Page 1

*Ċċø âĆČûøĈöċĀāø (ûĀóĂüāċĆĉ ċĐĄ ăøĊċēĈĐĄ) øúāöûø = NüøĈó ĔćøĈąþ

âČāĂĆčĆĈüö āóÿü ...ćĆČ ûüĄ ċþĄ ćüĈĀăôĄüĀĉ

ÕéÝÙåìàÕ

×åAààãæ ÜĉúĊĂċþďĆĂĄõ xþĉĂćýĂĄõ ôĄýćĊā ċćĐ ØĐąą÷ĀćĐ çôčĆ þĄ áúĊċćĉćďčĉöčĆ “O ØúĉúĆċæxćĉćĎ” 1


äÙåÝÙêãàÙáÕ

ÖćąĐĊôąĂýć úÿĂôĉčwú òĉćĎ ÑĉæwwćĎ

MĂú ÿčċĂæ Ċċć ĊxąæďĆć wúĎ

Þ þĄýĉćwõ Ċċú “êĊöxćĐĉú” ąþxċ÷ xĉćĎ ąþxċ÷

06 29 52

KćĂċĈĆċúĎ xöĊč ċāĆ ĂĊċćĉöú ċćĐ ÑĉæwwćĐ

Tú áúĊċćĉćďĈĉĂú Ċċć ýĂúýöĄċĐć

ØĐąąćĀĂĄôĎ ýĉæĊþĂĎ ċāĎ xþĉĂćďõĎ

10 38 58

16

êć xþĉĂûæąąćĆ ċćĐ ÑĉúwwćĐ. è xąćùċćĎ ċćĐ ċ÷xćĐ

ØĄôüþĂĎ ĀĂú ċāĆ xþĉĂćďõ úąąæ ĄúĂ ĀþĆĂĄ÷ċþĉú

ÑĂú wćą÷āwú... ò,ċĂ wúĎ þöxþ ċć ...xćĐąæĄĂ

40 62

ØĐĆþĉĀæĊċāĄúĆ Ċċć ċþùďćĎ úĐċ÷: ÖæĆćĎ ÛąæĊāĎ, ÚĆýĉćĆöĄā ÑþčĉĀöćĐ, áúĉöú ÑþčĉĀöćĐ, áúĉöú ÑþčĉĀöćĐ (úxąõ ĊĐĆčĆĐwöú), ÜąþĐČþĉöú ÑĂúĆĆćùąā, ÚąþăæĆýĉú ÑĂĈċā, îÿā ÑĄĂĈĄú, ÚąþăæĆýĉú ÑĄĈĊĂćĐ, áúĉöú ÒāwúĉæċćĐ, ÑþčĉĀöú ÒĂúwúĆċćxćùąćĐ, ÜĐā ÒĂúwúĆċćxćùąćĐ, çöĄćĎ ÜĐČĐwöćĐ, ÚĆýĉôúĎ ÝúÿþöĉāĎ, ÑĂĈĉĀćĎ ÝõĄćĎ, ÛúĊöąāĎ ÝĂĈĀúĎ, ÒúwĂúĆ÷Ď Óþćą÷ĀćĐ, áúĉöú Óþćą÷ĀćĐ, ÓčwæĎ àúĉúĆöĄúĎ, ÔôĆú àúĉúďæąĂćĐ, ÑĂĈĉĀćĎ àĐxúĉöĊāĎ, ÜĂĉõĆā àĐĉđöýā, áúĉĂæĆĆú, ÚĆċĈĆāĎ áxúđöĀćĎ, Ö÷xā áxúĄćąćùĄú, ÑĂĈĉĀćĎ áxúĄ÷xćĐąćĎ, áxúĉæwxúĎ, çúċæĊĊú çćùċĊā, çöĄćĎ ÖúxúýāwćùąāĎ, çöĄćĎ ÖúxúďĉõĊċćĐ, ÛúĊöąāĎ ÖĉöĀĄćĎ, âĉöăćĎ ÖĉöĀĄćĎ, áúĉöú Øċúwxćùąā, ÚČāĆæ ØċþĉĀöćĐ, êĉĂûĂđæĄā éćùąú. (Ûĉþ xćĂćùĎ ăþďæĊúwþ;...) îċĊĂ xĂþĊċĂĄæ ÷xčĎ ûĀõĄþ ĊöĀćĐĉú ĄæxćĂćĐĎ ăþďæĊúwþ. ÜąxöđćĐwþ Ćú wāĆ wúĎ xúĉþăāĀõĊćĐĆ xæĆċčĎ! Óú wxćùĆ Ċċć þx÷wþĆć ýùć ÿćĉôĎ... ØďþýöúĊā þĆċùxćĐ: àĐĉđöýāĎ áĂďæąāĎ: 6972553437. ÜĄċùxčĊā: Provoli Publicity: 210 2851432. âčċ. þăčÿùąąćĐ áxúĉæwxúĎ

2


Ù D I TO R I A L

àćĂċæđćĆċúĎ ċć wĂĊ÷ ďĉ÷Ćć xćĐ wúĎ xôĉúĊþ úx÷ ċāĆ ôĄýćĊā ċćĐ xĉćāĀćùwþĆćĐ ċþùďćĐĎ 0,5 ċāĎ ÚĀĄöýúĎ, ĆĂĈČćĐwþ xčĎ Ċċć ýĂæĊċāwú úĐċ÷ ć ĊùąąćĀćĎ æĀĀĂăþ ĊċĂĀwôĎ đčõĎ xćĐ ċćĆ ôĄúĆúĆ Ćú ăþxþĉĆæ ċćĆ ýĂúýĂĄúĊċĂĄ÷ ċćĐ ďúĉúĄċõĉú ĄúĂ ċþąĂĄæ Ćú xĉúĀwúċĈĆþĂ ċćĆ ûúČùċþĉć ĊĄćx÷ ċćĐ: Ćú đþĂ ĄúĂ Ćú ăþýĂxąĈĆþċúĂ wþĊ’ úx÷ ċĂĎ ĊďôĊþĂĎ ċčĆ úĆČĉĈxčĆ ċćĐ. ØďôĊþĂĎ xćĐ ýāwĂćĐĉĀõČāĄúĆ ĄúĂ ýāwĂćùĉĀāĊúĆ ÷,ċĂ ĊĐĆôûā ċćĆ ďþĂwĈĆú xćĐ wúĎ xôĉúĊþ wôĊú úx÷ ċĂĎ ćxćöþĎ ĀþĆĆõČāĄþ ĄúĂ ċćùċā þýĈ ā ÚĀĄöýú čĎ úĆæĀĄā þxĂĄćĂĆčĆöúĎ, ċāĎ đùwčĊāĎ ċčĆ ĂýþĈĆ, ċčĆ ĊĐĆúĂĊČāwæċčĆ ĄúĂ ċčĆ xĉćĊýćĄĂĈĆ xćĐ ċ÷Ċć đčĆċúĆæ ôďþĂ þxĂċþĐďČþö ÷ąć úĐċ÷Ć ċćĆ ĄúĂĉ÷. Þ xĉćĊxæČþĂú úĐċõ ôĉďþċúĂ Ćú xĉćĊċþČþö ĊċāĆ þĄýĉćwõ ĀĂú ċú ċĊöxćĐĉú ċāĎ ÖĐĉĊ÷ĀĂúĆĆāĎ, ĊċāĆ úĆúxúĉæĊċúĊā xúĉúýćĊĂúĄćù ĀæwćĐ wþ ĄąúĉöĆú Ċċć ą÷ÿć ċćĐ Øċĉôÿā úąąæ ĄúĂ Ċċā ýāwĂćĐĉĀöú þĆ÷Ď blog ċāĎ ĆþćąúöúĎ (http://www.neolaĂamast.blogspot.com) þĆĈ wĂæ Ăýôú ĀĂú wþąąćĆċĂĄõ úĆæąĐĊā þöĆúĂ ā ĄúċúĊĄþĐõ þĆ÷Ď þxĂċĉúxôđĂćĐ xúĂďĆĂýĂćù, ÿċĂúĀwôĆćĐ xæĆč Ċċć ďæĉċā ċčĆ áúĊċćĉćďčĉöčĆ ĄúĂ xćĐ, þąxöđćĐwþ, ĊùĆċćwú Ćú ôďþċþ Ċċú ďôĉĂú ĊúĎ. Þ ôĄýćĊā ąćĂx÷Ć úĐċõ ČþąõĊúwþ Ćú þöĆúĂ úÿĂþĉčwôĆā Ċċć xąāĀčwôĆć ĄúĂ ąöĀć ăþďúĊwôĆć ÷ĉćĎ ÑĉæwwćĎ. êćĆ Ñĉæwwć xćĐ ăôĉþĂ Ćú wúĎ ĄĉúċæþĂ Ċþ úx÷ĊċúĊā, úąąæ ĄúĂ Ćú ċú þwxþĉĂĄąþöþĂ ÷ąú, ÿùąúĄúĎ úĀôĉčďćĎ ċćĐ ċ÷xćĐ wúĎ, úąąæ ĄúĂ wæĉċĐĉúĎ wĂúĎ wĐČĂĄõĎ Ċďþý÷Ć ĂĊċćĉöúĎ úąąæ ĊĐĆæwú úwùČāċāĎ xþĉĂûúąąćĆċćąćĀĂĄõĎ ĊāwúĊöúĎ! êćĆ Ñĉæwwć, úĐċ÷Ć ċćĆ ĊĂčxāą÷ xĉčċúĀčĆĂĊċõ ċćĐ úĆČĉĈxĂĆćĐ ĀöĀĆþĊČúĂ ĊċĂĎ ĄúąôĎ ĄúĂ ĄúĄôĎ ĊċĂĀwôĎ, wþ ċā ýùĊĄćąā ĂĊċćĉöú, ċćĆ wþĀæąć ćĂĄćąćĀĂĄ÷ ČāĊúĐĉ÷, úąąæ ĄúĂ ċĂĎ “xĉććxċĂĄôĎ” ĀĂú þùĄćąôĎ úĆúxċĐăĂúĄôĎ xúĀöýþĎ xćĐ ăôĉćĐĆ Ąúąæ, xĈĎ Ćú ĄúċúĊċĉôÿćĐĆ ċú ýæĊā. Þ ÚĀĄöýú ąćĂx÷Ć xćĐ Ąĉúċæċþ Ċċú ďôĉĂú ĊúĎ, ČþąõĊúwþ Ćú ČöăþĂ ċú Čôwúċú úĐċæ ĄúĂ Ćú úĆúýþöăþĂ ċā ĊāwúĊöú ċćĐ xúĉþąČ÷ĆċćĎ, ċćĐ xúĉ÷ĆċćĎ ĄúĂ ċćĐ wôąąćĆċćĎ úĐċćù ċćĐ ûćĐĆćù. ÑĂúċö xĂĊċþùćĐwþ xčĎ ÷ąćĂ wxćĉćùwþ wþ ĄæxćĂć ċĉ÷xć Ćú þĆþĉĀõĊćĐwþ xĉćĄþĂwôĆćĐ Ćú xĉćĊċúċþĐČþö úx÷ ċāĆ æĊċúċā þĄwþċæąąþĐĊā, ć ćĉþĂĆ÷Ď wúĎ xąćùċćĎ xćĐ ċ÷Ċć æwþĊú ċúĐċöđþċúĂ wþ ċāĆ ċùďā ĄúĂ ċć wôąąćĆ ċčĆ ďčĉĂĈĆ wúĎ.

Ø ë Ô Ô è Ñ è Ø ç Ü å ç Ü à á Ú Ø ê è é è ì å é ß å ç “ è Ø Ú é Ú ç êÚ Ö è é è Ø ”

ë.Ñ. ØĄþÿċõĄúwþ ĊċāĆ úĉďõ ÷ċĂ ā ĊĐĀĄĂĆāċĂĄõ úĆċúx÷ĄĉĂĊā Ċċć ĄæąþĊwú ĀĂú ċā ĊĐąąćĀõ ĊċćĂďþöčĆ, xąāĉćÿćĉĂĈĆ, ĄúĂ ÿčċćĀĉúÿĂĄćù йåćù ĀĂú ċć Ñĉæwwć, xćĐ ăþxôĉúĊþ ĄæČþ xĉćĊýćĄöú wxćĉþö Ćú ĂĊćĉĉćxõĊþĂ w÷Ćć wþ wĂú ąôăā: ÜëÑçåáèØëçÞ! Úąąæ ĄúĂ xæąĂ ċć xþĉĂćýĂĄæĄĂ úĐċ÷ úĆõĄþĂ Ċþ ÷ąćĐĎ, ćx÷ċþ xĈĎ Čú wxćĉćùĊúwþ Ćú ĊúĎ þĐďúĉĂĊċõĊćĐwþ ĀĂú ĄæċĂ ýĂĄ÷ ĊúĎ; ÒþĆ wxćĉćùwþ ÷wčĎ Ćú wāĆ þĐďúĉĂĊċõĊćĐwþ ċć Òõwúĉďć áúĊċćĉćďčĉöčĆ ĄúĂ ċć ÒĂćĂĄāċĂĄ÷ ĊĐwûćùąĂć xćĐ ĊċæČāĄúĆ úĉčĀćö ċāĎ xĉćĊxæČþĂúĎ úĐċõĎ. àúąôĎ ĀĂćĉċôĎ Ċþ ÷ąćĐĎ! Y.Ñ.2: Þ ÚĆċĂxĉ÷þýĉćĎ ċćĐ xĉćāĀćùwþĆćĐ Ò.Ø. ċćĐ ØĐąą÷ĀćĐ çôčĆ, ÕôĆĂú, ôÿþĉþ ĊċćĆ Ą÷Ċwć ôĆú ĐĀĂôĊċúċć úĀćĉæĄĂ. ÜĐď÷wúĊċþ Ćú ĊúĎ đõĊþĂ xúĂýĂæ! ÚĆúĀĄúĊċĂĄæ ċĈĉú ÕôĆĂú xĉôxþĂ Ćú ĀĉúÿċþöĎ ĄúĂ Ċċć ØùąąćĀć ÑćĆôčĆ & àāýþw÷ĆčĆ...

¯Ì ¹ËÐÕŒÌ ¿Õм ÃɼÑÆÉà ‹Ã ÐÆË ÃÕÅÃËÇɺ ÔÌÎÆÅ»¿ ÐÌÕ ˜º‹ÌÕ ¦¿ÏÐÌÎÌÔÒλÒË

3


4

âčċ.: ÛúĊöąāĎ ÖĉöĀĄćĎ


- Üöďþ Ąĉùć ĊċāĆ xúċĉöýú ĊćĐ; - Üöďþ Ąĉùć ċć ďþĂwĈĆú úąąæ đþĊċúĊĂæ ċć ĄúąćĄúöĉĂ... - àúĂ xćĂú õċúĆ ā úĀúxāwôĆā ĊćĐ þxćďõ; - êć ...Ąĉùć ċćĐ ďþĂwĈĆú ÒúĆþĂĊwôĆć úx÷ ĂĊċćĊþąöýú ĀĂú ċćĆ úx÷ýāwć EąąāĆĂĊw÷ ĄúĂ úÿĂþĉčwôĆć Ċþ ÷ąćĐĎ ċćĐĎ ăþĆĂċþwôĆćĐĎ MúĊċćĉćďčĉöċþĎ 5


ÑĉævvćĎ ÙþāóĈČuù

èû ċČõąÿČûă “×ÿĊöĀûćĈ” wxĊĈċČç ċĈđ, ćû ûāćûćČõđÿăď āăû ĉĊÿď ąûă ćû wĂ ĐĈĊČû÷ćÿăď, ćû wûāÿúÿċûă ċČû ċxçćăûď ĈwĈĊĀăçď þçċĂ ČĈđ, ćû xÿĊăxĆûćăõċûă āăû ĉĊÿď ċČĈđď ûČÿĆÿ÷ĎČĈđď þûċăąĈúď ČĈđ þĊøwĈđď, ćû ċÿ üûxČ÷Ēÿă ċČăď ûĆxăąõď ČĈđ Ć÷wćÿď, ćû ċÿ ûćÿüçĒÿă ąûă xăĈ ýĂĆç ÿąÿ÷ xĈđ þÿć ČĈĆwç Ă üĆçċČĂċĂ, ćû ċÿ xĂāû÷ćÿă x÷ċĎ ċČĈ ĐĊøćĈ ċČăď wûúĊÿď ąûă ċČăď Ćÿđąõď ċÿĆ÷þÿď ČĂď ăċČĈĊ÷ûď ČĈđ... ÓăûüçċČÿ Čăď ċąõýÿăď wûď ćû ĄÿČđĆ÷āĈćČûă ċČăď xĆûāăõď ČĂď ĈĊĈċÿăĊçď, xĈđ ċČĈđď xĊøxĈþõď ČĂď ÿ÷ćûă ĐČăċwõćû ąûă Čû ĐĎĊăç wûď, ċÿ õćû ÿĊûċăČÿĐćăąø ûĆĆç ûxø ąûĊþăçď ûĀăõĊĎwû...

6


7

âčċ.: áĂďæąāĎ àĐĉđöýāĎ


8


O ĐçĊČĂď xĊĈõĊĐÿČûă ûxø ČĂć ÿČûăĊÿ÷û “ÛèÛÜÛÙß” ČĂć ĈxĈ÷û ąûă ÿđĐûĊăċČĈúwÿ

9


ÕéÝÙåìàÕ ×åÕààãæ

ÒāwćĄĉúċĂĄôĎ ĄúĂ ÜČĆĂĄôĎ ýĐĆæwþĂĎ Ċċć Ñĉæwwć Ąúċæ ċćĆ EwÿùąĂć. âčċ. Úx÷ ċć “ÜČĆćĎ-ßĊċćĉĂĄæ”

ÑĂú ċāĆ ĂĊċćĉöú (KúĂ Ċþ Ąúwöú xþĉöxċčĊā «ĀĂú Ćú wþöĆþĂ ĊċāĆ ĂĊċćĉöú»)

òĉćĎ ÑĉæwwćĎ (ĄúĂ xôĉĂă)

ç÷ċĂú ûĉöĊĄþċúĂ ċć ÷ĉćĎ Øw÷ąĂĄúĎ (2637w.) ĄúĂ ā êùwÿā

Óôwú ċčĆ úĄćąćùČčĆ xúĉúĀĉæÿčĆ þöĆúĂ ā ĄúċúĀĉúÿõ ċčĆ

(2497w.), úĆúċćąĂĄæ ċć ÷ĉćĎ Û÷Ăć (1802w.), ĄúĂ xĂ÷ċþĉć

ĂĊċćĉĂĄĈĆ ĊċćĂďþöčĆ xćĐ ĊďþċöđćĆċúĂ wþ ċć ÷ĉćĎ Ñĉæw-

úĆúċćąĂĄæ (ĄúĂ ąöĀć û÷ĉþĂú) ûąôxćĐwþ ċć ÷ĉćĎ ÛôĉĆć õ

wćĎ. ÖĉćĄþĂwôĆćĐ Ćú úxćýćČþö wöú xąāĉôĊċþĉā þĂĄ÷Ćú,

ÛöċĊĂ (2128w.). èĂ ĐýæċĂĆþĎ ćýćö xćĐ ĉôćĐĆ ĊċāĆ xþĉĂćďõ

þĄċĂwćùwþ ÷ċĂ Ąúąùċþĉć Čú õċúĆ Ćú wāĆ xþĉĂćĉĂđ÷wúĊċúĆ

þöĆúĂ ć xćċúw÷Ď ÚąĂæĄwćĆúĎ, xćĐ xāĀæđþĂ þĄ ċćĐ Ñĉæw-

úĐĊċāĉæ Ċċú ÷ĉĂć ċāĎ ôĄċúĊāĎ ċćĐ ûćĐĆćù.

wćĐ ĄúĂ þăôĉďþċúĂ ýĐċĂĄæ úĐċćù, ĄúĂ ć xúĉúx÷ċúwćĎ ċćĐ

Øċ÷ďćĎ ýþĆ þöĆúĂ Ćú úxćýćČþö ā ĂĊċćĉöú úx÷ąĐċú þxĂĊċā-

Účćù, ØúĉúĆċæxćĉćĎ, xćĐ xāĀæđþĂ úx÷ ċćĐĎ ĆćċĂ÷ċþĉćĐĎ

wćĆĂĄæ ĄúĂ ąþxċćwþĉôĊċúċú, æąąčĊċþ ýþĆ wxćĉćùwþ Ćú

÷ĀĄćĐĎ ċćĐ ÑĉæwwćĐ ĄúĂ ćĉöđþĂ ôĆú Ć÷ċĂć ĊùĆćĉć ċćĐ

ĄæĆćĐwþ ĄæċĂ ċôċćĂć, úąąæ Ćú úĆúxċùăćĐwþ wöú þĉúĊĂċþ-

ûćĐĆćù. Úx÷ xćąĂċĂĄõ æxćüā, ċć ÷ĉćĎ ûĉöĊĄþċúĂ Ċċú Ċù-

ďĆĂĄõ ĄúċúĀĉúÿõ ýĂúÿ÷ĉčĆ ĂĊċćĉĂĄĈĆ ĊċćĂďþöčĆ ÷ąčĆ

Ććĉú wþċúăù ċāĎ ÜąąæýúĎ ĄúĂ ċāĎ ÚąûúĆöúĎ, þĆĈ wćĂĉæđþ-

ċčĆ þxćďĈĆ. Úÿćù ćĉĂćČþċāČþö ĄúĂ xþĉĂĀĉúÿþö xĉĈċú ā

ċúĂ ĊċćĐĎ ĆćwćùĎ ßčúĆĆöĆčĆ ĄúĂ àúĊċćĉĂæĎ. [1,2]

xþĉĂćďõ, Čú ýĂúďčĉĂĊċþö ā ýĂæĉĄþĂú ċčĆ þċĈĆ Ċþ ýĂæÿćĉþĎ xþĉĂ÷ýćĐĎ ĄúĂ Čú úĆúÿþĉČćùĆ ÷Ċú ĊċćĂďþöú ĊĐĀĄþĆċĉĈ-

Öćąù xćąù xúąĂæ ...

Ċúwþ ĊďþċĂĄæ wþ ċāĆ ĄæČþ wĂú.

ÚĆúċćąĂĄæ ċāĎ ĄćĉÿõĎ ċćĐ ÷ĉćĐĎ Û÷ĂćĐ, xąāĊöćĆ ċćĐ Ċāwþ-

ÑĂú Ćú wĂąõĊþĂ, ąćĂx÷Ć, ĄúĆþöĎ ĀĂú ċāĆ ĂĊċćĉöú þĆ÷Ď ċ÷xćĐ,

10

ĉĂĆćù ďčĉĂćù ç÷ĊċĂwć (920w.) ĄúĂ þĆċ÷Ď ċāĎ þĐĉùċþĉāĎ

Ąúą÷ Čú õċúĆ xĉĈċú Ćú ăôĉþĂ xćù þöĆúĂ úĐċ÷Ď ć ċ÷xćĎ.

xþĉĂćďõĎ ċćĐ íĉĀćĐĎ èĉþĊċĂĄćù, ûĉöĊĄþċúĂ ôĆú úxćąĂ-

ÕþĄĂĆæwþ, ąćĂx÷Ć, ďčĉćČþċĈĆċúĎ ċć Čôwú wúĎ. êć ÷ĉćĎ

ČčwôĆć ýæĊćĎ āąĂĄöúĎ 15 - 20 þĄúċćwwĐĉöčĆ þċĈĆ. Øċć

ÑĉæwwćĎ (ċĉöċā üāą÷ċþĉā Ąćĉÿõ ĊċāĆ Üąąæýú: 2520w.)

ýæĊćĎ úxúĆċĈĆċúĂ ċĉćxĂĄæ ĄúĂ ĐxćċĉćxĂĄæ ÿĐċæ, úąąæ

ûĉöĊĄþċúĂ ĊċāĆ ćĉćĊþĂĉæ ċāĎ ÖöĆýćĐ, û÷ĉþĂú Čú ąôĀúwþ.

ĊċāĆ xþĉĂćďõ Čú ûĉþĂ ĄúĆþöĎ ĄúĂ ČúąæĊĊĂú úxćąĂČĈwúċú


(úĊċþĉöþĎ, wùýĂú, ĄćďùąĂú, ĊúąĂĀĄæĉĂú), ÷xčĎ ĄúĂ đčĂĄõĎ

wôďĉĂ ċć 1000 x.ì.). ÛĉöĊĄþċúĂ úĉĄþċæ ĆćċĂ÷ċþĉú ċćĐ

xĉćôąþĐĊāĎ.

ÑĉæwwćĐ ûôûúĂú ćx÷ċþ ĀĂúċö ċć úĆúÿôĉćĐwþ;

ìúĉúĄċāĉĂĊċĂĄ÷ċþĉú þĐĉõwúċú þöĆúĂ ýùć ý÷ĆċĂú, ċć ôĆú þĆ÷Ď

Þ þwûôąþĂæ ċćĐ õċúĆ xúĆþąąõĆĂú, ćx÷ċþ ċć wôĀþČ÷Ď ċćĐ

ÿĐċćÿæĀćĐ đĈćĐ ĄúĂ ċć ôċþĉć þĆ÷Ď Ąúĉďúĉöú, xćĐ Đxćąć-

Čþčĉćùwþ ÷ċĂ þxāĉþæđþĂ ĄúĂ ċćĐĎ ĀþĂċĆĂæđćĆċþĎ ċ÷xćĐĎ.

ĀöđþċúĂ ÷ċĂ þöďþ wõĄćĎ 20-25 wôċĉú. êú ý÷ĆċĂú xþĉĂwôĆćĐĆ

ÖĂć þĂýĂĄæ, ĊċāĆ xþĉĂćďõ ċćĐ ÑĉæwwćĐ wþąôċþĎ ôďćĐĆ ýþö-

ċćĐĎ xþĉöþĉĀćĐĎ Ċċć wĂĄĉ÷ wćĐĊþöć ċćĐ úxćąĂČčwôĆćĐ

ăþĂ úĆČĉĈxĂĆā xúĉćĐĊöú ĄúĂ ćĂĄĂĊwćùĎ úx÷ ċć 2000 x.ì.

ýæĊćĐĎ Ċċć ďčĉĂ÷ [3]. Úx÷ ċāĆ æąąā, ĄúĂ wþ ûæĊā ċāĆ

Øċú þx÷wþĆú ďĉ÷ĆĂú ĐxæĉďþĂ wĂú ĊþĂĉæ xćąĂċĂĊwĈĆ xćĐ

«úĆæxċĐăā» ċāĎ ČþĉwćĄĉúĊöúĎ ċćĐ xąúĆõċā ĄúĂ ċāĆ «úĆù-

þxĂĄĉúċćùĆ ċ÷Ċć ĊċćĆ Ñĉæwwć, ÷Ċć ĄúĂ ĊċāĆ þĐĉùċþĉā

üčĊā» ċāĎ ĊċæČwāĎ ċāĎ ČæąúĊĊúĎ, xúöđþĂ Ćú úxćýþĂďČþö

xþĉĂćďõ. ÜxĂĀĉúwwúċĂĄæ úĆúÿôĉćĆċæĎ ċćĐĎ ôďćĐwþ wöú

÷ċĂ ċú þĄČôwúċú ċćĐ wćĐĊþöćĐ ôĉďćĆċúĂ úx÷ ċć wôąąćĆ ĄúĂ

ąöĊċú xćĐ ăþĄĂĆæ úx÷ ċćĐĎ áćąćĊĊćùĎ, ĊĐĆþďöđþĂ wþ ċćĐĎ

ćĐďö xúĉþąČ÷ČþĆ.

áúĄþý÷ĆþĎ, ĄúĂ ĀĆčĉöđþĂ ċā wôĀĂĊċā úĄwõ wþ ċćĆ Öùĉĉć. ÚĄćąćĐČþö ā ĄĐĉĂúĉďöú ċčĆ éčwúöčĆ ĄúĂ ýĂúÿ÷ĉčĆ æą-

ÔĂĀ÷ċþĉć xćąù xúąĂæ...

ąčĆ xćąĂċĂĊwĈĆ wôďĉĂ Ćú ôĉČþĂ ĄúĂ ā ĊþĂĉæ ċćĐ ÛĐđúĆċöćĐ

èĂ ćĉþĂĆôĎ ćĆċ÷ċāċþĎ ôďćĐĆ ĊĐĆýþČþö æwþĊú wþ ċāĆ þăôąĂăā ċāĎ

Ćú þĆĊčwúċĈĊþĂ ċāĆ xþĉĂćďõ [5].

úĆČĉčx÷ċāċúĎ. ÚĎ ČþčĉõĊćĐwþ ôĆú þĐĉùċúċć xąúöĊĂć xćĐ ĄúąùxċþĂ ċāĆ þăôąĂăā ċćĐ xĉćĒĊċćĉĂĄćù úĆČĉĈxćĐ ĄúĂ ċĂĎ

áþċæ ìĉĂĊċćù þxćďõ...

úĆæĀĄþĎ ċćĐ. áxćĉćùwþ Ćú xúĉúċāĉõĊćĐwþ Ċþ úĐċ÷ ċā Čþ-

êú ĊāwþĉĂĆæ ďčĉĂæ ċćĐ ÑĉæwwćĐ úĉďöđćĐĆ ċāĆ ĂĊċćĉöú ċćĐĎ

ćxćöāĊā ċčĆ ûćĐĆĈĆ (÷xčĎ ĄúĂ ċú xćċæwĂú), ôxþĂċú ċāĆ Čþ-

ċāĆ xþĉöćýć úx÷ ċú ċôąā ċāĎ xĉĈċāĎ ďĂąĂþċöúĎ w.ì. wôďĉĂ

ĈĉāĊā ċčĆ ĄćĉĐÿĈĆ ċćĐĎ čĎ ĄúċćĂĄöú ċčĆ ČþĈĆ. Úx÷ ċāĆ

ċú wôĊú ċāĎ ýþùċþĉāĎ. ìúĉúĄċāĉĂĊċĂĄæ ĊďþċĂĄæ wþ ċć ďč-

æąąā, ćĂ ćĉþĂĆćö ÷ĀĄćĂ, wþ ċāĆ xąćùĊĂú ďąčĉöýú ĄúĂ xúĆöýú

ĉĂ÷ ċāĎ àúĊċæĆĂúĆāĎ þĂĄæđþċúĂ ÷ċĂ ďċöĊċāĄþ xþĉö ċćĐ 7ćĐ

ċčĆ ĄúĂ wþ ċĂĎ ĊxāąĂôĎ ċćĐĎ, ČôċćĐĆ Ąúċæąąāąć xþĉĂûæąąćĆ

úĂĈĆú w.ì., úąąæ Ċþ ýĂúÿćĉþċĂĄõ úx÷ ċā ĊāwþĉĂĆõ ċćĐ

ĀĂú wöú Ąúąùċþĉā đčõ þĆ÷Ď xĉćĒĊċćĉĂĄćù úĆČĉĈxćĐ, xćĐ

ČôĊā. êćĆ 10ć úĂĈĆú ăúĆúÿċĂæďċāĄþ Ċċā ČôĊā áúąĆöċĊú

ćýāĀþö wþ ċā ĊþĂĉæ ċāĎ ĊċāĆ þăôąĂăā ċāĎ ĄćĂĆčĆöúĎ. ÜxĂ-

ĄúĂ úÿćù ĄúċúĊċĉæÿāĄþ úx÷ þxĂýĉćwôĎ ăúĆúďċöĊċāĄþ Ċċā

ĀĉúwwúċĂĄæ, Ąúċæ ċā ĆþćąĂČĂĄõ þxćďõ (Ċċć xþĉöxćĐ: 7000

ĊāwþĉĂĆõ ċćĐ ČôĊā ċć 1018, ÷xčĎ wúĉċĐĉæ ā þĆċćĂďĂĊwô-

x.ì. - 3000 x.ì.) ċú ûćĐĆæ ąþĂċćĐĉĀćùĊúĆ čĎ wõċĉþĎ ċćĐ

Ćā xąæĄú ĊċāĆ þĄĄąāĊöú ċāĎ ÖúĆúĀöúĎ. Þ Ćôú ČôĊā úxćýþö-

úĆČĉčxöĆćĐ xćąĂċĂĊwćù.

ďČāĄþ ÷ċĂ xúĉþöďþ Ċċć ďčĉöć xćąù Ąúąõ xĉćĊċúĊöú úÿćù

êć ÷ĉćĎ ċćĐ ÑĉæwwćĐ ýþĆ þöĆúĂ ċć xĂć xĉćĊþĄċĂĄæ ĄúĂ þĆýþąþ-

ċćĐ þxôċĉþüþ Ćú ýĂúċāĉāČþö wôďĉĂ Ċõwþĉú. ê÷Ċć Āùĉč

ďĈĎ wþąþċāwôĆć. Þ ČôĊā ċćĐ (wúĄĉĂæ úx÷ úĊċĂĄæ ĄôĆċĉú)

úx÷ ċāĆ àúĊċæĆĂúĆā ÷Ċć ĄúĂ Āùĉč úx÷ ÷ąú ċú ďčĉĂæ ċāĎ

ĄúĂ ċć æĀĉĂć ċāĎ wćĉÿćąćĀöúĎ ċćĐ ĄúČĂĊċćùĆ ĂýĂúöċþĉú

xþĉĂćďõĎ ÿċĂæďĆćĆċúĆ Ċþ ĐüĈwúċú þĄĄąāĊöþĎ wþ xćąþ-

ýùĊĄćąþĎ ċĂĎ ĊďþċĂĄôĎ wþąôċþĎ. òwčĎ, þĐĉõwúċú, ċ÷Ċć

wöĊċĉþĎ xćĐ ąþĂċćĐĉĀćùĊúĆ čĎ ÿĉćùĉĂú úx÷ þxĂýĉćwôĎ

þx÷wþĆčĆ þxćďĈĆ, ÷Ċć ĄúĂ Āùĉč xþĉĂćďĈĆ, ĄúċúýþĂĄĆù-

ýĂúÿ÷ĉčĆ ąúĈĆ, ÷xčĎ ĄúĂ ĀĂú ċāĆ ôĀĄúĂĉā þĂýćxćöāĊā

ćĐĆ ÷ċĂ xąāČĐĊwćö ĄúċćĂĄćùĊúĆ ĊċāĆ xþĉĂćďõ þĄþöĆú

ċčĆ ĄúċćöĄčĆ ċčĆ Āùĉč xþĉĂćďĈĆ [6]. êćĐĎ þx÷wþĆćĐĎ

ċú ďĉ÷ĆĂú. îĆúĎ ćĂĄĂĊw÷Ď ċāĎ þxćďõĎ úĐċõĎ, xćĐ ôďþĂ

úĂĈĆþĎ ĊĐĆþďöđþċúĂ ċć ďċöĊĂwć ĄúĂ æąąčĆ ďčĉĂĈĆ ĊċāĆ

úĆúĄúąĐÿČþö, þöĆúĂ úĉĄþċæ úĆúċćąĂĄ÷ċþĉú ċćĐ ÑĉæwwćĐ, ā

xþĉĂćďõ ĄúĂ þĆćxćĂćùĆċúĂ ýĂæÿćĉćĂ wĂĄĉ÷ċþĉćĂ ćĂĄĂĊwćö wþ

çôú çĂĄćwõýþĂú, ĄćĆċæ Ċċā ÛôĉćĂú ĄúĂ xąāĊöćĆ ċāĎ ĄćöċāĎ

úxćċôąþĊwú Ćú ĊďāwúċöđćĆċúĂ ċú ĊāwþĉĂĆæ ďčĉĂæ, ÷xčĎ ċć

ċćĐ ÚąĂæĄwćĆú ĄúĂ ĐxćąćĀöđþċúĂ ÷ċĂ ďċöĊċāĄþ ċć 6200 x.ì.

àæĆċĊĂĄć õ ÒĉćĊćxāĀõ [7].

xþĉöxćĐ [4]. ÖąāĊĂôĊċþĉú, Ċċā ąöwĆā ċāĎ àúĊċćĉĂæĎ, xĉćĎ

Þ ûúĊĂĄõ ýĉúĊċāĉĂ÷ċāċú ċčĆ ĄúċćöĄčĆ ċćĐ ÑĉæwwćĐ, ĄúĂ ċāĎ

ċć ÷ĉćĎ ÛôĉĆć, ûĉöĊĄþċúĂ, ýþ, ôĆúĎ xúĉúąöwĆĂćĎ ćĂĄĂĊw÷Ď

Āùĉč xþĉĂćďõĎ ÿĐĊĂĄæ, ċāĆ þxćďõ úĐċõ õċúĆ ċć ďċöĊĂwć.

xćĐ ďĉćĆćąćĀþöċúĂ úx÷ ċć 5500 x.ì. [3].

ÒćĐąþùćĆċúĎ ċāĆ xôċĉú, xćĐ þöĆúĂ æÿČćĆā Ċċć ûćĐĆ÷, ôĄċĂđúĆ ćĂĄöþĎ, ýāw÷ĊĂú ĄċõĉĂú ĄúĂ, ċć ĊāwúĆċĂĄ÷ċþĉć öĊčĎ

ê÷ċþ ÷ċúĆ ąôwþ úĉďúöú...

÷ąčĆ, ĀôÿĐĉþĎ. èĂ ĀôÿĐĉþĎ õċúĆ wöú úĆúĀĄúĂ÷ċāċú Ċċā

ØāwúĆċĂĄ÷ċþĉćĎ úĉďúĂćąćĀĂĄ÷Ď ċ÷xćĎ ċāĎ þĐĉùċþĉāĎ xþĉĂć-

wćĉÿćąćĀöú ċćĐ ÑĉæwwćĐ ĄúĂ ċčĆ ćĉþĂĆĈĆ xþĉĂćďĈĆ

ďõĎ þöĆúĂ ā ÒčýĈĆā (wúĆċþöć ĄúĂ Čôúċĉć ĄúĂ Ăþĉ÷). ÚĆõĄþĂ

ĀþĆĂĄ÷ċþĉú xĉćĄþĂwôĆćĐ Ćú ĊĐĆýþČćùĆ ćĂ ĄćĂĆ÷ċāċþĎ ċčĆ

ĊċāĆ xþĉöćýć ċćĐ ìúąĄćù (3000 x.ì. ĄúĂ ýĈČþ, xþĉöxćĐ

úĆČĉĈxčĆ. èĂ ċćăčċôĎ ĀôÿĐĉþĎ, þĂýĂĄæ, úxćċþąćùĆ ďúĉú-

11


ÕéÝÙåìàÕ ×åÕààãæ

Úx÷ ċćĆ x÷ąþwć ċćĐ 1940, îąąāĆþĎ ĊċĉúċĂĈċþĎ wþ xĉćwõČþĂþĎ Ćú ýĂúĊďöđćĐĆ ċĂĎ xąúĀĂôĎ ċćĐ ÑĉæwwćĐ, ĄúĂ ýöĆćĐĆ þąxöýú Ċċú ÜąąāĆĂĄæ Ċċĉúċþùwúċú Ċċć ÚąûúĆĂĄ÷ wôċčxć. âčċćĀĉúÿöú: Ò. ìúĉĂĊĂæýāĎ. Úx÷ ċć ÛĂûąöć “ÒāwõċĉāĎ ìúĉĂĊĂæýāĎ” ċčĆ ÜĄý÷ĊþčĆ ċćĐ ÖþĉĂćýĂĄćù âåêèÑéÚâèØ

ĄċāĉĂĊċĂĄ÷ċúċć ýþöĀwú ċāĎ úĉďĂċþĄċćĆĂĄõĎ ċāĎ xþĉĂćďõĎ. èĂ Ćċ÷xĂćĂ, ĊďāwæċĂđúĆ ćwæýþĎ þĉĀúĊöúĎ (wxćĐąćùĄĂú), ĄúĂ

Þ xúĉæýćĊā

xþĉĂ÷ýþĐúĆ ĊċĂĎ Āùĉč xþĉĂćďôĎ xúĉôďćĆċúĎ ĐxāĉþĊöþĎ

úĆúÿôĉþĂ ÷ċĂ

ďċĂĊöwúċćĎ [8].

