AGA Cut Flower 2023-2024

Page 1

Aga Flowers @aga-agro www.aga-agro.com sales@aga-agro.com aga. owers Cut Flower ไมตัดดอก
ดอกไมจากยอดดอยสูง 1,300 เมตร ที่หมูบานปางขุม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม เปนโครงการสงเสริมอาชีพใหชาวบานผลิต เพื่อลดการนำเขาดอกไมจากตางประเทศ จากการพัฒนาเปนระยะเวลาถึง 5 ป วันนี้เราพรอมสงมอบดอกไมใหคุณแลว
ทานตะวัน เปนดอกไมที่แสดงถึงความความมั่นคง ราเริงสดใส และเต็มไปดวยชีวิตชีวา ทานตะวันเปนที่นิยมในการมอบใหกันในโอกาสตางๆ วินเซนต ชอยซ Vincent choice 5-8 วัน 50-70 ซม. Helianthus ทานตะวัน
ผีเสื้อ กรีน บอล Green ball กานดกแข็งแรงนิยมใชในการตกแตงสถานที่ ตกแตงบนโตะอาหาร, จัดชอดอกไม และปกเจกันเนื่องจากมีอายุปกแจกันไดนาน ผีเสื้อพันธุตัดดอกที่ออกดอกเปนชอกลมขนาดใหญ สีสันสดใส กานดอกตรงและแข็งแรง นิยมนำไปจัดคูกับดอกไมชนิดอื่นๆและปกแจกัน อเมซอน Amazon 5-8 วัน 50-70 ซม. 5-8 วัน 50-70 ซม.
Dianthus
ผีเสื้อพันธุตัดดอกที่ใหดอกเปนชอกลม กานดอกยาว สามารถนำมาจัดไดหลายรูปแบบ นิยมนำมาปกแจกันและจัดชอบูเก สวีท Sweet Sweet 5-8 วัน 50-70 ซม. พิงค ดีพ พิงค คอรัล ไวท เรด เพอรเพิล นีออน เพอรเพิล แบล็ค เชอรรี่ เพอรเพิล ไวท ไบคัลเลอร พิงค เมจิก โรส เมจิก สคารเลต Dianthus ผีเสื้อ
อโรซา บลู พิโคที เรนา ไวท เรนา แชมเปญ ลิซิแอนทัส เปนดอกไมที่มีสีสันสวยงาม นิยมนำมาจัดชอดอกไม หรือปกแจกันตกแตงบาน เรนา ดอกใหญ กลีบหยัก กานแข็งแรง อโลฮา กลีบดอกสองสีตัดกันชัด ดอกคลายกุหลาบ Lisianthus ลิซิแอนทัส 5-8 วัน 50-70 ซม.
โรซิตา เพียวไวท โรซิตา เคลียร พิงค โรซิตา บลู ลิซิแอสทัส โรซิตา พันธุยอดนิยม กานดอกยาว ดอกซอนใหรูปแบบคลายดอกกุหลาบมากที่สุด โซโล ลิซิแอนทัสดอกชั้นเดียว สามารถปกแจกันไดนานที่สุด ในกลุมดอกลิซิแอนทัส ใหดอกดก กลีบหนา แข็ง ดอกบานเปนรูปถวย กลีบดอกตั้งตรง ไมหลุดรวงงาย ลำตนหนา แข็งแรง สีเขียวเขม พันธุที่ไมมีละอองเกสร เหมาะสำหรับผูที่แพเกสรดอกไม Pollem Free 5-8 วัน 50-70 ซม. 10-15 วัน 50-70 ซม.

แนะนำสำหรับนักจัดดอกไมเพื่อใหสีสันที่แปลกใหม

โรแซนน เคลียร กรีน โรแซนน เปนพันธุที่มีสีดอกแปลกตา ไมเหมือนใคร
Stock สต็อค สต็อค ดอกไมที่มีกลินหอมออนๆ ชอดอกยาว, ตรง ดอกยอยเปนกลีบดอกกึ่งซอน เหมาะสำหรับ จัดชอดอกไมหรือนำมาประดับตกแตงไดอยางสวยงาม เชียรฟลู Cheerful ไวท เยลโล 5-8 วัน 50-70 ซม. Lisianthus 5-8 วัน 50-70 ซม. โรแซนน บราวน ลิซิแอนทัส
เปนสต็อคสายพันธุที่มีสีสันหลาหลายใหเลือก มีกลิ่นหอมออนๆเชนกัน ชอดอกจะสั้นกวาเชียรฟลู แตดอกยอยจะมีความซอนและแนนกวา อูตะ Uta ดีพ เยลโล เพอรเพิล ไลท เชอรรี่ ไวท เพียวไวท โรส เรด แอพริคอท ไลท บลู ไลท พิงค เพอรพลิช บลู ดีพ เรด Stock สต็อค 5-8 วัน 50-70 ซม.
ชูตติ้ง สตาร สกายไลท ซิลเวอร พิงค เอเวอร สโนว ลิโมเนียม ดอกไมที่มีความหมายถึง ความรักที่อยูนาน มั่นคง ไมเปลี่ยนแปลง เปนดอกไมขนาดเล็ก ชอดอกเเข็งแรง นิยมนำไปใชแซมในชอดอกไม และทำเปนดอกไมแหได 5-8 วัน 50-70 ซม.
ลิโมเนียม
Limonium

Gypsophila

Mix Flower

สโนว มาย พิงค จุดเดนของ จิปโซฟลลา คือ ดอกมีขนาดเล็ก นารัก ดอกดกมาก ดอกจะออกดานบนของชอพรอมกัน มีสีขาวกระจางใส เปนที่นิยมในตลาดใชจัดแซมชอดอกไม และตกแตงสถานที่ ทั้งนี้ จิ๊ปโซฟลลายังสามารถ นำไปทำเปนดอกไมแหงไดอีกดวย ชอดอกหลากสีสันที่รวบรวมดอกไมตามฤดูกาลจากผูปลูกบนดอย ไดถูกนำมาจัดผสมผสานใหอยูในชอเดียวอยางกลมกลืน สามารถนำไปมอบใหแกกันหรือใชประดับตกแตงสถานที่ และยังสามารถปกแจกันไดนาน 5-8 วัน 50-70 ซม.
จิปโซฟลลา
ดอกไม มิกซ 5-8 วัน 50-70 ซม.
บริษัท เอกะ อะโกร จำกัด 207 หมู 4 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000 ชองทางการติดตอ เวลาทำการ จันทร-เสาร เวลา 08.30-17.30 น. 1. หนาราน บจก. เอกะ อะโกร 2. โทรศัพท หมายเลข 053-142565 ตอ 101 หรือ 088-4050456 แฟกซ 053-142560 3. อีเมล : sales@aga-agro.com 4. ออนไลน : www.aga-agro.com Facebook : AGA Flowers, ดาวเรือง เอกะ Line : @aga-agro ติดตอเจาหนาที่ฝายขาย
คุณกานต ฝายขายดอกไมสด 083-5790542 คุณหนิง ผูจัดการฝายขายในประเทศ
ฝายขายสำนักงาน
082-3486892
053-142565 ตอ 101 , 088-4050456
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.