Page 1

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας:

www.unimac.gr

4 1 0 2 η άνοιξ Φυλλάδιοών Προσφοωρς Ισχύει έ 2014 15 Μαΐου

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

• EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή • Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε • Διανομή πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα • Σιγουριά και εγγύηση από την άρτια οργάνωση και εξειδίκευση της UNIMAC A.E.


ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ KRAFT • Mε ηìéáõôüìáôç êåöáëÞ ìåóéíÝæáò • Ôñßöôåñï äßóêï êïðÞò i 255 x 1,4 mm • ÉìÜíôá áíÜñôçóçò 4 óçìåßùí • Äï÷åßï áíÜìéîçò êáõóßìïõ-ëáäéïý • ÊëåéäéÜ óõíáñìïëüãçóçò - óõíôÞñçóçò

51,7cc

Ο τύπος KBC 520B διαθέσιμος από 30/3/2014

42,7cc 32,6cc 25,4cc

202,95 € -40%

221,40 € -40%

Êùäéêüò: 49858 Ôýðïò: ΚBC 260B

Êùäéêüò: 49859 Ôýðïò: ΚBC 330B

121,77 €

132,84 €

264,45 € -40%

301,35 € -40%

158,67 €

Êùäéêüò: 49860 Ôýðïò: ΚBC 430B

180,81 €

Êùäéêüò: 49861 Ôýðïò: ΚBC 520B

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΥΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 25,4cc

393,60 € -40%

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

Êùäéêüò: 69266 ,16 € Ôýðïò: KPS 26-2

236

Ðïëõìç÷Üíçìá äéáéñïýìåíïõ ôýðïõ KRAFT με: • ÇëåêôñïíéêÞ áíÜöëåîç • Αντικραδασμικό σύστημα για άνετο χειρισμό

ÌÞêïò ËÜìáò: 26 cm Áëõóßäá: 3/8’’x1,1 mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

Συνοδεύεται με δύο εξαρτήματα: 1) θαμνοκοπτικό 2) κονταροαλυσοπρίονο με αυτόματη λίπανση αλυσίδας και αλυσίδα OREGON

2

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á. 23%


-40%

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ RYOBI

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (Επεκτάσιμο)

424,35 € -40%

448,95 € -40%

254,61 €

332,10 € -40%

269,37 €

199,26 €

ες ευρ ς ύπλ Πολ ατότητε δυν

ρό Iσχυ c 0 4 c

ο λη Εύκ νηση ί κ εκ μίζα με

Reel-Easy

Easy-Fit

Êùäéêüò: 65413 Ôýðïò: RBC-40 SB  Kυβισμός: 40 cm3

Περιλαμβάνει: • KåöáëÞ ìåóéíÝæáò • ÉìÜíôá áíÜñôçóçò • Ôñßöôåñï äßóêï êïðÞò

κωδ.: 65492 τιμή: 166,05 € 99,63 €

ÅÎÁÑÔÇÌÁ ÖÕÓÇÔÇÑÁÓ ABE-03

Reel-Easy TM

κωδ.: 65493 τιμή: 76,26 € 45,76 €

TM

Pro Cut II TM

Pro Cut II TM TM

ÅÎÁÑÔÇÌÁ ÓÊÁÐÔÉÊÏ ÁQTT-03

ÊáñìðõñáôÝñ Quik-Fire ãéá åýêïëç åêêßíçóç

Êùäéêüò: 65411 Ôýðïò: RBC-30 SESA

Êùäéêüò: 65412 Ôýðïò: RBC-30 SBT  Kυβισμός: 30 cm3 Περιλαμβάνει: • 2 êåöáëÝò ìåóéíÝæáò • ÉìÜíôá áíÜñôçóçò • Êëåéäß óõíáñìïëüãçóçò • 10 ìåóéíÝæåò γéá êåöáëÞ Pro Cut II™ • 6 ì. ìåóéíÝæá ãéá êåöáëÞ Reel-Easy™ • Ôñßöôåñï äßóêï êïðÞò • Ìðáôáñßá 12V • ÖïñôéóôÞ ìðáôáñßáò • ËÜäé 2÷ñïíïõ êéíçôÞñá

ÅÎÁÑÔÇÌÁ ØÁËÉÄÉ ÌÐÏÑÍÔÏÕÑÁÓ AHF-03 κωδ.: 65491 τιμή: 129,15 € 77,49 €

 Kυβισμός: 30 cm3

ÅÎÁÑÔÇÌÁ ÁËÕÓÏÐÑÉÏÍÏ APR-04 Περιλαμβάνει: • 2 êåöáëÝò ìåóéíÝæáò • ÉìÜíôá áíÜñôçóçò • Ôñßöôåñï äßóêï êïðÞò • ËÜäé 2÷ñïíïõ êéíçôÞñá

κωδ.: 65490 τιμή: 221,40 € 132,84 €

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ • Éó÷õñü êïíôáñïðñßïíï • Ôçëåóêïðéêüò Üîïíáò ãéá ðñüóâáóç óå óçìåßá ìå ýøïò Ýùò 4 ìÝôñá • Åñãïíïìéêüò ó÷åäéáóìüò ìå êëßóç êåöáëÞò 15˚ • Áõôüìáôï óýóôçìá ëßðáíóçò áëõóßäáò ÐåñéëáìâÜíει: • ËÜäé áëõóßäáò • Êëåéäß óõíáñìïëüãçóçò • ÉìÜíôá áíÜñôçóçò • ÈÞêç ëÜìáò

0 mm Þêïò 270 Ï ë éê ü Ì ÌÇÊÏÓ ËÁÌÁÓ

Êùäéêüò: 65442 Ôýðïò: RPP-720

ÉÓ×ÕÓ ÔΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ÂΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ÂΑΡΟΣ

227,55 € -40%

136,53 €

20 cm 720 Watt 15 m/sec 3/8” 3,9 Kg

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ Made in Italy by Active

2HP

299 €

Êùäéêüò: 40918 Ôýðïò: VIPER 3.4

Συνοδεύεται με εξάρτημα θαμνοκοπτικού. Δέχεται (προαιρετικά) εξαρτήματα μπορντουροψάλιδο και κονταροαλυσοπρίονο

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á. 23%

3


ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ - ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ 300 W

60,27 €

600 W

Δυνατό μοτέρ

-40%

36,16 €

1000 Watt

301,35 € -40%

Êùäéêüò: 65404 Ôýðïò: RLT-3025 F

95,20 €

180,81 €

Με αναδιπλούμενο βραχίονα  300 W  κοπή i 250 mm  μεσινέζα i 1,2 mm

158,67 € -40% Êùäéêüò: 65403 Ôýðïò: RLT-6038 EX

Êùäéêüò: 65407 Ôýðïò: RBC-1000EX

ÐåñéëáìâÜíει: KåöáëÞ ìåóéíÝæáò

400 W

77,49 €

• Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη μεταφορά

-40%

46,49 €

 600 W  κοπή i 380 mm  μεσινέζα i 1,5 mm

Êùäéêüò: 65405 Ôýðïò: RLT-4025

Äéáéñïýìåíïò άîïíáò

Ëõ÷íßá Ýíäåéîçò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò.

Εργονομική, αντιολισθητική λαβή για ασφαλή χειρισμό

 400 W  κοπή i 250 mm  μεσινέζα i 1,5 mm

Ëõ÷íßá Ýíäåéîçò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò.

Εργονομική, αντιολισθητική λαβή για ασφαλή χειρισμό

ÐåñéëáìâÜíει: KåöáëÞ ìåóéíÝæáò

500 W

ÐåñéëáìâÜíει: • KåöáëÞ ìåóéíÝæáò • ÉìÜíôá áíÜñôçóçò

KRAFT 300W

125,46 € -40%

75,28 €

300 W

39,36 €

Êùäéêüò: 65402 Ôýðïò: RLT-5030 S

Με περιστρεφόμενη κεφαλή για κοπή κάθετα 90˚

4

-40%

23,62 €

ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ ME ΜΕΣ./ΔΙΣΚΟ ÄΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ÌΕΣΙΝΕΖΑ ÂΑΡΟΣ

 500 W  κοπή i 300 mm  μεσινέζα i 1,5 mm

ÐåñéëáìâÜíει: • Κεφαλή μεσινέζας • Ôñßöôåñï äßóêï êïðÞò • ÉìÜíôá áíÜñôçóçò

380/200 mm

i 200 x 25,4 mm i 2,0 mm 4,8 Kg

Êùäéêüò: 69201 Ôýðïò: KGT 2530  300 W  κοπή i 250 mm  μεσινέζα i 1,2/1,4 mm ÐåñéëáìâÜíει: Κεφαλή μεσινέζας

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á. 23%


ΚΕΦΑΛΕΣ - ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ KRAFT Êùäéêüò: 69382

7,13 €

-30%

ECO v Για ελαφριά χρήση.

-30%

4,99 €

ÊÙÄΙΚΟΣ 69350 69351 69352

UNIVERSAL FIX LINE 4 EΞΟΔΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

PRO v Επαγγελματική σειρά. v 3πλάσια απόδοση κοπής σε σχέση με την σειρά ECO.

Êùäéêüò: 69381

9,72 €

-30%

6,80 €

PRO SILENT v Ελικοειδής (στριφτή). v Χαμηλού θορύβου. v Για επαγγελματική χρήση.

UNIVERSAL FIX LINE 4 EΞΟΔΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

Êùäéêüò: 69383

11,69 €

-30%

8,18 €

UNIVERSAL SPEED FEED AYTOMATH (για γρήγορη & εύκολη επανατροφοδότηση με μεσινέζα χωρίς άνοιγμα) Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

Êùäéêüò: 69384

14,27 €

D-TWIST v Τετράγωνη ελικοειδής. v Με ενισχυμένο

-30%

9,99 €

πυρήνα. v Χαμηλού θορύβου. v Για επαγγελματική χρήση και μεγάλη απόδοση κοπής.

ALU

v Τετράγωνη αλουμινίου. v Ενισχυμένη με αλουμίνιο για ακόμη μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής.

D-CUT

v Τετράγωνη με

UNIVERSAL SPEED FEED AYTOMATH με μεταλλικό δίσκο για καλύτερη προστασία από τα χτυπήματα και μεγαλύτερη αντοχή Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

ενισχυμένο πυρήνα. v Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες. v Ανθεκτική, μεγάλης αντοχής για υψηλές αποδόσεις. Σε τεμάχια των 42 cm.

ÊÙÄΙΚΟΣ 69357 69359 69360 69362 69363 69364 69365 69366 69367

ÊÙÄΙΚΟΣ 69372 69374 69375 69377 69378 69379 69369 69370 69371

ÊÙÄΙΚΟΣ 69343 69344 69345 69346 69347 69348 69349

ÊÙÄΙΚΟΣ 69335 69336 69337 69338 69339 69340 69341

ÊÙÄΙΚΟΣ

i(mm) 1,30 1,65 2,00

i(mm) 2,40 3,00 2,40 3,00 3,50 4,00 3,00 3,50 4,00

1,05 € 0,73 € 1,41 € 0,99 € 1,85 € 1,29 €

TIMH

15 m 15 m 87 (450gr) 56 (450gr) 41 (450gr) 32 (450gr) 168 (1,35kg) 124 (1,35kg) 95 (1,35kg)

2,46 € 1,72 € 3,57 € 2,50 € 11,69 € 8,18 € 11,69 € 8,18 € 11,69 € 8,18 € 11,69 € 8,18 € 36,16 € 25,31 € 36,16 € 25,31 € 36,16 € 25,31 €

ΜΗΚΟΣ

15 m 15 m 87 (450gr) 56 (450gr) 41 (450gr) 32 (450gr) 168 (1,35kg) 124 (1,35kg) 95 (1,35kg)

i(mm) 3,00 3,00 3,50 4,00 3,00 3,50 4,00

ΜΗΚΟΣ 15 m 56 450gr 41 (450gr) 32 (450gr) 168 (450gr) 124 (450gr) 95 (1,35kg)

i(mm) 3,00 3,00 3,50 4,00 3,00 3,50 4,00

TIMH

15 m 15 m 15 m

ΜΗΚΟΣ

i(mm) 2,40 3,00 2,40 3,00 3,50 4.00 3,00 3,50 4,00

ΜΗΚΟΣ

ΜΗΚΟΣ

15 m 51 (450gr) 38 (450gr) 29 (450gr) 153 (1,35kg) 112 (1,35kg) 87 (1,35kg)

i(mm)

TIMH 2,71 € 3,94 € 12,92 € 12,92 € 12,92 € 12,92 € 36,90 € 36,90 € 36,90 €

1,89 € 2,76 € 9,04 € 9,04 € 9,04 € 9,04 € 25,83 € 25,83 € 25,83 €

TIMH 4,00 € 13,78 € 13,78 € 13,78 € 40,84 € 40,84 € 40,84 €

2,80 € 9,64 € 9,64 € 9,64 € 28,59 € 28,59 € 28,59 €

TIMH 4,24 € 13,65 € 13,65 € 13,65 € 38,75 € 38,75 € 38,75 €

2,97 € 9,56 € 9,56 € 9,56 € 27,12 € 27,12 € 27,12 €

ΜΗΚΟΣ

TIMH

15 m 47 (450gr) 35 (450gr) 27 (450gr) 142 (1,35kg) 105 (1,35kg)

4,80 € 3,36 € 14,27 € 9,99 € 14,27 € 9,99 € 14,27 € 9,99 € 40,84 € 28,59 € 40,84 € 28,59 €

4,00

81 (1,35kg)

40,84 € 28,59 €

3,50 4,00

20 x 0,42 m 15 x 0,42 m

3,69 € 3,69 €

69325 69326 69327 69328 69329 69330

3,00 3,00 3,50 4,00 3,00 3,50

69331 69333 69334

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á. 23%

2,58 € 2,58 €

5


ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ 115,62 € -40%

103,32 € -40%

69,37 €

61,99 €

Êùäéêüò: 69210 Ôýðïò: ΚLM 3010

Êùäéêüò: 69211 Ôýðïò: ΚLM 3211

• Ισχύς: 900 Watt • Πλάτος κοπής: 30cm • 3 ρυθμίσεις ύψους κοπής • Χωρητικότητα κάδου 30 lt.