ďċöĊċāĄþ ċćĆ 7ć

ÚĐċæ ċú ďĉ÷ĆĂú ďċöđćĆċúĂ xćąąôĎ ĂþĉôĎ wćĆôĎ ĄúĂ wćĆúĊċõĉĂú

12

ÖúĆúĀöúĎ ċāĎ áćąĐûýćĊĄôxúĊċćĐ.

úĂĈĆú w.ì. úx÷

ĊċāĆ xþĉĂćďõ ĄúĂ wþĉĂĄôĎ ĊĈđćĆċúĂ úĄ÷wú. Þ úĉďĂċþĄċć-

ċćĆ úĐċćĄĉæċć-

ĆĂĄõ ċćĐĎ ăþďčĉöđþĂ ĄúČĈĎ õċúĆ ā þĂýĂĄ÷ċāċú ċćĐ Ćċ÷xĂćĐ

ĉú àčĆĊċúĆċöĆć

xąāČĐĊwćù. åĎ xúĉæýþĂĀwú úĆúÿôĉþċúĂ ċć wćĆúĊċõĉĂ ċāĎ

ċćĆ ÖčĀčĆæċć.


îĆúĎ úĂĈĆúĎ xöĊč. èĂ ĊĐwÿčĆöþĎ wþċæ ċāĆ ąõăā ċčĆ ÛúąĄúĆĂĄĈĆ ÖćąôwčĆ, ċć 1913, ôČþĊúĆ ċćĆ Ñĉæwwć Ċċú ĊùĆćĉú ċāĎ ÜąąæýćĎ [9]. Þ úĄĉúöú ċćĐ ČôĊā ĊċāĆ þąąāĆĂĄõ þxĂĄĉæċþĂú ćýõĀāĊþ Ćú þöĆúĂ ć ďĈĉćĎ ÷xćĐ Čú ýĂúýĉúwúċöđćĆċúĆ xćąąæ ĀþĀćĆ÷ċú ċāĎ Ćþ÷ċþĉāĎ ĂĊċćĉöúĎ. êāĆ 28ā èĄċčûĉöćĐ ċćĐ 1940 ćĂ ĂċúąĂĄôĎ ýĐĆæwþĂĎ þĂĊôûúąúĆ ĊċāĆ þąąāĆĂĄõ þxĂĄĉæċþĂú.

ÒāwćĊĂþùwúċú úąąæ ĄúĂ Āĉúwwúċ÷Ċāwú

Úx÷ ċć ÷ĉćĎ ÑĉæwwćĎ ĊďþýĂæĊċāĄþ Ćú xþĉæĊþĂ ā êĉöċā ßċú-

úx÷ ċāĆ þxćďõ xćĐ ċþąþöčĊþ ć ĊxúĉúĄċĂĄ÷Ď

ąĂĄõ áþĉúĉďöú ÚąxĂĆĂĊċĈĆ, xćĐ ôÿþĉþ ċć ÷Ććwú êđćùąĂú.

þwÿùąĂćĎ.

Úx÷ ċāĆ þąąāĆĂĄõ xąþĐĉæ, ā þĂĊûćąõ úĆċĂwþċčxöĊċāĄþ, þxĂċĐďĈĎ, wþ ċĂĎ þĆċćąôĎ ċćĐ ĊċĉúċāĀćù àčĆĊċúĆċöĆćĐ ÒúûæĄā. ÚĉďĂĄĈĎ, ćĂ þąąāĆĂĄôĎ ýĐĆæwþĂĎ ĐxþďĈĉāĊúĆ ĄúĂ ā wþĉúĉďöú êđćùąĂú ôÿċúĊþ ûćĉþĂ÷ċþĉú ċćĐ áþċĊ÷ûćĐ. ê÷ċþ, wþ ċāĆ xĉćĊČõĄā þĆĂĊďùĊþčĆ ĊċāĆ þąąāĆĂĄõ ýùĆúwā, æĉďĂĊþ wöú úĆċþxöČþĊā xćĐ ćýõĀāĊþ ĊċāĆ xþĉĂĄùĄąčĊā ċčĆ ĂċúąĂĄĈĆ ýĐĆæwþčĆ ĄúĂ ċāĆ ċĉćxõ ċćĐĎ Ċþ ÿĐĀõ. áöú ąþxċćwôĉþĂú þöĆúĂ ÷ċĂ Ąúċæ ċā ýĂæĉĄþĂú ċāĎ úĆċþxöČþĊāĎ ĄúĂ xąāĊöćĆ ċćĐ ďčĉĂćù àæĆċĊĂĄć, ĊċćĆ Öĉćÿõċā Þąöú,

xćĐ úx÷ ĊċĉúċāĀĂĄõ æxćüā úxćýþöďČāĄþ úăĂćąćĀ÷ċúċćĎ,

ć à. ÒúûæĄāĎ ċĉúĐwúċöĊċāĄþ [10]. êć ÷ĉćĎ ċćĐ ÑĉæwwćĐ,

ĐxćďĈĉāĊþ xĉćĎ ċć ÷ĉćĎ ÛöċĊĂ xþĉĂćĉöđćĆċúĎ ċĂĎ úxĈąþĂ-

ĊĐĆþxĈĎ, ôwþąąþ Ćú úxćýþĂďČþö ċć xĉĈċć xþýöć wæďāĎ

þĎ ċćĐ. îĆú ďĉ÷Ćć wþċæ, ċćĆ ÚùĀćĐĊċć ċćĐ 1949, Ċċć öýĂć

Ċċć ćxćöć āċċõČāĄúĆ ćĂ ýĐĆæwþĂĎ ċćĐ íăćĆú Ąúċæ ċćĆ

xþýöć wæďāĎ, ć ċúĄċĂĄ÷Ď Ċċĉúċ÷Ď Ąúċæÿþĉþ Ćú wāĆ úÿõĊþĂ

Òþùċþĉć ÖúĀĄ÷ĊwĂć Ö÷ąþwć.

Ąúwöú ćý÷ ýĂúÿĐĀõĎ ĊċćĆ ýāwćĄĉúċĂĄ÷ Ċċĉúċ÷, ć ćxćöćĎ

Þ xąôćĆ ĀĆčĊċõ ĂĊċćĉĂĄõ ĊċĂĀwõ ċćĐ ÷ĉćĐĎ þöĆúĂ ćĂ xćąþwĂĄôĎ ċćĐ ÜwÿùąĂćĐ ÖćąôwćĐ. Òùć wþĀæąþĎ wæďþĎ ôąúûúĆ ďĈĉú ĊċćĆ Ñĉæwwć. êć ĄúąćĄúöĉĂ ċćĐ 1948 ć ýāwćĄĉúċĂ-

ĐxćďĉþĈČāĄþ Ċþ úxćďĈĉāĊā úx÷ ċāĆ þąąāĆĂĄõ þxĂĄĉæċþĂú, xĉćĎ Ûćĉĉæ. è þĂýĂĄ÷Ď ÿ÷ĉćĎ xćĐ xąõĉčĊþ ā xþĉĂćďõ ĊċćĆ ÜwÿùąĂć

Ą÷Ď Ċċĉúċ÷Ď þöďþ ĊĐĀĄþĆċĉčČþö Ċċć ÷ĉćĎ ċćĐ ÑĉæwwćĐ.

Ö÷ąþwć, þöĆúĂ ĊāwúĆċĂĄ÷Ď čĎ xĉćĎ ċāĆ þăôąĂăā ċćĐ ċ÷xćĐ.

è ċúĄċĂĄ÷Ď Ċċĉúċ÷Ď Đxþĉþöďþ Ąúċæ xćąù Ċþ ýĐĆæwþĂĎ ĄúĂ

Øþ ĄćĂĆčĆĂĄ÷ þxöxþýć ć þČĆĂĄ÷Ď ýĂďúĊw÷Ď xąõĀčĊþ ċú

úĆæĀĄúĊþ ċćĆ úĆċöxúą÷ ċćĐ Ċþ ĐxćďĈĉāĊā. Øċā wæďā ċćĐ

ďčĉĂæ ûúĉùċúċú wþĂĈĆćĆċúĎ ċćĆ xąāČĐĊw÷ ċćĐĎ ĄúĂ Ċþ

1948 ďĉāĊĂwćxćĂõČāĄúĆ xþĂĉúwúċĂĄæ ĄúĂ ĀĂú xĉĈċā ÿćĉæ

xþĉĂxċĈĊþĂĎ ćýõĀāĊþ ĊċāĆ þĉõwčĊõ ċćĐĎ. Øþ ĊĐĆýĐúĊw÷

ćĂ þwxĉāĊċĂĄôĎ û÷wûþĎ Ćúxæąw [11]. êć xþöĉúwú õċúĆ

ÿĐĊĂĄæ wþ æąąćĐĎ ĄćĂĆčĆĂĄćùĎ xúĉæĀćĆċþĎ, Ċċā wþċþw-

þxĂċĐďôĎ. è ýāwćĄĉúċĂĄ÷Ď Ċċĉúċ÷Ď ĄæĆćĆċúĎ ôĆú þąĂĀw÷,

ÿĐąĂúĄõ þxćďõ xćąąćö ĄæċćĂĄćĂ ċčĆ ďčĉĂĈĆ ċćĐ ÑĉæwwćĐ, ĄúĂ xćąąĈĆ æąąčĆ xþĉĂćďĈĆ ċāĎ ÜąąæýćĎ úĆúĀĄæĊċāĄúĆ Ćú wþċúĆúĊċþùĊćĐĆ.

Øõwþĉú. Øõwþĉú; Úÿćù ĀĉæÿćĐwþ ĄúĂ Ąúąæ ĂĊċćĉĂĄæ ĊċćĂďþöú! ÖćĂú þöĆúĂ ā ĊāwþĉĂĆõ ĂĊċćĉĂĄõ ĄúċæĊċúĊā ĊċćĆ Ñĉæwwć; ð, xĂć ĊčĊċæ, úĆ Āĉæÿúwþ úùĉĂć ċāĆ ĂĊċćĉöú ċćĐ ÑĉæwwćĐ, ċĂ Čú Āĉæÿúwþ ĀĂú ċć Ċõwþĉú; è ÑĉæwwćĎ þöĆúĂ ÷ĉćĎ úĆþăþĉþùĆāċć ĄúĂ xúĉČôĆć. Þ ÿĐĊĂĄõ ċćĐ ćwćĉÿĂæ ċć ĄúČĂĊċæ úăĂćąćĀ÷ċúċć Ċċ÷ďć þxöĊĄþüāĎ. ÛĉöĊĄþċúĂ ĊďþċĂĄæ wúĄĉĂæ úx÷ úĊċĂĄæ ĄôĆċĉú ĄúĂ úĐċ÷ ċć ôďþĂ ĀąĂċĈĊþĂ, wôďĉĂ ċĈĉú, úx÷ ċćĆ ûĂúĊw÷ ċāĎ wúđĂĄõĎ úĆČĉĈxĂĆāĎ xúĉôwûúĊāĎ. êú ÚxćwþĂĆæĉĂú úx÷ ċĂĎ wæďþĎ úĆċĂĄĉöđþĂĎ þùĄćąú ĊċĂĎ xąúĀĂôĎ ċćĐ ÑĉæwwćĐ âčċ.: ÒúwĂúĆ÷Ď Ñ. Óþćą÷ĀćĐ/ ÖąāĄæċĂ

ďčĉĂæ ċćĐ þxĂûĂĈĆćĐĆ, ÷Ċú þxĂûĂĈĆćĐĆ, ċć ĄúċúÿôĉĆćĐĆ,

13


ÕéÝÙåìàÕ ×åÕààãæ Ąúċæ ĄùĉĂć ą÷Āć, wôĊú úx÷ ċĂĎ xćąù þxöwćĆþĎ xĉćĊxæČþĂ-

ÜxöąćĀćĎ

þĎ ąöĀčĆ āąĂĄĂčwôĆčĆ. èĂ xþĉĂćĉĂĊwôĆþĎ ČôĊþĂĎ þĉĀúĊöúĎ

ÚxćąćĀćùwúĊċþ ĀĂú þĆýþď÷wþĆþĎ úĆúĄĉöûþĂþĎ õ üþùýā xćĐ

úxćċĉôxćĐĆ ċćĐĎ Ćþ÷ċþĉćĐĎ Ćú đõĊćĐĆ ĊċćĆ ċ÷xć.

þĆýþďćwôĆčĎ Ćú úĆúÿôĉćĆċúĂ Ċċć æĆčČþĆ ĄþöwþĆć. ÒĐĊċĐďĈĎ, ā þxĂĊċāwćĆĂĄõ wúĎ úĆþxæĉĄþĂú ĊċćĆ ďĈĉć ċāĎ

ÚùĉĂć;

ĂĊċćĉöúĎ wúĎ þxĂċĉôxþĂ wöú w÷Ćć þĉúĊĂċþďĆĂĄõ ýćĐąþĂæ

êć úxĉćĊċæċþĐċć ÷ĉćĎ þöĆúĂ ĂýúĆĂĄõ ąþöú ĀĂú ýĂþČĆõ ĊĐwÿô-

wā xąõĉčĎ þwxþĉĂĊċúċčwôĆā. Óú ČþčĉćùĊúwþ xćąù

ĉćĆċú þxĂČþċĂĄõĎ ĄúĂ wā úĆúĊċĉôüĂwāĎ þĄwþċæąąþĐĊõĎ

ČþċĂĄõ ĄöĆāĊā ċāĆ úxćĊċćąõ ĊċćĂďþöčĆ ĄúĂ ĀĆčwĈĆ xćĐ

ċćĐ. Þ wþċúċĉćxõ ċćĐ Ċþ Čôĉþċĉć ĀĂú xćąĐċþąþöĎ ýĂúĄćxôĎ

ýĂúÿčĆćùĆ õ ĊĐwÿčĆćùĆ wþ ċú xĉćúĆúÿþĉČôĆċú ĄúĂ Čú

þöĆúĂ wĂú þăôąĂăā xćĐ Čú ÿôĉþĂ ċú úĆċöČþċú úx÷ úĐċæ xćĐ

þĐďúĉĂĊċõĊćĐwþ xćąù ÷xćĂćĆ ċć ĄæĆþĂ. è,ċĂýõxćċþ Ċċúąþö

ćĂ ĐxćĊċāĉĂĄċôĎ ċāĎ Đx÷ĊďćĆċúĂ. Øċ÷ďćĎ wúĎ Čþčĉćùwþ

Čú ĀöĆþĂ wôĉćĎ ċāĎ þx÷wþĆāĎ ôĄýćĊāĎ ċćĐ xþĉĂćýĂĄćù.

÷ċĂ xĉôxþĂ Ćú þöĆúĂ ā, Ąúċæ ċć ýĐĆúċ÷Ć, wā xúĉþwûúċĂĄõ

Øċ÷ďćĎ ċćĐ ĄþĂwôĆćĐ õċúĆ ā úĆúÿćĉæ Ċþ ĂĊċćĉĂĄæ ĊċćĂďþöú

úĆæxċĐăā ċćĐ ċ÷xćĐ, ĄúĂ ā úĆæýþĂăā ċāĎ ĂĊċćĉĂĄõĎ ĄúĂ

xćĐ wxćĉþö Ćú þöĆúĂ æĀĆčĊċú Ċþ xćąąćùĎ ĄúĂ wxćĉþö Ćú

ÿĐĊĂĄõĎ úăöúĎ ċćĐ.

xĉćĄúąôĊćĐĆ ċć þĆýĂúÿôĉćĆ ĊċćĐĎ úĆúĀĆĈĊċþĎ ċćĐ. êć ÷ĉćĎ ÑĉæwwćĎ, ÷xčĎ ĄúĂ ĄæČþ xþĉĂćďõ ċćĐ xąúĆõċā, ôďþĂ ċā ýĂĄõ ċāĎ þĂýĂĄõ ĂĊċćĉöú ĄúĂ ā ĀĆĈĊā ċāĎ wxćĉþö Ćú wúĎ ćýāĀõĊþĂ Ċþ wöú Ąúąùċþĉā ĊùĆýþĊā wþ ċćĆ ċ÷xć ĄúĂ úĆċöąāüā úĐċćù.

ÖāĀôĎ (õ úx÷ xćĐ ĄąôûćĐwþ): [1] èĉĀæĆčĊā ÚĉĄċćùĉćĎ, http://www.arcturos.gr [2] ÛĂĄĂxúöýþĂú, «ā þąþùČþĉā þĀĄĐĄąćxúöýþĂú», http://el.wikipedia.org/wiki/ ÑĉæwwćĎ [3] çćwúĉďĂúĄõ ÚĐċćýĂćöĄāĊā àúĊċćĉĂæĎ, http://www.kastoria.gr/ [4] Üxöċćwć ąþăĂĄ÷ ċāĎ ÜąąāĆĂĄõĎ îĄýćĊā: êè ÛÞáÚ, 2004, ÛúĀĀôąāĎ ÒĉúĄ÷xćĐąćĎ - ÑþčĉĀöú ÜĐČĐwöćĐ, http://www.phys.uoa.gr/~nektar/history/ historia_abstract.htm [5] ÜąąāĆĂĄõ xþĉĂÿôĉþĂú ÞxþöĉćĐ, http://www.epirus.gov.gr/epirus/history. html [6] Øčċ. êćĐÿöýāĎ, “Þ à÷ĆĂċĊú ĄúĂ ċú ďčĉĂæ ċāĎ” [7] ÓčwæĎ áćĐĄćùąāĎ, 2-12-2003, http://www.drosopigi.com/istoriko.htm [8] ÜČĆćąćĀĂĄ÷ áćĐĊþöć ÞxþĂĉčċĈĆ áúĊċ÷ĉčĆ, ÖĐĉĊ÷ĀĂúĆĆā [9] áúĉöú éþxćùĊā, ìúĉæ ÚĆýĉþæýćĐ, ÚĉĂĊċþöýāĎ ÖćĐċúďöýāĎ, Úĉw÷ýĂćĎ êĊöûúĎ, «ßĊċćĉöú Øê’ ÒāwćċĂĄćù. Øċú Ćþ÷ċþĉú ĄúĂ ĊùĀďĉćĆú ďĉ÷ĆĂú», ëxćĐĉĀþöć ÜČĆĂĄõĎ ÖúĂýþöúĎ ĄúĂ ÓĉāĊĄþĐwæċčĆ, ÖúĂýúĀčĀĂĄ÷ ßĆĊċĂċćùċć. [10] ÛĂĄĂxúöýþĂú, «ā þąþùČþĉā þĀĄĐĄąćxúöýþĂú», http://el.wikipedia.org/wiki/ àčĆĊċĂúĆċöĆćĎ_ÒúûæĄāĎ [11] çĂĄ÷ąúĎ ÚČ. Ôúđ÷xćĐąćĎ, “Þ áæďā ċčĆ ØĐĆ÷ĉčĆ”.

êć wĆāwþöć ĊċćĐĎ xþĊ÷ĆċþĎ Ċċć Ñĉæwwć xćĐ ĐxæĉďþĂ ĊċāĆ ċĉöċā üāą÷ċþĉā ĄćĉĐÿõ ÷ąú ċú ûćĐĆæ ċĂĎ Āùĉč xþĉĂćďõĎ wćĂæđćĐĆ wĂĄĉæ úýþÿæĄĂú. âčċ.: á.à

14


âčċ.: BúĊöąāĎ - âĉöăćĎ ÖĉöĀĄćĎ

AöĊČāwú ĄćĉĐÿõĎ õ ...ĄćĉĐÿúöć úöĊČāwú;

15


âčċ.: âĉöăćĎ ÖĉöĀĄćĎ

ÕéÝÙåìàÕ ×åÕààãæ

ØúĆ ċúxþĂĆćö xĉćĊĄĐĆāċôĎ

Øċć wĆāwþöć ċāĎ âùĊāĎ Þ ýĂúýĉćwõ Ċċć Ñĉæwwć xćċô ýþĆ wxćĉþö Ćú þöĆúĂ wĂú úxąõ úĆôwþąā þĄýĉćwõ. è þxĂûąāċĂĄ÷Ď ćĉþĂĆ÷Ď ÷ĀĄćĎ þxĂûæąąþċúĂ ĊċćĆ þxĂĊĄôxċā úx÷ ċāĆ xĉĈċā ĊċĂĀwõ. Þ

xćąąôĎ xþĉĂćďôĎ ċāĎ ďĈĉúĎ. ÚĐċ÷ xćĐ ďúĉúĄċāĉöđþĂ ċćĆ Ñĉæwwć ĄúĂ ċú Āùĉč ûćĐĆæ þöĆúĂ

ĄĐĉĂúĉďöú ċāĎ ÿùĊāĎ þöĆúĂ úx÷ąĐċā. ÒæĊā wþ ćăĂôĎ ĄúĂ

ā xćĂĄĂąöú ċćĐ ċćxöćĐ. Úx÷ ċĂĎ ýúĊčwôĆþĎ xąúĀĂôĎ čĎ

xþùĄú, wþĀæąú ăôÿčċú ąĂûæýĂú. òąþĎ ćĂ úxćďĉĈĊþĂĎ

ċú úxąĂĄæ ąĂûæýĂú ĄúĂ úx÷ ċú ďúwāąæ ÿúĉæĀĀĂú čĎ ċĂĎ

ċćĐ xĉæĊĂĆćĐ, ýĂúĄ÷xċćĆċúĂ w÷Ćć úx÷ ċć ąþĐĄ÷ ĄúĂ

ĄćĉĐÿćĀĉúwwôĎ, ĄĐĉöúĉďć ĉ÷ąć Ċċā ýĂúw÷ĉÿčĊā ċćĐ

xćąùďĉčwć xôxąć ċčĆ ąćĐąćĐýĂĈĆ. áĂú xúĆýúĂĊöú

ċćxöćĐ xúöđþĂ ċć ĂýĂúöċþĉć ĀþčąćĀĂĄ÷ Đx÷ûúČĉć ċāĎ

ďĉčwæċčĆ ĄúĂ ĊxæĆĂčĆ ÿĐċĈĆ úxąĈĆþċúĂ xúĆċćù. Øċć

xþĉĂćďõĎ, xćĐ wþ ċā ûćõČþĂú ċćĐ Ćþĉćù ĄúĂ ċćĐ úôĉú ôďþĂ

ûæČćĎ, wôďĉĂ þĄþö xćĐ ÿċæĆþĂ ċć wæċĂ, úxąĈĆþċúĂ ďčĉöĎ

ýĈĊþĂ wćĆúýĂĄôĎ ýĂúwćĉÿĈĊþĂĎ.

ċôąćĎ ć ďćĉ÷Ď ċčĆ ĄćĉĐÿćĀĉúwwĈĆ xćĐ ďĉčwúċöđþċúĂ úx÷ ċć úx÷ąĐċć ĀúąæđĂć ċćĐ ćĐĉúĆćù. êć ćĉþĂĆ÷ ĊĐĀĄĉ÷ċāwú ċćĐ ÑĉæwwćĐ ôďþĂ û÷ĉþĂú úx÷ąāăā ċāĆ

16

þąąāĆĂĄ÷ xćċæwĂ, ć ÚąĂæĄwćĆúĎ xćĐ ċĉćÿćýćċćùĆ wþ Ćþĉ÷

Þ ĊùĆČþĊā ċāĎ ďąčĉöýúĎ ċāĎ xþĉĂćďõĎ ċćĐ ÑĉæwwćĐ þöĆúĂ ĂýĂúöċþĉú xąćùĊĂú Ċþ úĉĂČw÷ ÿĐċĂĄĈĆ þĂýĈĆ, úxćċþąþö x÷ąć ôąăāĎ ĀĂú ċćĐĎ ûćċúĆĂĄćùĎ þxĂĊċõwćĆþĎ, ĄúĂ

ćĉćĊþĂĉæ ċāĎ ÖöĆýćĐ, úxąĈĆþċúĂ ĊċćĐĎ ĆćwćùĎ àúĊċćĉĂæĎ

ďúĉúĄċāĉöđþĂ ċú ćĂĄćĊĐĊċõwúċú čĎ ĂýĂúöċþĉú ĊāwúĆċĂĄæ

ĄúĂ ßčúĆĆöĆčĆ, ďčĉöđćĆċúĎ ċā ÒĐċĂĄõ áúĄþýćĆöú úx÷ ċāĆ

Ċþ þČĆĂĄ÷ ĄúĂ þĐĉčxúĒĄ÷ þxöxþýć. îčĎ Ċõwþĉú, ĊċāĆ

ðxþĂĉć ĄúĂ ċúĐċ÷ďĉćĆú ċāĆ Üąąæýú úx÷ ċāĆ ÚąûúĆöú.

xþĉĂćďõ, ôďćĐĆ ûĉþČþö 650 taxa (ĀôĆā, þöýā, Đxćþöýā) xćĐ

ëüĈĆþċúĂ wôďĉĂ ċú 2.520 wôċĉú, úxćċþąĈĆċúĎ ċć ċôċúĉċć

ĄúċúĆôwćĆċúĂ Ċþ 79 ćĂĄćĀôĆþĂþĎ, þĆĈ ąþxċćwþĉôĊċþĉþĎ

üāą÷ċþĉć ûćĐĆ÷ ċāĎ ÜąąæýúĎ. Úx÷ þýĈ xāĀæđćĐĆ ć

ôĉþĐĆþĎ úĆúwôĆþċúĂ Ćú úĐăõĊćĐĆ Ąúċæ xćąù ċćĐĎ

xćċúw÷Ď ØúĉúĆċæxćĉćĎ ĄúĂ ċć wþĀúąùċþĉć Ċþ wõĄćĎ

úĉĂČwćùĎ úĐċćùĎ. ÒþĄæýþĎ úx÷ úĐċæ þöĆúĂ ĊxæĆĂú õ


ĊāwúĆċĂĄæ þĆĈ 21 þöĆúĂ þĆýāwĂĄæ ċćĐ ÑĉæwwćĐ, ċāĎ

12. áþĊćĀþĂúĄæ xþĐĄćýæĊā wþ þĆýāwĂĄæ xþùĄú ċāĎ

û÷ĉþĂúĎ ÖöĆýćĐ õ ċāĎ þĐĉùċþĉāĎ xþĉĂćďõĎ. ÚĆæąćĀú

áþĊćĀþöćĐ, ĊĐwxþĉĂąúwûúĆćwôĆčĆ ċčĆ Pinus mugo ĄúĂ

wþ ċĂĎ þxĂwôĉćĐĎ þxĂĄĉúċćùĊþĎ ĄąĂwúċĂĄôĎ, þýúÿĂĄôĎ,

Pinus leucodermis

ċćxćĀĉúÿĂĄôĎ ĊĐĆČõĄþĎ, ċāĆ ĂĊċćĉöú ĄúĂ ċĂĎ úĆČĉĈxĂĆþĎ

13. áĂĄċæ ýæĊā ćăĂæĎ - wúùĉāĎ xþùĄāĎ.

þxĂýĉæĊþĂĎ, xúĉúċāĉćùĆċúĂ ýĂæÿćĉćĂ ċùxćĂ ûąæĊċāĊāĎ

14. áĂĄċæ ýæĊā ćăĂæĎ - þąæċāĎ - wúùĉāĎ xþùĄāĎ.

ĄúĂ ćĂĄćċ÷xčĆ, xćĐ ďúĉúĄċāĉöđćĐĆ ċú þöýā ċāĎ ďąčĉöýúĎ

15. áĂĄĉôĎ ćĉþĂĆôĎ ĐýúċćĊĐąąćĀôĎ.

ĄúĂ ċāĎ xúĆöýúĎ xćĐ ĊĐĆúĆċĈĆċúĂ ĊċćĐĎ ćĂĄćċ÷xćĐĎ

êôąćĎ ĊċāĆ þĐĉùċþĉā xþĉĂćďõ ĊĐĆúĆċĈĆċúĂ, wþ ďúwāąõ

úĐċćùĎ. ØċāĆ xąćùĊĂú ďąčĉöýú ċćĐ ÑĉæwwćĐ þĄċ÷Ď úx÷

úĆċĂxĉćĊčxþĐċĂĄ÷ċāċú, ĄúĂ ýæĊā àúĊċúĆĂæĎ, ĄúĂ ýæĊā wþ

ċú ôąúċú ĄúĂ ċāĆ wúùĉā xþùĄāĎ, ĊĐwxþĉĂąúwûæĆćĆċúĂ ĄúĂ

Abies borisii-regis.

3.000 þöýā wúĆĂċúĉĂĈĆ. è ÑĉæwwćĎ õċúĆ ôĆúĎ ăþďúĊwôĆćĎ ćĉþĂĆ÷Ď ÷ĀĄćĎ, ÿćĉċĂĊwôĆćĎ wþ ċĂĎ wĆõwþĎ ċćĐ ÜwÿùąĂćĐ

Û. ÚąxĂĄõ ĄúĂ ĐxúąxĂĄõ đĈĆā ûąæĊċāĊāĎ

ÖćąôwćĐ. áþċæ ÷wčĎ úx÷ ċĂĎ xĉ÷ĊÿúċþĎ ĄúċúĀĉúÿôĎ ĄúĂ

êć ćĉþĂĆ÷ ĊĐĀĄĉ÷ċāwú ÑĉæwwćĐ – ÚĉôĆčĆ þöĆúĂ ć ďĈĉćĎ ċāĎ

wþąôċþĎ ĀĂú ċć ÿĐĊĂĄ÷ xþĉĂûæąąćĆ ċćĐ úĆúĀĆčĉöĊċāĄþ

xĂć þĄċþċúwôĆāĎ þăæxąčĊāĎ úąxĂĄĈĆ ĄúĂ ĐxćúąxĂĄĈĆ

ā ćĂĄćąćĀĂĄõ ĄúĂ úĂĊČāċĂĄõ ċćĐ úăöú, ĈĊċþ Ċõwþĉú

ćĂĄćĊĐĊċāwæċčĆ ĊċāĆ Üąąæýú. áôĊú Ċ’ úĐċõ ċāĆ ôĄċúĊā

Ćú ĊĐwxþĉĂąúwûæĆþċúĂ ĊċĂĎ ĊāwúĆċĂĄ÷ċþĉþĎ ÿĐĊĂĄôĎ

xúĉćĐĊĂæđþċúĂ wĂú xćĂĄĂąöú þĆýĂúĂċāwæċčĆ xćĐ ćÿþöąþċúĂ

xþĉĂćďôĎ ĊċāĆ Üąąæýú ĄúĂ Ċċć ýöĄċĐć «Natura 2000» ċāĎ

ĄĐĉöčĎ ĊċāĆ xćĂĄĂąćwćĉÿöú ċčĆ ćĂĄćąćĀĂĄĈĆ ĊĐĆČāĄĈĆ.

ÜĐĉčxúĒĄõĎ îĆčĊāĎ.

Þ ĐĀĉúĊöú úxćċþąþö ĊāwúĆċĂĄ÷ xúĉæĀćĆċú ýāwĂćĐĉĀöúĎ ĂýĂúöċþĉčĆ ćĂĄćąćĀĂĄĈĆ ĊĐĆČāĄĈĆ ĀĂú ċā ûąæĊċāĊā, Ċþ

áþĀæąāĎ þxöĊāĎ ćĂĄćąćĀĂĄõĎ ĊāwúĊöúĎ þöĆúĂ ċú þĄċþċúwôĆú ÿĐĊĂĄæ ĈĉĂwú ýæĊā. êú wĂĄċæ ýæĊā Ċþ ćĉĂĊwôĆþĎ

ČôĊþĂĎ ċāĎ xþĉĂćďõĎ xćĐ ýĂúċāĉþöċúĂ w÷ĆĂwú Ċþ Đüāąæ

xþĉĂćďôĎ þöĆúĂ Ċďþý÷Ć úĆþxāĉôúĊċú, ĄúČĈĎ ôwþĂĆúĆ þĄċ÷Ď

þxöxþýú (ĄæČĐĀĉþĎ ČôĊþĂĎ, ćĉþĂĆćö xćċúwćö, ćĉþĂĆćö

þĄwþċæąąþĐĊāĎ ĀĂú xćąąôĎ ýþĄúþċöþĎ wþċæ ċćĆ ÜwÿùąĂć

ĐĀĉ÷ċćxćĂ). Þ xćĂĄĂąöú ċčĆ ûĂćċ÷xčĆ xćĐ xĉćĄùxċćĐĆ

ą÷Āč ċćĐ ÿ÷ûćĐ ċčĆ ĆúĉĄćxþýöčĆ ĄúĂ ċāĎ þĀĄúċæąþĂüāĎ ċāĎ xþĉĂćďõĎ úx÷ ċćĐĎ úĆČĉĈxćĐĎ. ØċĂĎ þx÷wþĆþĎ xúĉúĀĉæÿćĐĎ ĀöĆþċúĂ úĆúÿćĉæ ċčĆ “êùxčĆ ċčĆ ÿĐĊĂĄĈĆ ćĂĄćċ÷xčĆ” ÷xčĎ úĐċćö ôďćĐĆ úĆúĀĆčĉĂĊċþö ĄúĂ ĄúċúĀĉúÿþö úx÷ wþąôċþĎ xćĐ ôĀĂĆúĆ ĀĂú ċāĆ þĐĉùċþĉā xþĉĂćďõ ċćĐ ÑĉæwwćĐ:

ú. èĉþĂĆõ ĄúĂ ĐxććĉþĂĆõ đĈĆā ûąæĊċāĊāĎ 1 ÒĂúxąæĊþĂĎ wþ Juniperus communis Ċþ ďþĉĊ÷ċćxćĐĎ õ úĊûþĊċ÷ÿĂąćĐĎ ąþĂwĈĆþĎ. 2. èĂĄ÷ċćxćĂ ýúĊĈĆ ćăĂæĎ: ú. ÒæĊā ćăĂæĎ ċāĎ ÿĐċćĄćĂĆčĆöúĎ Luzulo - fagetum. û. ÒæĊā ćăĂæĎ wþ Illex ĄúĂ Taxus, xąćùĊĂú Ċþ þxöÿĐċú. Ā. ÒæĊā ćăĂæĎ ċāĎ ÿĐċćĄćĂĆčĆöúĎ Asperulo - Fagetum. ý. ëxćúąxĂĄæ ýæĊā ćăĂæĎ wþ Acer ĄúĂ Rumex arifolius. 3. ÒæĊā Ċþ ďúĉæýĉþĎ ċāĎ ÿĐċćĄćĂĆčĆöúĎ Tillio - Acerion. 4. ÜąąāĆĂĄæ ýæĊā - ĊċćôĎ wþ ĊĄąõČĉć. 5. ÒæĊā wúĄþýćĆĂĄõĎ ýĉĐ÷Ď.

7. ÜąąāĆĂĄæ ýæĊā ćăĂæĎ wþ Abies borisii-regis. 8. ÓúwĆĈĆþĎ wþ ĂċĂôĎ ċāĎ ÛúąĄúĆĂĄõĎ. 9. ÒæĊā ĊċćôĎ wþ Salix alba ĄúĂ Populus alba. 10. ÒæĊā úĆúċćąĂĄćù xąúċæĆćĐ. 11. ÒæĊā wúùĉāĎ xþùĄāĎ.

âčċ.: áĂďæąāĎ àĐĉđöýāĎ

6. Óþĉw÷ÿĂąú ÿĐąąćû÷ąú ýĉĐćýæĊā ċāĎ ÛúąĄúĆĂĄõĎ.

17


âčċ. âĉöăćĎ ÖĉöĀĄćĎ

ÕéÝÙåìàÕ ×åÕààãæ

úx÷ ċĂĎ xúĉúxæĆč xúĉúwôċĉćĐĎ ĄúĂ úx÷ ċć ĀþčąćĀĂĄ÷

7. ÚąĄúąĂĄćö ďúwāąćö ċĐĉÿĈĆþĎ.

Đx÷ûúČĉć ôďćĐĆ čĎ úxćċôąþĊwú ċāĆ þwÿæĆĂĊā ĂýĂúöċþĉčĆ

8. ÔĂČĈĆþĎ ċāĎ ÛúąĄúĆĂĄõĎ

ċùxčĆ ćĂĄćċ÷xčĆ ċāĎ úąxĂĄõĎ – ĐxćúąxĂĄõĎ đĈĆāĎ, wþ ċćĐĎ ćxćöćĐĎ ĊĐĆýôćĆċúĂ æwþĊú, ĄúĂ ĊĐďĆæ Ąúċæ úx楹þĂĊċĂĄ÷ċāċú ĊxæĆĂú ĄúĂ þĆýāwĂĄæ þöýā ďąčĉöýúĎ. 1. ÚąxĂĄæ ĄúĂ ĐxćúąxĂĄæ ďôĉĊú þýæÿā.

ďþĉĊćĆõĊćĐ. 9. ìúĊwćÿĐċĂĄõ ûąæĊċāĊā úĊûþĊċćąĂČĂĄĈĆ ûĉúďčýĈĆ xąúĀĂĈĆ.

ČæwĆćĐĎ.

Ñ. ÚĀĉćċĂĄćö ĄúĂ úĀĉćýúĊĂĄćö

3. ÚąxĂĄćö úĊûþĊċ÷ÿĂąćĂ ąþĂwĈĆþĎ.

ćĂĄ÷ċćxćĂ

4. ìąćĈýþĂĎ ýĂúxąæĊþĂĎ wþ Nardus, xćĂĄöąčĆ þĂýĈĆ, Ċþ

Þ ýĂæĄĉĂĊā ċćĐ úĀĉćċĂĄćù

âčċ. M.K.

2. ÜĆýāwĂĄôĎ ćĉćwþĊćĀþĂúĄôĎ ýĂúxąæĊþĂĎ wþ úĄúĆČĈýþĂĎ

xĐĉĂċĂćùďú ĐxćĊċĉĈwúċú ċčĆ ćĉþĂĆĈĆ đčĆĈĆ (ĄúĂ

ċćxöćĐ Ċþ ýĂúÿćĉþċĂĄôĎ

ĐxććĉþĂĆĈĆ đčĆĈĆ ċāĎ āxþĂĉčċĂĄõĎ ÜĐĉĈxāĎ).

