defa EMO 2013 fuar› sayesinde Avrupa pazar›nda ayn› fuar stand›nda yer alacak. Tafllama alan›ndaki tüm yenilikleri KELLENBERGER ve bünyesindeki muhtelif firmalar Hol 11 D60 stand›nda teflhir edeceklerdir. Teflhir edilecek yeni teknolojiler: KEL LEN BER GER KEL-VE RA ve KEL-VARI A modellerin de do¤ru dan tahrikli hidros tatik B-ekseni KELLENBERGER üniversal silindi-rik tafllama makinalar› için benzersiz

122

Eylül - Ekim 2013

Yeni B-eksenli KELLENBERGER KEL-VERA CNC silindirik tafllama makinas›

www.metalmakina.com


F‹RMA-ÜRÜN bir konseptle yeni ve son derece has-sas bir B-ekseni neslini piyasaya sür-müfltür. Öngerilmeli hidrostatik k›zakl› ve do¤rudan tahrikli tam donan›ml› NCekseni üniversal silindirik tafllama makinalar›n›n potansiyelini ciddi oranda art›rmaktad›r. Hidrostatik k›zaklar›n gelifltirilmesi ve imalat›nda 20 y›l› aflk›n deneyim KELLENBERGER hidrostatik B-ek-seni ile sonuçland›. KEL-VERA ve KEL-VARIA model serilerinide bu-güne dek tafllama alan›nda görülme-mifl bir özellik kazand›rm›flt›r. Öngerilmeli hidrostatik k›zaklar daha yüksek hassasiyet ve daha iyi yüzey kalitesi için temel oluflturmaktad›r. 0,0001 derecelik kademeler sorunsuz ayarlanabilir ve makinaya hassasiyet konusunda “Ölçüm makinas›” stan-dard› kazand›rmaktad›r. Bir ark sani-yeden daha düflük konumland›rma hassasiyeti lineer X ve Z eksenleri ile k›yaslanabilir tafl konumland›rmas› sa¤lamaktad›r. Yüksek konumland›rma hassasiyeti seviyesi özellikle CBN ya da elmas tafllar›n›n kullan›lmas› gibi durumlar-da, tafl kafas›n›n döndürme sonras›n-da tafl bilemesinin yap›lamad›¤› du-rumlarda boyutsal hassasiyeti art›r›r. Do¤rudan tahrik sistemi afl›nmaz ve yüksek dönme h›zlar›na imkan ver-mektedir. Tak›m de¤ifltirme süreleri radikal biçimde azalmaktad›r ve bu ayn› zamanda üretim d›fl› zaman› en aza indirmektedir.

Hidrostatik k›zak sistemi • Hidrostatik k›zak sistemi mükemmel sönümlenmeye ve yüzey kalitesi üze-rinde belirleyici bir etkiye sahiptir.

• Afl›nmas›z yap›s› sayesinde tüm hiz-met ömrü boyunca iyi konumland›r-ma özelliklerini korur.

• Sürtünmesiz k›zak sistemi en yük-sek düzeyde hassasiyet sa¤lar • Hidrostatik k›zak sistemindeki rijit-lik makaral› k›zaklardan daha yük-sektir ve rand›manda art›fl sa¤lar. • Tutarl› özellikler sayesinde tüm hiz-met ömrü boyunca proses güvenilirli-¤i garanti edilimektedir. • Afl›nmas›z k›zak sistemi çal›flma gü-venilirli¤ini art›r›rken bak›m masraf-lar›n› ise azalt›r. Do¤rudan tahrik sistemi • Su so¤utmal› yüksek torklu motor yüksek tork seviyesini garanti eder.

Kenetleme • B-ekseni hiçbir deformasyon ol-maks›z›n her türlü konumda kenetle-nebilir. • Kenetlerin büyük boyutlar› yüksek kenetleme momentini garanti eder.

• Yüksek çözünürlüklü bir döner enko-der en yüksek hassasiyet de-recesini garanti eder. Döner enkoder makinan›n mutlak ölçüm sistemine entegredir ve referanslama gerektirmez.

Teknik veriler Dönme h›z›

30 dk.-1 (1 sn. / 180°)

En küçük konum basama¤›

0.0001°

Konumland›rma hassasiyeti

< 1“

Kenetleme

Kenetli ya da kenetsiz durumda çal›fl›r

Döndürme aral›¤›

240°

www.metalmakina.com

Kom pakt, Ve rim li ve Es nek. Yeni TSCHUDIN T25 CNC D›fl Tafl lama ma ki na s› TSCHUDIN T25 CNC silindirik D›fl tafllama makinas› hem esnek üretim ve ayn› zamanda seri üretim parçala-r›n›n tafllanmas› için tasarlanm›flt›r.

Eylül - Ekim 2013

123


F‹RMA-ÜRÜN En yeni nesil FANUC 31i kontrol ünitesi, optimum konumland›r›lm›fl k›sa eksen mesafeleri ve alçak maki-na tablas› sayesinde TSCHUDIN T25 CNC silindirik tafllama makinas› hem esnek ve ayn› zamanda seri üretim parçalar›n›n tafllanmas› için mükem-mel bir ortam sa¤lamaktad›r. Yeni makina taban› 10 kW kadar yüksek tafl gücü ve 500mm tafl çap› için uyarlanm›flt›r. 600mm azami par-ça uzunlu¤undaki ifl parçalar› tafllana-bilmektedir. X- ve Z-eksenlerinin Tfleklindeki konumland›r›lmas› tabla üzerindeki ünitelerini kompakt ve al-çak uyarlanmas›na izin vermektedir. Tafl kafa lar› Farkl› tafl kafalar› ile donat›labilen bu makina 63m/s çevresel h›z ve 500mm tafl çap› kulan›lmaktad›r.

TSCHUDIN T25 CNC Silindirik D›fl Tafllama makinas› Yük le me/Bo flalt ma sis tem le ri

Tek nik veri ler:

Seri ‹malat ortam›nda vazgeçilmez sistemler olarak TSCHUDIN T25 si-lindirik tafllama makinas› s›n›rs›z uyarlanabilen Yükleme/Boflaltma sis-temleri ile donat›labilmektedir.

Kontrol ünitesi:

FANUC 31i

Punta yüksekli¤i:

175 mm

Punatalar aras› mesafe:

400 mm

Tafl kafas› motor gücü:

10 kW

Ye ni ta sar lan m›fl tafl la ma ka fal› CNC Ko or di nat (Jig) tafl la ma maki nas› ‹fl mili/Punta bafl l› ¤› 0.2-0.4 μm aras›nda salg› garantisi ifl mili, hassas üretim için vazgeçilmez unsurlardan birisidir. Ayr›ca C-ekseni ile donat›labilen ifl mili vida ve poli-gon tafllama uygulamalar› için öngö-rülmüfltür.

124

Eylül - Ekim 2013

HAUSER ürün gam›nda genifl kap-saml› yeni bir tasar›m gerçeklefltir-mifltir. HAUSER H45-400 ve H55400 CNC Koordinat (Jig) tafllama makinalar› için yeni bir tafllama kafa-s› tasarlanm›flt›r. HAUSER CNC Koordinat (Jig) taflla--

www.metalmakina.com


F‹RMA-ÜRÜN ma makinalar› geleneksel olarak yük-sek hassasiyet gerektiren Tak›m ve Kal›p ‹malat› alan›nda nifl ve küçük seri imalat uygulamar›nda kullan›l-maktad›r. Yeni tasarlanan tafllama ka-fas›n›n hedefinde, üretim kapasitesini art›rmak ve ayn› zamanda belirgin bir tafllama hassasiyetini art›rmakt›r. Ay-n› zamanda sert Frezeleme imkan›n›n tafllama uygulamas› ile geniflletilmesi ve HSC Frezelemedeki gibi Finish imkan› tan›maktad›r. Bu hedefler ye-ni bir Tafllama kafas› sayesinde klasik Z-eksen karakteristi¤ini C- ve U-ek-seni ile efllefltirerek bugüne dek pa-zarda görülmemifl yeni performans ve kapasite boyutuna ulaflm›flt›r.

HAUSER H45-400 CNC Koordinat (Jig) Tafllama makinas›

Yeni tafllama kafas›nda lineer motor-lu ve yüksek dinami¤e izin veren os-silasyon özelli¤ine sahip Z-ekseni mevcuttur.

• Tafl ömrü ve üretim kapasitesini ar-t›rmak için sa¤ ve sol tafl için büyütül-müfl tafl çap› ebatlar› • Üretim kapasitesini art›rmak ve pro-ses sürelerini k›saltmak amac›yla op-siyonel olarak tedarik edilebilen daha güçlü tafl kafas›

Hidrostatik olarak tasarlanm›fl C-ek-seni planetar tafllamada 1 mikronun alt›nda dairesellik garanti etmektedir. U-eksenindeki yenilik strok de¤eri art›r›larak uygulama imkanlar›n› ar-t›rm›flt›r. Yeni tasar›mda en önemli hedefler aras›nda termik genleflmenin önüne geçerek üretim kapasitesini ar-t›rmakt›r. Yeni tafllama kafas› sayesinde bugü-ne dek Koordinat (Jig) tafllama pazar› alan›nda görülmemifl yüksek rijitlik elde edilerek afla¤›da belirtilmifl ge-liflmeler elde edilmifltir. - Ciddi performans art›fl› - Yeni sert Frezeleme/Tafllama kombi-nasyonu sayesinde yeni uygulamalar - Belirgin hassasiyet art›fl› ve buna ba¤l› olarak dairesellik hassasiyeti - Bugüne dek hayal edilemeyen delik, form, profil ve konik tafllama varyas-yonlar› ve otomasyon imkanlar› Jo nes & Ship man ilk kez EMO 2013 fuar›nda yeni SUPRE MA M1000 Silindirik tafl lama ma ki na s› n› ta n› ta cak

www.metalmakina.com

• Makinaya ulaflabilirilik, ayar, temiz-lik ve servis ifllemlerinin optimizas-yonu için yeni tasarlanm›fl makina kabini • Power Motion kontrol ünitesi saye-sinde çoklu eksen hareketlerine ve yüksek performans gereksinimi olan uygulamalarda operatöre bir çok ek-ran ayar› tan›maktad›r. HAUSER H45-400 CNC Koordinat (Jig) Tafllama makinas› üzerinde yeni tafllama kafas› SUPREMA M1000 modelindeki ye nilikler: • Kontrol ünitesinin Fanuc Power Motion ile geniflletilmesi ve ayn› za-manda bileme ve tafllama programla-r›n›n Online kay›t edilebilmesi • USB-giriflleri; Daha k›sa reaksiyon süreleri ve programlama/ayar sürele-rinin k›salt›lmas› için renkli dokun-matik ekran

• Bas›nç- Pozisyon, çoklu senkroni-zasyon, elektrik CAM-kontrolü gibi özel fonsiyonlar› ve h›zl› reaksiyon süreleri sayesinde Power Motion dünya çap›nda kullanma kolayl›¤›, performans , hassasiyet ve güvenirlik aç›s›ndan önemli bir üne sahiptir. • EASY programlama taban› ve ma-kinan›n rijit T-eksen olarak konum-land›r›lm›fl makina gövde yap›s›, geo-metrik hassasiyeti ve yeni nesil do-kunmatik teknolojisi sayesinde çok yönlü. SUPREMA 1000M makina modeli tekli ve seri üretim koflullar›

Eylül - Ekim 2013

125


F‹RMA-ÜRÜN f›ndan kurulmufltur ‹sviçre orjinli TRIPET ‹ç tafllama, TSCHUDIN D›fl tafllama ve daha sonra HAUSER Koordinat tafllama makinalar›n›n ithalat›ndan sonra USACH firmas› yüksek hassasiyette ve karmafl›k uygulamalar için kendi tasarlad›¤› ve imalat›n› gerçeklefltir-di¤i Tafllama makinalar› sayesinde kendisini global bir oyuncu olarak is-patlam›flt›r.

SUPREMA 1000 M Silindidirk tafllama makinas› için ideal ortam sunmaktad›r. Yeni Suprema 1000M modeli punta-lar aras› 1000 mm mesafe ve 160mm punta yüksekli¤i sunmaktad›r. Ayr›ca yeni SUPREMA 1000M modelinde opsiyonel olarak sol tafl 400 x 50mm, sa¤ tafl opsionel olarak 350 x 50mm olarak tedarik edilebilmektedir. Tafllama devi KELLENBERGER fir-mas›n›n Aral›k 2012 y›l›nda bünyesi-ne katt›¤› USACH firmas› 1985 y›l›n-da ‹sviçre’den Amerika Birleflik Dev-letlerine makina ithalat› gerçeklefltir-mek için 2 ‹sviçre’li mühendis tara--

USACH firmas› müflteri gereksinim-lerini göz önünde bulundurularak tafl-lama proseslerine göre anahtar teslim proje üretmektedir. Bu y›lki EMO 2013 fuar›nda USACH 100 T4 (4 adet taret kafal›) ‹ç tafllama makinas›n› müflterilerinin be¤enisine sunacakt›r. Rijit pik döküm makina gövdesi , Schneeberger k›zak sistemleri bu ye-nilikçi USACH T4 ‹ç tafllama maki-nas›n›n taban›n› oluflturmaktad›r. Ma-kinadaki kullan›lan Siemens 840D sl

CNC kontrol ünitesi USACH taraf›n-dan tasarlanan Tafllama yaz›l›m› tüm ‹ç, ‹ç/D›fl ve Simultan tafllama maki-nalar›nda baflar› ile kullan›lmaktad›r. USACH 100 T4 CNC ‹ç tafllama ma-kinas› 4 adet taret tipli ‹ç tafllama spindeli ve rotasyonlu bileme ünitesi ile donat›lm›flt›r. Tüm bu teknoloji yeniliklerini EMO 2013 fuar›ndaki Salon 11, D60 stan-d›m›zda pratik olarak birebir izleye-bilir ve detayl› bilgi edinebilirsiniz. Stand›m›za sizleride bekliyoruz. L. Kellenberger & Co. AG. www.kellenberger.net

Teknik bilgiler: Siemens 840D sl

TÜRK‹YE GENEL TEMS‹LC‹S‹

Maks. çevirilebilir ifl parças› çap›:

450 mm

Grindtec Makina San. ve Tic. Ltd. fiti.

X-eksen stroku

:

500 mm

Tel: +90 216 572 18 23

Z-eksen stroku

:

300 mm

Faks: +90 216 572 18 33

X/Z-eksen ilerleme h›z›

:

0-20 m/dak.

info@grindtec.com.tr

Eksen çözünürlü¤ü

:

0.1 μm

www.grindtec.com.tr

Kontrol ünitesi

:

USACH 100 T4 (Taret tipli) ‹ç tafllama makinas›

126

Eylül - Ekim 2013

www.metalmakina.com


KALIP SANAY‹

127


128

KALIP SANAY‹


KALIP SANAY‹

129


130

KALIP SANAY‹


KALIP SANAY‹

131


132

KALIP SANAY‹


KES‹C‹ DEL‹C‹ TAKIMLAR VE TUTUCULAR

133


F‹RMA-ÜRÜN

Almanya motor üretim fabrikas›nda insan – robot iflbirli¤i Volkswagen, Universal Robot’la yapt›¤› iflbirli¤i sonunda çal›flanlar› na daha ergonomik çal›flma flartlar› sunuyor. Otomobil üreticisi Volkswagen, dünyan›n en büyük motor üretim tesislerinden biri olan Almanya Salzgitter’deki motor fabrikas›nda üretimine Universal Robots robotlar›n› dahil ederek ergonomik çal›flma süreçlerini destekliyor. Dünyada ilk defa Salzgitter’deki Volkswagen motor fabrikas›nda robotlar insanlarla yan yana çal›fl›yor. Volkswagen çal›flanlar› böylece hem daha sa¤l›kl› bir çal›flma ortam›na sahip oluyor, hem de daha verimli çal›flabiliyorlar. Otomobil üreticisi Volkswagen, 2.800.000 metre karelik alan› ile dünyan›n en büyük motor üretim tesislerinden biri olan Almanya Salzgitter motor üretim tesisinde gerçeklefltirdi¤i seri üretimine Danimarkal› endüstriyel robot üreticisi Universal Robots’un robot kolunu entegre etti. Salzgitter'deki Volkswagen motor üretim tesisinde 6.000’e yak›n çal›flan her gün 370'in üzerinde farkl› türde yaklafl›k 7.000 benzinli ve dizel motor üretiyor. 3 ila 16 silindirli motorlar, Volkswagen Grubu’nun çeflitli model ve markalar›na monte ediliyor. Volkswagen, üretim tesisinin silindir bafll›k montaj bölümünde, ateflleme bujilerini silindir bafll›klar›na yerlefltirmek için insan gücünün yan›nda Danimarkal› üretici Universal Robots'un üretti¤i endüstriyel robot kolunu kullanmaya bafllad›. Hassas ateflleme bujilerini takmak üzere silindir bafll›¤› bölümüne kurulan UR5 adl› hafif robot, dünyada Volkswagen taraf›ndan kullan›lan ilk robot olma

134

Eylül - Ekim 2013

özelli¤ini tafl›yor. Alt› eksenli robot kolu, EN ISO 10218 Standard› ile uyumlu entegre güvenlik modu sayesinde hiçbir denetleme olmadan do¤rudan insanlarla birlikte, yak›n mesafede çal›flabiliyor. Robot kolun, sistem entegratörü Faude Automatisierungstechnik taraf›ndan Volkswagen için özel olarak gelifltirilmifl, yard›mc› robotlar için teknik özellik standard› olan ISO/TS 15066 güvenlik gerekliliklerini karfl›layan yard›mc› k›skac› ile, ek koruyucu bir sistem olmadan üretim hatt›na entegre edilebiliyor. Bu da sa¤l›kl› çal›flma süreçlerini iyilefltirmekte Volkswagen’e büyük katk› sa¤l›yor. Robot meslektaflla omuz omuza çal›flma Proje, Universal Robots'un distribütör orta¤› Faude Automatisierungstechnik ile yak›n iflbirli¤i içinde yaklafl›k iki y›ld›r uygulan›yor. Daha önce hassas ateflleme bujilerini silindir bafllar›ndaki zor görünen matkap deliklerine takmak için e¤ilerek çal›flmak durumunda kalan çal›flanlar, üretime entegre edilen robotlar›n devralmas› ile bedenlerini zorlayan bu görevden kurtuldu. UR5, hassas ateflleme bujilerini özel olarak tasarlanan bir ay›rma sistemi ile dikkatli bir flekilde kald›r›yor ve ulafl›lmas› zor olan deliklere yerlefltiriyor. Çal›flana bu

ad›mdan sonra ateflleme bujilerini sabitleyip üretimin bir sonraki ad›m› için gerekli olan silindir bafll›¤›n› izole etmek kal›yor. Bir asistan görevi gören robot ile kurulan do¤rudan iflbirli¤i sayesinde çal›flan; bu ifllemleri e¤ilip bedenini zorlamadan sa¤l›kl› bir biçimde gerçeklefltirebiliyor. Böylece sürecin tamam›n› kesintisiz olarak denetleyebiliyor ve gerekli oldu¤unda iflleme h›zl› bir flekilde müdahale edebiliyor. Volkswagen’in flirket çap›nda ergonomik ifl ortam› yaratarak çal›flanlar üzerinde oluflabilecek uzun süreli yükleri ortadan kald›rmay› hedefledi¤ini anlatan Volkswagen Salzgitter Tesisi Proje Yöneticisi Jürgen Häfner, entegre güvenlik sistemlerine sahip robotlar›n üretim sürecinde üretim asistan› olarak görev yapt›¤›n›, böylece çal›flanlar›n ergonomik aç›dan olumsuz koflullardan kurtuldu¤unu anlat›yor. Universal Robots Baflkan Yard›mc›s› Thomas Visti, bu benzersiz projenin baflar›l› bir flekilde uygulanmas›ndan ve robotlar›n ergonomik çal›flma süreçlerine katk›da bulunabilmesinden memnuniyet duyduklar›n› belirtiyor. Projenin hayata geçmesinde Volkswagen ve ifl ortaklar› Faude Automatisierungstechnik’in sonuç odakl› ve yap›c› yaklafl›m›n›n önemli rolü oldu¤una dikkat çeken Visti, robotlar›n insanlarla bir arada çal›flmas›n›n ifl süreçlerini büyük ölçüde kolaylaflt›rd›¤›na dikkat çekiyor.

www.metalmakina.com


KES‹C‹ DEL‹C‹ TAKIMLAR VE TUTUCULAR

135


F‹RMA-ÜRÜN

Ruukki, yeni z›rh çeli¤i Ramor 550 ile yap›lar›n daha da hafiflemesini sa¤l›yor

Ruukki Türkiye Genel Müdürü Özgür Yalç›n Ramor 550'nin gelifltirilmifl balistik özellikleri, yap›lar›n %10-20 daha ha fif olmas›n› sa¤l›yor. Böylelikle yak›t tüketimi azalt›larak daha fazla yük ta fl›ma olana¤› sa¤lanabiliyor. Özel çelik üretiminde Avrupa devi konumundaki Ruukki, Ramor z›rh çeli¤i serisini balistik koruma için tasarlanan yeni Ramor 550 s›n›f› ile geniflletiyor. Yeni Ramor 550, yumuflak çelikten alt› kat daha sert ve güçlü olma özellikleriyle ön plana ç›k›yor.

Patlamalara veya balistik tehditlere karfl› koruma gerektiren uygulamalar için tasarlanan Ramor z›rh çelikleri, mükemmel balistik özelliklerle sertlik ve yüksek gücü bir araya getiriyor. Finlandiya merkezli özel çelik üreticisi Ruukki, ürün gam›na ekledi¤i kal›n raex serisinden sonra patlamalara ve balistik tehditlere karfl› tasarlanan Ramor z›rh çelikleri ile çözüm ortaklar›n›n ihtiyaçlar›n› karfl›l›yor. Yenilikleri ve geliflen teknolojiyi yak›ndan takip eden Ruukki, yüksek sertlik ve güç elde etmek için kendi yenilikçi do¤rudan su verme teknolojisini kullan›yor. Ramor çelikleri, mükemmel yüzey kalitesi, düzlük ve boyutsal do¤rulu¤un yan› s›ra üstün kesme, bükülme ve kaynak özelliklerine sahip. Ramor çelikleri, tüm klasik kaynak yöntemleriyle kaynaklanabiliyor. Ramor

550'nin gelifltirilmifl balistik özellikleri, yap›lar›n %10-20 daha hafif olmas›n› sa¤l›yor. Böylelikle yak›t tüketimi azalt›larak daha fazla yük tafl›ma olana¤› sa¤lanabiliyor. Ruukki, Yeni Ramor 550'nin yan› s›ra, Ramor 400 ve Ramor 500 z›rh çeliklerini de imal ediyor. Ramor 400, patlamalar nedeniyle oluflan yüksek bas›nçlara karfl› koruma sa¤larken, Ramor 550 ve 500 kinetik enerji projektillerine karfl› koruma sa¤l›yor. Ramor z›rh çelikleri, flerit ve levha ürünler olarak bulunabiliyor. Ruukki Türkiye Genel Müdürü Özgür Yalç›n, Ramor 550’nin özelliklerini flöyle aç›kl›yor: “Test edilen ve onaylanan Ramor 550 s›n›f› çelik, z›rhl› araçlar, askeri araçlar ve ekipmanlar, güvenli odalar ve koruma özeliklerinden ödün vermeden yap›sal a¤›rl›ktan tasarruf sa¤lanmas› amaçlanan di¤er uygulamalar için idealdir.”