• Ισχύς: 1100 Watt • Πλάτος κοπής: 32cm • 3 ρυθμίσεις ύψους κοπής • Χωρητικότητα κάδου 30 lt.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ 436,65 € -40%

344,40 € -40%

Êùäéêüò: 49775 Ôýðïò: SG 46 R-3,5HP

206,64 €

Êùäéêüò: 49777 Ôýðïò: SG 51 R-5,5HP

261,99 €

• Σασί από ατσάλι • Ισχύς: 5,5 HP • Πλάτος κοπής: 51cm • 5 ρυθμίσεις ύψους κοπής • Χωρητικότητα κάδου 60 lt.

• Σασί από ατσάλι • Ισχύς: 3,5 HP • Πλάτος κοπής: 44cm • 5 ρυθμίσεις ύψους κοπής • Χωρητικότητα κάδου 60 lt.

ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ KRAFT BENZINOKINHTO

HΛΕΚΤΡΙΚΟ

83,64 €

-35%

54,37 €

227,55 € -35% Με περιστρεφόμενη χειρολαβή

Êùäéêüò: 69232 Ôýðïò: ΚΗΤ 6168

Çëåêôñéêü øáëßäé ìðïñíôïýñáò ó÷åäéáóìÝíï ìå ôÝôïéï ôñüðï Ýôóé þóôå íá ðñïóöÝñåé áóöÜëåéá êáé ÉΣΧΥΣ 680 Watt åõêïëßá êáôÜ ôç ÷ñÞóç. ÅñãïíïìéêÞ ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 61 cm περιστρεφόμενη ÷åéñïëáâÞ, ãéá ÷ñÞóç ÁΠΟΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ 24 mm ôïõ øáëéäéïý êáé ìå ôá äýï ÷Ýñéá. ÂΑΡΟΣ 4,2 Kg ÖñÝíï ëÜìáò 0,5 sec.

6

147,91 €

Êùäéêüò: 49863 Ôýðïò: ΚΗΤ 2560D ÊΥΒΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΣ ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ ÉΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΒΑΡΟΣ

24,5 cm³ 1,2 HP 60 cm 0,33 lt 28 mm 5,5 Kg

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á. 23%

Äõíáôüôçôá ðåñéóôñïöÞò ôçò ÷åéñïëáâÞò +/-90ï


ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ “Betakut” ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ

Êùäéêüò: 621101 Ôýðïò: 8805

Êùäéêüò: 621102 Ôýðïò: 874

14,76 €

-35%

15,99 €

9,59 €

-35%

10,39 €

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΛΑΔΟΥ

Τύπου Αμόνι

Êùäéêüò: 621103 Ôýðïò: 887

31,98 €

Τύπου Αμόνι

Êùäéêüò: 621104 Ôýðïò: 869

-35%

35,67 €

20,79 €

23,19 €

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ - ΤΡΥΓΟΥ

Êùäéêüò: 621105 Ôýðïò: 870

Êùäéêüò: 621109 Ôýðïò: 897

33,21 €

-35%

7,26 €

21,59 €

ΓΚΑΖΟΝ - ΧΛΟΗΣ

15,38 €

-35%

ΨΑΛΙΔΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ

43,05 €

-35%

27,98 €

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ

Τύπου Αμόνι

60,27 €

-35%

39,18 €

ΠΡΙΟΝΙ

Ï ë éê ü

ÌÞêï

ò 180 0-30

109,47 € -35% 00 m m

71,16 €

Êùäéêüò: 621114 Ôýðïò: 918 ΨΑΛΙΔΙ- ΠΡΙΟΝΙ

ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ

Êùäéêüò: 621120 • Ôýðïò: S0016/30

41,82 €

-35%

27,18 €

-35%

14,39 €

4,72 €

Êùäéêüò: 621112 Ôýðïò: 733Τ

9,99 €

Êùäéêüò: 621113 Ôýðïò: 933Τ

-35%

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ

Êùäéêüò: 621111 • Ôýðïò: 601

22,14 €

-35%

Με θήκη μεταφοράς

Êùäéêüò: 621121 Ôýðïò: 912

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ

107,01 € -35%

69,56 €

Êùäéêüò: 621140 Ôýðïò: FE160

• Πάχος κοπής: 16mm • Διπλός κόπτης ασφαλείας • Μπαταρία Λιθίου 7,2V • Διάρκεια μπαταρίας 120 min. • Βάρος: 600gr

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á. 23%

7


ΣΚΑΠΤΙΚΑ KRAFT ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

172,20 € -40%

467,40 € -40%

620,70 € -40%

Κωδικός: 49836 Τύπος: KT 311 EL

Κωδικός: 49848 Τύπος: KT 400 Z

Κωδικός: 49849 Τύπος: KT 500 Z

• 4-χρονος κινητήρας 4,5ΗΡ • 1 ταχύτητα (εμπρός) • Πλάτος εργασίας 38 cm

• 4-χρονος κινητήρας 5,5ΗΡ • 1 ταχύτητα (εμπρός) • Πλάτος εργασίας 55 cm

103,32 €

280,44 €

361,62 €

• Ισχύς 1050 Watt • Πλάτος εργασίας 30 cm

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ

Κωδικός: 49829 701,10 € -40% Τύπος: KT 811 Z ,66 € με ιμάντα

420

• 4-χρονος κινητήρας 6,5ΗΡ • 2 ταχύτητες (1 εμπρός/ 1 όπισθεν) • Πλάτος εργασίας 55/85 cm

Κωδικός: 49821 854,85 € -40% Τύπος: K 810 ΝG ,91 € με κιβώτιο ταχυτήτων

512

• Σκαπτικό με στιβαρό σασί και κιβώτιο ταχυτήτων • 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν) • Πλάτος εργασίας 80 cm • Ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω) • Αριθμός μαχαριών 3+3 • Πλαϊνοί δίσκοι • 4-χρονος κινητήρας 196cc, τύπος KRAFT6,5ΗΡ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ

-40%

• Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα-πηνίο • 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν) • Ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ Συνοδεύονται με σετ μαχαιριών

8

ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΒΗ ΒΑΡΟΣ TIΜΗ ΤΙΜΗ ΕΚΠΤ. 40%

49823 ΚD 1000 G 6,5 HP 2 εμπρός 1 όπισθεν 80 - 100 c m Ρυθμιζόμενη 128 kg 1.820,40 €

1.092,24 €

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á. 23%

49824 ΚD 1100 G 10 HP 2 εμπρός 1 όπισθεν 80 - 100 cm Ρυθμιζόμενη 138 kg 2.103,30 €

1.261,98 €


ΚΗΠΟΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 6,5 Hp KRAFT

ΤΡΙΒΕΛΑ

412,05 € -40%

247,23 €

Êùäéêüò: 23455 (Σφήνα) Êùäéêüò: 23458 (Σπείρωμα)

Êùäéêüò: 69260 Ôýðïò: KED 521

ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ÂΑΡΟΣ

202,95 €

-30%

142,07 €

• Κυβισμός: 196 cm³ • Μέγιστη ισχύς: 6,5 HP/3600 R.P.M. • Καύσιμο: Αμόλυβδη βενζίνη • Χωρ. δοχείο καυσίμου: 3,6 lt • Λάδι λίπανσης: 10W-40 • Χωρητικότητα λαδιού: 0,5 lt • Εκκίνηση: Xειρόμιζα • Βάρος (καθαρό): 16 Kg • Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 430x380x390 mm • Αισθητήρας λαδιού: ΝΑΙ

52 cm3 1,2 lt 8,6 Kg

ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Óôç ôéìÞ ôçò ôñéâÝëáò äåí ðåñéëáìâÜíåôáé áñßäá.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT ÅîåëéãìÝíïι êéíçôÞñåò ìå õøçëÞ ñïðÞ, çëåêôñïíéêÞ áíÜöëåîç êáé êáñìðõñáôÝñ WALBRO. Eðßóçò äéáèÝôïõí: Áëõóßäåò OREGON, ÖñÝíï áëõóßäáò, Áíôéêñáäáóìéêü óýóôçìá, Áõôüìáôç êáé ñõèìéæüìåíç ðáñï÷Þ ëáäéïý.

215,25 € -40%

239,85 € -40%

Êùäéêüò: 49865 Τύπος: ΚCS 4040

Êùäéêüò: 49896 Τύπος: NCS 4040

129,15 €

ÌΗΚΟΣ ËΑΜΑΣ ÊΥΒΙΣΜΟΣ ÉΣΧΥΣ ÁΛΥΣΙΔΑ ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ÂΑΡΟΣ

143,91 €

40 cm 39,8 cm3 2,3 HP 3/8’’x1,3 mm 56 4,3 Kg

ÌΗΚΟΣ ËΑΜΑΣ ÊΥΒΙΣΜΟΣ ÉΣΧΥΣ ÁΛΥΣΙΔΑ ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ÂΑΡΟΣ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ

79,95 €

40 cm 40,1 cm3 2 HP 3/8’’x1,3 mm 56 4,6 Kg

ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ (ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ)

-30%

504,30 € -30%

353,01 €

55,97 €

ÊïðÞ Ìå ÃñáíÜæéá Áõôüìáôç ôñïöïäïóßá ãéá ôç êïðÞ ÷ùñßò ôçí åðÝìâáóç ôïõ ÷ñÞóôç.

Êùä: 610180 Ôýðïò: BC380 Koμποστοποιητής από πολυπροπυλαίνιο χωρητ.: 380 lt. Διαστ. (ΠxΒxΥ): 800x800x820 mm Διαστ. συσκευασίας (ΠxΒxΥ):800x130x679 mm

Êùäéêüò: 65437 Τύπος: RSH-2455 HG  Ισχύς: 2400 Watt  Ôαχύτητα περιστροφής: 55 R.P.M.  Ðάχος κλαδιού max.: 40 mm  Âάρος: 25 Kg

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á. 23%

9


ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

-35%

73,80 €

110,70 € -35%

47,97 €

71,96 €

Êùäéêüò: 43577 Ôýðïò: SP 400 ÉΣΧΥΣ 0,55 HP ΠΑΡΟΧΗ 7000 lt/h(max.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 8,0 m(max.) ΣΤΟΜΙΟ 1”-1”1/4 - 1”1/2 ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 5 mm(max.)

INOX

Êùäéêüò: 43582 Ôýðïò: SP 550 X

ÉΣΧΥΣ 0,75 HP ΠΑΡΟΧΗ 8500 lt/h(max.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 7,5 m(max.) ΣΤΟΜΙΟ 1”-1”1/4 ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 5 mm(max.)

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

-35%

93,48 €

147,60 € -35%

60,76 €

95,94 €

Êùäéêüò: 43586 Ôýðïò: SPD 750 ÉΣΧΥΣ 1 HP ΠΑΡΟΧΗ 12500 lt/h(max.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 8 m(max.) ΣΤΟΜΙΟ 1”-1”1/4 - 1”1/2 ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 35 mm(max.)

