Σχέδια βελτίωσης Αρ. Πρωτ: 2758

Page 1

ΑΔΑ: 97Φ57ΛΡ-86Ψ

signed by Ministry Ministry of Digitally of Digital Governance Date: 2024.01.03 Digital 15:02:23 EET ΑΔΑ: Governance Reason: Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Καλλισθένους 27 Πληροφορίες: Καραφύλλη Α. Τηλέφωνο: 2413511255 Email:a.karafylli@thessaly.gov.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Λάρισα 3 / 1 / 2024 Αρ. Πρωτ: 2758 Προς: Πίνακα Διανομής

Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης για ένταξη στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 534/2023 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως κάθε φορά ισχύει.

2.

Την αριθμ. 15840/156612 (ΦΕΚ 4788 τ.Β/26-10-2018) περί ολικής τροποποίησης - επικαιροποίησης του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/27-12-10) «Οργανισμός της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

3.

Τις διατάξεις του ν. 4314/2014, «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265).

4.

Τις διατάξεις του ν. 4914/2022 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. (Α’ 61)

5.

Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022.

6.

Την C (2015) 9170/11.12.2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014−2020 όπως κάθε φορά ισχύει.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1


ΑΔΑ: 97Φ57ΛΡ-86Ψ ΑΔΑ: 7.

To Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το “8.2.4. M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)” όπως κάθε φορά ισχύει.

8.

Την με αρ. πρωτ. 1065/19-4-2016 ΥΑ, με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» (Β΄ 1273) όπως ισχύει κάθε φορά.

9.

Την με αρ. πρωτ. 427/2-3-2023 YA, με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022.» (B’ 1414), όπως κάθε φορά ισχύει.

10. Την με αρ. πρωτ. 534/13.3.2023 ΥΑ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ 2014 – 2020, Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», όπως ισχύει κάθε φορά. 11. Την με αρ. πρωτ. 2545/17-10-2016, Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» (Β΄ 3447) όπως ισχύει κάθε φορά. 12. Τις αιτήσεις στήριξης για ένταξη στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, όπως αυτές υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 534/2023 Πρόσκλησης. 13. Τα πορίσματα των διοικητικών ελέγχων των αρμόδιων Γνωμοδοτικών Επιτροπών επί των αιτήσεων στήριξης, όπως αυτά έχουν συνταχθεί στο ΠΣΚΕ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΕΙ 1.

Πίνακα αιτήσεων που επιλέγονται για στήριξη (Παράρτημα Ι - Πίνακας Δικαιούχων). Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει 598 επιλέξιμες αιτήσεις που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 36.361.826,59€.

2.

Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη διότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας (Παράρτημα Ι - Πίνακας Απορριπτόμενων).

3.

Ο υποψήφιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, οφείλει να εισέρθει στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr , χρησιμοποιώντας το όνομα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2


ΑΔΑ: 97Φ57ΛΡ-86Ψ ΑΔΑ: χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και να ανατρέξει στο «Έντυπο Γνωμοδότησης Αίτησης Στήριξης» στα οποία περιέχονται τα αναλυτικά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου και τυχόν ειδικοί όροι. 4.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 της 427/2-3-2023, οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στους ανωτέρω πίνακες, έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής κατά έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999 επί των ανωτέρω αποτελεσμάτων.

5.

Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται άπαξ, ηλεκτρονικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την επομένη της έκδοσης της παρούσας.

6.

Κατά την ενδικοφανή προσφυγή ο υποψήφιος πρέπει να προσβάλει το σύνολο των στοιχείων της αξιολόγησης με τα οποία διαφωνεί (επιλεξιμότητα, βαθμολογία, άλλο), όπως αυτά εμφανίζονται στο «Έντυπο Γνωμοδότησης Αίτησης Στήριξης». Η εμφάνιση της βαθμολογίας στον πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και εμφανίζεται μόνο για το ενδεχόμενο υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής κατά του υπολογισμού της.

7.

Ενδικοφανείς προσφυγές που υποβάλλονται εκτός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν γίνονται παραδεκτές και αρχειοθετούνται χωρίς περαιτέρω εξέταση.

8.

Σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του κώδικα διοικητικής διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45), καθώς από τη διαδικασία προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, ο υποψήφιος δεν δύναται να ασκήσει αίτημα θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή. Συνεπώς, εφόσον ασκηθεί αίτημα θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή, δεν εξετάζεται.

9.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο «Διαύγεια», να δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του ΠΑΑ και να αναρτηθεί στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στις έδρες των ΔΑΟΠΕ Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας & Σποράδων, Τρικάλων.

10. Με ευθύνη των οικείων ΔΑΟΠΕ, αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν δηλώσει στο ΠΣΚΕ ο υποψήφιος και ο συντάκτης της αίτησης, ενημέρωση σχετικά με την ανάρτηση του πίνακα και τον ΑΔΑ του στο «Διαύγεια».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Αποδέκτες προς ενέργεια 1. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας 2.

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (ΕΥΕ) ΠΑΑ 2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3


ΑΔΑ: 97Φ57ΛΡ-86Ψ ΑΔΑ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.1.5 ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.1 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2022 Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Κωδικός Πρότασης

