AGA Foliage

Page 1

ไม ใ บประดั บ

Aga Flowers

@aga-agro

www.aga-agro.com

aga.flowers

sales@aga-agro.com


ไม ใ บประดั บ อโลคาเซีย อเมซอนนิกา (แกวสารพัดนึก) Alocasia Dwarf Amazonica

อโลคาเซีย แบมบิโน (แกวสารพัดนึก) Alocasia Bambino

4ตน

150.-

4ตน

150.-

@tils_plant_therapy

www.thecontentedplant.com

ลักษณะใบเดี่ยวรูปหัวใจยาว แหลม คลายลูกศร ขอบเปนคลื่น ใบหนาและแข็ง ใบดานบนมีสีเขียวเขม ขอบและเสนใบจะเปน สีเขียวขาว ใตใบจะเปนสีมวงเขม กานใบสีน้ำตาลอมเขียว เสนกลางใบเปนรองตื้น นิยมปลูกเปนไมมงคลและปลูกประดับอาคาร

มีลักษณะคลายกันมากกับ อโลคาเซีย อเมซอนนิกา แตมีขนาดเล็กกวา มีใบแหลมสีเขียว แผนใบมีลักษณะมันวาว ใตใบจะเปนสีมวงเขม เสนลายใบสีขาวชัดเจน ลำตนสีขาว เปนพืชที่โตเร็ว ขนาดกะทัดรัด เติบโตไดดีในที่อบอุนและชื้น นิยมปลูกเปนไมประดับในบานสำนักงาน

อโลคาเซีย เซบรินา (อโลคาเซีย มาลาย) Alocasia Zebrina

อโลคาเซีย สติงเรย (อโลคาเซีย กระเบน) Alocasia Stingray

4ตน

400.-

4ตน

400.-

@plantprojectnz

www.leafenvy.co.uk/

อโลคาเซีย เซบรินา หรือมาลาย มีใบทรงสามเหลี่ยมคลายหอก ขอบตรงไมมีรอยหยัก สีเขียวเขม ใบขนาดใหญและหนา โดดเดนดวยลวดลายของกานใบสีเหลืองสลับดำ จนเปนที่มาของชื่อมาลาย โคนใบเวาลึกเกือบถึงกลางใบ ไมคอยทิ้งใบ สามารถปลูกในอาคารได

เปนไมใบที่ชวยฟอกอากาศ มีถิ่นกำเนิดในเขตรอนชื้น ใบมีลักษณะโดดเดนแตกตางจาก อโลคาเซียสายพันธุอื่น เพราะมีใบทรงกลมกวาง มีแฉกเหมือนปก ปลายใบยาวแหลมคลายปลากระเบน ผิวใบมันเงาสีเขียวเขม กานใบยาวมีสีขาวสลับดำ เลี้ยงงายไมตองดูแลมาก ชอบความชื้นแตไมแฉะ

4ตน

250.-

อโลคาเซีย ปอโตโดรา Alocasia Portodora ไมใบเขตรอนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต เลี้ยงงาย โตไว มีลำตนและใบขนาดใหญ ใบมีสีเขียวมันเงา ผิวใบเปนลอนคลื่น ลักษณะใบแผกวาง ขนาดของตนเมื่อโตเต็มที่อาจสูงไดถึง 1-1.5 เมตร (ขึ้นอยูกับการเลี้ยงดูและสภาพแวดลอม) เหมาะกับการปลูกเลี้ยงเพื่อตกแตงบานและอาคาร www.patchplants.com


ไม ใ บประดั บ อโลคาเซีย ซิลเวอร ดรากอน (อโลคาเซีย เจามังกรเงิน) Alocasia Silver Dragon 4ตน

คลาใบตอง Calathea Orbifolia

400.-

4ตน

250.-

www.crocus.co.uk

www.banton-mai.com

อัญมณีแหงอโลคาเซีย เปนไมใบขนาดเล็ก มีลักษณะโดดเดน ใบหนาและแข็ง ผิวหนาใบมีความเงา สีเขียวหรือเขียว-เงิน เสนกลางใบสีเขียวเขม ใตใบเปนสีเขียวออน ตัดดวยเสนกลางใบสีน้ำตาลอมแดง ลำตนหนามีสีเขียวออน เมื่อตนโตเต็มที่จะใหใบที่มีสีเขมขึ้น

ใบขนาดใหญ มีลวดลายพลิ้วไหวสวยงามโดดเดนมีลักษณะเหมือนใบตอง ใบไลเฉดสีเขียวมีเอกลักษณ สะดุดตา ความสวยงามอยูที่ริ้วลายสีขาวบนใบสีเขียว แตกพุมไดดี มีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศโบลิเวีย จึงเปนไมที่ไมชอบอากาศรอนจัดจนเกินไป นิยมปลูกในรมหรือภายในอาคาร ที่มีการถายเทอากาศไดดี