INOX

Êùäéêüò: 43590 Ôýðïς: SPD 1100 X

ÉΣΧΥΣ 1,5 HP ΠΑΡΟΧΗ 15500 lt/h(max.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 11 m(max.) ΣΤΟΜΙΟ 1”-1”1/4 - 1”1/2 ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 35 mm(max.)

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ • Áíïîåßäùôï óþìá áíôëßáò • ÖôåñùôÞ áðü ÷õôïóßäçñï • Áíïîåßäùôïò Üîïíáò • Åëáéïëßðáíôï ìïôÝñ • ÌÝãéóôç äéÜìåôñïò óùìáôéäßùí 25mm • ÌÝãéóôç âýèéóç áíôëßáò 10m • Èåñìïêñáóßá íåñïý 40˚C (max.)

282,90 € -35%

319,80 € -35%

183,89 €

207,87 €

Êùäéêüò: 63526 Ôýðïò: KSS-100

Êùäéêüò: 63527 Ôýðïò: KSS-200

ΚΩΔΙΚΟΣ ÉÓ×ÕÓ ΤΑΣΗ (V/Ηz) ÐÁÑO×Ç (max) ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO ÓÔOÌÉO ΒΑΡΟΣ

63526 1,0 HP 230/50 300 lt/min 14 m (max) 2΄΄ 24,5 Kg

63527 2,0 HP 230/50 350 lt/min 20 m (max) 2΄΄ 23,2 Kg

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 159,90 € -40% Êùäéêüò: 95,94 € 43595

Ôýðïò: SP 800Χ-3V

ÉΣΧΥΣ ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΜ. ΣΤΟΜΙΟ ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

10

1,1 HP 5500 lt/h 30 m 8m 1”1/4 0,5 mm

313,65 € -40%

188,19 €

ÉΣΧΥΣ ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΤΟΜΙΟ ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á. 23%

Êùäéêüò: 43594 Ôýðïò: DWP 900 1,2 HP 3100 lt/h (max) 54 m (max) 15 m (max) 1” 2 mm (max)


ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 4΄΄

ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ Ç (m)

ÊáôÜëëçëåò ãéá Üíôëçóç íåñïý áðü ðçãÜäéá Þ äåîáìåíÝò, ãéá ïéêéáêÞ êáé åðáããåëìáôéêÞ ÷ñÞóç. ÅëÜ÷éóôç äéÜìåôñïò ðçãáäéïý 4’’. ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý +35ïC. ÌÝãéóôç ðåñéåêôéêüôçôá ôïõ íåñïý óå Üììï 0,25%. ÌÝãéóôç âýèéóç áíôëßáò 100 m. Ç êáôáóêåýç ôçò áíôëßáò åßíáé óýìöùíç ìå ôá standards êáôÜ ÍÅÌÁ, Ý÷åé óþìá áíôëßáò êáé Üîïíá áðü áíïîåßäùôï áôóÜëé,öôåñùôÝò êáé äéá÷ùñéóôéêÜ áðü PPO êáé åëáéïëßðáíôï ìïôÝñ.

-35% ÐÁÑÏ×Ç Q

ÐÁÑÏ×Ç Q (m3/h) 96 mm

ÊÙÄÉÊÏÓ

ÔÕÐÏÓ

ÉÓ×ÕÓ (HP)

ΥΨΟΣ ÔÁÓÇ ΑΝΤΛΙΑΣ (V/Hz) (mm)

0

0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 ÐÁÑÏ×Ç Q (lit/min)

0

15

30

45

60

ΤΙΜΗ ΜΕ

ÔÉÌÇ

ΕΚΠΤΩΣΗ

75

35%

90

ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ H (m) 63529

4KWP-100/10

1,0

230/50

875

68

63

59

54

47

35

20

313,65 €

203,87 €

63530

4KWP-150/14

1,5

230/50

1016

96

88

83

76

66

50

28

356,70 €

231,86 €

63531

4KWP-200/18

2,0

230/50

1299

123 113

106

98

85

64

36

405,90 €

263,84 €

63533

4KWP-200/18Τ

2,0

400/50

1299

123 113

106

98

85

64

36

399,75 €

259,84 €

63532

4KWP-300/25

3,0

230/50

1524

171 157

148

136 118

88

50

504,30 €

327,80 €

63534

4KWP-300/25Τ

3,0

400/50

1425

171 157

148

136 118

88

50

485,85 €

315,80 €

63535

4KWP-400/32Τ

3,0

400/50

1694

219 201

189

174 151 113

64

608,85 €

395,75 €

ÇËÅÊÔÑÉÊÏÉ ÐÉΝÁΚÅÓ ÕÐÏÂÑÕ×ÉÙÍ ÁÍÔËÉÙÍ 4”

-30%

1,0-1,5-2,0 HP / 230V

ÊÙÄÉÊÏÓ 63581 63582 63583 63584

3,0 HP / 230V

ÔÕÐÏÓ 1,0 HP / 230 Volt 1,5 HP / 230 Volt 2,0 HP / 230 Volt 3,0 HP / 230 Volt

ÔÉÌÇ 36,90 € 40,59 € 55,35 € 61,50 €

ΕΚΠΤΩΣΗ 25,83 € 28,41 € 38,75 € 43,05 €

ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ 45,51 €

-35%

29,58 €

30,5 cm

59,04 €

38,38 €

Êùäéêüò: 43571 Ôýðïò: FP 38 ÉÓ×ÕÓ 38 Watt ÔÁÓÇ 230V / 50Hz ÐÁÑO×Ç (max) 1500 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 2,0m (max) ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ 3m (max) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 1/2’’ ÊÁËÙÄÉO 10 m ΘΕΡΜΟΚΡ. ΝΕΡΟΥ (max) 35˚C

-35%

35,5 cm

INOX

Êùäéêüò: 43573 Ôýðïò: FP 50X

ÉÓ×ÕÓ 50 Watt ÔÁÓÇ 230V / 50Hz ÐÁÑO×Ç (max) 1750 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 2,3m (max) ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ 3m (max) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 1/2’’ ÊÁËÙÄÉO 10 m ΘΕΡΜΟΚΡ. ΝΕΡΟΥ (max) 35˚C

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á. 23%

11


ΑΝΤΛΙΕΣ NEΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  Óþìá áíôëßáò áðü ÷õôïóßäçñï  Ìðñïýíôæéíç öôåñùôÞ  Áíïîåßäùôïò Üîïíáò  Ìax. èåñìïêñáóßá íåñïý +40ïC

ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

145,14 € -35% 62,73 €

94,34 €

-35%

40,77 €

Êùäéêüò: 63505 Ôýðïò: KPF-50 ÉÓ×ÕÓ 1,0 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz ÐÁÑO×Ç (max) 2500 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 38m (max.) ÓÔOÌÉO ÅÉÓ./ΕΞ. 1’’

 Ìax. ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,15%  Ìax. äéÜì. óùìáôéäßùí στο íåñό 1 mm

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ

Êùäéêüò: 63501 Ôýðïò: ΚSP-100L

 Ìax. ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,25%  Ìax. äéÜìåôñïò óùìáôéäßùí στο íåñό 3 mm

ÉÓ×ÕÓ 1,0 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz ÐÁÑO×Ç (max) 5000 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 40m (max.) ÓÔOÌÉO ÅÉÓ./ΕΞ. 1’’

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ INOX

285,36 € -35%

185,48 €

135,30 € -35%

87,95 €

Êùäéêüò: 63507 Ôýðïò: KCF-100 ÉÓ×ÕÓ 1,0 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz ÐÁÑO×Ç (max) 5400 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 35m (max.) ÓÔOÌÉO ÅÉÓ./ΕΞ. 1’’ / 1’’

 Ìax. ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,25%  Ìax. äéÜìåôñïò óùìáôéäßùí στο íåñό 3 mm

Êùäéêüò: 63519 Ôýðïò: KMC-200 I  Áíïîåßäùôï óþìá áíôëßáò  Áíïîåßäùôåò öôåñùôÝò  Áíïîåßäùôïò Üîïíáò  ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý +40˚C  ÌÝãéóôç ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,25%

ÉÓ×ÕÓ 2,0 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz ÐÁÑO×Ç (max) 5400 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 35m (max.) ÓÔOÌÉO ÅÉÓ./ΕΞ. 1’’1/4 x 1’’1/4

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ INOX

109,47 € -35%

147,60 € -35%

71,16 €

 Áíïîåßäùôï óþìá áíôëßáò  Μπρούντζινη öôåñùôή  Áíïîåßäùôïò Üîïíáò  ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý +40˚C  ÌÝãéóôç ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,25%  Ìax. äéÜìåôñïò óùìáôéäßùí στο íåñό 3 mm

12

Êùäéêüò: 43503 Ôýðïò: SGP 800X ÉÓ×ÕÓ 1,1 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz ÐÁÑO×Ç (max) 3200 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 40m (max) ÓÔOÌÉO 1’’

95,94 €

 Áíïîåßäùôï óþìá áíôëßáò  Μπρούντζινη öôåñùôή  Áíïîåßäùôïò Üîïíáò  ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý +40˚C  ÌÝãéóôç ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,25%  Ìax. äéÜìåôñïò óùìáôéäßùí στο íåñό 3 mm

Êùäéêüò: 63504 Ôýðïò: KSP 100 I ÉÓ×ÕÓ 1 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz ÐÁÑO×Ç (max) 3500 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 48m (max) ÓÔOÌÉO ÅÉÓ./ΕΞ. 1’’ ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦ. 9m (max.)

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á. 23%


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ - ΑΝΤΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

39,36 €

-40%

23,62 €

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΝΕΡΟΥ Äéáêüðôåé ôç ëåéôïõñãßá ôçò áíôëßáς, ðñïóôáôåýïíôÜò ôçν áðü ôç ëåéôïõñãßá ôçò åí êåíþ, óå ðåñßðôùóç Ýëëåéøçò íåñïý

20,05 €

Êùäéêüò: 43544 Ôýðïò: BR-15

-40%

12,03 €

 Τάση 230V/50Hz  Πίεση εκκίνησης 1,0bar-3,5bar  Θερμ. περιβαλλ. 60˚C  Βαθμός προστ. IP 65

Êùäéêüò: 43548 Ôýðïò: HYWK 0402

 Τάση 230V/50Hz  Πίεση λειτουργίας 0,6bar-6bar  Μήκος καλωδίου 1,2m

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

41,82 €

-40%

25,09 €

Êùäéêüò: 63760

246,00 € -40% Ôýðïò: Κ 25-30 Plus 147,60 € ÉÓ×ÕÓ ÊÉÍÇÔÇÑÁ (HP) 1,0

Êùäéêüò: 43545 Ôýðïò: WL-11

ÄÏ×ÅÉÏ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (lt.) 0,6 ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÔËÉÁÓ 1’’x 1’’ ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ max.(m) 29 8 ÐÁÑÏ×Ç max.((m³/h) ÂÁÑÏÓ (Kg) 6,5

 Τάση 230V/50Hz  Πίεση εκκίνησης 1,2bar/1,5bar/2,2bar  Θερμ. περιβαλλ. 60˚C  Βαθμός προστ. IP 65

 Áυτόματου αναρροφήσεως  Τετράχρονος κινητήρας

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

X INO

178,35 € -40%

107,01 €

Êùäéêüò: 43508 Ôýðïò: SGP 20/800 ÉÓ×ÕÓ ÔÁÓÇ ÐÁÑO×Ç (max) ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO ÓÔOÌÉO ÄO×ÅÉO ÊÁËÙÄÉO ÐÉÅÓÇ (max)

1,1 HP 230V / 50Hz 3200 lt/h 40m (max) 1’’ 20 lt 1,2 m 4 bar

202,95 € -40%

243,54 € -40%

121,77 €

Êùäéêüò: 63539 Ôýðïò: KSP-100L/24 ÉÓ×ÕÓ ÔÁÓÇ ÐÁÑO×Ç (max) ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO ÓÔOÌÉO ÄO×ÅÉO ÊÁËÙÄÉO ÐÉÅÓÇ (max)

1,0 HP 230V / 50Hz 3600 lt/h 45m (max) 1’’ 24 lt 4,5 bar

146,12 €

Êùäéêüò: 43512 Ôýðïò: SGP 20/1000X ÉÓ×ÕÓ ÔÁÓÇ ÐÁÑO×Ç (max) ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO ÓÔOÌÉO ÄO×ÅÉO ÊÁËÙÄÉO ÐÉÅÓÇ (max)

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á. 23%

1,5 HP 230V / 50Hz 3500 lt/h 44m (max) 1’’ 20 lt 1,2 m 4,4 bar

13


ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ • Ρυθμιζόμενο μπεκ. • Bαλβίδα ασφαλείας.