þĆ÷ċāċþĎ ôďþĂ ĂýĂúöċþĉā ĊāwúĊöú ĀĂú ċāĆ xúĆöýú ċāĎ

5. ëýĉćďúĉþöĎ ćĂĄ÷ċćxćĂ.

xþĉĂćďõĎ. êú ýĂúÿćĉþċĂĄæ xþĉĂûæąąćĆċú, úĆæąćĀú wþ ċćĆ

6. ÜxĂxąôćĐĊú ûąæĊċāĊā ĐýĉćďúĉĈĆ ÿĐċĈĆ ċčĆ ĐxććĉþĂĆĈĆ

ċùxć ĄúĂ ċāĆ ôĄċúĊā ċčĆ þĄwþċúąąþùĊþčĆ ĄúĂ ċāĆ ýćwõ

xćċúwĈĆ.

ċāĎ þĆúxćwôĆćĐĊúĎ ÿĐċĂĄõĎ ûąæĊċāĊāĎ, ýĂúwćĉÿĈĆćĐĆ ýĂúÿćĉþċĂĄôĎ ĊĐĆČõĄþĎ ĀĂú ċāĆ xúĆöýú. ßýĂúöċþĉú ĀĂú ċú úwÿöûĂú - þĉxþċæ ĄúĂ ĀĂú ċāĆ ćĉĆĂČćxúĆöýú xĉćĄùxċćĐĆ þwÿúĆþöĎ ýĂúÿćĉôĎ ĊċāĆ ďĉõĊā úĐċĈĆ ċčĆ ċùxčĆ ćĂĄćċ÷xčĆ. Úx÷ ċćĐĎ xĉ÷xćýþĎ wôďĉĂ ĄúĂ ċāĆ ĄćĉĐÿõ wxćĉćùwþ Ćú ăþďčĉöĊćĐwþ ċôĊĊþĉĂĎ ûúĊĂĄôĎ đĈĆþĎ ûąæĊċāĊāĎ: ìúwāąæ, ā xúĉúxćċæwĂú ûąæĊċāĊā, wþ ĄĐĉöúĉďú þöýā ċú ĊĄąþöČĉú ĄúĂ ċĂĎ ĂċĂôĎ. Øþ ĄæxćĂþĎ ďúĉæýĉþĎ úĆúxċùĊĊćĆċúĂ ĄúĂ ĂýĂúöċþĉćĂ ĊĐĆýĐúĊwćö úxúĂċāċĂĄĈĆ

âĉćùċú ċćĐ ÑĉæwwćĐ... âčċćĀĉúÿöþĎ: ÒúwĂúĆ÷Ď Óþćą÷ĀćĐ

18


ÿĐąąćû÷ąčĆ, ÷xčĎ þöĆúĂ ċú ĊÿþĆýæwĂú, ćĂ ÿċþąĂôĎ, ćĂ ÿąúwćĐĉĂôĎ, ćĂ ĂxxćĄúĊċúĆĂôĎ ćĂ ąþxċćĄúĉĐôĎ ĄúĂ ćĂ ćĊċĉĂôĎ. äāą÷ċþĉú, úĆúxċùĊĊþċúĂ ā đĈĆā ċāĎ ýĉĐ÷Ď, xćĐ ĊďāwúċöđþĂ ČúwĆĈĆþĎ õ ďúwāąæ ýæĊā wþĂĄċæ wþ æąąú ÿĐąąćû÷ąú. ÖæĆč úx÷ ċú 1.000 wôċĉú ûĉöĊĄćĆċúĂ ċú xĐĄĆæ ýæĊā, ÷xćĐ ĄĐĉĂúĉďþö ā wúùĉā xþùĄā, ā ćăĂæ, ā þąæċā ĄúĂ ċć ĉ÷wxćąć. ßýĂúöċþĉā ćĂĄćąćĀĂĄõ úăöú ôďþĂ ċć wþĂĄċ÷ ýæĊćĎ ćăĂæĎ ĄúĂ ĄčĆćÿ÷ĉčĆ ċćĐ âąæwxćĐĉćĐ, ċć ćxćöć ýþĆ ôďþĂ ĐxćĊċþö xćċô Ąúwöú ýúĊĂĄõ þĄwþċæąąþĐĊā ĄúĂ ôďþĂ þĆċúďČþö ĊċćĆ ĄúċæąćĀć ÛĂćĀþĆþċĂĄĈĆ ÚxćČþwæċčĆ ċćĐ ØĐwûćĐąöćĐ ċāĎ ÜĐĉĈxāĎ. ØċĂĎ xþĉĂćďôĎ wþ Đü÷wþċĉć xæĆč úx÷ 1.500 wôċĉú ôďćĐwþ ďĂ÷ĆĂ xćąąćùĎ wõĆþĎ ċć ďĉ÷Ćć. ÜĄþö ĊďāwúċöđćĆċúĂ þĄċþĆõ úąxĂĄæ ąĂûæýĂú, xćąùċĂwćĂ ČþĉĂĆćö ûćĊĄ÷ċćxćĂ ĄúĂ ĄúċúÿùĀĂú ĊxæĆĂúĎ xćĈýćĐĎ ďąčĉöýúĎ. êć ĀĐwĆ÷ úx÷ ýþĆýĉĈýā ûąæĊċāĊā úąxĂĄ÷ ċćxöć, þöĆúĂ ôĆú úx÷ ċú wćĆúýĂĄæ ĄúĂ Ċþ ċ÷Ċć wþĀæąā ôĄċúĊā Ċċā ďĈĉú wúĎ. Øċú úąxĂĄæ ąĂûæýĂú ûĉöĊĄćĆċúĂ wĂĄĉôĎ ĄúĂ ĊxæĆĂþĎ úąxĂĄôĎ ąöwĆþĎ. Þ ÑĄöĊċćûú õ ÚąxĂĄõ ÔöwĆā ċćĐ ÑĉæwwćĐ Ċċú 2.350w., þöĆúĂ ā üāą÷ċþĉā úx÷ ĄæČþ æąąā ćĉþĂĆõ ąöwĆā ĊċāĆ Üąąæýú, ĊċĂĎ ąöwĆþĎ úĐċôĎ đćĐĆ ċĉöú þöýā ċĉöċčĆú õ “üæĉĂú wþ x÷ýĂú” ć ąćÿĂćÿ÷ĉćĎ, ć úąxĂĄ÷Ď ĄúĂ ć ĄćĂĆ÷Ď. Þ þĆúąąúĀõ ċćĐ úĆæĀąĐÿćĐ æąąćċþ wþ õxĂþĎ ĄúĂ æąąćċþ wþ úx÷ċćwþĎ ĄąöĊþĂĎ, Āþwæċć wþ úĀĉĂćąćùąćĐýú ĄúĂ ċĉþďćùwþĆú Ćþĉæ Ċþ ûĉúďĈýþĂĎ ĊďāwúċĂĊwćùĎ úĆúýþĂĄĆùćĐĆ ôĆú ċćxöć úĆþĄċöwāċāĎ ćwćĉÿĂæĎ xôĉú úx÷ ĄæČþ ÿúĆċúĊöú. èĊćĆ úÿćĉæ ĊċāĆ xúĆöýú, Ċċú xćċæwĂú ċāĎ xþĉĂćďõĎ ÿĂąćăþĆćùĆċúĂ 15 þöýā üúĉĂĈĆ, ÷xčĎ xôĊċĉćÿþĎ, Ąþÿúą÷xćĐąú, ċĊĂĉĈĆĂú, ĀććĐĉćĐĆćwùċþĎ, ĀĐÿċ÷üúĉú, ďôąĂú Ą.æ., Øõwþĉú ć ÑĉæwwćĎ ĊĐwxþĉĂąúwûæĆþċúĂ ĊċĂĎ ĊāwúĆċĂĄôĎ xþĉĂćďôĎ ĀĂú ċú xćĐąĂæ ĊċāĆ Üąąæýú, ĊùwÿčĆú

“..îĆúĎ Ċx÷ĉćĎ xćĐ xôÿċþĂ Ċþ æĀćĆā Āā, ĄĂ ÷wčĎ ûĀæđþĂ ÿùąąú, úĆČöđþĂ...” ØúĆ ć ÖúĆċþąõĎ éćý÷-

wþ ċĂĎ ĄúċúĀĉúÿôĎ ċāĎ ÜąąāĆĂĄõĎ èĉĆĂČćąćĀĂĄõĎ

ĊċćĀąćĐ Ćæ Āĉúÿþ ĀĂú

ÜċúĂĉþöúĎ ĄúĂ ċćĐ BirdLife International. ØċāĆ

ċć Ñĉæwwć...

xąćùĊĂú xċāĆćxúĆöýú ċćĐ ÑĉæwwćĐ xþĉĂąúwûæĆćĆċúĂ

âĉöăćĎ ÖĉöĀĄćĎ,

142 þöýā xćĐąĂĈĆ. ÕþďčĉöđćĐĆ 21 úĉxúĄċĂĄæ

ÑĂĈĉĀćĎ àĐxúĉöĊĊāĎ

âčċćĀĉúÿöþĎ:

xćĐąĂæ, ÷xčĎ ċć ĊxæĆĂć ýĂxąćĊæĂĆć, ć xþċĉöċāĎ, ć ąĂûúý÷ĄĂĉĄćĎ, ċć wúĐĉćĄĂĉĄöĆþđć, ć ďĉĐĊúþċ÷Ď, ć ÿĂýúþċ÷Ď, ć ĊċúĐĉúþċ÷Ď ĄúĂ ć wĂĄĉ÷Ď ĀùxúĎ úĊxĉćxæĉāĎ, ĄúČĈĎ þxöĊāĎ ĄúĂ ýúĊĂĄæ þöýā ÷xčĎ ćĂ ýĉĐćĄćąæxċþĎ úx÷ ċćĐĎ ćxćöćĐĎ ĐxæĉďćĐĆ ÷ąú ċú þöýā úĐċõĎ ċāĎ đĈĆāĎ þăæxąčĊāĎ, ā xþċĉćxôĉýĂĄú, ĄúĂ ć ĄćùĉĄćĎ . 19


juzaphoto.com

ÕéÝÙåìàÕ ×åÕààãæ

èĂ ûĉúďĈýþĂĎ ćĉČćxąúĀĂôĎ ÿĂąćăþĆćùĆ ċć úĀĉĂ÷ĀĂýć, ċć

ÿčċćĀĉúÿöþĎ Ćú ýþöăćĐĆ úĐċ÷ xćĐ wôĆþĂ ċþąĂĄæ þöĆúĂ ċć

ÜĐĉčxúĒĄ÷ þöýćĎ úĆċĂą÷xāĎ, xćĐ úxþĂąþöċúĂ Ċćûúĉæ.

xĉćĊčxĂĄ÷ ûöčwú ċćĐ ĄúČþĆ÷Ď ÷ċúĆ üāąúÿöđćĐwþ úx÷

Øċć Ñĉæwwć wþ 40 – 45 æċćwú ĐxæĉďþĂ ċć 10% ċćĐ

ĄćĆċæ ċĂĎ ćwćĉÿĂôĎ þĆ÷Ď ċôċćĂćĐ ċ÷xćĐ.

xąāČĐĊwćù ċāĎ ďĈĉúĎ wúĎ. Þ xúĉćĐĊöú ĊāwúĆċĂĄĈĆ

àúĂ þĂýĂĄ÷ċþĉú ĀĂú wúĎ, xćĐ ĄúċúĀ÷wúĊċþ úx÷ ċú wôĉā úĐċæ,

xąāČĐĊwĈĆ ċāĎ Ąúÿô úĉĄćùýúĎ, þĆ÷Ď úx÷ ċú xąôćĆ

þöĆúĂ þxĂċúĄċĂĄõ úĆæĀĄā Ćú ċćĆ ĆĂĈĊćĐwþ, Ćú úĄćùĊćĐwþ

úxþĂąćùwþĆú æĀĉĂú ČāąúĊċĂĄæ ċāĎ ÜĐĉĈxāĎ, úxćċþąþö

ċā ÿčĆõ ċćĐ. àúĂ wþ ÷ąā wúĎ ċāĆ ýùĆúwā Ćú ċćĆ

ôĆúĆ úx÷ ċćĐĎ ûúĊĂĄćùĎ ą÷ĀćĐĎ xćĐ ć ÑĉæwwćĎ þĆċæďċāĄþ

xĉćĊċúċôüćĐwþ, Ćú ÿĉćĆċöĊćĐwþ Ćú ĄąþöĊćĐwþ ċĂĎ xąāĀôĎ

Ċċć ýöĄċĐć «NATURA 2000». èĂ ôĉþĐĆþĎ xćĐ ôĀĂĆúĆ ĊċāĆ

ċćĐ úx÷ ċĂĎ xĉ÷ĊÿúċþĎ ÿčċĂôĎ úąąæ ÷ďĂ wþ wþĀúąùċþĉþĎ

xþĉĂćďõ (wþ ĄúċúĀĉúÿõ ĂďĆĈĆ, ĉúýĂćxúĉúĄćąćùČāĊā ĄúĂ

“xąāĀôĎ”. çú wxćĉćùwþ Ćú ôďćĐwþ ĊúĆ xĉćĊĄùĆāwú ôĆú wĆāwþöć ċāĎ

úĐċ÷wúċā ÿčċćĀĉæÿāĊā) ôýþĂăúĆ ôĆúĆ xąāČĐĊw÷ xþĉöxćĐ

ÿùĊāĎ ĄúĂ ÷ďĂ ôĆú úĄ÷wú wĆāwþöć “...xćąĂċĂĊwćù”

20 úċ÷wčĆ ċć 1/10 ċćĐ ÜąąāĆĂĄćù xąāČĐĊwćù. êć ûćĐĆ÷ úxćċþąþö ċā ÿĐĊĂĄõ ýöćýć ĊùĆýþĊāĎ ċčĆ ĐxćxąāČĐĊwĈĆ ċāĎ Ąúÿô úĉĄćùýúĎ ċāĎ ÖöĆýćĐ wþ ċćĐĎ xąāČĐĊwćùĎ

³ÎÃÕË¿, ÌÃÈÃÎÅ¿Ï»¿ ŒÊÆÎÌÄÌÎÇÍË, ÐÌ ÂÕË¿Ð¼Ë ÂÇ¿ÏпÕÎÒϺ ÐÌÕÓ:

ÛúąĄúĆĂĄĈĆ ďčĉĈĆ.

¡ÇκËÆ ¥ÕÎÖ»ÂÆ_±ÇÌËÇ«ÂÃÓ

Øċú ýæĊā ċćĐ ĊĐĆúĆċĈĆċúĂ ĊċúČþĉćö xąāČĐĊwćö ĄĂ æąąčĆ wþĀæąčĆ ČāąúĊċĂĄĈĆ þĄċ÷Ď ċāĎ úĉĄćùýúĎ: ûöýĉþĎ, xćĐ úxćċþąćùĆ «ýþöĄċþĎ» ċāĎ ĄúČúĉ÷ċāċúĎ ċčĆ ĉþwæċčĆ ċāĎ xþĉĂćďõĎ ĄúĂ Ċõwþĉú ČþčĉćùĆċúĂ ôĆú úx÷ ċú ĊxúĆĂ÷ċþĉú ĄúĂ xĂć úxþĂąćùwþĆú ČāąúĊċĂĄæ ċāĎ ÜĐĉĈxāĎ , ąùĄćĂ, úĀĉĂ÷ĀúċþĎ, đúĉĄæýĂú, úĀĉĂćĀćùĉćĐĆú Ą.æ. ÚĆċöČþċú,

ćĂ ąùĀĄþĎ. ÑĂú ċć ċþąþĐċúöć úĂąćĐĉćþĂýôĎ, ĐxæĉďþĂ þąxöýú þxúĆþwÿæĆĂĊāĎ. ÚĄ÷wú þĆċćxöđćĆċúĂ ýùć þöýā þĉxþċĈĆ xćĐ þwÿúĆöđćĐĆ þýĈ ċā ĆĂ÷ċþĉā þăæxąčĊõ ċćĐĎ ĊċāĆ ÜĐĉĈxā, ā úwwćĊúùĉú ĄúĂ ā úąxĂĄõ ćďĂæ. Úąąæ ÷ċĂ ĄúĂ ċú ą÷ĀĂú Ćú xþĉĂĀĉæüćĐĆ, ÷ċĂ ĄúĂ ćĂ 20

www.firstpeople.com

ÿúöĆþċúĂ Ćú ôďćĐĆ ďúČþö úx÷ ċāĆ xþĉĂćďõ ċú þąæÿĂú ĄúĂ


âčċ.: á.à. âčċ.: á.à.

áúĆĂċúĉ÷ĊćĐxú þĄ ÑĉæwwćĐ ÜąąþöüþĂ ...ĀąæĉčĆ

âčċ.: Û.Ö.

ëąĂĄæ • 230 Āĉ. wĂĄĉæ æĊxĉú wúĆĂċæĉĂú üĂąćĄćwwôĆú (þĄċ÷Ď úx÷ 4) • 50 Āĉ. ûćùċĐĉć • 25 Āĉ. úąþùĉĂ • 1 Ąćùxú đčw÷ Ą÷ċúĎ (õ ôĆúĆ Ąùûć) • 2 ĄćùxþĎ Āæąú • 1 ĄćĐċúąĂæ ďĐw÷ ąþwćĆĂćù • 2 ĄćĐċúąĂôĎ ĄĉúĊö áúýôĉú • 3 ĄćĐċúąĂôĎ Ąĉôwú ĀæąúĄċćĎ • 1 Ąĉ÷Ąć úĐĀćù • íĆāČć üĂąćĄćwwôĆć • ÚąæċĂ • ÖĂxôĉĂ ÜċćĂwúĊöú 1. Öæwþ wĂú þă÷ĉwāĊā Ċċć Ñĉæwwć úx楹þĂĊċĂĄæ, ĀĂú Ćú wúđôüćĐwþ wúĆĂċæĉĂú úąąæ þxþĂýõ ýþĆ þöwúĊċþ ĀĂú ċôċćĂú ĄúĂ ýþĆ þöwúĊċþ ĊöĀćĐĉćĂ úĆ ċú wúĆĂċæĉĂú xćĐ ûĉõĄúwþ ċĉĈĀćĆċúĂ xæwþ wôďĉĂ ċć super market...

âčċ.: â.Ö.

2. Øċć super market đāċæwþ wúĆĂċæĉĂú ÑĉæwwćĐ úĆ ýþĆ ôďþĂ ÿċĂæďĆćĐwþ úxąõ wúĆĂċúĉ÷ĊćĐxú... ā úÿćù ýþĆ xõĀúwþ ĄúĂ Ñĉæwwć xúöĉĆćĐwþ Āąæĉć... 3. Øþ ôĆú ċāĀæĆĂ ąĂĈĆćĐwþ ċć ûćùċĐĉć ĄúĂ ĉöďĆćĐwþ ċú üĂąćĄćwwôĆú wúĆĂċæĉĂú, ċú úĆúĄúċþùćĐwþ Ąúąæ, ĊĄþxæđćĐwþ ċć ċāĀæĆĂ ĄúĂ ċú úÿõĆćĐwþ ĀĂú 2-3 ąþxċæ. 2. ÖĉćĊČôċćĐwþ ċć úąþùĉĂ úĆúĄúċþùćĆċúĎ ĊĐĆþďĈĎ ĄúĂ xĉćĊČôċćĐwþ ċć Ąćċ÷đćĐwć ĄúĂ ċć Āæąú ĊĐĆþďöđćĆċúĎ ċć úĆúĄæċþwú wôďĉĂ Ćú xõăþĂ þąúÿĉæ ċć wöĀwú ĄúĂ Ćú ĀöĆþĂ ąþöć ĄúĂ xúďùĉĉþĐĊċć

âčċ.: â.Ö.

3. éöďĆćĐwþ Ċċā ĊĐĆôďþĂú ċć ĄĉúĊö, ċćĆ ďĐw÷ ąþwćĆĂćù, ċć úąæċĂ ĄúĂ ċć xĂxôĉĂ ĄúĂ úÿõĆćĐwþ ċā Ċćùxú Ćú ĊĂĀćûĉæĊþĂ ĀĂú 10 ąþxċæ xþĉöxćĐ wþ ċć ĄúxæĄĂ ĄąþĂĊċ÷. 4. Øþ ôĆú wxćą ďċĐxæwþ ċćĆ Ąĉ÷Ąć ċćĐ úĐĀćù wþ ċāĆ Ąĉôwú ĀæąúĄċćĎ, ûĀæđćĐwþ ċāĆ ĄúċĊúĉ÷ąú úx÷ ċāĆ ÿčċĂæ ĄúĂ xĉćĊČôċćĐwþ ċć wöĀwú ċāĎ ĄĉôwúĎ ĀæąúĄċćĎ. 5. à÷ûćĐwþ ċú ċôĊĊþĉú wúĆĂċæĉĂú Ċþ ąþxċôĎ ÿôċþĎ, ċú xĉćĊČôċćĐwþ Ċċā Ċćùxú ĄúĂ ĀúĉĆöĉćĐwþ wþ ċćĆ æĆāČć.

âčċ.: â.Ö.

21


âčċ.: âĉöăćĎ ÖĉöĀĄćĎ

ÕéÝÙåìàÕ ×åÕààãæ

èĂ þxćďôĎ þöĆúĂ w÷Ćć ...ċôĊĊþĉĂĎ ÜĐċĐďĈĎ xćĐ ćĂ ýĂúýĉćwôĎ Ċċć Ñĉæwwć þöĆúĂ ...æxþĂĉþĎ O Ž»¦¶¶¹¼ ¯©·«³ º¦·¾« ¯´¯©, ·« ¶«¼ º»¹½À§»¯³ «º©½¾¯¿¾¯¼ ®³«®»¹¶§¼ ¶¯ Æ,¾³ ´³ «· ¯º³µ§¸¹¿¶¯ ·« ¾¹· ®³«½Á©½¹¿¶¯... ¡Ã¶«¾Æ®»¹¶¹¿¼ ­³« «¸§Á«½¾« off road ¶¯ 4Á4 ¨ ¶±Á«·¨, ¶¹·¹º¦¾³« ¶¯ ¯Ç´¹µ± º¹»¯©« ­³«¾© ¯©½«³ ½Á¯®Æ· º¦·¾« ½¯ ¹º¾³´¨ ¯º«À¨ ¶¯ ¾¹· ¯º³²¿¶±¾Æ ½¾ÆÁ¹, µ©¶·¯¼, ¬»«ÁÈ®±¼ ´¹»¿À§¼ «µº³´Æ «µµ¦ ´«³ ´«¾¦À¿¾¹ ¾¹º©¹... ž³ ¦µµ¹ ²¯¼; Ž³« ®³«®»¹¶§¼ ¶¯ ¾« ºÆ®³«: ŒºÆ ¾¹ Áû³Æ ›µ±´¦¾³ ­³« ·« «·¯¬¯© ´¦º¹³¹¼ ½¾±· ´¹»¿À¨ «´¹µ¹¿²¯© ¾¹ ¶¹·¹º¦¾³ «»³½¾¯»¦ «ºÆ ¾¹ º»È¾¹ º¹¾¦¶³ «·¯¬«©·¹·¾«¼ º»¹¼ ¾±· ´¹»¿À¨ •¹¿´¹Çµ³ ƺ¹¿ ½¿·«·¾¦ ¾¹ º«µ«³Æ À¿µ¦´³¹ ´«³ ½¿·¯Á©°¹·¾«¼ ¬Æ»¯³« ¾±· ´¹»¿À¹­»«¶¶¨ À¾¦·¯³ ½¾±· ´¹»¿À¨ —«Ç»± ›§¾»«(2431¶) ´«³ ½¾±· ½¿·§Á¯³« ­³« ¾±· 2520 ¨ §Á¹·¾«¼ ®¯¸³¦ ¾¹ ¶¯½«©¹ º¹¾¦¶³ À¾¦·¯³ ½¾¹¿¼ º»Æº¹®¯¼ ´«³ «·±À¹»©°¯³ ¬Æ»¯³« «ºÆ ƺ¹¿ §Á¯³ ´«³ ¹º¾³´¨ ¯º«À¨ ¶¯ ¾±· ´¹»¿À¨ ¨ «·±À¹»©°¯³¼ ®¯¸³¦ «ºÆ ¾¹ ¶¯½«©¹ º¹¾¦¶³ À¾¦·¯³¼ ´¦¾Ã «ºÆ ¾±· ´¹»¿À¨ ›¯»¨À«·¹ ´«³ ´¦·¯³¼ «»³½¾¯»¦ ­³« ¾±· 2520, ·« ½±¶¯³Ã²¯© ƾ³ ¹³ ®³«®»¹¶§¼ ¯©·«³ ½±¶«®¯¶§·¯¼ «ºÆ ¾±· ¹»¯³¬«¾³´¨ ¹¶¦®« ›µ±´«¾©¹¿ ´«³ ½¿·¾±»¹Ç·¾«³ ´¦²¯ Á»Æ·¹. ¡»Æ·¹¼ º¹»¯©«¼: 4 È»¯¼. ŒºÆ ¾¹ Áû³Æ Ž»¦¶¶¹¼ «·±À¹»©°¯³¼ ®¯¸³¦ º»¹¼ ¾« ½Ç·¹»« ¶¯ ¾±· Œµ¬«·©« ƺ¹¿ ´«³ ½¿·«·¾¦¼ ¾±· ®»«´Æµ³¶·± Ž´³½¾Æ¬« ½¾« 2350¶ ´«³ º»¹Áûȷ¾«¼ ­³« 30 µ¯º¾¦ º¯»©º¹¿ «·±À¹»©°¯³¼ ­³« ¾±· ´¹»¿À¨ 2520¶. ¡»Æ·¹¼ º¹»¯©«¼: 4 È»¯¼. ŒºÆ ¾±· Œ¯¾¹¶±µ©¾½« ƺ¹¿ ¿º¦»Á¯³ ´«³ ´«¾«ÀÇ­³¹ ¯©½«© ¨®± ½¯ «µº³´Æ ¾¹º©¹. Œ·±À¹»©°¯³¼ ®¿¾³´¦ ­³« ¾¹· Ž´§½½¹ (2166¶) (¶·±¶¯©¹ 22

Ž»¦¶¶¹¿) ´«³ ½¿·¯Á©°¹·¾«¼ ¾±· ´¹»¿À¹­»«¶¶¨ ­³« ¾¹ ›¯»¨À«·¹ (2442¶) ´«³ ½¾±· ½¿·§Á¯³« ­³« ¾±· 2520. ¡»Æ·¹¼ º¹»¯©«¼: 4 È»¯¼ A· ¯º³µ§¸¯³¼ ·« ´¦·¯³¼ §·« ´¹¶¶¦¾³ ¾±¼ ®³«®»¹¶¨¼ ¶¯ 4Á4 ¨ ¶±Á«·¨ º»¹¾¯³·Æ¶¯·± ®³«®»¹¶¨ ¯©·«³ «ºÆ ¾¹ Áû³Æ Ž¹»­¹ºÆ¾«¶¹ ­³« ¾¹¿¼ º³Æ ¾¹µ¶±»¹Ç¼ ­³«¾© ± «»Á¨ ¾¹¿ ®»Æ¶¹¿ ¯©·«³ µ©­¹ ¯º¯³½¹®³«´¨ ®©ºµ« «ºÆ ¾¹ º¹¾¦¶³ º¯»·¦¼, ¾¹ Áû³Æ ›µ³´¦¾³ (¶º¹»¯©¼ ·« ¸¯´³·¨½¯³¼ ´«³ «ºÆ ¯´¯© ¾±· ¹ff road º¹»¯©« ½¹¿) ´«³ ¶º¹»¯©¼ ·« À¾¦½¯³¼ ¶§Á»³ ´«³ ¾¹ ¶·±¶¯©¹ 2163¶. ´«³ «ºÆ ¯´¯© ¯©·«³ º¯»©º¹¿ 2 È»¯¼ ¶¯ ¾« ºÆ®³« «ºÆ ¾±· ´¹»¿À¹­»«¶¶¨. ¾±· ¯º³½¾»¹À¨ «· ®³«µ§¸¯³¼ ¾¹· ¦µµ¹ ®»Æ¶¹ º¹¿ ¬­¦°¯³ º»¹¼ Œ¯¾¹¶±µ©¾½« ·« ¶±· ¯©·«³ ¡¯³¶È·«¼ ´«µÇ¾¯»« ­³«¾© ´«¾¯¬¦°¯³ º¹µÇ ·¯»Æ ´«³ ¹ ®»Æ¶¹¼ ´Æ¬¯¾«³ ½¯ ´¦º¹³« ½±¶¯©« «µµ¦ ­³« ¾¹ ´«µ¹´«©»³ ¯©·«³ Æ,¾³ º»§º¯³. —©« ¦µµ± ...®¹´³¶«½¶§·± ®³«®»¹¶¨ ¶¯ ¾°©º (¯¶¯©¼ ®¯· ²§µ«¶¯ ·« ¾¯µ¯©È½¯³ ´«³ ¹ Ž»¦¶¶¹¼ ®¯· ¶«¼ «º¹­¹¨¾¯¿½¯... ¨¶«½¾«· 9 È»¯¼ ½¯ Áö«¾Æ®»¹¶¹) ¯©·«³ «ºÆ ¾¹ Áû³Æ •¯À«µ¹ÁÈ»³ º¹¿ º¯»·È·¾«¼ «ºÆ ¾¹ ¯­´«¾«µ¯µ¯³¶¶§·¹ Áû³Æ ¬­«©·¯³¼ ½¾³¼ ¦·Ã Œ»§·¯¼ ´«³ ½¾±· º«·§¶¹»À± ¿º¹«µº³´¨ µ©¶·± —¹¿¾½¦µ³«. ´«³ «ºÆ ¯´¯© §Á¯³¼ ¯º³µ¹­§¼ ¶¯ Áö«¾Æ®»¹¶¹¿¼ «µµ¦ ¶¯ ½¨¶«·½± ´«³ ´«¾¯¿²Ç·½¯³¼ ·« º¦¼ º»¹¼ ¾¹ Áû³Æ Ž»¦¶¶¹¼ ¨ º»¹¼ ¾±· ¡»¿½¨ ´«³ ¾¹ ›¯¿´ÆÀ¿¾¹ ¨ º»¹¼ ˜¯½¾Æ»³¹ «ºÆ ¾« ¹º¹©« À¿½³´¦ ¶º¹»¯© ·« ¯©·«³ ´«³ ± ¯´´©·±½¨ ½¹¿. ‡,¾³ ´³ «· ¯º³µ§¸¯³¼ º¦·¾Ã¼ ¾¹ ½©­¹¿»Æ ¯©·«³ ƾ³ ²« ¶¯©·¯³¼ ¶«­¯¶§·¹¼ «ºÆ ¾±· ½º¦·³« ¹¶¹»À³¦ º¹¿ ´»Ç¬¯³ ¹ Ž»¦¶¶¹¼. ›µ±»¹À¹»³«´Æ ¿µ³´Æ «ºÆ ¾¹ plikati.gr «µµ¦ ´«³ ®³´§¼ ¶«¼ «·«¬¦½¯³¼.


Ax÷ ċć site grammos.gr

âčċ.: Peri dpgr

âčċ.: ÑĂĈĉĀćĎ àĐxúĉöĊāĎ_Óþćċ÷ĄćĎ

âčċ.: ÑĂĈĉĀćĎ ÝõĄćĎ_ÚĊāwćďĈĉĂ

âčċ.: âĉöăćĎ ÖĉöĀĄćĎ þxöċĂwćĎ ÚĊāwćďčĉöċāĎ

23


ÕéÝÙåìàÕ ×åÕààãæ

áôďĉĂ ĄĂ ć ...xæĀćĎ ċćĐ, Ćú wúĎ đþĊċúöĆþĂ ôĆú xôĉúĊwú úx÷ ċć Ñĉæwwć ċć ìþĂwĈĆú Čú ĊúĎ xþöĊþĂ 2424


âčċ.: áxúĉæwxúĎ áĂďúõą

25


ÕéÝÙåìàÕ ×åÕààãæ

ØċāĆ þxĂûąāċĂĄõ ĊĄĂæ ċāĎ ĄćĉĐÿõĎ ċčĆ ÚĉôĆčĆ ĄúĂ wôĊú Ċþ ôĆú úwĂĀôĎ ĄúĂ xĐĄĆ÷ ýæĊćĎ ćăĂæĎ, þwÿúĆöđþċúĂ wxĉćĊċæ ĊćĐ ĊúĆ Ąúąæ ĄĉĐwwôĆćĎ ČāĊúĐĉ÷Ď wĂæ úxöĊċþĐċāĎ ćwćĉÿĂæĎ ćĉþĂĆõ ąöwĆā, ÜöĆúĂ ĀĆčĊċõ čĎ ąöwĆþĎ ċčĆ ÚĉôĆčĆ õ áĐĉćûąõċāĎ ĀĂúċö xúąúĂ÷ċþĉú Đxõĉďþ ĄúĂ wöú wĂĄĉ÷ċþĉā úĄĉĂûĈĎ ýöxąú. ÛĉöĊĄþċúĂ ĊċāĆ ċćxćČþĊöú áćĐċĊæąĂú, ċć Đü÷wþċĉ÷ ċāĎ úĀĀöđþĂ ċú 1.735 wôċĉú ĄúĂ úxćċþąþö ôĆú úx÷ ċú þąĄĐĊċĂĄ÷ċþĉú Ċāwþöú ċćĐ ÷ĉćĐĎ ÑĉæwwćĎ. Þ ôĄċúĊõ ċāĎ þöĆúĂ 15 Ċċĉôwwúċú ĄúĂ ôďþĂ ûæČćĎ w÷ąĂĎ ôĆú wôċĉć. êĉćÿćýćċþöċúĂ úx÷ Ćþĉæ Đx÷ĀþĂčĆ xāĀĈĆ ĄúĂ ċčĆ ďþĂwæĉĉčĆ, xćĐ ĊďāwúċöđćĆċúĂ úx÷ ċć ąĂĈĊĂwć ċčĆ ďĂćĆĂĈĆ. è ûĐČ÷Ď ċāĎ þöĆúĂ ĄúąĐwwôĆćĎ wþ xĐĄĆõ xćĈýā ûąæĊċāĊā, xćĐ xćąąôĎ ÿćĉôĎ ÿČæĆþĂ ĄúĂ ĊċāĆ þxĂÿæĆþĂú ĄúĂ ýöĆþĂ xĉæĊĂĆć ďĉĈwú Ċċú Ćþĉæ ċāĎ. Úxćċþąþö xćąùċĂwć ĄúċúÿùĀĂć ĀĂú ċāĆ úĆúxúĉúĀčĀõ úwÿĂûöčĆ ĄúĂ ā xúĉćĐĊöú ċćĐ ċĉöċčĆú úxćċþąþö ĊāwúĆċĂĄ÷ ûĂćýþöĄċā ċāĎ ĄúąõĎ ċāĎ ąþĂċćĐĉĀöúĎ. áúĎ þĆċĐxčĊöúĊþ þxöĊāĎ ā úxöĊċþĐċā

âčċ.: àĐĉđöýāĎ áĂďæąāĎ

xćĂĄĂąöú þĆċ÷wčĆ ÷ąčĆ ċčĆ ďĉčwæċčĆ ĄúĂ ĊďāwæċčĆ.

26

è ćĐĉúĆ÷Ď, ċú ýôĆċĉú, ā ĄćĉĐÿõ ċčĆ ÚĉôĆčĆ Ąąúĉöú þĆ÷Ď xþĊwôĆćĐ ýôĆċĉćĐ ā wúĀþöú ĄúĂ ċć wĐĊċõĉĂć wxąþĀwôĆú ĊċāĆ þxĂÿæĆþĂú ċāĎ ąöwĆāĎ. âčċ.: áúĉöú ÑþčĉĀöćĐ_ÚĊāwćďĈĉĂ. ĄúĂ ā þĂĄ÷Ćú ċćĐ úĆćöĀwúċćĎ þxöĊāĎ


òąú õċúĆ úĊĐĆõČĂĊċú, Ċďþý÷Ć wúĀĂĄæ. ÖúĉôþĎ úx÷ úĉĄþċæ ďčĉĂæ ĀöĆúwþ wĂú úĀĄúąĂæ ĄúĂ ĊĐĀďĉ÷ĆčĎ úĐċ÷xċþĎ wæĉċĐĉþĎ ċćĐ úxöĊċþĐċćĐ. àúĂ õċúĆ ÷ąú úxöĊċþĐċú, ā ċćxćČþĊöú (ąöwĆā ÚĉôĆčĆ), ā Ćùďċú, ā ýĂæČþĊā, ċć xćąĐÿčĆĂĄ÷ wúĎ (õ xćąù ÿćĆĂĄ÷ úĆ Čôąþċþ), ā ĄćwxúĆöú (ĀþĂæ ĊćĐ ÚąþăæĆýĉú wþ ċć ĄąúĉöĆć ĊćĐ). ÖĉôxþĂ Ćú wúđþĐċõĄúwþ Ċþ ĄæxćĂú ĊċĂĀwõ ĄćĆċæ Ċċú 60 æċćwú ĄúĂ ċć xĉčö ăĐxĆõĊúwþ Ċċć ÷ĆþĂĉć 12. áĂú ďúĉæ ...ĄúĂ ýùć ĄúĂ ċĉþöĎ. êć ĉúĆċþûćù úĆúĆþĈČāĄþ ĀĂú ċćĐ ďĉ÷ĆćĐ. èĂ úĀĄúąĂôĎ xĉôxþĂ Ćú þöĆúĂ xĂć xćąąôĎ. êć úĆċæwčwú úĐċ÷ xĉôxþĂ Ćú ĀöĆþĂ ČþĊw÷Ď. ÑĂúċö úĐċæ xćĐ wúĎ þĆĈĆćĐĆ þöĆúĂ xþĉĂĊĊ÷ċþĉú. ÚąõČþĂú, xćù Čú ûĉöĊĄþĊċþ 2 -3 wôĉþĎ wþċæ ċć ÒþĄúxþĆċúùĀćĐĊċć ċćĐ 2008...; Þ āwþĉćwāĆöú ýþĆ ôďþĂ ćĉĂĊċþö úĄĉĂûĈĎ úąąæ ċć ĄúąćĄúöĉĂ ÿĉćĆċöĊċþ Ćú wāĆ ÿùĀþċþ úwôĊčĎ wþċæ ċć ÒþĄúxþĆċúùĀćĐĊċć ĄúĂ ÿôĉċþ wúđö ĊúĎ ĄúĂ ĊĄāĆôĎ. àæĆćĐwþ ĄĂĆõĊþĂĎ ĀĂú Ćú ĐxæĉďćĐĆ ĄúĂ ÷ĉĀúĆú xúĉúýćĊĂúĄæ ĄúĂ wā. ÚĎ þöĆúĂ Ćú xæwþ xĂć đþĊċæ, xĂć ćĉĀúĆčwôĆú, xĂć wúđĂĄæ. 27


ÕéÝÙåìàÕ ×åÕààãæ

èĂ ÒĉúĄ÷ąĂwĆþĎ ċčĆ ąöĀčĆ úąąæ ...þĄąþĄċĂĄĈĆ þxĂĊĄþxċĈĆ èĂ ÒĉúĄ÷ąĂwĆþĎ ûĉöĊĄćĆċúĂ Ċþ úxĉ÷ĊĂċþĎ ûćĐĆćĄćĉÿôĎ

èĂ ċĉþöĎ xĂ÷ ĀĆčĊċôĎ þöĆúĂ ā ÒĉúĄ÷ąĂwĆā ċāĎ ÑĄúwõąúĎ xþĉö-

úĆôĀĀĂďċþĎ úx÷ úĆČĉĈxĂĆć ďôĉĂ, xāĀôĎ ăþĄćùĉúĊāĎ ĄúĂ

xćĐ Ċċú 2020m ā ÒĉúĄ÷ąĂwĆā ċćĐ Øw÷ąĂĄú ýþùċþĉā Ċþ

ćwćĉÿĂæĎ ĀĂú ċćĐĎ ąæċĉþĂĎ ċāĎ ÿùĊāĎ, úĆþĄċöwāċú úĆċĂ-

wôĀþČćĎ wþċæ ċāĆ ÑĄúwõąú Ċþ Đü÷wþċĉć 2200 wôċĉčĆ ĄúĂ

ĄþöwþĆú wþąôċāĎ ĀĂú ċćĐĎ þxĂĊċõwćĆþĎ. êć ÷Ććwæ ċćĐĎ

ā ÒĉúĄ÷ąĂwĆā ċćĐ ÑĉæwwćĐ õ ÑĄöĊċćûú. ÜöĆúĂ ā üāą÷ċþĉā

ČĐwöđþĂ xúĉúwùČĂ ĄúĂ ĊĐ wôĆþĂĎ wþ ċĂĎ ĈĉþĎ ĊċĂĎ ÷ďČþĎ

úąxĂĄõ ąöwĆā ċāĎ ďĈĉúĎ wúĎ. ÛĉöĊĄþċúĂ Ċċć ÷ĉćĎ ÑĉæwwćĎ

ċćĐĎ xþĉĂwôĆćĆċúĎ ċćĆ wĐČĂĄ÷ ýĉæĄć Ćú ĄæĆþĂ ċāĆ þwÿæ-

ĄúĂ úĆċúĆúĄąæ Ċċú ûúČĐĀæąúĆú Ćþĉæ ċāĎ ċāĆ ĊĐĆćĉĂúĄõ

ĆĂĊõ ċćĐ... ĊĐĆþĂýāċćxćĂĈĆċúĎ ÷ċĂ ā ùxúĉăõ ċćĐĎ þöĆúĂ

Āĉúwwõ ÜąąæýúĎ - ÚąûúĆöúĎ. ÜöĆúĂ ĄĉĐwwôĆā Ċċú 2.312

ôĆú xćąùċĂwć ýĂúwæĆċĂ ċāĎ ÿùĊāĎ.

wôċĉú, w÷ąĂĎ 200 wôċĉú úx÷ ċāĆ ĄćĉĐÿõ ċćĐ ÑĉæwwćĐ. ÚąxĂĄæ ąĂûæýĂú ċāĆ xþĉĂċĉĂĀĐĉöđćĐĆ.