136

Eylül - Ekim 2013

www.metalmakina.com


KES‹C‹ DEL‹C‹ TAKIMLAR VE TUTUCULAR

137


F‹RMA-ÜRÜN

Fronius, sundu¤u yeni teknik hizmetlerle yenilikçi ad›mlara öncülük ediyor Fronius, kaynak teknolojisi alan›ndaki tüm hizmet talepleriniz için uygun sistem çözümleri sunuyor. Yüksek kalite anlay›fl› ve yeniliçi ve öncü yaklafl›m› bu hizmetlerle ön plana ç›k›yor. Teknik hizmetlerimiz kaynak teknolojisi alan›na yön veriyor. Fronius Kiral›k Kaynak Sistemleri Kalite lideri Fronius, mükemmel kaynak sisemleri için kiralama hizmeti sunuyor. Herkes yard›ma ve deste¤e ihtiyaç duyar. Sahip oldu¤unuz kaynak sistemleri ihtiyac›n›z› karfl›lamayabilir. Bu sistemleri k›sa vadeli kullan›m›n›z için sat›nalma sizin için maliyetli olabilir. Bu noktada müflterilerimizi ihtiyaç duydu¤u Fronius Kiral›k Kaynak Sistemleri ile destekliyoruz. Böylece birinci s›n›f mükemmel kaynak sistemleri ile müflterilerimize esneklik sunuyor, maliyet ve kaynak tasarrufu

sa¤l›yoruz. Müflterilerimizin ihtiyaç duydu¤u kaliteli kaynak sistemlerini kiralama hizmeti, talep edilen sistemin h›zl› sevki ve kurulum hizmeti, Fronius uzmanlar› taraf›ndan cihaz kullan›c›s›n› bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti gibi önemli hizmet detaylar› ön plana ç›k›yor. Fronius E¤itim ve Seminerleri Mükemmel ve yenilikçi ürünler ayn› kalitede bir e¤itim program›n› zorunlu k›l›yor. Fronius için e¤itim hizmetleri sürdürülebilirlik aç›s›ndan çok önemli bir rol oynuyor. Birinci s›n›f ürünler birinci s›n›f seminer ve e¤itimleri flart kofluyor. Bu gerçekten hareketle Fronius müflterilerine, ürün özelliklerine ve kaynak tekni¤ine yönelik teknik bilgiye dayanan mükemmel bir e¤itim program› sunuyor. Temel e¤itimin yan› s›ra uzman e¤itimi ile amac›m›z müflterilerimiz çal›flan-

lar›n› ve kaynakç›lar› ilgili Fronius kaynak sistemlerinde uzmanlaflt›rmakt›r. Bunun için kaynak sisteminin iflletmeye al›nmas› gerekir. Fronius uzmanl›k e¤itimi Fronius kaynak sisteminde çal›flacak her bir çal›flana özel olarak sunulur. Bu e¤itimin sonunda e¤itim alan kifliler sertifikaland›r›l›r. Bir di¤er teknik hizmette, Fronius ‹stanbul ve TÜV Süd ortakl›¤› ile Uluslararas› Kaynakç› E¤itimi ve Sertifikaland›r›lmas›d›r. Ayr›ca Fronius, kaynak operatörlerine uluslararas› alanda tan›nan kaynak e¤itimi sertifikas›n›n verildi¤i e¤itimler düzenlemektedir. Demo Sistemleri, Ürün Sunumlar› ve Testler Fronius kaynak sistemlerini karar vermeden önce deneme imkan›. Kaynak sistemini sat›nalma önemli bir yat›r›m karar› demektir ve genifl kapsamda de¤erlendirilmesi gerekir. Fronius demo sistemlerinin, müflteride yap›lan sunum ve denemeleri ile bu sat›nalma riski en aza indirgenir. Müflterilerimiz kaynak sistemlerini deneme, avantajlar›n› ve bu sistemlerin kiflisel taleplerini karfl›lamaya elverifllili¤ini yerinde görme imkan›na sahip olur. ‹lgili sat›fl ve servis tak›m›, daima müflterilerimizin hizmetinde olup sadece demo zaman› belirlenmesi yeterlidir. Kaynak Deney Çal›flmalar› ve Üreti me Efllik Müflterilerimizi üretim öncesinde ve

000 138

Eylül - Ekim 2013

www.metalmakina.com


KES‹C‹ DEL‹C‹ TAKIMLAR VE TUTUCULAR

139


F‹RMA-ÜRÜN Tamir Hizmetleri Çok düflük bir ihtimal de olsa kaynak sistemlerinin ar›zas› durumunda h›zl› ve uzman bir servis sizi bekliyor. Müflterilerimize, Fronius servis uzmanlar› ile duruma göre sahada veya ilgili Fronius Servis Merkezi üzerinden destek veriyoruz. Kaynak sistemlerinin tamirinin yan› s›ra özel torç tamir hizmeti de sunuyoruz.

Fronius kaynak sistemlerinin kendi üretim sistemlerine entegre edilmesi aflamas›nda destekliyoruz. Fronius uzmanlar›, üretime efllik çerçevesinde bafllang›ç aflamas›nda yeni kaynak sisteminin, müflterilerimizin ihtiyaçlar›n› tam olarak karfl›lamas› için kaynak denemeleri yapar ve kontrol eder. Kalifiye Fronius uzmanlar› sahip olduklar› teknik bilgiyi sahada müflterilerimizin hizmetine sunar. Garanti Uzat›m› Kifliye özel garanti uzat›m› seçenekleri bulunuyor. Fronius, esnek, iflletmeye özel ve tamamen fleffaf bir garanti sistemi sunuyor. Mevcut birçok garanti uzat›m› seçene¤i ile müflterilerimiz ihtiyaçlar›na en uygun koruma için karar verme f›rsat›na sahip bulunuyor. Birçok garanti paketi aras›ndan seçim yapabilirsiniz. Beklentilerinize uygun en mükemmel korumay› sa¤layan seçenekte karar k›l›n. Garanti süresini uzatma seçene¤i size kullan›m sonuna kadar tam garanti sa¤l›yor. Modüler yap›da kurulmufl ve a¤ ba¤lant›l› 24 saat çal›flan kaynak sistemlerinden, tek vardiyal› çal›flan basit kaynak cihaz›na kadar Fro-

140

Eylül - Ekim 2013

nius, iflletmeye özel garanti sisteminde hem ürün kategorisini hem de kullan›m süresini dikkate al›r. Bak›m Sözleflmesi Fronius bak›m sözleflmesi ile makine ömrünün uzat›lmas›n›n yan› s›ra bir yandan yüksek üretkenlik sa¤lan›rken, di¤er yandan da kaynak sisteminin de¤eri artt›r›l›r. Fronius, müflterilerinin istek ve beklentilerine uygun dört farkl› servis paketi sunuyor. Temel, Kompakt, Konfor ve Premium paketleri sayesinde sistem bak›m›n›z beklentilerinize göre mükemmel bir flekilde gerçeklefltirir. Bak›m ifllemi, çal›flan ve iflletme güvenli¤i esas al›narak yasal normlar ve yönetmelikler çerçevesinde yap›l›r. Kalibrasyon Fronius’da ürün kalitesi birinci s›rada yer al›r. Kalite güvenli¤inin sa¤lanmas› aç›s›ndan kaynak makinalar›n›n kalibrasyonu gerekmektedir. Ark kaynak sistemleri için kalibrasyon ifllemi Fronius taraf›ndan güncel yönetmeliklere uygun olarak merkezde veya sahada gerçeklefltirilir.

Ayr›ca tüm Türkiye’deki mevcut makina say›m›zla orant›l› olarak, servis ihtiyaçlar›n› tamamen ve h›zl› bir flekilde karfl›layacak genifl kapsaml› servis sto¤umuz müflterilerimizin hizmetindedir. Fronius International, genel merkezi Pettenbach'ta olan ve Wels, Thalheim ve Sattledt'te tesisleri bulunan bir Avusturya flirketidir. fiirket, dünya çap›nda 3,000'den fazla çal›flan›yla, akü flarj sistemleri, kaynak teknolojisi ve solar elektronik alanlar›nda hizmet vermektedir. Ürünlerinin yaklafl›k %90'›, 19 uluslararas› Fronius yan kuruluflu ve 60'tan fazla ülkedeki sat›fl ortaklar›/temsilcileri arac›l›¤›yla ihraç edilmektedir. fiirket kaynak teknolojileri alan›nda, manüel elektrot, MIG/MAG ve TIG kayna¤›na ilaveten otomatiklefltirilmifl ve iste¤e uyarlanm›fl kaynak sistemleri ve servisleriyle tan›nmaktad›r. Fronius, Türkiye’de Fronius ‹stanbul ad› alt›nda kaynak teknolojileri ve solar elektronik alanlar›nda temsil edilmekte olup yüksek teknolojili ürünleri ve teknik hizmetleri ile müflterilerine kalite ve teknoloji sunmaktad›r. Fronius, üstün ürün ve hizmetleri ile 850’nin üzerinde aktif patenti sayesinde dünyan›n teknoloji lideridir.

www.metalmakina.com


KES‹C‹ DEL‹C‹ TAKIMLAR VE TUTUCULAR

141


F‹RMA-ÜRÜN

Konecranes'in Geliflmifl Teflhis Hizmetleri; hassasl›¤› ve verimlili¤i artt›r›yor Konecranes iki benzersiz çözümüyle ray ve halatlar›n toplam çal›flma ömürlerine dair tavsiyelerde bulunuyor: RailQ Ray Denetimi ve RopeQ Tel Halat ‹ncelemesi.

ri vincin yap›s› ve bileflenlerinin geometrisini de do¤rulayarak geometrik bozukluklardan kaynaklanabilecek sorunlar› belirler. Hassas ve güvenilir hesaplamalar yapan görsellefltirme

yaz›l›m›ndan destek alan Konecranes mühendisleri tüm RailQ denetim verilerini analiz ederek müflterilere düzeltici önlem olarak proaktif, ekonomik tavsiyelerde bulunurlar.

RailQ, dünya genelindeki ray denetimi türlerinin hepsinden daha h›zl›, emniyetli ve hassas analizyapmak üzere gelifltirilmifl bir hizalama denetimi teknolojisidir. RailQ, düzgünlü¤ü, yüksekli¤i, raydan raya yüksekli¤i ve raylar›n aç›kl›¤›n› ölçmek için özel yaz›l›mla birlikte hassas denetim tekniklerini kullan›r. Sonuçta hassas ve güvenilir bir ray analizi al›n›r. Bu analiz herhangi bir ray sistemiyle tüm vinç markalar› ve modelleri için ekonomik çözümler sa¤lar. Ayr›ca geleneksel ray denetimlerine k›yasla çok daha k›sa sürede tamamlan›r. Vincin yumuflak ve düzgün yürüyüflü için Verimli vinç operasyonlar› bir vincin ray› üzerinde düzgün ve yumuflak bir flekilde hareket etmesini gerektirir. RailQ, patentli görsellefltirme teknolojisi ve uzaktan kumandal› bir robot gezer araba kullan›r. Ray boyunca giden bu gezer araba Bluetooth teknolojisiyle veriler toplayarak bu verileri rayla ilgili sorun veya hizas›zl›klar›n belirlenmesi için bir takometreye gönderir - Bu sorunlar afl›nmay› h›zland›r›c›, yüksek masrafa hatta makinenin bozulmas›na neden olabilen önemli sorunlard›r. Takometrede, denetim yaz›l›m› düzlük, aç›kl›k, yükseklik ve raydan raya yükseklik verilerini ifller. RailQ inceleme yöntemle-

142

Eylül - Ekim 2013

www.metalmakina.com


KES‹C‹ DEL‹C‹ TAKIMLAR VE TUTUCULAR

143


F‹RMA-ÜRÜN Zamandan Tasarruf RailQ test yöntemi, vinç ray›n›n tüm boyutlar›n› tek bir ölçümle de¤erlendirerek denetim süresini di¤er denetim yöntemlerine k›yasla yüzde 80'den fazla oranda k›salt›r - böylece durufl süresi minimuma iner. RailQ ile teknisyenler tüm ölçü verilerini toplamak için ray› yaln›zca bir kez kontrol eder. Bu da denetim süresini k›saltarak teknisyenin düflme veya di¤er tehlike risklerinin önemli ölçüde azalmas›n› sa¤lar. RopeQ Tel Halat ‹ncelemesi ekonomik ve emniyetli halat operasyonlar›n› mümkün k›lar Mühendislik kaynaklar›n› y›llar süren araflt›rmalar›yla birlefltiren Konecranes, halatlar›n kullan›m ömrü boyunca en son tel halat test yöntemleri olan RopeQ'yu gelifltirmifltir. RopeQ Tel Halat ‹ncelemesi halatlardaki görünmeyen fleyleri kontrol eden görsel ve Tahribats›z (NDT) bir halat inceleme hizmetidir. Bu hizmet, halatlar›n mevcut durumlar›yla ilgili veri sa¤layarak operatör emniyetini art›r›rken kald›rma tertibat›n›n toplam operasyon masraflar›n› düflürmeye yard›mc› olur. RopeQ, geleneksel inceleme yöntemlerinin kaç›rabilece¤i, d›fltan görünmeyen tel içindeki bozulmalar›

144

Eylül - Ekim 2013

tespit eder. Halat›n durumuyla ilgili çabuk okunabilir ve kolay anlafl›labilir bir rapor sunar. Görünmez halat ar›zalar›n›n tespit edilmesi Tel halatlar bünyelerinde 400'e kadar tel bar›nd›r›rlar. Tel halat›n çal›flma ömrü boyunca bu teller bükülme ve sürtünme afl›nmas›na maruz kal›rlar. Bu tellerin ço¤unda bozulma meydana gelirse, halat›n emniyeti riske girmifl demektir. Görsel bir incelemede halat›n sadece d›fl yüzeyi kontrol edilebilir. Standart inceleme yöntemlerini kullanarak halat›n iç yap›s›n›n incelenmesi mümkün de¤ildir. Bu nedenle, içten bozuldu¤u için at›lmas›

gereken birçok tel halat hala güvenli olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. Ayr›ca ISO4039 standard›na göre, bir kald›rma makinesi üç ay boyunca kullan›lmad›¤›nda halatlar›n›n incelenmesi gerekti¤inin bilinmesinde de fayda vard›r. RopeQ'nun kapsaml› incelemesi tüm inceleme gerekliliklerini yerine getirir. Emniyetin art›r›lmas› RopeQ Tel Halat ‹ncelemesi ,tellerin iç yap›s› da ölçüldü¤ünden dolay›, ekipman›n ve tel halatlar›n kullan›m güvenli¤ini art›r›r. Yüksek güvenlik riski tafl›yan uygulamalarda, tel halat›n hem iç hem de d›fl yüzeyinin incelenmesi gerekir. ‹ncelemenin manyetik-endüktif yöntemi, bir tel halat›n durumunu de¤erlendirmenin pratik ve güvenilir bir yöntemidir. RopeQ incelemelerinin gözlemleri ve sonuçlar›, halat de¤iflimi ve bir sonraki inceleme zaman› konular›ndaki tavsiyelerle birlikte genifl bir raporda sunulur.

www.metalmakina.com


KES‹C‹ DEL‹C‹ TAKIMLAR VE TUTUCULAR

145


F‹RMA-ÜRÜN

Yaz›l›m mühendisli¤indeki yeni yaklafl›mlar yenilikçi makine konseptlerini beraberinde getiriyor

OEM'ler Aç›k Kaynak Arayüzleri sayesinde do¤al uygulama olarak Java ile uygulama programlar› gelifltirebiliyor ve ak›ll› telefonlar› otomasyon prosesine kesintisiz olarak entegre edebiliyor. Makine ve sistemlere dönük yaz›l›m mühendisli¤i söz konusu oldu¤unda, OEM'ler yeni güçlüklerle karfl› karfl›ya kal›yorlar. Dolay›s›yla PLC otomasyonunda artan verimlili¤e ek olarak, kendilerini rekabet ortam›ndan ayr›flt›racak özel yaz›l›m fonksiyonlar› gelifltirmeye odaklan›yorlar. Bu noktada, modern biliflim teknolojilerinin üretime entegrasyonu yeni olanaklar sunuyor. IEC 61131-3-temelli mühendislik burada s›n›rlar› zorluyor. Bu yüzden, Bosch Rexroth flimdi PLC ve IT otomasyonu ba¤lant›s›nda Aç›k Kaynak Mühendisli¤ini (Open

146

Eylül - Ekim 2013

Core Engineering) kullan›yor ve sistem gelifltiricilere yaz›l›m mühendisli¤inde daha fazla özgürlük sunuyor. OEM'ler sistem çözümleri IndraMotion MLC ve IndraLogic XLC'nin kontrol çekirde¤ine üst düzey dil uygulamalar› sayesinde esnek olarak eriflebiliyor. Bu OEM'lere ba¤›ms›z olarak, kolayl›kla ve daha düflük maliyetlerle özel çözümler üretme imkân› sunuyor. Aç›k Kaynak Mühendisli¤i daha önce birbirinden ayr› olan mühendislik kavramlar›n› tek bir entegre çözümde bir araya getiriyor. Aç›k Kaynak Mü-

hendisli¤in merkezinde tamamen aç›k standart ve teknolojiler üzerine kurulu yaz›l›m araçlar› ve fonksiyonel araç tak›m› yer al›yor. Yeni Aç›k Kaynak Arayüzü flimdiye kadar PLC otomasyonuna yo¤unlaflm›fl olan yaz›l›m mühendisli¤ini gelifltiriyor. Bu sayede, yaz›l›m mühendisli¤i üst düzey dil uygulamalar›yla çal›flabiliyor. Farkl› geliflim ortamlar›na adapte edilmifl birçok kitapl›k ifllevi sayesinde, flimdi do¤rudan kontrol çekirde¤ine eriflim imkan› sunan fonksiyonlar mümkün oluyor. Bu, OEM'lere kurum içi özel yaz›l›m

www.metalmakina.com


F‹RMA-ÜRÜN fonksiyonlar› gerçeklefltirme ve yüksek dil seviyeli BT teknolojilerini otomasyon çözümlerine entegre etme imkan› sunuyor. Simülasyon araçlar›n›n entegrasyonu veya ak›ll› cihazlar›n do¤al uygulamalarla kullan›m› örnek olarak verilebiliyor. Ayr›ca, Aç›k Kaynak Arayüzü, üretim makine fonksiyonlar› ile yönetim uygulama sistemleri gibi IT bazl› uygulamalardan gelen verileri entegre etmeyi de mümkün k›l›yor. Farkl› cihazlar ve programlama dille riyle her flekilde çekirde¤e eriflim Aç›k Kaynak Arayüzüyle, OEM'ler platformlar›n›, bilgisayarlar›n›, kontrolörlerini veya ak›ll› cihazlar›n› ve ihtiyaç duyulan programlama dilini özgürce seçebiliyor: C/C++'dan, C# (.NET)', Visual Basic, VBA (Office), LabView G, Objective-C, Java ve Microsoft COM kütüphanelerini destekleyen tüm programlama uygulamalar›na kadar istenen tercihte bulunulabiliyor. Hatta kontrol program›ndan ba¤›ms›z olarak gerçek zamanl› uygulamalar için özel kontrol fonksiyonlar›n› bile gerçeklefltirebiliyorlar.

www.metalmakina.com

Bu, mühendislerin kendi yaz›l›m fonksiyonlar›n› yazmak için üst düzey dilleri kullanabilece¤i anlam›na geliyor. Bu yaz›l›m fonksiyonlar›, daha sonra düflük seviyeli gerçek zamanl› uygulamalarda do¤rudan kontrolde çal›flt›r›labiliyor. Ya da PC'ler veya ak›ll› cihazlar gibi harici cihazlarda gerçek zamanl› olmaks›z›n çal›flt›r›labiliyor. Art›k makine üreticileri yenilikçi fonksiyonlar›, hatta geliflmifl çekirdek eriflimi gerektirenleri bile kendileri gerçeklefltirebiliyor. Bu ayn› zamanda onlara teknik bilgilerini güvence alt›na alma imkan› sunuyor. Uygulama örne¤i olarak ak›ll› cihaz lar ve do¤al uygulamalar Aç›k Kaynak Arayüzü flu anda ak›ll› telefonlarda ve tablet bilgisayarlardaki iki ana iflletim sistemi olan Apple iOS ve Google Android'i destekliyor. Ak›ll› cihazlar›n pazar pay›n›n h›zla artmas› ve bu cihazlar›n yenilikçi ve konforlu iflletim konseptleri makine üreticileri ve operatörlerin bu cihazlara olan ilgisini önemli ölçüde art›r›yor. Makine üreticileri ve operatörler, gelece¤in insanlarla makineler ara-

s›nda daha kullan›c› dostu, esnek ve sezgisel olan yeni iletiflim kurma yöntemleri getirdi¤inin fark›na var›yorlar. OEM'ler Aç›k Kaynak Arayüzleri sayesinde do¤al uygulama olarak Java ile uygulama programlar› gelifltirebiliyor, ak›ll› telefonlar› kesintisiz olarak otomasyon süreçlerine kesintisiz olarak entegre edebiliyor ve yeni ar›za tespit ve iflletim konseptleri sayesinde makine operatörlerini destekliyor. Do¤al uygulamalar tamamen ak›ll› telefon veya tablet bilgisayar üzerinde çal›fl›yor. Böylece makine program›na dokunulmam›fl oluyor. OEM'ler haz›r temel fonksiyonlar› ald›kça, sektöre ve teknolojiye özel bu yaz›l›m çeflitlili¤i, araç tak›m› mühendisli¤i geliflimini h›zland›r›yor. Sercos, OPC-UA veya PLCopen gibi aç›k standartlara dayal› olan Aç›k Kaynak Mühendisli¤i ayn› zamanda gelece¤e dönük kesinlik sa¤larken ayn› zamanda makine üreticileri ve operatörlerin yat›r›mlar›n› koruyor.

Eylül - Ekim 2013

147


148

KES‹C‹ DEL‹C‹ TAKIMLAR VE TUTUCULAR


KES‹C‹ DEL‹C‹ TAKIMLAR VE TUTUCULAR

149


150

KES‹C‹ DEL‹C‹ TAKIMLAR VE TUTUCULAR


KES‹C‹ DEL‹C‹ TAKIMLAR VE TUTUCULAR

151


152

FUAR / SEM‹NER / DERNEK / H‹ZMET


KES‹C‹ DEL‹C‹ TAKIMLAR VE TUTUCULAR

153


F‹RMA-ÜRÜN Kesme ve dilimlemede yeni tak›mlar, kaplamalar ve geometriler standartlar› belirliyor.

Daha uzun tak›m ömürleri ve güvenilir ifl süreçleri Al›na kanal açmada, kesme ve dilimlemede yeni kaplamalar ve geometriler flimdiye kadar eriflilemeyen yük sek performanslar›n elde edilmesine olanak sa¤l›yor. Sahip olduklar› özellikler, kesme ve dilimlemede önemli avantajlar sa¤layan tokluk ve afl›nma mukavemeti ile s›rad›fl› mükemmel likte birlefliyor. Walter, bu uygulama lar için iyilefltirilmifl güvenilir ifl süre cini ve daha uzun tak›m ömrünü ga rantileyen yeni ürün çeflitlemelerini sunar. Al›na kanal açma, kesme ve dilimleme, talafll› imalat süreçleri esnas›nda oluflan koflullar nedeniyle tamamen özel isteklere yönelik tak›mlarla yap›lan tornalama iflleminin bir türüdür. Merkezi Almanya Tübingen‘de bulu-

Walter’in dilimleme tak›mlar› ürün grubunun tümü G1042 derin kanal açma lamalar›ndan veya güçlendirilmifl tasar›ml› G1041 tipinden oluflmaktad›r. Kanal açma, kesme ve kanal tornalama için G1011 dörtgen flaftl› tak›mlar veya özel tip yön de¤ifltirmeli s›kma vidas› olan XLDE tak›mlar yer almaktad›r. nan Walter AG, ilk kez birkaç y›l önce bu alanda ciddi u¤rafl vermesine karfl›n, flirket tak›m malzemesi gelifltirme alan›ndaki deneyimleri sayesinde yenilikçi gücünü di¤er alanlarda kullan›lan karbür tak›mlarla sorunsuz bütünlefltirerek kan›tlam›flt›r.

G1042 derin kanal açma lamalar›nda 4 nokta s›kma özelli¤i GX uçlar›n yuvalar›na en uygun flekilde oturmas›n› sa¤lar ve kolay kullan›labilir s›kma sistemine benzer yap›dad›r. Resim: Walter AG

154

Eylül - Ekim 2013

Yak›n geçmifle dayanan gelifltirme çal›flmas›n›n baflar›l› sonucunda, al›na kanal açma, kesme ve dilimleme için karbür kesici tak›m malzemelerinden üretilen ve gelifltirilmifl özel geometrilere sahip yeni bir tak›m grubu ortaya ç›km›flt›r. Burada karbür alt madde ve kaplama karbür kalitesi önem tafl›r. Walter AG Tornalama bölümü k›demli ürün müdürü Gerd Kussmaul yapt›¤› aç›klamada; "Devam eden ge-

www.metalmakina.com


F‹RMA-ÜRÜN lifltirme çal›flmalar› sayesinde Walter, özellikle kesici tak›m malzemelerinin tokluk kayb›ndan ödün vermek zorunda kalmadan, PVD Alüminyum oksit kaplaman›n yüksek ›s› afl›nma mukavemetinin tekrar iyilefltirilmesinde baflar›l› oldu“ dedi. En uygun duruma getirilen alüminyum oksit sertli¤i, afl›nma davran›fl› belirgin flekilde iyilefltirildi¤inden, bir öncekinden daha yüksektir. Sahip oldu¤u en uygun yüzey yap›s› nedeniyle daha düflük s›cakl›¤›n olufltu¤u talafl yüzeyinde sürtünme daha azd›r. Walter Tiger·tec® Silver kesici tak›m malzemesinin PVD (fiziksel buharl› birikimi) kaplamas›, afl›nma mukavemeti ve toklu¤un birbirlerini d›fllamamalar› gerekti¤ini göstermektedir. Al2O3 tabakas› bir ›s› kalkan› olarak görev yapmakta ve düflük termal gerilimi nedeniyle çok ince taneli karbür alt tabaka halinde görülmektedir. Karbürün içine ›s› girifli Al2O3 tabakas›n›n engellemesi nedeniyle benzer ürünlere göre daha düflüktür. Gümüfl renkteki belirleyici tabaka afl›nan ve kullan›lmaz duruma gelen kesme kenar›n›n fark edilmesini kolaylaflt›r›r. Bu sayede tüm kesme kenarlar›n›n en uygun güvenilir flekilde kullan›m› gerçekleflir. ‹nce taneli karbür alt maddesi kesme kenar› kalitesinin son derece yüksek de¤erde olmas›n› sa¤-

Yeni Tiger·tec® Silver PVD kaplamada CF5 geometrisi hem afl›nma mukavemeti hem de tokluk özelliklerini bir arada sunar. Resim: Walter AG lar. Bunun yan› s›ra yüksek hassasiyetli mikro geometri ile de¤iflmeyen tak›m ömürleri elde edilir. PVD kaplaman›n tabaka kal›nl›¤›n›n ince olmas› nedeniyle keskin bir kesme kenar› oluflur. Gerd Kussmaul bu durumu; "Pratik uygulamada ortaya ç›kan avantaj sayesinde son derece yüksek düzeyde tutarl› uzun tak›m ömürleri elde edilmektedir." diye aç›klar. Keskin ve tan›mlanm›fl kesme kenarlar› Kanal tornalama, al›na kanal açma, kesme ve dilimleme için karbür kalitelerinden oluflan bir dörtlü gelece¤in PVD alüminyum oksit ürün yelpaze-

Tiger·tec® Silver PVD, Al2O3 kaplama ile önemli avantajlar sa¤lar

www.metalmakina.com

sini oluflturuyor. Tan›mlamalar WSM13S, WSM23S, WSM33S ve WSM43S olarak geçer. Bunlar, ISO P, ISO M ve ayr›ca ISO S malzemeler alan›nda ana uygulamalar için genel kullan›m amaçl› kesici tak›m malzemeleri ve kaliteleri olarak de¤erlendirilir. Belirgin bir sertlikte olmalar› nedeniyle WSM13S ve WSM23S kaliteleri rijit iflleme koflullar› alt›nda kullan›ma örn. daha çok ISO S malzemeler için uygundur. WSM33S kalitesi uygulama ifllemlerinin yüzde ellisinde yer alan ve uygulamac›n›n genifl malzeme çeflitlili¤inden yararland›¤› genel kullan›m amaçl› kalitedir. WSM43S kalitesi sahip oldu¤u mükemmel tokluk özellikleri nedeniyle merkeze inen kanal açmada, ayr›ca darbeli kesmelerde sabit olmayan s›kma donan›m› ve düflük kesme h›zlar› için ilk seçimdir. Görüldü¤ü gibi her tür uygulama için her zaman en uygun karbür kalitesi mevcuttur. Yeni kesme ve dilimleme geometrileri ile ba¤lant›l› olarak dört kalitenin tümü verimlili¤i ve uzun tak›m ömrünü, ayr›ca kanal açmada kesinlikle gerekli olan ifl süreci güvenilirli¤ini ve hassasiyetini çok yüksek ölçüde

Eylül - Ekim 2013

155


F‹RMA-ÜRÜN

Tiger·tec® Silver PVD Kesici tak›m malzemeleri ile kanal açma için kalitelere genel bak›fl. temin eder. Tiger·tec® Silver PVD kaplamalar ince tabaka kal›nl›¤›na sahip olduklar›ndan özellikle keskin, ayr›ca tan›mlanm›fl kesme kenarlar›n›n oluflmas›n› sa¤larlar.