4,67 €

Διάθεση από 15/4/2014

• Ρυθμιζόμενο μπεκ ψεκασμού, βαλβίδα ασφαλείας. Μεγάλο άνοιγμα σε σχήμα χωνιού για εύκολο γέμισμα. • Ορειχάλκινος αυλός και μπεκ, μεγάλη σκανδάλη, εύκαμπτος σωλήνας 1,2m. • Aντλία υψηλής απόδοσης με μεταλλικό μοχλό πρεσαρίσματος.

-35%

3,04 €

Êùäéêüò: 621205 Τύπος: K-50 DW

Êùäéêüò: 621201 Τύπος: K-BG 10

 8 Lt.

16,61 €

 1 Lt.

-35%

10,79 €

 5 Lt.

5,17 €

14,76 €

-35%

-35%

9,59 €

3,36 €

Êùäéêüò: 621202 Τύπος: K-BG 15

Êùäéêüò: 621206 Τύπος: K-80 DW

 1.5 Lt. • Με εργονομικό σχεδιασμό του δοχείου για ευκολία στον ψεκασμό και προστασία της πλάτης. • Ορειχάλκινος αυλός και μπεκ, μεγάλη σκανδάλη για ευκολία στην χρήση , αντλία υψηλής απόδοσης, εύκαμπτος σωλήνας 1,2m.

29,52 €

• Με φλάντζες VITON για μεγαλύτερη αντοχή σε διαβρωτικά υγρά ψεκασμού. • Με τηλεσκοπικό αυλό αλουμινίου και ρυθμιζόμενο μπεκ, σκανδάλη βαρέως τύπου και αντλία υψηλής απόδοσης. • Με βαλβίδα ασφαλείας και γρήγορης αποσυμπίεσης.

-35%

41,82 €

27,18 €

19,19 €

Êùäéêüò: 621212 Τύπος: K-RC 120

Êùäéêüò: 621210 Τύπος: K-GD 120

 12 Lt.

 12 Lt.

33,21 €

-35%

45,51 €

21,59 €

-35%

29,58 €

Êùäéêüò: 621213 Τύπος: K-RC 160

Êùäéêüò: 621211 Τύπος: K-GD 160

 16 Lt.

 16 Lt. ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 15 μ. ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ & ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ

-35%

ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ ΒΕΝΤΑΛΙΑ DELUXΕ 19

Êùäéêüò: 69308

22,76 €

-40%

13,65 €

16,61 € 4,80 €

-40%

2,88 €

Êùäéêüò: 69312 • Με 7 προκαθορισμένους τρόπους εκτόξευσης νερού

14

Êùäéêüò: 69307

-40%

9,96 €

• Βεντάλια με 19 μπρούτζινα μπεκ ψεκασμού • Γραναζωτός μηχανισμός για ομαλή περιστροφή δεξιά-αριστερά • Δεν οξειδώνεται, δεν χρειάζεται συντήρηση • Με ενσωματωμένη βελόνα για καθαρισμό των μπεκ

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á. 23%


ΛΑΣΤΙΧΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟ (Made in Italy) ΤΕΝΑΤΕΧ AGRI

-35%

SPRING (ασύστροφος)

-35% • 5 στρώσεων • Ειδικό πλέγμα antitorsion για να μην συστρέφεται και τσακίζει όπως οι απλοί σωλήνες

• 4 στρώσεων

i

KΩΔΙΚΟΣ 621001 621002 621003 621004 621005 621006 621007 621008 621009 621010

1/2΄΄ 1/2΄΄ 1/2΄΄ 5/8΄΄ 5/8΄΄ 5/8΄΄ 3/4΄΄ 3/4΄΄ 1΄΄ 1΄΄

ΜΗΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 15m 8,61 € 5,60 € 25m 14,39 € 9,35 € 50m 28,78 € 18,71 € 15m 11,44 € 7,44 € 25m 19,19 € 12,47 € 50m 38,50 € 25,02 € 25m 31,37 € 20,39 € 50m 61,25 € 39,82 € 25m 53,51 € 34,78 € 50m 107,01 € 69,56 €

KΩΔΙΚΟΣ 621011 621012 621013 621014 621015 621016 621017 621018 621019 621020

i

1/2΄΄ 1/2΄΄ 1/2΄΄ 5/8΄΄ 5/8΄΄ 5/8΄΄ 3/4΄΄ 3/4΄΄ 1΄΄ 1΄΄

ΜΗΚΟΣ 15m 25m 50m 15m 25m 50m 25m 50m 25m 50m

ΤΙΜΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 15,87 € 10,31 € 26,45 € 17,19 € 52,64 € 34,22 € 19,43 € 12,63 € 32,47 € 21,11 € 64,82 € 42,13 € 50,43 € 32,78 € 100,86 € 65,56 € 78,97 € 51,33 € 158,06 € 102,74 €

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ 41,82€

47,97 €

-40%

28,78 €

25,09 €

Êùäéêüò: 69324 Τύπος: WT-015L

Êùäéêüò: 69323 Τύπος: WT-760M

• Προγραμματιστής αυτόματου ποτίσματος με οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD. Μεγάλη ευελιξία στην επιλογή της διάρκειας και της συχνότητας ποτίσματος • Πλήκτρο χρονοκαθυστέρησης • Πλήκτρο διακοπής ποτίσματος • Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας • Προσαρμόζεται σε βρύσες 3/4’’ και 1’’ • Λειτουργεί με μια αλκαλική μπαταρία 9V (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία) • Απλό στην εγκατάσταση • Εύκολο στη χρήση • Αποσπώμενη πρόσοψη με κάλυμα προστασίας

• Προγραμματιστής αυτόματου ποτίσματος με δυνατότητα επιλογής της συχνότητας και της διάρκειας ποτίσματος μέσω προεπιλεγμένων προγραμμάτων • Πλήκτρο χρονοκαθυστέρησης • Πλήκτρο διακοπής ποτίσματος • Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας • Προσαρμόζεται σε βρύσες 3/4’’ και 1’’ • Λειτουργεί με μια αλκαλική μπαταρία 9V (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία) • Απλό στην εγκατάσταση • Εύκολο στη χρήση • Αποσπώμενη πρόσοψη

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15m (Αυτόματο μάζεμα του λάστιχου)

92,25 €

-40%

55,35 €

ΚΑΡΟΥΛΙ ΤΟΙΧΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15m ΚΑΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 60m

Êùäéêüò: 69305

Êùäéêüò: 69303

-40%

55,35 €

-40%

33,21 €

Êùäéêüò: 69304

63,96 €

-40%

38,38 €

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á. 23%

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15m

Êùäéêüò: 69302

43,05 €

-40%

25,83 €

15


ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ 129,15 € -40%

130 €

77,49 €

• Με ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction, συνεχούς λειτουργίας ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò • Αντλία με κεφαλή ντουραλουμινίου, ενσωματωμένο by pass και μεταλλικά έμβολα • Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò - ðáýóçò ëåéôïõñãßáò (Total Stop). ΙΣΧΥΣ 2100 W

Êùäéêüò: 40282 Τύπος: ΤΙΜΕ 110 ΙΣΧΥΣ ΠΙΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ

Êùäéêüò: 40237 Ôýðïò: EQ 20

1700 W 110 bar 330 lt/h

ΠΙΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ

Συνοδεύεται με τα εξαρτήματα

130 bar 450 lt/h

Συνοδεύεται με τα εξαρτήματα

Turbo

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

344,40 € -35%

223,86 €

98,40 €

Êùäéêüò: 40267 Τύπος: STM 160

68,88 €

Êùäéêüò: 45874 Τύπος: VAC 20 S

 2500 W  160 BAR  510 Lt./h

ÉÓ×ÕÓ (Watt) max. ÔÁÓÇ (Volt/Hz) ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min) ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar) ΚΑΔΟΣ (lt) ÂÁÑÏÓ (Kg)

Συνοδεύεται με τα εξαρτήματα

+ δώρο

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

11,07 €

-30%

7,75 €

Êùäéêüò: 44440 CAR Συμπυκνωμένο απορρυπαντικό για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών. Κατάλληλο για πλύσιμο τόσο με το χέρι όσο και με υδροπλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης. Διαλύστε το στο νερό σε ποσοστό 3% έως 5% (για πλύσιμο με το χέρι) ή 30% έως 35% για πλύσιμο με πιεστικό μηχάνημα. Συσκευασία 2lt

16

1200 230/50 1800 180 20 7,5

Συνοδεύεται με:  Σωλήνα σπιράλ με λαβή  2 προεκτάσεις  Εξάρτημα σχισμής  Πέλμα υγρών  Φίλτρο αφρού

Turbo

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

-30%

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

12,67 €

18,45 €

-30%

12,92 €

8,87 €

Êùäéêüò: 64509 LCN 800

Êùäéêüò: 44441 SPRAYER

Για τον καθαρισμό σκληρής βρομιάς από το σασί, την μηχανή, μεταλλικά και αλουμινένια μέρη. Διαλύστε 1 μέρος απορρυπαντικού σε 10 έως 50 μέρη νερού, ψεκάστε την επιφάνεια και αφήστε το να δράσει για 2-5 λεπτά. Ξεπλύντε με νερό με υψηλή πίεση από το υδροπλυστικό μηχάνημα. Συσκευασία 2lt

-30%

Ισχυρό, συμπυκνωμένο, αρωματικό & απολυμαντικό κατάλληλο για καθαρισμό και απολύμανση των εγκαταστάσεων στη βιομηχανία τροφίμων, το γενικό καθαρισμό κτιρίων και τον καθαρισμό οχημάτων. Ένα αποτελεσματικό απορρυπαντικό που εξαλείφει επίμονους λεκέδες και δυσάρεστες οσμές· καταπολεμά των πολλαπλασιασμό βακτηρίων, επιβλαβών μικροοργανισμών, μύκητων και μούχλας. pH 7,8 - 8,2 Συσκευασία 5lt

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á. 23%


ΠΛΥΣΤΙΚO ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΣΚΟΥΠΑ 3.444,00 € -30%

2.410,80 €

Êùäéêüò: 40278 Τύπος: LKX 1515 LP

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ με 2 μοτέρ ΓΙΑ ΠΛΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ/ ΑΠΟΡΡOΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ

1.045,50 € -30%

731,85 €

Ζεστού νερού Υδρόψυκτο μοτέρ

Êùäéêüò: 45819 Τύπος: Solaris IF

 5500 W  150 BAR  900 Lt./h

Óêïýðá ðïõ åíäåßêíõôáé ãéá συχνή åðáããåëìáôéêÞ ÷ñÞóç.