ÜĂĄæđþċúĂ ÷ċĂ xĉĂĆ úx÷ 10-15 ďĂąĂæýþĎ ďĉ÷ĆĂú, ċāĆ þxćďõ ċčĆ

òĊć úxĉ÷ĊĂċā, ĄĂ úĆ ýþöďĆþĂ ÷Ċć wúĄĉĂĆõ Ċþ úxćđāwĂĈĆþĂ wþ

ċþąþĐċúöčĆ xúĀþċĈĆčĆ, þwÿúĆöĊċāĄúĆ xćąąôĎ ÿĐĊĂĄôĎ ąö-

ċć wþĀúąþöć ċāĎ úĆ ċāĆ xąāĊĂæĊþĂĎ ĄúĂ Ċþ ĄúČĂĊċæ úxąæ

wĆþĎ. àúċæ ĄúĆ÷Ćú xþĉĂćďôĎ xćĐ ôďćĐĆ xćąąôĎ ąöwĆþĎ õċúĆ

þĉčċþĐwôĆć wúđö ċāĎ...

xþĉĂćďôĎ xćĐ þöďúĆ ĄúąĐÿČþö úx÷ xæĀćĐĎ. èĂ xþĉĂĊĊ÷ċþĉþĎ ĊċāĆ ÜĐĉĈxā ûĉöĊĄćĆċúĂ ĊċāĆ ØćĐāýöú, âĂąúĆýöú, çćĉûāĀöú. ÑĂú ċā ýāwĂćĐĉĀöú ċćĐĎ ĐxæĉďćĐĆ xćąąôĎ ČþčĉöþĎ. íąąćĂ ąôĆþ ÷ċĂ þöĆúĂ ĄĉúċõĉþĎ āÿúĂĊċþöčĆ, æąąćĂ ĄúĉĊċĂĄæ ûĐČöĊwúċú, ċć xĂČúĆ÷ċþĉć ÷wčĎ þöĆúĂ ÷ċĂ úxćċþąćùĆ ĄúċæąćĂxú ċčĆ xúĀþċĈĆčĆ. èĂ ąöwĆþĎ úĐċôĎ ýĂúċāĉćùĆ Ċďþý÷Ć ÷ąć ċć ďĉ÷Ćć ĊċúČþĉõ ĊċæČwā ĄúĂ úĐċ÷ úxćýöýþċúĂ ĊċāĆ Evanrizo

ùxúĉăā þöċþ úĉċþĊĂúĆĈĆ ÿúĂĆćwôĆčĆ þöċþ Đx÷ĀþĂčĆ xāĀúýĂĈĆ þöċþ Ċċć ąĂĈĊĂwć ċćĐ ďĂćĆĂćù xćĐ Ċþ Ċāwþöú ĀöĆþċúĂ úĄ÷wā ĄúĂ ċćĆ ßćùąĂć. èĂ ćĉþĂĆôĎ ąöwĆþĎ þöĆúĂ wĂĄĉôĎ Ċþ wôĀþČćĎ, wþ ąĂĀ÷ċþĉć xćąùxąćĄþĎ ċĉćÿĂĄôĎ úąĐĊöýþĎ

íĆćĂĀwú: wĂĄĉ÷ċþĉā

úx÷ úĐċôĎ ċčĆ xþýĂĆĈĆ ąĂwĆĈĆ. èĂ ĐüāąôĎ ČþĉwćĄĉúĊöþĎ,

wæąąćĆ þxćďĂúĄõ

ċú ąĂĀćĊċæ ČĉþxċĂĄæ ĊĐĊċúċĂĄæ, ā ôĆċćĆā āąĂúĄõ úĄċĂĆćûćąöú ċć ĄúąćĄúöĉĂ, ā ôąąþĂüõ ċāĎ ċćĆ ďþĂwĈĆú ĀĂú úĉĄþċćùĎ wõĆþĎ, ĄúČĂĊċćùĆ ċĂĎ úąxĂĄôĎ ąöwĆþĎ wćĆúýĂĄæ ćĂĄćĊĐĊċõwúċú. âčċ.: ÑĂĈĉĀćĎ ÝõĄćĎ

28

ýĉúĄ÷ąĂwĆā Ċċć Ñĉæwwć. àæċč ā ąöwĆā ÑĄöĊċćûú ĄúĂ ćĂ w÷ĆĂwćĂ ĄæċćĂĄćö ċāĎ ćĂ úąxĂĄćö ċĉöċčĆþĎ.


áĂú ÿčċĂæ...Ċċć ĊxąæďĆć wúĎ

29

âčċ.: ÒúwĂúĆ÷Ď Óþćą÷ĀćĐ_ÖąāĄæċĂ

âčċ.: ÑĂĈĉĀćĎ ÝõĄćĎ_ÚĊāwćďĈĉĂ


âčċ.: ÑĂĈĉĀćĎ ÝõĄćĎ

ÕéÝÙåìàÕ ×åÕààãæ

çú úĆúđčćĀćĆāČþö ć ÑĉæwwćĎ áþĀæąā ā ćĂĄćąćĀĂĄõ ĄúċúĊċĉćÿõ. ąāĊā xþĉĂûúąąćĆċĂĄĈĆ ćĉĀúĆĈĊþčĆ ĀĂú æwþĊú wôċĉú úxćĄúċæĊċúĊāĎ ċćĐ ċćxöćĐ. Øċæďċā ĄúĂ úxćĄúĒýĂú æÿāĊþ xöĊč ċāĎ ā ĄúċúĊċĉćÿĂĄõ xĐĉĄú-

ĆċĂĄ÷ xąāČĐĊw÷ úĉĄćùýúĎ ĄúĂ úxćċþąþö ÿĐĊĂĄ÷ ýĂæýĉćwć þxĂĄćĂĆčĆöúĎ ċćĐ þąąāĆĂĄćù wþ ċćĆ Đx÷ąćĂxć ûúąĄúĆĂĄ÷

ĀĂæ Ċþ ýþĄæýþĎ ďĂąĂæýþĎ Ċċĉôwwúċú ċćĐ xúĆôwćĉÿćĐ ĄúĂ

xąāČĐĊw÷ ċćĐ þöýćĐĎ. íąąčĊċþ, ĀĂú ċć ą÷Āć úĐċ÷, ĄúĂ

xąćùĊĂćĐ Ċþ ďąčĉöýú ĄúĂ xúĆöýú ýæĊćĐĎ ċćĐ ÑĉæwwćĐ.

ÿĐĊĂĄæ ĀĂú ċā ĀþĆĂĄ÷ċþĉā Đüāąõ ÿĐĊĂĄõ úăöú ċāĎ xþĉĂćďõĎ,

ÜxĂĊċõwćĆþĎ ĄúĂ xþĉĂûúąąćĆċĂĄôĎ ćĉĀúĆĈĊþĂĎ þĄÿĉæđćĐĆ

wþĀæąć wôĉćĎ ċćĐ ćĉþĂĆćù ÷ĀĄćĐ ôďþĂ þĆċúďČþö Ċċć ćĂĄćąć-

ÿ÷ûćĐĎ ĀĂú ċþĉæĊċĂú ćĂĄćąćĀĂĄõ ĄúċúĊċĉćÿõ xćĐ wxćĉþö

ĀĂĄ÷ ÒöĄċĐć Natura 2000».

Ćú þxĂÿôĉþĂ ýĉúwúċĂĄôĎ ĄąĂwúċĂĄôĎ úąąúĀôĎ.

30

þxĂĊāwúöĆþĂ úĄ÷wā ÷ċĂ «ć ÑĉæwwćĎ ÿĂąćăþĆþö ôĆú Ċāwú-

áþ ċā ÿčċĂæ ĊċćĆ Ñĉæwwć ĊĐĆýôþĂ ċĂĎ Ċďþý÷Ć ĄúČāwþĉĂĆôĎ þw-

ÜĄÿĉæđćĆċúĎ ċāĆ úĀčĆöú ċāĎ xþĉĂûúąąćĆċĂĄõĎ ćĉĀæĆčĊāĎ

ÿúĆöĊþĂĎ úĉĄćùýčĆ Ċþ ĄúċćĂĄāwôĆþĎ xþĉĂćďôĎ ċāĎ ÒĐċĂĄõĎ

ĀĂú ċāĆ æĀĉĂú đčõ ĄúĂ ċā ÿùĊā «àúąąĂĊċĈ», ć þĄxĉ÷-

áúĄþýćĆöúĎ, ā xþĉĂûúąąćĆċĂĄõ ćĉĀæĆčĊā «ÚĉĄċćùĉćĎ». Øþ

Ċčx÷Ď ċāĎ ĄúĂ xĉ÷þýĉćĎ ċćĐ ý.Ċ. ØxùĉćĎ äúĉćùýúĎ,

úĆúĄćöĆčĊõ ċāĎ þxĂĊāwúöĆþĂ: «àúõĄúĆ ĊāwúĆċĂĄôĎ đĈĆþĎ ĀĂú

wĂąĈĆċúĎ ĊċćĆ «Ö», ýõąčĊþ: «âćû÷wúĊċþ ÷ċĂ ā ćĂĄćąć-

ċāĆ æĀĉĂú xúĆöýú ĄúĂ ûĂćxćĂĄĂą÷ċāċú, ÷xčĎ ā úĉĄćùýú, ċć

ĀĂĄõ ĄúċúĊċĉćÿõ xćĐ ĊĐĆċþąôĊċāĄþ ĄúĂ þăúĄćąćĐČþö Ćú

úĀĉĂ÷ĀĂýć, ć ďĉĐĊúþċ÷Ď ĄúĂ ć úĊxĉćxæĉāĎ. è ÑĉæwwćĎ ĄúĂ

ĊĐĆċþąþöċúĂ ĊċćĆ Ñĉæwwć ôďþĂ ĐxćċĂwāČþö, þxþĂýõ öĊčĎ

ċć êĉĂĄąæĉĂć úxćċþąćùĆ ĄćwûĂĄæ Ċāwþöú ĀĂú ċāĆ úĉĄćùýú

ć ĊāwúĆċĂĄ÷ċúċćĎ úĐċ÷Ď ćĉþĂĆ÷Ď ÷ĀĄćĎ ýþĆ þöĆúĂ ĄćĆċæ

ĄúĂ ċú wþĀæąú ČāąúĊċĂĄæ čĎ ûúĊĂĄćö ûĂ÷ċćxćĂ – ýĂæýĉćwćĂ

Ċþ ĄæxćĂć wþĀæąć úĊċĂĄ÷ ĄôĆċĉć. òĊćĂ ĊĄôÿċćĆċúĂ ôċĊĂ,

þxĂĄćĂĆčĆöúĎ ċčĆ xąāČĐĊwĈĆ Ċþ þČĆĂĄ÷ (ĊùĆýþĊā ÑĉæwwćĐ

ąāĊwćĆćùĆ ÷ċĂ ċú ýæĊā ċćĐ ÑĉæwwćĐ xúöđćĐĆ þăúĂĉþċĂĄæ

– êĉĂąæĉĂćĐ – ÛúĉĆćùĆċú) ĄúĂ Ċþ ûúąĄúĆĂĄ÷ þxöxþýć (ĊùĆýþ-

ĊāwúĆċĂĄ÷ ĉ÷ąć Ċċā ýĂúċõĉāĊā ĄúĂ xĉćĊÿćĉæ ÿĐĊĂĄĈĆ

Ċā ÑĉæwwćĐ – áćĉæûú ĊċāĆ ÚąûúĆöú ĄúĂ êĉĂĄąæĉĂćĐ – Ûúĉ-

x÷ĉčĆ, xćĐ þöĆúĂ xćąùċĂwćĂ ċ÷Ċć ĀĂú ċú ćĂĄćĊĐĊċõwúċú,

ĆćùĆċú –Pilister ĊċāĆ ÖÑÒá». èĂ ĊĐĆôxþĂþĎ úx÷ ċĂĎ ÿčċĂôĎ

÷Ċć ĄúĂ ĀĂú ċćĆ æĆČĉčxć. ÕþďĆćùĆ ĀĂú xúĉæýþĂĀwú ÷ċĂ

ċćĆöđþĂ ć «ÚĉĄċćùĉćĎ», þöĆúĂ «ā wþöčĊā ĄúĂ ā úąąúĀõ ċćĐ

ć ÚąĂæĄwćĆúĎ xćĐ xĉćĊÿôĉþĂ x÷ĊĂwć Ćþĉ÷ Ċþ xćąąćùĎ

đčċĂĄćù ďĈĉćĐ ċčĆ đĈčĆ ĄúĂ ā úxćwæĄĉĐĆĊõ ċćĐĎ úx÷ ċāĆ

ćĂĄĂĊwćùĎ ĄúĂ wþĀæąþĎ x÷ąþĂĎ, úĄ÷wā ĄúĂ ĊċāĆ öýĂú ċā

xþĉĂćďõ xćĐ ĄúöĀþċúĂ wþ xĂČúĆ÷ úxćċôąþĊwú Ćú xąāĊĂæđćĐĆ

ÓþĊĊúąćĆöĄā, xāĀæđþĂ úx÷ ċćĆ Ñĉæwwć». Þ «àúąąĂĊċĈ»

ĊĐďĆ÷ċþĉú ċĂĎ ĄúċćĂĄāwôĆþĎ xþĉĂćďôĎ ĄúĂ ćĂĄĂĊwćùĎ».


âčċ.: ÒúwĂúĆ÷Ď Óþćą÷ĀćĐ

wôĊú úx÷ ċĂĎ ĊċæďċþĎ êć ćĉþĂĆ÷ ĊĐĀĄĉ÷ċāwú ċćĐ ÑĉæwwćĐ ôďþĂ û÷ĉþĂú úx÷ąāăā ċāĆ ćĉćĊþĂĉæ ċāĎ ÖöĆýćĐ, úxąĈĆþċúĂ ĊċćĐĎ ĆćwćùĎ àúĊċćĉĂæĎ ßčúĆĆöĆčĆ, ďčĉöđćĆċúĎ ċā ÒĐċĂĄõ áúĄþýćĆöú úx÷

ĄúĆĂĄõ ĊĐĆþĉĀúĊöú ċčĆ xþĉĂûúąąćĆċĂĄĈĆ ćĉĀúĆĈĊþčĆ ĀĂú ċāĆ xĉćĊċúĊöú ċāĎ ĄćĂĆõĎ wúĎ ÿùĊāĎ. ÚĐċ÷ xćĐ ďúĉúĄċāĉöđþĂ ċćĆ Ñĉæwwć ĄúĂ ċú Āùĉč ûćĐĆæ þöĆúĂ

ċāĆ ðxþĂĉć ĄúĂ ċúĐċ÷ďĉćĆú ċāĆ Üąąæýú úx÷ ċāĆ ÚąûúĆöú.

ā xćĂĄĂąöú ċćĐ ċćxöćĐ: úx÷ ċĂĎ ýúĊčwôĆþĎ xąúĀĂôĎ čĎ ċú

ëüĈĆþċúĂ wôďĉĂ ċú 2.520 wôċĉú, úxćċþąĈĆċúĎ ċć ċôċúĉċć

úąxĂĄæ ąĂûæýĂú ĄúĂ úx÷ ċú ďúwāąæ ÿúĉæĀĀĂú čĎ ċĂĎ ĄćĉĐ-

üāą÷ċþĉć ûćĐĆ÷ ċāĎ ÜąąæýúĎ, úx÷ ċć ćxćöć xāĀæđćĐĆ

ÿćĀĉúwwôĎ, ĄĐĉöúĉďć ĉ÷ąć Ċċā ýĂúw÷ĉÿčĊā ċćĐ ċćxöćĐ

ć xćċúw÷Ď ØúĉúĆċæxćĉćĎ ĄúĂ ċć wþĀúąùċþĉć Ċþ wõĄćĎ

xúöđþĂ ċć ĂýĂúöċþĉć ĀþčąćĀĂĄ÷ Đx÷ûúČĉć ċāĎ xþĉĂćďõĎ,

þąąāĆĂĄ÷ xćċæwĂ, ć ÚąĂæĄwćĆúĎ. ØùwÿčĆú wþ ċāĆ «àúąąĂ-

xćĐ wþ ċā ûćõČþĂú ċćĐ Ćþĉćù ĄúĂ ċćĐ úôĉú ôďþĂ Ćú ýĈĊþĂ

ĊċĈ» ā ćĂĄćąćĀĂĄõ ýĂæĊċúĊā ċćĐ ćĉþĂĆćù ĊĐĀĄĉćċõwúċćĎ

wćĆúýĂĄôĎ ýĂúwćĉÿĈĊþĂĎ. Úx÷ċćwþĎ xąúĀĂôĎ, ûĉúďĈýþĂĎ

ċćĐ ÑĉæwwćĐ þöĆúĂ wþĀæąā, ĄúČĈĎ:

þăæĉĊþĂĎ, ýöýĐwþĎ ĄćĉĐÿôĎ, āĀþwćĆþùćĐĆ Ċċć ćxċĂĄ÷ ċćxöć.

Þ ĄúĉýĂæ úĐċćù ċćĐ ćĉþĂĆćù ĊĐwxąôĀwúċćĎ úxćċþąþö wöú úx÷

ßýĂúöċþĉć ćĂĄćąćĀĂĄ÷ þĆýĂúÿôĉćĆ ôďþĂ ā ĊxæĆĂú ďąčĉöýú. è

ċĂĎ ÖþĉĂćďôĎ ÒĂĄċùćĐ Natura 2000, ÷xčĎ ĄúĂ ć Øw÷ąĂĄúĎ,

ďąčĉĂýĂĄ÷Ď ĄúċæąćĀćĎ xþĉĂąúwûæĆþĂ 487 ĄúċāĀćĉöþĎ (þöýā,

xćĐ ĊĐĆýôþĂ úx÷ ċú Ć÷ċĂú ċāĆ xþĉĂćďõ wþ ċāĆ Đx÷ąćĂxā

Đxćþöýā ĄúĂ xćĂĄĂąöþĎ). ÒþĄæýþĎ úx’ úĐċæ þöĆúĂ ĊxæĆĂú õ

ÖöĆýć. áþċæ ċú þąąāĆćúąûúĆĂĄæ ĊùĆćĉú ċć ćĉþĂĆ÷ Ċù-

ĊāwúĆċĂĄæ, þĆĈ 21 þöĆúĂ þĆýāwĂĄæ ċćĐ ÑĉæwwćĐ, ċāĎ û÷ĉþĂúĎ

wxąþĀwú ċćĐ ÑĉæwwćĐ ĊĐĆþďöđþċúĂ ĊċāĆ úąûúĆĂĄõ áćĉæûú:

ÖöĆýćĐ õ ċāĎ þĐĉùċþĉāĎ xþĉĂćďõĎ. Þ ûąæĊċāĊā úĐċõ úxąĈĆþ-

ôĆú ûćĐĆ÷ xćĐ ĄúąùxċþċúĂ úx÷ ÿĐĊĂĄæ, xĐĄĆæ wĂĄċæ ýæĊā

ċúĂ Ċþ wþĀæąā xćĂĄĂąöú ýĂúÿ÷ĉčĆ ċùxčĆ ćĂĄćċ÷xčĆ, úĆæwþĊú

wþ ĄĐĉöúĉďú þöýā ċć ôąúċć, ċā wúùĉā xþùĄā ĄúĂ ċāĆ ćăĂæ.

ĊċćĐĎ ćxćöćĐĎ úăöđþĂ Ćú ĊāwþĂĈĊćĐwþ ċú úąxĂĄæ ąĂûæýĂú,

ÜöĆúĂ ĊúÿôĎ ÷ċĂ ćĂ xąāČĐĊwćö ċčĆ æĀĉĂčĆ đĈčĆ, ÷xčĎ

ċćĐĎ xôċĉĂĆćĐĎ ĊďāwúċĂĊwćùĎ ĄúĂ ċĂĎ ĐýúċćĊĐąąćĀôĎ xćĐ

ā úĉĄćùýú ýþĆ úĆúĀĆčĉöđćĐĆ ċĂĎ ĆćāċôĎ ĊĐĆćĉĂćĀĉúw-

ûĉöĊĄćĆċúĂ ĊxúĉwôĆþĎ Ċþ ÷ąā ċāĆ ôĄċúĊā.

wôĎ ĄúĂ ĄĐĄąćÿćĉćùĆ ĄúĂ ĊċĂĎ ýùć xąþĐĉôĎ, ċćĆöđćĆċúĎ ċćĆ þĆĂúöć ďúĉúĄċõĉú ċčĆ ýĂúĊĐĆćĉĂúĄĈĆ ûĂćċ÷xčĆ. Þ

êôĊĊþĉĂĎ đĈĆþĎ ûąæĊċāĊāĎ

þĆ÷ċāċú úĐċõ úÿćĉæ ċ÷Ċć ĊċćĐĎ ĄĂĆýùĆćĐĎ ÷Ċć ĄúĂ ĊċĂĎ

ØċćĆ Ñĉæwwć ăþďčĉöđþĂ ĄúĆþöĎ ċôĊĊþĉĂĎ ûúĊĂĄôĎ đĈĆþĎ Ċċā

ýĉæĊþĂĎ xĉćĊċúĊöúĎ, ĀĂ’ úĐċ÷ úxćċþąþö úĆæĀĄā ā ýĂúûúą-

ûąæĊċāĊā: ìúwāąæ, Ąúċæ wõĄćĎ ċčĆ ĉþwúċĂĈĆ ĄúĂ ċčĆ 31


âčċ.: áxúĉæwxúĎ áĂďúõą

ÕéÝÙåìàÕ ×åÕààãæ

ĄćĂąæýčĆ þöĆúĂ ā xúĉúxćċæwĂú ûąæĊċāĊā wþ ĄĐĉöúĉďú ċú

÷xčĎ ċć ĊxæĆĂć ýĂxąćĊæĂĆć, ć ąĂûúý÷ĄĂĉĄćĎ ĄúĂ ć wĂĄĉ÷Ď

ĊĄąõČĉú ĄúĂ ċĂĎ ĂċĂôĎ. Øþ ĄæxćĂþĎ ďúĉæýĉþĎ úĆúxċùĊĊć-

ĀùxúĎ úĊxĉćxæĉāĎ. êú xćċæwĂú ċćĐ ÑĉæwwćĐ ÿĂąćăþĆćùĆ

ĆċúĂ ĊĐĆýĐúĊwćö ÿĐąąćû÷ąčĆ, ÷xčĎ ĊÿþĆýæwĂú, ÿċôąĂþĎ,

15 þöýā üúĉĂĈĆ.

ÿąúwćĐĉĂôĎ ĄúĂ ĂxxćĄúĊċúĆĂôĎ. äāą÷ċþĉú úĆúxċùĊĊþċúĂ ā đĈĆā ċāĎ ýĉĐ÷Ď ĄúĂ xæĆč úx÷ ċú 1.000 wôċĉú ĊĐĆúĆċĈĆċúĂ ċú xĐĄĆæ ýæĊā xćĐ ĄĐĉĂúĉďþö

áôĊú úx÷ ċú úxćĄúĒýĂú ċćĐ ÑĉæwwćĐ, ā xćąĂċþöú ćÿþöąþĂ Ćú

ā wúùĉā xþùĄā, ā ćăĂæ, ā þąæċā ĄúĂ ċć ĉ÷wxćąć. ÚĆæwþĊæ

ąæûþĂ ÷ąú wôċĉú xćĐ úxúĂċćùĆċúĂ ĀĂú ċāĆ úĆúđčćĀ÷ĆāĊā

ċćĐĎ ăþďčĉöđþĂ ċć wĂĄċ÷ ýæĊćĎ ćăĂæĎ ĄúĂ ĄčĆćÿ÷ĉčĆ ċćĐ

ĄúĂ Ċčċāĉöú ċćĐ ćĂĄćĊĐĊċõwúċćĎ. «êāĆ þx÷wþĆā wôĉú ċāĎ

âąæwxćĐĉćĐ, ċć ćxćöć ýþĆ ôďþĂ ĐxćĊċþö xćċô ĄúwĂæ ýú-

xąõĉćĐĎ ĄúċæĊûþĊāĎ ċāĎ xĐĉĄúĀĂæĎ, ā xćąĂċþöú ćÿþöąþĂ

ĊĂĄõ þĄwþċæąąþĐĊā, úxćĄċĈĆċúĎ wþĀæąā ćĂĄćąćĀĂĄõ úăöú,

Ćú ąæûþĂ ċú úĆúĀĄúöú wôċĉú ĀĂú ċćĆ úĄĉĂûõ úxćąćĀĂĊw÷

úÿćù þĆċæďČāĄþ ĊċćĆ ĄúċæąćĀć ÛĂćĀþĆþċĂĄĈĆ ÚxćČþwæ-

ċāĎ đāwĂæĎ xćĐ ĊĐĆċþąôĊċāĄþ, þĆĈ ôďþĂ ďĉôćĎ Ćú úĆúąæûþĂ

ċčĆ ċćĐ ØĐwûćĐąöćĐ ċāĎ ÜĐĉĈxāĎ, ĄāĉùďČāĄþ áĆāwþöć

þxþĂĀ÷ĆċčĎ xĉčċćûćĐąöþĎ ĀĂú ċāĆ úxćċþąþĊwúċĂĄõ xĉć-

ċāĎ âùĊāĎ ĄúĂ úxćċþąþö Ċõwþĉú ċwõwú ċāĎ ÖþĉĂćďõĎ

ĊċúĊöú ĄúĂ úxćĄúċæĊċúĊā ċčĆ xąāĀôĆċčĆ ćĂĄćĊĐĊċāwæ-

Natoura 2000.

ċčĆ», ċćĆöđþĂ þĄ wôĉćĐĎ ċāĎ «àúąąĂĊċĈ», ć Ø. äúĉćùýúĎ,

Øċú úąxĂĄæ ąĂûæýĂú ć þxĂĊĄôxċāĎ wxćĉþö Ćú ČúĐwæĊþĂ ċĂĎ úą-

ć ćxćöćĎ ýĂúûþûúĂĈĆþĂ ÷ċĂ ā xþĉĂûúąąćĆċĂĄõ ćĉĀæĆčĊā

xĂĄôĎ ąöwĆþĎ ċāĎ xþĉĂćďõĎ, ÷xčĎ ċā áćĐċĊæąĂú, ċāĆ Üxæ-

xćĐ þĄxĉćĊčxþö «Čú ûĉöĊĄþċúĂ ĊċāĆ xþĉĂćďõ ĄúĂ Čú

Ćč ÚĉôĆú ĄúĂ ċā ÑĄöĊċćûú õ ċāĆ ÚąxĂĄõ ÔöwĆā ċćĐ Ñĉæw-

ûćāČõĊþĂ æwþĊú ĊċāĆ úxćċùxčĊā ĄúĂ üāÿĂúĄõ ďúĉċćĀĉæ-

wćĐ Ċċú 2.350 w., üāą÷ċþĉú úx÷ ĄæČþ æąąā ćĉþĂĆõ ąöwĆā

ÿāĊā ċčĆ xþĉĂćďĈĆ ĊċĂĎ ćxćöþĎ ôĀĂĆþ đāwĂæ, úąąæ ĄúĂ ĊċāĆ

ĊċāĆ Üąąæýú. èĂ úąxĂĄôĎ ąöwĆþĎ ýĂúċāĉćùĆ Ćþĉ÷ ÷ąć ċć

xĉúĀwúċćxćöāĊā xþĉĂxćąĂĈĆ ĀĂú ċāĆ Ąúąùċþĉā ÿùąúăā

ďĉ÷Ćć, ĊĐĆČôċćĐĆ ôĆú ċćxöć xćĐ þĆċĐxčĊĂæđþĂ, þĆĈ xĉć-

ċčĆ ċĉúĐwúċĂĊwôĆčĆ ĄúĂ þĐæąčċčĆ ćĂĄćĊĐĊċāwæċčĆ».

ĊÿôĉćĐĆ þĆýĂúöċāwú wþ þăöĊćĐ ĂýĂúöċþĉā xúĆöýú, ÷xčĎ þö-

ÚĆæąćĀā Čú þöĆúĂ ĄúĂ ā ĊĐwûćąõ ċćĐ «ÚĉĄċćùĉćĐ», ÷xčĎ

ĆúĂ ċú ċĉöú þöýā ċčĆ ċĉĂċĈĆčĆ, ýāąúýõ ċčĆ «üúĉĂĈĆ wþ ċú

ýĂúûþûúĂĈĆþĂ ā ćĉĀæĆčĊā wþ úĆúĄćöĆčĊõ ċāĎ.

x÷ýĂú». êāĆ xúĆöýú ċćĐ ÑĉæwwćĐ ĊĐwxąāĉĈĆćĐĆ ċú 142

32

çú úĆúĄāĉĐďċþö þČĆĂĄ÷ xæĉĄć

è þĄxĉ÷ĊčxćĎ ċāĎ àúąąĂĊċĈ, ýõąčĊþ úĄ÷wú: «Þ xĉćĊxæ-

þöýā xćĐąĂĈĆ, úĉĂČw÷Ď wþĀæąćĎ ĀĂú wĂú ĄúČúĉæ ćĉþĂĆõ

ČþĂú úxćĄúċæĊċúĊāĎ ċāĎ ćĂĄćąćĀĂĄõĎ ĄúċúĊċĉćÿõĎ ĊċćĆ

xþĉĂćďõ. ÚĆæwþĊæ ċćĐĎ ăþďčĉöđćĐĆ 21 úĉxúĄċĂĄæ xćĐąĂæ,

Ñĉæwwć, úĆúýþĂĄĆùþĂ úĄ÷wā wöú ÿćĉæ ċāĆ úĆæĀĄā ďúĉú-


âčċ.: áxúĉæwxúĎ áĂďúõą

ĄċāĉĂĊwćù ċāĎ xþĉĂćďõĎ čĎ “ÜČĆĂĄćù ÖæĉĄćĐ”. è ďúĉú-

ĄćĐ’ wxćĉþö Ćú ýĉćwćąćĀāČþö æwþĊú, úÿćù ôďþĂ þĄxćĆāČþö

ĄċāĉĂĊw÷Ď úĐċ÷Ď Čú úĆćöăþĂ ċć ýĉ÷wć ĀĂú ċāĆ Ąúąùċþĉā

úx÷ ċć 1999 ÜĂýĂĄõ ÖþĉĂûúąąćĆċĂĄõ áþąôċā, Ċċć xąúöĊĂć

ýĂúďþöĉĂĊõ ċāĎ ĄúĂ ĀĂú ýĂúĊĐĆćĉĂúĄõ ĊĐĆþĉĀúĊöú wþ ċāĆ

ċćĐ þĐĉčxúĒĄćù xĉćĀĉæwwúċćĎ Life Nature».

úąûúĆĂĄõ xąþĐĉæ. Þ ĊĐĆþĉĀúĊöú úĐċõ, úĉĀæ õ ĀĉõĀćĉú xĉôxþĂ Ćú xæĉþĂ ċā wćĉÿõ ‘ÒĂúĊĐĆćĉĂúĄćù ÖæĉĄćĐ’. ÒþĆ

¥Ã»‹ÃËÌ: ±®£¯­ £¯¯Ÿ

ĐxæĉďþĂ ĄúwĂæ ýĂĄúĂćąćĀöú ĀĂú ċāĆ úĆúûćąõ ċāĎ úx÷ÿúĊāĎ

âčċ.: áxúĉæwxúĎ áĂďúõą

úĐċõĎ. è ďúĉúĄċāĉĂĊw÷Ď ċāĎ xþĉĂćďõĎ čĎ ’ÜČĆĂĄćù Öæĉ-

33


ÕéÝÙåìàÕ ×åÕààãæ

áþ úÿćĉwõ ċć ćąćĄúùċčwú ċāĎ ÖæĉĆāČúĎ, ĊċĂĎ 19 ĄúĂ 20

Þ úĐċ÷Ććwā xĉčċćûćĐąöú çæăćĐ (ÚÖç) ýāwĂćĐĉĀõČāĄþ Ċċú

èĄċčûĉöćĐ, xĉúĀwúċćxćĂõČāĄþ xþĉĂûúąąćĆċćąćĀĂĄ÷

xąúöĊĂú úĐċćù ċćĐ ĊďþýöćĐ ĄúĂ xĉćĄþĂwôĆćĐ Ćú ĊĐĊxþĂ-

ýĂõwþĉć þĄýāąĈĊþčĆ wþ xĉćûćąõ ûöĆċþć, ÿčċćĀĉúÿĂĄćù

ĉčČþö ć Ą÷ĊwćĎ xćĐ þĆúĆċĂĈĆþċúĂ Ċþ úĐċ÷ ċć ċþĉúċćùĉ-

йåćù ĄúĂ ĊąæĂĆċĎ Ċċć ÖćąĐċþďĆþöć. êć ýĂõwþĉć úĐċ÷ ćĉ-

Āāwú. ëxõĉăúĆ ĀþĆĂĄæ úĆċĂýĉæĊþĂĎ ĄĂ þxöČþĊā úx÷ ċć

ĀúĆĈČāĄþ úx÷ ċā «ĊĐĆôąþĐĊā ċćĐ Øċĉôÿā» ĄúĂ, wþ ċā ĊĐw-

ýõwć, ā ÚÖç ÷wčĎ úxæĆċāĊþ wþ xĉćĄāĉùăþĂĎ ĄúĂ ċĉĂĄæ-

wþċćďõ úĆČĉĈxčĆ úx÷ ċāĆ þxúĉďöú, úxćċôąþĊþ ĊāwúĆċĂĄõ

ĄĂú Ċċć ĊĐąąúąāċõĉĂć ċāĎ 26āĎ áúĉċöćĐ. Øċā ìúąĄĂýĂĄõ,

xāĀõ xąāĉćÿ÷ĉāĊāĎ. Tú Čôwúċú xćĐ xĉúĀwúċþĐ÷ċúĆ õċúĆ

úx÷ ċāĆ æąąā, ā wþĀæąā þċúĂĉþöú «þąąāĆĂĄ÷Ď ďĉĐĊ÷Ď», wþ

ā þĄwþċæąąþĐĊā ċāĎ ÿùĊāĎ, ĊĐĆþxĈĎ ĄúĂ ċāĆ ĄúċúĊċĉćÿõ

ċú ĀĆčĊċæ Ċþ ÷ąćĐĎ wþċúąąþöú, wćąùĆþĂ ĄúČāwþĉĂĆæ ċć

ċāĎ, ĄæċĂ xćĐ čĎ úĆċöĄċĐxć ôďþĂ ċāĆ ĄúċúĊċĉćÿõ ċāĎ öýĂúĎ

xþĉĂûæąąćĆ. Þ xĉčċćûćĐąöú þĆæĆċĂú Ċċā ûąúxċĂĄ÷ċāċú

ċāĎ ĄćĂĆčĆöúĎ.

þöĆúĂ ā ćwæýú úĐċõ, xćĐ Ċċć ďĈĉć ċāĎ ìúąĄĂýĂĄõĎ ĄĂĆāċć-

ØĐĀĄþĄĉĂwôĆú, ċāĆ xĉĈċā wôĉú (19/10), ôĀĂĆþ ā úĐċćxúĉćĐĊöúĊā ċāĎ «ĊĐĆôąþĐĊāĎ ċćĐ Øċĉôÿā» ĄúĂ ċćĐ ą÷ĀćĐ ĀĂú ċćĆ ćxćöć ýāwĂćĐĉĀõČāĄþ. îxþĂċú úĆúąùČāĄþ ċć đõċāwú ċāĎ úĆúýæĊčĊāĎ úx÷ ċćĐĎ «þĂýĂĄćùĎ» ĄúĂ ċĂĎ ĊĐĆôxþĂôĎ

xćĂþöċúĂ þĆæĆċĂú Ċþ úĐċõ ċāĆ ĄúċúĊċĉćÿõ, xćĐ úxþĂąþö æwþĊú ċć Ćþĉ÷ ċāĎ xþĉĂćďõĎ, ĄúČĈĎ ĄúĂ ċĂĎ đčôĎ ċčĆ úĆČĉĈxčĆ xćĐ ýćĐąþùćĐĆ ĀĂú ċāĆ þċúĂĉþöú. Öúĉæąąāąú, wþ ċĂĎ þĂĊāĀõĊþĂĎ ĀöĆćĆċúĆ xĉćûćąôĎ úĆċöĊċćĂ-

ċāĎ, ĄúČĈĎ ĄúĂ ċć đõċāwú xþĉö ċčĆ úĊùwwþċĉčĆ úxþĂąĈĆ.