ฟโลเดนดรอน อิมพีเรียล กรีน Philodendron Imperial Green

ฟโลเดนดรอน อิมพีเรียล เรด Philodendron Imperial Red

4ตน

150.-

4ตน

150.-

lifestylebotanics.co.nz

ใบหนาสีเขียวมันเงา แตกใบสลับเปนพุมชั้น ทรงสวย กานใบทรงเหลี่ยมแข็งแรง ลำตนเปนขอถี่ นิยมใชเปนไมประดับตกแตงในหองหรือในบาน สามารถปลูกอิงใหเลื้อยไปกับตนไมใหญได

ลักษณะคลาย ฟโลเดนดรอน อิมพีเรียล กรีน ใบและลำตนมีสีน้ำตาลอมแดง ใบใหญ กานใบยาวเชื่อมถึงโคน ใบสามารถใหญไดถึง 40-50 เซนติเมตร แตกใบสลับเปนพุมชั้น ลำตนเปนขอถ นิยมใชเปนไมประดับตกแตงในหองหรือในบาน สามารถปลูกอิงใหเลื้อยไปกับตนไมใหญไดเชนกัน

4ตน

150.-

ฟโลเดนดรอน โฮป Philodendron Hope เปนไมเลื้อย โตไดสูงสุดถึง 5 เมตร ใบเดี่ยว ปลายแหลม ขอบใบเปนคลื่น หยักลึกเกือบถึงกลางใบ มีหลายแฉกคลายใบมะละกอ ผิวใบเปนมัน ดานบนสีเขียวเขม ดานลางสีเขียวออน เปนตนไมที่ปลูกในรม บริเวณที่มีแดดรำไร โตไว เหมาะสำหรับเปนไมกระถาง ประดับในตัวอาคาร ประดับสวน หรือตัดใบปกแจกันได www.plantvine.com


ไม ใ บประดั บ ฟโลเดนดรอน แบล็ค คาดินัล (กุมารดำเรียกทรัพ) Philodendron Black Cardinal 4ตน

ซันโตโซมา (บอนมาลาย) Xanthosoma lindenii

150.-

4ตน

250.-

mostmeplant.com

Most Me Plant

เปนไมที่มีใบโดดเดนสวยงาม สะดุดตาไมเหมือนใคร ใบเรียวรี โคนใบคลายรูปหัวใจ ใบหนามันเงา ขอบเรียบ ดานบนของใบเปนสีเขียวเขม ดานลางมีสีมวงอมแดง เสนกลางใบนูนเดนชัด กานใบทรงกระบอก ปลายหุมยอดมีสีมวงแดง ใหดอกเปนชอ เหมาะสำหรับปลูกเปนไมประดับตัวอาคาร ประดับสวน หรือตัดใบปกแจกันได

มีลักษณะเปนไมหัว มีลำตนและหัวสะสมอาหารอยูใตดิน ใบมีขนาดใหญรูปทรงหัวใจ บางและเหนียว กานใบแบน ใบสีเขียวเขม ตัดกับเสนใบที่มีสีขาวเหมือนกางปลา กานใบมีสีเขียวแถบมวง โดดเดน เปนไมที่เลี้ยงดูงาย นิยมปลูกเปนไมประดับและไมกระถาง

วิธีการดูแลไมใบประดับ : ชอบแสงแดดรำไร (ประมาณ 50-60%) หรือแดดเชา หลีกเลี่ยงแดดจัดหรือไดรับแสงโดยตรง อาจทำใหใบไหมได และวางในที่อากาศถายเทไดดี (ไมแนะนำใหเลี้ยงกลางแจง) : ชอบความชุมชื้นแตไมควรใหชื้นหรือแฉะมากจนเกินไป รดน้ำสัปดาหละ 2-3 ครั้ง หรือรดเมื่อผิวหนาวัสดุปลูกแหง กอนจะรดน้ำทุกครัง้ ตองตรวจสอบใหดกี อ นวาดินยังมีความชืน้ เพียงพอหรือไม ไมควรใหน้ำมากเกินไป อาจทำใหเนาได : ชวงระหวาง 18-32 c : ใหปุยละลายชา ทุก 3 เดือน

ชองทางการติดตอ (สั่งซื้อและแจงชำระเงิน) เวลาทำการ จันทร-เสาร เวลา 08.30-17.30 น. 1. หนาราน บจก. เอกะ อะโกร 2. โทรศัพท หมายเลข 053-142565 ตอ 101 หรือ 088-4050456 แฟกซ 053-142560 3. อีเมล : sales@aga-agro.com 4. ออนไลน : www.aga-agro.com

Location

Facebook : AGA Flowers, ดาวเรือง เอกะ Line : เอกะ อะโกร Shopee : AGA Shop Lazada : AGA Shop

ติดตอเจาหนาที่ฝายขาย 097-9200321 คุณภูมิ ผูจัดการฝายขาย 092-2538772 คุณอั๋น ฝายขายภาคเหนือ 098-7953669 คุณนัท ฝายขายภาคกลาง, ตะวันตก 083-5770488 คุณป ฝายขายภาคตะวันออก, อีสานใต 088-2678956 คุณแนนซ ฝายขายภาคอีสานตอนบน 053-142565 ตอ 101 , 088-4050456 ฝายขายสำนักงาน


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.