Περιφέρεια

Δήμος

ΤΚ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΒΕΛ2-06974

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

174050

104430

94.73

ΣΒΕΛ2-06648

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

246992

123496

92.77

ΣΒΕΛ2-04595

Θεσσαλίας

Τεμπών

40006

249990

149994

91.07

ΣΒΕΛ2-10208

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

181250

90625

90.04

ΣΒΕΛ2-09029

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

140050

84030

89.56

ΣΒΕΛ2-08909

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40002

54491,45

32694,87

89.49

ΣΒΕΛ2-00626

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

249000

149400

89.48

ΣΒΕΛ2-10569

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

250000

150000

89.08

ΣΒΕΛ2-02901

Θεσσαλίας

Ρήγα Φερραίου

37500

200000

120000

88.88

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ΣΒΕΛ2-10359

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

107880

64728

88.86

ΣΒΕΛ2-02920

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

185806

92903

88.67

ΣΒΕΛ2-10280

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

249199,5

124599,75

88.39

ΣΒΕΛ2-03579

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

224462,4

112231,2

87.90

ΣΒΕΛ2-10851

Θεσσαλίας

Ρήγα Φερραίου

37500

108257,5

64954,5

87.88

ΣΒΕΛ2-03677

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

158380

95028

87.81

ΣΒΕΛ2-02234

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41222

63360,4

31680,2

87.65

ΣΒΕΛ2-11017

Θεσσαλίας

Βόλου

38500

64643,85

38786,31

87.40

ΣΒΕΛ2-01066

Θεσσαλίας

Αλμυρού

37100

124762,66

74857,6

87.29

ΣΒΕΛ2-08945

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

175788

105472,8

87.27

ΣΒΕΛ2-04508

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40400

91055,56

54633,34

87.07

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4


ΑΔΑ: 97Φ57ΛΡ-86Ψ ΑΔΑ: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

ΣΒΕΛ2-10171

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

122200

61100

86.99

ΣΒΕΛ2-05615

Θεσσαλίας

Καλαμπάκας

42200

105050

63030

86.98

ΣΒΕΛ2-04411

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

62600

31300

86.87

ΣΒΕΛ2-11135

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

177000

88500

86.87

ΣΒΕΛ2-05965

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

238000

142800

86.72

ΣΒΕΛ2-07763

Θεσσαλίας

Τεμπών

40006

144503,26

86701,96

86.67

ΣΒΕΛ2-05887

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40002

157207

94324,2

86.66

ΣΒΕΛ2-07552

Θεσσαλίας

Βόλου

38500

73760

44256

86.57

ΣΒΕΛ2-08991

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

78000

46800

86.50

ΣΒΕΛ2-10162

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

192000

96000

86.50

ΣΒΕΛ2-05417

Θεσσαλίας

Πύλης

42037

105700,65

63420,39

86.49

ΣΒΕΛ2-05179

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41500

115170

69102

86.47

ΣΒΕΛ2-03125

Θεσσαλίας

Αλμυρού

37100

101370,4

50685,2

86.46

ΣΒΕΛ2-04505

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40400

94397,36

56638,42

86.44

ΣΒΕΛ2-07211

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40400

176560

88280

86.33

ΣΒΕΛ2-05244

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41223

200000

100000

86.32

ΣΒΕΛ2-07428

Θεσσαλίας

Ρήγα Φερραίου

37500

39003,8

19501,9

86.29

ΣΒΕΛ2-07888

Θεσσαλίας

Αλμυρού

37100

159870

95922

86.16

ΣΒΕΛ2-03058

Θεσσαλίας

Ρήγα Φερραίου

37500

32750

19650

86.12

ΣΒΕΛ2-03572

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

164300

82150

86.11

ΣΒΕΛ2-02863

Θεσσαλίας

Αλμυρού

37008

37322,86

22393,72

86.03

ΣΒΕΛ2-10542

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

250000

150000

85.83

ΣΒΕΛ2-01329

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

124700

62350

85.82

ΣΒΕΛ2-07792

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

72000

36000

85.66

ΣΒΕΛ2-07764

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

71682,8

35841,4

85.62

ΣΒΕΛ2-07673

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

114585

57292,5

85.61

ΣΒΕΛ2-06140

Θεσσαλίας

Παλαμά

43062

64250

38550

85.58

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5


ΑΔΑ: 97Φ57ΛΡ-86Ψ ΑΔΑ: 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

ΣΒΕΛ2-02899

Θεσσαλίας

Τεμπών

40008

69854

41912,4

85.50

ΣΒΕΛ2-08891

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

217609,99

130565,99

85.31

ΣΒΕΛ2-04396

Θεσσαλίας

Βόλου

38500

173000

103800

85.05

ΣΒΕΛ2-03123

Θεσσαλίας

Βόλου

38500

118900

71340

85.04

ΣΒΕΛ2-05221

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

99100

59460

85.01

ΣΒΕΛ2-09140

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

128550

64275

85.01

ΣΒΕΛ2-08035

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

158726,65

95235,99

84.98

ΣΒΕΛ2-04229

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40002

126917

76150,2

84.83

ΣΒΕΛ2-03021

Θεσσαλίας

Νοτίου Πηλίου

37006

145657,85

87394,71

84.80

ΣΒΕΛ2-03702

Θεσσαλίας

Βόλου

40300

64450,72

32225,36

84.78

ΣΒΕΛ2-05239

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40002

137172,81

82303,69

84.75

ΣΒΕΛ2-08044

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

165432,97

99259,78

84.75

ΣΒΕΛ2-07351

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

53200

26600

84.67

ΣΒΕΛ2-03136

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

103600

62160

84.63

ΣΒΕΛ2-02861

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41500

86100

51660

84.58

ΣΒΕΛ2-07610

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

103500

62100

84.58

ΣΒΕΛ2-10929

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

210000

105000

84.58

ΣΒΕΛ2-04091

Θεσσαλίας

Βόλου

38500

79996,5

47997,9

84.57

ΣΒΕΛ2-08041

Θεσσαλίας

Τεμπών

40006

114614,36

68768,62

84.54

ΣΒΕΛ2-06430

Θεσσαλίας

Ρήγα Φερραίου

37500

249963,78

124981,89

84.37

ΣΒΕΛ2-03374

Θεσσαλίας

Τεμπών

40003

92513,6

55508,16

84.35

ΣΒΕΛ2-09321

Θεσσαλίας

Φαρκαδόνας

42031

109494,5

54747,25

84.18

ΣΒΕΛ2-07760

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

76421,84

45853,1

84.17

ΣΒΕΛ2-08032

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40002

101750

61050

84.16

ΣΒΕΛ2-07003

Θεσσαλίας

Καρδίτσας

43100

217800

108900

84.14

ΣΒΕΛ2-07975

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

35010

250000

150000

84.07

ΣΒΕΛ2-05226

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

100582

60349,2

83.91

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6


ΑΔΑ: 97Φ57ΛΡ-86Ψ ΑΔΑ: 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

ΣΒΕΛ2-05677

Θεσσαλίας

Αλμυρού

37007

96925,43

58155,26

83.88

ΣΒΕΛ2-03094

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40002

113141

67884,6

83.83

ΣΒΕΛ2-04607

Θεσσαλίας

Τεμπών

40006

206100

123660

83.81

ΣΒΕΛ2-10182

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

148850

74425

83.80

ΣΒΕΛ2-07984

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

250000

150000

83.79

ΣΒΕΛ2-02842

Θεσσαλίας

Σκοπέλου

37004

92456,8

64719,76

83.74

ΣΒΕΛ2-07061

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

249589,31

124794,65

83.70

ΣΒΕΛ2-03458

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

51221

75134

37567

83.66

ΣΒΕΛ2-07634

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

53620

32172

83.60

ΣΒΕΛ2-10518

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41335

144372,74

72186,37

83.58

ΣΒΕΛ2-01551