ďčĆ ûöĆċþć ĄúĂ ĊąúöĆċĎ (ÖĂôĉĂú ÷ĉā, ÚĊčx÷Ď, ÖæĉĆāČú,

ÚĄćąćùČāĊþ ĄćĐûôĆċú.

Öþąćx÷ĆĆāĊćĎ, ąĂwæĆĂ çæăćĐ), ĄúĂ úĐċ÷ ĀĂú ċāĆ æwþĊā

êā ýþùċþĉā wôĉú (20/10), æĆČĉčxćĂ úx÷ ÓþĊĊúąćĆöĄā, ìúą-

ĄúċúĆ÷āĊā ċćĐ ċþĉúċćĐĉĀõwúċćĎ xćĐ úxćĄúąþöċúĂ

Ąöýú, çæăć, íĉċú, ÓöĊûā ĄúĂ ìúąĄĂýĂĄõ ôĄúĆúĆ þĂĊāĀõĊþĂĎ

úĆæxċĐăā. Øċć ûčw÷ ċćĐ ĄôĉýćĐĎ ā ąþāąúĊöú ċāĎ ÿùĊāĎ

ĀĂú ċāĆ þĄċĉćxõ ċćĐ ÚďþąĈćĐ, ċć wþĀúąćÿĐôĎ ąĂwæĆĂ ċāĎ

úxćċþąþö æąąćĆ ôĆú Ċċ÷ďć ċćĐ ĄĉæċćĐĎ ĄúĂ ċćĐ Ąþÿú-

çæăćĐ, ċā ûĂćwāďúĆĂĄõ w÷ąĐĆĊā ċćĐ ÚĊčxćù, ċć ÿĉæĀwú

ąúöćĐ. Þ ĄúċúĊċĉćÿõ xćĐ ĊĐĆċþąþöċúĂ ĄúČāwþĉĂĆæ úx÷

ċćĐ íĉúďČćĐ, ċú ďĉĐĊčĉĐďþöú ċāĎ ÛÚ ìúąĄĂýĂĄõĎ, ĄúČĈĎ

ċĂĎ wþĀúąćûĂćwāďúĆöþĎ þöĆúĂ ċĉćwúĄċĂĄõ ĄúĂ ćĂ ĊĐĆôxþĂþĎ

ĄúĂ ĀĂú ċú wþċúąąþöú ĊċāĆ èöċā. ÖĂć ĊĐĀĄþĄĉĂwôĆú, Ċċā

úĐċõĎ Čú ÿúĆćùĆ Ċċć æwþĊć wôąąćĆ, úĆ ĄúĂ õýā ôďćĐĆ

çæăć þýĈ ĄúĂ ďĉ÷ĆĂú ĊĐđāċþöċúĂ ĄúĂ ĀöĆćĆċúĂ þĉĀúĊöþĎ ĀĂú ôĆú wþĀæąć ąĂwæĆĂ xćĐ Čú xĉćĊþąĄùĊþĂ ċćĐĉĂĊw÷.

ÿúĆþö, úĄ÷wú ĄúĂ Ċþ ĄćĂĆčĆĂĄ÷ þxöxþýć. ¦¿Ó ÐÌ ¹ÏÐÃÇÊÃ Æ ¦¿ÎÇ«ËË¿

ÚĎ ĊĄþÿċćùwþ

ąöĀć xþĉĂĊĊ÷ċþĉć ċā ÿùĊā wúĎ àúċæ ċāĆ úĆúđõċāĊā ÿčċćĀĉúÿĂĈĆ ĀĂú ċć úÿĂôĉčwú ċćĐ ÑĉæwwćĐ, ûĉôČāĄú xćąąôĎ ÿćĉôĎ úĆċĂwôċčxćĎ wþ ċāĆ þĂĄ÷Ćú ÚĐċõ. îċĊĂ úxćÿæĊĂĊú Ćú þöĆúĂ ÚĐċõ ā wćĆúýĂĄõ ÿčċćĀĉúÿöú xćĐ Čú Ċċþöąč ĀĂú ċć ĊĐĀĄþĄĉĂwôĆć úÿĂôĉčwú, xĂĊċþùćĆċúĎ ĄúĂ þąxöđćĆċúĎ xčĎ Čú ûćāČõĊþĂ ÷ąćĐĎ þwæĎ ċćĐĎ áúĊċćĉćďčĉöċþĎ Ćú ċć ĊĄþÿċćùwþ xĂ÷ Ċćûúĉæ! MõxčĎ õĉČþ ā Ĉĉú ĀĂú úĆúĄùĄąčĊā; òďĂ w÷Ćć õĉČþ! îďþĂ xþĉæĊþĂ ĄĂ ÷ąúĎ ĄúĂ ôďćĐwþ úĉĀõĊþĂ... ¥¿Ê¾ÐÃÎÃÓ ÅÇÌÎйÓ!!!! ™Ò‹«Ó ¥¿Î¿Ë»É¿Ó_™ÃÌмÉÌÓ

34


Ô÷ĀćĎ: ÖąāČĈĉú ćĂĄćĆćwĂĄĈĆ, ĄćĂĆčĆĂĄĈĆ ĄúĂ ćĂĄćąćĀĂĄĈĆ xĉćûąāwæċčĆ ĊĐĆýôćĆċúĂ wþ ċā ĊùĀďĉćĆā wćĉÿõ ċćĐĉĂĊwćù. ÚxôĆúĆċĂ Ċþ úĐċ÷ wxćĉþö Ćú ĀöĆþĂć wöú xĉ÷ċúĊā ĀĂú ôĆú xćĂćċĂĄ÷ ĄúĂ «ćĂĄćąćĀĂĄæ xĉćĊúĆúċćąĂĊwôĆć» ċćĐĉĂĊw÷ xćĐ Čú wxćĉćùĊþ Ćú ćĉĂćČþċþöċúĂ úx÷ ċćĐĎ þăõĎ æăćĆþĎ: - ôąþĀďćĎ ċāĎ ċćĐĉĂĊċĂĄõĎ úĆæxċĐăāĎ ĀĂú ċāĆ þăúĊÿæąĂĊā ċāĎ ûĂčĊĂw÷ċāċúĎ ċćĐ ćĂĄćĆćwĂĄćù, ĄćĂĆčĆĂĄćù ĄúĂ ÿĐĊĂĄćù xþĉĂûæąąćĆċćĎ - ć ýþĊwþĐċĂĄ÷Ď ďúĉúĄċõĉúĎ ċčĆ úxćÿæĊþčĆ ċāĎ ċćxĂĄõĎ ĄćĂĆčĆöúĎ ĀĂú ċāĆ ċćĐĉĂĊċĂĄõ úĆæxċĐăā - ć ċćxĂĄ÷Ď ôąþĀďćĎ xæĆč Ċċā ďĉõĊā ċāĎ ĀāĎ - ā ôąąćĀā ýĂúw÷ĉÿčĊā õ þxôĄċúĊā ċčĆ ĐxćýćwĈĆ - ā úxćÿĐĀõ ċāĎ ĐxþĉûćąĂĄõĎ þăæĉċāĊāĎ úx÷ ċćĆ ċćĐĉĂĊw÷, ā þĆöĊďĐĊā ċāĎ ýĂúĊùĆýþĊõĎ ċćĐ wþ ċā ĀþčĉĀöú ĄúĂ ċć ċćxĂĄ÷ þwx÷ĉĂć - ā ďĉāĊĂwćxćöāĊā ċčĆ (ĀþčĉĀĈĆ)/úĀĉćċĈĆ ĀĂú ċāĆ xĉćĊċúĊöú ċāĎ ÿĐĊĂĄõĎ ĄúĂ xćąĂċĂĊċĂĄõĎ ĄąāĉćĆćwĂæĎ, xćĐ þöĆúĂ đčċĂĄæ ĊċćĂďþöú ĀĂú ċćĆ ċćĐĉĂĊw÷ - Ćú ýćČþö xĉćċþĉúĂ÷ċāċú Ċċú ĊĐwÿôĉćĆċú ċćĐ ċćxĂĄćù xąāČĐĊwćù Ċþ ĊďôĊā wþ úĐċæ ċčĆ ăôĆčĆ Ąúċ÷ďčĆ ĀāĎ - ûćõČþĂú, þĄxúöýþĐĊā ĄúĂ Đxćýćwõ ĊċĂĎ ċćxĂĄôĎ ĄćĂĆčĆöþĎ, ĈĊċþ Ćú xĉćĊÿôĉćĐĆ þĆúąąúĄċĂĄôĎ wćĉÿôĎ ċćĐĉĂĊwćù.

ÚĆċöąćĀćĎ: Þ xúĉúxæĆč xĉ÷ċúĊā ĀĂú Ćú ĀöĆþĂ ĉþúąĂĊċĂĄõ ĄúĂ ûĂĈĊĂwā Čú xĉôxþĂ Ćú xĉćďčĉõĊþĂ «ċć wúďúöĉĂ čĎ ċć Ą÷ĄĄúąć» ĄúĂ Ćú úĆúýþöăþĂ ċć xĉúĀwúċĂĄ÷ xĉ÷ûąāwú, xćĐ þöĆúĂ ćĂ

xćąĂċĂĄôĎ / ćĂĄćĆćwĂĄôĎ þxĂąćĀôĎ, þxĂąćĀôĎ xćĐ þxĂċĉôxćĐĆ ĄúĂ xĉćĄĉöĆćĐĆ ċāĆ úýāÿæĀć þxôwûúĊā ċčĆ wþĀæąčĆ ĄþÿúąúöčĆ Ċċā ýĂúĆćwõ ċčĆ ĐxćýćwĈĆ ĄúĂ ċćĐ ĄĉúċĂĄćù xĉćēxćąćĀĂĊwćù. êć Ćôć ċćĐĉĂĊċĂĄ÷ ċćxöć xĉćĄùxċþĂ ĄĐĉöčĎ úx÷ ċāĆ æĆĂĊā ďćĉõĀāĊā þĐĆćĒĄĈĆ ÷ĉčĆ Ċċć wþĀæąć ĂýĂčċĂĄ÷ ĄþÿæąúĂć ĄúĂ ÷ďĂ ċāĆ ôwxĉúĄċā úĆċúx÷ĄĉĂĊā Ċþ ĄćĂĆčĆĂĄôĎ úĆæĀĄþĎ ÷xčĎ þöĆúĂ ā ĐxćĊċõĉĂăā ċāĎ xþĉĂÿôĉþĂúĎ. ÜöĆúĂ úxúĉúöċāċā ā ćĉĂćČôċāĊā ĄúĂ ć xþĉĂćĉĂĊw÷Ď ċčĆ úĀćĉúöčĆ ċæĊþčĆ ôăč ĄúĂ xôĉú úx÷ úĆôăćýú þĐďćą÷ĀĂú. á÷Ćć Ċþ ôĆú ċôċćĂć xąúöĊĂć ćĂ xúĉúxæĆč wxćĉćùĆ Ćú úxćĄċõĊćĐĆ ąþĂċćĐĉĀĂĄ÷ xþĉĂþď÷wþĆć

35


ÕéÝÙåìàÕ ×åÕààãæ

36


...ÉÇ ÃË¿ ¿ÄǹÎҋ¿ Ë¿ ÐÃÊÃÇÍËÃÇ ¹ÐÏÇ ÊÇЫ É¿Ç ËÌÏпÊÅÇÉ« Ï¿Ë ÐÌ ÐÃÊûҋ¿ ÐÆÓ ‹¹Î¿Ó ÏÐÌ —Ϋ‹‹Ì, ...ÉÇ ¹Ë¿ ÀÌÕ˼ Ë¿ ‹ÌÇ«ÖÃÇ Ð¼ÏÌ ¿Œ¹Î¿ËÐÌ É¿Ç ‹¿ÅÇɼ Ï¿Ë ÐÌ ...¿ÐÃÊûÒÐÌ ÐÆÓ ÏÐÇŋºÓ ÐÌÕ ÆÊÇÌÀ¿ÏÇʹ‹¿ÐÌÓ 37


çÕ àÕæçãåãêìåÝÕ ãá LINE

êú áúĊċćĉćďĈĉĂú þöĆúĂ ...èç! ¡ÇÉÌËÇÉ¹Ó ÃŒÇÏɹÁÃÇÓ ÏÐÌË ¿Å¿ŒÆ‹¹ËÌ ‹¿Ó мŒÌ êć æĉČĉć úĐċ÷ úxćċþąþö wĂú wĂĄĉõ úĆúÿćĉæ Ċþ ÷Ċú site wxćĉôĊúwþ Ćú þĆċćxöĊćĐwþ xćĐ Ćú ôďćĐĆ ĊďôĊā wþ ĄæxćĂć úx÷ ċú áúĊċćĉćďĈĉĂú, úąąæ ĄúĂ ĀþĆĂĄ÷ċþĉú ċāĆ à÷ĆĂċĊú. ÜxþĂýõ ĊöĀćĐĉú wúĎ ýĂôÿĐĀúĆ ĄæxćĂú þĆāwþĉĈĊċþ wúĎ ĄúĂ wāĆ wúĎ Ąĉúċæċþ ĄúĄöú... ÚĄ÷wú, wúČúöĆćĐwþ ÷ċĂ ĄúĂ æąąćĂ ĊùąąćĀćĂ ĄúĂ ďčĉĂæ þċćĂwæđćĐĆ site! Mþ ċć Ąúą÷!! ÜxöĊāĎ, wĂú Ăýôú ôxþĊþ úx÷ ċćĆ çöĄć Öúxúýāwćùąā ĀĂú ýāwĂćĐĉĀöú ąāwwæċčĆ Ċċā wikipedia ĄúĂ ôĄúĆþ ċāĆ úĉďõ wþ ÖĐĉĊ÷ĀĂúĆĆā, á÷ąĂĊċú áćĆúĊċõĉĂ... xæwþ; 38

ÚĆ ýþĆ xúĂĆôüćĐwþ xĉĈċú ċć ĊxöċĂ wúĎ;... Òþöċþ ċú Ćôú ċćĐ ØĐąą÷ĀćĐ çôčĆ þĄ áúĊċćĉćďčĉöčĆ, Ûæąċþ ĄúĂ ‘ĊþöĎ ÷ċĂ wxćĉþöċþ Ćú ÿúĆċúĊċþöċþ Ċċć site, Òþöċþ ûöĆċþć ĄúĂ ÿčċćĀĉúÿöþĎ, úąąæ ĄúĂ āąþĄċĉćĆĂĄõ ôĄýćĊā ċāĎ ÚĀĄöýúĎ, ýĈĊċþ ċĂĎ ýĂĄôĎ ĊúĎ ĂýôþĎ ĀĂú ċo blog

www.neolaiamast.blogspot.com


êć þxöĊāwć site ċćĐ ÒõwćĐ áúĊċćĉćďčĉöčĆ www.mastorohoria.gr

ÒĐĆúwĂĄõ xæĆċú ā ÒĉćĊćxāĀõ www.drosopigi.com

Úx÷ ċāĆ àúĊċæĆĂúĆā xćąù xĉćĊþĀwôĆā ýćĐąþĂæ www.kastaniani.gr

Úx÷ ċć ýĉúĊċõĉĂć ØùąąćĀć èăĐæĎ xćĐ ôĄąþĂĊþ 100 ďĉ÷ĆĂú www.ćďya.gr

àúĂ ċć ÖąāĄæċĂ þăúĂĉþċĂĄõ xúĉćĐĊöú www.plikati.gr

Ax÷ ÖĐĉĊ÷ĀĂúĆĆā wþ úĀæxā www.geocities.com/Athens/thebes/2912/indexgr.html

Ax÷ ċć ÿùąúĄú æĀĀþąć ċāĎ wćĐĊĂĄõĎ wúĎ xúĉæýćĊāĎ www.filippidisnikos.gr To þxöĊāwć site ċćĐ ýõwćĐ à÷ĆĂċĊúĎ www.konitsa.gr

òąā ā þxúĉďöú à÷ĆĂċĊúĎ āąþĄċĉćĆĂĄæ ĄúĂ ýĉúĊċõĉĂú www.e-konitsa.gr âčċćĀĉúÿöþĎ úx÷ ċú xþĉĂĊĊ÷ċþĉú ďčĉĂæ, xúĉúýćĊĂúĄæ ċćxčĆùwĂú wôďĉĂ ĄúĂ ċĉĂĊýĂæĊċúċú ă襹õĊĂú & ĄċöĉĂú þöýúwþ Ċċć www.googleearth.com

39


æÞÙëÙÝæ

ÚĆúxċĐăĂúĄćö xĉćûąāwúċĂĊwćö

40

ÔöĀþĎ úĐĀćĐĊċĂæċĂĄþĎ āwôĉþĎ Ċċā ÒĉćĊćxāĀõ ĄúĂ ĄúĆú-ýĐ÷

Þ ÿĐĊĂĄõ ćwćĉÿĂæ ċčĆ xúĉúxæĆč ďĈĉčĆ þöĆúĂ wćĆúýĂĄõ

û÷ąċþĎ Ċċú xôĉĂă õċúĆ úĉĄþċæ ĀĂú Ćú ăĐxĆõĊćĐĆ wôĊú wćĐ

ĄúĂ xôĉúĆ xæĊāĎ úwÿĂĊûõċāĊāĎ. åĊċ÷Ċć, úwÿ÷ċþĉćĂ, ċ÷Ċć

xĉćûąāwúċĂĊwćùĎ ĊďþċĂĄæ wþ ċĂĎ ýĐĆúċ÷ċāċþĎ ċāĎ xþĉĂćďõĎ.

ýāąúýõ ċć ûćĐĆ÷ ÷Ċć ĄúĂ ċć xćċæwĂ, þöĆúĂ ĀĂú ďĉ÷ĆĂú ýĐ-

êú Āùĉč ûćĐĆæ, ÷xčĎ xæĆċú ôĊċþĄúĆ þxĂûąāċĂĄæ, ā ûąæĊċāĊā

Ċxĉ÷ĊĂċćĂ ĄúĂ úÿĂą÷ăþĆćĂ, ċ÷Ċć ĀĂú ċćĐĎ ďčĉĂúĆćùĎ ÷Ċć ĄúĂ

ćĉĀĂĈýāĎ ĄúĂ ā xúĉČôĆú ćĉþĂĆõ ÿùĊā, Ċþ xąõĉā úĆæxċĐăā,

ĀĂú ċćĐĎ ăôĆćĐĎ.

xúĉćĐĊöúđþ ċć xĂć ÷wćĉÿ÷ ċāĎ xĉ÷Ċčxć ĊċćĆ úĆĐxćüöúĊċć

êú xúąúĂæ wćĆćxæċĂú, ĀĂú Ćú xþĉxúċõĊþĂ ĄúĆþöĎ ċć ûćĐĆ÷,

þxĂĊĄôxċā. êāĆ öýĂú ĊċĂĀwõ ċć xćċæwĂ ôĉþþ ĀúąõĆĂú Ąæċč úx÷

ýþĆ ĐxæĉďćĐĆ xĂú, ĄúČĈĎ ôďćĐĆ xĆĂĀþö úx÷ ċā ûąæĊċāĊā,

ċć ĂĊċćĉĂĄ÷ xôċĉĂĆć ĀþÿùĉĂ, xĉćĊÿôĉćĆċúĎ úxą÷ďþĉú ýĉćĊĂæ

ćĂ ýþ ÷ďČþĎ ċćĐ xćċúwćù þăúĄćąćĐČćùĆ Ćú xúĉúwôĆćĐĆ

ĄúĂ āĉþwöú ĊċćĐĎ þąæďĂĊċćĐĎ ýĂþĉď÷wþĆćĐĎ ýĂúûæċþĎ.

úĆúăĂćxćöāċþĎ.


àúĂ ċć úxćċôąþĊwú úĐċĈĆ xćĂć þöĆúĂ ċþąĂĄæ; êć þăõĎ ĆċĉćxĂúĊċĂĄ÷: ÜwþöĎ ćĂ öýĂćĂ, ćĂ Ćċ÷xĂćĂ Ćú ôďćĐwþ xąõĉčĎ úxćĄćxþö úx÷ ċćĆ ÿĐĊĂĄ÷ ďĈĉć ċćĐ ďčĉĂćù. çú þöwúĊċþ ċćĐĉöĊċþĎ ĊċćĆ öýĂć wúĎ ċćĆ ċ÷xć. Ö÷ĊćĂ æĉúĀþ úx÷ þwæĎ ċāĆ ċþąþĐċúöú ýþĄúþċöú xõĀúĆ ĀĂú û÷ąċú, üæĉþwú õ ĄúĂ wxæĆĂć Ċċć xćċæwĂ; Ö÷ĊćĂ xþĉxæċāĊúĆ wôďĉĂ ċā ÔĂæĊĄú, ċćĆ ÚĒ ÔĂú ĄúĂ ċāĆ êĉúĆċúÿąĂæ; Ö÷ĊćĂ ýĂúĆĐĄċôĉþĐĊúĆ Ċċć ûćĐĆ÷, xõĀúĆ ĀĂú ĄĐĆõĀĂ, ĀĂú Ćú wúđôüćĐĆ wúĆĂċæĉĂú, ąæďúĆú õ ÷,ċĂ

ÚĉĂĊċþĉæ ā úĆČĂĊwôĆā úwĐĀýúąĂæ ĊċāĆ ÒĉćĊćxāĀõ, ĄúĂ Ąæċč ċć ďčĉĂ÷. ÖæĆč êć xúĆôwćĉÿć ċćăčċ÷ ĀþÿùĉĂ xæĆč úx÷ ċć ØúĉúĆċæxćĉć ĊċāĆ Ċċĉćÿõ xĉćĎ ÒĉćĊćxāĀõ

æąąć ûĀæđþĂ ċć ýæĊćĎ; Öæč Ċċćöďāwú ÷ċĂ þöĆúĂ þąæďĂĊċćĂ, wþċĉāwôĆćĂ Ċċú ýæďċĐąú.

ĄúĂ þwþöĎ ćĂ öýĂćĂ ćĂ úx÷ýāwćĂ öĊčĎ úxćąúùĊćĐwþ ċ÷ċþ xþĉĂĊ-

ÖĈĎ xþĉĂwôĆćĐwþ, ąćĂx÷Ć, Ćú xæĉþĂ ċú xæĆč ċćĐ o ċ÷xćĎ ĄúĂ

Ċ÷ċþĉć ċā ýĂúwćĆõ wúĎ Ċċú áúĊċćĉćďĈĉĂú ĄúĂ ċāĆ xúĉúċþö-

Ćú xĉćĊþąĄùĊþĂ þxĂĊĄôxċþĎ úĆ ýþĆ úăĂćxćĂõĊþĂ ċú ÿĐĊĂĄæ ċćĐ

ĆćĐwþ ąöĀć xúĉúxæĆč. áþ úĐċæ ċú ýþýćwôĆú xæĆċčĎ, ĄúĂ ā

xąþćĆþĄċõwúċú; á÷Ćć wþ ċć ĊćĐûąæĄĂ, ċć ċĊöxćĐĉć, ċć ċæûąĂ

ąþĂċćĐĉĀöú ċčĆ ĊāwþĉĂĆĈĆ wĂĄĉĈĆ ăþĆĈĆčĆ xćĐ ĐxæĉďćĐĆ

ĄúĂ ċć ĄąúĉöĆć. áþ úĐċ÷Ć ċćĆ ċĉ÷xć ĊöĀćĐĉú Čú úxćýĂĈăþĂ

õ ĄúċúĊĄþĐæđćĆċúĂ Ċċú ďčĉĂæ Čú ĀöĆþċúĂ ĊöĀćĐĉú wþ xćąù

wúĄĉćxĉ÷ČþĊwú ĄúĂ þwæĎ ċćĐĎ öýĂćĐĎ.

ĄúąùċþĉþĎ xĉććxċĂĄôĎ. ÑĂúċö ąćĂx÷Ć, ÷ąćĂ wúđö – Úýþąÿ÷ċāċþĎ,

ÑĂÂúĐċ÷ ċć ą÷Āć, ÿĉćĆĈ, ÷ċĂ Ċċ÷ďćĎ ÷ąčĆ āwĈĆ ċčĆ áúĊċć-

ØùąąćĀćĂ, ÒõwćĎ, çćwúĉďöú, ÒúĊúĉďþöć ĄúĂ úxąćö xúċĉĂĈċþĎ

ĉćďčĉĂċĈĆ Ċċć þăõĎ Čú xĉôxþĂ Ćú þöĆúĂ ā úxćĄúċæĊċúĊā ċāĎ

Ćú wāĆ ċć xĉćĊxúČõĊćĐwþ; ÓþčĉĈ ÷ċĂ úăöđþĂ ċćĆ Ą÷xć.

ĊďôĊāĎ wúĎ wþ ċć ÿĐĊĂĄ÷ xþĉĂûæąąćĆ ċāĎ xþĉĂćďõĎ, õċćĂ wþ ċć ûćĐĆ÷ ĄúĂ ċć xćċæwĂ.

Øċć öýĂć xąúöĊĂć Čôċč xĉćĎ xĉćûąāwúċĂĊw÷ ĄúĂ æąąā wöú Ăýôú: ċāĆ úĆúûöčĊā Ċþ ĄæČþ ďčĉĂ÷ ċćĐ xúĆāĀĐĉĂćù úx÷ Ąæ-

àúĂ xĈĎ Čú ĀöĆþĂ úĐċ÷;

xćĂć úxćwúĄĉĐĊwôĆć þă襥ąõĊĂ. îĆú xúĉúýćĊĂúĄ÷ xúĆāĀùĉĂ

àúċæ ċā ĀĆĈwā wćĐ, wþ ýùć ýĉæĊþĂĎ:

ĊċāĆ ùxúĂČĉć, wúĄĉĂæ úx÷ ċĂĎ «úĆôĊþĂĎ» ċāĎ ĊùĀďĉćĆāĎ đčõĎ,

1. êā ýĂæĆćĂăā þĆ÷Ď þĄċþċúwôĆćĐ ýĂĄċùćĐ ćĉĀúĆčwôĆčĆ,

wúĄĉĂæ úx÷ ċć úĐċćĄöĆāċć, ċć ĉþùwú, ċć ċāąôÿčĆć Ą.ą.x,

ďúĉċćĀĉúÿāwôĆčĆ ĄúĂ wþ ĊõwúĆĊā wćĆćxúċĂĈĆ úx÷ ďčĉĂ÷ Ċþ

÷xčĎ ĊċćĆ ÚĀ. ÖúĆċþąþõwčĆú ÔĂæĊĄúĎ ċāĎ ÒĉćĊćxāĀõĎ,

ďčĉĂ÷, Ċċú xúĆôwćĉÿú ûćĐĆæ ċāĎ xþĉĂćďõĎ (ÑĉæwwćĎ, ÚĉôĆþĎ,

Čú þöĆúĂ ĄæċĂ ċć ĊxæĆĂć ĄúĂ wćĆúýĂĄ÷, xćĐ ĊöĀćĐĉú Čú ĄæĆþĂ

êúwxćùĉĂ, ÑùÿċĂĊĊú Ą.ú)

ăþďčĉĂĊċõ þĆċùxčĊā ĄúĂ xôĉú úx÷ ċú ĊċþĆæ ÷ĉĂú ċāĎ xþĉĂć-

2. êāĆ úăĂćxćöāĊā ċčĆ ÷ďČþčĆ ċćĐ ØúĉúĆċúx÷ĉćĐ ĄúĂ

ďõĎ. ÒþĆ Čú õċúĆ Ąúąõ Ăýôú Ćú ċć ċćąwõĊćĐwþ ċćĐ ďĉ÷ĆćĐ Ċþ

ĂýĂúöċþĉú ċāĎ xþĉĂćďõĎ ċćĐ àúĆċĊĂĈċĂĄćĐ ĀþÿĐĉĂćù, ā ćxćöú

ĄæxćĂć ďčĉĂ÷;

xĉćĊÿôĉþċúĂ úx÷ ĄæČþ æxćüā (xĉ÷ĊûúĊā, xþĉĂûæąąćĆ, ČôĊā,

àúąõ úĆċæwčĊā xúċĉĂĈċþĎ

ĂĊċćĉöú Ą.ú) ĀĂú ċā ýāwĂćĐĉĀöú þĀĄúċúĊċæĊþčĆ úĆúüĐďõĎ ĐüāąĈĆ xĉćýĂúĀĉúÿĈĆ

¥¡¤¦¡¬­ _§ª¯­—®Ÿ§¤¡: Ÿ¤š£ ¢¤ª—Ÿ_˜ÎÌÏ̌Æź

ñĊčĎ ôċĊĂ ýĂþĄýĂĄõĊćĐwþ wþ wþĀúąùċþĉþĎ xĂČúĆ÷ċāċþĎ ċćĆ ĄĐĆāĀ÷, ċćĆ ćĉþĂûæċā, ċćĆ ÿĐĊĂćąæċĉā, ċćĆ ýĂþĉď÷wþĆć ćýāĀ÷ õ ċćĆ úxą÷ ċćĐĉöĊċú xćĐ Čú xþĉæĊþĂ úx÷ ċú wôĉā wúĎ. ÚĄ÷wú

41


æÞãåäÝÕ æçãÝêÙÝÕ

Þ þĐĉùċþĉā xþĉĂćďõ áúĊċćĉćďĈĉĂú ċāĎ à÷ĆĂċĊúĎ úx÷ ċú xúąúĂ÷ċþĉú ďĉ÷ĆĂú ČþčĉćùĆċúĆ ċú ďčĉĂæ xæĆč úx÷ ċāĆ à÷ĆĂċĊú. ÛôûúĂú wþ ċć Ć÷wć àúxćýöĊċĉĂú ċú áúĊċćĉćďĈĉĂú čĎ ÒõwćĎ Čþ-

àþöwþĆć: ÖæĆćĎ ÛąæĊāĎ_ÖĐĉĊ÷ĀĂúĆĆā ÚĊāwćďĈĉĂ (ÔĂĊĄæċĊĂ)

čĉćùĆċúĂ w÷Ćć 12 ďčĉĂæ, ċú xĉĈċú Ċċā ąöĊċú, úxąæ Ćú ċú úĆúÿôĉćĐwþ ÷ąú, ĀĂúċĂ ćĂ “àúxćýöĊċĉĂþĎ” ...ôĉďćĆċúĂ ĄúĂ xúĉôĉďćĆċúĂ!

êú áúĊċćĉćďĈĉĂú now

ÛćùĉwĂúĆā

ÖĐĉĊ÷ĀĂúĆĆā, ÛćùĉwxĂúĆā, ÚĊāwćďĈĉĂ (ÔĂĊĄæċĊĂ), ÖąāĄæċĂ, ìĂćĆĂæýþĎ, ÑćĉĀćx÷ċúwćĎ (êćùĉĆćûć), èăĐæ (ØôąċĊā), àúĊċæĆĂúĆā (àúĊċúĆôú), ÔĐĄ÷ĉĉúďā (ÔćùüĂĄć), Óþćċ÷ĄćĎ (âþċ’÷Ąć), ÒĉćĊćxāĀõ (àæĆċĊĂĄć), ÔúĀĄæýú (áxąöđĀĂúĆā), ÖąúĀĂæ (Ýôĉwú), ć ÖùĉĀćĎ

ÑćĉĀćx÷ċúwćĎ (êćùĉĆćûć)

(ØċĉæċĊĂúĆā), ÚĀ. ÖúĉúĊĄþĐõ (àþĉæĊćûć), ÚwæĉúĆċćĎ (ñĊûćĉćĎ), ÖćĐĉĆĂæ (ØċúĉöċĊúĆā), ÑúĆúýĂ÷, á÷ąĂĊċú (áþĊúĉĂæ), áćĆúĊċõĉĂ (áxćċĊĂÿæĉĂ), ÚĀ. Ûúĉûæĉú (Öąõûúąā), ÖĐăúĉĂæ (áxąĂČćùĄĂ), êĉæxþđú (ÛĉæĆĂĊċú), çĂĄæĆćĉúĎ (àćĉċöĆĂĊċú), ÖāĀõ (ÖþĄąæĉĂ),

ÒĉćĊćxāĀõ (àæĆċĊĂĄć)

ÜąþùČþĉć (ÑĄĉĂđwxæĆĂ).

êć S.O.S ċāĎ xúĆöýúĎ ÖąćùĊĂú xúĉćĐĊĂæđþċúĂ ā xúĆöýú ċāĎ xþĉĂćďõĎ wúĎ ĄúĂ ā úwôąþĂæ ċāĎ. ØāwúĆċĂĄ÷ þöĆúĂ

Óþćċ÷ĄćĎ

÷ċĂ Ċďþý÷Ć ÷ąú ċú ĊxæĆĂú xćĐąĂæ ĄúĂ ČāąúĊċĂĄæ ċćĐ ćĉþĂĆćù ďĈĉćĐ ĄĂĆýĐĆþùćĐĆ Ćú þăúÿúĆĂĊċćùĆ. ëxćąćĀöđþċúĂ xčĎ ĊċāĆ þĐĉùċþĉā xþĉĂćďõ đćĐĆ 133 þöýā xćĐąĂĈĆ, 24 þöýā ČāąúĊċĂĄĈĆ, 10 þöýā úwÿĂûöčĆ ĄúĂ 21 þöýā þĉxþċĈĆ. Üöýā xćĐąĂĈĆ: ċćĆ ûúĊĂąúþċ÷ «Aquila heliana», ċćĆ ďĉĐĊúþċ÷ «Aquila chrysaetos», ċćĆ úĊxĉćxæĉā

àúĊċæĆĂúĆā (àúĊċúĆôú)

«Neophron percopterus», ċćĆ ÿĂýúþċ÷ «Circaetus gallicus», ċā wúĐĉćċĊĂĄąĂċæĉú «Dryocopus martius», ċāĆ xþċĉćxôĉýĂĄú «Alectoris graeca», ċā ÿæĊú «Columba palumbus», ċćĆ ĀĄĂĈĆā «Otus scops» ċā ûćĐĆćĊċúďċæĉú «Arus melba», ċā ďĂćĆæ-

KþÿúąćďĈĉĂ (ÔĐĄ÷ĉĉúďā)

ýú «Eremophila alpestris», ċćĆ wúĐĉćąúöwā, ċćĆ Ą÷ċĊĂÿú Ą.ú. êú xþĉĂĊĊ÷ċþĉú þöýā xćĐąĂĈĆ þöĆúĂ ĊxæĆĂú ĄúĂ xĉćĊċúċþùćĆċúĂ wþ ċāĆ ćýāĀöú 85/411/ÜÜè, ċāĎ Ü.Ü. Üöýā ČāąúĊċĂĄĈĆ: ĊĄúĆċđ÷ďćĂĉćĎ, ąúĀ÷Ď, ĊĄöćĐĉćĎ, ĆĐÿöċĊú, ĄćĐĆæûĂ, úĊû÷Ď, ąùĄćĎ, úąþ-

ÔúĀĄæýú (áxąöđĀĂúĆā)

xćù, úĉĄćùýú, úĀĉĂ÷ĀúċćĎ, đúĉĄæýĂ, ąùĀĄúĎ. êú ċþąþĐċúöú ďĉ÷ĆĂú ā xúĆöýú ýĂúĉĄĈĎ þąúċċĈĆþċúĂ. ÚĐċ÷ ćÿþöąþċúĂ Ċċā ąúČĉćČāĉöú ĄúĂ ĊċćĐĎ xćąąćùĎ ćĉþĂĆćùĎ ýĉ÷wćĐĎ xćĐ ýĂúĆćöďċāĄúĆ. èăĐæ (ØôąċĊā)

ðxþĂĉćĎ êć ÷Ććwú ðxþĂĉćĎ þöĆúĂ xúĉúÿČćĉæ ċāĎ ąôăāĎ íxþĂĉćĎ, íxþĂĉćĎ, xćĐ ĊāwúöĆþĂ úxôĉúĆċā, wþĀæąā ďĈĉú ĄúĂ Ąúċ’ þxôĄċúĊā ĊċþĉĂæ. Ò÷ČāĄþ úx÷ þąąāĆ÷ÿčĆćĐĎ Čú-

ÖąúĀĂæ (Ýôĉwú)

ąúĊĊćx÷ĉćĐĎ Ċþ úĆċöČþĊā xĉćĎ ċā ČæąúĊĊú ĄúĂ ċú ß÷ĆĂú ĆāĊĂæ. èĉöđćĆċúĎ úx÷ ċćĆ ÚwûĉúĄĂĄ÷ Ą÷ąxć (Ć÷ċĂú), úx÷ ċĂĎ ćĉćĊþĂĉôĎ ċāĎ ÖöĆýćĐ ĄúĂ ċćĐ ÑĉæwwćĐ (ýĐċĂĄæ) ĄúĂ úx÷ ċć ÷ĉćĎ ßûæĆ þčĎ ċú ÚĄĉćĄþĉúùĆĂú ÷ĉā (û÷ĉþĂú). Þ ðxþĉćĎ ćĆćwæđþċúĂ ďúĒýþĐċĂĄæ ĄúĂ Üąûþċöú ċāĎ ÜąąæýúĎ, ĄúČĈĎ þöĆúĂ ā xĂć ćĉþĂĆõ xþĉĂćďõ ċāĎ ďĈĉúĎ. êć 77%

ÖąāĄæċĂ

ċāĎ ĊĐĆćąĂĄõĎ ċāĎ ôĄċúĊāĎ þöĆúĂ (9.203 ċþċ. ďĂą.) wþ ćĉþĂĆôĎ þĄċæĊþĂĎ ĄúĂ ċćĐąæďĂĊċćĆ ôăĂ ûćĐĆæ ôďćĐĆ Đü÷wþċĉć æĆč ċčĆ 2000 wôċĉčĆ. Øċć û÷ĉþĂć ċwõwú ċāĎ þxúĉďöúĎ àćĆöċĊāĎ þĄċþöĆćĆċúĂ ċú áúĊċćĉćďĈĉĂú, ďċĂĊwôĆú ýþăĂæ ĄúĂ úĉĂĊċþĉæ ċćĐ xćċúwćù

ÖĐĉĊ÷ĀĂúĆĆā

ØúĉúĆċæxćĉćĐ ÿċæĆćĐĆ wôďĉĂ ċĂĎ xúĉĐÿôĎ ċćĐ ÑĉæwwćĐ. Þ ĂĊċćĉĂĄõ ċćĐĎ úÿþċāĉöú úĆæĀþċúĂ ĊċćĆ 16ć úĂĈĆú ĄúĂ ā ċþďĆĂĄõ ċčĆ ÞxþĂĉčċĈĆ wúĊċ÷ĉčĆ ĊĐĆôûúąþ Ċċā ýĂúw÷ĉÿčĊā ċāĎ úĂĊČāċĂĄõĎ ċāĎ ÜąąæýúĎ ċčĆ ċþąþĐċúöčĆ úĂĈĆčĆ ĄúĂ úxćċþąćùĆ þÿ÷ýĂć ĀĂú ċāĆ úĂĊČāċĂĄõ úĆæxąúĊõ wúĎ ÷xčĎ ĄċöĊwúċú ć ÿæĉćĎ ÔćĐċĉúĄöćĐ Ċċć ÞĉúĂ÷. îĉĀć ÖĐĉĊćĀĂúĆĆĂċĈĆ wúĊċ÷ĉčĆ (1892). TćĐĎ þĐďúĉĂĊċćùwþ ĀĂú ċĂĎ ĄúċúĊĄþĐôĎ ċćĐĎ Ċþ ýāw÷ĊĂú ĄúĂ ĂýĂčċĂĄæ ĄċöĉĂú ĄúĂ ĀĂú ċĂĎ ĊxæĆĂþĎ úĉďĂċþĄċćĆĂĄôĎ úĉþċôĎ ċćĐĎ.