Geo metr iler k u llan ›md a h as s as iy eti mükemmellefltiriyor Walter Cut tek ve çift kenarl› kesici uçlar, CF6, CF5 ve kanal açma için özel tasarlanm›fl CE4 geometrilerin

karbür kaliteleri ile birleflmeleri sayesinde son derece yüksek verimlili¤e sahiptir. "Keskin özellikli" CF6 geometrisi, düflük çapak ve meme oluflumu ile tan›n›r ve özellikle küçük çapl› ve ayr›ca ince cidarl› borular için uygundur. CF5 ise "pozitif tip" olarak sa¤lad›¤› düflük çapak ve meme oluflumunun yan› s›ra çok genifl talafl k›rma aral›¤›n› kapsad›¤›ndan, kesme ve dilimlemede ilk seçimdir. "Sa¤lam ve dayan›kl›" CE4 geometisi, rijit bir kesme kenar›na sahip olup, talafl›n mükemmel flekilde k›vr›lmas›n› sa¤lar. Her üç geometri, 6°,7° ve 15° e¤imli ana kesme a¤›zl›, sa¤ ve sol tasar›ml› tiplerde de mevcuttur. Kanal açma lamalar›nda eflsiz 4 nokta s›kma

Özel olarak kanal açma ve 15° e¤imli tek ve çift taraf kesme kenarl› kesici uçlarda 3 geometriden oluflan geometri grubu tümüyle mevcuttur.

156

Eylül - Ekim 2013

Her bir tezgah tipine veya tezgah tak›m ba¤lama özelli¤ine göre kullan›c› de¤iflik tak›m çeflitlerine gereksinim duyar.

www.metalmakina.com


F‹RMA-ÜRÜN Yeni Walter Cut GX sistemi, yeni standartlar› ile hassas kesme ve dilimleme alan›nda öncüdür. Kesme ve dilimlemede küçük (12mm. çapa kadar), orta (40mm. çapa kadar) ve büyük (110 mm.çapa kadar) tak›mlar aras›nda seçim yap›l›r. Dört tak›m flimdiye de¤in hiç görülmemifl yenilikleri sunan ürün çeflitlili¤ini oluflturur. Derin kanal açma lamas› G1042, sa¤laml›¤› ve dayan›kl›l›¤› artt›ran benzersiz 4 nokta s›kmal› en uygun uç yuvas› tasar›m›na sahiptir. Kullan›m›da son derece kolayd›r. G1041 ise vidal› s›k›flt›rma özellikli olup, sa¤ ve sol tak›mlar›n yan› s›ra kontra tak›m çeflidi olarak da mevcuttur. Yekpare tak›m G1011, d›fl çapa kanal açma, kesme ve dilimleme, kanal tornalama operasyonlar›na uygundur. Bu tak›m kolay talafl boflalt›lmas› için düflük tak›m kafas› yüksekli¤ine sahip olup, bünyesindeki s›kma vidas›na yukar›dan ve afla¤›dan eriflilebilir. Yeni XLDE yekpare tak›m s›kma vidas›na kolay eriflimi olan bir kontra tasar›ml› tak›m olarak da mevcut olup, küçük parça üretimi ve özellikle hassas ve mikro torna parçalar› üretimi için mükemmel uygunluktad›r. Gerd Kussmaul, sadece makina iflleme alan›nda çok az yer oldu¤undan XLDE tipinde yekpare tak›mlar› özellikle çok milli tezgahlarda ve ‹sviçre tipi uzun otomat tornalarda kulland›¤›n›, kolay eriflilebilir s›kma vidas› tezgahtan tak›m sökülmeden uç de¤ifltirme olana¤› sundu¤undan, böylece verimlili¤in artt›¤› yönünde aç›klama yapar. Esas olarak Walter Cut GX sistemi torna tezgahlar›n›n tümünde al›na ve d›fl çapa kanal açma, kesme ve dilimleme, kanal tornalama için gelifltirilmifltir. Kanal açmada 23mm. kesme derinli¤ine kadar, kesme ve dilimlemede ise 46mm. çapa kadar çift taraf› kesme kenarl› kesici uçla eriflilebi-

www.metalmakina.com

linir. Ayr›ca, büyük kesme derinli¤i ile kanal açma, kesme ve dilimleme ayn› tak›mda tek taraf› kesme kenarl› kesici uçla mümkündür. Yeni kanal açma tak›mlar›n›n kullan›m›nda ne denli iyi performans sa¤land›¤› 100Cr6 (1.3505) ifl parças› malzemesinde üretilmifl bir rulman yata¤› halkas›n›n kesilmesi ve dilimlenmesi örne¤inde görülmektedir. Gerd Kussmaul: "Burada biz tek ve çift taraf› kesme kenarl› kesici uç GX16-1E200N02-CE4 WSM33S Tiger·tec® Silver ile 950 parçay› hedefledik ve bu ba¤lamda rakiple karfl›laflt›r›ld›¤›nda yüzde 111 civar›nda daha iyi oldu¤umuzu ispatlad›k. Üstelik düflük tak›m ömrü farkl›l›klar›, kesilen ve dilimlenen yüzeylerinin iyilefltirilmifl düzlemselli¤i ve mükemmel talafl kontrolü sayesinde Walter ile ifllemede al›nan sonuçlar dikkat çekmektedir. Tak›m olarak yekpare tak›m tutucu G1011 kullan›lm›flt›r. Tüm sistem (tak›m, karbür kaliteleri ve geometriler) en üst düzeyde ifl süreci güvenilirli¤ine sahip olarak sevk edilmektedir. Özellikle bizleri piyasada rakiplerimizden farkl› k›lan, tak›m tutucu, geometriler ve kesici tak›m malzemesi birlikteli¤inden oluflan bu komple tak›m sisteminin benzersiz gelifltirilmesidir. Her ürün teknolojinin en son geliflmelerini yans›tan özelliklerle üretilmektedir." EK B‹LG‹: Çubuk malzemenin kesil mesi ve dilimlenmesi Esasen kesme ve dilimlemede tak›m›n mümkün oldu¤u kadar rijit olmas›na çok dikkat edilmelidir. fiaft kesiti mümkün oldu¤u kadar büyük seçilir. Tak›m›n kesme derinli¤i olabildi¤ince çok küçük olmal›d›r. Bu sayede titreflimlerin esas olarak parçalar›n ayr›lmas›nda kalite düflüklü¤üne neden olmas› ve ayr›ca eriflilebilecek tak›m ömrünü olumsuz etkilemesi önlenebilir. Malzemeden tasarruf etmek

için prensip olarak mümkün oldu¤unca dar kesme ve dilimleme yap›lmal›d›r. Böylece kesme kuvvetleri en düflük duruma getirilir. Kesme geniflli¤inin kesme derinli¤ine olan oran› her bir tak›m tipine göre 1/8 'i aflmamal›, örne¤in 2mm. geniflli¤inde bir kesme kenar› ile maksimum 32 mm. çap›nda kesme ve dilimleme yap›lmal›d›r. Bu gereksiz titreflimleri önlemek için, mümkün oldu¤unca aynaya veya s›kma pensine yak›n durumda kesme ve dilimleme gerçeklefltirilmelidir. Kesme ve dilimleme tak›mlar›nda karfl›lafl›lan özel bir sorun da, tezgah maksimum devrine eriflti¤inde kesme h›z›n›n düfltü¤ü ve merkeze do¤ru s›f›ra kadar azald›¤› gerçe¤idir. So¤utma s›v›s›n›n ve ya¤lama maddesinin kesme bölgesine eriflmesi sa¤lanamad›¤›nda, yüksek termal ve mekanik gerilimlerin kesme kenar› üstündeki etkisinin sorun yarataca¤› ortadad›r. Kesilen ve dilimlenen parçalar›n elle tutularak al›nmas› önerilmektedir, aksi durumda bileflenin afla¤›ya düflmesi ve yuvarlanarak yalpalamas› tek ve çift taraf kesme kenarl› kesici ucun köflelerine hasar vererek tak›m ömrünü etkileyecek flekilde sallanmas›na ve üretime devam edilmesine engel olur. Mümkün oldu¤u kadar her zaman nötr temel flekilli tek ve çift taraf kesme kenarl› kesici uçlarla kesme ve dilimleme yap›lmal›d›r. Aç›l› tek tarafl› ve çift tarafl› kesici uçlar›n kullan›lmas›nda çapak ve meme oluflumu azalmas›na karfl›n, esas olarak kesici tak›m›n ömrünü ve ayr›ca kesilen ve dilimlenen yüzeyin kalitesini olumsuz etkiler. Buna ek olarak, talafl oluflumu üzerinde de olumsuz etkisi vard›r. Özellikle düflük çapak ve meme oluflumu elde etmek amac›yla tafllanarak köfle radyüsu ortadan kald›r›lan tek ve çift taraf kesme kenarl› kesici uçlar tekrar kullan›labilinir.

Eylül - Ekim 2013

157


F‹RMA-ÜRÜN

Kenar bafl›na maliyet düflürme çabalar›, yeni yüzey freze tak›m› tasar›mlar›na yön veriyor Haz›rlayan: Christer Jönsson, Kurumsal Frezeleme Ürün Yöneticisi, Seco Tools Günümüzün rekabetçi üretim piyasas›nda sektörün tüm kesimleri yüksek üretkenlik, çok yönlülük ve do¤rulu¤un yan› s›ra kenar bafl›na maliyeti düflük seviyelerde tutan, kusursuz bir kesme tak›m› aramaktad›r. Buna karfl›l›k, kesici tak›m firmalar›, uç bafl›na daha da fazla kesme kenar›yla, ekonomiye katk›da bulunan hassasiyete dayal› çözümlerle birlikte hem kaba hem de finifl ifllemelerde daha fazla verimlilik sunmaktad›r. En yeni yüzey frezeleme tak›mlar› ele al›nd›¤›nda, bunlar›n birço¤u, tak›m ömrünü ve performans›n› en üst düzeye ç›karmas›n›n yan›nda, parça bafl›na daha düflük maliyet elde etmek, dolay›s›yla da uç bafl›na maliyeti minimum düzeye indirmek amac›yla, tak›lan her yeni uçtan 16 kesme kenar›nda faydalanmaya olanak sa¤layan, önceden sertlefltirilmifl gövdeler kullanm›flt›r. Baz› flirketler, büyük bir özenle, kesici tak›m›n etkinli¤ini, performans›n› ve tak›m kullan›m ömrünü en üst düzeye ç›karmak üzere uç ile bu ucun tak›ld›¤› yuva aras›nda kusursuz uyum oluflturman›n alt›n› çizmektedir. Ancak, birden çok kesme kenar›na sahip bir yüzey frezeleme tak›m› sat›n almadan önce üreticilerin, uygulamalar›na yönelik olarak, en iyi uç kalitelerini ve geometrilerini belirlemek üzere kesme ifllemlerini, kesici a¤›z say›s›n› ve a¤›z aç›lar›n› yak›ndan incelemeleri önem tafl›maktad›r. Kesici tak›mlar›n› gerçek mali-

158

Eylül - Ekim 2013

yetinin de¤erlendirilmesi de iyi bir fikirdir. Hassas bir pazar Üreticiler kaliteden ödün vermeden ürünlerinin fiyatlar›n› düflürmeye çal›fl›rken, bilhassa genel mühendislik ve otomotiv sektörlerinde, mümkün oldu¤unca fazla kesme kenar›ndan faydalanan uçlar›n popülerli¤i artmaktad›r. Daha geleneksel yüzey frezeleri genellikle dört kenarl› uçlar kullan›rken, kesici tak›m alan›nda faaliyet gösteren firmalar, müflterileri için mümkün olan en iyi tasarrufu sa¤lamak için, uçlar›na giderek daha fazla kesme kenar› eklemektedir. Asl›nda baz› yüzey frezeleme uçlar›nda 16 kesme kenar› kullanma olana¤› mevcuttur (örne¤in, Seco'nun Double Octomill™ ürünü). Seco'nun Double Octomill yüzey frezeleme tak›m›ndaki her yuva, çift tarafl› uçlar›n kullan›lmas›na imkan tan›yan negatif bir aç›ya sahip oldu¤u için, 16 kesme kenar›na ulaflabilmektedir. Uçlar, güç tüketimini azaltmak için pozitif bir boflluk aç›s› kullan›r ve üretkenlikte hat›r› say›l›r bir art›fl için daha yüksek kesme h›zlar›na ulafl›r. Bunun yan›nda, çok kenarl› uçlar›n popülerli¤i artmaya devam etti¤i için, kesici tak›m› firmalar›, kenar k›r›lma riski düflük, yüksek güç ve iflleme güvenli¤i sa¤lamak için, bu kenarlar› mümkün oldu¤unca kal›n yapmaktad›r. Günümüzde flirketler ayr›ca, çok çe-

flitli yüksek performansl› uç kaliteleri ve geometrileri sunmakta, böylece kesici tak›m, çok çeflitli malzemelerde etkili bir flekilde çal›flabilmektedir. Daha geliflmifl kaplama kaliteleri, alüminyum ve oksijeni atomik düzeyde yönlendirerek uçlar›n daha uzun ve daha öngörülebilir bir kullan›m ömrü boyunca benzersiz tokluk ve afl›nma direncine sahip olmas›na imkan tan›r. Uç geometrisi söz konusu oldu¤unda, frezeleme ifllemlerinde küçük silici düzlükler idealken, büyük silici düzlükler, kaba ve finifl ifllemeyi tek bir ifllemde gerçeklefltirerek üstün yüzey kaliteleri oluflturur. Double Octomill'de, Seco’nun 0.45 mm silici düzlü¤ü ile M14 geometrisi kaba frezeleme için idealken, 2.11 mm silici düzlü¤üne sahip M15 finifl iflleme için uygundur. Bunun d›fl›nda bir de, M15 ile ayn› silici düzlü¤e sahip olup daha pozitif bir geometriye sahip oldu¤u için daha hafif kesme için ideal hale gelen Seco'nun M13 geometrisi vard›r. Kusursuz uyum Birden çok kesme kenar›yla üretkenli¤i art›ran ve iflleme maliyetlerini azaltan modern yüzey frezelemeleri tasarlarken kesici tak›m firmalar›, bir ucun flekli ile, ba¤land›¤› yuvan›n aras›ndaki iliflkiye yak›ndan bakmaktad›r. Asl›nda, Seco dahil olmak üzere flirketler, uçlar›n kenar› ile yuvas› aras›nda hassas bir flekilde hizalanmas›n› sa¤lamak üzere daha fazla çabalamakta ve uçlar›n üzerine konum www.metalmakina.com


F‹RMA-ÜRÜN

iflaretleri koymaktad›r. Bunun yap›lmas›, kenar ile destek yüzeyi aras›nda her zaman ayn› mesafe oldu¤undan, kesici tak›m›n çok hassas toleranslara ulaflmas›n› sa¤lar. Seco, Double Octomill çözümü sayesinde, güçlü bir merkezi s›kma vidas›n›n yan›nda, eksenel ve radyal olarak yüksek h›zl› çelikten yap›lm›fl (HSS) konum pimlerine uygun kanallara sahip uç yuvalar› gelifltiren tek kesici tak›m firmas› olarak sektörde kusursuz bir uyum ortaya koymaktad›r. Yuvalar, klasik anlamdaki bir yüzey frezeleme kadar h›zl› afl›nmad›¤› için bu pimler, tak›m kullan›m ömrünü art›rmaktad›r. Buna ek olarak, her yuva, tak›m› afl›nmaktan koruyan ve kesici tak›m›n üzerine talafl yap›flmas›n› önleyen sert bir HV 700 kaplamas›na sahiptir. HSS konum pimi tasar›m›, uçlar›n montaj›n› ve indekslenmesini kolaylaflt›rmas›n›n yan›nda, çal›flma s›ras›nda maksimum kararl›l›k sa¤lar. Eksenel ayarlama gerektirmedi¤i için, kullan›c›lar ucu yuvas›na kolayca yerlefltirebilir. Asl›nda, uç do¤ru noktada oldu¤unda “bir t›kla-

www.metalmakina.com

ma hissedilir”, dolay›s›yla yanl›fl flekilde tak›lmas› neredeyse imkans›zd›r. Yanl›fl konumland›r›lan bir uç dengesiz afl›nmayla karfl›lafl›p di¤er uçlar üzerinde farkl› yükler ve ifl parças›nda eflit olmayan talafl derinli¤i oluflturaca¤›ndan bu özellik önemlidir. Kesici tak›m firmalar› ayr›ca, her bir kenar› numaraland›rarak uçlar›n kullan›m›n› kolaylaflt›rmaktad›r. Kullan›c›lar tüm uçlar› ayn› anda ve kronolojik numara s›ras›na göre indekslemelidir. Afl›nan bir uç, di¤erleri üzerinde afl›r› bir gerilime neden olur ve parça kalitesini etkileyen negatif bir zincir reaksiyonu oluflturur. Buna ek olarak, tüm ceplerde ayn› kenar numaras›n› kullanan kullan›c›lar, tak›m kullan›m ömrünü en üst düzeye ç›karabilir. Farkl› a¤›z aral›klar› Günümüz piyasas›ndaki makine ve malzemelerin çeflitlili¤i göz önünde bulunduruldu¤unda belirli bir yüzey frezeleme ifllemi için do¤ru kesici tak›ma sahip olmak önemlidir. Bu nedenle birçok kesici tak›m firmas›, çok kenarl› uçlara sahip kesici tak›mlar› için farkl› a¤›z aral›¤› seçenekleri su-

narak kullan›c›lar›n, uygulamalar›nda ideal üretkenli¤e ulaflmas›n› sa¤lamaktad›r. Bir tezgah›n yüksek güç özelliklerine sahip oldu¤u uygulamalarda, yak›n a¤›z aral›¤› olan kesici tak›m, en iyi seçenektir. Daha k›sa talafllar oluflur ve daha fazla talafl kald›r›ld›¤› için, özellikle dökme demir ifllemesi s›ras›nda yak›n a¤›zl› kesici tak›mlar›n kullan›lmas› uygun olur. Ancak, zay›f bir tezgahla bir arada kullan›lan yak›n a¤›zl› kesici tak›m, ço¤unlukla istenmeyen titreflimlere yol açar. Normal ve genifl a¤›z aral›¤› olan kesici tak›mda daha az uç kullan›r, böylece daha fazla torka ihtiyaç duyar ve zay›f tezgahlar için daha iyi çözüm sunar. Örne¤in, Double Octomill, üç farkl› a¤›z aral›¤›na sahiptir. Normal ve normal+ tiplerde uç, merkezden güçlü bir vida kullan›larak yerine ba¤lan›r. Yak›n a¤›zl› tiplerde yeni, daha güçlü ve kendinden uyum sa¤layan bir bask› parças› vard›r. A¤›z aç›lar› Yüzey frezeleme en yayg›n frezeleme türlerinden biridir ve üreticiler birçok Eylül - Ekim 2013

159


F‹RMA-ÜRÜN farkl› tak›m yard›m›yla ifllemi gerçeklefltirebilir. Örne¤in, uzun ba¤lama boylar›nda titreflimleri azaltan 45 derece kesici tak›mlar, ince duvarl› bileflenlere yönelik dik kenar kesen tak›mlar ve en güçlü kesme kenarlar›na sahip yuvarlak uçlu kesici tak›mlar mevcuttur. Aç› küçüldükçe kesme kuvvetlerinin fener miline kadar ç›kan farkl› yönleri aras›ndaki iliflki daha iyi oldu¤undan, 45 derecelik aç›ya sahip Double Octomill gibi kesici tak›mlar en popüler olma e¤ilimindedir. 45 derecelik aç› ayr›ca, artan üretkenli¤i destekleyen bir talafl inceltici etki oluflturur. Ancak, ifl parças› bu aç›da sabitlendi¤inde, kesici tak›m›n duvara yak›n frezelemesinin gerekli oldu¤u durumlarda, kesici tak›m daha fazla ilerleyemeyece¤inden, ifl parças›n›n bir k›sm› kesilmeden b›rak›l›r. 90 derece a¤›z aç›s›na sahip kesici tak›mlar, kuvvetin büyük bölümü radyal yönde oldu¤u için ifl parças›n›n yan›nda düz bir duvar› frezelerken e¤ilir ve titreflimler oluflturur. Tüm farkl› kesici seçenekleri göz önünde bulunduruldu¤unda, bir kullan›c› kesme kuvvetlerini azaltmak isterken di¤eri, bir ifllemeyi düzgün flekilde sonland›rmayla ilgilenebildi¤i için üreticiler, hangi seçene¤in çal›flmaya en fazla avantaj› sa¤lad›¤›n› belirleme gereksinimi içindedir.