Θεσσαλίας

Τεμπών

40006

109000

65400

83.57

ΣΒΕΛ2-07656

Θεσσαλίας

Πύλης

42100

72500

43500

83.53

ΣΒΕΛ2-01961

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40100

118800

71280

83.45

ΣΒΕΛ2-01804

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

194200

116520

83.43

ΣΒΕΛ2-05901

Θεσσαλίας

Πύλης

42100

58703

35221,8

83.41

ΣΒΕΛ2-01468

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

250000

150000

83.38

ΣΒΕΛ2-06452

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

197900

98950

83.34

ΣΒΕΛ2-02912

Θεσσαλίας

Ρήγα Φερραίου

37500

144000

86400

83.32

ΣΒΕΛ2-07749

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

80749,91

48449,95

83.32

ΣΒΕΛ2-09705

Θεσσαλίας

Καρδίτσας

43100

67472

40483,2

83.30

ΣΒΕΛ2-10185

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

40400

250000

125000

83.30

ΣΒΕΛ2-01419

Θεσσαλίας

Αλμυρού

35010

225418

135250,8

83.29

ΣΒΕΛ2-07632

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41005

90470

54282

83.29

ΣΒΕΛ2-09206

Θεσσαλίας

Τεμπών

40007

40922,51

24553,51

83.29

ΣΒΕΛ2-10184

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

177046,4

106227,84

83.28

ΣΒΕΛ2-08149

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

103000,05

61800,03

83.27

ΣΒΕΛ2-08949

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40400

119008

71404,8

83.26

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7


ΑΔΑ: 97Φ57ΛΡ-86Ψ ΑΔΑ: 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

ΣΒΕΛ2-03132

Θεσσαλίας

Αλμυρού

37100

43500

21750

83.24

ΣΒΕΛ2-03129

Θεσσαλίας

Βόλου

37100

33630

20178

83.23

ΣΒΕΛ2-07726

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

118362,08

71017,25

83.17

ΣΒΕΛ2-10701

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

75867,08

37933,54

83.11

ΣΒΕΛ2-10514

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

161840

80920

83.10

ΣΒΕΛ2-05985

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

90193,92

45096,96

83.09

ΣΒΕΛ2-07701

Θεσσαλίας

Καλαμπάκας

42200

133370

80022

83.02

ΣΒΕΛ2-06675

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43063

73000

43800

82.92

ΣΒΕΛ2-07207

Θεσσαλίας

Τεμπών

40006

220012,5

132007,5

82.89

ΣΒΕΛ2-04089

Θεσσαλίας

Αλμυρού

37007

100150

60090

82.81

ΣΒΕΛ2-00477

Θεσσαλίας

Ρήγα Φερραίου

38500

89525,14

53715,09

82.75

ΣΒΕΛ2-07829

Θεσσαλίας

Παλαμά

43062

106000

63600

82.74

ΣΒΕΛ2-04502

Θεσσαλίας

Τεμπών

40007

85069,52

42534,76

82.70

ΣΒΕΛ2-07613

Θεσσαλίας

Τεμπών

40004

45125,55

27075,33

82.64

ΣΒΕΛ2-06653

Θεσσαλίας

Αλμυρού

37008

46264,05

27758,43

82.57

ΣΒΕΛ2-04187

Θεσσαλίας

Αλμυρού

37007

43900

26340

82.53

ΣΒΕΛ2-07671

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

36536

21921,6

82.50

ΣΒΕΛ2-02071

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40002

105898

63538,8

82.47

ΣΒΕΛ2-03363

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40400

98613,2

59167,92

82.32

ΣΒΕΛ2-06191

Θεσσαλίας

Ρήγα Φερραίου

37500

40291

20145,5

82.29

ΣΒΕΛ2-08948

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

92000

55200

82.29

ΣΒΕΛ2-10202

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

158085

94851

82.23

ΣΒΕΛ2-07675

Θεσσαλίας

Τεμπών

40007

115090

69054

82.19

ΣΒΕΛ2-10186

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

40400

45680

22840

82.18

ΣΒΕΛ2-06820

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

103332,84

61999,7

82.16

ΣΒΕΛ2-08275

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

91350

54810

82.08

ΣΒΕΛ2-03016

Θεσσαλίας

Αλμυρού

37100

119494,22

71696,53

82.06

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8


ΑΔΑ: 97Φ57ΛΡ-86Ψ ΑΔΑ: 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

ΣΒΕΛ2-01648

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

41500

132996,35

66498,17

82.03

ΣΒΕΛ2-02593

Θεσσαλίας

Νοτίου Πηλίου

37010

29193,72

17516,23

81.94

ΣΒΕΛ2-07974

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

250000

150000

81.92

ΣΒΕΛ2-08946

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

145977,4

87586,44

81.92

ΣΒΕΛ2-02837

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

40829

24497,4

81.90

ΣΒΕΛ2-02911

Θεσσαλίας

Αλμυρού

37100

58966

29483

81.87

ΣΒΕΛ2-10877

Θεσσαλίας

Ρήγα Φερραίου

37500

104245,2

52122,6

81.77

ΣΒΕΛ2-02859

Θεσσαλίας

Ρήγα Φερραίου

37500

55505

27752,5

81.74

ΣΒΕΛ2-02166

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

91200

54720

81.72

ΣΒΕΛ2-01733

Θεσσαλίας

Τρικκαίων

42100

124500

74700

81.66

ΣΒΕΛ2-10181

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

250000

125000

81.66

ΣΒΕΛ2-09197

Θεσσαλίας

Τεμπών

40007

32361,35

19416,81

81.64

ΣΒΕΛ2-10735

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

135491

81294,6

81.64

ΣΒΕΛ2-10454

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

203047,2

121828,32

81.62

ΣΒΕΛ2-10545

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

101722,5

61033,5

81.61

ΣΒΕΛ2-07601

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

40011

110570

66342

81.55

ΣΒΕΛ2-05143

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

152850

76425

81.54

ΣΒΕΛ2-02414

Θεσσαλίας

Αλμυρού

37100

107434,29

64460,58

81.48

ΣΒΕΛ2-09035

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

135860

67930

81.48

ΣΒΕΛ2-07757

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

106300

63780

81.44

ΣΒΕΛ2-10818

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

40011

163050

81525

81.42

ΣΒΕΛ2-02867

Θεσσαλίας

Ρήγα Φερραίου

37500

41900

25140

81.37

ΣΒΕΛ2-10178

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

249999,98

149999,99

81.37

ΣΒΕΛ2-02850

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41500

53499,8

32099,88

81.33

ΣΒΕΛ2-02787

Θεσσαλίας

Αλμυρού

37100

120264

72158,4

81.31

ΣΒΕΛ2-05428

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

108550,16

54275,08

81.30

ΣΒΕΛ2-08809

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

127311,99

63655,99

81.29

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9


ΑΔΑ: 97Φ57ΛΡ-86Ψ ΑΔΑ: 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182

ΣΒΕΛ2-08866

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

249137,5

149482,5

81.18

ΣΒΕΛ2-09084

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

73400

44040

81.17

ΣΒΕΛ2-04475

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

248600

124300

81.11

ΣΒΕΛ2-05224

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

47994

28796,4

81.10

ΣΒΕΛ2-10187

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

32441,2

19464,72

81.05

ΣΒΕΛ2-07751

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

146030,15

73015,07

81.01

ΣΒΕΛ2-06442

Θεσσαλίας

Ρήγα Φερραίου

37500

59850

29925

81.00

ΣΒΕΛ2-09187

Θεσσαλίας

Τεμπών

40007

38032,1

22819,26

80.99

ΣΒΕΛ2-11034

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43068

195000

117000

80.95

ΣΒΕΛ2-07176

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

47232,43

23616,21

80.92

ΣΒΕΛ2-07734

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41500

115897,72

69538,63

80.91

ΣΒΕΛ2-03138

Θεσσαλίας

Ρήγα Φερραίου

37500

250000

125000

80.90

ΣΒΕΛ2-06158

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41334

18154

9077

80.90

ΣΒΕΛ2-09506

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

100596

50298

80.87

ΣΒΕΛ2-01450

Θεσσαλίας

Αλμυρού

37100

249704

124852

80.85

ΣΒΕΛ2-01075

Θεσσαλίας

Βόλου

38221

84520

42260

80.76

ΣΒΕΛ2-08858