Συνοδεύεται με τα εξαρτήματα

IÓ×ÕÓ (Watt) max. TΑΣΗ (V/Hz) ÑÏÇ ÁÅÑÁ (lt / min) ÕÐÏÐÉÅÓÇ (mbar) ÊÁÄÏÓ (lt) ÂÁÑÏÓ (Kg)

2 x 1200 230/50 6480 220 78 37

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ

774,90 € -40%

65450 464,94 € Êùäéêüò: Τύπος: RPW - 2200 C Kινητήρας

152 bar

Briggs & Stratton

 Συμπαγής κατασκευή  Τηλεσκοπική χειρολαβή  Τροχήλατο για εύκολη μεταφορά  Κινητήρας Briggs & Stratton  Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 7,6m

ÐåñéëáìâÜíåé: • Πιστόλι •Αυλό • Σωλήνα • 3 μπέκ: 0˚ - 25˚ χαμηλής πίεσης (απορρυπαντικού)

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΠΙΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ

158 cm³ 152 bar 456 lt/h

ΓΙΑ ΧΑΛΙΑ & ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

30,75 €

-30%

21,53 €

Êùäéêüò: 64510 LCB 740F Ισχυρό, συμπυκνωμένο, μεγάλου φάσματος εφαρμογών αλκαλικής βάσης κατάλληλο για κάθε είδους βρομιά, διαλύει και απαλείφει οργανικούς και ανόργανους λεκέδες.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χειρονακτικό καθαρισμό ή για καθαρισμό με υδροπλυστικά υψηλής πίεσης, αφροποιητές και σάρωθρα. pH (Sol. 1%) 6,9 - 7,9 Συσκευασία 5lt

31,98 €

-30%

22,39 €

Êùäéêüò: 64512 LCN 700 Συμπυκνωμένο καθαριστικό για χαλιά, μοκέτες και υφασμάτινες επιφάνειες και ταπετσαρίες που αναζωογονεί και προστατεύει τις ίνες. Δεν αφήνει κατάλοιπα και αναδύει ένα ευχάριστο άρωμα. Διαλύστε το στο νερό σε ποσοστό 2% έως 5%. pH 6,8 - 7,2 Συσκευασία 5lt

1.316,10 € -40%

789,66 €

Êùäéêüò: 65452 Τύπος: RPW - 2500WB Κινητήρας

180 bar

3 σε 1: Πολυμηχάνημα πλύσεως με πολλές δυνατότητες  Bενζινοκίνητο υδροπλυστικό με δυνατότητα: α) λειτουργίας ως υδροπλυστικό β) καθαρισμού δαπέδων και γενικά εξωτερικών χώρων. γ) καθαρισμού τοίχων, παραθύρων, ρολών, κλπ.  Μεγάλο πέλμα καθαρισμού i 38 cm για μέχρι και 10 φορές πιο γρήγορα αποτελέσματα  Κινητήρας HONDA  Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 5 m

ÐåñéëáìâÜíåé: • Πιστόλι • Αυλό • Σωλήνα • 4 μπέκ: 0˚- 15˚25˚ - απορρυπαντικού

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á. 23%

ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΠΙΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ

3 σε 1

160 cm³ 180 bar 520 lt/h

17


ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΨΗΣΤΙΕΡΕΣ

40,59 €

-40%

24,35 €

27,06 €

 Eιδική επένδυση σχάρας για υγιεινό ψήσιμο  Με αποσπώμενη αντίσταση  Εύκολη στον καθαρισμό  Πρακτική στη χρήση  Ιδανική για μπάρμπεκιου

-40%

16,24 €

Κωδικός: 661341 Τύπος: EG 1605

ÉÓ×ÕÓ 1600 Watt ÔÁÓÇ 220V-240V / 50Hz ΔΙΑΣΤ. ΣΧΑΡΑΣ 36x24cm ÂÁÑÏÓ 7,5 Kg

Κωδικός: 661343 Τύπος: EG 2004 + βάση  Με θερμοστάτη πολλαπλών ρυθμίσεων  Επιχρωμιωμένη για υγιεινό ψήσιμο  Εύκολη στον καθαρισμό  Πρακτική στη χρήση  Ιδανική για μπάρμπεκιου ÉÓ×ÕÓ 2000 Watt ÔÁÓÇ 220V-240V / 50Hz ΔΙΑΣΤ. ΣΧΑΡΑΣ 47x29cm ÂÁÑÏÓ 17 Kg

ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ

25,83 €

-40%

15,50 €

Κωδικός: 661323 Τύπος: CG 16R  Ψησταριά κάρβουνου με επιχρωμιωμένη σχάρα ψησίματος διαμέτρου 40 cm (16΄΄)  Σχάρα με 2 λαβές για μεγαλύτερη άνεση και ευκολία στη χρήση  Δυνατότητα τοποθέτησης της σχάρας σε 4 διαφορετικά επίπεδα ύψους για τέλεια ψησίματα

83,64 €

-40%

50,18 €

Κωδικός: 661321 Τύπος: CG 6040E

 Τροχήλατη ψησταριά κάρβουνου με επιχρωμιωμένη επιφάνεια ψησίματος 60x40 cm  Με σχάρα για ζέσταμα  Πλαϊνές προεκτάσεις και ράφι αποθήκευσης

18

61,50 €

-40%

36,90 €

Κωδικός: 661322 Τύπος: CG 22RB  Ψησταριά κάρβουνου με μεγάλη επιχρωμιωμένη επιφάνεια ψησίματος διαμέτρου 55 cm (22΄΄)  Αλουμινένιος δίσκος στάχτης  Τροχήλατη βάση και βοηθητικό ράφι με αντισκουριακή επικάλυψη

129,15 € -40% Κωδικός: 661320 Τύπος: CG 22RD

77,49 €

 Ψησταριά κάρβουνουμε μεγάλη επιχρωμιωμένη επιφάνεια ψησίματος διαμέτρου 55 cm (22΄΄)  Επισμαλτωμένος θάλαμος καύσης  Δοχείο συλλογής στάχτης  Ανοξείδωτη τροχήλατη βάση  Με 2 επιχρωμιωμένα βοηθητικά ράφια (πλαϊνό & κάτω)

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á. 23%


ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ -3 0 % (OPTIONAL) Σετ ρυθμιστής αερίου με σωλήνα 80 cm & 2 σφιγκτήρες Κωδικός: 661062 Τιμή: 11,69 € Τιμή εκπτ.: 8,18 €

172,20 € -35%

Πλαϊνή εστία

111,93 €

307,50 € -35%

283,82 €

Κωδικός: 661302 Τύπος: GBB19-3H

ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ  Με 2 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα 3kW ο καθένας  Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη  Σχάρα από επισμαλτωμένο χυτοσίδηρο, εύκολη στο καθάρισμα  Καπάκι από βαμμένο χάλυβα  Θερμόμετρο από ανοξείδωτο χάλυβα  Πλαϊνά ράφια από βαμμένο χάλυβα  Τρόλεϋ από βαμμένο χάλυβα με ρόδες για εύκολη μεταφορά

Κωδικός: 661303 Τύπος: GBB01-4B SB

ΜΕ 3 ΕΣΤΙΕΣ

• Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 44,5 x 41,5 cm • Διαστάσεις: (Π)110 x (Β)59 x (Υ)90 cm • Διαστάσεις συσκευασίας: 62 x 58 x 44 cm • Βάρος: 17,5 kg

-30%

436,65 € -35%

199,88 €

Κωδικός: 661301 Τύπος: GBB32-2T

 Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα 3kW ο καθένας  Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη  Σχάρα από επισμαλτωμένο χυτοσίδηρο, εύκολη στο καθάρισμα  Σχάρα για τη διατήρηση ή το ζέσταμα του φαγητού  Καπάκι από ανοξείδωτο χάλυβα  Θερμόμετρο από ανοξείδωτο χάλυβα  Πλαϊνά ράφια από βαμμένο χάλυβα  Τρόλεϋ από βαμμένο χάλυβα με ρόδες για εύκολη μεταφορά • Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 56,5 x 41,5 cm • Eπιφάνεια ζεστάματος: 57,5 x 11 cm • Διαστάσεις: (Π)122 x (Β)59 x (Υ)110 cm • Διαστάσεις συσκευασίας: 69 x 58 x 52,5 cm • Βάρος: 24 kg

ΜΕ 4+1 ΕΣΤΙΕΣ  Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα 3kW ο καθένας + 1 πλαϊνή εστία 2,5kW  Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη  Καπάκι από ανοξείδωτο χάλυβα διπλής επίστρωσης  Σχάρα από επισμαλτωμένο χυτοσίδηρο, εύκολη στο καθάρισμα  Θερμόμετρο από ανοξείδωτο χάλυβα  Πλαϊνό ράφι από βαμμένο χάλυβα  Τρόλεϋ από βαμμένο χάλυβα με 4 ρόδες για εύκολη μεταφορά • Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 67 x 41,5 cm • Eπιφάνεια ζεστάματος: 68 x 11 cm • Διαστάσεις: (Π)133 x (Β)59 x (Υ)110 cm • Διαστάσεις συσκευασίας: 80,5 x 58 x 52,5 cm • Βάρος: 31,4 kg

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΨΗΣΤAΡIΕΣ ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ÊÙÄÉÊOÓ 661397 ÔÉÌÇ 5,54 € ÔÉÌÇ ΕΚΠΤ. 3,87 €

ÊÙÄÉÊOÓ 661398 ÔÉÌÇ 14,76 € ÔÉÌÇ ΕΚΠΤ. 10,33 €

ΣΧΑΡΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΔΙΑΣΤ.: 23x23cm ÊÙÄÉÊOÓ 661394 ÔÉÌÇ 5,78 € ÔÉÌÇ ΕΚΠΤ. 4,05 €

ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΥΣΤΡΑ 38cm ÊÙÄÉÊOÓ 661395 ÔÉÌÇ 3,32 € ÔÉÌÇ ΕΚΠΤ. 2,32 €

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á. 23%

ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΑΝΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 17x27cm

i

ÊÙÄÉÊOÓ 661399 ÔÉÌÇ 9,84 € ÔÉÌÇ ΕΚΠΤ. 6,89 € ΓΑΝΤΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 33x13cm ÊÙÄÉÊOÓ 661396 ÔÉÌÇ 2,34 € ÔÉÌÇ ΕΚΠΤ. 1,64 €

19


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ EASY LINE • Ατσάλινοι μεντεσέδες, για μεγαλύτερη αντοχή και καλύτερο άνοιγμα - κλείσιμο • Συναρμολογείται εύκολα και παράγεται στην Ιταλία από πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά φιλικά στο περιβάλλον • Είναι κατάλληλη τόσο γιαεσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους

-30%

57,07 € 99,63 €

-30%

69,74 €

39,95 €

Êùäéêüò: 610007 Τύπος: E71/B

Êùäéêüò: 610008 Τύπος: E71/TP (με ράφια) Διαστάσεις: (Π)68x(B)37x(Y)163 cm

Διαστάσεις: (Π)68x(B)37x(Y)84 cm

ΜΠΑΟΥΛΟ CUBE

99,63 €

-30%

69,74 €

Êùäéêüò: 610009 Τύπος: E71/PS (με χώρο για σκούπα) Διαστάσεις: (Π)68x(B)37x(Y)163 cm

110,70 € -30%

77,49 €

Διαστάσεις: (Π)138x(Β)53x(Υ)57 cm

ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ CONCERT

Êùäéêüò: 610031 Τύπος: CΒ3/Η

ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ 20 ΘΕΣΕΩΝ

ΚΟΥΤΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

131,61 € -40%

78,97 €

Êùäéêüò: 610017 Ôýðïò: C50/172 AP Διαστάσεις: (Π)500x(B)390x(Y)1720 mm

20

11,07 €

-40%

6,64 €

Κωδικός: 631321 Τύπος: KB-20

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á. 23%

24,60 €

-40%

14,76 €

Κωδικός: 631330 Τύπος: FB-11


ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΚΗΠΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ  Δάπεδο από συνθετικά (πλαστικό + ξύλο) πλακάκια υψηλής αντοχής και αισθητικής  Ενισχυμένα πλαϊνά και πόρτες διπλού τοιχώματος προφίλ PVC (extruded)  Ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και στη φωτιά  Σκεπή (από ABS+PMMA) ανθεκτική στην UV ακτινοβολία  Δεν χρειάζονται συντήρηση

516,60 € -30%

381,30 € -30%

361,62 €

266,91 €

Êùäéêüò: 610302 Τύπος: Tuscany 100

Êùäéêüò: 610301 Τύπος: Tuscany 80

• Με 2 πόρτες • Διαστάσεις (ΜxΠxY):140x93x205 cm • Διαστάσεις συσκ. (ΜxΠxY): 113x204x19,5 cm • Βάρος: 56 Kg

• Διαστάσεις (ΜxΠxY): 98x100x205 cm • Διαστάσεις συσκ. (ΜxΠxY): 85x180x20 cm • Βάρος: 42 Kg

639,60 € -30%

447,72 €

Êùäéêüò: 610303 Τύπος: Tuscany 120 • Με 2 πόρτες • Διαστάσεις (ΜxΠxY): 138x143x213 cm • Διαστάσεις συσκ. (ΜxΠxY): 94,5x181x21,5 cm (σπιτάκι) 71x43,5x43 cm (δάπεδο) • Βάρος: 70 Kg

1.094,70 € -30%

766,29 €

Êùäéêüò: 610304 Τύπος: Tuscany 200 • Με 2 πόρτες • Διαστάσεις (ΜxΠxY): 221x182x217 cm • Διαστάσεις συσκ. (ΜxΠxY): 127x191,2x18,5 cm (σπιτάκι) 43x127x35,5 cm (δάπεδο) • Βάρος: 132 Kg

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

 Από γαλβανισμένο χάλυβα  Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας  Επινικελωμένη κλειδαριά ασφαλείας Συνοδεύονται με: • δύο κλειδιά • σετ βιδών στήριξης

19,68 €

-30%

44,77 €

Χρώμα ΜΑΥΡΟ ΛΕΥΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ

Κωδικός: 631310 Τύπος: ΗS-250K

Εξωτ. διαστάσεις: (Π)35x(Β)25x(Υ)25 cm Βάρος: 9Kg

-40%

11,81 €

Κωδικός 631323 631324 631322

63,96 €

Yψηλής ασφαλείας ιά ηλεκτρονική κλειδαρ

72,57 €

-30%

50,80 €

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á. 23%

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Κωδικός: 631302 Τύπος: ΗS-250E Εξωτ. διαστάσεις: (Π)35x(Β)25x(Υ)25 cm Βάρος: 9,5Kg

21


Made in Italy

΄

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ

Ο διάσημος ιταλικός οίκος BeNINcA που δραστηριοποιείται στους μηχανισμούς θυρών επαγγελματικών χώρων εδώ και 30 χρόνια, παρουσίασε πρόσφατα τους μηχανισμούς BYOU (By you), κατάλληλους για τις αυλόπορτες και γκαραζόπορτες των κατοικιών. Σας παρουσιάζουμε παρακάτω δύο από τους πιο δημοφιλείς μηχανισμούς της γκάμας ΒYOU με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές σύγχρονο και μοντέρνο σχεδιασμό σε εξαιρετικές τιμές. Όλοι οι μηχανισμοί τοποθετούνται εύκολα, γρήγορα χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις απλά ακολουθείτε τις αναλυτικές οδηγίες που συνοδεύουν τους μηχανισμούς.

