Page 1


Навуковаметадычны часопiс Выдаецца з IV квартала 1995 года Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі сродку масавай інфармацыі № 686 ад 16.09.2009 г., выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь Перарэгістраваны 03.01.2013 г. Выходзіць 6 разоў у год

Серыя “У дапамогу педагогу” заснавана ў 1995 годзе

Заснавальнiк i выдавец – РУП «Выдавецтва “Адукацыя i выхаванне”» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

1(119) • 2019 студзень — люты

Рэдакцыйная калегiя Галоўны рэдактар Сяргей Аляксеевіч Мазанік, доктар фізікаматэматычных навук Намеснікі галоўнага рэдактара А. М. Сенчанка У. У. Шлыкаў, доктар педагагічных навук Адказны сакратар А. Ф. конышава А. I. Абрамовіч В. I. Бернік, доктар фізікаматэматычных навук Н. У. Броўка, доктар педагагічных навук I. I. Варановіч, кандыдат фізікаматэматычных навук В. У. Казакоў В. У. Казачонак, доктар педагагічных навук I. А. Новік, доктар педагагічных навук Ю. М. Шастакоў, кандыдат педагагічных навук

Вул. Будзённага, 21, 220070, г. Мiнск, тэл.: 2979318 (адк. сакратар), 2979325 (аддзел продажу), факс: 2979149 email: matem@aiv.by http://www.aiv.by

1/ 2019


Навуковыя публікацыі 3

Фёдорова Л. В. Модель формирования методологических знаний учащихся при изучении систематического курса геометрии

У дапамогу маладому настаўніку 16

Шлыков В. В. Теоретический и задачный материал для изучения начальных понятий геометрии в VII классе

Алімпіяды, турніры, інтэлектуальныя спаборніцтвы 54

Барабанов Е. А., Войделевич А. С., Воронович И. И., Карпук М. В., Каскевич В. И., Ковалёва Т. М., Мазаник С. А. Задачи II этапа LXIX Белорусской математической олимпиады школьников (г. Минск)

Дасылаючы матэрыялы для публікацыі ў нашым часопісе, аўтары тым самым перадаюць выдаўцу невыключныя маёмасныя правы на ўзнаўленне, распаўсюджванне, паведамленне для ўсеагульнага ведама і іншыя магчымыя спосабы выкарыстання твора без абмежавання тэрыторыі распаўсюджвання (у тым ліку ў электроннай версіі часопіса).

2

Мат эмат ыка

© РУП «Выдавецтва “Адукацыя і выхаванне”», 2019 © Вокладка. У. А. Фёдараў, 2019

Журнал "Матэматыка", 2019, № 1  

Журнал "Матэматыка", 2019, № 1  

Profile for aiv.by
Advertisement