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

40400

20200

80.75

ΣΒΕΛ2-03674

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

208594

104297

80.72

ΣΒΕΛ2-06156

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

129050

77430

80.57

ΣΒΕΛ2-03553

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41223

76491,1

45894,66

80.50

ΣΒΕΛ2-06737

Θεσσαλίας

Μουζακίου

43100

72000

36000

80.47

ΣΒΕΛ2-07777

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

59520

29760

80.45

ΣΒΕΛ2-09032

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

80850

48510

80.45

ΣΒΕΛ2-07380

Θεσσαλίας

Αλμυρού

37100

81800

40900

80.39

ΣΒΕΛ2-10235

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

124350

62175

80.37

ΣΒΕΛ2-05771

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

118244,8

70946,88

80.33

ΣΒΕΛ2-01336

Θεσσαλίας

Αγιάς

40007

163312

97987,2

80.31

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

10


ΑΔΑ: 97Φ57ΛΡ-86Ψ ΑΔΑ: 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209

ΣΒΕΛ2-05326

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

131180

65590

80.29

ΣΒΕΛ2-10353

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

141332,5

70666,25

80.26

ΣΒΕΛ2-07755

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41500

80522,1

48313,26

80.25

ΣΒΕΛ2-08592

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41500

91905

55143

80.21

ΣΒΕΛ2-01483

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

227198,5

113599,25

80.20

ΣΒΕΛ2-02784

Θεσσαλίας

Βόλου

37100

111400

66840

80.19

ΣΒΕΛ2-03472

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

43602

21801

80.19

ΣΒΕΛ2-08284

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

178200

106920

80.19

ΣΒΕΛ2-06903

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

160000

80000

80.09

ΣΒΕΛ2-04732

Θεσσαλίας

Βόλου

38333

60266,26

36159,76

80.06

ΣΒΕΛ2-07452

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

149544

89726,4

80.02

ΣΒΕΛ2-07738

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

53685

32211

80.02

ΣΒΕΛ2-00803

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

143031,7

71515,85

79.98

ΣΒΕΛ2-03237

Θεσσαλίας

Αλμυρού

37100

23979

14387,4

79.97

ΣΒΕΛ2-09184

Θεσσαλίας

Τεμπών

41500

48000

28800

79.95

ΣΒΕΛ2-08679

Θεσσαλίας

Τεμπών

40006

100070,4

60042,24

79.94

ΣΒΕΛ2-08951

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

145990

87594

79.93

ΣΒΕΛ2-03127

Θεσσαλίας

Τεμπών

40007

36114,2

21668,52

79.86

ΣΒΕΛ2-06329

Θεσσαλίας

Αλμυρού

37100

68000

34000

79.86

ΣΒΕΛ2-10760

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

84000

42000

79.85

ΣΒΕΛ2-08896

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

54247,6

32548,56

79.83

ΣΒΕΛ2-05892

Θεσσαλίας

Πύλης

42100

126000

75600

79.82

ΣΒΕΛ2-05382

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40010

244100

122050

79.81

ΣΒΕΛ2-08330

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41500

100050

60030

79.77

ΣΒΕΛ2-04490

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

162594,2

97556,52

79.75

ΣΒΕΛ2-10815

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

94750

56850

79.74

ΣΒΕΛ2-10188

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

57543,2

28771,6

79.73

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

11


ΑΔΑ: 97Φ57ΛΡ-86Ψ ΑΔΑ: 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236

ΣΒΕΛ2-03243

Θεσσαλίας

Ρήγα Φερραίου

38500

40800

24480

79.71

ΣΒΕΛ2-08852

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

189500

113700

79.68

ΣΒΕΛ2-03210

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

85129

51077,4

79.65

ΣΒΕΛ2-08864

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40400

249000

124500

79.64

ΣΒΕΛ2-08849

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

190200

95100

79.62

ΣΒΕΛ2-09643

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41447

12986

7791,6

79.55

ΣΒΕΛ2-03100

Θεσσαλίας

Βόλου

37100

161349,89

80674,94

79.52

ΣΒΕΛ2-09156

Θεσσαλίας

Αλμυρού

37100

73990

36995

79.47

ΣΒΕΛ2-11007

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

141045,11

70522,55

79.47

ΣΒΕΛ2-06740

Θεσσαλίας

Καρδίτσας

43100

64196,05

38517,63

79.40

ΣΒΕΛ2-07644

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

41500

114056

68433,6

79.40

ΣΒΕΛ2-02656

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

87965

43982,5

79.36

ΣΒΕΛ2-04404

Θεσσαλίας

Βόλου

38500

48365,4

29019,24

79.34

ΣΒΕΛ2-03001

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

50596,32

30357,79

79.32

ΣΒΕΛ2-01808

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

160800

80400

79.30

ΣΒΕΛ2-07890

Θεσσαλίας

Νοτίου Πηλίου

37006

95000

57000

79.24

ΣΒΕΛ2-09198

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

250000

125000

79.23

ΣΒΕΛ2-07612

Θεσσαλίας

Τεμπών

40007

36870,37

22122,22

79.19

ΣΒΕΛ2-06160

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40002

82700

49620

79.11

ΣΒΕΛ2-04738

Θεσσαλίας

Ρήγα Φερραίου

37500

66617

39970,2

79.03

ΣΒΕΛ2-02874

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

111900

67140

78.99

ΣΒΕΛ2-08230

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41500

99935,6

59961,36

78.98

ΣΒΕΛ2-03679

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

88470

44235

78.97

ΣΒΕΛ2-05791

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

39999,8

19999,9

78.95

ΣΒΕΛ2-07766

Θεσσαλίας

Τεμπών

40006

112525

56262,5

78.94

ΣΒΕΛ2-10378

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

60700

36420

78.94

ΣΒΕΛ2-05676

Θεσσαλίας

Αλμυρού

37100

94325

56595

78.92

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

12


ΑΔΑ: 97Φ57ΛΡ-86Ψ ΑΔΑ: 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263

ΣΒΕΛ2-07735

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41500

85500

51300

78.88

ΣΒΕΛ2-05927

Θεσσαλίας

Ρήγα Φερραίου

38500

197899,41

118739,64

78.86

ΣΒΕΛ2-11118

Θεσσαλίας

Λίμνης Πλαστήρα

43100

151999

91199,4

78.85

ΣΒΕΛ2-04086

Θεσσαλίας

Αλμυρού

37100

166500

83250

78.83

ΣΒΕΛ2-05102

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41005

61480

36888

78.82

ΣΒΕΛ2-04735

Θεσσαλίας

Νοτίου Πηλίου

37010

98243,01

58945,81

78.75

ΣΒΕΛ2-10393

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

249950

124975

78.74

ΣΒΕΛ2-04025

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

94342

47171

78.72

ΣΒΕΛ2-08954

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40300

141450

84870

78.72

ΣΒΕΛ2-01365

Θεσσαλίας

Αλμυρού

37100

177600

106560

78.70

ΣΒΕΛ2-07758

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

75350

45210

78.69

ΣΒΕΛ2-10886

Θεσσαλίας

Παλαμά

43100

152680

76340

78.69

ΣΒΕΛ2-10757

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41222

250000

124999,99

78.67

ΣΒΕΛ2-08033

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

137000

68500

78.63

ΣΒΕΛ2-00422

Θεσσαλίας

Σκοπέλου

37004

99661

69762,7

78.60

ΣΒΕΛ2-09483

Θεσσαλίας

Τρικκαίων

42100

123285,84

73971,51

78.60

ΣΒΕΛ2-10310

Θεσσαλίας

Τεμπών

40006

122160

61080

78.58

ΣΒΕΛ2-00915

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40002

60100

36060

78.54

ΣΒΕΛ2-10207

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

250000

150000

78.53

ΣΒΕΛ2-00837

Θεσσαλίας

Βόλου

37100

72292

43375,2

78.51

ΣΒΕΛ2-04733

Θεσσαλίας

Ρήγα Φερραίου

37500

61325,5

36795,3

78.50

ΣΒΕΛ2-08042

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

161512

96907,2

78.49

ΣΒΕΛ2-07980

