Page 1

Aois ? 15 – 24

Do Thodchaí, Do Rogha

Local Development CLG. t áitiúil Dhún na nGall

áitiúil Dhún na nGall

Local Development CLG.

ú l'ár b ac

Ag t

Forbairt áitiúil Dhún na nGall

Todhchaí Níos Éirimiúla

An Ché ad

Chéim

Eile’

Deiseanna Oideachais & Oiliúna i nDún na nGall ú l'ár b ac

bal Po

t

t

bal Po

Conairí Gairme

Forbairt áitiúil Dhún


Deiseanna do Dhaoine le Michumais TACA

An Gréasán Náisiúnta Foghlama

16 +

Comhpháirtíocht New Horizons

16 +

Tugann Seirbhís Oiliúna FSS, TACA, tacaíocht do dhaoine le míchumas, daoine ag fáil bliain bhisigh ó thinneas nó ó ghortú agus atá i bhfách le fostaíocht a fháil nó dhul ar aghaidh go breisoideachais, tré socrúchán oibre oiriúnach a aithint agus cáilíocht oideachais nó oiliúna atá aitheanta go náisiúnta a ofráil. rosaleen.mcgarvey@hse.ie 074-9532611

Cuirtear ar fáil réimse cláracha oiliúna solúbtha agus seirbhísí tacaíochta do dhaoine a bhfuil tacaíocht speisialta de dhíth orthu (cuardaitheoirí poist, lucht dífhostaithe, daoine le tinneas nó míchumas) 074-9168288 letterkenny@nln.ie bliain NLNIreland www.nln.ie

Worklink an Iarthuaiscirt, FSS

18 +

Eagraíocht trasteorann traspobail a chuireann bliain seirbhísí ar fáil, ar a n-áirítear oiliúnt chreidiúnaithe agus fostaíocht le tacaíocht do dhaoine le míchumais intleachta agus daoine ó ghrúpaí eile atá faoi mhíbuntáiste. Tá an tseirbhís seo maoinithe go hiomlán ag Roinn Tacaíochta na Seirbhíse Lae de chuid FSS, trína ndéantar ár atreoruithe de ghnáth tríd na scoileanna. 048-7188 3114 kayleigh@newhorizonspartnership.co.uk   NewHorizonsPartnership www.newhorizonspartnership.co.uk

Is seirbhís oiliúna agus tacaíochta atá in Worklink an Iarthuaiscirt de chuid FSS do dhaoine a bhraith droch shláinte intinne/ tinneas intinne in ionaid oiliúna ar fud Dhún na nGall. worklinknw@hse.ie 074-9128872

16 +

blia

in

Bealach Rochtana ar Oideachas do Dhaoine faoi Mhíchumas (DARE) Ofrálann DARE áiteanna le pointí laghdaithe d’iarratasóirí a raibh breis dúshláin oideachais acu, de bharr míchumas, ina gcuid oideachais dara leibhéal. Tá DARE faoi choinne daoine, faoi 23 bliain, le míchumas agus a raibh tionchar ar a gcuid oideachais mar thoradh ar an mhíchumas sin. www.accesscollege.ie

i

fao

23


Gairmthreoir & Seirbhísí Faisnéise An tSeirbhís um Threoir & Faisnéis d’Aosaigh ó ETB Dhún na nGall

Cuirtear ar fáil faisnéis faoi rún, comhairle, treoir agus comhairleoireacht ar na roghanna oideachais atá ar fáil ó ETB Dhún na nGall agus ó sholáthróirí eile oideachais.