42

ìĂćĆĂæýþĎ


æè×ÞãÝáìáãèáçÕ ØãêÙÝÕ

ØĄþxċĂĄĂĊw÷Ď úx÷ ċā á÷ąĂĊċú á÷Ćć àāýþöþĎ... ìĉ÷ĆĂú ċĈĉú ĊċāĆ á÷ąĂĊċú ďćĉċæĊúwþ wĆāw÷ĊĐĆú ĄúĂ ĄāýþöþĎ. Úx÷ ċ÷ċþ xćĐ ĊĄ÷ĉxĂĊþ ć xąāČĐĊw÷Ď ĊċćĐĎ xôĆċþ ćĉöđćĆċþĎ, ýþĆ ĐxæĉďćĐĆ ďúĉw÷ĊĐĆú ĊċāĆ þĄĄąāĊĂúĊċĂĄõ đčõ ċāĎ á÷ąĂĊċúĎ. ØxæĆĂú Ćú ýþöĎ Ąúwöú ûæÿċĂĊā õ Āæwć (wæąĂĊċú xôĉĐĊĂ ôĀĂĆþ ôĆúĎ ĀæwćĎ ĄúĂ õċúĆ ĄúĂ ÷wćĉÿú ĄúĂ ć xúċôĉúĎ ċćĐ xúĂýĂćù áćąĂĊċĂĆ÷Ď õċúĆ...). òwčĎ úĐċæ þöxúwþ ĊxæĆĂú þöĆúĂ ĄúĂ ÷ąć ĄúĂ úĉúĂ÷ċþĉú. ÚĆċöČþċú úx÷ wĆāw÷ĊĐĆú ĄúĂ ĄāýþöþĎ xõăúwþ ...ďćĉċæĊúwþ Ćú ûąôxćĐwþ ĆþĄĉćÿ÷ĉþĎ Ćú wþċúÿôĉćĐĆ áćąĂĊċĂĆćùĎ úx÷ ċćĐĎ xôĆċþ ćĉöđćĆċþĎ ĊċāĆ ÚĀöú ÖúĉúĊĄþĐõ. àúĂ xæąĂ úĐċõĆ ċāĆ þxĂČĐwöú Ćú þxĂĊċĉôüþĂ ĄæxćĂćĎ ôĊċč ĄúĂ ĆþĄĉ÷Ď Ċþ ôĆúĆ ċ÷xć wćĐ þöĆúĂ ýùĊĄćąć Ćú ċāĆ Ąúċúąæûč. ëxæĉďþĂ ĄæċĂ úċúûĂĊċĂĄ÷ xöĊč úx ÷ąú úĐċæ. òxčĎ ćĂ þąôÿúĆċþĎ xćĐ xþĉxúċæĆþ wöąĂú ĀĂú Ćú þxĂĊċĉôüćĐĆþ ĊċćĆ ċ÷xć xćĐ Čú xþČæĆćĐĆ. ÖćĂ÷Ď ăôĉþĂ xæąĂ; öĊčĎ ĐxćĄĉùxċćĆċúĂ ýćăúĊöþĎ xþĉö “úĐċćďČćĆöúĎ” (xĈĎ Ćú ċć xþĂ ĄúĆþöĎ), ÷ċĂ ýāąúýõ ćĂ æĆČĉčxćĂ ĀþĆĆõČāĄúĆ úx÷ úĐċõ ċā Āā ĄúĂ Ċþ úĐċõ ċā Āā xĉôxþĂ Ćú ĀĐĉöĊćĐĆ ...čĎ ôĆú ďĉôćĎ Ċċć ďĈwú xćĐ wúĎ ôČĉþüþ... ¥Ã»‹ÃËÌ: ¬»ÉÌÓ œ¿Œ¿ÂƋ̾ÊÆÓ - www.glavkosxaon.blogspot.com áúĎ ďúĉćxćöāĊþ ā þxĂĄćĂĆčĆöú wúĎ wþ ċć çöĄć úx÷ ċāĆ ÷wćĉÿā á÷ąĂĊċú xćĐ ôďþĂ ĄúĂ ĉöđþĎ úx÷ àæĆċĊĂĄć wþĉĂæ, ć ćxćöćĎ wúĎ ôČþĊþ ċćĐĎ ýĂĄćùĎ ċćĐ xĉćûąāwúċĂĊwćùĎ ćĂ ćxćöćĂ wúĎ ĊĐĀĄöĆāĊúĆ ĄúĂ ĆĂĈĊúwþ ċć x÷Ċć ĊĐĀĄćĂĆčĆćùĆċú ýćďþöú þöĆúĂ ÷ąú ċú ďčĉĂæ ċāĎ þxúĉďöúĎ à÷ĆĂċĊúĎ, x÷Ċć öýĂú ûĂĈwúċú ôďćĐwþ úąąæ ĄúĂ ...wćöĉú.

43


ãèçãäÝÕ

AąõČþĂú. ÝćùĊþ xćċô ā úąõČþĂú; ê÷ċþ xćĐ ċć ûąôwwú üāąæÿĂđþ ċú xæĆċú wþ ČúĐwúĊw÷, ýôćĎ ĄúĂ úxćĉöú. ê÷ċþ xćĐ ôüúďĆþĎ wþ ċĂĎ ĈĉþĎ xćąùċĂwćĐĎ ąöČćĐĎ ĄĂ úxć-

Ċċć ċđæĄĂ xæĆč Ċċú ĉćýćĄ÷ĄĄĂĆú ĄæĉûćĐĆú, …ĀĂćĉċõ! ñĊčĎ ċ÷ċþ Ćú đćùĊþĎ, æČþąæ ĊćĐ, ĊċćĆ xĐĉõĆú ċāĎ úąõČþĂúĎ.

ąĂČĈwúċú ýþĂĆćĊúùĉčĆ þĆĈ ĀĂú ċć ĊċĉćĐwÿćďčĉĂ÷ õĊćĐĆ

ê÷ċþ xćĐ ÷ąćĂ wúđö õwúĊċúĆ ôĆú ĄúĂ úĆúx÷ĊxúĊċć ĄćwwæċĂ.

ĊöĀćĐĉćĎ ÷ċĂ þöĆúĂ xöĊč úx’ ċā ąúĄĂæ.

ê÷ċþ xćĐ wĂĄĉ÷ċāċþĎ ĄúĂ ýĂď÷ĆćĂþĎ ýþĆ þöďúĆ ČôĊā Ċċć

ê÷ċþ xćĐ ċć Ćú ÿċĂæăþĂĎ ôĆú ÿĉæĀwú wþ xôċĉþĎ Ċċć xćċæwĂ,

xúĉþæĄĂ wúĎ.

ĊćĐ ÿæĆċúđþ ĊúĆ Ćú æąąúđþĎ ċāĆ xćĉþöú ċćĐ Ą÷ĊwćĐ.

ê÷ċþ xćĐ æĄćĐĀþĎ ĂĊċćĉöþĎ ĀĂú ĄúĄćĐďöþĎ ĄúĂ xćąôwćĐĎ

ñĊčĎ ċ÷ċþ Ćú đćùĊþ, úüþĀæýĂúĊċā, ā úąõČþĂú! ê÷ċþ xćĐ ċć úĐąæĄĂ ÿæĆċúđþ xćċæwĂ ĄúĂ ôăĂ ĊāwúýþwôĆú Ąćĉ÷wāąú ôwćĂúđúĆ ÿ÷ĉwćĐąþĎ ĊċāĆ grand prix xöĊċú ċćĐ

44

ąþĂæ, x÷Ċć wæąąćĆ Ćú ċć ûæąþĂĎ wþ ċú öýĂú ĊćĐ ċú ďôĉĂú

ĄúĂ xöĊċþĐþĎ ÷ċĂ õċúĆ xĉæĀwú úxą÷ ĊúĆ ċć àúćĐwx÷āýþĎ ĄúĂ ßĆýĂæĆćĂ. ê÷ċþ xćĐ ýþĆ wxćĉćùĊþĎ Ćú ĄúċúąæûþĂĎ ċć …üôwú!

wĐúąćù wúĎ,

ê÷ċþ xćĐ ċć ĀôąĂć õċúĆ úx÷ ċú ûæČćĎ ċāĎ üĐďõĎ ĊćĐ

ê÷ċþ xćĐ ċć Ćú xúĎ Ąæċč úx÷ ċćĆ Ąæċč wúďúąæ õċúĆ Đxôĉ-

ĄúĂ ċć Ąąæwú þxĂýþĉwĂĄ÷.

ċúċć Ąúċ÷ĉČčwú.

ê÷ċþ xćĐ ć xąćùċćĎ ĄúĂ ċú ďĉõwúċú wþċĉćùĆċúĆ

ê÷ċþ xćĐ ċć Ćú Ċþ ĊāĄĈĊþĂ ć xúxxćùĎ Ċċú ďôĉĂú ċćĐ ĀĂú Ćú

Ċþ ĄúĉúwôąþĎ!!

Ą÷üþĂĎ ôĆú Ąúąúwx÷ĄĂ úx÷ ċć ĄāxæĉĂ õċúĆ …wþĀæąā ýćĐ-

ê÷ċþ xćĐ ċć Ćú ôďþĂĎ ôĆú xĂæċć ÿúö, Ćú ôďþĂĎ ĉćùďú Ćú ÿć-


§ÒÐ.: ¿Œ¼ ÐÌ ¿ÎÔÃ»Ì ÐÌÕ Â«ÏÉ¿ÊÌÕ KÒË. œ¿ÎЫÊÆ ¥Ã»‹ÃËÌ: ¦Œ¿Î«‹Œ¿Ó ¦ÇÔ¿ºÊ

ĉæĎ ĄúĂ ôĆú đþĊċ÷ ĊxöċĂ õċúĆ úĐċćĆ÷āċć Ċċć wĐúą÷ ĊćĐ

ê÷ċþ xćĐ ċć Ćú ĄćöċúđþĎ wþ ċú wæċĂú ćĉČæĆćĂďċú ċ’ úĊċôĉĂú

ĀĂú ÷ąć ċćĆ Ą÷Ċwć…

Ćú xôÿċćĐĆ, ĄúČĂĊwôĆćĎ Ċċć ĀþÿùĉĂ, úxąæ ĊćĐ ôÿċúĆþ!

Úď ĄúĂ Ćú đćùĊþ úĐċõ ā úąõČþĂú…

ê÷ċþ xćĐ þöďþĎ xĉćĊxúČõĊþĂ Ćú ċú ýþĂĎ ĄúĂ úx÷ ċāĆ ċúĉæ-

ê÷ċþ xćĐ Ċċć ĄĉĐÿċ÷ xöĊč úx’ ċć Ċďćąþöć

ċĊú ċāĎ xćąĐĄúċćĂĄöúĎ …wæċúĂú!

ĄúĂ ôxĂúĊþĎ úx÷ ċć ďôĉĂ ċć ĄćĉĂċĊæĄĂ xćĐ ĊćĐ æĉþĊþ,

ê÷ċþ xćĐ ċć Ćú ĄæĆþĂĎ ĄćąćċćùwxþĎ Ċċć ďćĉċæĉĂ Ċ’ ôĄúĆþ

ĄćĄĄĂĆöđćĆċúĎ ćą÷ĄąāĉćĎ.

Ćú ĆĂĈČþĂĎ ôĆú ĄćwwæċĂ ĀõĎ, ôĆú ĄćwwæċĂ …đčõĎ!

ê÷ċþ xćĐ ċć …Ćú ďæĊþĂĎ ċā wxæąú ĊõwúĂĆþ úxąæ ÷ċĂ Čú

ê÷ċþ xćĐ đćùĊþĎ Ċċ’ úąõČþĂú!

xæĉþĂĎ ĄúĂĆćùĉĀĂú. ê÷ċþ xćĐ úĂĊČúĆ÷ĊćĐĆ wĂĄĉ÷Ď w÷Ćć Ąæċč úx÷ ċć Āþĉć-

ÖāýæĎ ċć ÿĉæďċā ĄæĆćĆċúĎ ĊĐĆþĂýāċõ úĆĐxúĄćõ, xþĉĆæĎ ċć

xąæċúĆć.

wćĆćxæċĂ xöĊč úx’ ċć ĊþąĂ÷ xúĉ÷ąć xćĐ ýþĆ Ċþ úÿõĆćĐĆ,

ê÷ċþ xćĐ Ċċć ďčĉĂ÷ ýþĆ Đxõĉďþ ċāąþ÷ĉúĊā ĄúĂ ĄúČ÷ąćĐ

ĄúĂ xúĎ Ċċć wôĉćĎ xćĐ ĊćĐ æĉþĊþ úx÷ ĄþĂ Ć’ úĄćùĎ ĄúĂ

ýþĆ Ċþ ôĆćĂúđþ.

Ćú ûąôxþĂĎ ċćĆ Ą÷Ċwć, wþ ċćĆ öýĂć ÿ÷ûć ĄúĂ ċú öýĂú ÷ĆþĂĉú

ê÷ċþ xćĐ đćùĊþĎ… ÚąõČþĂú ČĐwæĊúĂ;

xćĐ þöďþĎ ċ÷ċþ…

ê÷ċþ xćĐ ôĄúĆþĎ ÷ċĂ ýĂæûúđþĎ þÿāwþĉöýú xĉćĊxćĂćùwþĆćĎ ÷ċĂ ăôĉþĂĎ xćąąæ! …xćù Ćú ăþĉþĎ;

ê÷ċþ õ ĀĂú xæĆċú; 45


éÕáçÕæÝÕ?

ÖúĉúwùČĂ... wôĊú Ċþ xúĉúwùČĂ áĂú ÿćĉæ ĄúĂ ôĆúĆ ĄúĂĉ÷ đćùĊþ Ċþ ôĆú xćąù úxćwúĄĉĐĊwôĆć ĄúĂ ćĉþĂĆ÷ ďčĉĂ÷ wĂú ĊĐwxúČôĊċúċā ĀĉĂćùąú Āùĉč Ċċú ćĀý÷Ćċú ċāĎ ďĉ÷ĆĂú. Þ đčõ ċāĎ ĄĐąćùĊþ úĉĀæ ĄúĂ ċþċĉĂwwôĆú, Ċďþý÷Ć ÷wćĉÿú. ÕĐxĆćùĊþ ċć xĉčö ĄúĂ xæċúĀþ ôĆú ĄćĐwxæĄĂ ċćĐ ċāąþĄćĆċĉ÷ą xćĐ þöďþ xæĆċú Ċċć ĄćwćýöĆć ċāĎ, ĈĊċþ Ćú þċćĂwúĊċþö

wúĊöú ċćĐ ÿúĀāċćù ýþĆ ýþď÷ċúĆ Ćú ďĉāĊĂwćxćĂõĊþĂ ċĂĎ

ć ĄúÿôĎ ÿöąċĉćĐ ôċĊĂ ÷xčĎ úĄĉĂûĈĎ ċćĆ ôxĂĆþ wôďĉĂ Ćú

þĐĄćą÷ďĉāĊċþĎ “machines” xćĐ ĄĐĄąćÿćĉćùĊúĆ ĊċāĆ

ďćĐđćĐĉôüþĂ ąöĀć úĄ÷wú, æĆćĂĀþ ċā wāďúĆõ ċćĐ üčwĂćù

xúĀĄ÷ĊwĂú úĀćĉæ).

÷xćĐ þöďþ ûæąþĂ úxćûĉúýöĎ ĊċĂĎ úĆċöĊċćĂďþĎ ĐxćýćďôĎ

ÔöĀć xĂć wþċæ ôûĀúĂĆþ ĊċćĆ Ąõxć ċāĎ ÷xćĐ wþ þĂýĂĄćùĎ wć-

úąþùĉĂ, Ćþĉ÷, wúĀĂæ, ĊćĄćąæċú ĄúĂ ċú Đx÷ąćĂxú ĊĐĊċúċĂĄæ,

ďąćùĎ ôČþċþ Ċþ ąþĂċćĐĉĀöú ċć üāÿĂúĄ÷ ĊùĊċāwú xćċĂĊċõ-

ĈĊċþ Ćú xæĉþĂ đþĊċæ - đþĊċæ ċú ĄĉćĐúĊæĆ ĄúĂ ċć üčwö ċāĎ

ĉĂ-ĊĄúąĂĊċõĉĂ-ĄąúýþĐċõĉĂ-ĊxćĉćÿĐċþĐċõĉĂ Ċċć úĆæąćĀć

āwôĉúĎ. Úÿćù, ąćĂx÷Ć, ôċĉčĀþ ċć xĉčĂĆ÷ ċāĎ æĆćĂĀþ ċćĆ

xĉ÷Āĉúwwú ĊùwÿčĆú wþ ċāĆ þxćďõ. ÕúĆúôwxúĂĆþ Ċċć

ĊúĉúĆċúćďċúxùĉĂĆć ĐxćąćĀĂĊċõ ċāĎ ĀĂú Ćú ýþĂ ċĐď÷Ć Ąć-

ĊxöċĂ ýúĀĄčwôĆā úx÷ ċć Ąĉùć xćĐ þöďþ xĉćąæûþĂ Ćú ċĂĎ xþ-

ċĊćwxćąöĊċĂĄú mail xćĐ þöďúĆ ĊċþöąþĂ ćĂ ÿöąþĎ ċāĎ, úąąæ

ĉćĆĂæĊþĂ ċú xąþĐĉæ Ċċú ýùć w÷ąĂĎ ąþxċæ xćĐ ôwþĂĆþ ôăč

ĄúĂ Ćú ĄúċþûæĊþĂ ċāĆ xĉčĂĆõ ċāĎ þÿāwþĉöýú.

ĄúĂ ôċĉþďþ úwôĊčĎ ĊċćĆ ýĂúĄ÷xċā ČôĉwúĆĊāĎ ÿĐĊĂĄćù úþ-

áþċæ ôûúđþ ĊċĂĎ ĄþĉúwĂĄôĎ þĊċöþĎ ċāĎ þĆċćĂďĂĊwôĆāĎ ĄćĐđöĆúĎ

46

ċāĎ ċć ÿúö xćĐ þċćöwúĊþ wþ ċú ďþĉæĄĂú ċāĎ (ĊċāĆ xĉćþċćĂ-

ĉöćĐ úĆþûæđćĆċæĎ ċćĆ 2-3 ûúČwćùĎ ĄúĂ ĀĂú Ćú đþĊċæĆþĂ ċć


ĄćĄúąæĄĂ ċāĎ xĂć ĀĉõĀćĉú ĄúČ÷ċúĆ úxćĊċúwôĆā Ċċā ûúČĂæ

ĆċúĎ Ćú úĆċĂwþċčxöĊćĐĆ ċú úxčČāwôĆú ċćĐ úÿþĆċĂĄćù

ČþĉwúĂĆ÷wþĆā xćąĐČĉ÷Ćú xćĐ þöďþ ĄúĂ ąþĂċćĐĉĀöþĎ wúĊæđ

ċćĐĎ ĄúĂ ċāĎ öýĂúĎ ċćĐĎ ċāĎ x÷ąāĎ. è ĊĐĆúĂĊČāwúċĂĄ÷Ď

úĆćöĀćĆċúĎ ċćĆ ýćĉĐÿćĉĂĄ÷ ýôĄċā, úąąæ ĄúĂ ċā ĊĐĊĄþĐõ

ċćĐĎ Ą÷ĊwćĎ þöďþ ĄúċúĄąĐĊċþö úx÷ æĀďćĎ. ÑĐĉöđćĆċúĎ Ċċć

xćĐ ČùwĂđþ ąöĀć …ċāąþ÷ĉúĊā.

ĊxöċĂ, ċćĐĎ xþĉöwþĆþ ôĆú đþĊċ÷ xĂæċć ÿúĊċ ÿćĐĆċ xćĐ

àúwĂæ ÿćĉæ ÷ċúĆ ċāĆ ôxĂúĆþ ā ĆćĊċúąĀöú, úąąæ ĄúĂ ĀĂú Ćú

ĄúĆþöĎ ÷wčĎ ýþĆ wxćĉćùĊþ Ćú ċćĐĎ þĀĀĐāČþö ÷ċĂ ýþĆ õċúĆ

Ąĉúċæ ċĂĎ xúĉúý÷ĊþĂĎ ôûĀúđþ úx÷ ċāĆ ćĀĆöĊċú ôĆú xúąĂ÷

ûąúûþĉ÷. îĄúĆúĆ wþċæ ć,ċĂýõxćċþ ĀĂú Ćú ĄúąąčxöĊćĐĆ ċāĆ

ĉćx÷ċ xćĐ þöďþ ĄúĂ ċć ĉùČwĂđþ Ćú xæþĂ Ćú wúđôüþĂ Ąąúýö

ĄúČāwþĉĂĆ÷ċāċæ ċćĐĎ, wôĊú úx÷ čĉúĂćxćĂāwôĆþĎ ĊĄāĆôĎ

(÷ďĂ ÷ċĂ ċć ďĉþĂúđ÷ċúĆ xĂú), Ćú xæþĂ Ćú ÿôĉþĂ Ćþĉ÷ wþ ċĂĎ

ċāąþ÷ĉúĊāĎ ĄúĂ þĆāwþĉčĆ÷ċúĆ xæĆċú úx÷ ĄúċúĄ÷ĄĄĂĆú

ĊċæwĆþĎ (þĆĆćþöċúĂ ÷ċĂ ćùċþ úĐċ÷ ċć ďĉþĂúđ÷ċúĆ) õ ĄæxćĂú

ĉćđ ýþąċöú þĂýõĊþčĆ, ĄæĆćĆċúĎ ċāĆ xĉúĀwúċĂĄ÷ċāċæ ċćĐĎ

úx÷ ċĂĎ æąąþĎ úxúĉďúĂčwôĆþĎ (xúąĂæ xćąù ďĉõĊĂwþĎ)

reality show.

ąþĂċćĐĉĀöþĎ ċćĐ. Üöďþ ôĆú xúĂýö ĄúĂ ôĆú ĄćĉöċĊĂ ċú ćxćöú ôwþĆúĆ wþ ċĂĎ ćĂĄćĀô-

ÜöďúĆ ÷ąþĎ ċāĎ þxĂąćĀôĎ ĀĂú ýĂúĊĄôýúĊā úąąæ þąæďĂĊċþĎ ĀĂú úąāČĂĆõ þxĂĄćĂĆčĆöú. ê÷ ûĉæýĐ ôxþÿċúĆ Ċċć ĄĉþûæċĂ ċćĐĎ

ĆþĂôĎ ċćĐĎ ĊďþċĂĄæ ĄćĆċæ úąąæ Ċþ xćąù ĄĐĉĂąô ĊxöċĂú, wþ

ĀĂú ùxĆć ĄúċúĄćĐĉúĊwôĆćĂ ĊčwúċĂĄæ ĄúĂ üĐďĂĄæ ăôĉćĆċúĎ

÷ąþĎ ċĂĎ úĆôĊþĂĎ, Ċċć û÷ĉþĂć wúďúąæ ċćĐ ďčĉĂćù. Ö÷ċþ-x÷ċþ

÷ċĂ Čú ćĆþĂĉþĐċćùĆ ĄúĂ xæąĂ...”. êú þĀĀ÷ĆĂú þöďúĆ ĄćĂwāČþö

xþĉĆćùĊúĆ úx÷ ċć ÿċčďĂĄ÷ ċāĎ Ćú ýćĐĆ úĆ þöĆúĂ Ąúąæ õ ċāĎ

õýā ĄúĂ ĀĂú wöú úĄ÷wā ÿćĉæ ýþĆ Čú æĄćĐĀúĆ ċā ĊĐĆôďþĂú,

xõĀúĂĆúĆ ĄæxćĂú ĊĐĊĄþĐõ xćĐ ýþĆ ďĉþĂúđ÷ĆċćĐĊúĆ xĂú. ÖĂć

úąąæ ĄúĂ ċć Ąúą÷ ċôąćĎ. ÒþĆ ČĐwæċúĂ úĆ þöďúĆ ĄúċúÿôĉþĂ

ĊĐďĆæ, ûôûúĂú, xõĀúĂĆúĆ ÷ċúĆ õċúĆ Ćú ċāĎ úÿõĊćĐĆ Ćú Ąĉú-

Ćú úĄćùĊćĐĆ xćċþ Ċþ úĐċ÷ ċć xúĉúwùČĂ ċāĆ xĉčċ÷ċĐxā

ċõĊþĂ ċú þĀĀćĆæĄĂú ċāĎ ĀĂú Ćú xæĆþ û÷ąċú. ÚĐċ÷ ĄúČ÷ąćĐ

úċæĄú «ĄúĂ đõĊúĆ úĐċćö Ąúąæ, ĄúĂ þwþöĎ Ąúąùċþĉú!

ýþĆ ċāĆ ýĐĊúĉþĊċćùĊþ, úĆċĂČôċčĎ õċúĆ úx÷ ċĂĎ wþĀúąùċþ-

àúąāĆùďċú ĄúwæĉĂú wćĐ, ĄúąāĆùďċú!!! îąþĀþ ĄúČĈĎ ċćĐĎ

ĉôĎ ċāĎ ďúĉôĎ. îxúĂđþ ĊċćĉĀĂĄæ wúđö ċćĐĎ wþ ĐxćwćĆõ ĄúĂ

ôýĂĆþ ôĆú ÿĂąö Ċċć wôċčxć xĉĂĆ xąúĀĂæĊþĂ ĄúĂ úĐċõ Ćú

xþĉöĊĊþĂú ĆþúĆĂĄ÷ċāċú. ÚĉĀæ ċć ûĉæýĐ ÷wčĎ ĄúĂ úÿćù ċāĆ

ĄćĂwāČþö!

þöďúĆ ăčąúąąõĊþĂ ĀĉĂæ ĀĐĆúöĄú, ċú ôûúđþ Ćú ĄćĂwāČćùĆ ąô-

àĂ ôċĊĂ đćùĊþ úĐċõ, Ąúąæ…

ĀćĆċæĎ ċćĐĎ ċć xĂć ûúĉþċ÷ xúĉúwùČĂ ċāĎ, ĈĊċþ Ćú ăþwxþĉýþùþĂ ĄúĂ Ćú xæþĂ ĄúĂ úĐċõ ĀĂú ùxĆć…

¦Œ¿Î«‹Œ¿Ó ¦ÇÔ¿ºÊ

“áĂú ÿćĉæ ĄúĂ ôĆúĆ ĄúĂĉ÷, Ċþ ĄæxćĂć ąþĄúĆćxôýĂć, đćùĊúĆ þĄúċćwwùĉĂú ĊċćĂûúĀwôĆú úĆČĉčxæĄĂú. Øďþý÷Ć ĄúĆþöĎ ċćĐĎ ýþĆ ĄúċúĀ÷ċúĆ úx÷ þĄþö. êć w÷Ćć xćĐ ċćĐĎ ôĆčĆþ õċúĆ ÷ċĂ þöďúĆ ĊĐwÿôĉćĆ Ćú þöĆúĂ þĄþö, ďčĉöĎ Ćú ûąôxćĐĆ ċú ĊĐwÿôĉćĆċú xćĐ ćĂ öýĂćĂ þăĐxāĉþċćùĊúĆ, xćĐ ċćĐĎ þöďúĆ ÿôĉþĂ ĄúĂ ċćĐĎ ĄĉúċćùĊúĆ Ċþ úĐċ÷ ċćĆ ċ÷xć, ýôĊwĂćĐĎ. ÕþĄĂĆćùĊúĆ ċāĆ āwôĉú ċćĐĎ xæĆċú wþ ďúw÷Āþąć(;) ĄúĂ wĂú Ąúąāwôĉú ĀąĐĄùċúċā Ćú ĄĉôwþċúĂ úx÷ ċú ďþöąā ċćĐĎ. îûĀúĂĆúĆ Ċċć wxúąĄ÷ĆĂ, ÷xćĐ ċćĐĎ xþĉöwþĆþ ċć úxôĆúĆċĂ ćĂĄćý÷wāwú, úĊæąþĐċć ĄúĂ ĊĄćĆĂĊwôĆć ĀĂú ďĉ÷ĆĂú. ÖúöĉĆúĆþ Ċþ wĂú ûúČĂæ úĆæĊú ċćĐĎ xĉčĂĆćùĎ ċćĐĎ ĉùxćĐĎ ĄúĂ õċúĆ xąôćĆ ôċćĂwćĂ Ćú ĄæĆćĐĆ ĀĂú wöú úĄ÷wā wôĉú ċú öýĂú æČąĂú. îwxúĂĆúĆ Ċċć xćąĐċþąôĊċúċć úĐċćĄöĆāċ÷ ċćĐĎ ĄúĂ õċúĆ úxćÿúĊĂĊwôĆćĂ Ćú ýĂúĆùĊćĐĆ úx÷ĊċúĊā 7-8 ďĂąĂćwôċĉčĆ Ċþ xþĉöxćĐ wĂæwĂĊā Ĉĉú, wôĊú Ċþ ôĆú ĀĄĉĂđúĉĂĊwôĆć ċćxöć, ÷xćĐ ôûąþxúĆ ďĉĈwú w÷Ćć ĊċĂĎ ûĂċĉöĆþĎ ĄúĂ ĊċĂĎ xúĉúwĐČôĆĂþĎ ĊĄāĆôĎ ċčĆ ýĂúÿāwöĊþčĆ, æĆċþ ĄúĂ ąöĀć wxąþ úĆ ĄćĂċćùĊúĆ üāą÷ċþĉú. Øþ ąöĀć ďċĐxćùĊúĆ Ąæĉċú wxúöĆćĆċúĎ ĄúĂ xæąĂ Ċċć ĄĐĆõĀĂ ċćĐ ...ČāĊúĐĉćù, ôďć-

47


ÖãßçÕ æçÛá äãßÛ

áþ ďúwôĆþĎ

ċĂĎ ...úĂĊČõĊþĂĎ

ØċĂĎ wþĀúąćĐx÷ąþĂĎ ċāĎ ĆĂ÷ċāĎ wúĎ, ďčĉöĎ ċā ýĉćĊĂæ ċćĐ ýæĊćĐĎ Ċďþý÷Ć ćùċþ ĄæĆ ċćĐ xæĉĄćĐ... wþ ċć āąĂćûúĊöąþwú Ćú ĀþĆĆĂôċúĂ ĄæČþ wôĉú úąąæ ĄæxćĐ wúĄĉĂæ xöĊč úx’ ċú üāąæ ĄċöĉĂú

wþ ċú ýôĆċĉú Ćú ĀöĆćĆċúĂ xĉćĊæĆúwwú ā ĊċāĆ Ąúąùċþĉā ċčĆ xþĉĂxċĈĊþčĆ ...ĊĄćĐxöýĂú wþ ċć ćăĐĀ÷Ćć Ćú wþċúċĉôxþċúĂ Ċþ ýĂćăĂĆćĆĂċĉĂĄ÷ ćăù, ā ċĉćÿõ ďāwĂĄôĎ þĆĈĊþĂĎ ĄúĂ ýćĄĂwôĎ ĄúĂ wþĂĎ Ċþ xþĂĉúwúċ÷đčú

48

wþ ċú xćċæwĂú ...Đx÷ĀþĂú, ċāĆ xúĉúąöú ...ąĂwæĆĂ ĄúĂ ċā ČæąúĊĊú Ċďþý÷Ć ...wúĐĉā!

wþ ċĂĎ þxćďôĎ Ćú wćĂæđćĐĆ öýĂþĎ Ċþ ÷ąć ĊćĐ ċć ċćxöć ċú ăôĀĆćĂúĊċú xúĂýĂĄæ xúĂďĆöýĂú ...ćn line games õ chat ĄúĂ ċĂĎ ăôĀĆćĂúĊċþĎ ĊĐĆċćÿĂôĎ wþĀúąĐċôĉčĆ ...ċāąþxúĉôþĎ ċćĐąæďĂĊċćĆ ôďćĐwþ ôĉČþĂ xĂ÷ ĄćĆċæ ć ôĆúĎ (xæĆč?) ĊċćĆ æąąćĆ... Ċċú club ĄúĂ Ċċú ąþčÿčĉþöú!! ÖćĐ Ćú ‘ďćĐĆ ĄĉĐÿċþö ćĂ úĂĊČõĊþĂĎ; :-)


§ÒÐÌÅοĻÃÓ: ¦Œ¿Î«‹Œ¿Ó ¦ÇÔ¿ºÊ

49


ÖãßçÕ æçÛá... äãßÛ

Üöďþ ôĆú wĂĄĉ÷ ĄþĆ÷ þýĈ ĄúĂ þöxúwþ Ćú ûæąćĐwþ ċāĆ úxæĆċāĊā Ċċć ĄćĐöđ ċāĎ ÚĀĄöýúĎ ċþùďćĎ 0: Øþ x÷ĊþĎ ĀþĆĂôĎ wþċúÿôĉþċþ ċć úöĊČāwú ċāĎ ăþĆĂċĂæĎ; Þ ĊčĊċõ úxæĆċāĊā þöĆúĂ: Øþ ÷ĊþĎ þwþöĎ úÿõĊćĐwþ, Ċþ ÷ĊþĎ ýþĆ xþĉæĊćĐwþ ċć wõĆĐwú ÷ċĂ þxþĂýõ ĀþĆĆāČõĄúwþ ĊċāĆ ÚČõĆú þöwúĊċþ ÚČāĆúöćĂ, ĊċāĆ ÚwþĉĂĄõ - ÚwþĉĂĄúĆæĄĂú, ĄúĂ Ċþ ċúăö - ċúĉöÿþĎ.

50


íąąć ôĆú ĄþĆ÷... çôć ĄćĐöđ! ÖćĂ÷ þöĆúĂ ċć wþĀúąùċþĉć xćċæwĂ ċāĎ ÚČõĆúĎ; òąþĎ ćĂ ĊčĊċôĎ úxúĆċõĊþĂĎ ĄþĉýöđćĐĆ wöú ĄĉćĐúđĂôĉú wþ xćċúw÷xąćĂć ...Ċċć ØúĉúĆċæxćĉć

51


EÞØåãàÛ æçÕ “çæÝäãèåÕ”

52


êć xúĉ÷Ć ÿčċćĀĉúÿĂĄ÷ ćýćĂxćĉĂĄ÷ úxćċþąþö ýāwćĊöþĐĊā úx÷ ċāĆ xĉ÷ĊĄąāĊā xćĐ þöďþ Ċċúąþö āąþĄċĉćĆĂĄæ čĎ xúĉćĐĊöúĊā (pps) Ċþ ĀĆčĊċćùĎ ĄúĂ ÿöąćĐĎ čĎ xąāĉć-

š Çµµ¹­¹¼ ˜§Ã· ¯´ —«½¾¹»¹Áû©Ã· “o «»«·¾¦º¹»¹¼” «À¹¿­´»«°Æ¶¯·¹¼ ¾¹ ...´¦µ¯½¶« ¾¹¿ ¾Æº¹¿ «µµ¦ ´«³ ¶©« ¬«²Ç¾¯»± «·¦­´± «·¾«¶È¶«¾¹¼ ´«³ ½¿·®³«µµ«­¨¼ «ºÆ¯÷, ½«¼ ´«µ¯© ¶¯ ¾± ½¯³»¦ ¾¹¿: 2-4 ˜¹¯¶¬»©¹¿ 2007 ·« º¦¶¯ Ƶ¹³ ¶«°© ½¾±· ³®³«©¾¯»± º«¾»©®« ¶«¼ ¶¯ ¾±· ...º¹µÇ ´«µ¨ ®³´«³¹µ¹­©« ·« º«»«´¹µ¹¿²¨½¹¿¶¯ ¾± ®³«®³´«½©« ¾±¼ º«»«­Ã­¨¼ ¾¹¿ ž½©º¹¿»¹¿!!! Œµµ¦ ´«³ ·« ­µ¯·¾¨½¹¿¶¯ ¾¹ ¦¬¬«¾¹ 3/10 ½¾±· ›¿»½Æ­³«··± ƺ¹¿ ²« ´¦·¹¿¶¯ ¶³´»Æ º«·±­Ç»³ ¶¯ ´µ«»©·«. Œ· ²§µ¯¾¯ ·« §»²¯¾¯ º«»Æµ¹ º¹¿ ®¯· §Á¯¾¯ ´¦º¹³¹ ¶¯¾«À¹»³´Æ ¶§½¹ ¨ ´«¾¦µ¿¶« ¨ «· º³½¾¯Ç¯¾¯ ƾ³ ²« ¨¾«· º»¹¾³¶Æ¾¯»¹ ·« º¦¶¯ Ƶ¹³ ¶«°© ¶¯ º¹Çµ¶«·, º«»«´«µ¯©½¾¯ ·« ®±µÈ½¯¾¯ ½¿¶¶¯¾¹Á¨ ¾¹ ®¿·«¾Æ· ½¿·¾¹¶Æ¾¯»¹ ­³« ·« ¶¯µ¯¾¨½¹¿¶¯ µ©­¹ ¾±· ´«¾¦½¾«½± ¾¹¿ ºÃ¼ ²« «·§¬¹¿¶¯ ¾¯µ³´¦... ±µÈ½¯³¼ ½¿¶¶¯¾¹Á¨¼ ½¾« ¾±µ§À÷« 6972 553437 «µµ¦ ´«³ ½¾¹ e-mail: neolaiamast@gmail.com

ÿ÷ĉāĊā ĀĂú ċāĆ þĄýĉćwõ. KúĂ þöďþ Ċċúąþö čĎ ÚĀĄöýú ċþùďćĎ 1 ...xúĉæ ċôċúĉċć

—«´»³¦ ®¯· ¿º¦»Á¯³, ƾ«· «­«º¦¼ ´¦¾³, ...¾Æ½¹! —«´»³¦ ®¯· ¿º¦»Á¯³ ƾ«· ¾¹ ¾³¶Æ·³ §Á¯³ ± ...´«»®³¦! 53


EÞØåãàÛ æçÕ “çæÝäãèåÕ”

Øċú ċĊöxćĐĉú... (¿Ë À«ÊÃÇÓ ÅÊÕÉ«ËÇÏÌ Å»ËÌËÐ¿Ç ...̾ÖÌ!) êć ċĊĂxćĐĉæĄĂ ČþĒĄ÷ xćċ÷ ĄúĂ ĆôĄċúĉ ċčĆ úxúĆċúďćù ÞxþĂĉčċĈĆ, ĄúĂ ā ýĂúýĂĄúĊöú xúĉúĀčĀõĎ ċćĐ āċúĆ ā ýĂĄúĂćąćĀöú

wúĊöĆúĎ ĄúĂ ċćĐ ċđúĄĂćù, ĄúĂ ĄúċþûõĄúwþ ĊċćĆ ăþĆĈĆú.