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

250000

124999,99

78.48

ΣΒΕΛ2-07731

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

100488

60292,8

78.47

ΣΒΕΛ2-10711

Θεσσαλίας

Νοτίου Πηλίου

37100

63459,67

38075,8

78.40

ΣΒΕΛ2-01904

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

92239

55343,4

78.34

ΣΒΕΛ2-06119

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43063

120000

72000

78.34

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13


ΑΔΑ: 97Φ57ΛΡ-86Ψ ΑΔΑ: 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290

ΣΒΕΛ2-07985

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

120500

72300

78.34

ΣΒΕΛ2-01395

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

104750

62850

78.22

ΣΒΕΛ2-07560

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

108700

65220

78.16

ΣΒΕΛ2-03096

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41500

74000

37000

78.12

ΣΒΕΛ2-00630

Θεσσαλίας

Βόλου

37300

249096,04

149457,62

78.07

ΣΒΕΛ2-07286

Θεσσαλίας

Τεμπών

40006

249850

124925

78.05

ΣΒΕΛ2-07727

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

234077,6

140446,56

78.04

ΣΒΕΛ2-09839

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

124988

74992,8

77.97

ΣΒΕΛ2-08151

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

83000

41500

77.89

ΣΒΕΛ2-04731

Θεσσαλίας

Αλμυρού

37008

43617

21808,5

77.88

ΣΒΕΛ2-03208

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

41500

28977

14488,5

77.86

ΣΒΕΛ2-03091

Θεσσαλίας

Τεμπών

40006

60240

36144

77.84

ΣΒΕΛ2-04759

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

140500

70250

77.82

ΣΒΕΛ2-01671

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41500

143600

71800

77.80

ΣΒΕΛ2-10622

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

118720,62

71232,38

77.79

ΣΒΕΛ2-07736

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

85750

51450

77.75

ΣΒΕΛ2-00487

Θεσσαλίας

Ρήγα Φερραίου

37500

148000

88800

77.74

ΣΒΕΛ2-07603

Θεσσαλίας

Ρήγα Φερραίου

37500

75000

45000

77.69

ΣΒΕΛ2-03664

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

114204,36

68522,62

77.62

ΣΒΕΛ2-04767

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41500

86908

43454

77.62

ΣΒΕΛ2-10841

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

126740

63370

77.61

ΣΒΕΛ2-02623

Θεσσαλίας

Βόλου

37400

201377,77

100688,88

77.56

ΣΒΕΛ2-02258

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

111520

66912

77.45

ΣΒΕΛ2-08747

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

56137,95

33682,77

77.45

ΣΒΕΛ2-08782

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

54350

27175

77.45

ΣΒΕΛ2-10484

Θεσσαλίας

Νοτίου Πηλίου

37010

37511,6

22506,96

77.42

ΣΒΕΛ2-09756

Θεσσαλίας

Τεμπών

40006

124080

62040

77.35

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

14


ΑΔΑ: 97Φ57ΛΡ-86Ψ ΑΔΑ: 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317

ΣΒΕΛ2-05906

Θεσσαλίας

Καλαμπάκας

42200

17649,37

10589,62

77.25

ΣΒΕΛ2-00091

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41500

91925

55155

77.22

ΣΒΕΛ2-07607

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

103101,4

61860,84

77.16

ΣΒΕΛ2-00453

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

32450

19470

77.14

ΣΒΕΛ2-08906

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

42270,58

25362,35

77.11

ΣΒΕΛ2-05249

Θεσσαλίας

Φαρκαδόνας

42300

158000

94800

77.08

ΣΒΕΛ2-05445

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

57342,1

28671,05

77.02

ΣΒΕΛ2-10228

Θεσσαλίας

Φαρκαδόνας

42300

152480

76240

77.00

ΣΒΕΛ2-10891

Θεσσαλίας

Μουζακίου

43100

91807,45

55084,47

76.91

ΣΒΕΛ2-07983

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

250000

150000

76.88

ΣΒΕΛ2-01302

Θεσσαλίας

Αλμυρού

37100

35227,01

17613,5

76.87

ΣΒΕΛ2-03318

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

134143,6

67071,8

76.84

ΣΒΕΛ2-05433

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

123260

61630

76.79

ΣΒΕΛ2-10883

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

115728

57864

76.77

ΣΒΕΛ2-02941

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

25540

12770

76.75

ΣΒΕΛ2-00768

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

160000

80000

76.73

ΣΒΕΛ2-01979

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

97972

58783,2

76.71

ΣΒΕΛ2-11001

Θεσσαλίας

Λίμνης Πλαστήρα

43100

196100

117660

76.71

ΣΒΕΛ2-07969

Θεσσαλίας

Ρήγα Φερραίου

38500

113294,84

67976,9

76.69

ΣΒΕΛ2-05793

Θεσσαλίας

Μουζακίου

43100

134000

80400

76.62

ΣΒΕΛ2-10199

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

102066

51033

76.62

ΣΒΕΛ2-00090

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41500

85150

51090

76.59

ΣΒΕΛ2-02226

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40002

71550

42930

76.58

ΣΒΕΛ2-10189

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

179042

107425,2

76.57

ΣΒΕΛ2-05758

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

215360

107680

76.46

ΣΒΕΛ2-10172

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41223

62972

31486

76.46

ΣΒΕΛ2-04321

Θεσσαλίας

Ρήγα Φερραίου

37500

239110

119555

76.44

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15


ΑΔΑ: 97Φ57ΛΡ-86Ψ ΑΔΑ: 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344

ΣΒΕΛ2-07319

Θεσσαλίας

Παλαμά

43200

37150

22290

76.43

ΣΒΕΛ2-09247

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

73819,36

44291,62

76.43

ΣΒΕΛ2-07979

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

108642,8

54321,4

76.40

ΣΒΕΛ2-07001

Θεσσαλίας

Καρδίτσας

43100

129999,04

64999,52

76.38

ΣΒΕΛ2-10193

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

96700,06

48350,03

76.38

ΣΒΕΛ2-04734

Θεσσαλίας

Βόλου

38500

96265

57759

76.33

ΣΒΕΛ2-10895

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

118000

70800

76.30

ΣΒΕΛ2-06089

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

90974,52

54584,71

76.27

ΣΒΕΛ2-04996

Θεσσαλίας

Ρήγα Φερραίου

37500

79700

39850

76.25

ΣΒΕΛ2-04579

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41500

159050

95430

76.23

ΣΒΕΛ2-06685

Θεσσαλίας

Καρδίτσας

43100

82992,09

49795,25

76.23

ΣΒΕΛ2-08500

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

53072

26536

76.21

ΣΒΕΛ2-10621

Θεσσαλίας

Μουζακίου

43100

204400

102200

76.19

ΣΒΕΛ2-08867

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41500

117000

70200

76.17

ΣΒΕΛ2-07714

Θεσσαλίας

Ζαγοράς - Μουρεσίου

37001

24042,9

14425,74

76.16

ΣΒΕΛ2-08850

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

58650

29325

76.08

ΣΒΕΛ2-06751

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

100360

60216

76.05

ΣΒΕΛ2-07747

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

110043,2

66025,92

76.03

ΣΒΕΛ2-06051

Θεσσαλίας

Παλαμά

43061

90753,65

45376,82

76.01

ΣΒΕΛ2-10850

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

141628,35

70814,17

76.00

ΣΒΕΛ2-11164

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

70525

42315

75.95

ΣΒΕΛ2-10204

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

249999,2

124999,6

75.93

ΣΒΕΛ2-03365

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

86273,75

51764,25

75.90

ΣΒΕΛ2-07959

Θεσσαλίας

Τρικκαίων

42100

97046,3

58227,78

75.80

ΣΒΕΛ2-02359

Θεσσαλίας

Αλμυρού

37100

71000

42600

75.79

ΣΒΕΛ2-01803

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

150000

75000

75.78

ΣΒΕΛ2-08685

Θεσσαλίας

Φαρκαδόνας

42100

86050

43025

75.77