FREEDOM

541,20 € -30%

Made in Italy by Beninca

378,84 €

Êùäéêüò: 631201 Τύπος: FREEDOM

Κατάλληλο για: συρόμενες πόρτες μέχρι 400 Kg.

ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΙΣΧΥΣ ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ

Περιέχει: l Κεντρική μονάδα μοτέρ 24V DC με ενσωματωμένο δέκτη l 1 ζευγάρι φωτοκύτταρα l Φανός l Δύο τηλεχειριστήρια l Προειδοποιητική ταμπέλα Δεν περιλαμβάνει την κρεμαγιέρα. Το μήκος της κρεμαγιέρας που απαιτείται εξαρτάται από το μήκος της πόρτας. Η τιμή της είναι ανά μέτρο.

230V AC 24V DC 80 W 0,6 Α ΣΥΧΝΗ -20oC / +70oC 10m/min IP 44 400 kg

BEAUTY

731,85 € -30%

512,30 €

Made in Italy by Beninca

Êùäéêüò: 631202 Τύπος: BEAUTY

Κατάλληλο για: ανοιγόμενες πόρτες μέχρι 2 μ. το κάθε φύλλο. Για πόρτες με άνοιγμα προς τα μέσα.

Περιέχει: l Δύο γραμμικούς μηχανισμούς 24V DC l Πίνακας ελέγχου 24V DC με ενσωματωμένο δέκτη l 1 ζευγάρι φωτοκύτταρα l Δύο τηλεχειριστήρια l Φανός l Προειδοποιητική ταμπέλα =130-150

Υ=110-150

22

ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 230V AC ΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ 24V DC ΙΣΧΥΣ 80 W ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3,5 Α ΧΡΗΣΗ ΣΥΧΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -20oC / +70oC ÔÁ×ÕÔÇÔÁ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 90o 12΄΄-18΄΄ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP 44 ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΘΕ ΦΥΛΛΟΥ 2m

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á. 23%


ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ EU Standard Σκάλες με πιστοποίηση ΕΝ131

eN131

150 KGS

κατάλληλες για οικιακή και ιδιωτική χρήση.

Maximum load

- 35% ΚΩΔΙΚΟΣ ÔÕÐOÓ AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ ΥΨΟΣ ΑΝΩ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm) ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm) ÂÁÑOÓ (kg) ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤ. 35%

631071 SA 3+1 3+1 840 1430 250x230 210 3,15 49,20 € 31,98 €

631072 SA 4+1 4+1 1050 1650 250x230 210 3,58 56,58 € 36,78 €

631073 SA 5+1 5+1 1260 1870 250x230 210 4,8 63,96 € 41,57 €

631074 SA 6+1 6+1 1470 2090 250x230 210 5,5 72,57 € 47,17 €

631075 SA 7+1 7+1 1680 2310 250x230 210 5,88 81,18 € 52,77 €

ΔΙΠΛΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΗ

EU Standard

eN131

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ max. (mm) ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm) ÂÁÑOÓ (kg) ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤ. 35%

Με βάση - πέλμα με αντιολισθητικά πατάκια για μεγαλύτερη ευστάθεια

150 KGS Maximum load

631110 SS7 14 (2x7) 3720 1990 30 x 30 280 6,6 110,70 € 71,96 €

631111 SS9 18 (2x9) 4280 2270 30 x 30 280 8,3 136,53 € 88,74 €

631112 SS11 22 (2x11) 4840 3140 30 x 30 280 9,4 162,36 € 105,53 €

- 35%

631113 SS14 28 (2x14) 5680 4000 30 x 30 280 12,5 233,70 € 151,91 €

ΤΡΙΠΛΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΗ

EU Standard

eN131

ΚΩΔΙΚΟΣ ÔÕÐOÓ AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ max. (mm) ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm) ÂÁÑOÓ (kg) ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤ. 35%

150 KGS

Με βάση - πέλμα με αντιολισθητικά πατάκια για μεγαλύτερη ευστάθεια

Maximum load

631120 SSS 8 24 (3x8) 5200 2270 30 x 30 280 11,6 178,35 € 115,93 €

631121 SSS 9 27 (3x9) 6000 2550 30 x 30 280 12,4 202,95 € 131,92 €

631122 SSS 10 30 (3x10) 6870 2830 30 x 30 280 14,0 223,86 € 145,51 €

631123 SSS 11 33 (3x11) 7890 3110 30 x 30 280 15,2 244,77 € 159,10 €

- 35% 631124 SSS 12 36 (3x12) 8730 3390 30 x 30 280 16,0 265,68 € 172,69 €

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á. 23%

23


FYLLADIO_SPRING2014_FINAL_Layout 1 6/3/2014 11:06 πμ Page 24

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 178,35 € -35%

239,85 € -35%

Êùäéêüò: 40135 Τύπος: ΕΜ24/2

Êùäéêüò: 40140 Τύπος: ΕΜ50/2

115,93 €

ÁÅÑÏÖÕËÁÊÉÏ (Lt) Lt / min ÐÉÅÓÇ (bar / psi) ÉÐÐÏÄÕÍÁÌÇ (HP)

155,90 €

24 206 8 / 116 2

ÁÅÑÏÖÕËÁÊÉÏ (Lt) Lt / min ÐÉÅÓÇ (bar / psi) ÉÐÐÏÄÕÍÁÌÇ (HP)

50 206 8 / 116 2

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ 190,65 € -40%

116,85 € -40%

114,39 €

70,11 €

Êùäéêüò: 47870 Αερόκλειδο 1/2΄΄ 59 kgm ÑÏÐÇ (Kgm) ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min)

Êùäéêüò: 47872 Αερόκλειδο 1/2΄΄ 84 kgm 59 7500 187 2,7 195

ÑÏÐÇ (Kgm) ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min)

17,22 €

-40%

10,33 €

Êùäéêüò: 42104

35,67 €

Ôýðïò: BL-27G HVLP ÊÙÄΙΚΟΣ 66501 66502 66503

Æ 8 x 13, Ñáêüñ 1/4΄΄

ÊÙÄÉÊOÓ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ÔÉÌÇ ΜΕ ΕΚΠΤ. 10 m 42105 20,91 € 12,55 € 20 m 42106 30,75 € 18,45 €

Κιτ πιστολιών STATUS ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ

Κιτ πιστολιών STATUS ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ

Êùäéêüò: 48601

Êùäéêüò: 48602

55,35 €

-40%

33,21 €

-35%

23,19 €

Æ 8 x 13, Ñáêüñ 1/4΄΄, 5 m

- 40%

84 7500 198 2,04 135

54,12 €

ΜΠΕΚ Æ 1,4 1,7 2,0

Oικολογικό χαμηλής πίεσης

-40%

32,47 €

28,29 €

-30%

19,80 €

Êùäéêüò: 610106 Ôýðïò: 613 (12 συρτ.) (ΠxBxY): 382x148x230 mm

24

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á. 23%


ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣH INVERTER ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ • Επαγγελματική ηλεκτροσυγκόλληση inverter υψηλής αξιοπιστίας με μεγάλες αποδόσεις• Ομαλό και εύκολο ξεκίνημα του τόξου. • Σταθερή λειτουργία συγκόλλησης για ομοιόμορφο γαζί, χωρίς πιτσιλίσματα. • Προστασία έναντι των διακυμάνσεων της τάσης εισόδου. • Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων RUTILE - BASIC - INOX.

67,96 €

Êùäéêüò: 65611

• Ëåéôïõñãßá ìå 2 öùôïêýôôáñα • Οπτικό πεδίο: 98 x 43mm • Ðñïóôáóßá áðï õðåñéþäç êáé õðÝñõèñç áêôéíïâïëßá (UV/IR) DIN 16 • ÅîùôåñéêÝò ñõèìßóåéò ôçò åõáéóèçóßáò óêßáóçò êáé ôçò ðñïóôáóßáò áðό DIN 9 Ýùò 13 • Áõôüìáôç Ýíáñîç êáé ðáýóç ëåéôïõñãßáò • Äéáêüðôçò åðéëïãÞò ãéá ëåéôïõñãßá ìå ÷ñÞóç çëåêôñïóõãêüëëçóçò Þ ôñï÷ßóìáôïò • ×ñüíïò óêßáóçò 0,000033 sec. • EðéëïãÞ ÷ñüíïõ åðáíáöïñÜò óå áíáìïíÞ 0,25 - 0,8 sec. • ÂÜñïò 450ãñ.

263,84 €

230 7,1 10-160 3,25-(4) 5,2

104,55 € -35% ÌÜóêá çëåêôñïóõãêüëλçóçò (Κάσκα) ìå çëåêôñïí. ößëôñï

405,90 € -35%

ÔÁÓÇ (V) ΙΣΧΥΣ (KVA) ÑÅÕÌÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ (A) ÇËÅÊÔÑOÄÉO i max (mm) ÂÁÑOÓ (kg)

MAΣΚΑ

Êùäéêüò: 65642 Τύπος: ARC 165 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Óôçí ôéìÞ ôùí inverter ðåñéëáìâÜíïíôáé ôá êáëþäéá ìå ôçí ôóéìðßäá êáé ôï óþìá ôçò ãåßùóçò.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ • 100% χαλκού • Èåñìéêü ðñïóôáóßáò • ÂåíôéëáôÝñ • ÐëÞñåò êéô åîáñôçìÜôùí (êáëþäéá, ôóéìðßäá, óþìá ãåßùóçò, ìÜóêá, âïýñôóá-ìáôóáêüíé)

100% ΧΑΛΚΟΥ

227,55 € -40%

Êùäéêüò: 60192 Ôýðïò: ORION 180C

136,53 €

TAÓÇ (V/Hz) 230/50-60 ÑÅÕÌÁ ÓÕÃÊÏË.(Á) 55 - 180 ÇËÅÊÔÑOÄÉO (mm) 1,5 - 3,25 ÊËÁÓÇ ÌOÍÙÓÅÙÓ H ÂÁÈÌOÓ ÐÑOÓÔ. ÉÑ 21S ÄÉÁÓÔ. ÌxÐxÕ (mm) 370x170x260 BAÑOÓ (kg) 17

i

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ - ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΠΑΓΚΟΥ ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

41,82 € Êùäéêüò: 41819 Ôýðïò: Τ-125 STD

31,37 €

ΜΕΓΓΕΝΗ ATΣΑΛΙΝΗ

ÔÑÏ×ÏÂÏÕÑÔÓÁ

-30%

21,96 €

-35%

27,18 € 34,44 €

72,57 €

47,17 €

Êùäéêüò: 41835 Ôýðïò: Τ/B 150

-30%

24,11 €

-35%

44,90 €

99,63 € Êùäéêüò: 40630 Ôýðïò: 4΄΄ (100mm)

-30%

-35%

64,76 €

ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΛΑΤΗ D.I.Y.