ĀĂú ċā ýĂćĉĀæĆčĊā ċāĎ þĄýĉćwõĎ ċčĆ úxúĆċúďćù úx÷ýā-

àúĂ ć ĄúÿôĎ ôĀĂĆþ ċĊöxćĐĉć, ćĂ æĀĆčĊċćĂ ĀĆčĊċćö ĄúĂ ā

wčĆ ĆôčĆ ĊċāĆ xúċĉöýú. áþċæ Ą÷xčĆ, ûúĊæĆčĆ ĄúĂ xćąąĈĆ

ĄćĐûôĆċú, ċĉúĀćùýĂ.. [àĉúĊöw Ċþ xöĆč ĀĂú Ąúą÷ ĄúĂ ĊĐ wþ

ýĂúûćĐąþùĊþčĆ Ąúċúÿôĉúwþ Ćú ćĉöĊćĐwþ āwþĉćwāĆöú

xúĎ ĊċćĆ ċćöďć, ċćĆ ċćöďć- ċćöďć xõĀúĂĆú, ċāĆ x÷ĉċú ĊćĐ

þĄýĉćwõĎ : 3-4 /11/2007. êć æąąć xĉ÷ûąāwú ċčĆ ÚČā-

ýþĆ ûĉöĊĄč, ĉöăþ Ćþĉ÷ ĊċāĆ x÷ĉċú ĊćĐ Ćú ĉČĈ Ćú ăþĀąĂ-

ĆúöčĆ ĆôčĆ ÞxþĂĉčċĈĆ õċúĆ ā Ĉĉú úĆúďĈĉāĊāĎ. Ô÷Āč

ĊċĉõĊč, Ćú ûĉč úÿćĉwõ Ċċā wæĆú ĊćĐ, Ćú wxč Ćú Ċþ

ýćĐąþĂĈĆ, ċĉþăöwúċćĎ, ĄöĆāĊāĎ, æĀďćĐĎ ĄúĂ stress, úąąæ ĄúĂ

ÿĂąõĊč..] ðċúĆ ā xĂć čĉúöú ĊċĂĀwõ ċćĐ wþĊāwþĉĂćù ÷ċúĆ ćĂ

čĎ ĀĆõĊĂćĂ îąąāĆþĎ, ýöĆćĆċúĎ wĂú ýĂúĊċúąċĂĄõ þĉwāĆþöú ċāĎ

úxôĆúĆċĂ xúĉôþĎ ĄæĆúwþ ôĆúĆ úĆćĂďċ÷ ýĂæąćĀć úĆæwþĊú ĊċĂĎ

ôĆĆćĂúĎ ċćĐ ďĉ÷ĆćĐ, úx÷ ċĂĎ 18:30 (ćxćù õċúĆ ċć ĄúČćĉĂ-

ĀþĆĂôĎ, wþ ĄćĂĆ÷ Ċāwþöć úĆúÿćĉæĎ ċāĆ úĀæxā ĀĂú ċćĆ ċ÷xć

ĊwôĆć ĉúĆċþûćù) Ąúċúÿôĉúwþ Ćú ÿùĀćĐwþ ĊċĂĎ 21:30.

wúĎ... àúċ÷xĂĆ ćąĂĀ÷čĉāĎ ăþĄćùĉúĊāĎ, ûćĐĉ ĀĂú ċć ûĉúýĂĆ÷

áþċæ úx÷ ďĂąĂ÷wþċĉú úx÷ ĀôąĂú, ĊċæĊþĂĎ, úĆúĄĉöĊþĂĎ, ĄúċúĂĀö-

wúĎ xúĆāĀĐĉæĄĂ. ÑĂú ċā ĀĂćĉċõ wúđþĐċõĄúwþ öĊú ĄúĂ wþ þĄúċ÷

ýþĎ, Ąúċúÿôĉúwþ Ćú ÿċæĊćĐwþ Ąúċæ ċĂĎ 05:30, ăāwþĉĈwúċú.

ĆćwúċúöćĂ úx÷ xúĆċćù. àąúĉöĆć; (ċĉöú xúĉúĄúąĈ!!!) ìúąĄĂæ-

Þ Đxćýćďõ õċúĆ xôĉú ĄúĂ xæĆč úx÷ ĄæČþ xĉćĊýćĄöú. îĆú

ýþĎ. êĉúĀćùýĂ; òąćĂ wúđö. áĂĄĉ÷ÿčĆú (-)negative!!! àúĂ xĂôĎ

đþĊċ÷ ĊxöċĂ wúĎ xþĉöwþĆþ ĄúĂ ýùć xĂć đþĊċæ ďúw÷Āþąú Đxô-

- Āôąú - ď÷ĉþüþ - ýæĄĉĐĊþ, õĉČþ ċć xĉčö…

wþĂĆúĆ, ďčĉöĎ Ćú xúĀĈĊćĐĆ, ċāĆ “...ĄæČćýć ċčĆ úĀĉöčĆ”. ÕþxþĉĆĈĆċúĎ ċāĆ ĄćùĉúĊā ċćĐ ċúăĂýĂćù ćĂ xĂć ĀþĆĆúöćĂ ĄúĂ

êāĆ öýĂú wôĉú, xĂć úĉĀæ (:-) wxõĄúwþ Ċċú vaaan* ĄúĂ xõĀúwþ ĄúĂ ûćąċöċĊú. ÛćùĉwxĂúĆā, ÚĊāwćďĈĉĂ, ìĂćĆĂæýþĎ.

(æĐxĆćĂ) ôĄúĆúĆ ċāĆ xĉĈċā þxĂýĉćwõ ĊċćĆ ċ÷xć xúĉú-

îďþĂĎ ýþĂ xćċô ċć ďĉĈwú ċćĐ õąĂćĐ ĄúĂ ċāĎ ÿčċĂæĎ,

ĀčĀõĎ ċćĐ ċĊöxćĐĉćĐ, ĀĂú Ćú ýćùwþ ċā ýĂúýĂĄúĊöú (ĄúĂ

đčĀĉúÿĂĊwôĆć Ċċú ýôĆċĉú ĄúĂ ċú ûćĐĆæ; wúĀþöú...

Ąúąæ!!).; òxćĂćĎ ýþĆ ôďþĂ ûĀæąþĂ ċĊöxćĐĉć xćċô ĄúĂ čĎ

êć ċôąćĎ xąāĊöúĊþ, ĄæČþ ĄúċþĉĀæĉāĎ ĊċćĆ xæĀĄć ċćĐ ĄúĂ þxĂ-

ĊĐĆôxþĂú ýþĆ ôďþĂ ĀþĐċþö ċć xĉĈċć, ĀąĐĄ÷ đþĊċ÷ úx÷ĊċúĀ-

Ċċĉćÿõ Ċċć ĀĄĉĂ ċĊĂwþĆċö… àúĂ ćĂ úĆúwĆõĊþĂĎ Ćú ĀþwöđćĐĆ

wú, ok , úxąæ ďæĆþĂ…

ċāĆ üĐďõ ĄúĂ ā đčõ Ćú ĀöĆþċúĂ xĂć Đxćÿþĉċõ..

áþċæ úx÷ ĈĉþĎ, úxćÿúĊöĊúwþ ĄúĂ ċú Đx÷ąćĂxú wôąā ċāĎ 54

xúĉôúĎ Ćú úxćďčĉĂĊċćùwþ ċā đþĊċúĊĂæ ċćĐ ĊxĂċĂćù, ċāĎ

íĆċþ ĄúĂ ċćĐ ďĉ÷ĆćĐ xúĂýĂæ!!


55

OĂ xþĉĂĊĊ÷ċþĉþĎ ċčĆ ÿčċćĀĉúÿĂĈĆ: çöĄćĎ ÜĐČĐwöćĐ


EÞØåãàÛ æçÕ “çæÝäãèåÕ”

îĆú wþĀæąć þĐďúĉĂĊċĈ Ċþ ċôĊĊþĉĂĎ úĆČĉĈxćĐĎ xćĐ ďčĉöĎ úĐċćùĎ ā þĄýĉćwõ ýþĆ Čú þöďþ ċ÷Ċā đþĊċúĊĂæ!! Øċā Ô÷ąú ĄúĂ ċćĆ êæĄā, xćĐ wúĎ æĆćĂăúĆ ċć ĊxöċĂ ċćĐĎ, wúĎ ċæĂĊúĆ ĄúĂ ...ċćĐĎ õxĂúwþ ĄúĂ ÷ąć ċć ċĊöxćĐĉć. ØċćĆ àĈċĊć ìúąĄĂæ ĄúĂ ċāĆ ĄćwxúĆöú ċćĐ xćĐ ĄĉúċõĊúĆþ ôĆú ĀąôĆċĂ ÷xčĎ úĐċćö ăôĉćĐĆ úĄæČĂĊċć wôďĉĂ ċć xĉčö... àúĂ ċôąćĎ ôĆú ĂýĂúöċþĉć þĐďúĉĂĊċĈ ĊċćĆ Òõwúĉďć áúĊċćĉćďčĉöčĆ àćĊwæ ØýćùĄć xćĐ úĆċúxćĄĉöČāĄþ æwþĊú ĊċāĆ xĉ÷ċúĊõ wúĎ xĉćĄþĂwôĆćĐ Ćú ĄúąùüþĂ ćĂĄćĆćwĂĄæ ć ÒõwćĎ ċú ÷ĉĀúĆú.

56


ÒþăĂæ ā úÿĂĊćùąú - ĄæąþĊwú xćĐ wxõĄþ Ċċú ďčĉĂæ ĀĂú ċā ĀĆčĊċćxćöāĊā ċāĎ ûĉúýĂæĎ ĄúĂ Ąæċč wöú ýĂúÿćĉþċĂĄõ úx÷ýćĊā ċāĎ þĄýĉćwõĎ úx÷ ċāĆ ÚĆýĉćĆöĄā

ăö þõĄĊĈĆ ×ăóĊĆ uùÿā ĊĉõvĆďĈĆ!! ĊĆ þýĊāąö

íýýýĄù ąù üĆăāuåĉČ ĄõÿĆ;

ñëÞ

ßĈõuù!!!! ívýĉý uāăĈöč ĉĊĆ ăùĐåąā uý ĊĆ ĊĉõvĆďĈĆ ăùā üýą ăåąýā ąù Ăùąùvāýõ

Û Ĉý ăùā ąù ôĂýĈý Ċā Ďåąýā...

æĆuõĐČ öĊā ôĊùą uāù ďvóĈĆĎĀ ýăüĈĆuô!!! ĄďuąĆ Ý ývöuýąĀ ĉĊĀą ßå ô ĉĊĆ ...ÑĆďúĄõąĆ?

óĄù þćĈĊ Čĉý & ĊĆ åĄĄĆ ĊĉõvĈĆ ąù þøÿĆď uý

ýč!!! Ćþåāü MĆąùĎ_0W >6 1/2+

57


æèßßã×ÝÞÙæ ØåÕæÙÝæ

âčċoĀĉúÿöþĎ: ÓčwæĎ àúĉúĆöĄúĎ

Ax÷ĄĉĂþĎ ĊċāĆ èăĐæ ˜ÕË¿‹Çɺ ÃÉÂÎ̋º ¿Œ¼ ÐÌË Ð̌Çɼ ¾ÊÊÌÅÌ

è ØùĆýþĊwćĎ Úýþąÿ÷ċāċúĎ èăĐæĎ ÞxþöĉćĐ, ýĂćĉĀæĆčĊþ ĄúĂ ÿôċćĎ ċāĆ þĄýĉćwõ ĀĂú Ćú xþĉæĊćĐwþ ÷ąćĂ wúđö ċĂĎ Úx÷ĄĉĂþĎ Ċċć ďčĉĂ÷. Þ ýõąčĊā ĊĐwwþċćďĈĆ ăþĄöĆāĊþ úxć ċĂĎ úĉďôĎ âąþûæĉā ĄúĂ ÿôċćĎ ăþxôĉúĊþ ĄæČþ xĉćĊýćĄöú, wĂúĎ ĄúĂ ĐxõĉăúĆ úĉĄþċćö ĊĐĀďčĉĂúĆćö wúĎ, ćĂ ćxćöćĂ õąČúĆ ċþąĂĄæ Ċċć ďčĉĂ÷ wþ ýĂĄ÷ ċćĐĎ wþċúÿćĉĂĄ÷ wôĊć, wĂúĎ ĄúĂ ċć ąþčÿćĉþöć xćĐ ĆćöĄĂúĊþ ć ØùąąćĀćĎ ýþĆ õċúĆ úĉĄþċ÷. Úxć ċāĆ ÖúĉúĊĄþĐõ ċć ûĉæýĐ, ćx÷ċþ ĄúĂ ăþĄĂĆõĊúwþ úxć ċāĆ xćąùûćĐā ÚČõĆú, ċć ĄôÿĂ õċúĆ ýĂæďĐċć Ċþ ÷ąćĐĎ, wĂĄĉćùĎ ĄúĂ wþĀæąćĐĎ. âċæĊúwþ Ċċć ďčĉĂ÷ ċć Øúûûæċć ċć xĉčö, ćx÷ċþ ĄúĂ æĉďĂĊúĆ ćĂ þċćĂwúĊöþĎ ĀĂú ċć ØúûûúċĂæċĂĄć ĀąôĆċĂ. êú wôąā ċćĐ Ò.Ø., úĆôąúûúĆ ċāĆ xĉćþċćĂwúĊöú ċāĎ úöČćĐĊúĎ ĀĂú ċć ûĉæýĐ, þĆĈ õýā Ċċć ĄúÿþĆþöć ċú xĉĈċú xćċāĉæĄĂú wþ ċĊöxćĐĉć ôĄúĆúĆ ċāĆ þwÿæĆĂĊõ ċćĐĎ! êć ĀąôĆċĂ ăþĄöĆāĊþ ąöĀć wþċæ ċĂĎ 9 ċć ûĉæýĐ, wþ ċć ÿúĀāċ÷ xćĐ õċúĆ xĉćĊÿćĉæ ċćĐ ĊĐąą÷ĀćĐ Ċþ ÷ąćĐĎ ÷ĊćĐĎ ăþĄöĆāĊúĆ úxć ċĂĎ æąąþĎ x÷ąþĂĎ ċĂĎ ÜąąæýúĎ ĀĂú ċć ďčĉĂ÷, úąąæ ĄúĂ ĊċćĐĎ w÷ĆĂwćĐĎ ĄúċćöĄćĐĎ! âĐĊĂĄæ úĄćąćùČāĊþ ĄúĂ ċć ĄąúĉöĆć ċćĐ áĂďæąā ÖúĆćĐĊæĄćĐ, xćĐ đôĊċúĆþ ĀĂú ċú Ąúąæ ċāĆ úöČćĐĊú xćĐ úxćýþöďċāĄþ wĂĄĉõ ĀĂú Ćú ĄĉúċõĊþĂ ċć ĄôÿĂ ĄúĂ ċā đčĆċæĆĂú úxć ċú ĆĂæċú xćĐ ăþďþöąĂđþ! è ďćĉ÷Ď ĊċúwæċāĊþ w÷Ćć ÷ċúĆ ĄúĂ ċć ċþąþĐċúöć xćċõĉĂ ĄĉúĊö, xćĐ wúĎ ĄĉæċāĊþ ĊĐĆċĉćÿĂæ wôďĉĂ ĆčĉöĎ ċć xĉčö, ċþąþöčĊþ. ÚĄćąćùČāĊþ ċć úxúĉúöċāċć ĄúÿþýæĄĂ ĀĂú ċú ÷ĉĀúĆú ĄúĂ ā ăþĄćùĉúĊā ĀĂú ÷ąćĐĎ. êāĆ àĐĉĂúĄõ, ċć ĀąôĆċĂ ăþĄöĆāĊþ úxć ċć úxćĀþĐwú Ċċć ĄúÿþĆþöć, úĄćąćùČāĊþ ċć ĄæüĂwć ċāĎ «wxćĐċđúĆöýúĎ» ĄúĂ ā «ďæĊĄú», ĊċāĆ ćxćöú ýþĆ ûĉôČāĄþ ċþąĂĄæ ĆĂĄāċõĎ. êć ĀąôĆċĂ ĄúĂ ċā ýþĐċþĉā wôĉú ĄĉæċāĊþ wôďĉĂ úĉĀæ ċć ûĉæýĐ Ċċć ĄúÿþĆþöć. Þ úĆúďĈĉāĊā ċāĆ ÒþĐċôĉú þöďþ ćĉĂĊċþö ĀĂú ċĂĎ 12 ċć wþĊāwþĉæĄĂ. 58


ÜĐďõ ÷ąčĆ õċúĆ «çú þöwúĊċþ Ąúąæ, ĄúĂ ċćĐ ďĉ÷ĆćĐ». òĊćĂ ûĉþČõĄúĆ ĀĂú xĉĈċā ÿćĉæ, þĐďúĉĂĊċõČāĄúĆ ĄúĂ wþ ċć xúĉúxæĆč ċć ċúăöýĂ ĄúĂ ċć ċĉĂõwþĉć, þĆĈ ćĂ w÷ĆĂwćĂ ĄæċćĂĄćĂ ôĄúĆúĆ ôĆú ýĂæąþĂwwú úxć ċāĆ ĊĄąāĉõ ĄúČāwþĉĂĆ÷ċāċú ċćĐ ďčĉĂćù. êć ĉúĆċþûćù wúĎ úĆúĆþĈČāĄþ ĀĂú ċć ÖæĊďú úĉďĂĄæ, úąąæ ĄúĂ ĀĂú ċć ĄúąćĄúöĉĂ. ÜĄ wôĉćĐĎ ċćĐ ÒØ ċćĐ ØĐąą÷ĀćĐ wúĎ, ČôąćĐwþ Ćú þĐďúĉĂĊċõĊćĐwþ ÷ąćĐĎ ÷ĊćĂ wþ ċāĆ xúĉćĐĊöú ċćĐĎ, ĄćĆċæ Ċċú 70 æċćwú, ĊĐĆôûúąúĆ ĊċāĆ þxĂċĐďāwôĆā ýĂćĉĀæĆčĊā ċćĐ 3āwôĉćĐ, ĂýĂúöċþĉú

ďčĉĂ÷. áúĎ ôýčĊþ wþĀæąā ďúĉæ ā ôĆċćĆā xúĉćĐ-

ÔúćĀĉúÿĂĄ÷Ď òwĂąćĎ

Ċöú ċāĎ ĆþćąúöúĎ ċćĐ ďčĉĂćù Ċċć 3õwþĉć. Úxć

«çċ÷xĂćĂ áúĊċćĉćďčĉöčĆ & à÷ĆĂċĊúĎ»

þĄþöĆćĐĎ xćĐ ăþĄöĆāĊúĆ wþ ýĂĄæ ċćĐĎ wôĊú ĀĂú ċć

ċā wþĉĂæ wúĎ, Čú ĄæĆćĐwþ ÷ċĂ þöĆúĂ ýĐĆúċ÷Ć, ĈĊċþ ċôċćĂþĎ ĊċĂĀwôĎ Ćú ċĂĎ đćùwþ xþĉĂĊĊ÷ċþĉþĎ ÿćĉôĎ wþĊú Ċċć ďĉ÷Ćć. êôąćĎ, ČôąćĐwþ Ćú þĐďúĉĂĊċõĊćĐwþ ċć ØùąąćĀć çþčĆ þĄ áúĊċćĉćďčĉöčĆ «è ØúĉúĆċæxćĉćĎ» ĀĂú ċć ďĈĉć xćĐ wúĎ xúĉúďĈĉāĊþ ĀĂú ċć xúĉ÷Ć æĉČĉć ĊċāĆ «ÚĀĄöýú». ÜąxöđćĐwþ ċćĐ ďĉ÷ĆćĐ Ċþ úĄ÷wú wþĀúąùċþĉā ĊĐwwþċćďõ! àÚÔÞ ÚçêÚáåØÞ àÚáÚéßÚ!

Úx÷ ċćĆ èĄċĈûĉĂć ċćĐ ôċćĐĎ 2007 ąþĂċćĐĉĀþö wþ ôýĉú ċć ý.ý. ìĂćĆĂæýčĆ ÒõwćĐ áúĊċćĉćďčĉöčĆ ßčúĆĆöĆčĆ ć ØùąąćĀ÷Ď wúĎ, wþ ċāĆ þxčĆĐwöú «ÔÚèÑéÚâßàèØ èáßÔèØ ‘çêèÖßèß áÚØêèéèìåéßåç àÚß àèçßêØÚØ’», ċú wôąā ċćĐ ćxćöćĐ ĄúċæĀćĆċúĂ úx÷ ċćĆ Òõwć áúĊċćĉćďčĉöčĆ ĄúĂ ċāĆ þĐĉùċþĉā xþĉĂćďõ ċāĎ à÷ĆĂċĊúĎ. ØĄćx÷Ď ċćĐ ØĐąą÷ĀćĐ þöĆúĂ ā ýĂúċõĉāĊā ċāĎ xúĉæýćĊāĎ ċćĐ ċ÷xćĐ ĄúċúĀčĀõĎ wúĎ wþ ċú õČā ĄúĂ ôČĂwæ ċćĐ. Øċú xąúöĊĂú úĐċæ ąþĂċćĐĉĀþö ĄúĂ ďćĉþĐċĂĄ÷Ď ÷wĂąćĎ wþ ċwõwúċú xúĂýĂĄæ- þĆāąöĄčĆ ĄúĂ þwÿúĆöĊþčĆ xćĐ Ċċ÷ďć ôďþĂ ċāĆ ýĂúċõĉāĊā ĄúĂ þĄwæČāĊā ċāĎ xąćùĊĂúĎ, wćĆúýĂĄõĎ ĄúĂ úĆ÷ČþĐċāĎ wćĐĊĂĄćďćĉþĐċĂĄõĎ xúĉæýćĊāĎ ċāĎ xþĉĂćďõĎ wúĎ. Þ ýĂýúĊĄúąöú ĀöĆþċúĂ úx÷ ċāĆ ĊĐwxúċĉĂ-

ÖúxúďĉõĊċćĎ çöĄćĎ ÑĉúwwúċôúĎ ċćĐ ÒØ ċćĐ ØĐĆýôĊwćĐ Úýþąÿ÷ċāċúĎ èăĐæĎ ÞxþöĉćĐ

ĈċĂĊĊæ wúĎ Ûúĉûæĉú ØúĄćùąā úx÷ ċćĐĎ ìĂćĆĂæýþĎ. Öúĉæąąāąú ýĂýæĊĄćĆċúĂ ċĉúĀćùýĂú ċāĎ xþĉĂćďõĎ wþ ċćĆ úĐČþĆċĂĄ÷ ċĉ÷xć ċčĆ ĀąþĆċĂĈĆ wúĎ, úx÷ ċāĆ þĂýĂĄþĐwôĆā ýúĊĄæąú wćĐĊĂĄõĎ ĄúĂ ÿčĆāċĂĄõĎ ÑčĀĈ àúĉûćùĆā. ðýā ċć ďćĉþĐċĂĄ÷ wúĎ þwÿúĆöĊċāĄþ ĊċāĆ þĄxćwxõ ċāĎ Üê3 «àĐĉĂúĄõ Ċċć ďčĉĂ÷» ċú ĀĐĉöĊwúċú ċāĎ ćxćöúĎ ôĀĂĆúĆ ĊċāĆ à÷ĆĂċĊú ċćĆ ÒþĄôwûĉĂć ċćĐ 2007, þĆĈ úĄćąćĐČćùĆ ýùć þĄýāąĈĊþĂĎ: ĊċĂĎ 27 ßćĐĆöćĐ Ċċć âþĊċĂûæą ċćĐ ÒõwćĐ âĂąĂxxĂæýúĎ wþ ďćĉþĐċĂĄæ úx’ ÷ąā ċāĆ Üąąæýú ĄúĂ ċć þăčċþĉĂĄ÷ ĄúĂ Ċċú ċôąā ÚĐĀćùĊċćĐ Ċċć âþĊċĂûæą ċćĐ ÒõwćĐ ØùwāĎ ÒčýþĄúĆõĊčĆ, ÷xćĐ Čú þĄxĉćĊčxāČþö ā xþĉĂćďõ ċčĆ áúĊċćĉćďčĉöčĆ ĄúĂ ċāĎ à÷ĆĂċĊúĎ úx÷ ċćĆ ØùąąćĀ÷ wúĎ.

âčċ.: Ö÷xā áxúĄćąćùĄú

ØċāĆ xĉćĊxæČþĂæ wúĎ úĐċõ Čú Čôąúwþ úĉčĀćùĎ ÷ąćĐĎ ċćĐĎ ĊĐĆċćxöċþĎ wúĎ, ċćĐĎ ÒāwćċĂĄćùĎ âćĉþöĎ ĄúĂ ċćĐĎ ĐxæĉďćĆċþĎ ÖćąĂċĂĊċĂĄćùĎ ØĐąą÷ĀćĐĎ. òĊćĂ þĆýĂúÿôĉþĊċþ Ćú ĀöĆþċþ wôąā ċćĐ ØĐąą÷ĀćĐ õ Ćú ąæûþċþ xþĉĂĊĊ÷ċþĉþĎ xąāĉćÿćĉöþĎ ĀĂú ċāĆ ąþĂċćĐĉĀöú ċćĐ, úxþĐČĐĆČþöċþ Ċċú ċāąôÿčĆú: Ûúĉûæĉú ØúĄćùąā (ìĂćĆĂæýþĎ) : 6945410360 ÛæĊč áĐĉċĊôĄā (àúĊċæĆĂúĆā) : 6975900136 îÿā ÑĄĂĈĄú (ìĂćĆĂæýþĎ- ÛćùĉwxĂúĆā) : 6977946958 áþ xćąąôĎ þĐďôĎ ĀĂú ìĉ÷ĆĂú Öćąąæ & àúą÷ ÖæĊďú êć ÒĂćĂĄāċĂĄ÷ ØĐwûćùąĂć ċćĐ ØĐąą÷ĀćĐ 59


æèßßã×ÝÞÙæ ØåÕæÙÝæ

ÖæĉċĐ - xúĉúýćĊĂúĄ÷Ď ĀæwćĎ É¿Ç ...ÌÇ Œ¿Î¿Â¼ÏÃÇÓ ‹ÃпÊÊ«ÏÏÌËпÇ!!

è Āúwxĉ÷Ď ĄúĂ ā Ćùÿā úÿćù ĐxćĀĉæüúĆ ċć ĊĐwÿčĆāċĂĄ÷ wþ ÷ąā ċā wþĀúąćxĉôxþĂú xćĐ ċúöĉĂúđþ Ċþ ôĆú ċôċćĂć ĀþĀćĆ÷Ď þċćöwúĊúĆ ċć wxúĒĉæĄĂ ÿćĉôĊúĆ ċú xúĉúýćĊĂúĄæ ċćĐĎ ĄúĂ ĄæĆúĆ ÷ąú ċú Đx÷ąćĂxú ôČĂwú Ąúċæ Āĉæwwú (;) ÷xčĎ úĉw÷đþĂ Ċþ ôĆú wúĊċćĉćďčĉöċĂĄć đþĐĀæĉĂ. èĂ ĄúąþĊwôĆćĂ ċćĐĎ xþĉöwþĆúĆ Ċċć wúĀúđö ċčĆ ÜăúĉďþöčĆ ÷xćĐ ċćĐĎ þöďúĆ ĄúąôĊþĂ ýöďčĎ Ćú ċćĐĎ xćĐĆ ÷ċĂ õċúĆ ā xĂ÷ þĐċĐďĂĊwôĆā wôĉú ċāĎ đčõĎ ċćĐĎ ČôąćĆċúĎ Ćú ċćĐĎ ĄæĆćĐĆ ôĄxąāăā. êú ÷ĉĀúĆú xúöđúĆ úx÷ Ĉĉú, òċúĆ æĉďĂĊúĆ Ćú xúöđćĐĆ ċú ċĉúĀćùýĂú ċćĐ ĀæwćĐ ÷ąćĂ úx÷ĉāĊúĆ ĄúĂ ċ÷ċþ ôĄúĆþ ċāĆ þwÿæĆĂĊõ ċćĐ ċć đþùĀćĎ ċāĎ ďĉćĆĂæĎ - ĀĂú Ćú wāĆ xćùwþ ċāĎ ýþĄúþċöúĎ! ØùwÿčĆú, Ċďþý÷Ć, wþ ċć ôČĂwć ÷ąćĂ ćĂ ĄúąþĊwôĆćĂ ĊĐĆ÷ýþĐĊúĆ wúđö wþ ċú ÷ĉĀúĆú ...ĄúĂ ċā Ćùÿā ĄúĂ ċć Āúwxĉ÷ ÷ďĂ ĊċāĆ þĄĄąāĊöú úąąæ Ċþ xôċĉĂĆć ČþúċĉæĄĂ Ċċć ą÷ÿć ċćĐ Øċĉôÿā. ÜĄþö ďćĉôüúwþ wþ ċāĆ üĐďõ wúĎ, wôďĉĂ ċć xĉčö, êć đþùĀćĎ wúĎ ôýþĂăþ ĄúĂ ċć ĊþĆċ÷ĆĂ ċĉúĆõ úx÷ýþĂăā, ĄúĂ ā Ąćxôąú úx÷ ċā ÒĉĉćĊćxāĀõ xćĐ ôxĂúĊþ ċāĆ úĆČćýôĊwā Čú ĄæĆþĂ ...ċć Āúwxĉ÷ Ċċć þx÷wþĆć xæĉċĂ ċćĐ ØĐąą÷ĀćĐ. è Āúwxĉ÷Ď ąöĀć ĄúĂĉ÷ wþċæ ċć Āæwć ôÿĐĀþ ĀĂú ÒćĐûąöĆć ĀĂú Ćú ýćĐąôüþĂ ĄúĂ Ćú đõĊþĂ ċāĆ ćĂĄćĀôĆþĂú. Úx÷ ĄćĐċĊćwxćąĂæ wæČúwþ ÷wčĎ ÷ċĂ ā Ćùÿā ċć ôĊĄúĊþ ĀĂú àæąĐwĆć ĄúĂ ôċĊĂ þöďúwþ xúĉúýćĊĂúĄ÷ ýĂúđùĀĂć. êöxćċú ýþĆ ôďþĂ úĆúĄćĂĆčČþö þxöĊāwú. àúĂ ċćĐ ďĉ÷ĆćĐ!! 60


÷Ċć ÜĐď ĐĎ ċ úĉĂ öwā ĉćĐ Ċċć ĊúĆ Ċöú ùwþ ċ ċćĐ ć đ xćĐ þĐĀ Ď úą æĉĂ õĉČ ąæ þ wþ ċ úĆ ú ĂýĂĄ āĆ x ...Ú x ÷ ÷ ċ þĉú xćĊ ÑĂæĆ úĊċú ċ÷ą ĆþĆ ā ú xúĂ . Úą xćĐ ÚĆċ ý Ăæ ąæ Ą ôxú þ Ąú úĂ ċ Ă Ă ċā ćĆ Ć wx đþ Ąąúĉ æĆċ öĆć! ú ċć ! Đ.!

ÜĄýĉćwõ - xĂĄĆĂĄ ÜċćĂwæđþċúĂ xĂĄ - ĆĂĄ þĄýĉćwõ Ċþ ĄćĆċĂĆ÷ ûćĐĆ÷ ċāĎ ÚČõĆúĎ wôĊú ĊċćĆ áæĒć - ßćùĆĂć úĆ Čôąþċþ Ćú þĆāwþĉčČþöċþ Ċċþöąċþ wõĆĐwú Ċċć 6945 311585. 61


×ÝÕ àãßãíàÕ

áćĐ ċ÷ ‘xþ ôĆú xćĐąæĄĂ ...ŒÌÕ É«ÑÌËÐ¿Ë ¿Å¹ÎÒÔÌ Œ«ËÒ Ïà ¹Ë¿ ÄÐտΫÉÇ ÑĆčĊċ÷ wxúĄćùĉĂ ôxþĊþ Čùwú xąúĊċćxĉćĊčxöúĎ, Ċþ ċĐÿą÷

îĄċúĄċć ýþąċöć: þăčČþĊwĂĄćö xúĉæĀćĆċþĎ ôďćĐĆ ÿôĉþĂ Ċþ

ċāąþÿčĆĂĄ÷ ĉúĆċþûćù, úx÷ Āĉúÿþöć ĊĐĆćĂĄþĊöčĆ. êć Āĉú-

ĊċþĆ÷ ĄąćĂ÷ ċĂĎ ĆùÿþĎ ċāĎ ÞxþöĉćĐ. èĂ wĂĄĉôĎ ÞxþĂĉčċć-

ÿþöć ĐxćĊď÷ċúĆþ ĊċćĆ xþąæċā ąöĊċú ĐxćċĂČôwþĆčĆ Đxćüā-

xćùąþĎ úĆċĂĊċôĄćĆċúĂ ĊČþĆúĉæ ÷wčĎ ā wæďā þöĆúĂ æĆĂĊā. èĂ

ÿöčĆ ĊĐĆċĉ÷ÿčĆ þĆĈ ĊċāĆ xĉúĀwúċĂĄ÷ċāċú ôÿþĉĆþ ċć Čùwú

Āúwxĉćö ôĉďćĆċúĂ ýĈĉú ÿôĉćĆċþĎ ĄæĆćĆċúĎ ċĂĎ ĆþúĉôĎ āxþĂ-

Ċþ þxúÿõ wþ þxúĀĀþąwúċöþĎ ċāąþÿčĆĂĄĈĆ ĉúĆċþûćù. âõwþĎ

ĉčċćxćùąþĎ Ćú ĊĄĂĉċćùĆ. ÕĐxĆõĊċþ āxþĂĉĈċĂĄú ąĂćĆċæĉĂú.

ČôąćĐĆ ċćĆ ĂýĂćĄċõċā ċćĐ ĀĉúÿþöćĐ Ćú xúĉúČþĉöđþĂ Ċþ þăčċĂ-

ÕĐxĆõĊċþ ...

Ą÷ ĆāĊö ċāĎ áþĊćĀþöćĐ, ĊxúċúąĈĆċúĎ ċú Ąôĉýā ċāĎ þxĂďþöĉāĊāĎ úxæċā. ÑĆčĊċ÷ āxþĂĉĈċĂĄć wxúĄćùĉĂ, ôďćĆċúĎ xąôćĆ úxþąxĂĊċþö wþ ċāĆ ĄúċæĊċúĊõ ċćĐ, ôÿċúĊþ Ċċć Ċāwþöć Ćú ýĂúýöýþĂ ýþăĂæ áþ ýĐĊwþĆõ wþċæČþĊā ċĂwčĉõČāĄþ, ċþąĂĄĈĎ, ĀĆčĊċ÷Ď úĊċĐ-

ĄúĂ úĉĂĊċþĉæ ÷ċĂ Ċþ ąöĀć ĄúĂĉ÷ ċþąþĂĈĆþĂ ċć ýĂýúĄċćĉĂĄ÷ ċćĐ

Ć÷wćĎ ċāĎ ĐxćýĂþùČĐĆĊāĎ úĂĊČāċĂĄõĎ. ÖąõČćĎ ĄúċúĀĀþąĂĈĆ

(ĊĂĀæ wāĆ ċþąþöčĆþ ĄúĂ ċć Harvard!) ĀĂú Ćú ĉöďĆþĂ ĀĄ÷wþĆþĎ,

ĄúċæďĉāĊāĎ ċāĎ þăćĐĊöúĎ ċćĐ, þöďþ ÿċæĊþĂ Ċċú ĄþĆċĉĂĄæ. âúö-

þĆĈ ā xĉúĀwúċĂĄõ ċćĐ ýćĐąþĂæ þöĆúĂ pizza boy (ĆċþąĂûþĉæĎ).

ĆþċúĂ xčĎ ćĂ æĄĉþĎ xĉ÷ĊÿúċćĐ ČùwúċćĎ ċāĎ úąúđć-

ÒĐĊċĐďĈĎ ćùċþ wþ úĐċ÷Ć ċćĆ ċĉ÷xć ĄúċúÿôĉĆþĂ Ćú

ĆĂĄõĎ ĊĐwxþĉĂÿćĉæĎ ċćĐ ćĉĀæĆćĐ, ôÿċúĆúĆ úĉĄþċæ

ĊĐĆþĐĉþČþö ĄúĂ Ćú ĊĐĆýþČþö wþ ĀĐĆúöĄú. ÖĉćĊćďõ:

üāąæ ĈĊċþ Ćú ýĂúĄ÷üćĐĆ ċāĆ ĆćĊāĉõ ċćĐ ýĉæĊā Ċċć

ĄĐĄąćÿćĉþö þąþùČþĉćĎ.

ĄąþĂĆ÷Ć æĊċĐ.

ÕþĆćwþĉöċāĎ ÿöąćĎ áúĊċćĉćďčĉöċĂĊĊúĎ, úÿćù xĉćáúĉċĐĉöú ĀĆčĊċćù áúĊċćĉćďčĉöċā ĄæĆþĂ ą÷Āć ĀĂú

ĊĄúąôĊċāĄþ þxĂĊõwčĎ ĊċāĆ þĄýĉćwõ, Ąúċúďĉúđ÷wþ-

þwÿæĆĂĊā ćùÿć (ÚêßÚ), Ċċć wôĀþČćĎ ċćĐ ÔĐĄúûāċ-

ĆćĎ ċāĆ ÿĂąćăþĆöú xćĐ ċćĐ xĉćĊÿôĉČāĄþ, ôÿúĀþ ċú

ċćù, ÿčċĂĊwôĆć čĊæĆ ĄĉćĐúđĂþĉ÷xąćĂć, xąāĊöćĆ

xæĆċú wôĊú Ċċć ĊxöċĂ úÿõĆćĆċúĎ ĆāĊċĂĄćùĎ ċćĐĎ xæ-

ċāĎ àúĊċæĆĂúĆāĎ, ċć ćxćöć ĄúĂ xĉćĊĀþĂĈČāĄþ ÷xĂ-

ĆċþĎ. îċĉčĀþ ÷,ċĂ ôûĉĂĊĄþ wxĉćĊċæ ċćĐ, ýþĆ Đxćą÷ĀĂ-

ĊČþĆ ċćĐ ûćĐĆćù. ÖúĉúĄúąþöċúĂ ÷xćĂćĎ ćÿČúąwö-

đþ ćùċþ Ĉĉú ćùċþ xþĉöĊċúĊā ĄúĂ ĄĐĉöčĎ xćĊ÷ċāċþĎ.