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16


ΑΔΑ: 97Φ57ΛΡ-86Ψ ΑΔΑ: 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371

ΣΒΕΛ2-08953

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

89000

44500

75.71

ΣΒΕΛ2-07322

Θεσσαλίας

Καρδίτσας

43100

210000

126000

75.69

ΣΒΕΛ2-02144

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41222

159100

95460

75.66

ΣΒΕΛ2-07618

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

40011

72599

43559,4

75.64

ΣΒΕΛ2-08950

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

15854

9512,4

75.63

ΣΒΕΛ2-06477

Θεσσαλίας

Μουζακίου

43064

249785

124892,5

75.58

ΣΒΕΛ2-00831

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

61820

37092

75.53

ΣΒΕΛ2-10385

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

40003

120000

72000

75.50

ΣΒΕΛ2-04494

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

242535

121267,5

75.49

ΣΒΕΛ2-05183

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

152700

91620

75.45

ΣΒΕΛ2-08862

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

174200

104520

75.44

ΣΒΕΛ2-08304

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

23975

14385

75.36

ΣΒΕΛ2-10740

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

26104

15662,4

75.34

ΣΒΕΛ2-01376

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

249100

149460

75.33

ΣΒΕΛ2-03130

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

48775

24387,5

75.28

ΣΒΕΛ2-04122

Θεσσαλίας

Τρικκαίων

42100

54193,4

32516,04

75.28

ΣΒΕΛ2-11024

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43100

135500

67750

75.27

ΣΒΕΛ2-03159

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

105434,21

52717,1

75.25

ΣΒΕΛ2-07600

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

79986,6

47991,96

75.18

ΣΒΕΛ2-05426

Θεσσαλίας

Καλαμπάκας

42200

138100

82860

75.17

ΣΒΕΛ2-09030

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

137050

82230

75.15

ΣΒΕΛ2-10981

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43063

97000

48500

75.08

ΣΒΕΛ2-05784

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

210585

105292,5

75.07

ΣΒΕΛ2-09816

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

174750

87375

75.02

ΣΒΕΛ2-09656

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

127100

63550

74.98

ΣΒΕΛ2-09886

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

84523,08

42261,54

74.98

ΣΒΕΛ2-08009

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40100

79670

47802

74.94

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17


ΑΔΑ: 97Φ57ΛΡ-86Ψ ΑΔΑ: 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398

ΣΒΕΛ2-10374

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

249900

124950

74.94

ΣΒΕΛ2-11111

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41222

83050

41525

74.88

ΣΒΕΛ2-01453

Θεσσαλίας

Καλαμπάκας

42200

73200

36600

74.87

ΣΒΕΛ2-05000

Θεσσαλίας

Καλαμπάκας

42200

85752,58

51451,55

74.87

ΣΒΕΛ2-04236

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

67850

33925

74.83

ΣΒΕΛ2-05033

Θεσσαλίας

Τεμπών

40006

159990

79995

74.82

ΣΒΕΛ2-07287

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

48000

28800

74.82

ΣΒΕΛ2-04826

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

60857,74

30428,87

74.66

ΣΒΕΛ2-08279

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

26980

13490

74.66

ΣΒΕΛ2-02786

Θεσσαλίας

Βόλου

37400

159192,5

95515,5

74.61

ΣΒΕΛ2-11051

Θεσσαλίας

Παλαμά

43061

195000

97500

74.60

ΣΒΕΛ2-05197

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

40003

96000

48000

74.58

ΣΒΕΛ2-09586

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

71999

35999,5

74.50

ΣΒΕΛ2-07589

Θεσσαλίας

Αγιάς

40100

39380

23628

74.49

ΣΒΕΛ2-01789

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41500

149300

74650

74.41

ΣΒΕΛ2-06086

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

54932

32959,2

74.41

ΣΒΕΛ2-01914

Θεσσαλίας

Ρήγα Φερραίου

37500

74000

44400

74.40

ΣΒΕΛ2-02524

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

179786,31

107871,79

74.39

ΣΒΕΛ2-11153

Θεσσαλίας

Αγιάς

40007

43007,75

21503,87

74.39

ΣΒΕΛ2-09706

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

83255,9

49953,54

74.36

ΣΒΕΛ2-03106

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

152000

91200

74.32

ΣΒΕΛ2-02915

Θεσσαλίας

Τεμπών

40006

107562

64537,2

74.29

ΣΒΕΛ2-00350

Θεσσαλίας

Φαρκαδόνας

42100

150950

75475

74.26

ΣΒΕΛ2-08485

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

54050

27025

74.23

ΣΒΕΛ2-09794

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

145900

87540

74.11

ΣΒΕΛ2-10758

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

128890

64445

74.10

ΣΒΕΛ2-06087

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

29611,2

14805,6

74.08

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

18


ΑΔΑ: 97Φ57ΛΡ-86Ψ ΑΔΑ: 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425

ΣΒΕΛ2-03037

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

33950

20370

74.07

ΣΒΕΛ2-02131

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

30078

18046,8

74.04

ΣΒΕΛ2-03039

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

154000

92400

73.97

ΣΒΕΛ2-10444

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

21840

13104

73.95

ΣΒΕΛ2-08286

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

122500

61250

73.87

ΣΒΕΛ2-02093

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

91850

55110

73.85

ΣΒΕΛ2-01389

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

114670

57335

73.83

ΣΒΕΛ2-10628

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40400

198292,99

99146,49

73.83

ΣΒΕΛ2-10894

Θεσσαλίας

Αγιάς

40007

120000

60000

73.74

ΣΒΕΛ2-01607

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

142270

85362

73.71

ΣΒΕΛ2-08861

Θεσσαλίας

Τεμπών

40006

96340

57804

73.63

ΣΒΕΛ2-02932

Θεσσαλίας

Τεμπών

40006

102350

61410

73.61

ΣΒΕΛ2-05301

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

41600

20800

73.61

ΣΒΕΛ2-02695

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

75800

45480

73.60

ΣΒΕΛ2-03448

Θεσσαλίας

Τεμπών

40007

61000

36600

73.55

ΣΒΕΛ2-05956

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

40009

94200

47100

73.53

ΣΒΕΛ2-11108

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

249946,4

149967,84

73.52

ΣΒΕΛ2-06121

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43063

74100

37050

73.50

ΣΒΕΛ2-07359

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

154519,36

92711,62

73.50

ΣΒΕΛ2-05964

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

23004

13802,4

73.45

ΣΒΕΛ2-07391

Θεσσαλίας

Τρικκαίων

42100

89900

53940

73.45

ΣΒΕΛ2-00578

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

58075

34845

73.42

ΣΒΕΛ2-02916

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

45500

22750

73.37

ΣΒΕΛ2-05126

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

100000

60000

73.35

ΣΒΕΛ2-06613

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

100000

60000

73.35

ΣΒΕΛ2-03036

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

40011

29120

17472

73.28

ΣΒΕΛ2-07640

Θεσσαλίας

Καρδίτσας

43100

141000

70500

73.23

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

19


ΑΔΑ: 97Φ57ΛΡ-86Ψ ΑΔΑ: 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452

ΣΒΕΛ2-10605

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41011

83850

41925

73.20

ΣΒΕΛ2-10991

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