31,43 €

Êùäéêüò: 610141

17,22 €

-40%

10,33 €

Êùäéêüò: 610105 Êùäéêüò: 610104 Ôýðïò: 612 (16 συρτ.) Ôýðïò: 611 (24 συρτ.) (ΠxBxY): 382x148x230 mm

(ΠxBxY): 382x148x230 mm

Êùäéêüò: 610103 Ôýðïò: 601 (48 συρτ.) (ΠxBxY): 382x148x230 mm

Διαστάσεις(ΠxBxY): 646x17x385 mm Τα εργαλεία δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á. 23%

25


ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΑΓΚΑ eXPReSS

-30% ÊÙÄÉÊÏÓ ΤΥΠΟΣ

63002 GT125/250 12m

63006 GT250/500 18m

125/12 250/6 500 230/50 8/4 12 3,0 129,15 €

250/18 500/9 900 230/50 8/4 18 4,2 196,80 €

90,41 €

137,76 €

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m) ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m) ΙΣΧΥΣ (W) ΤΑΣΗ (V/Hz) TAX. ANYΨΩΣΗΣ (m/min) ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (m) ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (mm) ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30%

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΕΣ

547,35 € -40%

328,41 €

Êùäéêüò: 43893 Ôýðïò: B 164 • Μοτέρ 700 Watt ανοιχτού τύπου • Κάδος 162 lt.

ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ • Ικανότητα 2.5 ton • 2 Ñüäåò καουτσούκ • 4 ÑÜïõëá PU

571,95 € -40%

343,17 €

Êùäéêüò: 43895 Ôýðïò: M 170 • Μοτέρ 500 Watt κλειστού τύπου • Κάδος 174 lt.

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ Χειροκίνητο

Professional

1 ton ×ÅÉÑÏÊÉÍÇÔÏ ÐÅÑÏÍÏÖÏÑÏ 1.6 m • 2 Ñüäåò Nylon, ìå öñÝíï • 2 ÑÜïõëá Nylon

578,10 € -35%

375,77 €

Êùäéêüò: 43009 Ôýðïò: AC25

1.328,40 € -35%

863,46 € Êùäéêüò: 43016 Ôýðïò: ST 10

Óõíïëéêü ýøïò ðåñïíïöüñïõ: 1980 mm

26

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á. 23%


ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

344,40 € -40%

206,64 €

• Éó÷õñü ìïôÝñ 1600 W ôýðïõ INDUCTION (÷ùñßò êáñâïõíÜêéá).

725,70 € -40%

435,42 €

Êùäéêüò: 43481 Ôýðïò: ΒΜS-250 X

Êùäéêüò: 43488 Ôýðïò: CΜS-307 HD

i 250 mm

i 305 mm

ÄÉÓÊÏÓ i (mm) ÉÓ×ÕÓ (Watt) ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M) ÂÁÑÏÓ (Kg)

ÄÉÓÊÏÓ i (mm) ÉÓ×ÕÓ (Watt) ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M) ÂÁÑÏÓ (Kg)

250 x 30 1800 4200 15,5

ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΟΛΩΝΑΤΟ ΠΑΓΚΟΥ

313,65 € -35%

203,87 € Êùäéêüò: 42872 Τύπος: DF16G

ÉÊÁÍOÔ. ÔÑÕÐÇÌÁÔOÓ (mm) 16 ÉÓ×ÕÓ (Watt) 375 ÔÓOÊ (mm) (αυτόματο) 16 ÄÉÁÄÑÏÌÇ ÔÓÏÊ max. (mm) 65 OËÉÊO ÕØOÓ (mm) 900 ÄÉÁÌ. ÊOËÙÍÁÓ (mm) 60 ÁÐÏÓÔ. ÊÙÍÏÕ-ÊÏËÙÍÁÓ (mm) 155 ÄÉÁÓÔ. ÔÑÁÐÅÆ. (mm) i260 ÔÁ×ÕÔÇÔÅÓ 12 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 300-2550

i

ΚΟΡΔΕΛΑ ΞΥΛΟΥ BOSTON

ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΟΛΩΝΑΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ

584,25 € -35%

379,76 €

Êùäéêüò: 42891 Τύπος: DB16Η

339,79 €

 Δυνατό μοτέρ  Ψηφιακή ένδειξη του βάθους διάτρησης  Αυτόματα τσόκ  Φωτισμός του τραπεζιού εργασίας

ÉÊÁÍOÔ. ÔÑÕÐÇÌÁÔOÓ (mm) 16 ÉÓ×ÕÓ (Watt) 550 ÔÓOÊ (mm) (αυτόματο) 16 ÄÉÁÄÑÏÌÇ ÔÓÏÊ max. (mm) 85 OËÉÊO ÕØOÓ (mm) 1580 ÄÉÁÌ. ÊOËÙÍÁÓ (mm) 72 ÁÐÏÓÔ. ÊÙÍÏÕ-ÊÏËÙÍÁÓ (mm) 162 ÄÉÁÓÔ. ÔÑÁÐÅÆ. (mm) 290x290 ÔÁ×ÕÔÇÔÅÓ 16 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 180-2770

i

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ

528,90 € -40% 522,75 € -35%

305 x 30 1600 3000 25

317,34 €

Êùäéêüò: 626004 Τύπος: HBS 250 N

ÉÓ×ÕÓ ÌÏÔÅÑ (Watt) 370 ÔÁÓÇ (V/Hz) 230/50 ÁÐÏÓÔ.ÊÏÑÄÅËÁÓ ÊÏÑÌÏÕ (mm) 245 ÌÇÊÏÓ ÊÏÑÄÅËÁÓ (mm) 1790 ÐËÁÔÏÓ ÊÏÑÄÅËÁÓ (mm) 6-13 ÊËÉÓÇ ÔÑÁÐÅÆÉÏÕ 0O- 45O ÕØÏÓ ÊÏÐÇÓ max (mm) 120 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÑÁÐÅÆÉÏÕ (mm) 340x340 ÔÁ×ÕÔÇÔÁ ÊÏÑÄÅËÁÓ (m/min) 660 & 960 ÂÁÑÏÓ (Kg) 29

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á. 23%

Êùäéêüò: 66424 Τύπος: TC-1007

Με 7 συρτάρια (με ρουλεμάν) • Συνολικές διαστάσεις με τροχούς ΜxΠxΥ (mm): 680 x 458 x 995 • 5 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 570 x 410 x 74,5 • 2 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm): 570 x 410 x 153,5 • Βαφή πούδρας • Ρόδες i125 mm με φρένο • Βάρος (kg): 55

27


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ

430,50 € -30%

565,80 € -40%

301,35 €

339,48 €

Êùäéêüò: 63407 Τύπος: DS 225 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ

22

Ôç

00

ëå

óê

ïð

15 00 mm

éê ü

òó

ùë

Þí

áò

12 30 m m m 16 κλ m 50 εισ με m τό m πρ αν οέ οι κτ χτ ασ ό η

Êùäéêüò: 43440 Τύπος: BGS 225 U

βαλιτσάκι αποθήκευσης για εύκολη μεταφορά

ÉÓ×ÕÓ (Watt) 600 ÔÁÓÇ (Volt/Hz) 230/50 ÔÁ×ÕÔÇÔÁ (R.P.M.) 0 - 1000 ÄÉÓÊÏÓ VELCRO i (mm) 225 ÊÁËÙÄÉÏ (m) 4 ÂÁÑÏÓ (Kg) 5,0

ÉÓ×ÕÓ (Watt) 550 ÔÁÓÇ (Volt/Hz) 230/50 ÔÁ×ÕÔÇÔÁ (R.P.M.) 650 - 1600 ÄÉÓÊÏÓ VELCRO i (mm) 225 ÊÁËÙÄÉÏ (m) 4 ÂÁÑÏÓ (Kg) 4,7

Περιλαμβάνει: • 1 βαλιτσάκι • ÓùëÞíá óðéñÜë (4m), ãéá óýíäåóç ôïõ ôñéâåßïõ ìå çëåêôñéêÞ óêïýðá • 6 φύλλα λείανσης • 1 προέκταση

Περιλαμβάνει: • ÓùëÞíá óðéñÜë (4m), ãéá óýíäåóç ôïõ ôñéâåßïõ ìå çëåêôñéêÞ óêïýðá

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ (ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ) ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ (ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ) VELCRO GRINDING i 225 mm

- 30% Ç êáôáóêåõÞ ôïõò áðü ôï õëéêü P64E (ïîåßäéï ôïõ áëïõìéíßïõ) ôá êáèéóôÜ õøçëÞò áíôï÷Þò êáé ìåãÜëçò áðüäïóçò êáôÜëëçëá ãéá ëåßáíóç ôïß÷ùí (óïâÜò, óðáôïõëáñéóôÜ, ãõøïóáíßäá, êáèáñéóìüò ÷ñùìÜôùí), êáèþò îýëéíùí êáé ðëáóôéêþí åðéöáíåéþí.

HΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ BULLE

ÊÙÄÉÊÏÓ 68075 68076 68077 68078 68079 68080 68081 68082

TYΠΟΣ GR 40 GR 60 GR 80 GR 100 GR 120 GR 150 GR 180 GR 240

TIMH / ÔÅÌ. ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 1,38 € 0,96 € 1,23 € 0,86 € 1,11 € 0,77 € 1,11 € 0,77 € 1,11 € 0,77 € 1,11 € 0,77 € 1,11 € 0,77 € 1,11 € 0,77 € Συσκευασία 10 τεμ.

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ

246 € Êùäéêüò: 43499 Τύπος: BVC-25PT

Διάθεση από 15/4/2014

116,85 € -30% Êùäéêüò: 43476 Τύπος: ΜΒ 1206

81,80 €

ΙΣΧΥΣ (Watt) 1200 ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) 0-500/0-700 ΑΝΑΔΕΥΤ. max. (mm) 120 ΑΞΟΝΑΣ M14x2 (θηλυκός) ΒΑΡΟΣ (kg) 5,1

i

 Ìå áõôïêáèáñéæüìåíï ößëôñï  Σκούπα ειδική για τριβεία τοίχου  ΧñÞóç και ìå άλλα çëåêôñéêÜ åñãáëåßá

28

Περιλαμβάνει: • 1 πτερύγιο ανάδευσης i 120 mm

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á. 23%


ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

61,50 €

-40%

36,90 €

103,32 € -40%

Êùäéêüò: 42639 Ôýðïò: BTC-500

61,99 €

Êùäéêüò: 42629 Ôýðïò: BTC-530  Βάση αλουμινίου

 Ατσάλινη βάση  Πλάτος 180mm ΚΟΠΗ ευθεία 0° (mm) διαγώνιο 45° (mm)

193,11 € -40%

 Βάση αλουμινίου  Ενισχυμένη λαβή από χυτό αλουμίνιο, για κοπές ακριβείας  Ρύθμιση ύψους κοπής  Εύκολη ρύθμιση για γωνιακές κοπές μέχρι 45˚  Δυνατότητα αντικατάστασης του καρβιδίου (Æ 16 x Æ 4 x 3 mm)

115,87 €

Êùäéêüò: 42633 Ôýðïò: BTC-630 S

ΚΟΠΗ ευθεία 0° (mm) διαγώνιο 45° (mm)

ΚΟΠΗ ευθεία 0° (mm) διαγώνιο 45° (mm)

500 350

243,54 € -40%

146,12 €

Êùäéêüò: 42634 Ôýðïò: BTC-750 S

ΚΟΠΗ ευθεία 0° (mm) διαγώνιο 45° (mm)

750 530

ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ

95,94 €

Êùäéêüò: 42694 Ôýðïò: TC-180 C

 Βάση αλουμινίου  Ενισχυμένη λαβή από χυτό αλουμίνιο, για κοπές ακριβείας  Ρύθμιση ύψους κοπής  Εύκολη ρύθμιση για γωνιακές κοπές μέχρι 45˚  Δυνατότητα αντικατάστασης του καρβιδίου (Æ 16 x Æ 4 x 3 mm)

630 445

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÕ ÔÕÐÏÕ i 180 mm - ECO

530 375

-40%

57,56 €

 Ηëåêôñéêüò êüöôçò ðëáêéäßùí õãñÜò êïðÞò  Ìå äõíáôüôçôá ðëáãéïêïðÞò  Óõíïäåýåôáé ìå äßóêï i180 mm