160

Eylül - Ekim 2013

Fiyat›n karfl›l›¤› Kesici tak›m›n maliyeti, tak›m ömrü ve üretkenli¤i art›ran özellikler, bir yüzey frezesi sat›n almadan önce düflünülmesi gereken kritik konulard›r. Sonuç olarak, kesici tak›mlar parça bafl›na maliyeti önemli ölçüde etkiler. Örne¤in, birden çok uç kenar›na sahip yüksek performansl› bir kesici tak›m, kullan›c›lara ilk baflta pahal› görünebilmekle birlikte, daha uzun tak›m ömrü, kenar bafl›na daha düflük maliyet ve parça bafl›na daha düflük genel maliyet sunmas›ndan dolay› uzun vadede kullan›c›lara tasarruf imkan› sunar. Ancak, bu tür bir kesici tak›mdan her uygulaman›n fayda görece¤ini söylemek do¤ru olmaz. Üreticiler, ihtiyaçlar›na uygun kesici tak›m sat›n almak üzere kendileri için farkl› seçenekleri de¤erlendirmeli, ifl parças› malzemesi ve zorlu¤u, uygulama türü, uç bafl›na maliyet, yük bafl›na kesimdeki kenarlar›n maliyeti, ifli tamamlamak için gereken ucun kesici kenar say›s›, freze tipi, kaplama türü, kesme çaplar› ve h›zlar› gibi de¤iflkenleri göz önünde bulundurmal›d›r. Göz önünde bulundurulmas› gereken birçok de¤iflken oldu¤undan üreticiler, belirli bir tak›m› satan firmay› da de¤erlendirmeli ve hangi düzeyde müflteri deste¤i sundu¤unu görmelidir. Sonuçta, uygulama deste-

¤i, artan üretkenli¤in bafll›ca kayna¤› olabilir, ancak üreticiler bunu genellikle görmezden gelir. Son y›llarda, üreticilerle kesici tak›m firmalar› aras›ndaki iliflki dinamikleri de¤iflmifl ve bu iliflki, her iki taraf›n karfl›l›kl› destek, sorun çözme ve eksiksiz üretim çözümleri gelifltirme için birlikte çal›flt›¤› bir çeflit ortakl›¤a dönüflmüfltür. Bir kesici tak›m firmas›n›n üretim teknolojisi bilgisinden kaynak olarak faydalan›lmas›, müflterilerin, üretimdeki en son geliflmelerden haberdar olmas›na ve bu yeniliklerin optimizasyon sürecinde nas›l rol oynad›¤›n› anlamalar›na imkan tan›r. Sonuçta müflteriler, rekabet avantajlar›n› art›rmaya devam ederler ve kendilerini, giderek daha fazla zorlay›c› bir hale gelen küresel piyasada bir teknoloji lideri olarak bir ad›m öne ç›kar›rlar. Sonuç Sürekli geliflen üretim dünyas›, üretim yapan atölyelerin iflleme süreçlerini sürekli olarak yeniden de¤erlendirerek, kesici tak›mlardan mümkün olan en iyi kalite, verimlilik, üretkenlik ve ekonomiyi elde etmelerini gerektirmektedir. Sonuç olarak, kesici tak›m firmalar›, müflterilerinin “teknolojik geliflmelerden yararlanmas›n›” ve ayn› zamanda paradan tasarruf yapmas›n› sa¤layan yeni çözümler gelifltirmek üzere daha fazla çaba sarf etmektedir. Bu çözümler aras›nda, bileflen bafl›na rakipsiz denebilecek ciddi oranda düflük maliyetli, yeni nesil yüzey freze tak›mlar› yer almaktad›r. Ancak bu modern yüzey freze tak›mlar›yla birlikte çok say›da farkl› seçenek sunuldu¤u için, üreticilerin benzersiz ihtiyaçlar›na en uygun kesici tak›m› elde etmek üzere, kesici tak›m tedarikçileriyle yak›n flekilde çal›flmas› önem arz etmektedir.

www.metalmakina.com


ÖZEL MAK‹NA VE KOMPLE TES‹SLER

161


162

DEM‹R - ÇEL‹K VE METAL SANAY‹


DEM‹R - ÇEL‹K VE METAL SANAY‹

163


164

FUAR / SEM‹NER / DERNEK / H‹ZMET


165


166

FUAR / SEM‹NER / DERNEK / H‹ZMET


METALURJ‹ MALZEME - DÖKÜM - ISIL ‹fiLEM

167


F‹RMA-ÜRÜN

Uçak motoru ifllemede yeni bir anlay›fl Standart bir uçak motoru aç›ld›¤› veya parçalara ayr›ld›¤› zaman özellik ve malzeme anlam›nda özel talepleri olan bir seri çekirdek parça oldu¤u ortaya ç›kar. Sandvik Coromant tam da burada, rekabette üstün gelmek için üstün potansiyeli olan temel strateji ve çözümleri aç›kl›yor. Türbin diskleri Tornalanmas› zor olan bu parçalar, tümü zorlu boflluk flartlar› gerektiren profilli yuvalar, iç ve d›fl kanallar, tarak kabu¤u flekilleri ve merkez d›fl› ç›k›nt› ve delikler özelli¤i gösterir. Inconel 718, Waspaloy veya Udimet 720 gibi normalde ifllenmesi zor olan alafl›m olan malzeme de zorlu¤u artt›r›r. Eriflimin zor oldu¤u iflleme yuvalar› ve kanallar› için , 90°, 45° veya T-biçimli aç›l› uçlar gerekir ve tercihen keskin, zemin kaliteleri özelli¤i göstermelidir. PVD kaplamaya sahip kaliteler en iyisidir çünkü kesme s›ras›nda daha uzun süre keskin kenarlar sa¤lar. Di¤er kalite özelikleri üstün çentik afl›nmas› dayan›m› ve iyi kenar çizgisi kal›nl›¤› olarak verilebilir. Tornalama operasyonlar› ile ilgili olarak modüler tak›m sisteminin türbin diski profilleri ve yuvalar›na oturacak flekilde tasarlanm›fl b›çaklar ile yerlefltirilmesi iyi bir yöntemdir. Gereken radyal ve eksenel boflluklar› b›rakan bir alet seçin ve yüksek bas›nçl› kesme s›v›s›nda (HPC) yuvarlak uçlar kullan›n çünkü bunlar tok malzemelerdeki hem kaba talafl iflleme hem de finifl iflleme operasyonlar›nda en iyi verimlili¤i sa¤lar. ‹lginç olarak, kaba iflleme operasyonu için geleneksel aç›l› frezeleme yöntemi yerine yuvarlamal› tornalama seçilmesi ile ve-

168

Eylül - Ekim 2013

90 derece CoroCut uç – kalite GC1115 rimlilik, geliflmifl güvenlik ve tak›m ömrü ile iki kat›na ç›kar›labilir. Yuvarlamal› tornalama programlamas›, iflleme operasyonu ile talafl kal›nl›¤›n› korur ve bu da ›s›nma ve bas›nç de¤iflimi riskini en aza indirir. Bu, daha sert, daha verimli kaliteler ve uç tiple-

ri sunar ve bu da, devir say›s›nda düflüfle neden olur. Türbin diski tarak kabu¤u flekillerini ifllemek için de¤ifltirilebilir kafal› frezeleme kesicileri ekonomik çözümler sunar, çünkü daha k›sa kesme uzunlu¤u tasar›mlar› yaln›zca küçük kesme derinlikleri ve kapal› toleranslar için de¤il ayn› zamanda stabilite için de uygundur. Tabii ki bu, tak›m de¤iflikli¤i ve tak›m ayar say›lar›na katt›¤› avantaja ek olarak geleneksel parmak freze ve aynalara k›yasla büyük oranda düflüfl gösterir. Türbin/yanma muhafazalar› Bu genifl, kompleks tornalanm›fl parçalar›n flekli koniktir ve daire ile eksenel delikler gibi yuvarlak ve kare kenar özelli¤i de gösterir. Inconel ve Waspaloy, standart seçilen alafl›m›

Coromant Capto ile CoroTurn HP

www.metalmakina.com


F‹RMA-ÜRÜN

Seramik uçlar CC6060 temsil eder ve fazla miktarda malzemenin ç›kar›lmas› gerekir. Bir tornafreze tezgah› kullanarak d›fl kal›p etraf›nda kaba frezeleme, hafif bir kesme yüzeyi ve profil frezesini mil kesme s›v›s› ile kullan›larak optimize edilebilir. Çentik afl›nmas›n› azaltan ve yüksek esleme oranlar› elde edilmesini sa¤layan yuvarlak uçlar ile bunlar, düzgün girifl ve ç›k›fllar sa¤lar; böylece ulafl›lmas› güç uygulamalarda titreflimsiz kullan›m sa¤lar. Örne¤in, Sandvik Coromant, bu uygulamada seramikleri çok baflar›l› flekilde kullan›r. Ayn› kesici, yekpare muhafazan›n daha genifl deliklerinin helisel aç›l› frezelemesi için kullan›labilir. Burada üretilen kesme kuvvetleri geleneksel delik delmeye göre çok daha düflüktür, bu ayn› zamanda deli¤e darbeli girifl ç›k›fllarda yard›mc› olur. 32 mm'den küçük çaplara ka-

Coromant Capto entegre kaplinli CoroMill 316

www.metalmakina.com

Modular CoroTurn SL70 tak›mlama sistemi, geleneksel profil iflleme ve yuva açma özelliklerine uygun b›çak görevi görür. dar inmek mümkün olmal›d›r. Uygun bir uç frezesi ve dairesel enterpolasyon kullanarak deliklerin son ifllemini yap›n. Bir tak›m, tak›m sto¤unu düflürmek için farkl› çaplara son ifllem yapabilir. Asl›nda, ayn› teori havflalar için de geçerlidir. ‹lgili bir kesiciyi kullanmak yerine her zaman, çapak

temizleme operasyonlar›n› da yapabilen ve bunu sadece deliklerde yapmayan bir pah k›rma tak›m› seçin. Daha küçük delikler için seçilen solid karbür matkap teknolojisinin Inconel ve Waspaloy gibi ›s›ya dayan›kl› süper alafl›mlar için uygun hale getirilmifl geometri sa¤lad›¤›ndan emin olun.

CoroDrill 846 solid karbür matkap teknolojisi Inconel ve Waspalloy gibi ›s›ya dayan›kl› süper alafl›mlar için optimize edilmifltir.

Eylül - Ekim 2013

169


F‹RMA-ÜRÜN

Seramik yuvarlak uçlara sahip sönümlenmifl b›çak tak›mlar›

nen titanyumdan ifllenmifltir. Nikel tabanl› alafl›mlardan farkl› olarak seramik uçlar titanyuma uygulanamaz. Sonuç olarak uç tipi ve HPC ile kesme s›cakl›¤›n› düflük tutmak temel baflar›d›r. Yüksek kalitede tak›m tutucu ile h›zl› de¤ifltirilebilen tak›mlama sistemi kombinasyonu, özellikle VTL'lerde ulafl›lmas› zor muhafaza özelliklerini ifllerken do¤ru deste¤i ve stabiliteyi do¤ru bofllukta uygulamaya yard›mc› olmak için de gereklidir. VTL'ler tabi ki belirli bir avantaj sunar çünkü HPC'nin flahmerdandan do¤rudan mile gitmesini sa¤lar. Bu, taretli tornalar ve döner millerdeki gibi hiçbir kesme s›v›s› bas›nç s›n›rlamas› olmad›¤› anlam›na gelir. Uç aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, yuvarlak kesici uçlar, düflük girifl aç›s› ve talafl kal›nl›¤› sayesinde en iyi eriflim ve verimlili¤i sunar. Ancak, fan muhafazas›

Bu, emniyetli flekilde ve düflük eksenel kesme kuvvetleri ile yüksek say›da delik delmeye yard›mc› olur ve bu, ince duvarl› muhafaza bölmelerinde özellikle önemlidir. Konvansiyonel/yukar› frezeleme modunda seramik uçlar kullan›larak türbin muhafazalar›n›n yüzey frezesi türbin muhafazalar›ndan metali, efl yönlü frezelemedeki konvansiyonel karbür uçlardan befl kata kadar daha h›zl› (1000 M/dk) kald›rabilir. Sonuç olarak, 106 m?/dak metal kald›rma oranlar›na ulafl›labilir. Hiçbir kesme s›v›s› yay›lmaz. Profil frezelemeyi tamamlamak için 50° helix olan bir parmak freze gereken hafif kesme ifllemini kolaylaflt›r›r. Üretkenli¤i en üst düzeye ç›karmak için s›¤ radyal kesimler ve yüksek eksenel kesimler en iyisidir. Fan kutular› Bu oyuk çanak flekilli parçalar, üretim mühendislerine birçok test edilecek parça sunar. D›fl ve iç profiller ve kanalar serisi yan›nda fan muhafazalar› da düflük ifllenilebilirli¤i ile bili-

170

Eylül - Ekim 2013

Coromant Capto VTL çözümü

www.metalmakina.com


F‹RMA-ÜRÜN Tak›m› kesimden itibaren yuvarlanan girifl ve ç›k›fl ile programlamak en iyisidir çünkü bu kesiflme yay›n› düflük kesme kuvvetleri ile kontrol eder. 50° serbest tak›p sap›na sahip küresel uçlu bir parmak freze hem eksenel kesme derinli¤ini çap›n iki kat› kadar sa¤lar hem de düflük radyal kesim sa¤lar.

kenarlar›na yüksek etkili yar› kaba tornalama için kare 45° uçlu yaklaflma aç›l› tak›mlar› paralel kenar 90° boflluk aç›l› tak›mlar ile birlefltiren bir uç gerekir. Bu tip bir uç, besleme ve h›zda art›fl sa¤lar; ayr›ca talafl kald›rma oran›n› iki kat›na ç›karma potansiyeline yol açar. Bobinler Bobinler, derin delik içi odalar› ve d›fl kanat lale kafa kanallar› özelli¤i gösterir. Yüksek özelliklerde tak›m tutucuya sahip sönümlenmifl b›çaklar etkili talafl tahliyesi sa¤lamalar›n›n yan› s›ra titreflim e¤iliminin de üstesinden gelir. Genel olarak 150 mm'ye kadar derinlikte delik içi bobin haznelerini ifllemek için uzun ve ince tak›mlar gereklidir. Normalde 100 mm yükseklikte b›çaklara sahip oval oluklu b›çak sistemlerinin kullan›lmas› talafl tahliyesine yard›mc› olmak için en iyi kesme s›v›s› gönderimini sunar. Burada, trokoidal tornalama stratejilerini seramik kalite uçlar ile birlikte kullanarak profil iflleme ve yuva açma, gereken iflleme safhas› say›s›n› düflürebilir ve s›kl›kla, üstün çentik afl›nma

www.metalmakina.com

dayan›kl›¤› daha büyük talafl derinli¤i sa¤lad›¤›ndan verimlilik iki kat›na ç›kar. Di¤er tornalama operasyonlar› için seramik uç ile ayn› yuvaya oturan bir karbür uç seçilmesi ayarlama süresini düflürdü¤ü gibi kullan›lacak tak›m say›s›n› da düflürür. Düflük kesme kuvvetleri ve talafl kontrolü sa¤layan bir geometri tercih edilir. Bliskler/impellerler Bu kompleks parçalar en iyi befl eksenli iflleme merkezinde iyi simultene dinamikler ile kullan›l›r. Inconel veya titanyum, en çok kullan›lan çal›flma parças› malzemesidir. Titanyum sevk pervanesi yuvalar›n›n kaba talafl ifllemesi s›ras›nda en iyi iflleme tekni¤i nokta frezelemedir. Bu ifllem, tam kanal frezeleme gerektirdi¤i için eksenel kesme derinli¤i tak›m çap›n›n yar›s› ile s›n›rlanm›flt›r. Küt burunlu de¤ifltirilebilir uç kesici, verimlilik ve ekonomi aras›nda mükemmel denge sa¤lar. Inconel ile yap›lan impellerlerde ayn› operasyonu yaparken yüksek h›zda iflleme teknikler ile yuvarlamal› tornalama frezeleme uygulamas› avantajl› olacakt›r.

B›çak profillerini tamamlamak için serbest yüzey frezeleme (yüksek eksenel kesme derinli¤i) parça, CAM yaz›l›m› ve tak›m›n imkan tan›d›¤› durumlarda en h›zl› seçenektir. Stabilitenin kolay eriflim ile birleflimi hedeflenir ve konik küresel uçlu parmak frezeleri burada iyi br flekilde çal›fl›r. Fan diskleri Titanyumdan yap›lm›fl olan bu parçalar derin iç delik ve genifl lale kafa kanallara sahiptir. Kaba talafl iflleme için en öncelikli, verimli ve güvenli yöntem do¤rudan kanal açmad›r. ‹lave olarak talafllar› ayr› segmentlere bölebilen ve s›k›flmay› önleyen geometride bir uç seçmek gerekmektedir. Malzemenin büyük k›sm› boflat›ld›¤›nda HPC profili ile yuvarlak karbür kesici ve dayan›kl› kesme kenar› geometrisi en iyi sonuçlara götürür. Geleneksel olarak lale kafa yuvalar brofllanmaktad›r, ancak yeni teknoloji ile bu frezeleme ile de¤ifltirilmifltir. ‹malathaneler, kaba kanal açma ve önceden flekillendirmeli açma ifllemleri için özel ifllenmifl taraf› ve yar› ince talafl iflleme ve ince talafl iflleme için profil ve parmak frezeler kullanmal›d›r.

Eylül - Ekim 2013

171


172

MAK‹NA AKSAM VE YEDEK PARÇA


MAK‹NA AKSAM VE YEDEK PARÇA

173


174

MAK‹NA AKSAM VE YEDEK PARÇA


MAK‹NA AKSAM VE YEDEK PARÇA

175


176

FUAR / SEM‹NER / DERNEK / H‹ZMET


MAK‹NA AKSAM VE YEDEK PARÇA

177


F‹RMA-ÜRÜN

EMO Fuar› Kat›l›m›c› Firma Ürün Tan›t›mlar›

EMO Hannover’da yüzlerce yeni ürün profesyonellerle ilk kez bulufltu EMO Hannover’da 2 binin üzerinde kat›l›mc› pazara yeni sunulan veya ilerleyen dönemde sat›fla bafllanacak olan birçok teknolojiyi ziyaretçilere tan›tt›. Bu teknoloji ve yenilik flöleninde yer alamayan okurlar›m›z için EMO Hannover’da sergilenen baz› ürünlerin özet bilgilerini derledik. Pek ço¤u ülkemizde de sat›fla sunulan ya da sunulacak olan bu teknolojiler hakk›nda detayl› bilgi almak için yerel ifl ortaklar›yla iletiflime geçebilir veya online ortamda ziyaret edebilirsiniz.

178

Eylül - Ekim 2013

www.metalmakina.com


MAK‹NA AKSAM VE YEDEK PARÇA

179


180

FUAR / SEM‹NER / DERNEK / H‹ZMET


MAK‹NA AKSAM VE YEDEK PARÇA

181


F‹RMA-ÜRÜN

EMO Fuar› Kat›l›m›c› Firma Ürün Tan›t›mlar›

3 boyutlu taramada yüksek hassasiyet Yüksek hassasiyetli üç boyutlu otomatik taraman›n öncüleri Breuckmann’›n Stereoscan’›, Aicon’un DPA koordinat ölçüm makinesi (CMM)bir araya geldi. Buna göre 3 boyutlu taray›c› bir robot üzerine monte edilmifl ve ölçüm aleti döner tablaya yerlefltirilmifltir. Referans kurulum CMM ile sadece bir kez ölçülmektedir. Bu kombinasyon tam otomatik yüksek hassasiyetli say›sallaflt›rmay› ve hatta büyük çapl› nesnelerinin denetimini sa¤lamaktad›r. 1/10 mm’den bile daha az ölçüdeki hassas yap›lar›n taranmas› gerekti¤inde, yüksek perfor-

mansl›, iki kameral› beyaz ›fl›kl› tarama sistemi uygulan›r ve herhangi bir tarama ifllemine seri bir flekilde ayarlanabilir. Birkaç milimetreden bir metreye kadar de¤iflen ölçüm alanlar› kolayca yap›land›r›labilir. Buna ek olarak, SmartScan sistemi ve CMM kombinasyonu ile flirketler zaman ve maliyet tasarruflu ölçümleri ve optimize edilmifl üretim planlamas› avantajlar›na sahip olurlar.

Kal›p ve tak›m yap›m›nda yüksek hassasiyetli frezeleme DMG ve Mori Seiki, kal›p ve tak›m üretiminde yeni standartlar› ortaya koydu¤u belirtilen HSC 30 ve HSC 70 Linear’› tan›t›yor. Üreticiler taraf›ndan belirlenen iki önemli özelli¤i, flaft ile birlikte HSC milleri, bafll›k ve kovan so¤utma sayesinde 0.15’ten daha az olan Ra yüzey kalitesi ile birlikte, termo-simetrik portal tasar›m› ve yeni so¤utma konseptinin bir sonucu olarak 5 mikrona kadar olan sürekli hassasiyettir. Makineleri de yüksek dinamikler bak›m›ndan tüm eksenlerde lineer sürücülerle benzer avantajlar› tafl›d›klar› da söyleniyor. Bu özellikler, HSC teknolojisi için tasarlanm›fl özel kontrol döngüleri taraf›ndan sa¤lanmaktad›r. Yeni HSC linear makineleri Nisan 2014 ve sonras›nda Celos kullan›c› arayüzü ve 21.5-inç Ergoline ve Siemens kontrol-

182

Eylül - Ekim 2013

leri ile donat›lacakt›r. Bu y›l Kas›m’dan sonra, bu iki makine Siemens 840D Çözüm Hatt› Operate

4.5 veya Heidenhain TNC 640 ile sat›fla sunulacak. www.dmgmoriseiki.com

www.metalmakina.com


MAK‹NA AKSAM VE YEDEK PARÇA

183


184

MAK‹NA AKSAM VE YEDEK PARÇA


MAK‹NA AKSAM VE YEDEK PARÇA

185


F‹RMA-ÜRÜN

EMO Fuar› Kat›l›m›c› Firma Ürün Tan›t›mlar›

Ero¤lu’ndan ekonomik uygulamalar için yeni torna tak›mlar› Ero¤lu torna ve frezeleme makineleri üzerine olan ekonomik uygulama ve yüksek kalite için 16 yeni tak›m›n› tan›t›yor. Bunlar, flirketin EPS polygon milinin yan› s›ra HSK T miliyle mevcut olacak. Esneklikleri statik ve torna tak›mlar› için tak›m arayüzleri taraf›ndan desteklenmesine karfl›n eski arayüzlü tak›mlar›n tam ifllemeyi karfl›lad›¤› söyleniyor. Buna ek olarak, kurulum süresi daha k›sad›r. Bu standart arayüz, frezeleme milinin yan›nda torna tezgahlar›nda uygun torna

tak›mlar›n›n kullan›ld›¤› esnek tak›m uygulamas› sunarak yat›r›m maliyetlerinden tasarruf etmektedir. HSK T tak›mlar›n›n özelli¤i minimum toleransla özellikle s›radan HSK arayüzlü tak›mlarla k›yasland›¤›nda ortaya ç›kan radyal durum hassasiyeti olarak tan›mlanmaktad›r. Alman kat›l›mc›lar›n arayüzü son derece sert oldu¤u için gelifltirilen sadece de¤iflim ve yinelenen do¤ruluk de¤il, ayn› zamanda da genel iflleme kusursuzlu¤udur. EPS milli torna tak›mlar› için sertlik,

tekrarlayan do¤ruluk ve hassasiyetin de karakteristik oldu¤u söyleniyor. www.eroglu.de

Yüksek h›zl› tafllama için ak›ll› tak›m yolu stratejisi ‹ki, üç, dört ve befl eksenli kaba tafllama döngüleri için Yeni Profit Freze stratejisi daha k›sa sürede daha fazla malzeme ç›kar›lmas›n› sa¤lamak için tasarlanm›flt›r. DP Teknoloji’den kat›l›mc›lar›n belirtti¤i üzere, ak›ll› ve etkili bir tak›m yolu en iyi sonuçlar› elde etmek için kavrama aç›s›, talafl yükü, yan kesici gücü ve makine h›z›n› optimize eder. Sadece bir parametreyi kontrol etmekten ziyade, strateji birçok önemli kesme ifllemini ve makine özelliklerini izlemektedir. Üreticiler için avantajlar› ise yüzde 75 çevrimzaman azaltma ve cihaz ömründe yüzde 500 art›fl, azalan programlama zaman› ve enerji tüketimi, hafif ve orta a¤›rl›kl› ifl araçlar›yla önemli verimlilik iyilefltirmeleridir. Alman gelifltiricilere göre, yenilikçi iflleme döngüsü,

186

Eylül - Ekim 2013

trokoidal araç hareketi ve geleneksel tak›m yolu ofseti kullanarak her iki

dünyay› en iyi flekilde temsil eder. www.dptechnology.com

www.metalmakina.com


F‹RMA-ÜRÜN

A¤›r ifl parçalar› için iflleme tezgah›

Yeni C32 modeliyle, Hermle 1,000 kg'a kadar olan ifl parçalar›n›n için befl eksenli ve befl yönlü iflleme alan›nda yeni bir a¤›r ifl tezgah›n› tan›yor. Yüksek dinamik özelli¤i ve ayn› anda befl eksen üzerinde çal›flabilmesiyle, günlük kullan›m ve en yüksek hassasiyet standartlar› için tasarlanm›flt›r. Bu, ayn› zamanda en iyi çal›flma rahatl›¤›, karmafl›k olmayan çal›flma koflullar› ve kolay bak›m sa¤lamak için operatörüne ergonomik olarak uyum sa¤layabilen bir makine olarak da tan›t›lmaktad›r. Geliflmifl pek çok özelli¤inin yüksek hassasiyeti ve

www.metalmakina.com

ekonomik parça üretimini sa¤lad›¤› belirtiliyor. Alman üreticilerine göre, tezgah, ifllenmesi güç malzemeleri bile k›sa bir sürede, optimum hassasiyetle ve hatta tam otomatik olarak ve esnek bir üretim sistemiyle frezeleyebilmektedir. Tamamen yeniden tasarlanm›fl sunumu ve modifiye edilmifl tasar›m›yla çok ifllevli U Dinamik CNC tezgah›yla makine uzman›, befl eksenli iflleme tezgahlar› ve evrensel C serisinin baflar› hikayesini devam ettirece¤ini dile getiriliyor. www.hermle.de

Eylül - Ekim 2013

187


F‹RMA-ÜRÜN

EMO Fuar› Kat›l›m›c› Firma Ürün Tan›t›mlar›

Yal›n üretim için komple iflleme tezgah› Master-Wind Lean iflleme tezgah› düflük maliyetli üretim ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için özel olarak tasarlanm›fl Ingersoll market stratejisi ürünlerinin bir parças›d›r. Yeni çok amaçl› freze Rockford, Illinois’te flirketin merkezinde çal›flmakta ve hub, diflli kutular›, ya da üst ve alt plakalar gibi büyük parçalar için komple bir üretim ifllemi sunmaktad›r. Bu parçalar önemli maliyet indirimleri ve geliflmifl kalite sa¤lad›¤› söylenen tek bir kurulumla tümüyle çal›flmaktad›r. Tezgah, çeflitli boyutlarda mekanik bileflenleri tutabilen döner tablalar› içeren standart modüller ile tasarlanm›fl büyük bir portal makine olarak tan›mlanmaktad›r. Bu, 120 kW ç›k›fll›, ana mil motoruyla ve otomatik olarak de¤ifltirilebilir pek çok mil üniteleri ile birlikte

çal›flmaktad›r. Parçalar, befl sürekli eksen, a¤›r yüklü frezeleme ünitesi, bir CNC kontrollü sürme ve kaplama mil ünitesi, büyük ölçekli döner tabla

ile frezeleme özelli¤i ve uygulamada olan do¤rulama istasyonlar›n› içermektedir. www.ingersoll.com