103000

61800

73.18

ΣΒΕΛ2-01814

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41500

96200

48100

73.07

ΣΒΕΛ2-10624

Θεσσαλίας

Καρδίτσας

43100

84343,7

50606,22

72.85

ΣΒΕΛ2-05217

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

103251,2

61950,72

72.83

ΣΒΕΛ2-06022

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

48085

28851

72.82

ΣΒΕΛ2-07605

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

74213,98

37106,99

72.77

ΣΒΕΛ2-02272

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

64500

38700

72.69

ΣΒΕΛ2-10312

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

177350

88675

72.64

ΣΒΕΛ2-09031

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41500

106050

63630

72.59

ΣΒΕΛ2-05553

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

108650

65190

72.51

ΣΒΕΛ2-09118

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

44250

22125

72.46

ΣΒΕΛ2-10521

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

80498,64

40249,32

72.41

ΣΒΕΛ2-05019

Θεσσαλίας

Ρήγα Φερραίου

41500

77700

38850

72.36

ΣΒΕΛ2-10173

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

46594

23297

72.36

ΣΒΕΛ2-05726

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

126635,79

63317,89

72.32

ΣΒΕΛ2-10591

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

99997

49998,5

72.25

ΣΒΕΛ2-01793

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

97000

58200

72.24

ΣΒΕΛ2-09188

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

65200

32600

72.24

ΣΒΕΛ2-11149

Θεσσαλίας

Αγιάς

40006

102564,08

61538,45

72.22

ΣΒΕΛ2-10375

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

217200

108600

72.21

ΣΒΕΛ2-05847

Θεσσαλίας

Τρικκαίων

42100

150000

75000

72.14

ΣΒΕΛ2-09655

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

214253

107126,5

72.10

ΣΒΕΛ2-03580

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

103639,4

62183,64

72.08

ΣΒΕΛ2-08613

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

99520

49760

72.02

ΣΒΕΛ2-00832

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

72500

43500

72.00

ΣΒΕΛ2-06733

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

50000

30000

71.97

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20


ΑΔΑ: 97Φ57ΛΡ-86Ψ ΑΔΑ: 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479

ΣΒΕΛ2-08258

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

51910,5

31146,3

71.96

ΣΒΕΛ2-02219

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

90000

54000

71.92

ΣΒΕΛ2-02613

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

143650

71825

71.91

ΣΒΕΛ2-06638

Θεσσαλίας

Νοτίου Πηλίου

37010

89134,51

53480,7

71.88

ΣΒΕΛ2-09658

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

69570,2

34785,1

71.88

ΣΒΕΛ2-10394

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

205000

102500

71.85

ΣΒΕΛ2-02425

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

88300

52980

71.78

ΣΒΕΛ2-07349

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

122344

73406,4

71.63

ΣΒΕΛ2-09318

Θεσσαλίας

Φαρκαδόνας

42031

54000

27000

71.63

ΣΒΕΛ2-09842

Θεσσαλίας

Τεμπών

41500

37544

22526,4

71.58

ΣΒΕΛ2-03059

Θεσσαλίας

Αλμυρού

37100

70928,24

35464,12

71.54

ΣΒΕΛ2-00660

Θεσσαλίας

Καρδίτσας

43131

63033,87

37820,32

71.53

ΣΒΕΛ2-07808

Θεσσαλίας

Βόλου

38334

62820

37692

71.46

ΣΒΕΛ2-09714

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

132950

66475

71.40

ΣΒΕΛ2-09183

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

57942,5

28971,25

71.28

ΣΒΕΛ2-03892

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

85150

42575

71.18

ΣΒΕΛ2-10503

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

160500

80250

71.16

ΣΒΕΛ2-05905

Θεσσαλίας

Τρικκαίων

42100

52518,03

31510,82

71.14

ΣΒΕΛ2-03455

Θεσσαλίας

Τεμπών

40006

118780

71268

71.12

ΣΒΕΛ2-07126

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

103500

62100

71.10

ΣΒΕΛ2-03559

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

95000

47500

71.00

ΣΒΕΛ2-10639

Θεσσαλίας

Παλαμά

43200

160000

80000

70.99

ΣΒΕΛ2-00314

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

112900

67740

70.96

ΣΒΕΛ2-05537

Θεσσαλίας

Καρδίτσας

43100

143000

85800

70.95

ΣΒΕΛ2-02149

Θεσσαλίας

Τεμπών

40007

90000

54000

70.85

ΣΒΕΛ2-07768

Θεσσαλίας

Τεμπών

40006

73214

43928,4

70.71

ΣΒΕΛ2-10840

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

87222

43611

70.66

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

21


ΑΔΑ: 97Φ57ΛΡ-86Ψ ΑΔΑ: 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506

ΣΒΕΛ2-08310

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

106250

63750

70.65

ΣΒΕΛ2-01647

Θεσσαλίας

Καλαμπάκας

42200

106600

63960

70.63

ΣΒΕΛ2-06226

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

70856

42513,6

70.63

ΣΒΕΛ2-06968

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

71400

35700

70.58

ΣΒΕΛ2-05991

Θεσσαλίας

Ρήγα Φερραίου

37500

50350

30210

70.50

ΣΒΕΛ2-09191

Θεσσαλίας

Τεμπών

40006

64968,4

38981,04

70.49

ΣΒΕΛ2-04825

Θεσσαλίας

Αλμυρού

37100

106200

53100

70.45

ΣΒΕΛ2-03921

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

67600

40560

70.43

ΣΒΕΛ2-02832

Θεσσαλίας

Τεμπών

40006

53119,04

31871,42

70.35

ΣΒΕΛ2-03111

Θεσσαλίας

Ρήγα Φερραίου

37500

92080

55248

70.29

ΣΒΕΛ2-02236

Θεσσαλίας

Σοφάδων

35010

150000

75000

70.22

ΣΒΕΛ2-01413

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

45150

27090

70.17

ΣΒΕΛ2-08868

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

147000

88200

70.15

ΣΒΕΛ2-05802

Θεσσαλίας

Μουζακίου

43064

144200

72100

70.13

ΣΒΕΛ2-04372

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40400

40630

20315

70.08

ΣΒΕΛ2-10257

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

77720

46632

70.06

ΣΒΕΛ2-07123

Θεσσαλίας

Βόλου

37400

163870

81935

70.05

ΣΒΕΛ2-05970

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

40003

81850

40925

70.04

ΣΒΕΛ2-08892

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

24890

14934

70.04

ΣΒΕΛ2-04376

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

76900

46140

69.97

ΣΒΕΛ2-00126

Θεσσαλίας

Παλαμά

43061

48850

29310

69.94

ΣΒΕΛ2-02230

Θεσσαλίας

Φαρκαδόνας

42031

119723,6

59861,8

69.91

ΣΒΕΛ2-09896

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

148500

74250

69.87

ΣΒΕΛ2-10773

Θεσσαλίας

Μουζακίου

43064

130000

65000

69.84

ΣΒΕΛ2-07693

Θεσσαλίας

Ζαγοράς - Μουρεσίου

37001

48923

29353,8

69.79

ΣΒΕΛ2-08531

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

142310

71155

69.79

ΣΒΕΛ2-07347

Θεσσαλίας

Αλμυρού

37100

136100

68050

69.66

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

22


ΑΔΑ: 97Φ57ΛΡ-86Ψ ΑΔΑ: 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533

ΣΒΕΛ2-00467

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

20920

12552

69.56

ΣΒΕΛ2-02175

Θεσσαλίας

Βόλου

38446

75476,61

45285,97

69.51

ΣΒΕΛ2-09165

Θεσσαλίας

Παλαμά

43200

42100

25260

69.51

ΣΒΕΛ2-10549

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41222

43200

21600

69.49

ΣΒΕΛ2-03873

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41500

81500

48900

69.46

ΣΒΕΛ2-07143

Θεσσαλίας

Πύλης

42100

163570

81785

69.43

ΣΒΕΛ2-10292

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

140000

84000

69.39

ΣΒΕΛ2-01741

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

65300

39180

69.28

ΣΒΕΛ2-10653

Θεσσαλίας

Καρδίτσας

43100

109000

54500

69.25

ΣΒΕΛ2-03360