18 +

bliain 074-9178088 (Leitir Ceanainn) nó 074-9725520 (Baile Dhún na nGall) roseduffy@donegaletb.ie (Leitir Ceanainn) nó eileenpatton@donegaletb.ie (Baile Dhún na nGall) @DonegalETB DonegalETB www.donegaletb.ie

Lárionad Faisnéise Sheirbhís Ógra Dhún na nGall

Ionad ilfhreastail a chuireann eolas ar fáil do dhaoine óga, do thuismitheoirí agus dóibh siúd atá ag obair le daoine óga maidir le fostaíochta, staidéar, lóistín, airgeadas mic léinn, taisteal &rl. 074-9129630 admin@donegalyouthservice.ie DonegalYouthService @DonegalYouthSvc www.donegalyouthservice.ie

Useful Resources Tacaíocht & Teidlíochtaí Mic Léinn www.studentfinance.ie www.susi.ie www.leargas.ie www.welfare.ie

Eolas ar thacaíocht airgeadais do bhreisoideachas agus ardoideachas Dóigh ghasta soláimhsithe le hiarratas a dhéanamh ar dheontas mic léinn Eolas ar chláracha maoiniúcháin agus ar dheiseanna do dhaoine óga le hoibriú agus staideár a dhéanamh san Eoraip

www.citizensinformation.ie www.threshold.ie www.mabs.ie www.spunout.ie www.usi.ie

Eolas ar chearta agus ar theidlíochta laistigh d’Éirinn Eolas ar chearta tionóntaí má táthar ag beartú cóiríocht a thabhairt ar cíos Cuirtear ar fáil comhairle ar bhainistiú airgid agus ar bhuiséadú Suíomh gréasáin don aos óg atá cruthaithe ag daoine óga do dhaoine óga Is foras náisiúnta ionadaíochta d’aontachtaí tríú leibhéal in Éirinn é Aontacht na Mac Léinn in Éirinn

 eontas Tacaíochta Oiliúna - Ciste atá ar fáil do chuaraitheoirí poist le rochtain thapa a fháil ar oiliúint gearrthéarmach nó idirghábhálacha D gaolmhara. Liúntas um Filleadh ar Oideachas – scéim do dheiseanna oideachasúla do dhaoine atá ag fáil íocaíochtaí áirithe leasa shóisialta agus atá ag iarraidh cúrsaí dara nó tríú leibhéal oideachais a dhéanamh, faoi réir ag coinníollacha cáilíochta


Oideachas & Oiliúint www.cao.ie www.accesscollege.ie/hear www.apprenticeship.ie www.eCollege.ie www.skillnets.ie www.education.ie www.itsligo.ie www.stangelas.nuigalway.ie www.nwrc.ac.uk www.ulster.ac.uk www.ucas.com Deiseanna Gairme www.garda.ie www.military.ie

Próiseálann iarratais do chúrsaí fochéime in Institiúidí Ardoideachais na hÉireann Bealach Rochtana ar Ardoideachas (HEAR) – scéim coláiste agus ollscoile a ofrálann áiteanna ar phointí laghdaithe, agus tuilleadh tacaíochta coláiste, do dhaoine ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste Eolas ar phrintíseachtaí ar fáil ar fud na hÉireann Cúrsaí traenála ar líne agus cianoiliúna ar fáil saor in aisce do chuardaitheoirí poist agus ar tháillí dóibh sin i bhfostaíocht Cabhair d’oiliúint agus cur le scileanna trí ghréasáin oiliúna atá nasctha go dlúth le riachtantais tionsclaíochta Suíomh gréasáin an Roinn Oideachais & Scileanna Institiúid Teicneolaíochta Shligigh – ag ofráil réimse leitheadach cúrsaí fochéime, iarchéime agus cursaÍ foghlama ar-líne Coláiste Naomh Aingeal, Sligeach – réimse leitheadach cúrsaí trí chonair an CAO Coláiste Réigiúnach an Iarthuaiscirt – Óna champais i nDoire, Léim a’ Mhadaidh agus ar an tSrath Bán, ofrálann an choláiste cuid mhór cúrsaí praiticiúla agus acadúla d’fhágálaithe scoile agus do mhic léinn aibí Ollscoil Uladh – Ofrálann an Ollscoil réimse leathan cúrsaí lánaimseartha agus páirtaimseartha d’fhágálaithe scoile agus do mhic léinn aibí Próiseálann iarratais do chúrsaí fochéime in ollscoileanna tríú leibhéal i dTuaisceart Éireann agus san RA An Garda Síochána – caithfear iarratais a dhéanamh trí www.publicjobs.ie Fórsaí Cosanta na hÉireann – Tá cúrsaí ar fáil san Arm, sa tSeirbhís Chabhlaigh agus san Aerchór