Iscar’in tak›m ailesine yeni üyeler dahil oldu Kesici tak›m uzman› Iscar fuarda birçok yeni ürünü ile birlikte IQ-Line ›’da sunacak. Penta-IQ-Grip ailesinden yeni befl kenarl› kesme ve kanal açma 40 mm çapa kadar tasarlanm›flt›r ve s›k›flt›rma mekanizmas› yard›m› ile yüksek yüzey kalitesi ve çok iyi düzlük sa¤lar. K›rlang›ç s›k›flt›rma sayesinde, insert cebe çok sert bir biçimde yerleflir ve bu nedenle yan kuvvetleri gömme ve tutma kapasitesine sahiptir. Delme alan›nda, flirket çelik iflleme bileflenleri için yass› Sumocham bafll›klar›n› tan›t›yor. FCP sondaj bafll›klar›yla delme farkl› pek çok uygulamada gerekli olan delikte nere-

188

Eylül - Ekim 2013

deyse düz bir alan oluflturur. Freze alan›nda, yeni bir araç sergisi, üçgen insertler ve öncekinden bir fazla kesme kenar› olan üç sarmal kesme kenar› ile Heli-IQ-De¤irmen 390 ailesi olacak. Yeni aile 90 ° üretici destek

mili ve çok iyi bir yüzey kalitesi sa¤layacak. Geliflmifl kesme geometrilerinin kesim kuvvetini ve güç tüketimini azaltaca¤› belirtiliyor. www.iscar.de

www.metalmakina.com


F‹RMA-ÜRÜN

Güvenilir delme ve frezleme

Komet Grup, güvenilir destek ve dökme malzemelerinin kaplama frezelemeleri için ideal bir araç olarak görülen yeni Hi.aeQ freze b›ça¤›n› sunuyor. Komet, Dihart ve Jel markalar› ile, oyma ve difl, yüksek hassasiyetli sondaj, raybalama, vida çekmede dünya teknoloji lider. Bu durum ayn› zamanda endekslenebilir insertler ve karbür freze b›çaklar› gibi programlar›ndaki di¤er kesim tekniklerini de kaps›yor. Gösterilen frezeleme çözümü d›fl çap ve özellikle düflük kesme

www.metalmakina.com

kuvvetlerinde yüksek bir delme derinli¤iyle ay›rt ediliyor. Q80 te¤et endekslenebilen insertler delme ve frezeleme ifllemleri için tasarlanm›flt›r. Dik düzenleme sayesinde, her insertin sekiz kullan›labilir kesme kenar› vard›r. www.kometgroup.com

Eylül - Ekim 2013

189


F‹RMA-ÜRÜN

EMO Fuar› Kat›l›m›c› Firma Ürün Tan›t›mlar›

Ak›ll› üretim için bütüncül çözüm Yamazaki Mazak CNC tezgahlar›, dikey ve yatay iflleme tezgahlar›, çok ifllevli makineleri ve lazer kesme makinelerini içeren 230 modelli 21 makineyle fuara kat›lacak. Ayr›ca gösterimde bir dizi otomasyon sistemi ve müflterilere ak›ll› üretim için komple bir çözüm sunmak için tasarlanan yeni Mazatrol CNC ve yaz›l›m ürünleri de yer alacak. Sergilenecek makineler üç çok ifllevli makineleri içeren yeni Integrex ve Variaxis modellerini de kapsayacak. Orada müflterilere kendi üretim tesisleri standart olarak Siemens CNC kullansa bile flirketin teknolojisine eriflim sa¤lamalar›na imkan verecek Sinumerik kontrolle mevcut olan yeni modeller de olacak. Kat›l›mc›lar›n vurgulad›¤› üzere, kendi ana temalar› [Daha iyisini yap], onlar›n sadece tak›m tezgahlar› sunamad›klar›n› ayn› zamanda üretim kapasi-

tesinde de¤ifliklik yapabilmek için çözümler de sunmay› vurgulamaktad›r. fiirket, üreticilerin daha bütünsel bir yaklafl›m benimseyerek makinenin ömrü boyunca makine çal›flma

süresi ve üretim verimlili¤ini nas›l art›racaklar›n› göstermek için de hedeflerini özetliyor. www.mazak.eu

Esnek ve ak›ll› 3 boyutlu CNC ölçüm sistemi Mitutoyo’dan Mach Ko-Ga-Beni yap›land›rma seçeneklerinde çok yönlü olan üretim odakl› son derece kompakt 3D CNC sistemidir. Geniflli¤i 376 mm ve 432 mm derinli¤inde olan boyutlar›yla, çözüm, ifl parçalar› üzerinde çok çeflitli uygulamalar için örne¤in t›bbi teknoloji alan› ve uzay mühendisli¤i.için uygun say›lmaktad›r. Ayr› bir ayg›t ünitesi olarak, mutlak ölçüm sisteminin, örne¤in, portallar, cihazlar, stand veya sütunlar gibi çeflitli montaj ve konumland›rma seçene¤i sundu¤u söyleniyor. Bu tek

190

Eylül - Ekim 2013

bafl›na bir çözüm olarak kullan›labilir ya da iste¤e ba¤l› olarak bir tarama veya dokunmatik tetik sistemi olarak üretim sistemlerine entegre edilebilir. Ölçüm alan› 120x120x80mm olarak 0.02 mikron çözünürlükte ve 2.0 + 5L/1000 mikron uzunluk ölçümü sapmas› ile belirlenir. Geçifl h›z› 340 mm / s dir ve ivme 6.750 mm/s2 olarak verilir. www.mitutoyo.eu

www.metalmakina.com


F‹RMA-ÜRÜN

Sabit ve hareketli otomatik çubuk sürücüler

LNS’nin gösterimdeki en son ürünlerinden biri, k›sa, orta ve uzun üretim süreçleri için tasarlanm›fl Express 332 S2 otomatik hazne besleme ünitesi olacak. fiirkete göre, sabit ve hareketli tornalar için besleme ünitesi h›zl› çap de¤iflikli¤ine ve çok k›sa kurulum süresine sahip olacak. Kanallardaki hidrodinamik destek 3’ten 32 mm’ye kadarki çap aral›¤›nda titreflimsiz uygun rpm sa¤lar. Üreticilerin aç›klad›¤› gibi, bu bar seçimi ara yatak için otomatik kontrol sistemi gibi ekipman› sayesinde maki-

www.metalmakina.com

ne çap de¤iflikli¤i ve bafllang›ç için k›sa süreler sa¤lar. Tüm çaplarda aral›¤›nda çok h›zl› dönme h›zlar›nda Hydrobar teknolojisi sayesinde hassas bar yönlendirmesi sa¤lan›r. www.lns-europe.com

Eylül - Ekim 2013

191


F‹RMA-ÜRÜN

EMO Fuar› Kat›l›m›c› Firma Ürün Tan›t›mlar›

Okuma’dan çok ifllevli makineler ve befl eksenli tezgahlar Okuma Europe üst düzey do¤rulukta, optimize süreç dengesi ve daha k›sa çevrim süreleri elde etmek için tam ifllemede en son geliflmelerini sergiliyor. Makinelerin kapasiteleri ve kaynaklar› en iyi flekilde kullanarak yüksek esneklik ve maliyet etkinli¤i ile üretim yapt›klar› belirtiliyor. Sergilenen çok ifllevli makineler Multus U3000 ve U4000, Y ekseninde daha büyük hareketler yaparak, alternatif olarak ikinci bir taret, döner (freze) araçlar› için daha yüksek sürücü kapasiteleri ve daha büyük ve yeni olan 19 inçlik monitörü ve ergonomik olarak organize edilmifl yürütme paneliyle OSP kontrolörü sunuyor. Önemle vurgulanan iki dikey iflleme tezgah› MU-5000V ve MU-6300V, çal›flma odas› iflletim kullan›c›lar›n›n eriflimine aç›k kal›rken robotlar ve yük-

leyiciler kullanarak arkadan otomatik yükleme ve boflaltmay› sa¤l›yor. Do¤rudan ba¤lant›l›, 15 kW güçte ve MU-6300-L sürümünde 700 rpm’ye kadar olan C ekseni de döner s›k›flt›rmal› ifl parçalar› için uygundur. fiirke-

tin tüm makineleri, NC programlar›n›n özellikle daha rahat ve daha h›zl› bir flekilde üretilmesini sa¤layan yeni OSP-P300 kontrol modeli ile donat›lm›flt›r. www.okuma.de

Befl eksenli makineler için merkezli s›k›flt›rma ünitesi Röhm’ün yeni RZM merkezli s›k›flt›rma ünitesi befl eksenli iflleme merkezlerinin ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere tasarlanm›flt›r. Herhangi bir ek altyap› veya özel çene olmadan, cihaz›n minimum müdahale ile güvenli bir flekilde ifl parças›n› tuttu¤u belirtilmifltir. Üreticilerine göre, ay›r›c› özellikleri; s›k›flt›rma çenelerinin nispeten yüksek konumu, çenelere üst yak›n yerleflik mandrel, çene uzunluklar› ve kompakt tasar›m›d›r. 195 mm’lik mengenenin karakteristik yüksekli¤i mandrel ifllemede ço¤u enterferans boyut-

192

Eylül - Ekim 2013

lar›n› karfl›lamaktad›r. Üstün özellikleri özel bir çene yönlendirme sistemi üzerine kurulmufltur. Bu sayede ilk çene d›flar›da ve ikincisi ana gövde boyunca içeride hareket eder. Bu ya-

r›-teleskopik düzenlemenin befl eksenli iflleme üzerinde önemli bir s›n›r koymadan mükemmel bir yönlendirme uzunlu¤u oluflmas›n› sa¤lad›¤› belirtiliyor. S›k›flt›rma mandrelinin ifl parças› ile ba¤lant›l› olarak yak›n konumland›r›lmas› ile güçlerin etkili bir iletimi elde edilebilir. Tasar›m az bir a¤›rl›kla ideal bir iflleme kalitesi sa¤layarak çok iyi bir s›k›flt›rma sa¤lamaktad›r.

www.metalmakina.com


F‹RMA-ÜRÜN

Çift iflmilli, üç taretli yeni torna tezgâh›

Yatay torna tezgah› üzerindeki çift torna mili ve tareti ile inovatif üçüncü bir taret, yeni V-Turn Q200 format›yla Victor’un önemli ürünlerinden biridir. Victor’un aç›klamas›na göre, daha alt pozisyondaki üçüncü taret sol ve sa¤ torna milleri aras›ndaki kesme zaman fark›n› en aza indirmekle kalmaz, ayn› zamanda yüksek do¤rulu¤u sa¤lamak için yeniden s›kma parças› olmaks›z›n daha az haz›rl›k süresi ile OP-10 ve OP-20 freze ve tornas› için yeterli aksamlar da sunar. Alttaki taret her iki yanda bir punta bafll›¤› veya sabit bir ara yatak gibi kullan›labilir. Teknik özellikleri aç›s›ndan, on alt› istasyonlu üç servo taret 22 Nm motor

www.metalmakina.com

veya 45 mmlik Y ekseni freze aral›¤›n› kapsayacak flekilde 6000 rpm’ye kadar dönen 4,5 kW ç›k›fll› bir freze motoru ile donat›lm›flt›r. Sekiz inçlik aynalarla dahili çift torna mili, üreticilerin tek parça ifllemeyi tamamlamak için bir çok kesme iflleminin gerekli oldu¤u uygulamalar olarak gördü¤ü ifllemleri karfl›lamak için standart olarak 25 kW ç›k›fl gücü üretir. www.or.com.tw

Eylül - Ekim 2013

193


F‹RMA-ÜRÜN

EMO Fuar› Kat›l›m›c› Firma Ürün Tan›t›mlar›

LTC 35XLY: ‹htiyaca özel CNC torna tezgah›

Leadwell Kanadal› müflterilerinden birinin ihtiyaçlar›na göre dizayn edilen LTC 35XLY torna tezgah›n› ser-

gileyecek. Enerji ve havac›l›k gibi sektörler için dikey iflleme tezgahlar› ve torna tezgahlar›n›n önde gelen üreticisi olan Tayvanl› flirkete göre, çark X üzerinde 240 mm, Y üzerinde 180 mm ve Z üzerinde 2,100 mm dönmekte ve 430 mm çapa ve 1.200 kg a¤›rl›¤a kadarki ifl parçalar›n› iyi iflleyebilmektedir.

Çark C ekseni ve y ekseni kinematiklerine sahiptir ve atölye verimlili¤ini art›rmak için tüm frezeleme ifllemlerini sa¤lamaktad›r. Buna ek olarak, Fagor CNC önemli ölçüde üretim makinesi için mükemmel bir tamamlay›c› olarak görülen etkileflimli ifl modu sayesinde programlama süresini büyük ölçüde azaltt›¤› söyleniyor. www.fagorautomation.com

S›v› boflalt›m› olmadan verimli metal iflleme iflleme uygulanabilir bir alternatif oldu¤unu kan›tlam›flt›r. Ar›t›lm›fl su s›f›r s›v› boflalt›m (ZLD) › sa¤layarak imalat süreci ile geri dönüfltürülebilir. Sonuç olarak, kat›l›mc›lar, flirketlerin sürdürülebilir flekilde de¤erli tatl› su kaynaklar›n› koruyabileceklerini ve de temiz bir gelece¤e yat›r›m yapabileceklerini vurgulamaktad›rlar. Ayn› zamanda, at›k su hacmi ve bu nedenle oluflan at›k yönetimi maliyetleri yüzde 99 kadar kesilebilir. www.h2o-de.com. H2O, endüstriyel at›ksu iflleme ve geri dönüflüm için etkili ve güvenilir sistemlerin karl› ve sürdürülebilir üretime nas›l katk›da bulunaca¤›n› aç›kl›yor. fiirketin belirtti¤i üzere, çevreye tehlikeli at›k su kanalizasyon sistemi-

194

Eylül - Ekim 2013

ne at›lmamas› gereken hemen hemen her metal iflleme sürecinde üretilmektedir. Özel at›k yönetim flirketleri arac›l›¤›yla bu endüstriyel at›k su tasfiyesi pahal› oldu¤undan gelecek odakl› vakum dam›tma sistemleri ile evsel

www.metalmakina.com


F‹RMA-ÜRÜN

Yeni insört serileriyle tornalamada maliyeti azaltmak mümkün

Tungaloy’un yeni Ecoturn üretim hatt›, standart ISO aral›klar›ndan daha küçük boyutlu olan bir Insert serisi sunuyor. Sadece ekonomik olmakla kalmay›p ayn› zamanda da çevre dostu olarak belirtilen insörtlerin, standart ölçüdeki insörtlerden daha az kaynak gerektirdi¤i ve standart ölçüdeki ürünlerle ayn› performans› gösterdikleri belirtiliyor. Insörtler, standart olanlara göre 3 mm'ye kadar olan ifllemlerde her bir geçme köflesi bafl›na iflleme mali-

www.metalmakina.com

yetini düflürür. Genel makine imal atölyelerinde seriler, CNMG DNMG, TNMG ve WNMG geçme biçimleriyle mevcuttur ve çok amaçl› çelik iflleme için CVD kapl› insörtler olan T9115 ve T9125’i içermektedir. ‹nsörtler, TSF, TM, SS ve SM türlerini içermektedir.

Eylül - Ekim 2013

195


RÖPORTAJ

Seco’nun global de¤erleri verimlili¤i zirveye tafl›yor yede müflterilerimizdeki ürünü bizzat kullanan operatör arkadafllar›m›z›n bilgi seviyelerinin art›r›lmas›na destek olunmaktad›r. Bu çal›flmalar›m›z müflterilerimizin üretim verimliliklerini art›rd›¤› gibi bu ürünlerle ilgili pazarda fark›ndal›k yaratmak aç›s›ndan faydal› olmaktad›r. Seco, tüm dünyadan kullan›c›lar için güven ve verimlilikle özdefllefltirilmifl durumda. Bunu sürekli k›lan global organizasyon hakk›ndaki bilgileri özetler misiniz? Seco Türkiye Genel Müdürü Ümit Erdem Türkiye’de 30. y›l›n› geride b›rakan Seco Tools, aradan geçen sürede kurumsal organizasyonuyla birlikte müflterilerinin geliflimine de odaklan may› baflarabilmifl bir flirket. Gerçeklefltirdi¤i e¤itimlerle kullan›c›lar›n do¤ru uygulamalar› hayata geçirmelerini sa¤layan Seco, tüm dünyada kendini kan›tlam›fl ürün gam›yla teknoloji için bir vizyon oluflturuyor. Daha verimli, daha h›zl› ve daha hassas üretmek, rekabet koflullar› içerisinde maliyet-performans dengesini zirveye tafl›mak sürdürülebilir bir baflar›n›n temellerini oluflturuyor. Talafll› imalat›n kendine has dinamikleri içerisinde tüm bu temel de¤erleri bir araya getirebilmek ise gerçekten bir uzmanl›k ifli. Seco, söz konusu bileflenleri ürün yelpazesinde bar›nd›rmakla kalm›yor, gerçeklefltirdi¤i yüksek katma de¤erli e¤itimlerle uzmanlaflmaya katk› sa¤l›yor. Peki, Seco bunu nas›l gerçeklefltiriyor ? Bu sorunun yan›t›n› en yetkili a¤›zdan dinlemek istedik ve Seco Tools Türkiye Sat›fl Müdürü Ümit Erdem ile bir araya geldik. Seco’nun her fleyden önce

196

Eylül - Ekim 2013

kurumsal bir anayasa ya göre hareket etti¤ini dile getiren Ümit Erdem, bu de¤erler bütününe tüm çal›flanlar›n s›k› s›k›ya ba¤l› oldu¤unu vurgulad›. Erdem’e göre bu çok sesli ve kat›l›mc› yap›, flirketi hem ürün baz›nda hem de bilgi paylafl›m› konusunda “en iyiye” ulaflt›r›yor. Seco, Türkiye’de kurumsal organi zasyonunu hayata geçirdikten çok k› sa bir süre sonra önemli bir pazar ba flar›s›na ulaflt›. Bu dinamizmi müm kün k›lan yerel yap›lanma ve mevcut kurumsal organizasyon hakk›nda bil gi verir misiniz? Seco 1983 y›l›ndan bu yana Türkiye pazar›nda müflterilerine güvenilir ve rekabetçi ürünler sunan bir firmad›r. Geliflen ve de¤iflen pazar talepleri karfl›s›nda ürünün yaln›zca kaliteli ve güvenilir olmas› art›k yeterli de¤ildir. Bu nedenle üründen elde edilecek maksimum faydan›n nas›l al›naca¤›n› kullan›c›lara do¤ru aktarmak gerekmektedir. Buradan yola ç›karak organizasyonumuzda sat›fl a¤› ile birlikte bir e¤itim a¤› oluflturulmufltur. Bu sa-

Seco yaklafl›k 64 farkl› ülkede faaliyet gösteren büyük bir organizasyondur. Farkl› ülkeler de çal›flmak ayn› zamanda farkl› kültürleri bir arada bünyesinde bar›nd›rmak anlam› tafl›r ki bu da çok seslilik demektir. Seco buradan yola ç›karak tüm çal›flanlar› için bir anayasa olarak de¤erlendirilebilecek de¤erler bütününü oluflturmufltur. Seco’nun de¤iflmez de¤erleri Müflterilerine ba¤l›l›k, fiirketine Ba¤l›l›k ve Aile ruhu, tüm çal›flanlar›n s›k› s›k›ya ba¤l› oldu¤u de¤erlerdir. Tüm dünyadaki Seco çal›flanlar› bu de¤erlere göre çal›flma faaliyetlerini sürdürürler. Müflterilerimize bu de¤erlerimizle birlikte sundu¤umuz asl›nda bir ifl ortakl›¤›d›r. Bu ortakl›kta her iki taraf›nda kazanma prensibi daima göz önünde tutulmaktad›r. Bu kazanç ayn› zamanda müflterilerimize görünür olarak sunulmaktad›r. ‹flte bu çal›flmalar tüm dünya da oldu¤u gibi ülkemizde de Seco’ya olan ilgi ve güveni her zaman üst seviyede tutmaktad›r. Müflterilerimize görünür k›ld›¤›m›z kazand›ran çözümlerle kendi pazarlar›nda daha rekabetçi olmalar›n› sa¤lamaktay›z.

www.metalmakina.com


RÖPORTAJ Rekabetin oldukça yo¤un oldu¤u sek törde ürün ve hizmet çeflitlili¤i ön plana ç›k›yor. Bu çerçevede Seco’nun pazara sundu¤u ürün ve hizmetleri genel hatlar›yla paylafl›r m›s›n›z? Müflterileriniz aç›s›ndan Seco’yu tercih edilir ve farkl› k›lan temel de¤erler nelerdir? Seco uzun bir geçmifle dayal› üretim program› ile dünyada önde gelen firmalar aras›ndad›r. Geliflmifl Ar-Ge deneyimi sayesinde endüstride talafll› imalat uygulamalar›nda kullan›c›n›n hayat›n› kolaylaflt›ran bir çok ürünün yarat›c›s› ve gelifltiricisi olmufltur. Bu ürünler içinde tornalamada yüksek h›zlarda çal›flabilecek yeni nesil torna ucu kaliteleri, yüksek bas›nçl› kesme s›v›s›n› kesme noktas›na yönlendirerek kesme verimlili¤ini art›ran Jetstream tornalama tak›mlar›, frezelemede Steadyline vibrasyon sönümleyici tutucular ile daha yüksek iflleme flartlar›n› uzun boyda ba¤lama yap›lmas› gerekli operasyonlarda kulland›rarak iflleme verimlili¤inin art›r›lmas›, çok a¤›zl› kesme kenar›na sahip (16 Kesme Kenar›) Double Octomill frezeleme uçlar› ve yine yeni nesil (Duratomic) uç kaplamalar› ile kesme verimlili¤inin art›r›lmas›, delik ifllemede yüksek ilerleme ile çal›flabilen delme ürünleri, yüksek hassasiyet sa¤lamaya yönelik de¤ifltirilebilir bafll›kl› raybalar ve delik iflleme baralar› ve baz› yeni iflleme stratejileri endüstrinin üretim maliyetlerini optimize etmekte yard›mc› olan bafll›ca ürün çeflitleridir. Tabi tüm bu yeni nesil ürünlerin müflterilerimizin hizmetine sunulmas›ndaki en büyük farkl›l›¤›m›z ya da Seco’yu tercih edilen yapan fley bu ürünlerin kullan›m› esnas›nda gerek duyulan bilginin de de¤iflik yerlerde veya müflteri talebine göre kendi üretim merkezlerinde verdi¤imiz e¤itimlerdir. Bununla birlikte sat›fl sonras› servis, bizi di¤er rakiplerimizden bir ad›m öne geçiren uygula-

www.metalmakina.com

malar›m›zdand›r. Faaliyet alan›n›z itibariyle kullan›c› lar›n do¤ru yönlendirilmesi ve ifle uy gun seçimlerin desteklenmesi büyük önem tafl›yor. Seco, bu anlamda ne tür çal›flmalar yürütüyor? Kullan›c›la r›n ürün seçiminde göz önünde bu lundurmalar› gereken temel kriterler nelerdir? Y›llar itibar› ile bakt›¤›m›zda Seco bafllang›çta güvenilir ve yüksek performansl› ürünleri pazara sunan bir firma olarak an›lmaktayd›. Günümüzde daha öncede belirtti¤im gibi ürünün güvenilir ve performansl› olmas› kadar kullan›c›ya do¤ru anlat›l›p sahip oldu¤u özelliklerden maksimum fayday› kazanmas›n› sa¤lamak önemli hale gelmifltir. Buradan yola ç›karak müflterilerimizin ifl ihtiyaçlar›n›n do¤ru tespit edilmesi için tüm çal›flanlar›m›z› e¤itiyoruz. Müflterilerimizin de¤iflmez ihtiyaçlar› konusunda tüm çal›flanlar›m›z› farkl› atölye çal›flmalar› ile gelifltiriyoruz. Bu yapt›klar›m›z daha çok çal›flanlar›m›z için gelifltirme aktiviteleri. Bunun yan›nda müflterilerimizdeki her seviyede çal›flan için haz›rlanm›fl e¤itim programlar›m›z› kullanarak (STEP - temel kesmeden bafllayarak ileri seviye üretim tekniklerini de içine alan tamamen teknik altyap›ya sahip e¤itim programlar›d›r.) Yaklafl›k 5 y›ld›r Türkiye’de de verdi¤imiz bu e¤itimler baflar›yla devam etmektedir. Ücretli olan bu e¤itimler için bir çok fir-

madan talep almaktay›z. Bu e¤itimleri ayn› zamanda farkl› seviyedeki e¤itim kurumlar›na da Sosyal Hizmet Projesi çerçevesinde sunmaktay›z. Bu güne kadar Türkiye’de bir çok Üniversite, Yüksek okul ve Meslek lisesi’ni bu e¤itimlerimizden ücretsiz olarak yararland›rd›k. Türkiye pazar›n›n flirketin global a¤› içerisindeki misyonunu ve pazara iliflkin hedeflerinizi paylafl›r m›s›n›z? Türkiye ülke olarak geliflen ekonomiler içinde yer alan bir ülkedir. Bu nedenle tüm geliflmifl ekonomilere sahip olan ülkelerin yüksek ilgisi mevcuttur. Do¤al olarak global organizasyonumuzun ülkemize olan ilgisi oldukça yüksektir. Ancak baz› bürokratik uygulamalar›n getirdi¤i zorluklar aflmam›z gereken öncelikler aras›nda yer almaktad›r. Öncelikli hedefimiz bilinçli tüketici pazar›n› geniflletmektir bu nedenle tüm gücümüzle bu konudaki e¤itimlerimize devam ediyoruz. Biz firma olarak inan›yoruz ki verdi¤imiz e¤itimler yaln›zca bizim ürünlerimizin do¤ru kullan›lmas› için de¤il ayn› zamanda rakip ürünlerinin de do¤ru kullan›lmas›na yard›mc› oluyor. Böylece talafll› üretim uygulamalar›nda kullan›lan tüm kesicilerin daha verimli kullan›lmas›na do¤rudan veya dolayl› katk› sa¤layarak hem üretim verimlili¤ini hem de kullan›m bilincini art›r›yoruz.

