__MAIN_TEXT__

Page 1

Trí Tuệ và những điều

Kỳ Diệu

Nguồn cảm hứng và tuệ giác đến từ Perth

Profile for Ajahn Brahm Books

Trí Tuệ và những điều Kỳ Diệu  

Hình ảnh trong tập sách này đến từ Tu viện Bodhinyana và Trung Tâm Tu Thiền Jhana Grove.

Trí Tuệ và những điều Kỳ Diệu  

Hình ảnh trong tập sách này đến từ Tu viện Bodhinyana và Trung Tâm Tu Thiền Jhana Grove.

Advertisement