Treoir www.nightcourses.com www.fetchcourses.ie www.qualifax.ie www.careersportal.ie www.findacourse.ie www.gradireland.com www.qqi.ie www.steps.ie www.saoloibre.ie www.ahead.ie www.eurodesk.ie

Uirlís úsáideach i gcóir deiseanna páirtaimseartha oideachais agus oiliúna a aimsiú Cuireann an Mol-Chursa Breisoideachais agus Oiliúna ar fáil liostaí de phrintíseachtaí atá ar fáil, cúrsaí oiliúna, cúrsaí PLC, cúrsaí oideachais don phobal agus do dhaoine fásta, seirbhísí liteartachta agus uimheartha Eolas cuimsitheach ar iomlán na gcúrsaí in Éirinn Faisnéis ar shlite beatha agus acmhainní Acmhainn le cuidiú le hinfhaighteacht cúrsaí oideachais agus oiliúna Eolas ag baint le roghanna staidéir iarchéime in Éirinn Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann. Freagrach as cur chun cinn cáilíocht agus freagracht i seirbhísí oideachais agus oiliúna in Cuireann STEPS Innealtóirí Éireann eolas ar fáil agus spreagann sé daoine óga go dearfach i dtreo slí bheatha in Inealltóireacht Is acmhainn Gairmthreorach é SaolOibre do chainteoirí Gaeilge, ag bailiú le chéile réimse leitheadach d’eolas ag baint le slite beatha Cuireann an Comhlachas do Rochtain Ardoideachais agus Míchumais chun cinn rochtain iomlán agus rannpháirtíocht i mbreisoideachas agus in ardoideachas do mhic léinn le míchumais Líonra faisnéis ar fud na hEorpa a chuireann ar fáil eolas agus deiseanna agus soghluaisteacht do dhaoine óga, ó 13 go 30 bliain d’aois, ar staidéar, oiliúint, obair agus obair dheonach sa Eoraip


Bord Oideachas & Oiliúna Dhún na nGall (ETB) • Ógtheagmháil (YouthReach) – clár 15-21 oideachais, oiliúna agus taithí oibre do years luathfhágálaithe scoile • Printíseachtaí – comhcheanglaíonn agus malartaíonn foghlaim san áit oibre le foghlaim in ionad oideachais nó oiliúna

16 +

years

• Seirbhísí Oiliúna – cúrsaí oiliúna gairmiúla/ praiticiúla creidiúnaithe a ullmhaíonn na rannpháirtithe go bunúsach d’fhostaíocht ar bhonn páirtaimseartha nó lánaimseartha • Iar-Ardteistiméireacht - lánaimseartha, cláracha bliaina nó dhá bhliain in ullmhúchán d’fhostaíocht nó do dhul ar aghaidh le tuilleadh staidéir a dhéanamh

• An Tionscnamh um Filleadh ar Oideachas (BTEI) – cúrsaí páirtaimseartha a ofrálann Mórdhámhachtainí agus 18 + years Miondámhachtainí ag leibhéal 3 go leibhéal 5

• Ag Foghlaim don Saol – teagasc i léitheoireacht, scríbhbneoireacht, litriú, matamaitic agus ríomhairí

18 +

years

• Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS) – cúrsaí lánaimseartha le fócas 21 + ar fhorbairt na scileanna agus na years hábaltachtaí atá de dhíth ar fhostóirí • Ionad Oideachaus & Oiliúna Amuigh Faoin Aer, Gartán – oiliúint i spóirt faoin aer, oiliúint eachtraíochta, oideachas timpealleachta agus inmharthanachta do dhaoine óga agus daoine fásta