Eylül - Ekim 2013

197


RÖPORTAJ

Ünlü Teknik çözüm odakl› yaklafl›m›yla müflterilerini daha verimli k›l›yor Standart rulmanlar›n yan› s›ra, acil ve özel rulman taleplerini, dünyan›n önemli merkezlerinde oluflturdu¤u ikmal noktalar›ndan en h›zl› flekilde te min eden Ünlü Teknik, geliflen ürün yelpazesini kurumsal yap›s›n›n bir sonucu olan “bütüncül hizmet” anla y›fl›yla hayata geçiriyor. Ege Bölgesi’nde “Aktif Hizmet” yaklafl›m›yla bafllad›¤› faaliyetlerini 30 y›l› aflk›n bir süredir devam ettiren ve bu süre zarf›nda sanayinin yo¤unlaflt›¤› bölgelerde kurumsal organizasyonunu baflar›l› bir flekilde yap›land›ran Ünlü Teknik, sektörünün vizyonunu flekillendiren firmalar›ndan biri olma konumunu yeni iflbirlikleriyle pekifltiriyor. Firman›n bütüncül çözüm anlay›fl› ve yeni ürünleriyle ilgili sorular›m›z› yan›tlayan Makine Mühendisi Gökhan Erkufl, “Ünlü Teknik olarak önceli¤imiz sat›fl de¤il, çözümdür” de¤erlendirmesinde bulundu. Deneyimli mühendis kadrolar› sayesinde rulman, aktarma organlar›, merkezi ya¤lama sistemleri projeleri, redüktör bak›m› ve kestirimci bak›m hizmetleri gibi uzmanl›k gerektiren yetenekleri bir arada sunduklar›n› aktaran Erkufl, “Müflterilerimizle bir bütün olarak ifllevi yürüterek maksimum verim almaya çal›flmaktay›z” diye konufltu. Ünlü Teknik, güçlü markalar› ve ku rumsal yap›s›yla Türkiye çap›nda ba flar›ya ulaflm›fl bir firma. Söz konusu baflar›y› mümkün k›lan kurumsal felsefe ve organizasyonun detaylar› hak k›nda bilgi verir misiniz?

198

Eylül - Ekim 2013

Makine Mühendisi Gökhan Erkufl www.metalmakina.com


RÖPORTAJ

Firmam›z 1979 y›l›ndan itibaren dünyan›n önde gelen rulman markalar› ile güç aktar›m organlar›n›, Türkiye genelinde 2.500 den fazla endüstriyel kurulufl ve ticari müflteriye “Aktif Hizmet” ilkesi ve teknik destek odakl› bir sat›fl stratejisi ile sunmaktad›r. ‹zmir, Bursa ve ‹stanbul’daki ofis ve depolar›yla ve Adana, Ankara, Antalya, Bal›kesir ve Samsun’daki sat›fl temsilcileriyle genifl deneyimli bir kadro ile hizmet vermekte olan Ünlü Teknik, müflteri odakl› hizmet anlay›fl›nda zaman s›n›r› tan›mamaktad›r. Faaliyet alan›n›z itibar›yla ürün kalitesi, sat›fl sonras› teknik hizmetler gibi bileflenler büyük önem tafl›yor. Bu çerçevede Ünlü Teknik’in pazara sundu¤u ürünlerin detaylar›, teknik destek, servis ve e¤itim gibi çözümle ri aktar›r m›s›n›z? Müflterileriniz aç› s›ndan Ünlü Teknik’i tercih edilir ve farkl› k›lan temel de¤erler nelerdir? Bünyemizde bulundurdu¤umuz 14 deneyimli mühendis ile sadece rulman sat›c›s› de¤il; merkezi ya¤lama sistemleri projeleri, redüktör bak›m› ve kestirimci bak›m hizmetleri ile iflletmelerin çözüm orta¤› oldu¤unu göstermektedir. K›sa süre önce ürün portföyümüze eklenen HYPRO filtrasyon çözümleri ve PGR Redüktörleri ile de sektöre hizmet vermeye bafllam›fl durumday›z. Ünlü Teknik olarak önceli¤imiz sat›fl de¤il “çözüm”dür. Bu sebepten dolay› mühendislik kadromuzu derinlefltirerek firmalara do¤ru yöntem ve çözümü sunmaktay›z. Ayn› zamanda iflletmedeki kullan›c›lar›n bilinçlenmesi için rulman montaj&demontaj, kestrimci bak›m, ya¤lama&filtrasyon konularda e¤itimler verilerek bilinçli ve do¤ru kullan›m için teknik personeller ayd›nlat›lmaktad›r. Bu e¤itimlerimizin amac›; iflletmeleri plans›z durufllardan kurtarmakt›r.

www.metalmakina.com

Kullan›c›lar›n do¤ru yönlendirilmesi ve ifle uygun seçimlerin desteklenme si büyük önem tafl›yor. Ünlü Teknik, bu anlamda ne tür çal›flmalar yürütü yor? Kullan›c›lar›n ürün seçiminde göz önünde bulundurmalar› gereken temel kriterler nelerdir? Yap›lacak olan ifle göre ürün seçimi yapmak çok kritiktir. Öncelikli olarak plans›z durufllar›, ar›zalar› minimum seviyede tutacak flekilde ve ayn› zamanda ekonomik aç›dan da en efektif ürünü kullanmalar› do¤rultusunda ürün seçimi yap›lmaktad›r. Bu seçimler mühendislik hesaplamalar neticesinde iflletmelere sunulmaktad›r. Bu anlamda rulman seçimi, redüktör seçimi,güç aktar›m ürünleri seçimi, merkezi ya¤lama ve filtrasyon seçimlerinde müflterilerimize yard›mc› olmaktay›z. Ekipman›n çal›flma flartlar›, çevre flartlar› ve ulafl›labilirlik ürün seçiminde ki en önemli etkenlerden baz›lar›d›r. Biz bu mühendislik hizmetlerini sunarken Ünlü Teknik bünyesinde de¤il de hizmet vermifl oldu¤umuz firman›n bünyesinde çal›fl›yormufl gibi özen göstererek , karfl› taraf ile bir bütün olarak ifllevi yürüterek maksimum verimi almaya çal›flmaktay›z. Ürün gam›n›za yeni dahil olan “Hypro”nun kullan›m alanlar›, müfl terilerinize sa¤layaca¤› avantajlar ve pazar hedefleriniz hakk›nda bilgi ve rir misiniz? HY-PRO filtre elemanlar› ve filtrasyon sistemleri konusunda sektöründe lider konumda bir firmad›r. Tamam› Amerikan menfleili olan ürünler teknik anlamda Dünya’da en iyi filtre s›n›f›nda yer almaktad›r. Bu kaliteyi sa¤layan baz› detaylar flu flekildedir;

*HY-PRO filtre elemanlar›n›n beta de¤eri 1000’dir. Beta de¤eri, (Giren Partikül Say›s› – Ç›kan Partikül Say›s›) / Giren Partikül Say›s› hesaplamas› sonucunda elde edilen de¤erdir.. Yani 10 mikron düzeyinde sisteme giren 10.000 partikül varsa ç›kan partikül say›s› 10’dur. Türkiye’de yayg›n olarak kullan›lan filtre elemanlar›n›n ise beta de¤eri 200 ‘dür.Yukar› da ki örne¤e göre di¤er filtreler de ç›kan partikül say›s› 50’dir. HY-PRO sadece filtre eleman› sat›fl› de¤il filtrasyonla ilgili çözümlerde sunmaktad›r. Vakum dehidrasyon sistemleri (Ya¤›n içinde bulunan suyu ayr›flt›ran sistem), Varnish Sistemi (Ya¤›n Oksitlenmesi sonucu oluflan vernikleflme sorununu çözen sistem), Mobil Filtrasyon Üniteleri (460 cSt seviyesinde ki ya¤lar› dahi filtre edebilen üniteler) sadece birkaç örnektir. *HY-PRO, ISO 16889 kalitesine sahiptir. Ancak HY-PRO bu kalite belgesi ile yetinmeyip, ürünlerini kendine has DFE testine de tabi tutmaktad›r. ISO testleri sabit debide, bas›nçta, s›cakl›kta laboratuvar flartlar›nda yap›lmaktad›r. DFE testi ise de¤iflken debi, de¤iflken bas›nç, de¤iflken s›cakl›k ve en kötü saha flartlar›nda yap›lmaktad›r. DFE testinde dahi HYPRO’nun beta de¤eri 1000’dir. Farkl› markalar›n filtreleri ayn› teste tabi tutuldu¤unda beta de¤erlerinde ciddi azalma görülmektedir. Bu durum filtrasyon kalitesini ve verimi önemli miktarda düflürmektedir.

*HY-PRO’nun tüm filtre elemanlar›nda mikro fiber glass malzeme kullan›lmaktad›r.

Eylül - Ekim 2013

199


200

TAямБIMA KALDIRMA VE DEPOLAMA


TAямБIMA KALDIRMA VE DEPOLAMA

201


202

FUAR / SEM‹NER / DERNEK / H‹ZMET


FUAR

Fastener Fair Turkey ba¤lant› elemanlar› sektörüne yeni bir soluk getirecek Yeni ekonomik veriler, Türkiye’nin üretim sektöründe süregelen büyüme sini do¤rularken, Türk ba¤lant› ele man üreticileri de Kas›m 2013’te ‹s tanbul’da ilk kez düzenlenecek olan Fastener Fair Turkey’e çok yo¤un bir ilgi gösterdiler. 21-22 Kas›m 2013 tarihlerinde ‹FM ‹stanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan Fastener Fair Turkey’nin kullan›labilir stant alan›n›n ço¤u, fuar duyurusunun bafllang›c›ndan sonraki iki ay içinde rezerve edildi. Fuar Direktörü, Olivia Griscelli, Fastener Fair Turkey ile ilgili görüfllerini , “Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Orta Do¤u’nun kesiflme noktas›ndaki önemli konumu ve süregelen ekonomik büyümesi do¤al olarak ‹stanbul’u küresel çapta tan›nan Fastener Fair’›n yeni bir organizasyonu için önemli bir mekân haline getirdi. Bizi en çok mutlu eden ayr›nt› ise, önde gelen Türk ba¤lant› eleman› tedarikçilerinin Fastener Fair Turkey'e güvenlerini gösterme konusundaki ola¤anüstü h›zl› yan›tlar› olmufltur.” sözleriyle dile getirdi. Norm C›vata, Çetin C›vata, Bolt Ba¤lant› Elemanlar› ve Mitafl C›vata gibi pazar lideri flirketler de dâhil olmak üzere birçok Türk ba¤lant› eleman› üreticisi ve tedarikçisi, Fastener Fair Turkey’de stand›n› rezerve ettiler. Bu firmalara Avrupa’dan ünlü ba¤lant› eleman› üreticileri ve National Machinery, Carlo Salvi, Heroslam, WTG Phillips Screw Company gibi çok güçlü bir ba¤lant› eleman› üretim teknolojisi tedarikçileri kadrosu da efllik edecek. Fastener Fair Turkey, Türkiye’nin ba¤lant› eleman› üreticileri birli¤i olan BES‹AD’›n da deste¤ini

www.metalmakina.com

ald›. BES‹AD Baflkan› Mustafa Tecdelio¤lu, fuarla ilgili olarak düflüncelerini “BES‹AD, uzun zamand›r Türkiye’de ba¤lant› elemanlar› sektörüne ait profesyonel bir fuar düzenlenmesini arzu ediyordu ve Mack Brooks Exhibitions taraf›ndan ‹stanbul’da Ba¤lant› Elemanlar› Fuar›n›n düzenlenece¤i haberi BES‹AD’› son derece memnun etmifltir. Küresel piyasalarda karfl›lafl›lan zorluklara ra¤men Türkiye ekonomisi gücünü göstermifltir ve sanayisi hem ülkeiçi taleplerini, hem de Avrupa, Asya ve Orta Do¤u pazarlar›ndan gelen ihricat taleplerini karfl›lamak için güvenle büyümektedir.” sözleriyle dile getirdi. Fastener Fair Turkey, ‹stanbul Atatürk Havaliman›’n›n karfl›s›nda yer alan ‹FM ‹stanbul Fuar Merkezi Hall 11’de gerçekleflecek. Fastener Fair konseptinin dünya genelindeki pazarlarda, stratejik büyümesini baflar›yla gelifltirilmesinden sorumlu Mack Brooks Exhibitions Ltd.’nin bir parças› olan Mack Brooks Fuarc›l›k A.fi taraf›ndan düzenlenen Fastener Fair Turkey,uzman ba¤-

lant› ve sabitleme eleman› teknolojisi fuarlar› serisinin son halkas›. Türkiye ba¤lant› elemanlar› sektörü aç›s›ndan oldukça dinamik bir pazar Türkiye’nin kapsaml› bir ba¤lant› eleman›, üretim ve da¤›t›m toplulu¤unu neden destekledi¤i çok aç›kça anlafl›l›yor. Önümüzdeki on y›lda, altyap› inflaat ve enerji verimlili¤i projeleri için kamu yat›r›mlar› ve teflviklerinden oluflan büyük çaptaki programlar› kapsayan Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü y›l›na iliflkin haz›rl›klar zaten dinamik olan ba¤lant› ve tespit elemanlar› sektörünün daha da geliflmesine olanak sa¤layacak. Fuar, modern ba¤lant› elemanlar› endüstrisinin temelini oluflturan ve genifl bir yelpazede yer alan destek hizmetleri, montaj ve kurulum sistemleri, ba¤lant› elemanlar› üretim teknolojileriyle birlikte en modern endüstriyel ba¤lant› ve inflaat tespit elemanlar› çözümlerini sunacak. Fastener Fair Turkey 2013 ile ilgili daha genifl bilgiye,: www.fastenerfairturkey.com adresinden ulaflabilirsiniz.

Eylül - Ekim 2013

203


FUAR

Aluexpo 2013, 32 ülkenin kat›l›m›yla uluslararas› pazarlar için bir köprü kuracak Hannover-Messe Ankiros Fuarc›l›k taraf›ndan, 03-06 Ekim 2013 tarihleri aras›nda ‹stanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek ALUEXPO 2013 “3.Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri ‹htisas Fuar›” bu y›l da sektöre önemli katk› sa¤layacak. 2013 y›l›na da h›zl› bafllayan Hannover-Messe Ankiros Fuarc›l›k, global alüminyum sektörünün lider firmalar›n› 3. Kez bir araya getiriyor. ALUEXPO 2013 “3.Alüminyum Teknolojileri, Makine ve Ürünleri ‹htisas Fuar›”, 03-06 Ekim 2013 tarihleri aras›nda, ‹FM (‹stanbul Fuar Merkezi) 910-11 no’lu hollerde düzenlenecek. Alüminyum sektörünün Türkiye’deki tek, Avrasya Bölgesi’nin de en önemli fuar› olan “ALUEXPO”, alüminyum ve ilgili sanayi dallar›na genifl ifl hacmi sa¤laman›n yan› s›ra, fuar süresince üreticiler, ithalatç›lar ve ihracatç›lar dahil tüm sektör paydafllar›n› bir araya getirecek. ALUEXPO 2013 Fuar›, alüminyum sektörünün en önde gelen derne¤i TALSAD-Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derne¤i taraf›ndan da desteklenmektedir. Fuar süresince sergileme yapacak kat›l›mc›lar, ülkemizin alüminyum sektöründeki üreticilerine, alüminyum ürünlerinin kullan›ld›¤› inflaat, otomotiv, ambalaj, g›da ve içecek, havac›l›k ve savunma, ulaflt›rma, denizcilik, kimya vb alanlarda faaliyet gösteren firmalara, tasar›mc›, mimar ve mühendislere, ürünlerini tan›tma f›rsat› bulacak. Ülkemizin ve dünyan›n önde gelen üreticilerinin sergiledi¤i birincil alüminyumdan, yar› bitmifl her

204

Eylül - Ekim 2013

türlü alüminyum ürüne kadar tüm ihtiyaçlar, alüminyum yap› sistemleri ile cephe ve çat› kaplama malzemeleri, bu endüstride kullan›lan en yeni teknolojilerle üretilmifl makine, ekipman, hammadde ve sarf malzemeler ALUEXPO’DA al›c›lar›yla buluflacak. 32 ülkeden toplam 308 kat›l›mc› Aluexpo 2013, sektörün önde gelen uzmanlar›yla, yeni yat›r›mlar için Türkiye’nin potansiyel f›rsatlar›n› de¤erlendirmek isteyen yabanc› firma-

lar ve ayn› zamanda farkl› ülkeler ile iflbirli¤i yapmak isteyen yerli firmalar› da bir araya getirmeyi hedefliyor. Fuar, yeni teknolojilerin de etkisiyle kullan›m› günden güne artan ve ülkemizde 5 milyar dolar› aflk›n ticaret potansiyeli yaratan alüminyumun ticari dünyas›n› keflfetmek ve sektörde yaflanan geliflmelerden haberdar olmak isteyenler için önemli bir f›rsat sunacak. Aluexpo 2013 fuar› ile efl zaman ve

www.metalmakina.com


FUAR mekânda, TALSAD, TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma Merkezi ve TMMOB Metalurji Mühendisleri Odas› iflbirli¤i ile alüminyum üretim teknolojileri ve alüminyum sektörünün tüm yönlerini, akademik dünya ile ayn› platformda bir araya getirmeyi amaçlayan 6. Alüminyum Sempozyumu da düzenlenecek. Yurtd›fl› tan›t›m faaliyetleri ve uluslararas› ziyaretçi profilinin artt›r›lmas› amac›yla, Ekonomi Bakanl›¤›’n›n yurt d›fl› Al›m Heyetleri program› kapsam›nda verdi¤i destek ile alüminyum sektörünün hedefledi¤i Avusturya, Almanya, Bosna Hersek, BAE, Cezayir, Fas, Hollanda, Irak, ‹ran, ‹srail, Karada¤, Lübnan, Libya, Makedonya, M›s›r, Umman, Ukrayna, Ürdün, Rusya ve S›rbistan’› içeren 20 ülkeden sektörel ziyaretçileri içeren al›m heyetleri oluflturuldu. Programa dahil olan delegelerin talepleri do¤rultusunda fuar süresince, kat›l›mc› firmalar ve ziyaretçiler aras›nda ‹MM‹B’in koordinatörlü¤ü alt›nda ikili görüflmeler de düzenlenecek. Aluexpo 2013’ün organizatörü Hannover Messe Ankiros Fuarc›l›k A.fi. yurtd›fl›ndan ziyaretçi çekmek için uluslararas› ziyaretçi çal›flmalar›na a¤›rl›k vererek; sektöründe uzman bir firma ile ifl birli¤i yapt›. Fuar›n uluslararas› piyasada görünürlü¤ünü artt›rmak amac›yla çeflitli hizmetler sunan HM Ankiros, programa dâhil olan ziyaretçilerin konaklama giderlerini kendi bütçesinden

www.metalmakina.com

karfl›layarak fuar› ziyaret etmelerini amaçlamaktad›r. Ücretsiz otobüs tahsisi… Aluexpo Fuar›’n›n gelifliminde büyük önem arz eden ziyaretçilerin memnuniyetini sa¤lama anlay›fl› ile bölgesel ziyaretçi çal›flmalar› kapsam›nda, ülkemizdeki birçok ilden Organize Sanayi Bölgeleri ile alüminyum üretiminin yo¤un oldu¤u bölgelerden, fuar› ziyaret etmek isteyenler için ücretsiz otobüsler tahsis edilecek.

10.00 - 17.30 aras›nda ziyaret edebilirler. Fuar süresince fuar alan›na afla¤›da belirtilen noktalardan ücretsiz servisler sa¤lanacakt›r. Aç›l›fl töreni 3 Ekim 2013 Perflembe günü ‹stanbul Fuar Merkezi ana fuaye alan›nda gerçeklefltirilecektir. Atatürk Havaliman› ‹ç Hatlar Gelifl Kalk›fl: 10:00 - 10:30 - 11:00 - 11:30 Dönüfl: 16:00 - 17:00 - 17:30 - 18:00 Bak›rköy Deniz Otobüsü ‹skelesi

Fuara ulafl›m ve ziyaret saatleri

Kalk›fl: 09:30 - 10:15

Dünyan›n ve ülkemizin dört bir yan›ndan gelecek ziyaretçiler, Aluexpo 2013 Fuar›’n›, 3 Ekim 2013 günü saat 11.00 - 18.30, 4-5 Ekim günlerinde saat 10.00 - 18.30 ve 6 Ekim’de saat

Dönüfl: 17:30 - 18:30

Eylül - Ekim 2013

205


206

FUAR / SEM‹NER / DERNEK / H‹ZMET


FUAR / SEM‹NER / DERNEK / H‹ZMET

207


F‹RMA-ÜRÜN

Matrix Machine Tool, 100. y›l›nda yeni teknolojiler gelifltirmeye devam ediyor

Global bir firma olan Matrix Machine Tool (Coventry) Ltd., bu y›l kuruluflunun “100. y›l›n›” kutluyor. Matrix, ‹ngiltere’nin Coventry flehrinde bulunan tesislerinde çal›flmalar›n› devam ettiriyor. Yüksek kalite, performans ve güvenilirlikle üretilen günümüzün makineleri ayn› zamanda Matrix ismiyle de ba¤daflan bir özellik gösteriyor. Matrix, hassas CNC torna yöntemiyle vida diflleri ve vida kesim makinelerinin üretimi üzerine uzmanlaflm›fl ve farkl› özellikteki d›fl ve iç yüzey makineleri ile her türlü uygulamaya özel çözümlerle cevap verebiliyor. Bu y›l EMO Fuar›’nda sergileyecek

208

Eylül - Ekim 2013

olan “5060” modeli, büyük iç yüzeyler için tasarlanm›fl. Makine, 500mm’lik sal›n›m ve 400mm çap›nda x 250mm uzunlu¤unda kesim kapasitesine sahip olup direksiyon vida somunu, API sayaçlar› gibi farkl› birçok uygulama için uygun özelli¤e sahip. fiirketten konuya iliflkin aç›klamada dergimize flu bilgiler aktar›ld›:

disine ait olan “ProfileMate” donan›m program›n› kullanmaktad›r. Her makine so¤utuculu süzme sistemlerine, merkezkaç kuvvetli ay›rma ayg›t›na, manyetik ay›r›c›lara, so¤utucuya, buhar al›c›s›na, dingil so¤utucusuna, elektrik kontrol dolab›na (ECC), tafllama çark›na, elmas yontucu ö¤ütme mekanizmas›na sahiptir.

5060 modeli tam hizmet paketiyle su nuluyor

Montaj, teslimat ve detayl› e¤itim program› da hizmetlerimize dahildir. Ürünümüzü gizli ekstra masraflar ç›karmadan bir paket halinde hizmetinize sunuyoruz.”

“5060” modeli, Siemens 840DE kontrol sistemleri ile uyumlu çal›flmaktad›r ve vida diflleri ile vida kesim kal›plar›n›n ç›kar›lmas› için Matrix ken-

www.metalmakina.com


Metalurji, Malzeme ve Döküm Teknolojileri

ANAL‹Z

Üretimin gelece¤ini malzemenin gücü flekillendiriyor Metalürji ve döküm sektörü birbiriyle yak›n iliflki halinde olan iki sektör. Döküm sektörünün yüksek katma de ¤erli ürünlere yönelmesi potansiyeli daha güçlü hale getirirken, metalürji sektöründe de özel sektör yat›r›mlar›n›n artt›¤› görülüyor. Türk sanayisinin üretimde yakalad›¤› dinamizm ise bu iki sektörün rolünü daha da önemli hale getiriyor. Metalürji ve malzeme sektörü, hem flirketler baz›nda yap›lan yat›r›mlar hem de malzeme teknolojisinde elde edilen ilerlemeler sayesinde stratejik konumunu günümüzde çok daha fazla artt›rd›. Türkiye’nin üretim yelpazesinde yaflad›¤› art›fl paralelinde savunma sanayinden, uzay sanayine kadar birçok uzmanl›k alan›nda sergiledi¤i dinamizmin temelinde üretim teknikleri ve malzeme konusunda sa¤lanan uzmanl›¤›n büyük pay› var. Bugün bir alt sektör olarak gündemdeki yeri s›n›rl› kalm›fl gibi görünse de, uygulamada metalurji ve malzeme sektörü hayati bir noktada konumlan›yor. Metaller, seramikler, polimer ve kompozitlerden oluflan uzmanl›k esas›na nanoteknoloji gibi k›sa bir süre öncesine kadar bilim-kurgu iken bugün hayat›n bir parças› olmaya bafllayan yeni unsurlar›nda dahil oldu¤u metalürji malzeme sektöründe, üretimin temel süreçleri için çok farkl› yat›r›mlara ve geliflmifl teknolojiye ihtiyaç duyuluyor.

sahip. Ancak söz konusu firmalar›n gerek Ar-Ge gerekse yat›r›m kapasitesi bak›m›ndan yeterli imkanlarla iflleri yürütmeye çal›flt›¤› görülüyor. Bunun en aç›k göstergelerinden biri ise halihaz›rda sektörel verilerin veya bilgi paylafl›m›n›n oldukça s›n›rl› seviyelerde kal›yor olmas›d›r. Sektörün profili, üretim kapasitesi, rekabet gücü hatta swot analiziyle ilgili verilere ulaflmak oldukça güç. Bu yönüyle metalürji ve malzeme sektörü kendi içinde flekillenen bir yap›ya sahip. Bilgi paylafl›m›n›n ve üst sektörlerde oldu¤u gibi metalürji sektöründe de stratejik bir yol haritas›n›n çizilmesi, üretim gücümüze do¤rudan yans›yacakt›r.