ÉÓ×ÕÓ (Watt) 450 ÄÉÓÊÏÓ i (mm) 180 x 22,2 x 2,2 ÔÑÁÐÅÆÉ (mm) 330 x 360 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 2950 ÊÏÐÇ 0˚(mm) 34 ÊËÉÓÇ ÔÑÁÐÅÆÉÏÕ 0˚- 45˚ ÂÁÑÏÓ (Kg) 9

i 200 mm -ΜΑΚΡΥ

375,15 € -40%

Êùäéêüò: 42681 Ôýðïò: ATR-200 L

225,09 €

 Çëåêôñéêïò êüöôçò ðëáêéäßùí õãñÜò êïðÞò ìå áíôëßá íåñïý  Ìå äõíáôüôçôá ðëáãéïêïðÞò  Óõíïäåýåôáé ìå äßóêï êïðÞò êáé βάση

ÉÓ×ÕÓ (Watt) ÔÁÓÇ (V/Hz) ÄÉÓÊÏÓ (mm) ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÊÏÐÇ 0Ï(mm) 45Ï(mm) ΜΗΚΟΣ ÊÏÐÇÓ max.(mm) ÔÑÁÐÅÆÉ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg)

i

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á. 23%

800 230/50 200 x 25,4 x 2,4 2950 36 29 720 990 x 394 31

29


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 14,4 Volt, NiCd

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18 Volt, NiCd

14,4 Volt Êùäéêüò: 43422 Ôýðïò: BCB 14

18 Volt Êùäéêüò: 43444 Ôýðïò: BCH 18C

104,55 € -40%

89,79 €

62,73 €

-35%

58,36 €

• Αυτόματο τσoκ • Μεταβλητή ταχύτητα 0-700 στρ./1’ • 22 θέσεις ρύθμισης ροπής • Μέγιστη ροπή 30 Nm • Ταχυφορτιστής 60 λεπτών • Μπαταρία χωρητικότητας 1,5 Ah

• Αυτόματο τσoκ • Μεταβλητή ταχύτητα 0-700 στρ./1’ • 5 θέσεις ρύθμισης ροπής • Μέγιστη ροπή 26 Nm • Ταχυφορτιστής 60 λεπτών • Μπαταρία χωρητικότητας 1,5 Ah

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 600 Watt

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 800 Watt

600 Watt

800 Watt

71,34 €

-35%

88,56 €

46,37 €

ΤΣΟΚ (mm) ΙΣΧΥΣ (Watt) ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ (mm) ΞΥΛΟ ΜΠΕΤΟΝ ΑΤΣΑΛΙ ÂÁÑÏÓ (Kg)

13 600 0-3000 ΝΑΙ 25 13 10 2,1

-40%

53,14 €

ΤΣΟΚ (mm) ΙΣΧΥΣ (Watt) ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ (mm) ΞΥΛΟ ΜΠΕΤΟΝ ΑΤΣΑΛΙ ÂÁÑÏÓ (Kg)

Êùäéêüò: 43467 Ôýðïò: ΙDB 1360 Περιλαμβάνει: • 1 πλαϊνή χειρολαβή • 1 οδηγό βάθους • 1 σετ καρβουνάκια • 1 βαλιτσάκι μεταφοράς

13 800 0-2800 ΝΑΙ

800 Watt 3 εργασιών

1200 Watt

147,60 € -30%

553,50 € -35%

ΙΣΧΥΣ (Watt) 800 ΤΑΧYT. ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ (R.P.M.) 0-900 ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΝΑΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ 3,0 Joule ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΞΥΛΟ/ΜΠΕΤΟΝ/ΑΤΣΑΛΙ (mm) 30/26/13 ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ SDS plus ΒΑΡΟΣ (Kg) 2,4

Περιλαμβάνει: • 1 πλαϊνή χειρολαβή • 1 οδηγό βάθους • 1 σετ καρβουνάκια

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS MAX

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΕΡΓΑΣΙΩΝ SDS PLUS

103,32 €

25 13 10 2,7

Êùäéêüò: 63401 Ôýðïò: ΙDB 1380

359,78 €

Êùäéêüò: 43469 Ôýðïò: RHB 326

ΙΣΧΥΣ (Wa tt) 1200 ÔÁ×ÕÔÇÔÁ (R.P.M.) 250-500 IKANOTHTA ÄÉÁÔÑÇÓÇÓ ÌÐÅÔÏÍ ÔÑÕÐÁÍÉ Æ max(mm) 45 IÓ×ÕÓ ÊÑÏÕÓÇÓ (Joule) 12 ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) 1375-2760 ÂÁÑÏÓ (Kg) 8

Περιλαμβάνει: • 1 τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα SDS Plus • 3 τρυπάνια • 1 καλέμι • 1 βελόνι • 1 βαλιτσάκι

Êùäéêüò: 43461 Ôýðïò: BRH 45

ΣΚΑΠΤΙΚΑ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ

1200 Watt Êùäéêüò: 63411 Ôýðïò: ΒΗ 1200

1300 Watt

Êùäéêüò: 63412 Ôýðïò: ΒΗ 1500B

Êùäéêüò: 43411 Ôýðïò: BÇ 1300

541,20 € -30%

344,40 € -30%

378,84 €

241,08 €

IÓ×ÕÓ ÊÑÏÕÓÇÓ (Joule) 14 ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) 2700-3700 ÂÁÑÏÓ (Kg) 6,2

30

1500 Watt

IÓ×ÕÓ ÊÑÏÕÓÇÓ (Joule) 6-25 ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) 1000-1900 ÂÁÑÏÓ (Kg) 10,5

30 x 410 mm

479,70 € -30%

IÓ×ÕÓ ÊÑÏÕÓÇÓ (Joule) ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) ÂÁÑÏÓ (Kg)

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á. 23%

335,79 €

46 1400 16


FYLLADIO_SPRING2014_FINAL_Layout 1 6/3/2014 11:11 πμ Page 31

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓωνΙΑΚΟΙ ΤΡΟχΟΙ

 115 - 710 Watt

 230 - 2100 Watt

Êùäéêüò: 43450 Ôýðïò: AGB 72-115

67,65 €

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ

135,30 € -30% Êùäéêüò: 43456

Êùäéêüò: 43408 Ôýðïò: AGB 21-230

-35%

94,71 €

Ôýðïò: APB 12-180

119,31 € -35%

43,97 €

77,55 €

ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) ΔΙΣΚΟΣ  (mm) ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ ΒΑΡΟΣ (kg)

660-3000 180 Μ14 3,7

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ryobi 14,4 Volt με 2 μπαταρίες

18 Volt με 2 μπαταρίες

196,80 € -40%

+ ΔΩΡΟ ΣΕΤ 30 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

93,48 €

-40%

118,08 €

233,70 € -40%

140,22 €

56,09 €

Êùäéêüò: 65081 Ôýðïò: BL 3500 V

Êùäéêüò: 650081 Ôýðïò: CHD 1442

Êùäéêüò: 65041 Ôýðïò: CDC 18022 N

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ - ΛΕΙΑνΣHΣ ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΛΕΠΤΟΥ ΠΑχΟΥΣ (FLAT) ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΠΗΣ

Κατάλληλοι για ατσάλι, ανοξείδωτο ατσάλι, σίδερο.

ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÁÓÔ. 68086 115x1,0x22,23mm 68087 125x1,0x22,23mm

ΣΥΣΚ. 50 τεμ. 50 τεμ.

-30%

ÔÉÌÇ ANA TEM. 1,08 € 0,76 € 1,14 € 0,80 €

Επιπλέον προσφορά!

Πληρώνεις 50 και παίρνεις 5 επιπλέον ΔωΡΟ! Με κάθε αγορά 50 τεμαχίων στην τιμή της έκπτωσης, πέραν της αρχικής έκπτωσης, παίρνετε επιπλέον ΔωΡΟ 5 δίσκους κοπής.

ΛΕΙΑνΣΕωΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ (FLAP DISKS) ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ  Δίσκοι λείανσης με πτερύγια από ζιρκόνιο

Κατάλληλοι για ανοξείδωτο ατσάλι, ατσάλι υψηλής αντοχής, μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο, χυτοσίδηρο.

ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÁÓÔ. ÊÏÊÊÙÓÇ ÓÕÓÊ. 68001 115 x 22,23 40 10 τεμ. 68002 115 x 22,23 60 10 τεμ. 68003 115 x 22,23 80 10 τεμ. 68004 115 x 22,23 120 10 τεμ. 68005 125 x 22,23 40 10 τεμ. 68006 125 x 22,23 60 10 τεμ. 68007 125 x 22,23 80 10 τεμ. 68008 125 x 22,23 120 10 τεμ.

ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙων

-30%

ÔÉÌÇ ÁÍÁ ÔÅÌ. 2,87 € 2,01 € 2,87 € 2,01 € 2,87 € 2,01 € 2,87 € 2,01 € 3,55 € 2,49 € 3,55 € 2,49 € 3,55 € 2,49 € 3,55 € 2,49 €

11,69 €

-30%

8,18 €

Êùäéêüò: 68098 Διάσταση: 115x1,7 Συσκευασία 1 τεμαχίου Κατάλληλος για ξηρά και υγρή κοπή

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á. 23%

31


FYLLADIO_SPRING2014_FINAL_Layout 1 6/3/2014 3:00 μμ Page 32

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ, INVERTER, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

KG 1000Si

ΚΛΕΙΣΤOY TYΠOY (Hχομόνωση)

590,40 € -40%

354,24 €

• 1000 Watt max. ισχύς • 900 Watt C.O.P. (αποδιδόμενη ισχύς συνεχούς λειτουργίας) • Κινητήρας: 1,8HP • Έξοδος DC 12V/7,5A • Χωρητικότητα καυσίμου: 2,7 lt.

Êùäéêüò: 63741

KG 2000Si

ΚΛΕΙΣTOY TYΠOY (Hχομόνωση)

867,15 € -40% • 2000 Watt max. ισχύς • 1600 Watt C.O.P. (αποδιδόμενη ισχύς συνεχούς λειτουργίας) • Κινητήρας: 3HP • Έξοδος DC 12V/7,5A • 2 πρίζες 230V • Χωρητικότητα καυσίμου: 3,6 lt.

ΒΕΝΖΙΝΗΣ

KG 7.0 EW

Êùäéêüò: 63743

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ TYΠOY

1.020,90 € -35%

Êùäéêüò: ,59 € 63753

663

*Συνοδεύεται με κιτ τροχών και χειρολαβές

520,29 €

• 5500 Watt max. ισχύς • 5000 Watt C.O.P. (αποδιδόμενη ισχύς συνεχούς λειτουργίας) • Κινητήρας 13ΗΡ • Εκκίνηση με μίζα • Έξοδος DC 12V/8,3A • Βολτόμετρο • 2 πρίζες 220V • Θερμικό προστασίας AVR • Χωρητικότητα καυσίμου: 25 lt.

KDG 7500 E

ΑΝΟΙΧΤΟΥ TYΠOY

1.709,70 € -40% • 5500 Watt max. ισχύς • 5000 Watt C.O.P. (αποδιδόμενη ισχύς συνεχούς λειτουργίας) • Κινητήρας: 11,5HP • Έξοδος DC 12V/8,3A • Χωρητικότητα καυσίμου: 15 lt.

1.025,82 €

Êùäéêüò: 43785

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

Δείτε τον πλήρη κατάλογο μηχανημάτων και εργαλείων της UNIMAC στο site: www.unimac.gr ή τηλεφωνήστε (μόνο για πληροφορίες) στο 210-3490330


ʃսŽ’…ƻ’ˆŽƻ‡ʍսƻ‘•ƻˆŒ…‹’ʍŽ‰‹սƻƻ քƻ’ʍ•www.airblock.gr

gˆ ʊ ɽ‹‰’ր„ˆ•ƻƻoʂɽƻʆɿ ɾʂ kɿ h ƻʆʈƻ ƻoրŽ„ʍ•ƻ ƻ ƻ ʄʍŽ‘’ˆրʍ–ƻƻ ƻh…‘‘ŒʍŽր‹ˆƻ ƻ  HMEN@JQHSHCHR FQ

Unimac Άνοιξη 2014 Φυλλάδιο Προσφορών  

Σε αυτό το φυλλάδιο θα βρείτε προσφορές σε αεροσυμπιεστές, εργαλεία αέρος, θαμνοκοπτικά KRAFT, RYOBI, μισινέζες, ψαλίδια κλαδέματος, σκαπτικ...

Unimac Άνοιξη 2014 Φυλλάδιο Προσφορών  

Σε αυτό το φυλλάδιο θα βρείτε προσφορές σε αεροσυμπιεστές, εργαλεία αέρος, θαμνοκοπτικά KRAFT, RYOBI, μισινέζες, ψαλίδια κλαδέματος, σκαπτικ...

Advertisement