• Compháirtíocht Oideachais Ceoil Dhún na nGall (DMEP) – teagasc uirlise/gutha i ngach seánra ceoil

074-9161600 info@donegaletb.ie DonegalETB @DonegalETB www.donegaletb.ie


Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn (LYIT) • Staidéir Access/Ullmhúcháin – Teastas i Staidéir Access; Teastas i Staidéir Ullmhúcháin d’Ardoideachas, Cúrsaí oideachais d’iontráil féideartha go oideachas tríú leibhéal

• Cláracha Páirtaimseartha – Iarchéime, Céime, Dioplóma/Teastas Creidiúnaithe, Springboard agus cúrsaí gairide eile • Clár Fóchéimithe – Táirgítear réimse leathan clár sa dá champas, Leitir Ceanainn agus Na Cealla Beaga – sna Scoileanna Gnó, Innealtóireachta, Eolaíochta agus Turasóireachta

• Cláracha Iarchéime Lánaimseartha – dóibh sin ag dul ar aghaidh ó staidéar fóchéime, ar a n-áirítear céimeanna máistir agus PhD

074-9186000 reception@lyit.ie lyit.welcome @LYIT www.lyit.ie

YMCA • STEP (Clár Tacaíochta, Oiliúint agus Fiontraíochta) – oideachas dara seans a bhuí do thraenáil chreidiúnaithe do luathfhágálaithe scoil le beagán cáilíochtaí nó gan aon cháilíocht 17-25 years

074-9161485 stewart@ymca-ireland.net donegalymcastep www.ymca-ireland.net/ locations/donegal

Comhpháirtíocht Spóirt Dhún na nGall • Ag tairiscint cúrsaí traenála i spóirt éagsúla ar fud Dhún na nGall 074-9116078 info@activedonegal.com www.activedonegal.com


our c ng

Donegal Local Development CLG. Forbairt áitiúil Dhún na nGall

Forbairt Áitiúil Dhún na nGall (DLDC)

Muintearas

Supporti

l'ár bP cú

• SICAP – tacaíocht duine le duine do dhaoine bal • Ag ofráil réimse cúrsaí ar a n-áirítear Oiliúint o ar mian leo a bheith páirteach i ndeiseanna Oiliúnóir, Cúram Leanaí, Cúram Sláinte áitiúil Dhún nadon nGall oideachais agus oiliúna, ar a n-áirítearForbairt 15 + agus Foirgníocht maraon le comhrá Gaeilge. yearL s ocal Development CLG. comhairle, treoir agus traenáil ar fud Donegal Bíonn ranganna do dhaoine fásta agus do Dhún na nGall (diomaite de Inis Eoghain) dhéagóirí ina bhfoirgneamh i nGaoth Dobhair al unities b m o P 074-9127056 / 074-9532712 Forbairt Donegal áitiúil info@dldc.org L ocal 074-9532578 / 074-9532989 Development Dhún tirchonaill@muintearas.com www.dldc.org nGall DLDC.CLG CLG. na www.muintearas.com Seirbhís Ógra Dhún na nGall (DYS) Supporti

• Reactiv-8 – clár infhostaitheachta a thairiscint do dhaoine óga saor in aisce

074-9129630 admin@donegalyouthservice.ie DonegalYouthService @DonegalYouthSvc www.donegalyouthservice.ie

ú l'ár b ac

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Gaoth Dobhair bal Po

ú l'ár b ac

our com ng

Donegal Local Development CLG.