Bu çerçevede de¤erlendirmek gerekirse metalürji sektörünün yapaca¤› yat›r›mlar, Türkiye’nin gelece¤i için büyük önem tafl›yan üretim gücünün desteklenmesi aç›s›ndan kilit bir role

Metalürji sektöründe çözüm sunan firmalar›n teknik destek, dan›flma (malzeme seçimi, ›s›l ifllem yönetimi), servis, laboratuar (metalografi laboratuar›, hasar analizi, sertlik ve

www.metalmakina.com

sertlik derinli¤i tespiti, ) gibi hizmetleri nitelikli bir flekilde sa¤layabilmeleri için daha çok mekanizma taraf›ndan deste¤e ihtiyaç duyduklar› aç›k bir gerçek. Yat›r›mlar maliyetli, bilgi s›n›rl› kal›nca topyekün bir sektörel kurumsallaflmaya ulafl›lmas› zaman al›yor. Fakat bu olumsuzluklara ra¤men yine sektörün önde gelen vizyonel giriflimcilerin att›¤› ad›mlar, gelecekte bu sektörün sahip oldu¤u potansiyelin daha iyi ortaya ç›kar›laca¤› heyecan›n› canl› tutuyor. Metalden yap›lan bir makina aksam›nda malzemenin sa¤laml›¤›, hafifli¤i, ›s› iletkenli¤i, elektrik iletkenli¤i, ifllenebilirli¤i, paslanmaya karfl› dayan›kl›l›¤› gibi özellikleri dikkate al›n›r. Bu örne¤i sanayiyi oluflturan di¤er dallara genelledi¤imizde, metalürji sektörünün sundu¤u imkanlar ve yeni teknolojilerin gelifltirilmesindeki misyonu ortaya ç›k›yor.

Eylül - Ekim 2013

209


ANAL‹Z

Metalurji, Malzeme ve Döküm Teknolojileri

Metalürji, konusu itibar›yla, üretim metalürjisi (Ekstraktif metalürji ya da Kimyasal metalurji) ve fiziksel metalürji (Malzeme bilimi) olmak üzere iki ana dala ayr›labilmektedir. Üretim metalürjisi, gerek do¤ada mevcut cevherlerden, gerekse metal içeren hammaddelerden veya ikincil kaynaklardan (hurda, art›klar, baca tozlar›, vs.) fiziksel ve kimyasal yöntemlerle saf metallerin veya alafl›mlar›n üretimi konular›n› kapsar. Metalürjik yöntemlerden biri olan ›s›l ifllemin sa¤lad›¤› faydalar, sektörün sundu¤u avantajlar› belirtmesi aç›s›dan önem tafl›yor. ‹flte ›s›l ifllem ve faydalar›: Metallerin mekanik, fiziksel ve/veya kimyasal yap›lar›n› de¤ifltirmek amac›yla kontrollü bir flekilde ›s›t›p so¤utmaya ›s›l ifllem denir. Is›l ‹fllem normal olarak iki amaçla yap›l›r.

Martemperleme: Sertlefltirme iflle3.M minin fliddetinden oluflan iç gerilmeler nedeniyle, parçalarda çarp›lma riski vard›r.Parçalara d›flar›dan merkeze do¤ru oluflan iç gerilmeleri minimize etmesi sa¤lan›r. Östemperleme: Çarp›lmay› minimi4.Ö ze etmek için yap›lan ifllemdir. Bu ifllem yüksek karbonlu ve göreceli olarak ince kesitli parçalara uygulan›r. Yüzey sertlefltirme: Birçok parçala5.Y ra afl›nmaya dayan›kl› sert bir yüzeyle beraber darbelere karfl› bir tokluk istenir. Bu türlü parçalara çok çeflitli ifllem uygulanabilir. Bu uygulamalar› temel olarak 2 gruba ay›rabiliriz. a)Termokimyasal proses: Düflük karbonlu çeliklerde uygulan›r.500-1000 °C aras› bir s›cakl›kta azot ve/veya karbonun difüzyonu ile zenginlefltirilir.

1.Karbürleme ve Karbonitrürleme:Bu proses genellikle sertlefltirilip, menevifllenmifl ve alüminyum krom ve molibden alafl›ml› özel çeliklerde uygulan›r. Çok sert derinli¤i az,fakat çok sert yüzey elde edilir.Karbon difüzyonu ile gerçeklefltirilir. Azot difüzyonu kullan›l›rsa buna nitrürleme denilir. 2)Nitrokarbürleme:Belirli s›cakl›k aral›¤›nda karbon difüzyonu ile birlikte azotun kullan›ld›¤› bir termokimyasal ifllemdir.Bu ifllemde çok az 10-20 mikron gibi bir çelik tabakas› elde edilir.Bu sert gözenekli ve afl›nmaya ve korozyona dayan›kl› bir yüzeydir.Bu ifllem s›ras›nda oksidasyon ifllemi de uygulanarak korozyon dayan›m› art›r›l›r. b)Lokal Termal Yüzey Sertlefltirme: Bu ifllemde yüzeye karbon zenginlefl-

a)Ürünü flekillendirmeye yönelik ›s›l ifllem, b)Parçan›n uygun kullan›m özeliklerini sa¤lamaya yönelik ›s›l ifllem a)Ürünü fiekillendirmeye yönelik ›s›l ifllem: Bu tarz ›s›l ifllemler, bir önceki prosesten kalan(örne¤in so¤uk flekillendirme)ve/veya metalürjik iyilefltirmeden kalan stresleri kald›ran ve malzemeyi yumuflatan normalize(havada so¤utma ve tavlama) ifllemlerini kapsar. b)Parçan›n uygun kullan›m özelliklerini sa¤lamaya yönelik ›s›l ifllem: Bu tarz ifllemler bitmifl ya da bitmeye yak›n çelik parçalara çal›flma flartlar›ndaki istenilen özelli¤i kazand›rmak amac›yla yap›l›r. Sertlefltirme: Mekanik özellikleri 1.S yükseltmek, sertli¤i yükseltmek, afl›nma dayan›m› art›rmak Temperleme-Menevifllime:Yüksek 2.T gerilmenin ve k›r›lganl›¤›n ortadan kald›r›p, malzemeye tok bir yap› kazand›rma

210

Eylül - Ekim 2013

www.metalmakina.com


Metalurji, Malzeme ve Döküm Teknolojileri

ANAL‹Z

tirilmesi uygulanmaz. Çelik ›s›t›l›p; su,s›v›, atmosfer gibi ortamlarda so¤utuldu¤unda, yeterli yüzey sertli¤i alabilecek karbon ve/veya alafl›m miktar›na sahiptir. Çabuk so¤utma nedeniyle sert bir yüzey tabakas› elde edilir. Üretilen sanayi mamullerinin % 90’›nda en az bir adet döküm ürünü bulunuyor Demir ve çelik döküm sanayi; endüksiyon, elektrik ark ocaklar› veya kupol ocaklar›nda, çeflitli pik demiri, metal hurdalar› ve ferro alafl›mlar›n ergitilerek, kal›plama tesislerinde haz›rlanm›fl kum, seramik veya metal kal›plar içerisinde flekillendirilmesi ve özel ›s›l ifllemler ile de¤iflik mekanik özellikler kazand›r›lmas› sureti ile pik döküm, çelik döküm, sfero döküm ve temper döküm türündeki ürünleri ham döküm, ifllenmifl döküm ve mamul olarak üreten bir sektör. Demir d›fl› metallerin dökümünde de benzer yöntemler kullan›lmakta, alüminyum ve zamak parça üretiminde yüksek h›z ve verimlilikte bas›nçl› döküm yöntemleri h›zla geliflmekte. Döküm ürünleri hemen hemen tüm sanayi dallar›nda girdi olarak kullan›l›yor ve bu nedenle dökümcülük imalat sanayinde “olmazsa olmaz” bir önem tafl›yor. Döküm yöntemi ile üretilen birçok mamul imalat sanayinin her alan›nda kullan›l›yor. Öyle

www.metalmakina.com

ki,üretilen sanayi mamullerinin % 90’›nda en az bir adet döküm ürünü bulunuyor. Türk döküm sektörü, Türk imalat sanayinin temel tafllar›ndan biri olarak; dizayndan, prototipe, testlere ve nihai ürüne kadar geçen sürede teknik bilgi birikimi ve tesisleri ile baflta makine, ulafl›m araçlar› ve savunma sanayi olmak üzere tüm üretim taleplerini karfl›layabilecek yetene¤e sahip. Döküm sanayi sektörü, katma de¤eri yüksek bir üretim alan› olarak da dikkat çekiyor. Girdilerinin %70’inden fazlas› yurt içi kaynakl› olan sektör yüksek nitelikli istihdam da yarat›yor. Bununla beraber ç›kt›lar› birçok sanayi üretimi için temel oluyor. Döküm di¤er üretim metotlar›na göre sahip oldu¤u üstünlükleri ve

geliflen modern teknolojiler ile hem dünyada hem de Türkiye’de uzun y›llar önemini koruyacak. Hitap ettikleri pazarlardaki geliflmeler, rekabet güçlerinin de¤iflimi, yeniliklerin takibi ve uygulanmas› ve mali güçler göz önüne al›nd›¤›nda, Türkiye’de faaliyet gösteren birçok döküm fabrikas› ve atölyesinin AB ve ABD’deki örnekleri gibi uzun vadede ayakta kalmas› ise maalesef güç. Tahminen 1.5 milyon tonluk yurt içi kapasitenin 1 milyon tondan fazlas› büyük ölçekli firmalar taraf›ndan üretildi¤inden, toplam üretim kapasitesinde önemli bir düflüfl olmayacak. Bu büyük firmalar da, rekabet güçlerini koruyacak idari, teknik, ticari ve en önemlisi ürün yap›s› yönünden at›l›mlar yapmazlarsa

Eylül - Ekim 2013

211


ANAL‹Z

Metalurji, Malzeme ve Döküm Teknolojileri

uzun vadede say›lar› azalacak. Yurdumuzda dökümhane veya dökümcülerin say›s› 1400 civar›nda. Bunlar›n içinde faaliyeti metal döküm ürünü ve sat›fl› olan iflletmelerin say›s› 1, 200 ün alt›nda kal›yor. 2012 y›l›nda döküm sektöründe sadece döküm faaliyeti gösteren toplam 1,127 firman›n 1,119 ’u özel sektör, 8 tanesi ise kamu ve askeri kurulufltan olufluyordu. Söz konusu 8 tesisin üretim ve istihdam rakamlar› son derece s›n›rl› olsa da, varl›klar› stratejik aç›dan de¤erlendiriliyor. ‹hracat rakamlar› yüz güldürüyor Türk döküm sanayinin 2012 y›l› direkt ihracat›n›n toplam de¤eri (pik, sfero, temper, çelik, bak›r alafl›mlar› ve alüminyum döküm) 1.913.850.000 Euro (1,9 Milyar Euro) olarak gerçekleflti. Türkiye döküm üretiminin miktar olarak %61’i ciro olarak ise % 72’si 2012 y›l›nda ihraç edildi ve toplam ihracat›n % 75’i Avrupa ülkelerine gerçeklefltirildi.Bu miktara yerli imal edilmifl araç, sanayi mal› ve teçhizatta bulunan döküm parçalar dahil edilince sektörün ihracat tutar›n›n 3 milyar Euro’yu geçti¤i düflünülüyor.1995 y›l›ndan itibaren bafllayan

212

Eylül - Ekim 2013

ihracat art›fl› ile sektör büyümesi h›zlan›rken, özellikle 1994 ve 2008 y›l› krizleri Türk döküm sanayinde ihracat›n önemini gözler önüne serdi. Çeflitli yurtd›fl› fuarlara kat›l›m yoluyla yap›lan yurtd›fl› sat›fllar, büyük birkaç iflletmenin d›fl›na ç›kt› ve Anadolu’daki birçok döküm fabrikas› da ihracat yapar hale geldi. Emek yo¤un bir sanayi olmakla birlikte ileri teknoloji gerektiren a¤›r endüstri makineleri yat›r›m›n› da içerdi¤inden dolay› özel önem tafl›yan döküm sektörü, sanayileflme hamlesine paralel olarak geliflmeye aç›k bir görünüm sergiliyor. Otomotiv sanayinin geliflmesi ve montaj yerine yerli üretim ve iflleme a¤›rl›kl› yat›r›mlar›n yap›lmas› ile döküm sanayinde bu konudaki taleplerin de artmas› bekleniyor. Türk döküm sanayinin, Polonya, Hindistan ve Çin gibi di¤er geliflmekte olan ülkeler ile düflük katma de¤erli ürünlerde rekabet etmek yerine, katma de¤eri daha yüksek ve geliflmifl ülkelerde üretilen ürünlere kaymas› ve bu segmentteki pay›n› art›rmas› gerekiyor. Döküm ürünleri a¤›rl›k/k›ymet oran› düflük ürünler oldu¤undan navlun bedeli d›fl ticarette önemli bir maliyet kalemi olarak gö-

rülüyor. Verimli demiryolu ve denizyolu tafl›mac›l›¤› sektörün ihracat maliyetlerini düflürecek ve rekabet gücünü art›racak. Bat› Avrupa ülkelerindeki pazarlardan uzakl›¤› nedeniyle, navlunun mal bedeli içindeki pay› %10–15 seviyelerinde. Otomotiv sektörüyle birlikte geliflen ve yat›r›mlar›n› art›ran Türk döküm sektörü, otomotiv sektöründe yerli katk› oran›n›n düflük seviyede kalmas› nedeniyle yurtd›fl›na aç›ld› ve kapasite kullan›m›n› yüksek tutabilmek için son 10–15 y›l içerisinde Avrupa ve ABD ile önemli ihracat ba¤lant›lar› gerçeklefltirdi. Bu durum hem küresel teknolojiye ulaflabilmede hem de iflgücünün uluslararas› alanda tecrübe kazanmas›nda Türkiye lehine rol oynad›. Türk döküm sanayi ihracat›nda 2000 y›l›ndan itibaren sürekli artan bir geliflme trendi gözleniyor. ‹hracat›n içinde AB ülkelerinin pay› büyük bir yer tutuyor.

www.metalmakina.com


MAKALE

Çelikte delik delmede yeni yaklafl›m Bu Makale Sandvik Coromant taraf›ndan haz›rlanm›flt›r.

Konu özellikle daha fazla say›da deli delmek oldu¤unda günümüzün iflleme endüstrisinde güvenli, verimli delik delme prosesi çok önemlidir. Rekabetçi üretim elde etmek için üretkenlik önemli bir konu haline gelmektedir. Günümüzün yüksek performansl› matkab› yüksek penetrasyon h›z›, tahmin edilebilir tak›m ömrü ve yüksek tutarl›l›kta sonuçlar sunmal›d›r. Toplam delik delme maliyetini azaltmak için özel çözümler genel çözümlerin önünde gelmektedir. Sandvik Coromant'›n yenilikçi kesme tak›m› konsepti CoroDrill® 860 çelikte delik delmeyi daha yüksek bir performans seviyesine tafl›yor. Bugün bir matkab›n gerçekten verimli olmas› için ne gerekli? Bafllang›ç olarak ifl malzemesine özel olmas› ile birlikte daha yüksek kesme h›z›na ve penetrasyon h›z›na sahip olmas› önemlidir. Birçok genel delik tipinde dar bir tolerans band›nda istikrarl› delik delme özelli¤i ve uzun tak›m ömrü boyunca iflleme güvenli¤inin korunabilmesi afla¤›daki özellikle birlikte çok önemli özelliklerdir: kolay uygulanabilir olmak, ilk günden itibaren çal›flma ve optimizasyon potansiyeline sahip olma. Bu tipte bir matkap, özellikle yüksek özelliklere sahip modern tezgahlarda üretkenlik seviyesini art›rmak için yeni f›rsatlar sunar. Ancak matkap ayn› zamanda, mevcut olan yüksek h›zda kesme potansiyelinin kullan›la-

www.metalmakina.com

Delik delmedeki üretkenlik iyilefltirmeleri daha çok yüksek penetrasyon h›zlar› sayesindedir. CoroDrill 860 yekpare karbür matkap ile bu genel olarak daha yüksek kesme h›z› kapasitesi ve daha yüksek proses güvenli¤i ile elde edilir. Yeflil ›fl›kla iflleme ve plans›z durufllar›n olmamas› ve üstün tolerans s›n›f› alan›nda çok say›da delik delmek için tak›m›n sa¤laml›¤› bu yeni nesil kesme tak›m›n› oluflturan özelliklerdir.

Eylül - Ekim 2013

213


MAKALE bilmesi için yeterli fener mili h›z› kapasitesine sahip tüm tezgahlar için çok yönlülük sa¤lamal›d›r. Genel amaçl› bir matkap, ayn› çapta çok say›da deli¤in üretimini tamamen optimize etmek için rekabetçi de¤ildir. Günümüzün üretim ihtiyaçlar› için kesici kenardan kanallara kadar yeni seviyelere ulaflmak amac›yla tasarlanm›fl modern, son teknoloji bir konsept gereklidir. Bir helezon matkap temel ve basit bir tak›m gibi görünebilir, ancak günümüzün yeni gelifltirilen, yekpare semente-karbür takipçisi, hem bu kategori ile hem de mevcut karbür matkaplar ile ortak hiçbir özelli¤e sahip de¤ildir. Bahsetti¤imiz uygulama kapsam› nedir?

üretilmesinde gerçek avantajlar sunar. %100 ve ço¤u zamanda bunun üzerinde üretkenlik art›fl› ile rekabet avantaj› sa¤layan dünya genelinde yeni bir referans noktas› oluflmaktad›r. Atölyeler modas› geçmifl delik delme ifllemleri nedeniyle üretimde oluflan darbo¤azlar› yüksek penetrasyon h›z› potansiyeli ve/veya daha uzun süre çal›flan matkap ile ortadan kald›ran yeni yekpare karbür matkap konseptini kullanabilirler. Bir darbo¤az çok belirgin olmasa dahi, yeni performans bir parçay› ifllemek için gereken toplam süreyi azaltacakt›r. Matkab›n bafllang›çtan itibaren verimli ve güvenli çal›flmas› ile ayar ifllemleri de basitleflecektir. Çok say›da

tak›m de¤ifltirme duruflu ortadan kald›r›labilir ve çok düflük kontrollü, hatta operatörsüz ifllemeye geçilebilir. Yenileme tesislerinin bulunmas› sayesinde tak›m ekonomisi de iyilefltirilebilir. Ayr›ca, de¤iflken üretimlerde matkap daha yüksek h›z ve daha düflük kesme kuvveti özellikleri sayesinde do¤ru özelliklere sahip herhangi bir tezgah› verimli ve en güncel flekilde kullanman›n yöntemidir. Ana uygulama alan› baflta olmak üzere telafi edici özellikleri sayesinde yeni matkap, verimsiz/yetersiz uygulamalar› “düzeltmek” için kullan›labilir. Hatal› bir flekilde uygulansa dahi, tamamen güvenilebilecek bir tak›md›r. Matkap daha yüksek kesme

Standart bir yekpare semente karbür tak›m ile çelikte delik iflleme konusunda avantaj sa¤lanabilecek çap aral›¤› 3 – 20 mm ve çap›n 3 ila 8 kat› aras›ndaki delik delme derinlikleridir. Buradaki birçok delik IT 8-9 tolerans seviyesine, malzeme ve uygulamaya ba¤l› olarak Ra 0,8 ile 1,8 mikron aras›nda yüzey kalitesine, delinen her 100 mm bafl›na 0,07 ile 0,12 mm aras›nda düzlük limitlerine ve minimum girifl ve ç›k›fl çapa¤› özelliklerine sahiptir. Düz, yatay girifl/ç›k›fl yüzeylerinde düz delik delmeye ek olarak matkap e¤imli girifl/ç›k›fl, içbükey veya d›flbükey yüzeyler, pah k›rma gereken delikler ve çapraz rotal› delikler gibi çok say›da delik konfigürasyonunun üstesinden gelebilmelidir. ISO-P alan›ndaki malzemeye özellik düflük karbonlu, alafl›ml›, yüksek karbonlu, yüksek alafl›ml› çelik ve çelik döküm gibi sertli¤i 125 – 350HB aras›nda de¤iflen tüm çelik tiplerini çok verimli bir flekilde iflleme yetene¤i ile birleflmelidir. Daha yüksek penetrasyon h›zlar› ve delinen daha uzun delikler, birçok sanayi alan›nda çok say›da parçan›n

214

Eylül - Ekim 2013

Çelik için yeni matkap konsepti kalifiye araflt›rma ve gelifltirme ve farkl› sektörlerdeki üretim endüstrilerinde genifl kapsaml› iflbirli¤inin bir sonucudur. Yekpare karbür matkaplarda yeni bir nesil olan CoroDrill 860 üretimde yüksek rekabet standartlar› bulunan uygulamalar için bir tak›md›r. Ço¤u durumda kullan›c› beklentilerinin ötesine geçer ve kendisini bugün ve yar›n üretimde sürekli iyilefltirme konusunda kan›tlar.

www.metalmakina.com


MAKALE h›zlar› için tasarlanm›flt›r - çelik için en h›zl›, en güvenli matkap olmas› için. Düflük kesme h›zlar›nda kullan›lan bir matkap de¤ildir, çünkü düflük performans sonuçlarda baflka problemlere neden olabilir. Benzersiz, yeni matkap konseptinin alt›nda yatan nedir? Geliflmifl parametre tabanl› araflt›rma ve gelifltirme benzersiz yeni bir yekpare semente-karbür matkap konseptinin gelifltirilmesini sa¤lam›flt›r. Tak›m gelifltirmede yeni ilerlemeler, gelifltirme alanlar› aras›ndaki iliflkiler ve imalat sanayinde çok say›da gerçek uygulama ile birlikte yeni tak›m üretim proseslerinin gelifltirilmesi bu baflar›n›n arkas›nda yatan nedenlerdir. Gelifltirme projesinin bafllang›c›nda ISO-P uygulama alan›nda özel tamamen yeni bir matkap geometrisinin temelini oluflturmak amac›yla düflük karbonlu ve düflük alafl›ml› çeliklerde delik delme ile bafllanm›flt›r. ‹lk gelifltirme çal›flmalar› sonras›nda saha denemeleri ve farkl› imalat flirketleri ile iliflkiler geometrik parametreler ve matkap üzerindeki kanallarda bir dizi optimizasyon çal›flmas› yap›lmas›na imkan tan›m›flt›r. Sonuç olarak çal›flma ilerledikçe yüksek sertli¤e ve di¤er malzeme yap›s› taleplerine sahip alafl›ml› çelik, karbon çeli¤i, çelik dökümler ve yüksek alafl›ml› çelikler parametrelerin ayarlanmas› ile gelifltirme prosesine dahil edildi. Gelifltirme çal›flmalar› ve çok say›da atölyede yap›lan delik delme denemeleri s›ras›nda, matkap kullan›c›lar› için do¤ru kesme de¤erlerinin elde edilmesi konusunda büyük çaba gösterildi. Bu, bugün tak›m ile daha yüksek performans seviyeleri için gerçekçi önerileri oluflturmaktad›r. Matkap parametrelerinin ve kesme de¤eri seviyelerinin belirlenmesinde matkap çap›, uzunlu¤u ve delik özelli¤i program›n›n ölçülerini tasarlamak için

www.metalmakina.com

tahmin edilebilir sonuçlar›n göstergeleri ile birlikte bir temel oluflturuldu.

ri yeni matkap noktas›n›n gelifltirilmesine katk›da bulundu.

Yeni matkab›n mevcut konseptlerden fark› nedir?

Yeni kenar-köfle tasar›m› yüksek güvenlik sa¤lamak üzere gelifltirildi; bu da kenarda tanecik kopma e¤ilimlerinin ortadan kald›r›lmas›n› sa¤lad›. Mikro-geometri özellikle ciddi bir gelifltirme çal›flmas› sonucu elde edildi, örne¤in kenar yuvarlaman›n flekli ve ölçüsü ile birlikte kesici kenarlara uygulanan prosesler yeni matkap için tasarlanan tamamen yeni gelifltirmelerdi. Yeni tasarlanan daha kontrollü kenar yuvarlama kesme kuvvetlerinin minimuma indirilmesine ve kenarda ›s› oluflumunun azalt›lmas›na ve tak›m afl›nmas›n›n kapsam›na katk›da bulundu.