úċĉćĎ ċāĎ xþĉĂćďõĎ þxĂČĐwþö Ćú úĆúąæûþĂ ċāĆ xþ-

îďþĂ þxĂĄāĉĐďČþö Ċþ ÷ąú ċú ďčĉĂæ ċāĎ xþĉĂÿôĉþĂúĎ.

ĉöxċčĊā ċćĐ pro bono, Ćú ôĉČþĂ Ċþ þxĂĄćĂĆčĆöú wþ ċāĆ ýĂþùČĐĆĊā ċćĐ xþĉĂćýĂĄćù. ÑĆčĊċõ ċĊĂĀĄćùĆú ÞxþĂĉĈċĂĊĊú

w÷Ćć

ċć

ÚĆõĉ, úĆċĂĊċþĄ÷wþĆćĎ ĊČþĆúĉæ Ċċć wĐĊċõĉĂć ċćĐ

xĉĈċć wĂĊ÷ ċćĐ ćĆ÷wúċ÷Ď

ĀæwćĐ, úx÷ ĐxćďČ÷ĆĂćĐĎ ÖĐĉĊćĀĂúĆĆõċþĎ, úĆú-

ċāĎ. Öúĉ’ ÷ąú ċú ċāąþ-

ĀĄæĊċāĄþ Ćú ĄćĂwāČþö ĊċāĆ ĆĐÿĂĄõ ĊćĐöċú wþċæ ċāĎ

ÿčĆõwúċú ĄúĂ ċú ýĈĉú

ĊĐwûöúĎ ċćĐ, xĉćĄþĂwôĆćĐ Ćú þăćĂ-

xćĐ ýôďČāĄþ, úĉĆõČāĄþ

ĄþĂčČþö ċćĐ wþąąćĆċĂĄćù

xþĂĊwúċĂĄæ Ćú ĄþĉæĊþĂ,

ĀþĀćĆ÷ċćĎ. Ñúwxĉô, ċć

ąôĀćĆċúĎ ÷ċĂ ċć ÷Ććwú

xþxĉčwôĆć ÿĐĀþöĆ úýù-

ċāĎ þöĆúĂ ôĆú ĄúĂ úýĂ-

ĆúċćĆ.

62

ĀĂ÷ĉċúĊþ

úöĉþċć.


ÑĆčĊċõ úĆĂüĂæ þČþæČā ÷xčĎ xćąĂćĉĄþöċúĂ úĆāąþĈĎ úx÷ þxöĊāĎ ĀĆčĊċ÷ ĊĐĀďčĉĂúĆ÷, ċāĆ Ĉĉú xćĐ ôċþĉćĎ ĄćĆċćďčĉĂúĆ÷Ď ċúąúĆċþĐ÷ċúĆ úĆæwþĊú ĊċāĆ àĂĄõ ĄúĂ ċāĆ àćĄ÷ xćĂú Ćú ýĂúąôăþĂ. ÚĆôûāĄú ĊċāĆ ĄúĊċúĆĂæ ÑĐĆúöĄú Ćú ýĂúąôăč áú ā ĄúĊċúĆĂæ ċĊúĄöĊċāĄþ àúĂ ďùČāĄþ ċć Āæąú èĂ úýþĉÿôĎ êúċæ / èĂ úýþĉÿôĎ êúċæ (ýĂĎ) áćĐ xõĉúĆ ċú wĐúąæ

Øċú xąúöĊĂú ċāĎ úČąāċĂĄõĎ úĆúûæČwĂĊāĎ ċčĆ ìĂćĆĂæýčĆ (Ąć-

[*ċĉúĀćĐýĂôċúĂ čĎ xčĀčĆöĊĂć, ďćĉþùþċúĂ čĎ break-dance]

ąùwûāĊā, û÷ąąþē) úĆċĂćĂĄćą÷ĀĉĂú āwĂ-wĐċĂąāĆĂæ ċúąúĂxčĉþö ĊþăćwúĆõ ĊĄĐąöċĊú úx÷ xĂĊöĆú Ċþ Āõxþýć ĄúĂ úx÷ Āõxþýć Ċþ xĂĊöĆú. àúąþöċúĂ ć àĐĆćÿùå÷Ď ØùĆýþĊwćĎ Ćú xúĉôwûþĂ.

ÑĆčĊċõ þĐúöĊČāċā ÿĂą÷đčā ÞxþĂĉčċćxćùąú, þĄwþċúąąþùċāĄþ ċāĆ ÿĂąćăþĆöú ĀĆčĊċćù ûúĊúĆĂĊċõ ĄćĐĆþąĂĈĆ ĄúĂ æąąčĆ ćĂĄ÷ĊĂċčĆ đĈčĆ þČþąćċĐÿąĈĆċúĎ ĊċĂĎ ýõČþĆ úxúĉæûúċþĎ

Ûôĉú (Ċċć ýþăö, Ċċć úĉĂĊċþĉ÷, ÷xćĐ Ćú ÂĆúĂ) áúĊċćĉćďčĉö-

úĉďôĎ ċćĐ ÿĂąćđčĂĊwćù ċāĎ, xćĐ úĆúýþĂĄĆùćĆċúĆ ĊĐĆþ-

ċĂĊĊú úĆúđāċþö ċĉĐÿþĉ÷ xčąāċõ þĊčĉćùďčĆ Ċþ ąúĒĄõ, Ćú

ďĈĎ wôĊč ċāĎ þxúĆúąúwûúĆ÷wþĆāĎ xþĉĂĀĉúÿõĎ ÿĉĂĄĂúĊċĂ-

þĆĈĊćĐĆ ċĂĎ üĐďôĎ ċćĐĎ ĄúĂ ċĂĎ þxúĀĀþąwúċĂĄôĎ ċćĐĎ þwxþĂ-

ĄĈĆ þĂĄ÷ĆčĆ ûúĊúĆĂĊwćù (ýĂĎ) đĈčĆ, ĄúČ÷ąā ċāĆ ýĂæĉĄþĂú

ĉöþĎ. (Úxúĉúöċāċú Ćú úĄćùþĂ Bruce Springsteen ĄúĂ Ćú wāĆ

ċćĐ ċĉĂāwôĉćĐ. [http://www.petatv.com/tvpopup/video.

ôďþĂ úýþĉÿõ) (ÒþĄċćö ĄúĂ úĆæxāĉćĂ ĄúĂ ôďćĆċþĎ xĉćûąõwúċú

asp?video=fur_farm&Player=wm&speed=_med]

úĄćõĎ – ôċĊĂ ĄĂ úąąĂĈĎ ýþĆ wĂąæþĂ xćċô)

êú xúĉúxæĆč áćąćõwúċú ćĐýþwöú ĊďôĊā ôďćĐĆ wþ ċāĆ xĉúĀwúċĂ-

ÑćāċþĐċĂĄõ áúĊċćĉćďčĉöċĂĊĊú, ċāĎ ćxćöúĎ ċć ďčĉĂ÷ ċć ďþĂ-

Ą÷ċāċú. ÚxćċþąćùĆ, ýþ, úxćĄĐõwúċú ĆćĊāĉõĎ ÿúĆċúĊöúĎ ... xĉĈāĆ

wĈĆú ĄúċćĂĄþöċúĂ úx÷ 12 úĀĉĂćĀćùĉćĐĆú, 2 úĉĄćùýþĎ ĄúĂ

wþąĈĆ ċćĐ ĊĐąą÷ĀćĐ. òxćĂćĎ ċú ĊĐĆýĐæĊþĂ wþ xĉúĀwúċĂĄæ ĀþĀćĆ÷ċú

ôĆú ĊxćĐĉĀöċĂ (xúĀčwôĆć), æĉďĂĊþ ĊĐĆþýĉöþĎ wþ üĐďúĆúąĐċõ

wþ ĐxúĉĄċæ xĉ÷Ċčxú ĄúĂ xĉæĀwúċú Čú ýĂčďČþö ĆćwĂĄæ þĄċ÷Ď ĄĂ úĆ

xĉćĊxúČĈĆċúĎ Ćú úxćýþďČþö ÷ċĂ ċć äĐďĂĄ÷, ċć ìúąæĆýĉĂ ĄúĂ

xĉćąæûþĂ úĐċ÷Ď...

ā àāÿĂĊĂæ þöĆúĂ Û. Ö. (Û÷ĉþĂú xĉćæĊċĂú) ĄúĂ ÷ďĂ ÿúûĂôąþĎ (xú-

ÜĐxĉ÷ĊýþĄċú úĆċöĊċćĂďú ...ÿúĆċúĊċĂĄæ wćąćõwúċú xĉćĎ ýāwćĊöþĐĊā

ĉúĀĄćĐx÷ąþĂĎ) Ċċć éöć çċþ êđúĆôĂĉć.

Ċþ þx÷wþĆā ÚĀĄöýú. Ñĉæüċþ ċā ąôăā “wćą÷āwú” úÿõĊċþ ôĆú ĄþĆ÷ ĊĐwxąāĉĈĊċþ wþ ċć wćą÷āwú ĊúĎ ĄúĂ Ċċþöąċþ ċć Ċċć neolaiamast@gmail.com

ÒõČþĆ áúĊċćĉćďčĉöċĂĊĊú, xćĐ þxôąþăþ ċúĎ þćĉċæĎ Ćú ċĂĎ ýĂæĀþĂ Ąæċč úx÷ ċć úĐąæĄĂ (÷ĆþĂýćĎ), úĄ÷wú ăþĆĐďċæþĂ ćĆþĂĉþĐ÷wþĆā wæċĂú úąĄććąĂĄæ ĄúĂ xĉćûæĉþĂ wöú ČôĊā xæĆč ĊċāĆ ĀĆčĊċõ ĉúÿĂôĉú (ċĉöċā ĀčĆĂæ xæĆč, úx÷ úĉĂĊċþĉæ), xúĉ’ ÷ąā ċā Ċčĉþöú xĉćăþĆĂĈĆ ĄúĂ wĆāĊċõĉčĆ xćĐ ċāĆ xćąĂćĉĄćùĊúĆ Ċþ æĀĆčĊċć ĊxĂĉċ÷đĂĄć wúĀúđö ċčĆ þăúČąöčĆ.

àćĐöđ: ÖćĂćĎ ìĂćĆĂúýöċāĎ, wþ xúąĂwxúĂýöđćĆ sport-look, ôďþĂ wþċúċĉúxþö Ċþ úĊĐwûöûúĊċć ďþĂwþĉĂĆ÷ (xĂĊĂĆć)ĄćąĐwûāċõ (wxĉúċĊæĄĂú, ûúċĉúďćxôýĂąú ĄúĂ ĉćđ ĊĄćĐÿæĄĂ) wþ úxĈċþĉć ĊĄćx÷ Ćú ĄĉþwúĊċþö ĀĉúwwčwôĆćĎ; (ú, ĉþ wxĐĉćĄćĂąĂæ xćĐ Ċþ xĉćĊwôĆþĂ...)

63


æèßßã×ÝÞÙæ ØåÕæÙÝæ ÖćĐ wþ wúĊċćĉĂæ ûĂĈĆćĐĆ... ÜĄþö úĆČöĊúĆþ wôďĉĂ ĄĂ ćĂ xôċĉþĎ, úąõČþĂú ĄĂ ÷ĆþĂĉć, wĂú wþąčýöú. ÚĎ õċúĆ Óþ’ wćĐ Ć’ úĆČöđúĆ ÷ąú, ĄúĂ ‘wþĂĎ Ćú ûĂĈĆúwþ ċāĆ ćĐċćxöú!...

ÖćĐ wþ wúĊċćĉĂæ þĉāwĈĆćĐĆ... ÜĄþö xćĐ Ąæxćċþ úĆČĂđ’ ā xôċĉú, ĉčĀwõ ć ďĉ÷ĆćĎ xćĐ ÷ąú ċ’ úąąæđþĂ þĄþöĆā úĀôĉčďā wú ĀþĉúĊwôĆā, wĂú Ć’ úĆċĂĊċôĄþċúĂ, wĂú Ć’ úĉúďĆĂæđþĂ...

Hwþĉćą÷ĀĂć áþċæ úx÷ úĉĄþċõ ĊĄôüā ÿôċćĎ úxćÿúĊöĊúwþ Ćú wāĆ ûĀþö w÷Ćć ôĆú āwþĉćą÷ĀĂć wþ xúĆôwćĉÿþĎ ĀčĆĂôĎ ċčĆ áúĊċćĉćďčĉöčĆ xćĐ þöĆúĂ æÿČćĆþĎ, úąąæ ĄúĂ ôĆú “úĆċĂ-āwþĉćą÷ĀĂć wþ ċāĆ þĀĄúċæąþĂüā ċćĐ ďþĂwĈĆú ċćĐĎ... xĉćĎ xĉćûąāwúċĂĊw÷. ÚĆ ĄúĂ ć wĂĊ÷Ď ďĉ÷ĆćĎ xôĉúĊþ ...”ďĉ÷ĆćĎ ýþĆ ĐxæĉďþĂ” wxćĉþöċþ Ćú xæĉþċþ ôĆú (ýùć) Ċċā ...wĂĊõ ċĂwõ, (æĊþ xćĐ ôďćĐĆ ĀöĆþĂ ĄúĂ ĊĐąąôĄċĂĄæ... ďúďú) Øċþöąċþ ċú ĊċćĂďþöú ĊúĎ Ċċć 6944 232724. çú þĐďúĉĂĊċõĊćĐwþ þýĈ ċć ØùąąćĀć ċāĎ àúĊċæĆĂúĆāĎ ĄúĂ ċāĎ ÒĉćĊćxāĀõĎ xćĐ wúĎ xõĉúĆ ċāąôÿčĆć ĄúĂ đõċāĊúĆ Ćú þĆĂĊďùĊćĐĆ ċāĆ xĉćĊxæČþĂú ýĂúČôċćĆċúĎ āwþĉćą÷ĀĂú ĊċāĆ xöċú ċćĐĎ. Úąąæ ĄúĂ ċćĐĎ ØĐąą÷ĀćĐĎ èăĐæĎ, ÛćùĉwxĂúĆāĎ, ÚĊāwćďčĉöćĐ xćĐ ċú ĐxćýôďČāĄúĆ wþ ďúĉæ. òďĂ ÷ċĂ Ċþ æąąú ďčĉĂæ ýþĆ wúĎ ýôďČāĄúĆ úxąæ ýþĆ wæČúwþ úĆ ĄúĂ x÷ċþ ôĄćüúĆ xöċú. 64


ÜxĂċĉúxôđĂć xúĂďĆöýĂ wþ ċú ďčĉĂæ wúĎ Þ Ăýôú þöĆúĂ Ąúąõ úĆúđāċćùĆċúĂ ĊĐwxúöĄċþĎ ĀĂú ċāĆ ĐąćxćöāĊõ ċāĎ ÜýĈ ĄúĂ ĄæwxćĊć ĄúĂĉ÷ ā ĊĄôüā ċćĐ þxĂċĉúxôđĂćĐ xúĂďĆĂýĂćù

wúĎ úąąæ ĄúĂ þĉčċõĊþĂĎ ċćĐ ĊċĂą Ćú ĊĐĆþďöĊćĐwþ

ôďþĂ wxþĂ ĀĂú ċú Ąúąæ ĊċĂĎ ĊĐĆúĆċõĊþĂĎ wúĎ, ā úĉďĂĄõ

ĄæxćĂć xúĉúýćĊĂúĄ÷ ċĉúĀćùýĂ õ ÷,ċĂ æąąć wxćĉþöċþ

Ăýôú xćĐ ôxþĊþ úx÷ ċćĆ ÖæĆć, wúĎ æĉþĊþ úxöĊċþĐċú

Ćú ÿúĆċúĊċþöċþ. çúĂ!! Ćú ÿúĆċúĊċþöċþ ĀĂúċö þýĈ Čú

ĄúĂ ăþĄĂĆõĊúwþ Ćú ...xúöđćĐwþ (wæąąćĆ ċāĆ ĄćąćĄĐČĂæ)!

ďĉþĂúĊċćùwþ ĄúĂ ċāĆ ûćõČþĂú úĆČĉĈxčĆ xćĐ ôďćĐĆ đõĊþĂ

ÒĂæÿćĉú þĉčċõwúċú üæďĆúĆ úxúĆċõĊþĂĎ... ĄúĂ

ċā đčõ ĄúĂ ċú ôČĂwú Ċċú ďčĉĂæ Ćú wúĎ ûćāČõĊćĐĆ. Úxąæ

ýāwĂćĐĉĀćùĊúĆ æąąú þĉčċõwúċú. çú þöĆúĂ ĊúĆ ÿĂýæĄĂ

÷xćĂćĎ ČôąþĂ wxćĉþö Ćú ĊĐąąôĀþĂ þĉčċõĊþĂĎ ĄúĂ Ćú wúĎ

úxąćĒĄ÷ - ĄúĂ ĀĂúċö Ćú þöĆúĂ úxąćĒĄ÷ ĄúĂ Ćú wāĆ þöĆúĂ ĊúĆ ċć

ċĂĎ ĊċþöąþĂ. ðċþ ÷xćĂćĎ ČôąþĂ wxćĉþö Ćú ĊĐwwþċôďþĂ ĄúĂ

trivial wþ þĉčċõĊþĂĎ - úĆ ôďþĂ þĉčċõĊþĂĎ Ćú ôďćĐĆ ĊďôĊā

wþ ċāĆ ÿĐĊĂĄõ ċćĐ xúĉćĐĊöú ĊċĂĎ ĊĐĆúĆċõĊþĂĎ xćĐ Čú

wþ ċú ďčĉĂæ - ĆúĂ úąąæ Ćú ôďþĂ ĄúĂ ċć xúĂďĆöýĂ xþĉĂõĀāĊā

ĀöĆćĐĆ ĀĂú úĐċ÷ ċć Ċċ÷ďć wxćĉþö Ćú ýāąĈĊþĂ þĆýĂúÿôĉćĆ,

Ċċú ďčĉĂæ; - ĄúĂ ĀĂúċö Ćú wāĆ þöĆúĂ ôĆú ĄúąĆċþĉöwĂ - Ąúąæ

úĄ÷wú ĄúĂ ċć Ćú wúĎ xþĂ ĀĂú ûĂûąöú, xþĉĂćýĂĄæ & site xćĐ

úąąæ úĆ þöĆúĂ ĄúąĆċþĉöwĂ Čú ôďþĂ úĐċĂæ; - ĆúĂ þĆċæăþĂ

Čú wxćĉćùĊúwþ Ćú úĆċąõĊćĐwþ ĊċćĂďþöú ĀĂú þĉčċõĊþĂĎ

úĐċ÷ úąąæ Ćú xúöđþċúĂ wþ đæĉĂú õ wþ þĆċćąôĎ; - ĄúĂ ĀĂúċö

þöĆúĂ ĊāwúĆċĂĄ÷! òxćĂćĎ ąćĂx÷Ć ČôąþĂ Ćú ĊĐwwþċôďþĂ ĊċāĆ

Ćú wāĆ xúöđþċúĂ ĄúĂ wþ ċú ýùć - ċþąĂĄæ Ąúċúąõăúwþ Ċċć

xĉúĀwúċćxćöāĊā ċāĎ ĂýôúĎ þöĆúĂ þĐxĉ÷ĊýþĄċćĎ ĄúĂ ā ĄæČþ

ĊĐwxôĉúĊwú ÷ċĂ xþċæþĂ ć ...ĀæĂýúĉćĎ!!!

ûćõČþĂú ĊāwúĆċĂĄõ!!!

êôċćĂú ČþwþąĂĈýā þĉčċõwúċú wúĎ ûúĊæĆĂđúĆ úąąæ ċĈĉú

áxćĉþöċþ Ćú Ċċþöąþċþ mail Ċċć neolaiamast@gmail.com õ

ĄæxčĎ ôďćĐwþ ĄúċúĊċúąæăþĂ (wôďĉĂ Ćú ûĉþČþö ĄæxćĂćĎ

ĀĂú xĂ÷ æwþĊā þxĂĄćĂĆčĆöú ĄúĂ ÷xćĂþĎ ąþxċćwôĉþĂþĎ Ċċć

Ćú wúĎ ċ’ úąąæăþĂ) Ôôwþ ąćĂx÷Ć Ćú ôďþĂ þĉčċõĊþĂĎ xæĆč

ĄĂĆāċ÷ ċāąôÿčĆć 6972553437.

Ċþ ĂĊċćĉĂĄæ, ąúćĀĉúÿĂĄæ ĊċćĂďþöú, Ċþ ôČĂwú ċčĆ ďčĉĂĈĆ

Üąæċþ Ćú ...xúöăćĐwþ!

ØĐĆôďĂĊþ ċć xúĉúý ćĊĂúĄ÷ ċĉ úĀćùýĂ: ÕþĆĂċþwôĆ ć wćĐ xćĐ ąö ĄúĂ xúĉúx ćĆþwôĆć, ā ăþĆĂċĂæ Ċ þ ďúöĉþċú Ă .............. .............. ...

..;

… Ćþ ċú…… ąúĆċú ąô æ Ą Ăú Ā Ăćďõ úĆċö ØċāĆ xþĉ à÷ąĂĆċú ĉöċĊú; ĀĄćĐĊċú êĂ þöĆúĂ ā úĎ Þ Ċúùĉú ċĉĂÿċ÷xĂċ wćĉÿõ Ċ ċā þ w ÷ Ą ąĐ êćxĂĄ÷ Ā

àąčĊċ÷

65


æèßßã×ÝÞÙæ ØåÕæÙÝæ Øċć Ċāwþöć úĐċ÷ ċāĎ ÚĀĄöýúĎ Čú Čôąúwþ Ćú þxĂĊāwæĆćĐwþ ċā Čþĉwõ Đxćýćďõ ċčĆ xĉćāĀćùwþĆčĆ þĄý÷ĊþčĆ, úąąæ ĄúĂ Ćú þĐďúĉĂĊċõĊćĐwþ ĄæČþ ÿćĉôú ĄúĂ æĆČĉčxć xćĐ ûćõČāĊþ þöċþ ćĂĄćĆćwĂĄæ þöċþ āČĂĄæ úąąæ ĄúĂ ýāwĂćĐĉĀĂĄæ xĉćĄþĂwôĆćĐ ć ØùąąćĀćĎ çôčĆ þĄ áúĊċćĉćďčĉöčĆ ÚċċĂĄõĎ «è ØúĉúĆċæxć-

ÑĂú þx÷wþĆā ÚĀĄöýú Þ ĊĐĆþĉĀúĊöú ĊúĎ Čú wúĎ ďúĉćxćĂõĊþĂ ĄúĂ þöĆúĂ ĊāwúĆċĂĄõ. Øċþöąċþ ÷,ċĂ Čôąþċþ ĄúĂ xôĉú úx÷ ċú xĉćċþĂĆ÷wþĆú...

ĉćĎ» Ćú ĊĐĆþďöĊþĂ ċā ĊĐąąćĀĂĄõ ċćĐ xĉćĊxæČþĂú. áĂú xĉć-

• ÚÿĂôĉčwú: Úýþąÿ÷ċāċþĎ ĄúĂ ċćxĂĄćö ØùąąćĀćĂ

ĊxæČþĂú xćĐ wþċĉæ õýā Ċċā ĊĐąąćĀõ ċāĎ wĂú ĂýĂúöċþĉú xþċĐ-

ßĊċćĉöú, ýĉæĊā, xĉćĊÿćĉæ, xĉććxċĂĄôĎ – xúĉćĐĊöúĊþ

ďāwôĆā þĄýĉćwõ ĄĂ ôĆú ĀąôĆċĂ ĊċāĆ ÖĐĉĊ÷ĀĂúĆĆā ċć çćôwûĉĂć

ċćĆ ØùąąćĀć ċćĐ ďčĉĂćù ĊćĐ

ĀĂú ċú ċĊöxćĐĉú, ĄúČĈĎ ĄĂ ôĆúĆ Āæwć-Happening wôĊú ĊċāĆ

• ÖúĆāĀùĉĂ Ċċć ďčĉĂ÷ vs ÒĂúĄćxôĎ Ċċā áùĄćĆć. Õôĉč

ĄúĉýĂæ ċāĎ ÚČõĆúĎ. îĆú Āæwć þĂĄćĆĂĄ÷ ĊùwÿčĆú wþ ċć ôČĂwć

ċĂ ôĄúĆþĎ xôĉĐĊĂ ċć ĄúąćĄúöĉĂ. Øċþöąċþ ÿčċćĀĉúÿöþĎ úx÷

xćĐ xćĉþùČāĄþ Ċċú ĊċþĆæ ċčĆ ÜăúĉďþöčĆ ĀĂú Ćú ĄúċúąõăþĂ Ċþ

ċĂĎ xúĉôþĎ ĊúĎ Ċċć ďčĉĂ÷ ĄúĂ ċú ĄúwĈwúċæ ĊúĎ...

āxþĂĉĈċĂĄć ĀąôĆċĂ wþ ĄąúĉöĆú Ċċć ą÷ÿć ċćĐ Øċĉôÿā.

• ÑĂúċö ċć ďčĉĂ÷ wćĐ þöĆúĂ ċć Ąúąùċþĉć

êú ĀąôĆċĂú čĊċ÷Ċć ĊĐĆþďöĊċāĄúĆ ÷ąć ċć ďþĂwĈĆú, ĄúČĈĎ ĄúĂ ćĂ

ÛćāČõĊċþ wúĎ Ćú úxúĆċõĊćĐwþ ċć xĉćúĂĈĆĂć þĉĈċāwú:

ĊĐĆúĆċõĊþĂĎ wúĎ xćĐ æąąćċþ þöďúĆ Ċċ÷ďć ċā ýĂúĊĄôýúĊā, æąąć-

«úx÷ xćù õċúĆ ċþąĂĄæ ć wæĊċćĉúĎ xćĐ ôďċĂĊþ ċćĆ Ą÷Ċwć»

ċþ ċāĆ xĉćĈČāĊā ċčĆ āwþĉćąćĀöčĆ ċćĐ ĊĐąą÷ĀćĐ ĄúĂ æąąćċþ

• áúĊċ÷ĉĂĄþĎ ĊĐĆċúĀôĎ ...õ úxąæ ĊĐĆċúĀôĎ wþ wúĊċćĉĂæ.

ċā ĊĐđõċāĊā xþĉö ċčĆ þĄýāąĈĊþčĆ xćĐ xĉ÷ĄþĂċúĂ Ćú ĀöĆćĐĆ.

áúĀþĂĉĂĄôĎ xĉćċæĊþĂĎ ĀĂú xþĂĆúĊwôĆćĐĎ úĆúĀĆĈĊċþĎ

Øċć Ċāwþöć úĐċ÷ Čú Čôąúwþ Ćú ċćĆöĊćĐwþ ċāĆ ùxúĉăā ċćĐ blog

• ÖĉćĎ xĉćûąāwúċĂĊw÷:

ċāĎ neolaiamast xćĐ xąôćĆ ôďþĂ þwxąćĐċĂĊċþö ĂýĂúöċþĉú, ôċćĂwć

àúxćýöĊċĉĂúĎ çć2, ìĂćĆćýĉćwĂĄ÷ ĊċćĆ Ñĉæwwć, ëýĉć-

ĀĂú ċú Ċď÷ąĂæ ĊúĎ, úąąæ ĄúĂ ċā ĀþĆĂĄ÷ċþĉā þxĂĄćĂĆčĆöúĎ wúĎ.

āąþĄċĉĂĄæ ĊċćĆ ØúĉúĆċæxćĉć, ÖæĉĄć xþĉĂûúąąćĆċĂĄõĎ

ÜxöĊāĎ Ċċú ĊĄúĉĂæ ûĉöĊĄþċúĂ ā ĐąćxćöāĊā ċćĐ þxĂċĉúxôđĂćĐ

xĉćĊċúĊöúĎ Û÷ĉþĂúĎ ÖöĆýćĐ. ÜöĊċþ Đxôĉ õ Ąúċæ ĄúĂ ĀĂúċö;

xúĂďĆĂýĂćù wþ Čôwú ċú ďčĉĂæ wúĎ. àĂ þýĈ Čú ďĉþĂúĊċćùwþ ċā

• ßĊċćĉöþĎ úx÷ ċć ďčĉĂ÷

ûćõČþĂæ ĊúĎ xĉćĄþĂwôĆćĐ Ćú ĊĐwxąāĉčČþö ôĆúĎ úĉĂČw÷Ď þĉč-

ÜĐċĉæxþąþĎ þwxþĂĉöþĎ, ĄúċúĀĉúÿôĎ úx÷ ĀĂúĀĂæýþĎ,

ċõĊþčĆ xćĐ Čú úxúĉċöĊćĐĆ ċć xúĂďĆöýĂ ĄúĂ xćĐ Čú ĊďþċöđćĆċúĂ

xþĉöþĉĀú õ ĄúĂ xĂxþĉæċú ĀþĀćĆ÷ċú xćĐ Čþčĉþöċþ ÷ċĂ

wþ xąāĉćÿćĉöþĎ xćĐ Č’ úÿćĉćùĆ Ċċú áúĊċćĉćďĈĉĂú.

úăöđþĂ Ćú ċú wćĂĉúĊċþöċþ wúđö wúĎ

êôąćĎ ĊúĎ xĉćĊĄúąćùwþ ĊċāĆ þĄýĉćwõ-xĂĄĆöĄ xćĐ Čú ĀöĆþĂ wôĊú ĊċāĆ æĆćĂăā ĄúČĈĎ ĄúĂ ĊċāĆ ĄúČĂþĉčwôĆā þĄýĉćwõ ċćĐ ĄúąćĄúĂĉĂćù ĊċĂĎ ąöwĆþĎ ċčĆ ÚĉôĆčĆ. ÜąxöđćĐwþ Ċċā ĊĐwwþċćďõ ĊúĎ xĉćĄþĂwôĆćĐ Ćú ûĉþČćùĆ þĄxĉ÷ĊčxćĂ ĄúĂ úx÷ ċú ďčĉĂæ xćĐ ýþĆ þĄxĉćĊčxćùĆċúĂ wôďĉĂ ĊċĂĀwõĎ ĄúĂ Ćú wþĀæąĈĊþĂ ā xúĉôú xćĐ xæĆč úx’ ÷ąú ăôĉþĂ Ćú xþĉĆæþĂ Ąúąæ… êāąôÿčĆú ÜxĂĄćĂĆčĆöúĎ: ÚĊāwćďĈĉĂ: Üùā ÒĂúwúĆċćxćùąćĐ 6945 886066 ÛćùĉwxĂúĆā: áúĉöú ÒāwúĉæċćĐ 6977 451351 ÒĉćĊćxāĀõ: ÛúĊöąāĎ ÝĂĈĀúĎ 6972159572 Óþćċ÷ĄćĎ: ÓčwæĎ àúĉúĆöĄúĎ 6945661522 àúĊċæĆĂúĆā: ÚĆċĈĆāĎ áxúđöĀćĎ 6944 232724

• êú…. «ąúĀćùąĂú» (=wúĊċćĉ÷xćĐąú) xĉćċþöĆćĐĆ êćxćČþĊöþĎ, ýĉúĊċāĉĂ÷ċāċþĎ, úăĂćČôċú, ýĂúýĉćwôĎ Ą.ą.x. xćĐ Ąúċæ ċā ĀĆĈwā ĊúĎ ýþĆ xĉôxþĂ Ćú wúĎ ăþÿùĀćĐĆ • Øď÷ąĂú úĆúĀĆčĊċĈĆ Øċþöąċþ æÿćûú ċĂĎ ĂýôþĎ ĄúĂ ċĂĎ xĉćċæĊþĂĎ ĊúĎ, úĄ÷wā ĄúĂ ċĂĎ xĂć ċĉþąôĎ, ĊďþċĂĄæ wþ ċāĆ «ÚĀĄöýú», ċćĆ ØùąąćĀć ĄúĂ ċú áúĊċćĉćďĈĉĂú þĐĉùċþĉú • Öþĉö …… ćĉôčĆ (čĉúöčĆ) ĄúĂ ĐýæċčĆ ÜąþùČþĉā ČþwúċćąćĀöú (ĄćĂĆčĆĂĄæ, ĄćĐċĊćwxćąĂæ, þxöĄúĂĉú, ĂĊċćĉöú, ąúćĀĉúÿöú, ćĂĄćąćĀöú, xćöāĊā, ÿčċćĀĉúÿöþĎ Ą.ą.x) àćĂĆĈĎ, ÷ċĂ ĊďþċĂĄ÷ ĄúċþûæĊþĂ ā «wxĂĀąĂĄĂæĉú» ĊúĎ ÖþĉĂwôĆćĐwþ wþ úĆĐxćwćĆāĊöú ċú æĉČĉú ĊúĎ:

ÔúĀĄæýú: ÛöĄĐ áúĆĈąā 6932 755303

wþ āąþĄċĉćĆĂĄõ úąąāąćĀĉúÿöú: neolaiamast@gmail.com

èăĂæ: Úwúąöú ÝćùĄā 6948 200099

wþ ...úĆúąćĀĂĄõ úąąāąćĀĉúÿöú: Ò. áxþĆöĊā 16, 14123 ÔĐĄ÷ûĉĐĊā

ÖĐĉĊ÷ĀĂúĆĆā: ÚĆýĉôúĎ ÝúÿþöĉāĎ 6978 043136

wþ æwþĊā þxĂĄćĂĆčĆöú: 6972553437 MĂďæąāĎ

ìĂćĆæýþĎ: áĂďæąāĎ àĐĉđöýāĎ 6972 553437

Ÿ––šŽš ˜£˜ • —Œžšœš¡£œ”£˜ “š ŒœŒ˜žŒ›šœš” šŸ–ŽŒœš•žš˜šŸ 40, 114 72 Œ“’˜Œ ³«®©´¾¿¹: www.neolaiamast.blogspot.com º³´¹³·Ã·©«: neolaiamast@gmail.com ­³« ·« µ«¶¬¦·¯¾¯ ·§« ¾¹¿ ½¿µµÆ­¹¿, ƺü ¯º©½±¼ sms ¶¯ ¾« ½¾¹³Á¯©« ½«¼ ½¾¹ 6945311585 (Á»§Ã½±: ...´«·¹·³´¨) ­³« ½¿·®»¹¶§¼ ½¾±· Œ­´©®« ´«³ ¯·±¶§»Ã½± ¶§½Ã sms 66


çÙßÙèçÕÝÕ æÞÙëÛ

áĂúĆ ĂĊċćĉöú, úx’ ċāĆ xôċĉú ÒþĆ þöĆúĂ ĄúĂ xćąąæ xćĐ wxćĉþö Ćú xþĂ xĂú ĄúĆþöĎ ĀĂú ċú ďčĉĂæ ċāĎ à÷ĆĂċĊúĎ. èĂ xôċĉþĎ ÷wčĎ ĊċôĄćĐĆ þĄþö ĄúĂ ČôąćĐĆ Ćú wúĎ xćĐĆ wĂúĆ ĂĊċćĉöú. àæċĂ xĉôxþĂ Ćú ĀöĆþĂ ĀĂ úĐċ÷. ÖĈĎ ÷wčĎ Ćú ĊčČþö ā ĊĐąąćĀĂĄõ wĆõwā, ÷ċúĆ ā ĄúČāwþĉĂĆ÷ċāċú ýþĆ úÿõĆþĂ ĄúĂ xćąąæ xþĉĂČĈĉĂú. çôćĂ æĆČĉčxćĂ xćĐ ôĉďćĆċúĂ ĄúĂ ćĂ Ćþ÷ċþĉćĂ ýþĆ ôďćĐĆ ćùċþ ċĂĎ þwxþĂĉöþĎ ćùċþ ċĂĎ úĆāĊĐďöþĎ ċčĆ xúąúĂĈĆ. Þ þĉāwĂæ wúĉċĐĉæ ċāĆ þĀĄúċæąþĂüā ċāĎ xþĉĂćďõĎ úx÷ ċćĐĎ Ćċ÷xĂćĐĎ ĄúĂ úx÷ ċćĐĎ úĉwćýöćĐĎ ...÷wčĎ ĄúĂ ā ċćĐĉĂĊċĂĄõ úĆæxċĐăā ÷xčĎ ċāĆ ûąôxþĂĎ ýöxąú ĄúĂ xúĉúxôĉú Ċþ æąąþĎ xþĉĂćďôĎ Ċþ ûæđþĂ Ċþ ĊĄôüþĂĎ. ÖćĂ÷ Čú þöĆúĂ ċć wôąąćĆ ċčĆ ďčĉĂĈĆ wúĎ; ÒùĊĄćąć Ćú úxúĆċõĊþĂ ĄúĆþöĎ Ċþ úĐċõĆ ċāĆ þĉĈċāĊā ...÷,ċĂ þöĆúĂ ĄúĂ ċć xúĉ÷Ć ċćĐĎ Čú wxćĉćùĊþ Ćú xþĂ ĄúĆþöĎ îďćĐwþ Ćú xþĉĂwôĆćĐwþ ċöxćċþ Ąúąùċþĉć ...wĂú ąùĊā ôăčČþĆ; ÜöĆúĂ ćĂ ąùĊþĂĎ, ć úx÷ ôăčČþĆ “ċĉ÷xćĎ”; áæąąćĆ ÷ďĂ. ÑĂú ÷ĊćĐĎ wþöĆúwþ ĄúĂ úĀúxæwþ úĐċ÷Ć ċćĆ ċ÷xć ā ąùĊā wæąąćĆ ûĉöĊĄþċúĂ Ċċā ýĂĄõ wúĎ ċāĆ xĉćĊxæČþĂú ĄúĂ wúĉċĐĉöú. á÷Ćć wôĊú úx÷ úĐċõ Čú xĉćĄùüþĂ ĄæċĂ Ąúą÷ ĀĂú ċú ďčĉĂæ wúĎ... àúĂ ć ċĉ÷xćĎ ċčĆ xúąĂĈĆ õċúĆ ć ýĉ÷wćĎ ċāĎ ăþĆĂċĂæĎ, ċāĎ ýāwĂćĐĉĀöúĎ ĄúĂ ċāĎ xĉćĊÿćĉæĎ. àæxčĎ xúĉæăþĆú ýþĆ úĄćùĀćĆċúĂ úĐċæ Ċõwþĉú; ¬ÇÉÌÓ œ¿Œ¿ÂƋ̾ÊÆÓ

67


ÒùĊĄćąćĂ ĄúĂĉćö ...ĀĂú úĀĄöýþĎ 68

Aγκίδα. Τεύχος 1  

Το πρώτο τεύχος με 68 σελίδες, με μεγάλο αφιέρωμα στο Γράμμο, Αλλά και άρθρα από νέους των Μαστοροχωρίων, με πολύ αγάπη και μεράκι!

Advertisement