Ag t

Support

nities mu

Ag t

g our com in

Ag t a

• Daybreak – clár tacaíochta oideachais atá struchtúrtha don duine aonair a 14-25 spreagann forbairt dhearfach do years luathfhágálaithe scoile nó d’fhágálaithe ionchasacha agus dóibh sin nach mbíonn ar scoil ach anois is arís

Forbairt áitiúil Dhún na nGall

• Ionad Gaeltachta Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, ag tairiscint réimse cursaí tré mheán na Gaeilge do iarratasóirí CAO, mic léinn aibí agus d’fhoghlaimeoirí an teanga Ghaeilge 074-9531919 gaothdobhair@oegaillimh.ie www.nuigalway.ie/acadamh/

17 +

years


Bord Iascaigh Mhara

Údarás na Gaeltachta

• Cuirtear ar fáil cúrsaí éigeantacha do Thionscail na hIascaireachta Mara, as a bhfaightear Teastais Inniúlachta Scípéara agus Innealtóireachta ag a n-ionad oiliúna sa Chaisleán Nua.

• Ofrálaítear tionscnaimh oiliúna chun deiseanna a thabhairt d’iarratasóirí Gaeltachta cáilíochtaí, scileanna agus taithí a fháil san ionad oibre. I measc cúrsaí eile, cuireann na Seirbhísí Oiliúna & Fostaíochta ar fáil Printíseachtaí, Scéim Forbartha do Bhainisteoirí agus Scéim Thaithí Oibre.

074-9381068 nfcgreencastle@bim.ie www.bim.ie/training/

074-9560100 fff@udaras.ie www.udaras.ie

Teagasc

• Ofrálann Teagasc cúrsaí talmhaíochta páirtaimseartha agus cianoideachais i nDún na nGall 074-9194132 veronica.ryan@teagasc.ie www.teagasc.ie/education/

23 +

years

Foghlaim Ar-Líne: Deis foghlama ó do bhaile féin. Ofrálann mórán soláthróirí oideachais agus oiliúna an rogha staidéir seo. De ghnáth, bíonn táillé i gceist leis na cúrsaí staidéir seo agus go minic bíonn freastal de dhíth orthu faoi choinne roinnt teagaisc i suíomh lárnach ar bhunús sceidealta.


Forbairt Áitiúil Dhún na nGall Donegal Local Development CLG Is treoir atá sa bróisiúr seo do dheiseanna Oideachais agus Oiliúna do dhaoine óga i gCo Dhún na nGall

Oifig Leitir Ceanainn 1 Cúirt na Mílaoise Bóthar an Phiarsaigh Leitir Ceanainn Co Dhún na nGall 074-9127056

074-9532712 info@dldc.org DLDC.CLG www.dldc.org

info@dldc.org DLDC.CLG

www.dldc.org nities mu

our com ng

Oifig Ghaoth Dobhair Páirc Gnó Ghaoth Dobhair Doire Beaga Co Dhún na nGall

Donegal Local Development CLG. Forbairt áitiúil Dhún na nGall

Supporti

l'ár bP cú

al ob Forbairt áitiúil Dhún na nGall

nities bmaul Po Forbairt Donegal Local Development CLG áitiúil Dhún FThe orbairt áitiúil Dhún na nGall Social Inclusion and Community Activatio na nGall

ú l'ár b acg our com n

g our com in

Donegal Local Development CLG.

SupporAtig t

Ag t a nit mu ies

Donegal Local Development CLG.

co-funded by the European Social Fund and

Support

Rialtas na hÉireann agus an tAontas Eorpach a chómhaoiníonn an Clár Gníomhachtúcháin Pobail

ctivation Programme (SICAP) 2015-2017 is funded by the Irish Government and agus Cuimsiú Sóisialta (SICAP) 2015 - 2017 faoi Chiste Sóisialta na hEorpa agus folaíonn sé leithdháileadh und and includes a special allocation under the Youth Employment Initiative.

speisialta faoin Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg bal Po

ú l'ár b ac

our com ng

Donegal Local Development CLG.

Ag t

nities mu

Forbairt áitiúil Dhún na nGall

Supporti

Do Thodchaí, Do Togha  
Do Thodchaí, Do Togha  
Advertisement