Matkap noktas› geometrisi, daha etkin ve düzgün kesme ifllemi sa¤layan yeni ve yenilikçi tasar›m sayesinde benzersizdir. Düflük kesme kuvvetleri daha uzun tak›m ömrü elde edilmesine katk›da bulunur. Bu zararl›, ani afl›nmaya karfl› daha kontrollü bir afl›nma geliflimi sa¤lanarak elde edilir. ‹deal talafl oluflumu da ana bir hedefti, burada geliflmifl talafl oluflumu simülasyonu noktan›n geometrisinin belirlenmesinde kullan›lan araçlardan sadece bir tanesiydi. Tamamen yeni kesici kenar, sadece gelifltirme çal›flmalar›n›n de¤il ayn› zamanda denemelerin de bir sonucuydu; hem makro hem de mikro geometri geliflmele-

Daha iyi kesme ifllemine ek olarak kenar yuvarlama malzeme yap›flmas›n iyilefltirmek amac›yla kaplama

Delik bafl›na daha düflük iflleme maliyeti CoroDrill 860'›n ana özelli¤idir. Daha k›sa iflleme sürelerine ek olarak, daha yüksek dayan›kl›l›k ve güvenilirlik, uygulamada ve bafllang›çta basitlik, matkap tesisleri sayesinde yenileme potansiyeli ile avantaj sa¤layan tak›m ekonomisi.

Eylül - Ekim 2013

215


MAKALE

Çelikte delik delme yeni matkap konsepti ile bir ad›m öne ilerler. CoroDrill 860 3 – 20 mm çap aral›¤›, çap›n 3 ila 8 kat› aras›nda delik delme derinli¤i, üstün IT 8-9 delik toleranslar›, Ra 0,8 ile 1,8 mikron aras›nda delik toleranslar›, delik delinen her 100 mm için 0,07 ile 0,12 mm aras›nda düzlemsellik ve minimum girifl ve ç›k›fl çapa¤› talepleri için uygundur. Üstün esneklik girifl ve ç›k›fl gibi delik özellikleri ile sa¤lan›r. alan›nda da optimize edildi. Karbür matkab›n alt tabakas› da çelikte güvenilir yüksek kesme h›zlar› sunmak için çok say›da matkap çap› için gereken miktarda tokluk sa¤lamak üzere gelifltirildi. Benzersiz olan tek fley matkap noktas› geometrisi de¤il. Yeni konsepti kullanan matkap kanallar› tamamen yeniden tasarland› ve bunlar›n benzersiz flekli, kanal hacmini art›rarak talafl tahliyesine yard›mc› olmakta ve mukavemet için büyük çekirdek çap›n› korumaktad›r. Patentli kanal ilerlemesi talafl tahliyesi için kritik bir rol oynamaktad›r. Kenardaki geliflmifl talafl oluflumunu

216

Eylül - Ekim 2013

ve yeni kanallar› baz alarak verimli ve problemsiz talafl tahliyesi sunulmaktad›r. Çelik alan›nda karfl›lafl›lan k›sa ve uzun talafl oluflturan malzemelerde de¤iflim için önerilen yüksek iflleme h›zlar›nda güvenlik için gereklidir. Matkap üretiminde kullan›lan kaplama ve son ifllemler de son teknoloji ile gelifltirilmifltir, bu da daha yüksek performans ve sonuçlar›n elde edilmesini sa¤lar. Optimum flekil ve yüzey yap›s› ve kanallar içerisindeki parlakl›k ile birlikte daha uzun matkaplar için ölçülerin daha çok geniflletilmesi talafl›n iflleme bölgesinden ve sonras›nda matkab›n çok daha iyi

ç›kar›lmas›na imkan tan›r. Delik delme teknolojisinde bu ölçekte yenilikler çok s›k gerçekleflmemektedir. Bu yeni konsept yeni bir yaklafl›m›n ve çok yetkin bir araflt›rma, gelifltirme ve üretimde iflbirli¤i sonucudur, böylece delik delme teknolojisinde dev bir ileri ad›m sa¤lar. Yeni nesil bir yekpare karbür matkab› temsil etti¤ini kan›tlar. Üretimde yüksek rekabet standartlar› bulunan ve en öncelikli iflleme parametresinin delik bafl›na maliyet oldu¤u çelikte uygulamalar için bir matkapt›r.

www.metalmakina.com


MAKALE

Zorlu çal›flma koflullar›na haz›r: Çimento Endüstrisi için do¤ru tahrik çözümleri Bu Makale Nord Drivesystems taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. Çimento bazl› malzemeler günümüz sa¤lam binalar›n›n yap›tafllar›ndan birini oluflturur. Çimento üretimi, her kademesinde önemli miktarda enerjiye ihtiyaç duyulan, üretim kademelerinde dökme malzemenin birçok say›da, uzun ya da k›sa mesafelere tafl›nmas›n› da içeren, karmafl›k bir prosestir. Bu nedenle, çimento üretiminde zor ortam flartlar›na dayan›kl› ve özellikle enerji verimlili¤i yüksek tahrik gruplar›na ihtiyaç duyulur. NORD DRIVESYSTEMS 45 y›l› aflk›n süredir, tüm endüstriyel sektörlere hizmet vermektedir. fiirketimiz çimento üreticilerine tek elden genifl bir ürün yelpazesi (elektrik motorlar›, redüktörler, motorlu redüktörler ve frekans invertörleri) sunmaktad›r. Uy gu lama Örne ¤i: Hol cim, H›rvatis tan Hammad de Ocaklar, Çimento Fabrikalar› ve Beton Santral le ri için sa¤lam, da yan›kl› ve az bak›m ge rekti ren tah rik sis temleri Çimento Dünyas›n›n önemli oyuncular›ndan Holcim’in, 750.000 ton çimento /y›l kapasiteli Koromacno/H›rvatistan fabrikas›ndaki bir çok konveyör sisteminde, kaya, kum, yada çimento gibi malzemelerin k›sa yada uzun mesafe, h›zl› yada yavafl çal›flma h›zlar› gibi, her türlü çal›flma koflulunda tafl›nmas› NORD DRIVESYSTEM ürünü motorlu redüktörler vas›tas›yla sa¤lanmaktad›r. Holcim’in çimento üretimindeki tüm tafl›ma ve iletme görevlerinde kulland›¤› NORD tahrik çözümleri incelendi¤inde,

Zorlu çevre flartlar›na ra¤men emniyetli ve güvenilir: Holcim H›rvatistan / Koromacno fabrikas› oca¤›nda bir konveyör bant, NORD helisel konik diflli motorlu redüktörü taraf›ndan tahrik edilmektedir flu özellikler gözlenebilir; 45 kW’a kadar, ço¤unlukla IP 55 koruma s›n›f›nda, orta büyüklükteki helisel önden milli, parallel ve konik motorlu redüktörler, ATEX Zone 21 yada 22 kapsam›ndaki patlay›c› ortamlarda çal›flacak özellikte bir k›s›m motorlu redüktör. Holcim H›rvatistan, Sat›nalma Müdürü Robert Tencic ve Bak›m Müdürü Teodor Gobo, Koromacno fabrikas›nda kullan›lan NORD tahrik üniteleri ile ilgili olarak memnuniyetlerini iletirken flu ifadeleri kullanm›fllard›r:” NORD ürünlerinden özellikle eflsiz kalitesi ve mükemmel servisi, güvenirlili¤i ve h›zl› tedarik süresi ile çok iyi fiyat / performans oran› gibi önemli özelliklerinden çok memnunuz”. NORD, ürün gam›n›n modüler ya-

p›s› ve tüm parçalar›n›n eflsiz uyumu sayesinde, h›zl› tedarik sürelerine imkan veren, azalt›lm›fl planlama ve montaj süreleriyle beraber, çok genifl çeflitlilik ve esnekli¤e ulaflmaktad›r. Enerji- verimli motorlar ve merkezi yada desentralize invertörler ile kombine edilen en verimli NORD redüktör üniteleri, yüksek verimlilik ve uygun maliyet de¤erlerine sahip, çeflitli tahrik sistemleri çözümlerine imkan vermektedir. Yük sek verimli motor çö zümleri IEC 60034-30 standart› flartlar›na uygun, 0.25 ile 30 kW performans aral›¤›ndaki, IE2 NORD motorlar› önceki modellere göre, baflta artt›r›lm›fl verim olmak üzere, daha yüksek devreye alma ve ar›za tork de¤eri, ve düflük ›s› kayb›

Eylül - Ekim 2013

217


MAKALE sebebiyle daha iyi termal performans gibi bir çok avantaja sahiptir. Böylelikle, NORD IE2 motorlar› kullan›c›lara, önceki modellere göre daha fazla hizmet ömrü ve iflletme maliyetlerinde tasarruf etmek imkan› sa¤lamaktad›r. Gerekli olan hallerde, IE2 motorlar, daha yüksek verimleri sebebiyle, sürekli olarak %150 performans de¤erinde çal›flt›r›labilirler. Böylece, kullan›c›lar art›k daha düflük güçte motorlar› uygulamalar›nda kullanabilirler. NORD, standart olarak sunulan IE2 motorlar›na ek olarak, 80 – 180 gövde aral›¤›nda IE2 ATEX motor seçeneklerini, 180 gövdeye kadar daha yüksek enerji verimlili¤ine sahip IE3 motorlar›n› ve hâlihaz›rda 80 – 100 gövde aral›¤›nda IE4 motor seçeneklerini müflterilerinin be¤enisine sunmaktad›r. Uy gu lama ör ne¤i: Hei delbergCement, Nor veç Agrega fab ri kas› mo torlu redük törler kullanarak ma liyetle ri ve ba k›m gereksinimini azalt›yor Dünya üzerindeki bir çok agrega oca¤›, tafl k›rma tesisi ve benzeri operasyonlarda konveyör bantlar, t›pk› Tau/Norveç’de bulunan, Alman HeidelbergCement AG firmas›n›n bir kuruluflu olan NorStone AS’de oldu¤u gibi dolu milli ve kay›fl kasnak vas›tas›yla tahrik edilmektedir. HeidelbergCement Yönetimi taraf›ndan al›nan karar neticesinde, daha düflük yat›r›m maliyeti ve daha yüksek operasyon güvenilirli¤i yan›nda, çok daha iyi proses güvenli¤ine imkan veren, dayan›kl› motorlu redüktörlerin kullan›m›na geçildi. Tau Fabrikas›n›n Bak›m Müdürü, Ivar Ullestad, operatörlerinin beklentileri dahilindeki enerji tüketimlerindeki düflüflüne ek olarak, kendilerine motorlu redüktörleri için sa¤lanan servis ve yedek parça hizmetinin çok h›zl› olufluna flahit olduklar›n›, bu ba¤lamda, kendilerinin de stokta baz› yedek parçalar›n› tutuklar›n› ve kalan tüm konular için, bir tedarikçi olarak NORD DRIVESYSTEMS’e karfl› büyük bir güven duygusuna sahip olduklar›n›n alt›n› çizerek, memnuniyetlerini belirtmifllerdir. Kendisi, bunlara ek ola-

218

Eylül - Ekim 2013

NORD IE4 enerji verimlili¤i s›n›f›na kadar motorlar› üretmektedir. rak, bu yat›r›mlar neticesinde, motorlu redüktör bazl› tahriklerin, daha yüksek proses güvenilirli¤i, daha az durufl süresi, daha düflük bak›m zaman› ve maliyeti, daha az üretim zaman› kayb› gibi tüm avantajlar›ndan faydalanabileceklerinin alt›n› çizmifltir. Uy gu la ma örne¤i: Mar ti Tech nik, ‹sviç re A¤›r hizmet tipi kon veyör için en düs triyel redüktör üniteleri ‹sviçre’nin en büyük hidroelektrik yat›r›m› olan “Linthal 2015” kapasite art›fl› projesi neticesinde, elektrik santralinin üretim kapasitesi 480 MW’den 1,480 MW’ye artt›r›lmaktad›r. Bu büyük proje, yeralt› inflaat› ifllerinde müflterilerine

terzi usulü çözümler sunan, Marti Technik taraf›ndan gerçeklefltirilmekte ve bu çerçevede, kullanacak önemli tahrik gruplar›n› NORD DRIVESYSTEMS sa¤lamaktad›r. Proje kapsam›nda, da¤›n yaklafl›k 600m içerisindeki 2 genifl galeriden günde 800m3 ve toplamda ise yaklafl›k 2,,445,000 m3 kaya ç›kar›lm›flt›r. Bu ifllemler için, 180m’lik yükseklik fark› ve 45 derece gibi yüksek bir e¤imle, yaklafl›k 260m’lik mesafe’ye, her biri saatte 500 ton kapasiteye sahip, 2 adet “SKonveyör” kullan›lm›flt›r ve bu konveyörler NORD DRIVESYSTEMS Endüstriyel Redüktörleri ile tahrik edilmifllerdir. Bu operasyondaki ilk konveyör sistemi, fren kontrollü bir NORD

NorStone fabrikas›nda, de¤iflik çeflit ve kalitelerde 6.6 milyon tonun üzerinde akrega ürünü üretilmektedir.


MAKALE

A NORD SK 12407 Endüstriyel Redüktör Ünitesi alt kademedeki konveyör bant› tahrik etmektedir. Endüstriyel Redüktörü ünitesince tahrik edilerek, iri malzemeleri afla¤› seviyedeki bir k›rma tesisine tafl›makta ve efl zamanl› olarak elektrik üretimi yapmaktad›r. ‹kinci konveyör ise, k›r›lan malzemeleri, daha sonra dolgu malzemesi olarak yada betonda aggrega olarak kullan›lmak amac›yla stoklanmas›n› sa¤layacak, yukar› seviyede olan aggrega tesisine tafl›yacakt›r. Her iki konveyör sistemi, ortak kullan›ml› mil üzerinden, her biri 250 kW güce sahip NORD endüstriyel redüktörlerince tahrik edilmekte ve 2,2 m/s’lik bant h›z›na ulafl›lmaktad›r.

bu gövde tüm tahvil oranlar›n› kapsamaktad›r. Modüler konsept sayesinde, tahrik çözümü için gerekli olan redüktörün özellikleri, kolayca ve h›zl› bir flekilde konfigüre edilebilir. ‹stek do¤rultusunda NORD komple tahrik sistemlerini ( fiase üzerinde motor, hidrolik kaplin, tamburlu fren, redüktör, yard›mc› tahrik gibi) haz›r montajl› flekilde müflterilerine sunmaktad›r. En büyük gövdeli endüstriyel redüktör bile NORD’un monoblok (UNICASE) kon-

septi dahilinde imal edilmekte; tüm rulman yatalar› ve s›zd›rmazl›k yüzeyleri tek kademeli yüksek teknolijiye sahip CNC tezgahlarda ifllenmektedirlar. Bu ba¤lamda, çok yüksek torklarda bile yüksek güvenilirlikte ve s›zd›rmazl›k, yük aksiyel ve radyal yük dayan›m›na sahip rulman, sessiz çal›flma, düflük bak›m maliyeti ve fevkalade uzun hizmet ömrüne sahip olma gibi avantajlar NORD DRIVESYSTEMS Endüstriyel Redüktörlerince sa¤lanmaktad›r.

Bak›m Müdürü Ernst Kuster, NORD’un kendilerine sundu¤u ürünler ve hizmet vas›tas›yla çok iyi bir maliyet/fayda oran›na sahip olduklar›n›, mükemmel öneri ve destek sa¤land›¤›n›n alt›n› çizerek, tüm taleplerinin yerine getirildi¤ini ve dolay›s› ile NORD’dan çok memnun olduklar›n› belirtmifllerdir. Endüs tri yel Re düktör Ünitele ri NORD DRIVESYSTEMS Endüstriyel Redüktörleri 25.000 Nm ile 242.000 Nm aras›nda tork de¤erlerini sa¤layan 8 adet monoblok (UNICASE) gövdeye sahiptir. Her bir redüktör büyüklü¤ü için tek bir standart gövde mevcuttur ve

www.metalmakina.com

NORD, 25,000 Nm ile 242,000 Nm tork aral›¤› için UNICASE gövdeye sahip, s›n›rs›z say›da opsiyon ile sunulabilen Endüstriye Redüktörler üretmektedir.

Eylül - Ekim 2013

219


ALFABET‹K REKLAM ‹NDEKS‹ 3T FUAR ADLER METAL ALUEXPO ANN WAY ARTEK TEKN‹K ASKON AVABIS DANIfiMANLIK AYDIN METAL KALIP BAfiAK TEKN‹K HIRDAVAT BAYKAL MAK‹NA BEKA-MAK BENDMAK MAK‹NA BENER TEKN‹K BENIGN B‹Z‹M TEKN‹K BLASER BLM MÜHEND‹SL‹K BOSCH REXROTH BURSA METAL ‹fiLEME CNC ‹LER‹ TEKNOLOJ‹ COMVEX COfiKUNÖZ ÇA⁄ RULMAN DAL ELEKTR‹K DENER MAK‹NA DMG / MORI SEIKI DORMER-SOYA ENTAfi METAL ER-EL KALIP EREN END. ERFOMA ERG‹N TEKN‹K ERMAKSAN ERMAKSAN ETK‹ KAL‹TE FEDERAL DÖKÜM F‹GES F‹KSSAN FONG HO GANRO GEM-FA SANAY‹ GÖKMEN MAK‹NA GRINDTEC GÜLER TEKN‹K GÜNDO⁄DU GÜVENAL MAK‹NA GÜVENAL TEKN‹K HAS GROUP H‹DROL‹KSAN H‹DROMODE H‹DROTEKN‹K H‹YEL HKTM ISMO D‹NAM‹K ‹STANBUL OTOMASYON KAL‹TE FUARI KEMSAN STANDART KENNAMETAL HERTEL KESMAK KLP KES‹C‹ TAKIMLAR KOÇALO⁄LU MAK‹NA KOMET KES‹C‹ TAKIMLAR KONDÖKÜM KORTEK ENDÜSTR‹YEL KOZ MAK‹NA

220

176 148 164 193 150 162 91 128 61 19 115 95 63 106-107 32 49 45 ‹NSÖRT 120 27-39-41 207 73 187 57-67 47 Kapak 145 Arka Kapak 53 163 184-185 165 79 K. Kapak 12 90 105 177 147 191 222 130-131 31 195 10-11 108-109 25 83 103 99 167 24 ‹NSÖRT 81 65 206 127 5 119 141 93 223 208 143 18

Eylül - Ekim 2013

KOZ‹KO⁄LU RULMAN LANTEK MAKTEK FUARI MALDANER MCS OTOMASYON M‹KROTEK MAK‹NA M‹LTAfi M‹TSUBISHI ELEKCTTRIC MSM MAK‹NA MUSTEK MVD MAK‹NA NSK RULMANLARI NUKON LAZER ONUR TEKN‹K HIRDAVAT OSG Turkey OTR MAK‹NA ÖZKOÇ ÖZU⁄URLU PINAR METAL P‹KSAN RTECH PLASTAVRASYA PR‹MA POWER RAILWAY FUARI RESSAM METAL ROLLEXPO ROLLOMAT‹C ROPESAN RUKOSEN RUKOSEN TA‹L‹FT RULMAK B‹LYA RULMAK RULMAN RULSONpt SAC FORM-AGM LINE SANDV‹K SANES SARB KES‹C‹ TAKIM SAY TEKN‹K HIRDAVAT SCHAEFFLER RULMAN SCHUNK SECO TOOLS A.fi. SEM-MAK S‹NTEK MÜHEND‹SL‹K SOMTAKIM STUDER SUM‹TEK fiAH‹NLER TAITRA TANDEM TEKN‹K MAK‹NA TEKNO 2000 TEKZA TEKN‹K TEMAK TAKIM TEMPA PANO T‹GRES TOKSAN KES‹C‹ TR‹O MAK‹NA TURCK OTOMASYON U⁄UR MAK‹NA VEYSEL KÜTÜKLÜ V‹T MAK‹NA VOLT ELEKTR‹K WALTER KES‹C‹ TAKIM WIN FUARI YASKAWA ZAMAN MAKINA

50 77 118 52 26 4 28 43 172 111 14 173 16-17 224 59-137 35 75 181 132 151 202 54-55 166 85 180 21 121 46 29 183 179 175 101 15 87 189 129 51 135 133 97 139 153 2 149 89 20 7 37 3-69-71 9 22-23 221 200-201 1 30 33 117 24 161 Arka Kapak ‹çi Ön Kapak ‹çi 152 13 174

SEKTÖREL REKLAM ‹NDEKS‹ CAD CAM F‹GES 105 DEM‹R ÇEL‹K ASKON 162 EREN END. 163 B‹Z‹M TEKN‹K 32 ELEKTR‹K ELEKTRON‹K VE OTOMASYON BOSCH REXROTH ‹NSÖRT DAL ELEKTR‹K 57-67 GEM-FA SANAY‹ 222 H‹YEL 24 HKTM ‹NSÖRT ‹STANBUL OTOMASYON 65 MCS OTOMASYON 26 M‹TSUBISHI ELEKCTTRIC 43 TEMPA PANO 221 TURCK OTOMASYON 33 VOLT ELEKTR‹K Arka Kapak ‹çi YASKAWA 13 FUARLAR 3T FUAR 176 ALUEXPO 164 BURSA METAL ‹fiLEME 120 COMVEX 207 KAL‹TE FUARI 206 KONDÖKÜM 208 MAKTEK FUARI 118 PLASTAVRASYA 202 RAILWAY FUARI 166 ROLLEXPO 180 TAITRA 20 WIN FUARI 152 KALIP SANAY‹ AYDIN METAL KALIP 128 ER-EL KALIP 53 GÖKMEN MAK‹NA 130-131 KEMSAN STANDART 127 PINAR METAL 132 SAY TEKN‹K HIRDAVAT 129 KAL‹TE KONTROL VE ÖLÇÜM S‹STEMLER‹ 12 ETK‹ KAL‹TE KES‹C‹ DEL‹C‹ TAKIMLAR VE TUTUCULAR ADLER METAL 148 ANN WAY 193 ARTEK TEKN‹K 150 61 BAfiAK TEKN‹K HIRDAVAT BENER TEKN‹K 63 BLM MÜHEND‹SL‹K 45 DORMER-SOYA 145 FONG HO 147 GANRO 191 GÜLER TEKN‹K 195 GÜNDO⁄DU 10-11 KENNAMETAL HERTEL 5 KLP KES‹C‹ TAKIMLAR 141 KOMET KES‹C‹ TAKIMLAR 223 KORTEK ENDÜSTR‹YEL 143 M‹LTAfi 28 ONUR TEKN‹K HIRDAVAT 224 OSG Turkey 59-137 P‹KSAN RTECH 151 SARB KES‹C‹ TAKIM 189 SCHUNK 135 SECO TOOLS A.fi. 133 S‹NTEK MÜHEND‹SL‹K 139 SOMTAKIM 153 SUM‹TEK 149 TEKN‹K MAK‹NA 37 TEKNO 2000 3-69-71 TEKZA TEKN‹K 9 TEMAK TAKIM 22-23

TOKSAN KES‹C‹ 1 WALTER KES‹C‹ TAKIM Ön Kapak ‹çi MADEN‹ YA⁄ BLASER 49 MAK‹NA AKSAM VE YEDEK PARÇA 187 ÇA⁄ RULMAN ERFOMA 184-185 F‹KSSAN 177 KOZ‹KO⁄LU RULMAN 50 MSM MAK‹NA 172 NSK RULMANLARI 173 ÖZU⁄URLU 181 RULMAK B‹LYA 183 RULMAK RULMAN 179 RULSONpt 175 SCHAEFFLER RULMAN 51 VEYSEL KÜTÜKLÜ 24 ZAMAN MAKINA 174 METALURJ‹ VE MALZEME FEDERAL DÖKÜM 90 H‹DROTEKN‹K 167 ÖZEL MAK‹NA VE KOMPLE TES‹SLER V‹T MAK‹NA 161 SAC ‹fiLEME SANAY‹ AVABIS DANIfiMANLIK 91 BENDMAK MAK‹NA 95 COfiKUNÖZ 73 DENER MAK‹NA 47 ENTAfi METAL Arka Kapak ERMAKSAN 79 ERMAKSAN Katlamal› Kapak GÜVENAL TEKN‹K 25 HAS GROUP 83 H‹DROL‹KSAN 103 H‹DROMODE 99 ISMO D‹NAM‹K 81 KOÇALO⁄LU MAK‹NA 93 KOZ MAK‹NA 18 LANTEK 77 M‹LTAfi 28 MVD MAK‹NA 14 NUKON LAZER 16-17 ÖZKOÇ 75 PR‹MA POWER 54-55 RESSAM METAL 85 RUKOSEN 46 RUKOSEN TA‹L‹FT 29 SAC FORM-AGM LINE 101 SANDV‹K 15 SANES 87 SEM-MAK 97 fiAH‹NLER 89 TALAfiLI ‹MALAT BAYKAL MAK‹NA 19 BEKA-MAK 115 BENIGN 106-107 CNC ‹LER‹ TEKNOLOJ‹ 27-39-41 DMG / MORI SEIKI Kapak GRINDTEC 31 GÜVENAL MAK‹NA 108-109 KESMAK 119 M‹KROTEK MAK‹NA 4 MUSTEK 111 OTR MAK‹NA 35 ROLLOMAT‹C 21 ROPESAN 121 STUDER 2 TANDEM 7 TR‹O MAK‹NA 30 U⁄UR MAK‹NA 117 TAfiIMA KALDIRMA VE DEPOLAMA

www.metalmakina.com


221


222


223


224


Metalmakina 203. Sayı  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you