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

12894,46

7736,68

69.23

ΣΒΕΛ2-00596

Θεσσαλίας

Ρήγα Φερραίου

38500

115000

69000

69.21

ΣΒΕΛ2-09203

Θεσσαλίας

Τεμπών

40006

55163

33097,8

68.97

ΣΒΕΛ2-07215

Θεσσαλίας

Καλαμπάκας

42200

121800

60900

68.88

ΣΒΕΛ2-06940

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

145452

72726

68.68

ΣΒΕΛ2-01976

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

81100

48660

68.48

ΣΒΕΛ2-09634

Θεσσαλίας

Λίμνης Πλαστήρα

43067

80064

48038,4

68.41

ΣΒΕΛ2-07107

Θεσσαλίας

Τρικκαίων

42100

61500

30750

68.40

ΣΒΕΛ2-08870

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

164000

98400

68.28

ΣΒΕΛ2-10766

Θεσσαλίας

Τεμπών

40006

31149

18689,4

68.26

ΣΒΕΛ2-11117

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

110000

55000

68.21

ΣΒΕΛ2-07524

Θεσσαλίας

Καλαμπάκας

42200

15229

9137,4

68.20

ΣΒΕΛ2-01752

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

84067,93

42033,96

68.07

ΣΒΕΛ2-01811

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

250000

150000

68.06

ΣΒΕΛ2-07678

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

100000

50000

68.03

ΣΒΕΛ2-10570

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41221

250000

125000

67.95

ΣΒΕΛ2-10648

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

126762,72

63381,36

67.95

ΣΒΕΛ2-04178

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41500

92500

46250

67.92

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

23


ΑΔΑ: 97Φ57ΛΡ-86Ψ ΑΔΑ: 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560

ΣΒΕΛ2-03109

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

137160

68580

67.88

ΣΒΕΛ2-05833

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41223

119406,4

71643,84

67.82

ΣΒΕΛ2-01366

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

161838

80919

67.81

ΣΒΕΛ2-00356

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

25920

15552

67.71

ΣΒΕΛ2-10360

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

70550

35275

67.43

ΣΒΕΛ2-09273

Θεσσαλίας

Καλαμπάκας

42200

26900

16140

67.18

ΣΒΕΛ2-08865

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40400

71400,04

35700,02

66.87

ΣΒΕΛ2-09430

Θεσσαλίας

Παλαμά

43062

63600

38160

66.87

ΣΒΕΛ2-10887

Θεσσαλίας

Παλαμά

43070

74680

44808

66.75

ΣΒΕΛ2-10942

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

88300

52980

66.67

ΣΒΕΛ2-01783

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

41500

36427,8

21856,68

66.59

ΣΒΕΛ2-01751

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

50000

30000

66.42

ΣΒΕΛ2-04414

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

95000

47500

65.94

ΣΒΕΛ2-05523

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

163100

81550

65.91

ΣΒΕΛ2-06616

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41335

71864

35932

65.51

ΣΒΕΛ2-07202

Θεσσαλίας

Τρικκαίων

42100

66560

39936

65.46

ΣΒΕΛ2-08124

Θεσσαλίας

Φαρκαδόνας

42031

117267,2

58633,6

65.23

ΣΒΕΛ2-03565

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

160000

80000

64.99

ΣΒΕΛ2-02558

Θεσσαλίας

Βόλου

37300

79047,11

47428,27

64.96

ΣΒΕΛ2-06088

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

123000

73800

64.79

ΣΒΕΛ2-05968

Θεσσαλίας

Παλαμά

43061

140847,5

70423,75

64.71

ΣΒΕΛ2-06091

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

37000

22200

64.62

ΣΒΕΛ2-00488

Θεσσαλίας

Καρδίτσας

43131

115850

69510

64.25

ΣΒΕΛ2-01238

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

110500

66300

63.59

ΣΒΕΛ2-00732

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

140150

70075

63.46

ΣΒΕΛ2-10923

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

145009,8

87005,88

63.40

ΣΒΕΛ2-10848

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

128945

64472,5

62.95

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

24


ΑΔΑ: 97Φ57ΛΡ-86Ψ ΑΔΑ: 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587

ΣΒΕΛ2-00020

Θεσσαλίας

Τρικκαίων

42100

209500

104750

62.89

ΣΒΕΛ2-10927

Θεσσαλίας

Παλαμά

43062

52000

26000

62.69

ΣΒΕΛ2-05727

Θεσσαλίας

Καρδίτσας

43100

160000

80000

62.64

ΣΒΕΛ2-11062

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

160000

80000

62.56

ΣΒΕΛ2-09868

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

80700

48420

62.47

ΣΒΕΛ2-05559

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41222

21500

10750

62.35

ΣΒΕΛ2-06090

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

44500

26700

62.33

ΣΒΕΛ2-10592

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

17445,81

8722,9

62.30

ΣΒΕΛ2-10077

Θεσσαλίας

Καρδίτσας

43100

71800

43080

62.13

ΣΒΕΛ2-09287

Θεσσαλίας

Καρδίτσας

43100

77650

46590

62.00

ΣΒΕΛ2-06695

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

77500

46500

61.86

ΣΒΕΛ2-11023

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

76350

45810

61.57

ΣΒΕΛ2-02365

Θεσσαλίας

Τεμπών

40007

84000

42000

61.05

ΣΒΕΛ2-06092

Θεσσαλίας

Κιλελέρ

41500

75500

45300

60.98

ΣΒΕΛ2-10789

Θεσσαλίας

Ελασσόνας

40200

104000

62400

60.94

ΣΒΕΛ2-02635

Θεσσαλίας

Βόλου

38500

75599,5

37799,75

60.76

ΣΒΕΛ2-05540

Θεσσαλίας

Νοτίου Πηλίου

37006

64992,69

38995,61

60.65

ΣΒΕΛ2-03862

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

87450

52470

60.41

ΣΒΕΛ2-09913

Θεσσαλίας

Μουζακίου

43060

25750

15450

60.34

ΣΒΕΛ2-00203

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

2717,39

1630,43

60.28

ΣΒΕΛ2-01686

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41500

114000

68400

60.18

ΣΒΕΛ2-10142

Θεσσαλίας

Τεμπών

40006

32600

16300

59.95

ΣΒΕΛ2-05825

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

72900

43740

59.05

ΣΒΕΛ2-10713

Θεσσαλίας

Βόλου

37400

13701,74

8221,04

58.93

ΣΒΕΛ2-10917

Θεσσαλίας

Καρδίτσας

43100

149000

74500

58.62

ΣΒΕΛ2-10788

Θεσσαλίας

Τεμπών

40006

4499,76

2699,86

58.52

ΣΒΕΛ2-07225

Θεσσαλίας

Παλαμά

43200

29800

14900

58.30

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

25


ΑΔΑ: 97Φ57ΛΡ-86Ψ ΑΔΑ: 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598

ΣΒΕΛ2-01806

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41500

108700

54350

58.29

ΣΒΕΛ2-11097

Θεσσαλίας

Παλαμά

43200

61250

30625

57.43

ΣΒΕΛ2-01742

Θεσσαλίας

Αγιάς

40004

140315

84189

57.09

ΣΒΕΛ2-08863

Θεσσαλίας

Λαρισαίων

41222

46541,13

27924,67

56.60

ΣΒΕΛ2-05200

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

88540

44270

54.24

ΣΒΕΛ2-10074

Θεσσαλίας

Σοφάδων

43300

74800

37400

51.76

ΣΒΕΛ2-03095

Θεσσαλίας

Ζαγοράς - Μουρεσίου

37001

16145,93

9687,56

51.47

ΣΒΕΛ2-03971

Θεσσαλίας

Τυρνάβου

40100

55150

27575

50.00

ΣΒΕΛ2-10575

Θεσσαλίας

Καρδίτσας

43100

66650

33325

48.91

ΣΒΕΛ2-05529

Θεσσαλίας

Αγιάς

40007

120000

60000

47.98

ΣΒΕΛ2-01193

Θεσσαλίας

Αλμυρού

64158,06

38494,84

45.90

65.570.932,63 €

36.361.826,59 €

37100

ΣΥΝΟΛΟ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

26


ΑΔΑ: 97Φ57ΛΡ-86Ψ ΑΔΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ Α/Α 1 2 3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

Περιφέρεια

Δήμος

ΤΚ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΒΕΛ2-05023

Θεσσαλίας

Αγιάς

40003

0

0

75.79

ΣΒΕΛ2-08526

Θεσσαλίας

Καρδίτσας

43100

0

0

52.11

ΣΒΕΛ2-11094

Θεσσαλίας

Φαρσάλων

40300

0

0

65.94

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

27


ΑΔΑ: 97Φ57ΛΡ-86Ψ ΑΔΑ:

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

28


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.